Sunteți pe pagina 1din 7

#1

Suntmor ți
i
înt
r-adevărmor
ți?
zece
In tro d uce re
Moartea este unul dintre cele mai puţin înţelese subiecte din zile-
Sunt morţii într-adevăr
le noastre. Este prea mult învăluită de mister şi evocă simţăminte morţi?
înspăimântătoare de: frică, incertitudine şi chiar pierderea speran-
ţei. 1.În p r imul rând, cum am ajuns ai ci ,pe acest
Alţii cred că cei dragi ai lor care au murit, nu sunt de fapt morţi ci
trăiesc alături de ei sau într-o altă dimensiune. Mulţi sunt confuzi
p ă mâ n t?
"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a
Contează oare ce credem? Da...în mod sigur! Pentru că ceea ce
" Geneza 2:7.
credem despre moarte va avea un impact profund asupra a ceea
ce se va întâmpla cu noi la timpul sfârşitului.
A ghici nu-şi are locul aici, aşa că acest Ghid de Studiu îţi va arăta Ră sp u n deţi:
exact ceea ce spune Dumnezeu cu privire la acest subiect. La început Dumnezeu ne-a creat din ţărână.
Fii gata să-ţi deschizi mintea şi ochii.
2.Ce se înt âmpl ă c ând moare cineva?
"Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se
întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat." Eclesiastul 12:7.

Ră sp u n deţi:
Trupul se întoarce din nou în ţărână, iar spiritul (duhul) se reîntoar-
ce la Dumnezeu, care l-a dat. Spiritul oricărei persoane care moare
-indiferent dacă este neprihănit sau nelegiuit - se reîntoarce la
Dumnezeu în momentul morţii.

3.Ce es te "spi rit ul" care s e î nt oarc e la D um ne-


zeu ,la moar te?

Iacov 2:26.

nările mele." Iov 27:3.

Ră sp u n deţi:

viaţă. Niciunde în cartea lui Dumnezeu, nu se indică, că "spiritul"


ar avea viaţă, înţelepciune sau simţire, după ce o persoană moare.

1 2
4 .Ce e st e u n " su fle t " ? Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi nicio-
"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a su- dată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare."
"Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare,
Geneza 2:7. nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune." Eclesiastul 9:5, 6, 10.
"Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară
Ră sp u n d e ţ i: în locul tăcerii." Psalmii 115:17.

Ră sp u n deţi:
Dumnezeu spune că morţii nu mai ştiu absolut nimic!

8.Pot oare morţ ii s ă comunic e c u c ei vii ,s unt ei


5 .Mo r su fle t e l e ? i n f ormaţi de ceea ce fac cei vii?
A murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare." mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui."
Apocalipsa 16:3.
n-are." Iov 14:12, 21.
Ră sp u n d e ţ i: "Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare."
Eclesiastul 9:6.
(Iov 4:17).
Numai Dumnezeu este nemuritor (1 Timotei 6:15, 16). Ră sp u n deţi:
Nu, morţii nu îi pot contacta pe cei în viaţă, nici măcar nu ştiu care
sunt faptele celor vii. Ei sunt morţi. Gândurile lor au pierit
(Psalmii 146:4).
6 .Me r g o a m e n ii b u n i în c e r ,im e d ia t d u p ă c e mor ?
"Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele." 9.Isu s numeş te starea de inc onşt ienţ ă di n moar-
Ioan 5:28, 29. te "som n" î n Ioan 11: 11-14. Cât de mult va dura
"David ... a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlo-
a cest somn?
cul nostru până în ziua de azi."
"Căci David nu s-a suit în ceruri." Fapte 2: 29, 34.
mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui." Iov 14:12.
"Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă." Iov 17:13.
"Ziua Domnului va veni ... în ziua aceea cerurile vor trece."
2 Petru 3:10.
Ră sp u n d e ţ i:
Nu, oamenii nu merg nici în cer, nici în iad la moarte. Ei se duc în
Ră sp u n deţi:
mormintele lor şi aşteaptă ziua învierii.
Morţii vor dormi până la măreaţa zi în care Domnul va sfârşi lumea.
În moarte, oamenii sunt total inconştienţi, fără vreo activitate sau
7 .Câ t d e m u l t e c u n o a şt e sa u în ţ e l e g e c in e va cunoştinţă de orice fel.
d u p ă c e a m u r it ?
"Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri: dar cei morţi nu ştiu

uită.
3 4
1 0 .Ce se în t â m p l ă c u c e i n e p r ih ă n iţi mo rţi l a a Un a vertisment solem n
d o u a ve n ir e a l u i I su s? La sfârşitul timpului, Satan se va folosi din nou de vrăjitoriela fel
cum a făcut-o şi în zilele lui Danielpentru a înşela lumea
ruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12. (Apocalipsa 18:23).
"Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt ... Se va pogorî din cer, şi întâi Vrăjitoria este o lucrare supranaturală care pretinde că îşi primeşte
puterea şi înţelepciunea de la spiritele celor morţi.
nul." 1 Tesaloniceni 4:16, 17.
Pozâ n d a fi uceni ci ai lui I sus
vor învia nesupuşi putrezirii ... Căci trebuie ca trupul acesta, supus
putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să cum morţi, profeţi ai Bibliei, sau chiar apostolii sau ucenicii Dom-
se îmbrace în nemurire." 1 Corinteni 15:51-53. nului Hristos (2 Corinteni 11:13), Satan şi îngerii săi vor înşela mili-
arde de oameni.
Ră sp u n d e ţ i:
ca sigur înşelaţi.

13.E a dev ărat că diavolul face minuni?


luaţi în rai, în momentul morţii. "Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite."
Apocalipsa 16:14.
1 1 .Ca r e a f o st p r im a m in c iu n ă a d ia vo l u l u i ? "Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, vor face
"Atunci şarpele a zis femeii: Hotărât, că nu veţi muri." Geneza 3:4.
"Balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana." tinţă, chiar şi pe cei aleşi." Matei 24:24.
Apocalipsa 12:9.
Ră sp u n deţi:
Ră sp u n d e ţ i: Da, într-adevăr! Diavolul face miracole incredibil de convingătoare
Satan i-a spus Evei că păcatul nu va aduce moartea. "Hotărât că (Apocalipsa 13:13, 14).
nu veţi muri," i-a spus el. Satan şi îngerii săi se vor înfăţişa ca îngeri de lumină (1 Corinteni
11:14)
1 2 .De c e a m in ţ it - o d ia vo l u l p e E va re f e rito r la Hristos (Matei 24:23, 24).
Toată lumea va crede că Hristos şi îngerii Săi conduc o fantastică
m o a r t e ? S e p o a t e c a a c e st su b ie c t să fie ma i i m-
reînviorare spirituală mondială. Toată această emfază va părea a
p o r t a n t d e c â t n e g â n d im?

Ră sp u n d e ţ i:
Această minciună este una din pietrele de cotitură către împărăţia 14.De ce nu v a fi î nşel at poporul lui Dumnezeu?
diavolului. El a făcut minuni puternice de-a lungul timpului prin
oameni care pretind că îşi primesc puterea de la spirirtele celor re zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa." Fapte 17:11.
morţi. (Exemple: Vrăjitorii din EgiptExod 7:11 Femeia din Endor1 "La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări
Samuel 28:3-25 Descântători Daniel 2:2 O oarecare domnişoară zorile pentru poporul acesta." (În trad. engl. Căci dacă nu vor vorbi
Faptele 16:16-18.) în concordanţă cu acest Cuvânt, este pentru că nu există nici o lu-
mină în ei) Isaia 8:20.

5 6
Ră sp u n d e ţ i: Ră sp u n deţi:
Poporul lui Dumnezeu cunoaşte din studiul sincer al Bibliei, că Aproape jumătate din populaţia lumii crede în reîncarnareo învă-
morţii sunt morţi nu vii. Nu există spirite ale morţilor. Din acest
motiv, poporul lui Dumnezeu va respinge toate lucrările miracu-
loase şi învăţătorii care pretind că au primit "lumina" lor specială Totuşi, această învăţătură este contrară Scripturii.
sau înfăptuiesc minuni, datorită contactării spiritelor celor morţi.
De asemenea, poporul lui Dumnezeu va respinge ca falsă şi peri- Bi b li a dec lară
culoasă, orice învăţătură care pretinde că morţii sunt vii, în orice După moarte un om: se întoarce în ţărână (Psalmi 104:29), nu ştie
formă sau oriunde. nimic (Eclesiastul 9:5), nu mai face planuri (Psalmi 146:4), nu mai
are de a face cu nimic de pe pământ (Eclesiastul 9:6), nu trăieşte
1 5 .Ce a p o r u n c it Du m n e ze u ,în t r e c u t,în zil e l e lu i (2 Regi 20:1), aşteaptă în mormânt (Iov 17:13) şi nu îşi mai continuă
Mo ise ,să se f a c ă c u o a m e n ii c a r e în vă ţa u c ă mor - nici o activitate (Iov 14:1, 2).
ţ ii su n t vii ?
"Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort, sau se In ven ţia Satanei

cu pietre." Leviticul 20:27. morţii trăiesc. Reîncarnarea, întruparea, comunicarea cu duhurile,

Ră sp u n d e ţ i: Satana, cu un singur scopsă-i convingă pe oameni că atunci când


Dumnezeu a insistat ca vrăjitorii şi alţii care comunicau cu "spirite- mori, n-ai murit cu adevărat.
le familiei" (ce pretindeau că au puterea să contacteze morţii) tre- Atunci când oamenii ajung să creadă că cei morţi trăiesc, "duhurile
buiau ucişi cu pietre. Aceasta arată cum privea Dumnezeu învăţă- de draci, care fac semne nemaipomenite" (Apocalipsa 16:14) şi
turile false cum că morţii sunt vii. care se prefac în duhurile morţilor vor reuşi să-i înşele şi să-i deru-
te practic sută la sută din timp (Matei 24:24).
1 6 .V o r m a i m u r i vr e o d a t ă ,n e p r ih ă n iţii c e a u în vi -
18.E u sunt recunos c ător pentru că am Bi bl ia, care
a t l a p r im a în vie r e ?
n e a ra tă adevărul c u pr ivi re la acest subiect
învierea dintre cei morţi ... nu vor putea muri." Luca 20:35, 36. sen si b i l al morţi i.

Ră sp u n deţi:
dintâi au trecut." Apocalipsa 21:4. În treb ări de medi tat
1.Este adevărat că tâlharul de pe cruce a mers împreună cu Hristos,
Ră sp u n d e ţ i: în paradis, în ziua în care a murit?
Nu! Moartea, regretul, plânsul şi tregedia nu se vor mai regăsi în Nu. De fapt duminică dimineaţa Isus i-a spus Mariei, "încă nu M-am
Împărăţia lui Dumnezeu. suit la Tatăl Meu." Ioan 20:17.
Acest verset ne arată că Isus nu S-a dus direct în cer după ce a murit.
1 7 .Cr e d in ţ a în r e în c a r n a r e se r ă sp â n d e şte ra p i d De asemenea ţineţi cont de faptul că punctuaţia Bibliei a fost adă-
în zil e l e n o a st r e .E st e e a o în vă ţ ă tu ră b ib l ic ă ? ugată de oameni.
"Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu ni- Virgula din Luca 23:43
mic. ... Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare." înainte, aşa că pasajul ar trebui citit astfel: "Adevăr îţi spus ţie astăzi,
Eclesiastul 9:5, 6.
7 8
"Astăzi îţi spun-acum când s-ar părea că nu pot să mântuiesc pe 6. Matei 10:28 spune, "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu
nimeni, acum când Eu Însumi sunt răstignit ca un răufăcător-astăzi
nemuritor?
" Împărăţia Domnului Hristos se va aşeza la cea de-a doua venire a Nu, ci demonstrează exact opusul. Ultima jumătate a aceluiaşi
Sa (Matei 25:31), şi toţi cei neprihăniţi din toate timpurile vor intra
în împărăţia cerurilor atunci (1 Tesaloniceni 4:15-17) şi nu la moarte.

"nemuritor, care este un dar (Romani 6:23)


"imortal"? ziua de apoi (Ioan 6:54).
Nimeni nu poate lua viaţa veşnică pe care Dumnezeu o acordă.
Cuvântul "nemuritor" se găseşte numai o dată în Biblie şi se referă (Vezi de asemenea Luca 12:4, 5.)
la Dumnezeu (1 Timotei 1:17).
7. Nu spune 1 Petru 4:6 că evanghelia a fost vestită morţilor?
Nu, spune că evanghelia "a fost" vestită celor ce "sunt" morţi.
Ei sunt morţi acum, dar evanghelia le - "a fost" vestită pe când ei
Nu merge niciunde. Pentru că încetează să existe. Pentru ca să erau încă în viaţă.

Apocalipsa 6:9, 10?


este o combinaţie între două lucruri.
Atunci când stingi becul, unde merge lumina? Nu merge niciunde.
lui lui Abel (Geneza 4:10).
pentru a avea lumină: un bec şi electricitate.
Fără această combinaţie, este imposibil să ai lumină. La fel este şi ucise pentru credinţa lor. Cu siguranţă nimeni nu poate crede că

Dumnezeu ca să le pedepsească vrăjmaşii.


Mai degrabă, cei drepţi imploră milă pentru duşmanii lor, la fel
4. Înseamnă cuvântul cum a făcut Hristos pe cruce (Luca 23:34).
Da, înseamnă de asemenea şi (1) viaţa în sine, sau (2) mintea, sau

şi încetează să existe la moarte. Nu, pasajul biblic în discuţie este 1 Petru 3:18-20. Predicarea s-a
făcut "prin Duhul" (versetul 18) în zilele lui Noe - către oamenii
5. Puteţi explica Ioan 11:26, care spune, "Şi oricine trăieşte, şi cre- care pe atunci trăiau (versetele 19, 20).
de în Mine, nu va muri niciodată"? "Duhurile din închisoare" se referă la oamenii care trăiesc sub ro-
Textuşl acesta se referă nu la prima moarte, de care toţi oamenii bia lui Satan.
mor (Evrei 9:27), ci la a doua moarte, de care numai cei nelegiuiţi (Vezi Psalmii 142:7; Isaia 42:6, 7; 61:1 şi Luca 4:18.)
vor muri şi din care nu este înviere (Apocalipsa 2:11; 21:8).

9 10
Î n t r e b ă r i t e st 8. Cei care "comunică" cu morţii vorbesc de fapt cu (1)

1. Biblia spune că moartea este (1)


_____ Un somn.
_____ O trecere spre o formă diferită de viaţă.
_____ Un mister inexplicabil. 9. În zilele lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca toţi cei ce învaţă pe

2. "Spiritul" care se întoarce la Dumnezeu când murim este (1) _____ Făcuţi preoţi.
_____ Adevăratul eu interior al unei persoane. _____ Onoraţi pentru înţelepciunea lor.
_____ Ucişi.

3. O persoană care moare merge în (1) ranţă? (1)


_____ Rai sau Iad. _____ Trebuie să-I ceară lui Dumnezeu un semn deosebit din
_____ Mormânt. ceruri.
_____ Purgatoriu. _____ Să facă ceea ce-i spune predicatorul sau pastorul.
_____ Să studieze Biblia cu rugăciune şi atenţie şi să urmeze
ceea ce citeşte acolo.
_____ Natura spirituală a unei persoane.
_____ Partea nemuritoare a unei persoane. 11. Când o persoană moare (1)

_____ Este în stare să-i vadă pe cei în viaţă şi să ia legătura cu ei.

_____ Da. tează să mai existe, nu este posibilă nici o legătură cu cei în viaţă.
_____ Nu.
12. Sunt minunile o dovadă că ceva este de la Dumnezeu? (1)
6. Când sunt răsplătiţi cei neprihăniţi? (1) _____ Da. Numai Dumnezeu poate face minuni.
_____ În această viaţă. _____ Nu. Diavolul de asemenea poate face mari minuni.
_____ La moarte.
_____ La a doua venire a lui Hristos.

7. De ce încearcă Satana să-i înşele pe oameni, spunându-le că


morţii n-au murit? (1)

duţi.
_____ Pentru că îi pare rău pentru ei.
_____ Pentru că este ticălos şi rău intenţionat.

11 12