Sunteți pe pagina 1din 41

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4 sector 1, Bucureşti

APROB
AT,

AVIZAT MINIST
Preşedinte RU
Comisie

Procedura de executare a controlului financiar


preventiv propriu la nivelul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
şi intocmirea documentatiei privind
modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

Cod: PO- _____ Ediţia 1


08.11.2010, Revizia 0

VERIFICAT
SECRETARIAT
COMISIE

ELABORAT

DIRECT
IA
ECONO
1
F-PO____Ed.1 Rev.0
MICA

2
F-PO____Ed.1 Rev.0
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 2/ 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de
acordare a vizei de control financiar preventiv

CUPRINS

Pagina de garda

Cuprins.............................................................................................................................pag. 2

Formular evidenţă modificări...........................................................................................pag. 3

Conţinutul propriu-zis al procedurii.................................................................................pag. 4

Formular analiză procedură...............................................................................................pag. 33

Lista de difuzare a procedurii...........................................................................................pag. 34

Formulare.........................................................................................................................pag. 35
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod:PO-
Muncii,
Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 3 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi întocmirea documentaţiei privind modalitatea de
acordare a vizei de control financiar preventiv

Formular evidenţă modificări


Nr. Semnatura
Data Data
Ed. Rev. Pag. Descriere modificare conducatorului
crt. ediţiei reviziei
compartimentului
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 4 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

1.0 Scopul procedurii


Procedura stabileşte etapele procesului privind acordarea vizei de control financiar preventiv
propriu în cadrul Direcţiei Economice în vederea identificarii proiectelor de operaţiuni care
nu respectă condiţiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de încadrare în limitele şi
destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a caror efectuare s-ar prejudicia
patrimoniul MMFPS si/sau fondurile publice administrate de aceasta directie.

2.0 Domeniul de aplicare


Procedura se aplica de catre persoanele ce acorda viza de CFPP din cadrul Directiei
Economice, stabilite prin ordin al ministrului si are in vedere exercitarea controlului financiar
preventiv propriu si intocmirea documentatiei privind acordarea vizei pentru aparatul propriu al
ministerului.

3.0 Documente de referinţa


3.1 Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata;
3.2 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
3.3 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.4 Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.5 Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările
şi completările ulterioare;
3.6 Manualul de control financiar preventiv, emis de MFP - UCASMFC;
3.7 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3.8 Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 5 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

3.11 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de


achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completările ulterioare;
3.12Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania nr.209/1976 pentru aprobarea
Regulamentului operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste;
3.13 Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autoritatilor şi institutiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi
în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările
ulterioare ;
3.14Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului
român trimis în străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.15 Hotararea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la deplasarea in
strainatate, în interes de serviciu, de catre demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia
publică;
3.16 Hotararea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor şi categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.17 Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.105/2010 pentru modificarea
si complectarea anexelor nr.3,4,5 si 6 la normele metodologice specifice referitoare la
exercitarea exercitarea controlului financiar preventiv propriu la Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale;
3.18 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei
indicatorilor privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.19 Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.3512/2008 privind documentele financiar-
contabile;
3.20Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3.21 Hotararea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesionala a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.0 Definifii si abrevieri


4.1 Definitii
(1) angajament bugetar = orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii,
afecteaza fondurile publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;
(2) buget = document prin care sunt prevazute si aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile
sau, dupa caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a institutiilor publice;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-
Muncii, Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 6 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

(3) ordonator principal de credite = persoana imputernicita prin lege sau prin delegare,
potrivit legii, sa dispună şi să aprobe operatiuni.
(4) legalitate = caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care îi
sunt aplicabile, în vigoare la data efectuarii acesteia;
(5) operatiune = orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a
patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
(6) oportunitate = caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanţe
date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;
(7) control financiar preventiv = activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de
aprobarea acestora;
(8) cheltuieli bugetare = sumele aprobate în bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele institutiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii, in limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin
bugetele respective;
(9) credit bugetar = suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se
pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul
exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot
angaja, ordonanţa şi efectua plaţi din buget pentru celelalte actiuni;
(10) exercitiu bugetar = perioada egală cu anul calendaristic pentru care se elaborează, se
aprobă, se execută şi se raportează bugetul;
(11) fonduri publice = sume alocate din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile;
(12) persoana responsabilă din cadrul DC = persoana din cadrul serviciului contabilitate si
serviciului buget, având în fişa postului atribuţii privind evidenţa angajamentelor bugetare şi
legale;
(13) persoana desemnata să exercite CFPP = persoana din cadrul DE, numită de ministrul
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale prin act administrativ intern, pentru exercitarea
controlului financiar preventiv propriu;
(14) proiect de operaţiune = orice document prin care se urmareşte efectuarea unei operaţiuni,
în forma pregatită în vederea aprobării sale de catre autoritatea competentă, potrivit legii;
(15) regularitate = caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul
principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni
din care face parte;
(16) economicitate = minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzatoare a acestor rezultate;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Ed. I | Rev. 0
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 7 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

(17) compartiment de specialitate = direcţie generală / direcţie / serviciu care iniţiază operaţiuni
care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul ministerului;
4.2 Abrevieri
(1) DE = Directia Economică
(2) CFPP = Control Financiar Preventiv Propriu;
(3) MMFPS = Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
(4) SC = Serviciul contabilitate, din cadrul DE;

5.0 Descrierea procedurii


5.1 Generalităţi
(1) Potrivit art.23 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, CFPP se exercită asupra
tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public;
(2) CFPP se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile
patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de
drept competent sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii;
(3) Nu intră în sfera CFPP analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale,
precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate;
(4) CFPP constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, conform
anexei 1, din punctul de vedere al:
1 respectăriituturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării
operaţiunilor (control de legalitate);
2 îndepliniriisub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice
care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse
controlului (control de regularitate);
3 încadrăriiîn limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
(control bugetar);
(5) Operaţiunile de verificare şi avizare a documentelor urmăresc în principal urmatoarele aspecte:
1 existenţa actelor justificative şi a fundamentărilor;
2 existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale;
3 încadrarea în prevederile bugetare a sumei pentru care se cere deschiderea de credite;
4 stabilirea exactă a sumei pentru care se cere deschiderea de credite;
5 completarea corectă a formularului cererii pentru deschiderea de credite;
6 incadrarea sumei prevazute în buget pentru repartizare;
7 completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 8 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

8 incadrarea in buget a sumelor prevăzute a se vira între capitole;


8 încadrarea valorii contractului/comenzii în planul de achiziţii publice, buget şi limitele
legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
9 stabilirea corectă a valorii devizului;
10 incadrarea valorii devizului în limitele prevăzute de normele legale;
11 stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată;
12 încadrarea sumei propuse pentru plata în angajamentul legal;
13 corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative;
14 corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative;
15 corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată externă cu cele din actele justificative;
16 incadrarea numărului de personal din statul de salarii in:
a) numărul maxim de personal stabilit prin buget;
b) numărul rezultat din statul de funcţii.
(6) CFPP al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative
certificate în privinţa realitaţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii
compartimentelor de specialitate emitente;
(7) Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial MMFPS se supun
CFPP, dupa avizarea lor de catre Direcţia Legislatie şi Direcţia Economică.
(8) Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi
legalitatea operaţiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat;
(9) Obţinerea vizei de CFPP pentru operaţiuni care au la baza acte şi/sau documente
justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu
exonerează de răspundere conducătorii compartimentelor de specialitate sau alte persoane
competente din cadrul acestora.
5.2 Verificarea documentafiei supuse controlului financiar preventiv propriu
(1) Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea CFPP se
transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de
specialitate din MMFPS care initiază operaţiunea, insotite de avizele lor, de note de
fundamentare, de acte şi/sau documente justificative, avizate de Direcţia Legislatie , daca este
cazul;
(2) Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice si/sau
patrimoniul MMFPS sunt insoţite:
1 de avizele compartimentelor de specialitate;
2 de note de fundamentare;
3 de acte şi/sau documente justificative şi,
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi
Ed.l Rev.O
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 9 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

4 dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un "Angajament


individual/global", întocmite conform anexei nr.l şi, respectiv, anexei nr.2 la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002;
(3) În efectuarea CFPP de către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare
specifică operaţiunii, primită la viză, este obligatorie, dar nu şi limitativă. În conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.l19/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prezenta procedură,
persoana desemnata să exercite CFPP poate extinde verificările ori de câte ori este necesar;
(4) Dacă, prin parcurgerea listei de verificare, cel puţin unul dintre elementele verificării formale:
1 completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora;
2 existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate;
3 existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză,
nu este indeplinit, atunci operaţiunea nu poate fi autorizată;
(5) Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situaţii persoana
desemnată să exercite CFPP nu face consemnarea refuzului de viză, restituind documentele
către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicând în scris motivele restituirii;
(6) Dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite CFPP,
inregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de CFPP şi
efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaţiunii din punctul
de vedere al legalitaţii, regularitătii şi, dupa caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor
bugetare şi/sau de angajament;
(7) Dacă necesitaţile o impun, în vederea exercitării unui control preventiv cât mai complet,
persoanele desemnate să exercite CFPP pot solicita şi alte documente justificative, precum şi
avizul Direcţiei Legislatie. Întarzierea sau refuzul furnizării documentelor justificative ori
avizelor solicitate sunt comunicate ministrului, de către persoanele desemnate să exercite
CFPP, pentru a dispune măsurile legale;
(8) Dacă, în urma verificării de fond, operaţiunea indeplineşte condiţiile de legalitate,
regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de
angajament, persoana desemnată să exercite CFPP acordă viza prin aplicarea sigiliului şi a
semnăturii. În cazul în care actele prezentate la viză sunt în mai multe exemplare, atunci viza se
acordă pe exemplarul documentului care ramane la MMFPS;
(9) Sigilul cuprinde:
1 denumirea entităţii publice;
2 menţiunea „vizat pentru controlul financiar preventiv";
3 numărul sigiliului (numărul de identificare a titularului acestuia);
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-
Muncii,
Ed.l Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 10/ 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

4 data acordării vizei (an, luna, zi).


(10) Prin acordarea vizei persoana desemnata să exercite CFPP certifică implicit şi
indeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare;
(11)Documentele vizate şi actele justificative ce le-au insoţit sunt restituite de persoana
desemnată să exercite CFPP, sub semnatură, compartimentului emitent.
5.3. Refuzul de viză
(1) Dacă, în urma controlului, persoana desemnată să exercite CFPP constată că cel puţin un
element de fond cuprins în lista de verificare nu este indeplinit, operaţiunea nu intruneşte
condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor
bugetare şi/sau de angajament, refuză motivat, în scris, acordarea vizei de CFPP, potrivit
anexei nr. 4 la normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventive, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de CFPP;
(2) La refuzul de viză persoana desemnată să exercite CFPP anexează şi un exemplar al listei
de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a carui/ale caror
cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite;
(3) Refuzul de viză, însotit de documentele justificative, este adus la cunoştinţa ministrului
muncii, familiei şi protecţiei sociale de către persoanele desemnate cu exercitarea CFPP,
acestea restituind celelate documente, sub semnatură, compartimentelor din minister care au
iniţiat operaţiunea;
(4) Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depaşirii creditelor bugetare
şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a
ordonatorului principal de credite;
(5) Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viză de CFPP se face printr-un
act de decizie internă emis de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale. O copie a actului
de decizie internă este transmisă persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit
public intern, precum şi, după caz, controlorului delegat;
(6) Persoanele desemnate cu exercitarea CFPP informează Curtea de Conturi şi ministrul
muncii, familiei şi protecţiei sociale, asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria
răspundere;
(7) Informarea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se face de către persoanele
desemnate cu exercitarea CFPP, de îndată ce efectuarea operaţiunii a fost dispusă, prin
transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe motivaţia refuzului de viză.
(8) Dacă prin operaţiunea refuzată la viză, dar efectuată pe propria răspundere de către
ordonatorul principal de credite, se prejudiciază patrimonial MMFPS şi dacă, ministrul
muncii, familiei şi protecţiei sociale nu a dispus măsurile legale, atunci este sesizat
compartimentul „Inspecţia centrala" din MFP de către persoanele desemnate să exercite CFPP.
(9) Informarea Curţii de Conturi se face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de
gestiune sau a altor controale ce intră în competenţa sa.
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Ed. I Rev. 0
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 11 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

5.4. Raportul trimestrial şi anual privind CFPP


(1) Persoanele care exercită CFPP elaborează, în temeiul art. 19 alin.(8) lit.i) din Ordonanţa
Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată,
cu modificarile şi completările ulterioare, raportul trimestrial şi anual privind CFPP pentru
MMFPS-activitatea proprie, conform modelului anexat;
(2) Persoana desemnată să exercite CFPP centralizează rapoartele primite de la entităţile
subordonate MMFPS şi transmite raportul final la UCASMFC din MFP, la termenele fixate de
MFP pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
(3) În raportul trimestrial şi anual privind CFPP, persoana desemnată să exercite CFPP
evaluează activitatea de control financiar preventiv concretizată în:
1 volumul, tipologia şi structura operaţiunilor analizate din punct de vedere al legalităţii,
regularitaţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de
angajament;
2 neautorizarea,prin refuz de viză, a unor operatiuni care nu întrunesc condiţiile prevazute
de actele normative în vigoare pentru a fi efectuate.

6.0 Responsabilitati
6.1 Ordonatorul principal de credite
Poate dispune continuarea efectuării operaţiunilor pe propria răspundere, dacă refuzul la viză de
CFPP nu se datoreaza depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament;
6.2 Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale
la măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept în cazul refuzurilor de viză CFPP
6.3 Compartimentul de specialitate
(1) Prezinta persoanei desemnate cu exercitarea vizei CFPP, documentele la viză, certificate,
avizate şi semnate de persoana responsabilă şi de conducătorul compartimentului de
specialitate;
(2) Urmareşte documentele până la obţinerea vizei de CFPP;
(3) Semnează în registrul de CFPP pentru restituire document atât în cazul acordării vizei cat
şi în cazul refuzului de viză.
6.4 Persoana desemnată cu exercitarea CFPP
(1) Efectuează o verificare formală a documentelor primite pentru acordarea vizei de CFPP
privind, completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa
semnăturilor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenţa documentelor
justificative specifice operaţiunii prezentate la viză;
(2) Dacă în urma verificării formale, cel puţin un element nu este indeplinit, restituie
documentele compartimentului ce a iniţiat operaţiunea, motivând în scris restituirea;
(3) Efectuează verificarea de fond, privind îndeplinirea condiţiilor de legalitate, regularitate
şi,după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament şi,
dacă
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO
Muncii, Ed. I | Rev.O
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 12 / 38
Sociale propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a
vizei de control financiar preventiv

elementele verificării sunt îndeplinite, înregistrează documentele în registrul privind operaţiunile


prezentate la viza de CFPP;
(4) Acordă viza CFPP prin aplicarea sigilului şi a semnăturii pe exemplarul documentului care
se arhivează la compartimentul iniţiator şi vizează listele de verificare în coloanele
corespunzătoare;
(5) Dacă necesitaţile o impun, poate solicita documente suplimentare, precum şi punctul de
vedere al Directiei Legislatie, dacă este cazul, cu indicarea dispoziţiilor legale asupra cărora
direcţia urmează să-şi prezinte punctul de vedere;
(6) Informează ministrul muncii, familiei si protectiei sociale în cazul întarzierii sau refuzului
furnizării documentelor justificative ori avizelor solicitate;
(7) Aduce la cunoştinţa ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, refuzurile de viză;
(8) Informează Curtea de Conturi cu privire la operaţiunile refuzate la viză şi efectuate pe
propria răspundere a ministrului;
(9) Restituie, sub semnatură în registru, documentele vizate sau nevizate şi actele justificative,
compartimentului emitent, în vederea continuării circuitului acestora sau, în cazul refuzului de
viză, prin motivare scrisă, pentru completarea documentelor si lămuriri suplimentare;
(10) Trimestrial, intocmeşte raportul privind activitatea de control financiar preventiv pentru
activitatea proprie;
(11) Stabileşte termene pentru depunerea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea
de CFPP a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite;
(12) Centralizeaza rapoartele primite de la institutiile subordinate, şi transmite situaţia la
UCASMFC din cadrul MFP, la termenele fixate de MFP pentru situatiile financiare trimestriale si
anuale.
6.5 Direcţia Legislatie
Avizează documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau
patrimoniul MMFPS, după caz;

7.0 Formulare
7.1 -Registrul privind operatiunile prezentate la viza de CFPP;
7.2 - Raportul trimestrial si anual privind CFPP.
8.0 Anexe
8.1 Anexa nr.l - Diagrama de proces;
Anexa nr. 2 - Cadrul specific al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar
8.2
preventiv propriu in cadrul MMFPS - activitate proprie.
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-
Muncii, Ed. I Rev.O
Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv pag. 13 / 38
propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de
acordare a vizei de control financiar preventiv

DIAGRAMA DE PROCES
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO- .
Muncii, Ed. I | Rev. 0
Familiei şi Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 15 / 38
Protecţiei Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
Sociale preventiv

PROIECTELE DE OPERAŢIUNI SPECIFICE CE SE SUPUN CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - ACTIVITATE PROPRIE

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA S1 MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE


Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele si conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
1.1 Cererea pentru deschidere -Legeanr. 500/2002 - nota de fundamentare Se verifică:
de credite bugetare* - Ordonanţa pentru solicitarea - Încadrarea creditelor bugetare
Guvernului deschiderii de credite pe solicitate în prevederile bugetului
nr. 119/1999 bază de elemnte de ordonatorului de credite, repartizate pe
- Legile bugetare anuale legislaţie specifice trimestre şi luni şi detaliate
- Aprobări ale Guvernului fiecărui ordonator; conform
privind limitele lunare de - solicitările clasificaţiei bugetare;
cheltuieli ordonatorilor - dacă sumele solicitate sunt stabilite si
- Normele Ministerului secundari şi/sau terţiari in functie de creditele deschise şi
Finanţelor Publice privind pentru repartizarea de neutilizate;
deschiderile de credite credite bugetare; - dacă cererea pentru deschiderea de
bugetare - situaţia creditelor credite se încadrează în limitele de
bugetare deschise cheltuieli aprobate de Guvern;
anterior şi neutilizate. - existenţa justificărilor prin care
ordonatorul demonstrează că nu va
înregistra sume neutilizate la finele
perioadei pentru care solicita
deschiderea de credite bugetare
PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO- .
5

Ed. I Rev. 0
Min.Muncii, Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 16 / 38
Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Familiei şi
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentel Obiectivele şi continutui controlului
crt. controlului financiar preventiv e justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
1.2 Dispoziţia bugetară (ordinul -Legeanr. 500/2002
-solicitările ordonatorilor: Se verifică:
de plată) pentru repartizarea - Ordonanţa Guvernului
secundari, terţiari,după - Încadrarea sumelor din dispoziţiile
creditelor bugetare nr. 119/1999 caz, pentru repartizarea bugetare în creditele bugetare aprobate
(alimentări) sau borderoul - Legile bugetare anuale
de credite bugetare ordonatorilor, repartizate pe trimestre
centralizator al acestor - Normele Ministerului
(alimentare de cont); şi luni şi detaliate conform clasificatiei
documente Finantelor Publice privind
-fundamentarea sumelor bugetare;
deschiderile de credite
înscrise în dispoziţiile - dacă sumele prevazute pentru
bugetare bugetare de repartizare repartizare sunt cuprinse în cererea de
pentru bugetul propriu şi deschidere de credite;
bugetele ordonatorilor - existenţa justificărilor prin care
secundari, respectiv ordonatorul probează că nu va înregistra
terţiari, de credite sau în sold sume neutilizate la finele
după caz, în ordinele de perioadei pentru care se solicită
plată;* repartizarea de credite bugetare.
1.3 Nota pentru modificarea - Legea nr. 500/2002 - nota de fundamentare Se verifică:
repartizării pe trimestre a - Ordonanta Guvernului a propunerii pentru - dacă modificarea este in competenţa
creditelor nr. 119/1999 modificarea repartizării de aprobare a MMFPS sau a
- Legile bugetare anuale iniţiale pe trimestre a ordonatorilor din subordine;
creditelor - dacă sumele propuse se
încadrează in prevederile bugetare;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-.
Muncii,
Ed. I Rev. 0
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 17 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutui controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu cuprinse în liste
propriu de verificare
0 1 2 3 4
- concordanţa propunerii de modificare
cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi
sarcini noi sau reprogramate

1.4 Nota pentru efectuarea - Legea nr. 500/2002 - nota de fundamentare Se verifică:
virărilor de credite incepand - Ordonanta Guvernului a propunerii pentru - dacă virarea de credite nu contravine
cu trimestrul al-III-lea între nr. 119/1999 efectuarea virărilor de prevederilor Legii finanţelor publice,
subdiviziunile clasificatiei - Legile bugetare anuale credite bugetare legilor bugetare anuale sau legilor de
bugetare,in cadrul aceluiasi rectificare;
capitol, intre programe,de la - existenţa de justificări, detalieri şi
un capitol la alt capitol al necesităti privind execuţia până la finele
clasificatiei bugetare anului bugetar a capitolului şi /sau
subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la
care se disponibilizează, respectiv a
capitolului si / sau subdiviziunii
clasificaţiei bugetare de la care se
suplimentează prevederile bugetare
1.5 Dispoziţia bugetară de - Legeanr. 500/2002 - nota de fundamentare Se verifică:
retragere a creditelor şi - Ordonanta Guvernului a propunerii pentru - existenţa creditelor bugetare
borderoul centralizator al nr. 119/1999 retragerea creditelor deschise şi neutilizate;
acestora, în cazul virărilor de - Legile bugetare anuale bugetare - dacă retragerea de credite
credite între unitătile bugetare este temeinic justificată;
subordonate sau între - încadrarea operatiunii de
acestea si aparatul central al retragere în termenul legal.
Ministerului
* viza de CFP se aplica si pe Nota justificativa pentru cererea de deschidere a creditelor bugetare

Ministerul PROCEDURA OPERATIONALĂ Cod: PO-.


Muncii, Ed. I Rev.O
Familiei şi Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 18 / 38
Protecţiei Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
Sociale preventiv
B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAŢII DE PLATĂ
Nr. Proiectul operatiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele si continutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse in liste de verificare
0 l 2 3 4
2.1 Contract/comanda de achiziţii -Legeanr. 500/2002 - programul anual de Se verifica:
publice finanţate din credite - Ordonanta Guvernului achizitii publice - daca achizitia publica este in
bugetare, venituri proprii, nr. 119/1999 - documentul de aprobare programul anual de achizitii publice
- Legile bugetare anuale a procedurii selectate de respectarea legalitatii si regularitatii
- Ordonanţa Guvernului achizitie specifice procedurii de achizitie
nr. 34/2006 - actul de aprobare a - Cantitatea de aprovizionat este corect
- Hotararea Guvernului nr. documentaţiilor tehnico- stabilita pe baza documentatiei
925/2006 economice a obiectivelor prezentata in acest scop de
- Codul comercial de investiţii compartimentul de specialitate;
- Codul civil - anunţul/invitaţia de - incadrarea contractului sau
- Ordonanţa Guvernului participare la procedura comenzii in limitele creditelor
nr. 9/2000 - documentaţia pentru aprobate sau a fondurilor din care
- Hotărârea Guvernului nr. elaborarea şi prezentarea s-a aprobat achizitia;
53/1999 ofertei; - Alegerea metodei de achizitie in
- Alte acte specifice - actul de numire a conformitate cu prevederile legale;
comisiei de evaluare / Organizarea licitatiilor sau
negociere lansarea cererilor de oferta s-a facut cu
- ofertele depuse în respectarea prevederilor legale;
condiţiile legii; Operatiunea inscrisa in
- documentele care reflectă document asigura utilizarea
modul de atribuire a creditelor bugetare sau a
contractului de către fondurilor alocate in conditii de
autoritatea contractantă; legalitate;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I j Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 19 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Nr. ProiectuI operatiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu cuprinse in liste
propriu de verificare
0 l 2 3 4
- proiectuI de contract - Existenţa clauzelor cu privire la
de achiziţii publice, penalităţi şi despăgubiri pentru daune
semnat de furnizor, de cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor
compartimentul de contractuale;
specialitate şi vizat de - Existenţa bunurilor de natura
compartimentul juridic; mijloacelor fixe în lista cu dotări
- documente care să independente aprobată de ordonatorul
ateste depunerea de credite
garanţiilor legale; - Existenţa avizului compartimentului
- alte documente juridic şi a semnaturilor persoanelor
specifice; autorizate din compartimentele de
specialitate pe contractele încheiate.
Contract de achizitii publice - Legeanr. 500/2002 - programul anual de Se verifica:
finanţat integral sau parţial - Ordonanţa Guvernului achiziţii publice - daca achizitia publica este in
2.2 din credite externe nr. 119/1999 - actul de aprobare a programul anual de achizitii publice
rambursabile primite de - Legile bugetare anuale documentaţiilor tehnico- -respectarea legalitatii si regularitatii
MMFPS de la organisme si - Acordul sau convenţia economice a obiectivelor specifice procedurii de achizitie
organizatii internationale, de credit sau împrumut de investiţii -Incadrarea valorii contractului in
guverne, institutii financiar- extern şi legea de ratificare; - documentele privind structura categoriilor de cheltuieli
bancare sau din fonduri Si daca sunt aplicabile achiziţia, alcătuite în permise prin acordul de imprumut;
externe nerambursabile. - Ordonanta Guvernului conformitate cu - incadrarea obiectului contractului
nr. 34/2006 prevederile legislatiei in categoria de cheltuieli
- Hotararea Guvernului nr. romane si a considerate eligibile in conformitate cu
925/2006 reglementărilor regulile fiecarui organism finantator
organismelor international;

Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-


Muncii,
Ed. I | Rev.O
Familiei şi Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 20 / 38
Protecţiei Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
Sociale preventiv
Nr. Proiectul operatiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
- Codul comercial internaţionale; - Existenţa avizelor organismului
- Codul civil - acordul sau convenţia finanţator pe documentaţii şi pe
- Ordonanţa Guvernului de finanţare externă caietele de sarcini;
nr. 9/2000 -Aplicarea corectă a prevederilor
- Hotararea Guvernului nr. legale în organizarea şi desfăşurarea
53/1999 procedurilor privind atribuirea contractului;
- Alte acte specifice - Existenţa vizei compartimentului
juridic şi a semnăturilor persoanelor
autorizate din compartimentele de
specialitate.
2.3 Contract de inchiriere in care - Legea nr. 500/2002 -nota de fundamentare a Se verifica:
MMFPS este chirias - Ordonanţa Guvernului in inchirierii - existenta creditelor bugetare
nr. 119/1999 - documente specifice -respectarea termenelor legale si a
- Legile bugetare anuale privind derularea procedurilor privind inchirierea
-Alte acte specifice operatiunii de luare in - existenţa vizei compartimentului
chirie juridic
-nota care atesta - rezervarea creditelor prin angajament
prospectarea pietei bugetar la nivelul angajamemtului legal

Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO- .


Muncii,
Familiei si Ed. I | Rev.O
Protectiei
Sociale Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei pag. 21 / 38
Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv
Nr. Proiectul operatiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt.controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
Actul intern de decizie privind - Legea nr. 500/2002 -nota de fundamentare a Se verifică:
organizarea acţiunilor de - Ordonanţa Guvemului acţiunii de protocol, sau a - existenţa creditelor bugetare,
2.4 protocol, sau a altor actiuni cu nr. 119/1999 acţiunii cu caracter concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare
caracter specific, inclusiv - Hotararea Guvernului nr. specific care fac obiectul actului intern de decizie şi
devizul estimativ pe categorii 552/1991 -documente transmise de prevederile cadrului legal existent
de cheltuieli - Alte acte normative parteneri cu privire la - încadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli
specifice participarea la acţiune în limitele prevazute de normele legale;
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la
nivelul obligatiilor financiare decurgând din
angajamentul legal;
- existenţa avizului compartimentului juridic

Decontul cheltuielilor - Legea nr. 500/2002 - Facturi sau chitanţe Se verifică:


2.5 ocazionate de organizarea în - Ordonanta Guvernului fiscale - existenţa notei de fundamentare
ţară a acţiunilor de protocol nr. 119/1999 -alte documente care a acţiunii de protocol sau a acţiunii cu caracter
- Hotărârea Guvernului nr. confirmă executarea specific
552/1991 cantitativă şi - încadrarea decontului de cheltuieli în devizul
- Alte acte normative calitativă a serviciilor aprobat
specifice - existenta semnăturilor persoanelor autorizate din
compartimentele specializate
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I | Rev.O
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 22 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt.controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu cuprinse în liste
propriu de verificare
0 1 2 3 4
Actul intern de decizie - Legea nr. 500/2002 - Memorandumul de Se verifică:
2.6 (Ordinul) privind deplasarea în - Ordonanţa Guvernului aprobare a deplasării - Existenţa documentelor şi aprobărilor
străinatate, inclusiv devizul nr. 119/1999 pentru demnitari; legale necesare, în baza cărora se emite
estimativ de cheltuieli - Hotărârea Guvernului nr. - Documente, invitaţii de ordinul pentru efectuarea deplasarilor în
518/1995 la partenerul extern străinatate;
- Hotărârea Guvernului nr. privitoare la actiunea şi - Legalitatea prevederilor înscrise
189/2001 condiţiile efectuării în ordinul pentru deplasarile în
- Ordine MMFPS privind deplasării în străinătate; străinatate;
resposabilităţile salariaţilor - Nota mandat de - Încadrarea în creditele bugetare
din MMFPS care participă aprobare a deplasării în aprobate;
la grupurile de lucru; străinatate; - Respectarea baremurilor legale privind
- alte acte normative -- Nota de calcul privind cuantumul cheltuielilor de cazare şi diurna;
specifice fundamentarea
cheltuielilor.
Actul intern de decizie privind - Legeanr. 500/2002 - Ordin de deplasare Se verifică:
2.7 delegarea sau detasarea în ţara - Ordonanţa Guvernului - Nota pentru acordarea - Existenţa actelor de cheltuieli (ordinul
a personalului, inclusiv devizul nr. 119/1999 de avans în vederea de deplasare, actele de transport, cazare),
estimativ de cheltuieli sau - Codul muncii procurării abonamentelor; legalitatea lor şi dacă calcularea diurnei si
Decont pentru justificarea - Legea nr. 188/1999 a decontului de cheltuieli este corectă,
abonamentului. - Hotărârea Guvernului nr. cu încadrarea în baremurile stabilite de
1860/2006 normele legale;
-Decret 209/1976 - Existenţa avizelor , precum şi a
- alte acte normative semnăturilor autorizate din
specifice compartimentele de specialitate.
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO- .
Muncii, Familiei Ed. I Rev. 0
Si Protectiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei pag. 23 / 38
Sociale Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv

Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi continutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
Prezentare deconturilor s-a efectuat la termen şi
s-au stabilit eventualele penalizări prevazute de
dispoziţiile legale în vigoare.

Ordinul / actuI intern de decizie -Legeanr. 500/2002 Statul de funcţii aprobat ; Se verifică:
privind: - Ordonanţa Guvernului Nota de fundamentare şi - Existenţa creditelor bugetare din care
2.8 - angajarea sau avansarea nr. 119/1999 dosarul angajarii urmează să fie suportate cheltuielile de personal
personalului; - Codul muncii cuprinzând: pentru anul în curs;
- numirea cu caracter -Legea nr. 188/1999 - anunţul organizării - Respectarea reglementărilor privind angajarea
temporar a personalului de -Legea nr. 330/2009 concursului; şi încadrarea personalului în limita posturilor
executie pe functii de - Alte acte normative - ordin / decizia privind aprobate prin statul de funcţii şi stabilirea
conducere; specifice constituirea comisiei de drepturilor salariale, cu respectarea condiţiilor
- acordarea altor drepturi examinare; prevăzute de normele legale;
salariale - p-v al comisiei de - Existenţa postului vacant şi nivelul acestuia în
examinare statutul de functii aprobat.
- acte de studii, cazier - Existenţa avizului compartimentului juridic
judiciar, garanţii materiale
-alte documente necesare
în vederea angajării,
stabilite de lege.
Contractul, convenţia pentru -O.G.nr.119/1999; - Nota internă sau Se verifică:
2.9 calificarea, perfectionarea sau -Legea 188/1999 ; referatul de necesitate - Existenţa alocaţiilor bugetare pentru
specializarea în ţară a - Legea nr.500/2002 pentru calificarea sau calificarea, perfectionarea şi specializarea
salariatilor proprii, încheiat cu o -OMFP 1792/2002 specializarea salariaţilor profesionala a salariatilor;
persoană juridică autorizată. - O.M.F.P nr. 522/2003 proprii. - Respectarea prevederilor legale la încheierea
contractului sau convenţiei;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-
Muncii,
Ed. I | Rev. 0
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 24 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse in liste de verificare
0 l 2 3 4
- Existenţa vizei compartimentului juridic
şi a semnaturilor persoanelor autorizate
din compartimentele de specialitate;
- Nota de lichidare întocmită de direcţia
de specialitate, aprobată de ordonator de
credite.

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse in liste de verificare
0 l 2 3 4
3.1 Ordonanţare de plată privind - Legeanr. 500/2002 - Contractul de achizitii Se verifică:
achiziţia publică de produse, - Ordonanta Guvernului publice; - documentele prezentate la plată de
servicii sau lucrări nr. 119/1999 - Factura fiscală; compartimentul de specialitate sunt legale
- Legile bugetare anuale - Documente de recepţie si reprezintă obligaţii de plată în baza
- alte acte normative a bunurilor sau a contractului sau comenzii;
specifice situaţiilor de lucrări - cantităţile recepţionate au la bază
- Alte documente; documente justificative
corespunzatoare;
- încadrarea plăţilor în plafoanele de
credite aprobate pe subdiviziuni ale
clasificaţiei bugetare este corectă;
Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I Rev.O
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei pag. 25 / 38
Sociale Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv

Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu cuprinse în liste
propriu de verificare
0 l 2 3 4
- daca operatiunea de lichidare privind
realitatea faptelor si exactitatea sumei
datorate este certificata prin « bun de
plata «
- concordanta valorii cheltuielilor lichidate
cu suma ordonantata la plata si
incadrarea acesteia in angajamentul legal;
-- existenţa semnăturilor persoanelor
autorizate pe documentele care însoţesc
ordinul de plata;
Ordonanţarea de plată - Legea nr. 500/2002 - acordul, convenţia sau Se verifică:
3.2 externă reprezentând - Ordonanţa Guvernului protocolul -concordanţa dintre prevederile
cotizaţii, contribuţii,taxe la nr. 119/1999 avizul de plată transmis acordului, convenţiei sau protocolului şi
diverse organisme -Protocoale, acorduri sau de organismul avizul de plată transmis de organismul
internaţionale convenţii încheiate de international internaţional, inclusiv a termenului plată
entitatea publică cu - încadrarea sumei ordonantate la plată în
organismele internationale subdiviziunea corespunzatoare a
- Legile de ratificare clasificaţiei bugetare pentru care există
angajament bugetar şi legal;
- dacă operaţiunea de lichidare privind
realitatea faptelor şi exactitatea sumei
datorate este certificată de
compartimentul de specialitate prin "Bun
de plată".
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 26 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse in liste de verificare
0 l 2 3 4
Ordonanţarea de plată privind - Legeanr. 500/2002 Factura pe care Se verifică:
3.3 cheltuielile ocazionate de OMFP 1.792/2003; beneficiarul a atestat - Existenţa documentelor justificative în
perfectionarea / specializarea - O.G.nr.119/1999; serviciul realizat şi/sau baza cărora se emite ordinul de plată;
profesională în ţară a - OMFP 522/2003 ; alte documente - încadrarea sumei de plată în creditele
salariaţilor, inclusiv în cadrul - ContractuI sau convenţia justificative; bugetare deschise, conform clasificatiei
unor programe cu finanţare încheiată; bugetare corespunzatoare;
externă. - Legile de ratificare a - Existenţa semnăturilor autorizate.
acordurilor de împrumut şi
alte reglementari speciaie;
Ordonanţarea de plată privind - HGnr.552/1991; Se verifică:
3.4 cheltuielile din fondul de - Legea nr.500/2002; - Facturi fiscale sau alte - Existenţa fondurilor bugetare aprobate
protocol. - OMFP 1.792/2003; documente justificative; în acest scop;
- OMFP 522/2003; - Sumele din documentele de plata au
-O.G.nr.119/1999; fost prevazute în devizul estimativ ;
- Legile de ratificare a - Decontul a fost prezentat în termen;
acordurilor de împrumut şi - Corectitudinea calculului penalităţilor
alte reglementări pentru nedepunerea în termen a
speciaie; decontului, a sumelor rămase
nejustificate sau necheltuite;
- Existenţa semnăturilor persoanelor
autorizate.
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi
Ed. I Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 27 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse in liste de verificare
0 l 2 3 4
-Legeanr. 500/2002 ; - Comunicarea direcţiei Se verifică:
3.5 Ordonanţare de plată valutară -OMFP 1792/2002 ; de specialitate din - Existenţa creditelor din care urmează
extemă pentru plata -O.G.nr.119/1999 ; MMFPS privind să fie achitate obligatiile;
cotizaţiilor internationale. - Legea bugetară anuală scadenţa la plată - Existenţa semnăturilor persoanelor
a bugetului de stat autorizate din compartimentele de
- Legile de aderare a specialitate.
României la diferite
organisme internationale.
Ordonanţăriile de plată pentru -Legea 571/2003 ; Se verifică:
3.6 virarea din cont a : -Legea 500/2002; Situaţia lunară - Concordanţa dintre ordinele de plată
- impozitului pe salarii -OMFP 1792/2002 ; recapitulativă a salariilor; şi situaţia lunară recapitulativă a
-contribuţia pentru asigurări salariilor;
sociale de stat; - Existenţa disponibilitatilor din
- contribuţiei pentru fondul de credite bugetare deschise;
somaj; - Existenţa semnăturilor autorizate;
-contributiei la fondul de - Corectitudinea completării
sănătate. documentului de plată.
Ordonanţarea de plată pentru -Legea nr.500/2002 ; - nota de fundamentare; Se verifică:
3.7 alte plăţi din fonduri publice - OMFP 1.792/2002; - documentaţia specifică - Existenţa disponibilităţilor de credite
unor beneficiari legali. - Legea anuala a ce rezultă din actul bugetare deschise ;
bugetului de stat; normativ de reglementare Analiza documentaţiei justificative,
- Hotărâri judecatoreşti; în domeniu. corespunzător prevederilor actului
- Alte acte normative. normativ care reglementează domeniul;
-Completarea documentului de plată;
Existenţa semnăturilor autorizate;
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I | Rev.O
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 28 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

Nr. Proiectul operatiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu cuprinse in liste
propriu de verificare
0 l 2 3 4
- nota de fundamentare; Se verifică:
3.8 Ordonanţarea de plată pentru - Legea nr.500/2002 ; - documentaţia specifică - Existenţa disponibilitătilor de credite
alte plăţi din fonduri publice - OMFP 1.792/2002 ; care rezultă din actul bugetare deschise;
unor beneficiari legali. - Legea anuala a normativ ce - Analiza documentaţiei justificative,
bugetului de stat; reglementează corespunzător prevederilor actului
- Hotarari judecatoresti; domeniul. normativ care reglementeaza domeniul;
- Alte acte normative. - Reglementarea completării documentului
de plată;
- Existenţa semnăturilor autorizate;

Se verifică:
3.9 Dispoziţie de plată către -Decret nr.209/1976; - Referat - deviz - Existenţa justificării pentru avansurile
caserie în vederea acordării de -H.G. 1860/2006; aprobat; acordate anterior;
avansuri în numerar pentru: -H.G. 518/1995; - Comanda; - Dimensionarea corectă a avansului
• cheltuieli materiale; -H.G. 552/1991 - Ordin deplasare; supus vizei;
• cheltuieli protocol; - Nota pentru acordare - Existenţa disponibilităţilor din credite
• cheltuieli deplasare; avans în vederea bugetare la aceste articole;
• procurare abonament. procurării abonamentului. Existenţa aprobărilor pentru acordarea
-
avansurilor
- Existenţa semnăturilor persoanelor
autorizate
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 29 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documente Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
Dispoziţie de încasare către -Decret nr.209/1976; Documente care atestă Se verifică:
3.10 casierie în vederea achitării de -Legea 500/2002; provenienţa sumei - Existenţa semnăturilor persoanelor
angajat a: -OMFP 1792/2002 . datorate. autorizate
• avansurilor neconsumate
• cv. debite datorate
• penalităţi la deconturi
• alte sume.
Ordonanţarea de plată pentru
suma încasată.

Situaţiile centralizatoare - Legea nr.500/2002; - StatuI de funcţii Se verifică:


3.11 pentru plata: - Legea anuală a bugetului - Situaţia privind -Salariul de încadrare înscris în stat
• drepturilor salariale lunare de stat; repartizarea pe fiecare corespunde cu cel din ordinele de
• concedii de odihna - Legea nr. 188/1999 ; lună a cheltuielilor de încadrare;
• alte drepturi legale - Legile si alte acte personal aprobate prin -Listele de plată sunt semnate de emitent
acordate personalului normative care stabilesc Legea bugetului de stat şi compartimentul de specialitate;
• concedii medicale drepturile salariale ale -Execuţia lunară a plătilor - Totalurile din borderourile pe direcţii
personalului din minister. de casă aferente corespund cu sumele din centralizatorul
cheltuielilor de personal. salariaţilor.
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi
Ed. I Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 30 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 1 2 3 4
Dispozitie de plată către - HG nr.518/1995; Documentele justificative Se verifică:
3.13 casierie pentru avans în - Legea nr.500/2002; privind transportul, - Existenţa aprobării persoanelor
valută, decontul de cheltuieli - OMFP nr. 1.792/2002 cazarea şi alte autorizate pe documentele prezentate;
privind deplasarile în cheltuieli în conformitate - Respectarea baremurilor în vigoare;
străinatate în interes de cu legea. - Actele de cheltuieli prezentate la
serviciu . decontare (transport, cazare etc.) sunt
legate si calcularea diurnei şi a
decontului de cheltuieli în valută şi în lei
este corectă şi se încadrează în plafoanele
prevăzute de lege;
- Deconturile şi valuta neutilizată s-au
depus în termen de titularul de avans şi au
fost calculate eventualele penalizări de
intarziere a depunerii sumelor care se
restituite ,prevazute de dispozitiile legale
în vigoare;
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I | Rev.O
Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei pag.31/38
Protecţiei
Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv
Sociale

D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL


INSTITUTIILOR PUBLICE
Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 1 2 3 4
4.1 Contract de închiriere în - Legea nr. 500/2002 - nota de fundamentare Se verifică:
care ministerul este chiriaş - Ordonanţa Guvemului a inchirierii - Existenţa creditelor bugetare
nr. 119/1999 -documente specifice - Respectarea prevederilor legale şi a
- alte acte normative privind derularea procedurilor privind închirierea
specifice operaţiunii de închiriere - Rezervarea creditelor prin angajament
-nota care atesta bugetar la nivelul angajamentului legal
prospectarea pietei - Existenţa avizului compartimentului juridic
precum şi a semnăturilor autorizate din
compartimentele de specialitate

Proces-verbal de predare- -HGnr.841/1995(36); Referatul de Se verifică:


4.3 primire (transferul bunului -O.G.nr.119/1999(2); disponibilizare; - respectarea prevederilor legate
fara plată de la Ministerul Adresele catre instituţiile referitoare la desfaşurarea procedurii de
Muncii Familiei şi Protecţiei care doresc sa utilizeze redistribuire a bunurilor;
Sociale la altă instituţie bunul. - existenţa semnăturilor autorizate din
publică). compartimentele de specialitate.
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi Ed. I Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 32 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

E. ALTE DOCUMENTE ŞI OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Nr. Proiectul operaţiunii supuse Cadrul legal Documentele Obiectivele şi conţinutul controlului
crt. controlului financiar preventiv justificative financiar preventiv propriu
propriu cuprinse în liste de verificare
0 l 2 3 4
5.1 Referat, proces-verbal pentru - O.G.nr.119/1999; - Referatul sau procesul Se verifică:
trecerea pe seama - OMFP nr. 522/2002 ; -verbal cuprinzând - Legalitatea operaţiunii având în vedere
cheltuielilor bugetare ori pe - OMFP nr. 1.792/2002; propunerea de scădere documentaţia prezentată de
seama unor fonduri potrivit -Legeanr. 53/2003. din gestiune şi/sau compartimentul de specialitate ;
legii, a pierderilor, a daunelor evidenţa contabilă. - Sumele ce urmează a se înregistra la
produse de calamităţi sau a cheltuieli bugetare au la bază
altor daune (debite) care nu documentaţia necesară, conform
s-au produs cu vinovăţie. prevederilor legale, din care să rezulte
lipsa de culpă a vreunei persoane, pentru
daunele aduse patrimoniului MMFPS.
- Viza compartimentului juridic;
- Existenţa semnăturilor autorizate.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-


Ministerul
Muncii,şi
Familiei Ed. I 1 Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei pag. 33 / 38
Sociale şi Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control
financiar preventiv

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Conducator Aviz
Compartiment compartiment Aviz favorabil nefavorabil Semnatura Data
Nume si prenume Semnatura Data Observatii

Gheorghe TOMA
Direcţia Economica director

Direcţia Economica Lucia VASILOIU


Sef serviciu

Direcţia Economica Gabriela LUCA


Sef serviciu

Direcţia Economica Eugen DUMITRU


Sef serviciu

Ministerul PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-


Muncii,
Familiei şi Ed. I |
Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 34/38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. Data intrarii


ex. Compartiment Nume si prenume Data primirii Semnatura Data în vigoare a Semnatura
retragerii procedurii

1. Gheorghe TOMA
Direcţia Economica director
2. Direcţia Economica Lucia VASILOIU
Sef serviciu
3. Direcţia Economica Gabriela LUCA
Sef serviciu
4. Direcţia Economica Eugen DUMITRU
Sef serviciu

Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-


Muncii,
Ed. Ll Rev. 0
Familiei şi
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 35 / 38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv
REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr. Denumirea Continutul Compartimentul Data Valoarea Valoarea Data Observatii


crt. documentului operatiunilor emitent prezentarii la operatiunilor operatiunilor restituirii
Nr. /data emiterii inscrise in viza a pentru care pentru care actelor
documente documentului s-a acordat s-a refuzat justificative
viza viza /semnatura
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-
Muncii,
Familiei şi
Ed. I Rev. 0
Protecţiei Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 36/38
Sociale Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul_____/ anul


Cap.l - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Corespondenta Total operaţiuni din care: din acestea:


Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor operatiunilor din col.1 supuse vizei de Refuzate la Neefectuate
publice sau a patrimoniului public cu documentele control viza ca urmare a
supuse controlului financiar refuzului de
financiar înscrise în preventiv viza
col. 1 din Anexa nr.1 -
Cadrul general
Nr. Numar Valoare Numar Valoare (mil. lei) Numar Valoare (mil. lei)
crt operatiuni (mil. lei) operatiuni operatiuni
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total (rd.1 +rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):
1 Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si
modificari ale creditelor bugetare - total
(1.1+1.2+1.3+1.4), din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizari de credite/alimentari de conturi A2
1.3. Virari de credite bugetare A4
1.4. Alte operatiuni A3;A5
2 Angajamente legale - total
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7), din care:
2.1. Acte administrative din care rezulta obligatii de plata B14;B15;B16;B17
2.2. Contracte de prestari servicii, fumizari de bunuri, B1;B2
executii de lucrari
2.3. Contracte/acorduri de finantare sau cofinantare B3
2.4. Contracte/acorduri de imprumut; prospecte de B4;B10;B21
emisiune
2.5. Contracte/acorduri de garantare B5;B6;B7;B8;B9
2.6. Contracte de inchiriere, concesionare, participare, B12;B18;B19;B20
parteneriat etc.

Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-


Muncii, Ed. I Rev.O
Familiei şi
Procedura de exercitare a controlului financiar preventive propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 37/38
Protecţiei
Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
Sociale
preventiv

2.7. Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata B11;B13
3 Ordonantari de avansuri C10;C13
4 Ordonantari de plati - total
(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:
4.1. Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente C14
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea
4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate C1;C9;C11
4.4. Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri C2;C3
aferente imprumuturilor
4.5. Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin C5
4.6. Finantari / cofinantari C12
4.7. Alte obligatii C4;C6;C7;C8
5 Operatiuni financiare / de plasament E8;E9
6 Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, D1;D2;D3;D4;E1
concesionari, gajari.transferuri de bunuri etc.)
7 Alte operatiuni E2;E3;E4;E5;E6;E7
Cap.ll - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. Continutul operatiunii refuzate la viza Valoarea refuzată la Motivaţiile pe care s-au intemeiat refuzurile de viză
crt viza
(mii lei) Nerespectarea Neindeplinirea Neîncadrarea în limitele şi
prevederilor conditiilor de destinaţia creditelor
legate regularitate
0 1 2 3 4 5
TOTAL
1
2

Ministerul PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-


Muncii,
Familiei şi
Protecţiei
Sociale
Ed. I | Rev.O
Procedura de exercitare a controlului financiar preventiv propriu la nivelul Ministerul Muncii, Familiei şi pag. 38/38
Protecţiei Sociale si intocmirea documentatiei privind modalitatea de acordare a vizei de control financiar
preventiv

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Precizări:
Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizând cursul de schimb prevăzut în documentele aduse la viza. Dacă în 1.
documentele respective nu este o astfel de prevedere se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Naţională a Romaniei, valabil in ziua acordării /
refuzului vizei de control financiar preventiv.

Capitolul I, se completează pe baza datelor înscrise în "Registrul operaţiunilor prezentate la viză de control financiar preventiv". Gruparea altor operaţiuni
prezentate la viză decat cele cuprinse în cadrul general, se va face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se in mod similar cu 2- gruparea
operatiunilor din Cadrul general (coloana 2). În situaţia în care va fi necesar ca unele din operaţiunile specifice să fie reflectate în mod distinct în raportare,
Directia Generala a Controlului Financiar Preventiv din Ministerul Finantelor Publice va proceda, impreuna cu entitatea publica elaboratoare a Normei
metodologice specifice, la completarea corespunzatoare a capitolului I.

3. Capitolul II se completează astfel:


* coloanele 1-5 pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului
financiar preventiv;
* în coloana 3 vor fi mentionate actele normative ale caror prevederi nu au fost respectate în proiectul de operaţiune;
* coloanele 4 şi 5, se vor completa prin înscrierea semnului "X" in cazul in care nu sunt indeplinite condiţiile de regularitate sau / şi nu se încadreaza în
limitele şi destinaţia creditelor bugetare.

4_ Ordonatorii principali de credite completeaza anexa nr.7 prin insumarea datelor din raportarile primite de la ordonatorii secundari şi/sau terţiari din
subordine, cu cele pentru activitatea proprie. In mod similar procedeaza si ordonatorii secundari cu raportarile ordonatorilor tertiari din subordine.

5. Ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala de Control Financiar Preventiv, anexa 7, pe total si distinct
pentru activitatea proprie, până la finele lunii urmatoare trimestrului raportat.