Sunteți pe pagina 1din 5
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani eae Eodul de etica si integritate CONSERVAREASI PROMCYARER | (CULTURI TRABMONALE BOTOSANI INTRARE - IESIRE ne 44 ow /Q ©) Dol? Domeniul de a| Art.1. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani este © iinstitutie public care isi desfasoara activitatea, in principal, pe baza de programe si proiecte elaborate de conducerea proprie, in concordanta cu strategiile culturale si educativ-formative stabilte de Consiliul Judetean Botosani, in subordinea caruia functioneaza. Ipostaza sa de institutie publica ofertanta de servicii culturale genereaz probleme specifice, dar gi multe probleme comune. Unele dintre aceste probleme sunt de natura eticd. Daca sunt neglijate problemele de comportament etic in cadrul institutiei, toate celelalte aspecte sunt afectate: managementul eficient, satisfactia angaiatilor in privinta calit&tii si cantitatii muncii atit in organizarea propriilor programe si proiecte, cit si in acordarea consultatilor de specialitate si sprijinului concret tuturor asezamintelor culturale din judetul Botosani — lacererea acestora. Respectul pentru lege, regulamente si standardele de munca, etica si integritate reprezinta un obiectiv fundamental al prezentului Cod; de asemenea, autonomia de actiune in limitele stabilite, meritele in munca, concurenta lial, promovarea colaborarii sunt valori universale care pot si trebuie a fi practicate in intreaga activitate a institutiei; in acelasi timp, insusirea tehnicilor manipul&ril, tentatia fraudei, a favoritismului, rezolvarile de culise ale problemelor profesionale, comportamentul de clic, nepasarea fafa de colegi si institutie sunt practici care se abat de la prevederile prezentului Cod de Art.2. Codul de Etic& este menit s& sprijine personalul angajat s& identifice si s& rezolve problemele de naturd morala care se pot ivi in perioada angajari, Este destinat s& ghideze relatile cu colegii, cu autoritatea publica in subordinea céreia functioneaza C.J.C.P.C.T. Botosani si cu partenerii institutional, precum si cu comunitatea local, nationala si international Art. 3. Normele de conduita profesional prevazute in Codul etic sunt obligatorii pentru. toti angajatii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani. Obiectivele gi semnificatiile codului Art. 4. Obiectivele prezentului cod urmaresc sa asigure responsabilitatea moral a personalului CJCPCT Botosani si a tuturor categorillor de cetateni care se afla in relatii directe si indirecte cu diversele compartimente functionale gi, totodata, s4 contribuie la cresterea calitatii serviciilor culturale si de cercetare oferite publicului. Codul de eticd si aplicarea sa nu exclud gi nu inlocuiesc drepturile si obligatile legale care revin personalului angajat prevazute in fisele posturilor. Art. 5. C.J.C.P.C.T. Botosani respect demnitatea fiecdruia dintre membrii sai gi promoveaza integritatea moral. Angajatii CJCPCT Botosani se angajeaza s& contribuie la dezvoltarea vietii democratice in institutie si la prosperitatea societatil. Pentru aceasta, Codul de etic& si integritate urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective: + reglementarea normelor de conduité profesional necesare realizrii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii gi mentinerii la nivel inalt a prestigiului C.J.C.P.C.T. Botosani, + informarea tuturor celor interesafi cu privire la conduita profesionala la care sunt indreptatiti s& se astepte din partea angajatilor institutiei in desfasurarea activitatilor cultural-artistice de masa, + crearea unui climat de incredere, respect si demnitate intre angajati, precum gi intre acestia, conducerea institutiei si publicul larg. Art. 6. Codul de eticd si integritate inseamna formularea explicit, in scris, a idealurilor, valorilor, principillor gi normelor morale pe care consimt s& le respecte si sa le urmeze membrii institutiei noastre gi prezinta urmatoarele semnificati: + codul confine principii pozitive care arata ce standarde morale igi propune s& urmeze gi ce norme punitive se pot aplica in situatile in care cele pozitive sunt incailcate, * aplicarea Codului de etic si integritate sprijiné dezvoltarea unei culturi institutionale bazate pe respect pentru munca fiecérui_angajat, precum si pe cregterea responsabilitati’ individuale; * reprezinta un contract moral intre angajati si C.J.C.P.C.T. Botosani ca intreg, contribuind astfel la coeziunea membrilor sai; + coreleaza relatille pur contractuale cu increderea, atagamentul si responsabilitatea, + protejeaza membrii institutiei de comportamente nedrepte, necinstite sau oportuniste gi furnizeaz& un model de comportament; * contribuie la formarea unui mediu de activitate (de munca) bazat pe competitie si cooperare desfagurate dupa reguli corecte; + contribuie la evaluarea si aprecierea transparenta si dreapta a meritelor_personalului de specialitate si administrativ si a_ membrilor conducer * este un ghid de integritate si conduita: araté angajamentul de principiu al conducerii_ institutiei fata de valorile si normele de etic’ general acceptate; este un cadru de referinta in orientarea decizillor gi actiunilor; * creeaza climatul etic, respectiv climatul in care actiunile sunt percepute ca drepte; + influenteaza crearea sentimentului de unicitate si apartenenta pentru membri_institutiei; * promoveaza o imagine pozitiva a CJCPCT Botosani; + contribuie la reputatia CJCPCT Botosani, + aplicarea codului da sanse mai mari pentru oresterea adeziunii gi devotamentul colaboratorilor: specialisti in domeniu, persoane individuale, parteneri institutionali, parteneri din alte state; + permite existenta unui cadru normativ pentru implementarea unor actiuni etice care trebuie respectate de catre toti angajati, indiferent de pozitia lor administrativa. Definirea termenilor continutul codului Art. 8. in conformitate cu prevederile codului de etica si integritate, urmatorii termeni se definesc astte! a. membru al CJCPCT Botosani — personalul angajat si colaboratori, persoane fizice si juridice cu care exist& contracte/acorduri/protocoale de colaborare sau de parteneriat, . interes public — acel interes care implic4 garantarea si respectarea libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute gi garantate de Constitutie, legislatia interna gi tratatele internationale la care Romania este parte; ©. interes personal — orice avantaj material sau de alta natur8, urmairit sau obtinut pentru sine ori pentru alfi, de c&tre angajatii CJCPCT Botosani prin folosirea reputatiei, influentei, faciltatilor, relatilor, informatilor la care au acces ca urmare a desfaguraiii de activitati in institutie; d. conflict de interese — confit care decurge in situatia in care interesul personal contravine interesului public, de naturé s& afecteze judecafjle si evaluarile corecte gi actiunile _angajatilor institutiei; e. hartuire — comportament degradant, intimidant sau umilitor care urmaregte sau conduce la afectarea capacitatii unei persoane de a-si desfagura activitatile profesionale si de studiu, sau de a-gi exercita drepturile si obligatille profesionale; Principiile, valorile si actiunile condamnabile Principiile gi valorile eticii si integritatii Art.9. Obiectivitatea este mai presus de orice presiuni rezultate din interese personale sau de grup. Libertatea de actiune nu se manifesta in context ideal. Ea poate sa fie ingr&dita prin existenta unor valori culturale general impartasite sau prevazute prin legi si alte acte normative. Nu este permis, din punct de vedere moral, ca libertatea de actiune sé fie folosita drept pavaz impotriva criticilor de orice natura sau in cazul nerespectarii valorilor etice. Credintele religioase si atagamentele politice sunt, in spatiul institutiei , o problema privaté a fiecarui angajat. Ele nu pot sd fie impuse altora, prin abuz de putere si autoritate. Nimeni nu are dreptul 's& manipuleze, indoctrineze si s educe dogmatic in interiorul institutiei gi, prin aceasta, s& incalce drepturile angajatilor la obiectivitate in cunoastere si la formarea_profesionala adecvaté domeniului nostru de activate. in consecinté, activitatea C.J.C.P.C.T. Botosani trebuie s& se desfagoare in baza urmatoarelor Principii gi valori: meritul, profesionalismul, dreptul la perfectionare profesionala, onestitatea gi corectitudinea intelectuala, transparenta, transparenta in utiizarea _resurselor materiale, responsabilitatea, respectul gi toleranta, bunavointa si grija, dreptul la confidentialitate, aplicarea principiului nedisoriminarii gi egalitatii de ganse. Art. 9.4. Meritul lerarhizarea calitativa acceptabil in cadrul C.J.C.P.C.T. Botosani este cea a meritului. Acest tip de ierarhizare este definit in contextul unor criterii de evaluare a performantelor in munca, participare la _seminarii si la perfectionare preofesionala, implicarea in viata asociativa, actiuni civice etc. In cazul referentilor de specialitate, meritul se stabileste dupa: calitatea organizarii actiunilor cuprinse in Calendarul anual al activitatilor cultural-artistice, a unor seminarii, a activitatii de indrumare a asezamintelor cultural, a publicatilor stiintifice, a castigarii de granturi de dezvoltare institutionala, dupa atitudinea fata de progresul personal, in prestigiul adus institute si specialitati in care lucreaza. Pentru structura de conducere, criterille se referé mai ales la managementul eficient al resurselor, la crearea gi mentinerea standardelor profesionale gi morale ridicate in institutie, la evaluarea facuta de c&tre comisia special constituita de catre Consiliul Judetean Botosani, etc. Evaluarea meritului se face dup’ rezultate. Dacd acest criteriu este viciat, C.J.C.P.C.T. Botosani devine profesional si moral o institutie fara orizont, fara finte de performant& profesionala. Responsabiltatea fata de standardele de evaluare a meritului si responsabiltatea de aplicare a acestui criteriu revine managerului institutiei Art. 9.2. Profesionalismul Profesionalismul in munca se caracterizeaza prin + competenté in exercitarea attibutillor de serviciu; ‘+ protejarea de amatorism, diletantism gi impostura;, + dedicarea fata de cariera_profesionala pentru 0 parte semnificativa a vietii (prestigiul se capata in timp, dar nu depinde decisiv de vechime); + obligatia morala de a lucra in serviciul C.J.C.P.C.T. Botosani, evitand implicarea emotionala excesiva (dar nu si empatia), arbitrarul si tratamentul preferential nejustificat; * credinta in capacitatea de autoreglare i mentinerea colegiala a standardelor profesionale; + solidaritatea colegiala si competitia loiala cu cei din aceeasi domeniu. Incdlcarea cerintelor in aplicarea principiului profesionalismului denatureaz& producerea cunoasterii, formarea angajatilor in acest tip de valori gi scade prestigiul profesiei de lucrator cultural. Art, 9.3. Onestitatea si corectitudinea intelectuala Proprietatea intelectuala include inventile si drepturile de autor pentru diferite categorii de lucrari. Lipsa de onestitate semnificd toate tipurile de activitati care impiedicd educatia, dezvoltarea cunoasterii, evaluarea corect a performantei profesionale, a angajatilor. Un exemplu mai frecvent este ingeldciunea - ce constituie fapta sau tentativa de a folosi sprijin neautorizat prin utilizarea unor materiale documentare fara a insera (la subsol sau la sfirsitul lucrari) a ftitlurilor lucrarilor, a autorilor sau a altor clauze. Art. 9.4, Transparenta Transparenta presupune accesul la informafii atat in ceea ce priveste admiterea, evaluarea, angajarea si promovarea, cat si in privinta surselor de finantare sau de cercetare gi a criterillor dupa care se iau decizile institutionale. Toate aceste informatii se public’ in mass-media sau se afiseaza la sediul institutiei, conform legisiatiet in vigoare 9.4.1.Transparenta la evaluare, angajare si promovare Angajarea si promovarea personalului de specialitate si administrativ se fac pe baza meritelor relevante ale candidatilor pentru postul respectiv, respectdndu-se principiile nediscrimin&rii gi egalitati’ de ganse. Pentru angajare, promovare, gradatie salariala, premiere C.J.C.P.C.T. Botosani se angajeaz sa acorde candidaflor sau, dupa caz, angajatilor un tratament corect si egal prin masuri pozitive adresate tuturor categoriilor de angajati, fara incdlcarea principiului meritului. Criteriile de selectie pentru angajare i promovare trebuie definite cu claritate gi trebuie sa Corespunda viltoarelor atributiuni ale persoanei evaluate. Scoaterea la concurs a posturilor vacante va fespecta prevederile legale, precum gi prevederile regulamentului institutiei privind conditile de itate. Interviurile sau examenele de promovare nu trebuie s& contina intrebari privind relat personale gi viata privata a candidatilor, statutul civil sau istorile personale (cu exceptia celor privind strict parcursul profesional). Comisia de evaluare va oferi informatii clare pentru toti candidatii privind particularitatile pozitiei scoase la concurs, inclusiv informafii privind programul special necesar exercitarii postului, necesitatea unor deplasari frecvente s.a.m.d. 9.4.2, Transparenta in utilizarea resurselor financiare si materiale Fondurile institutiei, puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Botosani, din venituri proprii sau de catre terfi (institutii publice nationale si internationale, fundatii, persoane fizice, firme etc.) trebuie utilizate in strict& conformitate cu scopurile si conditiile pentru care au fost acordate. In procesul de fundamentare a bugetului propriu, conducerea institutiei va consulta referentii de specialitate de la compartimentele functionale; utiizarea fondurilor si rezultatele obtinute vor fi prezentate atit colectivului institutiei; consiliul administrativ va analiza situatiile fiinanciare semestriale si anuale. C.J.C.P.C.T. Botosani solicits angajatilor ca in activitatea si publicatille pe care le coordoneaza 84 mentioneze, in mod expres provenienta fondurilor sau, dupa caz, sprijinul material acordat de catre alte organizati, institut, firme sau persoane fizice pentru realizarea cercetarii sau a publicati respective. Art. 10. Responsabilitatea Principiul responsabilitatii personale si profesionale cere ca oamenii s& evite s&-si provoace rau nul altuia gi, totodata, s8 aibé un comportament respectuos in scopul instaurarii unui bine comun. Este de agteptat ca angajatii sa protejeze drepturile celorlalti si s& respecte diversitatea culturala si de experiente. 10.1. Angajatii C.J.C.P.C.T. Botosani au urmatoarele responsabilitati: = promovarea si stimularea creativitatii, a creatiei contemporane, ca factor inconturnabil in dezvoltarea umana gi in oresterea calitati vi - Sustinerea gi promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cet8tenilor: acces la cultura si participare la viata culturala; - protejarea si respectul identitatilor culturale, a tradifilor si mostenirii culturale si a patrimoniului cultural imaterial; - promovarea rolului proactiv al institutilor si agez&mintelor publice de cultura in satisfacerea nevoilor culturale ale publicului; - promovarea valorilor culturii romane precum gi a celor apartinand minoritatilor nationale in circuitul cultural international si sustinerea mobilitati creatorilor, artistlor, specialistilor din domeniul culturii, prin acordarea de sprijin financiar si materiallogistic pentru participare la manifestari cultural- artistice peste hotare pentru stimularea prezentei si pozitionarii judetului Botosani pe piata culturala internationale; - sustinerea initiativei private cooperarii culturale transfrontiere; - sustinerea accesului si participarii la culturé a publicului din mediul rural si urban mic, in parteneriat cu autoritatile locale gi cu ONG-urile locale; - indeplinirea in totalitate a atrioutilor din fisele posturilor, a programelor si proiectelor culturale inscrise in calendarele anuale. 10.2. Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege. cultura si a sectorului cultural independent si stimularea 10.3. Angajatii institutiei au obligatia de a nu interveni sau influenta eventualele anchete de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin. Art.11 Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii,indiferent de natura acestora, ori de a nu le Sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. Art.12 Angajatii institutiei_au dreptul moral la critic, exprimat public in cadrul institutiei, daca au argumente gi probe ca sunt incdilcate standardele etice sau legale. In acest context, prin ,public” intelegem: in cadrul gedintelor de lucru convocate de managerul institutiei, ale consiliului stiintific gi administrativ. Daca la aceste niveluri problemele intemeiat criticate nu primesc un raspuns adecvat sau o solutie, angajatii au dreptul moral sa externalizeze criticle, fré s& suporte represalii gi Persecutii; si in aceste cazuri, autorii lor poarta responsabilitatea fata de veridicitatea gi corectitudinea informatilor gi pot fi sanctionati pentru denigrare, réspandirea de informatil false si calomnii, Sunt supuse sanctionarii: dezinformarea, calomnierea, denigrarea public& a programelor gi persoanelor din propria institutie gi din alte institutil Art.13. Conducerea institutiei are datoria s& aib& grijé ca in exercitarea atributiilor sa respecte reglementarile legale in vigoaree si regulile prezentului Cod de etica si integritate. Responsabilitatea _persoanelor care conduc institutia se manifesta fata de subordonati si angajati; ca responsabilitate colegiala, responsabilitate fata de persoanele gi institutiile cu care institutia are relati, precum $i fat de comunitatea mai larga: locala, regional, intemationala. Art.14 Nerespectarea Codului etic si de integritate al institutiei de ctre un angajat atrage dupa sine punerea in discutia colectivului a situatiei create si aplicarea_unor sanctiuni: note observatorii, avertisment verbal si scris si, dupa caz, aplicarea sanctiunilor prevazute in Codul Munci. Manager, CIOBANU CORNELIA