Sunteți pe pagina 1din 9

art

educa(ional

ril
t;\
' --:
rl
$ .., 4'z
(.'" ..
-1-1-'
\.:-',-
\ =-:'
pentru clasa a Vl-a
ghid o caiet de lucru
724 teste de evaluare

semestrul I

?n conformitate cu noua programi


Test de evaluare (modele) F-t0l
TTTERATURA [1]-60]
Imaginile artistice. Figurile de stil. Versificalia [12-15]
Actualizare lI2-131
Test sumativ 0 tI4]
Test sumativ (2) Usl
Epitetul. Actualizare. Tipuri de epitete 116-171
Antiteza. Definire. Recunoaqtere. Construire [18-19]
Inversiunea. inlelegere/ definire. Recunoaqtere. Explicare [20-21]
Versificafia 122-25]
N iv elul s int a ct i c [22 23]
Nivelul fonetic (prozo dia). Tipuri de rimd. Mdsura 124-ZS)
Autorul/ Eul liric. Diferenfiere. Recunoaqterea mlrcilor eului liric (facultativ)
[2,647]
Opera liric6. Trisituri. Recunoaqtere IZS -29]
Opera liricl. Test sumativ [30-31]
Opera epicf - trisituri 132-60]
Testini{ial l32l
Autor - Narator - Personaj 133-371
Aprofundare [3S-46]
Test sumativ (1) [47-45]
Test sumativ (2) l49l
Schila - Aprofundare [50-60]
Spaliu. Timp. Acliune. Personaje. Trdsdturile speciei [50-54]
Fixare [55-58]
Test sumativ [59-60]

LrMBA ROMANA 162-e4l


Lexicul 162-721
Derivarea. Actualizarea cunoStinlelor 162l
Compunerea 163l
Schimbarea valorii gramaticale (conversiuneQ l6al
F amilia lexicald. Cdmpul lexical [65)
Sino ni m el e. Anto nimele [66 - 67]
Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Omofone ;i omografe 168l
O monimele. Omografe
Si omofone [69]
Arhaismele ;i regionalismele V0)
Test sumativ A) V\
Test sumativ (2) W
Fonetica 173-761
Actu ali z ar e a canoginlelm [7 3]
Dftongul. Triftongul Hiatul. Coresp ondenla sunetl literd V 4l
D e sp dr {ir ea cuvhfidsr in silab e. Acc entul (fa cult atiu) 5l
17
Test sumativfT6l
Nofiuni de sintax[ [77-78)
Propozi{ia simpld Si dezvoltatd. Conjunc{ia l77l
Conjunclii co ordonato are. Conj unc{ii sub ordonato are 17 8l
Sintaxa propoziliei qi a frazei [79-80]
Test 0lTel
Test (2) l80l
Verbul [81-94]
Test inilial (/) t81l
Test inilial (2) l82l
Mo dur ile p e r s o n ale. Mo dul in dic ativ (actu ali z ar e) [83 - 84]
Mo dul conjun ctiv [85-86]
Mo dul imp erativ [87-88]
Mo dul condi;ional- optativ [89-90]
Modul infinitiv. Modul gerunziu lgll
Modul supin. Modul participiu l92l
Test sumativ (1) 193)
Test sumativ (2) t94l

coMUNTcARE [e6-128]
Comunicare orali [96-110]
Dialogul. Adaptarea Ia interlocutor ;i Ia particularitd[ile emiterii 196-97]
Modalitd{i de tmbinare a elementelor verbale cu cele nonverbale [98-101]
Textul dialogat [102-1 10]
Or ganizare a r eplicil or tntr - un di aI o g c o mple x. Str u cturar e a s e cv enl elo r
de tipul,,intrebare - rdspuns" [102-105]
Organizarea monologului informativ (facultativ). Relatarea unor intdmpldri U06-lI0l
Comunicare scrisi [1 I 1-128]
Organizarea unui text tn func{ie de destinalie (scrisoarea) lIfil
Scrierea funcfionald. Textul de tip informativ [112-115]
Scrierea reflexivd [116-128]
Relatarea [116-118]
Argumentarea unui punct de vedere [119-120]
Sc
fa m ili al d
r i s o ar e a ll2ll
S cr i s o ar e a amic al d ll22l

S cr i s o are a ofici ald lI23l


Scrisoarea felicitare lI24l
de
Scrierea despre textul literar/ nonliterar [125-128]
Rezumatul 1125-1261
Conspectul unui text de informare Stiin[ificdll27-128]

TESTE DE EVALUARE [129-137]


TEZA. SUGESTTT [138-1s2]
VARTANTE DE TEZE [1s3-1s8]
Varianta 1 [153-154]
Varianta 2 [155-156]
Varianta 3 [157-158]

GRrrE DE NOTARE [1s9-160]


Numele gi prenumele elevului: Autoevaluare:
Data sustinerii testului:

o Pentru rezolvarea corecti a tuturor cerintelor din Partea I gi din Partea a ll-a se acordi Z8 de puncte. pentru
redactarea intregii lucriri se acordd 12 puncte. Din oficiu se acordi 10 puncte.
o Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I (+e a" puncte)

Cdnd eu aveam 12 ani, cam cht ai tu acum, dintre toate distrac{iile, cel mai grozav mi se pdrea cititul. Dis-
trac{ie, da!, sd nu crezi cd m-a luat gura pe dinainte, ;i nici nu te grdbi sd md compdtimeSti, de parcd nu ar
fi fost altele! Erau acolo, tn citit vreau sd zic, ;i jocuri, ;i joacd, era ;i conversa[ie, era ;i provocare (ca la jocul
adevdrului), erau ti scene, ca tntr-un flm (imaginile le inventam eu), erau Si prieteni, erau ;i nesuferi{ii dia
care dau sare ;i piper lumii, erau tot felul. $i nu md lua cu Data era pe vremea aia comunistd", cd nu despre
asta e vorba.
Eu, cdnd md uit la unii copii care nu citesc nimic, nu dau vina pe vremuri. ASa sunt ei. Poate o sd le treacd.

pentru cd eram vreo studioasd sau vreo tocilard. $i sdldmurim odatd pentru totdeauna povestea asta: tocilarul
e cineva care citeSte pentru aftii, pentru profesor, pentru notd. Seamdnd doar pe dinafard cu cel / cea care, iubind

cartea, cite;te doar pentru sine (de pldcere, fdrd scop, degeaba, dacd vrei - dar acest ,degeaba" are un miezfoarte
dulce, pe care tu, deja, il cuno;ti). Cdrlile pe care le citeam nu aveau nicio legdturd cu Scoala. Dimpotrivd, a; zice.
Te rog sd tnlelegi bine acest ,,dimpotrivd".

' (Simona Popescu, Leagdnul pisicii)


[in vol. Care-ifaza cu cititul?, Editura Art, Bucuregti, 2010]

Rezolvi urmitoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A. r. incercuiegte litera corespunzltoare rdspunsului corect:


Cuvintul studioasd, din secvenfa Nu pentru cd eram vreo studioasd, s-a format prin:
a. compunere. b- derivare. 6 puncte

z. Subliniazi varianta corect desplftite h silabe:


dis-trac-li-e /distrac-fie des-chizi / de-schizi prie-teni/ pri-e-teni 6 puncte

3. Explici rolul cratimei in structura m-a luat. 6 puncte


4. Completeazd tabelul urmdtor, preciz6ndvaloarea morfologici gi cazul pentru fiecare dintre
cuvintele din secven{a sublinia6 men,tbnate in coloana din stinga. 6 puncte

Vatoarea morfologici Cazul

computerul
tocilard

5. Construieqte un enun{ in care subsantivul cartea si aibd functia sintactici de atribut. 6 puncte

B. t Precizeazi persoana la care este scris fragmentul citat. 6 puncte

u. Transcrie un enun{ care se referi la ,,tocilar". 6 puncte

3. Formuleazi o idee principali din primul paragraf. 6 puncte

PARTEA a ll-a (30 de puncte)

Redacteazi o compunere narativd, de 5-7 rAnduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), in care si folosegti 3
cuvinte alese de tine din textul existent la Partea I. Di un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate:
Competenle specificer
3.1. identificarea ideii principale dupi citirea globali a unui text;
3.2. identificarea unor elemente de structuri intr-un text narativ (personajele, etapele actiunii);
3.3. identificarea unor cuvinte gi expresii noiin text;
3.4. sesizarea corectitudinii utitizirii categoriilor gramaticale invitate;
4.1. redactarea unui text scurt pe o anumiti temi;
4.3. scrierea unor propozitii gi fraze corecte din punct de vedere logic Ai gramatical.

Afost ce-afost; dacd n-arfifost, nici nu s-ar povesti. Afost odatduntmpdrat. impdratul acesta stdphnea o
htme intreaga, Si in lumea asta era un pdcurar bdtrkn ;i o pdcurdri{d, care aveau trei fete: Ana, Stana ;i Lapti{a.
Ana, cea mai tn vhrstd dintre surori, erafrumoasd, incht oile incetau a patte cdnd o zdreau in mijlocullor;
Stana, cea mijlocie, era frumoasd, incht lupii pdzeau turma cdnd o vedeau pe dknsa staphnd; iard Laptila, cea
mai tkndrd sord, albd ca spumalaptelui ;i cu pdr moale calhna mielu;eilor, erafrumoasd - maifrumoasd decht
surorile sale impreund -,frumoasd cum numai dhnsa era.
intr-o zi de vard, chnd razele soarelui erau mai stdmpdrate, cele trei surori se duserd ca sd culeaga cdp;une
tn marginea codrilor.
Pe chnd ele culegeau cdpSunele, indatd se aude un ;ir ;i chnd ar veni;i s-ar apropia o ceatd de
de tropote, ca
cdldre{i. Era cine era: era tocmai feciorul impdratului, venind ca sd meargd cu prietenii ;i cu curtenii sdi la vhnat.
Tot voinici frumoSi, cresculi in ;eile cailor, dar cel mai frumos Si pe cel mai infocat armdsnr era... cine altul putea
sdfe?... Fdt-Voinic, feciorul de tmpdrat. Focul cailor se stdmpdrd in zdrirea celor trei surori ;i cdldrelii deterd in
pas mai inceti;or, phnd ce, venili ;i sosili, se sim{ird du;i.
(Ioan Slavici, Doi fe{i cu stea in frunte)

Q O x 2p = 1so; Scrie, in dreptut fiecirei cifre, litera corespunzitoare sensului cuvintului din
stinga:
L pdcurar... A. persoand care indeplinea o anumiti slujbn la curtea unui monarh
2. tropot ... sau care f[cea parte din suita unui suveran
7. curtean... B. potolite, liniqtite
4. sthmpdrate (astdmpdrate) ... c. plstor, cioban
s. voinic ... D. zgomot de copite sau de picioare (incdl{ate) care izbesc pimAntul
E. arc
F. tinir bine ficut, chipeg, curajos, viteaz, indrizne{

Redacteazi, pe baza textului, rispunsuri pentru fiecare dintre urmitoarele cerinte:


@ {u
^ro
= top)

r. Scrie ideea principali a fragmentului marcat cu chenar.

z. Selecteazi o sintagmi de 10-11 cuvinte, in care este caracterizatn Liptila.


3. Transcrie enunful care arati scopul pentru care cele trei surori au mers la marginea codrului.
I. Sublunaplina, Ill.Dinlumiastrale \r. Olcn,naturd,
Cu farmecul ce-n jos se lasd, Magia ffi;urdtoare O! Dumnezeu, mister albastru,
Oricare coperi; de casa Cuprinde tn a ei splendoare M-ai ridicat peste dezastru,
E baltd de lumind. A pldngerilor vale. Peste blestem ;i urd.

lI. Albastranlapte IY. Sub pulberi de aur,


E toatd ploaie argintie, Sub stele, flori scdnteietoarq
Un vis de-naltd poezie, Ce predomnitoare,
griji pot f (Alexandru Macedonski,
De chntec;i de;oapte. $i ce destin,bahaur? Excekior)

Dic!ionar: coper$ - acoperiq.

Comnleteazi spafiite punctate:


Q
+-
r. Impreuni cu un coleg/ o colegi, imprumutafi din biblioteca qcolii doui diclionare (DEX-uri). Realizali
o intrecere. Cdqtign cel/ cea care scrie mai repede sensul din text al urmitoarelor cuvinte:

inaltd(poezie) ....
astrale

magte.
splendoare.
destin.

z. Transcrie trei cuvinte apar{inind cAmpului lexical:


a. al vizduhului. .. .

b. al insugirilor . .

Citegte fiecare dintre urmAtoarele afirmafii giincercuiegte litera A, daci o consideri corecti,
sau litera G, daci o consideri gregiti; scrie, ?n spafiut rezervat, afirmalia corecti:

r.AG in poezia dati, se descrie o noapte instelatd.

a.A G Imaginile create aparfin doar planului terestru.

r.A G in versurile: oricare coperip de casd/ Ebalta delumind,existi o imagine auditivi.


4. A G in versurile Albastranlaptel Etoatdploaie argintie este surprinsi o noapte intunecati.

G in strofa a treia, apar imagini vizuale gi auditive.


'.A
6.A G Enumeralia din versurile: Unvis de-naltapoezie,/ De chntec gi de goapte, dezviluie tristelea
poetului in fafa noplii.

7.4 G In strofa a patra, stelele sunt asociate cu florile.

8.A G Epitetul din versul Sub stele, flori scdnteietoare contureazd o imagine vizual6, luminoasi.

9. A G in ultima strof6, poetul ii aduce un elogiu lui Dumnezeu.

ro. A G in fiecare strofi, rimeaz|primul vers cu al doilea qi al treilea cu al patrulea.

@ Exerseazi

Ofh;ie nesfdr;itd Numai zum zetul de- alb in e,


Dintr-o pdnzd pare calea, Fdrd-ncep ere ;i- adao s,
Pr intre holde rdt dcit d. Curge-ntruna, p arcd vine
To at d culme a-i ador mit a, Din addnculfriipline
Toatdvalea. [...] De repaos...
(George Cogbuc, In miezul verii)

Transcrie din text:


a. o personificare .

b. un epitet.

c. o imagine vizuali
d. o imagine auditivi
Explici in cel mult trei rinduri imaginea artistici creati in ultimele doud versuri.

3. Completeazi structurile:
a. pentru a crea o enumera$e:
adierideprimdvarddehtminit,de... ,de... ..... qide....
......;
b. pentruacreaorepeqiefuare! .1..... ....!Cereyarsarede.... ...../