Sunteți pe pagina 1din 1

CONTINUTUL

1.

ORDINE A SOCIAL A § 1 VIOLENT A RELIGIOAS A I N ISTORI A RELIGIILO R

CURSULUI-TEME

2. HERMENEUTIC A UNU I CONCEPT : VIOLENT A (GIRARD-F/OL£A'7 M $1SACRUL)

PROFUSE

3. $TIINT A BIBLIC A A VIOLENTE I {GIRARD-PRABU$IREA SATANEl)

4. TEORI A INTERDICTELO R L A ROGE R CAILLOI S

 

5. PREOCUPARE A MODER N A PENTRL I VICTI M A {GIRARD-PRABU$JREA

SATANEl)

6. ORDINE A

SOCIAL A

§ I VIOLENT A

RELIGIOAS A

IN

FILOSOFI E

7. ORDINE A

SOCIALA ,

APARATU L

BIROCRATI C

§ 1 FACTORU L

ECONOMI C

(DESPR E TIPURIL E D E DOMINATIE-WEBER )

8. PROBLEM A SPIRITULU I CAPITALISMULU I DI N PUNC T D E VEDER E PROTESTAN T (WEBER )

9. EUROP A S I INTALNIRE A RELIGIILO R

 

10. FENOMENOLOGI A STRAINULU I

11. MAS E S I ELIT E

 

BiBLIOGRAFIE

1. Samuel Huntington, Ciocnirea

civilizatiilor,

Antet X X Press sau orice alta editie

(SELECTIVA)

2. Ma x Weber, Etica protestantd fi spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucurejti,

200 7

3. Max Weber, Introducere in sociologia religiilor, Editura Institutul european, laji, 2001

4. Nicolae Achimescu, Nolle mifcari religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 200 4

5. Jean Delumeau, Pacatul sifrica, {Culpabilitatea in Occident in secolele Xlll-XVIlf) vol. I-Il, EdituraPolirom, lasi, 1997-1998

6. Jean Delumeau, Linistiti si ocrotiti, {Sentimentul de securitate in Occidentul de altadatasi, vol. I-II, Editura Polirom, lasi, 2004-2005

7. Anca Manolescu, Europa fi intdlnirea religiilor, Editura Polirom, Ia§i, 200 5

8. Carol lancu, Miturile fondatoare ale antisemitismului, Editura Hasefer, Bucurejti, 200 5

9. Albert Ogien Sociologia deviantei, Editura Polirom, Ia§i, 200 2

1. Ciocniriea civilizatiilor

2. Infernul ca forma j i ca rezultat al violentei

3. Pacat, ispita, frica

4. Antisemitismul ca forma a violentei-miturile fondatoare

CONOTNUTU L

LUCRARILOR D E

5. Despre toleranta $i intoleranta religioasa

6. Bernard Williams - Standardele morale $i marca ordinii sociale

SEMINAR-TEME

7. Thomas Hobbes - Asigurarea j i garantarea ordinii sociale: ideea de contract social

PROFUSE

8. Gustave Le Bon - Masele j i ordinea sociala

9. Carl Schmitt - Teologia politica. Reprezentari teologice Tn teoria statului

10. Hannah Arendt - Violenta j i normalitate Tn plan social

11. Francis Fukuyama - Marea ruptura Tn ordinea sociala

BiBLIOGRAFIE

1. Georges Minois , Istoria infernurilor, Editura Humanitas, Bucurejti, 199 8

(SELECTIVA)

2. Hie Badescu, Dan Dungaciu, Radu Baltasiu, Istoria sociologiei. Teorii contemporane, Editura Eminescu, Bucurejti, 199 6

3. Giovanni Filoramo, Istoria religiilor. ludaism, cre^tinism (vol . II) , Islamul (vol. Ill) , Editura Polirom, laji, 2008, 2009

4. Girard, Prdbufirea

5. Girard, Violenfa

6. Roger Caillois, Omul fi sacrul, Editura Nemira, Bucure^ti, 200 6

7. Bernard Williams, Moralitatea. Introducere in eticd, Editura Alternative, Bucurejti, 199 5

8.

9. Thomas Hobbes, Leviathan

Commonwealth,

Rene

Rene

Satanei, Editura Nemira, Bucurejti, 200 6

Editura Nemira, Bucure§ti, 199 5

fi sacrul,

Thomas Hobbes, Despre

om fi societate,

Editura All , Bucurejti, 201 1

or the matter, forme & power of a

ecclesiasticall and civill, Cambridge University Press, Cambridge, 190 4

10. Gustave Le

Bon,

Psihologia

maselor,

Editura §tiintifica, Bucurejti, 199 1

11. Gustave

Le

Bon,

Rolul evreilor in civilizafie,

Antet, Bucurejti, 200 0

12. Carl Schmitt, Teologia politica, Editura Universal Dalsi, Bucurejti, 199 6

13. Hannah Arendt, Eichmann la lerusalim. Raport asupra banalitdfii rdului, Editura Humanitas, Bucurejti, 2008/Al l Educational, Bucurejti, 199 7

14. Francis Fukuyama, Marea ruptura. Natura umand fi refacerea ordinii sociale, Editura Humanitas, Bucurejti, 2002/2011

- temele sunt orientative; la alegerea temelor pentru referat - se poate alege ?i altceva care sa aiba legatura cu tematica curs/seminar nota e data de referat seminar §i interventii la curs/seminar