Sunteți pe pagina 1din 67

Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa

cheltuielilor salariale
1

CUPRINS
1. INTRODUCERE ................................................................................................................................. 3
2. LITERATURA DE SPECIALITATE ........................................................................................................ 4
2.1 Abordări teoretice şi legislative privind cheltuielile salariale ................................................. 4
2.2 Abordări fiscale privind cheltuielile salariale .......................................................................... 7
2.3 Utilizarea sistemelor informatice în evidenţa salariilor .......................................................... 8
2.3.1 Ciel................................................................................................................................... 8
2.3.2 Omc ................................................................................................................................. 9
2.3.3 WinMENTOR ................................................................................................................... 9
3. STUDIU DE CAZ ŞI REZULTATE ............................................................................................................. 9
3.1 Analiza şi modelarea sistemului informaţional privind cheltuielile salariale.......................... 9
3.1.1 Prezentarea generală a organizaţiei ............................................................................... 9
3.1.2 Analiza structurii organizatorice ................................................................................... 10
3.1.3 Analiza sistemului informatic ........................................................................................ 12
3.1.4 Analiza documentelor şi a altor surse informaţionale .................................................. 14
3.1.5 Flowchart-ul de sistem .................................................................................................. 17
3.1.6 Modelarea proceselor ................................................................................................... 19
Un rol important în orice sistem informatic îl au prelucrările. Prelucrările transformă datele în
informații sau în cunoștințe (Turban and Aronson, 2000). Etapele prelucrării sunt: activități,
acţiuni, faze, operaţii şi evenimente. ........................................................................................... 19
3.1.7 Modelarea datelor ........................................................................................................ 24
3.2 Proiectarea sistemului informatic ......................................................................................... 27
3.2.1 Obiectivele proiectării sistemului ................................................................................. 27
Proiectul urmărește mai multe obiective, prin intermediul cărora se va realiza un sistem eficace
în ceea ce privește răspândirea datelor într-o perioadă scurtă și cu o mare exactitate, asigurând
astfel o bază fiabilă pentru deciziile viitoare. ............................................................................... 27
3.2.2 Proiectarea ieşirilor ....................................................................................................... 28
3.2.3 Proiectarea bazei de date ............................................................................................. 28
3.2.4 Proiectarea intrărilor şi controalelor sistemului ........................................................... 34
3.2.5 Proiectarea proceselor financiar-contabile.................................................................. 35
3.3 Implementarea sistemului informatic .................................................................................. 35
CONCLUZII ............................................................................................................................................. 41
3. LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ .................................................................................................................... 42
4. ANEXE............................................................................................................................................ 43
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
2

Rezumat: Lucrarea de licenţă prezentată se bazează pe un studiu de caz în ceea ce priveşte


analiza sistemele informaţionale implementate în cadrul întreprinderii SC Lambriss SRL.

Obiectivul principal al lucrării de față este de a evidenţia şi totodată de a justifica


importanţa unui sistem informaţional privind evidența cheltuielilor salariale precum şi a
circuitelor informaţionale.

Pentru îndeplinirea obiectivului propus am pornit demersul cu analiza şi modelarea


sistemului informaţional SC Lambriss SRL, prin cunoaşterea structurii organizatorice a
societăţii, a legislaţiei pe care trebuie să o respecte pentru realizarea obiectivului de
activitate, analiza documentelor financiar-contabile şi implicit crearea de diagrame pentru o
mai bună sintetizare a informaţiilor. Următoarea etapă a implicat proiectarea intrărilor şi
ieşirilor sistemului cu ajutorul unor machete, în vederea stabilirii criteriilor pe baza cărora
se face selecţia programului informatic. În ultima etapă am proiectat procesele financiar-
contabile şi am implementat sistemul informatic propriu-zis.

Cuvinte cheie: sistem informatic, cheltuieli salariale, documente, implementare.

Coduri JEL: M41, M21, M15.


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
3

1. INTRODUCERE

Datorită faptului că trăim într-o eră a tehnologiei, a inovaţiei care se bazează tot mai mult
pe cele mai avansate sisteme informatice iar implicarea factorul uman este în continuă
scădere, consider că toate întreprinderile ar trebui să beneficieze de un sistem informatic
eficient pentru o cât mai buna organizare. Evoluţia tehnologiei informaţionale în activităţi
economice este într-o continuă expansiune, deci adaptarea la noile standarde nu ar trebui să
se lase aşteptată.
În vederea bunei organizări a datelor în cadrul activităţii întreprinderii SC Lambriss SRL
am contribuit la implementarea unui sistem informaţional adecvat.
Tema licenţei este “Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil
privind evidenţa cheltuielilor salariale” şi este structurata în patru capitole, astfel:
Primul capitol conţine o scurtă introducere. În al doilea capitol regăsim literatura de
specialitate cu privire la tema aleasă, în special legislaţia în vigoare. Al treilea capitol a
început cu analiza şi modelarea sistemului informaţional existent în societate, în vederea
acestui lucru au fost realizate o serie de diagrame şi tabele. Am continuat cu proiectarea
sistemului informatic în funcţie de dorinţele managementului pentru a stabili criteriile pe baza
cărora se va realiza selecţia unui program informatic. În ultimul capitol am proiectat sistemul
informaţional în funcţie de intrări sistemului.
Am urmărit de asemenea că documentele financiar contabile generate să îndeplinească
condiţiile prevăzute de Normele metodologice aprobate prin “Ordinul nr. 3512 din 27
noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile” actualizat.
Legea contabilităţii nr. 82/1991 prevede la art. 6 alin.(1) că “orice operaţiune patrimonială
se consemnează la data şi la locul efectuării într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”(http://legea-contabilitatii-
actualizata-2011). Pe baza documentelor justificative se stabilesc şi se angajează
răspunderile, drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale indivizilor care au contribui la
întocmirea, vizarea/aprobarea ori înregistrarea lor în evidenţele contabile.
Înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative se realizează în mod cronologic,
respectând succesiunea actelor doveditoare,conform datei de realizare sau de intrare în firmă
și în mod sistematic, în registrele deschise pentru conturile sintetice şi analitice.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
4

2. LITERATURA DE SPECIALITATE

2.1 Abordări teoretice şi legislative privind cheltuielile salariale

Conform OMFP nr 1802/2014, care este valabil de la 01.01.2016, folosindu-se contul


641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se realizează înregistrarea plățile cu retribuția
angajaților. În debitul contului 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se consemnează:
- totalul remunerației angajaților, dar și alte plăți ce revin angajaților (641=421);
- plata angajaților pentru care nu s-a realizat stat de plată, anexă pentru exerciţiul încheiat
(428) (OMFP1802/2014.).
Documente specifice
Statul de salarii
Se realizează în 2 exemplare, în fiecare lună, pentru fiecare dintre componentele
entităţii economice, de către departamentul căruia îi revine această sarcină, folosindu-se de
documente pentru reţinerile legale, liste de avans chenzinal, certificatele medicale etc.
În vederea centralizării salariilor pentru întreaga firmă, se folosesc tipizate de state de
salarii. Plata operată pe parcursul unei luni, ca de exemplu avans chenzinal, lichidare,
indemnizaţie de concediu etc., se cuprinde în statul de salarii, cu scopul înglobării salariilor
şi reţinerilor legale din perioada de decontare în cauză. Entităţile îşi pot stabili, dacă este
nevoie, o machetă diferită a formularului, cu condiţia ca aceasta să dispună de toate datele
trebuincioase unei posibile verificări.
Statul de salarii este util pentru:
- Calcularea retribuțiilor bănești ale angajaților, a cotei datorate protecției sociale, dar și
a altor datorii bănești:
- Înregistrarea în contabilitate;
Circulaţia statului de salarii este următoarea:
- Exemplarul 1 merge la personalul desemnat să realizeze verificarea financiară şi să
autorizeze remunerația și la casieria firmei, cu scopul achitării remunerației ce revine
fiecărui angajat;
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
5

- exemplarul 1 asociat exemplarului 1 al borderoului de salarii neridicate merge la


sectorul financiar-contabil, fiind anexa exemplarului 2 la registrul de casă, pentru
înscrierea în contabilitate;
- exemplarul 2 merge la sectorul unde s - a realizat statul de salarii.

Arhivarea se face astfel :


- exemplarul 1 se păstrează diferit de restul actelor justificative, la sectorul financiar-
contabil;
- exemplarul 2 se păstrează la sectorul unde s - a realizat statul de salarii.

Lista de avans chenzinal


Se elaborează, în fiecare lună în 2 exemplare, de către sectorul desemnat cu sarcina
aceasta, bazându-se pe actele de înregistrare pentru muncă, pentru timpul lucrat, pentru
certificatele medicale etc.
Lista de avans chenzinal se utilizează cu direcția:
- calcularea retribuțiilor bănești datorate angajaților ca avansuri chenzinale;
- oprirea în statul de salarii a avansurilor achitate;
- consemnarea în contabilitate;
Circulaţia documentului este următoarea:
- Exemplarul 1 merge la persoanele care efectuează controlul financiar și autorizează
plata, la casieria unității pentru a se putea face plata sumelor de bani datorate
angajaților și la sectorul financiar-contabil, fiind anexa exemplarului 2 la registrul de
casă, pentru consemnarea în contabilitate;
- exemplarul 2 merge la departamentul care a realizat lista de avans.
Arhivarea listelor de avans chenzinal:
- exemplarul 1 se păstrează la sectorul financiar-contabil, ca anexă la exemplarul 2 al
registrului de casă;
- exemplarul 2 se păstrează la sectorul care a realizat lista de avans chenzinal.
Lista de plăți salariale
Se realizează în două exemplare de fiecare dată când este efectuată o plată parţială pe
parcursul lunii.
Se utilizează ca:
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
6

- Document pentru calculul drepturilor băneşti ce se cuvin angajaților pentru plăţile


parţiale efectuate;
- Document pe care se bazează realizarea statelor de salarii;
- Act doveditor de consemnare în contabilitate;
Arhivarea listelor de plăți salariale se realizează astfel:
- exemplarul 1 merge la departamentul financiar-contabil, fiind anexa exemplarului 2 la
registrul de casă;
- exemplarul 2 merge la departamentul care a realizat lista plăţilor parţiale.
Lista pentru plăţi parţiale cod 14-5-1/d1 se realizează pentru primă plată parţială, iar
lista pentru plăți parţiale cod 14-5-1/d2 se elaborează pentru cea de-a doua plată parţială şi
pentru cele ulterioare.

Cheltuieli salariale cu referinţe bibliografice


Potrivit noilor reglementari OMFP 1802/2015 în clasa plăților cu munca vie sunt
incluse cele referitoare la plata angajaților, care deţine o pondere importantă din cheltuielile
cu angajații, cota entităţii la bugetul consolidat al statului.
Fiecare tip de cheltuială are un cont diferit:
- Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” cuprinde cheltuielile realizate cu ocazia
plăţii salariilor personalului, fiind utilizat de unitatea patrimonială.
- Contul 645 “Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială se dezvoltă pe conturi sintetice
de gradul II, şi anume:
- Contul 6451 “Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale”;
- Contul 6452 “Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj”;
- Contul 6458 “Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială”.(OMFP 1802/2015)

Contribuţia la asigurările sociale (CAŞ)


Persoanele fizice şi juridice ce utilizează angajați trebuie să plătească contribuţia la
bugetul consolidat al statului, corespunzător cu condiţiile de muncă şi anume:
 20,8% în momentul existenței condiţiilor normale de muncă;
 25,8% atunci când apar condiţii deosebite de muncă;
 30,8% în momentul existenței condiţiilor speciale de muncă.
Plățile la asigurările sociale apar în înregistrările contabile ale angajatorului astfel:
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
7

- 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”


- 4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”

2.2 Abordări fiscale privind cheltuielile salariale


Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)
Contribuția angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de sănătate are cota de 5,2 %
şi apare astfel:
- 6453 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială”
- 4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”
Angajatul trebuie să plătească o cotă de 5,5% din venitul brut la bugetul asigurărilor
sociale de sănătate.

Contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj (fondul de şomaj)


Angajatorii au obligația plății de 0,5% din fondul total de salarii brute către bugetul
asigurărilor pentru şomaj. În contabilitatea angajatorului, aceste plăți apar:
- 6452 „Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj”
- 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj”
De asemenea, angajatul trebuie să achite o cotă de 0,5% din venitul brut la bugetul
asigurărilor pentru şomaj.

Alte obligații
 Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale are o cotă de 0,5% din
fondul de salarii realizat, completând CAȘ plătit de angajator
 Comisionul pentru Casa Naţională de Pensii – se calculează astfel: o cotă de 0,75
% a fondului de salarii realizat pentru completare carnetelor de muncă sau o cotă de
0,25 % a fondului de salarii realizat pentru verificarea şi certificarea legalităţii
înregistrărilor.
În afara acestor obligații, întreprinderile private sau de stat pot aloca cheltuieli sociale
deductibile fiscal, în limita unei cote de 1,5 % din fondul de salarii:
 Bunul mers al unor ramuri ale unității economice: grădinițe, creșe, cabinet
medicale, muzee, etc.;
 Asigurarea plăților pentru cadourile copiilor angajaților;
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
8

 Asigurarea, chiar dacă nu în totalitate a plăților necesare pentru a transporta


angajații;
 Asigurarea plăților biletelor de odihnă și de tratament pentru angajați și pentru
familiile lor;
 Asigurarea de sprijin pentru angajații ale căror case au avut de suferit de pe urma
calamităților naturale;
 Asigurarea de sprijin material în cazul imbolnăvirii grave sau a decesului; (codul
fiscal.net)

Având în vedere aspectele legislative şi fiscale tratate în literatura de specialitate putem spune
că sistemul informaţional al evidenţei cheltuielilor salariale este unul complex ce presupune
existenţa unor proceduri riguroase de gestiune şi control.
Această analiză integrată a aspectelor legislative şi fiscale ne-au condus la identificarea
proceselor, regulilor şi fluxurilor informaţionale privind sistemul informational al evidenţei
cheltuielior salariale. Pe baza acestor aspecte am realizat studiul de caz.

2.3 Utilizarea sistemelor informatice în evidenţa salariilor

2.3.1 Ciel

Ciel este un program informatic de contabilitate, gestiune şi salarii, cu servicii de


customer support incluse, pentru o cât mai buna funcţionare a întreprinderii asigurând o
gestiune completă a contabilităţii.
Programul permite calculul retribuției salariaților:
 Adăugare pontaj (prin importul dintr-o altă sursă sau prin introducerea directă);
 Calcularea automată a concediilor medicale şi de odihnă;
 administrarea tichetelor de masă şi a tichetelor cadou
 inserarea avansurilor (suma fixă, procentual din brut sau procentual din net);
 inserarea diferitelor categorii de câștiguri și popriri;
 Pensii Facultative (pilon 3);
 Calcularea taxelor potrivit legislației în vigoare se realizează automat;

Acest program elaborează următoarele rapoarte: lista angajaţilor, statul de plată pentru avans
/ reţineri, statele de plată individuală(fluturaşi), state de salarii, centralizatorul lunar,
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
9

centralizatorul pentru concedii medicale şi de odihnă, fișa individuală a angajatului; tichetele


de masă, zilele de concediu de odihnă efectuate.

2.3.2 Omc

OM COMPUTER & SOFTWARE recomandă OMCw, un sistem ERP folosit de


unități cu o gamă diversificată de activități, răspunzând cerințelor acestora
Astfel, OMCw conține mai multe module: analiza afacerii, clienţii; contabilitatea;
financiar; furnizorii; mijloacele fixe, nomenclatoarele, parcul auto; POS; postcalcul,
producţia; salariile; service; stocul; sistemul.

2.3.3 WinMENTOR

Pachetul de programe de gestiune şi contabilitate este realizat cu scopul de a răspunde


solicitărilor de pe piață, punând la dispoziție toate mijloacele de care dispune. WinMENTOR
conține instrumente ce permit stocarea, analiza și raportarea cât mai ușor și mai rapid a
informațiilor, ceea ce facilitează accesul la informațiile contabile și de gestiune.
Programul este realizat pe o platformă accesibilă, ceea ce permite soliditate indiferent
de sistemul de operare folosit. WinMENTOR a fost creat în mediul de programare Delphi,
putând fi rulat în sistemele de operare Windows, începând cu XP până la Windows 10.
WinMENTOR se conectează foarte ușor la dispozitivele periferice de gestiune: casa
de marcat, cititor de coduri de bare, cântar electronic, culegând datele facil și transmițându-le,
de asemenea, cu mare ușurință.
WinMENTOR permite calculul salariilor, configurarea contribuțiilor, indemnizațiilor,
sporurilor, reținerilor. De asemenea, programul poate să genereze automat declarația unică
112. Toate datele se transmit automat în Revisal - registrul unic de evidenta a angajaţilor.

3. STUDIU DE CAZ ŞI REZULTATE

3.1 Analiza şi modelarea sistemului informaţional privind cheltuielile salariale

3.1.1 Prezentarea generală a organizaţiei


Denumire: S.C. Lambriss S.R.L.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
10

Data înființării: 2009


Cod fiscal: 27854654
Nr. Reg. Com.: J63/2354/2009
Domeniu de activitate: 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre
Sediu Central: Str. Matei Corvin nr. 18, Timişoara
Puncte de lucru: 1
Forma juridică: societate cu răspundere limitată (S.R.L)
Sfera de activitate: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similar CAEN
Locul în sfera de activitate: Premiul 2 în Topul Firmelor din judeţul Timiş 2011
Gama de produse oferite: bijuterii din metale şi pietre
Nr. de angajaţi: 29
Clienţi importanţi: S.C. Azuria S.R.L.
Furnizori importanţi: S.C. Dimas Gold S.R.L.
Perspective de dezvoltare: deschiderea unor magazine în locaţii cheie

3.1.2 Analiza structurii organizatorice

Structura organizatorică a firmei reprezintă totalul indivizilor, al compartimentelor și


al relațiilor stabilite între aceste elemente, care duc la îndeplinirea obiectivelor stabilite.
În orice firmă scheletul este reprezentat de structura organizatorică, care este formată
din două elemente:
a) structura funcţională (de conducere);
b) structura operaţională (de producţie).

Prezentarea organigramei

Organigramă reprezintă modul de organizare din cadrul unei firme prin intermediul
unei concepţii sistematice cu ajutorul unor subsisteme , independente , conectate între ele
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
11

printr-o structură ierarhică(fig. 3.1.2).

Figura 3.1.2. Organigrama societății

Descrierea critică a organigramei


Entitatea dispune de o organigramă ierarhică în care sunt prezentate toate departamentele
acesteia şi anume: departamentul cercetare, departamentul administrative, departamentul
financiar-contabil şi departamentul producţie, direct subordonate directorului general care
este în strânsă legătură cu Adunarea generală a angajaţilor.
Datorită departamentelor funcţionale (producţie, financiar-contabil administrative,
cercetare)care stabilesc obiectivele, cât şi departamentelor operative (laboratoare, ateliere)
putem spune că ierarhizarea este realizată într-un mod satisfăcător, cu mici excepţii:
- Lipsa unui compartiment de audit intern care să susţină şi să influenţeze în mod pozitiv
departamentul financiar-contabil;
- Lipsa departamentului de marketing care ar aduce multe beneficii.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
12

3.1.3 Analiza sistemului informatic

Analiza sistemului existent – premergător elaborării unui nou sistem trebuie făcută o
analiză a sistemului prezent (manual sau informatic). Această analiză implică studiul
activităţilor,resurselor şi produselor. Se mai analizează modul în care sistemul actual
utilizează:
- hardware, software, persoanele, convertirea lor în produse informatice;
- cum se efectuează introducerea, transmiterea, prelucrarea şi controlul datelor.

Proiectarea şi implementarea de sisteme informatice


Analiza necesităţilor patrimoniale – este o etapă importantă în care paşii urmăriţi sunt:
1. Determinarea necesităţilor informaţionale;
2. Determinarea posibilităţilor prezente de prelucrare a informaţiilor;
3. Elaborarea unui necesar funcţional.

Aplicaţiile informatice utilizate


În întreprinderea SC LAMBRISS SRL în cadrul diviziunii organizatorice financiar-
contabil se utilizează programul informatic CIEL de tip ERP în scopul unei mai bune
gestionari a situaţiilor financiare în conformitate cu normele în vigoare. De asemenea, MS
Office are un rol foarte important în celelalte diviziuni organizatorice deşi este un program
informatic de tip NON-ERP (tabe1ul 3.1.3.).

Diviziunea Denumire Tip Număr


organizatorică aplicaţie (ERP/NO Activităţile pentru care este utilizată
N-ERP) de
utilizatori
Administrativ MS Office NON- 1 Organizează evenimentele din cadrul
2010 ERP societăţii
Gestionează fondul de resurse necesar
proiectelor şi activităţilor societăţii
Director MS Office NON- 1 Planificare
2010 ERP Organizare
Conducerea activităţilor şi
departamentelor
Luarea deciziilor
Identificarea măsurilor necesare
realizării obiectivelor propuse
Sancţionarea vinovaţilor care
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
13

au condus la
nerespectarea/neîndeplinirea
obiectivelor propuse
Financiar- Ciel ERP 1 Bilanţ
contabil Balanţa
Anexe la bilanţ
Declaraţii fiscale
Cercetare MS Office NON- 2 Luarea deciziilor privind modernizarea
2010 ERP tehnologiilor şi utilajelor
Elaborarea deciziilor pe baza
rezultatelor studiilor

Tabelul 3.1.3. Aplicații informatice utilizate

Configuraţia staţiilor de lucru şi arhitectura rețelei


Program de
Diviziunea Staţia de Conectar Configuraţie Sistem de Alte
Internet contabilitat
organizatorică lucru e reţea calculator operare aplicații
e

PC DELL 530,
MS
Financiar- procesor Intel i3 Windows
1 da da Ciel Office
contabil 2.2GHz, 1GB 7
2010
RAM, 500GB HDD

PC DELL 530,
MS
procesor Intel i3 Windows
Administrativ 1 da da - Office
2.2GHz, 1GB 7
2010
RAM, 500GB HDD
PC Lenovo H30-
05, procesor AMD MS
Windows
1 da da Quad-Core 2GHz, - Office
7
4GB RAM, 500 GB 2010
HDD
Cercetare
PC Lenovo H30-
05, procesor AMD MS
Windows
2 da nu Quad-Core 2GHz, - Office
7
4GB RAM, 500 GB 2010
HDD
Laptop Sony VAIO
procesor Intel Core MS
Windows
Director 1 da da i7 Quad Core - Office
8.1
2.5GHz, 8GB,1TB, 2010
G103M
Tabelul 3.1.2. Configurația stațiilor de lucru
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
14

Figura 3.1.3. Arhitectura rețelei

3.1.4 Analiza documentelor şi a altor surse informaţionale


Inventarul documentelor

Inventarul documentelor cuprinde toate documentele care circulă în sistem. În tabelul


sunt sintetizate aceste documente împreună cu codul de clasificare conform OMFP
3512/2008, formatul acestora, numărul de exemplare in care acestea circulă, felul
documentului precum și câteva observații cu privire la modul de întocmire, proveniență,
arhivare (OMFP3515/2008).
Intrare
Cod
Nr. Simbol Denumire Nr. (I) /
clasificar Format Observaţii
crt. document document exemplare Ieșire
e
(E)
Se completează în
Contract
cadrul
1 CID individual - A4 3 I
departamentului de
de muncă
resurse umane
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
15

Act
adiţional
Conţine modificările
la
2 AD - A4 3 I la contractul
contractul
individual de muncă
individual
de muncă
Stabilirea obligaţiilor
faţă de salariaţi şi
Stat de
3 SS 14-5-1/k A4 3 I/E faţă de bugetul
salarii
asigurărilor sociale
de stat
Stabilirea obligaţiilor
faţă de salariaţi,
Fluturaş
4 FS - - 1 E reprezentând
de salariu
valoarea netă
datorată acestora
Ţine evidenţa orelor
Fişă de
5 FP - A4 1 I de muncă prestate de
pontaj
angajaţi
Document de
înregistrare în
contabilitate a
Registrul încasărilor şi plăţilor
6 RC 14-4- A4 2 E
de casă în numerar, efectuate
7/bA
prin casieria unităţii,
pe baza actelor
justificative
Intrare
Cod
Nr. Simbol Denumire Nr. de (I) /
clasificar Format Observaţii
crt. document document exemplare Ieșire
e
(E)
Declaraţie
privind
evidenţa
nominală
Se foloseşte pentru
a
raportarea
asiguraţilo
contribuţiilor
7 DBAS r şi a - A4 2 E
datorate la bugetul
obligaţiilo
asigurărilor pentru
r de plată
şomaj
la bugetul
asigurărilo
r pentru
şomaj
Declaraţie
privind Se foloseşte pentru
evidenţa raportarea
nominală contribuţiilor
8 DBASS - A4 2 E
a datorate la bugetul
asiguraţilo asigurărilor
r şi a sociale de stat
obligaţiilo
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
16

r de plată
către
bugetul
asigurărilo
r sociale
de stat
Declaraţie
privind
evidenţa
obligaţiilo
r de plată
către
bugetul Se foloseşte pentru
fondului raportarea
DFNUAS
9 naţional - A4 2 E contribuţiilor
S
unic de datorate la FNUASS
asigurări pentru CCI
sociale de
sănătate
pentru
concedii şi
indemniza
ţii
Lista
nominală
cuprinzân Se foloseşte pentru
d raportarea
persoanele contribuţiilor
10 LNASS - A4 2 E
asigurate datorate la FNUASS
pentru de către angajat şi
care se angajator
plăteşte
CASS
Declaraţie
privind
Se foloseşte pentru
obligaţiile
raportarea
de plată la
obligaţiilor la bugetul
11 D102 bugetele - A4 2 E
asigurărilor sociale
asigurărilo
de stat şi fondurilor
r sociale şi
speciale
fondurilor
speciale
Ordin de
plată Este utilizat pentru
12 OP pentru - A4 1 E plata sumelor
trezoreria datorate BASS şi FS.
statului
Notă de
13 NC contabilita 14-6-2/A A4 1 E
te
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
17

Fişă de
cont
analitic
14 FCAOD pentru 14-6-22 A4 1 E
operaţii
diverse

Tabelul 3.1.4. Inventarul documentelor


Evaluarea documentelor
Evaluarea documentelor s-a făcut pe baza chestionarelor de analiză a documentelor
care fac parte din Anexele ataşate la proiect astfel :
- anexa 1 Stat de salarii SS;
- anexa 2 Fluturaş de salariu FS;
- anexa 3 Declaraţie privind evidența nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la
bugetul asigurărilor pentru şomaj DBAS;
- anexa 4 Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către
bugetul asigurărilor sociale de stat DBASS;
- anexa 5 Declaraţie privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii DFNUASS;
- anexa 6 Lista nominală cuprinzând persoanele asigurate pentru care se plăteşte CASS
LNASS;
- anexa 7 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor
speciale D102;
- anexa 8 Ordin de plată pentru trezoreria statului OP.

3.1.5 Flowchart-ul de sistem


Conform dicţionarului Oxford, flowchart-ul reprezintă o diagramă care ilustrează
acţiunile unor persoane sau obiecte în cadrul oricărui sistem complex. Pornind de la această
definiţie flowchart-ul reprezintă o combinaţie de simboluri şi text prin care se reprezintă
grafic procesele, operaţiile, datele şi circuitul acestora într-o organizație.
Cele mai utilizate programe de realizare a flowchart-urilor sunt MS Visio, Smartdraw
sau Edraw Max. Pentru realizarea flowchart-ului din figura 3.1.5. am folosit programul
Edraw Max.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
18

Figura 3.1.5. Flowchart-ul


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
19

3.1.6 Modelarea proceselor


Un rol important în orice sistem informatic îl au prelucrările. Prelucrările transformă
datele în informații sau în cunoștințe (Turban and Aronson, 2000). Etapele prelucrării sunt:
activități, acţiuni, faze, operaţii şi evenimente.
Prezentarea prealabilă a prelucrărilor sistemului şi ale fluxurilor de date şi informaţii
apărute în cadrul analizei sistemului informaţional, se face cu sprijinul modelelor conceptuale
ale prelucrărilor (MCP).
Modelarea prelucrărilor cuprinde metode de structurare și cercetare a acțiunilor de
adunare, analiză, depozitare și de răspândire a informațiilor înăuntrul sau în afara sistemului
studiat, dar și a regulilor care domină aceste acțiuni.
Activitatea de descompunere a prelucrărilor are un rol important în realizarea
modelelor pentru prelucrările sistemului.
Diagrama de decompoziţie

Diagrama de decompoziție cuprinde ilustrarea graduală a componentelor şi


subcomponentelor sistemului(fig. 3.1.6.).

Figura 3.1.6. Diagrama de decompoziție


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
20

Conţinutul diagramei fluxului de date

Diagrama fluxului de date reprezintă un mijloc de ilustrare vizuală a fluxurilor de


date,
a proceselor de analiză şi a mediilor de stocare din sistemului cercetat.
Metoda diagramei fluxului de date evidențiază intrările, prelucrările şi ieşirile de date
din sistemului proiectat sau cercetat.

1) Tabelul prelucrărilor(proceselor), documentelor, conturilor şi impactului în bilanţ &


în contul de profit şi pierdere (tabelul 3.1.6.1.).

Prelucrare Documente Conturi Bilanţ CPP


(proces) (I-Intrare, Int-
Intern, E-Iesire)
1.Preluare date -Contract Individual de - - -
angajat muncă-Int
-Cereri de concedii-I
2.Întocmire foaie -Foaie colectivă de - - -
colectivă de prezenţă-E
prezenţă

3.Întocmire stat de -Stat de salarii-E - - -


salarii şi fluturaşi -Fluturaş de salariu-E
4.Generare -Declaraţia 112-E - - -
Declaratii 112, 205 -Declaraţia 205-E
5. Depunere -Recipisă-Int - - -
declaraţii
6. Înregistrare -Fişe de cont 421, 641, 421 Personal - salarii Personal Cheltuieli
obligaţii de plată: 4312, 4372, 4314, 444, datorate (P) salarii [+] (A)
4311, 4313, 4371, 447- 641 Cheltuieli cu datorate [+]
- a salariului Int remuneraţiile (P)
angajatului în personalului(A)
contabilitate;
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
21

421 Personal - salarii Personal


datorate (P) salarii
4312 Contribuţia datorate [-]
personalului pentru pensia (P)
-a contribuţilor suplimentara(P) Contribuţii
salariatului şi a 4372 Contribuţia [+] (P)
impozitului; personalului la fondul de
şomaj(P)
4314 Contributia
personalului la asigurarile
sociale de sanatate(P)
444 Impozitul pe salarii(P)
-a contribuţilor 6451 Cheltuieli privind Contribuţii Cheltuieli
angajatorului contribuţia unităţii la [+] (P) [+] (A)
asigurarile sociale(A)
6453 Cheltuieli privind
contribuţia unităţii la
asigurarile sociale de
sănătate(A)
6452 Cheltuieli privind
contributia unitatii la
şomaj (A)
635 Cheltuieli cu alte
impozite, taxe şi
vărsăminte utilizate(A)
4311 Contribuţia unităţii la
asigurarile sociale(P)
4313 Contribuţia unităţii la
asigurarile sociale de
sănătate(P)
4371 Contribuţia unităţii la
Fondul de şomaj(P)
447 Fonduri speciale(P)
7. Plata Ordin de plată-E, I - - -
contribuţilor şi a
impozitului

8. Solicitare Extras Extras de cont-I - - -


de cont
Fluturaş de salariu-I,E - - -
9.Plata salarilor Registru de casă-E,I
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
22

10. Înregistrare Fişa de cont 4312, 5121 Conturi la banci în Contul la -


4372, 4314,4311, 4313, lei banca [-](A)
–plată contribuţii; 4371, 447-Int Contribuţii: ct. 4312, Contribuţii [-]
4372, 4314, 4311, 4313, (P)
4371, 447 Impozit[-] P
-plată impozit; Fişa de cont 444-Int

Impozit: ct.444
11. Înregistrare Fişa de cont 5311, 421- 5311 Casa în lei Casa [-] (A) -
plată salariu Int 421 Personal - salarii Personal
datorate salarii
datorate [-]
(P)

Tabel 3.1.6.1. Tabelul prelucrărilor, documentelor, conturilor și impactului in bilanț și CP

2) Conţinutul DFD tabelul prelucrărilor(proceselor), entităţilor, fluxurilor de date şi a


locurilor de stocare (tabelul 3.1.6.2.)

PRELUCRĂRI [1] Înregistrare obligaţii


(PROCESE) [2] Întocmire şi depunere obligaţii
[3]Stingerea obligaţiilor
ENTITĂŢI - Resurse umane
- Angajaţi
- Instituţii publice
- Trezoreria statului
FLUXURI DE
DATE - Contract individual de muncă
-Act adiţional la contract individual de muncă
-Ordin de plată
- Declaraţii fiscale- D102, DFNUASS, DBASS, DBAS, etc.
LOCURI DE
STOCARE -Stat de salarii
-Fişă de pontaj
-Notă de contabilitate
-Fişe de cont (421, 4311, 4312, 4313, 4372, 444, 6453, 6454 etc.)
Tabel 3.1.6.2. Conținutul diagramei fluxului de date
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
23

Figura 3.1.6. Diagrama fluxului de date

Riscurile şi controalele prelucrărilor


Noţiunea de risc în cadrul sistemului informaţional reprezintă probabilitatea de
apariţie a unei pierderi care să afecteze negative resursele informaţionale şi funcţionalitatea
sistemului.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
24

Privit în ansamblul său, sistemul informaţional al întreprinderilor este expus la o serie


de riscuri.
Un rol deosebit în identificarea şi controlul riscurilor îl are procesul de management al
riscului(table 3.1.6.3.)

Prelucrare Riscuri Controale


(Proces) (A-Automat / M-Manual /X-Mixt)
ÎNREGISTRARE OBLIGAŢII -Introducerea în sistem a unor date -Verificarea/validarea tipului de date
necorespunzătoare(litere în loc de introdus în cadrul câmpurilor [A]
cifre, greşirea cifrelor introduse-la nr -Verificarea corectitudinii datelor
orelor lucrate, zilelor lucrate, la introduse [M]
salarii etc., )
-Omiterea înregistrării anumitor
obligaţii de plată
-Inregistrarea eronată din punct de
vedere contabil al corespondenţelor
conturilor ce reprezintă diferite
obligaţiuni

ÎNTOCMIRE ŞI DEPUNERE -Introducerea în sistem a unor date -Verificarea corectitudinii şi coinciderii


DECLARAŢII necorespunzătoare(litere în loc de datelor introduse în declaraţii cu cele
cifre, greşirea cifrelor introduse-la reale, din documentele justificative [M]
CNP angajaţilor, valoarea -Verificarea/validarea tipului de date
contribuţiilor, data angajării introdus în cadrul câmpurilor [A]
personalului etc., )
-Omiterea depunerii declaraţiilor
-Ne încadrarea în termenul limită de
depunere a declaraţiilor
-Intocmirea greşită a declaraţiilor,
prin nerespectarea cerinţelor şi
regulilor de completare a acestora
(fără dată, număr-după caz, etc.)
STINGEREA OBLIGAŢIILOR -Depăşirea termenului legal de -Verificarea consemnării corecte a
achitare a obligaţiilor care atrage obligaţiilor stinse prin intermediul
după sine penalităţi documentelor justificative [M]
-Neconsemnarea stingerii
obligaţiilor în documentele
justificative, care atrage după sine
invalidarea acestui proces

Tabelul 3.1.6.3. Riscurile si controalele prelucrărilor

3.1.7 Modelarea datelor


Această etapă presupune elaborarea unui model al datelor şi informaţiilor din
organizaţie, independent de aspectele tehnice ale stocării şi prelucrării lor.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
25

Modelarea conceptuală a datelor, rezultat din modelarea conceptuală, este total


independent de SGBD-urile, aplicaţiile sau platformele hardware din organizaţie. Acest
model ajuta analistul să identifice entităţile de date şi relaţiile dintre acestea.
Modelarea conceptuală are rolul de a pune la dispoziție o reprezentare precisă a
informațiilor oferite de sistem și a legăturilor dintre ele, fără a depinde de tehnicile folosite.
Plecând de la modelul propus, sistemul poate fi îmbunătățit și introdus în orice tehnologie.
În prezent elaborarea modelului conceptual al datelor se realizează cu ajutorul CASE
urilor. Aceste instrumente permit crearea unui depozit al atributelor din sistem, iar apoi
gruparea lor în entităţi şi elaborarea diagramei entitate – relație. (tabelul 3.1.7.)

Conţinutul entităţilor
Nr.crt. Simbol Denumire Atribute determinante
1. DCON Date contractuale Nr.contract, Nr.act adiţional
2. SS Stat de salarii Data stat de salarii
3. DEC Declaraţii Nr.declaraţii
4. PL Plăţi Nr. ordin de plată
5. NC Notă de contabilitate Nr.notă de contabilitate
6. FC Fişă de cont Simbolul contului din fişa
de cont
Tabelul 3.1.7. Tabelul entităților
Diagrama entitate-relație se bazează pe ilustrarea datelor sub forma unor entități,
relații determinate de caracteristicile și tipul datelor (fig. 3.1.7).
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
26

Figura 3.1.7. Diagrama entitate-relaţie (DER)


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
27

3.2 Proiectarea sistemului informatic

3.2.1 Obiectivele proiectării sistemului

Proiectul urmărește mai multe obiective, prin intermediul cărora se va realiza un sistem
eficace în ceea ce privește răspândirea datelor într-o perioadă scurtă și cu o mare exactitate,
asigurând astfel o bază fiabilă pentru deciziile viitoare.

Astfel printre aserţiunile de bază se enumeră:


♦ obiective de conducere.
Obiectivele de conducere se grupează în sub - obiective
Aceste obiective pot fi detaliate în sub – obiective, şi anume: asigurarea aplicării
cotelor la baza impozabilă, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare, fiind bine
cunoscut faptul că legislaţia în acest domeniu suportă numeroase modificări optimizarea
cheltuielilor firmei cu protecţia socială.
♦ obiectivele informaţionale se grupează în:
- Garantarea de date adecvate pentru a lua o hotărâre;
- Oferirea de date despre starea contribuțiilor cuvenite de către firmă și de către
salariat la bugetul asigurărilor sociale;
- Înfăptuirea unui sistem apt să expună datele in-put, propriu sectorului de activitate
analizat;
- Diminuarea timpului de lucru și a celui de răspuns;
- Calcularea exactă bazei impozabile;
- Garantarea analizei mecanice a informațiilor, în dezavantajul analizei manual
♦ obiectivele tehnologice se grupează în mai multe sub - obiective:
- garantarea verificării eficace a intrărilor/ieșirilor în/din sistem;
- garantarea analizei eficiente a informațiilor.
♦ obiectivele informatice se grupează în mai multe sub-obiective:
- Garantarea folosirii unor metode de calcul eficace, în concordanță cu cererile de
ieșire;
- Garantarea siguranței informațiilor;
- Dobândirea evidenței cheltuielilor salariale informatizat.
Pentru realizarea acestor obiective, trebuie ca definiția în sistem a prelucrării datelor
de intrare să ducă la ieşirea informaţiilor necesare.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
28

3.2.2 Proiectarea ieşirilor

În cadrul proiectării ieșirilor am stabilit forma și conținutul documentelor având în


vedere criteriile minime pe care acestea trebuie să le îndeplinească conform OMFP
3512/2008.
Documentele de ieșire din cadrul sistemului analizat sunt cele enumerate mai jos și se
găsesc ca anexe la prezenta lucrare după cum urmează :
- anexa 9- S 1 - Obligaţii de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
- anexa 10- S 2 - Obligaţii de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;
- anexa 11- S3 - Obligaţii de plată către bugetul fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii;
- anexa 12- S4 - Lista nominală cuprinzând persoanele asigurate pentru care se
plăteşte CASS;
- anexa 13- S5 - Obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor
speciale;
- anexa 14- S6 - Ordin de plată pentru trezoreria statului;
- anexa 15- S9 – Stat de salarii;
- anexa 16- S10 – Fluturaş de salariu.

3.2.3 Proiectarea bazei de date

Baza de date a fost creată cu programul Microsoft Access 2007. Crearea unei baze de
date se face astfel:
Pentru crearea unei tabele selectam din meniul „File”→„Create”→”Table”.
Pentru a adăugarea mai multe tabele selectam "Create" →"Table".
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
29

După ce am creat tabelul, facem click dreapta şi selectam „Design view” pentru a
putea adăuga mai multe coloane:
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
30

Pentru a redenumi tabela dăm click dreapta pe “Table1”→”Save as” şi tastam


“Angajaţi”.

Tastam toate denumirile coloanelor, respectiv nume, prenume, serie buletin, adresa,
localitate, judeţ şi observăm că la “Data type” toate sunt în format text:
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
31

Selectam tipul de date pentru fiecare coloană în parte în funcţie de datele pe care le
vom introduce anterior. Cod fiscal→Number; Data→Date/Time:
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
32

Urmăm aceeaşi paşi şi pentru tabelele următoare.


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
33
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
34

3.2.4 Proiectarea intrărilor şi controalelor sistemului

Intrările sistemului sunt:


I1 – Contractul individual de muncă
I2 – Actul adiţional la contractul individual de muncă
I3 – Statul de salarii
I4 – Fişă de pontaj

Teste de validare pentru I3


Nr.crt. Denumire câmp Tip(lungime) Test de validare
1. Nr. contract muncă 9(10) revizuirea inserării integrale a informațiilor
revizuirea pe baza caracterului de control
revizuirea felului de informații
2. Data statului de X(30) revizuirea inserării integrale a informațiilor
salarii şi a felului de informații
3. Salar negociat 9(5) revizuirea inserării integrale a informațiilor
revizuirea pe baza caracterului de control
revizuirea felului de informații
4. Ore lucrate 9(3) revizuirea felului de informații şi a caracterului de
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
35

control
5. Ore concediu de 9(3) revizuirea felului de informații şi a caracterului de
odihnă control
6. Contribuţii 9(5) revizuirea modului de calcul şi a aplicării legilor în
vigoare
revizuirea felului de informații

3.2.5 Proiectarea proceselor financiar-contabile

Proces Intrări Ieşiri


Înregistrare salarii şi - Fişă de pontaj - Stat de salarii
contribuţii datorate -Contract individual de muncă -Fluturaş de salariu
-Act adiţional la contractul -Note contabile
individual de muncă - Fişe de cont
Întocmire şi depunere -Stat de salarii -Declaraţii contribuţii
declaraţii
Stingerea obligaţiilor -Stat de salarii -Ordin de plată
-Extras de cont -Note contabile
-Declaraţii contribuţii -Fişe de cont

3.3 Implementarea sistemului informatic


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
36
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
37
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
38
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
39
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
40
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
41

CONCLUZII

Importanţa cheltuielilor salariale şi a documentelor justificative au impus utilizarea


sistemelor informatice pentru obţinerea unei gestionari cât mai bune în cadrul întreprinderii
SC Lambriss SRL.

Cred că sistemul informatic propus şi exemplificat conferă flexibilitate, modularizare şi


un nivel ridicat de consistenţă a datelor, ceea ce reprezintă o premise tehnica deosebit de
favorabilă pentru management, care-i permite urmărirea datelor oricărui document.
Informaţia economică conţinută în rapoartele de ieşire este utilă în luarea deciziilor.

De asemenea, unul din principalele avantajele ale sistemul este acela că permite
contabilului întreprinderii urmărirea datelor financiare.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
42

3. LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ

1. Brândaș C. (2012), “Analiza și proiectarea sistemelor informatice de gestiune” suport


de curs, UVT, FEAA;
2. Bunget O. Pereș I. (2008), “Control financiar” editura Mirton Timișoara 2010;
3. Mateș D., Dumitrescu A. (2012), “Contabilitate financiară” editura Mirton Timișoara
2012;
4. Legea Contabilității 82/1991- actualizată;
5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 cu aplicabilitate din 1 ianuarie
2015;
6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3512/2008 privind documentele financiar-
contabile.
7. Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele
metodologice de aplicare;
8. Codulfiscal.ro;
9. Biblioteca-digitală.ase.ro;
10. Contabilul.manager.ro.
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
43

4. ANEXE

ANEXA NR. 1

Data:_23.08.2015
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: _Stat de salarii___
Simbol: _SS_____________Cod: _14-5-1/k_____________
Nr. exemplare: _3____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
1 Departamentul financiar-contabil Inspectoratul Teritorial de Muncă
2 Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil
3 Departamentul financiar-contabil Arhivă

Tip document: Tipizat Regim document: Special Format


document:A4____
X Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
X Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
44

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:


Se arhivează separat un exemplar deoarece exemplarul aflat la departamentul financiar-
contabil se păstreză doar 10 ani, fiind impusă o arhivare de 50 de ani.
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
_Stabilirea obligaţiilor faţă de salariaţi şi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, a
bugetelor fondurilor speciale şi a bugetului de stat.
Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant
Acţiunile efectuate: Se introduc numărul de ore lucrate (precum şi orele suplimentare, în
rubrica destinată acestora) şi cele nelucrate şi salariile de bază, iar programul calculează
venitul brut realizat, contribuţiile datorate de angajat, se introduc sporurile dacă există,
posibile reţineri, impozitul pe salariu,programul calculand salariul net datorat angajaţiilor.
Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
45

ANEXA NR. 2
Data: _23.08.2015 __________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: __Departamentul financiar-contabil ________


Denumire document: _Fluturaş de salariu
Simbol: _FS_____________Cod: _-_____________
Nr. exemplare: __2___
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
1 Departamentul financiar-contabil Angajat
2 Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil

Tip document: Tipizat Regim document: Special Format document: _-


____
X Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
X Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)
Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:
Se păstrează la departamentul financiar-contabil minim 5 ani.
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Stabilirea obligaţiilor faţă de salariaţi, în urma prelevării obligaţiilor acestora către
bugetul asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale şi a bugetului de stat
din drepturile
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
46

salariale.___________________________________________________________________
___
Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant
Acţiunile efectuate: Se introduc numărul de ore lucrate,(precum şi orele suplimentare, în
rubrica destinată acestora) numărul de ore nelucrate şi salariile de bază, iar programul
calculează venitul brut realizat, contribuţiile datorate de angajat, se introduc sporurile
dacă există, posibile reţineri, impozitul pe salariu, iar programul calculează salariul net
datorat
angajaţiilor.____________________________________________________________

Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli _____


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
47

ANEXA NR. 3
Data: 23.08.2015
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: _ Departamentul financiar-contabil _


______
Denumire document: Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor
de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
Simbol: _DBAS_____________Cod: _-____________
Nr. exemplare: _2____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Agenţia Judeţeană pentru
1 Departamentul financiar-contabil
Ocuparea Forţei de Muncă
2 Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil

Tip document: X Tipizat Regim document: Special Format document: _A4

Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
48

Declaraţia este formată din două anexe. Anexe 1 se referă la datele angajaţilor şi
contribuţile datorate de aceştia , iar anexa 2 conţine datele de identificare ale societăţii
comerciale şi un centralizator al contribuţiilor datorate.
_________________________________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Se foloseşte pentru raportarea contribuţilor datorate la bugetul asigurărilor pentru
şomaj._____________________________________________________________________
___

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant

Acţiunile efectuate: Se introduc datele de identificare ale angajaţilor(nume şi cod numeric


personal), tipul de contract (1 pentru normă întreagă şi 2 pentru normă parţială), numărul
de ore lucrate, şi baza de calcul._____________________________________

Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
49

ANEXA NR. 4
Data: _23.08.2015_________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: _Departamentul financiar-contabil


Denumire document: _Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor
de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat ___________________
Simbol: _DBASS_____________Cod: ___-___________
Nr. exemplare: __2___
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Casa Judeţeană de Pensii şi Alte
1 Departamentul financiar-contabil
Asigurări Sociale
2 Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil

Tip document: X Tipizat Regim document: Special Format document: _A4

Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:


Declaraţia este formată din două anexe. Anexa 1.1 se referă la dateleangajaţilor şi
contribuţile datorate de aceştia, iar anexa 1.2 conţine datele de identificare ale societăţii
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
50

comerciale şi un centralizator al contribuţiilor datorate, inclusiv contribuţia datorată de


angajator la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale. ___________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Se foloseşte pentru raportarea contribuţilor datorate la bugetul asigurărilor sociale de stat.
_

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant

Acţiunile efectuate: Se introduc datele de identificare ale angajaţilor(nume şi cod numeric


personal), zilele lucrate şi nelucrate, tipul de contract de muncă şi venitul brut realizat.
___

Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli _____


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
51

ANEXA NR. 5
Data: _23.08.2015_________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: _Departamentul financiar-contabil ________


Denumire document: _Declaraţie privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii_
Simbol: _DFNUASS_____________Cod: _-_____________
Nr. exemplare: _2____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Casa Judeţeană pentru Asigurări
1 Departamentul financiar-contabil
de Sănătate
2 Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil

Tip document: X Tipizat Regim document: Special Format document: _A4

Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:


Se foloseşte pentru calculul sumei datorate sub formă de contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii._________________________________________
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
52

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:


Se foloseşte pentru raportarea contribuţilor datorate la FNUASS pentru CCI.
Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant
Acţiunile efectuate: Se introduce fondul total de salarii şi eventualele cazuri de concedii
medicale. __________________________________________________________

Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
53

ANEXA NR. 6
Data:_23.08.2015_________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: _Departamentul financiar-contabil ________


Denumire document: _Lista nominală cuprinzând persoanele asigurate pentru care se
plăteşte CASS_________________________________________________________
_
Simbol: __LNASS___________Cod: _-_____________
Nr. exemplare: _2____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Casa Judeţeană pentru Asigurări
1 Departamentul financiar-contabil
de Sănătate
2 Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil

Tip document: X Tipizat Regim document: Special Format document: A4

Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)
Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:
Lista nominală se depune însoţită de centralizatorul referitor la obligaţiile de plată ale
angajatorului la FNUASS. _____________________________________
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
54

Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:


Se foloseşte pentru raportarea contribuţilor datorate la FNUASS de către angajat şi
angajator. ________________________________________________
Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant
Acţiunile efectuate: Se introduc datele de identificare ale angajaţilor(nume şi cod numeric
personal), categoria de asigurat(S pentru salariaţi) şi contribuţiile datorate, precum şi data
angajării şi data plecării(atunci când este cazul). _________________________

Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli


Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
55

ANEXA NR. 7
Data: _23.08.2015_________

CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: __Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor
sociale şi fondurilor speciale
_________________________________________________________
Simbol: __D102____________Cod: __-____________
Nr. exemplare: _2____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
1 Departamentul financiar-contabil Administraţia Finanţelor Publice
2 Departamentul financiar-contabi Departamentul financiar-contabi

Tip document: X Tipizat Regim document: Special Format document:


A4___
Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)
Analiza şi modelarea sistemului informaţional financiar contabil privind evidenţa
cheltuielilor salariale
56

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:


_-
___________________________________________________________________________
_
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Se foloseşte pentru raportarea obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi
fondurilor speciale.
_____________________________________________________________

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant


Acţiunile efectuate: _Se introduc contribuţiile care se raportează. _____________

Chestionat: Maftean Natalia Analist: Dusciuc Neli


ANEXA NR. 8
Data: _23.08.2015_________

CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: _Departamentul financiar-contabil


Denumire document: _Ordin de plată pentru trezoreria statului
Simbol: ___OP___________Cod: _-_____________
Nr. exemplare: _1____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
1 Departamentul financiar-contabil Trezorerie

Tip document: X Tipizat Regim document: Special Format


document:A4___
Netipizat X Nespecial

Mod de acţiune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
X Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: X DaNu


(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:


În cazul în care plata se face prin intermediul unei bănci comerciale formularul se
întocmeşte în două exemplare, exemplarul 2 se întoarce la departamentul emitent, vizat de
bancă(exemplarul 1 rămâne la bancă). În cazul plăţii prin trezorerie se primeşte doar
extrasul de cont ca şi confirmare a plăţii.
__
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
57
Este utilizat pentru plata sumelor datorate BASS şi FS. Plata se face în contul unic 55.02
”Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire ”

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef X Executant


Acţiunile efectuate: _Se introduce suma datorată, datele firmei şi data plăţii. Contul de
virament 55.02 se alege cu ajutorul programului. ____________________

Chestionat: Maftean Natalia ________ Analist: Dusciuc Neli

58
ANEXA NR. 9

Obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj:

Loc obţinere: Departament financiar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, poştă electronică.

59
ANEXA NR. 10
Obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat:

Loc obţinere: Departament financiar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Asigurări
Sociale
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, poştă electronică.

60
ANEXA NR. 11

Obligaţiile de plată către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
pentru concedii şi indemnizaţii:

Loc obţinere: Departament finaciar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Casa Judeţeană pentru Asigurări de Sănătate
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, poştă electronică.

61
ANEXA NR. 12

Lista nominală cuprinzând persoanele asigurate pentru care se plăteşte CASS:

Loc obţinere: Departament financiar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Casa Judeţeană pentru Asigurări de Sănătate
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, poştă electronică.

62
ANEXA NR. 13

Obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale:

Loc obţinere: Departament finaciar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Administraţia Finanţelor Publice
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, poştă electronică

63
ANEXA NR. 14

Ordin de plată:

Loc obţinere: Departament finaciar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, trezorerie
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă

64
ANEXA NR. 15
Stat de salarii:

Loc obţinere: Departament finaciar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Număr de exemplare: 3
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, monitor

65
ANEXA NR. 16
Fluturaş de salariu:

Loc obţinere: Departament financiar contabil


Destinaţie: Departamentul financiar-contabil, Angajat
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: lunar
Dispozitiv sau periferic de ieşire: imprimantă, monitor

66
67