Sunteți pe pagina 1din 1

CONTINUTUL 1.

O R D I N E A S O C I A L A §1 V I O L E N T A R E L I G I O A S A I N I S T O R I A RELIGIILOR
CURSULUI-TEME 2. H E R M E N E U T I C AUNUI C O N C E P T : V I O L E N T A ( G I R A R D - F / O L £ A ' 7 M $1SACRUL)
PROFUSE 3. $ T I I N T A B I B L I C A A V I O L E N T E I {GIRARD-PRABU$IREA SATANEl)
4. T E O R I A I N T E R D I C T E L O RL A R O G E R CAILLOIS
5. PREOCUPAREA M O D E R N A PENTRLI V I C T I M A {GIRARD-PRABU$JREA
SATANEl)
6. O R D I N E A S O C I A L A § I V I O L E N T A R E L I G I O A S A IN FILOSOFIE
7. O R D I N E A S O C I A L A , A P A R A T U L B I R O C R A T I C §1 F A C T O R U L E C O N O M I C
(DESPRE TIPURILE D E D O M I N A T I E - W E B E R )
8. PROBLEMA SPIRITULUI CAPITALISMULUI D I NPUNCT DE VEDERE
PROTESTANT (WEBER)
9. E U R O P A SI I N T A L N I R E A RELIGIILOR
10. FENOMENOLOGIA STRAINULUI
11. M A S E SI E L I T E
BiBLIOGRAFIE 1. Samuel Huntington, Ciocnirea civilizatiilor, Antet X X Press sau orice alta editie
(SELECTIVA) 2. Max Weber, Etica protestantd fi spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucurejti,
2007
3. Max Weber, Introducere in sociologia religiilor, Editura Institutul european, laji, 2 0 0 1
4. Nicolae Achimescu, Nolle mifcari religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2 0 0 4
5. Jean Delumeau, Pacatul sifrica, {Culpabilitatea in Occident in secolele Xlll-XVIlf) vol.
I - I l , EdituraPolirom, lasi, 1 9 9 7 - 1 9 9 8
6. Jean Delumeau, Linistiti si ocrotiti, {Sentimentul de securitate in Occidentul de altadatasi,
vol. I - I I , Editura Polirom, lasi, 2 0 0 4 - 2 0 0 5
7. Anca Manolescu, Europa fi intdlnirea religiilor, Editura Polirom, Ia§i, 2 0 0 5
8. Carol lancu, Miturile fondatoare ale antisemitismului, Editura Hasefer, Bucurejti, 2 0 0 5
9. Albert Ogien Sociologia deviantei, Editura Polirom, Ia§i, 2 0 0 2
1. Ciocniriea civilizatiilor
2. Infernul ca forma j i ca rezultat al violentei
3. Pacat, ispita, frica
4. Antisemitismul ca forma a violentei-miturile fondatoare
CONOTNUTUL
5. Despre toleranta $i intoleranta religioasa
LUCRARILOR DE
6. Bernard Williams - Standardele morale $i marca ordinii sociale
SEMINAR-TEME
7. Thomas Hobbes - Asigurarea j i garantarea ordinii sociale: ideea de contract social
PROFUSE
8. Gustave Le Bon - Masele j i ordinea sociala
9. Carl Schmitt - Teologia politica. Reprezentari teologice Tn teoria statului
10. Hannah Arendt - Violenta j i normalitate Tn plan social
11. Francis Fukuyama - Marea ruptura Tn ordinea sociala
BiBLIOGRAFIE 1. Georges Minois, Istoria infernurilor, Editura Humanitas, Bucurejti, 1 9 9 8
(SELECTIVA) 2. Hie Badescu, Dan Dungaciu, Radu Baltasiu, Istoria sociologiei. Teorii contemporane,
Editura Eminescu, Bucurejti, 1 9 9 6
3. Giovanni Filoramo, Istoria religiilor. ludaism, cre^tinism ( v o l . I I ) , Islamul (vol. I l l ) ,
Editura Polirom, laji, 2 0 0 8 , 2 0 0 9
4. Rene Girard, Prdbufirea Satanei, Editura Nemira, Bucurejti, 2 0 0 6
5. Rene Girard, Violenfa fi sacrul, Editura Nemira, Bucure§ti, 1 9 9 5
6. Roger Caillois, Omul fi sacrul, Editura Nemira, Bucure^ti, 2 0 0 6
7. Bernard Williams, Moralitatea. Introducere in eticd, Editura Alternative, Bucurejti, 1 9 9 5
8. Thomas Hobbes, Despre om fi societate, Editura A l l , Bucurejti, 2 0 1 1
9. Thomas Hobbes, Leviathan or the matter, forme & power of a Commonwealth,
ecclesiasticall and civill, Cambridge University Press, Cambridge, 1 9 0 4
10. Gustave Le Bon, Psihologia maselor, Editura §tiintifica, Bucurejti, 1 9 9 1
11. Gustave Le Bon, Rolul evreilor in civilizafie, Antet, Bucurejti, 2 0 0 0
12. Carl Schmitt, Teologia politica, Editura Universal Dalsi, Bucurejti, 1 9 9 6
13. Hannah Arendt, Eichmann la lerusalim. Raport asupra banalitdfii rdului, Editura
Humanitas, Bucurejti, 2 0 0 8 / A l l Educational, Bucurejti, 1 9 9 7
14. Francis Fukuyama, Marea ruptura. Natura umand fi refacerea ordinii sociale, Editura
Humanitas, Bucurejti, 2 0 0 2 / 2 0 1 1

- temele sunt orientative; la alegerea temelor pentru referat - se poate alege ?i


altceva care sa aiba legatura cu tematica curs/seminar
nota e data de referat seminar §i interventii la curs/seminar