Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL ROMÂNIEI

Uniunea Ministerul Muncii, FONDUL SOCIAL Instrumente


Europeană Familiei şi Egalităţii EUROPEAN Structurale
de Şanse POS DRU 2007 – 2013
AMPOSDRU 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

Fondul Social European


PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)
CCI 2007RO051PO001

Anexa 1

(Vă rugăm să nu introduceţi date de identificare ale solicitantului,


partenerilor sau ale persoanelor implicate in echipa de implementare a
proiectului)

-1- 2008
1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

ID de proiect
974582361 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să
asiguraţi confidenţialitatea acestui cod până la încheierea
contractului de finanţare)

Titlul proiectului
(Vă rugăm să copiaţi conţinutul acestei rubrici în formularul electronic la secţiunea ”Titlul proiectului”)
Grădinița – loc de joacă

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE

2.1.OBIECTIVUL PROIECTULUI
Vă rugăm să specificaţi şi să detaliaţi obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului. De
asemenea, vă rugăm să explicaţi contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei
prioritare şi domeniului major de intervenţie, precum şi la realizarea obiectivului general al PO 1. (max
5.000 caractere, vă rugăm să copiaţi conţinutul acestei rubrici în formularul electronic la secţiunea
”Obiectivul proiectului”).

În comuna X există o singură grădiniță. Considerăm foarte importantă dezvoltarea creativității


copiilor de la vârste cât mai mici. Astfel, este importantă implementarea unor activități artistice diversificate
în programul grădiniței: dans, pictura, teatru.
Obiective generale:
1. Cuprinderea într-o formă de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor de educație a tuturor elevilor
din comunitate prin promovarea culturii, calității la nivel de sistem și proces
2. Formarea competențelor și abilităților de bază pentru copii din grupul țintă prin utilizarea de
materiale didactice adecvate
3. Optimizarea relației școală-comunitate
4. Diversificarea activităților de învățare și de recreere

Obiective specifice:
1. Definirea caracterului și personalității copiilor
2. Stimularea abilității de socializare a copiilor
3. Stimularea și dezvoltarea capacității de a aplica cele însușite;
4. Dezvoltarea îndemânării și imaginației copiilor

1
Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe
o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
-2- 2008
2.2.CONTEXTUL PROIECTULUI

- Vă rugăm să explicaţi relevanţa proiectului faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale


(pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 2 „Cadrul strategic” din Ghidul
Solicitantului);
- Vă rugăm să explicaţi relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului ţintă şi să descrieţi grupul ţintă
implicat în proiect (vă rugăm să aveţi în vedere nevoile specifice ale grupului ţintă menţionate în
POS DRU).

Justificarea realizării proiectului este susținută la nivel local astfel: comuna X nu are o ofertă
generoasă privind modernizarea Gradiniței Y și a activităților ce trebuie să se desfășoare în timpul
programului. Se constată că în comuna X nu există un mediu propice de desfășurare a activității de
învățare și recreere pentru cei ce sunt acum în ciclul preșcolar. Copii vor merge întotdeauna la gradiniță,
însă noutatea este dată de creșterea natalității în această comună, în ultimii 5 ani, de aceea este nevoie de
mai multe resurse pentru a oferi copiilor educația pe care o merită.

2.3.JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI


Vă rugăm să explicaţi necesitatea implementării acestui proiect pentru atingerea obiectivelor şi să
indicaţi valoarea sa adăugată. De asemenea, vă rugăm să specificaţi modalitatea de identificare a
nevoilor grupului ţintă implicat în proiect, precum şi să explicaţi modalitatea în care obiectivele
proiectului răspund nevoilor identificate. Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi
Capitolul 11 „Valoarea adăugată a proiectului” din Ghidul Solicitantului (max. 5.000 caractere).

Principala preocupare este de a ajuta copilul să se construiască pe sine la vârsta preșcolară (3-6
ani), când are loc lărgirea raporturilor dintre copil și realitatea înconjurătoare. Un prim pas este identificarea
unicității fiecărui copil, descoperind în felul acesta valorile fiecăruia.
Creșterea interesului la această grădiniță este în primul rând predarea unei limbi străine, engleză
sau germană, după preferință. În fiecare lună copii sunt duși la teatre, muzee, vizite la circ. De asemenea,
au acces nelimitat la tot ce înseamnă creativitate, având astfel o sală aparte servind ca sală de joacă la
comun pentru cele 3 grupe (grupa mica, grupa mijlocie și grupa mare) astfel dezvoltându-le personalitatea
și abilitățile de socializare.

Semnarea colaborării cu:

 Profesor de limba engleză


 Profesor de limba germană
 Profesor de desen și pictură
 Profesor de dans
 Asistent medical generalist
 Teatrul de păpuși
 Complexul Muzeal de Științele naturii

2.4.ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Vă rugăm să prezentaţi sintetic activităţile şi sub-activităţile proiectului (max 5.000 caractere).
1. Ședință cu echipa de management și colaboratorii

1.1.Stabilirea termenelor limită și împărțirea sarcinilor


1.2.Achiziționarea materialelor necesare renovării și amenajării sălilor

2. Redecorarea celor 3 săli de clasă și a sălii de joacă:

2.1. Renovarea, igienizarea și zugrăvirea sălilor.


2.2. Montarea parchetului.
2.3. Schimbarea scaunelor și bancuțelor.

-3- 2008
3. Amenajarea sălii de joacă în interiorul gradiniței:

2.1. Dotarea sălii cu tablă interactivă, cu videoproiector interactiv, computer, imprimantă


2.2. Cumpărarea și amplasarea elementelor de mobilier precum: băncuţe, scaunele și mese
pentru copii, trepiede, cuiere pentru haine, coșuri de gunoi.
2.3. Amenajarea suprafeței destinate locului de joacă cu piese buretate, bile plastic, leagăn
balansoar din lemn, cuburi pentru activități motrice și joacă și scenă.

4. Orele susținute de educatoare zilnic

5. Curs de limba engleză sau germană saptămânal (lunea, respectiv miercurea)

6. Activități plastice: pictură și desen săptămânal (marțea, respectiv joia)

7. Activități extrașcolare, vizită la muzeu, vizionare piesă de teatru la Teatrul de păpuși.

8. Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului.

-4- 2008
2.5.GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea
implementării proiectului, precum şi durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a
proiectului:
Nota: in proiectul SIMBAD toate responsabilitatile privind activitatile revin Solicitantului, in proiect
neexistand parteneri

Luna de desfășurare a activităților

10

11

12
1

9
Activități

A1. Ședință cu echipa de management și


colaboratorii
 Stabilirea termenelor limită și împărțirea
sarcinilor sarcinile
 achiziționarea materialelor necesare renovării și
amenajării sălilor
A2. Redecorarea celor 3 săli de clasă și a sălii de
joacă
 Renovarea, igienizarea și zugrăvirea sălilor

 Montarea parchetului

 Schimbarea scaunelor și bancuțelor

A3. Amenajarea sălii de joacă în interiorul gradiniței:

 Dotarea sălii cu tablă interactivă, cu


videoproiector interactiv, computer, imprimantă
 Cumpărarea și amplasarea elementelor de
mobilier precum: băncuţe, scaunele și mese
pentru copii, cuiere pentru haine, coșuri de
gunoi, trepiede.
 Amenajarea suprafeței destinate locului de joacă
cu piese buretate, bile plastic, leagăn balansoar
din lemn, cuburi pentru activități motrice și
joacă și scenă.

A4. Orele susținute de educatoare

A5. Curs de limba engleză sau germană saptămânal


(lunea, respectiv miercurea)
A6. Activități plastice: pictură și desen săptămânal
(marțea, respectiv joia)

A7. Activități extrașcolare, vizită la muzeu, vizionare


piesă de teatru la Teatrul de păpuși

A8. Managementul, monitorizarea și evaluarea


proiectului

-5- 2008
2.6.RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Vă rugăm să precizaţi locaţia/locaţiile aferente desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect, dotările şi
echipamentele de tehnologie a informaţiilor deţinute şi utilizate, sau care urmează a fi închiriate sau
achiziţionate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc. (max 3.000
caractere)
Comuna ne pune la dispoziție o gradiniță, ce deține 3 săli de clasă și o sală de joacă aflate într-o
stare nefavorabilă. Prin intermediul proiectului, se are în vedere redecorarea sălilor de clasă, amenajarea
sălii de joacă, iar ca aceste lucruri sa fie posibile trebuie achiziționate diferite materiale de construcții (var,
ciment, parchet), produse de mobilier (scaune, băncuțe, mese, cuiere), produse necesare realizării locului
de joacă, videoproiector, trepied, tablă interactivă, computer, imprimantă, coșuri de gunoi.

2.7.REZULTATE ANTICIPATE
Vă rugăm să descrieţi rezultatele anticipate, corelate cu activităţile menţionate în secţiunea 2.4
„Activităţile proiectului” din acest formular şi cu indicatorii de realizare imediată (output) şi de rezultat
precizaţi în secţiunea 4 „Indicatori” din formularul electronic. În acest sens, vă rugăm să specificaţi
indicatori de realizare imediată (output) pentru fiecare rezultat anticipat al proiectului. (max 5.000
caractere)
- Realizarea efectivă a activităților ce țin de renovare, zugrăvire, montare și amenajare a sălilor
până la începerea anului școlar, putându-se astfel ține orele de educatori, cursurile de limba engleză
sau germană susținute de profesori, activitățile plastice și cursurile de dans realizate tot cu ajutorul unui
profesor, precum și realizarea activităților extrașcolare de către educatori.
- Integrarea copiilor în colectivitate și viața socială
- Întărirea parteneriatului şcoală - comunitate locală

2.8.MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE


Vă rugăm să indicaţi şi să descrieţi echipa de management şi experţii (pe termen lung şi pe termen
scurt) responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului (vă rugăm să
aveţi în vedere activităţile menţionate la secţiunea 2.4 „Activităţile proiectului”). În acest sens vă rugăm
să specificaţi numărul persoanelor avute în vedere pentru implementarea proiectului, atribuţiile şi rolul
fiecărui membru din echipa de implementare a proiectului, calificările şi experienţa profesională
relevantă necesară pentru rolul propus – fără a fi menţionate datele personale de identificare ale
acestora. De asemenea vă rugăm să descrieţi metodologia de implementare a proiectului (cum
intenţionaţi să realizaţi activităţile proiectului). Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să
consultaţi Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanţare” din Ghidul Solicitantului. (max 7.000
caractere)
Manager de proiect – experiență în domeniu de 3 ani + experiență ca director de școală de 5 ani
Coordonator - experiență în domeniul 3 ani
Contabil - experiență în domeniul 3 ani
Responsabilitățile acestora sunt:
- orientarea asupra problemelor de perspectivă ale grădiniței;
- planificarea activității grădiniței;
- dimensionarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare, precum şi stabilirea
modului de utilizare.

2.9.PROIECT GENERATOR DE VENIT


Proiectul pentru care solicitaţi finanţare nerambursabilă este generator de venit? Pentru
completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 „Cum se completează cererea
de finanţare” din Ghidul Solicitantului.

DA
x NU

-6- 2008
2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 -proiectul include operaţiuni şi activităţi pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea
integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului
 -rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituţional)
 -structurile proiectului vor funcţiona după finalizarea proiectului din punct de vedere instituţional
şi financiar
Vă rugăm să descrieţi modalitatea prin care este asigurată sustenabilitatea proiectului (max 4.000
caractere). Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 12 “Sustenabilitatea
proiectului” din Ghidul Solicitantului.

Nefiind o soluție pe termen lung, Programul ”Gradinița-loc de joacă”, sustenabilitatea proiectului va


fi asigurată prin măsuri de continuare și valorizare a rezultatelor . Astfel, vor putea fi folosite în continuare
cele 4 săli modernizate. Iar, după încetarea finanțării o parte din activități vor putea fi desfășurate cu
sprijinul primăriei.

3. DATE STATISTICE PRIVIND GRUPUL ŢINTĂ

Vă rugăm să estimaţi numărul participanţilor la operaţiunea finanţată din Fondul Social European pe care
intenţionaţi să îi implicaţi în proiect pentru întreaga perioadă de implementare. Pentru completarea
acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanţare” din Ghidul
Solicitantului.

Estimaţi câte persoane din următoarele categorii vor Bărbaţi Femei Total
participa la activităţile proiectului (număr) (număr) (număr)
Elevi (preșcolari) 22 21 43
Studenţi
Doctoranzi
Persoane ocupate (angajaţi), din care:
-peste 55 ani
-persoane ocupate în agricultura de
subzistenţă
Persoane fizice autorizate
Întreprinzători (patroni)
Persoane inactive, din care:
-peste 55 ani
-din mediul rural
Şomeri2, din care:
-şomeri înregistraţi, din care:
-peste 55 ani
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în
căutarea unui loc de muncă, din care:
-peste 55 ani
-şomeri de lungă durată, din care:
-tineri (15-24 ani)
2
În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 5:
-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace
proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după
caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de
servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
-7- 2008
-peste 55 ani
Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, din care:
-persoane de etnie roma 1 1 2
-persoane cu dizabilităţi
-persoane aflate în detenţie
-tineri peste 18 ani post-instituţionalizaţi
-alte grupuri vulnerabile (de specificat)

Atenţie: pe întreaga durată a implementării proiectului, beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Autorităţii de Management
informaţii privind participanţii în conformitate cu reglementările europene în vigoare (în acest sens vă rugăm să consultaţi
Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanţare” din Ghidul Solicitantului

Datele despre participanţi vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările
şi completările ulterioare.

4. OBIECTIVE ORIZONTALE

Vă rugăm să indicaţi obiectivele orizontale ale proiectului:

4.1.EGALITATEA DE ŞANSE
Vă rugăm să detaliaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi
implementarea proiectului, atât în realizarea activităţilor, cât şi în managementul proiectului, menţionând
orice componentă specifică care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen. Pentru
completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 10 „Contribuţia proiectului la promovarea
temelor şi obiectivelor orizontale” din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)
În realizarea proiectului nu se vor face discriminări pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu. Principiul
egalității de șanse nu va fi încălcat sub nicio formă în cea ce privește alegerea grupului țintă, și în ceea
ce privește alegerea colaboratorilor sau în cadrul oricăror rapoarte/ relații ce au legătură cu prezentul
proiect.

4.2. ALTE OBIECTIVE ORIZONTALE

x Dezvoltare durabilă
x Inovare şi TIC
Îmbătrânire activă
Abordare transnaţională
x Abordare interregională

Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul contribuie la promovarea obiectivelor orizontale selectate
anterior. Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 10 „Contribuţia proiectului
la promovarea temelor şi obiectivelor orizontale” din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

4.3.ALTE INFORMAŢII RELEVANTE


(max. 4.000 caractere)
La reamenajarea sălilor au participat, în mod voluntar, și mame a căror copii fac parte din grupul
țintă vizat pentru acest proiect.

-8- 2008
5. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE STRATEGII/PROGRAME/PROIECTE

Vă rugăm să indicaţi complementaritatea proiectului propus cu alte strategii/programe/proiecte


relevante (dacă este cazul). Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 6
„Cum se completează cererea de finanţare” din Ghidul Solicitantului.

STRATEGIE/PROGRAM/PROIECT Complementaritate
Proiect privind înființarea unui parc și un Proiect finalizat în termenul previzionat (18 luni) în
loc de joacă pentru copii între 3 și 14 ani colaborare cu Primăria comunei X și o firmă de
amenajare a locurilor de joacă , având un rol
important și localnicii voluntari care au ajutat la
pregătirea terenului. Proiectul a fost finalizat în
2015, având folosință și în prezent.

-9- 2008
6. BUGETUL CERERII DE FINANŢARE

Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor” şi


Capitolul 15 „Bugetul cererii de finanţare” din Ghidul Solicitantului.
Costuri directe
Categorii/subcategorii
An 1 An 2 An 3 TOTAL
I. Resurse umane
Salarii echipa de management 54000 54000
Salarii echipa de implementare 13500 13500
Cazare, transport si diurna aferente
monitorizarii interne a proiectului de catre 2800 2800
echipa de management
Total Resurse umane 70300 70300
II. Participanţi
Subvenţii acordate profesorilor destinate
cheltuielilor celor ce sunt din afara 28800 28800
comunei (transport /cazare)
Premii în cadrul unor concursuri (interne) 6880 6880

Total Participanti 35680 35680


III. Alte tipuri de costuri
Cheltuieli aferente managementului de
3550 3550
proiect (materiale consumabile)
Cheltuieli pentru renovarea celor 3 săli 30000
Cheltuieli pentru amenajarea sălii de
20000
joacă
Cheltuieli cu transportul pentru activitațile care
2000
nu se desfășoară în comuna.
Taxe notariale
Expertize tehnice şi financiare 58900 58900
Audit -
Cheltuieli de informare şi publicitate 1000 1000
SUBTOTAL ALTE TIPURI DE COSTURI
FEDR (10%) din I+II+III
TOTAL ALTE TIPURI DE COSTURI 115450 115450
TOTAL 151130 151130

Total costuri directe 221430 221430


Total cheltuieli generale de administraţie (5% din
12971 12971
total costuri directe)
TOTAL COSTURI PROIECT 234401 234401

- 10 - 2008