Sunteți pe pagina 1din 369

1.

IstoricuCfamiCiei

Prin binecuvântarea oamenilor drepţi


cetatea merge înainte, iar prin gura celor
nelegiuiţi ajunge ruină (Solomon 11, 11).

a. Fam ilia prim ordială


G raţia: Părinte, Dumnezeu l-a făcut mai întâi pe Adam,
apoi a rupt o coastă din Adam şi a facut-o pe Eva. în
asemenea împrejurare, ce relaţie era între Adam şi Eva ca
rudenie?
Părintele Calistrat: Aici este o explicaţie frumoasă a
Sfântului Ioan Gură de Aur şi a lui Inocenţiu de Odesa: Aşa
cum Tatăl cu Fiul şi cu Duhul Sfânt în fiinţa Sfintei Treimi,
aceste trei persoane unite şi neamestecate alcătuiau familia
duhovnicească a cerului, cum spune psalmistul David: Cu
cuvântul Domnului cerurile s-au întărit şi cu duhul gurii
Lui toată puterea lor} deci Dumnezeu, ceea ce a creat, a
creat în Duh şi în cuvânt. Apoi, iarăşi, într-un vers frumos
al psalmistului David, spune, mâinile Tale m-au făcut şi
m-au zidit1. Care sunt mâinile lui Dumnezeu? Fiul şi Duhul
Sfânt.
Aceeaşi legătură de rudenie era şi în Adam. Tatăl a
îndeplinit rolul de mumă şi a născut pe Fiu din sânurile Sale
mai înainte de toţi vecii, aşa cum numai Duhul Sfânt ştie?
Nouă atât ne consemnează Scriptura. Cine vrea să se suie

1Psalm 32, 6.
2 Psalm 118, 73.
3 Cf. I Corinteni 2, 9-10.

9
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

mai sus decât Dumnezeu, păţeşte cum a păţit Lucifer, cade discute şi să stea la sfat cu Dumnezeu. Aceasta este cea mai
în neant, cade în neştiinţa şi necunoaşterea Scripturii, mare taină că a văzut omul că nu e bine să fie singur pe
pentru că adânci sunt tainele Scripturii. Spune aşa: pământ. Şi spune, l-a adormit p e Adam un somn adânc1. De
Cercetaţi Scripturile4 să aveţi viaţă veşnică dar aveţi grijă ce l-a adormit cu somn adânc pe Adam?
să nu vă rătăciţi neştiind Scripturile! Aşa cum Fecioara Maria nu înţelege deplin
în momentul în care Adam este creat de Dumnezeu, întruparea şi spune: Să nu-mi fie o înşelare ca Evei
spune în cartea Facerii, ediţia din 1914: Şi a făcut la început oarecând aşa nici Adam nu cunoaşte facerea Evei, dar
,8

Dumnezeu pe Adam om şi femeie Cum i-a făcut om şi


,5 spune aşa: Iată os din oasele mele. Vedeţi ce prooroc era?
femeie? Femeia dormea în coasta lui Adam aşa cum a Iată trup din trupul meu, carne din carnea mea, viaţă se va
dormit Biserica în coasta lui Hristos, ca să fie clar. Adam a chema - Eva.9 Vedeţi? Şi i-a fost lui femeie. Dar în ce sens
adormit şi a scos viaţa din coastă pentru că aşa spune, femeie? în sens de colaborare şi ajutor pe pământ pentru că
Adam cel dintâi a fost cu suflet viu şi a suflat asupra lui exista aici pe pământ viaţa îngerească. Aici sunt cele două
suflarea de viaţă6. Deci el a beneficiat din plin de stări: viaţa îndumnezeită îngerească şi viaţa anatomo-
înţelepciunea şi puterea Duhului Sfânt, harul şi harismele biologică care era cuprinsă în duhovnicesc şi stătea între
fară de măsură, de aceea spune că sufletul, la ieşirea din stricăciune şi nestricăciune, între stricăciune în momentul
trup, are înţelepciunea adamică înainte de cădere. căderii şi între nestricăciune în momentul harului. Şi atunci,
Dar în clipa în care Hristos a murit, cum spune în ce s-a întâmplat? Pentru că în împărăţia lui Dumnezeu nici
Prohod, în clipa aceea, din coasta lui Hristos a fost scoasă nu se însoară, nici nu se mărită, sunt toţi ca îngerii,10
viaţa, deci a fost scoasă Biserica şi a curs sânge şi apă - sufletul are o nuanţă bărbătească, indiferent că e suflet
împărtăşania, Euharistia şi Botezul. femeiesc sau suflet bărbătesc, aşa era şi Eva din Adam. Ea
Dar în acelaşi timp şi Fecioara Maria a născut pe era femeie cu trupul dar era suflet viu cu duhul şi atunci ea
Fiul fară de tată fiind tot o familie. De ce o familie? Pentru era încununată cu virtutea bărbăţiei. De aceea nu spune
că Fecioara Maria era mireasa Tatălui din cer. Deci fericită femeia, ci fericit bărbatul care n-a stat în calea
aceeaşi familie duhovnicească a fost Adam şi Eva. necredincioşilor, cu sufletul puternic, demn, plin de virtutea
Iar Inocenţiu de Odesa explică: Atât omul cât şi bărbăţiei.
femeia au fost creaţi şi cu organele biologice, creaţi integri în clipa în care Eva s-a supus ascultării lui Adam, ei
din punct de vedere biologic, anatomic, dar şi cu puterile lucrau ca un întreg, cum ar lucra, de exemplu, privirea cu
sufleteşti mai presus de putere, adică întăriţi în har pentru
că de asta mâncau din pomul vieţii, încât aveau măsura să 7 Cf. Facere 2,21-22,
8 Cf. Podobie - Acatistul Bunei Vestiri, ,flu mă amăgi cu înşelăciune,
4 Ioan 5, 39. că n-am cunoscut dulceaţă, de nuntă nu m-am împărtăşit, deci prunc
5 Omul a fost creat bărbat şi femeie: „a făcut bărbat şi femeie” Facerea cum voi naşte!”
1,27; 5,1-2. 9 Facerea 2,23.
6 Facerea 2, 7. 10 Matei 22, 30.

10 11
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

mintea: Mă gândesc cum să privesc la pădurea aceea şi Da, în momentul în care era să se înmulţească,
ochii deja privesc. Numai cât gândea femeia ceva şi Adam spune Chedrinos15 în Hronograf şi spun Sfinţii Părinţi,
lucra, numai cât gândea Adam ceva şi femeia lucra. Se înm u lţirea s-ar fi făcut prin cuvânt, deci numai s-ar fi sfătuit
sincronizau, erau complementari unul celuilalt, erau în omul cu femeia să nască un prunc, ar fi rămas însărcinată şi
directă legătură cu Ziditorul şi în directă şi profundă năştea o nouă icoană a lui Dumnezeu, om întreg
lucrare, cum este în sfatul Sfintei Treimi. De ce spune: înduhovnicit, fară să aibă loc această reproducere
Să facem om după chipul şi asemănarea noastră?n Tatăl anatomică pe care noi o asistăm cil medic, cu moaşe,
ascultă întocmai de Fiul, Fiul ascultă întocmai de Tatăl şi injecţii, perfuzii, ş.a.m.d., ci copilul se năştea exact cum S-a
Duhul Tatălui lucrează în Fiul şi se revarsă atunci când este născut Hristos din Fecioara Maria şi Cuvântul din pântecele
nevoie, din dragoste. Acelaşi duh se revărsa din Adam în Tatălui mai înainte de toţi vecii. Deci fară de urmă, fară de
Eva atunci când era vorba de dragostea şi apropierea lor prihană, fară de stricăciune, fară de intinăciune, fară de
pentru că erau singuri pe pământ. Ei se plimbau prin rai ca sânge, fară de dureri.
nişte turişti. Pentru ei raiul, spune Părintele Stăniloae, era Este incorect în filmele pe care le vedem noi cu
atât de inocent, încât nici nu l-au înţeles. De aceea l-au şi Iisus la televizor, când arată pe Fecioara Maria făcând
pierdut atât de repede. gesturi pur femeieşti în timpul naşterii. Nu există aşa ceva.
Şi iarăşi spune în învăţătura Trăirii lui Dumnezeu în Fecioara era scaun de heruvimi, acolo era toată împărăţia
ortodoxie12, că în momentul în care ei simţeau o şovăire, cerului. Nici vorbă! Altfel nu ar fi stat steaua deasupra şi nu
alergau la pomul vieţii şi mâncau. în Teologia Dogmatică ar fi venit magi din toate zările pământului şi păstori şi
Ortodoxă de Silvestru de Canev13 este explicat tot în îngeri ca să cânte. Vă daţi seama ce ar fi fost ca taina să nu
amănunt, cum mâncau, cum se întăreau cu duhul, pentru că mai fie taină!? De aceea se şi spune, taina cea din veac
pentru ei în orice clipă îşi îndeplineau acea fericire care este ascunsa-16 ,!
în cele 9 fericiri pe care le spune Mântuitorul pe Munte, Deci Adam şi Eva sunt familia tainică care nu
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe aveau nici o legătură de rudenie. Aceasta este puterea lui
Dumnezeu14. Ei erau atât de curaţi şi inocenţi că vorbeau cu Dumnezeu şi se specifică, unde voieşte Dumnezeu se
Dumnezeu cum vorbim noi acum faţă către faţă. biruieşte rânduiala firii11. Dumnezeu a schimbat codul
genetic al celor doi, ca ei, deşi au fost luaţi unul din altul, să
aibă coduri diferite pentru a face gene „paralele”, pentru a
nu ieşi acei bolnavi biologic datorită apropierii de sânge.
11 Facerea 1,26.
12 Stăniloae, Dumitru, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie, Ed. Dacia, 15 Chedrinos, Gheorghe, Hronograf, traducere din chirilică de pr.
Cluj, 2004. Gheorghe Băbuţ.
13 Silvestru de Canev, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 5 voi., 1896- 16 Coloseni 1, 27; Troparul Născătoarei de Dumnezeu, Glasul 4.
1906. 17 Octoih mic, Sibiu, 1991, Dogmatica glasului 7, Vecernie, troparul
14 Matei 5, 8. Născătoarei de Dumnezeu, p. 120.

12 13
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

A lăsat Dumnezeu această taină şi după căderea înlocuită veşnicia cu timpul şi viaţa veşnică cu viaţa
omului. De ce a pus harisma aceasta? Pentru a putea fi viaţă pieritoare pentru că ei nu au murit cu duhul, ei au murit cu
de pământ. Ei se năşteau dar Dumnezeu avea această sufletul.
putere, că la El totul este cu putinţă, să nu pună aceeaşi Graţia: Deci prima familie s-a întemeiat după cădere?
oglindă genetică în fiecare. Schimba codul, ca ei luându-se Părintele Calistrat: După cădere. în rai nu a fost familie.
soră cu frate să fie doar familie, nicidecum rudenie de Ei au fost două suflete în două trupuri nepervertite, pentru
sânge. Atât de mare era harul! Spune Chedrinos: A născut că erau harici, ea avea organe femeieşti dar nu simţea
Eva 50 de gemeni şi 100 de copii câte unul. A trăit Eva 960 plăcerea, pofta şi diferenţa biologică, că ăsta e om, asta e
de ani şi Adam 930 de anii& şi a născut fii şi fiice. De ce femeie.
spune fii şi fiice19? Nu s-au născut numai băieţi şi numai Am citit odată în revista aceasta pentru monahi, care
fete. Cain s-a născut odată cu Calmaca, Abel s-a născut cu se tipăreşte în Ardeal şi un profesor scrisese în acea revistă,
Delbora. Singurul care s-a născut de unul singur a fost Sit căderea lui Adam din rai a fost de fapt plăcerea trupească
care a fost numit şi fiul lui Dumnezeu pentru că îi strălucea care e atracţia dintre bărbat şi femeie. L-am sunat şi i-am
faţa. El a fost răpit la cer şi a adus scrierea şi astronomia. spus:
Este primul copil curat născut după cădere, după ce au - Vezi că acela ţi-a scăpat în revistă o prostie.
plâns şi s-au pocăit. - Nu-ţi convine, n-o mai cumpăra.
Cain şi Abel sunt născuţi din durerea supărării Şi am stricat relaţia cu acela doar pentru că i-am
sufleteşti pentru că ei plângeau la poarta raiului şi corectat ideea din revistă pentru că aceasta e ca o erezie. în
Dumnezeu le-a spus: Gata, cunoaşte, Adame pe femeia ta, rai e totul curat. Nimic necurat nu intră în împărăţia lui
Eva,20 faceţi fii şi nu pierde vremea! Răscumpărătorul prin Dumnezeu?1 Acolo nu există stricăciune. Totul e
voi vine, nu din altă parte. Şi ei atunci au devenit familie. nestricăciune. Raiul este creat prin cuvânt. Dumnezeu a
Dar Dumnezeu când a pus protopărinţii noştri om şi femeie, poruncit şi s-a făcut, El a poruncit şi s-au zidit, El a zis să
exact cu acest scop i-a pus pentru că mai înainte în fie pomi, dar când a făcut pentru om, vedeţi în Scriptură cu
preştiinţa lui Dumnezeu, nu există predestinare, ştia că vor câtă delicateţe S-a pregătit Dumnezeu să-l facă pe om - a
cădea şi atunci au fost făcuţi întregi şi anatomic. Sensurile sădit rai. Vă daţi seama? Dumnezeu personal a pus fiecare
lor biologice şi mişcarea firească biologică a trupului, pom iar Părintele Stăniloae explică, pomii sunt virtuţile
partea conservatoare, partea înmulţitoare, partea minţii şi ale sufletului care sunt de fapt în om, pentru că
protejatoare, adică de apărare, instinctul de apărare, acestea împărăţia lui Dumnezeu e în noi. Deci când spune că
toate s-au sădit în om din momentul căderii, când a fost Dumnezeu sădea rai nu se referea la câmpia mărginită din
Mesopotamia, dintre Tibru şi Eufrat ci se referea la inima
curată a'' lui Adam care cuprindea toată împărăţia lui
18 Facerea 5, 5.
19 Facerea 5, 4.
20 Cf. Facerea 5, 1. 21 Cf. Apocalipsa 21, 27; Efeseni 5, 5.

14 15
Graţia Lungu Constantineanu
Despre familia ortodoxă
Dumnezeu. Acela era raiul propriu zis. De aceea era Cine are ochii deschişi poate să înţeleagă care este
îndumnezeit, pomii făceau şi floare şi rod şi frunze şi
diferenţa dintre familia duhovnicească şi familia biologică:
coapte şi pârgă. Deci totul era o veşnicie, o permanentă
Soţul cunoaşte pe soţia sa şi naşte fii; călugărul, monahul
înnoire.
cunoaşte pe soţia sa, Biserica şi naşte fu. Dar cum? In duh.
Graţia: Cum se explică naşterea lui Cain ca ucigaş al
Se botează robul lui Dumnezeu, se tunde monahul cutare,
fratelui său?
schimonahul cutare, rasoforul cutare. Deci ei se nasc din
Părintele Calistrat: Vedeţi, tocmai aici este problema,
cuvânt, moare omul vechi şi se naşte cel nou. Aceasta este
simplă. Din clipa în care Adam şi Eva au căzut, s-a taina. Aşa ar fi trebuit să fie şi în rai, fară să mai fie consum
întâmplat un lucru pe care ni-1 explică Silvestru de Canev:
de energie biologică.
Pomul binelui şi răului când a fost pus în rai a avut
Şi arată clar, cine au fost aceşti oameni care au
următoarea restricţie: Să nu mâncaţi din el\22 Dar în clipa în ajuns la măsura aceasta? Pentru că ar fi trebuit să moară
care protopărinţii s-au dus şi au mâncat din acest pom, au oamenii, nu puteau să trăiască o veşnicie. Dar ce fel de
schimbat şi sensul pomului. Pomul nu a mai fost pomul
stare au avut aceşti oameni? Cum au avut-o Enoh şi Ilie
binelui şi răului, ci al răului şi al binelui. întâi au gustat care au fost răpiţi de vii la cer pentru viaţa lor aleasă dar
nenorocirea ca să înţeleagă binele ce avea să-l aducă pentru că s-au născut din mame stricăcioase şi ca să rămână
Hristos cel vestit prin prooroci şi prin toţi drepţii Vechiului
de mărturie că e adevărată trăirea din cuvânt şi veşnicia
Testament.
omului din cuvânt, ei vor trăi până la apocalipsă vii, răpiţi
Deci această vale a plângerii a fost creată din la cer, Dumnezeu ştie în al câtelea cer sau în ce cer sunt
neascultarea omului şi atunci natura s-a pervertit şi hotărâţi de Dumnezeu; se întorc pe pământ, gustă moartea
pomul şi-a schimbat firea şi s-a numit pomul răului şi al într-o clipă şi se duc veşnic la cer. Ei nu pot fi mai sus ca
binelui. în clipa în.care a gustat, răul s-a sădit în om,
Hristos. Pentru că Hristos este începătura celor adormiţi. El
diavolul a pus stăpânire pe inima lui şi atunci absolut că
este primul. Pentru că în Adam toţi mor, în Hristos toţi
inima lui Cain putea să fie inimă de ucigaş. De ce? Pentru •înviază. Vedeţi? Aceasta este esenţa. De aceea Cain s-a
că el era pământesc, era născut din împreunarea
născut cu inimă de ucigaş. Pentru că s-a născut din doi
dobitocească. Psalmistul David spune, Omul în cinste fiind părinţi căzuţi în păcatul neascultării şi în păcatul
n-a priceput, ci s-a asemănat dobitoacelor celor fară de
prieteniei cu diavolul. în momentul în care ne împărtăşim,
minte şi s-a alăturat lor23. Deci nu numai că s-a asemănat,
noi spunem următoarea vorbă: Nu voi spune vrăjmaşilor
s-a şi alăturat - înmulţeşte-te ca dobitoacele dacă nu vrei să
Tăi taina Ta, nici sărutare îţi voi da ca Iuda, ci ca talharul
fii mare prin cuvânt! Aici este esenţa tainei călugăriei, mărturisindu-mă strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru
vedeţi?
împărăţia Ta?4 Despre ce taină e vorba? Este vorba despre

22 Facerea 3, 3.
23 Psalm 48, 21.
24 Rugăciunea înainte de împărtăşanie.
16
17
Oraţia Lungii C onutantincunii_________________________ Despre familia ortodoxă
discuţia dintre Adam şi Eva din rai unde dracul nu s-a putut smerenie când exprimi lucrul acesta Fărădelegea mea şi
upropia dar a stat la mărginirea harului. păcatul meu înaintea mea e p u ru rea 1. Conştientizase că nu
Şi de unde ştim ca există har mărginit care păzeşte putem trăi o clipă fară de păcat sau să nu fim în păcat.
pe omul adevărat? Ştim de la satana. Vine satana, cutreieră Şi atunci, sigur că cea mai mare taină care s-a
cerul şi pământul şi spune: Doamne, dar nu am aflat sub cer petrecut în sufletul lui Adam a fost discuţia cu diavolul.
pe pământ, cât am cutreierat tăria, om ca robul Tău Iov. Vedeţi cum s-a prefăcut? Ce, v-a spus Dumnezeu că dacă
Dacă Tu i-ai îngrădit toate cu harul, cum să mă ating eu de mâncaţi muriţi? Ne-a spus Dumnezeu să nu mâncăm de
ell A spus: Bine, ridic harul de la el, atinge-te, dar de acolo, căci în ziua în care veţi mânca, cu moarte veţi
sufletul lui să nu te atingi25! De ce? Era de sorginte divină. muri28. Ce bine informat a fost diavolul! A ştiut cum să le
Şi i-a omorât tot, nu a rămas nimic, ştiţi! Grămada de gunoi strecoare îndoiala. Nuu, mâncaţi! îi e ciudă că ajungeţi ca
şi cioburi de sticlă. în momentul când a fost să se atingă de El, ia mâncaţi să vedeţi că sunteţi ca El! De ce? Văzând că
sufletul lui şi să-l smintească, ce a făcut Iov? Doamne, ce el, înger fară trup a căzut din mândrie, nu-şi închipuia ca
faci, dormi? A stat la sfat cu Dumnezeu la modul direct. Nu aceştia, şi cu trup şi cu duh ca el, şi îngeri şi cu trup, să nu
şi-a pierdut firea. A stat cu Dumnezeu direct la sfat. cadă!? Ia să-i dau şi pe aceştia jos. Cine or fi aceştia? Ce
Aşa este şi cu noi. Cât Adam şi cu Eva au stat în rai vrea Dumnezeu să facă cu ei?
şi au mâncat din pomul vieţii şi au ascultat cuvântul lui De fapt ce vrea să facă Dumnezeu cu noi? Să ne
Dumnezeu, care cuvânt era şi vorbit dar era şi închipuit în înmulţim pe pământ, să ne sfinţim, să luăm har şi să
pom, ei erau vii, pentru că prin ei trăia Hristos, pentru că înlocuim ceata căzută a îngerilor. Plini-va căderi, zdrobi-va
suflarea de viaţă care s-a suflat asupra lor era din Duhul capetele multora?9 Chema-va cerul de sus şi pământul de
Sfânt, energia necreată, materia fără de materie, lumina mai jos să aleagă pe aleşii Săi.30
presus de lumină, înţelepciunea mai presus de înţelepciune, G raţia: La întemeierea familiei formată din Adam şi Eva a
viaţa mai presus de viaţă, deci nu există cuvânt. De aceea existat o taină a cununiei, o binecuvântare?
spune apofatic şi catafatic. în momentul în care s-au Părintele Calistrat: A fost binecuvântarea lui Dumnezeu:
apropiat de marginea raiului, adică s-a depărtat harul, s-a Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul!31 A fost o
subţiat sufletul omului ca o pânză de paianjen,26 aşa cum binecuvântare cu dublu sens, când a dat-o Dumnezeu, ei nu
spune în psalmi. erau căzuţi şi asta ar fi însemnat înmulţirea prin cuvânt şi
Diferenţa dintre bine şi rău atâta este de subţire, cât extinderea pe tot pământul, adică viaţă îngerească şi
ai rupe o pânză de păianjen. Aţi văzut cât este de subţire, pământul ar fi rodit ca un rai iar în a doua familie le-a spus:
nici nu ai văzut când ai alunecat. Spune psalmistul David
cu atâta smerenie şi cu adevărat cred că este vorba de 27 Psalm 50,4.
28 Facerea 2, 17.
29 Psalm 109,2.
25 Iov 1,7-12. 30 Psalm 49,5.
26 Psalm 38, 15. 31 Cf. Facerea 1, 28.

18 19
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu
A avut grijă să lase semnul răscumpărării. Dar
Cunoaşte pe femeia ta, Eva şi naşte fii. Atunci s-a supărat şi
diavolul nu a mai făcut acest război cu oamenii chinuiţi ci
a şi spus: Pământul să-ţi dea spini, faţa să fie transpirată,
cu fiii lui Adam pentru că, aţi văzut, legislaţia şi judecata pe
pâinea cu sudoare să o mănânci, tu să fii capul fem eii!32 I-a
pământ a început de la primii doi fii, care, unul a adus pârga
repetat a doua oară exact ce are de făcut, pentru că prima
fructelor iar unul a adus rodul adevărat al pământului,
dată i-a spus la modul duhovnicesc. Deci aceasta a fost
mielul şi laptele şi jertfa şi untura. S-au omorât între ei cu
binecuvântarea, cuvântul lui Dumnezeu: Creşteţi şi vă
bâta, cu piatra, cu ce s-or fi ucis la vremea respectivă. Cain
înmulţiţi. întâi în chip duhovnicesc şi apoi: Cunoaşte pe
s-a ridicat asupra lui Abel şi l-a ucis. S-a ridicat înseamnă
femeia ta şi naşte fii, concret.
că, sigur, l-a lovit, acesta este cuvântul.
Avem şi o altă mărturie în Scriptură, şi nu a
Deci blestemul a lucrat de la sine pentru a îmblânzi
cunoscut-o Iosif pe Măria!3 până când a născut pe Cel Unul
mânia diavolului. Diavolul pândea această reacţie dar
născut. Dar ce, de atunci a cunoscut-o? Nu. De abia atunci
Dumnezeu s-a făcut că l-a lepădat pe om şi Duhul Sfanţ
şi-a dat seama că este taină şi ceea ce este în pântecele
ne-a lăsat în psalmi, să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta
Măriei e dumnezeiesc în Sfânta Familie a Mântuitorului:
când mă necăjesc?5 Ia aminte la sufletul meu şi-l
din Tată mai înainte de toţi vecii şi din mamă sub vremi.
mântuieşte p e el?6 Aceasta e cântarea lui Adam la porţile
Deci El şi-a păstrat calitatea fiiască şi din Tată şi din mamă.
raiului după ce s-a pus heruvim cu sabia de foc.
Nu şi-a schimbat sensul Persoanei în Treime, tot Fiu a
Graţia: După familia alcătuită din Adam şi Eva, fiii lor au
rămas.
avut familii?
Graţia: De ce Dumnezeu a blestemat omul după căderea în
Părintele Calistrat: Spune că la rândul lor au născut fii şi
păcat? Ca să cunoască durerea?
fiice şi apoi, ceea ce consemnează Scriptura, în Evanghelia
Părintele Calistrat: Nu. Blestemul care a fost pus de
de la Matei, în Cartea neamului37, arată clar, fiecare cum a
Dumnezeu pe om ca să îmblânzească răutatea
născut din generaţie în generaţie 14 neamuri până la
diavolului pentru că diavolul se pornise cu foarte mare
Babilon, după aceea, de la Babilon până la David şi de la
înverşunare şi dacă Dumnezeu nu ar fi zis nimic de rău
David până la Hristos. Sunt împărţite exact seminţiile.
omului, diavolul s-ar fi răzvrătit că fară nici o mustrare a
Dar nu aici vreau să ajung.
căzut din cer. Adică, cum el rămâne întunecat fără drept de
După ce au început a se întemeia familiile între ei şi
îndreptare şi cum oamenii care au căzut, au şansa de a se
a se naşte fii şi fiice, elementul de familie a fost
îndrepta? Că îi spune la un moment dat, după toate
binecuvântat prin mâna părinţilor. Adam a fost ca un
certurile: Dar tu, femeie, vei zdrobi capul şarpelui?4
patriarh, Avraam a fost ca un patriarh, Isaac a fost ca un
Vedeţi?
35 Psalm 101,2.
36 Psalm 68, 21.
32 Cf. Facerea 3, 17-19. 37 Matei 1,1.
33 Cf. Matei 1, 18. 38 Matei 1, 17.
34 Cf. Facere 3, 15.
21
20
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
patriarh, Iacob a fost ca un patriarh, cei 12 fii ai lui, familie primordială fără de păcat, ea este familia prototip,
începând de la Veniamin şi de la Iosif şi Levi şi Ruben şi atât bărbatul cât şi femeia au binecuvântarea lui Dumnezeu,
Simeon şi Dan şi Zabulon şi Nebulon şi Neftali, Iuda, în primul rând de a se înmulţi prin cuvânt, ceea ce am
Isahar, Gad şi Aşer, toţi aceştia au fost patriarhi, cele 12 amintit pe parcursul discuţiei noastre. Trebuie să ţinem cont
semniţii dar ce s-a întâmplat? Au început să apară familiile de următorul lucru, binecuvântarea primilor doi părinţi,
sfinte. Şi de aceea folosim în Noul Testament la taina Adam şi Eva sau prima familie, primordială, este aceasta:
familiei următoarea binecuvântare: Şi a văzut Dumnezeu că nu este bine să fie omul singur pe
pământ ,4 0 i-a făcut pereche. Aţi văzut ce frumos spune
b. Familia în Vechiul Testament Adam: Os din oasele mele, came din carnea mea, femeie se
41
Binecuvintează-i ca pe Avraam şi pe Sara, ca pe va numi ea.
Moise şi Semfora, ca pe Ioachim şi pe Ana, ca pe Iosif şi Dumnezeu completează creaţia şi o aduce din plan
Arsineta, ca pe Zaharia şi Elisabeta,39 sunt vechile modele spiritual în pregătirea planului biologic pentru că în
absolute ale Vechiului Testament care au rămas mărturie preştiinţa dumnezeiască ştia căderea adamică şi atunci ar fi
până în zilele noastre. Vedeţi? Până la Avraam şi până la trebuit ca neamul omenesc să se poată duce mai departe şi
Sara nu a mai existat familie binecuvântată. De ce nu spune înmulţi, aşa cum este şi porunca din rai: Creşteţi şi vă
de Adam şi de Eva? Ei nu au fost familie binecuvântată. înmulţiţi42 Nu e neapărat termenul, creşteţi doar la nivel
Binecuvântarea a început abia de la Avraam cu toată biologic, creşteţi şi spiritual. Vă înmulţiţi în acelaşi timp şi
dragostea, că a spus, Avraame vei naşte un fiu, să-l tai biologic pentru că de acum acesta este drumul: Pământ eşti
împrejur ca legământ cu Dumnezeu. Apoi i-a arătat pe cer: şi în pământ vei merge până ce vei veni în pământul din
Vor fi fiii tăi mai deşi ca stelele cerului şi ca nisipul mării, care ai fost luat.43
adică vor fi şi neamuri sfinte, vor fi şi oameni păcătoşi, că Avem legile fireşti ale naturii, dar în acelaşi timp,
acesta este simbolul nisipului - lumea căzută, iar stelele avem mărturia psalmistului David în Duhul Sfânt: Omul în
cerului - lumea mântuită. cinste fiind s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi
Graţia: în ce sens familia alcătuită din Avraam şi Sara, s-a asemănat lo r44 Prin ce s-a asemănat, că a rămas cu
pomenită în slujba Sfintei Cununii e considerată prima cuvânt, a rămas cu inteligenţa, a rămas cu raţiune? S-a
familie binecuvântată şi nu familia alcătuită din Adam şi asemănat numai şi numai prin înmulţirea biologică,
Eva? trupească, prin înmulţirea aceasta firească pe care o au toate
Părintele Calistrat: Avem de-a face cu două planuri făpturile. Aici este căderea.
diferite. în primul plan teologic, Adam şi Eva au
binecuvântarea harului pentru că ei sunt sub har. Ei sunt 40 Facerea 2, 18.
41 Facerea 2, 23.
39 n
42 Facerea 1, 28.
Rugăciuni pe care preotul le rosteşte în cadrul Logodnei şi al Tainei 43 Facerea 3,19.
Cununiei. 44 Psalm 48, 12.
22 23
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
patriarh, Iacob a fost ca un patriarh, cei 12 fii ai lui, familie primordială fară de păcat, ea este familia prototip,
începând de la Veniamin şi de la Iosif şi Levi şi Ruben şi atât bărbatul cât şi femeia au binecuvântarea lui Dumnezeu,
Simeon şi Dan şi Zabulon şi Nebulon şi Neftali, Iuda, în primul rând de a se înmulţi prin cuvânt, ceea ce am
Isahar, Gad şi Aşer, toţi aceştia au fost patriarhi, cele 12 amintit pe parcursul discuţiei noastre. Trebuie să ţinem cont
semniţii dar ce s-a întâmplat? Au început să apară familiile de următorul lucru, binecuvântarea primilor doi părinţi,
sfinte. Şi de aceea folosim în Noul Testament la taina Adam şi Eva sau prima familie, primordială, este aceasta:
familiei următoarea binecuvântare: Şi a văzut Dumnezeu că nu este bine să fie omul singur pe
pământ,40 i-a făcut pereche. Aţi văzut ce frumos spune
b. Familia în Vechiul Testament Adam: Os din oasele mele, came din carnea mea, femeie se
Binecuvintează-i ca pe Avraam şi pe Sara, ca pe va numi ea.41
Moise şi Semfora, ca pe Ioachim şi pe Ana, ca pe Iosif şi Dumnezeu completează creaţia şi o aduce din plan
Arsineta, ca pe Zaharia şi Elisabeta,39 sunt vechile modele spiritual în pregătirea planului biologic pentru că în
absolute ale Vechiului Testament care au rămas mărturie preştiinţa dumnezeiască ştia căderea adamică şi atunci ar fi
până în zilele noastre. Vedeţi? Până la Avraam şi până la trebuit ca neamul omenesc să se poată duce mai departe şi
Sara nu a mai existat familie binecuvântată. De ce nu spune înmulţi, aşa cum este şi porunca din rai: Creşteţi şi vă
de Adam şi de Eva? Ei nu au fost familie binecuvântată. înmulţiţi42 Nu e neapărat termenul, creşteţi doar la nivel
Binecuvântarea a început abia de la Avraam cu toată biologic, creşteţi şi spiritual. Vă înmulţiţi în acelaşi timp şi
dragostea, că a spus, Avraame vei naşte vin fiu, să-l tai biologic pentru că de acum acesta este drumul: Pământ eşti
împrejur ca legământ cu Dumnezeu. Apoi i-a arătat pe cer: şi în pământ vei merge până ce vei veni în pământul din
Vor fi fiii tăi mai deşi ca stelele cerului şi ca nisipul mării, care ai fost luat43
adică vor fi şi neamuri sfinte, vor fi şi oameni păcătoşi, că Avem legile fireşti ale naturii, dar în acelaşi timp,
acesta este simbolul nisipului - lumea căzută, iar stelele avem mărturia psalmistului David în Duhul Sfânt: Omul în
cerului - lumea mântuită. cinste fiind s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi
Graţia: în ce sens familia alcătuită din Avraam şi Sara, s-a asemănat lo r44 Prin ce s-a asemănat, că a rămas cu
pomenită în slujba Sfintei Cununii e considerată prima cuvânt, a rămas cu inteligenţa, a rămas cu raţiune? S-a
familie binecuvântată şi nu familia alcătuită din Adam şi asemănat numai şi numai prin înmulţirea biologică,
Eva? trupească, prin înmulţirea aceasta firească pe care o au toate
Părintele Calistrat: Avem de-a face cu două planuri făpturile. Aici este căderea.
diferite. în primul plan teologic, Adam şi Eva au
binecuvântarea harului pentru că ei sunt sub har. Ei sunt 40 Facerea 2, 18.
41 Facerea 2, 23.
39 t » •
42 Facerea 1, 28.
Rugăciuni pe care preotul le rosteşte în cadrul Logodnei şi al Tainei 43 Facerea 3, 19.
Cununiei. 44 Psalm 48,12.
22 23
Graţia Langu Constantineanu Despre familia ortodoxă

într-un alt loc, Duhul Sfânt, tot prin psalmistul Hristos şi în Biserică.4* Numai aşa devine puternică şi
David, spune că întru păcate şi fărădelegi m-a zămislit devine fundamentală, numai în Hristos şi numai în Biserică.
maica mea45. Şi aici este ceva ce nu e o jenă. Noi ştim prea Deci Avraam şi Sara, Moise şi Semfora, Ioachim şi
bine de ce îi spune Taina Cununiei: este un adânc de Ana, Zaharia şi Elisabeta au fost familii binecuvântate,
nepătruns al lui Dumnezeu. Acolo este o taină. Aceea nu se alese de Dumnezeu ca model, lăsate ca modele, dar în
divulgă, nu se discută. Despre Taina Cununiei nu se acelaşi timp sub legea pământească, pământ eşti şi în
vorbeşte. pământ vei merge. Erau trupeşti. Sunt oameni care se nasc
în Vechiul Testament apar două lucruri importante. şi mor. Dar cei care se nasc din Duh, că în Hristos toţi
Ham este blestemat că a văzut golătatea tatălui său. Vedeţi înviază, în veac nu mai mor: Cel ce mănâncă trupul Meu şi
ce blestem mare să-ţi arăţi trupul descoperit? La fel, bea sângele Meu în veac nu mai moare 49 Adam şi Eva erau
dacă vă uitaţi în vechile canoane, femeia care era căsătorită deasupra legii, erau mai presus de lege pentru că ei au stat
nu avea voie să atingă partea bărbatului, era păcat, se la sfat cu Dumnezeu. Au fost primii oameni care au avut
pedepsea cu tăierea mâinii. Atât de mare era păcatul. Aici cunoaşterea lui Dumnezeu în mod direct - faţă către faţă
ou era vorba de obscenitate, ci era vorba de o anumită pentru că spune, nimeni nu poate vedea p e Dumnezeu, nu
pudicitate, de o anumită teamă şi frică de Dumnezeu, deci este cu putinţă oamenilor a vedea pe Dumnezeu,50 de Care
de o anumită sacralitate în care Taina era respectată. De se cutremură oştile cereşti,51 dar văzându-L pe Cuvântul
aceea, fraţii lui Ham s-au întors cu spatele şi l-au acoperit întrupat, pe Fecioara o fericim. De ce? Pentru că ea naşte
pe tatăl lor să nu vadă golătatea46. Aşa şi despre Taină, aici iarăşi mai presus de lege. Naşterea ei este fără de sămânţă şi
nu putem vorbi mai departe de adâncul Tainei, omul căzând mai presus de fire. De aceea, încă o dată avem mărturia că
din starea iniţială, din starea primordială, a ajuns să se omul trebuia să se înmulţească prin cuvânt şi prin
înmulţească firesc şi atunci s-au binecuvântat familiile de binecuvântare şi nu sub lege prin firea biologică.
sub lege. A

Adam şi Eva sunt mai presus de lege. întâi au fost c. întemeierea familiei în Vechiul Testament
creaţi ei şi apoi a fost făcută legea, pe când despre cei de Graţia: Existau nişte principii în Vechiul Testament în
sub lege, se spune: In Adam toţi mor, numai în Hristos toţi baza cărora se întemeia o familie?
înviază 41 De aceea, în momentul în care la Cana Galileii Părintele Calistrat: Din ce am citit, cel care mergea să-şi
avem din nou Taina Nunţii, întâlnim următorul fapt ia soţie, o alegea şi venea ca să fie binecuvântat la tatăl său,
semnalat de Apostolul Pavel: Mare este Taina aceasta în care purta în el puterea sacerdotală, dumnezeiască, divină,
prin binecuvântarea şi punerea mâinilor ori pe coapse adică

48 Efeseni 5, 32.
45 Psalm 50, 6. 49 Ioan 6, 56-57.
46 Facerea 9,22. 50 Ieşire 33,20-23.
471 Corinteni 15, 22. M Irmos la Canonul cel Mare, cântarea a 8-a, glasul 8.

24 25
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
pe genunchi, nu interpretat altfel, ori pe cap. Când a fost părinţii aveau puterea binecuvântării peste viitoarea familie.
binecuvântat Iacob, a fost binecuvântat cu mâinile cruciş. Dacă ne uităm chiar la preotul Etro care o va da pe Semfora
Ceilalţi au fost binecuvântaţi prin punerea mâinilor pe lui Moise, Moise se duce slugă la preotul Etro şi paşte oile
coapse, adică pe genunchi. până ce primeşte de soţie pe Semfora şi după aceea are
Acea binecuvântare, acel legământ, un termen vedenia cu rugul şi poporul din Sinai în primire, ia poporul
păstrat până în zilele noastre, când pleacă mireasa sau şi-l trece din Egipt şi se duce şi-l scoate din robie şi-l aduce
mirele din casa părinţilor până a ajunge în biserică, se face în Ierusalim, în Ţara Făgăduinţei.
acel ritual al iertării, al binecuvântării părinţilor. Şi Sfântul
Ioan Gură de Aur păstrează aceasta în regulile nunţii d. Rânduiala cununiei în Vechiul Testament
creştineşti52 şi spune: Binecuvântarea părinţilor peste casa Graţia: Exista un ritual, o binecuvântare în Vechiul
fiilor iar blestemul maicii zdruncină din temelie. Adică Testament în baza căreia se întemeia o familie?
dacă mama sau tata spune ceva şi s-a călcat, lucrul Părintele Calistrat: Nu putem vorbi în Vechiul Testament
respectiv se distruge şi nu va dăinui, lucruri care sunt reale de un anumit ritual concret al nunţii, ce s-ar fi citit sau ce
şi până astăzi. Cred că aceasta era binecuvântarea. s-ar fi spus. Categoric că s-a păstrat un ritual de vreme ce
în Vechiul Testament, când a fost să o ia pe Rahela Iisus a participat la nunta din Cana Galileii. Probabil că la
din casa tatălui ei, ea a furat nişte idolaşi de aur şi i-a fel veneau în faţa preotului şi a levitului, aduceau o jertfa,
ascuns sub şeaua calului. Tatăl vede că lipsesc idolii, vine depuneau o ofrandă, plăteau o dajdie sau ceva şi li se
imediat la fată, iese înainte şi o întâmpină şi ea nu spuneau ceva binecuvântări, erau probabil binecuvântaţi de
pomeneşte nimic de idolaşi şi spune: „Tată, binecuvintează- cel mai mare al templului, de arhiereu sau de preotul
mă!” Şi atunci tatăl îi dă binecuvântarea să se căsătorească. Vechiului Testament şi prin aceasta se legifera căsătoria.
Erau cele două fiice, una Ilia, cea stearpă şi una Rahela, în rânduiala Legii celei vechi, categoric există o
care trebuiau să se căsătorească cu unul dintre patriarhi. binecuvântare pe care o vom întâlni la patriarhi care în
Povestea cu smicelele, cu oile, când să-i dea zestrea, că momentul când fiii lor se căsătoreau, erau binecuvântaţi
dacă fată oile miei albi să-i dea nu ştiu cât. Şi el ce face? El prin punerea mâinilor. în acelaşi timp, în taina logodnei,
cojeşte smicelele şi le pune în apă şi în anul următor fată categoric, aţi văzut că este vorba de punerea inelelor. Fiului
miei albi. Spune că dacă acela nu cojeşte smicelele, pune risipitor i s-a dat inel, lui Daniel, prin inel i s-a dat putere de
apă şi ies toţi mieii negri. Spune, nu, să fete oile numai ridicare în ţara Babilonului, ş.a.m.d., găsim în rugăciunea
pestriţe, el ciupeşte toate smicelele şi când pune apă, ies de sfinţire a inelelor de logodnă. Dar vreau să scot în
miei pestriţi. Zice: „Gata, ai argăsit destul, ia-ţi pe soaţa ta, evidenţă, categoric că nunta Vechiului Testament se
perechea ta şi du-te.” I-o dă cu binecuvântare. Era clar că desfăşură fie în sinagogă sub supravegherea rabinului, sau a
celui care proceda împlinirea legii, jertfitorul, preotul
52 Ioan Gură de Aur, sf., Cuvântări despre viaţa de familie, Ed.
propriu zis, pentru că acolo era un preot şi un levit, leviţii -
învierea, 2008. diaconii de azi, preoţii - slujitorii de azi. Cu siguranţă

26 27
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
aveau un ritual care ţinea de unirea celor doi tineri şi de o împreunează, înaintea lui Dumnezeu feciorie este. De ce?
binecuvântare care se primea categoric în mod biblic, nu la Că e p a t neîntinat şi nuntă nespurcată. Aici Dumnezeu
întâmplare, prin care ei erau socotiţi soţ şi soţie. pune harul şi ridică taina firească pentru că vorbim de o
în ritualul Tainei Cununiei, noi avem astăzi invocate feciorie a minţii şi a duhului. Aici e o feciorie
toate elementele Vechiului Testament. De ce? Ca să se duhovnicească. Pruncii şi pruncele noastre care se nasc din
arate că prin ceea ce a făcut Mântuitorul că nu a stricat rodirea pântecelui sunt feciorelnici. Ca drept dovadă că
Legea, ci a împlinit-o. Apostolul Pavel , ca să ridice nunta Taina e sfântă.
mai presus de toată Taina, a spus mare Taină în Hristos şi De vreme ce Iisus a participat la nuntă, încă de pe
în Biserică. Pentru că dacă e în Hristos nu cade niciodată, atunci vedem că se folosea vinul ca simbol al unei petreceri
aşa spune, dragostea e mai presus de toate şi dacă este în în familie, al unei veselii, al unei bucurii. Se pare că în
Biserică, e clar că este sfântă şi fară de pată, fară de momentul în care spune, nu mai au vin, veselia, bună
prihană, fără de zbârcitură. sporirea, bunăvoinţa şi bucuria erau manifestate într-un
Mai mult decât atât, fiind prin Biserică, la un mod deosebit pentru că era vorba de o Taină.
moment dat, saducheii îl ispitesc pe Mântuitorul: Dar de ce Graţia: Dacă nunta din Cana Galileii nu ar fi avut loc în
a dat Moise cartea de despărţire?54 Mântuitorul le spune: sinagogă, ar mai fi participat Mântuitorul la acea nuntă?
Nu a fost aşa dintru început. Vedeţi? Se duce direct la Părintele Calistrat: Nu cred, pentru că El a spus clar casa
referirea Legii. Şi ce spune întru început? Ce a unit Tatălui Meu casă de rugăciune se va chema5 . Aici venim
Dumnezeu, omul să nu despartă\ Dar pentru învârtoşarea să desfiinţăm două lucruri: Nu putem face nunta cum este
inimii voastre, a socotit Moise cartea de despărţire.55 astăzi firesc la malul mării, în natură, în pădure, în parcuri,
Deci categoric că şi Mântuitorul, la vremea când a oriunde, aţi văzut astăzi, obiceiuri şi tradiţii. Trebuie să ai
venit la nunta din Cana Galileii, sunt ferm convins că atunci un loc legitim şi acel loc legitim trebuie să fie Biserica unde
rolul fundamental nu l-a avut numai învăţătorul sau preotul se află Hristos, Evanghelia, chivotul, Sfintele Taine, Sfântul
sinagogii de atunci, ci l-a avut de data aceasta Hristos care Antemis. Prin acestea se legitimează Biserica. Dacă nu
spune: Patul neîntinat şi nunta curată, Dumnezeu pe legitimează Sfânta Masă mormântul Domnului, locul de
amândouă le-a blagoslovit Adică a făcut-o să fie ca nunta
,5 6 jertfa, categoric, aici cade elementul fundamental: Pe ce a
cea dintâi. adus Cain şi Abel jertfa lui Dumnezeu? Pe un altar de
După canoane, ne întoarcem la starea adamică, piatră. Deci prima formă de rugăciune adusă lui Dumnezeu
pentru că spune, femeia şi bărbatul, chiar dacă se a fost termenul de altar. Atunci, categoric că nunta trebuie
să fie în faţa sfântului jertfelnic. Şi prestolul Vechiului
53 I Corinteni, Cap. 7 este temelia ortodoxă pentru întemeierea şi Testament era cortul mărturiei, Sfânta Sfintelor, pridvorul
vieţuirea familiei. unde erau primiţi oamenii. Era un întreg ritual, era o
54 Matei 19,7.
55 Matei 19, 6, 8.
56 Evrei 13,4. 57 Matei 21,13.
28 29
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

esplanadă unde veneau oamenii. Nu toată lumea intra în e. Cununia în Noul Testament
Sfanta Sfintelor sau ajungea la Sfânta Sfintelor. Toate se Graţia: Nunta din Cana Galileii are o semnificaţie
petreceau în cele 5 pridvoare, fiindcă Templul a avut multe deosebită şi pentru noi în zilele noastre? Este un început al
pridvoare şi acolo au avut loc multe ritualuri. Dar este cununiei?
categoric şi fundamental că numai lângă Templu, acolo era Părintele Calistrat: De aici înainte, Taina Nunţii depăşeşte
locul de rugăciune, lângă jertfelnic, categoric. ritualul biologic al căsătoriei. Ce se făcea în Vechiul
Graţia: Cât de important era în Vechiul Testament ca o Testament este o umbră a Legii celei noi. Pentru că dacă
familie să aibă copii? înainte, ei se uneau cu binecuvântarea părinţilor şi aduceau
Părintele Calistrat: Obligatoriu, nici nu mai comentăm.' jertfă de bună mireasmă înaintea lui Dumnezeu Tatăl, iată
Avem mărturia de la Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana că cine că de data aceasta, Apostolul Pavel vine şi clarifică odată
nu aducea prunci, era blestemat în Sion: Blestemaţi să fiţi în pentru totdeauna: Mare este taina aceasta în Hristos şi în
Sion că nu aţi adus sămânţă în Israel Şi tocmai de aceea,
, 58 Biserică.59 Deci aici s-a legiferat pentru totdeauna
dacă aţi fost atenţi, în momentul când au mers cu darul la unirea indisolubilă dintre bărbat şi femeie. în Vechiul
altar, au fost izgoniţi de arhiereul Isahar care era arhiereul Testament ei amândoi puteau fi un întreg, dar aici sunt
anului şi nici măcar nu i-a primit pentru binecuvântare şi una. Prin Taina Cununiei, Eva este absorbită în Adam, se
pentru spălarea păcatelor cu jertfa ce o aduseseră, mieluşel reunesc cele două firi, că aşa spune: Uneşte pe robul Tău cu
sau turturele. I-a fugărit şi s-au dus, unul acasă în grădină şi roaba Ta şi-i fă un singur trup şi un singur cuget şi un
unul la oi pe munte, pe Valea Chedronului, unde este singur duh.60 Deci din clipa aceea, cei doi trebuie să
-peştera Sfântului Ioachim şi este şi peştera Sfintei Ana pe gândească aşa cum au gândit Adam şi Eva înainte de
Valea Hozevei. S-au dus acolo şi au făcut rugăciune pentru cădere. Deci să nu mai aibă o împreunare pur dobitocească.
că Ioachim şi Ana mai aveau şi o casă în Ierusalim, unde Trebuie să se ridice de la această stare.
este astăzi pretoriu, imediat la intrarea în poarta De aceea spune că cei ce trăiesc în căsătorie curată
Damascului. Aveau moşie, Ana a fost o femeie foarte şi binecuvântată, ei sunt în pururea feciorie. Şi unde
bogată. Maica Domnului a trăit şi în preajma Ierusalimului. întâlnim lucrul acesta? La sfanta Tomaida. Sfânta Tomaida
De aceea se spune că ea s-a dus singură la Sfanta Sfintelor s-a căsătorit cu un bărbat frumos şi avea şi un socru frumos,
şi a suit singură treptele Templului spunând psalmii bărbatul ei i-a spus aşa: Tomaida, dragă, dacă tu tot eşti
treptelor. credincioasă, află că şi eu sunt credincios, hai să trăim
pentru Hristos, în feciorie. Seara ne culcăm la un loc unul
cu altul, dar cu sac ca să nu ne îndulcim trupeşte şi ziua

58
Simion Metafrastul, în Vieţile sfinţilor, Cuvânt la Prăz. Sf. Ioachim şi 59 Efeseni 5, 32.
Ana. 60 Slujba Tainei Sf. Cununii, Molitfelnic, EIBMBOR, 2002, p. 94..

30 31
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
umblăm ca şi cum ar fi totul normal, ca să nu ne bănuiască plecat şi el la mănăstire cu călugării şi a vieţuit până la
nimeni. sfârşitul vieţii lângă racla cu moaştele sfinte.
Dar socrul său, văzând că nu mai naşte fii, atât de
mult s-a rănit de dragostea femeii şi s-a aprins trupeşte de f. întemeierea familiei cu dreaptă socoteală
ea. Când era la câmp fiul lui, i-a spus: „Ori păcătuieşti ori te Graţia: Cum trebuie să se manifeste dreapta socoteală
omor.” Ea a spus: „Mai bine să mă judece Dumnezeu decât atunci când tinerii urmează să întemeieze o familie pentru
să păcătuiesc cu tine. Eu nu pot să întinez patul bărbatului toată viaţa? Cum trebuie să decurgă relaţia de prietenie
meu. Scris este: Fericită nunta neîntinată şi patul până la căsătorie? Cum şi care probleme despre căsătorie
nespurcat61.” Şi atunci, el i-a dat cu barda, a dumicat-o trebuie să se discute?
bucăţi şi a vrut să o îngroape. în clipa aceea a orbit şi s-a Părintele Calistrat: Cel dintâi lucru care stă la baza
stâlcit la minte. Şi când a venit de la câmp, feciorul a crezut întemeierii familiei este învăţătura Sfintei Scripturi:
că e vorba de o crimă, de o nenorocire. Bărbatul şi femeia va lăsa pe mamă şi p e tată, se vor uni
Dar în acelaşi timp, într-o mănăstire din apropierea amândoi şi vorfi un singur trup.62 Apostolul Pavel spune în
casei sfintei Tomaida, unde era o aşezare călugărească Epistola către Efeseni: Mare este taina aceasta în Hristos şi
foarte sporită, stareţul aude din văzduh cântări de îngeri: în Biserică. Deci cel dintâi lucru este ca familia să aibă
„Mergeţi la casa cutare, în satul cutare şi aduceţi în gropniţa rădăcină spirituală. Regulile creştineşti ale nunţii care au
mănăstirii trupul mieluşelei lui Dumnezeu care a murit fost stabilite de Ioan Gură de Aur 4 rămân autentic valabile
pentru preacinstita feciorie şi pentru preacinstita căsătorie. până în zilele noastre, pentru că toate nunţile care au
Ei spun: „Da, dar noi suntem bărbaţi, nu avem voie să respectat acest îndreptar al regulilor ortodoxe, toate au
punem mâna pe femei că ne smintim.” „Acest odor de mare ajuns la bun liman.
preţ este, şi de vă veţi atinge de el, niciodată nu veţi mai fi Mai întâi, tinerii trebuie să fie fecior şi fecioară şi de
atinşi de păcatul desfrânării.” Atâta putere şi îndrăzneală a aceeaşi credinţă, respectiv credinţa ortodoxă, pentru că e
luat sfanta Tomaida la Dumnezeu pentru fapta sa. Şi cum credinţa pe care o mărturisim şi în cele din urmă, cum
au adus-o în mănăstire, nici un călugăr nu mai era luptat de spuneaţi, ultima despărţire este moartea. Aşa spune, până la
desfrânare. Toţi se duceau şi se rugau, faceau 12 mătănii şi uşa mormântului. în schimb, în Sfânta Scriptură intervin
se izbăveau de puterea poftei trupeşti. Aşa de mare har a anumite elemente: desfrânarea, în care spune că bărbatul
luat ea înaintea lui Dumnezeu. Şi când s-au dus să o ridice, poate să-şi lase femeia sau femeia pe bărbat, atunci când
s-a auzit glas de îngeri: „Ucisă de mişelescul său socru,
care a dorit să guste trupul ei fără de prihană.” Atunci şi-a
dat seama băiatul că tatăl său e nenorocitul şi atunci a
62 Efeseni 5,31.
63 Efeseni 5, 32.
M Ioan Gură de Aur, sf., Cuvântări despre viaţa de familie, Ed.
61 Cf. Evrei 13,4. învierea, 2008.

32 33
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
este vorba de desfrânare65. Dar şi acolo spune, dacă poate avea copii. Dar asta nu înseamnă şi faptul că ei sunt o
ierta şi îngădui, să se şteargă, să se ierte. familie.
Graţia: Dar să nu se mai repete păcatul? Familia înseamnă responsabilităţi. Este vorba de
Părintele Calistrat: Absolut. Să se oprească. Iar saducheii jertfa ce o implică familia şi aici vreau să subliniez că în
şi iudeii întreabă pe Mântuitorul: Dar de ce Moise a dat secolul XXI în care trăim, întâlnim elemente distrugătoare
cartea de despărţire66 atâta timp cât spune ce a unit ale familiei: matriarhatul şi patriarhatul sau cine conduce în
Dumnezeu, omul să nu despartef ? Şi atunci Hristos le-a familie. într-o familie nu conduce unul sau celălalt, într-o
răspuns: Pentru îndărătnicia inimii voastre. familie conduce familia. Când am spus conduce familia,
Doi tineri care se plac, întâi se cunosc, adică merg la când se citeşte Taina Cununiei, spune aşa: Trimite Duhul
acelaşi duhovnic, discută unul cu celălalt, cu duhovnicul Tău cel sfânt şi uneşte p e robul Tău cu roaba Ta şi fă -i un
personal, ca duhovnicul să vadă dacă sunt compatibili, mă singur trup, un singur cuget şi un singur gând.69
refer la starea de iuţime, vioiciunea sufletească, spiritul Ei, dacă suntem un singur cuget şi un singur gând
gospodăresc, starea de credinţă, afecţiunea sufletească unul nu are cum să fie şef el sau ea, familia este şefa. Acolo se
faţă de celălalt, seriozitatea în actul afecţiunii, pentru că iau decizii de consfătuire fie la masa de prânz, fie la masa
sunt atâtea cazuri în care spune aşa: Părinte, nu am avut de seară. Este vorba despre împreună sfătuire. în Sfânta
potrivire de caracter, motiv de divorţ. Treime când Dumnezeu a început actul facerii, a început să
în nepotrivirea caracterului intervin doi factori, ori creeze, a spus: Să facem Vedeţi? Familia sacră a Sfintei
.7 0

nu s-au cunoscut îndeajuns sau nu au discutat îndeajuns Treimi - iubirea supremă la care se referă şi expresia mare
problemele vieţii, ori nu au avut în idee responsabilitatea e taina în Hristos şi în Biserică. Dacă cu cuvântul
familiei pentru că şi acesta este un factor foarte greu de Domnului s-au întărit toate, apoi cu atât mai mult, cu
decis. în momentul în care vorbim de doi tineri care au cuvântul Scripturii se întăreşte familia şi dacă, cap al
ajuns să se cunoască prin intermediul duhovnicului, e femeii este bărbatul dar capul bărbatului este Hristos,
avantajul că duhovnicul poate mai bine să cunoască înseamnă că Hristos este capul amândurora uniţi.
însuşirile sufleteşti atât ale unuia cât şi ale celuilalt. Pentru că ce este femeia prin cununie? Este din nou
în general se crede că dacă un băiat este fecior sau o coasta lui Adam altoită în femeie din trupul bărbatului.
fată este fecioară, din punct de vedere biologic ei se pot Pentru că dacă am fost foarte atenţi, vom vedea ce a făcut
căsători. Da, din punct de vedere anatomo-biologic, de la satana. Satana, când a venit la uşa raiului, ce a găsit? Doi
vârsta majoratului, un băiat cu o fată prin împreunare pot îngeri cu trup omenesc despre care el nu ştia prea multe, dar
care gândeau la fel, lucrau la fel, ascultau la fel,
conglăsuiau cu Dumnezeu, povesteau cu Dumnezeu, se
65 Matei 5, 32.
66 Marcu 10,4.
67 Matei 19, 6; Marcu, 10, 6-9. 69 Slujba Tainei Sfintei Cununii, Molitfelnic, EIBMBOR, 2002, p. 94.
68 Matei 19, 6-8. 70 Facerea 1, 26.

34 35
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

hrăneau din Dumnezeu. Adam mânca din pomul cunoştinţei lanţ. în clipa în care femeia a întins mâna în pom şi a
şi vorbea şi se sfătuia cu Dumnezeu ca un fiu cu tatăl, ca un gustat, Adam a şi întins mâna pentru că a simţit aceeaşi
fiu al Său. Deci după har, Adam era fiul lui Dumnezeu, că senzaţie. Deci şi harul lui s-a alterat, pentru că înainte de a
71
aşa spune: Şi a suflat asupra lui suflare de viaţă, deci i-a
* ■
întinde mâna, Adam putea să tragă de mână: Nu pune
dat viaţă harică, în afară de viaţa trupească, că se mişca mâna! Dar vedeţi că patima mergea în lanţ!?
biologic, cum spune marele teolog grec în lucrarea Omul, Şi atunci, noi, prin Taina Cununiei în Biserică,
animal îndumnezeit.72 restabilim ca cei doi, bărbatul şi femeia să fie din nou
Dumnezeu i-a dat har, l-a făcut omu-dumnezeu. în una, adică cum? Cum erau Adam şi Eva în rai - ascultători
rugăciunea de dezlegare la morţi spune aşa: Ca p e o făptură de Dumnezeu. De aceea spune, cap al bărbatului este
minunată şi în chip tainic alcătuită, care Tu ai poruncit să Hristos şi cap al femeii este bărbatul. Nu că bărbatul dă cu
se amestece neştiut şi negândit omul trupesc cu cel pumnul, ci pentru că bărbatul e un bun împlinitor al
duhovnicesc adică sufletul cu trupul, acolo, plămădeala
,7 3
poruncilor lui Hristos, poate să o coordoneze pe femeie pe
aceea este sacră, aceea este la nivel de taină, acolo numai calea mântuirii prin sudoarea frunţii, prin câştigarea cu
Dumnezeu a putut-o plămădi. trudă a pâinii, prin naşterea de fii, că aşa i-a spus
Pentru că şi în ziua de azi, ştiinţa dacă ar fi Dumnezeu: Tu să stăpâneşti femeia ta, ea să nască prunci şi
deşteaptă şi ar ajunge parametri maximi, ar reuşi să facă un în sudoarea frunţii să munciţi pâinea şi să creşteţi şi să vă
animal să vorbească, un câine, o pasăre, orice altă făptură. înmulţiţi Este o realitate foarte categoric arătată de Sfanta
.7 4

Nu se poate pentru că asta este de la Dumnezeu. Este vorba Scriptură.


despre partea duhovnicească, omul lăuntric, omul spiritual.
Prin această spiritualizare în rai, de fapt Adam şi Eva ce g. Exemplele femeilor mironosiţe
erau? Un model de familie. Ce erau Adam şi Eva în rai? Graţia: Cum şi cât ne pot ajuta în vremurile noastre
Erau bărbat şi femeie. Spune acolo, şi a făcut mai.întâi exemplele femeilor mironosiţe? Mă gândesc în special la
Dumnezeu pe om fiinţă vie; bărbat şi femeie i-au făcut. Maria Magdalena.
Bărbat şi femeie - gândeau la fel. Părintele Calistrat: Dacă suntem atenţi, putem observa că
Foarte mulţi tineri teologi pun întrebarea: Ce s-ar fi Biserica le-a dat un rol fundamental. Maria Magdalena este
întâmplat dacă ar fi mâncat Eva şi Adam nu ar fi mâncat? întocmai cu apostolii. Am avut ocazia când am fost în
Nu aveau cum, că erau un singur trup, nu aveau cum. E o Sfanţul Munte să mă închin la moaştele Măriei Magdalena
părere falsă, răspândită greşit, e o inepţie, nici măcar la la Biserica Simonos Petra. Mâna Măriei Magdalena pusă în
nivel de ipoteză, pentru că ei au simţit pierderea harului în raclă frumoasă, iar dacă pui mâna pe ea este caldă parcă ar
fi vie, are căldura corpului. Atât este de cinstită şi de
71 Facerea 2, 7. proslăvită de Dumnezeu pentru viaţa ei, dar Maria
72 Panayotis, Nellas, Omul - animal îndumnezeit, traducere diac. Ioan I.
Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1994.
73 Molitfelnic, EIBMBOR, 2002, p. 234, Rugăciunea de dezlegare. 74 Cf. Facerea 3, 19.

36 37
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Magdalena nu a fost oricine. Ea s-a născut în Magdal, a fost învăţăturilor Mântuitorului pe care le dădea El, încât a
o fată răsfăţată, deosebit de frumoasă, deosebit de devenit un model.
inteligentă, dar cu această înclinaţie păcătoasă. în schimb apostolii întotdeauna o ironizau că ei nu
Când a auzit de acest învăţător Iisus Hristos, pur şi au văzut cu ochi buni această schimbare. Este exact ce am
simplu, în mintea ei, pentru prima dată a încolţit ideea că ea face noi astăzi, dacă eu aş da, să spunem, frâu liber unei
ar putea să-l cucerească pe Mântuitorul, de unde şi marea femei uşoare, să intre în viaţa mănăstirii, să vină să măture,
inspiraţie a acestor nesăbuiţi care au scris Codul lui Da să spele, să ajute, toţi ar zice: Ce caută femeia aceea acolo?
Vinci, o pură închipuire literară, un flirt cu fantasticul, ca să Cam aşa era imaginea apostolilor despre Maria Magdalena,
spun aşa. Maria Magdalena avea un păr extraordinar de pentru că în momentul când ea a mers şi a spus apostolilor
frumos, o privire extraordinar de atrăgătoare, ochi frumoşi. că a văzut pe Domnul, ei o ironizează: „Tu care ai fost
Este descrisă ca fiind una dintre cele mai frumoase femei nebună şi îndrăcită L-ai văzut pe Mântuitorul!?” Ea chiar
ale timpului său. s-a descumpănit, aşa de mult s-a descurajat încât s-a întors
Şi-a luat o rochie de plasă, vă daţi seama până unde înapoi la grădină să-L caute pe Mântuitorul deşi se întâlnise
mergea aroganţa! Ca să vedeţi că nu numai în zilele noastre cu El în răsăritul soarelui, îi cuprinsese picioarele şi le
o femeie uşoară expune părţile trupului pentru a seduce sărutase cu Maica Domnului şi cu mironosiţele pe când
bărbaţii. Pur şi simplu în clipa în care a dat cu ochii de mergeau la mormânt să ducă miresme.
Mântuitorul, în loc să aibă contactul acela de privire Dar ce este esenţial? Modul la care Maria
desfrânată, adică acea mişcare seducătoare sau acea mişcare Magdalena a ştiut să-L propovăduiască pe Mântuitorul.
care să corupă, când a pironit-o Mântuitorul cu ochii, spun Când am mai discutat, v-am mai spus, înaintea lui
învăţăturile care au scris despre Maria Magdalena, ea şi-a Dumnezeu nu contează câtă desfrânare ai făcut, contează
acoperit golătatea sânilor şi a trupului cu părul capului, atât cât de curată îţi este mintea. Dracii sunt feciorelnici, nu au
era de mare! Şi în clipa în care a binecuvântat-o desfrânat niciodată şi stau în iad. Să ţineţi minte!
Mântuitorul au ieşit din ea toţi cei 7 draci, inclusiv dracul Dumnezeu nu trupul omului vrea să-l distrugă, ci păcatul
desfrâului şi a căzut ca moartă. din trupul lui. Şi atunci, în momentul în care tu te
Din clipa respectivă, Maria Magdalena şi-a împotriveşti păcatului eşti feciorelnic în duh şi aceea
schimbat conduita vieţii şi s-a însoţit cu Maria şi cu Marta, depăşeşte fecioria trupului.
surorile lui Lazăr din Betania, s-a însoţit cu Salomeea, s-a Pentru că fecioria trupului, noi o întâlnim la văduve,
însoţit cu Ioana, femeia lui Huza, s-a însoţit cu Maica la femeile căsătorite care nu-şi înşeală bărbatul niciodată în
Domnului, s-a însoţit cu Maria lui Cleopa şi au început să căsătorie. E tot feciorie. O întâlnim la fecioare, o întâlnim
fie aşa cum era Olimpiada lui Ioan Gură de Aur, un model la femeile care s-au pocăit şi şi-au îndreptat viaţa, aşa că
absolut de ajutor şi de convieţuire cu adevărat după legea aceasta nu este o justificare. Să nu aveţi impresia că doar
iudaică a vremii de atunci, după învăţătura Decalogului şi a dacă din punct de vedere biologic o femeie este fecioară,
raiul este asigurat. Ai băgat-o în rai că este fecioară. Nu are

38 39
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
nici o treabă, stă în iad cu toţi dracii ori de câte ori este Deci se vede clar că ea nu mai era puţin
nevoie. Deci noi trebuie să fim feciorelnici în duh. credincioasă de vreme ce a venit leul şi i-a săpat mormântul
Graţia: Pilda cu cele cinci fecioare nebune. şi i-a acoperit trupul şi Zosima a plecat în treaba lui la
Părintele Calistrat: Da, a celor 10 fecioare, 5 nebune şi 5 mănăstire. Am vizitat locul şi cunosc pustiul Iordanului.
înţelepte. Cele nebune simbolizând ideea omului care crede Viaţa acestor femei e un model sigur pentru orice femeie
că e curat cu trupul şi nu a păcătuit niciodată, dar are care a luat o direcţie greşită şi apoi vine pe calea pocăinţei.
dreptul să discrimineze pe cei din jur că sunt spurcaţi. E cea Ce trebuie să găsească o astfel de femeie? Un reper, un har,
mai mare ofensă adusă Mântuitorului. Cine judecă înainte un indicator. Există iertare? Sigur că există iertare. Există
de Hristos, antihrist este. dezlegare? Sigur că există dezlegare. Deci indiferent că eşti
preot, că eşti episcop, că eşti duhovnic, orice ai fi, în
h. Pildele sfintelor femei mai înainte desfrânate momentul când îţi vine un păcătos în faţă, tu nu trebuie să
Graţia: Sfintele femei mai înainte desfrânate sunt o pildă te miri de păcatele lui. Pur şi simplu trebuie să le tratezi
pentru educarea atât a copiilor cât şi a celor maturi? exact cum ai trata o boală. Ce faci când vezi un picior rupt?
Părintele Calistrat: Maria Egipteanca este modelul absolut Pui tija şi şurubul. în aceste condiţii te întrebi de ce
al tuturor femeilor desfrânate din legea harului, după structură e osul şi de ce s-a rupt? Pentru că nu mai
venirea Mântuitorului. Maria Magdalena a fost în timpul foloseşte. Aşa şi în acest caz, mai întrebi: de ce ai făcut?
mesianităţii, dar Maria Egipteanca este deja în legea Asta a simţit, asta a trăit, asta a fost căderea. Sigur că
harului. Acesta este apogeul păcatului, pentru că această acestea sunt modele inevitabile. Oricine în viaţă a avut o
femeie egipteancă avea deja cunoştinţe despre Hristos şi cădere a minţii sau cum mai spune şi proorocul David, ce
jertfa Sa mântuitoare. Aţi văzut ce frumos spune la un frumos! Doamne, păcatele tinereţii şi ale neştiinţei nu le
moment dat: „Ruşine este a şi grăi cele ce am săvârşit. Nici pomeni!77 Pentru că tot ce este tânăr este supus păcatului.
nu pot pronunţa cuvântul Dumnezeu cu buzele mele pentru Spune clar: Tributul cărnii şi al sângelui dracul şi-l ia
că spurc cuvântul Domnului, cuvântul Dumnezeu îl indiferent de voinţa noastră. Privegheaţi şi vă rugaţi ca să
întinez.” Vă daţi seama ce formă de pocăinţă era în sufletul nu cădeţi în ispită Şi iarăşi spune: Mulţi sunt cei ce se
.7 8

ei? La un moment dat, ea ajunge la măsura în care nu luptă cu noi din înălţimi.19
numai că are înainte-vederea, că îi spune lui Zosima: Nu te Graţia: Eu am mare evlavie la Sfinta Taisia, m-a
apleca că ai Sfintele la tine 75, dar se şi ridică de la pământ impresionat foarte mult pocăinţa ei de 3 ani de zile, după
în rugăciune, deci atâta har şi uşurare dobândeşte trupul ei, viaţa pe care a dus-o, şi schimbarea radicală şi bruscă.
încât merge pe apă ca pe uscat, ceea ce dorea Petru să facă.
Doamne ajută-mă! Hai, puţin credinciosule.16

77 Psalm 24, 7.
15 Viaţa Sfintei Maria Egipteanca. 78 Marcu 14, 38; Matei 26,41.
76 Matei 14,31. 79 Cf. Psalm 55, 2.

40 41
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Părintele Calistrat: Doresc să vă spun că am găsit două Şi se duce la slujnică şi întreabă:
exemple şi mai grăitoare. Unul e în Mărgăritarele Sfanţului - Cumva, tu ai îndrăznit astă seară?
Ioan Gură de Aur şi unul e în Proloage. Greşeşte preotul şi - Păi, te-am văzut beat şi sunt rănită de frumuseţea
se duce la un duhovnic şi acela îi încearcă dorinţa de ta şi am căzut în păcat cu tine.
iertare, să vadă dacă există pocăinţă şi îi spune: S-a dus la episcop. Episcop era Sfântul Vasile cel
- Părinte eşti iertat, dar într-un singur fel: Te duci Mare şi i-a spus:
într-un beci, îţi pui un lanţ de gât, te legi acolo în beci, - Uite ce am păţit fără de voie.
acolo trăieşti, acolo dormi, acolo mănânci, acolo îţi faci - Foarte bine. Du-te în parohia ta, nu mai sluji, fă 3
toate ale firii şi stai acolo până te va dezlega îngerul. ani de pâine şi apă şi câte 1000 de metanii în zi şi după 3
Şi la 3 sau 4 ani de zile vine îngerul şi îi dă jos ani mă cauţi.
lanţurile, îi spune: După 3 ani, când vine la episcopie, Sfântul Vasile
- Eşti iertat şi izbăvit. era la un parastas, îngropa un mort. Când îl vede, Sfântul
El răspunde: Vasile se bucură şi-l întreabă:
- Nu, decât să pătimesc în iad, mai bine mai stau - Părinte, ce faci?
încă pe atâta aici. - Uitaţi, am terminat canonul şi am venit să văd
îi spune îngerul: ce-mi mai rânduiţi.
- Nu, de asta am şi venit să te iau că Dumnezeu te-a Stai cu noi, pune-ţi epitrahilul şi stai aici la
iertat, i-a plăcut pocăinţa ta şi acuma vrea să te înmormântare. Şi în momentul în care i-a venit rândul să
proslăvească. spună că Tu eşti învierea şi Viaţa şi odihna robului Tău cel
Şi a murit în clipa următoare. Acela este un model. adormit, cel din sicriu ridică capul şi întreabă:
Un alt model frumos de pocăinţă este al unui preot care din - Cine a zis asta? Cine a zis asta?
greşeală, el având un pic darul băuturii, slujnica, pentru că Şi acela a spus cu sfială:
el era un bărbat frumos, s-a apropiat de el şi el crezând - Eu, păcătosul.
noaptea că e preoteasa a căzut în desfrânare. A doua zi fiind - Eşti în rând cu făcătorii de minuni. Dar uite ce
duminică, el s-a dus şi a făcut slujba iar când a venit de la m-a trimis Hristos să-ţi spun: Dacă ai desfrânat după
slujbă i-a spus preotesei: preoţie, nu mai sluji niciodată!
- Măi, dacă tu mă ştii că eu sunt ticălos şi slab, de Aţi văzut ce pocăinţă, la ce înălţime? Astea sunt
ce ai venit în pat lângă mine, ştiind că mâine este liturghie? daruri care nu se explică omeneşte, sunt lucruri care
Şi i-a spus: depăşesc rânduiala firii, mai presus de înţelegerea minţii
- Dar cum vorbeşti astfel, eu nu ştiu treaba asta? noastre. Acestea sunt adevărate modele de pocăinţă. De
Cum să vin eu lângă tine când a doua zi e Sfânta Jertfă? ce ni se dă înălţimea acestor harisme? Ca să vedem şi
- Păi, da’ cine a fost? tainele cât sunt de înalte. Adică să nu avem impresia că
- Nu ştiu. preoţia e o glumă, desfrânarea e o glumă, viaţa e o glumă,

42 43
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
destrăbălarea e o glumă. Aţi văzut Apostolul Pavel, de o ca Sfanţul Vasile, unii îl imitau în gesturi, unii îl imitau în
inteligenţă sclipitoare, ca să nu creeze discordie spune aşa: chipul feţei şi al bărbii. Dar Vasile era unul, Vasile cel
Toate îmi sunt îngăduite, după care pune o virgulă şi spune, Mare care la aproape 50 de ani s-a săvârşit din viaţă, lăsând
dar nu şi toate îmi folosesc80. Deci trebuie să învăţăm ce în urmă o operă impresionantă atât ca scris cât şi ca
foloseşte şi ce nu foloseşte, că nu fac binele pe care îl gândire, filosofie, Hexaimeronul, Facerea lumii în 6 zile,
doresc, ci răul pe care nu-l voiesc%x. apoi Omiliile la Facere, apoi cărţile de rânduieli de Reguli
mici şi Reguli mari şi alte învăţături legate de viaţa
i. Pildele sfintelor femei mame de sfinţi monahală şi multe traduceri patristice care îi sunt atribuite.
Graţia: Cum pot folosi în educaţie pildele sfintelor femei Dar ce rămâne important? Când femeia care are mulţi copii,
mame de sfinţi? dacă sunt educaţi bine, mai mulţi pot ajunge sfinţi, nu doar
Părintele Calistrat: Dacă ne vom uita de-a lungul Vieţilor unul.
sfinţilor, vom găsi 3 mame celebre, Nona, Emilia şi Antuza. După aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur, copil singur
Trebuie să ne aducem aminte că aceste 3 mame stau ca la părinţi. Secund, tatăl său, era un om categoric, era om de
mărturie pentru societatea noastră contemporană. Dacă armată, el nu cunoştea tipicul acesta al rugăciunii, al
vorbim despre Sfanta Emilia, mama Sfântului Vasile cel pravilei. Antuza era cea care era cu înaltă trăire şi cu o viaţă
Mare, vom vedea că este o femeie care a născut mai mulţi deosebită. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, crescând de mic
copii, nu unul sau doi, femeie care a putut da naştere la sub aripa mamei, sub oblăduirea aceasta duhovnicească şi
sfinţi, dar femeie care s-a născut dintr-o mamă sfântă. morală, s-a format nu numai ca un om de cultură, s-a
Macrina este bunica Sfanţului Vasile cel Mare, tot o format şi ca un om duhovnicesc. Deşi Antuza a rămas
femeie evlavioasă şi aşezată. Sfanţul Vasile cel Mare a avut văduvă de tânără, ea nu s-a recăsătorit, şi-a dedicat toată
şi o soră, Macrina, întemeietoare de viaţă de obşte, tot viaţa creşterii fiului ei. Şi în momentul în care Sfântul Ioan
trecută în rândul sfinţilor. A avut, iarăşi, un frate, Gură de Aur a avut descoperirea că trebuie să facă pasul
Navgratie, mare făcător de minuni, alt frate a fost Grigore spre monahism, Antuza i-a spus:
al Nyssei. Deci nu a fost singurul care a fost sfânt în casa - Şi bătrâneţile mele cui le laşi, şi toată averea
lor - o familie din care s-au ridicat mai mulţi sfinţi. La aceasta şi tot ce este aici adunat, cine le va gestiona? Ce să
Sfântul Vasile cel Mare găsim împletite educaţia morală fac cu ele?
şi intelectuală. Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, spun - Mamă, împarte-le săracilor şi, zice, uite, n-am să
Vieţile sfinţilor, se desfăşura între şcoală şi biserică. te părăsesc.
Ajunsese atât de celebru încât unii se îmbrăcau ca Dar s-a rugat Sfântul Ioan Gură de Aur până ce
Sfanţul Vasile, unii vorbeau ca Sfanţul Vasile, unii mergeau Antuza s-a săvârşit. Nu s-a rugat pentru moartea ei, s-a
rugat ca Dumnezeu să găsească o cale. Şi a luat-o pe
Antuza la cele cereşti şi apoi Sfântul Ioan Gură de Aur a
801 Corinteni 6, 12.
81 Romani 7, 19.
devenit marele orator al creştinătăţii şi marele teolog al

44 45
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
pocăinţei, pentru că are cele mai mari omilii împotriva Făcătorul, la Sinodul al II-lea Ecumenic, deci nu era
tuturor patimilor şi cele mai frumoase scrieri: oricine.
Mărgăritarele, Puţul, împărţirea de grâu, Omilii la Facere, Trebuie să arătăm că în momentul în care ai o mamă
Tâlcuirea Sfintei Scripturi, Epistole Pauline, are o întreagă sfântă, ai un rost sfânt. Ioachim şi Ana au dat pe Fecioara
operă. Sfântul Ioan Gură de Aur a tâlcuit aproape toată Maria, Zaharia şi Elisabeta pe Ioan Botezătorul, Avraam a
Sfânta Scriptură şi se ştie din Vieţile sfinţilor, acea minune dat pe Isaac, Iacob a dat pe cei 12 patriarhi. Aici nu ne
cum îi şoptea direct la urechi Apostolul Pavel, văzut de putem juca cu cuvintele Scripturii, nu ne putem juca cu
Sfântul Policarp, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur. starea de sfinţenie. Această binecuvântare a familiilor sfinte
Modelul Nonei, mama lui Grigore Teologul, este un nu e un dar. Unii spun că aşa a fost rânduit. Nu a fost
model mult mai deosebit pentru că astăzi ne confruntăm din rânduit aşa. A fost rânduit ca prin viaţa lor curată să
plin cu familia ecumenistă, ca să spun aşa. Aici, problema devină modele pentru noi.
era foarte interesantă. La început tatăl, îl chema tot Grigore,
era păgân, nu a fost creştin. Şi Nona, prin credinţa ei, şi-a j. Pilde de familie creştină de azi
adus întâi soţul la dreapta credinţă, căci s-au căsătorit unul Graţia: Aţi spus un lucru foarte interesant, că mama foarte
păgân şi unul creştin. Prin viaţa ei exemplară, Grigore s-a credincioasă s-a căsătorit cu bărbat necredincios. în zilele
întors la dreapta credinţă, a ajuns episcop - Grigore de noastre sunt tineri credincioşi, care merg la biserică, au o
Nazianz. Apoi fiul lui a urmat aceeaşi viaţă aspră, când în viaţă cât de cât aproape de biserică, ajung să se
pustie, când în scaunul unde a fost şi el arhiereu, la căsătorească cu persoane necredincioase sau ajung la un
Nazianz. Dar în momentul în care a văzut tulburările şi moment dat să trăiască în păcat pentru că aşa sunt
mişcările negative ale Bisericii, amestecul politic al vremurile. Cum putem în zilele noastre, să întemeiem o
împăraţilor sau interesele meschine, s-a retras frumos, a familie credincioasă şi să-i ajutăm pe cei care au nevoie de
părăsit scaunul Constantinopolului şi a spus aşa: „Mai bine un sprijin ca să ajungă mai devreme sau mai târziu la o
îmi duc viaţa în linişte şi în rugăciune către Dumnezeu viaţă de credinţă în familie?
decât în ceartă şi scandaluri.” Şi se spune că a împlinit pilda Părintele Calistrat: Aici trebuie să punctăm anumite
Sfanţului prooroc Iona. „Dacă Iona s-a aruncat în mare să aspecte. în primul rând, Taina Cununiei este alcătuită din
se liniştească marea, cu atât mai bine cobor eu din scaun să două elemente: unul văzut, partea simţită sau partea care
se liniştească poporul.” Şi s-a retras pe moşia din Nazianz ţine de plăcere, de apropiere, de cunoaştere, de deschidere,
unde a dus o viaţă foarte ordonată şi foarte aspră şi a scris de comunicare şi unul nevăzut, duhovnicescul. în general,
foarte multe cărţi teologice. Gândiţi-vă la un singur lucru: fie că este o fată, fie că este un băiat, atunci când este cazul,
Nona prin viaţa ei înaltă şi-a mântuit şi bărbatul şi fiul, dar uneori se biruieşte rânduiala firii, cum spunem noi şi unul
mai mult decât atât, Sfântul Grigore este cel care a întregit dintre cei doi trăieşte cu impresia că l-ar putea îndrepta pe
dogma Crezului, de unde i s-a şi spus Teologul. Lui îi celălalt. Am întâlnit foarte multe cazuri când am dat sfaturi
aparţine formula şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă şi am spus aşa:

46 47
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

- Nu cred că ai să faci casă cu el. Şi vreau să vă spun că s-au căsătorit exact cum
- Părinte, am să-i rabd orice moft pentru că mi-i spuneţi dumneavoastră, pe principiul acela adevărat al
drag. Nu pot fără el. Tainei, mare este Taina aceasta în Hristos şi în Biserică. Şi
Aici este vorba de simţământul firii. Aici nu mai ce am realizat? Aceasta este marea taină, să vedeţi cum
este vorba de Hristos. Când vrei să împlineşti cuvântul pune Dumnezeu harul. întreb:
acela sfânt al Apostolului Pavel: mare este taina aceasta în - Şi ce aţi mai făcut?
Hristos şi în Biserică, atunci cu adevărat trebuie să faci o - Părinte, fac două servicii, plătim rate la bancă,
căsătorie numai din pur simţământ religios. Am doi tineri ne-am luat şi maşină, ne-am luat şi casă, ne-am şi cununat,
foarte frumoşi, fata, Iolanda, o fată foarte isteaţă, foarte avem şi copil, avem tot ce ne trebuie, suntem o familie
categorică, băiatul este instrumentist, a terminat împlinită.
Conservatorul şi are un mic defect. Cine nu-1 vede, nu-1 ştie Şi aceasta în 2-3 ani, doi copii tineri care nu
şi nu contează dar cine stă cu cel cu care s-a căsătorit îi depăşesc 30 de ani. Şi am spus:
cunoaşte defectul. Băiatul o iubea sincer pe fată. Ea e o fată - Nu ai avut reproşuri sau vorbe?
integră din toate punctele de vedere. I-am spus: - Niciodată nu am> plecat urechea. Cât mă respectă
- Iolanda, să ştii că te înhami la un jug foarte greu. pe mine omul acesta, pe mine nu mă interesează ce se
Şi mi-a plăcut, una dintre cele mai inteligente vorbe vorbeşte în jur.
pe care le-a putut scoate o femeie modernă în sec. XXI: Asta înseamnă să ai şi o trăire deosebită. Ea se
- Părinte, el ştie şi e ferm convins că poate sunt spovedea tot timpul, se împărtăşea tot timpul. Acum venise
superioară în ceea ce se vede în societate, dar el mă întrece pentru un pomelnic pentru sporul casei şi să întrebe când să
sufleteşte. Eu mă completez cu el. E adevărat, are acest mic vină la spovedit. Şi am zis:
defect fizic, dar eu îl iubesc aşa pentru că e credincios. - Uite, m-aţi uimit.
Mie îmi place de sufletul lui, nu de cum arată el, asta nu mă Teoretic, dacă am sta să discutăm, fiecare fată sau
interesează. Uite ce copil frumos avem! băiat ar trebui să nu caute la fire, ci să caute la suflet.
Au o fetiţă. Şi i-am spus: Este foarte greu. Şi este o „dogmă” lumească peste care nu
- Nu am crezut vreodată cu te vei căsători cu acest putem trece - omul frumos caută întotdeauna frumosul,
băiat - Vasile. omul deştept caută întotdeauna deştept. Sunt nişte atribute
- Ba nu, Părinte, l-am văzut cât bun simţ are, am pe care omul le are şi caută să le exploateze la maximum.
văzut cât de credincios şi de serios este şi cât de mult mă De exemplu un desfrânat va căuta una desfrânată, sau unul
respectă! Sunt convinsă că dacă ar fi fost perfect sănătos beţiv va căuta una beţivă. Asta voiam să punctez, între
din toate punctele de vedere, poate nu s-ar fi uitat la mine. modul de viaţă şi modelul de viaţă noi trebuie să alegem
Dar decât să-mi iau unul frumos şi necredincios şi să sufăr, modelul - Hristos. De aceea avem mame sfinte, pentru că
mă mulţumesc cu acesta mai puţin frumos dar mai mult şi-au ales modelul de viaţă - Hristos.
credincios.

48 49
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
In momentul când ne alegem modul de vieţuire cum - Cum să fac?
a făcut Sfanta Nona, avem de a face cu o situaţie mai - Ia banii, du-te în biserică, pune la icoana
deosebită. Ea, totuşi, în ciuda credinţei ei, se vede că la Mântuitorului, ştie El ce să facă cu ei.
vremea tinereţii ei, probabil ar fi fost biruită de averea lui Şi, bineînţeles că a întrebat bărbatul:
Grigore, tatăl Sfântului Grigore, poate de frumuseţea lui, de - Şi acuma dacă i-am dus ce am rezolvat?
calităţile lui, de felul lui de a fi, deci un motiv a avut. Noi - Aşteaptă să treacă timpul să mergi să iei cu
nu ştim întemeiat, nu am trăit în sec. III. Minunat a rămas dobândă ce e al tău.
faptul că ea l-a putut modela şi aduce pe cărarea cea - Dar Dumnezeul vostru dă dobândă?
adevărată, până a ajunge să slujească Biserica. Aceasta este -D a .
o mare taină. Aici înseamnă că a prisosit harul şi credinţa. Şi ducându-se peste un timp la biserică, s-a uitat el
în secolul modem în care noi trăim, avem aceste pe la fiecare icoană, nu a văzut nici un ban. Dar la ieşire, în
cununii mixte, aţi văzut - între un catolic şi un ortodox, pragul bisericii a văzut un singur bănuţ şi a zis: Ei, îl iau.
între unul de rit vechi şi unul de rit nou, între tot ce s-a Cred că atâta am meritat că dacă aş fi meritat mai mult,
acomodat şi s-a adaptat. Avem de a face şi cu un risc, nu poate Dumnezeu îmi dădea mai mult. A venit şi i-a arătat
ştim urmările. Noi nu putem garanta că o familie de genul femeii şi i-a spus:
acesta poate rezista până la capăt, sau nu putem garanta că - Uite ce mi-a dat Dumnezeu.
poate să dea rezultate. Să ştiţi că am întâlnit foarte des - Foarte bine, şi pentru asta să mulţumeşti! Mergi şi
aceste cununii mixte, care s-au soldat cu eşec datorită ia o pâine şi un peşte să avem că este o sărbătoare! După
dogmelor. Acela avea post atunci, acela nu avea; acela avea aceea vom vedea noi ce vom mai face.
sărbători atunci, acela nu avea. Au ieşit aceste confuzii, Cumpărând o pâine prospătă şi un peşte, le-a adus
adică au ieşit aceste contradicţii, dar nu s-au putut rezolva acasă, le-a pus pe masă şi i-a spus:
intelectual adică din cuvinte şi s-a ajuns la acest scandal pe - Fă mâncare!
care îl numim divorţul, plaga urâtă a societăţii. Dar de ce? Ea, tăind peştele şi spintecându-1, a văzut că a
Pentru că nu s-a plecat de la premiza credinţei, pă dacă s-ar alunecat jos ceva foarte strălucitor. Nu şi-a dat seama ce
fi plecat de la premiza credinţei, am fi ajuns într-un loc este. A luat pur şi simplu respectiva piatră scumpă care era
asemănător unui caz care mie îmi place foarte mult: O un fel de perlă mai mare, a pus-o într-un pahar şi când a
femeie avea un bărbat păgân şi el i-a zis: venit bărbatul său, i-a spus:
- Luându-mă după creştinismul tău, am sărăcit. - Auzi, măi, ia vezi ce e în paharul acela? Mergi la
Şi ea a spus: giuvaergiul din colţ, dar vezi că acela e cam zgârcit,
- Dar ce, ai adunat vreodată cu Dumnezeu şi ai negustoreşte-te cu el, nu da la un preţ aşa la întâmplare.
risipit? Vezi, poate faci bani măcar pentru câteva pâini pe ele, 5
- Nu, tu îmi cari toţi banii la biserică. bănuţi în loc de unul cât ai dat pe peşte şi pe pâine.
- Dar ia, du-te şi tu şi du bani la Dumnezeu.

50 51
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Acela când ajunge, giuvaergiul se uită, imediat obligaţie, nu cumpărăm o prescură că nu e o obligaţie, nu
rămâne surprins, zice: mergem la biserică că nu e o obligaţie, nu ne spovedim că
- De unde ai tu asta? nu e o obligaţie, nu ne împărtăşim că nu e o obligaţie, dar
- N-are importanţă de unde o am. Cât îmi dai pe ea? uşor, uşor, acestea sting candela sau făclia din minte şi din
- Păi, nu pot să-ţi dau mai mult de 30 de galbeni. inimă şi omul devine un mort viu, rece în credinţă şi în
Atunci acela glumeşte şi spune: clipa respectivă începe lupta între bine şi rău.
- Măi, dar tu mă iei în batjocură? Dacă femeia este mai credincioasă este ironizată. La
Acela a înţeles-o în sens de ofensă, adică e un preţ un moment dat poate ceda sau se lasă şi spune: Ei, dacă
sub piaţă. bărbatul e necredincios şi mă ia în râs, ce să mai postesc şi
- Bine, dacă nu eşti mulţumit cu 30 îţi dau 60. eu, toţi mâncăm la fel, toţi bem la fel, toţi greşim la fel, toţi
- Măi, uite ce, mie nu-mi place să faci glume. trăim la fel. Atunci se creează această dependenţă de acest
- Măi, 90 eşti mulţumit? mare păcat al m orţii sufleteşti care este uitarea,
Şi atunci i s-a deşteptat lui mintea că acolo ar putea nepăsarea şi nesimţirea. Doar dumneavoastră vedeţi ce
fi ceva de valoare şi a spus: tineri frumoşi avem! Dacă vă uitaţi în societate, lumea este
- Nu, vreau sincer de la tine ultimul preţ. bine crescută, bine educată, bine hrănită, titrată, bine
- 300 de galbeni, nici un galben în plus şi am pregătită, dar nu şi spiritual. Adică ei au toate atuurile.
terminat. Cel mai mult m-a uimit faptul că şi bărbaţii au
- Bine, dă-mi punga cu 300 de galbeni şi ia-ţi-o, dar început să meargă pe urmele femeilor la saloanele de
să ştii că încă m-ai înşelat. înfrumuseţare - să-şi facă unghiile, să-şi facă sprincenele,
Vine acasă şi spune: să-şi vopsească părul, să-şi facă manichiura, pedichiura.
- Uite, Dumnezeul tău ce mi-a dat! Acestea sunt nişte lucruri atât de banale şi inutile dar ţin de
Ea îi spune: moftul social. Ei, dacă ar face lucrul acesta pentru suflet, cu
- Acum, pentru că ţi-a dat, se cuvine să iei câţiva atât mai mult ar fi plăcut lui Dumnezeu. Să fii în
galbeni de aur să te duci să-I mulţumeşti. O să mai aştepţi permanenţă spovedit, în permanenţă împărtăşit, în
dobândă şi altă dată. permanenţă prezent la biserică.
Deci, cam aceasta ar fi femeia creştină de care are Singura mulţumire sufletească de care vreau să mă
nevoie societatea de astăzi ca să facă dintr-un necredincios bucur tot timpul este că în momentul în care am prins o
un credincios. Este foarte greu într-o societate secularizantă familie, dacă nu am putut să-i trezesc pe ei la realitate,
mai mult decât secularizată, să poţi să desparţi măcar prin copilul acela mic din braţe am încercat să o fac.
duhovnicescul de profan. Noi nu luăm agheasmă că nu e o Le-am spus tot timpul: împărtăşiţi-1 să crească bine,
obligaţie, nu luăm anafură că nu e o obligaţie, nu ne împărtăşiţi-1 să nu se îmbolnăvească, împărtăşiţi-1 să nu se
închinăm dimineaţa că nu e o obligaţie, nu aprindem o prindă ceva rău de el, împărtăşiţi-1 să fie înţelept. I-am atras
candelă că nu e o obligaţie, nu sărutăm o icoană că nu e o la biserică prin copii. Este o adevărată scenă de defilare a

52 53
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

frumuseţii şi purităţii de copil - să-i vezi dimineaţa, o oră, — Ce au văzut tinerii la noi ca să ne urmeze? V-a
două, între 9 şi 11, cum îi aduc mămicile la împărtăşit ca să văzut fumând, da? V-a văzut mergând la discotecă, v-a
fie sănătoşi şi frumoşi. E singura armă prin care poţi să-i văzut mergând la distracţii, v-a văzut certându-vă cu soţul,
chemi spre casa lui Dumnezeu. v-a văzut poate înşelându-1, v-a văzut poate vorbind urât,
Sigur, e foarte greu să obţii o familie de genul sau poate meschinărindu-vă cu tot felul de lucruri slabe. Ce
acesta, acuma, datorită modernismului şi acestei pofte a învăţat? Să vă speculeze pe amândoi şi să vă exploateze:
nesăbuite. Acesta este unul dintre cei trei de 6 (666) din Mama, dacă tot te cerţi cu tata, dă divorţ că eu am să fiu
Apocalipsă - destrăbălarea. E foarte greu să păstrezi alături de tine tot timpul. Sau, tata, dă divorţ de mama că eu
statutul de familie pentru că e la modă divorţul. Unii care o să rămân cu mata, că mata ţii la mine. în ce scop? De a
au 15 ani, 20 de ani, 30 de ani, 10 ani de împreună vieţuire, primi un bănuţ, de a fi stimulat, de a fi ajutat să aibă o
divorţează mai mult pentru a fi teribilişti, adică de a fi în libertate în plus, nu?
rând cu moda. Noi nu vrem să ne despărţim, dar dăm divorţ Părinţii, chiar şi când divorţează, trebuie să rămână
aşa, pentru că am văzut că toată lumea face lucrul acesta. prieteni fideli şi amici buni pentru educarea copiilor. Chiar
Pur şi simplu vor să fie în centrul atenţiei. Până la aceasta a dacă interesele lor sufleteşti şi fireşti nu mai coincid. Adică
ajuns un divorţ - să fie un motiv de vedetism. s-a schimbat acel sentiment lăuntric, unul faţă de celălalt.
E foarte dificil într-adevăr, şi Sfântul Ioan Gură de Pentru copil trebuie să depui efort pentru că oglinda
Aur a spus foarte frumos: Indiferent de credinţa bărbatului, societăţii sunt părinţii, iar roadele şi strălucirea oglinzii
femeia este limanul mântuirii lui. Ea ţine casa, ea educă sunt copiii.
copilul, ea îl culcă, ea îl închină, ea îl împărtăşeşte, ea îl
spală, ea îl hrăneşte. Viitorul bărbat sau viitorul soţ se k. Supravieţuirea socială
creşte tot de mamă, din scutece, pentru că aceasta e Graţia: Cum pot supravieţui tinerii proaspăt căsătoriţi,
adevărata educaţie. provenind din familii modeste sau chiar sărace, muşcaţi de
în momentul în care tânărul este crescut într-o acest şarpe al crizei şi al lipsei de atenţie socială pentru
mentalitate şi într-o familie sănătoasă, sigur că va creşte un locurile de muncă?
tânăr sănătos. în momentul în care este răsfăţat şi răzgâiat, Părintele Calistrat: E nevoie de o mai bună gestionare a
sigur că va creşte un tânăr împrăştiat. Mă întreba într-o zi o patrimoniului ţării şi a ceea ce înseamnă dezvoltare
mamă: economică. Noi nu trebuie să eliminăm din societate lupta
- Credeţi că mai putem face ceva din tinerii noştri? sau supravieţuirea socială. Lupta cu viaţa este benefică şi
Şi i-am pus următoarea întrebare: putem vorbi de o selecţie naturală, dar nu la nivel de individ
- Dar credeţi că din mamele de astăzi mai putem pentru că noi aici nu sacrificăm. Aici este vorba de modul
scoate ceva bun? de integrare într-o societate şi atunci şi aici este o selecţie
- De ce spuneţi treaba asta? naturală.

54 55
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Noi ştim că atunci când Dumnezeu creează sufletele permită prea multe distracţii pentru că nu distracţia este o
şi le aşează în oamenii care se nasc, ei se nasc cu anumite virtute, omul sărac nu trebuie să-şi permită vicii pentru că
daruri şi atunci avem oameni înzestraţi, avem oameni nu viciile sunt o necesitate. Eu personal, în momentul când
harismatici, avem oameni duhovniceşti, avem oameni întâlnesc un sărac, primul lucru pe care îl întreb este acesta:
luminaţi la minte sau isteţi, avem oameni moi, avem - Munceşti?
oameni blânzi, avem oameni smeriţi, oameni răi. Deci şi - Păi, ştiţi că acuma e greu cu locurile de muncă.
caracterele îşi au un rol în viaţa de zi cu zi. Vorba Părintelui - Dar un menaj, o grădină, o zi de muncă undeva?
Cleopa se dovedeşte a fi chiar modernă: Cerul nu - Aa, nu, Părinte, că avem un ajutor social.
influenţează soarta dar noi cu soarta noastră putem Vinovat e cine ţi-a întins ajutorul social, nu de ce ai
influenţa soarta cerului. Spune aceasta pentru că putem ajuns tu sărac. Pentru că în clipa în care ştii că tu ai o sursă
umple cerul de sfinţi sau iadul de suflete. Ne-am făcut pe care nu o meriţi, pentru că este munca cuiva, nu este
prostul obicei de a ne arunca în spatele zodiacului, de a ne munca ta, deja societatea face cu tine un compromis şi ţie
arunca în spatele aşa-zisului destin. Vreau să vă arăt că îţi este lene să munceşti. Nu e un lucru corect. Adică de ce
destinul sau această sortire a morţii, a pieirii, a sărăciei, a un 2% sau un 5% sau un 10% din CAS-ul respectiv, în loc
necazului, a problemelor, nu este întotdeauna cauzată de să meargă la un bolnav într-un spital, trebuie să se ducă la
Dumnezeu. întreba odată un tânăr: un om certat cu munca? Şi Apostolul Pavel ne-a spus clar:
- Părinte, înseamnă că dacă Dumnezeu ştie că eu Cine nu lucrează, nici să nu mănânce.83 Şi Mântuitorul
voi fi sărac, acesta e un destin. Iisus Hristos a spus: Tatăl Meu până acum lucrează şi eu
- Nu e un destin, ci este ceea ce ştie Dumnezeu lucrez}4
despre tine, că poţi face tu în viaţa ta indiferent de cât te Când trebuie să te acomodezi într-o societate din
ajută sau nu te încurcă. aceasta cu scadenţe şi cu toate greutăţile care sunt, trebuie
Educaţia din familie e importantă şi constă în sfaturi într-adevăr păzite câteva elemente principale. Mai întâi,
bune. Dacă le-aţi primit, aţi ajuns bine, aşa să-i învăţaţi şi dacă vrei să rămâi un om perfect vertical, trebuie să te
pe copiii voştri. Dar dacă nu le-aţi primit, atunci va fi vai de mulţumeşti cu foarte puţin sau cum se spune, cu nimic,
voi. Aceasta e moştenirea pe care trebuie să o primim noi pentru că dintr-un salariu minim sau chiar mediu pe
de la părinţi - sfatul sănătos. Legat de sfatul sănătos, economie, nu poţi să plăteşti rată sau să-ţi faci casă sau să
spuneam de trăirea unei vieţi de necompromis în această întreţii o familie. Dar aici, la noi, trebuie să ţinem cont de
lume coruptă. Sunt într-adevăr câteva măsuri care te un singur lucru, cei care au făcut aceste legi nu au trecut
salvează din această stare de haos. în primul rând noi ştim prin ele. Personal nu le-au gustat. Aceste legi sunt făcute
ce spune Apostolul Pavel: Toate ne sunt îngăduite dar nu şi pentru mulţime sau pe un eşantion de populaţie, poate, să
toate ne folosesc82. Aici, omul sărac nu trebuie să-şi

83II Tesaloniceni 3,10.


821 Corinteni 6, 12. 84 Ioan 5, 17.

56 57
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
spunem, din dealul cutare unde mai creşte un pom şi 3 1989, au dispărut cele 3 mari forme de manifestare socială:
fasole. Dar pentru omul din oraş nu există asemenea calitatea, inteligenţa şi seriozitatea. Nu mai avem cultul
şansă. muncii, nu mai avem cultul seriozităţii, nu mai avem cultul
Ceea ce vă mai spuneam, nu e nostalgie, dar inteligenţei. Indiferent că ştie sau nu ştie, e deştept sau nu e
regimul comunist a asigurat familiei protecţie socială: deştept, dacă pila şi relaţia merge, dumnealui face servici
cămin de nefamilişti, cameră de o familie, garsonieră cu o bun şau are muncă de birou. Cel care ştie, pe lângă faptul că
cameră, pentru sărac, garsoniera de confort 2 sau 3, era un ştie sau este competent, este înlăturat sau i se spune: „Dacă
simplu ghetou pătrat dar încuiai şi descuiai uşa casei şi vrei să mănânci o bucată de pâine, stai în banca ta.” Alegi
aveai un căpătâi, un loc de muncă obligatoriu şi apoi, când uneori să stai în banca ta până la un punct sau până la o
se mărea familia şi creştea şi venitul, apartamentul cu 2 măsură, dar trebuie să ai grijă în acest statut să nu ajungi la
camere sau cu 3 camere sau cu 4 camere. pierderea demnităţii.
Acum, guvernul, statul care te conduce şi te în momentul în care ai ajuns să-ţi pierzi demnitatea
exploatează ca membru al statului şi ca cetăţeam al ţării nu nu mai ai statutul de calitate nici acolo unde eşti, oricine ai
se implică în protecţia socială. Aici singurul care se poate fi tu. De aceea, se spune, cel mai deştept cedează sau se
implica este doar Dumnezeu. Intelectualii, pentru un salariu retrage. Acelaşi lucru este şi în societatea în care trăim noi.
bun, pleacă în străinătate. în acelaşi timp, în plan local te Unii s-au resemnat, au vândut la oraş şi au plecat şi s-au
mai poţi descurca, dacă se mai găsesc altfel de resurse, de retras la ţară. Eu sunt pentru repopularea satelor pentru că
exemplu relaţii la ţară, rude înstărite, părinţi înstăriţi, pentru satul şi agricultura este specifică ţării noastre, ca o sursă de
că în general, părinţii încearcă să facă pentru copiii lor un venit naţional. Indiferent de ce timpuri vor fi, trebuie să
efort în măsura în care se poate. Uneori te miri cum aceşti evităm vânzarea terenurilor şi a pământurilor cum se face în
bătrâni care au 100, 200, 300 de lei pensie, reuşesc să mai ziua de azi, toată lumea aruncă o mână de euro pe o brazdă
agonisească o brumă de bani şi chiar îi auzi vorbind: de pământ, dar uită câteva lucruri.
„Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-am luat totul de Acele braze de pământ, nu apropo de naţionalismul
înmormântare să nu mai îngreuez copiii.” Sau, „mulţumesc bolnav, adică de acum mă bat eu cu pumnul în piept că sunt
lui Dumnezeu că mi-am luat locul de veci ca să nu mai aibă român. într-adevăr, uneori, cu anumite elemente îţi este
probleme după ce mor.” Sau, „mulţumesc lui Dumnezeu că ruşine să pronunţi cuvântul român: hoţi, bandiţi, ticăloşi,
mi-am luat tot ce-mi trebuie să nu-i bag la cheltuială, or criminali, omoară lumea în stradă, fac tot felul de
face ei o masă şi un parastas.” fărădelegi. Este vorba de acel sânge care într-adevăr a curs
în momentul în care statul ajunge la măsura aceasta, timp de 500 de ani, că de la 1400, de când au început să
aici nu mai este vorba de lipsa de răspundere socială ci de vină popoarele păgâne şi până când a căzut regimul
lipsa de răspundere a statului. Dar şi ea este la rândul ei comunist, tot vărsări de sânge au fost. Noi nu putem vorbi
împletită cu câteva elemente negative care ar trebui ele de o lipsă de jertfa sau de o lipsă de încercare sau de
corectate mai întâi. Trebuie să recunoaştem că începând din verticalitate a poporului. Să nu uităm că perioada

58 59
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

interbelică a avut o spumă şi o cremă a societăţii, care nu obişnuit primitiv. Hai să pornim de la omul analfabet, că
au reuşit în măsură de 100% să schimbe mentalitatea, dar aceasta a vrut să demonstreze ştiinţa, să-l împingă până la
existau cele 3 mari virtuţi româneşti: demnitatea, omul ştiinţific, omul spaţial, omul tridimensional, prin
verticalitatea şi respectul. Nu intra nimeni în bucata altuia, cultură. Prin aceeaşi cultură, tânărul altădată îşi făcea casă
nu dădea nimeni în cap să fure de la celălalt, nu lua munca pe un petic de pământ şi îşi întemeia familia bazându-se pe
altuia. căruţa cu cal, pe perechea de boi, pe palma de pământ, pe
Când a intrat comunismul, acest tăvălug a făcut o fântâna de la poartă, pe cei 4 pomi din livadă, pe purcelul
singură mentalitate din punct de vedere ideologic. Dacă din coteţ sau mâna de oi sau capre sau mâna de păsări din
voiai să-l distrugi pe unul spuneai că e legionar sau e ogradă şi aşa îşi începea el familia. în epoca modernă în
apolitic sau că e împotriva regimului şi imediat era anihilat, carte trăim, în cel mult 10-15 ani, dacă nu şi mai devreme,
era o teroare sub minciună. Tocmai această minciună i-a vom avea nevoie de acelaşi exod dar orientat invers de la
hrănit pe foarte mulţi şi ce a făcut din ei? A făcut activişti, oraşe spre sate. Dar cum?
comunişti, secretari, preşedinţi, primari, funcţii de genul După revoluţie s-a încercat un fel de agroturism -
acesta. pensiune agroturistică, turism montan, turism rural. Noi
Aici trebuie să ne gândim la perpetuarea răului în avem nevoie în momentul de faţă de tineri competenţi, cu
lanţ. în proverbul popular românesc spunea că au murit studii profesionale, nu numai de etnografie şi folclor.
mamele care făceau ciobani la stâni şi căţelele care fătau Acestea se vor redescoperi încet-încet pentru că tot ce e
câini buni. Adică, aşa cum natura s-a pervertit şi nici autentic este valabil şi va dăinui. Avem nevoie din nou de
animalele nu mai sunt în ascultarea omului şi în folosul aceleaşi familii tinere în satele româneşti. Foarte mulţi
omului, aşa şi oamenii s-au stricat. Ce poţi să scoţi dintr-o tineri au constatat că întoarcerea la vechea obârşie dă o
mamă atee? Ce poţi să scoţi dintr-o mamă denaturată? Ce mentalitate sănătoasă şi au început să facă nunta
poţi să scoţi dintr-o mamă beţivă? Ce poţi să scoţi dintr-o tradiţională din nou la ţară cu muzică, cu masă, cu petrecere
mamă leneşă? Ce poţi să scoţi dintr-o mamă rea de gură? în lumea sătească. Au început foarte mulţi tineri să se
îmbrace naţional, să caute covorul din lână, să caute
1. Protecţia socială a familiei mâncarea ecologică, să-şi facă poze în natură, lângă o
Graţia: Spuneaţi anterior cum începea tânărul să-şi văcuţă, lângă o turmă de oi, lângă un cal, lângă o căruţă. Au
construiască o casă pentru familia pe care dorea să şi-o început foarte mulţi tineri să-şi facă fotografii sau nunţi în
întemeieze, pe o bucată de pământ a părinţilor. Ce şanse are case boiereşti, zise hanuri ca la ţară.
astăzi o familie când doreşte să se întemeieze, să-şi E un început de amintire a ceea ce s-a pierdut.
construiască o casă sau să cumpere un apartament cât de Avem nevoie de o societate competentă care să înţeleagă că
mic, fără să le dea părinţii o locuinţă? nu avem nevoie de 10.000 de studenţi pe km2, ceea ce ne dă
Părintele Calistrat: Vă spun un lucru simplu cu adâncă de fapt oraşul, ci din acest oraş să se desprindă din nou
profunzime. Ştiinţa a încercat să facă un exod al omului mentalităţile sănătoase care au avut cândva obârşia la sat,

60 61
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
pentru că cu două generaţii în urmă a existat sat cu - Vă explic eu. Să vă întoarceţi acolo de unde aţi
siguranţă, în toată puterea cuvântului. plecat! Aţi făcut şcoala, aveţi facultate, aveţi diplomă?
Prea puţini sunt tinerii proveniţi din târgoveţi sau Acuma trebuie să învăţaţi să puneţi ceapă, să puneţi roşii.
din orăşenii de baştină de altă dată. Cei mai mulţi sunt din Şi unul mai îndrăzneţ dintre ei, mi-a spus:
clasa muncitoare mutată cu forţa într-un exod spre oraş, iar - Părinte, da’ eu am 10 ani de muncă în oraş.
acum trebuie să se întoarcă din nou de la clasa muncitoare - Şi care e treaba?
spre clasa ţărănească, dar modernă şi democratică. Adică - Eu acuma sunt dat în şomaj. Din ce să trăiesc?
ceea ce vă spuneam cândva, casa de la ţară poate să aibă un - Cum din ce să trăieşti? Ai bunici la ţară?
hidrofor, o baie ca la oraş, casa de la ţară poate să aibă un -D a .
televizor cu antenă, dacă simte omul nevoie de cultură sau - Cât pământ au?
internet. - 2 ha.
Dar tinerii care stau şi pierd vremea şi bat mingea în Şi i-am explicat:
faţa blocului, în cinematograf, sau pe 3D sau ce urmăresc ei - Din banii pe care îi iei de la şomaj, până se
acum cu ochelari dubli, tinerii care stau şi mănâncă seminţe termină şomajul, tu ai arat 1 ha şi ai pus lucemă. Creşti 30
la colţul blocului sau care fac antrenamente sportive la sală, de mieluşei sau 30 de gâşte sau 50 de găini sau 2 purcei sau
în aceste săli de fitness unde mai consumă din energie o văcuţă, pe celălalt hectar pui porumb să ai de mămăligă.
pentru a arăta bine, ei nu duc o viaţă normală, nu se Nu pui grâu că nu ai combină şi începi să mănânci şi
dezvoltă armonios ci artificial. Este bine ca această energie ecologic, vinzi şi o parte din produse care nu-ţi trebuie.
să o transformăm într-o energie pozitivă, în repopularea - Da, dar sunt ieftine.
satelor pierdute. Intr-o zi a venit la mine un grup de tineri - în clipa în care o să fie piaţa invadată cu produse
şi au spus: ieftine şi de calitate, nimeni nu se va mai duce în
- Părinte, daţi-ne un cuvânt de folos! Ce să ne supermarket să le cumpere proaste, artificiale şi scumpe.
facem când terminăm şcoala? Noi am stricat agricultura, nu agricultura pe noi. Ca drept
- Mă tem că n-o să vă placă ce o să vă spun. dovadă că ceea ce-ţi spun este un mare adevăr, îţi dau
Şi ei au încercat să mă prindă în cuvânt cum făceau răspunsul din Scriptură: Şi a făcut Dumnezeu cerul şi
saducheii cu Mântuitorul: păm ântul85 Nu scrie acolo, a făcut cerul şi asfaltul. Asfaltul
- Dar de ce spuneţi aşa, Părinte? Ce, o să ne spuneţi l-a inventat omul, este pământul creat de dracul. De aici şi
să ne facem toţi călugări? tradiţia populară că satana te bagă în cazanul cu smoală.
-N u ! Când eram copil şi aveam 4 ani, la mine în sat era o staţie
- Cum adică nu? Da’ ce aţi vrea să ne facem? de asfalt şi scotea un fum negru şi bunicul meu spunea:
- Să vă faceţi cu toţii ţărani autentici! „Aceea e gura iadului. Dacă nu eşti cuminte, te duc acolo la
- Păi, cum aşa?
85 Facerea 1,1.
62 63
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
moara dracilor unde scoate fum.” Dar ce era? O moară de - Nu, se cultivă.
asfalt amesteca bitum fierbinte şi făcea asfalt de turnat pe Şi de ce nu vreţi să le cultivaţi? De ce să mă duc să
drum. Asfaltul e un artificiu necreat de Dumnezeu. Şi i-am culeg căpşuni în Spania când ar putea România avea tarlale
spus, aceasta e marea greşeală a lui Dumnezeu că nu a pus de căpşuni?! De ce să mă duc să culeg ardei în Spania când
asfalt pe dealuri printre culturi, că nu a pus asfalt pe ar putea România avea tarlale de ardei?! De ce trebuie să
rândurile de pomi, că nu a pus asfalt pe rândurile de ceapă iau came din import când ar putea geme România de
ca noi să nu ne murdărim. animale crescute, date şi vândute la contract?! Pe vremuri,
- Păi, cum, Părinte, dacă ai pune asfalt cum ai ara? în timpul regimului totalitarist, erai obligat să creşti la doi
- Vezi că ai minte? Dumnezeu ne-a lăsat nouă un alt ani un taur să-l dai la contract, un porc ori 10 păsări ori 5
fel de asfalt. iepuri ori un miel, ce cotă îţi cerea. Ei, acuma, noi am
-C are? adunat aceste studii care sunt şi bune şi nefolositoare. Pe
- Iarba. Priviţi la păsările cerului, priviţi la crinii ideea că avem o diplomă nu ne dăm mişcaţi spre realitatea
ţarinii, uitaţi-vă şi la înţelepciunea lui Solomon că nici unul adevărată de a trăi.
nu s-a îmbrăcat mai frumos decât a îmbrăcat Dumnezeu In momentul în care vom scoborî din nou toate
ţarina. Acela e asfaltul nostru! Pe vremuri, când oamenii obiceiurile şi toate tradiţiile populare de a munci pământul,
mergeau undeva, mergeau pe poteci fie de deal, fie de că acuma e firesc că nu vom mai ara cu plugul că s-a
munte, iar potecile aveau pe lângă ele iarbă. Omul când inventat tractorul, firesc că nu vom mai semăna cu sapa că
ieşea de pe potecă în marginea ierbii, intra în iarbă şi avem semănătoarea, firesc că nu vom mai tăia o buruiană
spunea, să-mi curăţ puţin pantofii de praf sau de noroi şi cu sapa, că ai trecut cu ierbicidul. Dar ca să-ţi fie lene să
mergea prin iarbă. Aşa era spălatul picioarelor, aşa se strângi de pe tarla, să depozitezi, să gestionezi pământul
curăţa; Noi ne-am învăţat doar pe asfalt şi acesta este un care te hrăneşte - este o blasfemie în faţa Duhului Sfânt. Şi
mod artificial de a muri şi vom muri precum stau păsările la le-am spus: Aţi auzit ce i-a spus Dumnezeu lui Adam? în
grădina zoologică hrănite artificial în cuşti, cum stau sudoarea feţei să-ţi câştigi pâinea, iar pământul să aibă
animalele la grădina zoologică! Dar dacă vă veţi întoarce la spini şi pălăm idăl86 Buruienile pe care le vedeţi pe pământ
ţară... sunt păcatele noastre, iar culturile pe care le vedeţi sunt
- Ne pare rău, Părinte. La şcoala pe care o avem nu faptele bune ale noastre. Noi aşa trebuie să arătăm, ca un
vom ajunge la ţară niciodată. pământ mănos. De aceea spune psalmistul: Văile vor
- Deseară când o să ajungeţi acasă, ce mâncaţi? înmulţi grâul, vor striga şi vor cânta}1 E omul smerit plin
- Păi, azi e miercuri, mâncăm roşii, un cartof, ce de fapte bune, aşa se tâlcuieşte la Sfinţii Părinţi din psalmi.
mai găsim. Şi au spus:
- Şi acestea unde cresc, în spatele blocului?
- Nu, le luăm din aprozar.
86 Cf. Facerea 3,17-19.
- Şi cresc în aprozar? 87 Psalm 64, 14.

64 65
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Părinte, cred că orice am face în viaţa aceasta dar pământul l-a dat fiilor oamenilor să-l stăpânească90. Dacă
la ţară nu ne vom mai întoarce niciodată. l-a dat să-l stăpânească, l-a dat să-l muncească. I-a spus lui
- Nu-i nici o problemă. Necazul, lipsa, sărăcia, Adam: Să-ţi câştigi pâinea în el?1 Deci aceasta este forma
criza, foamea ne vor aduce acolo unde ne e locul. reală şi concretă.
Spuneaţi că unii au muncit pentru o diplomă, dacă ei Cine este competent într-un domeniu, va ajunge la
vor fi competenţi, vor fi descoperiţi şi vor fi folosiţi ca atare criterii de competenţă, un chirurg bun rămâne veşnic un
şi ei se vor putea integra în viaţa socială superioară. Cei chirurg bun, un jurist bun rămâne veşnic un jurist bun, un
care trăiesc o viaţă socială superioară dar la nivel artificial, avocat bun, un avocat bun, un ţăran autentic va rămâne un
adică de dragul de a purta doamna o pălărie sau de a umbla ţăran autentic. Dacă ar vrea ei să facă locuri de muncă şi să
ea cu poşetă, va arunca ea şi poşeta şi pălăria că foamea scoată ţara din criză, nu e nevoie decât de repopularea
trece prin stomac şi atunci, sigur că lipsa ne va duce la satelor. Ar trebui doar să investească puţin, că din al 2-lea
adevăr. Că aşa spune, singura cale când vrei să cucereşti o an ar avea deja şi venitul, pentru că în momentul în care
cetate este să-i tai apa şi hrana. Când ne va lua Dumnezeu merge agricultura, toate se urnesc îno ţară. Dar când nu se
apa care e din ce în ce mai scumpă, că dai la bloc pe 1 m3 face muncă nu ai criteriu de profesionalism, nu ai pe ce să
ca într-o ţară africană deşi la noi curge apa din toate mergi. Ai agricultură, ai nevoie de industria panificaţiei, ai
streşinile, şi când o să dai pe o bucată de pâine cât nu face, pădure, ai nevoie de industria de prelucrare a lemnului, ai
te duci singur şi o cultivi. Adică ne vom întoarce la snopul agricultură, ai nevoie de unelte, industria fierului se
de grâu pus în treier şi făcut plăcintă, prin măcinatul de la dezvoltă, ai agricultură, ai nevoie de irigaţii, industria
moară. De ce vă spun lucrul acesta? metalelor se dezvoltă. Sunt legate una de alta. Deci vrând-
Noi nu suntem o ţară cu potenţial neapărat nevrând, trebuie să ne întoarcem la talpa pe care am
industrial. Suntem o ţară agrară din toate punctele de vedere părăsit-o.
şi avem şansa redresării economice prin agricultură şi avem Ne-am învăţat să facem la casă talpa de beton, când
potenţial în pământul românesc cum ne-au spus nouă Hristos a spus: Temelia casei celei sănătoase să nu o pui pe
chinezii în vremea când noi i-am învăţat pe chinezi nisip unde o mişcă apa, să o pui pe piatră unde vântul şi apa
agricultura intensivă. Când vom învăţa să preţuim fiecare nu o poate mişca.92 Deci noi trebuie să ne întoarcem acolo
palmă de pământ, nu vom muri. Când vom batjocori de unde am plecat. Pământ eşti şi în pământ vei merge
pământul, ne va batjocori Dumnezeu pe noi, pentru că El a până te vei întoarce în pământul din care ai fo st luat,93
spus: Pământul să vă hrănească şi pământul să vă
no QQ
Când ni s-a spus că mergem în pământ, unii au tâlcuit că
crească. A l Domnului este pământul şi plinirea lui şi l-a gata, trebuie să murim, să intrăm în sicriu. Nu, pământul ne
dat oamenilor şi l-a dat fiilor oamenilor. Aşa spune, şi
90 Psalm 113,24.
91 Facerea 3, 17,23.
88 Facerea 1,11-12. 92 Cf. Matei 7, 24-27.
89 Psalm 23, 1. 93 Facerea 3, 19.

67
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

astupă, dar pământ eşti şi în pământ vei merge, mergi şi înainte satana a venit şi i-a ucis lui Iov prin oameni răi,
trăieşte din pământ. Mănâncă din pământ, rădăcina, fructul, cămile, copiii, casă, avere, acuma vine instituţia statului, te
poama e a pământului. Aceasta este tâlcuirea reală a acestui execută silit şi rămâi mai rău ca Iov.
stih, nu neapărat ni s-a pus ţărâna. Eminescu a fost un mare Iov avea dreptul să se roage, astăzi nici nu mai ai
filosof şi a spus: Până la urmă orice ai spune J Peste toate timp să te rogi pentru că te ia puşcăria. Ce se întâmplă?
o lopată de ţărână se depune Trebuie să ne coborâm de
.9 4
Dumnezeu trebuie să fie perm anent în ecuaţia
la domnia artificială, de la traiul insolent, ca să spunem aşa, gestionării familiei. N-ai să poţi face niciodată familie
şi să ne întoarcem la adevărul pur, adică la acel stih al sau avere fără Dumnezeu, chiar dacă la prima vedere
Apostolului Pavel, care a spus aşa: Cine nu munceşte nici avem ocazia să vedem familii cu oameni care spun: Pentru
să nu mănânce,95 ce să mă rog? Ce mi-a dat Dumnezeu? Pentru ce să mă duc
La baza familiei este protecţia socială a familiei, la biserică? Care-i folosul? Folosul îl vor vedea abia mai
instituţia care nu face nimic absolut pentru familie. Cum vă târziu când, după ce au toate, vor vedea nişte neajunsuri
spuneam altă dată, nu nostalgia comunismului ci amintirea care depăşesc problema unui ban din portofel sau o
acelor ani când tinerii primeau de când s-au căsătorit fie o problemă care ţine de aprins o lumânare. Adică vor avea
garsonieră, fie o cameră de cămin, fie un apartament probleme la care vor voi să aprindă mii de lumânări dar nu
modest. Cei care începeau să aibă copii primeau cu o mai foloseşte. Adică Dumnezeu ştie să-şi ia cu dobândă şi
cameră, cu două, cu trei, după numărul de vieţuitori din eu chiar am cunoscut oameni care au pornit pe calea
casă şi aveau dreptul de a plăti foarte uşor din salariu, bisericii, s-au spovedit, s-au împărtăşit, Dumnezeu i-a
oferindu-li-se un serviciu permanent ca ei să poată plăti în ridicat din cenuşă, ca să folosim un termen, au ajuns
timp acea locuinţă .pe care o primeau, lucru care astăzi, oameni înstăriţi şi s-au întors înapoi de unde au plecat. Şi
chiar dacă s-a încercat povestea cu prima casă, ea a fost un au spus aşa: „Părinte, dacă scăpăm de necazurile pe care le
eşec din start pentru faptul că astăzi nu există locuri de avem şi rezolvăm problemele, o să dăm bani şi la biserică.”
muncă. Cineva mă întreba de dimineâţă:
- Părinte, credeţi că noi mai putem face ce a tăcut m. Integrarea în societate
Iov pe groapa de gunoi? Spuneaţi de integrarea în societate, da. Uneori noi
- Frate, ţine minte ce-ţi vorbesc, când nu există ne putem integra în societate dacă ne conformăm unor
Dumnezeu, toată România e groapa lui Iov că tot ce reguli generale ale societăţii. Adică este una să dau bună
agoniseşti în 5, 10, 15, 20 de ani cu firma şi cu economia pe ziua, să fiu corect la locul de muncă, să fiu ordonat în ceea
care o faci tu la aşa-zisa ta societate, un minut dacă nu ai ce desfăşor, dar nu este totuna să mă integrez şi aici vă spun
fost atent, nu mai vine dracul ci vine fiscul şi-ţi ia tot. Dacă o întâmplare a tinereţilor mele. Nefiind fumător şi beţiv,
când se făcea câte o şedinţă în vremea când făceam eu
serviri, spunea: Pe Costică trimite-1 undeva, nu-1 chema,
94 Eminescu, Mihai, Scrisoarea I. pentru că ăsta nu bea şi nu fumează cu noi şi nu avem ce
95 Cf. II Tesaloniceni 3, 10.

68 69
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
discuta. Adică, eu mai mult îi încurcam şi mă duceam şi ai luat-o cu cana de porţelan şi nu ai luat-o cu cana de
lucram ceva, eram scutit de grijă. Deci nu poţi să te ceramică.
integrezi în cele rele. Pot să mă izolez faţă de păcat sau In momentul în care nu au reuşit aşa, începe
de cele rele, atunci mă integrez într-o societate stricată dar bombardarea cu sancţiuni, dar nu pentru că ele ar fi
rămân ca un mic Lot acolo în Sodoma şi Gomora, în adevărate, ci tot ca un abuz de putere la adresa românului,
pătrăţica mea, dar aceasta nu înseamnă că nu voi fi expus tot ca o formă de distrucţie cu ţintă fixă până ce la un
unor pericole. moment dat, tu ai două şanse: Ori să închizi activitatea
Poate că eu nu am dreptate dar cred că este vorba de respectivă ca să nu te bagi în vreo datorie care te depăşeşte
un flagel, de o lucrare a satanei care pândeşte lumea bună şi şi să devii falimentar sau să ajungi să te vinzi pe tine însuţi
o trage în ispită. Noi folosim acum după americani să scapi de datoria respectivă, ori începi să faci
termenul de afacere, dar nu înseamnă că dacă eşti un compromisuri dar cu două scopuri. După ce te-a împins în
grădinar bun eşti un afacerist, nu înseamnă că dacă eşti un compromis, compromisul acela îţi rămâne ca o cureluşă la
agricultor bun eşti un afacerist, dacă eşti un fermier bun eşti căţelul de ogradă, căreia seara îi agăţi numai clenciul în
un afacerist, dacă eşti un zootehnist bun eşti un afacerist, un zgardă. Tu până aici te întinzi, dacă ai făcut un pas de aici
doctor bun eşti un afacerist, dar ei aşa spun: Acestuia îi încolo ... Asta aşa se cheamă - sponsorizare politică,
merge afacerea. într-un termen mai modem, ajuţi partidul. Noi trebuie să ne
în momentul în care eşti corect şi munceşti, şi atunci ajutăm pe noi, acesta e primul ajutor. După ce ne ajutăm pe
apare o situaţie de compromis. Dacă nu te-ai compromis tu noi trebuie să ajutăm pe semenii noştri ori semenii noştri
ca om, ci eşti familist, eşti iubitor de casă, de copii, de sunt mama, tata, frate, soră, ai unde să împărţi.
morală, de conştiinţa din tine, o educi sănătos, atunci vine o Cei care nu cedează nici aşa, există o altă metodă
altă etapă, compromiterea ideologică. Automat eşti racolat, numită mass media. Atunci începe şicanarea într-un ziar, la
şi acesta e un adevăr. La ora actuală România aşa a decăzut, televizor şi ajungi la uciderea aproapelui tău prin cuvânt,
să nu aveţi impresia că România a decăzut că a venit cineva prin cele două mari metode, calomnia şi denigrarea, care,
şi i-a mutat o piatră de la temelie, nu. România a decăzut cum spunem noi astăzi, i-a făcut imaginea praf. Aici nu este
exact prin acest fenomen. Dacă cineva a muncit şi a fost vorba de imagine, aici este vorba de debilitatea societăţii,
corect şi a fost serios, automat au venit şi i-au spus: Vrei să societatea fiind slăbită, fară repere, fără caractere, că
fii cu noi? Vrei să faci cutare lucru? Şi au început cele 3 dumneavoastră spuneaţi, învaţă un intelectual şi se trezeşte
metode: şicanarea, exact ca în primele veacuri creştine, fără loc de muncă. Da, aşa este pentru că în momentul în
controale de rutină, să spunem, fie financiare, fiscale, OPC, care vrei să ai un loc de muncă trebuie să ai şi puţin tupeu,
sanepid, orice desfăşori tu în activitatea respectivă, chiar şi trebuie să ai şi îndrăzneală, să fii obraznic, să recurgi la
apă dacă vânturi, vine Mediul şi te întreabă de ce ai luat-o compromisuri că trebuie să exişti.
cu cana de plastic şi nu ai luat-o cu cana de tablă sau de ce Deci nu ţi se dă voie să trăieşti sănătos, acesta este
cuvântul. Se încearcă în mod voit să se strice demnitatea

70 71
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

românească, cea care mai este, picătura aceea. Pe ţăran l-a plângem. Au spus că anul acesta pâinea se va scumpi din
convins că e mai bună asociaţia, ca el să stea cu mâna în cauza ploilor, multe terenuri s-au compromis. Ele erau
buzunar şi să aştepte la sfârşitul anului 300 de kg de grâu şi compromise de astă toamnă, de la nearat şi nesemănat, că
l-a liniştit. Tot pe ţăran l-a convins că nu trebuie să ţină ce a fost în picioare, cel care a investit a avut grijă să
vaca, că, consumă mult şi să ia laptele din magazine şi strângă. Inundaţiile sunt calamităţi. Dar nu ţii 20 de
ajungi să mergi la supermarket sau la hipermarket şi milioane sau 10 milioane sau 5 milioane sau 2 milioane de
cumperi o cutie de lapte care nu se compară cu laptele pe terenuri agricole vraişte şi spui că a fost calamitate şi pentru
care îl mulgi de la vacă. Atunci, sigur, într-o mentalitate din aceasta ai scumpit pâinea. Pâinea s-a scumpit datorită lenei
aceasta aristocrată şi lenea devine aristocrată. Omul se noastre, pentru că este mai lesne a cumpăra grâu din import
învaţă şi spune aşa: M-a dat în şomaj. Da, pentru un contra unor costuri şi comisioane decât a ara nişte pământ şi
orăşean e o catastrofa. Acela stă între 4 pereţi şi la el costă a-1 semăna în mod serios, în dorinţa de a face agricultură.
totul cum vă spuneam odată, şi frunza de pătrunjel o Acestea sunt lucruri ce ţin de organizarea socială, ţin de
plăteşte. Dar când eşti la ţară de ce trebuie să te temi? Nu buna cârmuire a ■ţării, de gospodarul ţării, cum se spune, de
mai ai de ce te teme. Lumea se împarte în două categorii: conducător. Când conducătorii sunt slabi, iar ne întoarcem
clasa intelectuală care să-şi vadă de treabă în oraş şi să-şi la Psaltire, toate lucrurile ies de nimic. Omul doreşte însă să
facă treaba la nivel intelectual şi clasa muncitoare sau primească o soluţie concretă.
ţărănimea care trebuie să vină să populeze talpa ţării, cum Ai putea să-ţi iei o locuinţă în oraş. Cum? Dacă
se spune. statul ar investi să construiască aceste locuinţe, să le dea
Cred că cel mai sănătos mod de integrare şi de tinerilor să plătească chiar până la sfârşitul vieţii dacă e
creştere a rentabilităţii într-o ţară care nu merge este nevoie, dar o sumă care, adunată toată la un loc ar face
dezvoltarea agriculturii. Până nu vom avea brevet de fonduri pentru alte locuinţe şi ar fi un rulaj. Deci totul
agricultor, nu vom reuşi. Dar ce înseamnă brevet de începe de la ceva. Era şi în Scriptură, când i-a pus
agricultor? Omul trebuie să ştie să sape, să prăşească, să Dumnezeu pe Adam şi pe Eva în rai le-a spus aşa: Din toţi
semene, să cosească, să îngrijească un animal, să facă un pomii să mâncaţi.% Nu a plantat Adam pomii, Dumnezeu
asolament, să planteze o plantă, să pască un animal, să-l i-a plantat şi a spus: Şi a pus rai spre răsărit, şi l-a pus cu
exploateze. în momentul în care, nu pe teorii, ci în mod pomi şi l-a răsădit97 ş.a.m.d., ca să înţelegem noi că era
practic de lucru, se arată cum se pregăteşte terenul pentru stăpânul proprietăţii respective. Era simţul proprietăţii, dar
grâu, pentru cartof, pentru porumb, cum se paşte vaca, cum cum? în mod îndumnezeit, adică în conlucrare cu harul. Şi
se hrăneşte oaia, cum se hrăneşte pasărea, atunci i-ai dat a spus, i-a dat pomul vieţii să mănânce din el să aibă
brevet de agricultor şi în loc de şomaj, îi dai subvenţie 100 lumină, să aibă înţelepciune.
de lei pe lună să facă agricultură, nu şomaj să doarmă acasă
să mănânce seminţe. Omul este certat cu munca şi pământul
96 Facerea 2,16.
stă pârloagă peste tot iar noi murim de foame, dar ne
97 Cf. Facerea 2, 8-9.

72 73
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Aşa şi societatea, nu poate aplica legi pe o traistă realitate. Munca este primul lucru. Fără muncă nu vom face
goală, societatea nu poate aplica legi pe foame, pe nimic, pe nimic, putem să ne rugăm, putem să stăm la rugăciune,
vorbe goale. Societatea trebuie să aplice nişte legi pe ceea putem să stăm în biserică, că unii spun:
ce lucrează concret. Ei au făcut chiar şi acel proiect cu - Părinte, m-am rugat şi nu mi-a ajutat Dumnezeu.
prima casă, nici acela nu a fost bine gândit, pentru că în - E adevărat, dar pe lângă faptul că te-ai rugat,
momentul în care tu obligi omul să investească pentru trebuie să şi munceşti, că Apostolul Pavel a spus lucrează şi
locuinţe, în ţara aceasta, la câte mii de tineri sunt şi punând te roagă. Sfântul Antonie cel Mare şi Apostolul Pavel spun:
fiecare milionul lui, anul acesta faci de 10 case, la anul mai Pe nimeni nu am îngreuiat
QO
cu trupul meu. Ziua am lucrat şi
faci de 10, la anul mai faci de 10, dar tu, între timp creezi noaptea m-am rugat.
locurile de muncă: E nevoie de fier-beton merge fabrica, e Noi trebuie să creştem această generaţie care are
nevoie de ciment merge fabrica, e nevoie de dulgher merge direcţia greşită pentru că e ca la genetică - dintr-o genă
şcoala, e nevoie de maistru merge şcoala, e nevoie de bolnavă nu poţi să scoţi un produs sănătos, aşa e şi în
muncitori merge banul, circulă, e nevoie de meseriaşi, societate, dintr-o familie bolnavă spiritual vor ieşi
merge calificarea şi atunci angrenezi un întreg sistem. neadaptaţi social iar dintr-o familie bolnavă economic vor
Vedeţi? ieşi săraci pe bandă. îmi spunea o doamnă:
Trebuie să avem gândirea macro-socială, nu micro- - Părinte, sărăntocii ăştia nu mai nasc un copil, că aş
socială. Da, acela şi-a rupt un picior, dă-i 2.000 de lei şi se vrea şi eu să botez.
face sănătos, gata, s-a rezolvat problema. Nu aşa! Trebuie - Doamnă, dar naşteţi dumneavoastră să boteze ei
cercetată atât cauza ruperii piciorului, cât şi modul de că aveţi cu ce să-i creşteţi.
vindecare, calea, tratamentul. Dumneata mergi puţin câte - Părinte, mă scuzaţi, am un băiat, ce vreţi să fac o
puţin, noi îl punem întâi în ghips, îţi dăm un însoţitor, fă turmă?
paşi iar data viitoare uită-te pe unde calci. Nu, el şi-a rupt - Dar de ce să-l facă tocmai săracul? Fă şi dumneata
piciorul, noi l-am plătit şi am terminat, ne-am spălat pe unul.
mâini. Nu aşa se face, aceasta este greşeala cu care noi nu Am auzit o glumă, că pe criza aceasta e bine să faci
mai putem redresa un sistem social. în ce constă? copii că îţi dă statul bani degeaba. Dar de unde îi iei?
Implicarea directă. Fiecare om trebuie să aibă o Imprimi hârtii? în primul rând te trezeşti într-o zi că nu ai
responsabilitate în societate. Nu poate toată lumea să ce mânca, te trezeşti într-o zi că nu mai ai cu ce te îmbrăca,
aştepte. Ce să aştepte? Avem 4 milioane de oameni care nu mai ai cu ce te hrăni. Apoi a dispărut simţul de care vă
muncesc, copiii sunt copii, avem 3 milioane de pensionari spuneam altă dată, femeia nu mai ştie să coase, vrea cusut
şi 4 milioane de şomeri, că 2 milioane sunt plecaţi pe afară. de-a gata. Femeia nu mai ştie să toarcă, vrea pânză de-a
Şi atunci, ce faci? Poţi să împărţi un măr la 16? Nu hrăneşti
pe nimeni. Oricât de mare ai desena acea felie, ea tot în 16
e împărţită, aşa şi cu aceasta. Trebuie să ne axăm pe
98 Cf. II Tesaloniceni 3, 8.
74 75
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
gata, femeia nu mai ştie să ţese, vrea valul de cea mai bună condiţionat, tot mă înnebuneşte. Eu în clipa asta, zice, nici
calitate, femeia nu mai ştie lucruri care sunt banale la ţară. să mai merg pe stradă nu pot pentru că mă termină psihic
Inchipuiţi-vă, care este semnul frumos la ţară pentru tramvaiul.
a arăta că o familie este de oameni gospodari? Casa - Doamnă, aveţi două şanse, ori vă întoarceţi la
împrejmuită cu gard şi grădina cu flori din faţa casei. Ce viaţa naturală şi vă integraţi undeva unde vă cântă cocoşul
denotă? Armonia din casa respectivă. Pentru că dacă omul dimineaţa şi vă scoală sau vă culcaţi seara când asfinţeşte
îşi permite să fie frumos în faţa casei înseamnă că el se soarele şi s-a întunecat ori, dacă aveţi nervii tari ca lanţurile
simte bine, se simte fericit. în momentul în care te duci de oţel, staţi în mijlocul vacarmului şi rezistaţi.
acum în jurul casei românului, ce vezi? Maşini stricate, Dumneavoastră singură v-aţi băgat în iad, nimeni nu v-a
abandonate pentru că nu au bani nici să le înmatriculeze, băgat acolo.
nici să le vândă, nici să le repare. Toate clădirile sunt fară - Părinte, vă închipuiţi că de la soneria pe care apăs
gard pentru că au fost făcute fără noimă, negândite, la uşă şi până la ultimul aparat pe care îl folosesc acasă,
neproiectate, fără nici o formă. Chiar mi-a plăcut vorba toate au butoane, mie îmi fierb creierii în cap?
unui architect: Dacă vrei să vezi ce e în mintea românului, - întoarceţi-vă la lingura de lemn, la fundul de
uită-te la toate casele din jur, fiecare e strâmbă în felul ei, mămăligă, la parc, la grădină, pliviţi o buruiană, o luaţi din
după mintea pe care o are acela în cap. Şi aşa este. Nu s-a grădină, o tocaţi, nu mai staţi la piaţă, mulgeţi căpriţa, faceţi
impus în primul rând la nivel statal, ca stat român, să existe o lingură de mâncare.
o anumită formă şi să se spună clar: Proiectul acesta îl - Părinte, să nu credeţi că sunt departe de a face aşa
respecţi, nu ce vrei tu. Pe noi ne defineşte orice construcţie, ceva.
nu vii cu fel de fel de idei. Mi-am dat seama de un adevăr pe care nimeni nu-1
Un alt lucru care defineşte clar că este o dezordine poate contesta, societatea noastră este artificializată, noi nu
socială, pe oricine te duci să întrebi ceva, nimeni nu ştie. mai avem clasă muncitoare, e foarte clar. De acum, dacă
încercaţi să vă duceţi la un simplu birou de informaţii să vrem să împărţim România, o putem împărţi în intelectuali,
întrebaţi cum ar trebui făcut cutare sau cutare. Nu ştiu, că avem în toate domeniile, negustori, pentru că singurul
întrebaţi mai departe ... nu-mi dau seama, ceea ce denotă care rezistă e comerţul care a existat de pe vremea lui
că omul este într-un total haos. Din aceasta nu se poate Ştefan cel Mare şi până în zilele noastre şi era singura sursă
reveni glumind. Mi-a spus odată o doamnă: naturală de profit. Şi dacă vrem să vorbim de o clasă care e
- Părinte, simt că înnebunesc. pe dispărute dar s-ar putea forma din nou, e ţărănimea de
- De ce spuneţi lucrul acesta? jos, deci munca rodnică a pământului pentru că în
- Părinte, nu mai fac faţă, pur şi simplu mă momentul în care există mâncare există şi profit. Carnea
epuizează tot, zgomotul de muzică, zgomotul de televizor, este un profit, grâul este un profit, zarzavatul este un profit,
zgomotul de uşă, zgomotul de la apa de la baie, zgomotul fructele sunt un profit, acestea sunt lucruri care se caută
de la aragaz, zgomotul de la hotă, zgomotul de Ia aerul zilnic.

76 77
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Omul va sta fără o haină de lux sau fără o maşină de n. Integrarea în familie şi societate
lux dar fără mâncare nu va sta şi atunci, sigur că există o G raţia: Există asemănări între integrarea în familie şi în
minimă şansă de întoarcere. Intr-adevăr 50 - 60% dintre cei societate? Aşa cum fiecare membru este integrat în familie
din oraş care nu-şi au locul în oraş vor trebui într-o vreme mai mult sau mai puţin, la fel se integrează în societate. Ce
oarecare să părăsească oraşul. Eu sunt ferm convins că va spuneţi sfinţia voastră?
veni vremea când aceste blocuri pe care le vedem arhipline, Părintele Calistrat: Părerea este perfectă. Avem de-a face
jumătate vor fi goale pentru că întreţinerea e din ce în ce cu două planuri diferite, familia este microsocială pentru că
mai costisitoare şi atunci când se suprapun cheltuielile cu dintr-un tată sănătos şi o mamă sănătoasă vor ieşi copii
venitul, nu ai ce să faci, ajungi până la urmă să-l dai educaţi şi atunci când tatăl este integrat bine în familie, el
degeaba şi să pleci. Există dorinţa de a trăi cât mai este şi un membru de onoare sau de calitate al societăţii, că
sofisticat. Am auzit la televizor că unii şi-au cumpărat ce este societatea? Totalitatea persoanelor dintr-un anumit
pământ pe lună. Vă închipuiţi câtă minte bolnavă îţi trebuie loc sau habitat alcătuiesc un sat, o comună, un judeţ, o
ca să ai titlu de proprietate pe lună!? regiune, o ţară sau un principat, cum erau vremurile de
Apoi să nu uităm cele 3 mari plăgi, bău tu ra care a demult. Ce trebuie să descoperim aici? în momentul când
fost adusă odată cu comunismul în 1940 de sistemul vorbim de o integrare familială, vorbim de un habitat. Ce
bolşevic, care a distrus tot ce înseamnă simţ românesc. înseamnă habitatul familial? înseamnă mamă, tată, copii.
Adică din omul serios şi ruşinos, de la paharul de băutură la Dacă tata este sănătos, automat şi soţia va fi o femeie
masă până la a dormi în cârciumă este un drum lung. Apoi vrednică, dacă. soţia este vrednică, automat şi copiii vor fi
sistemul cultural dezinvolt, adică această lipsă de pudicitate vrednici, dacă copiii sunt vrednici, e clar că părinţii sunt de
şi această lipsă de ruşine, ca să spun din partea feminină, calitate.
dezmăţul acesta modem, ei îi spun discotecă, e iarăşi un Există oameni neintegraţi în societate care se
lucru care distruge simţul moral din om şi îl transformă consideră deasupra celorlalţi. Dar o bună croitoreasă, o
într-o unealtă de consum. Cea mai mare plagă care a bună gospodină, o bună profesoară, o bună mamă, o bună
invadat România o constituie drogurile, care vin şi distrug casnică, indiferent că au sau nu au bani, ele fac parte din
şi sunt principalii factori la însingurarea şi izolarea de societate, se îmbracă frumos, se îmbracă curat, se îmbracă
societate. Sunt primele semne că omul nu se mai poate îngrijit, îi respectă pe ceilalţi oameni, duc copilul de mână,
integra în societate pe lângă sărăcie şi lipsuri, pe lângă îl iau de la şcoală, muncesc şi îşi câştigă pâinea mai multă
incapacitatea de plată şi datorii sau pe lângă lipsa de loc de sau mai puţină, aceasta însemnând că există o integrare.
muncă şi o sursă de finanţare, omului îi rămâne să se ocupe Dar încep înstrăinările de societate pe baza viciilor.
de lucruri josnice - furt, ucidere, spargeri, înşelătorii, Omul care era adaptat în societate nu-şi mai găseşte locul,
minciună, tot felul de metode subversive. apare dezadaptarea beţivului şi urmările ei, lipsă de
seriozitate, virulenţă, violenţă, criminalitate. Cine nu fuge
de omul rău? Aceasta este izolarea lui personală. Dar în

78 79
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
familie apare acelaşi fenomen. în momentul în care unul bolnavă. Şi atunci când în comunitate ai un primar neserios,
dintre părinţi este pe panta viciilor apare efectul secundar - comuna merge rău, când ai agentul de ordine publică
divorţul. Dar mai mult decât divorţul apare violenţa în neserios, infracţiunile se înmulţesc, când contabilul fiscal
familie, proasta educare a copiilor, plecarea copiilor de nu este bun, corupţia se înmulţeşte. Vedeţi? S-a schimbat.
acasă, că aşa se naşte delincvenţa. Aţi văzut fetiţe tinere la Ce era de fapt un sat? întotdeauna, preotul, doctorul,
prostituţie, băieţi tineri plecaţi fară căpătâi, iau ţările la jandarmul, primarul, învăţătorul reprezentau nucleul
rând, nici nu ştii pe unde să-i găseşti, în tot felul de reţele. satului. Acuma, lumea bună s-a retras la periferie, a ieşit
în momentul în care o familie din aceasta se din haos iar haosul a devenit frunte şi atunci nu mai ai la ce
destramă mai dă model la două, trei. Ei, dacă cutare face să te aştepţi. Aceasta este o mişcare rotativă dinspre
aşa, de ce să nu fac şi eu? Şi încep să apară cuiburi, încep să exterior spre interior şi dinspre interior spre exterior a
apară, dacă vreţi, mici habitaturi şi atunci cum se comunismului. Comunismul a prom ovat toate non­
selectează? La centrul satului - lumea bună, spre periferii - valorile. îmi aduc aminte, doi bătrâni se certau, la care îi
lumea mai obişnuită, mai modestă, iar la margini de tot apar spune unul:
săracii şi decăzuţii, fiecare este împins la margine. Aici este - Tu ai avut noroc că a venit comunismul că îţi
vorba de o selecţie naturală. De ce? Pentru că cel care este mâncau păduchii pălăria.
dezordonat, în primul rând, nu poate suporta el ordinea. La care acela îi răspunde:
Asta este cel mai grav. - Dacă s-ar mai întoarce odată comunismul, prima
Nu aţi văzut niciodată un om care nu este beat să se dată, ţie ţi-aş confisca totul.
lege de cineva, din contra, cel beat se leagă de omul - Măi, tu să munceşti ca să confişti.
sănătos, sau cel ticălos sau cel leneş sau cel guraliv sau cel Vedeţi că până la urmă mentalitatea sănătoasă, atât
neserios sau, dacă vreţi, se merge chiar la înscenări. Dacă în vremea comunistă cât şi în vremea democratică este
este un om cu bani, se duce anume şi îi loveşte maşina ca munca. Să luăm pilda oricui, uite, dumneata în persoană, în
să-i poată înscena ceva ca să scoată bani de la el sau îl clipa în care te munceşti sau te zbaţi să faci ceva, trăieşti
supără ca să-l insulte şi îl acuză de calomnie. Sunt foarte dar dacă stai şi aştepţi, nu ai ce să rezolvi. Deci este
multe metode de provocare în societate care par mici sau izolarea morală şi izolarea economică, iar în familie este
mari, dar cel mai mult viciile separă oamenii. într-o izolarea de disciplină, de morală.
comunitate veţi găsi exact ca într-un ou, nucleul - lumea în momentul în care unul din familie face rău, ori
sănătoasă în mijloc, coeficienţii citoplasmatici la mijloc şi pleacă femeia cu copiii ori pleacă bărbatul de acasă şi
coaja pe margini. rămâne femeia cu copiii. Dar când s-a întâmplat lucrul
Că acuma lumea bună fuge şi se retrage la linişte şi acesta şi a apărut această dezintegrare, poate să reapară un
devine margine, prin proasta chivemisire a legilor atât echilibru temporar sau poate să nu mai apară niciodată, dar
sociale cât şi morale, ajunge mijlocul satului să fie centrul urmările sigur vor fi pentru că ce văd copiii la părinţi,
răutăţii. Dacă AND-ul este bolnav, toată societatea este aceea fac şi ei. Aceasta este lege de fier în ortodoxie,

80 81
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
fumează tata fumează şi copiii, bea tata beau şi copiii, sunt cum se descurcă, ce fac, se lasă de înţeles că e posibil aşa
răi părinţii sunt răi şi copiii. ceva iar ele sunt pricipala sursă de infecţie a tineretului în
Graţia: Sunt şi excepţii, ceea ce a văzut la tatăl, că bea, formare pentru că tineretul ştie că este posibil aşa ceva în
copilul nu a pus picătură de băutură în gură, sau mama societate.
neserioasă iar fiica a avut o respingere totală faţă de acest S-ar putea că tocmai această legiferare a prostituţiei
comportament. să racoleze mult mai bun şi sănătos, să-l atragă în mediul
Părintele Calistrat: E bun, asta înseamnă că genetic este respectiv pe motiv că este ceva legal, adică să ajungă
ceva sănătos, dar asta foarte rar se întâmplă, să ştiţi, cazuri păcatul la rang de virtute. Ştiţi ce mi-a spus odată o
din acestea spontane avem în toate domeniile, dar luând în prostituată?
general, 30% din imoralitate^ se datorează familiilor - Părinte, dumneavoastră, Biserica, aţi făcut mare
dezorganizate sau destrămate. într-o familie unde viciul greşeală că aţi fost împotriva legiferării prostituţiei.
este la modă şi copiii sunt cu grămada. - N u ştiu despre ce este vorba, zic.
Revenind la ce aţi spus - cum ne integrăm în familie - Noi prostituatele, putem să avem şi noi o biserică
şi în societate - s-ar putea ca în familie, la un moment dat, a noastră unde să ne rugăm şi să o facem din banii pe care îi
prin luminarea lui Dumnezeu sau prin voinţa Lui, unul să se câştigăm noi din păcatul prostituţiei.
lumineze şi să înţeleagă scăderile celuilalt şi să-l izoleze. - Unde aţi găsit în Scriptură că Dumnezeu vrea
Aţi văzut, sunt multe mame cu copiii care s-au izolat de soţ, biserică făcută din bani de la prostituţie?
sau soţ care s-a izolat de soţie. Atunci apare primul prag în - Nu scrie, dar ne alegem şi noi o sfântă cum a fost
care se rupe contactul cu familia. Când faci brânză, în butoi Maria Egipteanca, că ea e ocrotitoarea noastră.
rămâne zerul. Ei, aşa şi lumea aceasta în societate. în - Chiar nu am ştiut treaba aceasta, aud ceva nou.
momentul în care se separă cei buni, ei se încheagă şi se - Dar nu ştiţi că Maria Egipteanca a fost desfrânată?
atrag unii pe alţii, rămân cei care se împrăştie ca apa din - îmi place că aţi citit începutul vieţii Măriei
care provin potenţiali concubini şi concubine, potenţiali Egipteanca, dar aş vrea să-i citiţi sfârşitul.
desfrânaţi şi desfrânate. Astfel se creează masa de viciu. - Ei, dacă o luăm aşa, dar ce toată lumea e sfântă pe
pământ?
o. BOR despre legalizarea prostituţiei Prostituţia este o altă sursă de izolare în familie.
întrebată despre legiferarea prostituţiei, Biserica a Femeia nu se mai poate adapta în viaţa de familie a unui
fost de părere că prostituţia nu trebuie legiferată niciodată. singur soţ. Cap al femeii este bărbatul. Şi bărbaţii care
Eu consider că de va fi legiferată, va fi tot un interes al ajung acolo sunt tot dezintegraţi din familie, care ar trebui
societăţii de a culege nişte roade pe spinarea păcatelor unor să aibă o singură femeie şi să fie cap femeii, ei de fapt
oameni neputincioşi. umblă prin alte părţi. Această izolare prin viciu nu este
în momentul în care aceste personaje există şi mai sănătoasă. Trebuie lăsat fiecare în legea minţii lui şi când
sunt şi promovate de mass media - cât câştigă, cum câştigă, conştiinţa va lovi şi va ciocni acolo în punctul sensibil al

82 83
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

inimii, al gândirii, poate se vor întoarce la cărarea care şi acestea îl separă şi de timpul de rugăciune şi de prezenţa
trebuie. la biserică, totuşi ce soluţii şi ce şanse are?
Din această izolare din familie aţi enumerat acolo o Părintele Calistrat: în secolul XXI, şansele de
gamă de mici stadii care duc la lucrul acesta. Trebuie să supravieţuire a familiei creştine şi a familiei în general,
ştiţi că factorii care duc în punctul respectiv sunt: pentru că poate nu toţi sunt creştini, poate unii sunt de altă
necunoaşterea lui Dumnezeu, necunoaşterea legilor lui religie, constă în primul rând într-o fidelitate şi o autoritate
Dumnezeu, lipsa de legătură cu Dumnezeu prin Biserică şi asupra familiei egală atât din partea soţului cât şi a soţiei,
lipsa de legătură cu Dumnezeu prin citirea rugăciunii sau a încrederea unuia în celălalt, este punctul numărul unu,
Scripturii. Pentru că un om care citeşte cu adevărat în fară încredere nu va exista familie. Apoi, nici planificarea
Sfânta Scriptură sau citeşte o rugăciune, nu ajunge în familială sau naşterea de prunci, nici abuzul ca fărădelege,
punctul respectiv. Ajungem într-un punct unde suntem din măsura şi dreapta socoteală în toate, deci o trăire
nou obligaţi să spunem: Zis-a cel nebun înaintea lui normală cu duh autentic social şi moral după mersul normal
Dumnezeu când păcătuieşte, nu este Dumnezeu înaintea al unor lucruri pe care le dictează atât morala cât şi
ochilor lui, în inima sa", pentru că omul ajunge în punctul conştiinţa din noi.
în care crede că orice face i se cuvine sau că tot ce face este Eu sunt ferm convins că şi cea mai atee femeie, în
normal. Şi când omul ajunge să facă ce vrea el - că este clipa în care săvârşeşte un păcat, are mustrarea ei de cuget;
normal - el ajunge în punctul în care crede că el este şi cel mai necredincios bărbat când face un rău, în mintea
Dumnezeu. Mie îmi aparţine viaţa, eu îmi aparţin mie, fac lui undeva, tot există un strop de părere de rău. „Nu mă ştie
ce vreau cu viaţa mea şi o consum cum doresc eu. Aici nimeni dar cred că totuşi aici nu am făcut bine.” Aici este
intervine necredinţa şi moartea sufletului mai înainte de vorba de trezvie, luarea aminte de sine, lucrul acesta este
moartea trupului. Spune Mântuitorul în Evanghelie: Urechi foarte important. Această luarea aminte de sine ne dă locul
au şi nu aud, ochi au şi nu văd, minte au şi nu pricep.100 care ni se cuvine în societate, pentru că aici avem un
proverb popular pe care eu îl ştiu de acasă: Dacă nu te
p. Viaţă normală într-o societate anormală respecţi tu pe tine nici ceilalţi nu te respectă. Atunci, ce
Graţia: Care ar fi câteva principii sau direcţii pe care le impune respectul? Autorespect.
poate urma familia creştină la ora actuală ca să ducă o viaţă Dacă salut, voi fi salutat, dacă ajut, voi fi ajutat,
normală într-o societate anormală? Concret, dacă nu poate dacă vorbesc frumos, mi se va vorbi frumos, dacă respect,
să vină la slujbe pentru că nu permit obligaţiile pe care le voi fi respectat, dacă întind o mână, voi primi o mână, deci
are faţă de serviciu, faţă de copii, este prins ca într-un vârtej automat e echilibrul de forţe la nivel moral, adică: Precum
voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea.m
Te porţi frumos, vei primi frumos, te porţi urât vei primi

99 Psalm 13,1.
100 Cf. Matei 13, 14-15. 101 Luca 6,31.

84 85
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

urât. S-ar putea să faci bine şi să găseşti rău, dar apare acela spune: Nu vii să lucrezi la mine? Sau ştiu eu pe
următorul fenomen - depinde din partea cui, pentru că poţi cutare. Aceasta ţine şi de maniera de a intra în anumite
să primeşti rău din partea cui nu te aştepţi sau din partea sfere ale societăţii privind locul de muncă.
cuiva la care te aştepţi. Bănuiesc că şi când v-aţi încadrat la tinereţe, după
Dar şi aici este o lege logică de viaţă - înveţi să-ţi ce aţi terminat şcoala şi aţi luat repartiţia, aţi optat pentru
alegi prietenii, tot după un proverb popular, prietenii ţi-i Iaşi. Aţi ales locul unde aţi trăit şi unde v-aţi educat. Dar în
poţi alege, neamurile ţi le dă Dumnezeu. Adică în clipa în acelaşi timp aţi avut ideea, m-aş duce în cutare loc, că sunt
care un om nu este vertical faţă de tine, a doua oară, cel profesori mai de calitate, sau m-aş duce în cutare loc, că
puţin, ştii cum să te fereşti de el, ştii cum să-l eviţi, ştii cum sunt exigenţele mai mari, sau m-aş duce în cutare loc ca să
să-l ocoleşti, ştii cum să-l tratezi. într-o societate normală, pot forma elevi mai nu ştiu cum. Acestea ţin de
trebuie să ai contact cu un mediu sănătos, spune-mi cu cine simţământul interior, adică de formarea interioară a
te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti. De obicei, între oameni fiecăruia, iar după formarea interioară este lupta de păstrare
există afinităţi care ţin întotdeauna de mersul social, pentru a liniei. Este un lucru concret, nimeni nu-1 poate schimba.
că între oamenii cu afinităţi se face şi un botez creştin, se Nu te-ai păstrat pe o linie de lucru, ţi-ai călcat cuvântul, nu
face şi o cununie creştină, se face şi o mică petrecere, este ai fost serios, nu ai fost ordonat, nu ţi-ai îndeplinit misiunea
şi un mic ajutor, se leagă şi o mai bună colaborare şi o mai pe care o ai, nu ţi-ai păstrat promisiunea dată cuiva, începi
bună discuţie. Orice om cât de ticălos ar fi tot are el un să fii marginalizat ori să fii obstrucţionat sau începi să fii în
prieten, cum se spune, de teapa lui, deci tot se destăinuie atenţia celorlalţi ca ţin suspect, deja dai de bănuit, cum se
cuiva, că aşa este născut omul. Homiacov102 spunea, noi spune.
greşim întotdeauna singuri dar trebuie să ne ridicăm tot Aici poţi să profiţi de acest lucru, să te
timpul împreună. Un om poate greşi separat dar are autocorectezi, aici apare şi autoeducaţia. Se spune: Este
nevoie de sfat, singur nu se poate ridica. Oricine ar fi cel autodidact! Da, înveţi să faci cutare sau cutare lucru din
care îl sprijină, şi o singură vorbă bună poate repara un mers. Cel mai important factor în formarea ca om în
viciu. societate, pentru bărbaţi, a fost armata. Faptul că tânărul, la
Când ai reuşit să te integrezi în mediul social, 18-20 de ani, era integrat pe 1 an şi 4 luni într-un loc unde
automat apar şi anumite relaţii sociale şi ce înseamnă aceste toţi mâncau la fel, se îmbrăcau la fel, gândeau la fel, se
relaţii sociale? Din relaţiile sociale, noi putem cunoaşte spălau la fel, munceau la fel, învăţau la fel, aceasta forma
anumite calităţi. Se spune: Vreau un constructor bun, vreau un caracter, chiar mai mult decât şcoala. Din şcoală veneau
un doctor bun, vreau un bucătar bun, vreau un croitor bun, pregătiţi intelectual, ştiau să scrie, ştiau să citească,
vreau un comerciant bun şi atunci se leagă şi acele relaţii în cunoşteau anumite specialităţi. Armata se face după liceu şi
raport de pregătirea şi studiile pe care le avem. în sensul că fiecare avea deja definită o linie profesională.
Eu îmi aduc aminte că la armată ne-a întrebat mai
întâi ce vârstă avem, de unde suntem, ce şcoală am terminat
102 Alexei Homiacov, mare teolog rus.

86 87
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

şi un băiat a spus: Şcoala de bucătar, la care, cineva din familist sau se ducea în câmpul muncii. La cei care am
grupul de băieţi a râs: Şcoală de bucătar, ce e asta? Mama lucrat înainte de armată, armata s-a trecut în cartea de
mea face mâncare acasă şi nu are nici o şcoală, la care, un muncă, ca vechime.
cadru militar de acolo a zis: Dragii mei, să ştiţi, toate Anumite caractere se formează într-un fel şi
profesiile trec prin stomac. A fi bucătar nu-i o ruşine, anumite caractere se formează altfel. Pe vremea lui
indiferent de ce funcţie ai avea în societate, ai nevoie şi de Ceauşescu, în general, la fete existau internate în şcoli, le
masă şi dacă o face cineva calificat, atunci vei putea tu să te punea în camere, aveau pedagoge şi le educa în mod
califici mai departe, că altfel s-ar putea tu să nu ajungi să te instructiv. La spălat pe dinţi, la îmbrăcat, la şcoală, la făcut
califici. Nu i s-a dat voie să râdă că acela avea o şcoală de temele, toate la clasă, toate la masă, le învăţa viaţa
bucătar. Mai târziu s-a văzut că el, ca bucătar, a stat la colectivă. Se întâmpla şi acolo că aveai una leneşă, una îşi
V 9 9

bucătărie ferit de restul companiei şi regimentului. Noi lăsa patul nefacut, una nu se spăla, una întârzia. Aceasta
făceam instrucţie, mergeam, alergam, munceam din greu, el avea rolul de a defini pentru viitor ce fel de om ai în faţă.
stătea acolo la cald şi îşi făcea treaba lui. Când veneam, el Acel fel de om îl găsim astăzi în societate de la 16
era vesel: „Ce aţi mai făcut? Ce aţi mai dres?” Ceilalţi erau ani în sus peste tot: Nu se duce la muncă că a ţipat patronul
frânţi de oboseală, uzi de la ploaie, îngheţaţi de la frig, rupţi la el, pentru că el nu a făcut armata. De unde să ştie el ce
de la cărat, munciţi. El îţi punea cu polonicul în castron şi înseamnă să ţipe cineva la tine? Ea nu se mărită ori nu mai
spunea de multe ori: „Ei, uite, nu e o ruşine să fii bucătar.” stă măritată că a jignit-o soţul şi i-a vorbit urât, ea a plecat
Indiferent de pregătirea profesională, armata contura şi a dat divorţ că vrea viaţă independentă. Ce v-am spus mai
nişte caractere. Aţi văzut, în pământ când plantezi ceva, îi înainte, singularitatea personală?! în păcatele de spovedanie
dai îngrăşământ, îi dai gunoi, îl pliveşti, îl prăşeşti. Aceasta spune singularitate trufaşă, adică foarte greu te apleci să
este prima pregătire a pământului şi semănatul, prima primeşti un sfat sau foarte greu să te apleci să primeşti un
praşilă când plăntuţele sunt mici şi mai începe o a doua cuvânt de educaţie, sau sunt oameni care chiar nu primesc
când sunt mari. observaţii. în momentul în care întâlneşti asemenea
Aşa am văzut eu întotdeauna în mintea mea educaţia elemente, întâlneşti de fapt scadenţele societăţii -
din familie. Prima dată pregăteşti terenul unde se nasc personalitatea cultivată greşit, neseriozitatea, lipsa de
copii, casa, familia şi locul şi cine îi naşte. Apoi, când sunt responsabilitate. Nu a avut cine să formeze un caracter
mititei, prima praşilă e mama şi tata iar a doua praşilă nu frumos.
ştii cine ţi-o face că deja eşti mare. Dar dacă e făcută şi a Acum s-au inventat şi licee particulare unde copiii
doua bine, respectiva plantă creşte şi aduce roadă. Să ştiţi anumitor persoane se duc, plătesc nişte sume, toţi au note
că şcoala de care vorbiţi dumneavoastră este tot o praşilă, mari, sunt deştepţi, sunt frumoşi, ştiu totul, nici o problemă.
acolo îţi formezi o idee generală despre lume şi viaţă, dar Dacă îi iei la bani mărunţi sau la materii nu ştiu nimic, dar
armata era praşila cea de pe urmă, pentru că de acolo pleca ei au terminat totuşi un liceu ca şi cel care merge la
fiecare în direcţia lui. Când termina armata, se însura şi era Negruzzi, la Racoviţă, la Sadoveanu.

88 89
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Graţia: Ca o dovadă că într-adevăr sunt foarte solicitaţi timpul de rugăciune. Când mai discut cu oamenii câteodată,
oamenii la locurile de muncă şi mai ales în mediul privat, ei îmi spun: „Părinte, muncim toată ziua. Când să ne
sunt două cazuri de decese, cunoscute prin mass media, în rugăm?” Eu le răspund: „Timpul nu l-aţi făcut voi, e al lui
urma eforturilor extraordinare, a solicitărilor de la locurile Dumnezeu, voi doar trebuie să-l gestionaţi şi atunci le-am
de muncă. S-a făcut atunci un pic de discuţie şi apoi au fost dat câteva idei de bază şi le-am spus aşa: Invăţaţi-vă, că au
date uitării. Se pune problema a 8 ore de muncă la serviciu, ieşit acatistele acestea mici ca nişte buletine şi fie că eşti la
dar acestea nu se respectă niciodată. Totuşi, cum pot fi şi maşina de cusut, fie că eşti la birou, fie că eşti la gestiune la
creştini în viaţa de familie aceşti oameni? raft, fie că eşti în picioare la spital, fie că eşti oriunde, unde
Părintele Calistrat: Dumneavoastră aţi pus foarte frumos prinzi 5 sau 10 minute liber, scoate cărticica şi zi o bucăţică
întrebarea, dar eu vă dau un răspuns care nu e întocmai cu de rugăciune că înanitea lui Dumnezeu tot rugăciune este.”
întrebarea. Aici vorbim de exploatarea omului de către om. Apoi le-am explicat: în tot locul stăpânirii Lui,
Aici, Mântuitorul Iisus Hristos a spus aşa: Cine nu adună binecuvintează suflete al meu p e Domnul105\ Nu contează
cu Mine, risipeşte.103 Şi aici sunt două lucruri foarte că bandajezi un bolnav, că legeni un copil, că faci mâncare
concrete. O să vedeţi patroni care au falimentat firmele şi în bucătărie, că speli sau calci, învaţă această rugăciune:
au distrus sau au pierdut tot ce au muncit. Am întâlnit foarte Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă
mulţi care, tocmai pentru faptul că cei care au muncit nu au pe mine, păcătosul] Această rugăciune, rugăciunea lui Iisus,
fost plătiţi cum trebuie, au fost supra aglomeraţi, ţinuţi spusă de 100 de ori înaintea lui Dumnezeu este echivalentă
peste orele de program, ore tăiate, ore neplătite, etc., au cu Psalmul 50 de 3 ori. La ce ajută acest lucru? Pui câteva
suferit la capitolul calitatea muncii prestate. Aici este vorba boabe de fasole în buzunar şi începi să te rogi cu acest
despre infatuarea aceea a omului plin de bani şi sătul de Doamne Iisuse, uşor în mintea ta, nimeni nu-şi dă seama ce
sine, că el nu disctă cu oricine, că aşteaptă alţi 10 la poartă faci, în orice fel de muncă ai fi şi când ai terminat dai o
ş.a.m.d. Acesta atitudini au făcut ca şi în firma lor, lucrurile boabă la o parte, mai zici cât poţi. Părintele Cleopa spunea
să ajungă să fie făcute de proastă calitate, să fie făcute la aşa, asta am prins de la el: „Omul care face servici din greu
normă, să fie făcute fără nici un simţ de responsabilitate şi la mină, la loc greu de muncă, nu-i cereţi să postească ca
să se împlinească un alt proverb: Leneşul mai mult aleargă unul care face servici mai uşor. Dacă nu mai poate posti, să
şi zgârcitul mai mult păgubeşte. postească măcar lunea, miercurea şi vinerea. Dacă nu poate
Cele 8 ore de muncă, la foarte multă lume au ajuns şi munca e foarte grea, pentru că el asigură casa şi
la 10 ore de muncă şi chiar peste şi este foarte adevărat. întreţinerea familiei, să se ferească măcar de mâncarea de
Dacă ne gândim la cuvintele Apostolului Pavel, neîncetat came, adică să mănânce lactate. Dacă face o muncă mai
vă rugaţi 04, vom vedea că într-adevăr nouă nu ne rămâne uşoară, să postească postul normal, după boală şi după
neputinţă, cu ulei sau fără untdelemn. Şi spune aşa: Cei care
103 Luca 11,23.
1041 Tesaloniceni 5, 17. 105 Psalm 102, 22.
90 91
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
lucrează mai puţin, să facă măcar o oră de rugăciune rugăciune, acolo aş vrea să facem slujba, nu în sufragerie.”
dimineaţa şi o oră de rugăciune seara.” Asta înseamnă puţin Şi nu mică mi-a fost mirarea când ditamai secretarul de stat
sacrificiu. avea un perete plin numai cu icoane, cu două căndeluţe
în general, când am rânduit canonul la spovedit, aprinse şi mi-a spus că una o ţine pentru vii şi una pentru
le-am spus multor oameni aşa: încercaţi să vă rugaţi seara morţi şi mi-a spus aşa: „După ce soţul meu se duce şi se
chiar dacă sunteţi mai obosiţi, pentru că în prima parte a linişteşte în dormitor, eu stau aici şi mă rog. El nu vine în
serii toropeala îi prinde repede pe toţi cei obosiţi şi aveţi camera aceasta, nu mă deranjează, dacă vrea să vină să
mai multă linişte. Când veţi încerca să vă rugaţi dimineaţa, asculte, ascultă dar nu-1 prea interesează. După ce termin
veţi deranja mai mult pentru că dimineaţa unul nu suportă rugăciunea, mă duc lângă el, mă aşez în pat, ne culcăm şi
becul, unul nu suportă lumânarea, unul nu suportă gălăgia, suntem om normal cu soţia, aşa ne ştiu copiii, aşa mă ştie
mişcarea, deschisul uşii, mersul prin casă. Dar pe foarte soacra, aşa mă ştie socrul, dar aici nu ne deranjează nimeni,
mulţi dintre ucenicii pe care îi am şi îi cunosc, i-am învăţat aici este bisericuţa mea în mijlocul acestui iad de capitală.
să-şi facă din debaraua de la bloc o mică cameră de Şi la serviciu am Psaltirea în sertarul biroului, iar când alţii
rugăciune. Au curăţat totul şi au mai dus prin balcon fac rebus sau se joacă pe calculator, eu deschid sertarul, pun
anumite lucruri sau prin garaj, pe la subsol şi acolo au pus o semn la catisma la care am rămas şi unii mă întreabă
icoană şi o candelă. Omul intră acolo, aprinde căndeluţa, se câteodată: Ce faci Sanda acolo? Aa, nimic, caut nişte hârtii,
pune în genunchi, spune o rugăciune în linişte un sfert de nu le găsesc. Şi zice, zic o catismă, iar împing sertarul, iar
oră, 10 minute, 8 minute. Vă spun lucrul acesta pentru că îmi văd de treabă, iar lucrez. Când nu am teren iar deschid
l-am petrecut în mijlocul Bucureştilor. Venea o doamnă de sertarul, iar mai zic o catismă. în rest, dacă vreţi să mă
la Ministerul Muncii şi avea treabă în Iaşi de multe ori şi credeţi, am cărticica de rugăciuni cu mine în poşetă, în
ne-am cunoscut întâmplător de o Cuvioasa Parascheva. tramvai mă rog, nu-mi este ruşine, în troleu mă rog, nu-mi
Mi-a spus aşa: este ruşine, în metrou mă rog, nu-mi este ruşine, în maşină,
- Părinte, o să puteţi veni odată la mine acasă să-mi când mă duce soţul câteodată la serviri, nu-mi este ruşine,
faceţi o agheasmă? că-mi şi spune: Dar ce, eşti preoteasă, ce-i cu tine? Stai
- Când vom veni la Sfântul Dumitru, vom călca şi liniştit că ce fac eu îţi foloseşte şi ţie.” Vreau să vă spun, un
la casa dumneavoastră. caracter impecabil. Nu m-am aşteptat. Am rămas surprins.
în clipa când am sunat la sonerie şi am intrat în casă Am să vă mai spun ce lecţii ne-a dat doamna. Noi
la doamna, nu ne-a venit a crede ceea ce am putut să eram la ea într-o zi de miercuri şi toată mâncarea era foarte
vedem. Doamna care era toată etichetă pentru serviciul bună la gust. La un moment dat, unul i-a cerut ulei să pună
unde lucra, acum era cu o rochie de casă pe ea şi cu un pe nişte roşii, la care ea întreabă foarte mirată: „Dar
batic pe cap, fără bijuterii, doar cu cruciuliţa la gât, nu mai dumneavoastră miercurea mâncaţi cu untdelemn?” Ea ne-a
era machiată, nu mai era aranjată, nimic şi a spus aşa: pregătit mâncarea călugăreşte, atât de bine era documentată
„Părinte, aş vrea să mergem să sfinţim în camera mea de cu anumite lucruri mărunte care ţineau de tactica ei

92 93
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
personală. A spus: „Părinte, străbunicul meu a fost preot şi sfârşitul de la rugăciunile de dimineaţa şi seara către
eu îl moştenesc pe el. îmi place să mă gândesc întotdeauna îngerul păzitor şi le-am spus: învăţaţi-o că aveţi nevoie de
că ceea’ce fac, lui îi place.” Dacă este bunăvoinţă, într- el tot timpul.
adevăr, după o zi de muncă, ne rămâne seara să aranjăm Cei mai râvnitori fac Canonul de pocăinţă sau
toate lucrurile pentru a doua zi, pentru că de fapt seara e o Canonul de înger păzitor că îl dau foarte des. Mulţi creştini
pregătire pentru a doua zi - casă, masă, haine, călcat, reuşesc să ajungă la nişte practici duhovniceşti deosebite.
spălat, îngrijit, pus copiii în rânduială, pregătit de câteva ore Aici am să dau ca exemplu pe o băbuţă interesantă, care
de somn şi iar de la capăt. vine la noi la biserică. Ea este confecţioneră. Deşi are peste
Când s-au culcat toţi, băgat în pat, cu plapuma trasă 50 de ani, a spus aşa: „Părinte, am stat eu şi m-am gândit,
până la gât, aproape de somn, cu mâinile împreunate pe cum învaţă studenţii la facultate atâtea braţe de cărţi ca să
piept, dacă în genunchi nu ai timp să stai sau eşti obosit, şi iasă domni mari, eu n-oi fi în stare? Eu am învăţat
până adormi, eu mereu le spun: De 7 ori Psalmul 50, de 7 Paraclisul Maicii Domnului pe de rost, am învăţat Canonul
ori Crezul, de 7 ori Tatăl nostru, de 7 ori împărate ceresc. de pocăinţă pe de rost şi toată ziua cât ţăcănesc la maşină eu
Nu contează unde ai să adormi dar să adormi rugându-te. le zic şi nu mă plictisesc niciodată. Când îmi aduc aminte,
Foarte mulţi mi-au spus: „Părinte, să ştiţi că în clipa în care iar îl iau de la capăt dacă am uitat unde am rămas. Dacă îl
m-am aşezat în pat şi m-am pus la rugăciune, chiar îmi termin iar îl mai iau o dată de la capăt, tot îl repet să nu-1 uit
trece oboseala şi nu adorm până nu le fac, e o necesitate. şi aşa mă rog toată ziua la maşina de cusut.” Şi spunea, într-
Parcă altfel dorm după ce le-am citit.” De ce i-am învăţat cu adevăr, că stă şi câte 9-10 ore la muncă. Dar a zis că unii se
aceste rugăciuni? Pentru că sunt complexe şi uşoare. Ca să enervează, unii se supără, unii se tulbură, se mai ceartă între
ştii Simbolul credinţei, ştii de ce crezi în Dumnezeu, nu să ei, nu sunt mulţumiţi şi toţi întreabă:
spui că aşa a crezut şi mama şi tata. Acesta nu e un răspuns - Dar mata de ce nu te enervezi?
ortodox. Să ştii rugăciunea împărate ceresc este epicleză - Eu nu am timp să mă enervez că mă rog.
peste casa ta că o invocă preotul când începe cele 7 Taine în Le-am spus creştinilor noştri o întâmplare foarte
biserică, să ştii Tatăl nostru înseamnă să te rogi ca Iisus interesantă cu Sfântul Antonie. A stat el şi s-a gândit la ce
Hristos, că aşa a spus Iisus Hristos: Când vă rugaţi, aşa să măsură de rugăciune a ajuns. Şi i-a spus îngerul: Du-te la
vă rugaţi.106 Şi ca să ştii şi Psalmul 50 înseamnă să-ţi cutare om în cutare oraş că ai să vezi că acela se roagă
pocăieşti păcatele. neîncetat. A luat sfântul desaga, a ajuns la locul respectiv şi
Dacă luăm atent, rugăciunea unui om. obosit, făcută a găsit un bărbat cu soţie şi copii şi a zis:
toată cu rânduială, este de fapt ca o rugăciune de seară, - Voi cum vă rugaţi?
pentru că nici rugăciunea de seară nu are mai mult de 20 de - Părinte, cum putem.
rugăciuni în ea. Pe foarte mulţi i-am sfătuit să înveţe - Pentru numele lui Dumnezeu, chiar vă întreb cum
vă rugaţi.
106Matei 6, 9.
94 95
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Uite aşa ne rugăm, eu mă rog de cu seară că soţia pus tranzistori şi până la jucat pe internet cu mouse-ul
e obosită de la muncile zilnice. După ce adorm, se mai pentru programe sau ce fac ei acolo, dacă şi acolo spui
trezeşte ea oleacă şi după ce adoarme şi ea, se scoală un pic rugăciunea lui Iisus eşti tot în rugăciune.
copiii şi se roagă ca să se facă către dimineaţă. Tu poţi să faci treaba ce o ai de făcut, să fii atent la
- Şi restul cum acoperiţi? ce lucrezi acolo, dar cu mintea poţi să te rogi. Aceasta este
- Simplu, Părinte. Avem şi noi oleacă de muncă din vorba Mitropolitului Antonie Plămădeală, care era un
rodul mâinilor noastre şi tot ce câştigăm împărţim în 3, o intelectual desăvârşit şi un mare om cu experienţă prin
parte oprim pentru noi să trăim, o parte am mai dat la faptul că el nu a trăit călugăreşte la modul că să bată
biserică pentru că şi bisericile fac liturghie pentru noi, de la metanii şi să citească Psaltirea, dar a trăit între călugări şi a
miezul nopţii până a doua zi la prânz tot liturghie este pe învăţat din frumuseţile lor. El întotdeauna spunea: „în faţa
faţa pământului şi o parte am mai dat la săraci ca atunci Părintelui Cleopa mă plec iar în faţa Părintelui Paisie Olaru
când dormim sau muncim să se roage şi ei pentru noi. Uite mă închin, adică îi socotea sfinţi pe amândoi. Şi spune: Cât
aşa, Părinte, eu mă rog neîncetat. m-au învăţat ei pe mine în anii tinereţii şi ai studenţiei, eu
Aici vreau să ajung, în momentul în care munceşti nu am învăţat din toate cărţile de teologie. Unul m-a învăţat
10 ore, din toată sărăcia ta, dacă vezi un om bătrân, i-ai dat să mă smeresc iar unul m-a învăţat să mă rog neîncetat. Aşa
o pâine o dată pe săptămână. Eu de obicei le spun să facă de profund a fost de marcat. Şi spunea Mitropolitul
lucrul acesta sâmbăta; ţin mult la treaba aceasta pentru că Antonie: Dacă omul cu adevărat ar vrea să nu se despartă
morţii sâmbăta se pomenesc. Dacă ai dat-o din toată inima de Dumnezeu niciodată, nici atunci când rupe o floare, să
e tot o rugăciune. Un sfat bun dacă l-ai dat, e tot o nu o rupă cu ură, să o rupă cu gingăşie, că în creaţia lui
rugăciune. Dacă cineva e supărat şi l-ai mângâiat cu două Dumnezeu intervine.” Atât de sensibilă era starea
vorbe, e tot o rugăciune, pentru că ne spune Isaac Şirul că sufletească, adică de a se gândi omul câte ne dăruieşte
folosul aproapelui e roata ta. Dacă cineva duce un bagaj Dumnezeu nouă, câte ne pune la dispoziţie. Aceasta este
greu şi i l-ai dus doi paşi, e tot o rugăciune, că aşa spune în partea concretă - într-o lume stricată nu trebuie să te
Scriptură, dacă cineva îţi spune să mergi cu el o milă, tu strici ca ei. Eu le mai spun aceste lucruri uneori când vin la
mergi două. Dacă cineva suferă de o anumită afecţiune şi îi spovedit.
alini puţin suferinţa, e tot o rugăciune. Deci avem suficiente G raţia: Exemplul profesoarei cu studii superioare care,
metode prin care ne putem ruga, că spune Mântuitorul: Din având lipsuri, a recurs la soluţia de a face o muncă
porunci Mă veţi cunoaşte .1 0 Şi mai spune: în tot locul necalificată pentru a obţine un ban e o rezolvare de
stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Dumnul\m moment, nepotrivită şi nedemnă. Aceste soluţii nu pot fi
Eşti la patron, te-a pus să ţeşi acolo sau ce lucrează el, de la generalizate.
Aţi spus anterior că în momentul în care omul intră
în casă, lasă toate grijile afară pentru a avea pace în familie.
107 Cf. Ioan 14,20. Este foarte greu de definit astăzi lucrurile aceastea pentru
108 Psalm 102,22.

96 97
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
că greutăţile de la locul de muncă sau lipsa unui loc de curge prin apometru sau prima felie de pâine pe care o
muncă aduc urmări grele în familie. Ziua de muncă nu mai mănânci dimineaţa la micul dejun. Este rezolvarea
este de mult de 8 ore, ci de dimineaţa până seara şi omul problemei biologice a vieţii de familie, dar nu este în
ajunge acasă deja epuizat, indiferent care este munca sa, acelaşi timp o rezolvare a problemei de familie în
mai ales economiştii, medicii, cei din domeniul juridic. ansamblu, pentru că foarte multe familii conservate în
Normal este ca omul să poată avea un loc de muncă potrivit cadrul ortodox românesc, în contact cu mediul occidental
pregătirii, competenţei şi un venit corespunzător. Astfel, şi-au schimbat optica şi vederea sănătoasă asupra a ceea ce
oamenii valoroşi sunt nevoiţi să plece în străinătate. Cunosc numim noi familie. De aici, din acest exod spre străinătate
multe persoane plecate în străinătate şi care păstrează sau spre sursele financiare ale occidentului s-au format
legătura cu ţara prin duhovnic şi prin familie în măsura în familiile sau mariajele de moment, căsătoria de probă.
care au rămas rude în ţară. Cum vedeţi sfinţia voastră ca Unele femei s-au dus şi şi-au părăsit soţii sau copiii, alţi soţi
duhovnic, că familia actuală poate vieţui într-o stare de şi-au părăsit femeia şi copiii. Copiii au rămas fără o
normalitate în cadrul societăţii aflate într-o stare de educaţie sănătoasă sau femeia a rămas fără un ajutor sau
anormalitate? unii, pur şi simplu au luat calea occidentului şi s-au făcut
Părintele Calistrat: în întrebarea pe care aţi detaliat-o pierduţi. Să ştiţi că occidentul, într-adevăr, ne-a dăruit
destul de amănunţit, trebuie să ţinem cont de contextul puţini bani, dar ne-a dăruit şi mult dezastru.
social în care ne aflăm, care nu este propice familiei La un moment dat se făcea o remarcă de către cei
creştine. Din start, această criză traversată de întreaga lume care deţin aceste statistici financiare, că românii au adus din
este de fapt un examen al vieţii de familie. în momentul de străinătate într-un singur an de zile peste 1 miliard şi
faţă, familia creştină se află înaintea unui mare examen - jumătate de euro beneficiu la Produsul Intern Brut al ţării.
păstrarea integrităţii familiei, păstrarea echilibrului în Aceasta nu ne încălzeşte pe noi, aceasta încălzeşte
fa m ilie sau chiar păstrarea bunei armonii în familie, adică coeficienţii care ţin parametrii cu bursa de valori exterioară,
viaţa morală. Pentru că acele soluţii, plecarea în străinătate, interioară, naţională, internaţională. Dar am vrea să ştim
soluţia cu o muncă inadecvată omului cu pregătire câte lacrimi au reuşit să aducă aceşti bani ai
superioară, într-adevăr nu sunt soluţii şi nici nu vor fi occidentului, am vrea să ştim câte familii despărţite a
vreodată soluţii. dăruit acest exod spre occident, câţi copii crescuţi
în momentul de faţă, ele sunt mai degrabă despărţiţi între mamă şi tată, vorbeam în esenţă despre
compromisuri. Ele nu afectează atât starea sufletească sau familia creştină. Deci este un compromis cu dinte lung şi cu
starea morală, dar sunt compromisuri care vor avea mai rădăcină adâncă. Pentru moment sursa financiară de a trăi
târziu efect asupra familiei, asupra vieţii de familie. este o soluţie, dar aceasta nu rezolvă problema protecţiei
Străinătatea, într-adevăr, a fost prima sursă de rezolvare a sociale în România, care este de datoria unui stat de drept
unor probleme financiare. Problemele financiare sunt cele să asigure forţa de muncă şi locul de muncă.
care încep de la coşul de gunoi până la picătura de apă care

98 99
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Iar ceea ce spuneaţi dumneavoastră legat de frânează procesul de dezvoltare, pentru că ei nu sunt la
personalitatea intelectualilor, aici pot spune următorul gradul de competenţă de care avem noi nevoie. Şi atunci,
lucru. Avem intelectuali de jertfă care vor fi buni şi în ţară normal că occidentul apelând la astfel de strategii, va fi mai
şi în străinătate, ca drept dovadă că avem competenţe şi este performant, iar noi iarăşi, ne autoînşelăm.
o cinste ca oameni de valoare din România atât în domeniul Noi creştem oamenii buni şi îi dăm occidentului, iar
medical, cât şi ştiinţific şi orice domeniu ar fi, să meargă să noi, cum se spune, ne oprim partea de mijloc. Partea de
ne reprezinte ca să arătăm lumii că suntem o ţară care ştie mijloc, nemaiavând vârfuri bine pregătite, scade standardul
ce este cultura sau ştiinţa sau valoarea sau, dacă vreţi, ce şi nivelul de pregătire şi atunci, sigur, ai o inflaţie de
înseamnă geniul. profesori, vă dau un caz concret, dat la televizor. Notele de
Dar în acelaşi timp, nu este pentru noi o bucurie de la titularizare erau de la 1 spre 5 şi tu mai dai ştirea la
a scoate toată resursa intelectuală, creierele pregătite în televizor? O dai în mass media, ce să arăţi? Că nivelul de
România şi a le trimite spre exploatare în occident. Pentru pregătire românească a scăzut? Cu ce scop s-a dat această
că, dacă luăm de exemplu, firme IT şi altele, vin şi aleg cei ştire? Tot cu un scop bine definit. Tu ceri salariu mare în
mai buni programatori, cei mai buni analişti, dar ei nu ţin străinătate care vii de la nivelul de pregătire 1-5 în
cont că şcoala românească a investit prin creaţia România? Nu, eu cer salariul pentru pregătirea mea şi
profesorilor, prin mentalitate, prin timp, prin vreme, prin nivelul meu de pregătire 9-10.
uzură. Eu am venit în străinătate pentru că sunt competent.
Un alt mod de a culege intelectuali este formarea de Unii ne pun să echivalăm examene, să repetăm examenele
olimpici de nivel naţional şi internaţional în toate domeniile în sine sau să repetăm studiile, cer aprobarea diplomei,
şi spun: Vă acordăm o bursă în cutare stat să vă pregătiţi. validarea ei. De ce? Tocmai pentru a ne exploata, şi în
De fapt, nu-i pregăteşte ci îi stoarce de informaţia pe care timpul cât ne pregătesc ne fură ceea ce gândim, îşi
au preluat-o din România, pentru că ei pleacă cu un formează oamenii lor pe criteriu de competenţă şi apoi tu
standard mult mai ridicat decât acolo. devii nefolositor şi la un moment dat, ai dreptul să te întorci
Acesta este un mod de a ne autoînşela şi ajung astfel în ţară, dar cu ce te întorci? Cu epuizare nervoasă, cu
la intelectualitatea de catifea. Avem facultăţile particulare. epuizare psihică, cu epuizare biologică, cu epuizarea de
Eu nu spun că ele n-or fi formând câţiva oameni buni, aşa vârstă pentru că treci de o vârstă când nu mai dai randament
cum există elite în toate domeniile. Ei şi-au plătit facultatea şi atunci unde eşti bun? Eşti bun în România. Deci, pur şi
singuri, dacă sunt competenţi, iau şi ei calea occidentului, a simplu, luaţj-vă lămâia că am stors-o. Sau, luaţi-vă
străinătăţii, iar cei cu un nivel scăzut, care ne rămân nouă, pământul că am strâns recolta.
să-i suplinească pe cei care au plecat, plafonează societatea Familia creştină mai are intelectualii dezinteresaţi.
românească prin mulţi oameni incompetenţi dar cu titluri Aţi văzut ce au reuşit instituţiile superioare pentru
competente, care deţin funcţii. Prin aceasta, ei adâncesc instituţiile din subordine - nota de la bacalaureat să conteze
criza, aduc prejudicii vieţii sociale, bunăstării ţării, adică în media de intrare la facultate şi atunci elevul învaţă numai

100 101
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

pentru nota de la facultate şi pentru bacalaureat şi restul cum sunt olimpicii, elitele sau clasele de frunte, cum se
materiilor scad ca randament şi competenţă. Apoi, media de spune, pentru că avem, engleză intensivă, biologie
peste ani, să fie o notă pentru media de la bacalaureat şi intensivă, chimie intensivă, ceea ce înseamnă obiecte de
intrarea la facultate şi atunci notele să fie artificiale, să nu bază. în momentul în care am un liceu de muzică,
mai fie toate în mod natural şi pe competenţă. performanţa e muzica, mă axez pe ceea ce ţine de cultură şi
Când a spus că se poate intra la facultate pe bază de artă; este de sport, mă axez pe ceea ce ţine de performanţă
dosar, în acest caz un 10 dintr-un liceu de specialitate, cum în sport şi în modul acesta reuşeşti să dezvolţi şcoli pentru
ar fi liceele de gradul I sau colegiile judeţului nu se formarea de profesionişti buni în toate domeniile. La fel se
potrivesc cu toate şcolile de la ţară, unde se poate pune tot pune problema şi în cazul şcolilor profesionale şi de
10 dar la nivelul de şcoală de sat şi când vii în oraş şi ocupi meserii.
pe bază de dosar un loc, următoarele 300-500 de locuri la Mircea Platon, român plecat în străinătate la studii,
facultate sunt cu taxă, nu mai este un nivel valoric real. spunea: Şcoala românească este mulţumită că nimeni nu-şi
Pentru cel care a plătit taxă, indiferent că învaţă sau mai dă interesul să aducă un plus de performanţă, toată
nu învaţă, profesorii trebuie să devină îngăduitori cu el lumea se mulţumeşte cu ceea ce este, atunci automat scade
pentru că el dă o taxă. îşi periclitează şi profesorul locul de şi nivelul, şi vorba românului rămâne valabilă, lasă că e
muncă dacă nu are numărul de oameni la taxă, îşi bine aşa, că se poate şi mai rău. Ori, când pleci de la acest
periclitează şi colegiul sau facultatea respectivă numărul de nivel, nu mai trebuie să urci nici o treaptă, podiumul are o
profesori pentru că nu au numărul de studenţi şi atunci se singură treaptă, de la locul I până la ultimul loc, toţi sunt
merge pe un lanţ al slăbiciunilor care nu ţine de protecţia una, iar psalmistul David, care este cel mai în drept şi în
socială, ci ţine de Ministerul Educaţiei. măsură să dea tonul acestei idei, a spus: Când se ridică sus
Vrei standard şi performanţe, te lauzi că ai schimbat oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni109. De ce
un ministru şi ai pus imul cu legi aspre, nu de legi aspre este spun lucrul acesta?
nevoie ci de legea competenţei. Dacă este nevoie ca un în momentul în care într-o şcoală, profesorul nu este
elev să fie pregătit, el poate să dea examene şi din 4 în 4 plătit cum trebuie, el stă în învăţământ şi va preda după
ani. Poate să dea examen la intrarea în clasa I, după grupa remuneraţia primită. Mă plăteşti, îmi dau interesul. Nu mă
pregătitoare, poate da examen în clasa a IV-a pentru plăteşti, dau o lucrare de control, mai dau o lucrare de
intrarea în clasa a V-a, poate da în clasa a VUI-a pentru verificare şi am încheiat media. Nu mă interesează ce ştie
intrarea la liceu, poate da în clasa a X-a pentru intrarea la elevul. De 500 de lei mă plăteşti, de 500 de lei îţi muncesc.
specialitatea de liceu, poate da la intrarea în facultate, poate Medicul stă într-un spital. între medic şi preot este o
da la jumătatea facultăţii, dacă e nevoie, poate da la singură diferenţă, medicul dezleagă durerea, preotul
sfârşitul facultăţii. dezleagă păcatele. în momentul în care Hristos Şi-a spus
Cu cât vor fi examenele mai dese, mai obiective,
vor fi mai eficiente şi vom avea profesionişti mai buni aşa 109Psalm 11,8.

102 103
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
doctor al sufletului şi al trupului, arată clar că este şi medic
şi preot. Preotul bun poate fi un medic bun şi medicul bun
poate fi un preot bun. Pentru că numai dacă luăm modelul
lui Luca al Crimeii, cel care opera în sala de operaţii cu 2. CupCu în afarafamiCiei
icoana sau mai avea acel ritual de a face câteva metanii sau
rugăciuni, încât unii din sistemul de atunci îl considerau
Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum
anormal, dar el nu intra în sala de operaţii fară credinţa că
aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii,
Dumnezeu e cu el şi lucrează cot la cot. Când a venit ordin
ci ca robi ai lui Dumnezeu (I Petru 2, 16).
de la regimul comunist să-i scoată icoana din sala de
operaţii şi să nu mai aibă voie să fie candela aprinsă, a spus
a. Concubinajul
aşa: Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar de voi muri de foame
G raţia: E bine că multe persoane preferă concubinajul
sau chiar de voi face o muncă de jos, eu nu voi mai opera
familiei şi consideră că o hârtie nu-i face mai fericiţi?
niciodată şi nu a mai operat niciodată de atunci. A spus: Eu
Părintele Calistrat: Aici este o greşeală a statului,
tai, dar Dumnezeu însănătoşeşte şi vindecă. Deci când tu te
categoric, declarată şi aprobată prin legile în vigoare,
lupţi să formezi un asemenea medic şi să-l aduci la
căsătoria de probă i se mai spune. Dar toate locaţiile de
asemenea standard încât el să lucreze mână în mână cu
distracţie, restaurante, săli de nuntă şi tot felul locuri
Duhul Sfânt şi cu Dumnezeu, acela nu este un medic, acela
frumos amenajate unde tinerii îşi fac ceremonia
este un geniu, acela este un preot medic, pentru că medicul
pământească a petrecerii de nuntă, sunt închiriate cu un an
credincios va avea cea mai mare performanţă în instituţia în
înainte şi în fiecare duminică se fac în biserică cununii şi
care îşi desfăşoară activitatea, fie că este ORL-ist,
botezuri, eu cred că această lege va pica de la sine. Ea poate
cardiolog, internist sau ortoped sau este chirurg.
să înlesnească o viaţă uşoară şi moravuri stricate unor
Un medic nu trebuie neapărat să taie ca să fie bun.
oameni fără frica lui Dumnezeu, pentru că cei care sunt
Adevăraţii medici se uitau la om şi îi spuneau boala după
oameni adevăraţi, creştini adevăraţi, indiferent că întârzie
mişcare, după chip, după modul de manifestare, după
sau amână, ei vor face cununia. în general, eu sunt adeptul
culoarea ochilor, după culoarea feţei, după mimică, după
acestor familii şi când am prins doi tineri care au şi copii şi
gestică, după tot ce vrei. Adică un medic adevărat te citeşte
sunt necununaţi, imediat am căutat două inele, i-am pus în
cum citeşte duhovnicul păcatele.
genunchi şi am citit cununia. Plecaţi acasă cununaţi, fără să
stau la discuţii prea multe. Nu avem naşi. Găsim noi o
pereche de oameni care stau degeaba. Şi îi fac naşi de
serviciu, se cheamă.
Consider tot o faptă înaintea lui Dumnezeu, fără
bani, fară nimic. După aceea se duc ei şi îşi legiferează
celelalte când au timp. Şi-or lua ei colaci şi lumânări şi
105
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
rochii şi le-or da de pomană unde ştiu ei. Aici este rolul b. Concubinajul şi căsătoria de probă
Bisericii, cateheza preotului e cea mai importantă, iar lângă în momentul în care ei nu ţin cont de acest cuvânt
cateheza preotului este educaţia din familie. Dacă este o dumnezeiesc, apare ceea ce ne-a dăruit nouă societatea prin
mamă generoasă, dacă este un tată perseverent, să ştiţi că legile civile - concubinajul şi căsătoria de probă. Chiar o
tinerii se vor căsători. Eu le-am spus permanent, nu staţi aşa mamă a îndrăznit într-una dintre discuţiile pe care le aveam,
că e o ruşine. Şi să ştiţi că s-a prins, a lucrat asupra tinerilor. să folosească acel termen:
Unii au venit să mă întrebe dacă nu cunosc un nănaş, unii - Părinte, vreau să fac un pomelnic pentru fiica mea
au venit să mă întrebe dacă e scumpă o cununie, unii au pentru că a stat în probe 5 ani cu cineva şi nu s-au potrivit şi
venit să mă întrebe unde să o facă la un preot mai eu vreau să se căsătorească.
îngăduitor, adică să nu le ia o sumă prea mare, mă rog, - La cine vă referiţi că a stat în probe?
mărunţişuri. în general, să ştiţi că noi orice prindem la - La fiica mea.
spovedit şi găsim în neorânduială nu lăsăm în neorânduială. - Am crezut că aţi avut vreun animal ceva de
Este de datoria păstorilor să aibă grijă de turmă. Pentru că, companie.
să ştiţi, există concubinaje dar nu depăşesc numărul de îmi era mie jenă ca mama să vină să spună
familii. asemenea lucruri despre fiica ei. Ca şi cum, ia marfa
Tot familia primează în societate. Unde te duci pe aceasta, foloseşte-o, dacă e bună e bună, dacă e rea,
stradă vezi mamă, tată cu un copil, deci nu stau aşa pentru arunc-o. Nu e posibil. Aceasta nu este o temelie sănătoasă
că dăunează şi copiilor. Aceste concubinaje nu duc decât la a cununiei şi atunci dăm din dragostea dumnezeiască care
delincvenţa juvenilă.110 Noi le spunem copii din flori. Ei nu stă la baza Tainei Cununiei, în dragostea eros, în dezmăţul
sunt copii din flori, sunt copii din dezordine şi asta nu e sexual pe care noi îl vedem în jurul nostru necomentat.
bine pentru acel copil. Fiecare copil se naşte cu o bucată de Adică e suficient să lăsăm mintea şi imaginaţia prin raţiune
pâine subsioară şi cu norocul lui, aşa că nu va pieri nimeni să alunece şi să ne închipuim toată mizeria acestei lumi, tot
de foame. Societatea încă se ocupă de lucrul acesta, unii ce se întâmplă în jurul nostru.
mai înfiază, unii cresc la stat dar trăieşte toată lumea. Nu Chiar îi spuneam cuiva într-o zi, că m-a întrebat cât
am ajuns la forma sălbatică de canibalism să eutanasiem de bun este Dumnezeu. Cine poate să dea dimensiunea
copiii sau să facem microcezariene sau lucruri urâcioase acestei bunătăţi? I-am explicat aşa: Gândeşte-te la două
care să supere pe Dumnezeu. lucruri, nu numai cât este de bun, ci şi cât este de puternic.
Ca să suporţi păcatele la 6 miliarde de oameni pe glob
într-o oră, într-o zi, într-o lună, într-un an, dar să ai puterea
în aceeaşi clipă prin harul Sfintei Liturghii şi prin jertfa
adusă la altar, prin jertfa nesângeroasă, euharistică să le şi
ştergi şi să le şi uiţi! De asta e Dumnezeu, că spune aşa:
110 Bejan, Dimitrie, pr., Bucuriile suferinţei, Tipografia Centrală, Cartea
Atât de mult iubeşte Dumnezeu lumea încât ar putea să o
Moldovei, Chişinău 1995, p. 62-63.

106 107
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
piardă, nu vrea să o piardă ci vrea să o mântuiască, aşa a d ar să ai atitudine de judecător, iar faţă de cei care nu
spus: Eu nu am venit să pierd lumea, ci să o mântuiesc. primesc cuvântul lui Dumnezeu, este în Scriptură spus
Primul rezultat al acestor stări de lucruri este lucrul acesta: In momentul în care cineva nu doreşte să
căsătoria iresponsabilă, apoi, acest patriarhat şi matriarhat asculte cuvântul Sfintei Scripturi şi povaţa pe care i-o dai,
care duce la disensiunea din familie şi creează conflictul să-l cerţi între tine şi el. Dacă s-a îndreptat l-ai câştigat,
individual. Şi acest conflict individual cum este? Dacă aţi dacă nu, mai chemi 2-3 de faţă cu care să-l cerţi şi să-l
văzut vreodată iama, bulgărele de gheaţă, îl iei şi-l dai prin îndemni, iar dacă nu s-a îndreptat, îl spui soborului sau
zăpadă, faci un bulgăraş şi îi dai drumul din deal în vale. bisericii. Dacă nici aşa nu s-a îndreptat, atunci, în clipa
Prin depunerea de zăpadă devine tot mai mare, dar nu aceea el îţi devine păgân şi vameş: Băiete, fă cum te
numai că devine mai mare, devine şi periculos, pentru că în luminează Dumnezeu! Nu mai stai să iei atitudine.
momentul în care am aruncat un bulgăre mic de zăpadă, pot Aici e atitudinea părinţilor, aici e vorba de dreapta
să lovesc pe cineva şi să zâmbească, dar în momentul în socoteală în iubire: Dacă ţinem minte până prin anii 1980,
care este mai mare şi mai greu, lovitura poate fi mortală. desfacem două timpuri istorice, timpul comunist cu reguli
Asemenea lucruri se întâmplă în căsătorie. mai stricte şi cel democratic cu reguli mai uşor de abordat,
La conflict individual se adaugă factorii de conflict. mai permisibile. Şi spunea mama către fată: Nu mă
Şi ce apare în factorii de conflict? Elementele prezumtive şi interesează, te-ai căsătorit, te duci acolo la bărbatul tău, îl
apărătorii din partea soţiei şi elementele prezumtive şi rabzi, îl asculţi, te supui şi faci ce se face în casa aceea.
apărare din partea soţului, a ginerelui. Şi atunci ce se Te-am învăţat de toate, mergi şi fă tot ce ştii şi stai acolo,
întâmplă? Acest conflict se măreşte la scară largă prin de asta te-ai măritat.
supradimensionarea unor conflicte minore din familie.
Dacă Pavel a spus: în momentul în care aveţi c. Concubinajul sau dragostea neasumată
învăţătorii voştri şi părinţi, nu aveţi mai mulţi decât unul, Graţia: Am găsit pe un site formularea concubinajul sau
Cel care v-a născut din duh, Hristos şi acesta v-a dăruit dragostea neasumată. După ceea ce citim în Scriptură, chiar
părinţii spirituali. Păi, te duci şi te sfatuieşti cu părinţii cărţi de psihologie dacă am citi, dragostea implică de la
spirituali care sunt neutri, nu te mai duci la mama şi la tata sine asumare, dacă nu se asumă dragostea, ea nici nu există.
să te sfătuiască pentru că atunci deja calci cuvântul Atunci, concubinajul nu se bazează pe dragoste sau nu
Scripturii. Tu ce mai cauţi din nou în elementul familial implică dragostea, ci numai familia. E corect?
dacă tu ai întemeiat noua familie? Nu poţi să uneşti aceeaşi Părintele Calistrat: Răspunsul îl aveţi în Sfânta Scriptură:
greutate cu aceleaşi simţăminte. Trebuie un simţământ Cel ce desfrânează să fie ucis cu pietre în afara cetăţii. Ce a
neutru care să analizeze situaţia exact cum spunea Părintele spus Mântuitorul femeii desfrânate când a fost prinsă în
Cleopa: Faţă de cei care se ceartă să ai inimă de mamă desfrânare? Iertate îţi sunt păcatele tale,112 dar să nu mai

111 Cf. Ioan 12,47. 112 Marcu 2, 5; Luca 5, 20.


108 109
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
greşeşti! Nu există aşa ceva. Concubinajul este desfrâu, credinţă, iubire, încredere, cu atât dragostea e mai trainică.
este forma individuală imorală admisă într-o societate, fie Cu cât dispar aceste trei manifestări umane, apare
că e prin lege, fie că e consimţită, de la individ la individ, înstrăinarea între cei doi.
dar care nu justifică nimic. Pe Dumnezeu nu-L convinge în Dragostea dumnezeiască nu implică decât dorul de
nici un fel forma noastră de manifestare biologică. Spune cer şi se exclude o apropiere nebinecuvântată faţă de o altă
* 113
categoric în Psalmi: Oameni şi dobitoace vei mântui, persoană. Dragostea agapis înseamnă întrajutorare şi aceea
Doamne. Oamenii sunt cei care se luptă cu legea şi o e milă, nu face parte din subiectul nostru. Iar dragostea de
păstrează. Dobitoace sunt oameni care cad, totuşi care vorbim noi, erosul acesta dintre oameni (bărbat şi
conştientizează şi se ridică. Răspunsul este categoric: Stop femeie), transformat duhovniceşte prin Taina Nunţii în
şi ridicare. N eapărat întoarcerea la adevăr, nu există familie trebuie gândit num ai sub forma încrederii totale,
altfel. a nădejdii totale şi a iubirii totale. Apostolul Pavel a spus:
Ştiţi cum există concubinajul? Scrie în Canoane. Dragostea nu cade niciodată.114 A arătat de ce nu cade,
Dacă doi oameni se iau împreună pentru ajutor dar să nu pentru că rabdă totul, poate fi şi greu când iubeşti: suferă
păcătuiască trupeşte, ci trăind în curăţenie, pot vieţui totul, crede totul, tolerează totul (toleranţa în sensul creştin,
împreună. Acesta e concubinajul dacă nu vrea să se nu toleranţa în sensul obraznic). Spune, voi cei tari să
căsătorească şi vor să fie de ajutor unul pentru altul. Dar purtaţi neputinţa celor slabi,1 5 să împliniţi legea lui
spune acolo, să trăiască fiecare în patul lui, adică să nu fie Hristos, nu pizmuindu-vă unii pe alţii, ci iubindu-vă unii pe
plăcerea şi pofta. Atunci este admis. Aceasta e forma alţii116. Acestea sunt sensurile dragostei.
prietenească, dacă vreţi, a acelei dragoste neasumate. Nu există îndreptarea dragostei către altcineva,
G raţia: Este posibil ca aşa pretinsa dragostea să dureze de acela este consum erotic. Acela nici la sentimente nu intră.
la un moment până la un moment şi apoi se încheie, apoi Tu nu poţi să iubeşti o altă persoană. Mi-a plăcut o frază
dragostea se manifestă către altcineva? filosofică dintr-un pasaj confiicianist: Cum poţi să iubeşti
Părintele Calistrat: Ştiu unde aţi vrut să mergeţi cu pe cineva când nu ai înţeles tu ce e dragostea? Nu ai cum.
întrebarea. Vă dau răspunsul în alt mod. Ce face ascetul Nu a existat niciodată. Sfântul Maxim Mărturisitorul dă o
pentru a dobândi dulceaţa rugăciunii? Se roagă neîncetat. definiţie uimitoare a dragostei: Cine nu a iubit o clipă nu a
Ce face atletul pentru dobândirea medaliei? Se antrenează iubit niciodată .U 7 Atunci ce facem? Nu există aşa ceva.
neîncetat. Ce face profesorul pentru a se perfecţiona? învaţă Astăzi sunt 3 factori: nepotrivirea de caracter, neînţelegerea
tot timpul, învaţă pe alţii învăţând şi pentru sine. Ce face şi lipsa de comunicare, spun ei la tribunal ca să divorţeze.
medicul ca să se specializeze? Practică tot timpul ca să fie Nu este un răspuns. Aceasta este o scuză, dar care în ziua
cât mai bun şi îşi îmbogăţeşte cunoştinţa. Aşa este şi în
dragoste. Cu cât există mai multă tandreţe care înseamnă 1141 Corinteni 13, 8.
115 Romani 15,1.
116 Ioan 13,34-35.
113 Psalm 35, 6. 117 Capete despre dragoste, în Filocalia II, EIBMBOR, Buc., 2009.

110 111
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
judecăţii va fi act provocator al mâniei lui Dumnezeu rând duhovnicească. Dacă ea există duhovniceşte,
asupra noastră. Pentru că pe Dumnezeu nu-L vom celelalte se adaugă vouă. Nu spune Mântuitorul? Căutaţi
convinge de ce nu am comunicat, ne va întreba ce am făcut împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui că toate celelalte
să putem comunica. Şi noi nu am făcut nimic. Am văzut vi se adaugă vouă.119
altă femeie mai frumoasă şi am poftit-o pe aceea. Scriptura
ce spune? Fraţilor, nu vă aruncaţi în negrijă că păcatele cu d. Uniunea consensuală
gândul ar f i uşoarem \ Numai dacă ai văzut femeie şi ai Graţia: Familia, aşa cum o presupune ortodoxia, implică o
poftit-o ai preacurvit şi dacă l-ai urât pe fratele şi nu l-ai comuniune între soţi pe toate planurile. Opusul era
iubit, păcat de moarte ai săvârşit, deci ai ucis. concubinajul dar mai nou, considerându-se cumva
Graţia: Comunicarea este verbală şi oon-verbală. peiorativ, s-a înlocuit termenul de concubinaj cu formularea
Părintele Calistrat: Da, comunicarea este şi de natură uniune consensuală. Familia ortodoxă implică uniunea
sufletească. Oamenii se simt şi se atrag nu e neapărat consensuală bazată pe o comuniune pe toate planurile dar
necesar să vorbească. Este limbajul ochilor, este limbajul însoţită de Taina Cununiei. Fără Taina Cununiei, o simplă
mişcărilor, este limbajul comunicării din toate punctele de uniune consensuală ar fi doar o parte dintr-un întreg.
vedere, nu numai acustic. Atunci, putem considera că această uniune consensuală e
Graţia: Persoanele care sunt credincioase şi au o rânduială acelaşi lucru cu familia, că suntem în bună rânduială şi
de rugăciune, spun de multe ori te simt în rugăciune. copiii născuţi din aceste uniuni consensuale sunt la fel
Persoane care nu s-au văzut ani de zile nu au simţit acea spiritual şi chiar sufleteşte cu cei crescuţi în familia
despărţire de a se vedea fizic. ortodoxă creştină tradiţională?
Părintele Calistrat: Vă spun o întâmplare că eraţi aici când Părintele Calistrat: Răspunsul l-aţi dat tot dumneavoastră.
am început discuţia. Acum 2 zile mă gândeam la o persoană In momentul în care vorbim de uniune consensuală şi de
pe care nu o văzusem de 2 sau 3 ani şi ieri făcând familie, categoric vorbim de două lucruri diferite. Este una
proscomidia am pus părticele şi azi a venit să aducă să fii sub binecuvântarea harului Duhului Sfânt şi sub
pomelnic. cuvântul Evangheliei şi să fii familie binecuvântată, ceea ce
Graţia: Şi pe noi ne-aţi chemat aşa altă dată. înseamnă soţ şi soţie şi este altceva să fii în desfrânare.
Părintele Calistrat: Da. Noi nu avem o definiţie a Evanghelia spune aşa: Să nu săvârşeşti adulter.™ Ce
termenului de comunicare. Unii spun telepatie, unii spun înseamnă adulter? A trăi cu o femeie nelegitim. Indiferent,
intuiţie, tot felul de definiţii. Nu. Comunicarea este că scopul este naşterea de fii, că este dragostea, că este
convorbirea tainică cu Dumnezeu şi între semeni. Cum bucuria, că este înţelegerea, că este intenţia bună, că este
făceau sfinţii de ştiau unul despre celălalt de la distanţă fără educaţia, nu putem vorbi de o familie. Noi folosim
să se vadă? Numai prin duh. Comunicarea este în primul
119 Matei 6, 33.
118 Iov 1,4-5; I Corinteni 4 ,5 ; Romani 2,15. 120 Matei 5, 27-28.

112 113
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

termenul modem de cuplu, dar este un cuplu de desfrânaţi. în momentul în care s-a ridicat o sevă sănătoasă,
Acesta este răspunsul. Cuvântul concubinaj este un cuvânt Scriptura a menţionat. De ce? Erau preocupaţi să meargă la
modem, formularea „familie de probă” este modernă, Templu, să-şi scrie genealogia, să-şi urmărească urmaşii,
„uniunea consensuală” e formulare nouă, dar nu schimbă cu să-şi urmărească arborele genealogic, să-şi ducă mai
nimic fondul problemei. Ascunde imaginea, adică nu-i spui departe codul virtuţilor familiale, codicele acestea de nume
desfrânat. Este un termen ruşinos, dar dacă vă uitaţi în de care s-a folosit şi Matei şi Marcu şi Ioan au fost păstrate
Scriptură aşa spune: Să nu săvârşeşti adulter. în momentul la Templu de către familiile bine crescute, bine educate şi
în care ai săvârşit adulter, înseamnă că tu ai cunoscut deja o bine intenţionate religios, chiar dacă erau mozaici.
femeie. Deci ai fost căsătorit, înseamnă că tu ai umblat şi cu în Vechiul Testament nu vorbim de creştinism, ci
altă femeie. vorbim de poporul ales din care a venit Mântuitorul. De
în momentul în care tu îţi permiţi să consumi trupul fapt ce au făcut? Ei au ţinut legătura cu Biserica şi atunci
altcuiva fără nici o lege sau în afara legii, ai căzut sub lege numele lor a rămas în cartea vieţii, în Sfânta Scriptură, dacă
şi eşti sub păcat, categoric. Rămâne foarte categorică ideea. e să o luăm aşa, că în cartea lui Dumnezeu, El ştie pe cine a
Şi cel născut din desfrânare trebuie botezat, trebuie miruit, scris şi pe cine nu. De ce nu se pomeneşte de Cain, de ce nu
trebuie împărtăşit, trebuie integrat în Trupul tainic al se pomeneşte de Lameh, de ce nu se pomeneşte de ceilalţi?
Bisericii, deci trebuie altoit în Hristos dar aceasta nu Pentru că nu au fost binecuvântaţi. Deci tot ce este născut
înseamnă că binecuvântările harice vor fi la fel ca cele din din desfrânare, desfrânare este. Este chiar cuvânt al
familia creştină. Scripturii. Aţi văzut la un moment dat ce poruncă a dat
Să ne uităm cine au fost urmaşii lui Avraam şi Sara, Moise de la Dumnezeu pentru cei ce s-au închinat viţelului
să ne uităm cine au fost copiii lui Ioachim şi Ana, cine au de aur? Au intrat leviţii şi au ucis tot. Nu conta, aici nu e
fost copiii lui Zaharia şi Elisabeta. Din familii legea sentimentului, aici era vorba de legea scrisă, era
binecuvântate au ieşit oameni binecuvântaţi, iar dacă ne vorba de legea sângelui, era vorba de legea lui Dumnezeu
uităm de-a lungul Vechiului Testament, că am avut care venea cu foc din cer. Aşa şi în familie, focul se
101
genealogia Mântuitorului, aţi văzut două lucruri - coboară din cer mai devreme sau m ai târziu,
Mântuitorul a venit pe linia davidică, dar şi din oameni independent de voinţa noastră, noi nu ştim. Cineva m-a
vrednici şi din oameni păcătoşi. S-a dat o înşiruire de femei întrebat:
desfrânate pe parcursul genealogiei dar în acelaşi timp s-a - Părinte, cu ce sunt condamnaţi copiii din familii
dat şi neamul oamenilor aleşi, chiar aşa am menţionat în necredincioase să fie pedepsiţi de Dumnezeu?
predică. Au fost perioade de 300 sau de 100 de ani când nu - Sunt condamnaţi prin însuşi faptul că s-au născut
a fost nici un nume, nu au fost sugestive. Au fost oameni dintr-o asemenea familie, că dacă i-ar fi născut o familie
obişnuiţi. sănătoasă, poate primeau o altă educaţie, o altă hrană, o altă
învăţătură. Acesta este blestemul în sine, că ei, săracii, au
pierdut binecuvântarea de a fi din oameni binecuvântaţi.
121 Matei 1, 1-25.
114 115
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
S-au născut fară lucrarea harului. Ei s-au născut biologic - Sunt mulţi, mai am timp de aşa ceva?
precum făpturile care mişună în jurul nostru. Pentru că era Aici, categoric, legat de uniunea consensuală, uitaţi
firesc, nu avea cum să se nască un om al legii dintr-un unde duce, la societate de consum dăruită demonului pentru
om al fărădelegii. Fărădelegea e pecetea care ucide. maşina de făcut suflete ucise pentru iad. Aici demonul
Iată ce spune David, proorocul: Păcatul meu este lucrează în plin. Este ca un virus care contaminează totul.
înaintea mea pururea}22 In momentul în care ai Tu degeaba aduci 7 bărbaţi sau 7 fete în societate dacă nu
conştientizat păcatul, ai conştientizat şi greşeala. Şi s-ar le-ai dăruit ce e mai de preţ - credinţa, dragostea de
putea ca din fiul acela din familie de desfrânaţi să iasă o Dumnezeu şi nu sunt sub binecuvântarea harului. Ei sunt în
familie model. Dar cum? Cunoscând legea, intrând sub har. afara legii. Ori cu 7 desfrânate în plus ori cu 7 în minus nu
Dar cine să-l ducă sub har dacă el este blestemat să fie e tot aceea. Ori cu 7 oameni stricaţi ori fără 7 oameni
dintr-o familie care nu ştie ce e harul? Vedeţi? Acesta este stricaţi nu e tot aceea. E mai bine o societate să aibă
blestemul, nu că are Dumnezeu ceva cu noi. O mamă vine oameni de calitate decât mulţime. Arsenie Boca a folosit
şi aduce un copil la spovedit şi întreb: un cuvânt excepţional: Nu mă impresionează mulţimile, ci
- E al dumneavoastră? calitatea mulţimii. Dacă mulţimea nu are calitate e zero, e o
- Da, vreau să-l spovedesc. masă amorfă. Ce spune profetul? Toate popoarele înaintea
- îl spovedeşti, e curat, e cuminte, e educat? Ta ca o picătură din cadă.123 Deci dacă 6 miliarde de
-D a . oameni înaintea lui Dumnezeu sunt ca o picătură într-o
- Câţi aveţi? cadă în care te speli, să ne gândim ce însemnăm noi cei
- Unul. necredincioşi în faţa Lui. Nimic.
- Şi de ce nu aţi mai făcut? Ce frumos răspunde Mântuitorul, vedeţi? Aici e
- Ştiţi, l-am făcut cu tratament. Atâta mi-a dat marea artă pe care noi n-o înţelegem, uniunea consensuală
Dumnezeu, am mai avut unul, a murit, nu am mai putut ar trebui să-şi pună următoarea întrebare, că e sub un
naşte. blestem mai mare decât l-a avut diavolul. Dumnezeu putea,
Sunt nişte taine ale lui Dumnezeu. Altul are doi şi când au căzut îngerii, să-i facă să nu existe. Dar i-a lăsat
chiar trei şi toţi buni. Dar vine câte cineva cu 7, cu 8, cu 10 demoni, i-a lăsat în răzvrătirea lor, i-a lăsat să se chinuie,
şi întreb: le-a lăsat şi un iad să aibă unde să se adune. Dar uite, ce le
- I-aţi pus la postit? spune păcătoşilor? Le spune mai rău decât dracilor. Dacă
-N u . demonilor le spune, aţi văzut, vine demonul la Iisus şi
- I-aţi pus să se roage? spune aşa: Doamne, nu ne chinui mai înainte de vreme, nu
-N u . ne trimite în adânci2A. Se temea de gheena. Dar, de fapt, îl
- Dar cum îi creşteţi aşa?
123 Isaia4 0 ,15.
122Psalm 50,4. 124 Matei 8 ,2 9;L uca8,28.

116 117
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

ispitea pe Iisus să vadă dacă e Fiul lui Dumnezeu, Iisus le legii să-l poarte ei pe umăr, au venit filistenii, le-au tăiat
spune: Ieşiţi şi mergeţi. Ei spun: Dă-ne voie undeva. capul, au luat sicriul Legii în robie 121. A venit Eli şi nu a
Diavolul este sub un patronaj al milostivirii lui Dumnezeu întrebat ce e cu sicriul. Ca să vedeţi unde îi era mintea
prin faptul că le spune: Duceţi-vă în porci. Putea să spună, tatălui! Ce face Ofili şi Fines? Ei sunt cu capurile tăiate, nu
nici acolo că e zidirea mea. Mergeţi unde vreţi voi. Putea să mai sunt. Şi atunci a căzut jos şi a murit. De ce? I-a spus
spună, ieşiţi afară din univers. Putea să le facă Dumnezeu Dumnezeu prin Samuel: Când îţi voi vorbi eu, îţi vor trosni
lucrul acesta, să-i scoată în afara existenţei lor, să-i şteargă, urechile. El ce le spunea fiilor? Ce aud eu e bine.
să nu existe. Păcătoşilor, însă, le spune un cuvânt mai greu Aşa şi aici. Societatea tace şi acoperă sub diferite
ca diavolilor: Nu vă cunosc pe voi}25 Deci pe draci îi ştia forme fie legale, fie morale, fie sociale. Nu contează forma,
cine sunt, dar păcătoşilor le-a spus categoric: Chiar nu vă şi plasamentul e o formă, şi paternitatea e o formă şi familia
ştiu pe voi. Ei, există o pedeapsă mai mare ca aceasta? Aici monoparentală. Toate sunt o formă. Familia unică, mamă
duce uniunea consensuală. sau tată liber, care creşte un copil prin încredinţare,
Pe când, în momentul în care voi sunteţi fii legitimi delincvenţă se cheamă. Pentru că fără mamă şi fără tată, un
ai unui tată legitim, cum puteţi crede că Tatăl vostru copil nu creşte cum trebuie. Când soarta rânduieşte ca
Care este bun în ceruri, ar putea da daruri rele fiilor unul dintre părinţi să fie chemat la cele veşnice,
săi? Să ceară pâine şi să le dea piatră sau să ceară peşte şi Dumnezeu pune darul acolo. Dar în momentul în care
să le dea şarpe. Dar voi răi fiind, voi daţi daruri bune părinţii se despart singuri de capul lor, din orgolii, acolo
copiilor voştri}26 Deci dacă daţi daruri bune, dăruiţi-le ceea Dumnezeu nu mai pune darul. Din contra, ia darul şi
ce trebuie. în primul rând trebuie să le dăruiască trimite necazul pentru ca să trezească la realitate
binecuvântarea. Copiii care nu sunt născuţi din greşeala.
binecuvântare sunt sortiţi grelelor încercări, grelelor De aceea, prima datorie pe care o au părinţii faţă
necazuri, grelelor ispitiri ale diavolului şi dacă vrem o de copii este să-i unească cu Dumnezeu, nu cu societatea.
singură mărturie o şi avem. Noi îi dăm la cămin la 2 ani şi la 7 ani spunem unde sunt
Iov era un om credincios. în fiecare zi aducea boul cei 7 ani de acasă? Nu mai sunt cei 7- ani de acasă, pentru că
de jertfă, nu cumva să fi greşit măcar cu gândul. Dar copiii vă spuneam când am discutat, Apostolul Pavel are în
săi chefiiiau şi petreceau. Preotul Eli ţinea legea la Templu, Epistole un capitol întreg, o epistolă întreagă128 despre ceea
pentru că era slujitorul Domnului. Ce făceau fiii lui? ce este familia, cum să fie soţul, cum să fie soţia, cum să fie
Mâncau came jertfită, nu făceau jertfele, nu se ţineau de copiii, cum să se tolereze, cum să se împace, cum să se
jertfa Vechiului Testament. Ce a făcut Dumnezeu? I-a dus roage, cum să se închine, cum să se păstreze curaţi, cum să
în câmpul de luptă, Ofili şi Fines s-au băgat repede la sicriul trăiască împreună, tot, tot, tot. V-am spus, cred că după acel

125 Matei 25,12. 1271 Regi 5,1-2 ş.a.


126 Luca 11, 11-13. 1281 Corinteni, Cap. 7, vezi nota 53.

118 119
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
motto frumos, aceasta trebuie să fie prima trimitere şi tot neamul Vechiului Testament prin care a venit Hristos şi
începutul acestei lucrări şi discuţii a noastre. Pavel este care au răbdat şi au aşteptat zorile mântuirii şi atunci sigur
emblema - cum trebuie să fie familia! Ce frumos îi spune că vei fi încununat. Nu spune Apostolul Pavel: Cine nu
el fetei! Bine e să se mărite, dar ştiind că sunt greutăţi, mai luptă după legile jocului nici nu ia cununai130 Dar în
bine să rămână aşa. Adică cine poate, să o facă dar cine nu, momentul în care familia rămâne la rang de Taină, starea de
să nu îndrăznească, că aceasta nu e o taină de glumă. lucruri se va schimba. Am duhovnici buni, schimb faţa
Cu privire la unele eşecuri în cadrul familiei, chiar lumii, am mame bune, am duhovnici buni. Deci e un lanţ
şi noi preoţii spunem câteodată: Lasă, că nu e începutul cu al slăbiciunilor.
tine! E adevărat, dar tu eşti un continuator al acelui Şi atunci, finalul dramatic al acestei consensualităţi
început rău, şi după tine vor mai veni alţii. Aceasta familiale duce într-un singur punct, Mântuitorul a spus
înseamnă că răstignirea Mântuitorului a fost o epopee sau a categoric: Cine nu este cu Mine este împotriva Mea,m iar
fost un act de mare nobleţe pentru a arăta lumii că se poate cine calcă o iotă sau o cirtă din lege vrednic este de
1 ^7
Mântuitorul răstigni, folosul ei nu se culege prin acte. El gheenă. Ştiţi ce înseamnă iota sau cirta? Sunt două
vine şi îţi aduce suferinţa, mântuirea, bucuria, iertarea la semne mici pe care le puneau la textul masoretic şi dacă un
cruce, dragostea, până şi trecerea prin moarte cu pasiune: singur punct îl greşeai sau o virgulă, schimbai sensul acelui
Doamne, treacă paharul acesta, dar fie voia Ta\m cuvântul şi al frazei întregi. Atât de fină a arătat
Dar pe tine nu te afectează cu nimic, nu te mişcă cu Mântruitorul că este păzirea legii, cât un punct din acela,
nimic. Tu priveşti această jertfa a umanităţii, această care la prima vedere când te uiţi nici nu ştii ce înseamnă.
răstignire a Fiului lui Dumnezeu ca pe ceva normal. „Da, Lucrurile nu pot merge bine în momentul în care tu
mi se cuvenea, ce avea de făcut altceva decât să Se calci grosolan Taina şi spui: „Dar de ce trebuie să trăiesc
răstignească?!” Urmările sunt mai grave că tu eşti un cununat?” Am să vă dau mărturii. Ştiţi ce au spus oamenii
continuator al legilor Iudei. Noi suntem capătul funiei de la spovedit? „Părinte, noi de când ne-am cununat ne merge
care s-a spânzurat Iuda şi vom spânzura în continuare suflet rău, cât am stat în concubinaj nu ne-a mers aşa.” Zic:
după suflet într-o cădere continuă, dacă societatea nu alege „Vedeţi? Aţi făcut mare greşeală că v-aţi căsătorit. Trebuia
să se supună Evangheliei. să mai staţi sub aripa diavolului încă câţiva ani ca să fiţi
Aţi văzut, care este boala secolului în momentul de siguri că iadul vă este asigurat. Dar nu v-aţi pus întrebarea
faţă? Este neîncrederea. Pe ce se întemeiază căsătoria? Pe că satana văzând că aţi luat calea dreptei credinţe, anume vă
încredere. A doua, ura. Pe ce se întemeiază căsătoria? Pe bate război ca să vă destabilizeze şi acum a trebuie să fiţi
dragoste. Şi a treia, nădejdea, care nu mai există nicăieri. mai categorici, mai răbdători şi m ai uniţi până treceţi
„Ce să stau să rabd?” Rabdă pentru Hristos că şi El a
răbdat, rabdă pentru sfinţi că şi ei au răbdat, rabdă pentru
130II Timotei; 2, 5.
131 Matei 12,30.
129 Luca 22, 42; Matei 26, 39, 42. 132 Matei 5, 18.

120 121
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
etapa, că după aceea totul va fi bine?” „Nu, Părinte, vă va fi împotrivă, dar depinde de tine cum îl vei educa.
spunem noi, de când ne-am cununat ne merge rău.” Şi Pentru că, vedeţi, s-ar putea aşa, Scriptura dă răspunsul:
sigur, atunci, stăm consensual. Eu aduc pâine, tu aduci Părinţii mănâncă aguridă, dar copiilor li se vor strepezi
came, tu speli vasele, eu mătur prin casă, e o familie dinţii.134 Acei copii vor avea nişte încercări din pricina
grozavă. „Vii tu cu 3 copii din altă parte, mai vin eu cu 2 hazardului părinţilor. Să nu creadă părinţii că păcătuiesc
din altă parte, mai facem şi noi 3, ştiţi proverbul popular, ai şi copiii scapă de nişte pedepse. Se răsfrâng automat
tăi cu ai noştri îi bat pe ai mei şi e mare război.” asupra copiilor. Noi nu le înţelegem.
Graţia: Copilul născut din uniune consensuală sau pur şi Aţi văzut că în general noi judecăm aşa: „Cum
simplu că o femeie doreşte să facă un copil care nu va avea poate Dumnezeu să facă aşa o nedreptate? Cum poate
tată niciodată, e botezat, e miruit, e împărtăşit şi cumva, Dumnezeu să ia aşa o decizie?” Nu o ia Dumnezeu, nu. Noi
părinţii, mamele în special ale acestor copii care pornesc pe o luăm. Dar de ce o luăm? Că nu suntem luminaţi. Atât de
o oarecare rânduială şi legătură cu biserica, pot considera că apăsat trebuie să spunem această rugăciune, încât să simţim
aceste binecuvântări se răsfrâng şi asupra părinţilor şi că în inimă se face gaură când spunem: Vino şi Te
atunci ei îşi legitimează cumva această existenţă fără sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte toată spurcăciunea şi
cununie? mântuieşte sufletele noastre. Aceasta e cea mai puternică
Părintele Calistrat: Dumnezeu ridică blestemul care e rugăciune. Nu cred că există mai mare rugăciune ca
asupra lor dar nu-i legitimează pe părinţi. Copiii, când vor împărate ceresc, care e miezul tuturor rugăciunilor. Nimic
fi mari, sunt obligaţi la rândul lor să intre în sensul firesc al mai concret nu este. Chiar şi în Tatăl nostru când spunem
legii, deci să întemeieze o familie, aceasta este ţinta, aşa precum în cer aşa şi p e pământ, deja e o întreagă filosofie a
spune şi etica creştină. Herman Tristram Engelhardt care a cerului şi a pământului, dar când spunem Vino şi Te
scris Bioetica133, legat şi de concepţie şi de familie şi de tot, sălăşluieşte întru noi, e clar că II cere pe Dumnezeu în
arată categoric - adevărata familie după Dumnezeu este inima noastră, ori acesta e cel mai greu lucru de realizat.
aceea în care există şi mama şi tata. Chiar şi aceste metode, Şi atunci, automat, dacă o mamă sau tată
fie că este un copil născut artificial, că este din vitro, scopul conştientizează greşeala aceasta şi o poate într-adevăr
scuză mijloacele, dar ele nu sunt după lege. îndrepta prin curăţenie, prin disciplină morală, prin
Cineva m-a întrebat: „Şi dacă totuşi cineva insistă şi educaţie, prin spovedanie, prin comuniunea cu Biserica,
vrea copil şi îl obţine, este păcat?” Că îl obţine nu e nici un copilul acela se va putea bucura prin credinţă şi prin
păcat, dar nu ştim cât de mult şi Dumnezeu l-a dorit pe h ar de o anum ită binecuvântare, d a r dobândită prin
copilul acela. Dar faptul că a îngăduit ca prin această osteneală. Haideţi să vă explic cum. Eu fac 10 ani de
tehnică să se facă un copil, este categoric că Dumnezeu nu pregătire şi de-abia intru la facultate cu o notă de trecere, cu
cheltuieli şi eforturi uriaşe, iar unul inteligent nu se
133 Mărculeţ, Ştefan, Fundamentele bioeticii creştine sunt Hristos şi
Sfânta Treime, în ziarul Lumina, 30 mai 2010. 134 Iezechiel 18, 2; Ieremia 31, 29; Levitic 26, 28-33.
122 123
Graţia Lungu Constantifleanu Despre familia ortodoxă

pregăteşte, termină liceul, se duce, scrie tot şi ia 10. Cam unde vreţi. Ce? Elementul individualist, adică familia în
aceasta este asemănarea. Aşa este copilul născut sub lege: imul. Nu există aşa ceva. Nu putem avea aşa ceva. Este una
trece examenul. Exact cum spune, duhul suflă unde voieşte, să ai un element nonconformist, un viol şi să se nască un
dar cel ce nu are acel suflu, trebuie să muncească. De ce copil sau o aventură nedorită, necontrolată, negândită şi să
spune, celui ce are i se va mai da, iar celui ce nu are i se ia apară un copil dar cei doi să aibă în vedere faptul de unire
şi ce aren5tl Deci aici e sensul acestei greşeli, aici e piedica. în scopul formării familiei. Din păcate nu se merge spre
Ei vor munci din greu, din greu, din greu pentru că ei nu au aceasta.
avut parte de acel suflu, de acea binecuvântare harică. Nu a i Atât din partea băieţilor cât şi din partea fetelor, se
existat. merge pe individualism, adică, lasă că mi-e bine singur. Dar
Graţia: îi pot mântui şi pe părinţi? acest singur nu are la bază credinţa în Dumnezeu sau
Părintele Calistrat: îi pot mântui, sigur că da, îi pot. dorinţa de curăţenie sau dorinţa de responsabilitate
Graţia: Deci şansele sunt foarte mari. morală sau dorinţa de integrare socială, ci un
Părintele Calistrat: Sunt şanse, dar Î.P.S. Mitropolit individualism în vederea speculării şi consumării plăcerii în
Antonie Plămădeală, care mie mi-a plăcut întotdeauna ca mod voit libertin' iresponsabilitatea faţă de absolut orice.
orator şi ca gânditor, spunea aşa: „Cât de generoşi sunt în familie, responsabilitatea se plasează pe 3 etape:
sfinţii, citind cărţile lor, toată lumea se mântuieşte, dar real, 1. Biserica, deci răspunzi în faţa lui Dumnezeu. 2. Răspunzi
iadul e plin. Deci să nu uităm că iadul de 7000 de ani în faţa altarului familiei, a ceea ce se numeşte celula de
înghite suflete.” bază a societăţii. 3. Răspunzi în faţa conştiinţei. Conştiinţă
nu mai are că se duce cu cine vrea şi face ce vrea, a familiei
e. Familia în unul nu mai are, altarul l-a desfiinţat, în Dumnezeu nu mai crede
Un alt factor la care am vrut să ajung este iubirea şi atunci rezultatul este haosul. Şi de ce se urmăreşte
iraţională, iresponsabilă sau iubirea fără dreaptă socoteală, haosul? Ca să citim în gazetele americane, cum vă spuneam
este individualismul familial. în ce constă lucrul acesta? şi altădată, şi în materialele de propagandă pro familie, că
Bărbatul spune: Nu mă interesează, du-te şi stai în camera se investesc bani grei pentru a demonstra tinerilor că cele
ta, suntem ca prietenii, noi avem grijă de copii, dar tu cu mai bune familii sunt într-adevăr cele care se bazează
mine nu mai ai absolut nici o legătură. Din partea soţiei, a pe curăţenie trupească, pe armonie sufletească, pe, noi îi
mamei, apare din nou acelaşi limbaj familial individualist spunem tandreţe. Nu este tandreţe, e vorba de comunicarea
în care spune: Nu. mă interesează, eu atâta, am grijă de compatibilă.
copii, tu îţi speli, îţi calci, îţi faci. în ziua de astăzi, pe lângă individualism se mai
Deci la ce se ajunge? Este ceea ce se promovează practică şi consultarea psihologului. Elementul bisericesc
astăzi şi în televiziune şi în literatură şi în viaţa socială şi trebuie să fie aici cu mare luare aminte şi să nu confunde
consultanţa duhovnicească cu spovedania şi cu consultaţia
psihologică. Zice, mă duc la psiholog. Te duci la psiholog,
135 Matei 13,12.

124 125
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

dar ce faci la psiholog? Ce să-ţi facă psihologul? Să-ţi Din punct de vedere bisericesc, acolo este desfrâu. Nu asta
alimenteze eul rănit? Să-ţi dea dreptate şi să-ţi dea exemple este condamnabil, să spunem că intră în firescul lucrurilor.
că nu eşti singurul care ai păţit treaba asta? Este condamnabil faptul că subestimezi sau distrugi
valoarea familiei. Tu dai un model în care arăţi că familia
f. Familia monoparentală nu este o necesitate, că tu poţi să te descurci singură să
Graţia: Este acuma o modă în rândul persoanelor tinere, nu creşti un copil. Ei, asta nu este corect. Şansa nu ţi-a surâs în
să se căsătorească să întemeieze o familie, ci să facă un viaţă şi ai avut un eşec şi ai rămas gravidă şi nu ai familie
copil, neapărat să facă un copil, nu are importanţă cu cine, dar eşti mulţumită că ai făcut un copil. Aţi sesizat un lucru
să fie un bărbat bogat cu care să facă un copil. Ce şanse are foarte bun, o nuanţă subţire, „cu un bărbat bogat”, adică
să fie un om integru un asemenea copil? vrea să aibă un statut. Nici asta nu-i corect. Tu, dacă doreşti
Părintele Calistrat: Aici problema este puţin mai fină şi copilul acela cu adevărat, fă-1 pentru sufletul tău şi pentru a
este puţin mai delicată. Am să vă explic de ce. în primul fi mamă, dacă tot s-a întâmplat, dar nu pentru a şantaja mai
rând la baza acestei întâmplări pe care aţi amintit-o stă târziu pe cineva şi a-1 târî prin procese, doar de dragul să ai
altceva, nesiguranţa în semenul de lângă tine. Foarte multe tu un titlu, să ai tu un nume. „Ştii tu cine e doamna cutare?”
femei ajung la o vârstă înaintată şi noi ştim că o femeie „Ce se întâmplă?” Aici statul a intervenit cu o greşeală pe
după o vârstă anume nu mai poate să fie mamă, îşi pierde care trebuie să şi-o asume. Ştiţi că s-a votat prin lege, eu nu
acele calităţi biologice de a putea fi purtătoare de prunc şi mai ştiu exact din ce an, căsătoria de probă. Aceasta este o
recurg din disperare la acest lucru. formă de harem mascat.
Dacă a căutat să întemeieze o familie bună şi nu a Degeaba ne credem noi ortodocşi, degeaba ne batem
reuşit, e mai puţin condamnabil. Dacă s-a întâmplat să stea cu pumnul în piept şi spunem ,M ^re Taină în Hristos şi în
cu cineva din neatenţie, din neştiinţă şi a rămas gravidă, Biserică”,136 sau ,ysă-ţi iubeşti femeia cum a iubit Hristos
mai bine este să-l păstreze decât să-l ucidă, pentru că Biserica”,137 pentru că aici este vorba direct de bătaie de
avortul e un păcat foarte mare înaintea lui Dumnezeu. Dacă joc. A mai şi dat legea că dacă stă concubina unu sau 5 ani
o face în mod voluntar, fară nici o tragere de inimă, adică cu tine şi divorţează are dreptul şi la lucrurile tale, pentru că
şi-a dorit şi nu a putut, a încercat şi nu a fost nici o şansă, a stat cu tine, ca o dotă de întreţinere ş.a.m.d. Nu este
este scuzabil, să spui, da, nu a avut noroc, cum spunem noi corect.
în termeni populari, adică nu i-a surâs viaţa să aibă un Atâta timp cât tu ai scos violul şi a desfrâul de sub
cuplu, să fie căsătorită. lege şi ai dat libertate desfrâului, vei avea şi acest produs al
Dar când o face din emfază, adică din mândrie, din societăţii: copilul al cărui tată este absent în viaţa copilului.
teribilism, de a crea impresie şi de a crea o imagine de Aici distrugi personalitatea unui copil, el poate fi un om cu
personalitate, aici este o adevărată catastrofă pentru că nu
este corect lucrul acesta nu neapărat din punct de vedere
bisericesc. Nu-1 condamnăm din punct de vedere bisericesc. 136 Efeseni 5,32.
137 Efeseni 5, 25.

126 127
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
calităţi. Dumnezeu pune haruri în necazuri, cum se spune, ce greşeşte împotriva Duhului Sfânt nu i se iartă nici în cer
dar îi distrugi statutul social pentru că oricine va spune că nici p e pamant. 139
»

nu are tată. „Cine e tatăl tău?” Nu are tată. Nu are, cum să Ei, cine neglijează familia în mod voit, cine
nu aibă tată? Este un tată, dar este un tată iresponsabil sau desconsideră Taina Cununiei în mod voit, cine desconsideră
este un tată incorect. îi lipseşte bunul simţ, ca să spunem celula fundamentală a vieţii, soţul şi soţia pe criteriul că
aşa, pentru că nu este corect să distrugem. sunt şi alte posibilităţi, greşeşte împotriva Duhului Sfanţ.
Bioetica creştină a lui Engelhardt138 spune Deci este un păcat care s-ar putea să nu se ierte. Că şi-a
categoric, „dragostea implică angajarea sentimentelor a dorit un copil, nu-i nici un păcat, dar să-l dorescă în condiţii
două persoane”. în Sfânta Treime sunt implicate trei cât mai naturale şi mai aproape de legea Bisericii şi de
persoane iar în Taina Căsătoriei sunt implicate două. Ce legea moralei sociale, dacă nu neapărat creştine, pentru că
înseamnă acestea două? Firea bărbătească şi firea aşa este indicat şi corect în Biserică şi în societate.
femeiască. A văzut Dumnezeu că omul este singur şi a zis:
Să-i facem lui tovarăş să nu fie singur pe pământ şi i-a făcut g. Rolul femeii m oderne în familie
femeie din coastele lui. Deci nu putem să ne jucăm cu Graţia: Foarte frumos aţi vorbit despre acele mame care au
responsabilitatea. dat sfinţi. Sunt femei în zilele noastre, care îşi doresc o
De exemplu avem o pildă pe care noi am mai viaţă foarte activă şi implicată, fie politic, fie social, fie în
discutat-o. Ştiţi, acea doamnă profesoară universitară, care viaţa economică. Este vorba de acele implicări care aduc şi
la vârstă foarte înaintată a născut o fetiţă. Nu-i condamnabil foarte mulţi bani dar din nefericire, implicarea lor mai mult
că a născut, a născut şi cu asta gata. A vrut să aibă un în afara familiei decât în familie, duce la despărţire. Sunt
urmaş, foarte bine. Dar când ai fost tânăr, când ai fost în cazuri când împart 2 copii sau 3 copii, apoi împart bogăţiile
putere, ai avut toate calităţile spirituale de a fi mamă, de a fi şi ele însele declară că această viaţă implicată şi banii foarte
părinte, ce ai făcut cu pruncii aceia? I-ai dus la avort sau ai mulţi le-au adus distrugerea familiei şi distrugerea
folosit o metodă contraceptivă. înaintea lui Dumnezeu, s-ar sufletească. Vor putea aceste mame moderne forma copii
putea ca păcatele acelor prunci de dinainte să cadă ca o care să ajungă oameni de valoare pentru viitoarele lor
pedeapsă poate peste făptura aceasta gingaşă şi nevinovată, familii?
adică să fie un copil care să sufere datorită acestor Părintele Calistrat: Exact ce a spus Mântuitorul Hristos:
teribilisme. Acuma, Dumnezeu e milostiv şi îi iubeşte şi Cine nu adună cu mine risipeşte.14° Iar Mântuitorul Iisus
prin botez spală totul, dar de ce să schimbăm rânduiala firii Hristos foloseşte un termen foarte frumos într-un loc din
când firea are rânduiala ei? Şi acolo spune Mântuitorul, cel Evanghelie: Ce ar da omul în schimb pentru sufletul său,

138 Engelhardt H. Tristram Jr., Fundamentele Bioeticii Creştine - 139 Marcu 3,29.
Perspectiva ortodoxa, Ed. Deisis, Sibiu. 140 Matei 12, 30.

128 129
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
dacă lumea întreagă ar câştiga şi sufletul l-ar pierde?141 Ce adevărata atribuţie îi revine bărbatului. Şi de ce? Pentru că
poate fi mai scump decât sufletul? Cu ce poate omul să-şi bărbatul femeie avem - Adam, care a născut din coasta lui,
cumpere sufletul? Apostolul Pavel intervine şi spune aşa: deci a dat randament. Dar femeia bărbat nu avem. De ce?
Când p e toate le-ai făcut, slugă netrebnică să te chemi.142 Pentru că Maica Domnului L-a născut pe Iisus, dar din
Iar când ai mai multe responsabilităţi, tot Apostolul Pavel Duhul Sfânt. Dacă ea este inspirată de Dumnezeu să fie
spune: Pe acelea se cădea să le faci, iar p e acestea să nu le divină şi să aibă o funcţie preaminunată sau o îndatorire
laşi.m Deci nu au scuză. prea aleasă, o luminează Dumnezeu şi îi descoperă.
Am să vă dau o pildă, nu uitaţi că au fost mame care Când intri tu în politică ca să-ţi dai importanţă,
au fost doamne, deci au fost femei de voievozi, au fost consider că nu e bine. Să luăm un exemplu, cum e ziua de
femei de conducători, au fost femei de domnitori care au astăzi: Ce ar însemna o funcţie de parlamentar, de deputat,
condus o ţară şi ce au făcut? Au pus familia în faţă şi dacă de senator? Se vede clar că este o funcţie sterilă, ea nu
ne aducem aminte, să nu luăm mai departe decât o simplă ascunde în ea nimic valoric, ea nu ascunde vreun substrat
expresie frumoasă folosită de Ştefan cel Mare la vremea de intelectual. E pur şi simplu un portofoliu care îţi asigură un
atunci: M aria şi M oldova e totuna. Deci şi ţara şi familia trai şi o imagine publică, dar imaginea se stinge şi când te
erau acelaşi lucru. Şi de ce? D oam na era m odelul p en tru uiţi la repercusiuni, adică în momentul în care te-ai uitat în
toate celelalte femei. Chiar dacă ea este într-o carieră urmă ai rămas cu o sacoşă de bani, dar ai rămas fără nişte
politică, chiar dacă ea este într-o carieră universitară, şi lucruri esenţiale - nişte copii pot să crească la întâmplare,
într-adevăr, aţi spus, prisosesc banii, foarte bine, plăteşti o un soţ poate să ajungă să înşele sau să-şi facă o viaţă
doică, plăteşti o menajeră, dai cuiva o bucată de pâine, dar particulară, să se ajungă la divorţ, cum aţi spus.
nu neglijezi familia. Iţi faci câteva ore care să te ducă la Nimeni în ‘viaţă nu este de neînlocuit, dar cu atât
sânul familiei. mai mult funcţiile acestea care vin şi trec. Toată lumea
în general, femeii nu îi este a conduce, femeii îi este crede că banii sunt cei care împlinesc orice în societate. Nu
a sfătui, să ştiţi lucrul acesta. Şi asta nu am spus-o eu, ci am este adevărat. Dacă David nu ar fi fost convins de lucrul
găsit-o în zicerile multor persoane de valoare. Dintotdeauna acesta, nu ar fi scris marele verset care se cântă în fiecare
s-a crezut că bărbaţii conduc lumea. Dintotdeauna s-a vecernie, în fiecare sărbătoare: Bogaţii au sărăcit şi au
crezut că femeile conduc lumea. Nu, să ştiţi că în ambele flăm ânzit.144
cazuri, amestecul şi colaborarea este aceeaşi. Femeia a în momentul în care vrei bani, vrei tot mai mulţi. în
condus din umbră şi a fost mai agilă şi a observat anumite momentul în care ai bani, vrei să ai şi mai mulţi, în
situaţii şi doar a dat sugestii, dar adevărata realitate şi momentul în care consumi bani, vrei să consumi şi mai
mulţi, în momentul când simţi gustul bogăţiei şi nu ştii
unde să te opreşti, vrei să te îmbogăţeşti şi mai mult şi este
141 Cf. Matei 16,26.
142 Cf. Luca 17,10.
143 Luca 11, 42. 144 Psalm 33, 10.
130 131
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

iarăşi o vorbă destul de grea: „Cine vrea putere îşi scurtează înţeles? Că puterea nu te duce decât într-un singur loc - în
viaţa.” Este un adevăr prin care s-a trecut şi au trecut de-a mormânt. Şi foarte frumos este un text regizoral, unde
lungul istoriei tot felul de personalităţi şi tot felul de oameni spune: „Puterea nu ne este dată să scriem cu ea numele în
şi mari şi capabili. Trădările de unde au venit? Vânzările de stânci şi în marmură. P uterea ne e d a tă să ştim când să o
unde au venit? Uciderile de unde au venit? Otrăvirile de folosim şi când să ne umilim . Aceea este adevărata
unde au venit? Tot felul de morţi capricioase, noi nu ştim, putere.”
că doar nu am stat să cercetăm istoria în amănunt. Uneori poţi să îngenunchezi dacă este cazul şi în
Dar dacă ne uităm numai la o singură persoană numele unui neam întreg, iar alteori dacă te hazardezi poţi
dintre cele care au domnit şi vreau să mă refer la istoria pierde un neam întreg. Ştefan cel Mare a fost cel Mare, dar
doamnei Chiajna, fiica lui Petru Rareş, care a domnit în când a considerat el în sufletul lui că nu este mare, s-a dus
Ţara Românească, soţia lui Mircea Ciobanu. în lupta pentru şi a îngenuncheat la Colomeea şi a depus statutul de
putere şi pentru a-şi aduce fiii în tron şi de a domni, ce a vasalitate polonilor, numai să salveze imaginea Moldovei şi
făcut? A ajuns să moară nebună şi turcită la Stambul. Vă nu s-a ruşinat. Aşa că părerea despre putere şi despre
dau şi sursa: Nicu Gane, Trecute vieţi de doamne şi politică este aceasta: Puterea este o iluzie deşartă după
domniţe.145 care alergăm dar nu o vedem niciodată, pentru că în
Altă doamnă, care a ajuns să înţeleagă ce înseamnă momentul în care te crezi cel mai puternic atunci eşti cel
puterea şi deşertăciunea, soţia lui Brâncoveanu, Maria mai slab şi când te crezi cel mai slab, atunci Dumnezeu te
Brâncoveanu. Ce a făcut ea? în clipa în care a văzut unde fa c e cel mai puternic. Lucrul acesta s-a demonstrat în
duce uzurparea, puterea, banul, averea, lupta pentru putere, Vieţile sfinţilor.
s-a dus şi a ctitorit Mănăstirea Surpatele şi toată viaţa a Mi-aduc aminte de o istorioară a Părintelui Cleopa,
făcut drumul între mănăstire şi locuinţa ei, bătând drumul un împărat al Persiei avea un filosof la curte, Sisini, avea un
pe jos plângând-şi soţul şi ducând o viaţă de sfântă. Deci a nume mai occidental, este trecută în cărticelele Părintelui
înţeles că p u terea nu duce la nimic. Da, aceasta este ceea Cleopa, şi toţi doctorii veneau şi-i spuneau: Uite ce
ce trebuie să ne rămână. rugăminte am eu la voi, spuneţi-mi cât mai am de trăit. Ani
Cealaltă doamnă, EHsabeta Bamovschi, cea care a mulţi, măria ta. Dă-i o ladă cu bani. Venea altul. Dă-i o ladă
ctitorit biserica din centrul laşului, ce a făcut? S-a făcut cu bani. Dă-i o ladă cu bani. Şi toţi îl lăudau, efectiv îl
monahie. Şi a stat toată viaţa ei în mănăstire. Ce a făcut minţeau. îl aduce pe filosof în faţa lui şi-i spune: Uite ce
mama lui Ştefan cel Mare? S-a făcut monahie. Ce a făcut spun toţi aceştia care sunt vraci şi doctori că eu voi mai trăi
mama lui Mihai Viteazu? S-a făcut monahie. Ce a făcut ani îndelungaţi de aici încolo. Şi i-a spus: împărate, ştii
mama lui Neagoe Basarab? S-a făcut monahie. Ce au ceva, dacă ţi-am spus că nu poţi trăi mai mult de 3 zile, de
ce vrei să-ţi explic de mai multe ori, e m ult de la mână până
la gură. Când au trecut cele 3 zile, dimineaţa la ora 6,
145 Gane, Nicu, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, Ed. Junimea, Iaşi,
1972.

132 133
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
filosofului trebuia să i se taie capul că nu s-a împlinit P ărin tele C alistrat: Problema se pune în felul următor.
proorocia. Am înţeles întrebarea sub forma la care aţi spus-o: Este
Când a văzut împăratul sala aceea plină de dregători vorba de a expune un copil unor elemente modeme nefaste
şi de oameni care îl aclamau şi spuneau: Măria ta, trebuie să din neatenţie. De obicei acest gen de mame şi în general
trăieşti veşnic, măria ta eşti veşnic, măria ta nu ai moarte, mamele încearcă să-şi apere fetele. Ţine de moralitatea lor.
măria ta eşti cel mai tare, măria ta eşti cel mai mare, Sisini Am întâlnit nenumărate cazuri şi am văzut cupluri din
i-a spus atât: Să nu uiţi împărate că mai mult de 3 zile nu acestea care s-au sudat, cu toate că a existat parte feminină,
vei trăi nici dacă vei avea toate averile pământului. Şi e copii, sub ce formă? Mama s-a mutat sau şi-a luat locuinţă
mult de la mână până la gură. Şi când a ridicat mâna să dea cu noul partener de viaţă într-o altă locuinţă, iar copiii i-au
sentinţa să i se taie capul filosofului, a făcut infarct şi a lăsat fie separat, în locuinţa veche, fie le-a cumpărat o
murit. Deci aceasta este puterea. garsonieră sau o cameră de cămin. Mama a fost cea care a
La cuvântul putere, putem folosi o singură expresie, făcut pasul spre noul tovarăş de viaţă. Este cea mai bună
un stih al Psaltirei, că a fă cu t tărie cu braţul Său variantă.
Domnul146. Deci când vrea Dumnezeu să fii tare, eşti tare şi G raţia: Asta doar la o anumită vârstă a copilului.
când vrea Dumnezeu să fii mare, eşti mare, iar când vrea P ărin tele C alistrat: Da, da, dacă sunt minori trebuie foarte
Dumnezeu să te facă nimic ... Este şi un proverb popular: mare atenţie. Să ştiţi că au fost cazuri, nu este o noutate.
„Când vrei să distrugi pe cineva, dă-i putere.” Aceasta este M ama trebuie să fie o femeie cu o atitudine morală
politica şi aceasta este mentalitatea femeii care pune familia suficient de convingătoare, ca cel care-i păşeşte pragul
pe planul doi şi politica sau puterea pe planul întâi. Politica casei să nu fie asemenea gen de om. în general, la vârstă
nu aduce nimic. Politica aduce sânge şi diplomaţie. Fam ilia înaintată rămân anumite feluri de oameni: N u se căsătoresc
aduce linişte, pace şi roade. până târziu beţivii, nu se căsătoresc până târziu oamenii
G raţia: în toată conjunctura aceasta modernă, când multe fară statut social sau conjunctură socială, care nu au făcut
familii se destramă, rămâne o mamă cu un copil. Atunci carte, care sunt nişte uşuratici, nişte imorali, nişte
când acel copil este fată, se întâmplă, tot pentru că este desfrânaţi, nişte drogaţi. Aceştia vor rămâne totdeauna până
modem, mama se cuplează cu un bărbat şi iar se întâmplă târziu. De obicei se recomandă şi eu am recomandat la
ca acel bărbat să ajungă să intre în relaţii cu fiica fie că este rândul meu, în această refacere a căsătoriilor, oameni din
vorba de abuz, de viol, fie că este vorba de consimţire, fie biserică.
că este vorba chiar de îndrăgostirea fiicei de bărbatul Eu am două familii pe care le am în grija mea ca
respectiv. Ne puteţi spune dacă o mamă atunci când are spovedanie, în care atât domnul cât şi doamna s-au
fiică, are aceeaşi libertate să-şi aleagă un bărbat şi să-l cunoscut la mine la spovedit. Şi a zis: Părinte, credeţi că aş
aducă ispită pentru fiică şi invers, pe fiică bărbatului? putea face casă cu omul acesta? Şi i-am spus: Da, mie îmi
pare moral şi serios. Vin la spovedit împreună, vin la
146 Luca 1,51.
biserică împreună, vin la rugăciune împreună. Aici

134 135
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
intervine şi credinţa şi darul lui Dumnezeu. Dacă mama a nu au o explicaţie logică. Chiar dacă noi vorbim de
fost o femeie morală şi dacă a fost o femeie de biserică iar contracepţie şi de paza de copii, adică împiedicarea
motivaţia înjumătăţirii familiei este una fundamentată, zămislirii prin diferite metode, noi trebuie încă să muncim
Dumnezeu pune harul, dacă nu, atunci se întâmplă ceea ce şi societatea trebuie să facă un progres în care noi să
spuneaţi, aceste dezastre din care se ajunge la abuz, viol. ajungem nu la oprirea acestor metode contraceptive, ci să-i
Am întâlnit un caz în care chiar tatăl a făcut exces de zel conştientizăm pe oameni să ajungă în aşa măsură încât să
faţă de fiica lui şi au căzut în această nenorocire. Aşa că nu fie nevoie să facă treaba aceasta.
situaţia este întotdeauna şi pro şi contra. Adică şi un tată Adică ei pot trăi omeneşte şi pot trăi sufleteşte şi
dacă este imoral, copiii cresc în libertatea care poate duce la duhovniceşte - Taina Nunţii. Biserica nu stă să dea ore de
acelaşi lucru. Cunosc mamă care a venit şi mi-a spus: sexualitate, există specialist în domeniu, Biserica nu se
- Părinte, ce să fac? poate opune sau călca liberul arbitru al omului, să-i spună
- Nu spune nimănui nici dacă te picură cineva cu nu mai folosi contraceptivul sau ce altă metodă, dar se
răşină. Dă divorţ liniştită, taci din gură, nu pune motiv, nu poate opune prin restricţionarea de la anumite rugăciuni, de
scoate absolut nici o vorbă pentru că îţi faci copilul de râs. la dreptul la împărtăşanie, de la contactul cu lucrarea
Au fost cazuri. Ce se întâmplă? în clipa în care Duhului Sfânt, să le spună că nu este bine şi că din această
apare un dezechilibru, e ca în metabolism, degeaba tratezi cauză nu le ajută Dumnezeu. Trebuie să ajungem la
stomacul că se strică ficatul, degeaba tratezi ficatul că se conştientizarea omului că se poate face cuplu de familie şi
strică fierea, degeaba tratezi fierea că se poate strica in im a , familia poate trăi la modul duhovnicesc la care să nu fii
degeaba tratezi inima că se strică rinichii. E o întreagă nevoit să umbli cu moartea după tine, cu moartea în
încrengătură. Din situaţii de felul acesta ies adversităţi de buzunar, pentru că multe dintre aceste metode sunt de fapt
tot felul. Te poţi aştepta la orice. Aşa cât este de pestriţ un contracte pe termen lung cu moartea. Adică se poate ajunge
câmp cu flori, ca idee, cu tot felul de culori, aşa este şi în la o logică în care tineretul să conştientizeze cât de
situaţiile astea ale divorţului şi ale dezmembrărilor, un frumoasă este înfrânarea, curăţia, tră ire a cu m ăsură,
spectru întreg de nenorociri poţi întâlni. Te poţi aştepta la spovedania, împărtăşania. Şi aici mai spun un lucru
orice lucru cât de caraghios îl poţi întâlni în situaţii de important, l-am vorbit de două ori ca temă - rolul fecioriei
genul acesta. De aceea, aici rolul fundamental îl are în viaţa de familie. Ce mare este această Taină în familie!
Biserica în primul rând şi familia. Dar educaţia sănătoasă e Părintele Cleopa punea foarte mult accentul, după
şi un dar de la Dumnezeu pentru că sunt familii sănătoase şi ce părinţii i-au zămislit pe copii 2, 3, 4, 9, câţi au vrut să
azi dar sunt familii nesănătoase şi azi. facă şi spunea aşa: Vărsta de 50 de ani este vârsta înfrânării.
Deci să ajungă oamenii ca de la această vârstă să practice
h. P aza de copii această curăţenie a familiei pe care o întâlnim foarte des
Pastoraţia trebuie să lupte să facă faţă acestor două astăzi. Am întâlnit-o şi la familii mai tinere de 50 de ani,
metode noi ştiinţifice, care sunt tot o plagă pentru societate, unde soţul cu soţia s-au sfătuit şi împreună sunt soţ şi soţie,

136 137
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

se spală, se ajută, se hrănesc, se îngrijesc, se iubesc, se mulţumiţi? Păi tu ce faci? Devii coşul de gunoi al unei
respectă, dar nu mai trăiesc împreunare trupească unul cu societăţi căzute?
celălalt, în virtutea dragostei de Dumnezeu şi în virtutea - Da, Părinte, m-aţi luminat într-un fel.
mântuirii, a dobândirii harului divin. Dacă noi reuşim să - Vino la împărtăşit, vino la spovedit. Citeşte Viaţa
sensibilizăm familiile spre lucrul acesta, reuşim să depăşim Sfintei Ecaterina, citeşte Viaţa Sfintei Varvara, citeşte Viaţa
celălalt colaps al societăţii. Ştiţi care este cea mai mare Sfintei Maria Egipteanca, citeşte Viaţa Sfintei Tomaida, să
decădere umană? Să ajungi ca duhovnic să ai în faţa ta la vezi tu ce înseamnă!
spovedanie un băiat sau o fată care să spună aşa: După aceea ştiţi ce mi-a spus?
- Mi-e ruşine să spun în cercul meu de prieteni că - Vai, Părinte, eu nu mi-am dat seama cât de
sunt fecior sau fecioară că mă iau în râs. Ei îmi spun: însemnată e fecioria aceasta, dar cât de mult contează!
„Cum, tu nu ai cunoscut până acuma viaţa sexuală?” - Tu nu ţi-ai dat seama cât e de însemnată că nu ai
Eu îi spun: ştiut ce înseamnă să o strici şi e foarte bine aşa, dar nu ştii
- Dar tu, în loc să fii bucuros că aceasta e o virtute, cât de mult te va ajuta în viaţă.
tu eşti trist? Şi am reuşit să clădesc din nou pe confortul
- Da, dar ceilalţi mă iau de naiv, spun că sunt fraier, sufletesc, starea de bucurie că este fecioară. Pentru că aţi
adică sunt nepriceput. Ar trebui să ştiu lucrul acesta. văzut cum este în societate, dacă toate sunt răsturnate cu
- Şi ce-ţi este atât de greu să spui că ştii? Şi că ai josul în sus şi susul în jos, acuma când eşti corect e o
făcut dar nu-ţi place, nu te satisface. îţi pare ceva prea anomalie. Trebuie să fii desfrânat ca să fii luat în seamă.
mărunt şi nu simţi nevoia. Trebuie să fii grosolan şi agresiv, să fii socotit teribilist şi în
- Da, mi-aţi dat o idee. rând cu lumea mondenă sau chiar trebuie să-ţi faci de cap
Iar o domnişoară la vreo 16-18 ani, frumuşică şi ca să fii socotit un om din aşa-zisa lume bună. N u este
curăţică, cred că liceeană, zice: adevărat. M odestia şi fecioria şi onestitatea şi smerenia şi
- Părinte, am nişte părinţi aşa de buni şi aşa de simplitatea şi umanitatea din tine trebuie să te caracterizeze
frumos m-au crescut, dar toate colegele de clasă îmi spun oriunde a-i fi pentru că tot cu Dumnezeu ne întâlnim.
că sunt o tâmpită că eu m-am mai păstrat fecioară la vârsta De aceea vreau să vă spun, e o mare taină dacă noi
asta. Ar trebui să cunosc şi să consum această plăcere reuşim să-i conştientizăm. Cel puţin, eu am reuşit un mare
trupească care e o hrană a tinereţii. progres, că foarte multor tineri le-am spus: Tu să te faci
- E o prostie, nu fi naivă. Acestea sunt doar impresii preot. Tu să te faci călugăr. Şi ei ce fac? Chiar dacă nu se
de la filme imorale'. Să nu crezi aşa ceva niciodată. fac, dar vin la biserică, se roagă, sunt credincioşi şi eu sunt
Păstrează-te că ai să vezi de câtă demnitate ai să te bucuri şi bucuros în sinea mea că măcar l-a prins 18,20 sau 25 de ani
de câtă bucurie sufletească, când cel care se va căsători cu în biserică şi oricum când se căsătoreşte rămâne cu ceva, nu
tine nu va avea de reproşat nimic. Dacă tu ai avea 20 de e chiar ca unul care nu ştie nimic şi tot e un câştig, pentru
prieteni, trebuie să trăieşti cu toţi ca să vezi dacă ei sunt că foarte mulţi care s-au căsătorit, nu s-au călugărit, doar nu

138 139
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
se poate călugări toată societatea, aceştia sunt foarte buni aplicăm poruncile Scripturii, cu teoriile rămânem şi vom
familişti, sunt foarte serioşi, îşi împărtăşesc copilaşii şi avea teoreticieni. Dacă le aplicăm poruncile Scripturii, vom
chiar am auzit la Trinitas de proiectul acesta cu Hristos avea oameni ai Scripturii, oameni ai Duhului. Este
împărtăşit copiilor. imposibil ca din aceste valuri de copii să nu se ridice şi
Nu de cateheză e nevoie. Toţi preoţii să oblige ceva bun.
mamele la spovedit, să-şi aducă copiii la împărtăşit. Nu în seminar se formează tânărul, ci în pântecele
Aceasta e adevărata realitate - Hristos împărtăşit copiilor. mamei. Eu îndemn toate femeile gravide să vină la
Când vor începe nepoţeii de la 1 an, de la 2, de la 3, de la 5, spovedanie şi împărtăşanie. Culmea, să ştiţi că şi sterilitatea
de la 6, de la 7 ani să frecventeze biserica şi să fie la este tot o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru mame, să sufere,
împărtăşit, vă spun eu că creşte o societate sănătoasă, poate să vadă cât de greu se face un copil. Câţi bani se cheltuiesc
să treacă răul în valuri. Ei vor birui şi vor învinge. cu metode artificiale, cu vitro, cu tratamente! Deci este tot o
Duminica, cu ajutorul lui Dumnezeu şi spun că e o plagă a lui Dumnezeu pentru că ele umblă cu pântecele şi
mare realizare, indiferent cine s-ar opune şi nu i-ar conveni, cu spinarea goală că aşa e moda. Dar ele nu ştiu că
se împărtăşesc câte 200-300 de copii! Aţi văzut şi e o îmbolnăvesc suprarenalele şi cavitatea pelviană unde e casa
metodă de a veni părinţii la biserică. S-au adus prin copii, pruncului şi fac anexite care nu se mai vindecă niciodată şi
ce spuneaţi dumneavoastră. Nu trebuie să ajungă copilul muncesc ani de zile să poată zămisli un prunc.
mare să înveţe el religie, să-i spună tatălui său Tatăl nostru, Sunt lucruri foarte concrete şi foarte frumoase, dar
nu. Faptul că îl aduce în braţe să-l împărtăşească şi eu trebuie anumite metode de implicare sau anumite metode
imediat folosesc prilejul. Ştiţi, copilul nostru nu prea de intervenire în care nici să nu deranjezi, dar nici Biserica
doarme. 7 împărtăşanii la rând duminica. Ştiţi, copilul să fie luată înainte, să creadă omul că are dreptul. Omul
nostru e cam agitat. 7 Sfinte Masluri cu împărtăşanii. Şi îi trebuie să ştie că are şi drepturi dar şi îndatoriri şi cea mai
oblig, forţat să devină credincioşi. După ce învaţă şi le mare îndatorire este să nu curme viaţa pe pământ.
place, vin de bunăvoie. Părinte, da’ nu ne mai putem lăsa
acuma. E un câştig, nu e o obişnuinţă sau o afişare, e un i. Planificarea copiilor
mod de a vedea lucrurile. Vreau să vă mai spun şi lucrul acesta, iarăşi l-am
G raţia: E o bucurie. întâlnit şi e o chestiune la modă. A ieşit şi moda aceasta, că
P ărintele C alistrat: Pentru mine e o mare bucurie. Cum să părinţii fiind foarte ocupaţi şi neavând timp să facă copii,
nu fie o bucurie când vezi tu în fiecare duminică 300, 400 îşi planifică ei când trebuie să facă un copil. Se căsătoresc,
de copii, 200 de copii împărtăşindu-se?! Mântuitorul a trec 10-15 ani de la căsătorie şi aproape când nu mai pot
spus: Lăsaţi copiii să vină la Mine că a lor e împărăţia lui face copii, îşi aduc aminte că trebuie să facă un copil şi
Dumnezeu.141 Dacă le aplicăm noi la copii teorii în loc să le atunci, când îl vor ei, nu-1 mai dă Dumnezeu.
Copilul trebuie lăsat ca ro d al dragostei, aşa cum
147 Marcu 10, 14; Matei 19, 14.
spune în rugăciunile de la cununie. După ce au văzut că nu

140 141
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

pot face copii, au trecut la alte forme, la mama purtătoare. P ărin tele C alistrat: Tocmai, înainte vreme, în regimul
Femeii cutare îi plătesc şi ea îmi poartă un copil. O altă trecut, starea de ruşine şi starea de pudicitate era mai
nebunie care este firească biologic, dacă e să o demonstrăm expresivă, era mai dominantă. Acuma, odată ce s-a
ştiinţific, dar nefirească cu etica şi cu Sfânta Scriptură, promovat plaja, marea, nudismul, sălile de înframuseţare,
adică e ceva care înaintea lui Dumnezeu este hulă, nu este o sălile de masaj, sălile de baie termală şi toate astea, uşor,
virtute. Să ajungi tu să foloseşti ca în reproducţia animală, uşor, a dispărut şi ruşinea şi atunci nu i se pare ceva
cred că şi acolo este păcat până la urmă, că Dumnezeu le-a anormal că vorbeşte lucruri intime în societate sau îşi
creat cu ştiinţă şi cu bună rânduială şi a lăsat conservarea, povestesc aventuri amoroase sau tot felul de lucruri din
conlucrarea, păstrarea speciei, ca să spunem aşa, partea astea.
conservatoare, fără să intervenim noi în nici un fel. M-am Dar vedeţi, aici intervine încrederea unuia în celălalt
bucurat azi dimineaţă când cineva din Buzău a trecut pe aici care iar e o faptă nelegitimă în faţa lui Dumnezeu, că spune
şi a spus: psalmistul: Nebun cel ce-şi pune încrederea sau nădejdea
- Părinte, ştiţi că v-am cerut eu nişte agheasmă de în om.148 Afară de duhovnic nu cred că ar trebui discutate
zămislire, că o pereche de tineri nu zămisleau de vreo 10 problemele intime. Nu ştiu dacă aţi observat în cuplurile
ani şi au zis că ei nu se duc la metodele acestea modeme, se tinere dar şi în familii, se obişnuieşte acest model: îmi spui
lasă în seama lui Dumnezeu. tot ce ai făcut până acuma şi eu te iert, parcă el ar fi
- Da, dă-le să facă aceste rugăciuni şi să bea duhovnic. Ea la fel: Tu îmi spui tot ce ai greşit şi eu te iert,
agheasma asta. parcă ea e duhovnic. La un moment dat, după ce ei îşi spun
Le-am dat agheasmă făcută cu boabe de struguri de toate acestea, după aceea realizează ce urgii sunt şi se nasc
la Hilandar şi a rămas doamna însărcinată, nici 40 de zile calvarele, geloziile, certurile, necazurile, reproşurile şi toate
nu au trecut. Acuma erau foarte bucuroşi. Aşa că astea care, vin şi nenorocesc şi distrug familia.
Dumnezeu are rânduieli şi fireşti şi mai presus de fire, dar Eu spovedesc mai rar tineret, mai mult sfintele mele
trebuie să ştim noi să accedem la ele. Când scoatem pe babe pentru că ele sunt depăşite de vârsta critică, iar eu
Dumnezeu din ecuaţia vieţii, deja totul e un dezastru. fiind mai în vărstă, îmi vine mai uşor. Cei tineri suportă mai
uşor calvarul urechilor cu toate mărunţişurile astea
j. Poziţia B O R faţă de planning-ul familial urâcioase. întotdeauna le-am spus tuturor tinerelor pe care
G raţia: Biserica Ortodoxă Română are o poziţie oficială cu le spovedesc: Dacă vrei să-ţi fie bine în căsnicie, de ar tăia
privire la planning-ul familial? Referitor la discuţiile care bărbatul lemne pe tine, nu spui niciodată ce s-a întâmplat
se creează în rândul tinerilor la nivel de masă cu privire la înainte de căsătorie. De aceea ai venit la duhovnic. Dacă te
feciorie, de ce trebuie să se discute liber, fiecare să-şi spună întreabă îi spui aşa: „Da, am avut un prieten înaintea ta la
intimităţile lui, experienţele pe care le-a avut şi altul să fie fel de neserios ca tine şi uite ce am păţit. Asta e, mai mult
obligat să spună experienţele pe care nu le-a avut?
148 Psalm 145, 3.

142 143
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
nu am ce să-ţi spun.” Şi cu asta ai încheiat discuţia. Restul cheia şi lăcata succesului, numai în actul de spovedanie,
discuţi cu duhovnicul. Care m-au ascultat au umblat bine. acolo se poate rezolva problema.
Care nu m-au ascultat au umblat chiar rău. Unele au luat De exemplu, ca să vă dau un caz concret. Eu am
chiar bătaie pentru că în momentul în care se declanşează întâlnit un student pe care l-am spovedit, care mi-a spus că
gelozia şi vanitatea într-un bărbat, urmările sunt atunci când a împlinit anii de buletin, tatăl său i-a făcut
catastrofale. cadou o feţişoară să se culce cu ea, să vadă şi el ce este
Legat de această problemă, eu spun că cel mai bun viaţa trupească, să nu rămână frustrat de faptul că nu a
lucru pe care a reuşit Biserica să-l facă, este religia în gustat acest fruct oprit. Băiatul era cu o viaţă dezordonată,
şcoală. Am înţeles că unde predau preoţii e mai uşor că au groaznică. L-am întrebat:
altă autoritate. De exemplu eu am avut un ucenic care a fost - N u regreţi toate aceste greşeli?
profesor de religie şi mi-a adus la spovedit tot liceul unde a - Nu, Părinte. în mine este un demon care mă luptă,
predat, clasă cu clasă, 17 clase de elevi, pe toţi i-a adus la cu un ton grav. Dacă ar fi cu putinţă, aş face sex în fiecare
spovedit. I-am dat şi eu canon, zic: Nu mă interesează ce le ceas din zi.
predai. Vreau, când vor termina clasa a XH-a să ştie câteva I-am spus:
lucruri: Crezul, Psalmul 50, Tatăl nostru, Psalm 142 şi să - E o gravă problemă, tinere. E o gravă problemă că
ştie rugăciunile începătoare şi le pui la toţi 10. Ia-i uşor că simţi lucrul acesta. Trebuie bine să te gândeşti. Vei ajunge
aşa îi câştigi. la o epuizare şi psihică şi fizică.
Au trecut 8-9 ani de atunci. Acuma mulţi dintre ei - Nu contează, asta este pasiunea mea mortală şi nu
sunt studenţi şi vin şi azi la spovedit, şi-au întemeiat familii. aş putea fără aşa ceva. Cred că cea mai mare pedeapsă pe
Zice: Părinte, mă mai ţineţi minte? Mă aducea domnul care mi-ar da-o Dumnezeu ar fi să nu pot face lucrul acesta.
profesor cutare la spovedit. De atunci vin la dumneavoastră, - D a r , căsătoreşte-te!
din 1998, din 2000, din 2001. De atunci îi aducea, ei au - N u ai simţi acelaşi lucru stând mereu cu aceeaşi
rămas. Vedeţi rolul profesorului de religie? Se cunoaşte. persoană, te-ar plictisi.
După aceea, rolul duhovnicului se cunoaşte. Apoi, Biserica Ei, un asemenea om este aproape irecuperabil. Pe
a făcut foarte bine înfiinţând ASCOR-ul, studenţii au un când, am întâlnit şi situaţii de genul, în care băiat de 15, 16,
preşedinte şi organizează diferite acţiuni, invită preoţi, 17 ani, discutând:
duhovnici. Chiar dacă nu are efect de 100% dar un procent - S-a întâmplat să ai păcate din astea trupeşti care te
tot câştigă, pentru că mai iau contact cu tineretul, cu opresc de la împărtăşanie?
realitatea, cu lumea bisericească. Un alt lucru pe care l-a - Nu, Părinte, m-am păzit dar am prilejul de a greşi.
făcut Biserica sunt olimpiadele de religie, concursuri de - Ei, te rog eu să nu greşeşti, poate iese din tine un
turism, de filantropie. Sunt destule activităţi comune. preot bun, un călugăr bun. Nu, să nu faci greşeala aceasta!
Factorul care poate rezolva lucrurile în modul cel mai - Cum aş putea să mă păzesc?
favorabil este duhovnicul la scaunul de spovedanie. Acolo e

144 145
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Vii permanent la spovedit, vii permanent la dar când tu eşti major şi ai început să gândeşti şi mintea
împărtăşit, citeşti cărţi, faci cutare, cutare. este coaptă, simţi că, uite ce frumos spune Pavel: Toate îmi
Ca după aceea, să am reproş în mod invers: sunt îngăduite dar nu toate îmi sunt de folos. Deci el simte
- Părinte, nu e bine cum procedaţi, îi îndobitociţi. Ei că nu-i folosesc şi atunci s-au format şi au nişte criterii
trebuie să cunoască viaţa modernă, ei trebuie să cunoască foarte frumoase. De exemplu în post, este jenant să întreb
contactul acesta cu lumea, trebuie să ia legătură cu aceste dar face parte din spovedanie.
plăceri, pentru că altfel se autoizolează şi se vor distruge. - Aţi păstrat curăţenia trupească?
- Lăsaţi că are timp după ce este student să se - Da, Părinte, nici o problemă. Nu se pune problemă
autodistrugă, nu-1 distrugeţi acuma. şi câte 2, 3 luni.
Şi ce credeţi? Care au rezistat tentaţiei şi au trecut E rădăcina sănătoasă. Dacă el a fost învăţat să aibă o
pragul psihologic, că să ştiţi, cam între 16-22 este vârful de abstinenţă din copilărie, aceasta se manifestă şi acum în
criză şi personalitatea unui tânăr, acuma sunt familişti cadrul familiei. Dar am întâlnit şi situaţii în care săraca vine
foarte buni, au copii foarte buni, au soţii foarte bune şi chiar şi spune: Părinte, nu am ce face, trebuie să fiu atentă, e în
mi-au spus: fiecare zi, altfel pleacă şi mă lasă sau iese şi se duce sau
- Părinte, nu vă puteţi da seama cât de bine mi-au mai iau şi bătaie sau nu am cu cine mă înţelege. Atât am
prins cei 4-5 ani de ucenicie, cât am făcut pe lângă sfinţia putut, astăzi, dacă puteţi să mă împărtăşiţi, după aceea nu
voastră cu spoveditul, cu împărtăşitul, cu biserica, cu postul mai prind nici o zi liberă, nu am ce face. Vă daţi seama ce
cu pâinea şi apa, toate pedepsele pe care mi le-aţi aplicat. calvar e şi pe biata făptură, dar ce chin e şi pe bietul om,
Mă simt extraordinar, dacă vreţi să mă credeţi, sincer vă pentru că nu e uşor această expunere imorală toată ziua să o
spun, pentru noi, problema aceasta trupească nu mai există, exploatezi. Vă daţi seama la ce grad de degradare poate
nu mai e o necesitate. La noi familia are deja alte criterii, nu ajunge natura umană!?
mai este primordial lucrul acesta. A fost ceva atunci, la Până la urmă, se spune, cu referire la om: Acest
început, dar după aceea ne-am liniştit. împărat al făpturii p e care cu atâta frum useţe l-ai fă c u t şi
Dar de ce? Pentru că el nu a avut o patimă aprinsă, l-ai creat şi l-ai p u s stăpân peste făpturile Tale150 şi vine
el nu a fost obraznic. închipuiţi-vă ce simte un creier tânăr, bietul David istovit de oboseală şi spune prin Duhul Sfânt:
un trup tânăr Ia 15, 16, 17, 18 ani, tu să continui neîncetat Omul în cinste fiin d n-a priceput; alăturatu-s-a
cu această imoralitate, distruge tot ce e frumos în tine. Ce dobitoacelor celor fa ră de minte şi s-a asemănat lo r}51 E
spune? Trupul este templul Duhului Sfânt.149 Cine condamnabil, că David nu e corect la exprimare când spune
păcătuieşte în trup, greşeşte lui Dumnezeu, cine păcătuieşte lucrul acesta, dobitoacele nu fac aşa ceva. Noi spunem că
afară de trup, i se iartă. Şi atunci, în momentul în care tu ai dobitoacele, dar dobitoacele sunt curate, animalul, vaca la 9
căpătat această patimă trupească, automat te-ai autodistrus,

150 Dezlegare la morţi.


1491 Corinteni 3, 16-17. 151 Psalm 48 ,2 1 .

146 147
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu
care vin la biserică din obicei sau din tradiţie, că trebuie să
luni, calul la 12 luni, animalele mici la 4 luni, după cum e
se afle undeva în zi de sărbătoare. Dar în momentul în care
perioada de căldură, primăvara sau toamna. Numai la om
există aşa ceva, el ca împărat al făpturii. Vedeţi de ce a fost vom ieşi şi vom întreba despre ce s-a vorbit în biserică vor
nevoie ca Hristos să vină la Taina Nunţii şi să-i spună spune: Foarte frumos dar nu ştiu, sau vor spune, nu ştiu, nu
Maicii Domnului: Opreşte-te, ceasul Meu nu a venit mă interesează, acuma nu mai suntem în biserică.
încă.152 Lasă, că ştiu eu care e momentul. Ca să ne arate că Arsenie Boca, marele păstor al Ardealului de la
dacă aceasta nu o facem întru taină e aceeaşi autodistrugere Sâmbăta de Sus şi de la Prislop a spus aşa: Pe mine nu
ca şi un război atomic, e aceeaşi autodistrugere ca şi un m-au impresionat niciodată mulţimile ci esenţa şi calitatea
război cu arme, e aceeaşi autodistrugere ca şi un război lor.153 Dacă nu există în om esenţă şi calitate, degeaba
chimic, e aceeaşi autodistrugere ca şi un război psihologic, există mulţime. Putem noi să vorbim de hramul Sfintei
aceeaşi chestiune, ori înnebuneşti de prea multe prostii, ori Cuvioase, putem noi să vorbim de hramul Mănăstirii
înnebuneşti de prea mult bine, tot nebun se numeşte. Deci, Necula, de Dimitrie Basarabov sau Ioan cel Nou de la
vedeţi? Fecioria este temelia căsătoriei. De aceea, toate Suceava sau alt hram. E adevărat, a venit jumătate din ţară,
nimeni nu contestă, dar dacă se omoară la rând, dacă se
căsătoriile întemeiate pe feciorie au valabilitate şi
longevitate, iar căsătoriile în dezmăţ şi în desfrâu nu au împing, dacă nu vin pregătiţi duhovniceşte, dacă strică,
binecuvântare şi atunci duc la eşec. dacă fură, dacă vin cu chef de ceartă, nu vin pregătiţi ca să
Graţia: Vi s-a întâmplat să întâlniţi mame cu fiice de 12, fie spovediţi şi împărtăşiţi sau să simtă, să trăiască slujba,
13, 14, 15 ani, care le-au învăţat această viaţă intimă pe vin să mănânce mici că e sărbătoarea laşului, o altă invenţie
fiicele lor şi au ajuns să le împingă, să le constrângă că a oamenilor alături de sărbătoarea Cuvioasei, atunci, acela
trebuie să cunoască viaţa în plinătatea ei? este un scop mort.
Spune, un om cobora din Ierusalim la Ierihon şi a
Părintele Calistrat: Sigur poate fi posibil ceea ce aţi spus,
dar aici nu mai vorbim deja de o lucrare duhovnicească, căzut între tâlhari care l-au rănit lăsându-l abia v/w.154 Au
aici e vorba deja de societatea de consum. Aici avem de-a venit din toată ţara să plece abia morţi sufleteşte de la un
face cu familii atee, cu mame modeme, expuse desfrâului eveniment religios. Nu e o justificare. Aceste mame nu
juvenil. Aici nu mai este vorba de moralitate. neapărat sunt condamnabile, ele sunt de plâns, cum spune:
Graţia: Merg în biserică şi aceste mame şi fiicele. Fiice ale Ierusalimului, plângeţi-vă p e voi nu p e M ine155.
Părintele Calistrat: Dacă tot aţi atins problema aceasta cu Aici, lucrurile au scăpat deja de sub măsură. Aici am putea
mamele care vin în biserică dar totuşi se dedau la vicii rele, folosi termenul acela din Credinţa ortodoxă, în căutarea
am să vă spun un lucru. în biserică vin 3 categorii de măsurii pierdute156. Aici nici nu mai avem unitatea de
oameni: Care îl caută pe Dumnezeu, care sunt căutaţi de
153 Revista de spiritualitate nr. 372, anul 1999.
diavolul şi sunt găsiţi în biserică spre sminteala altora şi
154 Luca 10, 30.
155 Luca 23 ,2 8 .
156 Revista Puncte cardinale, august 2004, Răzvan Codrescu.
152 Ioan 2, 4.
148 149
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

măsură a răutăţii. Aici răutatea este o dezlănţuire sau dacă


vreţi, greşeala este o catastrofa ireparabilă. Dar chiar şi din
aceste situaţii, să ştiţi că multe suflete au fost salvate.
Totuşi experiind lucruri atât de nocive sănătăţii 3. Naşterea de prunci
duhovniceşti, s-au distrus total şi chiar au ajuns epave ale
societăţii şi au ajuns chiar şi o pacoste pentru părinţii lor şi
Nu pofti mulţime de fii fă ră de folos,
plaga de pe urmă a fost mai rea decât cea dintâi, că palma
nici te bucura de fiii nelegiuiţi.
lui Dumnezeu s-a resimţit în încercările care au venit pe
D e se vor înmulţi, nu te bucura de ei,
urmă mai rău decât în faptul că le-au împins spre această
uşurătate. dacă nu este frica lui Dumnezeu cu ei
(Isus Sirah 16, 1-2...)
Biserica trebuie să lupte şi prin pastoraţie şi prin tot
ce-i stă la dispoziţie, măcar să explice că şi acest lucru are a. Naşterea de prunci
un timp al său. Dacă seceri grâul când e crud, nu va mai Graţia: în cazul Elisabetei, mama Sfântului Ioan
încolţi, dacă strici fecioria la o imaturitate spirituală şi Botezătorul şi al Anei, mama Sfintei Fecioare Maria,
trupească, atunci vei avea de suportat consecinţele şi Dumnezeu a vrut să arate puterea rugăciunii, să fie ca un
urmările toată viaţa cu boli trupeşti, cu boli sufleteşti, cu exemplu pentru oameni, de vreme ce, bătrâne fiind şi
boli mintale, chiar şi cu boli duhovniceşti până la sterpe, au rodit?
demonizare. Părintele Calistrat: Dumnezeu rânduise mântuirea prin
Graţia: Tot mai multe mame, copile de 12, 13, 14 ani, vor oameni, a vrut ca din lucruri mai presus de fire să facă
altera întreaga societate? lucruri de taină şi atunci, stârpiciunea Sfintei Ana a fost
Părintele Calistrat: S-a constatat că de la vârsta de 14 şi spre smerenia ei şi spre mai multa îndrăzneală de rugăciune
15 ani, lucrul acesta a devenit obişnuit, dar să ştiţi că în la Dumnezeu. Şi Ana, femeia lui Elcana, fiica lui Fanuel
acelaşi timp este încurajator şi faptul că tot de la această din neamul lui Aşer, naşte pe profetul Samuel cu îndelungă
vârstă sunt şi copii care au găsit calea cealaltă. Pentru că rugăciune şi cu străduinţă.158 Elisabeta nici nu ştie că va
dacă nu ar fi răul, nu am avea o balanţă în societate. naşte, doar se roagă. Zaharia e înştiinţat. Ana e înştiinţată
Trebuie să ţinem cont că răul dă măsura binelui pentru că ea. îi spune Ile: Te rogi ca una nebună, crezi că Dumnezeu
binele peste bine ar fi foarte bine şi atunci ce spune te ascultă pe tine!? Şi atunci se aude din Templu: Ano, Ano,
Scriptura? Dumnezeu le-a fă cu t p e toate bune şi bune rugăciunea ta a fo s t auzită şi vei naşte fiu .15 I-a şi spus ce
foarte157 dar în ziua a 8-a neînserată a învierii Sale. anume va naşte.
Când au dobândit copil Ioachim şi Ana, au fost
înştiinţaţi astfel: Ioachime, Ioachime, rugăciunea ta a

1581 Regi 1 ,1 0 -1 1 ,1 7 ,1 9 -2 0 .
157 Facerea 1,31. 1591 Regi 1,20.

150 151
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
străbătut cerul}60 Vei avea odraslă pe care o vei da vestească, a spus: După ce voi cunoaşte aceasta?161 I-a
Bisericii. Nu a mai spus fiu. De ce? Cuvântul odraslă e şi spus: Vei rămâne mut până ce se va naşte pruncul\162 Şi
pentru bărbătesc şi pentru femeiesc. Era vorba de ceva mai când să-i pună numele, a scris Ioan. Era singurul nume care
presus de fire. Fecioara Maria era întâiastătătoare între nu era în neamul lor, nu avea nici o legătură, că de obicei
îngeri, întâiastătătoare între sfinţi şi întâiastătătoare între pe copil îl chema ca pe tată sau ca pe bunic.
cetele cerurilor. Ea era împodobită cu virtutea bărbăţiei. Şi Când s-a născut Hristos, numele s-a dat din cer, care
fără de sămânţă bărbătească ea va naşte bărbat. înseamnă uns, numele Lui va fi Iisus care se tâlcuieşte
Şi Ana lui Fanuel, şi Elisabeta, şi Fecioara Maria Emanuel, adică, cu noi este Dumnezeu. Acestea simt lucruri
nasc bărbaţi. Numai Sfânta Ana naşte femeie ca să se necuprinse de fire şi de cuvânt. La naşterea Fecioarei Maria
împlinească iarăşi din dogmele dumnezeirii, naşteri mai ce era minunat? O copilă de 13-14 ani, era logodită cu un
presus de fire dar cu sămânţă. Ioachim a cunoscut-o pe Ana bătrân, de 80-90 de ani, cum era dreptul Iosif. Şi spune
şi a rămas însărcinată chiar dacă era la acea vârstă înaintată. acolo, drept fiind, nu a vrut să o vădească, ci să o lase în
Chestiunea cu imaculata, a fraţilor catolici este poveste. Nu ascuns}63 Şi atunci s-a arătat îngerul şi i-a spus: Nu te teme
s-a născut din curăţenie, nu, ci s-a născut din împreunare să iei la tine p e Maria că ceea ce este într-însa e de la
trupească. Şi la Zaharia şi Elisabeta la fel din împreunare Duhul Sfânt} 4 Fecioara naşte din Duhul Sfanţ lângă un
trupească, numai că împreunarea lor era un ritual sacru, nu bărbat sterp dar în familie, iar cele două familii sterpe nasc
era o întâmplare, vorba Părintelui Cleopa. De ce spun lucrul din Duhul Sfânt dar din sămânţă. Aici nu era sămânţă dar o
acesta? Cu sfială s-a atins Ioachim şi a lăsat sămnânţa binecuvintează Dumnezeu ca şi cum ar fi, acolo nu era
pentru Ana ca să rămână însărcinată. Şi s-a auzit: Ană, Ană, sămânţă că nu a fost niciodată, Dumnezeu o binecuvintează
rugăciunea ta a fo st auzită la cer şi vei naşte o fiică. să fie.
Prin aceste naşteri mai presus de fire, la bătrâneţe, Graţia: Aţi amintit de metoda fertilizării „in vitro”, când o
Dumnezeu a vrut să se biruiască rânduiala firii întâi, să se femeie naşte la vârstă înaintată.
vadă că e minune, ca să poată rămâne materializată în timp, Părintele Calistrat: Acolo este vorba de o intervenţie
în istorie şi ca moment sacru, dar mai mult, pentru ca să medicală pur umană dar care are la bază două rădăcini:
atragă curiozitatea întregii umanităţi, să rămână mirată, aşa scopul binelui şi fondul răului. Adică, faptul că au adus
cum ne-am mirat noi când a născut femeia de peste 60 de viaţă dar din voie proprie, este o îngăduinţă a milei şi a
ani, Dumnezeu ştie ce a fost. iubirii dumnezeieşti, că nu era necesar, nici nu s-a cerut
Aici nu era vorba de medici, aici era vorba de Duhul lucrul acesta - nu a fost cu vestire, nu a fost cu descoperire,
Sfânt. El a lucrat şi a făcut fertilă sămânţa Anei, pentru că ci a fost un experiment în care Dumnezeu a binecuvântat
Zaharia nici nu a ştiut. Când a venit arhanghelul să-i
161 Luca 1,18.
162 Luca 1,20.
160 Acatistul Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, 163 Matei 1 ,1 9 .
icos 1. 164 Cf. Matei 1, 20.

152 153
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
mintea omului să meargă până dincolo de priceperea ei, pună tot în pântecele mamei pentru a nu supăra Pronia
pentru că e un lucru nefiresc. divină, pentru că Pronia poate răsplăti cu altceva - cu o
D ar în acelaşi timp, scopul rău în care s-a făcut boală gravă, poate răsplăti cu nişte copii anormali, pentru
aceasta, a fost demonstraţia ştiinţifică că Dumnezeu poate fi că noi nu ştim ce fel de copii se pot naşte, cu ceva
la mintea omului, lucru neadevărat. Oamenii au făcut sindromuri, cu ceva malformaţii. Adică Dumnezeu are
procedura, Dumnezeu a îndeplinit procreerea şi de aici, vărguţă pentru obrăznicie şi îndrăzneală. Lui Dumnezeu
fertilizarea are şi o carenţă. Fertilizarea in vitro este un act nu-I place tupeul, ci smerenia şi bunăcuviinţa.
cu scop bun dacă cineva forţează nota şi vrea copii, dar Cu osârdie şi cu fric ă să cădem noi păcătoşii,
singura carenţă pe care o are fertilizarea şi care e contra strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne
bioeticii creştine, este alegerea zigoţilor din ovulele milostivindu-te spre noi.166 Să fie îndrăzneala cea sfântă.
1f t l
fecundate. Dacă s-ar pune un singur ovul sau două sau trei care să fie întru sfială. Mă spăimântez a striga Ţie, spune
şi le-ai pus pe toate în mamă, nu ai greşit cu nimic, îngerul. Şi Fecioara tot cu îndrăzneală sfântă spune: Să nu
Dumnezeu hotărăşte care viază, care germinează, care se fie o înşelare ca Evei oarecând. Nu spune, stai, Doamne, eu
plămădeşte în uter şi face nidaţia. Dar în momentul în care sunt Fecioara Maria, stai să-mi explici cum stau lucrurile,
tu din 8, 9, 10 gameţi fecundaţi alegi unu, doi, trei, nu ai nu. Se supunea literei Scripturii. Era legea nescrisă a
dreptul că nu eşti Dumnezeu. Celelalte se numesc în mod conştiinţei, a moralei, a sufletului curat, a inimii unite cu
popular şi adevărat avorturi, nici măcar pază sau restricţii, Dumnezeu.
pentru că acolo a avut loc fecundaţia. Spune Ioan Damaschinul168 că mintea Născătoarei
Când s-a folosit contraceptivul, acolo s-a ucis fie de Dumnezeu era mai presus de gândirea heruvimicească şi
spermatozoidul fie ovulul la timpul cuvenit înaintea de trăirea şi de căldura serafimicească în rugăciune, stătea
împreunării. Acolo opreşti naşterea de fii sau zămislirea, pururea unită cu Tatăl în cer şi cu Fiul în minte. Ea nu ştia
dar aici zămislirea este concepută, chiar dacă la nivel de că e Fecioara care va naşte, dar ştia că o fecioară va lua în
laborator, acolo tot Sfânta Treime stă de faţă. Astfel ucizi pântece. Maica Domnului se ruga în Templu, spune Ioan
destinul unui om pe care nu-1 cunoşti şi este în contradicţie Damaschinul, ca acea Fecioară să fie păzită de lucrarea
cu bioetica creştină. diavolului, nu care cumva să-i pricinuiască vreo sminteală.
Dr. Engelhart165 spune că s-ar cere şi s-ar E taină mare, nu sunt cuvinte. Nu pricep, Curată, nici
recomanda ca pentru fertilizarea in vitro să se ia un număr
redus de ovule, să aibă loc fecundarea, dacă într-adevăr
doresc scopul naşterii de fii pentru mame cu bani, dar să
166 Tropar la Paraclisul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.
167 Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Tropar, glasul al 8-
165 Engelhardt, Herman Tristram jr., Fundamentele bioeticii creştine. lea.
Perspectiva ortodoxă, traducere Mihai Neamţu, Cezar Login, diac. Ioan 168 Ioan Damaschinul, sf., Legănuşul. Din Canoanele Maicii Domnului
I. Ică jr., Ed. Deisis, 2005. Bogorodicina.

154 155
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
îngerii nici oamenii ce în tine s-a săvârşit şi maică şi posibil, nu-i posibil, forţând nota. Şi uite că Dumnezeu i-a
Fecioară, amândouă le-ai împlinit!169 binecuvântat! Au un băieţel, sunt foarte fericiţi şi sunt o
familie foarte bună, model. N u că dumnealui nu ar fi fost
b. Copii născuţi din rugăciune credincios, dar fiind medic, cunoşti foarte multe lucruri
Graţia: Cu toate că există aceste tehnici medicale modeme despre corpul uman dar nu ştii voia lui Dumnezeu. Acolo
de fertilizare, există şi familii cu trăire creştină care nu au harul lucrează.
copii, dar apelează la rugăciune şi la ajutorul şi îndrumarea Altă tânără care a fost tot aşa de vreo 2, 3 ori la
preotului duhovnic? fertilizarea in vitro, nu a reuşit nici o dată. De fiecare dată
Părintele Calistrat: Aici am experienţă. Am trei cazuri, nidaţia cădea. A zis: „Părinte, daţi-mi şi mie această
toate au fost la fertilizarea in vitro câte o dată şi două ori şi agheasmă de care spuneţi şi mă ţin de tot ritualul pe care-1
nu au dat randament şi am continuat cu Sfântul Maslu, cereţi dumneavoastră.” Le-am dat să citească Acatistul
spovedanie, împărtăşanie, dezlegări, rugăciunea de Sfântului Ioan Botezătorul pentru că este născut din
binecuvântare de la căsătorie aceea ca p e Avraam şi Sara, rugăciune, al sfinţilor Ioachim şi Ana care au născut-o pe
Ioachim şi A nam ş.a.m.d, socotind că Dumnezeu trebuie să Maica Domnului cu multe rugăciuni, sterpi fiind şi al
sloboadă binecuvântarea. Am folosit boabe din via sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil care, spune într-un
Sfântului Simion de la Hilandarul din Grecia, am făcut icos, Bucură-te dăruitorule de prunci buni mamelor
agheasmă într-un vas, a băut femeia agheasmă şi a rămas credincioase şi Acoperământul Maicii Domnului care are la
însărcinată peste „in vitro”, unde doctorul i-a spus: N u aveţi icosul 8, Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicele tale mâini
nici o şansă, 99% şansele sunt pierdute, 1% şi aia dacă vrea p e cei părăsiţi de doctori-, adică unde doctorul nu lucrează.
Dumnezeu, a fost cuvântul doctorului. Şi Dumnezeu a vrut. Ea a spus aşa: „Părinte, iau şi agheasma, fac şi canonul şi
Am o familie de medici în Iaşi, căsătoriţi de peste mă mai duc o dată şi la in vitro, chiar dacă mai dau nişte
10 ani, doamna e blândă şi evlavioasă şi cuminte, soţul bani, dar totuşi aş dori să fiu mamă.” Zic: „Hai să-L punem
credincios dar sceptic. După ce doamna a născut, el atât a şi pe Dumnezeu la treabă! Chiar dacă te duci acolo, tu fa-ţi
spus: „Părinte, sunt tată, soţia a rămas însărcinată, a născut, canonul şi ia agheasma.” Şi cu această smerenie în cuget,
cred că există Dumnezeu, acum sunt convins în sufletul acum este gravidă în luna a IV-a cu doi copii, merge bine,
meu şi mă voi spovedi şi mă voi împărtăşi şi eu de acum este foarte bucuroasă. Sunt foarte credincioşi şi băiatul şi
încolo, ca drept mulţumire. De data aceasta soţia m-a biruit. fata, sunt ucenici de-ai mei. Iarăşi un caz curios, cineva
Am fost tentat să cred că dumneavoastră preoţii aţi facut-o care nu născuse vreo 12 ani şi am zis:
fanatică.” N u a înţeles că ceea ce ştiinţa declară că nu e - Poate nu aţi luat o lecţie de la Dumnezeu,
încercaţi să vă rugaţi un pic. Luaţi agheasma asta şi beţi că
trebuie să se întâmple.
169 Axion la întâmpinarea Domnului, glasul 3. Când avea de acuma vreo 3 sau 4 luni mi-a spus:
170 Rugăciunea de binecuvântare la căsătorie, în Molitfelnic, Taina
- Părinte, acesta e copilul de la dumneata.
Nunţii.

156 157
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Nu, nu-i de la mine. E de la Sfântul Simeon şi de oară. Acum a venit copilul firesc. Bine, fac rugăciuni dar nu
la Dumnezeu. a mai fost nevoie de intervenţia medicului, de verificări, de
- Da, Părinte, mi-aţi dat rugăciunile acelea şi mă ecografii. Pur şi simplu s-a trezit însărcinată. Deci sunt
credeţi, cum le-am făcut, cum am rămas! foarte frumoase şi grăitoare aceste situaţii.
Ei, ce vrea Dumnezeu să arate aici? Că n aşterea de Pentru zămislire, le luam la rând, cutare, cutare,
fii e tot o taină şi to t o rugăciune. De aceea Mântuitorul cutare, cutare, cutare, Doamne, dezleagă nerodirea
spune: Nu ştiţi ce cereţi, nu ştiţi ce vreţi, nu ştiţi să vă pântecelui. Doamne, dezleagă păcatul strămoşesc,
rugaţi. Aşa este! Am să vă mai povestesc o întâmplare dezleagă blestemul, dezleagă jurământul, dezleagă
iarăşi frumoasă şi ţin la ea. Tot aşa o tânără, soţul ei s-a dus supărarea sau supărarea p e care o ai Tu asupra lor
până în Sfântul Munte după acele boabe. A spus: ridic-o, trimite harul Tău cel sfânt şi dezleagă nerodirea
- Părinte, eu personal mă duc la Sfântul Munte şi le pântecelui şi puneam 7 părticele pe sfântul disc şi toate au
aduc. rămas gravide. Mai avem încă două persoane pentru care
- Du-te, frate! punem părticele dimineaţa şi facem aceste rugăciuni.
A venit cu bobiţa respectivă învelită şi cu bucăţica Dumnezeu încă nu a dat harul respectiv în pântecele lor.
aceea de beţişor de vie, a venit cu scrisorica. Nu aveam încă nu a sosit plinirea vremii.
nevoie de scrisorică, căci eu ştiam ritualul. I-a rugat de Nimeni nu contestă că experienţa „in vitro” nu ar fi
acolo: valabilă dar e pentru lume bogată. Agheasma cu boabele
- Dacă soţia rămâne, să ne anunţaţi că noi vrem să Sfântului Simeon şi rugăciunea şi Maslurile şi Liturghia şi
consemnăm. puterea Bisericii e pentru lumea săracă. Şi săracii au dreptul
Zic: la viaţă.
- Du-te şi spune că 10 s-au făcut de atunci, nu unul. G raţia: S-au născut mulţi copii din rugăciune?
Pentru că am mai trimis un părinte să aducă 3 boabe P ărintele C alistrat: Peste 11, anul trecut au fost vreo 8 şi
şi am mai făcut şi pentru alţii că am văzut că dă randament. anul acesta avem deja vreo 3, 4. Câţi au mai fost înainte
Când a venit soţia, cum sunt fetele, mai doritoare să se chiar nu-i mai ştiu. Sunt persoane pe care le-am uitat pentru
întâmple cât mai repede, a făcut apa într-un vas, dar eu, fără că nu am mai ţinut legătura. Acest canon al zămislirii,
să spun nimic, am mai pus un pic de apă în plus, nu cât să pentru prima dată l-am dat unei doamne în 1995 sau 1996.
umple sticla lor, să mai rămână şi am mai dat cuiva. I-am spus: O să-i puneţi numele Ioan şi Dumnezeu o să
Persoana respectivă înainte a rămas, a născut, deşi era din rânduiască şi sărbătoare. Când credeţi că l-a născut? în ziua
furat, cum s-ar spune, luat cu împrumut. Cea care nu a fost Ioan Gură de Aur pe 13 noiembrie. A venit şi s-a spovedit
boaba ei a zămislit prima şi abia după 3 luni a rămas şi şi s-a împărtăşit şi după amiază la 4 o luau durerile facerii.
cealaltă. S-a dus la maternitate împărtăşită ca să-l nască. Iar o tânără,
Acum a rânduit Dumnezeu fară nimic, după ce s-a Emanuela, a venit mama cu burta mare, i-am citit, am
născut normal primul copil, este deja gravidă normal a doua împărtăşit-o şi au apucat-o durerile. Am dus-o la

158 159
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
maternitate cu maşina noastră. într-o oră a fost mămică. sau trei ucenice care, cunoscând viaţa trupească, având
Deci Dumnezeu face minuni de tot felul, nu ţin de voia relaţii de prietenie cu anumite persoane cu un caracter mai
noastră. frumos sau mai puţin creştin, adică mai ticăloşi ca fire,
G raţia: E bine ca persoanele bogate să apeleze la aceste rămânând însărcinată, eu nu i-am dat voie să facă avort.
tehnici medicale? I-am spus: Trebuie să te gândeşti că este rodul dragostei
P ărintele C alistrat: Aici aduc un argument, nu am fost tale. Dacă tu ucizi acest rod, degeaba ai trăit, nu ai făcut
niciodată absurd. Nu sunt împotriva ştiinţei, tot ce a putut nimic. Şi atunci s-au născut aceşti copii care sunt foarte
crea ştiinţa, de la transplant, de la chirurgie sofisticată, de la buni, foarte frumoşi, foarte reuşiţi, dar bineînţeles că
tot ce este înalt şi tehnic, dacă este la dispoziţia omului şi persoanele s-au reorientat, fie că şi-au găsit pe parcurs un
spre slava lui Dumnezeu, nu deranjează. Dar nu e la soţ şi tot familie au făcut, fie că au un prieten cu care
îndemâna oricui pentru că am înţeles că o fertilizare într-un vorbesc şi vor definitiva o familie, fie, nu au găsit încă pe
laborator de specialitate costă 3.000-4.000 euro chiar şi mai nimeni pentru că nu le-a apărut în cale persoana cu pricina.
mult, cu tratamentele de rigoare, cu pregătirile de rigoare. Dar pruncul există.
Ori dacă sunt o familie de oameni modeşti, sigur că numai Dacă o femeie nu vrea să cunoască un bărbat şi
rugăciunea este aceea care îi poate salva şi binecuvânta. S-a apelează direct la fertilizarea in vitro, asta ţine de liberul
dovedit că şi rugăciunea are folos. Cred că Dumnezeu ce a arbitru al ei. Ea ştie ce gândeşte. Bănuiesc că vrea ca fiul ei
spus: Eşti bogat? Cheltuieşte-ţi averea prin doctori! Eşti să fie un geniu sau cine ştie ce om înalt al rangurilor
sărac? Caută-Mă pe Mine că răbdarea săracului nu va pieri pământeşti, dar plăcut înaintea lui Dumnezeu este să treci
până în sfârşit111\ - Psalmistul David. prin Taina Căsătoriei ca să cunoşti trupul bărbatului,
partenerului tău şi să naşti prunc în mod natural şi firesc
c. Copii născuţi în afara căsătoriei cum este lăsată legea firii.
G raţia: Sunt persoane de diferite vârste cu bani care chiar Dumnezeu nu intervine în liberul arbitru dar nu este
dacă sunt necăsătorite îşi doresc şi nasc copii. Este vreo în acord cu bioetica şi morala creştină, adică aici rămân
diferenţă între un copil născut în familie şi un copil dorit în lucruri de dorit. Eu am cunoscut o studentă care este
aceste condiţii? mămică. S-a jucat cu aventurile vieţii şi a rămas însărcinată
P ărintele C alistrat: Este o diferenţă. Fam ilia este celula şi părinţii i-au spus: Nu vii acasă până nu-1 omori. Şi i-am
fundam entală şi biologic şi spiritual a societăţii. Un copil spus: Nu-1 omorî, i-aţi bani de aici, ia-ţi o gazdă, lasă
trebuie să aibă şi m am ă şi tată. Dar, pentru că fenomenul copilul să se nască că o să-l iubească. Şi i-a dat Dumnezeu
matriarhal în anumite sfere este mai profound, mai ambele lucruri bune, şi-a găsit şi un băiat bun, s-a născut şi
proeminent, mai pronunţat, mai bine conturat, sigur că copilul, părinţii l-au primit şi-l iubesc ca pe ochii din cap,
atunci există şi aici pot să spun şi eu personal că am două iar ea este o familistă foarte bună, dar nu a fâcut această
ucidere. Mi-a ajutat bunul Dumnezeu şi chiar când am avut
probleme, să ştiţi că am zis aşa: Pentru rugăciunile
171 Psalm 9, 18.
160 161
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
pruncilor care au scăpat de cuţit şi avort, Doamne, să nu d. Sterilitate, avort, contracepţie
mă treci cu vederea! Şi să ştiţi că mi-au fost de folos. Sunt G raţia: Cu privire la naşterea de copii sunt două situaţii în
peste 200 de copii poate, care au văzut lumina soarelui vremurile noastre care se accentuează din ce în ce mai mult:
numai pentru faptul că am spus un nu hotărât: lipsa de copii în cadrul familiei, din cauza sterilităţii pe de o
- Aici nu faci treaba asta! parte, oamenii apelând la metode artificiale, pe de altă
- Părinte, da’ să vedeţi. parte, la polul opus este avortul şi contracepţia. Cum
- îl faci şi îl dai la stat dar nu ucide oameni, nu acţionează în cadrul familiei sau în cadrul acestor familii de
curma vieţi! probă, a concubinajelor, aceste situaţii care sunt ieşite din
Să ştiţi că e o mare bucurie să vezi că un prunc se normalul tradiţional, această problemă a sterilităţii, a
naşte. E o mare taină. N u contează că eşti călugăr sau că avortului şi contracepţiei?
eşti preot sau că eşti duhovnic. Când vezi că vin la biserică P ărintele C alistrat: Aici trebuie să începem tot cu un
mame gravide să se împărtăşească, când vezi că vin mame cuvânt al Sfintei Scripturi. Spune aşa în Taina Nunţii:
cu copii mici şi mulţumim lui Dumnezeu, aici la noi vin Binecuvântarea părinţilor peste casa fiilor. Odată ce nu
duminica şi câte 200-300 de mame şi împărtăşesc copiii. sunt fii vorbim din start de o familie care nu are suport
Aţi văzut, e o grădiniţă întreagă! Ei, asta înseamnă că celula spiritual. Odată ce nu există copii, nu au împlinit menirea
socială e sănătoasă, indiferent că este criză, că este tainei, este vorba de o căsătorie sterilă. înaintea lui
democraţie, că nu-i democraţie, că-i capitalism. Cât există Dumnezeu nu există fructul şi odată ce nu există fructul nici
conştiinţă, Dumnezeu se bucură şi se odihneşte de lucrurile nu se socoteşte taină sau faptă chiar dacă ei au stat
Sale. Acolo nu tronează altcineva decât numai mâna lui împreună.
Dumnezeu. Şi minunile se fac în biserică, nu se fac pe Părintele Paisie Olaru spunea aşa: Eu am iubit
maidan, la iarbă verde, în pădure, pe stadion, la teatru, la mamele cu copii mulţi, le-am sfătuit şi pe cele cu copii
operă sau unde mai merge omul, nu. în biserică. Şi vin puţini să nască copii dar le-am dat două sfaturi: De copii să
atâţia părinţi tineri la biserică cu copiii lor. Eu cred în lucrul nu se teamă şi de Dumnezeu să asculte. Şi am observat de-a
acesta. Dacă se nasc mulţi copii, înseamnă că există viaţă şi lungul vieţii mele două lucruri importante. Mamele care au
că Biserica îşi face datoria, că morala în popor nu a pierit, avut copii mulţi au fost toţi buni şi au ajuns oameni mari,
înseamnă că oamenii au conştientizat că Dumnezeu nu iar mamele care au avut copii puţini, dacă au făcut ele să nu
trebuie supărat şi trebuie să facem voia Lui şi să aducem fie aceşti copii, Dumnezeu nu le-a ajutat şi au suferit
viaţă pe pământ, chiar dacă e greu sau uşor. Nu poate fi mai încercări groaznice.
greu decât a fost între cele două războaie mondiale când Avortul este cel mai condamnabil, este păcatul
aveai şi 10 copii, venea şi colectivizarea peste tine, venea şi capital, nici nu încape discuţie. La acest capitol nici nu
prigoana comunistă, venea şi imperiul sovietic, venea al vreau să discutăm, va fi groază şi întristare la înfricoşata
II-lea război mondial cu morţi şi cu răniţi, cu văduve şi cu judecată când se vor cântări milioanele de suflete care nu
orfani de război şi totuşi au trăit toţi şi au ajuns mari. pot vedea împărăţia lui Dumnezeu datorită acestor metode

162 163
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

modeme de ucidere în pântece, dar vin cu următorul duhovnicilor, este rodul moralităţii, este rodul conştiinţei,
argument. Păstorii dacă vor da exemplu şi model prin este rodul conştientizării primejdiei care vine. Constat că
familiile lor în parohiile în care sunt şi vor avea şi ei tineretul a conştientizat prin toate aceste mijloace pe care le
copilaşi 3, 4, 5, 2, câţi le va da Dumnezeu şi oamenii vor avem, şi mass media şi pastoraţia, cărţile religioase, că
vedea la ei acest lucru, atunci ei vor putea predica cuvântul avortul, dar şi alte metode trebuie stopate.
lui Dumnezeu şi vor putea spune să se nască prunci. Acesta Chiar a început să se pună accent pe taina familiei şi
ar fi un prim mod de îndreptare a acestei mari nenorociri. au început tinerii să fie conştienţi că rodul dragostei şi al
Apoi, ar trebui noi, românii, să deschidem ochii şi căsătoriei sunt copiii. Este adevărat că mentalitatea
să privim la alţii care fac câte 7, 8, 10 şi 12 copii. Ne vor occidentală care a încercat a trece cu tăvălugul în societatea
înlocui societatea noastră şi ne vom trezi prizonierii românească după revoluţie a dus la cele 16 sau 17 milioane
propriilor noastre patimi, în propria ţară, adică nu se va de avorturi pe care le avem în 20 de ani de la revoluţie. Am
degenera neamul în mod apocaliptic, prin apocalipsă sau înţeles că sunt la 700.000 de avorturi pe an în clinicile
pecetea lui 666, ci ni se va degenera neamul pentru păcatele medicale. E o mare urgie şi ruşine. Sângele acestor copii
noastre şi nu vor mai fi urmaşi care să ducă mai departe strigă la cer, iar noi îl regăsim în criza economică, în
moştenirea şi tradiţia românească. Deci ne vom inundaţii, în cutremure, în boli, în malformaţii, în cancere,
autodistruge ca naţie. Pentru că în momentul în care se în morţi subite, în morţi năprasnice. Deci nu ne iartă
naşte un singur prunc, prin fenomenele sociale, fizice, Dumnezeu, îşi iau obolul acestor greşeli. Aţi văzut câte
mecanice şi ştiinţifice, vor mai muri o parte dintre aceştia, mame tinere sunt pline de boli incurabile, boli care nu se
că bobocii toamna se numără după proverbul popular. Şi mai vindecă, SIDA, neoplasm sau tot felul de cancere, de
atunci, dacă în familie este un singur copil şi acela suportă colon, de ovare, de sâni. Cu ce am greşit tocm ai cu aceea
un accident sau o nenorocire, familia respectivă se plătim . Să nu credeţi că Dumnezeu nu ţine cont de lucrul
autodesfiinţează, odată cu ea se autodesfiinţează şi acesta! Dar cea mai mare ruşine înaintea lui Dumnezeu este
moştenitorii, descendenţii. omuciderea. Nimic nu este mai urât pe faţa pământului
Să ştiţi că tineretul de la revoluţie încoace, este mai decât acest avort nenorocit.
responsabil decât noi cei care am prins revoluţia la 20, 23,
25 de ani, tocmai noi nu am fost responsabili, generaţia de e. N aşteţi copii
mijloc, tocmai noi suntem cei care astăzi avem 50-60 de In general duhovnicii spun aşa: Feriţi-vă de prunc­
ani şi chiar trăind epoca aceasta comunistă în plină glorie şi ucidere şi naşteţi copii! Da, sunt total de acord, dar când ai
frica de sărăcie, de întuneric, de frig, de foame. Am uneltit născut unul şi nu i-ai dat nici un fel de educaţie, îl mai naşti
asupra acestui fenomen, zămislirea de prunci. Iată că pe al doilea ca să fie mai rău ca primul!? în momentul în
tineretul nostru, după 20 de ani de la revoluţie au început să care nu ai ce-i dărui primului, îl naşti şi pe al treilea ca să
aibă câte 2, 3, 4, chiar am întâlnit şi 5 copii şi m-a bucurat fie mai nenorocit ca ceilalţi doi? în momentul în care îl
lucrul acesta şi spun eu că este rodul pastoraţiei, este rodul naşti pe al patrulea, îl naşti ca să fie spre osânda cât sunt

164 165
f

Graţia Lungu Constantineanu______________ Despre familia ortodoxă

ceilalţi la un loc? Adică pe principiul moralei creştine, şi a needucaţiei şi a fărădelegii în plin? Eu aş crede că
tâlcuirea aceasta o am de la Părintele Paisie Olaru care adevărata mamă nu este aceea care a făcut 7 sau 8 sau 9 sau
spunea aşa: „Ştie oare mama creştină ce datorie are şi cât 10 copii, nu.
este de grea, că va da socoteală p en tru fiecare p ru n c în Avem mame care au făcut şi 14, şi 16 şi 12, dar
parte? Dacă o mamă creştină a născut un copil bun şi l-a depinde cum i-a educat. Deci şi aici este o problemă pentru
educat frumos şi a ajuns om mare, spune aşa, cui i s-a dat că, ţineţi minte, în vremea regimului comunist se vorbea de
mult, mult i se cere, va fi trasă la răspundere cum din acel mama eroină şi fuseseră câteva femei mai entuziasmate
om a putut face asemenea lucru şi ceilalţi unde sunt, care care ajunseseră la 7 copii, la 9 copii, la 10 copii. In schimb,
puteau să fie tot la fel?” Deci la fel de buni. O mamă ce a făcut regimul? I-a şcolarizat gratuit pe toţi, i-a pus la
sănătoasă şi o familie sănătoasă putea să facă un număr de muncă pe toţi, le-a dat casă la toţi şi i-a băgat în societate cu
copii şi Părintele Paisie Olaru spunea aşa: „Eu nu am lăudat sila pe toţi. Dar nu vii acuma şi stimulezi ideea naşterii de
niciodată nici pe mama cu copii puţini nici pe mama cu fii doar de dragul de a umple societatea cu chinurile
copii mulţi, dragi mi-au fost amândouă, dar cel m ai m ult needucaţiei, a unei vieţi lipsite de sănătate şi de miez, de
am lău d at m am a cu copii educaţi şi bine crescuţi în frica fapt, de ţel.
şi certarea D om nului. Dacă mama şi-a crescut copilul în Ce este un copil la casa omului? Este oglinda lui de
frica lui Dumnezeu, atunci m-am bucurat pentru ea. Iar viitor. Când doi tineri îşi doresc un prunc şi se roagă la
dacă nu, osânda ei a fost şi mai mare, cu fiecare prunc Dumnezeu să li-1 dea şi se căsătoresc, cu ce scop? Ca să-l
născut nu a făcut decât să-şi mai adauge un cumul de educe frumos, ca să-l crească frumos, să le fie omul de
pedeapsă de la Dumnezeu, că de fapt, ea ce a făcut? A mâine. Ei, cine poate să spună care este rolul copilului care
înmulţit răul în lume. Pentru ce să naşti 6 delincvenţi, 7 îşi bate mama şi tata, care ajunge să-şi ucidă semenii, care
delincvenţi, 8 fumători, 9 beţivi, 10 cerşetori?” ajunge să fie un drogat sau să fie legat şi ţinut într-un spital
în Biserică nu spune nu faceţi copii, nu spune opriţi- de psihiatrie sau care devine un rău al societăţii? Nu cred că
vă, nu spune faceţi, spune în Scriptură: Creşteţi şi vă este ceva de dorit şi nici nu va ferici Dumnezeu asemenea
înmulţiţi şi stăpâniţi păm ântul}12 şi iarăşi, Dumnezeu, când familie, ferice că aţi umplut lumea de crime sau de ticăloşi.
îl dă pe Adam din rai, spune femeii: Iar tu te vei mântui Trebuie să fim atenţi atunci când dăm sfatul ca duhovnici,
prin durerea naşterii de prunci,173 prunci nu prunc. Dar în trebuie să avem grijă. Cunosc pe cineva care a spus aşa:
momentul în care tu faci copii în neştire, fară nici o De-aş putea eu să fac copii că Dumnezeu o să mi-i crească!
educaţie, fară nici o socoteală, fără nimic, de fapt ce vrei să E adevărat că Dumnezeu îi creşte, dar nu va veni
demonstrezi? Vrei cu adevărat să demonstrezi că eşti o Dumnezeu să-i hrănească, tu trebuie să munceşti că de
mamă eroină semănând neghina necredinţei şi a imoralităţii aceea ţi-a dat mâini şi picioare, ţi-a dat discernere ca să ştii
unde să te opreşti. Un ucenic de-al meu ajunsese la al 4-lea
copil şi m-a întrebat:
172 Facere 1,28.
- Părinte, să m ai fac?
173 Cf. Facerea 3, 16.

166 167
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Tu cu ce scop mă întrebi? M ă întrebi să vezi ce plăcere şi în păcate m-a născut maica mea. Spăla-mă-voi şi
spun eu. Eu nu am să spun nici să faci nici să nu faci, dar pe mai vârtos decât zăpada mă voi a lb i}16 adică, şi mă voi
aceştia pe care îi ai, te-ai asigurat că îi poţi creşte până sunt curăţi prin botez, dar în momentul în care ai
mari? Te-ai asigurat că îi poţi educa frumos? Te-ai asigurat responsabilitatea întem eierii unei fam ilii trebuie să ai şi
că le poţi da cele de trebuinţă vieţii ca atunci când vor fi la responsabilitatea educării copiilor.
20 de ani să nu fie nişte stricaţi în societate? E adevărat, o vorbă populară spune aşa: Orice copil
- Aaa, cum a da Dumnezeu. se naşte cu bucata lui de pâine subsuoară, dar depinde cine
- Nu cum a da Dumnezeu, cum vei hotărî vrea să i-o ia de sub mână, pentru că dacă s-a născut într-o
dumneata. Mai bine alege şi înfrânarea, mai bine alege şi familie binecuvântată şi cu frica lui Dumnezeu, acolo va fi
castitatea, mai bine alege şi stăpânirea de sine pentru că poate ceva, dar dacă s-a născut într-o familie fară
sunt tot virtuţi. Dumnezeu, acolo nu iese nimic, pentru că acela este un
Aşa spune şi Apostolul Pavel, bărbatul să cunoască copil dat pierzării încă de la începutul vieţii, adică în
pe fem eia sa, iar apoi o vreme să trăiască în curăţenie momentul în care creşte într-o casă de fumători, într-o casă
pentru rugăciune şi evlavie şi apoi iar să se cunoască la o de beţivi, în lipsuri, în sărăcie, în necazuri, acela de mic
vreme114. N u stăm toată ziua şi facem concurs de crescut învaţă să fie şiret, învaţă să fure, învaţă să mintă, învaţă
prunci. într-adevăr statul ne va da 200-300 de lei, dar dacă să-şi câştige existenţa şi în mod corect şi incorect, nu
se schimbă regimul sau vin alte vremuri, nu interesează pe contează. Aşa se nasc toate neajunsurile din societate.
cei care au dat legea de azi pentru legea cea de mâine.
Legile acestea sunt date instantaneu, aţi văzut, a venit o f. D aru rile puse în copii
lege care a împroprietărit, a venit o lege care a confiscat, a în prim u l copil pune Dumnezeu toate darurile şi
venit o lege care a spus cumpăraţi, alta a spus vindeţi. Deci spune că după al 2-lea şi al 3-lea şi al 4-lea şi al 5-lea, câţi o
noi nu ştim contextul. fi vrând omul să facă, pune câte un dar diferit în fiecare.
Mai spunea cineva, copiii sunt buni că opresc Unul va fi bun gospodar, unul va fi bun cântăreţ, unul va fi
apocalipsa. Nu este chiar aşa! Copiii pot opri apocalipsa bun bucătar, unul va fi un bun credincios, unul va fi un
dacă se pocăiesc părinţii. Din contra, spune în Apocalipsa, învăţat. în clipa în care tu ai început cu avorturile în
să nu fie fuga voastră iarna şi vai de cele ce vor avea în căsnicie sau până la cununie, că ţi-ai planificat tu familia şi
pântece17 . N u se referă la femeia însărcinată, ci la cei plini ştii ce ai de făcut că eşti băiat deştept, spune aşa: Pentru
de patimi. Pentru că tu în momentul când zămisleşti un primul avort Dumnezeu îţi dă un copil care să-ţi facă atâta
prunc, nu este neapărat o virtute pe care o faci înaintea lui rău, câtă durere ai pricinuit tu lui Dumnezeu că ai ucis
Dumnezeu ca o rugăciune. Spune proorocul David, în sufleţelul acela necreat de tine ci de El.

1741 Corinteni 7, 5.
175 Apocalipsa 13, 17-18. 176 Psalm 50, 6, 8.

168 169
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Nu e o greşeală că femeia e desfrânată, e patima - Părinte, ce-mi spuneţi, pentru mine nu-i relevant.
trupului, se va înfrâna într-o zi, dar dacă ucide e vinovată în Eu vă spun drept, nu am mai rămas, dacă rămâneam,
totalitate, acolo nu se iartă. Acolo se judecă cu Dumnezeu făceam în continuare.
pentru că fură viaţă din viaţa cea veşnică. Ea nu poate Acesta a fost răspunsul unei femei la sfânta
obstrucţiona viaţa dată de Dumnezeu pentru că nu are spovedanie, dar cum? Ea nu voia să se spovederatească. Eu
motivaţie, nu are justificare, de aceea se consideră aşa de am văzut-o agitată, eram în Bâmova, în anii tinereţii, prin
greu acest păcat şi mereu se pune accentul pe el şi e multă 1997-1998, şi ea venise că avea o problemă financiară,
mustrare. pusesese nişte bani la FNI care luase toţi banii, cu Vântu. A
La al doilea copil, dacă ai continuat şi nu te opreşti venit să-mi spună că a pierdut două apartamente, maşina şi
din această omucidere care e cea mai periculoasă, spune că nişte pământ la ţară şi o casă a soacrei ei, că pusese o sumă
dă o patimă, pentru că ai făcut şi al doilea avort, care să te uriaşă, vreo 700 sau 800 de milioane, erau bani mulţi
ardă toată viaţa s-o ţii minte, ca să ştii că acel copil face atunci. Şi zice:
greutăţile cât le-ar fi făcut toţi ceilalţi la un loc dacă ar fi - Părinte, dacă îi câştig, dau şi la biserică.
trăit, le pune toate într-unul singur. Dacă ai mai continuat şi - Eu mă rog să nu câştigaţi că biserica nu cred că ar
cu al 3-lea şi cu al 4-lea şi cu al 5-lea, spune că atâtea vicii primi bani de la dumneavoastră, la păcatele pe care le aveţi.
pune în ei până ce pur şi simplu te aduce la epuizare. De - Părinte, nu sunteţi un părinte rezonabil. în loc să
ce? Ca să te îndrepte, să te facă să conştientizezi că tu pe vă rugaţi să câştig ca să aibă şi Dumnezeu, dumneavoastră
Dumnezeu L-ai supărat şi te-ai îndepărtat de El prin aceste vă rugaţi să-mi meargă mie rău.
urâciuni. - Dumnezeu nu trăieşte din jertfele dumitale. Banii
După pocăinţă şi îndreptare şi părere de rău, pe care îi aduci mata la biserică până la coate sunt plini de
Dumnezeu de la o vreme începe să ridice necazul. Adică sânge. Tu nu poţi să aduci dar la altar. Dacă citeşti un pic
vede credinţa omului şi începe să ridice necazul, dar dacă din Sfânta Scriptură, cred că ar trebui să fugi din societate.
nu se îndreaptă, moartea acelui om sau a acelei familii va fi La care ea, cu nepăsare:
de mâna copiilor lor. Ca să se arate mânia lui Dumnezeu - Părinte, repet, pentru mine nu-i nimic relevant ce
peste neamuri, să vadă ce înseamnă îndepărtarea de El, mi-aţi spus. Asta nu mă interesează. Eu m-am oprit din
adică nu iartă. Aţi văzut că sunt copii care îşi ucid părinţii avorturi că nu am mai rămas gravidă, că făceam în
sau părinţi care îşi ucid copiii. Aceasta este ca pedeapsă a continuare. Acuma, pentru mine e problema cu casele.
păcatelor grave. Bineînţeles că era şi singură, nu mai avea soţ, erau
Am întâlnit odată, Dumnezeu să o ierte, o biată despărţiţi. Eu acum vă întreb: Cum ar trebui să lucreze
femeie, avea 50 de avorturi şi i-am spus: Dumnezeu în această situaţie? Că El totuşi nu doreşte
- Doamnă, ar trebui toată viaţa să umblaţi în moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu. Acuma
genunchi şi să plângeţi! eu mă întreb, femeia aceea s-o mai fi întors vreodată la
Dumnezeu? I-o fi dat vreo încercare că eu nu am mai

170 171
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
văzut-o? Şi în ziua de astăzi când îmi aduc aminte o Dar de copilul dintr-o familie în care nu există
pomenesc la proscomidie gândindu-mă la ea pentru ce educaţie, în care nu există un sistem de valori, în care nu
urâciune avea în cap, ce mod de a vedea lucrurile, cu totul există o direcţie de viaţă, cine ştie ce se va alege? Există
în afara gândirii, nici măcar acea părere de rău. Aţi văzut acest procedeu despre care eu v-am spus că am discutat,
poate vreodată, calci un câine cu maşina sau arunci cu o foarte mulţi oameni care au spus: Nouă ne-a spus părintele
piatră şi omori un pui de găină sau striveşti un pui de vrabie să facem cât mai mulţi copii. Stai puţin, noi suntem într-un
şi tot îţi pare rău: Vai, săracu’, dacă eram atent poate nu-1 concurs de înmulţire sau de calitate a vieţii? Scrie undeva în
omoram. Şi acolo ai un regret. Dar ca să faci un număr atât Sfanta Scriptură? Spune: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi
de mare de întreruperi şi să spui, mai făceam dar nu am mai pământul, nu creşteţi şi vă înmulţiţi şi trândăviţi! Deci tu
rămas. Aceasta e cununia care rămâne şi cununia care se nu vii să-mi arăţi că ai performanţa de 10, 12, 15, 20 de
consumă. Ţine cununia, îi dă valoare şi o înalţă la rangul de copii, nu aceasta vă justifică!
taină. Dar noi luăm taina şi o desacralizăm.
Graţia: Deci măsura lucrării sfintei slujbe a Cununiei g. Zestrea sufletească moştenită de copii
depinde de măsura în care o lucrăm noi în familie? Care este zestrea sufletească pe care o moştenesc
Părintele Calistrat: Da, depinde de lucrarea noastră în aceşti copii, zestrea înmulţirii genetice? Toate popoarele
familie şi atunci ea ajunge până la rangul de Taină. Vom fi înaintea lui Dumnezeu sunt o picătură din cadă. Deci dacă
încununaţi că aşa spune: Sfinţilor mucenici care v-aţi toate popoarele sunt ca o picătură de apă într-o cadă, ce
încununat rugaţi-vă lui Dumnezeu să se mântuiască crezi că ar fi cei 10 copii ai tăi într-o societate? Dar stai să
sufletele noastre. Dar ce mucenici când ei au trecut la analizăm teologic, moral şi social ce ai dăruit societăţii! Un
avocat şi au scris nepotrivire de caracter. Da, deci asta stă la gospodar, o gospodină, o doctoriţă, o ţărancă bună, un
baza acestei Taine. Acesta este răspunsul. agricultor bun, un infirmier bun, un bucătar bun, un tâmplar
A doua suferinţă care poate fi strict de ordin bun, un dulgher bun, da. Societatea vine în sprijinul acelei
spiritual sau sufletesc este legată de această Taină, de felul familii şi face un efort supra social prin demararea de
de a fi al omului. Aici ne întoarcem la o veche problemă, fonduri de la cei care au un singur copil sau nu au deloc sau
poate discutată, dar într-un alt mod - genotipul şi fenotipul filantropic vor să ajute şi îi creşte. Dar tu ce vrei să
uman. Noi purtăm cu noi o încărcătură a păcatelor din demonstrezi, că stând cu Psaltirea în genunchi şi stând cu
familie şi dacă spune că omul se cunoaşte după fapte şi Ceaslovul şi cu Cartea de rugăciuni şi mergând zilnic la
pomul după roade, categoric şi adevărat rămâne un singur liturghie eşti într-o vizuină, din care ce facem? Ca şi
lucru: copilul omului gospodar va fi gospodar. Când tatăl şi şoarecii, doar producem urmaşi? Nu aşa.
mama ajută prin educaţie acest dat biologic, atunci copilul Tata şi mama trebuie să aibă o calificare spirituală
va fi cel puţin nu un om strălucit dar un om normal de înaintea lui Dumnezeu în care să spună: Ce facem cu
mijloc. Copilul dintr-o familie de oameni educaţi sau
intelectuali, nu se poate să nu ajungă şi el ceva cât de cât.
177 Facerea 1, 28.
172 173
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
această odraslă? O dăruim Bisericii. Ce facem cu această să-l lăsăm curat intelectual, o mentalitate sănătoasă, trebuie
odraslă? O creştem pentru societate. Ce facem cu această să-l lăsăm curat din punct de vedere moral. N u lăsăm o
odraslă? O dăm să fie gospodina unei case, o învăţăm de societate de bandiţi, golani, desfrânaţi, ticăloşi, derbedei şi
toate. Din ea ce vom face? Un bucătar bun, deci va mânca o tot felul de rău famaţi! Am umplut societatea, doar am
bucată de pâine. Proverbul din popor, fiecare copil se naşte născut, trebuie să o lăsăm ecologică din punct de vedere
cu bucata lui de pâine subsuoară dar tata şi mama îi va agricol, din punct de vedere industrial, din punct de vedere
pune cuţitul în mână. Este un proverb care spune: V-am dat urban, deci toate calităţile trebuie să fie cultivate.
pâinea şi cuţitul, nu. Pâinea ne-a dat-o Dumnezeu iar Când intri într-un sat ce trebuie să-ţi iasă în faţă?
cuţitul ni-1 pun părinţii. Şi ce înseamnă cuţitul? De la Frumuseţea cadrului natural, frumuseţea arhitecturală,
condei şi până la hârleţ sau până la sapa cu care prăşeşti, frumuseţea infrastructurii, frumuseţea îngrijirii, frumuseţea
fiecare om are un talant în el. bisericii, frumuseţea şcolii, frumuseţea centrului comunei.
Fam ilia, după ce i-a făcut, trebuie să aibă g rijă să Ce este comuna, dacă nu o familie mai mare? Şi în aceea ce
descopere aceşti talanţi. Pentru că vine Mântuitorul Iisus pui? Oamenii cei mai buni. în momentul în care tu ai
Hristos şi spune aşa: Bine slugă bună şi credincioasă, intră inversat valorile şi ai umplut societatea cu produşi care nu
în bucuria Stăpânului, tău.1 8 Dar va spune slugii celei simt de randament, ce faci? Creşti infantilitatea socială?
netrebnice: M-ai ştiut om aspru, da? M-ai ştiut om drept, că Creşti ajutorul social? Creşte handicapul social, ce faci?
adun de unde nu am risipit şi secer de unde nu am înmulţeşti o societate bolnavă la infinit, creind un şarpe al
semănaţi De ce nu ai dat un talant
1 mai departe cu dobândă suferinţei?
să vin să iau ce e al Meu? Ce ai făcut? Ai creat 10 Iată ce poate crea societatea fără parametrii lui
suflete, 7, 8, 9, ca să avem cu ce umple iadul? Ai creat Dumnezeu! Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat s-a
marfă pentru iad? Deci trebuie să ne punem şi această supărat, a intrat cu biciul în templu, a bătut în ei: Staţi,
întrebare care este cântată într-o priceasnă: Mamă, ştii tu fraţilor, casa Tatălui Meu ce este, peşteră de tâlhari sau
oare care-i datoria ta sau cât este de grea? Este o cântare casă de rugăciune se va chema18 ? Deci, în calitate de
bisericească care se cântă în cinstea mamelor. Acum eu mă Biserică, ai menirea supremă de a atrage atenţia asupra unor
întreb care este rolul fundamental al mamei? De a da o stări de lucruri. Aici e vorba de Biserică - totalitatea
zestre genetică sănătoasă copiilor şi urm aşilor. membrilor ei, în calitate de duhovnic, în calitate de preot, în
Noi de fapt ce facem? Raiul rânduit de Dumnezeu calitate de ierarh, în calitate de părinte, de cântăreţ, de tot ce
numit pământ, apă, aer, soare, ploaie, viaţă, iarbă, flori şi este cel mai mic grad, de la creştinul simplu până la cel mai
ceea ce ne hrăneşte şi ne încălzeşte trebuie să-l lăsăm curat înalt, trebuie să fim preocupaţi de mersul lucrurilor în mod
ecologic, nu numai din punct de vedere biologic, trebuie pozitiv. Stai, până aici! Mai există curăţenia trupească, mai
există înfrânarea, mai există postirea, mai există munca,
178 Matei 2 5 ,2 1 ,2 3 .
179 Matei 25, 26-27. 180 Matei 21, 13.

174 175
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

mai există răbdarea, mai există a suporta şi a îndura, mai care fac frumos cruce. Eu am văzut copil la 3-4 ani
există virtuţi, inteligenţa, toate trebuie puse în slujba înjurând şi l-am întrebat:
Bisericii. în general, mentalitatea despre Biserică este - Ştii ce este aceea cruce?
aceasta, că Biserica este a proştilor, a săracilor, a - Dar de ce mă întrebaţi?
incapabililor, a toleraţilor, deci Biserica este un fel de - Sunt curios.
adunătură. Nu e aşa! Biserica este a Duhului Sfânt! Biserica - Dar nu mă interesează.
este cea care are rolul fundamental de a duce societatea - Atunci de ce înjuri de ea dacă nu te interesează?
într-o direcţie pozitivă şi reală, care are ca ancoră pe - T e priveşte?
Dumnezeu şi nicidecum Biserica să meargă după societate! Eu personal atunci când vreau să curm o suferinţă,
Cel mai mare canon în calea suferinţei este să dăm exact pe principiul acesta merg şi îi întreb:
sensul suferinţei. Iubirea din lozinci nu valorează, iubirea - Când te-ai afundat în suferinţă m-ai întrebat?
din filantropie nu valorează. Este clar că dacă eu îţi spun -N u .
vorbe frumoase mă vei iubi, e clar că dacă te hrănesc gratis - Acum luptă-te cu ea. Datoria mea este să te
mă vei iubi, dar în momentul în care te coordonez şi îţi dau pomenesc şi să mă rog pentru tine. Ştii care e datoria ta? Să
atribuţii şi răspunderi, mă mai poţi iubi? Aceea este o înfrunţi! Să vezi unde ai greşit, să te opreşti, să încerci să
adevărata iubire, iubirea din je rtfă şi din suferinţă. Iisus pui o temelie şi de acolo să clădeşti centimetru cu
Hristos nu a venit pe un pat de catifea, parfumat şi a spus: centimetru, milimetru cu milimetru o nouă temelie. Că aşa
Răstigniţi-Mă să mântuiesc lumea, nu! Spaime, scârbă, frig, a spus Mântuitorul: Cine îşi fa c e casa p e nisip sau p e
lanţuri, butuci, cuie, coroană de spini, hlamidă, bătăi, păm ânturi mişcătoare râd vecinii de el, că apa şi vântul o
trestie, oţet, fiere, suliţă în coastă, târât crucea în spate, poate strica,181 adică urgiile, ispitele. D ar în momentul în
scuipat. Dacă luăm pe Dimitrie al Rostovului are o întreagă care ai făcut o temelie sănătoasă, atunci nici vântul, nici apa
înşiruire a patimilor crucii. De ce spun lucrul acesta? Până nu o poate strica.
nu vei iubi suferinţa şi să-i înţelegi rostul, nu faci calea care Vă mai specific un adevăr cu privire la suferinţă,
trebuie. Tu nu ai cum să înţelegi suferinţa când vorbeşti poate va fi usturător când se va citi, dar eu l-am sesizat ca
despre ea şi nu treci prin ea! Tu vrei să nu suferi, dar stai duhovnic. Foarte mulţi dintre oamenii cu adevărat
puţin, care este aportul tău la suferinţa pe care o ai? credincioşi, cu adevărat sinceri şi căutători de Dumnezeu
Respect pentru mama care munceşte pe brânci şi sunt foarte retraşi, sunt foarte modeşti, sunt foarte bine
nu-i ajunge, respect pentru tata care munceşte pe brânci şi educaţi, aproape absenţi, nu-i observi că sunt în jurul tău,
nu-i ajunge, respect pentru familia unde vezi copiii în nu creează o imagine ilustră din care să constaţi că e
biserică, respect pentru familia unde copiii învaţă bine la credincios, iar foarte mulţi dintre cei falşi urmăresc să iasă
şcoală, respect pentru copiii educaţi care dau bună ziua, în faţă. Aici Biserica trebuie să aibă duhul discernerii să
respect pentru copiii care se împărtăşesc şi se spovedesc,
181 Matei 7, 24-27.

176 177
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
facă diferenţa dintre curata şi sfanta evlavie, simulata Domnul este cu tine.1*2 Acest lucru e mărturisit prin
evlavie, între pietism şi pietate, adică avem în exterior cuvântul proorocului David, că a poftit împăratul
vorbe frumoase, străluciri, cruci mari, închinări pe la frum useţea ta şi uită fiic ă poporul tău şi casa părintelui
icoane, dar în interior nimic nu e valoros şi autentic. tău, ascultă fiică şi vezi,1 3 aşa e stihul cum spune în
cântarea Polieleului „Cuvânt bun”.
h. N aşterea P runcului Dar mai mult decât atât, Sfântul Ioan
G raţia: în familia sub vremi a Mântuitorului nostru Iisus Damaschinul184 ne arată că M aica Domnului este mireasa
Hristos cum a fost pregătită Naşterea Pruncului de către Tatălui din cer, este M aica Fiului, a lui Iisus Hristos,
familie, cum a avut loc Naşterea Lui, în ce condiţii, care au Cuvântul întrupat sau Iisus şi este Biserica Duhului Sfânt
fost sentimentele, trăirile celor din familie, cum a fost pentru că Duhul Sfânt este cel care o umple de har. M aica
privită de către cei din jur Naşterea Pruncului? Cum Domnului, prin această umplere de har, primeşte calitatea
sărbătoresc creştinii Naşterea Mântuitorului, semnificaţia nestricăciunii sau neîntinării sau a neîntinăciunii. Această
acestei zile, de unde vine 'denumirea de Crăciun, şi care neîntinăciune a Maicii Domnului este confirmată de înseşi
sunt transformările care s-au produs până în zilele noastre cuvintele ei care spun clar: N u am cunoscut dulceaţă de
în sărbătorirea Crăciunului? nuntă, de ce îmi vorbeşti mie când nu cunosc bărbat? 185
P ărintele C alistrat: Termenul de familie sau Sfanta îngerul îi spune: Eu mă spăimântez a striga ţie, dar puterea
Familie nu aparţine Bisericii de Răsărit, ci este mai mult un Celui Prea înalt te va umbri şi D uhul Sfânt va veni peste
termen al Apusului, este şi o icoană numită Sfanta Familie. tinem . în momentul respectiv, M aica Domnului primeşte
De ce nu numim noi Sfânta Familie? Maica Domnului şi calitatea de mireasă a Tatălui şi Maica Fiului lui
Domnul Iosif şi Pruncul Iisus alcătuiesc familia tainică, aici Dumnezeu.
este vorba de familia Sfintei Treimi. Mântuitorul Iisus Ilie Miniat,187 episcopul de Kalavrita descrie foarte
Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi familia rămâne tainică frumos: Iisus Hristos S-a născut în Fecioara Maria nu
pentru că Tatăl, care L-a născut mai înainte de toţi vecii, îi celulă cu celulă prin temei biologic, ci prin temei dogmatic
păstrează filiaţia sau calitatea de Fiu şi îi îngăduie ca o prescură sfinţită, ca o pâine, de aceea îi şi spune
deşertarea pentru mântuirea lumii, ca Fiu sub vremi, din spicul nearat. Deci în M aica Domnului pur şi simplu în
Fecioara Maria. Dar Tatăl Mântuitorului Iisus Hristos este fiecare celulă, Hristos era întreg aşa cum noi ne împărtăşim
Dumnezeu şi noi ştim că evenimentul deosebit care a
pregătit-o pe Fecioara M aria pentru naştere a fost pogorârea
îngerului şi discuţia de la zămislirea prin Duhul Sfânt, 182 Luca 1,28.
Sărbătoarea Bunei Vestiri, când la o Fecioară din Nazaret a 183 Psalm 44,12-13.
venit un înger şi i-a spus: Bucură-te cea plină de har, 184 Ioan Damaschinul, Dogmatica, EIBMBOR, Buc., 2001.
185 Luca 1,34.
186 Luca 1,35.
187 Panegirice la Sărb. şi Prăz. împ.

178 179
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
cu cinstitul Trup şi Sânge atunci când luăm cu linguriţa din logodire la întâmplare. Aici din nou a intervenit harul
potir. Duhului Sfânt, s-au pus 12 toiege de la fiecare bărbat drept
Până aici avem de-a face cu harul sau cu din sânul celor 12 seminţii ale lui Israel şi singurul toiag
îndumnezeirea după har a Maicii Domnului. Acea pruncă care a odrăslit a fost toiagul lui Iosif care a dat frunze şi
fecioară, despre care ştim că s-a născut în chip minunat din atunci s-a ştiut că el e cel ales să poarte de grijă de Fecioara
părinţii Ioachim şi Ana, despre care ştim că a fost crescută Maria. Ca drept dovadă că cinstea şi demnitatea dreptului
la Templu, despre care ştim că a fost hrănită de înger, dusă Iosif a fost una adevărată, fără de prihană, de o cinste şi o
de Zaharia în Sfânta Sfintelor, dar mai mult decât atât, corectitudine incontestabilă, Sfânta Evanghelie ne
modelul absolut de femeie creştină sau de femeie smerită relatează: Şi Io sif bărbat drept fiind, nu a vrut să o
sau de femeie adevărată este Mama Fiului lui Dumnezeu. vădească,190 a vrut să o lase în ascuns. Atunci i s-a arătat
Atunci când M aica Domnului, spune Sfântul Ioan îngerul noaptea în vis şi i-a spus: Iosife, nu te teme a lua p e
Damaschinul, se ruga în Templu, spunea aşa: Doamne, M aria la tine că ceea ce este într-însa este de la Duhul
învredniceşte-mă să fiu slujitoarea celei ce va naşte p e Fiul Sfânt.191
Tău\ Şi tot Maica Domnului spunea: Doamne, fereşte p e Şi atunci dreptul Iosif, de aceea îi şi spune dreptul
cea care va naşte, să nu fie sub ispitirea diavolului, să fie Iosif, ca şi drepţii dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, ca şi
ferită de aceste primejdii şi ispite omeneşti, neştiind de dreptul Iov, ca şi dreptul Ioachim, ca şi dreptul Zaharia, ca
faptul că din citirea Scripturilor se roagă pentru ea însăşi. şi dreapta Elisabeta, a înţeles mesajul chemării sfinte
Maica Domnului a fost un adânc de smerenie, de aceea noi dumnezeieşti şi în clipa următoare a luat pe Pruncă la el,
nu spunem Maria Fecioara ci Fecioara Maria. Numele care era expusă în primul rând la ruşinea de a fi căsătorită
Fecioarei M aria nu este Maria ci Fecioara Maria. Acest cu un bărbat de aproape 90 de ani. Vedeţi că în momentul
atribut rămâne veşnic pentru că ea este fecioară în naştere, răstignirii, Iosif era mort demult, Fecioara Maria era
fecioară înainte de naştere şi fecioară după naştere, veşnic singură care îl însoţea p e Mântuitorul la cruce192.
fecioară. Femeia care face adulter în Vechiul Testament este
Când vorbim de logodnicul Măriei, vorbim de ucisă, iar dacă Iosif o lăsa şi ea ar fi fost dovedită de
dreptul Iosif, cel care fusese căsătorit şi avea 4 fii, de aceea adulter, vă daţi seama că Fecioara M aria era expusă uciderii
se spune despre Iisus Hristos că a avut ca fraţi pe Ruben, cu pietre. Dar ea şi-a asumat acest risc şi această jertfă, iar
Simion, Levi, Iuda188: Fraţii tăi şi mama ta aşteaptă legat de acest aspect ca esenţă sau ca act de maturitate
afară,m deci sunt fiii dintr-o căsătorie legitimă în care el duhovnicească, Fecioara M aria este mama autentică şi
rămâne văduv, iar în momentul în care Iosif a fost ales ca modelul absolut al tuturor mamelor, în primul rând de
bărbat când a venit vremea să o logodească, nu a fost o

190 Matei, 1, 19.


Ieşirea 1,2. 191 Matei, 1, 20.
189 Luca 8, 19-20. 192 Ioan 19, 25-26.

180 181
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
simplitate, de smerenie, de curăţie, de feciorie, de demnitate rolul arhanghelilor, rolul îngerilor, rolul începătoriilor. Ea
şi de credinţă creştină. De unde provine acest model le întruchipează pe toate în ea însăşi, ea este o biserică şi un
autentic? încă de la izgonirea din rai, Adam a fost înştiinţat cer sfinţit. Dacă omul e un macrocosmos condensat într-un
că femeia va zdrobi capul şarpelui. Ea era femeia sau „Eva microcosmos, incluzând cele 4 regnuri mineral, vegetal,
cea nouă” care avea să şteargă ruşinea celei dintâi. animal şi uman, Fecioara Maria este Biserica universului
Când a ajuns la sorocul naşterii, tocmai de aceea văzut, adică a cerului şi a pământului sau Biserica nevăzută
ş-au şi schimbat anii şi s-a spus anul 1 de la Hristos, s-a şi Biserica văzută. Din Biserica nevăzută vine Hristos care
făcut un mare recensământ în timpul lui Cezar Augustus, şi e Stăpânul cerului şi Se deşartă în Fecioara M aria prin
pe dânşii i-a prins vremea la Betleem. Era aproape de pogorâre iar Fecioara Maria se face Biserică sfinţită şi rai
Ierusalim. După ce am vizitat Ţara Sfântă, am văzut că cuvântător, Scaun de heruvimi, Fecioara, aşa cum spune
aceste locuri, Betleem, Ierusalim, Nazaret, Ghetsemani, categoric troparul de la Naştere şi condacul.
sunt toate unul lângă altul. Acolo este un cerc de biserici Nu putem confunda Ierusalimul cu zona europeană,
cum ar fi zona Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa, Humor. Ei în Ierusalim la vremea respectivă e rece şi plouă, nu putem
fiind în partea Betleemului şi venind sorocul naşterii, ea nu vorbi de nămeţi şi de valuri de zăpadă, chiar dacă fulguieşte
a simţit durerea naşterii, ci a simţit înştiinţarea vremii că puţin, se ia repede, stratul e nesemnificativ, câţiva
Pruncul trebuie să se nască. centimetri. La vremea Naşterii, în preajma anumitor
în momentul în care are loc naşterea, de aici şi sărbători, ei opresc la un fel de casă de oaspeţi, cum oprim
denumirea Sărbătorii de Crăciun, pentru că sărbătoarea noi azi la o pensiune, şi a spus Iosif: Suntem modeşti,
propriu-zisă se numeşte sărbătoarea Naşterii Mântuitorului suntem săraci, soţia mea este îngreunată, trebuie să nască,
Iisus Hristos, iar prin sec. IV, în vremea Sfântului Ioan în momentul când cer găzduire, li se spune: N u avem unde
Gură de Aur, era numită şi sărbătoarea Soarelui. De aceea, să vă găzduim. Singurul loc liber pe care îl mai avem este o
în troparul Naşterii spune: Hristos Soarele Dreptăţii, să peşteră a dobitoacelor şi în această peşteră vă putem găzdui
facă legătura dintre sărbătoarea Soarelui din sec. IV şi pentru că nu sunt dobitoacele, sunt plecate şi atunci puteţi
sărbătoarea Naşterii Mântuitorului din vremea de atunci. sta până se întorc dobitoacele, seara.
Au calculat Sfinţii Părinţi şi au rânduit, dacă la 25 martie a Dobitoacele erau pe munţii golaşi, păşteau iarba
fost Buna Vestire, la 25 decembrie trebuia să fie Naşterea, uscată, care în timpul anotimpului secetos este toată uscată,
pentru că Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut în chip firesc dar îşi păstrează calităţile uscându-se la soare, iar
la 9 luni. animalele, când vine sezonjil ploios şi dă mugurul verde, o
Dar această deşertare în pântecele Fecioarei şi mănâncă pe cea uscată cu cea verde, exact cum dăm noi la
această şedere timp de 9 luni, de fapt, este o restabilire a animale fân uscat. Acolo nu stă nimeni să-l cosească,
întregii creaţii, pentru că Maica Domnului substituie animalul îl culege şi în timpul anului, fiind o vegetaţie între
înţelepciunea heruvimilor, puterea serafimilor, rolul moarte şi viaţă tot timpul.
scaunelor, rolul domniilor, rolul stăpâniilor, rolul puterilor,

182 183
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

în momentul în care s-au întors dobitoacele, Pruncul ştie nimeni, steaua iar s-a arătat. Atunci ei au înţeles că
Iisus a rămas pe fânul din iesle şi de aceea colindul popular trebuie să meargă pe alte căi, ferite şi să nu descopere
spune că boii îl miroase, oile îl adulmecă, dobitoacele îl Pruncul dumnezeiesc Cel arătat prin stea lui Irod cel care
aburesc cu botul şi îl încălzesc, M aica Domnului îşi rupe era viclean şi de fapt căuta omorârea Lui,194 pentru a nu lua
poala hainelor şi îl îmbracă. Dar de ce se petrece lucrul cineva împărăţia celor 3 fii ai lui, Arhelau, Irod Antipa şi
acesta? Ca să se înţeleagă sărăcia şi smerenia în care Filip.195^
familia creştină poate dărui un prunc societăţii. Aşa cum în momentul în care Pruncul se naşte acolo în iesle
Fecioara Maria şi dreptul Iosif nu aveau, poate, după şi magii vin şi se închină şi aduc aur, smirnă şi tămâie,
cuvântul popular, nici măcar după ce bea apă, totuşi Scriptura spune, unii îl văd ca Prunc, unii îl văd ca împărat,
Pruncul Iisus S-a născut în peştera din Betleem, unde astăzi unii îl văd ca un mort, de aceea aduc smirnă şi tămâie196
este cea mai mare Biserică a creştinătăţii, alături de biserica pentru că prefigura jertfa. Sunt colinde foarte frumoase pe
învierii din Ierusalim, şi ce au făcut acolo? Au lăsat seama Naşterii, Crăciunului, care au în ele în mod popular
semnificativ locul unde Mântuitorul a venit pe pământ, toată esenţa întâmplărilor de atunci. Nu am putea descrie în
locul unde Dumnezeu S-a deşertat din cer în chip de copil, cuvinte bucuria Maicii Domnului când S-a născut Pruncul
locul unde magii au venit, pentru că la Naşterea Iisus, dar putem descrie în cuvinte un singur lucru, cât de
Mântuitorului s-au întâmplat foarte multe evenimente. mult s-a minunat în inimă M aica Domnului când a văzut ce
în primul rând a apărut acea stea mergătoare care i-a lucruri minunate se întâmplă la Naşterea Pruncului, să vină
intrigat pe magii de la Răsărit. Magii erau de origine îngerii şi să cânte şi să coboare şi să urce la cer peste Fiul
păgână, magii veneau din Egipt şi Persia, erau cititori în omului, să vină magii şi să vestească şi să aducă daruri, să
stele, erau formaţi la şcoala din Şipar şi când au apărut în apară steaua deasupra cerului, deasupra Pruncului, de aceea
Ierusalim şi drumul lor era greşit şi nu nimereau locul unde la Betleem este pusă simbolic o stea din argint, să vină
era Pruncul, steaua s-a ascuns, nu mai lumina, era ca o păstorii şi să se închine şi toată lumea să se minuneze.
călăuză fixată, vie.193 Când ei mergeau pe cărarea pe care în momentul respectiv, Irod cel Mare s-a tulburat şi
trebuie, steaua iar apărea. Ei au ajuns până la împăratul Irod prima poruncă pe care a dat-o a fost şi prima poruncă de
şi le-a spus menirea pentru care au venit pe urma stelei, vărsare de sânge de prunc nevinovat, omorârea celor 14.000
împăratul Irod viclean fiind, voia să ştie unde e Pruncul, să de prunci ucişi de Irod care sunt simbolul primilor martiri ai
vadă despre ce împărat este vorba. Atunci a forţat nota şi creştinismului, ceea ce Mântuitorul a spus: De nu veţi f i ca
când a văzut că magii se pornesc să ia o decizie greşită şi să pruncii, nu veţi intra în împărăţia lui D um nezeu}91 Iată că
dezvăluie soarta Pruncului, steaua iar li s-a ascuns. Când au
luat decizia că trebuie să meargă pe o cărare ascunsă fără să 194 Matei 2, 1-13.
195 Plămădeală, Antonie, mitropolit, Cuvinte la zile mari, Ed. Sofia,
2009.
193 Plămădeală, Antonie, Tălcuiri noi la texte vechi. Predici, Sibiu, 196 Matei 2, 11.
1989. 197 Matei 18,3.

184 185
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
aceşti prunci sunt prima ceată care însoţesc pe Mântuitorul lumii. Orice mamă poate naşte un sfânt, pentru că spune aşa
în cer ca drept dovadă că El iubeşte pruncii, sunt primii care Scriptura: Sfântul care se va naşte din tine, Iisus se va
prin sângele lor se spală de păcatul strămoşesc şi de păcatul chema .198 Categoric, Maica Domnului ştia că nu a născut
legii celei vechi şi intră în împărăţia lui Dumnezeu ca sfinţi orice fel de om. Când cei ce doreau moartea Pruncului îl
fiind, deci ei sunt primii sfinţi ai calendarului înaintea urmăreau, din nou s-a arătat îngerul şi i-a spus: Ia p e Prunc
arhidiaconului Ştefan, întâiului martir. şi muma lui şi fu g i în Egipt199 şi vezi că urmăritorii pândesc
Ei intră în cartea vieţii şi în curtea cerului, în curtea viaţa Pruncului.
raiului, ca fiind primii mesageri ai venirii Mântuitorului în Când a trecut primejdia şi a murit Irod şi s-a pus
lume, sunt primii care deschid porţile cerului. Pentru că ei capăt acestei nenorociri, la fel, Mântuitorul Iisus Hristos a
sunt primii care îşi dau viaţa pentru Pruncul Iisus şi când fost înştiinţat, de acum era mare, avea 10-11 ani, se
primejdia creşte în acele vremuri şi Ioan Botezătorul era întorcea din Egipt, la 12 ani a vorbit în Templu ca nimeni
pruncuţ, Zaharia slujea la altar, a fost întrebat unde este altul. Se arată din nou îngerul şi spune: Ia pe Prunc şi pe
Pruncul şi a spus: De unde să ştiu de Prunc dacă eu sunt în mamă şi întoarceţi-vă că au murit urmăritorii Lui, deci s-a
biserică, sunt în Templul Atunci l-au omorât între Templu creat cadrul pentru începerea misiunii şi activităţii
şi altar şi a rămas acolo mărturie sângele lui imprimat pe mesianice. Pentru că M aria şi Iisus vor trăi în Nazaret
piatră, iar ei s-au dus în Iudeea să-L caute pe Prunc dar foarte multă vreme pe lângă sinagoga unde astăzi este o
auzind plânsul din rama din jos de Ierusalim, pentru că biserică mare dominicană, la casa lor din Nazaret lângă
Ierusalimul este într-o vale, Elisabeta a fugit la munte, a izvorul Maicii Domnului, locul de unde M aica Domnului a
închis-o muntele şi toată istorioara, l-a ţinut în braţe pe luat apă şi a băut. Acolo se păstrează şi o parte din ruinele
prunc un an de zile, l-a alăptat, l-a hrănit din fenic, a băut originale ale atelierului şi o parte din casa Maicii Domnului
apă din izvor şi mai departe a fost crescut de înger. Iată alt care într-o anumită măsură a fost refăcută ca pe vremea
model de familie creştină în care Dumnezeu poartă grijă de când Maica Domnului îl avea pe Pruncul Iisus în braţe.
soarta pruncilor, dar exact ceea ce vă spuneam, Biserica Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului este foarte vastă,
creştină şi familia creştină, prin modelul Naşterii dar trebuie scos în evidenţă că în ortodoxie noi nu mergem
Pruncului Iisus este pentru noi modelul vieţii autentice pe număr, nu mergem pe forţă, noi nu mergem pe putere,
creştine în familie pe pământ. mergem pe har şi pe credinţă. Deci nu contează câţi prunci
Prin ce? Când bărbatul cu adevărat este păzitorul ai născut, contează ce fel de prunci ai născut, nu contează
poruncilor lui Dumnezeu, îngerul înştiinţează ce are de ce număr de prunci ai dăruit societăţii ci modul în care i-ai
făcut şi Dumnezeu îi insuflă prin har şi nu prin destin, ce educat. Trebuie să scoatem în evidenţă ceea ce poate în
cale trebuie să ia. în momentul în care familia creştină este familia creştină sau ceea ce poate în familia bisericească
după reperele autentic creştine, atunci şi pruncii sunt pe
măsură, exact cum a spus Filaret al Moscovei: Am mame
bune am duhovnici buni, am duhovnici buni schimbăm fa ţa
‘"Matei 2, 13.

186 187
V

Graţia Lungu Constantineanu______________________________ Despre familia ortodoxă

sau în familia ortodoxă sau poate în familia socială De aceea mereu pun accent pe această problemă:
românească, noi am scos din context, nu întotdeauna Biserica încurajează aceste moduri de viaţă - copiii educaţi
duhovnicul, nu întotdeauna Biserica, nu întotdeauna şi sănătoşi, viaţa morală şi sănătoasă, viaţa de rugăciune şi
Dumnezeu ne cere un anumit număr de copii 10,12, nu. evlavie în familie, neplanificarea pruncilor. Dacă s-a
Nouă ne cere calitatea u rm aşilor n o ştri - când întâmplat femeia să rămână însărcinată, să dea slavă lui
părinţii mănâncă aguridă copiilor li se strepezesc dinţii200, Dumnezeu, să-l nască şi să-l crească, viaţa fără contracepţie
spune Scriptura. Deci p ăcatele p ărin ţilo r p o t cădea pe şi spun doar aşa, starea de necurăţie nu-1 bucură pe
copii. Nepăsarea şi dorinţa de a crea copii fară rânduială, Dumnezeu şi la fel, pentru starea de necurăţie va slobozi
fără lege, fără educaţie, fară disciplină, fară morala ispite şi încercări pe măsura necurăţiilor noastre. Şi ultima,
ortodoxă şi credinţa ortodoxă, atrage după sine acelaşi viaţa înfrânată. După ce ai născut prunci, era în Pateric un
păcat pe care îl atrage şi avortul. Să ne fie foarte clar şi sfânt, Pafnutie cel Mare, şi cum stătea în pustie a spus aşa:
categoric. O femeie care a făcut un avort sau o femeie - Doamne, mai există vreun nevoitor la măsura
care a crescut un copil needucat religios şi sp iritu al este mea?
acelaşi lucru. M ort sufleteşte este şi cel avortat pentru că Şi i-a spus:
nu este botezat şi nu a văzut împărăţia lui Dumnezeu şi nu - Da, du-te la Euharist, în Constantinopol într-un sat
se poate bucura de lumina veşnică a Sfintei Treimi şi de că ai să găseşti un păstor, un oier şi ai să vezi că acest om
slava lui Dumnezeu şi se mântuieşte doar prin credinţa este mai bun ca tine.
părinţilor, prin lacrimile şi faptele lor, atunci când se vor Şi când a ajuns acolo, a găsit 3 sau 4 copii, a găsit o
mântui la judecată prin botezul nădejdii, dar în acelaşi timp, femeie şi un bărbat şi 10 oiţe. A întrebat:
tot mort sufleteşte este şi copilul crescut fără frica şi - Voi cu ce vă îndeletniciţi?
certarea Domnului. - Cu creşterea legumelor şi cu păstoritul oilor.
Cum v-am mai spus, a 14-a pedeapsă în iad este - Şi cum lucraţi?
certarea părinţilor de către copii şi a copiilor de către - Uite, cam aşa lucrăm, ce câştigăm din legume
părinţi. Părinţii necredincioşi vor spune copiilor: Blestemaţi împărţim în 3, o parte dăm la biserică, o parte oprim pentru
să fiţi voi că am muncit să vă dăm pe cele trupeşti şi nu am noi şi cu o parte hrănim săraci. Ce câştigăm de la oi, o parte
apucat să ne îngrijim de noi de cele sufleteşti, iar copiii să oprim noi şi cu o parte hrănim săracii.
spună aşa: Blestemaţi să fiţi voi părinţi că ne-aţi dat pe cele - Şi cu aceasta aţi dobândit mila lui Dumnezeu?
materiale şi ne-aţi lipsit de cele spirituale şi zice că nu se - Noi nu ştim dacă ne mântuim.
văd dar se aud, iar blestemul nu ţine o zi sau două ci este în - Care vă este nădejdea de lucrare faţă de
vecii vecilor, deci fără de sfârşit. Dumnezeu? Uite, vă ju r pe numele lui Iisus Hristos că eu
nu sunt la măsura voastră.
- Părinte, hai să-ţi spunem adevărul. Noi ne-am luat
de tineri, dar nu am fost mulţumiţi de viaţa aceasta
200 Ieremia 31, 29.

188 189
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

trupească, am considerat că nu e un lucru atât de plăcut lui singur Fiu, dar pe acela l-a dat cu adevărat Bisericii şi a fost
Dumnezeu şi m-am sfătuit cu soţia ca în momentul în care Fiul lui Dumnezeu Cel Unul născut care a venit să
am făcut numărul de copii pe care îi putem creşte, să ne mântuiască neamul omenesc. Şi mai m ult decât atât, clar
oprim şi să trăim în curăţenie. Ziua stăm împreună ca soţul rămâne faptul că din familia creştină adevărată ies
şi soţia, să nu dea la nimeni de bănuit, dar noi noaptea ne oameni adevăraţi. Dacă rădăcina este sfântă şi' rodul este
îmbrăcăm îndeosebi în haine aspre, ea în patul ei şi eu în sfânt. Dacă rădăcina e fară de prihană şi rodul e fară de
patul meu. Până spre miezul nopţii face ea rugăciuni pentru prihană.
casă, dinspre miezul nopţii fac eu rugăciuni pentru casă, Spune foarte frumos Ilie Miniat202, să te asemeni cu
dinspre zi sculăm copiii să se roage iar peste zi când Jupiter, cu Venus, cu Atena, se referea la zeităţile vechiului
muncim măcar se roagă pentru noi cei pe care îi miluim şi Olimp, la zeităţile Eladei, oh, nu, tu eşti împărăteasa cerului
biserica. Avem 20 de ani de când ne-am luat şi au trecut 7 şi a pământului, tu eşti Maica lui Iisus, tu eşti Mireasa
ani de când suntem noi hotărâţi cu această lucrare, să trăim Tatălui şi M aica Fiului lui Dumnezeu, tu eşti Biserica cea
în curăţenie aşa cum au trăit îngerii lui Dumnezeu şi Adam vie a Duhului Sfanţ. Şi cântă frumos Sfântul Ilie M iniat şi
şi Eva înainte de cădere. spune: Cine este aceasta frum oasă ca zorile şi curată ca
Atunci s-a auzit din cer un glas: N u cele ce ai dimineaţa? Aceasta este împărăteasa rugăciunii, aceasta e
făgăduit, ci cele ce ai împlinit se vor socoti! Că Dumnezeu rugăciunea întrupată. Vedeţi? Deci Iisus Hristos este
a spus clar: Milă voiesc şi nu jertfă\ Deci ei singuri şi-au izvorul mai presus de puterea gânditoare a rugăciunii, este
ales de bunăvoie înfrânarea, postirea, curăţia, creşterea izvorul milei şi a milostivirii iar M aica Domnului era
copiilor în certarea Domnului, milostenia, evlavia, credinţa, rădăcina şi cuibul şi locul acestui izvor, locul unde
munca cinstită şi mersul la biserică. Şi Dumnezeu i-a Dumnezeu Şi-a deşertat mila pe pământ. D ar pentru
înzestrat şi i-a învrednicit să se bucure de acest mare har pe asemenea lucrare trebuie şi asemenea trăire. Pentru familia
care nu îl avusese Pafnutie care depusese voturi în pustie şi creştină, când vorbim de sacramentul sărbătorii
care era obligat să le ţină, era de datoria lui, semnase cu Crăciunului, adică al Naşterii Maicii Domnului, trebuie să
cuvântul înaintea lui Dumnezeu. Ei nu au făgăduit nimic şi ţinem cont de două lucruri. Ori pregătim sufletul ca o iesle
au împlinit. Şi atunci s-a auzit glasul îngerului care a spus: să se nască Hristos în noi, ori pregătim inima ca o mireasă
N u cele ce ai făgăduit, ci cele ce ai împlinit. să vină Mirele Iisus şi să o cuprindă să fim în înalta trăire
Deci adevărata familie creştină nu este nici cea cu mistică şi religioasă.
un copil, nici cea cu 2 copii, nici cea cu 3 copii, nici cea cu
10 copii, toate sunt fericite înaintea lui Dumnezeu, dar dacă
trăiesc în frica şi certarea Domnului. Acesta este modelul 202 Ilie Miniat, ( f 1714) este unul dintre cei mai însemnaţi cuvântători
autentic de familie creştină! M aica Domnului a născut un greci din perioada post-patristică. A fost învăţător şi predicator al
Bisericii celei Mari din Constantinopol, apoi episcop de Cemica şi
Kalavrita, în Peloponez. „Didahiile” sale au fost traduse în mai multe
201 Matei 12, 7. rânduri în limba română.

190 191
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Ceea ce vorbeaţi dumneavoastră şi sublineaţi legat fapt vorbim de pâinea cea vie care s-a coborât din cer
de aspectul comercial al sărbătorii sau de conceptul primul simbol, pâinea vieţii care e Euharistia, vorbim de
tradiţional sau de conceptul material duhovnicesc sau de pâinea cea de toate zilele, care e Hristos întrupat în
sincronizarea izului de sărbătoare, să ştiţi că, brăduţul de Fecioara Maria. Vorbim şi de pâinea pe care o mâncăm
Crăciun nu e neapărat o idolatrie, e o tradiţie, face parte pentru că de fapt cerul e o liturghie cosmică în care
doar ca decor din sărbătorile de iarnă şi mai nou, tâlcuitorii Dumnezeu ne dă ploaia şi creşte grâul, ne dă ploaia şi creşte
şi exegeţii Bisericii simbolizează în brăduţ nevinovăţia iarba, ne dă ploaia şi creşte fructul, ne dă ploaia şi creşte
frumuseţii şi tinereţii omului, iar podoabele din el virtuţile hrana pe care o mâncăm, de la ierburile câmpului până la
sufletului omenesc care ar trebui să fie tot timpul plin de dobitoacele, păsările, că aşa spune foarte frumos în psalmi:
virtuţi şi de daruri aşa cum este pomul plin de daruri. Aici Ce este omul că l-ai făcut p e el şi l-ai micşorat cu puţin fa ţă
vorbim de darurile Maicii Domnului şi de nevinovăţia şi de de îngeri204 Că lui i-ai dat şi ţarina şi păsările, dobitoace şi
blândeţea şi de bunătatea şi de smerenia şi de cumpătatea peştii mării şi toate ale Mele sunt.
Maicii Domnului. Şi spune: Au carne de taur voi mânca şi sânge de
Dar transformarea lui Moş Crăciun, acel Moş ţap voi beai205 Nu! Adu Domnului roada buzelor tale şi va
Crăciun care vine în contrast cu Crăciun cel rău şi zgârcit, fi jertfa bineprimită! în momentul în care reuşeşti să aduci
de fapt arată că Hristos este adevăratul Crăciun care înaintea lui Dumnezeu nu jertfa Vechiului Testament din
primeşte toate sufletele tinere şi toţi copiii şi îi miluieşte dar came de dobitoc şi din fum de grăsime, ci să reuşeşti să faci
nu cu daruri pământeşti ci cu daruri duhovniceşti - din rugăciunea ta o tămâie, să reuşeşti să faci din evlavia ta
inteligenţă, înţelepciune, ascultare, smerenie, evlavie, o tămâie, să reuşeşti să faci din smerenia ta o tămâie, abia
credinţă. Adică noi să ne creştem copiii ca un brăduţ cu atunci poţi rosti cu vrednicie versetul: Să se îndrepteze
toate virtuţile creştinătăţii. rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta206. Adică în
Iar ceea ce numim astăzi aspectul comercial al momentul în care ai pus genunchiul şi te închini lui
mesei de Crăciun, rămâne valabil doar colacul lui Hristos, Dumnezeu, evlavia şi acea credinţă curată se înalţă ca o
acea pâine împletită pe vatră despre care se cântă în colind, tămâie spre cer.
care este faţa lui Hristos sau simbolul grâului, grâul fiind în esenţă, când vorbim de sărbătorile de iarnă,
simbolul smereniei. Că psalmistul David spune: Văile vor trebuie să ştim că Sfinţii Părinţi au aşezat Naşterea
înmulţi grâul, vor striga şi vor cânta.203 Adică, cu cât omul Domnului pe 25 decembrie, apoi au numărat 8 zile şi au pus
e mai smerit, mai evlavios, cu cât e mai lucrător, cu cât e Tăierea împrejur sau darea numelui Pruncului, ca să
mai rugător, cu cât e mai postitor, cu cât e mai priveghetor respecte Legea Veche. Apoi la 6 zile au pus Boboteaza, este
şi mai chivemisitor cu atâta darul lui Dumnezeu se deşartă
în el. Şi atunci, când vorbim de pâinea lui Hristos, noi de
204 Evrei 2, 6-7.
205 Psalm 4 9 ,1 4 .
203 Psalm 64,14. 206 Psalm 140,2.

192 193
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
deja simbolul Botezului din apă şi din duh, ceea ce avea să i. S ă rb ă to rire a N aşterii P ru n cu lu i în B iserică
depăşească simbolul Vechiului Testament. Adică botezul G raţia: Cum sărbătoreşte Biserica Naşterea Pruncului
lui Ioan care îi afunda în apă şi le ierta păcatele, deci este Hristos prin slujbe specifice ale Naşterii? De ce Crăciunul
un botez superior cu Duh Sfânt şi cu foc cum se spune, ceea ţine 3 zile şi de ce înainte de Naşterea Mântuitorului se ţine
ce numim noi astăzi botezul autentic creştin din apă şi din un post de 40 de zile? Cum sărbătoresc familiile creştine
Duh. Apa înseamnă spălarea păcatelor şi păcatul adamic Crăciunul în Biserică?
sau al zămislirii în fărădelegi şi Duhul Sfânt vine şi ne P ărin tele C alistrat: Biserica în cultul ei are un specific.
preface în vase de cinste ale Bisericii. Este vorba mai întâi Biserica începe sărbătoarea Naşterii Pruncului Hristos cu
de curăţirea celui botezat şi apoi de sfinţirea lui. 40 de zile înainte de venirea acestei sărbători. Cel dintâi
Un alt lucru care rămâne valabil la sărbătorile de aspect de subliniat pentru aceste 40 de zile de post, numit
iarnă, aici ţine de datoria Bisericii şi de datoria societăţii, postul Păresimilor sau al celor 40 de zile, este exemplul
este să nu transforme cele două sărbători într-una singură, tuturor drepţilor şi sfinţilor Vechiului Testament - Moise a
adică partea sacramentală sau sacerdotală sau spirituală să postit 40 de zile de două ori ca să ia Tablele Legii, o dată de
se păstreze în Biserică prin spovedanie, împărtăşanie, safir, o dată de piatră. Ioachim şi Ana au postit 40 de zile ca
evlavie, credinţă şi rugăciune, iar partea dinamică a să poată lua dezlegarea nerodirii pentru prunca Maria, a
sărbătorii sau partea laică a sărbătorii să includă buna postit Mântuitorul în pustie 40 de zile ca să poată veni la
măsură şi buna cuviinţă în ceea ce înseamnă masa de propovăduire, când începe activitatea mesianică.
Crăciun, pomul, darurile, legătura dintre părinţi, fraţi, Când se respectă acest post de 40 de zile, se face în
rudenii, fini, nepoţi, ş.a.m.d. Sărbătoarea să o păstrăm mai cinstea Mântuitorului Iisus Hristos, fiindcă El se naşte.
întâi ca un dar lui Dumnezeu şi primul dar adus lui Spune Chirii al Alexandriei că înainte de Hristos oamenii
Dumnezeu să fie sufletele noastre. Adică ceea ce facem noi ajunseseră la măsura dobitoacelor şi chiar mai jos decât ele.
în post că ne spovedim şi ne împărtăşim, apoi darurile Un verset al Scripturii spune: Cunoscut-a asinul ieslea
aduse copiilor să fie ca o mângâiere care vine de la Duhul Stăpânului său, dar Israel nu M-a cunoscut p e Mine.20* Iată
Sfânt peste pruncii noştri aşa cum revărsăm noi darurile că Mântuitorul Iisus Hristos a preferat să Se nască între
cum spune în Scriptură: Voi răi fiin d daţi daruri bune fiilor dobitoace care II cunoşteau şi II respectau decât să se nască
voştri, dar cu cât mai mult Dumnezeu din cer201, care între oameni care nu-L ştiau şi nu-L mai respectau sau nici
iubeşte pe tot omul ce vine în lume şi ştie să dea daruri măcar nu-L aşteptau, venirea Mântuitorului în lume a fost
bune fiilor Săi. de multe ori proorocită.
Biserica nu intră în sărbătoare brusc, intră timp de
40 de zile şi aţi văzut, spre finalul postului celor 40 de zile
vin vestitorii care au văzut steaua, magii, păstorii şi îngerii.

208 Isaia 1, 2-4.

195
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Cine sunt magii, cine sunt păstorii, cine sunt îngerii? De creştină sau masa creştină, după acest post este o bucurie.
data aceasta, păstorii sunt necredincioşii care se întorc la Noi ne împărtăşim de toate roadele şi fructele pământului şi
Dumnezeu iar îngerii sunt creştinii adevăraţi pe care îi din tot ceea ce ne dăruieşte nouă Dumnezeu să crească pe
găsim coborându-se şi suindu-se peste Fiul Omului în pământ. De ce? Pentru ca noi să ne bucurăm aşa cum s-au
Sfintele Taine. îi găsim în slujbele Bisericii, îi găsim în bucurat la vremea respectivă păstorii şi magii, cum s-au
genunchi la biserică, îi găsim citind la strană, îi găsim bucurat îngerii, dar mai m ult decât atât, noi ne bucurăm de
lucrând la actele de mântuire prin Psaltire, Ceaslov, evlavie, acele daruri de pe masă exact cum s-a bucurat Fecioara
credinţă, pocăinţă ş.a.m.d. Maria de daruri când a venit Duhul Sfânt peste ea, că noi,
Biserica nu sărbătoreşte 3 zile de Crăciun, noi de fapt, am făcut pregătirea sărbătorii în clipa în care ne-am
sărbătorim o singură zi, ziua de 25 care este Naşterea împărtăşit. Acesta este începutul sărbătorii, nu-i înainte şi
Mântuitorului. A doua zi, noi sărbătorim pe Maica nu-i după.
Domnului şi pe dreptul Iosif care au participat la toate acele In clipa în care am prim it pe Hristos, noi am primit
evenimente de atunci. Acesta este Soborul Maicii în iesle pe Mântuitorul, cum se spune. Sufletul nostru s-a
Domnului. A treia zi sărbătorim pe Sfântul Arhidiacon făcut deja locaş sfinţit sau tron dumnezeiesc, sau s-a făcut
Ştefan, primul mucenic, deci este primul mărturisitor, este deja scaunul de heruvimi, palatul împărătesc. Iisus Şi-a
primul tânăr desăvârşit care înţelege rolul venirii găsit loc exact acolo unde şi-L caută: Dă-Mi, fiule inima ta
Mântuitorului în lume şi rolul mesianităţii în viaţa ca să-Mi fa c locaş în ea ,210 mereu îmi place această
creştinilor, în viaţa creştinătăţii. De aceea îi mustră pe iudei expresie, cel mai mult mă fascinează. De fapt, aceasta este
şi le spune: Voi cei netăiaţi împrejur la minte şi la cerbice toată esenţa religiei creştine. Nouă, religia creştină ne cere
care aţi ucis p e prooroci şi i-aţi omorât cu pietre şi le-aţi să dăm inima lui Iisus. Iisus doreşte să locuiască ca pe un
văruit mormintele ,209 le face o adevărată pledoarie în care le tron în inima noastră. Aceasta este şi toată esenţa Sfinţilor
arată tot răul făcut, atât înainte de Hristos cât şi după. Să Părinţi în mistica Rugăciunii lui Iisus. Până nu intră Hristos
citiţi la Faptele Apostolilor. în inimă şi Hristos nu cuprinde inima şi inima nu primeşte
De ce se consemnează lucrul acesta? Ca să se vadă pe Hristos, noi nu am dobândit adevărata rugăciune.
că această sărbătoare are în ea viaţă, deci nu este o
sărbătoare terminată, nu este o sărbătoare isprăvită. Am j. Rugăciunile de 8 zile
sărbătorit Crăciunul şi am terminat. De la Crăciun şi până la Graţia: După ce se naşte pruncul, în bucuria familiei
tăierea împrejur, punerea numelui Pruncului, este aceeaşi creştine ce urmează?
atmosferă de sărbătoare. Biserica serbează prin puterea Părintele Calistrat: D upă rânduiala Sfinţilor Părinţi şi
Sfintei Liturghii. Acesta este adevăratul sens al rânduiala Bisericii, corect şi adevărat este ca în a 8-a zi
sărbătorii. Agapa creştină, ea aşa se cheamă, agapa după ce mama a născut pruncul, fie că vine mama, fie că

210 Cf. Solomon 21, 26; Luca 17, 21.


209 Cf. Fapte 7, 51-52.

196 197
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
vine tata sau că vine cineva din familie, trebuie să aducă pe credinţa că pruncul ei este altoit în Hristos prin botez. Mai
cea care a născut să i se facă rugăciunile de 8 zile sau vin femeile şi spun:
rugăciunile de lehuzie. - Părinte, mai am 5 zile până la 40 de zile. îmi
G raţia: Care este semnificaţia acestor rugăciuni? faceţi înainte de 40 de zile?
P ărintele C alistrat: Aşa cum Maica Domnului a luat doi - Dacă scrie că e de 40 de zile, dumneata îmi vii a
pui de turturele şi s-a dus la Templu cu Iosif şi l-au tăiat 40-a zi.
împrejur pe Mântuitorul Iisus Hristos care de mititel a ales - Da, dar vreau şi eu să văd botezul.
ca primele picături de sânge dumnezeieşti să se verse pe - Foarte bine, îl vezi pe video. Sunt nişte reguli care
altarul umanităţii pentru a o mântui, aşa şi pruncul este dus nu trebuie călcate. Trebuie respectate cu toată tăria, cu toată
şi este însemnat şi pus numele lui şi i se fac rugăciunile cu seriozitatea, cu toată cinstea şi lipsa de comentariu.
pricina şi i se face toată rânduiala tocmai pentru a respecta Eu întotdeauna le-am spus credincioşilor ortodocşi,
rânduiala legii celei vechi despre care Mântuitorul a spus vorbesc cu ei normal, îi ascult, îi sfătuiesc, spun ceea ce
clar: Eu nu am venit să stric legea, am venit să o trebuie spus, iar la urmă, când încep argumentele pro şi
desăvârşesc. contra. Când îmi spun: Părinte, asta nu pot, asta nu vreau,
Mai mult decât atât, botezul trebuie făcut până în 40 asta e prea greu, asta este nu ştiu cum, asta este nu ştiu
de zile obligatoriu pentru că de îndată ce se împlinesc 40 de unde, asta este nu ştiu ce, atunci eu spun aşa: Ştii ceva? N u
zile şi mama este curată, să poată veni cu pruncul la altar aş vrea să te superi pe mine. Ştii ce vreau să faci? Faci cum
să-l închine preotului. Abia atunci primeşte binecuvântarea ţi-am spus eu că Dumnezeu S-a hotărât să nu schimbe legile
de sus. Chiar dacă este botezat, abia a 40-a zi, când este ortodoxiei după mofturile tale. Unii se supără, chiar au
fetiţă este închinată la biserică şi se spune: Intra-voi în casa plecat supăraţi, dar m-am bucurat că s-au întors şi au spus
Ta, închina-mă-voi locaşului Tău, la prea curatul Tău chip aşa:
ne închinăm. Acum slobozeşte p e robul T ău...211 Când ai - Părinte, exact cum ne-aţi spus, aşa s-a întâmplat.
pus copilaşul mititel în faţa Sfântului Altar şi mama vine şi - Ei, dacă aşa s-a întâmplat, fa aşa cum ţi-am spus.
îl ia prin uşile împărăteşti şi îi dă Sfânta împărtăşanie, din Adică trebuie să înţelegem că aceste 40 de zile,
clipa respectivă, el este afierosit Bisericii şi este ostaş aceste 8 zile, zilele de curăţie, zilele de necurăţie nu au fost
demn, ostaş nebiruit al Bisericii lui Hristos îmbrăcat în puse la întâmplare în Vechiul Testament. Am ascultat un
platoşa dreptăţii, în coiful mântuirii, în sandalele dreptăţii, exeget modem care mi-a spus:
cu suliţa Duhului Sfânt212, deci el devine adevărat ostaş al - Părinte, să ştiţi că nu aveţi întocmai dreptate în
credinţei prin faptul că mama îşi mărturiseşte de data toate, să vă spun un lucru: în Vechiul Testament femeia nu
aceasta fară naş, în faţa preotului şi prin pruncul ei, singură, avea voie să intre în biserică 7 zile că era necurată, pentru
că nu erau tehnici modeme de curăţire, dar acum există tot
felul de tehnici, te-ai împachetat nu curge un strop de
211 Rânduiala Sfântului Botez.
sânge.
212 Rugăciuni la Taina Sfântului Botez.

198 199
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Eu nu cred aceasta. Periodul femeiesc, nu spune în G raţia: A fost necesară Tăierea împrejur a Pruncului Iisus
Scriptură nicăieri că putea fi împachetat sau nu. Spune aşa: în a 8-a zi?
A 7-a zi la asfinţitul soarelui femeia să se spele şi a doua zi P ărintele C alistrat: Obligatoriu. A avut motive temeinice
să intre în biserică, că este curată. Când Moise a spus de pentru care a făcut-o, nu la întâmplare. - 1. Să arate că nu e
necurăţia femeii, el ştie ce a vorbit, nu a spus de la el nălucă, că are trup. - 2. Să arate că e supus jertfei din prima
putere. Maica Domnului, care era fară de prihană, nu şi-a clipă a naşterii şi existenţei Sale, adică este matur chiar
permis să intre în biserică înainte de 40 de zile. Nu a făcut dacă este Prunc. E şi îm părat şi Arhiereu şi învăţător, deci
acest abuz. A venit în a 40-a zi cu dreptul Iosif, au adus doi întreita slujire. - 3. Ca să spele pământul şi Templul să-l
pui de porumbel sau de turturele ca să arate simbolul curăţească, nu prin sânge de miel şi de ţap şi de bou. - 4. Să
sărăciei, nu putea să aducă un miel sau 1 dinar sau un siclu arate că respectă legea, a venit să o desăvârşească şi să o
cum se cerea şi s-au supus rânduielii ca Simeon să împlinească, respectând-o. - 5. Să arate că de mic a iubit
binecuvinteze pe Prunc şi atunci a auzit marile proorocii ale lumea şi a dorit să o mântuiască.
răstignirii - sabie va trece prin sufletul tău şi acesta este
spre căderea şi ridicarea multora din Israel ,213 Acestea
sunt rânduieli scrise cu litere de aur în cartea Scripturii şi a
legilor divine pe care nimeni pe pământ nu le poate 4. (Educarea copiilor
schimba şi rămân în veac neschimbate.
Mai vin femei şi spun: Eu la ai mei copii nu le-am Cel care ceartă p e fiu l său va avea mulţumire.
făcut molitfă niciodată. Se cunosc urmările. Sau spun: Ai Ceartă p e fiu l tău şi fă -l să lucreze,
mei de la botez nu au mai călcat în biserică. Vedeţi? O ca să nu se poticnească întru ruşine
mare greşeală. Când dreptul Simeon L-a luat pe Pruncul (Isus Sirah 30, 2,13).
Iisus şi L-a binecuvântat în Vechiul Testament şi s-au adus
cele două turturele ca semn de jertfă, care a fost de fapt a. E d u carea copiilor în familie
rolul acestora două? Mântuitorul a fost adus să fie închinat G raţia: Atunci când apar copii în familie trebuie gândit şi
prin arma sau unealta lui Dumnezeu care este preotul, mâna la educarea lor?
lui Dumnezeu, închinat cerului, cu toate că era al cerului. P ărintele C alistrat: Obligatoriu! Copilul, după Napoleon,
Deci Hristos prunc fiind, ca om a avut nevoie de se educă din pântecele mamei. Nu-i vorba mea, e a marelui
binecuvântare, ca Dumnezeu a dat binecuvântare. Lumină Napoleon, care la curtea lui avea acele şcoli de mame, unde
spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău fetiţele erau de mititele educate pentru a fi viitoare mame.
credincios. 14 Şi la noi, cred eu că mamele au grijă de copiii lor, chiar
dacă sunt unele carenţe şi greşeli. Copilul trebuie educat din
pântecele mamei. Din această cauză, eu pe toate femeile
213 Luca 2, 34-35.
214 Luca 2, 32. gravide le-am pus întotdeauna la puţin post, le-am

200 201
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
împărtăşit, le-am dat rugăciuni. Le-am spus: Fă îngerul pentru anumite mame, după care se creşte un copil, sunt
păzitor, să stea îngeraşul lângă copil, fă Sfântul Stelian, să-l semnul lipsei credinţei în Dumnezeu.
ocrotească de boală sau de vreo malformaţie, fă Sfântul Mă gândesc la mine personal, că eu am fost crescut
Ioan Botezătorul ca să fie ocrotit, să se nască sănătos, să nu de bunicii mei. Ce era da, era da şi ce era nu - nu. Mănâncă
păţească ceva la naştere că sunt naşteri grele, sunt cezariene că te plesnesc, culcă-te că te plesnesc, treci la şcoală că te
grele, tot felul de probleme. plesnesc, treci la treabă că te plesnesc, ascultă că te
Sigur că ea postind şi împărtăşindu-se în fiecare plesnesc, taci că te plesnesc. N u m-a plesnit niciodată dar
lună până naşte, acel copil va fi şi frumos şi drăgălaş şi vorba aceasta nu a lipsit din gură şi ştiam că nu-i de
sănătos. Aceasta este educaţia! Am să vă dau mărturie, nu glumă. Acesta era cuvântul. Chiar bătrâna mea avea o
de la mine, ci mame mi-au spus: Părinte, atât de fericită vorbă tare frumoasă: Amuş îţi scap una de-ţi scapără ochii,
am fo s t în timpul sarcinii şi de liniştită şi parcă eu nu am îţi fac capul ca clopotul. Asta era vorba ei. Şi zic: Gata,
copil în casă, mănâncă şi doarme, mănâncă şi doarme, gata, fac cum spui, fac aşa cum ceri. Treci şi mănâncă sau
mănâncă şi se joacă, n-a plâns o dată. D ar să ştiţi că p e treci şi te culcă sau treci şi învaţă sau treci la şcoală. Adică
ceilalţi doi p e care i-am născut, nu m-am împărtăşit în nu erau explicaţii filosofice dar nu am luat o palmă de la
timpul sarcinii, nopţi întregi i-am legănat în braţe până ce ea, o dată măcar, să spun, uite mi-a dat un bobâmac sau o
adormeau o oră. Ce este acolo? Este cuvântul lui Hristos - jordie sau un pumn sau peste cap măcar, nici vorbă. Atâta
Pace vouă! Bucuraţi-vă\ Adică Hristos saluta pe prunci din făcea cu degetul, asta era arma cea mai periculoasă. Când
pântece, că aşa a tresăltat şi Ioan Botezătorul de bucurie deja făcea din deget, era supărată. Sau mai folosea
când s-a întâlnit Maria cu Elisabeta. O mamă care se câteodată formula: Am să stau de vorbă cu tat-tu şi era
împărtăşeşte este exact o întâlnire cu Maica Domnului. suficient.
Pruncul ei se sfinţeşte de Sfintele Taine pe care le înghite. Eu nu spun că aceste cursuri de psiho-pedagogie sau
Dar trebuie să fii o mamă serioasă ca să înţelegi lucrul psihologie n-or fi bune dar ele sunt nişte chestiuni tehnice.
acesta, nu numai să crezi că ai născut un copil de 4kg şi a Mama trebuie să-şi simtă copilul la sân când suge, cum
luat nota 10, cum se pune când se naşte şi tu îi pui la mână gângureşte, când doarme, ce caractere îi imprimă ea ca
roşu şi îi pui blugi şi cărucior cu motor. Pe lângă toate mamă, ce caractere îi imprimă tatăl, depinde ce soţ îşi
acestea trebuie să-i dăruieşti Duhul Sfânt. Şi dacă i-ai alege, ce credinţă îi transmite mama. Dacă ne uităm atent în
dăruit Duhul Sfânt, acela va fi cel mai sănătos copil. Sfanta Scriptură cu mărturie şi nu de la mine putere,
Graţia: Pentru a oferi copiilor o educaţie bună, e nevoie ca Părintele Stăniloae explică, când vorbeşte aceasta215, Maica
părinţii să aibă cursuri de pedagogie, de psihologie? Domnului ocrotitoarea. M aica Domnului fiind plină de
Părintele Calistrat: în popor există un cuvânt providenţial: Duhul Sfanţ, îl hrănea pe Prunc la sân cu lapte iar Pruncul
Varga mamei şi cei 7 ani de acasă sunt toată psiho­
pedagogia unui copil. Cursurile modeme care se fac astăzi
215 Stăniloae, Dumitru, pr. prof, Studii de teologie patristică, Maica
Domnului ocrotitoarea, 1991.

202 203
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
creştea şi se întărea cu Duhul.216 Dacă ea era plină de Duh Eu am întâlnit un caz, personal, cu o fetiţă, prin ’96
Sfânt, copilul putea să sugă altceva decât Duh Sfânt? De ce ori ’97. Eram în Bâmova. Şi mi-a spus aşa, doamna:
era plină de daruri? Pentru că trebuia să le sugă copilul. Părinte, fata mea a fost căsătorită cu un musulman. Din
Oare ce altceva poate să primească copilul mai frumos în start negaţie pe linia de familie, el fiind necreştin. Şi zice:
educaţie decât laptele mamei şi credinţa mamei şi Eu, cu de la mine putere, când am spălat copilul, l-am
împărtăşania mamei şi rugăciunea mamei şi cruciuliţa aceea afundat în apă în numele Sfintei Treimi şi am turnat
pe care i-o face când se culcă şi agheasma aceea pe care o agheasmă mare şi ulei din candelă. Eu mi-am dat seama
bea şi anafura pe care o mănâncă şi iconiţa aceea pe care i-o că-i lipseşte mirungerea, din spusa bunicii.
pune pe cap când se culcă şi cărticica de rugăciuni lângă ea Pur şi simplu am scos sticluţa de Marele Mir, am
şi căndeluţa de pe masă?! luat Molitfelnicul şi am continuat toată rugăciunea de la a la
Dumnezeu stă atât de cuminte în casa creştinului şi z. Copilaşul avea cam un an, lucid dar fricos. Când s-a
aşteaptă lângă candelă să-L bage în seamă. El e ca un copil. apropiat de sfintele uşi când am deschis ca să-l împărtăşesc,
Hai, nu Mă cinsteşti şi pe Mine? Mă laşi să M ă culc avea nişte ochi bulbucaţi şi urla, facea ca toţi drăcuşorii de
flămând, chiar nu-Mi spui două vorbe de bine? Aceasta este pe faţa pământului. I-am spus: Mamă, aici satana încă stă în
toată zestrea pe care o mamă poate să i-o dea copilului ei, suflet. Am făcut toate lepădările de la botez frumos, cu
restul sunt texte nemuritoare, dar seci. Putem să le punem rânduială cu tot şi am spus, trebuie să-l împărtăşim. Am
toate plăcerile lumii, sunt tot felul de lucruri modeme şi luat o firimitură mică, mică, mică cu un micuşor stropişor
frumoase pentru copii, dar dacă nu i-ai d ă ru it D uhul de vin pe sfintele uscate să i-1 dau în gură. Ei, un copil
Sfânt, nu i-ai d ăru it nimic. Du-1 la împărtăşit tot timpul! plânge, se zbenguie în fel şi chip dar nu face act diavolesc
Ştiţi cum deosebiţi copiii credincioşi de copiii în timpul împărtăşirii. Odată s-a încordat în braţele bunicii,
necredincioşi? Când vin la împărtăşit ţipă parcă îl tai. nu avea mai mult de 7, 8, 9 kg copilul acela şi când a făcut
Acelea simt păcatele părinţilor. Iar unii cască gura ca puii odată puuuuuuf, au sărit Sfintele din lingură. Am zis:
de rândunele când vine mama cu ciocul să pună gâzuliţa în Drace, ai fi tu viclean, dar să ştii că nu-ţi merge cu Hristos.
gură, aşa cască ei gura la potir şi la linguriţă să ia Sfintele M-am dus şi am muiat din nou linguriţa în vin, am atins-o
Taine. Şi sunt mititei, o lună, două, trei, patru, nouă, zece, de p raf de Sfinte, l-am luat de nas, i-am dat Sfintele în gură
cât au ei, un anişor, doi, trei că deja de la 4, 5 ani înţeleg. şi o oră a dormit butuc.
Dar sunt unii, crezi că-i taie - aceea e necredinţa părinţilor Am spovedit femeia, i-am citit, am stat de vorbă cu
şi nelucrarea lor suficientă, care se tran sm ite şi copilului. ea. Când s-a trezit copilul, era frumos şi alb parcă era ca de
Starea de repulsie pe care o au părinţii faţă de biserică, zăpadă. Când l-a adus era gălbeniu cum sunt asiaticii
aceea este starea de repulsie pe care o au copiii faţă de aceştia. I-am zis: Mamă, de acuma-i ortodox, adă-1 tot
Hristos. timpul. Bănuiesc că acuma trebuie să fie mare fetiţa. Avea
un nume ciudat de-al lor, Iasmina. Eu i-am pus Maria. A
216 Luca 2,40. venit multă vreme doamna cu ea la împărtăşit, venea şi

204 205
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

căsca gura ca rândunica, când vine mama să aducă cu semnul crucii pe leagăn. Aşa a făcut şi mama lui Ion
mâncărica la puişori, fără nici o problemă. Creangă, cred că aşa a făcut şi mama lui Bălcescu, cred că
Când vedeţi prin biserici copii plângând, acolo aşa a făcut şi mama lui Eminescu. Că nu ar fi spus
sunt păcatele părinţilor. Ei sunt cei care strică copiii. Sau Eminescu că Biserica este singura care a păstrat unitatea de
mai e în popor un obicei de a cultiva personalitatea duh şi de limbă. Şi mai departe a spus: Numai Biserica e
copilului. Nu-i ştirbi personalitatea! Ba, ştirbeşte-i-o! De mama neamului românesc că altfel nu am fi existat,
mititel să ştie că acolo nu se pune mâna, de mititel trebuie ne-am fi contopit cu bulgarii, cu turcii, cu austriecii, cu
să ştie că acolo nu e voie, de mititel să ştie că acolo nu polonii, cu ruşii, cu evreii, am avut cu cine ne contopi. Dar
trebuie să se atingă pentru că el creşte bine şi ştie că ce e uite că Biserica ne-a ţinut şi atunci sigur că ea are rolul
nu, nu şi ce e da, da, că aşa spune Scriptura, restul e de la fundamental chiar dacă în concepţia unora se spune că e
diavol211. Ei, când el spune îngeraşul la 3 ani, normal că e o învechită, că sunt teorii popeşti. Aşa popeşti cum sunt, fac
bucurie deplină. Dar când el înjură la 3 ani şi spune tata: parte din realitatea necesară a vieţii pe pământ. Chiar dacă
„Ai văzut ce deştept e băiatul nostru, ai văzut ce vorbă a unii le rumegă mai greu sau le înţeleg mai greu, le mestecă
ştiut să spună?!” Atunci să plângi cu batista la ochi şi în mai greu, într-o zi dinţii lor se vor întări şi vor putea
genunchi pe coji de nucă, deja acela e spre pierzare. De mesteca şi oasele Scripturii, nu numai laptele.
mititei trebuie să ştie. Graţia: Spuneaţi că părinţii nu fac observaţii copiilor de
în satul nostru, preotul pe care l-am avut a fost un multe ori ca să nu-i supere. Când mai cresc, părinţii ajung
om extraordinar, un preot destul de serios. Toţi copiii, nici să conştientizeze că au greşit, atunci când faptele copiilor
nu ştiau bine româneşte, de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 pricinuiesc vătămări. Cui anume?
ani, ieşeau şi spuneau Crezul, câte 2, câte 3, câte 4, câţi Părintele Calistrat: Chiar şi familiei în sine. Vedeţi şi aici
veneau la biserică şi el le dădea câte 10 lei şi spunea: problemele se leagă ca verigile într-un lanţ. Când educaţia
Bravo, mătuşă Domnică, bravo mătuşă Mărie, bravo mătuşă nu este o prioritate pentru o familie care dă o odraslă
Ileană, bravo mătuşă Viorică! Uite aşa se sădeşte credinţa societăţii, problema se raportează la familie. Ce este
ortodoxă. Acum, am înţeles că şi la grădiniţă au introdus familia? O perpetuare. Şi atunci automat unde este lanţul
profesor de religie şi acesta e un lucru bun. Acesta e rolul slăbiciunilor? Fie că este fiică sau este fiu, în momentul în
familiei, rolul mamei şi al tatălui. Aici e psiho-pedagogia. care vor întemeia o familie, în mod indirect vor vătăma 3
Ce citim noi prin cărţi, trebuie să-l masăm pe burtă generaţii deodată. Vatămă pe cei pe care i-au crescut pentru
când mănâncă sau să-i pui muzică când doarme, astea sunt că le creează probleme şi îi pun în dificultate şi îi pun în
poveşti. Noi ortodocşii nu am reuşit să facem deosebirea incapacitate de rezolvare a unor probleme care uneori îşi
între sacru şi profan. Asta înseamnă desacralizarea găsesc eşecul, aţi văzut - otravă, spânzurătoare, nenorocire,
leagănului. Pruncul ca să adoarmă trebuie să-l însemni sinucidere, vicii nestăpânite ş.a.m.d. Pricinuiesc necazuri
noii familii care nu mai este o pildă şi un pilon de rezervă
pentru familia viitoare, dar pricinuiesc şi celor de după ei
217 Cf. Matei 5, 37.

206 207
Graţia Lungu Constantineanu
Despre familia ortodoxă
care vor creşte strâmb în sensul că ei trăind într-o familie
fărădelegile /or,218 în momentul în care noi ajungem de la
nesănătoasă, trăind într-o familie alterată, nu vor avea ce
dojană la toiag, adică ajungem să fim îndreptaţi cu bâta, cu
învăţa. Dumneavoastră spuneaţi mai înainte că părinţii nu le
parul, acolo este clar că Dumnezeu lipseşte.
pot oferi nimic. Aceia sunt adevăraţii părinţi, care nu
Fecioara Maria pe care aţi exemplificat-o, a avut la
trebuie neapărat să ofere ci să dăruiască.
bază naşterea din părinţi deosebit de credincioşi, poate
Cred că v-am spus odată o istorioară culeasă de la
mai credincioşi decât orice părinţi, că li s-a spus drepţii
un bătrân din zona Bucovinei pe care îl spovedeam: Părinte
dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana. Atâta corectitudine a
dragă, ştiţi cum mi-am educat eu copiii? Să nu credeţi că existat în ei, că au fost drepţi, adică nu au avut nici o
am stat să muncesc din zi în noapte şi să depun un efort
greşeală. Dar Maica Domnului nu s-a educat numai prin
depăşit. Zice, eu le-am spus copiilor mei o istorioară. M-au
această sfinţenie că atunci am putea vorbi de o predestinare.
ascultat şi au ajuns bine. Aceasta este valabilă pentru
M aica Domnului s-a educat de către arhiereu în
familia creştină şi este ca un căpătâi, dacă ar fi să o luăm
Templu. La 3 ani când a fost adusă în Sfanta Sfintelor,
aşa. Doi ţărani simpli s-au căsătorit, şi-au făcut o căsuţă
Maica Domnului ce credeţi că făcea acolo? Avea program
simplă cum au putut, şi-au încropit puţină grădină, puţine
la citit Scripturile, broderie, cosea veşminte arhiereşti, făcea
animale şi toată lumea din jurul lor se mira cum ei de
curat în camera fecioarelor, făcea lucruri de mână, pentru
dimineaţă până seara sunt la muncă cu ziua. Şi oricine îi
că aşa se cerea la Templu. Deci a fost educată cu munca.
întreba, ei spuneau un singur lucru: Noi zilnic gustăm
M aica Domnului nu a stat în Templu răpită în al 9-lea cer
fericirea. cu mâinile la cer iar în jurul ei era mireasmă de îngeri, nu.
A cusut mitre, veşminte arhiereşti, brâie, tot felul de lucruri
b. Pilde de educaţie a copiilor în familie
care erau necesare la Templu. Dar în acelaşi timp, ce facea?
Graţia: Spuneaţi că astăzi copii se educă liber ca să nu li se
Avea timp de rugăciune şi meditaţii din Scripturi. De aceea
ştirbească personalitatea. După Serafim Rose, creştinul
s-a şi putut apăra când a spus: Iată roaba Domnului, să-mi
ortodox este un războinic permanent cu sine şi aş vrea să
fie după cuvântul Tău.219
punem în faţă imaginea, chipul mamei model al Maicii
Eva a avut neşansa de a trăi două vieţi sau mai bine
Domnului care este puternică şi la polul celălalt imaginea
spus două stări. Eva este necondamnabilă. Noi condamnăm
primei femei şi mame, Eva, care a fost puternică dar la rău.
păcatul strămoşesc prin neascultarea lui Adam şi Evei în
Părintele Calistrat: Pentru a pleca pe această premisă,
grădina raiului. Dar ei au trăit două vieţi consecutive. Mai
trebuie să stabilim după învăţătura tuturor Sfinţilor Părinţi,
întâi au trăit starea inteligibilă, harică de feciorie în
dar chiar şi a proverbelor populare româneşti: Omul se
Dumnezeu pe care au cunoscut-o dar nu au înţeles-o,
educă cu cuvântul iar animalul cu bâta. în momentul în
explică Părintele Stăniloae în Iisus Hristos îndumnezeitorul
care noi ajungem să fim educaţi din toiag, ca să nu spunem
bâtă, ciomag, că spune psalmistul: Certa-voi cu toiag
218 Psalm 88, 32.
219 Luca 1,38.
208
209
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
omului şi în Iisus Hristos restaurarea omului, cele două p e care în bucurie le-a întors.222 Deci M aica Domnului a
cărţi ale lui foarte grele şi foarte frumoase. Şi spune clar, spălat păcatul strămoaşei, ridicând-o din acest păcat.
dacă Adam ar fi înţeles sau ar fi avut în urechi noţiunea de D ar la ce stare a adus-o? A adus-o la starea în care
Cuvânt al lui Dumnezeu întrupat sau noţiunea de Hristos, să-L cunoască pe Dumnezeu şi să se bucure din plângere.
dorinţa lui de a rămâne în rai ar fi fost m ult mai Ceea ce înseamnă că Eva a conştientizat căderea, a
perseverentă dar Adam a luat raiul ca pe un leagăn. conştientizat greşeala. Dar eu vreau să ajung în momentul
Adam a plecat din rai când era copil. în primul rând în care ei au fost izgoniţi din rai şi s-au trezit pe pământ,
Adam nu avea vârstă, el trăia atemporal în îm părăţia lui închipuiţi-vă cum le-a fost lor să existe când de a doua zi au
Dumnezeu şi noi nu putem şti exact câte zile a trăit Adam trebuit să ia apă şi să bea, să caute un măr să-l mănânce sau
în rai şi nu putem şti exact câte zile Adam a fost prezent în un fruct? C ă doar nu au mâncat imediat! Aveau tăvi, cuptor
faţa lui Dumnezeu la lucrarea de facere a lumii şi la cu microunde, au apăsat şi au făcut cozonaci, nu!
lucrările pe care le avea Dumnezeu dar nu putem şti nici cât Gândiţi-vă, la sălbăticia traiului lui Adam şi al Evei, care ca
timp a lipsit Dumnezeu de lângă el pentru că putea să nişte oameni izgoniţi din rai, ca nişte lepădaţi de la faţa lui
lipsească Dumnezeu mai mult sau poate chiar o clipă sau a Dumnezeu, doar cu făgăduinţa răscumpărării, că ei nu ştiau
putut ca această încercare să fi durat câteva secvenţe. O ce să mai facă, nu ştiau cum să procedeze. Vântul de acuma
simplă absenţă a lui Dumnezeu dar nu în deplinătatea îi bătea, simţeau frigul, simţeau foamea, simţeau setea. Au
harului ci doar ca prezenţă vizuală, să fi fost pentru Adam trecut într-o nouă etapă, de aceea Adam a şi răspuns:
motivul căderii? Doamne, aici sunt. Putea să spună: Doamne, sunt în rai, nu.
în teologia Sfinţilor Părinţi, greşeala lui Adam şi A spus aici sunt. Nici nu mai ştia cum se cheamă locul.
Eva ar fi atât de catastrofală încât ea a trebuit să fie Vedeţi, pentru ei a fost un cutremur.
condamnată, pentru că Dumnezeu Şi-a asumat întreaga N oi creştinii nu putem pune în balanţă lucrul acesta,
responsabilitate a căderii adamice luând păcatul acesta noi ne-am născut dintr-un naş care ne-a argumentat botezul
asupra Sa. Atunci ce se întâmplă? Toată greşeala Evei a din Duh şi am primit pecetea, deci Duhul Sfânt este cu noi,
întors-o El în bucurie prin Fecioara Maria. Şi ce a făcut? A am prim it împărtăşania, ne-am sfinţit în Duhul Sfânt, ne-am
echilibrat balanţa harului, că spune: Bucură-te cea plină de altoit în Hristos, avem nădejdea învierii, avem mântuirea,
daruri?20 Deci noi nu ştim câte sunt, nu poate cineva să pe când Adam şi Eva, în momentul când s-au cunoscut
numere darurile Maicii Domnului. Bucură-te cea plină de prima dată şi au născut fii, închipuiţi-vă ce trai au dus! Au
991
har, Domnul este cu tine. A echilibrat-o cu lacrimile Evei trăit în nişte peşteri sau scorburi. Nu au trăit ca noi în case.
N oi nu trebuie să raportăm instituţia istorică a
familiei la instituţia modernă a familiei. Să ne întoarcem
doar cu 400 de ani în urmă, când năvălitorii veneau în

220 Acat. Maicii Domnului, Icos 1.


221 Luca 1,31-38. 222 Acat. Sfinţilor Ioachim şi Ana, icos 4.

210 211
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu
descoperit bordeiul sau un acoperiş din lemn, ce s-o fi făcut
fiecare an şi se ardeau satele iar femeia creştină pleca cu o
de-a lungul Vechiului Testament, doar vedem ce spune
grămăjoară de oi după ea, cu un sac de făină după ea şi cu o Scriptura. Nu scrie ce case au lăsat Adam şi Eva, ce
văcuţă de funie şi undeva ^într-o peşteră de munte sau
contracte de vânzare-cumpărare, ce aveau pus la temelia
într-un bordei făcut în pământ acoperit cu cetini că nu se
casei sau ce au lăsat zestre la copii. Au născut fii şi fiice şi
inventase polietilena, stătea acolo şi îşi creştea copiii.
anii lor au fost 930 şi 950.
Bărbatul venea de la oaste cu sabia dacă se mai întorcea,
Când ne raportăm la familia modernă, astăzi avem
dar ea se întorcea în satul de unde a plecat şi ce făcea?
de-a face cu o familie care include toate 3 stările. Deci noi
Ridica casă şi îşi creştea copiii, punea 4 furci în pământ şi
nu mai putem spune că nu avem model. Ştim ce înseamnă
iar punea un acoperiş de stuf şi făcea 4 pereţi din pământ şi
starea de sărăcie care duce şi mai aproape de familia
ea acolo educa copiii. Acolo era biserica ei. Lângă casă era
primordială. Şi ce constatăm? Că tocmai în acea stare de
crucea soţului că nu se îngropa toată lumea în cimitir, unii
sărăcie, cât mai reală spre familia primordială, se nasc
se îngropau în gropi comune. Unii, dacă îl mai găseau, îl
copiii cei mai buni. De ce? Pentru că lipsesc mijloacele de
aduceau şi îl îngropau acasă. Şi de ce vă spun lucrurile
autodistrugere şi conservarea. în biologie este termenul
acestea?
evoluţia de nespecializat, adică în momentul în care omul
Aici avem de-a face cu 3 tipuri familiale diferite:
se căleşte în lipsuri materiale şi trăieşte modest, el devine
avem de-a face cu familia divină. Când vorbim de mai robust, devine mai sănătos, devine mai legat de natură.
instituţia divină, ne gândim la familia Maicii Domnului Cum vă pot da exemplul acesta? Ne ducem într-o
aleasă prin har, pentru că Iosif, după odrăslirea toiagului a
maternitate care se ocupă de naşterea modernă a unor
luat-o pe Maria la sine şi a fost un fel de coordonator
mame, în care vom găsi aparatură şi procedee modeme:
temporar al vieţii lui Iisus pentru că la un moment dat când
cezariana, tratamentul hemoragie, scăderea temperaturii,
El pleacă în Ierusalim, ce spune Maica Domnului?
înlăturarea durerii, mediul steril pentru prunc.
- Trebuie să asculţi de părinţii Tăi.223
Dacă ne întoarcem la ţară cu 100 de ani în urmă, la
- Ascultarea Mea este din cer, nu e din lumea
224 părinţii dumneavoastră sau la bunicii dumneavoastră, ne
aceasta.
aducem aminte că în sat femeia năştea în pat sau pe câmp,
Atunci a fost o replică foarte categorică, Maica
unde o prindea vremea şi cea mai pricepută femeie din sat
Domnului s-a rănit ca şi cu o sabie în inimă dar mai mult,
venea şi avea grijă şi asista naşterea respectivă, moaşa
nici nu a înţeles cuvintele dar le-a tăinuit în inima ei: Aici
satului, dar după ce tăia buricul copilului ce urma? Citiţi în
trebuie să fie ceva. în momentul în care întâlnim lucrul
Sadoveanu (Fraţii Jderi, Ucenicia lui Ionuţ), citiţi în
acesta în raport cu familia primordială care trăia în starea
Rebreanu, copilul era stropit cu agheasmă şi cu
de sălbăticie datorată primitivismului, mai târziu s-o fi
untdelemn sfinţit ca nu cumva să se prindă relele de el.
Atâta ştiau. Chiar am citit un pasaj frumos în Sadoveanu
223 Ieşirea 20, 12. când spune: Să se ungă moaşa cu untdelemn sfinţit de la
224 Ioan 6, 38.
213
212
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
mănăstire ca nu cumva copilul să poarte ceva rău asupra nota nu ştiu care, vine neurologul şi îşi dă cu părerea, vine
lui. Deci vedeţi mentalitatea de la ţară? Dacă noi astăzi ortopedul şi îşi dă cu părerea. Aţi văzut, o întreagă comisie
credem că un paracetamol şi o perfuzie cu antibiotic de specialitate urmăreşte ca pruncul să fie sănătos.
elimină orice stafilococ, la vremea respectivă moaşa tăia Dar haideţi să ne ducem cu mintea la poporul
buricul cu foarfeca şi îl lega cu aţă din sertarul din casă şi spartan. Aici nu vorbim de păgâni, vorbim de familie. Ce
ce făcea? îl ungea cu ulei sfinţit. Adică era şi nădejdea făceau spartanii? Care era regula spartană? Dacă era
credinţei. Copilul respectiv trăia învelit într-o cârpă de in, sănătos şi vrednic îl dădea la crescut la doici. Pentru ce? Ca
de cânepă sau într-o cârpă moale dacă era respectiva cârpă să nu se înveţe mămos. Ca să vedeţi atitudine! Să nu se
moale, dar el trăia şi creştea şi se călea. înveţe mămos şi să nu se înveţe alintat. El trebuia să crească
G raţia: Asta până la botez? războinic, iar dacă era beteag sau bolnav, nici nu discuta, îi
P ărintele C alistrat: Până la botez. Nici nu încape discuţie. ucidea sau îi arunca într-o prăpastie.
V-am spus, nici nu ieşea din mamă şi moaşa se ungea pe Ei, vedeţi, de la o stare la alta, de la o etapă istorică
mâini cu ulei sfinţit, să nu se prindă ceva rău de copil. Deci la alta, atitudini diferite. Pe când astăzi, copilul nostru,
prima era nădejdea în Dumnezeu. Dar familia modernă de creştinul nostru de astăzi are tot ce-i trebuie. Noi ne
astăzi are la bază în primul rând, cultura medicală. Deci manifestăm la modul, vai 666! Vorbim de sfârşitul lumii ca
nişte naşteri împărăteşti. şi cum am vorbi de Science fic tio n , vorbim de intervenţia
Eu am meditat odată stând de un Crăciun singur în diavolului în viaţa noastră. Dar de ce ne folosim de diavolul
chilie, cum o fi născut Maica Domnului, o copilă de 15 ani, dacă ne temem de el? De ce băgăm becul în priză ca să
cu un băieţel în braţe într-o peşteră? închipuiţi-vă! Neţinând avem lumină? De ce punem caloriferul în priză când avem
cont de problemele dureroase pentru că a născut în chip nevoie de căldură? De ce folosim aparatele casnice când
minunat, nu a fost vorba nicidecum de durerile obişnuite ale facem ceaiul sau preparăm alimentaţia necesară? De ce ne
unei femei, dar spaima aceea de copil de 14—15 ani, cu un folosim de maşină ca să mergem repede? De ce ne folosim
copilaş în braţe. Să auzi îngeri cântând, să auzi păstorii de radio să avem informaţii? De ce ne folosim de telefon?
cântând, să vezi magii venind, că aduc daruri, tot felul de într-o zi un călugăr se juca în timpul liturghiei, butona.
vorbe minunate, steaua, arătări, lumini, îngeri, nebunia I-am zis:
aceea împărătească de a omorî pruncii, vă închipuiţi - Lasă-1 că au fost vremuri când aşteptai la 3 zile o
febrilitatea respectivă cum a trăit-o M aica Domnului, care telegramă. La ora cutare trebuia să primeşti un telefon
era o copilă, era ca noi, era pământeancă. Şi ea vedea toate important de undeva şi lumea tot a trăit. Crezi că acuma, în
aceste minuni! timpul liturghiei vei rezolva problema?
Pe când astăzi o mamă este asistată de medic, este la - Părinte, e o dependenţă, nu ne putem rupe de ea.
cald, este la lumină, i se dă o pastilă în travaliu, copilul este - Aruncă-1!
pus în tot ce e mai luxos, aţi văzut că s-au făcut Vedeţi, noi am slăbit prin modernitatea lucrurilor
performanţe. Nici nu iese bine şi vine neonatologul şi îi dă făcute. Noi nu am slăbit în credinţă. C red in ţa s-a şubrezit

214 215
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
şi a căzut pe un plan inferior pentru că am dezvoltat noi elasticitate, osul nu este întărit total. Câtă greutate o fi avut
prea mult planul exterior. Adică, ce am făcut? Ce ea în cădere ca să-i spargă ei membrana de la creier? O
spuneam adineaori, am trecut de la educaţia morală şi operează doctorii, scot de acolo tot ce trebuie, extrag
creştină, adică educaţia de cultivarea unui bărbat în cheagul, e chestiune strict medicală care nu se comentează,
demnitate sau de a-1 cultiva în vitejie, în bărbăţie, în putere, îi spune: Fetiţa va trăi, nu este atinsă membrana de la creier
am trecut la o educaţie de tip, ca să spun aşa, de gen catifea, cu nimic, osul a fost moale şi s-a mulat oarecum, nu a
în care copilului nu trebuie să-i lipsească absolut nimic, nu stricat pe acolo şi o veţi avea vie şi la o săptămână o să
are absolut nici o obligaţie, nu are absolut nici o datorie. plecaţi cu ea acasă. Venise cu fetiţa toată bandajată cu un
Gheorghe: Educaţie de seră. biscuit în mână, îl ţinea ea în gingii. Zice:
Părintele Calistrat: Da, suntem ca un fel de legume de - Vai, Părinte, ce bine ne-aţi făcut nouă.
seră, bine spus. Adică noi creştem artificial, suntem - Nu, Dumnezeu ţi-a făcut ţie binele ăsta.
artificializaţi, aici ne trezim şi cu imunitatea scăzută şi cu Şi a spus:
microbii lângă noi şi cu boala lângă noi şi cu diagnosticele - Părinte, am vrea ca copilul ăsta să fie închinat lui
lângă noi. De ce spun lucrurile astea? în momentul în care Dumnezeu.
lipseşte Dumnezeu din viaţa creştinului, intervine acest - Lui Dumnezeu să-I rămână toată viaţa. Treaba Lui
rudimentar, întreaga pleiadă de lucruri ştiinţifice. Dar toate ce o face cu el.
acestea sunt îndreptate ştiţi de cine? De Iisus Hristos. Când s-au dus la doctor, nu au trecut pe la biserică.
Cu ani în urmă, trebuie să mai existe familia După ce doctorul le-a spus: Faceţi ce ştiţi, nu depinde de
respectivă, fetiţa aceea nu ar putea să aibă astăzi mai mult noi, nu se ştie dacă va trăi. Semnaţi aici, trăieşte, nu
de 19 ani. A venit un domn cu o fetiţă în braţe şi a spus aşa: trăieşte. Dar în momentul când i-ai dat curajul: Du-te că
„Părinte, am fost la doctor, a căzut în cap de la bloc, de la trăieşte, iată că trăieşte şi astăzi. Şi de ce vă spun lucrul
etajul 2 sau 3.” Era un copilaş mititel, nu mai vorbea, era în acesta? N u există putere mai mare care să biruiască ştiinţa,
comă şi „ne-a zis că nu ne-o operează decât dacă dăm nu există putere mai mare care să biruiască tehnica decât
semnătură.” întâmplarea face că erau catolici. Eu ce am puterea lui Dumnezeu. Niciodată nu o să-şi poată explica
făcut? Am tăcut din gură şi fară să spun nimic, am făcut ştiinţa de ce Dumnezeu vindecă aici o boală care după
copilul ortodox, i-am făcut mirungerea în braţe la el, el nici diagnostice nu se poate vindeca, sau de ce Dumnezeu nu
nu a ştiut ce am citit acolo şi i-am împărtăşit-o şi i-am spus: vindecă o boală şi dă o moarte dintr-o boală care după
„Du-te la spital, dă semnătura, opereaz-o că se face diagnostice trebuie vindecată. închipuiţi-vă! Te-ai aşezat
sănătoasă pentru că aşchiile care au intrat nu au pătruns în la stomatolog pe scaun şi cu anestezie rămâi mort, iar unul
creier.” Pe ce m-am bazat când am spus lucrul acesta? Am se duce la Târgu Mureş, stă 8 ore cu inima pe masă şi se
ştiut că la copiii mititei, fontanela sau capacul capului nu întoarce acasă sănătos. Nu-i mâna lui Dumnezeu acolo?
este vârtos şi tare de la început, după un anumit timp el Nu-i atotştiinţa Lui? Nu-i atotputernicia Lui? Nu-i El Cel
devine calciu puternic. E ca o coajă, are o anumită

216 217
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
care binecuvintează şi nu-I El Cel care pune harul şi alta şi spune că se dă o pildă în faţa unui sfânt plăcut lui
puterea? Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu şi de ce lucrează aşa.
Noi vrem să fim ceea ce ar trebui să fim dar nu ştim Spune că două femei s-au dus la o creşă să ia doi
cum. Şi atunci, sigur că toate lucrurile acestea trebuie copii. Fiecare şi-a luat o fetiţă. Sfântul care a văzut
implementate prin învăţătură, în primul rând prin voinţă. minunea, ştia cine sunt femeile: una era foarte credincioasă,
Nu va reuşi Biserica niciodată să eradicheze răul din lume una era foarte desfrânătă. Şi a zis aşa: Doamne, de ce ai
sau necredinţa, dar un sfânt părinte, Paisie Aghioritul a spus rânduit treaba aceasta, una să fie bună şi una rea? Cu ce e
aşa: E chilibrul societăţii îl ţine num ai D uhul Sfânt. De vinovată fetiţa care a picat la desfrânată iar cealaltă a picat
ce? Unde crede că biruieşte răul, intervine şi lucrează la femeia credincioasă? Atunci se arată îngerul Domnului şi
binele, adică binele biruieşte răul, iar unde crede că nu mai îi spune aşa: Cea care este desfrânată a luat-o ca să o înveţe
este o şansă de bine, o dă Dumnezeu ca să proslăvească desfrânarea, dar caracterul copilului pe care l-a luat nu va fi
puterea Lui. Adică, când mulţi credeau că au ei grijă să facă biruit de patimile ei, ci va avea cu totul altă înclinaţie,
România să dispară. N u va dispărea. O va ţine liturghia, o pentru că părinţii ei au abandonat-o credincioşi fiind, dar
vor ţine mănăstirile, o vor ţine credincioşii, o va ţine neavând cu ce să o hrănească. Această fetiţă atât de mult va
Dumnezeu, adică are El grijă de conjunctura istorică ca suferi din pricina practicilor mamei că va alege calea cea
toate să meargă aşa cum ştie Dumnezeu după rânduială. dreaptă, iar mama văzând lucrul pe care l-a făcut fata,
Pentru că nu putem noi schimba mersul treburilor bătrână fiind şi neajutorată, se va duce după ea şi se va
dumnezeieşti, după cum spune în Psalmul 32, Domnul mântui.
risipeşte sfaturile neamurilor, leapădă gândurile Zice, cealaltă pe care a luat-o fata credincioasă, este
popoarelor şi defaimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul un caracter rău, dar fiind mama credincioasă, atâta umilinţă
Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui, din neam o cuprinde pe fată pentru că a crescut-o şi a educat-o încât
225
in neam. va urma modelul mamei, pentru că ea, dacă ar fi fost la
altcineva, ar fi fost o fată desfrânată. Dar ea căzând unei
c. Sfintele femei - pildă vie în educaţie credincioase în primire, ea o va aduce pe calea cea bună. Şi
G raţia: Sfintele femei sunt o pildă vie pentru educarea atât zice, ceea ce ţie la prima vedere îţi pare că ai văzut rău, este
a copiilor cât şi a celor maturi? bine. Vă daţi seama de lucrare? Deci este ceva care nu ţine
P ărintele C alistrat: în Oglinda duhovnicească a lui de noi.
Nicodim Măndiţă, spune că lucrarea lui Dumnezeu între Aşa şi aici, aceste femei desfrânate din Vieţile
oameni este necunoscută nouă tot datorită harului pentru că Sfinţilor, cum a fost Maria Egipteanca, cum a fost Pelaghia,
harul unde voieşte rânduieşte una, unde voieşte rânduieşte chiar sunt nişte modele pentru noi. Pelaghia, ştiţi cum s-a
întors? Ea mergea liniştită, Ioan cel Milostiv făcea o slujbă
arhierească şi când a trecut această femeie împodobită, cu
225 Psalm 32, 10-11.

218 219
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
suita după ea, fiind fată cu avere, cu boieri, cu multe moşii, d. P u terea exem plului în educaţie
el a întors capul şi clerul a spus: G raţia: Vorbeam anterior despre puterea exemplului şi
- Iată episcopul nostru s-a smintit! educaţia care se dă în familie copiilor. Când aţi vorbit de
- Nu, fraţilor, nu m-am smintit. Astăzi am fost Iov, aţi spus că fiii lui erau în petrecere.
pentru prima dată mirat şi am zis în sinea mea: Oare cum P ărin tele C alistrat: Da, petreceau.
poate un om să împodobească atât de frumos exterior trupul G raţia: De ce nu a acţionat asupra copiilor puterea
lui, dar oare cu cât mai mult sufletul? exemplului trăirii lui Iov, a vieţii lui Iov?
Şi Pelaghia a auzit şi s-a întors înapoi şi a zis: P ărin tele C alistrat: Exact. Vedeţi? întrebarea este foarte
- Ce ai spus, Părinte? bună, este liberul arbitru. Niciodată Dumnezeu nu intervine
- Am zis că atât de mult m-a fascinat cum ţi-ai forţat în mentalitatea, în gândirea, în intelectul, în voinţa şi
împodobit trupul, că dacă ţi-ai împodobi la fel şi sufletul, tu în raţiunea unui om, ci îl lasă pe el să aleagă de bunăvoie şi
ai fi mireasa lui Hristos! nesilit de nimeni. Tocmai şi eu am aici uneori conflicte
- Cum, e posibil aşa ceva? sufleteşti cu anumite persoane, că spune:
- Da, e posibil. - De ce, Părinte, de ce, Părinte?
- Şi ce ar trebui să fac? - Fă-mă Dumnezeu să-ţi pot răspunde! Cum să ştiu
- Să te duci să-ţi cauţi de suflet. de ce? Aşa vrea omul respectiv, dacă el vrea să fie rău
A slobozit sclavii, a slobozit slugile, a împărţit toată înseamnă că aşa îi place să fie.
averea şi s-a oprit direct în mănăstire şi astăzi este sfanta - Da, Părinte, dar nu vă gândiţi cât de bun e
Pelaghia. La fel Taisia. Taisia, ştiţi cum, în momentul când Dumnezeu? Cum îl rabdă?
a greşit s-a dus la un duhovnic şi duhovnicul i-a spus: Atâta - N u ştiu. Asta ştie Dumnezeu.
să faci, să nu ridici ochii la cer că spurci cerul. Să zici doar: Aici Ioan Damaschin spune frumos, Dumnezeu nu
Miluieşte-mă p e mine, păcătoasa. Să nu pronunţi cuvântul urăşte păcătosul, dar urăşte păcatul şi atunci, când p ăcatul
Dumnezeule că spurci cuvântul lui Dumnezeu. Şi făcând ajunge la o anu m ită înălţim e, D um nezeu d ă pedeapsa
aşa, atâta umilinţă a dobândit, până S-a arătat Dumnezeu m axim ă p en tru a stârp i păcatul, nu că a avut ceva cu
din cer şi i-a spus: Iertate îţi sunt păcatele şi a fost aleasă cu păcătosul. De aceea, unii păcătoşi s-au şi-mântuit. Au fost
Maria Egipteanca şi cu Pelaghia în ceata sfintelor fecioare. păcătoşi care au fost iertaţi de păcate, dar cum? Tot pentru
Deci aceasta înseamnă ceea ce vă spuneam eu: naşterea din o anumită umilinţă, adică pentru o anumită încercare.
duh, este cea mai mare pe pământ, pentru că aceea nu mai Venise odată la picioarele Sfântului Simeon
ţine cont de mizeriile trupului, aceea este direct unirea Stâlpnicul, sub stâlp, un hoţ urmărit, a căzut în genunchi şi
sufletului cu Dumnezeu. a zis: Doamne sfinte, dacă pui cuvânt la Dumnezeu să mă
ierte, făgăduiesc că nu mai greşesc niciodată, acuma mi-aş
dori să mor. Acela moare deodată, se face o lumină
puternică, vin îngerii şi îi iau sufletul. Ajung şi urmăritorii

221
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

şi spun: Dă-ne trântorul acela nouă că acela este al nostru, înfaşurat copilul şi l-ar fi înţepat până a murit şi când s-a
trebuie să-l pedepsim. Nu, nu, să nu vă atingeţi de el. Ce a trezit din somn, copilul dormea lângă ea dar oarecum
dobândit omul acesta cu limba în câteva cuvinte, eu de 30 schimbat la chip. Poate şi spaima nopţii şi spaima visului,
de ani stau pe stâlp şi n-am dobândit. E tot o taină a lui pe mamă a făcut-o tot timpul să rămână atentă la lucrul
Dumnezeu. respectiv şi mereu îi spunea acestei copile: Vezi să ai grijă,
Există o anumită intensitate sufletească care nu se să fii credincioasă, să te rogi. Ei, venind talentul peste ea şi
măsoară cu ansa. Ştiţi de ce folosesc termenul acesta? ajungând artistă, ca omul, se rătăceşte. în momentul când a
Pentru că noi nu mergem pe măsurarea lui Dumnezeu în fost cutremurul din 1977, să vedeţi întâmplare, deci pronia
câmp magnetic şi electroenergetic, noi mergem în divină, noi când plătim anumite lucruri, noi nu ştim. Firul
măsurarea intensităţii sufleteşti de comunicare cu vieţii e o taină ca şi învierea, ca şi naşterea, ca şi moartea,
Dumnezeu. Unii II caută pe Dumnezeu în cer, alţii îl caută noi nu ştim unde se termină. Recepţionerul care i-a dat
în pustie, alţii îl caută în pădure, alţii îl caută în peşteră, camera la hotel, i-a spus aşa:
alţii II caută^ în adâncul pustiului sau în mănăstire sau în - Aveţi camera 233.
chilie, nu. împărăţia lui Dumnezeu e înăuntrul vostru. Ea a spus:
Spune clar David: în tot locul stăpânirii Lui, - Nu-mi place aripa asta de hotel, vreau în cealaltă
binecuvintează suflete al meu p e Domnul! Pururea lauda parte că e mai spre lumină, mai spre soare.
Lui în gura mea. - Da, dar camera aceasta vă este rezervată
Iar Apostolul Pavel spune clar: Neîncetat vă rugaţi, dumneavoastră. Aşa am primit ordin de la directorul
privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi când cădeţi în ispită.221 hotelului, să vă dau această cameră.
Pentru mine a rămas o enigmă. Am citit cartea unei - Nu, vă rog să interveniţi şi să schimbaţi cu cineva,
persoane care a murit cu mulţi ani în urmă. Este vorba de eu vreau în camera cutare.
viaţa reală a unei persoane, mă interesa ca biografie, m-am Şi a dat-o în camera 211, într-o altă aripă a
uitat la toate detaliile. Mai întâi că s-a născut în chip hotelului. Au venit din oraş unde au avut treabă. Aici pentru
miraculos, adică mamă şi-a dorit această fetiţă, apoi faptul mine a fost enigma, cum lucrează Dumnezeu, neştiut de noi
că i-a pus un nume frumos, bunicul ei care era un om oamenii, nici nu ne dăm seama, sau involuntar de voinţa
credincios i-a zis Filofteia, după aceea s-a învrednicit cu noastră că aici intervine diavolul în liberul nostru arbitru,
darul cântecului, îi plăcea foarte mult să cânte, după aceea nu întotdeauna Dumnezeu. Să nu avem impresia că tot ce
s-a luat cu viaţa lumească. facem e de la Dumnezeu. Noi facem şi lucrurile satanei
Când era mică, mama visase odată în timp ce o într-o veselie. Ea vine la ora 9 la hotel şi întreabă:
alăpta că un roi mare de albine din turla bisericii a venit şi a - S-au adus bagajele de dincolo?
O altă persoană care era cu dânsa a spus aşa:
- Haideţi să mergem să ne facem bagajul, să-l
226 Cf. Psalm 102,22; Psalm 33, 1. împachetăm şi să venim în partea astălaltă.
227 Marcu 14, 38; I Tesaloniceni 5, 17.

222 223
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Deci, vedeţi din nou pronia. Dacă ea se ducea să lumânare, să simţim cum curge din el untură, atâta să lăsăm
facă bagajul, în momentul când avea loc cutremurul o găsea să stea să sfârâie degetul în lumânare. Şi dacă putem
în camera cealaltă. Ea a spus: suporta fierbinţeala aceasta pământească, atunci vom putea
- Nu, bem mai întâi o cafea şi apoi mergem să luăm suferi şi în iad. Dar altfel, să ne îndreptăm înainte de a
bagajele. ajunge acolo. Adică aceasta pleacă din interior, deci aici
în timp ce îşi beau cafeaua, s-a produs cutremurul şi nu poate interveni Dumnezeu.
i-a omorât. Ei, aici, de ce spun că intervine întotdeauna Modelul personal poate fi pentru noi o oglindă
Dumnezeu? Uneori Se retrage şi uneori lucrează. Ea, ca să sau o emblemă dar nu o cărare. Eccles spune că orice om
o acopere Dumnezeu prin lumina şi prin mintea celui ce a este o unicitate şi aşa este, dar Mântuitorul a spus aşa: Cel
rânduit camera, unde a avut ea camera, jumătate din hotel a ce vrea. Dacă vrei, spune şi Sfanţul Antonie, de va vrea
rămas în picioare, unde şi-a cerut ea cameră, acolo s-a omul se va mântui, de nu va vrea omul nu se va mântui.
dărâmat totul. Vedeţi? Aici intervine păcatul. Este Omul le poate toate câte le vrea. Spune la un moment dat
proverbul popular, păcatul ori îl ajungi ori te ajunge, că Ioan Damaschin, şi Dumnezeu le poate toate câte le vrea
dacă reuşeşti să treci peste el şi să-l conştientizezi, te fereşti dar nu le face pe toate. Pentru că dacă ar fi să ne
tu din calea lui. Aici avem la Ceasul 1, un exemplu: pedepsească pentru fiecare păcat, nu ar mai trebui să existe
Doamne, îndreptează calea mea înaintea Ta,22S iar la ceasul lumea, dar atât de mult iubeşte lumea şi atât de mult urăşte
6 spune, Doamne, îndreptează paşii mei înaintea Ta. Dar păcatul, încât pe Fiul Său ni l-a dat ca semn de iubire ca noi
noi nu ştim când suntem cu paşii înaintea Domnului. Un să avem spre ce ne uita. în pustie, aceia se uitau la şarpe,
singur reper avem. Dacă suntem permanent în rugăciune şi noi ne uităm la Hristos, avem model de mântuire.
pe calea faptei bune, că David ne-a învăţat lucrul acesta: Dar noi nu vrem persoana lui Hristos ca model. Noi
Văzut-am p e Domnul de-a dreapta ca în veac să nu mă ne-am luat ca model, le spunem noi, personalităţi, reperele
clatin?29 Dacă îl văd pe Dumnezeu de-a dreapta prin pământeşti: Mulţumescu-Ţi, Doamne, că eu nu sunt ca
fapta pe care o fac, rugăciunea pe care o. săvârşesc, ştiu ceilalţi?20 Dar eu nu trebuie să fiu ca nimeni. Doamne, eu
că întotdeauna sunt ferit de rău. Dar în momentul în care trebuie să fiu ca Tine! N u spune, Faţa Ta cea batjocorită
sunt în stânga, sunt spre moarte, în păcat. Spun unii să îndrepte fa ţa mea cea batjocorită de diavol, scuipările
oameni: Ei dar nu am să am timp să mă pocăiesc? Ce o să p e care le-ai prim it Tu să şteargă fa ţa mea scuipată de
facă toată lumea, fac şi eu. Ce se va întâmpla cu toţi se va p ă c a t231 ş.a.m.d., din Rugăciunea crucii, când se termină
întâmpla şi cu mine. Nu e chiar aşa uşor! acatistul. Trupul meu cel tras jo s de diavol să fie ca trupul
Spunea Părintele Cleopa, când ajungem la această
nesimţire, trebuie să ne punem degetul pe plită sau la o

230 Luca 18, 11.


228 Psalm 5, 8. 231 Cf. Rugăciune aflată după condacul al 13-lea la Acatistul
229 Psalm 15, 8. Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

224 225
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Tău suit p e cruce. Noi avem model, dar dacă nu vrem să Dar vedeţi dumneavoastră? E o mare taină. Necunoaşterea
privim spre model!? Fericitului Augustin nu venea din necredinţă, venea din
Moise a spus clar: Toţi care sunteţi muşcaţi şi nelinişte. Fericitul Augustin are această acoperire. Mama
înveninaţi, priviţi spre şarpele de p e lemnl232 Era simbolul lui l-a crescut şi l-a format, dar cl făcând şcolilc accstca
vindecării. Toţi care sunteţi atinşi de diavol şi de filoxera păgâne, s-a rătăcit un pic în retorică, în filosofie, în
păcatului, priviţi la cruce să vă ridicaţi. Apostolul Pavel a astronomic, în drept, în toate, adică uşor, uşor, a dat într-un
spus clar: Nu-mi este a mă lăuda decât în crucea fel de ateism. Dar spune la un moment dat tot Fericitul
Domnului.233 Dar dacă nu vrei să o priveşti!? Pavel chiar a Augustin: Însetat este sufletul meu şi întristat până nu Te
fost categoric, dar Hristos a spus mai blând, a luat-o mai va afla pe Tine, Doamne ,238 Deci era în căutarea Lui. Şi-a
părinteşte: Cel ce vrea să vină după Mine să se lepede de dat seama Fericitul Augustin că nu-L poate găsi pe
sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie ,234 că dacă face Dumnezeu în mod cotidian şi trebuie să-L caute în interior.
cutare şi cutare şi lasă şi mamă şi tată şi frate şi soră şi El este filosoful care stând pe malul mării, cugetând la
holde, vrednic este de Mine. Şi Petru, bucuros, că el vedea Dumnezeu, a văzut un copil carc cu o coajă dc nucă, căra
235
că este apostol: Doamne, dar cu noi ce va f i i

Şi atunci îi
* a *
marea într-o gropiţă făcută în nisip. Acela era înger. Şi i-a
spune: Petru, Eu ştiu că tu te bucuri, dar nu trebuie să te zis:
bucuri nici că se fa c minuni, nici că se scot draci, astea - Copile, da’ ce faci aici?
sunt trecătoare, sunt harisme. Tu bucură-te că numele tău e - Mă enervează şi vreau să o pedepsesc şi să o mut
scris în Cartea vieţii236. Dacă tindem spre Cartea vieţii, în gropiţa asta.
scăpăm de otravă, dacă nu, o bem singuri. Adică noi ne - Ce prostii vorbeşti? Cum poţi să muţi tu atâta apă
autootrăvim. Exact cum e îmbuibarea la mâncare, aşa e într-o groapă aşa de mică?
moartea sufletului la păcate. Noi adăugăm păcat lângă păcat - Dar cum poţi tu să bagi pe Dumnezeu atât de mare
până se sufocă sufletul, nu mai poate respira. în capul tău atât de mic?
Graţia: Dacă puterea exemplului părinţilor nu acţionează Şi s-a făcut nevăzut. Aceasta este taina. Deci
întotdeauna, atunci acţionează puterea rugăciunii? Avem Fericitul Augustin a fost revelat. El când s-a întors, s-a
pildă pe mama Fericitului Augustin, care s-a rugat. întors cu adevărat. Avem scrierile Fericitului Augustin. De
Părintele Calistrat: Aşa a spus Ambrozie al Mediolanului: ce îi spune fericit? Pentru că a căutat până a găsit. Dar Isaac
237
Mama care plânge, copilul nu va f i uitat de Dumnezeu. Şirul spune frumos pe baza Scripturii, cei ce se silesc?39 Şi
Apostolul Pavel, cei ce se vor sili vor lua împărăţia lui
Dumnezeu, nu cei ce stau comozi. Lucrarea, vedeţi?
232 Cf. Numeri 21, 22.
233 Galateni 6, 14.
234 Marcu 8, 34.
235 Matei 19, 27.
236 Acat. Sf. Mucenic Trifon, icos 9 şi în alte acatiste. 218 în Confesiuni 1,1, Ed. Reîntregirea, Alba luiia, 1998.
237 In Confesiuni. 239 Matei 11,12.

226 227
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Avem acum mai nou curentul acesta, yoga, care te purta cel mai frumos cu mine ca părinte şi mă va respecta,
învaţă să stai să meditezi. Hristos nu vrea meditaţie, vrea va primi această avere, iar cel ce mă va îngropa cel mai
.lucrare, faceţi oamenilor ce vreţi să vă fa că ei vouă, frumos dintre toţi copiii mei şi-mi va purta de cele sufleteşti
faceţi bine, îmbrăcaţi, îngrijiţi, cercetaţi, miluiţi, adăpaţi, după moarte, acela va avea dreptul să deschidă primul lada
hrăniţi. Deci îţi dă de lucru, trebuie să faci ceva concret, în prezenţa celorlalţi. Copiii când au început să înveţe la
trebuie să pui o faptă bună. Părintele Stăniloae explică, şcoală şi să citească, au început să vadă ce scrie acolo. Unul
faptă peste faptă e o scară spre cer, iar când ai ajuns să se făcuse potcovar, unul se făcuse morar, unul se făcuse
pluteşti în lumea duhului, faptele se pierd, nu mai este dulgher, unul se făcuse tâmplar, imul se făcuse inginer, unul
nevoie, ai înaintat în lumină. se făcuse doctor.
G raţia: în familie, ori între părinţi ori între fraţi, se Bătrânul, de acuma stătea liniştit, îşi vedea de
manifestă suficient de multe păcate, mândria, invidia, grădină, de ogradă, de animăluţele din curte. Stătea pe pat,
gelozia, iubirea de arginţi. Cum s-ar putea atenua sau cum cu capul pe lada aceea, cu o pernă sub cap şi privea la copii.
s-ar putea să se lupte în cadrul familiei ca să dispară aceste Unul venea cu mâncărică, unul venea cu strai, unul cu
păcate? medicamente, unul cu ceva bun, unul venea şi-l respecta,
Părintele C alistrat: în primul rând, aici apare următorul sărut mâna tată, sărut mâna tată. Şi el le spunea: Tare vă rog
exemplu, în momentul când fraţii s-au certat şi au spus să aveţi grijă că viaţa e foarte grea. Să fiţi foarte atenţi, nu
Mântuitorului: Fratele meu nu-mi dă partea de avere ce mi aş vrea vreodată să vă văd certându-vă, nu aş vrea să vă văd
se cuvine, El a spus aşa: Eu nu sunt împărţitorul averii urându-vă unul pe celălalt. Să fiţi uniţi că lumea e rea! Să
fratelui tău241 şi Eu nu am venit pentru împărţirea averilor. aveţi grijă de copiii voştri, să-i educaţi ca pe voi. De acuma
Pentru aceasta aveţi cezarul?42 bătrânul dădea sfaturi la nepoţi: Să aveţi grijă că eu am să
Dar dacă e să o luăm pe calea credinţei, adevărata mor şi toată averea vă rămâne vouă. Şi copiii se purtau care
m oştenire părintească este zestrea credinţei şi a de care mai frumos. Şi a venit vremea să moară bătrânul şi
educaţiei. O istorioară foarte frumoasă spune că un tată era au venit copiii cu tot felul de daruri, de dat de pomană, cu
sărac şi soarta l-a înzestrat cu mai mulţi copii. Trebuia să-i preot, cu cruce, cu slujbă frumoasă, cu pomene cu tot şi a
crească, plugărea, cosea, muncea pe la bogaţi, trăgea cât zis mama: Am o rugăminte, aşteptaţi să mor şi eu şi după
putea din greu cu pământul, oi, vite, până i-a văzut pe toţi aceea veţi deschide lada. A mai trăit şi bătrâna cât a mai
mari. De când s-au ridicat copiii copăcel, bătrânul a făcut o trăit şi s-a dus şi ea şi după ce au îngropat-o frumos că a
ladă mare din scânduri, fară să ştie nimeni, i-a pus un lacăt lăudat tot satul, au zis copiii: Hai să deschidem lada tatei,
sănătos şi pe ladă a scris următoarea etichetă: Cine se va dar care să o deschidem? Hai să tragem la sorţi, pe care
pică, acela să o deschidă. A zis: Uite, deschide-o tu că eşti
cel mai mic. N u aveau de ce se certa, ei erau gospodari,
240 Matei 7, 12. aveau de toate. Că tata le-a spus, cine va fi cel mai
241 Luca 12, 14. gospodar şi mai serios, acela va avea lada. Cine îl va
242 Matei 22, 21.

228 229
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

îngropa cel mai frumos, acela o va deschide. Şi ei au socotit că ai păstrat porunca din Decalog: Cinsteşte p e părinţii tăi
că cel mai mic din casă, acela a fost cel mai în măsură. dacă vrei să-ţi fie bine pe păm ânt.243
Când a deschis lada. ce era? Plină cu bolovani, şi acolo Dar tu acuma scoţi mortului ochii că i-ai cărat pâine
scria pc o foaie: Tata toată viaţa v-a dat sfaturi bune, dacă când trăia sau că i-ai dus un medicament? în primul rând, e
aţi ţinut cont de ele, iată că aţi ajuns bine. Deci, vedeţi? datoria faţă de mamă. Şi în Vechiul Testament, când
Accasta este averea, aceasta este esenţa pc care trebuie să o îmbătrânea omul era dus într-o râpă, corbani se chemau şi îi
dea un părinte copiilor - sfaturile. lăsau să moară, aţi văzut la iudei. E consemnat în Scriptură.
Nu să facă parte: Ţie îţi dau casa, lasă că ţie, vând şi Noi nu am ajuns în acea măsură dar în primul rând
îţi iau maşină, ţie îţi dau pământul, ţie îţi dau grădina. Nu. respectul faţă de un părinte vine din faptul că ţi-a dat viaţă
Aceea nu este munca lor. F.i moştenesc lucru respectiv şi te-a crescut, nu că trebuie să-ţi lase aia sau aia. îţi lasă că
pentru că este averea părinţilor şi c firesc ca zestrea să se e firesc să-ţi rămână. Dar cea mai corectă şi instructivă
transmită din generaţie în generaţie. Dar dacă stăm să ne metodă, în momentul în care părintele ştie că are copii un
gândim, casa părintească, ce este? Casa părintească, pe pic mai necredincioşi sau mai ţepoşi sau mai orgolioşi, este
lângă faptul că ai trăit şi ai crescut în ca. adică e leagănul bine, din viaţă să împartă el cu bucăţica ce i se cuvine
copilăriei, casa părintească e ca un muzeu al familiei, nu se fiecăruia. Acestuia îi fac un act pe aia, pe aia, până îi lasă
vinde, nu se sparge, nu se strică, dacă ai respect faţă de pe toţi împăcaţi.
părinte, adică dacă într-adevăr îţi cinsteşti părintele care s-a Graţia: Asta spune şi Părintele Cleopa.
ostenit cu tine. In momentul când tu stai prin judecăţi şi Părintele Calistrat: Da. Corect este ca la sfârşitul vieţii, în
împărţi grădina în 10. scoţi bârnele şi uşile şi geamurile, testamentul familiei să scrie pentru fiecare ceea ce i se
dulapurile şi mesele, vinzi tot că vrei să fie parte egală şi cuvine. De ce vă spun lucrul acesta? Atunci într-adevăr este
cari la tribunal la judecători, aceea nu este educaţie şi nici linişte. Dar în general, sunt şi părinţi părtinitori care, să
atitudine normală. spunem, dau unuia tot, sau, sunt şi copii linguşitori care vin
Aşa se spune în popor că acela este adevărat părinte şi ademenesc părinţii şi după ce au luat, chiar îi neglijează.
care i-a pus fiecărui copil cuţitul în mână, aşa sc spune în Au luat tot, au pus mâna pe tot şi după aceea nu dau un
termeni populari, adică i-a dat o pregătire. Te-am purtat la bună ziua sau nu le dau o cană de apă. Dar aici intervine tot
şcoală, ai primit scrviciu, ţi-ai primit zestrea. Eu nefrica de Dumnezeu şi tot lipsa dc credinţă pentru că un
întotdeauna îi întreb chiar la spovedit când întâlnesc cazuri copil, dacă îşi respectă părintele cu adevărat, nu trebuie să-i
dc genul acesta: Dar cum aţi încăput în pântecele mamei şi ceară nimic. Nu am ce să-i cer: Mulţumesc că m-ai tăcut să
acuma pe 2 ha nu încăpeţi? Cum e posibil aşa ceva? Da, mişc. Mai mult de atât ce pot să spun? Mulţumesc că exist.
Părinte, da' cu i-am dus mamei pâine. Măi. tu i-ai dus pâine Puteam să fiu în coşul unui medic la ginecologie. Sau
puteam să fiu mort sau inexistent sau cine ştie?

243 Efeseni 6, 1-3.

230 231
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Chiar am întâlnit recent o discuţie între fraţi care se habitat, şi atunci el poate să fie un element, o verigă de
certau, ştiţi de la ce? O grădinuţă împărţită în 3, în 4, un legătură, dacă nu, el devine un element delincvent şi atunci
colţ din grajdul unuia dintre fraţi venea 2 metri pe bucăţica se rezolvă altfel problemele. De ce am spus lucrul acesta?
de pământ a unuia dintre ei. Şi am spus: Şi de ce nu-i laşi 2 în tratatul de maniere morale, efectiv ar trebui, şi
metri mai la vale? I-aş lăsa, dar nu vrea. El exact pe acolo americanii fac lucrul acesta, o disciplină care să fie
vrea. A spus să-mi tai grajdul, casa, ce e acolo, el pe acolo răspândită în şcoală, aşa cum a avut grijă doamna
trebuie să-şi facă drum. Cum spune Mântuitorul, acestea nu Muntean246 să se facă sexualitate în grădiniţă, în clasele
mai fac parte din Scriptură, acestea sunt ale cezarului. Dacă primare, pentru a arăta tinerilor cum trebuie să se ferească
nu le ajunge Dumnezeu, să se ducă la cezar, întrucât, numai de oportunităţile acestea, sarcini nedorite.
el le poate lămuri. Cezarul îi lămureşte după legea Să existe un tratat de etică morală pentru grupe de
pământească. vârstă, în care omul să ştie exact cum trebuie să se
Era o tradiţie populară unde spunea aşa, că comporte pre-adolescentul, adolescentul, este adolescenţa
înmulţindu-se lumea pe pământ, Sfântul Petru, la un timpurie şi târzie, este bărbatul în formare, este maturul.
moment dat a zis: Nimeni nu le dă importanţă dar s-a constatat că
- Doamne, ce ai să faci cu atâta lume? Acestora educatoarele şi profesorii, sub masca unui test sau sub
minte le trebuie ca să trăiască. masca unei verificări aşa-zis psihologice, ei ce fac de fapt?
- Petre, aceştia, neascultând de poruncile Mele, vor De când fac grupa mică şi grupa mare, clasa a I-a, a Il-a, a
fi vicleni, se vor înşela unii pe alţii şi aşa vor trăi. IlI-a, la toate testările acestea, ei verifică aptitudinile de
Şi aşa este. S-a înrăit lumea şi s-a stricat, cum educaţie ale părinţilor asupra copiilor, iar după aceea culeg
spunem noi în termeni populari, se înşeală unii pe alţii, succese şcolare, roadele muncite în familie, care nu aparţin
financiar, în orice fel, şi ei trăiesc, merg înainte, pentru că cu nimic învăţătorului.
acesta e modul lor de viaţă, că aşa spune: Cu cel tâlhar Niciodată un învăţător sau profesor de categoria I nu
partea ta puneai, şi credeai că voi f i asemenea ţie.244 poate să spună că el a avut rezultate foarte bune deoarece
Dumnezeu spune: Să nu iei aşezământul Meu de lege p e clasa lui este cea mai bună. Este cea mai bună pentru că ai
buzele tale} 5 Deci nu au treabă cu Dumnezeu. ales-o. Este cea mai bună pentru că sunt nişte profesori
intuitivi care au selectat rapid copiii, s-au uitat la poziţia
e. Bunul simţ în educaţie socială a părinţilor.
In momentul în care un om învaţă nişte reguli de Dar, dă-i unui profesor de categoria I o clasă de
bun simţ, adică nişte reguli de normă, atunci el devine cu copii de la ţară şi în anul următor dă-i una de la oraş, dă-i în
adevărat un om al comodatului social. El face parte dintr-un

246 Muntean, Ana, doctor în psihologie, profesor la Universitatea de


244 Psalm 49, 17-19. Vest din Timişoara, autor al manualelor: „Cartea pentru copii” şi
245 Psalm 49, 17. „Cartea pentru părinţi”.

232 233
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
anul următor una dintr-un mediul rural nedezvoltat cultural. numim noi conştiinţă, va ciocăni la uşa inimii şi îşi va
Atunci se văd rezultatele şi atunci se culeg roadele muncii, aduce aminte: Stai, când eram micuţ tăceam aşa, când eram
în momentul în care tu vii într-un mediu civilizat şi bine micuţ lăceam aşa.
educat, unde mama îşi învaţă copilul poezia, rugăciunea, îl
duce la biserică, îl spovedeşte, îl împărtăşeşte, este mult ('. Rolul formativ-educativ al Bisericii
mai uşor, ceea ce spuneaţi mai devreme despre rolul G raţia: Viaţa religioasă a omului este legată de biserică. Cc
Bisericii. Rolul familiei este să-l îmbăieze pe prunc de o Icra Biserica în mod direct şi concret credinciosului, atât
mic în puterea Duhului Sfânt. Că aşa spune: Dă-mi mie cclui adult, cât şi copilului cât dc mic ar ti ci?
haină luminoasă, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o Părintele Calistrat: Dacă ar li o luăm după învăţătura unui
haină.241 Şi iarăşi spune: şi trimite Duhul Tău cel sfânt Slânt Părinte lilocalic, omul arc 3 mame: pântecele caro l-a
peste capul robului Tău acesta şi blagosloveşte-l pe el oaie creat, unde a fost conceput, lumea în care trăieşte şi
desăvârşită a turmei Tale. E clar şi categoric că l-ai altoit în mormântul în care se închide pentru lumea cealaltă.
Hristos prin botez dintru început. Iar dacă mama este o Acestea sunt cele 3 mame ale omului, pentru că toate cele 3
femeie morală şi conştientă, copilul acela va avea legătura gropi neştiute minţii lui, au câte un rol în viaţa lui. Cel
cu Biserica. dintâi pântece, adică pântecele mamei. Mântuitorul Iisus
La ora actuală, cred că este un curent care aparţine Hristos şi mai mult decât atât, chiar o femeie care asculta
Părintelui Arsenie Boca, acolo l-am întâlnit prima dată deşi predica Mântuitorului Iisus Hristos, a adresat un cuvânt
el exista înainte, că mama trebuie să se împărtăşească în care a rămas peste veacuri o emblemă a umanităţii: Fericit
timpul sarcinii şi copiii mici trebuie împărtăşiţi permanent pântecele care Te-a purtat şi sânii Ia care ai supt,24*' dar la
în liturghie. Ei fiind curaţi ca îngerii, aceste împărtăşanii care Mântuitorul, cu modestia specifică şi cu răspunsurile
le transmit nişte daruri. Şi rezultatul de care aţi spus, ceva dumnezeieşti pe măsură, spune aşa: Da, sunt fericiţi dar mai
concret, mamele vin şi spun: Părinte, doarme, mănâncă, fericiţi decât aceştia sunt cei care ascultă cuvântul lui
este isteţ, este inteligent, este cuminte. Se cunoaşte că este Dumnezeu şi-l împlinesc pe e t 4'\ adică se nasc din duh.
împărtăşit şi că este adus la biserică, părintele o spune. Sunt mai mari decât acei care sc nasc din trup. Pentru că cei
O să intervină iarăşi un factor şi o să spună aşa: Da, care se nasc din trup sc pot naşlc cu defecte, dar cei care se
dar când va creştc? Când va creşte va rămâne în mintea şi nasc din duh se nasc perfecţi. Aceia sunt oameni de casă şi
în sufletul lui nu tot ce a putut el păstra de mititel, dar tot cetăţeni ai raiului. Bineînţeles, lumea, cea de a doua mamă.
timpul în memoria copilăriei va rămâne în minte şi ori de ne poate oferi această naştere din duh prin apropierea de
câte ori va fi într-un pas greşit sau într-un eşec a ceea ce Dumnezeu, prin păstrarea şi trăirea la intensitatea reală sau
adevărată a dreptei credinţe.
247 T ropar din T aina B otezului, glasul al V llI-lea, textul exact:
„D oam ne D um nezeul nostru, ccl cc prin săvârşirea tainei Sf. Botez, cu
bunătatea T a ai sfinţit pe cci cc crcd în T ine, b inecuvintează pc pruncul ‘ 18 CI". Luca 1 1 ,2 7 .
acesta şi să sc pogoare peste capul lui binecuvântarea T a.” 4g l.uca I I, 2S.

234
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Educaţia copilului începe de la educaţia mamei într-un mod sacru, într-un mod în care tu trebuie să aduci
şi ceea ce putem noi face astăzi nou pentru familia tânără la împlinire naşterea de fii, să vezi pe fiii fiilor voştri, cum
creştină este să încercăm să îi apropiem cât mai mult de se spune, pe nepoţi, strănepoţi, dar în acelaşi timp păzind
chintesenţa Sfintei Liturghii, adică spovedania şi rânduielile lui Dumnezeu, legic aşa a vrut Dumnezeu,
împărtăşania. Este cel mai greu lucru care se poate face adică să nu ieşi din tiparul normalităţii. Şi atunci,
datorită faptului că foarte mulţi tineri sunt tentaţi de viaţa căsătoria este tot o stare de feciorie, pentru că este
modernă, sunt tentaţi de mirajul care ne înconjoară. Vedeţi nepătată. Sfântul Ioan Gură de Aur spune încă din secolul
libertate, plăcere, poftă, sexualitate, senzualitate, reclamă, şi III: Fericit este patul neîntinat,253 adică, când bărbatul şi
atunci sigur că ei sunt muşcaţi de acest viermişor, dar în femeia intră feciori în biserică sau curaţi înaintea lui
momentul în care doreşti să atingi coarda sensibilă a Dumnezeu, nealteraţi, nepângăriţi şi patul nespurcat, adică
anumitor probleme, poţi uşor să-l atragi spre Dumnezeu ca nici unul dintre ei, înainte de a-şi cunoaşte pe soţia sa sau
să ajungă el la concluzia că poate trăi în preajma lui pe soţul său, nu au avut împreunarea trupească. Atunci,
Dumnezeu. Dumnezeu varsă aici tot darul, aşa spune, tot darul
Apostolul Pavel spune că toate îmi sunt îngăduite desăvârşit de la Tine este, Părintele luminilor154.
dar nu toate îmi folosesc250, iar Sfântul Vasile cel Mare După cum aţi văzut, şi instituţia statului are multe
spune aşa: Toate sunt încununate de buna măsură şi de şchiopătări. Prea uşor s-a acceptat divorţul, prea uşor s-a
dreapta socoteală.251 Adică şi dacă ai vrea să te distrezi tot acceptat căsătoria de probă, un lucru care nu este altceva
poţi să o faci, şi dacă ai vrea să mănânci tot poţi să o faci, şi decât un fel de mahomedanism mascat, fără să ne jenăm
dacă ai vrea să bei tot poţi să o faci, şi dacă ai vrea să te prea mult. Cum ai tu dreptul ca bărbat să ţii 5, 6, 7 femei şi
veseleşti tot poţi să o faci, dar să ştii măsura unde trebuie să vii să conteşti religia musulmană, că tu faci acelaşi
să te opreşti. Adică una este râsul desfrânatelor, alta este lucru? De ce să te crezi mai sus ca el când la el, cel puţin, e
veselia, una este beţia, alta este băutura, una este lăcomia şi o lege să facă copii la 7 femei, dar tu umbli cu 7 femei şi nu
îmbuibarea şi alta este mâncarea. Aici Sfinţii Părinţii^spun faci copii la nici una. E din start o greşeală.
aşa: Noi nu trăim ca să mâncăm, mâncăm ca să trăim. Graţia: Care sunt aspectele formativ-educative ale Bisericii
Legat de viaţa de familie, aţi văzut, chiar în Taina asupra omului?
Cununiei la sfârşit, mirelui i se spune aşa: Veseleşte-te de Părintele Calistrat: în primul rând Biserica are 3 roluri
femeia ta păzind poruncile pe care ţi le-a rânduit fundamentale care nu s-au schimbat de-a lungul vremii.
Dumnezeu. Adică nu în orice mod, ci într-un mod aparte, Unitatea de neam şi de limbă, asta citim din toată istoria

250 1 Cor. 10, 23.


251 Vasile cel Mare, „Măsura este cununa tuturor faptelor bune”, în
Sfaturi către monahi - Reguli mici şi Reguli mari. 253 Ioan Gură de Aur, Sf., „Fericit patul neîntinat şi nunta nespurcată că
252 După învăţătura filocalică, scopul vieţii creştine nu este a trăi pentru Dumnezeu le-a blagoslovit”, în Cele 13 Reguli ale nunţii creştineşti.
a mânca ci a mânca atât cât este necesar pentru a trăi. 254 Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur, Rug. Amvonului.

236 237
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Bisericii şi din toată Istoria lui lorga, deci Istoria Bisericii Când e vorba de ideea binelui şi bunătăţii, trebuie să
Ortodoxe Române şi cea actuală a lui Mircea Păcurariu. fim buni, când e vorba de ideea ajutorului, trebuie să fim
După unitatea de limbă şi de neam, este curăţirea buni, când e vorba de ideea omeniei, trebuie să fim buni. In
omului de păcat şi moralizarea omului. Datoria Bisericii totul trebuie să fim buni, bunătatea aceasta ne-o cere chiar
nu este una justiţiară ci este una informativă. Biserica Mântuitorul Iisus Hristos: învăţaţi de la Mine că sunt bun,
trebuie să informeze cu timp şi fără timp, prin cuvânt că aşa blând şi smerit cu in im a 5%, iar în psalmi zice: Gustaţi şi
spune: credinţa vine prin cuvântul auzit, să facă cunoscută vedeţi că bun este Domnul!259 Poate să fie şi dulce şi acru şi
lumii Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos255. Acesta amar. De ce tocmai bun? Bun pentru că bun este
este rolul, dovada existenţei şi valorii credinţei creştine. Dumnezeul creştinilor. Bunătatea este singurul atribut
Cea din urmă datorie a Bisericii este m ântuirea care denotă dragostea dintre oameni. Acest lucru ne-a
sufletelor. Această mântuire arc cclc 3 etape: moralizarea spus Mântuitorul clar.
sufletului, sfinţirea sufletului şi uşurarea lui sau odihna lui Nu vedeţi? Toată lumea vine cu tot felul de
care este de fapt mântuirea sau eliberarea de păcate. Toată platforme program în Biserică. Unul are ideea să faci case
lumea întreabă, ce este mântuirea? Ei nu înţeleg termenul. de bătrâni, unul spune să faci filantropie, să faci caritate.
Când un om este liber de patimi şi nu mai este muncit de Da, sunt valabile, dar Mântuitorul a spus clar, dacă nu vă
neputinţe şi încercări care îl distrug, adică în loc să-l iubiţi între voi, lumea nu cunoaşte că sunteţi ucenicii
conserve îl autodistrug, atunci acela este un om mântuit, Mei 260 Tocmai în aceasta constă această bunătate, că poţi
este un om moral, este un om model, de accea sfinţii, aţi să faci filantropie şi să fii rău. Dar dacă nu ai nimic cu
văzut, au aureolă. Aureola este strălucirea faptelor lor nimeni şi nu ai treabă cu nimeni şi îi tolerezi pe toţi, îi eviţi,
pentru oamenii din jur. Noi nu trebuie să imităm fapte de pentru că spune, cu omul rău să nu stai de vorbă pentru că
sfinţenie, noi chiar trebuie să le împlinim. Ce spune te strică şi pe tine.
Mântuitorul Iisus Hristos despre omul sfânt? Spune clar: Graţia: Nu se întâmplă şi invers, cel rău să se facă bun?
Fiţi buni, fiţi blânzi, fiţi drepţi, fiţi desăvârşiţi, precum Părintele Calistrat: Foarte rar. Foarte rar. Să ştiţi că în
Tatăl vostru cel din cer desăvârşit este25(\ Aceasta este general Apostolul Pavel când s-a axat pe cuvântul: Fac răul
icoana omului bun. Aceasta este icoana omului sfânt. Nu p e care nu-l voiesc în loc să fa c binele p e care îl voiesc,261
spune? Primindu-nc sufleteşte unii pe alţii, să putem împlini a arătat cât de negativă poate fi relaţia cu omul rău. De
legea lui Hristos251. Adică, noi, din punct de vedere aceea, Mântuitorul le-a spus apostolilor în chip cu totul
duhovnicesc, trebuie să devenim fraţi ai acclciaşi idei. minunat: In cetate de păgâni sau de samarineni să nu
intraţii Voi mergeţi la oile cele pierdute ale casei lui

258 Matei 11,29.


255 CI'. M atei 4, 4, 17. 259 Psalm 33, 9.
2,0 Cf. M atei 5, 43-44, 48. 260 Cf. Ioan 13,34-35.
2” Cf. Ioan 13, 34-35, G alatcni 6, 2. 261 Cf. Romani 7, 19.

238 239
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Israel,262 adică mergeţi la naţia voastră, unde le cunoaşteţi Mortul se încuie cu semnul sfintei cruci. Se pecetluieşte
năravurile. Acolo, la ceilalţi Mă duc eu. groapa aceasta în numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al
Şi Mântuitorul a ştiut cum să-i întoarcă. A ştiut cum Sfântului Duh, amin?61 De ce tocmai groapa creştinului se
să-i prindă în cuvânt. A ştiut cum să le răspundă la întrebări pecetluieşte cu semnul sfintei cruci? Ca nu cumva după
ascunse, noi le spunem întrebări capcană. Dar Mântuitorul, moarte, în momentul în care vor veni alte neamuri, poate
pentru că El era capcana care trebuia să câştige toate crucile acestea vor dispărea de aici, aici se va ara, va fi
sufletele lumii, tocmai El îi prindea în capcană. Ce răspuns iarbă, dar la judecată vor ieşi morţii din morminte, când vor
mai frumos sau ce predică mai frumoasă ca aceasta: Ce este vedea pe Fiul Omului purtând crucea. Scesta este semnul
scris în lege, cum citeşti!263 Sau când Mântuitorul foloseşte prin care s-a biruit moartea şi prin care morţii vor învia.
o expresie atât de simplă: Fă aceasta şi vei f i viul264 Sau De unde ştie cum să-i aleagă pe cei aleşi? După
spune Mântuitorul: Lasă toate şi îm i urmează M ie!265 Lasă pecete, că spune în psalmi, însemnatu-sa peste noi lumina
morţii să îşi urmeze morţii lor?66 Nu au fost predici care să feţei Tale Doamne!... Cu pace, aşa mă voi culca şi voi
cuprindă în capacitatea lor de exprimare teze filosofice. adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai
Ce a spus Grigore Palama? Filosofia lumii e o aşezat?6* Deci în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice, aşa
nebunie. A devărata fîlosofie este m oartea şi în tâln irea cu spune în fiecare dimineaţă la proscomidie. Se pun 3
H ristos. Dacă tu reuşeşti să-ţi uneşti sufletul cu Dumnezeu, părticele şi spune: Nu opri harul Prea Sfântului şi de viaţă
ai depăşit toate filosofiile. Ştiţi, Sfanţul Vasile, cu Euvul, făcătorului Tău Duh pentru păcatele mele, ale
când l-a întrebat: „O, Vasile, am auzit că eşti luminat la nevrednicului Tău slujitor şi mântuieşte p e cei ce au
minte, care e cea mai mare fîlosofie sub soare?” „Să ai adormit în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice.269
pururea înainte moartea.” Vedeţi? Ce însemna moartea? Era
al 3-lea pântece de care vă spuneam - mormântul. Pentru că g. Rolul şcolii în educaţie
aici e direcţia cea mai grea. Aici este rolul exact al şcolii. Pentru că el în clasa a
în lume, uneori stăm cât vrem. Unul îşi scurtează IV-a a învăţat Codul de comportament social şi moral. El
viaţa prin vicii, altul şi-o poate scurta prin sinucidere, dar învaţă, ceea ce aţi prins şi dumneavoastră. Eu îmi aduc
dincolo de veşnicie nu poate nimeni trece. Şi Mântuitorul aminte, când ne preda învăţătoarea la ora de Educaţie
ne-a spus categoric: Voi nici nu ştiţi unde vă duceţi dar nici cetăţenească, ne spunea, dacă mergi în autobuz, cedează
nu ştiţi de unde veniţi. în momentul în care am trecut de uşa scaunul unuia mai bătrân; dacă cineva duce un bagaj greu,
mormântului, aţi văzut că e o taină foarte interesantă.
267 Slujba înmormântării.
262 Matei 10, 5-6. 268 Psalm 4, 6, 8.
263 Luca 10,26. 269 Rugăciunea pregătitoare a Proscomidiei: Pomeneşte, Doamne, după
264 Luca 10, 28. mulţimea îndurărilor Tale şi a mea nevrednicul, iartă-mi toată greşeala
265 Cf. Matei 19,21. cea de voie şi cea fă ră de voie şi să nu opreşti, pentru păcatele mele,
266 Cf. Matei 8, 22; Luca 9, 60. harul Preasfântului Tău Duh, de la darurile ce sunt puse înainte.

240 241
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

pune d mână şi ajută-1. Transmise de mic, ele rămân şi se săptămână vrei fară să mai treci pe sub epitrafirul
împământenesc, el învaţă rugăciuni chiar de la grădiniţă. duhovnicului.
Acum Biserica are profesorul de religie, acest efect va fi Pe când în România, lucrurile stau un pic altfel. Am
din plin simţit în primul rând asupra societăţii. Şi toată avut chiar zilele astea fericirea să întâlnesc un caz, un băiat
lumea se întreabă: De ce românul este cuminte? De ce destul de şmecheraş, cum se spune în termeni moderni,
românul este răbdător? De ce românul este supus, pleacă adică trecut prin alifia mizerabilă a societăţii şi a spus:
capul şi suportă? Tocmai datorită acestei morale creştine. - Părinte, vreau să-mi las soţia că am găsit o altă
La noi încă nu sunt fenomene de genul să plece de acasă femeie mai frumoasă şi simt că asta mă iubeşte cu adevărat.
omul sau persoane cu anumite funcţii să se trezească cu - Da? Dar ce te-a făcut să ajungi la concluzia asta?
maşina aruncată în aer sau ucis pe undeva, tocmai pentru că -A sta cu care mă întâlnesc acum nu mă întreabă
la noi în România, Biserica îşi face datoria morală. Biserica niciodată nici de datorii, nici de rate la bancă, nici de ce nu
se luptă cu aceste sălbăticii, cu aceste nenorociri, ca să spun este mâncare în frigider, nici de ce nu am făcut cumpărături
aşa şi porniri animalice din oameni şi le stăpâneşte prin la piaţă, nici de ce nu am pus rufele în maşina de spălat.
morala creştină, prin învăţătura Bisericii, adică prin - Da, sunt de acord cu tine. Până aici ai perfectă
învăţătura lui Iisus Hristos. dreptate. Dar tu vrei să te căsătoreşti cu ea?
Pentru că am întâlnit foarte mulţi oameni care spun -D a .
aşa: Părinte, dacă n-ar fi vorba de Dumnezeu şi de dreapta - Ei, tu ştii cum eşti acum? Ca un om care a făcut o
credinţă, să ştiţi că altfel ar sta lucrurile. Aşa este pentru că casă nouă şi când a terminat-o o unge cu benzină şi-i dă
omul ajuns la capătul puterii şi la capătul răbdării este în foc. Şi merge să facă alta nouă.
stare să se manifeste precum o fiară pe care o ataci în - Dar de ce spuneţi aceasta?
pădure. Când ai intrat în cuibul ei sau când te-ai atins de - în clipa în care te vei căsători cu domnişoara cu
puii ei sau te-ai atins de bârlogul ei, deja ai greşit. Dar de care eşti acum şi apare între voi primul copil, începe exact
lucrul acesta nu ţine cont nimeni în societate, se bucură aceeaşi problemă, unde veţi sta, ce veţi mânca, unde veţi
doar când culege roadele. lucra, ce veţi plăti şi cu ce veţi educa.
Aţi văzut, Grecia, ţară ortodoxă, ce dezastru este în - Părinte, să ştiţi că aveţi dreptate!
momentul de faţă tocmai datorită lipsei de ortodoxie. Ei au - Eşti conştient că ai păţit ca Dănilă Prepeleac, ai
rămas ritualişti, au rămas formalişti în ceea ce ţine fastul, dus vaca în târg, ai legat-o de gard şi te-ai întors cu o pungă
slujba, cântările, dar nu mai este nimic la esenţă. La ei goală acasă? Fugi repede acasă, vorbeşte cu soţia, spune-i:
spovedania nu mai este o taină, este o consiliere Uite, atâţia bani am luat de la servici, i-ai şi gestionează-i
psihologică, nu mai vorbim de taina dezlegării păcatelor, cum vrei tu şi promite-mi că nu o laşi. Pe cealaltă mai las-o
totul este o discuţie amicală între preot şi credincios, un pic să vezi ce o să-ţi spună, ce gândeşte pe parcurs.
împărtăşania se poate lua de câte ori pe an sau pe Cealaltă i-a zis:
- Am nevoie de nişte bani.

242 243
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

- Păi, nu pot, i-am lăsat acasă la soţie şi la copil. - Părinte, să ştiţi că ne-am dat seama, deja ne-am
- N-ai ce căuta la mine. Eşti liber. liniştit. Noi altfel gândim în casă de când am venit eu la
Şi vine şi-mi spune: dumneavoastră şi am stat de vorbă.
- Părinte, exact aşa s-a întâmplat cum mi-aţi spus. Şi pentru ce? Ce credeţi că le-am dat ca rugăciune?
-V ezi? Asta înseamnă responsabilitatea. Aici, Ce poţi să-i dai unui om care nu a auzit de Dumnezeu sau
cineva autorizat te trăgea de mânecă, dar acolo nu te mai dacă a auzit, a auzit superficial? 7 metanii, 7 Tatăl nostru, 7
trăgea nimeni, era doar plăcerea de moment. Dar vezi că şi împărate ceresc, Crezul şi Psalmul 50. Şi au zis: Părinte,
acolo este o obstrucţie, o lipsă de independenţă? Unde-ţi ştiţi cu cât drag le facem? Ei, închipuiţi-vă că acolo a pus
sunt banii? Vezi, că în fond eşti o sursă de venit? Stai Dumnezeu bucuria în capătul acela de rugăciune, nu
liniştit în banca ta şi stai lângă copilul tău că aşa e bine! neapărat în Ceaslov, nu neapărat în Psaltire, nu neapărat în
Era un om cu aiureli în cap, cu cercei în urechi, tot lungime de rugăciuni.
tatuat şi cu aere de superioritate. Dar noi românii nu avem Omul are unde să se corecteze sau are unde să
oameni necredincioşi, noi avem oameni neştiutori, eu asta înveţe. Americanii se ocupă de lucrul acesta, investesc bani
constat permanent. Necredincios înseamnă acela care, când grei în momentul de faţă, proiectul are vreo 10 ani de când
îi vorbeşti de Dumnezeu te scuipă sau te înjură. Dar când el se derulează şi încearcă oamenii de ştiinţă americani să
vine singur şi se aşează în genunchi şi te ascultă, e clar că în demonstreze că concubinajul şi viaţa intimă începută de
inima lui e o transformare. Şi zice: tineri nu duce la familii sănătoase. Şi ce credeţi că fac?
- Părinte, chiar îmi dau cuvântul meu că n-o să-mi Promovează cuplurile în feciorie la căsătorie - da,
las soţia şi copilul şi mă întorc acasă. americanii! Luptă pentru acest proiect, tinerii să fie curaţi şi
- Bravo! Uite, asta este prima realizare din viaţa ta nestricaţi până în ziua în care vor întemeia familii. Pentru
că n-ai reuşit să dărâmi ce ai construit în 30 de ani. Să că s-a constatat că legătura dragostei este mai frumoasă şi
vedem de acum încolo ce reuşeşti să faci. Şi i-am spus, te mai sănătoasă şi mai accesibilă şi mai temeinică decât
aştept să-l aduci pe cel mic la împărtăşit, te aştept să aduci atunci când ei şi-au început deja viaţa modernă. în
soţia la împărtăşit. momentul în care se căsătoresc o fac dintr-o necesitate
Şi acuma vin amândoi frumos, de unde erau să se psihologică şi fiziologică, nu o fac în ideea de a simţi şi a
despartă şi să nu se înţeleagă, aduc şi copilul. I-am trecut cu trăi unul pentru altul, ci ca să fie o familie că aşa se
vederea, ţinând cont că nu au postit prea mult şi nu s-au obişnuieşte numai să fie o familie, dar ei nu înţeleg
ostenit prea tare dar le-am spus: Vedeţi că vine postul termenul de familie.
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi e foarte scurt, vreo G raţia: Cum spuneaţi zilele trecute sfinţia voastră că au
câteva săptămâni, şi o să ne împărtăşim iar, la Sfanta Mărie ajuns la o saturaţie şi acum încep să se cureţe practic.
iar, aşa le-am spus eu de încurajare. Şi au spus: P ărin tele C alistrat: Exact. Este ca o reacţie chimică, care
atât de mult a fost adăpată cu această otravă încât a ajuns
otrava mai mare decât baza de otrăvire şi acum începe

244 245
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

dezintoxicarea. De asta v-am spus, toţi copiii noştri care se discuţie foarte deschisă cu un grup de doamne destul de
nasc acuma din părinţi bezmetici, copii dezorientaţi, mame mature de la o fundaţie cu copii ai străzii. Cineva a pus
dezorientate, taţi dezorientaţi care au crezut că acest huzur problema în felul următor:
şi această obrăznicie nu vor mai avea sfârşit, tocmai ei îşi - Părinte, ce facem cu tinerii că i-am scăpat de sub
educă copiii bine. Am întâlnit într-o zi o familie, o expresie control? Cum îi mai putem readuce pe calea cea bună?
extraordinară, bine crescuţi şi părinţii copilaşului dar bine - Am impresia că totuşi dumneavoastră aţi scăpat
educaţi şi bunicii copilaşului. Vin bunicii cu copilul la de sub control, nu ei.
biserică să dea un pomelnic şi bunica spune: Şi spun lucrul acesta pentru că noi am trăit o vreme
- Rugaţi-o pe fata mea să mai lase nepoţica şi la noi în sistemul comunist când educaţia a fost făcută cu bâta,
să ne mai jucăm şi noi cu ea că ni-i dragă, că-i vine greu şi exact ca o dresură. Omul nu se îmbăta că lua amendă, nu
cu serviciul şi cu copilul şi a spus: Nu, mamă, vreau eu să o desfrâna că facea puşcărie, nu fura că ştia că era prins,
cresc şi să o educ, nu cum m-ai alintat tu pe mine. Ea adică era o obstrucţie totală. Dacă cineva greşea, te urmărea
trebuie să ştie de o disciplină. şi te scotea din gaura şarpelui. Numai pe presupunere şi
Şi eu spun: recunoşteai. Era sistemul atât de bine pus la punct şi atât de
- Dar de ce nu te-a educat bine? Eşti familistă, ai educaţional cu bâta, cu dresura, încât de frica bătăii spuneai
şcoală, ai servici, ai casă!? şi ce nu ai făcut.
- Nu, prea mult m-au alintat. Eu acuma sunt tentată Ori, gândiţi-vă că tinerii noştri, în aceşti 20 de ani
în anumite momente să nu le dau dreptate. N u vreau copilul de după revoluţie, au trecut prin toate experimentele
meu să păţească ce am păţit eu. ştiinţifice ale lumii occidentale şi internaţionale care s-au
Era spus cu o seriozitate, şi-au luat copilul în braţe trimis în ţara noastră: 10 metode de a schimba legea
şi s-au dus la bloc, la casa lor cu maşina iar bunicii au educaţiei, 10 metode de schimbări ale fluxului societăţii, ale
rămas la biserică şi au plecat la sfârşitul slujbei, în partea mersului locurilor de muncă, ale sistemului de finanţare, ale
opusă a oraşului, în alt cartier, la casa lor. Şi au zis: sistemului de integrare în societate, ale sistemului de
- Da, nu prea ne-o dau. integrare în facultate, în toate domeniile s-au făcut mişcări
Şi le-am zis: radicale. Ori ei ce au fost? M asa de manevră ca pe o tablă
- Rugaţi-vă să mai facă vreo doi copii, trei, să aveţi de şah sau, ca într-un câmp de instrucţie, unde s-a tras
şi voi, să aveţi cum îi împărţi, că aşa numai unul? asupra lor cu tot felul de prezumtive idei să vadă care se
- Sigur vor face. implementează mai bine iar ei au fost carnea vie care au
Am înţeles că acum au altul, ori „pe drum” ori trebuit să suporte toate aceste aberaţii.
născut. Adică se vede că omul care a greşit îşi dă seama că După 20 de ani de tot felul de experimente, totuşi
deşi greşeala te maturizează, ea trebuie, totuşi, evitată. Noi noi avem tineri care se cunună în biserică, avem tineri care
avem vorba aceea bătrânească: Tare bine este când înveţi se fac călugări, avem tineri care fac institut teologic.
din greşeala altuia, nu din greşeala ta. Chiar am avut o Gândiţi-vă că România e o ţară cu 20.000.000 de locuitori

246 247
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

şi are peste 10 facultăţi de teologie, are 40 de seminarii şi - Părinte, noi nu le prea avem cu biserica.
de 20 de ani sunt pline cu tineri care învaţă carte. Nu se fac - Nu înţeleg la ce vă referiţi când spuneţi că nu le
toţi preoţi, evident. Unii rămân profesori, alţii se duc în alte aveţi cu biserica că doar o carte de rugăciuni are oricine, o
direcţii, se reorientează, dar, gândiţi-vă că prin aceste icoană are oricine, o candelă are oricine, o biserică e în tot
facultăţi, timp de 20 de ani, totuşi au trecut tineri. Numai o satul.
sută şi ceva în serie, ca să spunem, şi în 20 de ani sunt - Da, dar ştiţi, Părinte, noi nu prea mergem la
2.000 de mii de tineri numai în fiecare facultate, dar sunt biserică.
mai mulţi. Aceasta denotă că suntem un popor religios. - De ce?
- Păi, ştiţi, ba că avem o prăvălie, ba că avem
h. U rm ările păcatelor servici la patron şi nu se poate, ba că nu ne-am obişnuit, ba
G raţia: In limbajul uzual există noţiunea de cauză şi de că-i departe biserica.
efect şi relaţia dintre acestea. în duhovnicie, un păcat îşi Şi atunci eu le dau două răspunsuri scurte, acestea
atrage de la sine, mai devreme sau mai târziu, într-un fel îmi aparţin în totalitate şi le folosesc ca apoftegme
sau altul urmările neplăcute. Am întâlnit la Părintele personale: 1. Timpul face parte din zeciuiala lui Dumnezeu.
Arsenie Boca afirmaţia că durerile şi suferinţele copiilor îşi Dacă ne vom uita în pilda Vameşului şi fariseului, vom
au cauza în păcatele părinţilor. Când apare o boală sau o avea ocazia să vedem acea lăudăroşenie a fariseului care
altă nenorocire unui copil, oamenii se întreabă: „Şi ce vină spune: Mulţumescu-Ţi Doamne că nu sunt ca ceilalţi. Era
are copilul?” Ce ne puteţi spune? analiza cugetului său că era mai bun decât ceilalţi. Probabil
P ărintele C alistrat: Aici am să vă dau întâi un răspuns că ceilalţi nu făceau nimic iar el făcea ceva dar a avut grijă
personal şi apoi vom discuta un răspuns mai tehnic. în viaţa să spună că dă zeciuială din chimen, din izmă, din mentă,
duhovnicească de zi cu zi, în relaţia cu publicul, cu dar se pare că nu dădea suficientă zeciuială din cele
creştinul, întâlneşti tot felul de situaţii. Vine câte un părinte, sufleteşti, nu materiale. Dumnezeu a spus aşa, 7 zile sunt în
câte o mamă, câte un tată şi spune aşa: săptămână, 6 să le lucrezi şi a 7-a să te odihneşti şi să
- Ştiţi, Părinte, avem un copil şi face aşa şi aşa şi slăveşti pe Dumnezeu pentru lucrul mâinilor Tale. Pentru
aşa. că inclusiv Dumnezeu S-a odihnit peste creaţia Sa. Şi cum
Şi atunci eu spun: S-a odihnit? în Duhul Sfânt. A binecuvântat toată această
- Lăsaţi copilul, haideţi să discutăm ale noastre. Dar lucrare.
dumneavoastră sunteţi cununaţi? Oamenii de obicei, au răspuns, justificări la toate,
-D a. dar în momentul în care ai călcat o sărbătoare din reavoinţă,
- Vă spovediţi, vă împărtăşiţi? din bună ştiinţă şi din nepăsare, deja primul lucru pe care ţi-
- Mai obişnuim în postul Paştelui câteodată că aşa 1 atragi acasă, asupra familiei tale, a membrilor familiei şi a
ne-am învăţat mai de demult. lucrurilor din casa ta este retragerea harului lui
- Dar celelalte posturi de peste an, ce faceţi cu ele? Dumnezeu, este primul lucru.

248 249
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Iar după retragerea harului lui Dumnezeu este zeciuială şi să spunem aşa: Doamne, dacă 10% e al Tău că
retragerea binecuvântării. De aceea în biserică, când se asta înseamnă zeciuială, din 24 de ore cât I se cade să-I
termină Sfanta Liturghie, se spune aşa: Binecuvântarea dăm? Două ore şi jumătate într-o zi, ceea ce înseamnă că
Domnului peste voi toţi cu al Său dar şi a sa iubire de eşti obligat seara să te rogi o jum ătate de oră până la o oră
oameni. întâi cu al Său dar, ploaia, hrana, căldura, noaptea, şi dimineaţa o jumătate de oră până la o oră. Iar în timpul
ziua, somnul, odihna, luminarea minţii, iscusimea minţii. zilei să te îndeletniceşti încă o porţiune de timp chiar cu
Toate sunt daruri. Şi a Sa iubire de oameni, adică noi putem Rugăciunea lui Iisus, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
veghea liniştiţi la cele ce lucrăm pentru că Dumnezeu ne Dumnezeu, miluieşte-mă p e mine, păcătosull De ce? Ca să
ocroteşte. Şi justificarea o găsim în Sfânta Scriptură pentru fii sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
ca să nu pară că ar fi o justificare omenească. Zice că în Şi spune:
ţinutul Ur era un om drept, pe nume Iov, care în fiecare - Părinte, noi nu le avem cu rugăciunea.
seară aducea un bou de jertfa ca nu cumva să fi greşit cu Şi atunci eu intervin imediat cu a doua problemă
gândul înaintea lui Dumnezeu în ziua respectivă. Iar care îmi este strict personală şi nu pot să o înstrăinez pentru
dimineaţa aducea un bou de jertfă, pentru toate cele primite că o folosesc cu plăcere şi mă scoate din multe situaţii, zic:
de la Dumnezeu. - Ştiţi ceva? Regret că ne-am întâlnit şi aţi bătut
Deci iată instituirea rugăciunii de seară şi de drumul până la noi, dar Dumnezeu nu schimbă cu nimic
dimineaţă, dacă e să o luăm aşa, direct din Sfânta Scriptură. ortodoxia că nu vă convine dumneavoastră programul
Deci ce înseamnă să te rogi când te scoli şi ce înseamnă să nostru de viaţă creştină. Vrând-nevrând, Dumnezeu nu
te rogi când te culci? înseamnă să-ţi ancorezi exsistenţa în poate scoate liturghia din sărbători, vrând-nevrând, nu
Dumnezeu. Pentru că la Sfântul Vasile cel Mare găsim un poate desfiinţa rugăciunea seara şi dimineaţa, 7 laude e
alt răspuns: Cine ţi-a dat dimineaţa nu ţi-a făgăduit seara hotărât să nu le scoată din Biserică şi atunci dumneavoastră
iar cel ce ţi-a dat seara nu ţi-a promis că ajungi dimineaţa. hotărâţi ce faceţi cu viaţa dumneavoastră. Din această clipă
Şi atunci proverbul popular, un proverb mai mult creştin, dialogul nostru a luat sfârşit.
spune aşa: Să munceşti ca şi cum ai trăi 1000 de ani, dar să - Cum, Părinte?
te rogi în orice clipă ca şi cum ai muri mâine. Deci primul - Aşa cum auziţi. Ori faceţi ce vă spun, ori mergeţi
lucru care atrage necazul în familie este lipsa rugăciunii. în altă parte. Eu vă pomenesc, vă facem liturghie, vă facem
- Părinte, nu prea avem timp. proscomidie, vă punem pomelnicul cu părticele la ce
Şi atunci eu le spun: probleme aveţi, dar dumneavoastră trebuie să faceţi
- Timpul nu este al vostru, timpul este al lui rugăciuni acasă.
Dumnezeu. Dacă atunci când s-a votat ziua muncii de 8 ore Pleacă omul şifonat, pleacă supărat, dar când se
şi omul a vrut 8 ore să se odihnească, 8 ore să muncească şi întoarce după o anumită perioadă, o săptămână, 2, 3, 4, 9, 6,
8 ore să doarmă sau să gândească sau să înveţe sau să când vrea el să vină, marea bucurie este că ştiţi ce spune?
citească, înseamnă că noi acum trebuie să mai facem încă o

250 251
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Părinte, dumneavoastră nu vă daţi seama ce bine acasă în pat că doar e sfârşit de săptămână, ei sunt la
aţi făcut în viaţa mea! odihnă.
- De ce? Cu ce v-am deranjat sau cu ce m-am îmi pare rău, acea odihnă se face în duh. Când
implicat eu în viaţa dumneavoastră? ne-a scos Dumnezeu şi a trecut poporul lui Israel din Marea
- Ştiţi că mi-aţi spus atunci că Dumnezeu nu Roşie, ne-a odihnit cu trupul, dar noi prin botez am primit
schimbă ortodoxia pentru mine? Ştiţi că m-a mustrat odihna duhului. Deci cu noi s-a terminat dormitul duminica
conştiinţa? Ştiţi că am început să mă rog? D a’ ştiţi cât sunt acasă. Cine nu are biserica de mamă, nu poate avea pe
de frumoase rugăciunile şi de uşoare? N-am ştiut că sunt Dumnezeu de Tată, ne spune Ciprian al Cartaginei, dar şi
aşa de frumoase. alţi Sfinţi Părinţi.
Atunci eu mă întreb, dacă dumneata la 30 de ani, la Niciodată să nu aşteptaţi rezultate sau să nu aştepte
40 de ani, la 50 de ani, vii şi-mi spui că nu ai ştiut că e aşa omul rezultate în rugăciune, dacă nu frecventează biserica.
de frumoasă rugăciunea, cum ai trăit până la aceşti ani? Şi singura bucurie sufletească pe care o am şi tot timpul mă
Cum ai existat? Cum te-a ocrotit darul lui Dumnezeu şi nu bucur chiar stând în chilie, când citesc o carte şi îmi aduc
ai avut încercări decât atât de târziu? Deci, numai că aminte iar mă bucur. Nu am reuşit să schimb în ortodoxie
Dumnezeu împlineşte cuvântul din Scriptură: Nu vreau ceva, în schimb am reuşit să-l conving pe om că fără
moartea păcătosului, dar vreau să se întoarcă să fie viu!270 liturghia din sărbători nu va exista pe pământ. Poate să facă
Pentru că spune, necredincioşii nu vin la judecată, nici ce vrea el, câte rânduri să-şi pună la casă, câţi bani vrea
păcătoşii în sfatul drepţilor271 dar trebuie să se îndrepte sub să-şi strângă, cât vrea să se întinerească, să se
ce formă? Noi, Biserica, suntem obligaţi să le arătăm căile înfrumuseţeze, exact cum spune acel scriitor străin, care
prin care ei îşi atrag negura în casa lor. Prima este lipsa spune: Iubeşte şi f ă ce vrei\ Eu le spun invers: Du-te la
rugăciunii. biserică şi fă ce-ţi place! Dar du-te în biserică pentru că
A doua problemă pe care oamenii nu o biserica te va învăţa de toate. Biserica te scoate din
conştientizează este această metodă tradiţională, obişnuită adormirea sufletului şi din lâncezeala minţii.
şi păstrată în mentalitatea poporului român, atragerea Nicăieri nu vom găsi pacea. Poate să se ducă omul
răului la casa omului: nu taie pâine vineri că e păcat, nu şi la psiholog cu tot felul de probleme. Un copil, un tată, o
coace vineri că e păcat, nu munceşte joi că e păcat, nu face mamă, un bunic, o bunică, până nu frecventează biserica,
nu ştiu ce sâmbătă că e nu ştiu ce. Tu îmi înveţi mie o nu-şi găseşte sensul vieţii. Ne îmbogăţim material, dar nu
întreagă serie de obiceiuri şi tradiţii inventate dar duminică suntem atenţi la un aspect. Mântuitorul Iisus Hristos este
eşti la piaţă cu grăunţe, eşti la magazin, îţi faci foarte categoric pe această chestiune, o mai repet în
cumpărăturile, iar în timpul liturghiei poate chiar dormi predică: Ce va da omul în schimb pentru sufletul său dacă
toată lumea ar câştiga-o şi sufletul l-ar pierdel212 Dacă
270 Iezechiel 33, 11.
271 P salm 1 ,5 . 272 Matei 16, 26.
252 253
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

toată lumea ar fi a mea şi eu mi-am pierdut sufletul, cu ce părut rău că l-a făcut pe om dar după aceea i-a părut rău
sunt eu bogat, dacă tu rămâi mirat că ai acolo câteva zeci de după mulţimea milei Sale şi l-a iertat. Deci iată încă o
mii de euro sau ai câteva imobile şi crezi că eşti formă de a atrage păcatul. în momentul în care tu te afunzi
Dumnezeu? Este vorba de înşelarea diavolească, bazarea pe în cele lumeşti şi uiţi cu desăvârşire de sufletul tău care
materie. are treabă cu Dumnezeu, normal că atunci Dumnezeu
Profetul Ieremia spune în scrieri: Blestemat este caută metode ca să te aducă la realitate.
omul care se reazemă pe braţele sale şi şi-a pus nădejdea A doua cauză este nerespectarea îndatoririlor
în trupul său hrănit. Pentru că noi nu putem face nimic fară sacre. Dacă păgânii aduc jertfa idolilor, dacă păgânii se
Dumnezeu, dacă nu ar fi harul Lui să ne întărească. Ce a închină zeilor nevăzuţi pe care îi fac ei din piatră şi ei sunt
spus dracul când s-a întors la Dumnezeu? Că i-a zis imaginari, şi au atâtea ritualuri, cu atât mai mult trebuie
Dumnezeu: Du-te şi răstoarnă toată averea lui Iov, fa-o cinstit Dumnezeu care e viu şi a înviat între noi şi S-a
praf! S-a întors înapoi şi a zis aşa: Păi, cum să mă leg eu de arătat. Asta spune în Prologul pe luna martie, Viaţa
Iov, dacă Tu l-ai binecuvântat cu harul Tău? Dar de ce era Sfântului Silvestru, papa Romei care arăta că un preot
binecuvântat cu harul Lui? Pentru că el dimineaţa şi seara idolatru trebuia să aducă o jertfă şi femeia îi spune:
aducea jertfă. Unde era Iov când a venit diavolul să-l - Grăbeşte-te că avem o treabă.
ispitească? La rugăciune. Unde erau copiii lui? Făceau - Nu, nu pot să aduc jertfa până nu-mi fac cuvenita
petrecere în casă. Ce s-a întâmplat? A venit sluga şi a spus: rânduială.
Stăpâne doamne, o vijelie mare şi un cutremur a răsturnat Deci ca să se închine unui pietroi avea cuvenita
casa peste fiii tăi şi i-a om orât în timp ce benchetuiau273, rânduială, dar cu atât mai mult lui Dumnezeu! Un alt motiv
scrie în Scriptură. Dacă ar fi fost în rugăciune mureau? Nu pentru care mânia lui Dumnezeu vine şi păcatele cad asupra
mureau! copiilor este că noi ne punem uneori întrebarea de cel Păi,
Ce spune la Potop? Şi în vremea lui Noe beau şi vă explic de ce. Dumnezeu, pe lângă faptul că este bun,
mâncau şi se însurau, petreceau, se năşteau şi mureau dar milostiv, iubitor, drept stăpânitor, şi toate celelalte atribute,
la potop nu se gândea nimeni .2 74Ci un singur om nebun la mai are un atribut care îl apropie oarecum de noi - gelozia
vremea aceea construia o mare corabie şi toată lumea divină. Atât de mult vrea să fie iubit, încât simte nevoia
spunea: Ce o fi cu nebunul acesta că de 200 de ani lucrează permanent să răsplătească iar când vede că omul nu vrea să
la ea şi apa nu mai vine? Dar când a venit apa şi fie răsplătit, îl cercetează fiindcă îi este dor de el. Cum noi
înştiinţarea, Noe s-a suit cu familia în corabie, iar celelalte avem sufletul care se naşte cu dor de Dumnezeu, aşa are
toate au pierit de pe faţa pământului. Aşa a spus Dumnezeu: Dumnezeu dor de toată creaţia Lui şi atunci o caută. Pentru
îi voi pierde. După aceea s-a căit şi i-a părut rău, întâi i-a că am pornit de la Adam şi vreau să mergem în acelaşi
sens. Dacă deschidem Sfânta Scriptură, ce spune acolo?
Adame, unde eşti? Ce L-a luat aşa pe Dumnezeu deodată
273 Iov 1, 18-19.
274 Cf. Luca 17, 26-30.
să-l caute? Ce, nu avea treabă? Putea să întrebe: Unde eşti

254 255
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
tu mărule, unde eşti tu floare, unde eşti tu leule, nu. Căuta nevoie de legătura sufletească duh - suflet, şi atunci ce au
pe împăratul făpturii. Şi Adam ce a spus? Putea să spună: făcut? Au dus o viaţă materialist dialectică pe ideologia
Doamne, da’ unde pot să fiu decât cu Tine în grădina marxistă şi au spus aşa: Dacă eu nu fac rău nimănui, de ce
raiului? Unde pot să fiu decât lângă pomul vieţii de unde Dumnezeu trebuie să mă pedepsească? Şi în mentalitatea
m-ai învăţat veşnic să mănânc şi să fiu fericit? A dat un minţii lor şi îngustimii minţii lor, Dumnezeu nu i-a
răspuns ambiguu: Aici sunt. Nu mai avea săracul nici un fel pedepsit, ştiţi de ce? Pentru că ei chiar au respectat acea
de orientare. literă, deşi litera omoară, dar ei au respectat acea literă
Şi atunci Dumnezeu i-a dat şansa îndreptării. A ştiind că nu trebuie să facă răul. Şi Dumnezeu a fost
aşteptat acel iartă-mă, acea pocăinţă. Adam a plâns după ce îngăduitor pentru morala din ei, deci nu i-a pedepsit.
a fost izgonit din rai. A plâns pentru că l-a pierdut dar Ei nu faceau doctrină în mod voluntar ci impusă,
pentru că a şi conştientizat căderea, pentru că în momentul deci nu plecase de la ei. Şi atunci Dumnezeu ce a zis? Dacă
în care i s-a dat căderea, el s-a afundat în negura răului. El tu eşti moral pe linia literei, te ţin mort dar te las pe literă.
nu înţelegea ce e acela rău dar îl simţea pe pielea lui. Nu Şi atunci ce a făcut? I-a lăsat în litera vieţii, şi-au crescut
avusese contact cu el, nu erau scrise cărţi de psihologie şi copiii mari, şi-au făcut averi, şi au avut încercări. După ce
psihoterapie care să arate valoarea răului dar se simţea L-au cunoscut pe Dumnezeu, când în final s-au întors, mulţi
luptat de patima trupească, de foame, de sete, de neputinţă, au venit la calea Bisericii, avem în Biserică suficienţi
de frică, de spaimă, de grijă, de necunoscut, toate îl comunişti, securişti, tot ce vrem, doar în ţara asta au existat
frământau. 5.000.000 de carnete de membru de partid.
Dar în clipa aceea Dumnezeu l-a lăsat lângă uşa Dar ce am constatat? Asta nu numai eu, poate să
raiului acolo şi a zăcut, spune Chedrinos, aproape 200 de spună oricine. Că unele încercări au venit după ce au făcut
ani s-a văitat. Şi i-a spus Dumnezeu: Adame, cunoaşte-ţi pe pasul la biserică. Ce a zis Dumnezeu? Te-am aşteptat, M-ai
femeia ta şi naşteţi fii!275 Răscumpărarea nu mai vine prin căutat, M-ai găsit, M-ai cunoscut, dar acum trebuie să-ţi cer
ce crezi tu. Aşa e şi în viaţa de familie. în momentul în care şi eu anumite lucruri. Să-mi dai nişte file de CEC la ordin şi
ai făcut un rău, păstorul Herman, în Scrieri apostolice, ţi-o veni şi ţie vremea să plăteşti anumite poliţe şi dobânzi.
spune că în momentul când greşeşti fară ştiinţă, se iartă mai Cum începe încercarea? întâi de ordin financiar, apoi de
uşor şi de aceea în unele cazuri întâlnim oameni care de-a ordin moral, de linişte în casă, de anumite tulburări
lungul vieţii nu au avut contact cu Dumnezeu, dar au avut sufleteşti, de anumite nelinişti, de anumite încercări în
contact, ca şi păgânii, cu o viaţă morală. boală.
Deci să fim foarte atenţi şi am întâlnit lucrul acesta Şi cineva vine imediat şi spune: Da’ de ce trebuie
la spovedanie, nu atei, ei nu erau atei, nu aveau nimic cu să-l pedepsească dacă-i bun? Trebuie să-l pedepsească, că
Dumnezeu dar nu voiau să comunice cu El, nu aveau tot Scriptura spune: Dumnezeu pe cine iubeşte îl şi încearcă

275 Cf. Facerea 4, 1.

256 257
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
276 *
*
iar Dumnezeu p e cine greşeşte îl şi biciuieşte. Deci care L-au răstignit pe Iisus, la modul cel mai sălbatic. De
pentru unii este bici, pentru unii este încercare. Şi aici vreau ce? Aceasta este adevărata realitate din om atunci când
să ajung," că spune cineva: Dar de ce tocmai prin copii? lipseşte Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu a făcut mântuirea prin copii. Şi am Omul nu este demon, demonul este ceva blând.
să vă arăt cum. Când i-a făcut pe Adam şi pe Eva, ei erau Omul este mai rău ca diavolul. Ca drept dovadă, a preferat
copiii lui Dumnezeu, primele făpturi raţionale, ca îngerii pe diavolul la certare să iasă din om şi nu s-a dus în alt om, a
pământ, cu glas, cu vorbă, cu trup. în momentul în care s-au ales o făptură trecătoare. De ce? Pentru că ştia că de acolo
răzvrătit ca doi copii obraznici, au spus lui Dumnezeu: nu-1 va mai certa nimeni, pentru că aceea nu are lege. Dar
Femeia p e care mi-ai dat-o, şarpele m-a învăţat. Şi în momentul în care a ales să intre în om, de ce credeţi că a
Dumnezeu a zis: Stai, măi, cu aceştia nu-i de socoteală, au ales să intre? Acolo a găsit terenul propice să se
luat-o razna. Degeaba stau să le predau lor morala, că ei tot cuibărească. Silvestru de Canev, în Istoria dogmelor: Câte
cum vor ei fac şi atunci ce a spus: Lăsaţi că vă voi lăsa p e patim i sunt în om, atâţia draci sunt. Iar când i-a întrebat
voi să învăţaţi ce înseamnă viaţa fiiască faţă de un părinte. Iisus: Care vă este numele? Legheon = legiune. Deci erau
Prin ce? Prin suferinţa voastră. Exact ce discutam noi ieri. 2.000 de draci în doi oameni.
Când un tată şi o mamă este categorică şi impune Dacă luăm Filocalia VI şi dezbatem toate păcatele
morala în familie, rezultatele sunt benefice. De ce? Pe aici începând cu iubirea de sine, mândria, înălţarea, cugetarea,
nu se trece! Scurt. Şi atunci băiatul sau fata ştie că acolo înfumurarea, părerea, acedia, moleşeala, rivalitatea,
este nu. Dar în momentul în care apare delăsarea, apare şi moartea sufletului, lâncezeala sufletului, sunt sute de
efectul negativ, deci cauză-efect, urmările păcatului. Şi păcate, 4 pagini de păcate înşirate, care se nasc din iubirea
atunci Dumnezeu ce a făcut? Iată să vă arăt ce treabă am Eu de sine. Noi nu le vedem dar ele există în noi. Şi atunci
cu voi ca fii ai Mei. Şi atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Dumnezeu ce a spus? Să vă arăt cum pedepsesc pe Fiul
277
încât p e unicul Său Fiu l-a dat la moarte p e cruce. Meu pentru păcatele voastre. Asupra lui Iisus Hristos nu a
Noi să fim foarte atenţi, noi celebrăm învierea ca pe fost o pedeapsă, a fost o încercare în ascultarea Fiului, a
o sărbătoare a vieţii, noi celebrăm învierea ca pe o cuvântului din veac de Tatăl. Pentru că El a spus: Tată, îi
recompensă a lui Dumnezeu pentru lume. Dar să nu uităm voi mântui.
că învierea înseamnă lacrimă, înseamnă suspin, înseamnă Dar ce a făcut? Sfanţul Atanasie278 ne spune, luând ,
durere, înseamnă bătăi, înseamnă frângere de inimă. chip de rob. Deci, Iisus Hristos a lăsat slava Treimii şi S-a
Niciodată umanitatea nu şi-a arătat mai urât ferocitatea coborât în chip de rob, ca om muritor de rând. Deci a primit
animalică din trupul lipsit de morală şi de viaţă moarte pe cruce, moarte în toată regula, cu sânge, cu
duhovnicească cum şi-au arătat-o în Vechiul Testament cei giulgiu, cu mormânt, cu capac, nu o aparenţă sau o înşelare.
Şi ce ne-a arătat Hristos prin aceasta? Că aşa trebuie să

276 Pilde 13,24.


277 Cf. Ioan 3, 15-18. 278 Sf. Atanasie cel Mare, în PSB 15, EIBMBOR, Buc., 1987, p. 85.

258 259
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

moară omul dacă vrea să învieze în Hristos. Cum spune, Dumnezeu L-a pedepsit, folosesc termenul de
dacă bobul de grâu nu putrezeşte, nu dă viaţă. Sunt cele 4 pedeapsă dar nu ca fiind o formă de a absolvi o greşeală, ci
stări, 2 ale trupului şi 2 ale sufletului: Aşa este şi învierea ca formă de durere, deci Dumnezeu a slobozit această
morţilor: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază durere asupra Fiului Lui. El a trebuit să treacă prin paharul
întru nestricăciune; se seamănă întru necinste, înviază morţii şi prin mântuirea lumii, şi cât de frumos spune acolo,
întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru şi S-a smerit p e Sine până la moarte.281 Şi ce fel de moarte?
putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Moarte pe cruce, şi cântăm în joia mare la cele 12
Dacă este trup firesc, este şi trup duhovnicesc}19 Este la Evanghelii, slavă îndelung-răbdării Tale Doamne, slavă
Apostolul morţilor, în cursul săptămânii se citeşte. De ce? Ţie.
Ca să ne arate nouă în Romani, că dacă nu mori materiei, Ei, tocmai acea jertfă, acea umilinţă pe care a
dacă nu mori trupului stricăcios şi nu reuşeşti să-l aduci pe răbdat-o Fiul Tatălui, ne arată cât de aspru poate să încerce
trup la calea care trebuie, trupul te va comanda pe tine şi Dumnezeu pe fiii Săi. în ce sens? Să nu trăim noi cu
unde te va duce? Aicea-s Doamne. Fără o esenţă cardinală, impresia că a luat copilul 4 la şcoală, vai ce pedeapsă i-a
fără o direcţie, nici orizontală, nici verticală. Nu eşti nici dat Dumnezeu. L-a durut ceva într-o zi pe copil, a făcut
măcar în plan material mântuit. Că unii cred aşa, eu am mai febră, vai ce pedeapsă i-a dat Dumnezeu, nu. Copiii
amintit prin predici, că dacă dispui de o anumită bogăţie epileptici, copii cu cancer, copii cu boli incurabile, aţi
pământească, te-ai dus frumos, ai donat sau ai dat sau ai văzut, parapareze, boli cronice, diabet la copii mici,
dăruit şi tu ai scăpat de atribuţii: Gata, eu de azi înainte sunt sindromul down cu care se nasc genetic. Acestea sunt mari
personalitate, am dat câteva miliarde, mi-am asigurat încercări. Dumneavoastră vă daţi seama câtă suferinţă şi
mântuirea, nu. rupere de inimă este în inima unui astfel de părinte? Dar ce
înaintea lui Dumnezeu, toată acea jertfă, dacă ea face Dumnezeu prin asta? îi iartă toate păcatele. De ce? îl
este cu inimă îngâmfată şi cu părerea că eu mi-am făcut curăţă de cele ce a greşit înainte şi îl pedepseşte trecător ca
datoria faţă de Dumnezeu, este cea mai mare înşelare, că a să nu-1 pedepsească veşnic.
venit văduva şi a pus doi bani la templu şi a valorat cât Vine unul şi spune: Da, dar atunci ce fel de iubire
toată averea celor ce veneau şi dădeau cu sacul. De ce? Că are Dumnezeu dacă face o treabă din asta? Are iubire
spune, Petre, zic ţie, ea a dat tot ce a avut la sufletul ei, dar pentru că acel copil se mântuieşte involuntar. Pentru el
a dat totul din inima ei. Aşa trebuie să fie familia faţă de mântuirea e asigurată, dar prin el îşi îndreaptă părinţii la
Dumnezeu. întâi pui a lui Dumnezeu în faţă şi după aceea, calea cea dreaptă. Unii părinţi chiar se răzvrătesc. Să ştiţi
celelalte El le adaugă ţie, că aşa spune, căutaţi împărăţia că în prima etapă, părinţii sunt cei care explică exact cum
lui Dumnezeu şi celelalte se vor adăuga vouă.m
281 Filipeni 2,1-11.
282 Cele 12 Evanghelii ale sfintelor şi mântuitoarelor Patimi ale
279 1 Corinteni 15, 42-44. Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după fiecare
280 Luca 12, 31. Evanghelie.

260 261
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

spuneaţi, moartea crudă şi moartea nedreaptă. Pe un stricat şi un rău, acuma e în atâta slavă? Da, Dumnezeu
Dumnezeu nu-L impresionează, vă repet din nou apoftegma ca să-i dea pedeapsa deplină, i-a rânduit până şi cele mai
mea prin care eu ies din încurcătură: Nu schimbă din urmă clipe pământeşti să le petreacă în fericire, ca acolo
Dumnezeu legile ortodoxiei că s-a supărat unul sau altul. să-şi poată lua pedeapsa maximă. Să nu zică: Doamne, da’
Acolo e lege scrisă: Certa-voi cu toiag fărădelegile tale )2*3 şi eu am avut într-o zi o rană, şi eu am vărsat o lacrimă, nu.
Şi ce frumos spune în Catisma 7, la Psalmul 49, şi a zis Tu ai trăit în fericire, şi de unde ştim lucrul acesta? Un om
Dumnezeu, de ce ai luat aşezământul meu de lege în buzele bogat trăia în purpură şi în vison290 şi când s-a trezit în
284 flăcările iadului a zis: Doamne, trimite p e Lazăr să mă ude
tale ? Ai crezut că voi fi asemenea ţie? Când vedeai pe
cel desfrânat şi furul cu el partea ta puneai!2*5 Mustra-te- cu degetul că uite, o picătură mi-ar trebui că mă perpelesc
voi şi voi pune înaintea feţei tale păcatele tale.2*6 Adică, în văpaie?91 Şi a spus: Nu fiule. Ce frumuseţe la Dumnezeu
când îţi plăteşte Dumnezeu, îţi plăteşte din plin. Dumnezeu că i-a zis: Nu fiule! Nu i-a spus, măi bătrâne, măi boierule,
nu plăteşte cu bucăţica, Dumnezeu nu plăteşte cu măi domnule, măi personalitate, nu. Nu, fiule, adu-ţi aminte
miligramul, El când a lovit, aşa spune, săgeţile Lui săgeţi că tu din viaţă ai luat p e cele bunel192 Deci vedeţi?
bine ţintite care lovesc la ţintă.2*1 Foarte atent, Scriptura are orice amănunt pentru
Aici îi întâlnim pe cei care uneori sunt încercaţi şi orice problemă, adu-ţi aminte că tu din viaţă ai luat pe cele
mor de tineri,288 că aţi văzut, avem morţi năprasnice, un bune! Acum le primeşti pe cele rele! Lazăr le-a prim it pe
accident, o boală gravă, un infarct, o nenorocire de orice cele rele şi acum le primeşte p e cele bunel293 Aşa este
fel. Cei care mor în accident sau într-o încercare groaznică: această încercare care vine peste copii şi peste acest
Părut-a în ochii celor vii o nebunie,2*9 dar ei sunt în pace, blestem din familie, ca să spunem aşa. Exact aici am
pentru că acea încercare groaznică i-a curăţit, adică aceea a deschis noi discuţia şi am spus, Scriptura certifică: Părinţii
fost pentru ei botezul focului, au trecut direct la lumină. mănâncă aguride, la copil i se strepezesc dinţii.294 Adică
Dar spune iarăşi la Sfântul Andrei cel Nebun pentru părinţii păcătuiesc iar copiii pot suferi. Sunt păcate care se
Hristos, că unii au parte de înmormântări pompoase, de iartă şi păcate care se dau cu report, se reportează. Să vedeţi
fasturi şi întreabă lumea: Cum, ăsta care toată viaţa a fost o chestiune interesantă. Să nu aveţi impresia că spovedania
e doar avort, desfrâu şi prostii din astea, astea sunt puerile,
pe duhovnic nici nu-1 interesează, se uită în canoane şi vede
283 Psalm 88, 32, cât poate să scurteze, să taie, să arunce şi să dea la o parte,
284 Cf. Psalm 49,17. să dezlege şi să se ducă cu pustiul. îmi spune un domn:
285 Psalm 49,19.
286 Psalm 49,22.
287 Cf. Psalm 44, 7. 290 Luca 16,19.
288 Cf. Isaia, 61, 1-4. 291 Cf. Luca 16,24.
289 Isaia 44, 25: Eu zădărnicesc semnele mincinoşilor şi p e ghicitori îi 292 Cf. Luca 16, 25.
fa c să fie nebuni, ruşinez p e cei înţelepţi şi înţelepciunea lor o prefac în 293 Cf. Luca 16,25.
nebunie. 294 Ieremia, 31, 29.

262 263
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

- Părinte, am 3 fete frumoase, cuminţi, cu şcoală, mai ştim de câţiva ani pentru că toate lucrurile astea se
ajunse la o vârstă destul de înaintată, Părinte, numai nu se petreceau în perioada asta până în 2001-2002. în
căsătoresc. Toţi băieţii le-au necinstit şi le-au lăsat. întreruperea aceasta de ani, o parte dintre credincioşi s-au
- Prima greşeală e că s-au încurcat cu băieţii şi le-au reorientat în direcţiile lor. Şi atunci i-am spus: Vezi, acestea
necinstit, aici e prima greşeală educaţională, zic. Dar sunt cărămizile pe care ni le pune Dumnezeu în spate,
dumneavoastră sunteţi credincios? când? Când urcăm Muntele Golgotei, nu oricând.
- Părinte, bat Sihăstria de 40 de ani. Deci mergea Ai bani, ai avere, ai servici, ai şcoală, dar te loveşte
din tinereţe. Omul avea acum 70 de ani. Nu ştiu ce să cred, unde te doare. Şi de ce te loveşte în copil? Pentru că aceasta
mă rog, citesc Psaltirea. E adevărat că nu i-am putut educa e cea mai sensibilă coardă din om. Poţi să rămâi şi fară casă
pe copii după sufletul meu, n-au vrut să asculte. Şcolile şi fără masă, ştii cum spune omul, lasă că voi face alta. Dar
astea le-au stricat, le-au deschis altă mentalitate, iar când te loveşte într-un copil! Şi Iov, cu toată credinţa lui,
revoluţia asta le-a tâmpit de tot, nu mai este o disciplină. şi-a rupt cămaşa întâi ca un semn de neputinţă a răbdării
Dar sunt credincioase, merg şi ele la biserică, se roagă, fac durerii, dar în final a spus: Doamne, dacă aşa ai vrut, aşa
la Psaltire şi ele acasă, avem candelă, icoană. ai făcut?95
- Nene, ia interesează-te prin cuscra, prin soacra, de Noi nu avem măsura asta, mai trebuie să luptăm
prin partea soţiei, de prin partea familiei, undeva trebuie să pentru ea. Nu suntem obişnuiţi cu ea, de aceea vorbim de
existe ceva putred, nu se explică lucrul acesta. Nu are cum, moartea cruntă, de moartea nedreaptă, de moartea
dacă ea e frumoasă, să vorbească un băiat cu ea, să o lase prematură. Aceasta este greşeala lui Dumnezeu, că nu ne
aşa. cere nouă voie când ia o decizie, dar aici nu putem noi
Nu vine vreo câteva săptămâni la biserică şi într-o zi interveni. Se spune, am citit undeva lucrul acesta, cu atât
mă trezesc cu el şi-i zic: este mai crud Dumnezeu faţă de noi oamenii, şi mai aspru
- Domnule Mihai, vreau un răspuns concret la o şi mai rece şi mai distant cu cât îl ignorăm mai mult. în
întrebare, îmi sunteţi dator. clipa în care noi ne înfumurăm şi începem să găsim
- Părinte, e ceva ruşinos dar trebuie să vă spun. explicaţii raţionale, atunci El se supără mai tare. Am
Tatăl meu, bunicul fetelor a fost morar şi el nu lua uium la întâlnit odată o familie care avea o suferinţă şi am spus:
femei, când le prindea îşi bătea joc de ele şi necinstea şi - Cum percepeţi lucrul acesta?
sărace şi amărâte şi bogate şi curate şi stricate. Şi, zice, mai - Părinte, ca pe o simplă coincidenţă a vieţii.
multe femei din sat spuneau aşa: Să dea Dumnezeu aşa să - Va veni următoarea coincidenţă şi va fi mai dură
ajungă toţi copiii tăi cum faci tu. decât aceasta.
Graţia: Deci a fost blestem. Şi să ştiţi că a venit şi următoarea coincidenţă, da.
Părintele Calistrat: Da. Am trimis la arhiereu cu bilet, au Deci, în momentul în care Dumnezeu ţi-a trimis prima carte
făcut dezlegare şi în final, spune că şi fetele au început să ia
direcţia care trebuie şi să-şi găsească rostul vieţii. Nu ne
295 Cf. Iov 1,21.

264 265
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

poştală şi tu nu ai înţeles că trebuie să trimiţi rambursul Părintele Stăniloae avea o vorbă: Biserica va f i într-un timp
spre împăcarea cu El, de acolo înainte cere El socotelile. Şi viitor o industrie a pomelnicăritului din care oamenii nu
ca să nu vorbim de toate necazurile pe care noi le întâlnim vor cunoaşte folosul , pentru că nici Dumnezeu nu le ascultă
în lume, nenumărate necazuri. De ce spun nenumărate rugăciunea, nici preoţii nu-i p o t ajuta. Pentru că ei nu cred
necazuri? Necazurile acestea, spune un proverb popular, nu în Dumnezeu şi în rugăciune, ei cred în pomelnic ori nu
vin niciodată singure. Când vin se leagă în lanţ. Tot aşa o pomelnicul te ajută ci rugăciunile pe care tu te străduieşti să
chestiune frumoasă trăită, văzută cu ochii mei. Erau doi le faci atunci când dai pomelnicul. Pentru că pomelnicul ce
oameni într-o duminică la biserică, asta se petrecea la este? Este o fişă personală, cum este foaia de observaţie
Bâmova cu ani în urmă. Maria şi Eugen şi au zis: Părinte, într-un spital, când vii la doctor şi spui, mă doare măseaua
noi lăsăm un pomelnic. Domnul era bolnav de cancer şi aceasta, mă doare în cotul acesta, mă doare în coasta
i-am spus: aceasta şi doctorul spune: pentru măsea iei rovamicin,
- Nu aţi vrea să staţi la Maslu? pentru coastă iei analgezic, pentru reumatism iei un
- Părinte, am sta dar ne grăbim că trebuie să-şi ia unguent şi tu pleci acasă cu reţeta şi faci tratamentul. Dacă
tratamentul. nu ai făcut tratamentul, degeaba te-a consultat. Acelaşi
Eu nu am fost prea ferm să-i spun scurt: Până nu se lucru şi în biserică.
termină liturghia, nu pleci! Femeia sănătoasă, tânără, ea Dacă tu ai dat pomelnicul şi spui vreau sănătate,
facea servici, ea ţinea casa. Cum mergeau cu maşina spre vreau servici, vreau examen, vreau spor, vreau linişte, dar
casă au făcut accident şi a murit ea şi a rămas cel bolnav de tu nu ai stat la biserică ca să înţelegi rostul acelor rugăciuni,
cancer care făcea citostatice. Şi a îngropat-o cel bolnav pe şi tu nu ai citit nimic, ai rămas doar cu foaia de observaţie
cea sănătoasă! Atunci mi-am adus aminte de un cuvânt al dată. Deci este în evidenţă ca un pacient, este o vorbă, sunt
Părintelui Cleopa: Cine iese din biserică mai înainte de pacienţi cu deficienţe, nu respectă tratamentul. Atunci sigur
terminarea slujbei e mai rău ca Iuda vânzătorul care L-a că şi înaintea lui Dumnezeu este acelaşi lucru.
trădat şi L-a vândut pe Iisus. De ce? Până nu ai luat Tu la un moment dat ajungi să huleşti Biserica şi să
binecuvântarea cerească de la puterea Sfintei Liturghii, spui: Am dat de-a pomelnice, dar nu s-a reuşit nimic. Nu
harul lui Dumnezeu nu e cu tine. Asta trebuie să s-a reuşit pentru că nu s-a respectat procedura. Trebuie să
implementăm noi poporului să înţeleagă că nu o prescură, devenim exigenţi cu noi înşine. La faţă de noi înşine, cred
două lumânări şi o hârtie cu 5 lei cu câteva nume reprezintă că ar trebui să mai amintesc un lucru pe care de multe ori îl
liturghia. Acela e pomelnicul. am în minte şi l-am mai spus prin predici.
Liturghia este ceremonia euharistică propriu-zisă de Există o delicateţe de comunicare a omului cu
la proscomidie până la împărţirea anafurei, când preotul îţi Dumnezeu. Unii cred că rugăciunea e o greutate pe care
dă pâinea sfinţită să o duci celor din casa ta. Dacă reuşim să trebuie să o porţi după tine. Aceea nu e rugăciune. Unii
implementăm lucrul acesta, implementăm şi credinţa. Dacă cred că rugăciunea e o obligaţie prin care deja te-ai
nu reuşim să implementăm lucrul acesta, va fi greu. însărcinat şi unii chiar spun: Nu mă duc la biserică, să-mi

266 267
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

dea mie rugăciuni de citit. Nu cunosc, nu am răspundere, în momentul când tu termini o facultate şi faci atâtea
adică nu dau răspuns. Dar greşeala e alta, că aceasta e o cursuri şi ai sesiuni şi ai seminarii şi ai examene şi ai licenţă
mare înşelare. Hristos a spus într-una dintre Evanghelii aşa: şi ai disertaţii şi tu să nu ştii ce e un acatist, care e rostul
Nici toţi cei ce zic Doamne, Doamne, nu vor vedea acelui acatist, cum trebuie să-l percepi!? Aceasta e una
împărăţia lui Dumnezeu ,296 pentru că avem rugăciuni dintre greşeli pentru care Dumnezeu nu ne ascultă
ascultate şi neascultate. Avem rugăciuni ascultate atunci rugăciunea.
când avem de-a face cu bunăcuviinţa şi delicateţea noastră Dar un alt motiv pentru care Dumnezeu nu vrea să
sufletească faţă de Dumnezeu şi rugăciuni neascultate privească la noi este următorul: Noi nu am înţeles cum se
atunci când noi le facem din silă. face o rugăciune. Ce face preotul când intră în biserică? Se
Dacă avem în societate oameni care spun: Iar mi-a opreşte în mijlocul bisericii şi spune: Intra-voi în casa Ta,
dat 40 de acatiste, ştiu eu când le-oi termina? Ca şi cum tu închina-mă-voi în sfânt altarul Tău, închina-mă-voi în casa
i-ai pus o căruţă să o tragă după el! Deci el nu are plăcerea Ta acum şi pururea. Ajunge sub policandru, ce spune? în
aceea, pasiunea aceea de a vorbi cu Dumnezeu, cum să mijlocul bisericii Te voi lăuda. Intră în altar, face 3 metanii
spun eu, să ardă inima în el, să deschidă cartea să citească, la sfânta masă. Ce face? Ia pe el rasa, ia pe el mantia, ia pe
să simtă că a citit. Da, mi-am făcut datoria, parcă mă simt el epitrafirul, ia camilafca, se închină, sărută sfânta masă,
împlinit că am citit. Nu! Nu mă deranja jumătate de oră că face metaniile de cuviinţă, aprinde cu tămâie, aprinde
trebuie să termin un canon şi el citeşte acolo rapid să treacă, lumânările. Acesta ce este? Este un ritual văzut. Ce
adică e un fel de obligaţie contabilicească. înseamnă acest ritual văzut? înseamnă că omul intră în
- Părinte, să ştiţi cu mare greu am terminat canonul antecamera lui Dumnezeu şi aşteaptă chemarea audienţei.
acesta 40 de zile. Deci secretarul îl interoghează ce are de spus lui
- Bine că l-ai terminat dar ai înţeles ceva din ce ai Dumnezeu. Ce face preotul după ce a făcut lucrul acesta?
terminat? Iese în biserică şi spune: Binecuvântat este Dumnezeul
- Aa, nu ştiu ce mi-aţi dat dar am citit. nostru totdeauna, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Adică el nu a conştientizat nimic din esenţa şi din Deci aduce omniprezenţa şi infinitul lui Dumnezeu lângă
frumuseţea rugăciunii respective. Expresia unui băiat: el. Binecuvântat este Dumnezeu, e aici, totdeauna, acum şi
Părinte, zice, mi-aţi dat nişte rugăciuni, tot trebuia să spun pururea, trecutul, prezentul şi viitorul, deci invocă toată
bucură-te, bucură-te, bucură-te, dar ce să mă bucur, că eram Treimea să fie prezentă la rugăciune. Şi le ia pe rând,
supărat? Nu a înţeles rostul acatistului, acele laude la sfânt. „Sfinte Dumnezeule”, „împărate ceresc”, „Preasfântă
El credea că trebuie să se bucure el, şi zice: Părinte, eu vă Treime”, „Tatăl nostru”. Dar de ce? Ca să cheme toată
spun sincer, ce să mă bucur, eram supărat. Cum să mă Treimea de faţă să îl asculte. La urmă spune: „Miluieşte-ne
bucur aşa fară rost? Nu-i condamnabil dar e uimitor. Adică pe noi, Doamne”, „Uşa milostivirii”, o cheamă şi pe Maica
Domnului sau „Către Născătoarea de Dumnezeu”.
296 Cf. Matei 7,21.

268 269
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
i. Necazurile vin din păcate unul?91 Sau tot psalmistul David: Tot omul este
Graţi: Unii credihncioşi spun că după ce îşi vor rezolva o mincinos?9* Adică una spune şi alta face, una simte, alta
problemă, vor dona bani şi la biserică. E un lucru bun, nu? trăieşte, una trăieşte, alta gândeşte. Spune în psalmi, în gura
Părintele Calistrat: Aici răspunsul e simplu: lor sunt cuvinte ca untdelemnul, dar în inima lor sunt
- Biserica nu are nevoie de banii dumneavoastră. săgeţi,299 adică nu sunt oamenii credinţei şi atunci, sigur că
Rezolvaţi-vă strict problemele dumneavoastră. împăcaţi-vă toate acestea se răsfrâng, cum spune şi în Sfânta Scriptură,
întâi cu Dumnezeu, plătiţi faţă de El toate poliţele pe care le părinţii păcătuiesc, iar copiilor li se strepezesc dinţii300.
aveţi de plătit şi după aceea veţi putea să daţi un ban şi la Părinţii mâncaseră aguridă.
biserică. La biserică ajunge o liturghie şi o prescură pe care Trebuie să fim foarte atenţi pentru că păcatele
o dai duminica dacă vii şi te rogi cu credinţă pentru că nu acestea care ni se par puţin importante sau neimportante sau
are nevoie Dumnezeu. De ce când ai împrumutat miliardele grele sau uşoare, ele atârnă ca un bagaj negativ în urma
sau milioanele, nu te-ai gândit atunci să duci un ban la noastră, cum sunt kilogramele în plus. Noi nu ne dăm
biserică? De ce după ce i-ai pierdut pe toţi? seama dar ele au efect încet şi de durată pentru că la un
- Părinte, dacă reuşesc să recuperez, 20%-30% îi moment dat începe să tulbure mintea, începe să tulbure
dau la biserică, zice cineva. cugetul, începe să tulbure sufletul, începe să devină
Acel 30% e exact cuvântul înţeleptului Solomon, dezolantă viaţa şi ideea de a trăi, şi aţi văzut, sunt foarte
jertfa multă cu păcat nu este asemenea puţinei pâini cu multe cazuri. Vedem în jurul nostru oameni disperaţi care
linişte şi împăcare. Una este să duci un ban cum a dus apelează la gesturi extreme, spun: „îmi vine să fac nu ştiu
văduva din Evanghelie, din nimica toată, 2 bănuţi să-i pună ce.” Ce înseamnă să fac nu ştiu ce? Să-ţi aduci aminte că
la biserică şi alta să ducă bogatul din prisosul inimii. Pentru te-a creat Dumnezeu, să cazi în genunchi şi să te rogi. I-am
că acel prisos este munca incorectă. spus cuiva într-o zi, familist cu 4 copii, că mă întrebase:
Cât ar vrea el să fie de mare, cât ar vrea el să fie de - Părinte, ce mi-a dat m ie Dumnezeu că am născut
bogat, cât ar vrea el să fie de puternic, dacă el nu a trudit şi 4 copii şi ce a pierdut acela că are unul singur?
nu a simţit cum se munceşte banul, nu va şti niciodată nici - Acela a pierdut moştenitorii iar tu ai pierdut
preţul lui. Pentru că în momentul în care ţie îţi trec mulţi timpul.
bani prin mână, la fel de bine mintea şi gândurile se - Cum adică?
întunecă şi doresc şi ele mult mai mult decât poate o minte - Tu, timpul îl iroseşti crescând copii, acela timpul
obişnuită. Pentru că oamenii au două altitudini, în îl iroseşte pierzând vremea. Oricum la judecată, dacă ai
momentul când avem nevoie de Dumnezeu ne facem luntre lucrat degeaba pentru Dumnezeu eşti mai plătit ca acela
şi punte, strigăm şi-L chemăm, iar când am rezolvat
problema cu Dumnezeu, uităm desăvârşit. Şi asta spune 297 Psalm 52, verset 4.
psalmistul David: Toţi s-au abătut, împreună netrebnici 298 Psalm 115,2.
s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la 299 Psalm 54, verset 24.
300 Cf. Iezechiel 18, 2.
270 271
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

care a stat degeaba pentru Dumnezeu, pentru că tu ai clasa a VUI-a în sus până la a Xll-a şi mediul universitar,
muncit, ai făcut un canon şi canonul acesta îţi va răsplăti nu mai comentăm, sunt desfrânaţi sau de ce sunt atât de
când nu te aştepţi tu. Dar acela nu a făcut nimic, nici o plată precoce? Răspunsul îl avem chiar în faţa noastră. Am
nu va avea. întâlnit elemente feminine care în clasa a Vil-a au zis:
- Părinte, deci tot răspuns „ortodox”, nu s-a întors Părinte, nu pot de biserică.301 Deci vedeţi o dezvoltare din
nimeni de pe lumea cealaltă să ne spună ce e acolo. asta super rapidă, super matură, exact aproape ca un mutant
- îmi pare rău că după 2000 de ani de mers la genetic. De ce lucrul acesta? în momentul în care părinţii
biserică nu ai învăţat că Hristos a înviat din morţi şi dacă El nu au nici cea mai vagă idee de Dumnezeu, în momentul în
a înviat şi noi vom învia. care părinţii nu au nici cea mai vagă idee de curăţenie în
- Părinte, asta spune în Scriptură, nu în viaţa reală. familie şi totul se rezumă la plăcere, la pofta de a trăi, la
- Lucrurile acestea s-au întâmplat real. pofta de a simţi, la pofta de senzaţie, la pofta de mâncare, la
Religia ortodoxă este o realitate. Dacă vrem să ne pofta de plimbare, tot ce ţine de acestea se transmite
dăm seama sau dacă nu vrem să ne dăm seama, tot ceea ce copilului în pântece iar acel copil nu face altceva decât
noi trăim de dimineaţa până seara e o realitate, indiferent să-şi imită părinţii cu tot ce au făcut ei. Veţi găsi în, Cu
cât am vrea noi să ne eschivăm. Până şi cel mai bogat om durere şi dragoste pentru omul contemporan la Paisie
sau cel mai grozav om simte că fără Dumnezeu nu poate Aghioritul,302 explicat-lucrul acesta pe îndelete.
face nimic, chiar dacă ei se dau în lături sau încearcă să-şi Dacă mama a plâns, copilul va fi un om trist, dacă
adoarmă conştiinţa. mama a consumat narcotice, cafeaua, ţigara, băutura în
Şi atunci, bineînţeles, conştiinţa adormită naşte exces, copilul va fi un melancolic, daca mama a fost
monştri şi monştrii încep cu copii prost educaţi, aceasta este stresată, copilul va fi un agitat, dacă mama a fost bătută în
prima treaptă de cădere în familie, sunt copiii care sunt timpul sarcinii, jignită, umilită, copilul va fi un fricos şi un
crescuţi trupeşte. Acesta este cel mai rău mod de a educa timorat. Deci toate acestea vin asupra copilului ca o
copiii, în educaţia trupească. Educaţia trupească ţine de plagă.
ceea ce aţi spus într-o zi că mama ia lecţii de psihologie, ia Dar pentru lucrul acesta, trebuie, am mai spus, că pe
lecţii de pedagogie, ia lecţii de sociologie, ia lecţii de lângă toate facultăţile pe care noi le-am învăţat în ţara
asistenţă socială, ca să înveţe cum să-şi educe copilul. aceasta, începând de la Drept, Medicină, Economie,
Dar de ce nu ia mama o lecţie de îndumnezeire? Stomatologie, Farmacie, ş.a.m.d., cred că ar fi bine, în
în momentul în care ai rămas gravidă, primul lucru pe care cadrul Facultăţii de Psihologie sau Asistenţă socială a
trebuie să-l faci este să te ^fâtuieşti cu soţul să trăiţi în universităţilor clasice de învăţământ, să existe o secţie care
curăţenie ca acelui copil să nu i se transmită absolut nici un
impuls al plăcerilor animalice din noi ca oameni în vreun 301 Tinere creştine cu vârsta apropiată de 14 ani spun că viaţa biologică
moment din timpul sarcinii. Să ştiţi, noi ne mirăm astăzi sau nu le permite să participe la Sf. Liturghie.
302 Paisie Aghioritul, Cu durere şi cu dragoste pentru omul
ne întrebăm de ce tinereii aceştia ai noştri, copilaşii de la contemporan , Ed. Evanghelismos, Buc., 2003.

272 273
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
să se numească Codul manierelor morale şi Codul aproapele, dar această iubire, am întâlnit la Sfinţii Părinţi,
manierelor elegante. Ce înseamnă elegant? Să ştii ce trebuie dăruită cu dreaptă socoteală. Cum să înţelegem noi
înseamnă a te îmbrăca, a vorbi, a te comporta, a te că trebuie să ne dăruim iubirea cu dreaptă socoteală în
manifesta în societate şi să fie notabil, să fie cu specialişti cadrul familiei, soţii, unul faţă de celălalt, părinţii faţă de
în domeniu, să ştii care este codul de etică într-un mediu copii, copiii faţă de părinţi şi fraţii între ei?
rural, care e în mediu urban, care e într-o societate cultă, Părintele Calistrat: Aici am putea veni cu un răspuns din
care e într-o societate simplă, cum trebuie să te comporţi Taina Cununiei şi din slujba nunţii. Spune că această iubire
într-o intersecţie în mijlocul unui oraş sau într-o piaţă, şi această taină este mare în Hristos şi în Biserică, când
pentru că vei întâlni tot felul de oameni. Oamenii nu sunt de este vorba de părinţi. Evident că primul lucru care iese la
un singur fel, exact cum spune şi în tratatul lui Eccles , iveală, este acesta - iubirea dumnezeiască, care este iubirea
omul este o unicitate. în fiecare om găseşti ceva ce nu te supremă. Despre această iubire dumnezeiască noi găsim
aştepţi. Oamenii nu se pot schimba. scris în Sfânta Scriptură de către Mântuitorul Iisus Hristos.
Numai Freud a vrut să demonstreze structura Aproapele meu sau aproapele tău sau aproapele oricăruia
omului, având în vedere doar latura lui biologică dintre noi este un om oarecare, fără nume, fără vârstă, fără
(animalică) prin care omul poate fi manipulat şi dirijat grad de rudenie, mărime sau micime, fără valoare sau cu
într-un anumit habitat. Da, dacă iei 10 copii şi îi ţii în casa mai puţină valoare, dar noi ştim că această iubire are la
de copii şi îi baţi - îi timorezi. Dacă îi hrăneşti şi îi alinţi - rădăcina ei un singur lucru - adevărul divin. Dacă nu
vor fi sociabili, aceasta se cheamă dresură, nu ţine de are adevăr divin în ea, această iubire se transformă într-o a
educaţie, nu are nici o legătură. doua iubire care poate avea într-însa lipsa prezenţei
Duhului Sfânt.
Iubirea supremă este întotdeauna plină de Duhul
Sfanţ şi Mântuitorul Iisus Hristos a şi arătat lucrul acesta:
5. (RgCaţiite înfamiCie Iubiţi-vă
_ _ .304 •
între voi, să cunoască lumea că sunteţi ucenieii
Mei şi această poruncă nouă v-o dau vouă, să vă iubiţi
Buna înţelegere rodeşte har; calea celor vicleni unii p e alţii cum Eu v-am iubit p e voi.305 Cum ne-a iubit El
este sprepieirea lor (Solomon 13, 15). pe noi? Jertfindu-se până la moarte p e cruce pentru noi
oamenii şi pentru a noastră mântuire .306 Efectiv, în
a. Iubirea cu dreaptă socoteală în familie momentul în care eu iubesc dumnezeieşte, înseamnă că îmi
Graţia: Părinte, iubirea este legea numărul unu dată de asum neputinţa celui de lângă mine, o parte din
Mântuitorul nostru Hristos. Trebuie să avem iubire faţă de
Ioan 13, 33-34.
303 Eccles, John Carew , Fiziologia sinapselor, la Galeriu, Constantin, 3DS Ioan 15,22.
pr. prof. Predici despre înviere. 306 Cf. Filipeni 2, 7-8.

274 275
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

slăbiciunea lui, o parte din suferinţa lui, o parte din în dragostea Fiului. Spune Hristos: Nimeni nu ajunge la
greutăţile lui, o parte din carenţele lui, dar cum? Tatăl decât prin Fiul.31
Educaţional. Şi atunci, automat, mă izbesc de cuvântul Părintelui
Deci în momentul în care eu am lângă mine un om Stăniloae: Treimea, sau la început a fost iubirea. Ce este
şi trebuie să-i acord iubirea şi am ieşit în spaţiul iubirii Treimea? Este modelul suprem: Tatăl, care este capul
divine, eu ce trebuie să conştientizez? Că iubirea mea nu familiei, Fiul, care este născătorul de fii, întâi în duh pentru
trebuie să-i aducă lui vreun prejudiciu moral sau spiritual că vorbim de dragostea duhovnicească şi apoi cine? Copiii,
sau iubirea mea revărsată asupra lui nu trebuie să-i deci puterea şi lucrarea Duhului Sfânt, puterea de creaţie,
încurajeze vreuna din patimi. Adică: Sunt neputincios. puterea de existenţă, conlucrarea, pronia, ca să spunem, aşa,
Lasă-1 că-i neputincios. El nu poate. E cel mai mare păcat deci tot ce se conservă şi există prin puterea Duhului Sfânt.
să-l înveţi pe om că nu poate. Mântuitorul Iisus Hristos, şi E l au zis şi s-a făcut, El au poruncit şi s-au zidit?11
apoi Antonie cel Mare, au spus aşa: Omul poate toate câte în momentul în care am trecut prima etapă de iubire,
le vrea cu ajutorul Duhului Sfânt şi al lui Dumnezeu. am ajuns în etapa a doua, pentru că nu toţi pot rămâne în
Iar în momentul în care ajungem să vorbim de iubirea dumnezeiască. Şi Sfântul Maxim Mărturisitorul
iubirea pură, deci de iubirea absolută, iubirea spune aşa: Cine încetează să iubească o clipă nu a iubit
dumnezeiască, trebuie să ţinem cont că în ea găsim niciodată. Şi tot Maxim Mărturisitorul spune: Cine o clipă
cuvântul lui Hristos —unde sunt 2 sau 3 în numele Meu, este lipsit de iubire, acela pierde pe Duhul Sfânt. De ce? Să
acolo sunt şi Eu cu ei?01 Şi spune acolo, din porunci Mă vă dau o pildă simplă: Soră, blagosloveşte şi mă iartă că mă
veţi cunoaşte .308Deci ce este iubirea divină? în primul rând împărtăşesc, e post. Iar după ce am luat Sfintele Taine în
este o poruncă. Iubirea divină este o stare de gură: Tu să nu-mi dai mie bună ziua, noi doi nu avem ce
corectitudine permanentă spre desăvârşire. Automat, cel discuta. Deci, aici deja nu mai vorbim de un standard, aici
care trăieşte din iubirea divină sau din prima treaptă a vorbim de o cădere.
iubirii, că este treapta cea mai înaltă, el este în permanentă Aceste căderi, adică interpretări greşite ale iubirii ne
formare. Deci iubirea divină este o formare duc într-o a doua etapă - iubirea agapis, care, la fel, are în
duhovnicească în lumină. De ce în lumină? Pentru că ea sistemul educaţional. Ce înseamnă? A hrăni un bătrân, a
lumină este şi Tatăl, lumină este şi Fiul, lumină este şi îngriji un copil, a îmbrăca un bolnav, a-1 cerceta, a te duce
Duhul Sfânt. Păstrezi poruncile? Nu te lipseşti de Duhul la temniţă, a adăpa pe cel însetat. Şi ce a spus Hristos
Sfânt. Păstrezi poruncile? Eşti în voia Tatălui. Nu spune despre aceasta? Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meul312 Deci,
Tatăl? Eu sunt uşa oilor™ Iarăşi, păstrezi poruncile? Eşti cine poate trăi în milă şi iubire, aceasta este treapta a doua -

310 Ioan 14,6.


307 Matei 18,20.
311 Psalm 32, 9; Psalm 148, 5.
308 Cf. Ioan 14, 20.
312 Matei 25, 34.
309 Ioan 10, 7.

276 277
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

mila şi iubirea, milă voiesc şi nu jertfă , 313 spune ajungi să te cunoşti tu p e tine, ca biruindu-te p e tine, să-i
Mântuitorul, jertfa e starea cea mai înaltă. Aici ce putem câştigi p e ceilalţi. Ca sens filocalic, când vorbim de dreapta
întâlni? Putem întâlni oameni care se pot manifesta sau socoteală, ştim că este cea mai înaltă armă despre care au
raporta la semenii lor printr-o iubire temporară sau vorbit Sfinţii Părinţi. Iar Arsenie Papacioc arhimandritul de
permanentă. la Techirghiol zice pacea e mai m are de 4 ori ca
De aici spunem aşa, oameni buni, oameni mai puţin dreptatea . Aici e vorba de dreapta socoteală, adică să
buni, e un grad de comparaţie. Dar la ce mă ajută aceasta? ştii când să acţionezi, să ştii când să intervii, să ştii când să
Ca să înţeleg măsura umană la care este omul şi spre ce potoleşti, să ştii când să ponderezi, să ştii când să opreşti, să
tinde. Şi omul îţi dă răspunsul singur. Lasă-1 că acesta nu ştii când să combaţi, să ştii când să dai un impuls. Adică
prea e bun la suflet. Lasă-1 că acesta e mai acru, e mai iute, cineva este moale şi îi spui: Fii mai aprig, fii mai bărbat, fii
e mai dur, e mai aspru şi atunci tu ştii cum trebuie să te un pic mai categoric, fii oleacă mai impulsiv, nu fi aşa
raportezi cu iubirea ta la iubirea lui. Aţi văzut, în general, în moale. Ei, asta face parte din dreapta socoteală.
relaţiile interumane, când este vorba de o relaţie persoană- în termeni populari se spune aşa: Vezi că o să te ia
persoană sau cu mai multe persoane, noi încercăm înainte dacă nu eşti atent, vei rămâne de căruţă, adică nu te
întotdeauna un dialog de neutralitate, adică venim cu nişte vei putea integra în societate. Noi ne autoexcludem. Deci
alocuţiuni şi cu nişte fraze care să îndulcească pentru noi nu putem vorbi de o iubire limitată. Că spune cineva:
început mintea şi sentimentul celui de lângă noi, adică ia-1 Eu până aici îl pot iubi. Nu există aşa ceva. în momentul
frumos, că e şi proverbul popular, vorba dulce mult aduce. când iubeşti p e cineva, o faci în totalitate. Eu întotdeauna le
Ia-1 frumos că o să cedeze sau vezi cum îi explici că o să spun la spovedit şi am amintit chiar şi în predică. Noi
înţeleagă sau vezi cum îi povesteşti, poate reuşeşti să se trebuie să ţinem cont de următorul lucru. în raportul nostru
rezolve. Aici ţine de starea omului, aici nu mai ţine de de iubire, trebuie să avem grijă ca fiecare sac cu toate
Dumnezeu. peticile lui să poată fi folosit după cum spune Scriptura,
Vorbind despre iubirea cu dreaptă socoteală, ne nici vin nou în burdufuri vechi, nici vin vechi în burdufuri
putem raporta la viaţa personală. Ce înseamnă dreapta noi316. Vă dau acest exemplu printr-un proverb: Unde-i
socoteală? De exemplu, omul care devine prea leneş, singur dragoste puţină, lesne-i să găseşti pricină. Aşa şi aici, dacă
trebuie să-şi pună privegherea, omul care devine prea
lacom, trebuie să-şi pună singur înfrânarea, omul care
315 Ne vorbeşte Părintele Arsenie Papacioc, voi. 1; „Armonie nu poţi să
devine prea zgârcit, să-şi pună singur cumpătarea, omul
faci dacă nu înţelegi că pacea este mai mare de patru ori decât
care devine prea avar, să-şi pună singur milostenia. Deci dreptatea. Aceasta este proporţia, după Sfanţul Ioan Scărarul. Fă pace în
asta înseamnă dreapta socoteală, Isaac Şirul314 spune, să familia ta.” (Articolul „Bărbatul este capul care conduce, femeia este
inima care înfierbântă”, dialog cu arhim. Arsenie Papacioc, Mănăstirea
„Sfânta Maria”, Techirghiol, realizat de Augustin Păunoiu, în ziarul
313 Matei 12, 7. Lumina din 6 iul. 2008).
314 Filocalia X, Cuv. XII. 316 Cf. Luca 5, 37-39.

278 279
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

noi în calitate de oameni, la raportul persoană - persoană, duce până la o bancă să se aerisească, îi deschide geamul, îi
căutăm limita iubirii şi căutăm defecte, vom găsi fiecărui udă buzele, asta este un agapis. Aici deja împlineşti
om câte un defect. Scriptura.
Dar, spune Chirii al Ierusalimului, în Cateheze, Poate să fie o prietenie bazată pe un interes
adevărata măsură nu aceasta este. Cine reuşeşte să facă din personal, mă împrietenesc, că prin funcţia pe care o are mă
rău bun şi cine reuşeşte să facă din puţin bun mai mult bun poate ajuta. Aceasta este iarăşi o relaţie interumană, şi este
sau din ceva obişnuit ceva foarte bun, acela, gura lui este un lucru bun, până într-un punct, să iubeşti pe aproapele ca
gura Duhului Sfânt, adică, în tot omul defectuos, dacă ai pe tine însuţi. Aşa cum eu îmi doresc să mănânc o bucată
dragoste să poţi să găseşti valoarea. Orice om are un talant, de pâine, dacă eu mă raportez corect la prietenul meu, sigur
că este mic sau este mare, el trebuie descoperit. Şi atunci că îl voi ajuta şi pe el să mănânce o bucată de pâine. Dacă
unde se duce lupta? Lupta se duce între două limite. pe mine mă deranjează că el vrea pâine, atunci eu pot să-i
Ceea ce spuneaţi la începutul discuţiei, până unde dau ură sau pizmă sau zavistie sau invidie şi atunci am ieşit
pot ierta, până unde pot îndrepta, de unde nu pot tolera, din sfera iubirii. Trecem şi de toleranţă, aici intrăm în
până unde pot tolera, până unde pot iubi şi cât pot iubi. De intoleranţă. De aceea se spune în limbajul nostru, nu mai
iubit putem iubi permanent, nu există o clipă când să nu pot tolera, este un om intolerabil, a depăşit orice limită.
putem iubi, chiar şi un duşman când ţi-a dat cu o piatră în Aici vorbim de limitele inferioare, nu de cele superioare.
cap, trebuie să-i dai un sentiment de iubire. De ce? Ţi-ai Limita superioară este unirea cu Dumnezeu,- deci
descoperit un defect, nu suporţi piatra. Dar asta nu pentru plecarea spre mistic, mergerea în transcendent. Dar la limita
că tu nu ai fi virtuos, nu eşti pregătit de un asemenea şoc inferioară ce este? Ieşirea din umanitate şi intrarea în
şi atunci trebuie să munceşti încă odată la tine, prin dezumanizare. Cineva va spune: Dar nu suntem oameni?
semenul tău să descoperi că atunci când iei o piatră în cap Ba da. Orice om, când îl priveşti de departe este om, când îl
trebuie să te bucuri ca şi când nu ai lua-o. vezi de aproape nu ştii ce este. Un mare filosof se plimba
De ce am dat acest exemplu? Se pot întâlni în viaţa cu felinarul aprins şi este întrebat:
publică, adică cea trăită în societate, cazuri cu oameni care - Ce cauţi?
îţi pot face bine şi tu le-ai făcut lor şi aceia se numesc - Un om.
prieteni şi atunci raportul nu mai este nici spiritual, nici de - Dar nu vezi pretutindeni în jurul tău?
iubire, nici la nivelul agapis. Aceea este relaţie de prietenie, - Nu, eu caut cu adevărat un om.
iar în relaţia de prietenie intră alţi factori care ţin prietenia - Ce este omul? Noi în societate întâlnim indivizi. Şi
interesul, relaţia, scopul prieteniei, durata prieteniei, felul în de ce ne raportăm la indivizi, masculin sau feminin? De ce
care s-au împrietenit pentru că nu toţi se împrietenesc la fel. ne raportăm la cele două genuri? Pentru că nu ştim nume,
Unii s-au împrietenit în vreo suferinţă, de pildă în spital şi nu ştim relaţie, nu ştim grad de credinţă, sau de
atunci se compătimesc unul pe celălalt, îl sprijină, îi dă o interumanitate, nimic. Dar când suntem în biserică întâlnim
pastilă, îi dă o cană cu apă, îl ridică, îi aşează o pernă, îl numai persoane. Şi atunci, în momentul când eu caut un

280 281
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

om, eu mă raportez la Dumnezeu, la dragostea agapis, adică sunt boli cronice, netratabile, în casele de copii, într-un
la întrajutorare, la comunicare. Şi aici ce caut? O persoană. centru de plasament, într-o creşă de copii. Aici ce apare?
Şi spune, am găsit persoana potrivită, şi-a găsit persoana Sentimentul. Aceasta este o iubire care are treabă cu
potrivită, şi-a găsit omul potrivit, şi-a găsit perechea Scriptura, care are în ea sentiment. Ştiţi unde întâlnim
potrivită. De ce se foloseşte termenul acesta? Ca să se lucrul acesta? îl întâlnim foarte des în familie, exact ce aţi
înţeleagă că cei care au pe Dumnezeu reuşesc să treacă spus, iubirea cu dreaptă socoteală. Spune bărbatul femeii
peste micile diferenţe de opinii. Dacă aţi văzut cum sunt după 15 ani de căsătorie: Nu te-am iubit niciodată şi ea
jocurile la copii, le îmbini şi-ţi dă o imagine, în momentul rămâne foarte mirată şi la duhovnic şi spune:
în care faci imaginea întreagă, îţi dă desenul propriu-zis. - Părinte, e posibil după 15 ani de vieţuire cu o
Aşa este şi în Biserică. Această relaţie între persoană, să-ţi spună că nu te iubeşte?
persoane formează de fapt imaginea reală a Bisericii, adică, - Da, este foarte posibil.
cuvântul din veac care vine prin Evanghelie înmulţit prin - Cum vă explicaţi lucrul acesta?
fapta bună care este raportul material şi care duce la faptele - Foarte simplu. La baza acestei iubiri şi a acestei
despre care Hristos a spus aşa: Credinţa fară faptă moartă relaţii a voastre nu a stat credinţa, harul, evlavia sau
este, iar faptele fără credinţă moarte sunt. 1 Pentru că sentimentul.
pâinea o poţi lua dintr-un magazin dar o plăteşti, cel ce a Ce este sentimentul? Putere sufletească, puterea
făcut-o, nu ştii dacă a făcut-o cu ură, cu dragoste sau cu emoţională de a trăi pentru celălalt. De aici se şi naşte
plăcere. El ţi-a vândut-o ca să o mănânci, în schimbul iubirea. Aceasta este de fapt definiţia iubirii. Este trăirea
banului. sentimentală sau emoţională, faţă de persoana cealaltă, în
Pe când, în momentul în care tu dai de o persoană la acelaşi sens, la aceeaşi intensitate şi în acelaşi gând pentru
biserică şi ai primit o pâine, în clipa aceea tu ai descoperit o că aşa se iubesc doi oameni. Şi două păsărele când îşi fac
faptă dumnezeiască, dorinţa de a milui. In pâinea aceea nu cuibul, întâi cântă şi apoi merg pe acelaşi gând, să crească
găseşti numai cât este valoarea pâinii, l 5 lei, ci găseşti pui. Aici intervine conservarea speciei, instinctul, dar aici
valoarea umană a celui care ţi-o oferă - din dragoste, din nu vorbim de treaba asta. La noi în ortodoxie, în creştinism,
milă, din respect, din preţuire, din voinţă, din sentiment sau sentimentul se leagă pe dor, pe sinceritate, chiar pe cuvinte
pur şi simplu după proverbul popular: Cine p e sărac pentru că îşi rostesc cuvinte frumoase tinerii, de exemplu
•310

împrumută, p e Dumnezeu ajută. spune: te iubesc, îmi eşti dragă, ţin la tine, te vreau de soţie,
Ce vreau să scot în evidenţă? Că aici iarăşi avem vreau să fii mama copiilor mei, vreau să împărţim soarta
de-a face cu o faptă de dragoste, este pur agapis, îngrijirea împreună. Sunt expresii creştine care stau la baza formării
bătrânilor la sanatoriu, îngrijirea bolnavilor în spitale, unde familiei, a noului cuplu, ele au sentimente.
în momentul în care vrei să vezi o dragoste care nu
a avut sentiment, ştii: Da, o iau că are casă, o iau că are
317 Iacov 2,15-26. servici, o iau că este singură la părinţi, o iau că este bogată,
3,8 Pildele lui Solomon 19, 17.

282 283
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

o iau că mă întreţine, o iau că este credulă, lucruri pe care le este calea, atunci vor fi şi realizările pe măsură. Şi atunci,
întâlnim în viaţa cotidiană. Şi aici ce apare? Dragostea care unde dispare elementul de dreaptă socoteală? Când copilul
a depăşit etapa umană şi a intrat în dragostea din interes. Şi ascultă de părinte prin Dumnezeu deja este în câştig. Iar
aici trebuie să fim atenţi că se împleteşte foarte bine ceea ce când ascultă de părinte prin materie, este în pierdere. Aici
spuneţi: dreapta socoteală şi toleranţa. într-o relaţie, în intervine dreapta socoteală sau pierderea dreptei socoteli,
momentul când unul dintre cei doi descoperă că celălalt pentru că nu vei educa un copil dându-i bani. Chiar astăzi îi
devine piedica în calea spre mântuire, trebuie să caute spuneam unei mame:
dreapta socoteală. - O mamă trebuie să-şi iubească copilul cu adevărat
în lumina Scripturii, în lumina învăţăturii bisericeşti.
b. Toleranţa cu dreaptă socoteală în familie Ştiţi ce mi-a spus mama?
Femeia înţeleaptă îşi ia măsura de precauţie şi se - Părinte, dar în cazul acesta Biserica nu ne
axează pe rugăciune, pe Dumnezeu, pe îmbunătăţirea manipulează? Dacă Biserica impune nişte restricţii atât de
relaţiei. Bărbatul cu înţelepciune începe să fie mai tandru, rigide unor suflete atât de firave...
mai omenos, mai apropiat, mai posesiv, ca să spun, nu - Cu atât mai mult, cu cât planta este mai înaltă şi
posesiv în sensul negativ ci de a recuceri sentimentele mai sensibilă, îi pun un băţ mai gros să nu mi-o rupă vântul,
pierdute, sau dacă sunt copii, pe dorinţa de a-i câştiga. Aici cu atât mai mult.
intervine dreapta socoteală, ea se leagă foarte bine cu o Şi a zis:
întrebare din urmă, privitoare la amestecul copiilor în viaţa - Şi cum ar trebui să procedez?
de familie şi a vieţii de familie în viaţa copiilor, pentru că - Simplu. Răspunsul este cât se poate de concret. în
aici se echilibrează două forţe: forţa inocenţei, a naivităţii, a clipa în care copilul spune „da” peste „nu” al mamei, s-a
necunoştinţei şi a neştiinţei. Şi aici putem vorbi de o călcat dreapta socoteală. Acolo nu mai vorbim de educaţie
influenţare negativă materialistă: vino la tata sau vino la şi de iubire. Vorbim de şantaj şi de interes sau de toleranţă
mama că îţi dă bani şi aici s-a călcat dreapta socoteală şi care duce la pierderea sufletească sau la ieşirea din
aici s-a distrus educaţia. Fenomenul educaţiei dispare, aici normalitate. în momentul în care copilul spune „nu” peste
este fenomenul de şantaj. „da” al mamei şi vrea să arate o încăpăţinare, problema este
Iar în partea opusă apare celălalt fenomen: Vino la de altă natură, atunci copilul îşi impune nişte exigenţe de
mama sau vino la tata dacă vrei să-ţi fie bine şi hai să ne formare a personalităţii. Aici mama nu trebuie să intervină
ţinem de rugăciune, de biserică, de Dumnezeu şi hai să ci trebuie să vegheze. în momentul în care vezi că spune:
urmăm calea cea dreaptă. Aici ce se formează? Se formează Nu, eu nu plec la joacă, eu nu vreau aia, nu-mi place aia,
starea de spirit duhovnicească în care unul dintre cei 2 aşa-zisele mofturi, ca să folosim un termen popular. Aici,
copii, 3, 4, 5, câţi îi are familia, vor urma acestui model, vor mama poate să stea liniştită, aici ea trebuie să intervină prin
avea dreapta socoteală în educaţie, sub care formă? în tăcere şi prin veghere. în momentul în care el se schimbă şi
momentul în care părintele va avea şi tăria de a arăta care îşi croieşte din nou o idee, o recenzie a minţii, şi zice: „Stai

284 285
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

că eu am greşit, nu am procedat corect. Mamă vreau aia.” vorba de un mijloc de constrângere ieftin, uşor, adică nu
„Nu se poate, mamă, ai spus că nu-ţi trebuie.” trebuie să se ajungă la un corp contondent, la ceva de forţă,
Graţia: Dar dacă spune nu vreau să învăţ? nu-1 baţi în lanţuri sau în cătuşe, ci vargă. Iar în termen
Părintele Calistrat: Dacă spune nu vreau să învăţ, popular este altă vorbă a sătenilor, a creştinilor. Zice,
mijloacele modeme de a pune un copil la învăţat sunt copilul să-l săruţi prin somn, să nu ştie cât îl iubeşti. Pentru
acestea: ajutorul, străduinţa, silinţa şi uşoara constrângere. că în momentul în care i se creează o personalitate greşită,
V-am spus, nu sunt adeptul ideii de iubire sau educare a copilul va şantaja aceste sentimente ale părinţilor şi va şti
unui copil prin bâtă pentru că asta e pentru dobitoace, dar întotdeauna să obţină ce vrea. Mi-a spus odată o mamă:
printr-un cuvânt ferm —ce este da, da şi ce este nu, nu, iar - Dacă nu-i dau ceva, atâta se bate cu fundul de
în rest este de la diavolul. Aici trebuie să fim foarte, foarte pământ.
atenţi pentru că în felul acesta vom contura personalitatea - Doamnă, ştiţi ce cere? Bătaie. Luaţi o jordică de
de mai târziu a unui copil. în momentul în care mama nu i-a răchită şi trageţi-i 10 la fund să vedeţi, se mai izbeşte cu
pus masa şi i-a spus: întâi înveţi şi apoi îţi pun masa, se fundul de pământ? El se izbeşte că-1 mănâncă şi mata nu-1
cheamă educaţie şi iubire. în momentul în care spune scarpini.
mama: Nu te culci, nu ţi-am făcut patul să dormi că nu ţi-ai - Vai, nu pot să cred treaba asta.
făcut rugăciunea şi el o face indiferent că o face constrâns, - Pune dumneata jordia în casă să o vadă el. Ştiţi că
că o face de nevoie, că o face de plăcere, că o face de puţină nu se va mai da cu fundul de pământ.
plăcere, de plictiseală, important este că îi va intra în reflex Pentru că vedea jordia şi îşi aducea aminte că se
această condiţie a familiei, impusă, care mai târziu se va poate scărpina de ea.320 De ce? în momentul în care un
sădi ca o rădăcină sănătoasă. copil simte că părintele cedează, el ştie cum să lucreze şi ei
V-am mai spus, când eram mic, am fost învăţat au o psihologie foarte bine îndreptată spre împlinirea
Tatăl nostru cu sila. Pentru fiecare verset s-a pus un băţ de propriilor dorinţe. Ce ascultaţi dumneavoastră în lumea
chibrit. Mi s-au rostit versetele de câteva ori şi când lua un socială despre afirmaţiiile psihologilor care spun, copiii
băţ, eu trebuia să ştiu versetul care urmează, până am sunt lezaţi, copiii sunt atinşi sufleteşte, sunt marcaţi
învăţat Tatăl nostru şi îl ştiu şi în ziua de azi. De ce spun sufleteşte. Niciodată.
lucrul acesta? Rolul fundamental al dragostei în familie Un copil este ca un răsad, când are seceta se
este legat de respectarea poruncilor divine. Solomon a adaptează la secetă, când are umezeală se adaptează la
scris în Vechiul Testament, în pildele înţelepciunii: umezeală, când are prea multă căldură se adaptează la prea
Părintele care cruţă varga nu-şi iubeşte copilul. Şi în multă căldură. Aşa şi copilul, îşi speculează părintele atât
momentul în care vorbeşte de vargă, dacă vă uitaţi, nu de frumos şi cu atâta eleganţă şi cu atâta dibăcie, cu atâta
spune toiag sau bâtă sau creangă, ci vargă, arată că este gândire, şi noi ştim, copiii au o gândire mult mai iute decât

319 Solomon, 13, 24; cf. Ibid. 23, 13-14. 320 Cf. Solomon 29, 15; 22, 6.

286 287
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
gândirea unui adult. De ce? Adultul gândeşte raţional şi momentul în care găseşte un lucru în care se poate refula, se
intelectualist, adică îşi alege sistemele, dar copilul le adânceşte în lumea lui şi psihologul stă să-i explice
artificializează, adică el caută ieşirea exact din instinctul copilului. Copilului nu trebuie să-i explici nimic, l-ai
acela biologic, scăparea. împărtăşit, l-ai spovedit, l-ai hrănit, l-ai culcat, l-ai sculat,
Graţia: Intuitiv. i-ai făcut program.
Părintele Calistrat: Da. Chestiunea este nativă. Copiii sunt îmi aduc aminte iarăşi de când eram mai mic, că la
adaptabili din fire. Şi atunci, el ce face? El profită de aceste prânz trebuia să dormi o oră. Ce metodă avea ca să ne
sisteme care se petrec şi pur şi simplu face un întreg lanţ de adoarmă? Spunea aşa: Uite, nu trebuie să dormiţi. Aţi
joacă cu părinţii, împingându-i în tot felul de dileme. Chiar mâncat, v-aţi spălat, treceţi în pat şi vă învăţ ce să faceţi.
mă amuză, există o emisiune care se cheamă Copiii spun Nu neapărat trebuie să dormiţi, dar prefaceţi-vă că dormiţi,
lucruri trăsnite. Nu spun lucruri trăsnite, ei nu gândesc ceea închideţi ochii. Şi bineînţeles că în momentul când
ce spun. Ei vorbesc mai repede decât gândesc, mintea lor închideam ochii, mai dura un pic şi adormeam. Dar nu
nu prelucrează logic informaţiile pe care le primesc şi le spunea: închide ochii ca să adormi. Uite, nu trebuie să
transmit. Aşa sunt copiii mici. dormi dar închide un pic ochii, să vezi, mai uşor trece
V-aţi uitat vreodată la grădiniţă, de pildă? De ce timpul şi adormeai imediat. Te trezeai după o oră, o oră şi
copiii, când sunt la grădiniţă, la grupele mici până la şcoală, ceva.
nu au jocuri exacte, trec de la un joc la altul. îi dai o Dar de ce lucrul acesta? Psihologie în sens invers.
păpuşă, ia păpuşa, îi dai un cal, ia un cal, îi dai un caiet, ia Deci, ceea ce^spui omului să facă nu va face iar ceea ce îi
un caiet, îi dai un pix, ia un pix. La el mintea se schimbă spui să nu facă, tocmai aceea va face. La copiii mici trebuie
imediat, pe când în momentul în care începe să crească un inversat lucrul acesta şi atunci, în momentul respectiv ai
pic şi începe mintea să se maturizeze, el merge pe o mai mult de câştigat pentru că ce se întâmplă? Fiecare
anumită idee. individ, folosim termenul raportat la societate, gândeşte
Şi acuma păpuşa de bază este calculatorul, de la doi într-un anumit fel, dar când vorbim de omul care se educă
ani toţi au învăţat. De ce? Este singura stare virtuală care a în familie, acesta trebuie să fie întocmai. De ce spune
reuşit să le stârnească curiozitatea, dar în acelaşi timp, au proverbul, copiii sunt oglinda părinţilor ? Ceea ce au
demonstrat toţi oamenii de ştiinţă, a reuşit să le omoare părinţii, aceea fac copiii, ceea ce văd copiii la părinţi, şi
neuronii şi să le îmbătrânească mintea. Toţi copiii care aici, pentru că suntem la acest capitol, cred că prima normă
pierd vremea în faţa calculatorului au neuroni mai puţini etică a părinţilor faţă de copii este aceasta: părinţii trebuie
decât copiii care nu stau la calculator. Copiii care nu stau la în dragostea lor extremă sau în dragostea lor supremă sau în
calculator gândesc mult mai bine şi mai constant şi mai dragostea lor maternă sau în dragostea lor exagerat
rapid decât cei care stau la calculator, cei de la calculator biologică şi părintească, să ţină cont de câteva lucruri.
cultivă o minte leneşă fiindcă le mor o parte dintre neuroni Să nu-i vadă copiii niciodată certându-se. Copiii vor
prin oboseala psihologică din faţa calculatorului. în avea întotdeauna de câştigat din aceasta. Să nu-i vadă

288 289
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

niciodată în schimburi de replici acide, pentru că vor învăţa - îmi pare rău, este foarte greşit. Vă arăt ce scrie în
imediat ce trebuie să speculeze din aceasta. Să nu-i vadă psalmi, profetul David: Omul în cinste fiind s-a alăturat
niciodată pe părinţi nemulţumiţi, deci problemele de dobitoacelor celor fă ră de minte şi s-a asemănat lor.321
consiliu de familie se discută separat. Copiii când sunt mici Şi nu l-au dat jos, deci nu a avut efectul scontat, deşi
nu trebuie să cunoască aceste amănunte. Este şi proverbul, m-a deranjat când l-am văzut acolo. Iar în cealaltă cameră,
să nu scoţi vorba din casă, pentru că copiii nu-şi dau seama alături, deci în acelaşi apartament, ardea candela, icoana.
ce vorbesc dar povestesc. Şi încă un lucru extraordinar care Păi, cum faci? Care-i toleranţa sau dreapta socoteală în
ţine de morala şi de conduita creştină - exceptând această problemă când în aceeaşi casă se slujeşte şi lui
spovedania, rugăciunea, împărtăşania, părinţii trebuie să mamona şi lui Dumnezeu, că nu poţi sluji la doi domni: Ori
aibă o viaţă cât se poate de decentă faţă de copii, pentru p e unul îl vei ură ori p e altul îl vei iubi? 2
că ceea ce văd copiii la părinţi, aceea fac şi ei la rândul lor - Părinte, e o amintire a tinereţii noastre şi nu putem
în casă. să ne lepădăm de ea.
Cândva, eu am intrat într-o casă de oameni care - Da, vrea dracul să vă ducă în iad cu siguranţă până
veneau la biserică şi sub un cearşaf imens era un nud foarte la sfârşit.
obraznic ca desen, ca tehnică şi am întrebat: Aici nu mai avem de-a face cu maniera, aici nu mai
- La vârsta dumneavoastră de 70 de ani, credeţi că avem de-a face cu perseverenţa, nu mai avem de-a face cu
această icoană a Răstignirii mai este necesară în casa credinţa. Aici avem de-a face direct cu înrăirea patimii şi de
dumneavoastră? ce am ajuns aici? Pentru că a treia dragoste şi ultima este
- Da’ nu-i icoana Răstignirii, Părinte, v-aţi uitat eros care, dintotdeauna, se ştie, că această dragoste, ca să
greşit. E un nud. spun aşa, desfrânată, ca să-i dăm o definiţie, ce face?
- Nu, mie aşa mi s-a părut că e o icoană a Pătrunde până în cele mai mărunte unghere ale familiei
Răstignirii. creştine şi ia copilaşii şi fetiţele din cele mai fragede vârste
-N u . ale copilăriei până în cele mai înalte trepte ale înţelepciunii,
- Sunt sigur că în fiecare zi, de câte ori vine Hristos pentru că nu putem spune că la 25-30 de ani un tânăr nu-i
să vă binecuvinteze casa şi vede acest măscărici pe perete, matur sau nu gândeşte, e vârsta desăvârşirii. Mântuitorul
de atâtea ori îi mai bateţi un cui în răni. Iisus când a ieşit la propovăduire, avea 30 de ani. Şi ce
- Părinte, nu-1 putem da jos că-i camera copiilor. face? Toacă mărunt tot ce se cheamă fecior sau fecioară sau
- Foarte bine, şi copiii trăiesc cu aceasta în tânăr sau tânără pentru că ei consideră că adevărata iubire şi
cameră!? adevărata dragoste este cunoaşterea totală. Acesta este
- Părinte, oameni suntem.

321 Psalm 4 8 ,1 2 .
322 Matei 6, 24.

290 291
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

răspunsul - cunoaşterea totală. De ce să nu ne cunoaştem - îmi este jenă, nu ştiu cum să procedez. Chiar un
unul pe altul? băiat dacă mă întreabă: Ai prieten? Nu ştiu ce să-i spun.
- Momentan nu am prieten. îi spui scurt.
c. Pervertirea sensului lucrurilor Ce se întâmplă? Această pervertire a sensului
Consumul unuia de către celălalt şi al celuilalt lucrurilor şi această pervertire a cuvântului dragoste
pentru celălalt duce la degenerarea fenomenului de dragoste duce la acest erotism bolnav care, atât prin mass media,
şi implicit la degenerarea familiei. Şi acest fenomen prin televiziune, prin materialele subterane ş.a.m.d. duce la
mizerabil este antrenat şi cultivat prin materiale toate aceste poveşti, reţelele de prostituţie, toate mizeriile
pornografice, reviste, filme, mass media, tot ce vrem noi, acestea. Nu aţi văzut că până şi în cuplu căsătorit, ruşinea
poze, clipuri, reclame ş.a.m.d. dar mai mult decât atât, duce ruşinii, că nu poţi să vorbeşti altfel, să ajungi, om botezat
la pervertirea cuvintelor din vocabularul limbii române. ortodox, creştin, om de biserică, tu să ajungi să spui că este
Când spune: Ce, măi, ai dragoste către el? El deja la modă plăcerea în cuplu, schimbul de soţi, schimbul de
interpretează altceva. Ce, măi, îl iubeşti? Deci vedeţi? soţii. Aceste lucruri nu mai intră în limita normalului
Schimbarea sensului, opticii mentale a rostirii cuvântului, bisericesc sau al toleranţei, acestea ies în afara oricărei
face să-ţi fie ruşine. V-am spus, pentru mine, cea mai limite normale umane. Şi mai mult decât atât, sunt
şocantă chestiune pe care am întâlnit-o când o fetiţă prezentate ca fiind ceva firesc şi obişnuit şi că omul trebuie
cuminte, curată, mi-a spus: să încerce toate acestea ca să-şi dea seama dacă sunt bune
- îmi este ruşine de colegii mei că sunt fecioară, nu sau nu. Dar eu pot să-mi dau seama că nu sunt bune citind
pot să le spun lucrul acesta. Scriptura: Să nu fii desfrânat, nu fura, nu ucide, nu te
Se poate. Şi Maicii Domnului i-a fost ruşine că era închina la alţi dumnezei, nu râvni la bunul altuia cu
fecioară. Şi Mântuitorului Iisus Hristos i-a fost ruşine că vicleşug, nu-1 ponegri, nu mărturisi strâmb, cinsteşte-ţi
ne-a mântuit. Cum să-ţi fie ruşine când aceasta e floarea părinţii ş.a.m.d., tot Decalogul, cele 10 porunci.
Bisericii, e virtutea virtuţilor. S-au jertfit sfinţii pentru Graţia: Vreau să revin la termeni, spuneaţi individ,
asta şi ţie să-ţi fie ruşine!? persoană, om, în Evanghelie când spune nu am om să mă
Graţia: Dar de ce trebuie să spună lucrurile astea public? arunce324, la ce se referă?
Părintele Calistrat: Se simţea prost în ambientul unde îşi Părintele Calistrat: Aceia erau indivizi care veneau la
desfăşura studiile la facultate, pentru că era considerată de scăldătoarea Vitezda. Ei nu aveau treabă cu Dumnezeu, nu
ceilalţi colegi o anormală Ia 19,20, 21 de ani. Nu mai era în veneau pentru Dumnezeu. Veneau din curiozitate să vadă
limita normalului. Adică familia a rămas înapoiată, nu a minunea, să se convingă dacă există înger, dacă există
educat-o bine, nu i-a deschis orizonturile, nu i-a expus viaţa
în totalitatea ei, cu toate cărările ei şi cu toate plăcerile ei.
Ea a crescut într-o familie în care părinţii erau foarte
323 Ieşirea 2 0 ,2-17.
credincioşi, erau foarte-la locul lor. Şi a spus:
324 Ioan 5, 7.

292 293
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

tulburarea apei, dacă există vindecare, deci erau în momentul în care tu vii într-o societate stricată să
necredincioşii. Aceia sunt indivizii, necredincioşii. vorbeşti despre adevărul pur şi revelat, ori vei fî socotit
Graţia: Sunt persoane care spun de ce e păcat cutare lucru, nebun ori vei fi ucis cu pietre. Pentru că nu poate
de ce e păcat să desfrânezi că doar scrie şi în Scriptură? nesinceritatea, neseriozitatea, imoralitatea să primească
Deci e bine. cuvântul adevărului. Şi atunci, te-ai făcut propriul lor
Părintele Calistrat: în Scriptură nu scrie să desfrânezi, în duşman. Ai devenit propria ţintă. Tu nu poţi să corectezi
Scriptură scrie să fii căsătorit. omul stricat, pentru că în clipa în care îl corectezi îl lezezi
Graţia: Prezintă situaţii, şi Sodoma şi Gomora şi le iau de şi de aceea spunem nu aruncaţi mărgăritare porcilor.
bune. Isaia profetul, este mult mai înţelept, el foloseşte un
Părintele Calistrat: Arată ce făceau oamenii la vremea termen foarte frumos când spune aşa: Dă pricină
respectivă, şi să nu uităm că păcatul Sodomei şi Gomorei înţeleptului şi mai înţelept va fi. Dar nu-1 mai mustra pe cel
a fost pedepsit cu foc. Şi ce frumos spune Mântuitorul: rău să nu te urască. Aici putem folosi arta compromisului
Horazine, Horazine, şi tu Betsaido şi tu Capernaume, dacă pozitiv, în ce sens? Venim în preajma celui ticălos cu
s-ar f i făcut în Sodoma şi Gomora minunile care s-au făcut cuvinte dulci şi uşoare, să vedem până la ce măsură
în voi, de mult s-ar f i pocăit?25 primeşte. în măsura în care constatăm că primeşte un
cuvânt uşor, îi adăugăm unul un pic mai greu sau cu
d. Iubire cu dreaptă socoteală faţă de afirmaţia din greutate iar în clipa în care observăm că respinge ne
Scriptură nu aruncaţi mărgăritare porcilor, în cadrul retragem frumos sub pretextul scuzei sau atenţiei şi
relaţiilor din familie încercăm să demonstrăm cum spunea Părintele Iachint, prin
Graţia: Cum se poate aplica noţiunea de iubire cu dreaptă fapte. Spune că doi pustnici mergeau pe drum, unul gras ca
socoteală la afirmaţia din Scriptură nu aruncaţi un butoi şi unul slab ca o uscăciune. Cel gras, ca să-şi bată
mărgăritare porcilor 326, în cadrul relaţiilor din familie? joc de cel slab, îl ironizează şi în Ioc să-i zică:
Părintele Calistrat: Pornind de la mărgăritarele aruncate Blagosloveşte, părinte! îi spune: Bună ziua, duhule!
porcilor, să ţineţi minte de la mine cuvântul Părintelui Celălalt îi răspunde: Să trăieşti, trupule! Vedeţi? Răspuns
Paisie Olaru. Şi văzând Dumnezeu că oamenii nu mai cu măsură. Cam aici trebuie să avem grijă cu mărgăritarele,
împlinesc cuvintele ce le primesc de la păstorii lor, a în momentul în care constatăm că cel de lângă noi nu
ridicat harul din ele şi în loc de cuvinte de folos ele s-au primeşte, nu ne facem duşman, nu-1 înfruntăm.
Dar unde intervine categoric şi mărgăritarul şi
transformat în cuvinte de ruşine şi ocară dar au intrat la
porcul? Pentru că porcul chiar dacă calcă mărgăritarele în
vorbire deşartă şi se va cere judecată pentru ele. Vedeţi?
Aceasta este esenţa spirituală a întrebării. picioare, ele tot strălucesc. Când este vorba de dreapta
credinţă sau este vorba de legea scrisă şi nescrisă a lui
Hristos care trebuie apărată în vreun context sau în vreo
325 Cf. Matei 11,21-23. împrejurare, atunci nu pregetăm a arunca cu legea lui
326 Matei 7, 6.

294 295
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Dumnezeu. Spune tot avva Filimon că un călugăr din pustie Acela este adevăratul om duhovnicesc care a reuşit
se duce la aw a al său şi îi spune aşa: ca învăţătura lui trimisă ca albina din floare în floare care se
- Părinte, am dobândit această putere că pot să calc duce să culeagă nectarul, să poată transforma prin
în foc să nu mă frig. polenizarea florii respective, adică unirea cu cuvântul
Bătrânul i-a răspuns: primit, să-l transforme în faptă. Dacă reuşim lucrul acesta,
- Aceasta ţie nu-ţi este de folos. Aceasta li s-a atunci cuvântul nostru nu e cuvânt deşert. Dacă nu reuşim
potrivit martirilor care trebuiau să atragă popoare la lucrul acesta, Ioan Gură de Aur ne încurajează şi spune:
credinţă atunci când hegemonii distrugeau Biserica. Dar Dacă am vorbit cuvântul Evangheliei şi un singur om s-a
acum, pe timp de pace, hrana cea tare e Rugăciunea lui folosit, plata nu-mi voi pierde, dar dacă am vorbit cuvântul
Iisus. Ce drăcească minte şi încâlcită poţi să ai! lui Dumnezeu şi nici măcar un singur om nu s-a folosit,
Şi el îi spune: plata nu-mi voi pierde că ea e izvor de apă vie şi curge
- Bătrâne, dar tu poţi face asta? celor ce o văd p e ea şi totuşi când cineva va înseta, se va
- Nu pot şi nu-mi doresc. adăpa din apele cristaline, dar să nu pu i niciodată izvorul
- îţi voi arăta eu cum. în trecătoar.ea boilor !327 Vedeţi? Deci să avem măsura.
L-a lăsat bătrânul să facă focul şi când s-a băgat în Izvorul are locul lui. De aceea Dumnezeu nu a pus izvorul
foc, l-a binecuvântat cu semnul crucii. în clipa respectivă în cărare, ci într-o coastă, într-un deal, într-un munte, l-a
flăcările i-au aprins hainele şi el a început să ţipe. Şi pus undeva. Nu l-a pus în picioarele trecătorilor. De ce?
bătrânul întreabă: Oamenii se duc la izvor, nu izvorul vine la ei. Şi aici trebuie
- Au diavolul ţi-a stricat lucrarea ta duhovnicească? să ţinem cont de lucrul acesta.
Şi el spune: în momentul în care cel de lângă noi solicită
- Nu, aw o, cred că m-a ruşinat Dumnezeu pentru cuvântul lui Dumnezeu, să-l dăm neprecupeţit, negreşit. în
lipsa mea de smerenie. momentul în care i-am vorbit şi nu primeşte să ne oprim pe
- Şi acesta e un mort înviat. loc pentru că blasfemiem cuvântul Scripturii, adică îl
Adică, dacă ai realizat că eşti într-o rătăcire, într-o pângărim. Aşa spune că înainte, ucenicii cu atâta stricteţe
greşeală, e bine. Aşa e şi cu mărgăritarele, dacă poţi să împlineau cuvintele încât minunile se făceau la tot pasul.
demonstrezi cuiva că e într-o rătăcire, e bine. Dar dacă vezi Dar acum, pentru că lumea s-a stricat, Dumnezeu a luat
că îşi menţine rătăcirea, nu mai insista! Pentru că nu faci harul cuvintelor sfinte şi ceea ce se spune sau se
altceva decât să-l înverşunezi asupra ta şi să-ţi faci un prooroceşte nu se mai împlineşte, ca atât Dumnezeu să
duşman în plus. Spune că adevărata înţelepciune este să laşi ruşineze pe cel ce a spus, care nu a gândit când a dat
mintea să zboare ca o albină din floare în floare iar rodul cuvântul de folos, cât şi pe cel ce nu l-a împlinit ca să nu
dragostei de Dumnezeu este polenizarea învăţăturilor pe
care le-ai putut da celor care le-au făcut din cuvinte fapte.
Este un cuvânt al lui Isidor Pelusiotul. 327 Ioan Gură de Aur, Comentariu la Evrei în Puţul şi împărţirea de
grâu, Bacău, 1995.

296 297
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
rămână de minciună Scriptura ca atunci când aruncăm Dumnezeu: Judecăţile Mele faţă de voi fiii oamenilor sunt
mărgăritarele porcilor şi câinilor, ei se întorc şi ne rup pe ca răsăritul de apus şi ca cerul de pământ. Fetiţa pe care a
noi. luat-o femeia desfrânată să o facă urmaşă şi discipolă în
Graţia: Cele ce aţi spus se pot aplica în cazul relaţiilor de prostituţie se trage dintr-o mamă foarte credincioasă şi are o
familie? stare sufletească foarte sănătoasă. Când va creşte o va
Părintele Calistrat: Familie, societate, prieteni, semeni. în aduce pe mama la credinţă pentru că nu va face niciodată
general, sunt 4 tipuri de familii: bărbat credincios-femeie apucăturile ei pentru că nu este în structura ei, rădăcina este
credincioasă şi sunt amândoi în biserică la măsura şi sănătoasă. Iar fetiţa care a fost luată de femeia credincioasă
înălţimea fiecăruia; bărbat credincios-femeie este dintr-o mamă cu moravuri uşoare dar trăind lângă o
necredincioasă, femeie credincioasă-bărbat necredincios şi mamă serioasă îi va restructura caracterul şi îl va dirija pe
bărbat necredincios-femeie necredincioasă. Dar în toate calea care trebuie şi ea nu va fi stricată niciodată, va ajunge
aceste cazuri, întâlnim un singur lucru - măsura lucrării lui credincioasă ca şi mama ei. Vedeţi cum lucrează
Dumnezeu la îndreptarea familiei. Femeia credincioasă va Dumnezeu?
sfinţi ea bărbatul păcătos, bărbatul credincios va sfinţi el Aşa şi în aceste familii, împrejurări neştiute dar
femeia păcătoasă, dar bărbatul necredincios şi femeie concrete ale vieţii în care Dumnezeu ne aduce mereu pe
necredincioasă, cine să-i mai sfinţească? Acela este eşecul cale. V-am spus, familia este foarte, foarte grea, călugăria
şi taina se coboară de la rang de taină mare zidită în Hristos este grea, cu foarte multe greutăţi dar mântuirea e cea mai
şi în Biserică. Părintele Cleopa spunea: Nunta nu-i târlă. grea din toate. Când a fost cel mai greu în problemele de
Graţia: Părinte, se mai întâmplă chiar în zilele noastre, mântuire? în aceste cazuri de spovedanie mult mai dure, că
când, iată, bărbat necredincios, femeie necredincioasă şi cel şi aici putem vorbi de un compromis. Sunt cazuri când mai
puţin unul dintre copii e credincios. treci cu vederea, când mai tolerezi, când mai scurtezi din
Părintele Calistrat: Cunoaşterea lui Dumnezeu din canon doar în ideea câştigării celui de lângă tine, dar sunt
împrejurările vieţii,328 este o temă care depăşeşte explicaţia compromisuri numai sub controlul duhovnicului care
de aici. Din ce cauză? Acolo intervine Dumnezeu şi v-am întotdeauna pot da rezultate pentru că atunci când nu dau
spus odată o taină citită într-o carte. Două femei s-au dus la rezultate ştii să-ţi retragi partea de omisiune, a
un orfelinat să ia doi copii, femeia desfrânată a luat un compromisului şi să aplici terapia întreagă, exact ca
copil, femeia evlavioasă a luat un copil. S-a întâmplat ca doctorul, poţi să începi de la o doză mică dar poţi să ajungi
îngerul şi sfântul să întrebe pe Dumnezeu: Doamne, dar la una mare.
cum ai îngăduit ca doi copii nevinovaţi să ajungă unul bine Dar în cazul de faţă, în discuţia pe care o avem,
şi unul rău? Vedeţi taină? Atunci se aude glasul lui unde vreau să ajung? Sunt cazuri foarte dificile dar aceste
mărturii din Scriptură, întotdeauna mi-au dat curajul când
au fost situaţii de genul acesta. Mântuitorul a spus
328 Stăniloae, Dumitru, pr. prof., Teologia dogmatică, voi. 1,
EIBMBOR.

298 299
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
a. w 329
categoric: Pe cine vine la Mine, eu nu îl voi da afară. e. Toleranţa în iubire
Categoric. Şi tot Mântuitorul a spus: Dacă o să aveţi Graţia: Aş vrea să-mi definiţi noţiunea de toleranţă în
credinţă cât un bob de muştar , 330 orice va zice se va face. iubire şi să fac o trimitere la şantajul de care aţi mai
Şi tot Mântuitorul Iisus Hristos a mai spus un lucru: Eu am pomenit. Sunt persoane în familie, unul faţă de altul - soţi,
venit să mântuiesc lumea, nu să o judec Deci dacă o
. 33 1 sau faţă de copii sau vreun copil faţă de părinţi, care fac
judecă, o judecă datorită păcatelor noastre care au atins următoarea afirmaţie: Fă asta pentru mine dacă mă iubeşti.
mila Lui şi bunătatea Lui, dar nicidecum că scopul creării Acolo este iubire?
în m ii a fost judecarea ei, ci proslăvirea ei. Eu vreau ca toţi Părintele Calistrat: Nu, acolo este şantaj. în momentul în
să fie una, Eu vreau ca toţi să fie desăvârşiţi precum Tatăl care copilul ajunge să-şi asculte părintele pe principiul
vostru cel din cer desăvârşit este.332 şantajului, adică în contextul iubirii concretizate printr-o
Şi ce spune Mântuitorul atât de frumos, că plecăm faptă sau alta, acel copil este în afara orei de educaţie. Acel
exact de la final, acuma pot să spun că suntem pe vârful copil învaţă în primul rând negustoria spirituală şi
muntelui, chiar la Tabor: Poruncă nouă vă dau vouă. Dacă părintească, deci negustoria educaţiei, şi va şti întotdeauna
vă iubiţi unul p e altul, lumea cunoaşte că sunteţi ucenicii să obţină ceea ce are nevoie prin şantaj, dacă nu-mi dai
Mei?33 Acum întreb: Unde este compromisul? asta, nu fac asta. Dacă fac asta, îmi dai asta? Este cea mai
Compromisul este o iluzie şi o minciună. Ceea ce credem greşită formă de educare a unui copil şi când vă spun lucrul
noi că compromitem, de fapt se întoarce împotriva acesta, vă spun o chestiune foarte simplă trăită. întâlneam
noastră ca un bumerang. Când nu ne aşteptăm, copii cărora părinţii le spuneau: Dacă iei un 10 la şcoală îţi
compromisul ne va sta în faţă şi ne va lovi la ţintă pentru că dau 10 lei şi el pur şi simplu învăţa ca să câştige 10 lei şi
noi l-am cultivat pe el. Mai devreme sau mai târziu, cu timp după ce câştiga 10 lei nu mai învăţa.
scurt, cu vreme scurtă, cu vremuri, cu persoane, nu îmi aduc aminte tot de o expresie folosită în familie,
contează unde, compromisul va veni în faţa noastră. De când unul dintre părinţii mei spunea aşa: Dacă vrei înveţi,
aceea, înaintea lui Dumnezeu rămâne întotdeauna ceea ce dacă nu, nu. Te priveşte, este treaba ta. Eu nu am bani să
spune: Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul plătesc şcoala, plătesc doar mâncarea şi hainele, adică era
necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stătut. El e ca deja un efort depus pentru a merge la şcoală, era o jertfa.
pomul răsădit lângă izvoarele apelor, care frunza lui nu va De ce vă spun lucrul acesta? Ce poţi tolera? Poţi tolera o
cădea ,334 întârziere la joacă, poţi tolera o întârziere de la şcoală.
Graţia: Deci iar cu dreaptă socoteală.
329 Ioan 6, 37.
Părintele Calistrat: Da, iar cu dreaptă socoteală. Poţi
330 Matei 17,20. tolera faptul că nu a venit la program la masă, poţi tolera că
331 Ioan 12, 47. a întârziat un pic la lecţii, poţi tolera că a uitat să-şi facă
332 Matei 5, 48. cruce când a început să mănânce, dar îl pun să facă după ce
333 Ioan 13, 34-35 mănâncă. Poţi tolera faptul că nu s-a spălat pe mâini când a
334 P sa lm i, 1,3.

300 301
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

mâncat dar îl pun să se spele să ştie că aşa e igienic, adică rămâne tata şi mama pentru că nimeni nu cunoaşte copilul
tot ce ţine de nevătămarea sufletească este tolerant. Sau mai bine. Ce frumos spun mamele, poate aţi avut ocazia în
poate faptul că nu s-a exprimat corect sau nu a ciocănit la calitate de profesor să auziţi: Doamnă, îl cunosc ca pe mâna
uşă când a intrat în casă sau nu a zis sărut mâna la părinţi mea. De ce? L-a legănat, l-a spălat, l-a ştiut cum mănâncă,
sau nu a zis sărut mâna pentru masă sau a mâncat fară să-şi ce nu mănâncă, ce-i place, ce nu-i place, cum doarme, cum
pună în farfurie, direct din oală, sunt o mulţime. se scoală, ce vrea, ce-i trebuie, ce moft are, ce moft nu are,
îmi aduc aminte de toate carenţele pe care şi eu ce pretenţii are, ce tabieturi are şi o mamă ştie totul despre
le-am avut cândva şi mi se tot preda aceeaşi lecţie de copilul ei. Culmea, că la această cunoaştere, adevărata
fiecare dată: Nu te-ai spălat pe mâini, nu ţi-ai făcut cruce, m amă a r trebui să ştie exact şi ce trebuie să îndrepte, cu
nu ţi-ai pus în farfurie, iar ai rupt din pâine şi nu ai tăiat atât mai bine că îi cunoaşte toate.
frumos felia, iar faci zgomot când mănânci, iar izbeşti Să vă dau o pildă care ne vorbeşte de educaţie. A
lingura în farfurie şi se aude urât. Era o întreagă poveste fost copilul pus la masă, eram în casa respectivă, făceam o
care ţinea de maniera în care luai masa. „Nu stai cu spatele agheasmă şi mama spune: „Hai, papă de aici din lingură că
drept când citeşti, nu stai cu spatele drept când scrii, nu aşa dacă nu papi tu, uite, papă nenea.” Un copil ca să-l educi că
se stă pe scaun, nu aşa se descalţă pantoful, nu aşa se îi este foame îl laşi întâi să-i fie foame, nu îl îndopi în mod
încalţă.” Era o toleranţă care începea şi se termina sub artificial cu poveşti, cu intimidări, cu ameninţări. I-ai pus
următorul aspect, când erai privit erai corect, deci ştiai care mâncarea frumos la masă, i-ai pus frumos şervetul respectiv
e regula de bază, când nu erai privit, mergea şi pe de-a la gât, ai făcut o cruce frumos şi ai spus o rugăciune:
dreptul, nu mai era lege. Doamne, binecuvintează mâncarea aceasta să o mănânce
Dar sunt lucruri care nu influenţează negativ, în copilul meu şi ai început să-i dai.
schimb, te pot învăţa negativ în timp, dar în momentul când Ai văzut că nu mănâncă, ai pus lingura pe masă, ai
este vorba de abateri care vatămă starea sufletească şi strâns masa şi până nu spune copilul îmi este foame, nu mai
formarea morală a copilului, atunci toleranţa nu există. De stai să pierzi vremea, să faci o întreagă alintătură, o întreagă
exemplu, faptul că a fumat - pedeapsă; faptul că a luat un poveste, o întreagă contorsiune de probleme până ce copilul
ban fară să spună sau şi-a însuşit un obiect de la şcoală sau gustă. Merge la doctor şi spune: Nu are poftă de mâncare.
a luat ceva din casă fară să spună sau a plecat fară să spună Nu are poftă de mâncare pentru că şi aceasta este o
sau a spus ceva din casă fără voie sau a dus ceva, sau a educaţie, pentru că copilul nu are un program de mâncare.
minţit, orice. Sugarii mănâncă la 3 ore, este şi cantitate - 50 ml,
Tot ce ţine de form area caracterului nu se ştim că un copil de 6 luni mănâncă la 4 ore, un copil de 1-3
tolerează pentru e vorba aceea cu 7 ani de acasă, nu putem ani are 3 mese principale şi 1-2 gustări, o mâncare bine
spune copii educaţi şi needucaţi. Noi folosim astăzi aşezată ca gramaj, ca vitamine, ca proteine, ca tot ce e
termenul copii mai puţin pregătiţi psihologic şi mai bine nevoie, bine împărţită pe etapele zilei. Nu stai toată ziua
pregătiţi psihologic. De ce? Pentru că primul psiholog după el, cum ai cumpărat ceva, dă-i, bomboane, portocale,

302 303
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

biscuiţi, suc. Astfel, îl învaţă un individ foarte dezordonat, program prelungit, au rolul lor educaţional prin faptul că îi
neavând nici un program, el nu va putea fi educat. Şi atunci învaţă o viaţă ordonată.
când te vei duce undeva sau îţi va veni un musafir, copilul Dar acelaşi lucru se poate preda şi în familie la fel
îţi va arăta adevărata educaţie din casă. de bine. Când se aşează părinţii la masă se aşează şi copilul,
Am întâlnit atâtea cazuri mergând prin multe case, când se culcă părinţii se culcă şi copilul, când se scoală
pe la mulţi creştini pe care-i cunosc, atunci copiii făceau părinţii se scoală şi copilul, când se roagă părinţii se roagă
toate trăsnăile, atunci întorceau casa pe dos, atunci săreau, şi copilul. Adică el imită tot ceea ce vede în familie şi
atunci se jucau. Pe când, am văzut familie unde în clipa atunci, sigur că va creşte o persoană sănătoasă.
când am intrat în casă, copilului i s-a spus atât: Avem
musafiri, vă rog să veniţi să sărutaţi mâna Părintelui şi f. Toleranţa şi şantajul
plecaţi în camera voastră, să nu mai aud nici o gălăgie. Graţia: V-aţi referit la aspectul educaţional, când copilul
Unul citea, unul se juca, unul stătea pe pat, fiecare făcea şantajează părinţii. Cunosc şi situaţii, în care părinţii îi
ceva dar nu deranja. şantajează pe copii: Fă asta, dacă mă iubeşti.
Deci, acestea sunt moduri de educaţie, aici intervine Părintele Calistrat: Da, e identic, acelaşi lucru. Greşeala
toleranţa sau nu intervine toleranţa, nu intervine când nu este aceeaşi. Dar dacă pleacă de la părinte spre copil e cu
vatămă şi intervine când e vorba de formarea caracterului. atât mai grav, pentru că tu fiind un om raţional şi cu o
Caracterul unui copil se formează în primii trei ani, să ştiţi gândire structurată deja, faci greşeli fundamentale de genul
lucrul acesta. Copilul nu se formează în al 6-lea sau al 7-lea acesta. Deci dacă pentru copii există toleranţa pentru că stă
sau al 8-lea sau al 9-lea an. Copiii daţi la creşe au un la bază şantajul, la părinte nu mai este toleranţă, deja este o
program comun, odată îi pune în pătuţ, odată îi schimbă, greşeală fatală pentru că acel copil ştie când să speculeze
odată îi hrăneşte, odată îi culcă, odată îi scoală. aceste lucruri, cu atât mai mult îi dezvoltă simţul irealităţii.
Mama vine la ora 4, îl ia în braţe şi pleacă acasă, de Sunt părinţi care îşi supraapreciază copiii, iarăşi este
la programul prelungit, pentru că are şi ea problemele ei. o greşeală. De exemplu, este cea mai mare greşeală în
Acei copii sunt foarte bine integraţi în societate. De ce? educaţia unui copil să impui: Educatoarea nu este bună,
Pentru că sistemul este de aşa natură, ca într-o oarecare învăţătoarea nu este bună, profesoara nu este bună,
instituţie, unde el nu mai devine un personaj independent, profesorul nu este bun, directorul nu este bun, comandantul
ci devine un personaj colectiv. Iar personajul colectiv nu este bun, şeful nu este bun. Şi eu le spun foarte des la
conturează foarte bine personalitatea unui copil, nu va mai spovedit:
plânge când va fi în preajma altor copii, nu va mai plânge - Ştiţi, copilul nostru nu şi-a găsit servici.
când se va juca cu ei, nu va mai plânge când vor fi în - Dar de ce? Trece pe lângă el sau trece serviciul pe
acelaşi grup, adică el începe integrarea în societate dar cu lângă el?
ajutorul părinţilor, acolo unde este nevoie de corectitudine. - Nu, Părinte, este vorba de altceva. Nu se poate
Chiar şi aceste instituţii, cum le spun ei, after school, cu acomoda la servici.

304 305
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Nu-i bun. Deja este o defecţiune, nu-i bun. El depune un efort intelectual, sigur că îi apare şi dorinţa de
trebuie să înveţe să se integreze în mijlocul instituţiei în distracţie dar apare şi dorinţa de odihnă. Dar, el dormind cât
care îşi desfăşoară activitatea, vorbim de un adolescent şi e ziua de mare, de când răsare soarele şi până asfinţeşte, e
un matur, şi aici avem de-a face cu un sistem de gândire. Pe clar că pe timp de noapte el trebuie să fie într-un loc să
foarte mulţi copii i-au stricat părinţii: verse din energia acumulată în timpul zilei. Pentru că, după
- Cum să-mi las eu copilul meu să-l exploateze? aceea, instituţiile statului nu au ce să facă. Aşa, trebuie să
- Nu-1 exploatează. II învaţă o regulă a vieţii. Dacă umble după ei Poliţia comunitară, agenţii de pază trebuie să
ai văzut că a trecut o lună şi nu i-a plătit cât trebuie, păzească să nu se spargă, să nu se fure, să nu se bată. Deci
schimbi frumos serviciul, nu-i o problemă, dacă ai văzut că este un mod care se răsfrânge asupra noastră în mod negativ
au trecut două şi nu s-a acomodat, îi schimbi serviciul. Dar prin copiii noştri. Zice: „Vai de mine, ce să fac că nu mă
spui că trebuie să-i caut neapărat un serviciu bun. Dacă în mai înţeleg cu el.” Eu întotdeauna le spun părinţilor: O
Filocalie spune că la cele înalte ajunge prin cele smerite, şi cetate poate fi cucerită când îi iei apa şi hrana. Aşa şi un
în societate, până nu treci prin cele de jos, nu le vezi pe cele copil, poate fi adus pe calea cea bună când i-ai luat apa şi
de sus. hrana. Când copilul spune: Dacă nu-mi dai, ies şi plec, tu îi
Nimeni nu s-a născut profesor cu gradul I, nimeni spui: Ieşi şi pleacă, ca să ai de unde te întoarce. în
nu s-a născut metodist, nimeni nu s-a născut director, momentul când spune copilul: Mă sinucid. Du-te şi te
nimeni nu s-a născut inspector, nimeni nu s-a născut sinucide. Dacă acesta este sensul vieţii pentru care ai trăit şi
ministru. Toţi au trecut dintr-o etapă în alta încercând câte asta ai descoperit, vei vedea că a doua zi, copilul acela nu
un pic din fiecare până au văzut potenţa sau capacitatea. Că va mai folosi niciodată termenul sinucidere.
acuma ierarhia valorilor s-a schimbat şi sensurile s-au Vă fac o remarcă întâlnită de mine personal. Copiii
degradat, asta este altceva. ştiind de aceste efecte ale telefonului cu fir roşu,
Părinţii spun: Lasă că-1 ţinem noi acasă, nu-1 dau la problemele cu psihologul, că părinţii pot fi traşi la
muncă. Este o mare greşeală. Copilul trebuie să se formeze răspundere, ei joacă pur şi simplu aceste cărţi ieftine,
între 20 şi 25 de ani ca persoană care depune un efort aducându-şi părinţii în postura de a-i educa ei pe părinţi.
suprem, căci atunci face şi o facultate, atunci dă şi Proverbul popular spune: Vai de părinţii ce-şi ascultă
examene. Unii părinţi atunci zic: „Nu, lasă copilul să nu copiiil Pentru că ce se întâmplă? Ce este iubirea? Ce nu-şi
obosească.” Această neobosire şi acest consum de energie doreşte o mamă pentru fiul ei? Ce nu-şi doreşte un tată
prost folosit a făcut ca în felul acesta să fie pline pentru fiul lui? Orice părinte îl doreşte împlinit, căsătorit,
discotecile, litoralul, barurile de noapte, cazinourile, tot familist, cu bani, să trăiască bine, să aibă tot ce-i trebuie.
felul de instituţii din acestea de distracţie, unde tinerii se Aşa este şi Dumnezeu nu ar fi împotrivă. Dar nu le dă
duc şi îşi revarsă altfel energia, consumă droguri. copiilor, tocmai ca să vadă că părinţii lor nu s-au trezit cu
Dacă el ar face 8 ore de muncă şi ar bate cuie cu ele în plic, au deschis plicul şi le-au folosit. Au muncit la
ciocanul sau ar săpa cu cazmaua sau ar repara ceva sau ar rândul lor, şi tocmai ei folosesc iubirea incorect.

306
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

întotdeauna mi-a plăcut expresia şi am auzit-o din împărţirea copiilor, dorinţa de a nu avea copii, dorinţa de a
gura unei mame, e frumoasă: „Părinte, am plecat de la nu munci. Şi ce sunt ele? Sunt defecte ale părinţilor
lingură şi furculiţă şi am ajuns la ceea ce suntem.” El vrea raportate la viaţa contemporană. Pe baza legilor în care
la 20 de ani să aibă tot? Sigur că nu se poate. O mamă şi un trăim.
tată fac un efort uriaş, se luptă să ia casă copiilor, să-i Eu exprim deschis că sunt împotriva unui lucru. Un
însoare, să le dea bani, să le facă tot ce le trebuie, mobilă, student pentru că a făcut 4 ani de facultate, merită şomaj că
pământ, servicii. Dacă este, este, dar dacă nu este? nu şi-a găsit serviciu, dar un băiat care a terminat clasa a
Nu toţi copiii au acelaşi start de plecare, dar s-a VlII-a sau a X-a sau a XH-a, pentru ce trebuie să-i dai
constatat că, copiii necăjiţi, care au depus anumite eforturi, şomaj? El nu poate să meargă să se angajeze sau să se ducă
au avut starturi mai bune decât copiii care au primit de-a la o şcoală de meserii sau mai departe, la o şcoală
gata, pentru că cei care au primit de-a gata nu au ştiut să superioară? De ce? Din lenea de a învăţa? Tu ce faci, îi
preţuiască şi au distrus o muncă fără efort, iar cei care au plăteşti lenea? Este o mare greşeală.
depus efort, abia aceia au ştiut să preţuiască şi au rezistat. Eu am fost elev în clasa a X-a şi nu mi s-a dat
Dacă ne uităm la sistemul de viaţă românesc în care trăim şomaj, am dat o treaptă şi ni s-a spus: Luaţi treapta,
noi astăzi, ce vedem? Primul lucru cu care se confruntă terminaţi liceul! Nu? In agricultură. Nu stătea de vorbă
tinerii sunt locurile de muncă care sunt aşa cum sunt, dar şi sistemul de atunci. Am terminat clasa a XH-a, la fel ni s-a
dorinţa de a lucra numai bine nu poate fi îndeplinită tuturor. spus: Vreţi o treaptă superioară, mergeţi la examenul de
Nu ai cum să faci 900 de avocaţi în fiecare an, aşa scoate specialitate, dacă nu, aveţi 2 săptămâni să vă încadraţi în
Facultatea de Drept, un exemplu. în medicină, ies 2000- agricultură. Deci nu te-a întrebat cineva dacă vrei şomaj.
3000 de medici pe an. Nu poţi să-i încadrezi pe toţi. Rămân Ori noi am făcut o mare greşeală la ora actuală, şi aceasta
cei cu rezidenţiatul, cei care intră pe specialităţi. Nici dintre ţine tot de educaţia şi de voinţa socială. Nu am nimic cu
aceştia nu rămân toţi, că unii cad pe parcurs, nu le place nimeni, poate să le dea şomaj până la a doua venire, dar de
profesia, nu le place remuneraţia, nu le place mediul de ce să încurajezi un tânăr apt de muncă să nu muncească?
muncă. Pleacă în străinătate. Dar vreau să spun, se De ce să-l înveţi de la vârsta de 18 respectiv 16 ani că se
detaşează. Aici trebuie părinţii să aibă grijă. Dacă ne poate trăi din bani nemunciţi? Ce sunt acei bani nemunciţi?
învăţăm copiii cu concurs de mititei, vor şti să câştige când Ai mamei, ai tatei, ai bunicului, ai unchiului, ai fratelui, ai
sunt mari. Dacă ne învăţăm copiii cu concurs la bătrâneţe, vecinului, care la 40, 50, 60 de ani se duc şi muncesc.
vor pierde atunci când nu mai sunt pregătiţi să dea un în loc, cel tânăr să-l ţină pe cel bătrân, cel bătrân îl
concurs. De ce? Pentru că, fiind învăţaţi de părinţi toată întreţine pe cel tânăr? Nu e posibil. Deci e un act de
viaţa: Ia, hai, poftim, e al tău, ţi se cuvine, el a învăţat că tot injustiţie faţă de proprii noştri copii. Dacă ne ducem la
ceea ce este îi aparţine şi atunci el nu a mai depus nici un originea neamului românesc, ce vom găsi? Copilul de la 10
efort. Şi aşa s-a creat familia de probă, divorţul de probă, ani trebuia să ştie să mânuiască arcul, suliţa, sabia şi
divorţul amiabil, divorţul la înţelegere, distrugerea familiei, săgeata, iar copilul de la 14 ani trebuia să ştie să ţină plugul,

308 309
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
să ia lecţii de călărie, să ştie să alerge ca să poată să se aici. Am văzut părinţi duşi în azil că le miroase paturile şi
apere, este prima armată organizată de la Ştefan cel Mare nu putem să-i mai ţinem în bloc, am văzut lucrul acesta.
sau oastea cea mare. Exact aşa spune, cine ştie să ţină plug Părinţii au îmbătrânit amândoi, vrem să-i dăm la azil. Şi
sau coasă în mână, să pună mâna pe arme. Păi la 16 ani, vă mai frumos, că întrebarea se pune aşa:
asigur eu că în oastea lui Ştefan cel Mare erau tineri care - Părinte, da’ dumneavoastră, Biserica nu vă
trăgeau cu arcul sau dădeau cu gheoaga. ocupaţi să faceţi nişte azile pentru oamenii mai în vârstă?
Şi tu la 16 ani ce faci? Nu l-ai învăţat o rugăciune, - Dar de ce spuneţi treaba asta? Pe cine aveţi pentru
nu l-ai învăţat ce vrea, nu l-ai învăţat ce-i munca sau ce-i azil?
viaţa, în schimb i-ai asigurat şomajul, prima formă de - Maică-mea şi taică-miu, sunt trecuţi de 70 de ani
trândăvie imorală socială. şi ei nu ne-ar deranja, s-ar retrage la un azil dacă ar avea
Mai demult, în vechime, o fată nu se căsătorea dacă unde dar nu sunt locuri.
flăcăul nu ştia toate muncile gospodăriei. întreba: Ştii Ferice, în loc, nepotul să-şi cunoască bunicul şi
plugărit? Ştii oierit? Ştii să coseşti? Ştii la pădure? Da. îl bunica şi să se bucure de dragostea lor, de poveştile lor, de
lua de bărbat, dar trebuia să-şi facă casă. Şi ce facea căldura lor, de ajutorul lor, îi trimit la azil. Zice:
tânărul? De la 15-16 ani, în ograda părinţilor lui, el lucra - Da, Părinte, într-un apartament de 3 camere unde
deja pentru casă ca să se însoare. El ştia că trebuie să aducă să stăm toţi?
femeie în casă. Vă daţi seama ce mentalitate sănătoasă a Bine că aţi stat cât aţi fost mici şi nu încăpeţi acuma,
poporului român, nu inventată de undeva? mari. Adică, este iarăşi o formă greşită de formare a noii
Acuma, la vârsta de 25 de ani, cu facultatea familii, pe ce criteriu? Pe criteriul independent, egoist, deci
terminată, el vine şi bate cu piciorul părinţilor că vrea să se nejustificat şi direct împotriva principiului dumnezeiesc.
însoare, aduce nora în casă, dar le explică părinţilor: Vă Scrie clar în Decalog, cinsteşte p e părinţii tăi,335 iar tu îi
alegeţi, ori plecăm noi de aici ori plecaţi voi la ţară? Stai un duci departe de casă ca să nu te mai împiedici de ei. Iată
pic, ce facem? Ne cucerim teritorial? Schimbăm sensul încă o formă în care Dumnezeu îşi revarsă mânia. Ce spune
vieţii? Voi, în loc să trăiţi lângă noi să învăţaţi ceea ce în Decalog, în cartea lui Moise, în Sfânta Scriptură, în
înseamnă familia şi să aveţi mai departe reperele morale ale Vechiul Testament? Te voi pedepsi şi voi pune p e copiii tăi
unei familii sănătoase: aşa se pune o masă, aşa se strânge o până la al III-lea şi al IV-lea neam blestem, de nu vei cinsti
masă, aşa se spală o rufa, aşa se mătură o casă, aşa se merge pe părinţii tăi sau de nu Mă vei cinsti p e Mine ca
la servici, aşa se educă un copil. Tu ce faci? îmi spui mie să Dumnezeul tău.
ies din habitatul în care mi-am desfăşurat activitatea? Ca tu Şi atunci nu trebuie să ne mirăm nici de ce avem
ce să faci? Să instaurezi dezordine, adică ce vrei să sindromul Down, nici de ce avem copii oligofreni, născuţi
demonstrezi tu în calitate de tânăr? Vedeţi? Sunt lucruri
care vin invers cu morala creştină, invers cu învăţătura
bisericească, invers cu toleranţa, pentru că nu ai ce tolera 335 Efeseni 6,2-3.
336 Cf. Deuteronom 11, 26-28.

310 311
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

imatur, autişti ş.a.m.d. Este plata păcatului. Spune cineva, viaţă, s-au bucurat de momentul epocii în care au trăit şi al
dacă Dumnezeu e bun, de ce îi pedepseşte pe copii? Tocmai timpului dar rămâne ceva. Un părinte trebuie să-l apreciezi,
ca să-i doară pe părinţi cum II doare pe Dumnezeu Tatăl de dacă cu adevărat ţii la el sau merită să-i dai o mână de
jertfa Fiului neluată în considerare de nimeni. ajutor, trebuie să-l apreciezi pentru răbdarea cu care te-a
Graţia: Cum aţi defini toleranţa pe scurt? crescut până la vârsta la care te-ai putut descurca singur.
Părintele Calistrat: Toleranţa este mama insuccesului, Acesta este primul merit care nu poate fi cântărit, chiar
toleranţa este moartea sufletului, toleranţa este moartea dacă tu ajungi nu ştiu cât de mare, mintea ta te ţine, dar asta
moralei, toleranţa este moartea lucrurilor sănătoase. nu înseamnă că eşti mare şi eşti deştept. Eşti mare că el te-a
Aceasta este toleranţa. adus până în faza în care ai putut tu să începi să devii mare
şi tu trebuie să preţuieşti acel început.
g. Purtarea faţă de părinţi Spunea cineva: Aţi văzut ce elevi buni am eu în
Graţia: într-o familie cu mai mulţi copii, în general, este liceu? Aţi văzut ce studenţi avem în facultate? Nu, ce
unul mai cu bun simţ, mai săritor, mai dornic să ajute şi pe învăţătoare am avut la şcoală pentru că aceea ţi-a pus
unul şi pe altul, bun la toate, cum se spune. Ceilalţi, însă, nu creionul în mână şi te-a învăţat prima dată să scrii. Deci ei i
înţeleg să urmeze exemplul bun ca să se mai împartă se atribuie meritul. Profesorul V-VIII are doar laude,
responsabilităţile mai ales faţă de părinţi. Aceasta se învăţătorul I-IV are merite. De acolo s-a creat viitorul
întâmplă chiar în familii creştine şi credincioase. E corect? inginer, viitorul medic, viitorul profesor, tot ce vrei, pentru
Părintele Calistrat: Să ştiţi că aici este o taină foarte mare. că el este cel care i-a deschis prima dată taina minţii, acolo
în popor se spune aşa: Cu ce mână dai cu aceea primeşti. în este pornirea. Dacă izvorul este bine curăţat, apa nu va fi cu
general, în toate familiile se va găsi, sau Dumnezeu va lăsa, nisip şi cu mâl niciodată. Dacă izvorul este de suprafaţă, tot
dacă omul a fost evlavios şi credincios şi cu teama şi frica timpul apa va mirosi sau va avea mâl într-însa şi atunci poţi
lui Dumnezeu, se va găsi un suflet bun care să poarte soarta să treci prin 70 de şcoli, la sfârşit esenţa e tot urâtă, nu are
şi grija acelei persoane. Am să vă spun cum. Sunt 3 copii, putere.
unul iubeşte mai mult părinţii, unul e mai darnic cu părinţii, Dacă la început rădăcina e sănătoasă, de acolo
unul e mai sentimental cu părinţii. Sunt 5 copii, unul e mai merge totul bine - asta sunt părinţii, ei trebuie apreciaţi, nu
apropiat de sufletul părinţilor. Sunt 7 copii, unul e mai la că sunt săraci sau bogaţi. Unora le este ruşine cu părinţii
inima lor sau îi iubeşte mai mult chiar dacă părinţii sunt lor, că sunt bătrâni, că sunt îmbrăcaţi nu ştiu cum, că arată
respingători, sau ei dau atenţie altuia care nu merită. nu ştiu cum, că nu au vocabular, că nu sunt prezentabili, că
Mie îmi place foarte mult, eu nu apreciez părinţii nu sunt nu ştiu ce personalităţi. Nu este adevărat. Dacă vrei
după vârstă sau după frumuseţe. Asta nu ştim noi, să apreciezi o mamă, să spunem că de la 10-15 ani începi
Dumnezeu o pune, Dumnezeu o ia. Dacă intrăm în cimitir, să te descurci şi singur, adică poţi să câştigi un ban, baţi un
aţi văzut câte chipuri frumoase stau pe cruci şi aşteaptă par, dai o coasă, prăşeşti o buruiană, dar faptul că ţi s-a
învierea morţilor. Au fost oameni ca şi noi, s-au bucurat de umplut de 3 ori pe zi castronul cu mâncare uşor sau greu,

312 313
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

comod sau poate lejer, faptul că ai fost culcat şi spălat, Deşi este o chestiune de folclor banală, în anii
faptul că ai fost alăptat şi purtat în braţe, dacă vrei să 1970-’80, era un cântec de muzică lăutărească, că un
respecţi cu adevărat, acestea nu pot fi cântărite, pentru că părinte poate creşte 7, 8 copii sau 10, şi în replică spunea,
acestea sunt adevăratele valori, aceea este mama de fapt. însă 7, 8 copii cu minte nu pot ţine un părinte. Adică, după
Nu este aceea căreia îi spui tu: Hai, mamă, eşti depăşită, ce i-a făcut mari, după ce i-a împlinit şi i-a făcut pe toţi
lasă-mă cu sfaturile dumitale. Aceea este mama care ţi-a bărbaţi cât brazii şi cât uşa, ei nu sunt în stare să aducă o
făcut cruce pe leagăn sau pe pernă când dormeai şi care a bucată de pâine celui care i-a crescut. într-adevăr, acestea
avut grijă la fiecare lingură să vadă cum înghiţi, sau la sunt de la Dumnezeu ridicări de har totale. Când vom vedea
fiecare castron pe care ţi l-a pus, să nu fie fierbinte, să fie oameni fericiţi dar nenorociţi, ţineţi minte, fericiţi dar
călduţ, să nu fie rece, să aibă gust. Pentru atitudinea faţă de nenorociţi, să ştiţi că din cauza părinţilor li se trage. Ştiţi ce
mama, Dumnezeu cere socoteală, acolo nu se iartă. spun?
De aceea spune că cel ce loveşte pe mama, nu-i - De toate am, nimic nu-mi lipseşte, dar nu am pace
putrezeşte mâna. Exact ca preotul, e acelaşi blestem. Poate sufletească, mă macină în fiecare zi.
să nu blesteme mama, lucrarea este la fel de aspră, pentru Şi ştiţi ce întrebare îi pun prima dată?
că aceasta nu poate fi cântărită. Aceasta nu poate explica, - Părinţii dumneavoastră ce fac?
nici psihologul, nici psihiatrul, nici sociologul, nici - Au murit.
filosoful, nici profesorul profesorilor. De ce acea femeie - Ce fel de oameni au fost?
care nu e constrânsă de nimeni şi de nimic, se ocupă de acel - Mama a murit la atâţia ani, tata la atâţia ani.
boţ de came şi îl face mare? - I-aţi îngropat frumos? Aţi avut grijă de ei? Aţi
Trebuie să recunoaştem, creşterea unui copil este avut o relaţie frumoasă?
jertfa cea mai mare! Chiar contest, că spun unii: ştii tu cât e - Aa, nu, Părinte, noi am plecat în lumea largă,
de grea călugăria? E cum ţi-o faci. Eşti leneş, îţi va fi greu, ne-am văzut de treaba noastră, ei au rămas, nu am putut să-i
nu-ţi place rugăciunea, îţi va fi greu, nu-ţi place postul, îţi căutăm, nu am avut timp de ei, au rămas cu un frate de-al
va fi greu, nu-ţi place programul, îţi va fi greu, dar dacă eşti nostru, pe mama au mai chinuit-o, au mai ţinut-o flămândă,
sprinten, cum se spune, nu ai nici o treabă. a murit bolnavă.
Dar a creşte un copil e o adevărată jertfa, de la a-1 - Dar de ce nu i-aţi dus oleacă de mâncare sau
legăna cu biberonul în gură, la o lingură de lapte sau la sân, medicamente?
până la a-i pune o haină pe el şi a-i da un statut e o mare - Nu am moştenit noi nimic şi nu ne-a interesat.
diferenţă. Aici este cel mai mare păcat pe care Dumnezeu - Dar ceea ce sunteţi de unde aţi moştenit? Să ştiţi
nu-1 va ierta pe faţa pământului nici unuia, nici celui care că nu aveţi cum să găsiţi fericirea. Mergeţi, puneţi
şi-a dus părinţii în azil, nici celor care nu i-au petrecut pe lumânări, faceţi parastas, cereţi iertare la mormânt, citiţi
ultimul drum la înmormântare, nici celor care nu i-au Psaltirea, faceţi rugăciuni, că povara va fi şi mai grea.
respectat.

314 315
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Şi îi mustru, le spun în faţă, Şi ştiţi când e mai grea? fărădelegile talel340 Deci, cine iubeşte pruncul, spune
Când copiii lor, că aşa şi părinţii au o vorbă: Să-ţi facă Solomon, nu cruţă varga, iar cine nu-şi iubeşte fiul, cruţă
copiii tăi ce mi-ai făcut tu mie. Ştiţi cât de bine se prinde? va rg a 341, în proverbe. Aşa întâlnim în iubire.
Ştiţi cât de consistentă este această vorbă? întocmai se Iubirea dumnezeiască este fără de măsură,
întorc. Vin şi spun: Părinte, mama mea m-a blestemat: „A nemărginită şi se dăruieşte celor ce o primesc pe ea şi spune
zis, să-mi facă copiii mei cum i-am făcut eu ei şi ştiţi că aşa acolo: Bucura-se-va dreptul de Domnul şi de auzul rău nu
îmi fac?” „Dacă mama trăieşte, du-te cu ea la preot sau la se va teme?42 Sau: Veseli-se-va dreptul de Domnul?43 Sau:
episcop să te dezlege, altfel aşa ai să te chinuieşti, pentru că Deschide-voi gura mea şi se va umplea de duh?44 sunt
acestea sunt urmările familiei neglijente faţă de părinţi sau cântări din psalmi. Dar ne ducem la iubirea duhovnicească.
faţă de respectul faţă de părinţi.” Iubirea duhovnicească a ucenicului faţă de bătrânul care îl
povăţuieşte şi a bătrânului faţă de ucenicul pe care îl creşte,
h. Măsura iubirii, toleranţei, bunătăţii este până la măsura în care Hristos a spus: Dacă dascălul
Graţia: în cadrul relaţiilor din familie, cu ce măsură se nu-şi face ucenicul măcar la fe l ca el sau mai mare decât
măsoară iubirea, toleranţa, bunătatea, cu a celui care o dă, el, nu a realizat nimic?45
cu a celui care primeşte sau cu măsura lui Dumnezeu? Deci este o iubire care trebuie să dea fruct, aceasta
Părintele Calistrat: Mai întâi, iubirea nu are măsură. este măsura iubirii. Fructul iubirii sunt faptele. Măsura să
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune aşa: Cine a încetat să nu fie sterilă, că noi spunem te iubesc, şi strângi fata în
iubească o clipă nu a iubit niciodată?31 Acelaşi Maxim braţe sau îţi îmbrăţişezi prietenul, dar este iubire din interes,
Mărturisitorul spune: Dacă oamenii ar cunoaşte cu este iubire egoistă, este iubire temporară, trecătoare, este
adevărat puterea iubirii, pământul s-ar topi de dragoste, iubire biologică, este iubire maternă, este iubire paternă,
dragostea ar f i mai puternică decât căldura soarelui care este iubire socială. Faptul că se îngrijesc la spital şi îşi dau
topeşte tot în ju r dacă doreşte .338 primul ajutor, este un gest de iubire, dar depinde cu ce
Dar legat de măsura cu care dăm iubirea sau măsura cuget îl fac.
cu care primim iubirea, avem un răspuns în Sfânta Scriptură La un moment dat se spunea că Dumnezeu va
categoric, scris în psalmii lui David care spune aşa: Cu cel măsura pe fiecare om după modul cum s-a închinat şi dă
ales, ales vei fi, cu cel cuvios, cuvios vei fi. Cu cel mândru, următorul răspuns: Toţi ne facem semnul crucii, dar
ochii îi vei zdrobi şi cu cel îndărătnic te vei îndărătnici?39 Dumnezeu nu va căuta la cel care a făcut crucea dreaptă, ci
Vedeţi? Iubirea nu are numai măsuri de bunătate,
iubirea are şi măsuri de îndreptare: Certa-voi cu toiag 340 Psalm 88, 32.
341 Solomon 13,24.
342 Psalm 111, 6.
337 Capete despre dragoste, în Filocalia II, EIBMBOR, Buc., 2009. 343 Psalm 63 ,1 1 .
338 Ibidem. 344 Catavasier, Buna Vestire, Cântarea I, irmos 7.
339 Psalm 17, 28-30. 345 Cf. Matei 10, 39.

316 317
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

cu ce cuget a făcut-o. Tu poţi să faci crucea dreaptă să te toată dinastia şi ierarhia casei. Dar cum? Cu durerea cu care
vadă cei din jur cât de credincios eşti, dar tu poţi să faci au suferit ei pierderea întâilor născuţi, aşa a suferit
crucea dreaptă că chiar crezi în Dumnezeu şi chiar II iubeşti Dumnezeu prigonirea poporului lui Israel de către egipteni.
sincer şi nu vrei să-I calci poruncile şi să-L superi. Dar Atunci ce a zis? Vă dau şi o plagă pe măsură!
Dumnezeu va şti acea m ăsură. Vedeţi? Acesta este La început i-a luat uşor, le-a stricat apa, le-a înroşit-
adevăratul fruct al iubirii - fapta. Era şi o vorbă populară: o în sânge, le-a dat grindină, le-a omorât dobitoacele, le-a
Unde-i dragoste curată acolo-i şi multă faptă. Nu cauţi dat lăcuste, le-a dat ţânţari, le-a dat broaşte, le-a dat toate
dragostea în vorbe, dragostea trebuie să rodească. Din belelele. Când a văzut că nu merge, ce a zis? Staţi că vă
dragoste S-a întrupat Hristos, din dragoste S-a născut lovesc exact unde vă doare. Omorându-le copiii, a lovit
Hristos, din dragoste S-a jertfit, din dragoste ne-a mântuit. direct în iubirea supremă. Nu există iubire mai mare ca
Din dragoste Se jertfeşte permanent în Sfânta Euharistie, nu iubirea biologică a părintelui faţă de copil sau a mamei faţă
spune? Pe noi înşine şi unii p e unii p e alţii şi toată viaţa de copil şi atunci Dumnezeu ce a făcut? A cutremurat
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Iarăşi, când cântă temelia. Deci, inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule
înainte de crez: Iubite-voi, Doamne\ Dacă nu-L iubesc pe şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele?46
Dumnezeu, nu am măsura Duhului Sfânt, revărsarea nu Nimeni nu te aduce la inimă curată şi la duh drept decât
există. Cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, pot suferinţa şi smerenia. Şi atunci, o măsură care stă la baza
veni duhuri de iubire cine ştie de unde, ea poate fi şi cunoaşterii iubirii reale, aceasta este - jertfa dreaptă şi
pătimaşă, nu trebuie să fie neapărat dumnezeiască. curată. Ce spune? Duhul umilit, inima înfrântă şi smerită,
Dar în cadrul familiei sunt cele 3 măsuri de iubire: Dumnezeu nu o va urgisi?41 Aceasta e măsura care îi place.
iubirea maternă şi paternă şi iubirea în raport cu poruncile Graţia: Părinţii Bisericii sunt iubitori de semeni şi
lui Dumnezeu. Acestea nu le schimbă nimeni. în momentul deosebind lucrurile, au spus că nu există oameni răi. Sunt
în care tu nu ţi-ai iubit copilul după poruncile lui oameni care lucrează cele rele şi urâte într-un anumit
Dumnezeu, acela este un copil ratat. Acela nu va fi moment sau în mod constant pe parcursul întregii lor vieţi.
spovedit, nu va fi împărtăşit, acela nu ştie de morală, nu ştie Părintele Ilarion Felea zice aşa: E mare păcat să socoteşti
de conduită, nu ştie de respect, nu ştie de cei 7 ani de acasă, omul nevrednic, vrednic şi p e cel vrednic, drept
acela este un copil crescut artificial, deci el va fi un sad al nevrednic?49. Cum se raportează afirmaţia Părintelui Ilarion
morţii. Felea la afirmaţia că nu există oameni răi?
Când au venit plăgile Egiptului şi Dumnezeu l-a Părintele Calistrat: Răutatea este o boală. Vă dau
pedepsit pe Faraon, dacă aţi fost atenţi, i-a pedepsit pe cei răspunsul acestei afirmaţii referindu-mă la Sfânta Scriptură.
întâi născuţi. De ce? în aceia trebuiau să fie toate darurile
duhovniceşti şi Dumnezeu i-a pedepsit pentru că ştia că pe 346 Psalm 5 0 ,1 1 .
aceia îi iubeşte cel mai mult Faraon şi tot poporul Egiptului 347 Ibidem 5 0 ,1 8 .
348 Felea, Ilarion, Duhul adevărului, Predici, Arad, ed. I, 1942, ed. a II-
ca mentalitate socială. De ce a lovit într-înşii? Le-a stricat
a, 1943, 565 p.

318 319
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Eclesiastul spune să nu spui răului rău şi bunului bun, Acelaşi om pentru cineva este rău, acelaşi om pentru cineva
pentru că ce este strâmb nu se poate îndrepta şi ce nu există este bun. Şi atunci, Sfanţul Xenofont de la Muntele Athos,
nu se poate număra?49 Şi aici ce vrea să tâlcuiască un cuvios care trăia prin peşterile Athonului, venind odată
Eclesiastul când spune aceasta? în momentul în care tu spui la el un ucenic i-a spus aşa:
cuiva că este bun greşeşti că bun este doar Dumnezeu, iar - Părinte, aş vrea să-mi daţi un cuvânt de învăţătură
măsura binelui se raportează numai la divinitate. Şi spune care să mă zidească pentru toată viaţa şi să nu greşesc
psalmistul David: Numai Tu cunoşti tainele şi rărunchii şi niciodată.
inimile?50 Bătrânul i-a spus aşa:
Deci atunci putem spune că cineva e bun şi vrednic, - Atunci fugi de oameni şi nu-ţi fă oamenii prieteni
când noi îi cunoaştem măsura inimii şi rărunchii şi tainele niciodată.
din interior. Că dacă aş avea toate darurile pământului şi - Dar asta nu este o măsură a egoismului şi a
p e toate le-aş face şi nu am dragoste nimic nu-mi însingurării?
foloseşte?51 nimic nu sunt. Vedeţi? Aici, noi oamenii - Nu. Aceasta este o măsură care te va face să nu
pământeşti apreciem măsura iubirii după binele făcut. greşeşti niciodată. Cel care azi te foloseşte mâine te poate
Suntem într-o problemă şi ne ajută cineva: Vai, ce om bun! sminti. Dar dacă îţi iei măsură, prieteni pe sfinţii din Vieţile
Dar acelaşi om bun care mie mi-a făcut un bine, poate sfinţilor, vei avea modele absolute şi nu vei greşi niciodată,
foarte bine să facă următorului un rău şi atunci, el deodată pentru că aceia au încetat de a mai trăi loruşi, trăiesc numai
din bun devine rău. lui Dumnezeu.
Aici la ce ajungem? Ajungem exact la elitismul Vedeţi? Aceasta vrea Ilarion Felea să spună că mare
acesta ortodox care se bazează pe aureolă şi nu pe cuvânt, greşeală este să spui vrednicului nevrednic, pentru că tu nu
în momentul în care ai ajuns în ortodoxie să faci paşii pe ştii, nu cunoşti lucrarea lăuntrică. Ce a spus Hristos? Tatăl
calea lui Dumnezeu, nu te mai măsori în sfânt sau bun, te
A
a dat toată judecata Fiului, iar Fiul a spus: Nu judec cum
măson in Dumnezeu. In clipa în care eşti curat cu inima vei vreau Eu, precum aud judec, adică, unde Tatăl îi spune:
vedea pe Dumnezeu. Aceasta este măsura bunătăţii: Fericiţi Binecuvântaţii Tatălui Meu, dar Hristos ce spune? Mergeţi
cei curaţi cu inima că aceia vor vedea p e Dumnezeu?52 Şi şi moşteniţi împărăţia gătită vouă,354 nu spune: Dar tu cum
de unde ştim lucrul acesta? Să vă dau o pildă. Noi obişnuim ai dobândit-o? Ce ai făcut de ai primit-o? Nu. Nu trece la
să spunem despre anumiţi oameni care fie ne sunt prieteni analiză. Aici nu e vorba de psihanaliză, aici este vorba de
sau cunoscuţi: Vai, ce om bun! Şi altul spune: Lasă că-1 strălucire. Noi avem un chip, avem o lumină: însemnatu-s-a
cunosc eu pe acela, am auzit eu de acela, uite aşa, aşa, aşa.

349 Ecclesiastul 1,15.


350 Psalm 7, 9.
351 Cf. I Cor. 13,3. 353 Ioan 5 ,2 7 .
352 Matei 5, 8. 354 Matei 25, 34.

320 321
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

peste noi lumina feţei Tale, Doamne. Cu pace ne vom culca încurcat la mântuire fapta lui cutare sau a lui cutare, când tu
nu ţi-ai făcut datoria în dreptul tău?
şi vom adormi?5
în momentul în care spune: Nu vă cunosc p e voi?56 - Da, să ştiţi că aveţi dreptate, îmi dau seama.
e clar că aceia nu sunt cu Dumnezeu şi Fiul lui Dumnezeu - Mergeţi şi puneţi mâna pe rugăciune!
va spune: Plecaţi, blestemaţilor?51 Ce aţi căutat la Tatăl Nu mai stau să fac teoria chibritului cu fiecare om în
Meu? De aceea Ilarion Felea se referă să nu spui parte, să-i explic că el e în afara problemei spirituale. Ce
nevrednicului vrednic şi vrednicului nevrednic. Pentru că fac? încep să aşez canon pe hârtie după patimile pe care le
noi nu cunoaştem măsura lor. Spune Ioan Evanghelistul şi are. Le dau şi Acoperământ să se liniştească şi îngerul să fie
acesta cred că e cel mai concludent răspuns: Cine ju decă linişte şi psalmii 37 şi 67 să termine cu duşmanii şi 7
mai înainte de Hristos p e aproapele antihrist este?5 Eu nu împărate ceresc să se lumineze şi Paraclisul să aibă ajutor şi
mai am nevoie de 666, în clipa în care eu dau sentinţe în Sfântul Spiridon să aibă spor şi Mihail şi Gavriil să fugă
demonii. Zice:
jurul meu, deja diavolul e în mine.
Personal mai obişnuiesc la spovedanie şi folosesc - Părinte, dar nu mi-aţi dat prea multe?
această armă. Vine câte cineva, se aşează în genunchi şi - Fă din toate câte puţin şi ai să vezi care-i folosul.
spovedeşte pe şefa de magazin, pe şefa de la taxi, pe Când vine data viitoare, ştiţi ce spune?
cumnată-sa, pe soacră-sa, pe mamă-sa, pe soră-sa, pe - Părinte, mi-aţi dat un canon greu, dar ştiţi că parcă
am cunoscut?
cumnată-su, pe cutare, şi zic:
- Pot să vă adresez o întrebare? - Vedeţi, dacă aţi înlocuit bârfa cu rugăciunea?
Şi mă întreabă aşa mirată: Este una să te rogi şi alta să bârfeşti. A judeca şi a
- Da, ce vreţi să ştiţi? cleveti şi a denigra pe cineva, e o suferinţă. Aşa cum în
- Nu ai auzit? E dus Dumnezeu în concediu? cancer se dă morfina, aşa este bârfa pentru omul ticălos.
- Nu ştiu. La ce vă referiţi? C ând bârfeşte, el simte că şi-a acoperit o parte din
- Văd că v-a dat dumneavoastră dreptul de a judeca neputinţe arătând că mai este cineva ca el, dar de fapt, el
problemele altora. Aţi venit pentru problemele cuiva sau nu-şi vindecă patima. Patima lui rămâne aceeaşi, dar e
pentru ale dumneavoastră? bucuros că mai are 2-3 semeni, nu e singur cu meteahna
- Nu, dar să nu mă înţelegeţi greşit. V-am spus aşa aceasta. El putea fi mai bun dar metehnele acelora i-au
schimbat lui direcţia.
ca să ştiţi.
- Dar nu mă interesează. Dumneata ai venit să spui Şi atunci, sigur că această boală a răutăţii, s-a
ce te doare în suflet pe tine, nu ce face aproapele. Cu ce te-a demonstrat şi ştiinţific şi patristic că cea mai slabă speţă de
oameni sunt aceştia: invidioşii, zavistnicii, răutăcioşii şi
355 Rugăciunea de după cină.
egoiştii. Pentru că atunci când eşti egoist şi cineva face
356 Matei 25,12. ceva bun, nu-ţi place, dacă eşti răutăcios, chiar dacă cineva
357 Matei 25,41. a făcut ceva bun, nu poţi accepta. Trebuie să găseşti un
358 Cf. I Ioan 2, 10.

322 323
1

Graţia Lungu Constantineanu________________________________ Despre familia ortodoxă

cusur chiar dacă nu este, dar să ai tu împlinirea sufletească Sunt boli cronice şi acute. Cele acute se pot vindeca
că nu ai putut face tu lucrul acesta dar de ce să spună acela pentru că sunt provocate, cele cronice deja sunt învechite.
că l-a făcut bun? Şi atunci se justifică tocmai prin aceste Aşa e şi între credincioşi. Ca să înţelegeţi, vedeţi, noi în
argumente care demonstrează boala sufletească din om. general avem texte despre iubire. Acestea sunt la nivel de
Pentru că în momentul în care el e mulţumit şi e frazeologie. Este foarte frumos să mergi să îl asculţi pe
liniştit, nu-1 interesează de altul. E treaba aceluia, îl priveşte Părintele Galeriu cu cât patos vorbeşte despre Dumnezeu.
personal. Ce mă interesează pe mine că acela nu ştie să se Efectiv ţi se umple inima de bucurie. Este o mare onoare să
descurce? L-o lumina Dumnezeu când va găsi de cuviinţă. ai ocazia să-l asculţi pe Părintele Stăniloae când vorbeşte
Sau ce mă încălzeşte pe mine că acela nu se împacă cu despre românism, dar cum? La modul la care dânsul l-a
nevasta lui? îl priveşte direct şi personal. Sau ce mă înţeles şi l-a trăit. Dar când tu vii într-un sat de oameni care
deranjează pe mine că acela nu posteşte? Care e treaba, eu nu ştiu să respecte o lege, tu nu poţi ţine în ogradă un pom
postesc pentru el sau pentru mine? Eu postesc ca să-i sau un animal, că fură şi sparg!? Zici: Doamne, m-am dus
demonstrez lui că eu pot şi el nu poate? Deci e o boală care din ţara asta să nu mai văd nimic. Aceasta se raportează de
ne frământă. Acestea se numesc frustrări. Este frustrarea în la situaţie Ia situaţie. Noi nu putem impune. într-o zi a venit
societate, când, poate unii oameni nu au reuşit în viaţa lor un tânăr şi mi-a zis că a fost la un preot:
să facă o casă sau alţii nu au reuşit să aibă un copil. Am - Ştiţi, Părinte, eu mă acomodez foarte greu în
întâlnit persoană care mi-a spus aşa: societate cu semenii.
- Părinte, să ştiţi că eu urăsc copiii. - Nu ştii să iubeşti.
- De ce? - Ştiţi, Părinte, eu foarte greu m-am acomodat cu
- Părinte, mie nu mi-a dat Dumnezeu copii şi mă prietena mea şi foarte des ne cicălim.
lupt cu această patimă. Când văd copii la cineva în braţe şi - Nu ştii să iubeşti.
sunt frumoşi, sunt invidioasă, cum acela să aibă şi eu nu? - Ştiţi, Părinte, eu foarte greu mi-am găsit un loc de
- Atunci de ce nu aţi înfiat unul? muncă.
- Ei, nu, dacă nu a fost să fie de la mine!? - Nu ştii să iubeşti.
- Vedeţi egoismul? Dar cine ştia că acel copil e al E foarte uşor să dai răspunsuri evazive sau e foarte
dumneavoastră sau nu, îl alegeaţi frumuşel sau curăţel sau uşor să speli responsabilitatea de pe mâini şi să o plasezi
cum vă plăcea, vă alegeaţi un copil pe plăcere şi atunci vă celui în cauză dar să nu te raportezi concret la tine. De
lăudaţi că şi dumneavoastră aveţi copii. Substituiaţi un titlu exemplu, eu am avut odată ocazia, mi-a spus cineva:
de mamă, chiar dacă era de natură sufletească şi nu era de - Părinte, mie mi-a dat Dumnezeu de toate, eu aş
natură trupească, dar aveaţi un câştig. vrea să fac bine.
- Ei, nu, aşa nu. - Vreţi să faceţi bine cu adevărat? Eu vă dau o şansă
- Nici jertfa nu vrei dar nici de suferinţă nu vrei să de a face bine. Vă rog în fiecare sâmbătă, faceţi 100 de
te vindeci. pacheţele cu o banană, un biscuit, o ciocolată, un pachet de

324 325
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu

şerveţele, un comuleţ sau o prăjitură împachetată şi mergeţi însuţi. 361Sau dă-ţi viaţa pentru aproapele. N-o să ne-o dăm,
la Socola şi împărţiţi acolo la bolnavi că aceia cu adevărat eu nu cred că suntem în stare, suntem prea mici şi ticăloşi.
nu au soartă, sunt într-adevăr nenorociţi. Poate pentru un copil de-al nostru ne-am băga şi în foc, sunt
- Părinte, ne mai întâlnim şi discutăm. ferm convins de lucrul acesta. Dar pentru aproapele nu
Nu l-am mai văzut, aşa a venit el să facă binele. avem noi măsura să ne dăm viaţa, dar măcar să ne dăm
Deci pentru a ne afişa, noi ştim să promovăm binele, dar dragostea, nu viaţa.
pentru a ne arăta binele făcut este foarte greu. Iubirea se G raţia: Dar şi copilul este aproapele.
împarte în două categorii: iubirea sterilă fără fructe, care Părintele Calistrat: Mă refer la dragoste exceptând
înseamnă vorbă goală, seacă, fără nici un fundament şi nici dragostea biologică care nu este contestabilă. Şi spune
o ancorare în realitate, faţă de cea dumnezeiască care e acolo, dacă aţi făcut bine celor ce vă răsplătesc vouă, nu
totul, faptul că noi fespirăm acum oxigen e dragoste aveţi nici o plată?61 Faceţi celor ce nu vă pot întoarce. Eu
dumnezeiască, că am putea fi morţi într-o clipă şi iubirea copilul îl îngrijesc, la bătrâneţe e sprijinul meu, spune,
pură care înseamnă jertfă, implicare şi suferinţă. Dacă munca tinereţii este odihna bătrâneţii. Copilul, în
cineva e cu piciorul rupt, i-1 bandajezi şi îl duci până acasă, momentul în care îl iubesc, îi culeg roadele, îmi aduce un
e o jertfa. Dacă cineva e flămând în drum, chiar îi cumperi premiu, îmi spune mamă, mă sărută, mă îmbrăţişează,
o pâine şi i-o dai. Dacă cineva e bolnav şi nu are bani de doarme lângă mine, mă consolează, mă drăgăleşte când
medicamente, chiar îi cumperi un medicament. Chiar dacă sunt supărat.
nu-i vindeci tu boala, pe 3 zile îi ameliorezi durerea, tu ai Dar semenul, cel străin, pe care eu nici nu-1 cunosc,
participat la suferinţa lui. Aceea este iubire, restul sunt când i-am făcut aceluia un bine, de abia de acolo plata e din
poveşti, sunt texte. cer. De aceea v-am spus, cine poate să se jertfească cu
Noi putem argumenta iubirea în cele mai frumoase adevărat pentru aproapele, de la o bucată de pâine până la
termene. Este foarte frumos să-l asculţi pe Dan Puric, ţine .... Mi-a plăcut un gest al Părintelui Arsenie Papacioc, zice:
sala în picioare 2 ore, dar am pus odată întrebarea: Ce s-a Fusesem deţinut, nu ştia nimeni cine sunt, eram eliberat. A
prins din această învăţătură de cineva după ce a plecat din venit la mine unul şi a spus: Dă-mi şi mie ceva că mi-e
sală? El spune: A vorbit frumos. Sunt de acord. E un om foame. Zice: Frate, nu am ce să-ţi dau, dar uite, să nu pleci
titrat, un artist, e un om de cultură. Dar ce au învăţat cei cu mâna goală, ia o mână caldă şi i-a strâns mâna. Da, e un
care l-au ascultat, când ei nu ştiu că în rugăciunea Tatăl gest de nobleţe. Dar acuma eu nu pot să-l imit pe Părintele
nostru spune: Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi Arsenie Papacioc şi când vine cineva: Dă să-ţi strâng mâna.
noi iertăm greşiţilor noştri?359 Sau am venit să slujesc, nu Acela este un caz singular cu care bătrânul a vrut să
să mi se slujească .36° Sau iubeşte p e aproapele ca p e tine demonstreze că adevărata iubire merge până la compasiune.

359 Matei 6,12. 361 Matei 22, 39.


360 Cf. Matei 20, 28. 362 Cf. Matei 5, 46-47.

326 327
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Faptul că pe mine mă doare că ţie ţi-e foame, e un gest de mod direct, vezi dacă merită că nu e obligatoriu, înseamnă
nobleţe. Dar ca eu să mă eschivez sub gestul nobleţei, şi tu că a ştiut ce să facă cu bogăţia sa.
du-te şi rezolvă-ţi foamea, nu este o chestiune concretă.
Este o vorbă, am plecat amândoi la drum, tragem amândoi j. V irtutea discernerii
la jug. Am plecat amândoi la brazdă, mergem amândoi pe Noi trebuie să fim cu discernere când luăm
brazdă, că atunci se împlineşte proverbul: Calul ară, boul decizii, nu după ce le-am luat. în momentul în care ai făcut
treieră. greşeala, asumă-ţi riscul greşelii şi răspunderea personală
pentru ceea ce ai greşit! Nu te juca cu focul! Adică nu te
i. Iubirea agapis juca cu viaţa ta! Când spune că Iov avea slugi cu brâu de
Graţia: Aţi arătat frumos această iubire de aproapele, aur, înseamnă că a ştiut ce avea în gospodăria lui. Când
manifestată concret prin fapte. în zilele noastre, bunătatea spune că Avraam avea turme şi vite şi oi dar a fost plăcut
aceasta şi iubirea faţă de aproapele, când se manifestă înaintea lui Dumnezeu.
concret, de cele mai multe ori, este luată drept prostie şi întorcându-mă la dragostea duhovnicească, acum
revin la iubirea cu dreaptă socoteală. Sunt persoane care o vin şi îmi pun argumentul pe care l-am spus atunci: în
iau abrupt în a-şi manifesta iubirea faţă de aproapele, li se momentul în care eu te iubesc pot să te şi corectez că tot
cere atât de mult încât nu mai pot face faţă, ajung ele să din dragoste o fac, deci tot o filantropie este să-ţi arăt că
clacheze, ajung ele în stare de disperare şi atunci nimeni nu un om care este bun de muncă stă cu mâna întinsă, şi atunci
le întinde o mână. Sunt cazuri concrete de felul acesta. Ce ce fac? Aici intervine o nouă virtute legată de porunca
se poate face? dragostei - virtutea discernerii. Noi în viaţa pământească
Părintele Calistrat: Mi-a plăcut ce aţi motivat. Aici trebuie să discernem în ce măsură facem bine şi în ce
vorbim de iubirea agapis în ceea ce aţi prezentat măsură nu putem face bine. Este un proverb în Sfânta
dumneavoastră şi vom analiza şi acest factor din punct de Scriptură: Dacă îţi cere cineva haina, dă-i şi cămaşa .363
vedere al iubirii. De exemplu, iubirea agapis este partea Adică în măsura în care poţi, fa milostenie cât mai
filantropică a creştinătăţii şi aici este implicată de la sufletească şi cât mai intimă şi cât mai apropiată de
vasiliada Sfântului Vasile cel Mare care n-e arătat nouă ce semenul tău, dar nu uita niciodată că haina este pe piele
este spitalul creştin până la milostenia din colţul străzii, la adică nedistrugându-te pe tine (Ioan Gură de Aur, Tâlcuirea
cerşetorul care întinde mâna pentru un ban sau o felie de Evengheliei de la Matei). De exemplu, cum aţi spus, unii
pâine. Trebuie să înţelegem două lucruri. Mântuitorul Iisus dau, dau, dau. Aici e vorba tot de o lipsă de discernere.
Hrisos ne-a dat nouă o măsură, să nu ştie stânga ce face Binele se face în tru ajutorare, nu în tru împlinire.
dreapta, ceea ce înseamnă că trebuie să avem o discreţie în momentul în care eu văd un om cu piciorul rupt
absolută şi permanentă. Apoi ne-a spus să asude şi îl pun în maşina mea şi îl duc la spital, suport bandaj area,
milostenia în mâna ta. Aici numai nu a vrut să spună în
363 Cf. Matei 5,40.

328 329
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
spitalizarea şi l-am adus acasă, pot să pun lângă el o plasă măsura. Noi avem impresia că ortodoxia ar avea nevoie de
de pâine şi să-i spun: Ajuta-te-vor copiii tăi sau familia ta o publicitate care să pornească din ceva, nu.
de acum încolo. Mulţumesc lui Dumnezeu că am putut face în momentul de faţă avem 3 mari lucruri: Este
până aici. Dacă pot, voi mai trece. televiziunea Trinitas pentru cine e bolnav sau zace în pat,
Graţia: Ca în Scriptură. este radio Trinitas pentru cine poate auzi, în rest este
Părintele Calistrat: Exact. Când mă voi întoarce, ce ai biserică şi slujitori pentru cel ce este apt şi poate. în
cheltuit îţi voi plăti. L-a pus pe asin, l-a dus la casa de momentul în care informaţia pedagogică şi intelectuală
oaspeţi, a dat doi dinari gazdei, a plecat şi s-a dus în drumul circulă, noi nu avem motiv să ne plângem că avem
lui. Aici este problema binelui făcut, când facem un bine, obstrucţie la fapta bună sau nu am şti până unde să o facem
trebuie să-l exprimăm în primul rând faptic. Aceasta este sau până unde să ne oprim.
concreta măsură. Hristos a avut grijă să ne lase nouă pilda Dar în momentul în care noi mergem spre zidirea
samarineanului milostiv. El nu a stat în calitatea de cuiva şi la distrugerea noastră, noi intrăm deja sub păcat,
samarinean să înceteze lucrarea lui pe cale, unde avea de intrăm sub incidenţa canoanelor. Să iubeşti pe aproapele ca
dus, şi să se ocupe de bolnavul respectiv. îţi acord o mână pe tine însuţi. Păi tu cum îl iubeşti pe aproapele dacă pe tine
de ajutor, îmi pun sufletul pentru tine, te ridic, te nu te iubeşti, te distrugi?! înseamnă că tu şi pe acela îl
revitalizez, cum se spune, te resuscitez, dar eu mă duc mai distrugi aducându-1 într-o stare de nepăsare. Ceea ce
departe în drumul meu. spuneaţi dumneavoastră, mi-am găsit fraieri de exploatat.
Deci eu nu trebuie să-mi distrug familia, să-mi Nu. Dacă o mamă munceşte din greu şi îi mai trebuie 10
neglijez îndatoririle şi obligaţiile pentru că sunt creştin. pâini, mă duc şi i le dau la sfârşit de săptămână că acela e
Este cea mai mare greşeală pe care o folosesc semenii într-adevăr un ajutor, dar nu mă apuc eu să-i cumpăr toată
noştri, când spun unele persoane: „De bărbat mă las dar de pâinea. Dacă cineva nu are de încălţat şi i-am dat odată de
biserică nu sau de familie mă las dar de biserică nu.” Nu, în încălţat, asta nu înseamnă că el de acuma nu este obligat să
clipa în care tu ai lăsat familia sau ai lăsat îndatorirea muncească, ca pentru data viitoare să-şi ia singur de
socială din jurul tău, ceea ce ţi se atribuie ca lucrare doar de încălţat.
dragul de a arăta că eşti ortodox, ai ieşit din regula
bisericească şi deja ai călcat porunca. Deja tu faci spre k. Filantropie educaţională
sminteală şi înaintea lui Dumnezeu nu mai este primit. Milostenia, filantropia trebuie să fie educaţional-
La Dumnezeu este prim it numai ceea ce faci cu pedagogică, acesta este un lucru obligatoriu. Dar noi nu
dreapta socoteală. în momentul în care nu ştie stânga ce învăţăm nimic din milosteniile acestea! Am întâlnit
face dreapta, tu ai făcut o faptă corectă, pentru că noi nu persoane care mi-au pus prompt problema:
trebuie să ne afişăm. Aceasta este marea taină a ortodoxiei. - Părinte, Biserica Ortodoxă de ce nu se implică în
Noi nu am reuşit în ortodoxie să descoperim standardul, activităţi sociale cu spital, cu azile cu bătrâni?
- Se implică în măsura în care se poate.
330 331
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Prima datorie a Bisericii Ortodoxe a fost să-şi - Dar ştiţi că Dumnezeu nu vrea să vă ajute la
consolideze problema lăcaşurilor de cult, să aibă lumea problema aceasta?
unde se ruga, pentru că nici acestea nu au fost. Pe timpul - Cum ne spuneţi treaba asta? D a’ noi venim la
comunismului au fost reduse la jumătate, au fost distruse, dumneavoastră cu atâta credinţă şi cu atâta convingere că
nu au permis să se construiască. S-a făcut organizarea şi rezolvăm problema şi dumneavoastră spuneţi că Dumnezeu
sunt protopopiate şi sunt asistenţi sociali şi s-au făcut nu ne ajută?
cantine cu mâncare caldă. Preoţii au început să-şi cunoască - Da, nu vrea să vă ajute la treaba aceasta.
enoriaşii, ei decid cine este necăjit şi cine merită pacheţel, - Dar de ce spuneţi treaba asta?
ei decid unde trebuie să meargă cineva să ajute acasă, ei - Pentru că nu L-aţi întrebat pe Dumnezeu când aţi
decid cine are nevoie de un însoţitor, ei decid unde trebuie dat. V-aţi dus voi la biserică să faceţi un pomelnic şi să
să te duci să ajuţi un bătrân. în general, mulţi confundă întrebaţi de un duhovnic: Părinte, să dăm noi aceşti bani?
filantropia cu următorul lucru. Eu nu am fost niciodată de -N u .
acord cu lucrul acesta. Vine câte o pereche de oameni la - Atunci, de ce veniţi acuma şi îl întrebaţi pe
mine şi spune: Dumnezeu? Uite ce spune în Scriptură? Sunt Eu
- Părinte, nu cunoaşteţi vreo bătrână neputincioasă împărţitorul averii voastre? E cezarul. Acolo ajungi mata şi
care are casă, să o luăm noi să o îngrijim ca să ne rămână rezolvi problema.
casa? - Cum, şi dacă citim Psaltirea nu-1 bate Dumnezeu?
- Dar dacă tu nu ai pentru tine, cu ce să o îngrijeşti - Nu, tot pe voi vă bate. Ştiţi de ce? Nu a asudat
pe ea? Bătrâna aceea, de-abia trăieşte ea, dacă te mai duci banul în mâna voastră ca să ştiţi de ce l-aţi dat.
tu care nu ai casă şi nu ai din ce trăi, tu cu ce o ajuţi? - Nu, Părinte, nu suntem de acord cu treaba asta.
Aici iarăşi intervine discernerea. Trebuie să fii - îmi pare rău, nu sunt supărat cu nimic.
împotriva unui asemenea act. Sigur că în momentul în care După o vreme, mi-au trimis un pomelnic prin
cineva ţi-a luat prin vânzare-cumpărare sau donaţie sau altă cineva. Eu am recunoscut şi numele şi cerinţa şi am
metodă de uzufruct, ţi-a luat gospodăria sau averea şi a întrebat:
început să ţi-o administreze şi te aduce la sapă de lemn sau - Aceşti doi oameni nu au vârsta aşa şi aşa, nu au o
te ucide, acolo este păcatul tău, acolo nu mai intervine maşină aşa?
Dumnezeu. Au venit într-o zi doi oameni la mine şi au spus - Ba da.
aşa: - Spune-le că au mai fost la mine şi au acelaşi
- Părinte, noi am dat nişte bani mulţi cuiva, fără răspuns, Dumnezeu nu-i ajută în această problemă.
documente şi acuma suntem supăraţi că nu-i putem Aici aş vrea iarăşi să clarificăm o problemă simplă
recupera. Vrem să facem un pomelnic de rău, să-i pomeniţi, pe care trebuie să o înţelegem. în Biserica noastră Ortodoxă
să le arate Dumnezeu că şi-au bătut joc de noi. se vorbeşte mult de filantropie, dar nu se specifică un lucru,
nu numărul de bani daţi te ajută să intri în rai, nu numărul

332 333
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
de bani daţi te scutesc de atribuţiile tale de creştin, nu - Mai mare protocol ca Sfânta Liturghie nu există
numărul de bani daţi te scutesc pe tine de judecata lui Dacă eu pot să-l văd pe un om spovedit şi împărtăşit, am
Dumnezeu. Ai venit la biserică, că aşa ne rugăm, ctitori, făcut totul pentru el.
miluitori, binefăcători, osârduitori şi binecredincioşi ce se Dacă eu îl văd pe un om că vine la biserică şi se
roagă în sfânt locaşul acesta. Dar totodată ctitorul înseamnă roagă, acolo este toată plenitudinea dumnezeirii, pentru că
că are un plus dar o face din evlavie, nu din emfază şi dacă eu i L-am pus pe Dumnezeu într-însul şi i-am luat 100
figuraţie sau din mândrie. Binefăcătorul o face la fel, că îi de lei pentru pomelnicul de morţi sau de vii la anual, aceea
prisoseşte, miluitorul o face la fel că are inimă bună şi vrea e o mare realizare. Dacă el mi-a lăsat 100 de lei şi crede că
să facă, apoi osârduitorii, cei care se străduiesc să facă fapte cu aceasta şi-a rezolvat problema, m-am osândit şi eu şi el.
bune şi ei şi se luptă să ţină calea cu Dumnezeu, cum sunt Clar să fie, noi ne-am înşelat unul pe altul, nu există.
băbuţele noastre, o prescură, un bănuţ, o lumânare, un E o mare datorie a duhovnicului şi în special a
colăcel, o sticlă de ulei. povăţuitorului şi a celui ce are duhul discernerii, să se
Nu înseamnă că cei de la urmă, osârduitorii şi ocupe de această problemă a filantropiei. Şi în cantina de
binecredincioşii care se roagă sunt cu ceva mai jos decât cel săraci, dau o mâncare, cunosc oamenii din parohie,
de sus care a venit cu căpiţa de bani, nu. Aceasta înaintea persoana aceea e săracă, aceea e bătrână, aceea e
lui Dumnezeu este egal cu zero. El nu cântăreşte lucrui neputincioasă, aceea e bolnavă, aceea are pensie mică,
acesta, că tu ai dat bani şi ai scăpat de făcut pravilă, tu ai aceea nu are venit, aceea e şchioapă, aceea e cu ciroză,
dat bani şi ai scăpat de făcut canon, tu ai dat bani şi ai aceea e cu cancer. Şi îi miluiesc cu toată dragostea în
scăpat de a te ruga, tu ai dat bani şi ai scăpat de postit, ai numele lui Iisus Hristos, dar nu răspund eu Biserică de
scăpat de mers la biserică sau ai scăpat de închinat, nu. Este îndatoririle sociale ale societăţii.
o avertizare în plus că tu trebuie să fii şi mai credincios că Pentru aceasta avem protecţia socială, pentru
eşti pomenit în rândul ctitorilor. Tu deja eşti un om de vază aceasta avem minister de resort, pentru aceasta avem
al bisericii, tu deja faci parte din elită, din oamenii de duh ai resurse umane, pentru aceasta avem Ministerul Afacerilor şi
bisericii. Ai rupt din lumea ta pământească şi te-ai dăruit lui Administraţiei Publice, pentru aceasta avem Ministerul de
Dumnezeu, nu numai cu banii aceia ci şi cu trupul şi cu Finanţe, pentru aceasta avem Ministerul Sănătăţii şi
inima. Că aşa trebuie să-l iubeşti pe aproapele, ca pe tine Ministerul de Comerţ, ca să verifice toate aceste treburi. Ei
însuţi. Hristos este aproapele tău în cazul acesta, că Lui i-ai se ocupă de mersul social. Când spune că un om are liber
dat. Păi, nu-I dai banul şi îl saluţi, ci îi dai banul şi pe autobuz, aceasta e treaba Ministerului Transporturilor,
comunici cu El. Aceasta trebuie să înţeleagă şi să disceamă ştie că pensionarul acela şi-a făcut datoria, a fost un om de
oamenii. Sunt buni cei ce dau bani la biserică dar trebuie şi demnitate al societăţii şi îi acordă acest drept să urce în
credinţa lor. Cineva mi-a reproşat odată şi a spus: autobuz gratis. Aceasta e o binefacere a societăţii care pe
- Părinte, am observat că nu prea le aveţi cu drept îşi respectă semenii. Căci ce e societatea? Ansamblul
chestiunile acestea de protocol. nostru, al tuturor.

334 335
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Graţia: Primăria plăteşte firma de transport local. şi era o căndeluţă şi oamenii se mai rugau acolo, aveau ei
Părintele Calistrat: Da, e adevărat, dar e un gest de evlavie la icoana aceea. Eu la un moment dat îi spun:
umanitate faţă de cel care cândva ţi-a muncit şi a pus la - Bunică, câţi ani ai?
temelia ţării o cărămidă. De ce vă spun lucrul acesta? în -7 8 .
momentul în care eu fac acest act filantropic, eu ştiu cui îl - Trăieşte soţul?
fac. De aceea, poate să judece cine vrea Biserica cât - Nu, a murit.
doreşte. Episcopul nu s-a făcut episcop ca să strângă babele - De când eşti în curăţenie?
abandonate, preotul nu s-a făcut preot să spele moşnegii - D e la 72.
beţi din şanţuri, preoţii şi clerul nu s-au făcut clerici ca să - Ai fost căsătorită?
umple biserica de slăbănogi, ologi, ciungi şi şchiopi şi orbi -D a .
şi surzi şi să-i întreţină că ei vor să ducă viaţă uşoară şi - De câte ori?
comodă, nu. - De 3 ori.
Acei oameni, la rândul lor sunt părinţi, frate şi soră, - Ai copii?
acei oameni, la rândul lor sunt mamă şi tată, fiu şi fiică şi - Nu am copii.
bineînţeles că în derularea programului filantropic intervine - Ai lucrat în viaţa asta?
asistentul social cu sociologul primăriei şi analizează, ce a - Nu, eu am fost mai mult pe lângă casă, am fost
făcut omul acesta? A muncit 10 ani. Cât are pensie? 100 de bolnavă.
lei, trece-1 pe listă, îl ajutăm. Ce a făcut omul acesta? A - Bunică, ştii ceva? Nu te supăra, dar casa unde ai
ajuns pensionar, nu a avut copii şi nu-i ajunge, are pensie trăit, gospodăria, pământul.
mică. A muncit 30 de ani la stat, îl ajutăm. Aici intervine şi - Aa, le-am vândut muică şi le-am pierdut şi nu mai
azilul, intervine şi ajutorul de binefacere şi controlul de am.
sănătate gratis. Dar când cineva întreabă: El ce a făcut? A - Să nu mai plângi la Maica Domnului şi să-i spui
fumat şi a băut toată viaţa. Du-te la tatăl tău pe care l-ai că nu ştie să te ajute. Tu nu ştii să te ajuţi. Nu, acuma
slujit să te hrănească! Biserica nu te poate ajuta. Acuma trebuie să te întorci.
Mi-a spus mie odată o femeie, acesta este un act Elena o chema şi după vreo 3 ani de zile mi-a spus
concret trăit de mine. Spovedeam de obicei în pridvor pe cineva că a decedat. O pomenesc la morţi dar vreau să vă
vremea când eram la Bâmova şi aud acolo la Maica spun că imediat am luat atitudine. Stai un pic, trebuie să ai
Domnului o rugăciune spusă de o femeie care spunea: motivaţie pentru care Biserica să se implice în viaţa ta. Deci
Maica Domnului, dar sunt credincioasă, cum adică, pe mine tu nu ai bătut o metanie în viaţa ta, nu ai ţinut un post de
nu mă ajuţi? Dar ce fel de sfântă eşti dacă nu ţii cont de miercurea şi vinerea, nu ai ştiut de o Sfântă Liturghie şi la
rugăciunea mea. Se certa acolo cu Maica Domnului. bătrâneţe ţi-ai adus aminte că te salvează Biserica? Nu.
Imediat după uşă era Prodromiţa pictată de cineva amatoare Dumnezeu pe cei ce greşesc cu moarte îi va pedepsi, adică
Dumnezeu este şi al dreptăţii, nu al fărădelegii. Chiar dacă

336 337
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

pare greşit sau radicalist, dar să ştiţi că aşa trebuie judecate vin, era pe jumătate şi o pâine tăiată în jumătate, că atâta
lucrurile. Ce ar fi să vezi toţi preoţii şi episcopii umblând avea. Dar nu a evitat de a pomeni mortul respectiv şi de a
după toţi oamenii cărora nu le place viaţa şi integrarea în pune pomelnicul pe masă cu 1 leu. Am întrebat: Faceţi
societate, să-i culeagă să-i ajute? parastas? Aa, nu, măcar o rugăciune de dezlegare. în
Biserica Catolică este un imperiu imens de modestia ei se simţea cumva atinsă că probabil aş fi
populaţie şi într-adevăr Occidentul este bogat, nu a dus întrebat-o că e prea puţin. Nu, niciodată.
războaiele Europei, au bani, nu au construit, nu au refăcut, Am avut ocazia să mai văd un lucru care m-a
nimic, numai au supt, cum se spune, binele progresului şi fascinat, tot dintre persoanele în vârstă. De ce vă spun că
atunci, sigur că îşi permit să facă acele filantropii. Dar să evlavia adevărată e una şi făţărnicia e alta? A venit în
ştiţi că am observat şi la ei că e o regulă şi o disciplină de biserică, a pus o farfurioară micuţă, cu o colivioară foarte
fier. Nu intră cine vrea şi nu face ce vrea. Chiar dacă micuţă cu o lumânărică, un păhărel de vin şi un colăcel mic
aparent ei sunt o imensă industrie a filantropiei sau sunt o cum se vând pe sfoară. După parastas mânca cuminte
imensă industrie a faptei bune, la ei sunt reguli foarte într-un colţ şi spunea singură: Ei, te-am pomenit şi pe tine,
ordonate, foarte precise, foarte stricte şi foarte bine mănânc şi eu oleacă, am stat la Liturghie, mă duc acasă. Pur
structurate. Nu merg pe stradă şi aruncă cu bani în urma şi simplu din bucuria de a nu lăsa acel parastas nefăcut că
cerşetorilor sau lasă oalele cu mâncare, nu. Totul se era sâmbăta, a pus pe masă, le-am binecuvântat, a jertfit şi
subordonează unor reguli şi rânduieli foarte bune şi e corect apoi a mâncat. Am apreciat gestul pentru că ştiam că e
aşa. Dar pentru că au mai mult îşi permit mai mult. foarte săracă şi i-am spus:
Biserica Ortodoxă are mai puţin şi îşi permite mai - Uite, ia o sticlă de ulei de candelă.
puţin. Gândiţi-vă că Biserica Ortodoxă a trebuit să refacă - Părinte, am să vă pomenesc la rugăciune.
lăcaşurile de cult după 50 de ani de comunism, iar jumătate Aceea este într-adevăr o rugăciune primită. De ce vă
erau dărâmate, nu de comunism: vremea, intemperia, spun? Până nu-ţi primeşti suferinţa ca pe o jertfa, pentru că
istoria, cutremurul, ploaia, viaţa, timpul şi viabilitatea să ştiţi un singur lucru, să nu vă lăsaţi impresionată
materialului de construcţie care la 100 de ani şi acela se vreodată de acest cuvânt:
degradează. - Părinte, dar cât postim noi!
- Ştiu, posteşti că nu ai.
1. Milostenie şi filantropie Aceea nu e o virtute. E o obligaţie a anumitor
O ucenică mi-a spus aşa: Părinte, de foarte multe ori capacităţi sau incapacităţi ale tale ca persoană şi pe care
mi-a fost greu sau poate nu am avut bani de o pâine, dar nu poate le manifeşti asupra întregii familii. Nici o problemă.
am îndrăznit să vă abordez. întotdeauna m-am gândit că Dar am cunoscut tot o femeie răzbătătoare, care, şi cu copii
poate sunt mai săraci ca mine. Vedeţi? Dar a fost tot timpul după ea, cum poate ea munceşte, dar întotdeauna a venit şi
în biserică, în tot timpul a adus o pâine la mort şi am avut a spus: Părinte, să fac un pomelnic de sporul casei, pentru
ocazia să o văd la morţi cu o sticlă de sirop mică cu puţin că am simţit, dacă dau ceva puţin la biserică, altfel îmi

338 339
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

merge. înţelegeţi? A sesizat că binecuvântarea lui sfântă. Cine nu are această suferinţă, vă spun eu cum face,
Dumnezeu este o binecuvântare pentru ea. vine la amiază când se termină slujba, cerşeşte, mai ia de
Toţi aceşti oameni trebuie culeşi, luaţi ca modele şi printr-o sacoşă, mai urmăreşte o geantă nesupravegheată,
ca exemple şi atunci când filantropia, diaconia, mai ia o pâine de la parastas, mai capătă 5 lei şi pleacă.
întrajutorările acestea, fac acele daruri la sărbători sau când Aceia nu sunt nici săraci, nici credincioşi. Biserica nu face
se fac, trebuie să le dai într-adevăr oamenilor care altceva decât să-i tolereze. Ei nu sunt oamenii de jertfa. Ei
demonstrează credinţă, care demonstrează fundament de sunt într-o suferinţă şi spirituală pentru că ei nu au nimic
suferinţă. Toată lumea suferă. Dacă ne ducem într-o comun, şi ştiţi cum îi testez? Vă spun sincer, pentru mine
societate ca cea de azi, câţi oameni nu sunt în şomaj? Câţi suferinţa începe nu de la a întinde mâna, aici e meritul meu
oameni nu au salariu? Câţi oameni nu au locuri de muncă? de a răsplăti mâna întinsă, că aşa spune Hristos, să n-o laşi
Deci este foarte uşor să ne raportăm la suferinţă. Dar dacă întinsă. Dar îl întreb:
ne gândim la cei care cu adevărat nu au, dar se jertfesc, ei - Ştii Tatăl nostru?
sunt cu mult mai sus ca noi. Eu întotdeauna am spus: Slava -N u .
călugărului este mare că slujeşte pe Hristos şi s-a lipsit - Du-te şi îl învaţă şi vii după aceea să-ţi dau.
într-un fel, de ale lumii, dar slava suferinţei creştinilor, care - Ştii Crezul?
păstrează Biserica vie prin faptele lor şi prin credinţa lor şi - N-am auzit de el.
prin manifestarea lor religioasă e de două ori mai mare ca - Du-te şi îl învaţă şi când mai treci pe aici îţi dau,
muncă şi ca jertfa şi eu nici nu comentez niciodată. De dar să ştii Crezul.
exemplu, când scriu un pomelnic şi omul lasă 2 lei sau 3 lei Pur şi simplu nu dau de pomană. îl întreb:
sau 5 lei, eu scriu 10 lei. Zice: - Ştii îngeraşul?
- Părinte, dar am dat 5 lei. De ce mi-aţi pus mai - Nu ştiu.
mult? - Ştii Doamne, Doamne, ceresc Tată?
- Staţi un pic, 2 lei i-aţi dat la tramvai sau la - Nu ştiu.
troleibuz, şi cu 2 vă duceţi acasă. De ce nu s-ar face 10? - Nu-ţi pot da de pomană. îmi pare rău.
Ţi-am pus 10 lei pe pomelnic pentru că ai dat bani şi pe - Dar de ce mă judeci, Părinte?
transport. - Nu te judec, constat că nu ştii în numele cui
- Părinte, dar aceea nu intră. cerşeşti. E un mare păcat, că aşa spune: Cine pe sărac ajută,
- Dar e tot o jertfă. Lasă-1 aşa cum l-am pus eu, nu e pe Dumnezeu împrumută.
treaba dumitale. V-am spus povestea cu săracul, săracul este acela
Dar de ce? Pentru că se citeşte bunăvoinţa. Acolo e care în clipa în care nu i-ai întins mâna, lui Hristos nu I-ai
jertfă în suferinţă. Poate nu are o pâine dar este în Biserica întins-o, dacă chipul lui îţi reflectă dragostea lui,
lui Hristos. El este la Sfânta Liturghie, înţelege efectul şi seriozitatea lui, demnitatea lui. Să ştiţi, omul sărac şi cinstit
folosul şi rostul Sfintei Liturghii. Aici vorbim de o suferinţă are o demnitate mai mare decât bogatul infatuat şi

340 341
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

înfumurat, pentru că bogăţia nu i se cuvine, ci i s-a Bineînţeles că toţi când au auzit-o au şi spus: Ce
întâmplat, dar el nu ştie să preţuiască lucrul respectiv. minte şi la asta, a cărat tot la biserică. Dar bănuţii erau la
Câtă lume a fost bogată în ultimii ani şi câtă a ajuns locul lor. Când a avut nevoie a zis:
săracă?! Cine nu a fost bogat cu adevărat şi pentru - Părinte, ce bine că v-am ascultat, mai iau de acolo
Dumnezeu şi în Dumnezeu, Dumnezeu i-a luat şi ce a avut. puţin dar nu iau tot, cum strâng oleacă, pun la loc.
De ce? I-a arătat că nu i se cade bogăţia, nu ştie să o Aha, discernerea şi înţelepciunea. Şi zice:
gestioneze. Au făcut credite la întâmplare, au cumpărat - Dar de ce m-aţi învăţat treaba aceasta?
lucruri nefolositoare şi acum se spală pe mâini de ele. E o - Te-am învăţat aşa pentru că pământul se vinde o
suferinţă extraordinar de mare, dar Dumnezeu i-a arătat: singură dată dar banii se cheltuiesc pentru totdeauna. Nu
Uite, te-am făcut şi bogat. Ce trebuie să facă un om bogat vei mai avea ce vinde. Aceea a fost o sursă pe care ţi-a
înţelept cât timp îi este bine? Spune o dogmă budistă, întins-o Dumnezeu. Gestionează-i cu înţelepciune!
pentru că şi ei au rădăcina tot în protopărinţii Adam şi Eva. - Da, Părinte, trăiesc din ei de 3 ani, foarte puţin am
Când îţi este prea rău să nu te întristezi prea mult, când îţi luat din ei, mă limitez la strictul necesar.
este prea bine să nu te bucuri prea tare, atunci când ai Aceasta e adevărata viaţă în Hristos. Mi-a plăcut
căzut să te gândeşti că puteai cădea mai tare. Vedeţi? Tot povestea unui american venit în România, căruia i-am pus
trezvia este la bază. Dacă îţi este rău, s-ar putea ca într-o zi următoarea întrebare:
să-ţi fie bine, să ai răbdare să pândeşti momentul, dar când - Cum trăiţi în continentul acela atât de mare, cu
îţi este bine să nu te bucuri prea mult. Adică asta înseamnă atâtea probleme care se aud la televizor?
să pui un bănuţ alb pentru zile negre, nu cheltui totul, nu - Părinte, eu nu am treabă nici cu televizorul nici cu
risipi la întâmplare, pentru că proverbul spune, de haram continentul. Ştiţi ce m-a învăţat pe mine criza? Un lucru
vine de haram se duce. Când ai trudit pentru bănuţul simplu, în loc de 3 pâini să cumpăr 2, în loc de 3 kg de
respectiv, ştii să-l gestionezi, asta este pentru o rată, asta e came să cumpăr numai l,5kg, în loc de 10 îngheţate să iau
pentru o pâine, asta e pentru o haină, dar tu când ai scăpat numai 2 în weekend şi în loc de apă minerală să beau apă
cu bani în mână, imediat i-ai cheltuit şi ai terminat. îi de la robinet. Şi să ştiţi, Părinte, că trăiesc şi îmi mai şi
spuneam unei doamne care vânduse o bucăţică de pământ, rămâne. Dar vecinii mei se duc la tomberonul de colectare a
zice: deşeurilor menajere de la poartă şi lasă cantităţi industriale
- - Părinte, ce mă învăţaţi să fac cu aceşti bani? de mâncare. Pe mine mă doare sufletul. Eu nu aş putea face
- Să-i pui repede la CEC şi să-i laşi acolo că nu cer aşa ceva. Şi atunci, sigur că sunt în criză, eu nu sunt în
mâncare! criză.
- Dar, uitaţi, că mi-a cerut cutare şi cutare. Vedeţi omul înţelept, omul calculat, dreapta
- Spui că i-ai dat pe toţi la biserică. Dai vina pe socoteală? Dar, zic:
biserică. - Vă ajunge?

342 343
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

- Cum să nu ne ajungă, Părinte, că am cumpărat şi minţii, de a crede că cu cât te urci mai sus, cu atât ai ajuns
noi 3 pâini şi întotdeauna ne rămânea? De ce să dau bani pe la nivelul lui Dumnezeu.
ea când o poate cumpăra altul din magazin? De ce să o Lucrurile mărunte nu se măsoară în lucruri
cumpăr eu să o arunc? Şi aşa am traversat criza. Pentru mari. Dumnezeu este putere şi este duh iar banul este o
mine nu este criză. marfă şi un schimb care trece odată cu vremea şi cu omul şi
Şi creşte 5 copii în America, nu unul, are 5 copii. El cu epoca istorică. Şi la un moment dat te trezeşti exact de
e medic. Când i-a născut soţia ultimii doi gemeni, a zis: unde ai plecat. Spune Sfântul Ioan Iacob într-o poezie: Căci
Părinte, m-a pricopsit Dumnezeu, ştia că am bugetul mare când le guşti p e toate rând p e rând / Rămâi mai gol şi mai
şi mi-a dat de lucru. Dar acuma mă chinui să-i educ, dacă flămând .364 Aşa spune psalmistul David: Bogaţii au sărăcit
aţi şti câtă muncă am! Vedeţi? întotdeauna poţi fi sărac. şi au flămânzit .365 Trimite Dumnezeu un cutremur sau
Poţi să ai de toate şi te vezi sărac. De ce? Nu credeţi că este trimite Dumnezeu o catastrofa a naturii şi la un moment dat
o sfidare, consider eu, că aceşti oameni cu bani mulţi, te-ai trezit că un oraş întreg dispare, te-ai trezit că o
oameni grei, milionari, miliardari, în loc să folosească banii societate normală devine anormală', oameni care până mai
respectivi cu înţelepciune, se apucă şi cumpără lucruri mai ieri erau bogaţi, astăzi nu rămân cu nimic. Şi ce este aceasta
puţin folositoare, tot felul de haine cu diamante, tot felul de decât o mânie a lui Dumnezeu faţă de excesul de lucruri
bijuterii şi valori inestimabile, tot felul de lucruri care poate materiale care fie că nu folosesc, dar care puteau fi folosite
au sens sau mai mult au valoare de simbol şi atunci când ai cu un scop mult mai educativ şi mult mai bine coordonat.
cheltuit banul nechibzuit şi Dumnezeu îţi trimite rezultatul
nechibzuinţei, ori te prinde descoperit, ori la un moment m. Relaţia compromis, fericire, fericiri
dat, îţi dă o neputinţă, la un moment dat îţi dă o încercare. Graţia: Uneori, pentru un echilibru în relaţiile de familie,
încă un mod de a pierde echilibrul sufletesc este sunt necesare compromisurile. Compromisul implică
consumul exagerat, fară gândire. începe omul să ducă 3 acceptarea a ceva negativ, a ceva nepotrivit. Este vorba de
feluri de viaţă, viaţa anormală, întâi că îşi permite toate acceptarea unui compromis adică a accepta ceva rău sau o
patimile, apoi viaţă supradimensionată că începe să-şi dreaptă socoteală, revenind la ideea mai veche, în cadrul
cumpere unele lucruri, care nu sunt neapărat trebuitoare, de relaţiilor de familie? Compromisul, se spune, e calea ce
a demonstra că este cineva superior şi ultimul lucru şi cel duce către fericire şi atunci care este fericirea în
mai înalt, de a trăi o viaţă supraumană şi atunci încep să accepţiunea aceasta largă socială, familială dar fară
spună: Voi merge în excursie pe Coasta de Fildeş sau voi Dumnezeu. Există vreo legătură între fericirile din Scriptură
pleca în nu ştiu ce insulă care este cea mai grozavă de nu şi termenul fericire folosit uzual ? Care e relaţia între
ştiu unde. Dar ce face? Nu contează că bea un pahar de apă compromis, fericire, fericiri?
sau mănâncă o mâncare normală, important e că a dat
câteva mii de euro, deci este un fel de megalomanie a
364 Iacob, Ioan, sf., Hrana duhovnicească , Ed. Lumină din Lumină.
365 Psalm 33, 10.

344 345
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Părintele Calistrat: Cea mai înaltă fericire este cea pe care în faţa altarului şi spune: Iţi mulţumesc, Doamne, că nu sunt
a spus-o Iisus Hristos: Fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui ca ceilalţi ,3 6 8Dar de fapt, în interiorul nostru şi în
Dumnezeu dacă îl şi împlinesc p e el.366 intimitatea inimii noastre, noi ne cunoaştem toate
O altă fericire spusă tot de o femeie din popor, scadenţele, neputinţele, frustrările, neîmplinirile,
pentru că noi suntem la tema familie, spune aşa: Ferice de necazurile, tristeţile.
pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Aici Poate aţi avut ocazia să vedeţi oameni în haine
avem acea fericire în care vorbim de cel care s-a născut sau aurite, în blănuri, în podoabe, în lux, în machiaje, în toate.
trăieşte într-o familie de oameni credincioşi. Nimeni nu le contestă, chiar sunt frumoase, de asta sunt şi
Fericirea lumească sau laică, cum îi spunem noi sau lăsate, dar acelea nu te fac fericit. Acelea doar maschează
fericirea trecătoare este o utopie şi o iluzie. Fericirea ca singurătatea şi suferinţa din tine. Pentru că dacă o femeie ar
act în sine social nu a existat niciodată. Unii cred că dacă fi cu adevărat fericită, ea ar fi frumoasă nemachiată, dacă o
au mâncat bine sunt fericiţi, unii cred că dacă s-au îmbrăcat femeie ar fi cu adevărat fericită, nu ar simţi nevoia să poarte
frumos sunt fericiţi, unii cred că dacă au bani sunt fericiţi, kilograme de aur, dacă o femeie ar fi cu adevărat fericită,
unii cred că dacă au putere sau funcţie sunt fericiţi, unii nu ar simţi nevoia să poarte haine scumpe. Avea Nastratin
cred că dacă stăpânesc sunt fericiţi. Nu este adevărat. Hogea369 o glumă cândva, el a fost un mare hazliu ca Anton
Adevărata fericire este să nu te simţi singur. în Pan, La Fontaine, Grigore Alexandrescu, un fel de snoave
momentul în care ai toate dar lipseşte iubirea şi cu tâlc şi spunea că a fost invitat la o masă şi i-a spus soţiei
comunicarea, tu nu vei fi niciodată un om fericit. Şi atunci sale:
se naşte ura, discordia, răutatea, gelozia, răzbunarea şi tot - Să-mi aduci cele mai rupte haine pe care le poartă
ceea ce poate fi mai rău. Asta nu atât în viaţa de familie ci grăjdarul nostru.
şi între prieteni, tocmai această singurătate a eului nostru, Când a ajuns la uşa unde trebuia să fie primit, i s-a
pe care noi nu o dezvăluim. Noi spunem uneori aşa mă simt spus:
de bine, spun sincer. Este fals. - Dar tu, sărăntocule, dă-i drumul de aici!
Am folosit şi folosesc această expresie, pentru mine, El s-a întors liniştit acasă şi femeia îl întreabă:
Duminica vameşului şi a fariseului nu este duminica a doi - Nu te-ai întristat?
oameni diferiţi, ci este duminica acelui om care are două - Nu, deloc, femeie, să vezi de acum ce am de gând
stări diferite în el - una la arătare şi una la adevăr. în clipa să fac.
în care fariseul face valuri şi imagine, cât e de mare, cât e S-a îmbrăcat cu cele mai luxoase haine, a venit
de tare, ce poate, cine e el, în ce măsură, pe ce culme aspiră acolo unde era petrecerea, s-a dus la oalele din bucătărie şi
sau ce drege, acela e cel mai periculos fariseu care se duce toţi îi sp.uneau:

366 Luca 11,28. 368 Luca 18,11.


367 Luca 11,27. 369 Personaj din „Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea”.

346 347
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

- Vai, da’ gustaţi. răului. Şi atunci, care e cel mai mare compromis admis în
Acum, el era îmbrăcat frumos. Şi muia rantele la Sfânta Scriptură? Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea
haine, mânecile în toate mâncărurile şi spunea: şi o urmează p e ea . 37 Aici Părintele Arsenie Papacioc îl
- Hai, mâncaţi că pe voi vă cinstesc, nu pe mine. citează pe Ioan Scăraru şi spune că pacea e de 4 ori mai
Mâncaţi să fiţi sătule că pe voi vă cinstesc, nu pe mine. Pe mare ca dreptatea, dar în ce fel de compromis? Nu vă
mine m-au trimis acasă când am venit mai înainte. Şi spune temeţi de cei ce ucid trupul, temeţi-vă de cei ce ucid
el: într-adevăr, haina îl face pe om dar nu îl şi creează. sufletul sau pot ucide şi sufletul şi trupul.
Dumnezeu l-a creat pe om. Deci acesta este compromisul admis nouă în
Deci o haină îţi dă o imagine dar nu te poate crea ca societate ca o cale de existenţă. Adică, hai să vorbim de un
om, tu te creezi ca om, adică aceea este cea mai mare compromis pozitiv. Dacă cel de lângă tine a vorbit odată
fericire pe care au cerut-o patericele: De toate te-ai făcut, urât şi îl poţi ierta, fă un compromis, iartă-1. Dar de aici ai
dar om când te fa c il Călugăr te-ai făcut, om când te faci? învăţat o lecţie, că trebuie să fii atent pe viitor, să nu-i mai
Tată te-ai făcut, părinte, soţ, ministru te-ai făcut, dar om creezi contextul să-l aduci în aceeaşi stare sau să-i permiţi
când te faci, orice funcţie ai avea? Vedeţi, asta este. să ajungă în aceeaşi stare, pentru că făcând acest
Legat de compromis, avem un compromis în fericiri compromis mereu, s-ar putea să-l înveţi să creadă că aşa e
pe care noi l-am scăpat: Fericiţi veţi fi când vă vor ocări p e corect şi atunci tu greşeşti mai mult. Vine un cerşetor şi îţi
voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva cere o bucată de pâine. Hristos a spus: Nu lăsa mână
voastră, minţind pentru Mine ,3 70 Acesta este un compromis întinsă, dar a dat şi compromisul. A spus aşa: Să asude
admis de Sfânta Scrtiptură, adică l-a folosit Iisus Hristos în milostenia în mâna ta, atunci când o faci pe ea. Şi de ce vă
faţa lui Irod. Deşi era Dumnezeu, S-a dat din calea lui. S-a spun lucrul acesta? Ca să înţelegeţi că în momentul în care
arătat îngerul şi a spus: Iosif ia p e mumă şi p e Prunc că vin un cerşetor vine şi tu îl înveţi permanent să primească dar
cei care pizmuiesc şi primejduiesc viaţa Pruncului , 371Ce a să nu depună nici un efort, tu faci un compromis,
vrut să arate Iisus? Indiferent cât de tari sau cât de mari încurajezi lenea! Vedeţi un compromis care la prima
am fi, în faţa primejdiei suntem mici şi e bine să ne vedere pare uşor dar în ansamblu el este destul de categoric.
ferim de ea. Deci nu e un compromis dar pare la prima Graţia: Compromisul este acelaşi lucru cu toleranţa?
vedere, pentru că Iisus Hristos putea să facă un semn şi Irod Părintele Calistrat: Nu, toleranţa e şi mai periculoasă. A
să facă infarct sau să moară sau urmăritorii Pruncului, să se tolera înseamnă a distruge. A face compromis înseamnă a te
deschidă pământul să-i înghită. Ei, nu. distruge. Când faci compromis te distrugi pe tine şi când
A arătat în calitate de om, dacă ai o discernere şi o tolerezi distrugi pe alţii. Toleranţa are o singură măsură,
raţiune şi o gândire normală, te fereşti singur din calea măsura bunului simţ. Tolerezi pe cineva până a depăşit
măsura bunului simţ şi de acolo îi aplici legea. Păgânii

370 Matei 5,11.


371 Cf. Matei 2, 13. 372 Psalm 33, 13.

348 349
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

neavând lege, fac din fire ale legii. Deci îl aduci până la are bani. Acestea simt compromisuri de natură
legea firii, dacă nu ştie altă măsură, dar mai mult nu economică şi socială.
tolerezi, căci conştiinţa adormită naşte monştri. Toate acestea se răsfrâng pe parcursul căsătoriei,
Vom întâlni în căsnicie mai multe feluri de când nunta, în loc să-şi îndeplinească rolul de taină, îşi
compromis. Compromis prin faptul: Căsătoreşte-te, lasă că îndeplineşte rolul de urgie. în felul acesta s-au născut
o să se lase el de băutură! E un compromis fatal. familiile de probă, concubinajele, viaţa dublă, că e tot un
Căsătoreşte-te, lasă că o să se facă el credincios cu timpul! compromis, s-au născut incesturile, s-a născut întreaga reţea
E un compromis fatal. Căsătoreşte-te, lasă că o să se facă el a prostituţiei şi s-au născut autodistrugerile. Toţi cei care au
băiat bun, o să se schimbe! E un compromis fatal. urmat aceste căi nu au ajuns decât într-un singur punct, să
Căsătoreşte-te, că o să se înveţe el şi cu munca, lasă-1 uşor! distrugă ceea ce au clădit. Aţi văzut unde duce
E un compromis fatal. Cine îşi asumă o jertfa pe care nu o compromisul - au făcut o casă în 20 de ani şi au vândut-o
poate controla sau împlini sau duce, s-a compromis pe el într-o zi prin partaj. Au născut copii şi i-au crescut în 10
însuşi, deci lui şi-a făcut rău. ani, i-au distrus printr-un divorţ. Au adunat nişte bani, i-au
în momentul în care trecem la compromisuri de tocat la judecători şi avocaţi şi în cele din urmă, dacă au
natură morală, trăieşte cu el când vrea, că, lasă, nu-i păcat, mai adunat o brumă de avere, încercând fiecare să-şi
e căsnicie, lasă să facă ce vrea el în cuplul nupţial, că, lasă, însuşească mai mult, au cărat la avocaţi mai mult decât
nu-i nici o problemă. Acestea sunt compromisuri care valora lucrul respectiv. Compromisul final care este?
omoară sufletul. Nu! Unde-i lege nu-i tocmeală. Eşti soţul Despărţirea de Dumnezeu, despărţirea de Sfintele Taine. Şi
meu, dar conform legii ai voie asta şi asta. Eşti soţul meu acelaşi lucru, trecem de la delincvenţa juvenilă la
dar ai voie de aici până aici. Eşti soţul meu dar poţi face delincvenţa majoră - ucideri, crime, bătăi, nenorociri,
doar asta şi asta. Iar de acolo încolo, unde este vorba de furtişaguri, hoţii, puşcării, banditisme şi toate urmările
ceea ce vă spuneam eu, moartea sufletului mai înainte de păcatului strămoşesc.
moartea trupului, atunci ai tras linie, te-ai ferit în lături şi îi Un alt mod de a folosi termenul compromis, dar
spui: Compromite-te. Se opreşte şi toleranţa şi care în efectul lui prelungit va duce tot spre aceeaşi ţintă,
compromisul. asemenea unei boli tratate uşor este şi compromisul acesta
Trecem la un alt factor de compromis care astăzi al comportamentului în familie. De exemplu au fost cazuri
este admisibil mai în toate locurile: Nu contează că e sectar, categorice în momentul în care unul dintre soţi a ridicat
lasă că ai să-l faci ortodox. Nu contează că e catolic, lasă că mâna asupra celuilalt, celălalt i-a pus în vedere: Dacă o
o să vă împăcaţi. Nu contează că e de altă religie, lasă că o singură dată se mai întâmplă, am terminat orice relaţie.
să vă înţelegeţi. Nu contează că nu are botez sau că e păgân, Lucrurile s-au schimbat şi au mers spre bine. în momentul
lasă, bine că are bani şi merge bine. Nu contează că nu-i în care compromisul a continuat şi cel de alături a suportat
frumoasă, bine că are casă. Nu contează că e urâtă, bine că astăzi o palmă, mâine două, altă dată trei, până la urmă s-a
ajuns la maltratări familiale care au dus la distrugerea

350 351
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
persoanelor între ele. S-a ajuns la patima beţiei, s-a ajuns la corectează să nu-1 supere, ba chiar ascund, ba chiar acoperă,
schizofrenie, la depresii agresive, la perturbări sufleteşti, la cum spunem noi. La un moment dat, acel compromis se
anxietate, adică aceste compromisuri în final sfârşesc tot în întoarce ca un revers împotriva lor, pentru că chiar copilul
dezechilibre sufleteşti. Tot ceea ce înseamnă compromis ajunge să spună aşa: „Mamă şi tată sunteţi vinovaţi că nu
nu ţine de Dumnezeu. m-aţi îndreptat când am greşit.” „Da, nu te-am îndreptat
Mântuitorul Iisus Hristos a spus aşa: Ce este vouă când ai greşit pentru că erai copilul nostru şi nu am vrut să
da, da şi ce este vouă nu, nu; ce este mai mult este de la te supărăm.” Iată compromisul de a nu-ţi supăra copilul
diavol.373 Este categoric, în momentul în care noi negociem duce la compromisul de a avea o proastă educaţie şi un
taina, nu suntem cu Dumnezeu. Sunt compromisuri care comportament inadecvat faţă de familia lui.
încep la un moment dat în educaţia copiilor, doar nu e legat Compromisul fundamental pe care-1 fac părinţii în
numai de soţ şi soţie: „Lasă-1 să greşească, lasă-1 în pace, general, şi nu poate fi o ipoteză, ci un mare adevăr, veţi
nu striga, nu ţipa, cultivă-i personalitatea, lasă-1 să facă ce vedea în generaţiile viitoare câteva schimbări radicale.
vrea el.” Nu aşa se tratează copilul. Ceartă mama, intervine Compromisul pe care l-au făcut părinţii noştri se
tata, ceartă tata, intervine mama, unul ceartă, unul mângâie, cheamă ajutorarea copiilor mai m ult decât trebuie şi
unul pune restricţie financiară, unul dă bani. alocarea de fonduri, bani şi lucruri materiale, ca ei să nu
Şi atunci copiii ce fac? Speculează aceste ducă lipsă cum am dus noi. La un moment dat copiii cred
compromisuri, se dau de partea compromisului care le că li se cuvine şi la rândul lor nu fac nimic şi aşteaptă
creează avantajul, dar se creează marele compromis al mereu să primească şi încep să se înveţe delăsători sau chiar
dezavantajului - proasta educaţie. Acei copii vor fi primii leneşi sau fară chef de muncă şi uneori chiar negociază
factori de consum în societatea distructivă a drogului, a contactul cu societatea şi spun: „Da’ cum să mă încadrez eu
ţigării, a băuturii, a desfrâului. Ei cad foarte uşor victime pentru 5 lei în cutare loc sau în cutare loc sau să-mi
tocmai acestor compromisuri. Trebuie abordat acest gen de comande mie cutare sau cutare?” Şi nu fac un compromis
gândire în care atât soţul, cât şi soţia, copilul, nepotul, cine să se obişnuiască cu societatea pentru că lor le lipseşte
o fi el, semenul de lângă noi, cel legat de familie, trebuie să şcoala vieţi. Şi atunci ce fac părinţii? „Nu, cum copilul
ştie că unde este lege nu-i tocmeală. nostru să fie slugă? Lasă că-i dăm noi tot ce-i trebuie.” Şi
Acelaşi compromis se petrece şi între părinţi şi aici apare compromisul cel mai greu, copilul se dezvaţă de
copii. Când spunem familia, noi putem vorbi de două muncă şi responsabilitate şi apoi toată această
familii. Mama şi tata sunt o familie, băiatul este o familie. responsabilitate cade pe spatele părinţilor. Mai târziu, cine
Mama şi tata au o anumită experienţă şi la un moment dat va suferi? Copiii lor, pentru că părinţii fiind nişte
ei văd greşelile copilului şi fac un compromis, nu-i spun azi împrăştiaţi nu au ce educaţie să dea copiilor. De-abia copiii
nimic să nu-1 supere, nu-1 îndreaptă să nu-1 supere, nu-1 lor când vor suferi din nou şi nu vor avea, şi o vor duce
greu, ei vor naşte generaţia de sacrificiu care suntem noi de
373 Matei 5, 37. fapt azi care le dăm tot copiilor noştri ca să nu sufere.

352 353
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
Pentru că aceia neavând şi chinuindu-se, chiar vor munci şi facultatea dar au semnat diploma şi sunt licenţiaţi şi atunci
vor depune efort şi vor voi să aibă să nu păţească ca părinţii un băiat din acela pus într-o funcţie de stat sau într-o
lor care au avut totul de-a gata şi au greşit şi au ajuns unde funcţie socială, primărie, comună, oraş, judeţ, etc. ce-ţi
au ajuns. creează? Un haos legat în lanţ. Şi la rândul lui, un alt
Acuma se pune accent, imediat ce s-a căsătorit compromis mizerabil, el când va vedea o minte care mişcă,
tânărul, trebuie să aibă apartament, trebuie să aibă maşină. imediat o ucide pentru că altfel, ştiţi proverbul, stă prostia
Asta nu se face în 5 minute. La început poţi să stai şi cu în tron de aur şi plânge că vede târându-se binele la
nora şi cu mama şi cu tata ca să poţi lua un element de picioare. Aceasta este esenţa compromisului. Atunci când
familie, vezi cum se vorbeşte cu o femeie, vezi cum se se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună
vorbeşte cu soţul, cum se vorbeşte când sunt mai mulţi în pretutindeni. Dacă familia porneşte prost, nelegiuirea e pe
familie, cum se comportă pentru că de fapt familia ce este? toată speţa neamului. De aceea spune că un blestem merge
Familia este ieşirea din egoul personal şi alinierea la până la al 7- lea neam, nu neapărat că este tata desfrânat sau
mentalitatea socială a celor din jur dar bineînţeles după beţiv sau ticălos, nu, 7 neamuri după el vor face la fel
codul manierelor moralităţii normale din societate. pentru că aceasta e educaţia din rădăcina pomului pe care
Un alt compromis care duce la greu este acesta: în au prins-o. Nu poţi să altoieşti răchita cu măr sau răchita cu
momentul în care părinţii s-au învăţat comozi şi cu un trai păr. Proverbul popular rămâne, nu va face plopul p ere şi
uşor, primul factor de educaţie pe care îl dau copiilor lor, îi răchita micşunele.
despart de cultul responsabilităţii şi unul dintre efectele în momentul în care o societate este condusă de
simţite a fost înfiinţarea facultăţilor particulare. Fiecare om oameni slabi intelecual şi cele ce se întâmplă în societate
trebuie să aibă studii superioare pentru că aşa cere sunt tot de factură slab intelectuală, tot un compromis se
societatea. Cere societatea dar trebuie să avem şi oameni de numeşte. în clipa în care eu am un institut superior şi acolo
factură superioară, nu numai cu studii superioare. Dacă s-a dat un examen, chiar dacă sunt 5, 6 sau 10 pile, dar
toată societatea face facultate, intrăm într-o inflaţie de acolo intră 50 buni, cei 50 buni, pot substitui 10-15
oameni cu diplome şi prin acest compromis, valorile elemente mediocre. Dar în momentul în care eu am făcut
reale sunt distruse de către falsele valori. Şi atunci compromisul şi am pus la facultate 1000 de locuri, doar de
psalmistul David spune: atunci când se ridică sus oamenii dragul de a face tinerii studiu...
de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.374 S-a motivat că nu e bine să-i lăsăm să stea degeaba
Nu contează cât plătim, copilul nostru trebuie să în societate. Nu-i punem să stea degeaba, facem şcoli de
facă facultate. E bine că o face, dar să o facă măcar să arte şi meserii, avem nevoie de bucătari buni, avem nevoie
înveţe, nu să o facă doar de dragul de a trece prin facultate. de croitori buni, avem nevoie de agricultori buni, avem
De exemplu sunt tineri care poate nu au luat contact cu nevoie de sericicultori buni, de floricultori buni, de
apicultori buni, de grădinari buni, de legumicultori buni. Nu
avem nevoie numai de o societate intelectuală artificială,
374 Psalm 11,8.

354 355
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

avem nevoie de o societate realistă bazată pe ceva pentru că Adevărul, Calea şi Viaţa}15 Atunci când mergi pe o cale
aceasta este motivaţia scumpirii preţurilor, nu lipsa adevărată eşti în adevăr şi spune aşa psalmistul: Doamne, tu
alimentelor, că astea se produc acuma peste tot, dar sunt eşti Dumnezeul cel ce mântuieşti p e cei ce te mărturisesc în
puţini cei ce produc, produc mult şi de proastă calitate şi adevăr}16 A spune cuvântul „mărturisire” nu se referă doar
atunci dispare concurenţa. Dispărând concurenţa creşte la predică ci şi la trăire. Vin şi cu un alt răspuns din Sfânta
Evanghelie şi vă spun aşa, Mântuitorul Iisus Hristos spune
preţul.
Eu te plătesc pe tine şi te ajut să nu mai produci la un moment dat în Sfanta Scriptură: O iotă sau o cirtă din
legume şi produc eu singur sau bune sau rele, eu le vând cât lege nu va trece, pentru că cerul şi pământul va trece dar
de scump doresc. Dar în momentul în care produc mai cuvintele Mele nu vor trece}11 Şi tot El spune ca dreptate:
mulţi legumicultori legume, eu mă duc şi le aleg pe cele Dacă cineva ar crede că ar schimba măcar o literă}18
ecologice, şi bune şi curate şi de calitate şi ieftine. Vedeţi? vrednic este de gheenă. Avem de-a face şi cu dreptatea.
Acesta e tot un compromis. Şi nu am vrut să-l şterg chiar Cuvântul unei maici în vârstă pe care eu am cunoscut-o cu
dacă nu ţine în mod direct de familie, dar cultul se formează ani în urmă spunea aşa: „Dacă vrei să-L percepi pe
Dumnezeu în chiar propriile tale rugăciuni, trebuie să-L
în cadrul familiei.
percepi de o seriozitate înfiorătoare.” Adică atât de mare
este măsura dreptăţii dumnezeieşti încât la Sfântul Maslu ni
n. Dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu
Graţia: Părinte, o chestiune care vizează pe fiecare se spune aşa: Toată dreptatea noastră înaintea Ta,
Doamne, e ca o cârpă lepădată. Atât de categoric este
persoană în parte ca membru a unei familii cât şi ca
Dumnezeu.
membru a unei comunităţi. Dumnezeu este iubire. Foarte
mulţi oameni merg şi la biserică, fac şi păcate, fac rău şi Sfântul Isaac Şirul, supranumit şi împăratul
celor din familie şi celor de la locul de muncă şi în general, Cuvintelor duhovniceşti, ne spune că este hulă să spui că
în societate, şi ei spun că Dumnezeu este iubire. Sau spun: Dumnezeu este dreptate. Este într-adevăr o hulă dar în ce
„Să nu judeci că vei fi judecat! Cu măsura cu care judeci cu sens? Când deschidem Apocalipsa, vom vedea ce spune şi
aceea vei fi judecat.” Am găsit pe un site un citat din despre judecata particulară şi despre judecata universală.
Sfântul Isaac Şirul: Nu huliţi spunând că Dumnezeu este Plini-va căderi, zdrobi-va capetele multora !379 O face din
drept. Dacă Dumnezeu este iubire şi îl simţim astfel în milă? Nu, din dreptate. Iarăşi, Psaltirea proorocului David,
viaţa de zi cu zi, cum va fi la judecată? Va fi cu dreptate spune că va turna din paharul mâniei Sale din acesta în
atât la judecata particulară cât şi la judecata de obşte?
Părintele Calistrat: în primul rând, legat de dreptatea şi
iubirea lui Dumnezeu, noi trebuie să ştim un lucru pe care 375 Ioan 14, 6.
376 Psalm 16, 7.
Mântuitorul Iisus Hristos l-a spus categoric: Eu sunt 377 Matei 5, 18.
378 Cf. Luca 16,17; Matei 5 ,1 9 .
379 Apocalipsa 22, 12.

356 357
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
acela şi vorbea cu toţi păcătoşii pământului38°, dar drojdiile cheamă lume. D reptatea nu este despărţită de milă nici o
nu se vor deşerta, adică mânia cea mare. clipă. Ca să înţelegeţi lucrul acesta, vă dau nişte explicaţii
Ce spune despre mânia cea mare Apocalipsa? La scurte. In Prolog, ni se arată cum un călugăr care se rugase
vremea venirii Fiului Omului, vor fi atâtea senine pe foarte mult ca să vadă cum gândeşte Dumnezeu. într-o zi
pământ şi în soare încât oamenii se vor cutremura şi se vor s-a trezit cu un călugăr tânăr, zvăpăiat, la chilia lui:
îngrozi, se vor duce la morminte şi vor spune: Deschideţi- - Părinte, am auzit că mergi în Alexandria.
vă, morţilor,
101 ieşiţi voi afară să intrăm noi că nu mai ■putem
* - Da’ de unde ştii?
răbda. Este un act de milă? Nu, e de dreptate. Iarăşi - Am auzit de prin vecini.
găsim spus în Sfânta Scriptură: Eu nu judec, ci toată - Mergi cu mine.
judecata am dat-o F iu lu i2 şi Fiul judecă cum aude, adică în momentul în care au plecat împreună la drum,
ceea ce noi am făcut stă înscris pe chipul feţei noastre, că călugărul tânăr i-a spus:
aşa spune, va trimite p e îngerul Său să însemneze p e cei - Te ştiu habotnic, te ştiu tăcut, te ştiu rugător. Am
a le ş i 83. Din momentul în care îi însemnează pe cei aleşi, îşi 3 motive, să taci tot drumul indiferent ce vei vedea.
manifestă mila sau dreptatea? Un alt stih al psalmistului într-o casă a furat mi vas, într-o casă a sucit gâtul
David spune aşa: De faţa mâniei Lui munţii se vor topi ca unui copil, într-o casă a omorât un câine, într-un loc a
ceara .38 Vedeţi ce înseamnă focul mâniei dumnezeieşti? demolat o casă complet, într-un loc făcea metanii la crâşmă,
Pentru că o face cu căldură, ca să ne mântuiască, să ne într-un loc arunca cu pietre în biserică. Călugărul bătrân,
cureţe. Nu spune aurul se topeşte în topitoare, în foc minunat de toate aceste lucruri, care la prima vedere par
străluceşte? Pădurile vor arde ca fânul, că vine să judece nenorociri, când s-a terminat călătoria i-a spus:
lumea cu îndreptare , 385 adică după legea şi conştiinţa care - Să nu te mai apropii de chilia mea niciodată, nu ai
trebuie ca dreptar. Şi care e? Adevărul. Adevărul din în tine statut călugăresc. Frăţia ta ai apucături demonice,
pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit ,386 tot acestea nu sunt atitudini călugăreşti.
psalmistul David. Şi spune acolo, popoarele cu îndreptare Şi i-a spus:
şi lumea cu dreptate, că vine, vine să judece noroadele cu - Da, bătrâne? Ce te-ai rugat tu toată viaţa ta cât ai
îndreptare şi popoarele cu dreptate™', deci tot ce se stat în pustie? Că vrei să vezi cum judecă Dumnezeu, da?
Spune psalmistul David că judecăţile Lui nu sunt ca
judecăţile oamenilor 388. Spune că gândirea lui Dumnezeu
380 Psalm 74, 8.
381 Pascal, Zosima, Sfârşitul omului.
nu este ca gândirea oamenilor. Aşa spune: Depărtat-a de la
382 Cf. Ioan 5,22. noi fărădelegile noastre 389. în primul rând Dumnezeu vine
383 Apocalipsa 9, 1,4. să ne cureţe. Le îndepărtează şi prin mânie şi prin dreptate
384 Psalm 96, 5.
385 Psalm 97,10-11.
386 Psalm 84,12. 388 Cf. Psalm 18, 9-10.
387 Psalm 9, 8; Psalm 95,12-13. 389 Psalm 102, 12.

358 359
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

şi prin milă, dar împleteşte dreptatea cu mila. Unde este Sfântul Ioan Damaschinul: Atât de mult iubeşte Dumnezeu
nevoie, face milă cu dreptate, unde este nevoie, face lumea încât ar f i putut să o piardă în fiecare clipă pentru
dreptate cu milă. Dacă vine o urgie de mari proporţii, cum păcatele ei dar nu a vrut. A vrut să stârpească păcatul dar
vă explicaţi, de la acel accident se salvează un copil, o nu să ucidă pe om, a vrut să curme fărădelegea dar nu să
bunică, un tânăr, un om de rând şi alţii mor? E taina lui stârpească neamul omenesc. Şi spune, poate câte le vrea
Dumnezeu. Spune şi în Scriptură, Mântuitorul: Ce vă uitaţi dar nu face toate câte le poate 391 că ar putea să ne piardă
la cei peste care a căzut rugul, credeţi că ei erau singurii într-o clipă dar ne iubeşte veşnic. Iată şi iubirea şi dreptatea
păcătoşi din Ierusalim ?390 Nu, fie-vă de învăţătură ca să nu stau în cumpănă! Deci nu se schimbă. în momentul în care
păţiţi ca ei! Adică i-a atenţionat - iarăşi dreptate! Dar în îl întreabă:
momentul în care acesta a auzit discuţia, a spus: - Dar în biserică de ce aruncai cu pietre?
- Te-ai rugat să vezi judecăţile lui Dumnezeu. Hai - Cum să nu arunc, dacă preotul din sat de acolo nu
să ţi le arăt! Ştii de ce am furat vasul? Era furat dintr-o mai vrea să facă slujbă că e biserica stricată şi dracii jucau
biserică şi era sub blestem. Aruncându-1 de la casa lor pe Sfânta Masă? I-am alungat.
le-am ridicat blestemul. Ştiai lucrul acesta? - Şi cum trebuie făcută această treabă?
-N u . - Simplu, în crâşmă, primarul tocmai luase 2-3
- Să nu te mai bagi în judecăţile lui Dumnezeu cu pahare şi a spus: Eu mă voi duce la episcopie să rânduiască
mintea! Ştii de ce am ucis copilul? Era zămislit în noaptea să fie preot în această biserică, să se facă slujbe după
de înviere când preoţii stau la slujbă în biserică. Părinţii rânduială şi am făcut şi eu 3 metanii să nu-i ia Dumnezeu
plâng, se căiesc, se duc la duhovnic, se spovedesc, îi iartă gândul cel bun că e păcat de altarul Domnului să fie
Dumnezeu şi fac alţi copii în credinţă. I-a mântuit că dacă pângărit şi batjocorit. Vezi, Părinte, judecăţile lui
acela creştea, îi omora întâi pe ei şi băga în iad şi pe alţii. Dumnezeu?
Pricepi tu judecăţile lui Dumnezeu, Părinte? Şi îl întreabă:
- Dar câinele de ce l-ai omorât? - Dar casei aceleia de ce i-ai dat foc să o demolezi?
- Pentru că el avea să mănânce came infectată cu Ce ai cu ea?
turbare şi omora tot satul. Şi de ce să facă pagubă să cadă - Cei care plângeau săraci pe lângă casă nu ştiu că
urgia pe el? El e un om evlavios. Aşa îşi va lua el un câine. stau pe o comoară dar curăţă pământul să facă temelie şi
Vedeţi, nişte lucruri care la prima vedere par banale găsesc averea, e de la străbunii lor care nu au spus nimănui
dar în judecata lui Dumnezeu au cu totul altă întorsătură. când au murit. Aceia stau în iad, unde e comoara e şi inima
Aşa e şi cu dreptatea. Când ai spus: Să dea Dumnezeu să-şi dar acuma, aceştia ştiind din scrisoare de unde e, încep să-i
rupă acela gâtul, poate şi l-o fi rupând, dar nu i-1 rupe pomenească şi le fac parastase, pomeniri, liturghie şi tot şi
Dumnezeu că ai vrut tu, i-1 rupe Dumnezeu că spune

390 Luca 13,4. 391 Ioan Damaschinul, Dogmatica, I, 13.

360 361
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

îi scoate şi pe ei, şi trăiesc şi ei bine. Roagă-te lui murit ca un mucenic. Şi-a însuşit o moarte nedreaptă şi prin
Dumnezeu, Părinte, să nu mai întrebi niciodată. aceasta i s-a iertat păcatul. Dumnezeu are socoteli pe care
- Păi, aici ce ai avut cu toată casa, să-ţi baţi joc de nu le gândim noi oamenii.
ea? Spune Apostolul Pavel: Dreptatea învăţăturii lui
- Dacă e făcută din bani necuraţi!? Câtă lume nu l-a Dumnezeu pentru noi cei muritori merge până la
blestemat pe el ţinându-i la muncă fară să-i plătească. Ştii despărţirea sufletului de duh , 392 aşa intră prin om. Vă daţi
că înaintea tronului lui Dumnezeu cel mai m are păcat e seama? Duhul este una, sufletul este alta. Această
neplata slugii? Acuma el nu mai este în putere, îşi va face învăţătură şi dreptate merge până la despărţirea dintre duh
o casă mai simplă, o va repara pe aceasta cum va putea, dar şi suflet. Adică tu poţi să fii mort de viu sau viu de viu. Sau
l-am scăpat de blestem pentru că de acuma trudeşte, asudă tu poţi să fii mort trupeşte înainte de a fi mort sufleteşte.
el pentru banii aceia, nu-i asudă pe alţii. Dumnezeu rânduieşte acestea. Şi atunci dreptatea de unde
Vedeţi? Aici e povestea dreptăţii. De ce v-am este? Simplu. Este întrebarea pe care o pun toţi oamenii:
povestit aceste lucruri? Nu se potriveşte una cu cealaltă. Dacă este Dumnezeu şi e dreptate pe pământ, de ce sunt
Odată, un tânăr cavaler, fecior de împărat, în vremea atâtea nenorociri, de ce sunt atâtea probleme, de ce sunt
Sfântului Ilarion cel Mare, zicea: „Ce păcate am făcut eu, atâtea necazuri, de ce sunt atâtea urgii? Pentru că
doar nu am făcut moarte de om?” Şi într-o zi a rânduit Dumnezeu nu este primarul pământului, Dumnezeu este
Dumnezeu să ajungă la o fântână să bea apă şi când să bea îm p ăratu l cerului. Nu stă Dumnezeu să facă judecăţi.
apă, unul s-a băgat înaintea lui cu găleata, a luat apă şi a Spune în Psaltire aşa: Domnul se cunoaşte judecăţi
plecat. Acela mânios: „Cum poate acesta să se bage în faţa făcând , 393nu tribunal, nu cod penal, El cântăreşte.
unui fecior de boier? Lasă că îi arăt eu lui!” Şi i-a tăiat Aceasta este marea dramă, Dumnezeu ne-a lăsat
capul cu sabia. Imediat şi-a adus aminte de vorba pe care o balanţa conştiinţei şi noi punem fapte de o parte şi de alta.
spunea: „Ce păcate am făcut eu, doar nu am făcut moarte de Noi când ajungem la Dumnezeu ajungem gata cântăriţi. Iar
om?” Şi atunci a început să plângă: „Doamne, mi-am dreptatea puterii dumnezeieşti este aceasta: Unul face o
pierdut mintea, mi-am pierdut sufletul.” Şi se aude glasul singură faptă bună şi se mântuieşte, că aşa vrea Dumnezeu
îngerului: „Nu, acuma eşti în rând cu cei păcătoşi, până să preamărească mila Lui, iar unul face toate faptele cele
acum te credeai sfânt” şi era mai mare căderea din mândrie bune şi poate să nu se mântuiască, că aşa vrea dreptatea
decât cea din pocăinţă. De pocăit te poţi pocăi şi ridica dar Lui. Unde întâlnim lucrul acesta? Ceea ce spune în
din mândrie nu te mai scoate nimeni. Vedeţi dreptatea cu Evanghelie: Cum te voi găsi aşa te voi lua.394 Ce spun
mila!? îl pierde pe acela ca să-l mântuiască pe celălalt. Dar Sfinţii Părinţi? Important este să fim permanent găsiţi într-o
pe acela de ce l-a pierdut? Călugărul a întrebat de ce este
vinovat acesta? E vinovat, că şi el în tinereţea lui a văzut pe
cineva că murea şi nu i-a întâns o mână de ajutor şi şi-au 392 Evrei 4 ,1 2 .
393 Cf. Psalm 7, 8.
spălat reciproc păcatul, pentru că el murind prin sabie a 394 Cf. Luca 19,22.

362 363
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
stare de ridicare. Important este, spun Sfinţii Părinţi, să fim Spune acolo că dragostea iartă toate şi le face pe
găsiţi într-o stare de pocăinţă, nu contează cât de lungă, nu toate şi ea nu cade niciodată, dar dragostea are o singură
contează cât de multă, pentru că nu ştim clipa şi ceasul, măsură. Aceasta nu înţeleg mulţi. Ei spun dragostea,
privegheaţi şi vă rugaţi, dar im portant este să fii cu dragostea, da, dar ce fel de dragoste? Noi toţi avem
mintea la Dumnezeu. Aceasta este şi delicateţea dragoste, biologică, faţă de copiii noştri, îi tolerăm, noi toţi
rugăciunii. avem dragoste faţă de prieteni, avem dragoste faţă de
Un om stă un ceas la rugăciune şi are impresia că a vecini, avem dragoste faţă de cunoscuţi, avem dragoste şi
împlinit toată pravila. Unul stă acolo în groapă şi îşi plânge compasiune faţă de săraci, că nici nu-i ştim, dar nu avem
păcatele lui, îşi vede de treaba lui şi e mai sus decât cel care dragoste faţă de noi. în ce sens nu o putem manifesta? în
se pravilizează. De ce? Pentru că cea mai scurtă cale către momentul în care ne exprimăm dragostea, într-una din
Dumnezeu este a nu cere socoteală, a nu judeca. Ai dreptul Evanghelii spune Mântuitorul Iisus Hristos: Voi păgâni
să judeci, dar ce să judeci? Legile lui Dumnezeu, nu fiind, ştiţi să faceţi daruri bune fiilor voştri, dar cu atât mai
păcatele oamenilor. Când a spus vameşul: Doamne, mult Dumnezeu Tatăl vostru cel din ceruri,400 ce credeţi că
milostiv fii mie, păcătosul ! Vă daţi seama că îşi cunoştea va da celor ce cer de la Dânsul? Şi le dă răspunsul într-o
tot arsenalul păcatelor! Dar când a spus fariseul: altă Evanghelie: Ce vreţi să vă facă Dumnezeu vouă, faceţi
Mulţumescu-Ţi că nu sunt ca ceilalţi396 deodată a coborât voi semenilor, oamenilor.401 De aceea a spus Mântuitorul:
ştacheta. Stai că eşti chipul şi asemănarea Mea. Nu eşti Milă voiesc şi nu je r tfă 401
chipul şi asemănarea vameşului. De când ai luat vameşul de Nu-mi fa tu 1000 de metanii, ci dă bună ziua. Nu-mi
reper şi te dai mai mare decât el? Tu vină şi te aseamănă fa 100 de închinăciuni că nu mă încălzeşte cu nimic, spune
Mie. Spune în catisma 14: Şi a zis Dumnezeu celui viclean o vorbă bună. Nu veni şi umple masa de parastas, întinde
şi păcătos: Iei aşezământul Meu de lege în buzele tale şi un blid cald celui sărac, că acela are nevoie, nu trufia şi
crezi că am să fiu asemnenea ţie tâlhar şi desfrânat!397 Nu, mândria. Şi atunci vine şi dezancorează definitiv filantropia
am să te mustru înaintea feţei tale, am să-ţi arăt toate biologică, ceea ce numim noi: Hai să facem pomană. Acela
păcatele tale şi nu va f i cel ce te izb ă veşti9*, adică îmi voi este un act de mişcare obişnuită sufletească în care noi
lua mila de la tine. Cine vine acolo? Dreptatea. De ce spune facem pomană, împărţim colaci, colăcei, mâncăruri,
că dreptatea Domnului rămâne în veacul veacului399! Ea sarmale, tot ce vrem, dar cu aceasta nu L-am convins pe
niciodată nu cade. Dumnezeu. De ce nu L-am convins?
în Viaţa Sfântului Simion Ion cel Nebun pentru
Hristos, Ioan Simion de la Sterea Almaţiei e o discuţie cu o
395 Luca 18,13.
396 Luca 18, 11.
397 Cf. Psalm 49,22. 400 Matei 7,11.
398 Psalm 49,23. 401 Luca 6,31.
399 Psalm 9,5. 402 Matei 12, 7.
364 365
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

creştină păcătoasă îndreptată pe calea bună de către Sfanţul. tău cât muntele este şi mila lui Dumnezeu aproape nu mai
Ea era desfrânată şi în momentul când el a bătut metanii şi există pentru tine? Şi aduce deznădejdea şi distrugerea
s-a rugat pentru ea, a izbăvit-o, ei i-a venit conştiinţa la loc, sufletului. Dar este lucrarea diavolului, Tihon de Zadonsc a
i-a venit mustrarea de cuget. Şi întreabă ea: „Dar spus: Diavolul este ca o rândunică, stă lângă tine când îl
Dumnezeu cum răsplăteşte pe oameni?” Şi a spus Sfanţul: chemi şi e cald şi bine şi îi faci patima şi te părăseşte
„Dumnezeu nu răsplăteşte pe oameni în nici un fel.” imediat ce începe chinul pocăinţei, că nu suportă osteneala.
Dumnezeu nu le cere oamenilor nici să fie sfinţi, Dumnezeu Şi atunci, prin ce ne deosebim noi de diavol? Pentru
nu le cere oamenilor nici să fie drepţi, Dumnezeu nu le cere că unii spun: Cu ce am greşit lui Dumnezeu? Şi atunci vine
oamenilor nici să se nevoiască. Dumnezeu ştie ce are de iarăşi Sfanţul Tihon de Zadonsc şi spune: Toate păcatele
făcut şi fară rugăciunea lor. Dumnezeu ştie ce are de pe care le face omul îşi au rădăcină în diavolul şi sunt
împlinit şi fară să ceară ei, că spune în Scriptură: Când atei, nu au nimic comun cu Dumnezeu, dar Dumnezeu
cereţi ceva să aveţi credinţă că veţi primi, că dacă voi aşteaptă îndelung să vadă cât poate omul sluji unui duşman
credeţi, aşa va f i vouă.403 Dacă tu faci rugăciunea: Doamne, al lui Dumnezeu. Şi ce face? îl lasă pe om să vadă până
dacă ai să poţi, dacă ai să vrei sau dacă te lasă inima, ştii, unde merge după capul lui. Unii vin şi spun: Am greşit,
ajută-mă şi pe mine în această problemă. Nu! Cu tărie crezi, Doamne, din neputinţă. Nu e din neputinţă, ci din poftă.
cu tărie primeşti, că spune Mântuitorul Iisus Hristos: Numai Am greşit, Doamne, că sunt şi eu om. Şi sfinţii au fost
un sâmbure de muştar de ar f i credinţa voastră, munţii s-ar oameni. Acuma vine diavolul şi spune: Ce, omule, ai
m uta404 postit? Află că eu, înger fiind, nu am mâncat niciodată. Ce,
Atât de mare este puterea rugăciunii, dar noi nu am omule, ai privegheat şi ai plecat genunchii? Află că eu te
simţit lucrul acesta şi atunci alergăm la mila lui Dumnezeu, veghez tot timpul. Ce, omule, ai înălţat rugi la Dumnezeu?
dar alergăm cum spune Tihon de Zadonsc, ce are un cuvânt Nu sunt primite. Ce e asta? Şi lenea nepăsării mele peste
extraordinar de frumos: Ce-mi este mie a asculta de mintea ta a bântuit iar rugăciunile tale s-au făcut ca fumul.
diavolul sau de Dumnezeu? Vine diavolul şi spune: Fumul urcă o vreme în sus, dar dacă cerul este senin, se
Păcătuieşte, fiule, păcătuieşte că este vremea păcatului. pleacă şi o ia pe aiurea. Aşa e şi rugăciunea omului care nu
Păcatul e mic şi mila lui Dumnezeu e mare. Şi alunecând are mintea curată, pentru că noi înălţăm rugăciuni, dar nu
omul din păcat în păcat şi din patimă în patimă, vine ştim câte ajung sus.
vremea pocăinţei. Şi acuma, zice, diavolul dă foaia de cort Toată lumea spune: Vai, salvarea omului este
la o parte, adică acoperirea păcatului şi spune: Cum să rugăciunea, nu. Rugăciunea, dacă nu este însoţită de
spovedeşti asemenea grozăvii, cum să mai primeşti faptă bună, dacă nu este însoţită de smerenie, de
îndreptare pentru asemenea urgie? Te-ai gândit că păcatul cunoaşterea de sine, nu ajunge nicăieri. Nu este de ajuns,
am avut o problemă, gata, lăsăm micii şi grătarul şi maşina
străină şi vila, am deschis Ceaslovul, am citit două acatiste,
403 Marcu 11,22-24. Dumnezeu deja sare, pune tot cerul pe noi, vezi că se roagă
404 Matei 17, 20.

366 367
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
doamna cutare sau domnul cutare. Nici vorbă! Trim ite - Dar acesta cine este?
direct dreptatea Lui şi întreabă: Ştii să te rogi şi nu ai - Ucenicul meu.
facut-o? Şi îţi va cere şi mai multă socoteală: Cum atunci ai - Da, dar ştii că nu va putea trece mai sus.
putut să te rogi şi până acum nu M-ai cunoscut? O vorbă - Dacă voi îi daţi voie, îl duc eu mai sus.
din popor spune aşa: Doamne, să nu pui în spinarea omului A ajuns la uşa a doua, la alt cer unde sunt heruvimii
încercări cât ar putea duce! şi serafimii.
Noi nu ne dăm seama cât poate suferi un om. - Dar el cine este? Ce caută ceva necurat în
Dumnezeu poate îngădui ca un om să sufere cât toată lumea împărăţia lui Dumnezeu?
la un loc. Şi unde avem lucrul acesta? Ne-a arătat prin Iisus Şi a spus Sfântul Gheorghe:
Hristos, că El a putut lua păcatele întregii lumi. Dar cum? - Este un ucenic de-al meu pentru care eu mijlocesc
în Dumnezeu. Deci mila lui Dumnezeu a fost împletită cu la Stăpânul.
dreptate pentru m ântuirea neamului omenesc, pentru că - Da, dar mai sus nu va trece.
dintr-o iubire neţărmurită şi-a dat pe Fiul Său lumii ca să o Când a ajuns la ultima uşă, la tronul Treimii, fără să
mântuiască, dar dintr-o dreptate mult mai acută şi mult mai mai ciocănească în uşă, Dumnezeu i-a spus:
puternică va cere socoteală de bătaia de joc a jertfei. Şi - Gheorghe intră! Tu afară!
aici Isaac Şirul, care este om pământesc ca şi noi şi sfânt cu A început Sfântul Gheorghe să invoce puterea pe
trup, primeşte următorul răspuns spus tot de sfinţi. care o avea ca sfânt şi cu mila pe care o putea dărui tronului
Mitropolitul Antonie plămădeală avea o vorbă extraordinar dumnezeirii, respectul faţă de slava Sfintei Treimi şi să
de frumoasă, o folosea foarte des în conferinţe, spunea aşa: spună:
„Generoşi sunt sfinţii, dar să nu uităm că raiul aparţine lui - Doamne, pentru rugăciunile Maicii Tale,
Dumnezeu, ei doar l-au moştenit.” Deci un sfânt nu poate fi miluieşte-1!
mai milostiv ca Dumnezeu! Au fost sfinţi care s-au rugat - N u pot!
pentru diavol şi Dumnezeu le-a spus: Pentru evlavia voastră - Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, miluieşte-1!
am mântuit un demon, dar să nu o mai faceţi niciodată, e - Nu pot!
contra legii! Pentru evlavia voastră, ca să vedeţi o chestiune - Doamne, atunci ţine cont măcar de dragostea mea
de dreptate. pentru Tine!
Sfântul Gheorghe avea un ucenic care avea evlavie - N u pot!
la el, un călugăr într-o mănăstire, dar nepăsătorului nu-i - Doamne, atunci, măcar pentru sângele vărsat cu
păsa nimic de călugărie şi a venit vremea săvârşirii din dragoste pentru Tine!
viaţă. Dacă el s-a rugat la Sfântul Gheorghe toată viaţa, - Gheorghe, pot un singur lucru. Du-1 pe pământ să
Sfântul Gheorghe a venit în ajutor. Când a ajuns la cerul de se pocăiască! Ajunge cât ai mijlocit pentru el, dacă vrei să
foc, la purificare dintre lumea văzută şi nevăzută, îngerul a nu-1 pierd.
întrebat:

368 369
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
L-a luat Sfântul Gheorghe de mână, a dus sufletul cântăresc cu prisosinţă spre bine, vom fi răsplătiţi cu bine.
pe pat în chilie, l-a pus în trup şi l-a mustrat spunându-i: „E Că aşa şi spune unul dintre sfinţi, Cozma de la apa
doar un avertisment. Ai grijă să nu-ţi fie şi mai rău!” De ce? Sangarului, sfinţii nu se pot plictisi pentru că văd pururi
Ca să înţelegem că între dreptate şi milă există o b arieră slava lui Dumnezeu şi laudă mila lui cea mare că le-a trecut
- legea, şi nu este o lege, că spune în Scriptură, chiar şi în cu vederea păcatele lor de dinainte de pocăinţă. Dar cei ce
Filocalii, omul drept şi temător de Dumnezeu nu are nevoie stau în iad, pururi doresc pe Dumnezeul lor de care s-au
de lege, este mai presus de lege. Dar omul care a călcat depărtat în viaţă cu bună ştiinţă dar nu-L mai pot vedea
legea întră în fărădelege!405 Şi spune acolo clar Duhul niciodată pentru că nu-I mai simt nici măcar dreptatea
Sfânt: Cu cei ce lucrează fărădelegea nu Mă voi însoţi cu darmite mila? Deci în iad dreptatea lui Dumnezeu nu mai
aleşii lor.406 Şi atunci am separat mila lui Dumnezeu de este, acolo este locul fară Dumnezeu, de aceea se cheamă
fărădelegile noastre, de dreptatea lui Dumnezeu care scrâşnire de dinţi pentru că ai văzut ce ai pierdut, de aceea
înseamnă virtute. Deci în momentul în care vorbim de se cheamă vierme neadormit, că te roade conştiinţa cât de
dreptatea lui Dumnezeu, vorbim numai de virtute şi aici se uşor era să intri în rai şi nu ai facut-o şi de aceea spune că
justifică cu un citat din Sfânta Scriptură care spune aşa: Vai este tartar sau gheena sau întuneric pentru că Dumnezeu
de cel ce va cădea în judecata lui Dumnezeu Celui viul401 este lumină. Vedeţi? Din dreptate stă iadul plin şi din milă
Este foarte greu cuvântul. Deci până acolo merge dreptatea stă raiul gol. Eu le mai spun câteodată băbuţelor: Grăbiţi-vă
Lui. în clipa în care trebuie să te judece Dumnezeu, nu mai că sunt locuri libere la rai! De ce pierdeţi ocazia?
este judecata, acolo este direct pedeapsa! Dacă intervine
mila Lui este mult mai uşor. Afirmaţia că ar sta mai mult pe o. Relaţiile din familie în starea de bine
tronul milei decât pe tronul dreptăţii, nu putem enunţa noi G raţia: Cum decurg relaţiile de familie atunci când sunt
cu totală precizie. Noi ştim un singur lucru, S-a suit în doi părinţi şi câţiva copii, în starea de bine, când nu sunt
lumina cea pururea fiitoare unde nu încape umbră de greutăţi, nu sunt supărări, nu sunt necazuri, nu sunt lipsuri?
schimbare 108 şi dacă nimic necurat nu va in tra în Părintele Calistrat: Indiferent dacă familia este numeroasă
îm părăţia lui Dumnezeu409, să nu credeţi că mila lui sau mai puţin numeroasă, trebuie să înţelegem că starea de
Dumnezeu va amesteca cetele sfinţilor cu cetele bine poate influenţa pozitiv familia sau starea de bine poate
ticăloşilor, în veci şi în pururi! influenţa negativ familia. în general, în viaţa socială, acolo
Aşa cum avem frumuseţile raiului, tot aşa avem şi unde este vorba de bine, nu prea este numeroasă familia,
muncile iadului, iar în momentul în care faptele noastre pentru că oamenii care au o viaţă lejeră, o viaţă ordonată, o
viaţă de tipar mai monden, ei caută să nu-şi complice
405 Osea 6, 7; I Ioan 3,4. problemele vieţii şi chiar dacă vreţi să ţineţi cont, în anii
406 Psalm 140,4. 1970-1980, era la modă un singur copil. Nu era la modă să
407 Cf. Matei 21, 44. ai 2 sau 3 copii. De ce lucrul acesta? Se imprima ideea
408 Acat. Schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, icos 11.
409 Apocalipsa 21, 27.

370 371
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

acelui greu impus de sistemul comunist şi foarte mulţi Unde este familia bună şi există bunăstare, şi acolo
încercaseră să evite această aşa-zisă povară. lucrurile se schimbă, copiii ajung să fie o povară propriilor
Era şi construcţia socialismului, industrie intensivă, părinţi pentru că cerinţele cresc. Pe lângă aceasta, disputa
agricultură intensivă şi atunci oamenii deveniseră mai între ei creşte deoarece fiecare dintre ei doreşte să fie ajutat
îngrijoraţi şi primul lucru pe care l-au făcut, au mers pe cât mai mult şi în general părinţii nu mai fac faţă şi se fac
orice metodă şi mai supărătoare faţă de Dumnezeu dar şi mici discordii. în momentul în care intervine credinţa în
supărătoare faţă de familia lor prin faptul că au evitat a avea Dumnezeu, spovedania, împărtăşania, fraţii ar putea fi uniţi.
copii şi atunci s-au format familii bune sau familii cu o Dar să ştiţi că după evenimentul din 1989, acea unitate de
stare materială bună dar cu un singur copil. Eşecurile s-au care vorbeam pe vremea comuniştilor, când oamenii
cunoscut mai târziu. în ce sens? în momentul în care sufocaţi de greutăţi sau anumite griji, se iubeau între ei sau
familia creştină are bunăstare şi este un singur copil, copilul erau apropiaţi, acum a dispărut total.
creşte cu o dorinţă de mai mult. în această situaţie, ce am Ţin minte, 3 fraţi de mamă cărora le-au murit
întâlnit în societatea de zi cu zi? Unde a fost un singur părinţii. Ei erau în oraş, mai aveau vreo 3 persoane la ţară.
copil, fie că s-a căsătorit şi s-a dus spre soţie sau din partea Erau vreo 7-8 copii, toţi aveau ce le trebuie. înloc să facă
soţiei spre soţ, dar a ieşit moda migrării definitive în ţările din casa părintească un muzeu, să spunem, în sensul să nu
occidentale: America, Australia, Germania, Austria ş.a.m.d. vinzi niciodată casa părintească, ce au făcut? întâi au tăiat
Deci âu dorit să părăsească ţara, chiar am avut o familie livada că îi încurca, au împărţit terenul. Apoi au tăiat via că
foarte frumoasă, foarte bine ordonată, care pur şi simplu au avea şpalieri şi nu ştiau cum să-i împartă. La început
plecat în America, spunând că nu sunt satisfăcuţi de modul luaseră toţi câte un rând jumătate de vie şi li s-a părut că nu
de viaţă de aici, chiar dacă au bani la discreţie. e corectă împărţirea. Casa nu au împărţit-o, nu au vândut-o,
în schimb, am întâlnit şi un alt lucru puţin ciudat. ci au demolat-o, şi au făcut curat, au lăsat un loc gol ca un
Cu toate că au avut bani mai mulţi, nu au fost fericiţi şi au maidan de fotbal şi la urmă unul dintre ei spune, expresia
început să o întoarcă invers: Părinte, am plecat în străinătate celui mai inteligent dintre toţi: „Ce minte am avut, dar dacă
dar să ştiţi că nu ne simţim bine. Avem bani, dar ne lipseşte veneam toţi şi ne întâlneam o dată pe an la pomenirea
acasă. Ştiţi, în România am trăit, în România am învăţat, în mamei şi a tatei şi stăteam în casa unde am crescut? Acuma
România am crescut, în România am mâncat, nu mă simt e mai bine că e teren gol? Dar nu trebuie să ne aducem
împlinit aici. Avem tot ce ne trebuie, nu ne lipseşte absolut aminte de asta, vindem şi pământul ăsta, împărţim banii şi
nimic, tot ne-am realizat, dar nu suntem mulţumiţi sănătate. Fiecare cu casa lui.” Aceasta este prosperitatea
sufleteşte. Efectiv ne este dor de locul acela de la ţară unde într-o familie. Dispare sentimentul acela părintesc,
mergeam şi stăteam în livadă pe o pătură - este expresia elementul acela autohton, sentimentul acela de cuib, vatra
unei femei care este doctor în New York. Şi a spus: unde ai crescut.
Gândiţi-vă că eu mânuiesc între 5000-6000$ pe lună. Dacă vă uitaţi la mulţi dintre scriitori sau la mulţi
dintre oamenii mari, îşi amintesc de mama, de tata, de casă.

372 373
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

în momentul în care bunăstarea intră şi domină mintea, ucenicii mei, cum se spune, de pomelnic. Am întrebat-o pe
omul uită. Totul se raportează numai la euro, la dolari, la fiică:
bani. - Dar face obiectul judecăţii, să dai 300 de lei la
în momentul în care dispare frica lui Dumnezeu, avocat?
dispare şi orice urmă, exact cum spune şi psalmistul David: - Nu, dar am vrut să-i demonstrez mamei că e de la
Şi s-a şters numele lor deşi şi-au scris numele lor pe tata. Nu am vrut să-l dau.
pământ şi p e moşiile lor şi p e casele lor şi p e averile lor 10, - Mai bine îţi cumpărai unul nou.
s-au şters numele lor ca praful în faţa vântului. Deci totul -N u .
s-a împrăştiat, nu mai rămâne nimic, poate duce până la Au ajuns şi în recurs numai să vadă cine câştigă
distrugere. Este foarte greu şi rareori întâlneşti familie cuierul. Cuierul era pus în instanţă în valoare de 325 de lei
creştină care să aibă această mentalitate, din bunăstare să şi plătise avocatul 300 de lei. Am întrebat:
păstreze ceva sau să moştenească ceva. în general este - Dar, oare, mai credeţi în Dumnezeu?
această dihonie după revoluţie, tot ce se poate să se vândă. - Părinte, cred în Dumnezeu, dar nu vreau să mă las
Nu mai este acel simţământ românesc, păstrez pomul acesta bătută. Vreau să-i demonstrez că mi se cuvine cuierul. De
la poartă pus de părinţii mei sau gardul acesta e făcut de ce să ia sora mea tot? Acela e cuierul meu de la tata.
părinţii mei sau mărul acesta e pus de părinţii mei sau cuiul Deci orgoliile sunt exagerate. în familia numeroasă,
acesta e bătut de părinţii mei, nu. E această dorinţă de ştiţi când este frumos şi bine? Atunci când oamenii cred în
demolare, de renovare, totul să fie nou. Din ce e vechi şi Dumnezeu. Am avut ocazia aici în Iaşi să cunosc o maică
arhaic nimic nu mai contează, aceasta e moda veacului pe bătrână, dată cu decretul afară din mănăstire, Evghenia
care îl trăim. Barbălată, vieţuitoare în Mănăstirea Râşca în vremea când
Iar dacă familia este săracă şi acolo este un risc, că Mitropolitul Antonie al Ardealului era stareţ, şi mi-a spus
săraci fiind, se duc în lumea lor, în lumea largă şi rămâne aşa: Eu am muncit toată viaţa şi mi-am păstrat călugăria aşa
acasă unul singur, cel mai necăjit, el îi îngrijeşte pe părinţi, cum am putut: 7 laude, pravilă, miezonoptică, 3 schimburi
îi îngroapă cum poate, îi ajută cum poate, îi descurcă cum la servici, am lucrat în filatură, ţesătorie. Garsoniera aceasta
poate, dar în momentul în care nu mai sunt părinţii, ceilalţi o las nepoatei mele. Dacă nu va avea grijă de mine şi nu va
fraţi îşi aduc aminte că au rude, că au fraţi, că au surori, că avea credinţă, nu va avea parte de ea. Şi fata la un timp s-a
au nepoţi, că au avut părinţi, vin la moştenire. Imediat apare îmbolnăvit de cancer - nu a fost pe măsura lucrării. Acolo
cartea funciară şi titlul de proprietate şi acela trebuie s-au adunat rugăciunile. Rugăciunile au respins pur şi
dezbătut, dacă se poate, până la ultimul centimetru. simplu omul care stăpânea.
Am avut ocazia să asist la o situaţie nepotrivită: O G raţia: Se mutase deja acolo?
mamă s-a judecat cu fiica ei pentru un cuier, au fost Părintele Calistrat: Se mutase că murise maica. Eu pe
maica o cunoşteam din anul 1994, am spovedit-o cât a trăit.
Ea a murit la vreo 87-88 de ani.
410 Cf. Psalm 48, 11.

374 375
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

G raţia: Am o întrebare cu privire la o relatare mai de îi interesa o nedreptate de moştenire. Sunt abuzuri foarte
demult a sfinţiei voastre tot cu privire la moştenire şi la dese de genul acesta.
neînţelegerea dintre fraţi? Aţi spus că aveaţi la spovedit o O altă întâmplare de acest gen, tot cu o doamnă
ucenică creştină care beneficiase de un act de vânzare- credincioasă, fostă soră de mănăstire la Mănăstirea
cumpărare din partea părinţilor, s-a judecat cu fraţii ei Bujoreni, înainte de decret, când ea era de maici. Pe atunci,
câţiva ani de zile, procesul a fost strămutat şi până la urmă acest Bujoreni era schitul Mănăstirii Adam, în subordinea
sfinţia voastră i-aţi spus să citească 3 Psaltiri în 40 de zile, Galaţilor, nu era de sine stătătoare. Această soră, venind
iar ea a citit 3 Psaltiri pe zi417 şi a câştigat procesul. Nu toţi decretul şi fiind dată afară, tot aşa, a muncit, şi-a luat un
sunt copiii sunt egali în faţa părinţilor? Această fiică, care a apartament. Dar când trăia, la vremea respectivă, pentru că
ajuns la proces împotriva fraţilor ei considera că totul i se frecventa biserica tot timpul şi a trăit mai mult în mănăstire
cuvine ei? şi făcea mâncare la noi, la Mănăstirea Bâmova, ea spunea:
Părintele Calistrat: Au renunţat fraţii ca ea să-i îngrijească Părinte, eu am vorbit cu fraţii mei, când voi muri se vinde
pe părinţi. Persoana a fost cea mai mică, a stat cu părinţii, apartamentul, jumătate din bani sunt ai mănăstirii, pentru că
nu şi-a făcut casă, a reparat casa bătrânească, i-a întreţinut eu am fost la mănăstire şi jumătate din bani să îi ia fraţii
pe părinţi şi i-a îngropat, le-a dat ei acte cu ştirea celorlalţi mei.
fraţi, care la vremea respectivă lucrau în oraş toţi şi nu voia Cum a fost prin 1996 sau 1997, nu valora foarte
nimeni să vină la ţară şi şi-au dat acceptul verbal. După mult, până în 50 de milioane, bineînţeles, cu cheltuielile de
revoluţie, când a apărut această moştenire, pentru că ea nu a înmormântare, cu tot ce s-au străduit ei acolo să facă şi să
moştenit de la părinţi toată averea, ea a moştenit lOOOm2 pună mortul în rânduială, pentru că noi nu am lăsat să fie
sau 500m2 şi casa, nu ştiu cum era în vremea lui Ceauşescu, îngropată în cimitirul public, am îngropat-o în cimitirul din
restul grădinilor le-au împărţit fraţii, dar ei voiau să împartă spatele Mănăstirii Bâmova. Ea spusese că îşi dorea să
şi casa. Atunci, ea a spus: Eu am băgat bani în casă, nu moară lângă o mănăstire, nu să stea în oraş unde se ară şi se
aveţi cum să pretindeţi, este scrisul părinţilor mei. Nu a parcelează la fiecare 10-20 de ani, alţi morţi deasupra. A
procedat în mod abuziv, pe ascuns. Sunt şi cazuri când unii trecut vremea, s-a făcut de 40 de zile şi într-o noapte s-a
dintre copii îşi traduc părinţii, ca să spun aşa, smulge unul arătat fratelui ei Stelian şi i-a spus: Voi nu aţi mai dus
actul, am şi acuma câteva exemplare. jumătate din bani la mănăstire cum am vorbit. Fraţii au
Graţia: Se înţelegea că prin multa rugăciune a ei, tratat lucrurile la diverse.
Dumnezeu a făcut o nedreptate. Nu a trecut o lună de zile şi una dintre nepoatele ei
Părintele Calistrat: Nu, a fost un abuz. Fraţii voiau să ia s-a îmbolnăvit crunt de cancer. A mai trecut o săptămână, s-
casa să o vândă pentru că avea valoare poziţia casei, nu că a îmbolnăvit un frate. A mai trecut o săptămână, s-a
îmbolnăvit şi celălalt frate şi au avut o pagubă imensă în
familie. Ei intrând în panică, s-au adresat în stânga, în
411 Lungu Constantineanu, Graţia, Crâmpeie de amintiri, Ed. Haritina, dreapta să vadă ce se întâmplă şi s-a arătat noaptea în somn
Iaşi, 2010, pag. 512-513.

376 377
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

şi a spus aşa: Dacă nu duceţi jumătate din bani de pe din lenevire şi din nepăsare vreo legătură nedezlegată aţi
apartament la mănăstire, toţi veţi avea probleme urâte. Pe luat.413
data de 14 aprilie 2002, au venit la Mănăstirea Bâmova şi Părinţii sunt un capitol foarte sensibil la mânia lui
au adus 17,5 milioane de lei ctitorie din apartamentul Dumnezeu, pentru că în momentul în care nu ţi-ai cinstit
surorii lor, care fusese soră de mănăstire şi care le spusese părinţii, e ca şi cum nu ai cinstit preotul din biserică, că aşa
ca acei bani să nu fie cheltuiţi oricum, să fie ctitorie la o spune: Blestemul maicii zdruncină din temelie. Dar atâţia
mănăstire, că dacă nu, nu e bine. Era foarte evlavioasă şi oameni care îşi duc părinţii în azil!? Bunăstarea din familie:
foarte încrezătoare în Dumnezeu. Din acei bani am luat Miros păturile, nu putem să-l ţinem în casă. Este la azil,
balastru pentru temelia bisericii de la Vlahuţă. Nu am plătim tot ce trebuie, îl vizităm o dată pe lună. Deci aceasta
cheltuit 1 leu la întâmplare. Le-a dat chitanţă de la este răsplata creşterii copiilor în educaţie morală dar fără
mănăstire. Dumnezeu. Pentru că avem o educaţie socială, o educaţie
Aceasta înseamnă multitudinea fraţilor, uneori morală şi una spirituală. Dacă cea morală nu devine
înseamnă bucurie şi armonie şi frumuseţe, este şi o stare de spiritual-morală, totul este zero. Şi atunci sigur că toate
legendă, de euforie. E şi o stare duhovnicească când se greutăţile acestea se abat peste copii care încep pur şi
întâlnesc mai mulţi fraţi. Dar dacă nu au frica lui simplu să se certe, încep să se bată, încep să împartă, nimic
Dumnezeu şi nu au respect faţă de părinţi, nu e bine. Vedeţi nu le ajunge, nimic nu le convine până ce ajung să se urască
porunca aceea din lege, din decalog, nu spune, cinsteşte pe între ei. Am avut chiar odată ocazia să-mi spună cineva:
părinţii tăi cât eşti viu, nu, spune aşa: Cinsteşte p e părinţii - Părinte, s-a dus în mormânt cu supărarea că nu a
tăi dacă vrei să-ţi fie ţie bine şi să ai mulţi ani p e putut lua 2 ari de pământ de la mama lui. Oare e sănătos
păm ânt412 Deci dacă şi după moarte, nu ai cinstit părinţii, aşa? Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
acelaşi lucru pătimeşti, ca şi atunci când au fost vii. De ce - Câţi bani aţi dat la avocaţi, vă luaţi 10 ari lângă
vă spun lucrul acesta? Foarte multă lume se plânge că are pământul mamei.
greutăţi. Foarte multă lume se plânge că are necazuri, că au - Nu, dar nu era de la mama.
pierderi, că au pagube, că nu au linişte, că nu au pace, că Deci, orgolii.
nu-şi găsesc mulţumirea sufletească şi i-am întrebat: Dar
morţii vi-i pomeniţi? Aţi făcut vreodată o colivă? Aţi pus p. Relaţiile în familia unde există neîmpliniri
vreodată o lumânare într-un mormânt să ardă? Aţi pus un Graţia: Cum sunt influenţate relaţiile din familie de
colac sau o cană de vin? Aţi pus o felie de pâine sau ceva neîmplinirile existente?
pe mormântul respectiv? V-a rămas o avere în urmă, Părintele Calistrat: în primul rând, trebuie să ţinem cont
oamenii aceia au murit în condiţii mai grele, mai uşoare, de un lucru, în momentul în care ai o familie cu multiple
mai cu necazuri, poate au blestemat, că spune acolo: Ori neîmpliniri, ai şi copii cu multiple complexe. De exemplu

412 Ieşirea 20,12. 413 Moliîfelnic, Dezlegarea mare, arhierească.

378 379
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

aţi văzut, întotdeauna, copiii simpli sunt victimele pe ea, de exemplu, un copil poate fi educat de la
persoanelor care au puţină isteţime, cu toate că în ei ar fi adolescenţă înainte, poţi să mai schimbi ceva în el, dar dacă
calităţi superioare, dar ei sunt ca o pistă de sacrificiu pentru până la adolescenţă fondul este îmbolnăvit, adică e stricat,
alte persoane, de exemplu, să spunem că sunt 9 copii, 3 din nu mai ai ce să-i faci pentru că el rămâne cu acea carenţă. E
familii neîmplinite, 3 din familii normale şi 3 din familii de ca şi cu copilul rahitic, oricât lapte ar suge, el tot cu oase
lux. Cei de lux, sigur, vor avea tot sprijinul, cei din familii slabe rămâne pentru că aşa a plecat de mic. Un câine jigărit,
normale pot avea şansa, dar cei din familii neîmplinite, orice mâncare i-ai da, nu se mai face lup, tot potaie rămâne.
indiferent că au sau nu au şansa, ei pot fi daţi la o parte cu Cam aşa se întâmplă şi în starea sufletească a omului, dacă
uşurinţă pentru că nimeni nu se implică în neîmplinirea lor. el s-a format închistat, cu lacune, cu lipsuri, acelea vor
Vorba unui doctor: Lasă-1 că e fecior de ţăran, la care, o domina tot timpul în el.
asistentă întreabă: Domnu’ Doctor, dar ţăranii nu-s tot Vă dau o pildă simplă şi o înţelegeţi imediat. Aţi
oameni? avut ocazia să vedeţi un copil crescut la casa de copii? Ei
Sunt 3 lucruri care te ajută să vezi un om cu nu sunt sociabili şi prietenoşi deloc şi nu au simţul
suferinţă, chipul blând sau ochii plecaţi arată întotdeauna prieteniei şi apropierii niciodată. Am avut de două ori
un om timid. Ruşinea şi sfiala arată un om necunoscător, ocazia să cunosc doi copii de genul acesta. Primul, când
întotdeauna el stă în banca lui pentru că nu e îndrăzneţ, nu a eram odată în Bucureşti, în gară, mă duceam la Părintele
fost învăţat, a fost bruscat tot timpul, iar omul reţinut, cum Arsenie Papacioc în vizită, la Techirghiol, prin anul 1996.
spunem noi, omul închis, nu spunem închis în sensul de Am văzut un ţigănuş care sufla din punga cu aurolac, m-am
ascuns, ci rezervat, fără curaj, acela este întotdeauna un om apropiat de el şi i-am zis: De ce faci treaba asta? La care el
cu traumă, apare o autoapărare naturală. Prudenţa te învaţă mi-a zis: Dar ce să fac dacă sunt flămând? M-am dus la un
când să te bagi şi când să stai cuminte, însă el nu ştie să chioşc, i-am luat o pâiniţă, un pachet de biscuiţi, tm fel de
facă deosebirea. Dacă vrei să-i faci un bine refuză, dacă sandviş, dar persoana care era cu mine, domnul Mircea, om
vrei să-l iei cu binele refuză, dacă îi dai un sfat refuză, dacă dintr-o bucată, fiind mirean şi mai în vârstă, zice:
încerci să-l apropii refuză, dacă intri mai tare refuză. - Părinte, nu te încurca, că de aceştia e plin
Răspunsul este nu, nu se mai lasă abordat, e greu abordabil, Bucureştiul, fiecare are câte un paznic, ce câştigă se culege,
îţi dai seama imediat că este vorba de un om traumatizat. ei pentru aceasta sunt instalaţi pe aici. I-ai dat de mâncare,
Eu i-am spus odată unei persoane: foarte bine, dar mai mult nu te înşira cu el.
- Ce e cu acest comportament, parcă ai fi sălbatic? - Eu mă înşir că parcă sunt curios.
- Aşa am fost eu învăţat. Şi îl întreb:
- Da, dar aici. trăim între oameni. - Ţie ţi-ar plăcea să fii ca Iisus, să străluceşti, să te
Graţia: Cei din familie pot să facă ceva? rogi, să trăieşti bine, să trăieşti îngrijit, să nu mai trăieşti
Părintele Calistrat: Nu, nu mai au ce face. Dacă este mic, aşa?
da, dar în momentul în care el a prins o vârstă şi s-a format - Nu, mie îmi place să fiu ca dracu.

380 381
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Mi-a întors spatele şi a plecat ca şi cum nu m-a - Nu fugi că nu-ţi fac nimic. Unde mergi?
cunoscut. Altă dată, prin 1994 sau 1995, vine la Bâmova un - Trebuie să vă spun adevărul, mie nu-mi place să
băieţel din ăsta, cred că era plecat de la Casa de copii din stau închis. Mie îmi place să umblu prin trenuri, mie îmi
Bucium, zice: place să cerşesc, mie îmi place să stau cu băieţii la gaşcă,
- Părinte, am împlinit vârsta de 18 ani, şi îi trimite mie îmi place să umblu slobod, mie nu-mi place stilul
în drumul lor. acesta de viaţă. Ce să stau eu să număr toată ziua găinile şi
îi zic: ouăle? Nu-i de competenţa mea - avea vocabular. Nu-mi
- Nu ai vrea să stai la noi aici să lucrezi, să place, am plecat.
mănânci, să nu mai stai aşa fugar că nu e bine? Vezi, dacă - Ia 30 de lei să nu te sui în tren fară bilet şi du-te
îţi place mănăstirea, bine, cânţi la strană, citeşti. unde te va duce Dumnezeu!
Eu am slăbiciunea de a nu mă controla când fac Aceasta este urmarea unei traume a neîmplinirii şi
ceva. Modul meu de a gândi este următorul: Eu dacă aş fi în familiale şi sufleteşti şi trupeşti, pentru că el rămâne neom
locul lui cum m-aş simţi când mă ajută cineva sau cum toată viaţa. Aţi văzut sălbăticiunea când o prinzi din pădure,
m-aş simţi dacă mi-ar întoarce spatele? întotdeauna mi-a se naşte cu geneticul instinct de apărare, cu geneticul
fost frică de porunca să-l iubeşti p e aproapele ca p e tine instinct de conservare, de sălbăticie şi de însingurare. Ei,
însuţi. Trebuie să recunosc, că nu l-am putut iubi, dar am închide iepuraşul sălbatic, când va ieşi va pleca. închide
încercat cât de cât să-mi acopăr conştiinţa, că dacă merg la puiul sălbatic, va pleca, căprioara va pleca, orice făptură,
judecată să nu fiu învinuit, să nu zică Dumnezeu: Uite acela chiar dacă s-a îmblânzit. în clipa în care îl iei pe om ca
a stat flămând şi tu ai stat cu burta plină. Să am un atare, la fel se comportă, nu face altfel. El are instinctele lui
echilibru. Şi imediat i-am luat pantofi noi, pantaloni noi, învăţate în minte ca tipare, ca şabloane şi pentru că mintea
bluză nouă, l-am îmbrăcat tot frumos, i-am dat şi haine de lui nu s-a mai încărcat cu altceva pozitiv, nu poate concepe
lucru şi l-am pus să păzească puii, să aibă grijă de găini, să o altă realitate.
le pună apă, să le pună mâncare. Azi a venit, noaptea a stat, Aţi văzut în poveştile lui Petre Ispirescu, fata de
a doua zi pe la 4 nu-i Ionică. Zic: „Unde e copilul acesta?” împărat, feciorul de împărat, chiar dacă erau crescuţi de o
„Nu a venit azi să mănânce, nu l-am văzut.” Pe vremea bătrână, de un bătrân, uitaţi prin iarbă, duşi, trebuia să-i
aceea nu era autobuz la Trei sarmale , se mergea pe jos. Eu omoare etc., ei aveau maniere de împărat, cultivau genul
m-am suit cu un domn în maşină şi am luat-o spre Trei pozitiv, el era bun luptător, ea era o fată foarte harnică,
sarmale. Aproape de Trei sarmale, el mergea cu bocceluţa, frumoasă, până ce se întâlneau, se regăseau şi afla că e
corect, nu a pus mâna pe nimic, nu a furat nimic, dar acele cutare şi cutare. Acestea sunt poveşti luate din realitate, nu
hăinuţe curate pe care le-a primit le-a luat că erau ale lui. sunt luate de pe pereţi, aşa este şi în genul acesta uman.
Zic: Când el nu provine dintr-o viţă sănătoasă, poţi să faci din
- Ionică, stai pe loc. vie păr şi din mărăcine măr? Niciodată! El va fi sănătos,
El a dat să se sperie, să fugă. Zic: dacă nu, nu va mai fi sănătos niciodată. Deci neîmplinirea

382 383
Graţia Lungu Constantineanu
Despre familia ortodoxă
îl va marca pe tot parcursul vieţii. Nu veţi vedea M-aş duce să-l dau înapoi dar îmi este milă de el. Măcar
niciodată dintr-un om cu eşecuri psihologice, morale, oleacă să mai crească, să înţeleagă el când i-a fost bine,
materiale, sufleteşti, părinteşti, adică de educaţie de familie, cum o să fie când îi va fi rău.
să mai scoţi planta aceea dreaptă, fară strâmbături, chiar Graţia: De unde vine, dintr-o neîncredere sau dintr-o
dacă copacul îl îndrepţi cu forţa, undeva tot lasă un gheb, răzbunare care ţine toată viaţa?
nu mai scoţi din el scândură dreaptă, aşa şi cu aceşti copii. Părintele Calistrat: Nu se poate defini exact, dintr-o
Ei vor rămâne veşnic strâmbi şi nu că e vina lor, nu. E un neîncredere nu, pentru că el vede că e o mână caldă care i
tipar al vieţii imprimat, e ca o ştampilă pusă pe o hârtie. se întinde, nu cred că este cazul, el gândeşte într-atâta.
Graţia: Sunt victime aceşti copii? Graţia: Răzbunare?
Părintele Calistrat: Propriile lor victime, pentru că poate Părintele Calistrat: Probabil este egoismul de care vă
ar găsi o mână de ajutor. Nu ştiu eu cu adevărat care ar fi spuneam eu. Mai este un lucru, ştiţi cum spune Paisie
rolul unui psiholog sau unui sociolog sau unui asistent Aghioritul, dacă mama în timpul sarcinii se roagă, copilul e
social. Să spunem doar că ei sunt mai reci că sunt instituţie credincios, dacă mama se împărtăşeşte, copilul e
publică. Mă refer la faptul că oricât ai încerca să modelezi, duhovnicesc, dacă mama e morală, copilul e moral.
nu poţi modela, e ca un elastic care se întinde până la o Depinde şi de anumiţi factori - de unde s-a născut acest
anumită forţă şi se rupe. Aşa sunt şi ei, primesc până la un copil, un viol, o familie destrămată, o familie destrăbălată,
anumit moment, apoi se deconectează. o familie dezorganizată, o soţie bătută, hăituită, o beţivă, o
Şi ştiţi unde s-a demonstrat cel mai frumos lucrul fumătoare, o desfrânată. Deci nu poţi şti ce transmite
acesta? în România s-a încercat o chestiune în ultimii 10 sângele genetic în noua creatură, dar dacă e luat de mititel,
ani, plasamentul, şi au fost luaţi copii din orfelinate, din poate uneori se poate schimba. Acestea sunt lucruri
case de copii, de peste tot. Aţi văzut, care au fost luaţi de inconfundabile şi ireversibile.
prunci, sugari, i-a format familia respectivă şi a scos din ei
ce a dorit. Dar cei care au fost mai mărişori, 7 ani, 8 ani, 9 q. Relaţiile din familie în starea de rău
ani, 10 ani, nu a mai ieşit nimic, nu a mai reuşit să-i Graţia: Părinte, cum sunt relaţiile dintre membrii unei
reintegreze, căci cu acest scop s-a făcut plasamentul, familii în starea de rău, atunci când sunt lipsuri materiale,
reintegrarea în societate şi în familie. Vin oameni care spun când nu sunt bani pentru întreţinere, pentru hrană, pentru
că au apucături, fură, înjură, mint, nu-i pot lăsa în casă educaţie, când apare şi câte o boală sau eventual, este
singuri, nu-i pot lăsa nesupravegheaţi, au retard mental, nu cineva cu un handicap din naştere, sau un handicap apărut
sunt afectivi, sunt respingători, sunt reci, sunt violenţi, sunt pe parcurs, în urma unui accident? Cum se pot gestiona în
recalcitranţi, sunt duşmănoşi, şi au spus: Părinte, orice i-a cadrul familiei creştine aceste situaţii grele pentru familia
trebuit i-am dat. Lângă mine la sân l-am culcat, lângă mine respectivă şi pentru persoana în sine?
în braţe să simtă căldura de mamă. Nu se lipeşte, Părinte. Părintele Calistrat: înainte de toate, am să vă spun un
Este încercare demonstrată logic, nu sunt din teorii. Şi zice: lucru din lumea naturală. într-un stup, când hrana este pe
384 385
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

sfârşite, albinele au grijă ca ultimele şi puţinele rezerve de - Dar, ce să fac cu făina asta şi cu pâinile pe care mi
hrană care mai sunt, să fie păstrate pentru matcă în ideea că le-aţi dat? Daţi-mi o sacoşă că nu am în ce le lua.
în momentul în care moare toată familia, dar un grup mic, - Dar dumneata vii să ceri fară sacoşă? Nu am ştiut
restrâns de albine cu matca rămâne, ele vor putea să că trebuie să vă cumpăr şi sacoşă.
conserve şi să supravieţuiască stupul, hrănind acea făptură - Nu, că am crezut că-mi daţi bani.
care de fapt este viaţa stupului, care va crea noua familie şi - Nu obişnuiesc să dau bani, banii nu ţin de foame.
noile albine în momentul în care va apărea binele sau va - Da, dar îmi iau un medicament.
trece eşecul, întâmplarea respectivă. - Spune-mi de ce medicament ai nevoie sau dă-mi
în primul rând de aici ar trebui să înveţe oamenii. reţeta.
Am să vă dau o pildă. Noi ştim că există lume săracă, foarte Mă uit cât costă şi dacă e nevoie dau un ban pentru
săracă, modestă, normală şi avută. Şi ne întoarcem Ia medicament, şi cer să mi le aducă să le văd cumpărate.
problema noastră. Ce facem în momentul în care familia Pentru ce motiv? Pentru că în familie pot exista diferite
este modestă sau săracă? în primul rând aici trebuie să probleme: mama şi tata sunt săraci, fie pensionari de boală,
urmărim câteva aspecte: în ce măsură s-au eliminat viciile fie cu ajutor social, fie cu pensie de întreţinere de la stat,
din familie. Să nu vină cineva să spună că e sărac dar are handicap sau altceva, în mare, există o protecţie socială.
bani de băutură. Să nu vină cineva să spună că e sărac dar Dacă e cu pensie de însoţitor şi netransportabil, mai ia şi
are bani de ţigări. Să nu vină cineva să spună că e sărac dar însoţitorul nişte bani, bine gestionaţi şi bine chibzuiţi, cu o
are bani de lucruri nefolositoare. Şi de ce vă spun de lucruri pâiniţă, cu nişte zarzavaturi sau nişte cartofi, se mai
nefolositoare? E foarte des întâlnit faptul, şi aceasta v-o descurcă oarecum. Repet, modelul de viaţă în
spun în calitate de duhovnic, cel care mai întind 1 leu de supravieţuire este cinstea şi onestitatea. în momentul în
pomană în jurul meu când mai văd câte un amărât dar care eşti cinstit, onest, Dumnezeu este cu tine. Eu am
constat că degetul miroase a ţigară, unghiile sunt vopsite, ea întâlnit persoană care mi-a spus aşa:
e săracă dar are lănţişor de aur la gât, are cercei valoroşi în - Părinte, vă spirn sincer, cred că am jumătate de an
urechi, sau este bine încălţată sau este bine îmbrăcată. de când nu am putut să-mi permit să cumpăr lkg de came,
Nu spun că omul nu trebuie să se întreţină sau nu nici nu ştiu ce gust are.
are dreptul la un mic lux, dar există oameni săraci, există - Luaţi-vă un bănuţ şi cumpăraţi-vă câteva pulpiţe şi
oameni săraci harnici, există oameni săraci binevoitori, consumaţi ca să vedeţi ce gust are, se cuvine lucrul acesta.
există oameni săraci credincioşi, există oameni săraci bine Şi am facut-o din toată cinstea, din toată omenia,
intenţionaţi, să avem atenţie. Pentru că avem şi aripa din toată vrerea. Dar am mai întâlnit sărac care a venit şi a
cealaltă, avem oameni săraci foarte ifosiţi, avem oameni spus aşa:
săraci foarte pretenţioşi sau avem oameni săraci cum am - Părinte, da’ dumneavoastră aveţi şi pe mine nu mă
vorbit noi în ziua de astăzi în România, care nu vin cu o ajutaţi?
sacoşă la cerut, ci spun:

386 387
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

- Da, am, dar nu-mi aparţine, aparţine bisericii: ajunge pe sâmbătă şi duminică când e mai greu. Nu am
acesta4e uleiul de candelă al altarului, aceasta e faina de văzut-o o dată beată, nu am văzut-o vorbind urât, citea
prescuri, aceasta e pâinea pentru trapeză, acesta e zahărul rugăciuni la icoane, se închina la biserică, stătea la
pentru bucătărie. liturghie.
- Şi ce, eu nu merit să-mi daţi? Dar aveam săraci care spuneau aşa: Părinte, dacă
- Ba da, meriţi, dar spune-mi unde lucrezi? venim ne daţi şi nouă ceva? Da, dar să vă văd întâi venind.
- Eu nu lucrez. Veneau la 12 când lumea pleca de la Liturghie, că era foarte
- Spune-mi ce servici ai. obositor să aştepţi Sfânta Liturghie, să primeşti ceva de
- Nu am servici. pomană. între timp, el mai colinda 3, 4 mănăstiri, avea
îmi pare rău, în situaţii de genul acesta, nu putem traseu. Ei, acolo eram şi eu rece şi lăsam 5 lei şi o pâine. De
vorbi de o sărăcie creştină, că aţi spus aşa: în familia ce? Pentru că p e viclean îl urăşte D om n u t14. Este lege în
creştină cum se intervine când oamenii sunt săraci? Se Scriptură. Să ştiţi, cu adevărat, Domnul păzeşte pe cei
intervine. Biserica are o mică ramură de filantropie prin nemernici, Domnul iubeşte p e cei drepţi, p e sărac şi p e
preotul paroh, biroul de asistenţă socială are şi el o mică văduvă va sprijini şi calea păcătosului o va pierde415. Să
ramură şi mai duce pacheţele la bolnavii mai bătrâni, mai ştiţi că Dumnezeu lucrează tot prin oameni şi am să vă dau
este un medic de familie care ştie că bătrânul respectiv este un caz banal. într-o zi trece o doamnă:
foarte bolnav şi sărac şi îi dă o reţetă compensată, mai ajută - Părinte, mi-aţi spus să fac un botez. Nu am găsit
un cunoscut pentru că oamenii sunt vecini la bloc şi se unde să-l fac.
cunosc. - Şi dacă ai să îmbraci un copil de şcoală păţeşti
De ce vă spun lucrul acesta? Eu am întâlnit ceva?
persoană cu ani în urmă, nu ştiu dacă mai trăieşte, eu nu am - Părinte, iau tot ce-mi spuneţi, nici o problemă.
mai văzut-o de câţiva ani, care a spus aşa: Părinte, eu nu vin - Foarte bine, aşa să faci. Mâine să fii aici.
să te înşel, mie dacă îmi daţi două pâini şi 10 lei, eu trăiesc întâmplător, în ziua aceea a trecut o femeie care
o săptămână. Dar am o singură rugăminte, o dată pe lună avea 3 copii, pe care o şi cunoaşteţi. Şi ştiţi ce a spus:
să-mi daţi 30 de lei că atunci îmi iau medicamentele pentru - Părinte, începe şcoala, nu am luat nimic la copii.
inimă. Şi i-am spus de fiecare dată: Te rog să vii cu toată - Mai ai răbdare oleacă.
încrederea că îţi voi da. Şi a venit respectiva băbuţă la Şi a venit doamna cu tot ce cumpărase, zic:
biserică ani de zile cu sacoşica, discretă, cuminte, eu când o - Uite, acesta e băiatul căruia trebuie să-i dai.
vedeam, ştiam şi nu-i puneam o pâine, puneam săptămânal Credeţi că toate s-au potrivit, parcă erau făcute după
o punguţă de zahăr, o sticlă de ulei, două pâini, o banană, el. De ce? Că a lucrat Dumnezeu. Eu pe ea nu o ştiam că
un măr, o macaroană, un săpun, un detergent, ce primeam
eu. Totdeauna îi dădeam sacoşica plină şi 10 lei. Şi spunea: 414 Psalm 5, 6.
Mă duc pe jos la oraş ca să nu-i cheltui, că aceştia îmi vor 415 Psalm 145, 9.

388 389
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu

trebuie să vină în acea zi, dar o ştiam că e necăjită. Gândul medicament sau cu o pâine sau 1 kg de came, dacă vrei să o
a adus-o pe ea la biserică, iar gândul a adus-o pe cealaltă să faci în virtutea credinţei. Dar dacă nu vrei să o faci, nu o
cumpere. I-a luat tot ce-i trebuie băieţelului aceluia şi mi-a faci, stai şi te vaiţi tot timpul, nu am, nu-mi ajunge. De ce?
spus doamna: Părinte, să-mi aduceţi aminte că de Crăciun Săracii sunt lăsaţi de Dumnezeu spre mântuirea
voi avea iarăşi grijă de ei şi atunci am să iau la toţi 3 câte bogaţilor, iar bogaţii sunt lăsaţi de Dumnezeu spre
ceva. Vedeţi că Dumnezeu poartă grija şi în cele mai mângâierea săracilor. Dar spune în Scriptură: Milostenia
crâncene situaţii şi îi sprijină? Dar e nevoie şi de Doamne, să asude în mâna ta416 şi banul să asude în mâna ta. Iar
miluieşte\ E nevoie şi de Tatăl nostrul E nevoie şi de atunci când dai trebuie să ştii de ce dai pentru că nu putem
împărate ceresc ! E nevoie şi de Paraclisul Maicii
să confundăm familia creştină cu dezordinea creştină.
Domnuluil Noi avem foarte mulţi oameni care au stare socială
In România, avem două categorii de săraci, unora bună, când priveşti la el crezi că are. El într-adevăr nu are
trebuie cu adevărat să le plângi de milă şi stârnesc dar e modest, nu cere şi spune: Părinte, am greutăţi, dacă
compasiunea. Sunt oameni care te fac să scoţi un ban din vreţi să mă credeţi, nu am nici pe ce lua pâine şi fără să mai
buzunar să le dai. Dar avem şi săraci care îşi plâng de milă. spună el nimic, îi spun: Ia banii aceştia să ai de pâine, că e
Pentru aceia trebuie să cumpărăm şerveţele. Ce se păcat să te duci flămând acasă. Dar faţa lui îţi spune că
întâmplă? în timp ce ei plâng să le dăm sugestii: Munca trebuie să-i dai, Dumnezeu aşează o lumină pe faţa omului,
este o taină, seriozitatea este o taină, responsabilitatea este în acea lumină citeşti şi bogatul şi săracul, că bogatul
o taină, viaţa ordonată este o taină, demnitatea în societate trebuie să dea şi săracul trebuie să primească. Proverbul
este o taină. Părintele Arsenie Papacioc a simplificat şi a spune frumos: Cine p e aproapele ajută, p e Dumnezeu
împrumută. Dar trebuie să avem grijă ca împrumutul să nu
spus aşa: Nu am ce să-ţi dau, dar îţi dau o mână caldă şi un
sfat bun. Avem şi noi situaţii în care, săraci fiind, pentru depăşească creditele pentru că atunci se decompensează.
unii merită cu adevărat să ne jertfim, iar pe unii merită cu Milostenia este o artă de a te mântui, dar în acelaşi timp are
adevărat să-i sfătuim. şi ea o definiţie, ea nu substituie lipsurile cuiva, ci doar le
în familie se întâmplă în felul următor, şi aşa săraci ameliorează.
cum sunt, părinţii au datoria să fie de o moralitate Graţia: Sunt relaţii mai calde şi mai prieteneşti în familiile
impecabilă pentru a stârni în primul rând atenţia cu lipsuri decât în cele în care nu le lipseşte nimic?
copiilor lor, iar copiii au datoria de a fi serioşi faţă de Părintele Calistrat: în general, nu. De obicei şi în familiile
părinţi oricât de necăjiţi ar fi, eu vă spun unitatea mea de cu lipsuri şi în cele fără lipsuri, totul ţine de morala şi de
gândire: O zi de muncă este 500 de lei. Dacă te-ai dus şi ai educaţia din familie. Nu are absolut nici o legătură. Sunt
lucrat la un om cu seriozitate în grădină, la prăşit, la cosit, cu lipsuri dar au bun simţ pentru că au învăţat că răbdarea şi
la arat, la săpat, omul acela îţi dă şi mâncare pe ziua
respectivă şi îţi dă şi bani în buzunar. Şi tu dacă vrei cu
adevărat să ţii la un părinte, te-ai întors seara cu un 416 Didahia celor 12 Apostoli.

390 391
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
smerenia vin de la Dumnezeu şi mântuiesc şi au un caracter îi întreb câteodată:
foarte frumos. - Dar când ai luat aceşti bani din bancă, m-ai
Vă dau o pildă. într-o zi mâneam pe cerdac singur, întrebat ce să faci cu ei? Acuma mă întrebi, după ce i-ai
îmi adusese o bătrânică nişte plăcinţele cu brânză şi eu cheltuit?
m-am aşezat în fotoliu şi mâneam şi am văzut deodată pe - Părinte, daţi-mi o şansă, simt că înnebunesc.
cineva stând pe bancă şi am zis, dar oare acela a mâncat - îţi dau o şansă, ai răbdare, roagă-te, străduieşte-te,
astăzi? Zic, ia să cercetez eu dacă am făcut bine ce am adună-te, nu dispera, nu te sinucide, fii calm şi ia-o de la
gândit. Am pus 3 plăcinţele una peste alta, o felie de pâine zero ca şi cum nu ai avea nimic pentru că te vei ridica.
şi o bucată de peşte şi i-am spus unui băiat: Ia pacheţelul Aşa trebuie lucrat. Să ştiţi, o lacrimă nu rezolvă
acesta şi du-te la omul care stă pe bancă şi dă-i. Ştiţi ce a problema, o ieşire isterică nu rezolvă problema. Am întâlnit
spus? Vai, a ştiut Părintele că îmi este foame. Şi efectiv şi expresii de genul acesta: „Părinte, dumneavoastră nu vă
m-am bucurat că a stat Hristos la masă. lipseşte nimic.” Eu care ştiu că sunt plin de datorii şi am
îţi trimite Dumnezeu, nu e nevoie să te complici, nu multe probleme. Totdeauna le spun: „Să dea Dumnezeu să
trebuie să te afişezi: Vai, vreau să dau de pomană, vreau să fii tu bogat toată viaţa cât am eu, că atunci eşti cel mai
fiu milostiv, vino aici şi ia, nu. Din contra, ca să nu bată la fericit, dar îţi va părea rău de vorba pe care ai spus-o,
ochi că dau de pomană, mă fac că îi cert: Te vaiţi toată ziua, pentru că banii nu ajung niciodată, chiar dacă ai un 5 lei sau
hai, ia de aici şi dispari. Sunt rece, nici să nu creadă el să un 10 lei. O carte de rugăciuni mai trebuie să o dai de
mă ia la lăudat, sunt foarte expeditiv. Dar îi ştiu. Am şi eu pomană.” Şi eu am ales, să dau o pâine de pomană şi o
săracii mei, obligaţia mea nu mă lasă să mă culc. Dar îmi carte de rugăciuni. Eu am ales să fac milostenie cu cartea de
place, când le dau ceva, au o vorbă: „Părinte, eu nu mă culc rugăciuni. De ce? Cartea de rugăciuni e o pâine de fiecare
până nu fac un Tatăl nostru pentru mata.” „Bogdaproste, zi, pe când pâinea ţine o zi. Şi au zis: „Părinte, mai bine
mă simt şi eu mulţumit.” Dar chiar dacă nu-1 face, sunt miluiţi un sărac decât să împărţiţi cărţi. „Nu e treaba
bucuros că măcar în conştiinţa lui se obligă că trebuie să dumitale, aceasta e treaba mea. Eu hotărăsc ce trebuie să
facă o rugăciune pentru faptul că a primit de pomană, e tot fac.” Şi de ce lucrul acesta? Mai bucuros sunt să stea el cu
pâinea cea de toate zilele, ea e spre fiinţă când e harică şi e cartea de rugăciuni în casă şi să n-o citească, că tot
de toate zilele când o mâncăm ca să trăim de la o zi la alta. conştiinţa îl trezeşte într-o zi, decât să stea cu pâinea
Să ştiţi că aceste taine aparţin lui Dumnezeu, iar relaţia tot mucegăită sub masă că a primit-o de la mănăstire şi nu a
lui Dumnezeu aparţine. Sunt bogaţi săraci pentru că nu le putut-o mânca într-o zi. Relaţiile vor fi aceleaşi, totul ţine
ajunge cât vor ei şi atunci sunt certuri şi dileme. Şi eu vă de educaţie. Dacă eşti educat, te limitezi, dacă nu eşti
pot spune cel mai bine pentru că eu aud de dimineaţa până educat, nu te limitezi, adică începi să cârteşti. Ştiţi cine este
seara: primul vinovat? Dumnezeu. A venit într-o zi cineva la mine
- Părinte, am făcut credite, am împrumut la bănci, şi mi-a spus aşa:
am făcut aceea, am făcut aceea. - Părinte, chiar m-am deznădăjduit.

392 393
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Care este motivul? cum este relaţia dintre membrii familiei atunci când există
- M-am băgat în datorii până peste cap, mă rog şi stare de sănătate?
Dumnezeu nu mă ascultă. Părintele Calistrat: Răspunsul este foarte simplu. Ce poate
- Băiatule, hai să ne uităm amândoi la Dumnezeu să f i mai frumos şi maţ bine, spune psalmistul, decât a locui
vedem cum arată. Uite şi tu cum arată, pe cruce, gol, cu o fraţii împreună?417 în clipa în care avem de-a face cu o
pânză dinainte să nu se vadă părţile trupului, bătut în cuie, familie sănătoasă sufleteşte, ne ducem în Paraclisul Maicii
sărac, plin de sânge şi murdar şi ce vrei să-ţi dea ţie? Ce are Domnului care spune aşa: Pentru păcatele mele cele multe
El? Unde are bancă deschisă, unde are CEC, unde are bani, se îmbolnăveşte sufletul meu şi slăbeşte trupul. Deci este
unde ţine conturile, unde are bursa de valori? Cum clar şi s-a demonstrat şi în medicina orientală, mai ales cea
gândeşti? Lui îi ceri? El a spus aşa, Eu am venit ca lumea chinezească şi în medicina tradiţională că omului, ca să fie
să aibă viaţă şi să o aibă din belşug, adică veşnică, să se sănătos, i se cere să îndepărteze de la el gândul rău,
mântuiască. A spus Dumnezeu undeva în Scriptură că dacă răutatea, răzbunarea, pizma, invidia, ţinerea de minte a
te rogi bine, te umpli de bani? Omule, vezi că greşeşti! Mai răului şi pedepsirea aproapelui şi atunci ei spun, spiritul va
mult, ai făcut şi blasfemie! Tu vii la un sărac care S-a fi liber şi atunci trupul va fi sănătos.
născut într-o colibă, L-a născut Mama lui într-o peşteră de Luaţi concret din cărţi de medicină orientală, ca să
oi şi nu L-a putut primi nimeni în casă, a rupt mama poalele vedeţi că şi ei descoperă că omul lăuntric dă sănătatea
şi L-a înfăşurat, şi tu vii să-I ceri bani! Bravo! Tu, în loc să- omului de afară. Am marea bucurie că am reuşit prin
I ceri sănătate şi minte ca să nu mai cheltuieşti nechibzuit, copii să umplu biserica de părinţi, prin faptul că-i aduc la
tu îi ceri bani. Tu ai impresia că El are bancă de bani! împărtăşit tot timpul, adică faptul că îi unesc cu Hristos tot
A plecat aşa de ruşinat, nu a mai scos o vorbă. timpul. Asta am recomandat şi în străinătate, le-am spus:
Acesta este dialogul cu un bogat necredincios. Fraţii mei, dacă vreţi să existaţi, pentru că trăiţi departe de
ţară, de tradiţii, de spovedanie, de preot, mergeţi acolo la
biserică şi să nu treacă o lună să nu fiţi spovediţi şi
împărtăşiţi şi să nu treacă duminică şi să nu vă împărtăşiţi
6. Stări sufleteşti în sânuCfamiCiei copiii că degeaba adunaţi toţi banii aceia.
Mă bucur că majoritatea mi-au mărturisit: „Părinte,
Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, dacă vreţi să mă credeţi, tuturor românilor le-am spus ce
decât un bou îngrăşat şi cu ură (Solomon 15, 17). mi-aţi spus şi biserica e mai plină şi mai mulţi vin.” Mulţi
sunt plecaţi cu familiile şi duminica au început să aducă
a. Starea de sănătate sufletească şi trupească copiii la împărtăşit că s-au mirat şi preoţii. Nu este bucurie
Graţia: Ce înseamnă într-o familie creştină starea de mai mare în Duhul Sfânt ca toată lumea să fie în biserică în
sănătate atât spirituală, duhovnicească, cât şi trupească şi
417 Psalm 132,1.

394 395
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
zi de odihnă. Nu există la Dumnezeu mai mare plăcere Dacă există Duhul Sfânt, acolo există curăţire - împărate
decât să vadă că-L iubeşti şi atunci automat se revarsă ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care
binecuvântarea. pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistier al
Ce este sănătatea? Este echilibrul dintre suflet şi bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte
trup. Ce este sănătatea? Este buna funcţionare a tuturor întru noi şi ne curăţeşte p e noi de toată spurcăciunea şi
organelor vitale din corp. Dacă ne uităm atent şi cu luare mântuieşte-ne Bunule sufletele noastre. Le-am şi explicat-o,
aminte, vom vedea că omul este o alcătuire după forma a voi habar nu aveţi ce rugăciune mare spuneţi, nici nu vă
ceea ce este în jur, că spune: Din pământ eşti şi în pământ daţi seama că singuri vă cereţi izbăvirea! I-am conştientizat
te vei întoarce 418 Cum este pământul? Dacă e un pământ că mulţi vin şi spun:
sănătos, creşte pe el orice. Aşa şi omul, dacă e un „pământ” - Părinte, să ştiţi că acuma rugăciunea împărate
sănătos e şi gospodar, e şi serios, e şi cuminte, e şi smerit, e ceresc o spun şi când conduc maşina, toată ziua. A devenit
şi blând, e şi ajutător, e şi milostiv, e şi răbdător, e şi harnic, ca rugăciunea Doamne Iisuse, chiar mi se pare mai
are toate calităţile, dar dacă e un „pământ” stricat, ce găseşti frumoasă.
acolo? Ce buruiană creşte pe un ţanc de piatră? - Dacă vi se pare, chiar mă bucur!
O vorbă de la un bătrân spune aşa: Măi băiete, Vreau să vă spun că, poate mai mult şi condiţionat,
Hristos asta cere: Dă-Mi fiule inima ta să-Mi fa c locaş în poate şi un pic mai cu autoritate sau cu întărirea vocii, dar
ea.419 Deci dacă Hristos nu are loc în inima noastră, nu întotdeauna le-am spus: „Dacă nu faceţi rugăciunile
are Ioc nici sănătatea pentru că El e Doctorul cel mare acestea, nu mai veniţi aici şi mă plictisiţi că am altceva de
al trupurilor şi al sufletelor. Şi atunci, bineînţeles, făcut.” Şi ca să nu se strice relaţia duhovnic-ucenic, ei îmi
urmările unei familii creştine se văd peste tot. Sunt atâtea zic: „Nu, Părinte, am făcut aşa cum aţi spus.” Adică i-am
reduceri de locuri de muncă. Cum se întâmplă că tocmai învăţat să se roage în mod categoric. Le-am spus: „Nu este
ortodoxul acela care vine la biserică şi-a păstrat locul de a noastră a cere calitate de rugăciune, Dumnezeu ştie când
muncă? Sunt atâtea nevoi şi necazuri, accidente, greutăţi. să ne dea.”
Cum tocmai ortodoxului aceluia nu i s-a întâmplat? Sunt Ca să vedeţi cum lucrează Dumnezeu şi ce
atâtea virusuri C, B, A, D, s-au inventat acuma de-a virusuri înseamnă omul curat! Am cunoscut o bătrânică, care venea
că te virusezi din cap până în picioare ca un calculator. la noi la biserică şi tot timpul avea o faţă albă, dar
Cum se întâmplă că tocmai copilul ortodoxului nu, sau frumoasă. Şi stăteam şi mă gândeam, ce lucrare o fi având
ortodoxul nu? De ce? bătrânica aceasta că totuşi cred că îi place lui Dumnezeu de
Unde există Sfânta împărtăşanie acolo există ea că prea radiază a bucurie şi pace?! Pe vremea când se
Dumnezeu şi unde există Dumnezeu există Duhul Sfânt. făcea priveghere de toată noaptea la Bâmova, ea vine şi
spune:
- Părinte, eu dacă aş vrea să mă spovedesc la
418 Facerea 3,19.
419 Pilde 23,26.
dumneavoastră, m-aţi primi?

396 397
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
- Cum hotărâţi dumneavoastră, mie îmi este gândit să nu mai fac prescuri la biserică, dar ştii mata că de
indiferent. Postiţi şi veniţi. când am luat decizia asta şi nu am dus la Maica Domnului
Şi-a adus îndreptarul respectiv, am citit păcatele pâiniţele pentru sfinţit, nu mi-a mai cântat în ureche? Şi a
după îndreptar şi am considerat că nu vede. Ei, cum a trebuit să mă apuc iar de făcut, cum să pierd eu cântarea
însemnat ea aşa de puţine păcate? Şi intru cu ea în discuţie: aceea?!
- Bunică, câţi ani aveţi? Şi am zis, câţi oameni are Dumnezeu din aceştia? Şi
-A m vreo 78. iată vă exemplific că este o artă a rugăciunii dar este şi o
Atât avea atunci. Acum nu ştiu dacă mai trăieşte că artă a darului, suflă unde voieşte. Duhul Sfânt nu vine să
au trecut ani de atunci. Zic: aleagă: Vino tu că ţi-ai pus camilafcă sau vino tu că ţi-ai
- Cum staţi la capitolul post, rugăciune, curăţenie pus haine negre. Gata, tu ai Duhul Sfânt în tine, ei, tu,
trupească? păcătosule, du-te şi mori că eşti om de rând, nu. Dumnezeu
- Părinte, de la vârsta de 35 de ani de când mi s-a rânduieşte ca acolo unde nu ne aşteptăm noi, acolo să existe
născut fiica, eu cu soţul meu am trăit numai în curăţenie, har şi putere şi credinţă.
dar nu obligaţi de cineva, de bunăvoie. într-o zi soţul meu a Am mai avut odată ocazia să întâlnesc o persoană
venit la mine şi a zis aşa: Măi femeie, ce avem noi din toată tot aşa, destul de evlavioasă. A spus: „Părinte, eu toată viaţa
treaba asta? La ce ne ajută? Dacă tu tot baţi biserica, nu-i mea m-am rugat la Dumnezeu să-mi rezolve o problemă,”
mai bine să fii curată şi serioasă? Şi eu de ruşinea lui am zis era bolnăvioară, ea spune că a fost cancer la ficat. Eu nu
că nu-i nici o problemă, dacă tu hotărăşti! Aşa, Părinte, am prea cred, am reţineri şi i-am spus aşa: „Foarte bine, dacă ai
apucat noi şi am trăit în curăţenie şi noi ne respectăm exact spus treaba asta, îndeplineşte-o, fa acte soţului, lasă-i tot
ca doi fraţi. El are camera lui şi eu am camera mea, fata stă frumos, lasă-i fetei, du-te oleacă la mănăstire şi dacă te
în camera ei. Eu nu intru când se spală el, el nu intră când împaci, du-te^de tot.” Zis şi făcut. A vorbit cu soţul, s-a dus
mă spăl eu, nu avem treabă unul cu altul, noi nu ne-am mai la mănăstire. Când a plecat la mănăstire s-a făcut sănătoasă.
văzut şi nu ne-am atins unul de altul de la vârsta de 35 de Dar cum s-a întâmplat? A stat ea câţiva ani la mănăstire şi
ani, de peste 40 de ani. Zice, fac prescuri la o biserică şi brusc a apărut o boală că vârsta era înaintată, a murit, la 3
când fac prescuri, Părinte, eu încep să mă rog cu rugăciunea zile, acasă şi soţul după ea. Unul după altul s-au dus, deci
lui Iisus. Dar ce crezi? De când încep a frământa şi până le comunicarea a rămas aceeaşi. El, pentru că i-a dat voie,
termin de copt, tot timpul îmi cântă în ureche ori Cuvine-se Dumnezeu l-a luat pentru ca să-i ducă pe toţi odată, deci nu
cu adevărat ori Sfinte Dumnezeule şi eu nici nu ştiu când i-a despărţit unul de altul. Aici am făcut voia lui Dumnezeu
trece ziua. Eu mă pun în genunchi la rugăciune, iau împreună, hai şi dincolo voia lui Dumnezeu împreună. Eu
Ceaslovul şi Psaltirea şi zic şi de aici şi de acolo, mă întotdeauna îi spuneam: Tu ştii cum eşti cu bărbatul tău? Ai
plictisesc, iar zic de aici, iar zic de acolo până îmi zice soţul citit în Vieţile sfinţilor cu Adrian şi Natalia? Chiar aşa i-am
meu: Hai că e amiază şi fa ceva de mâncare, tot stai acolo spus: Bagă-te prima în cuptor şi Adrian după tine. Şi
ca o călugăriţă. Şi zice, am să vă spun un lucru, m-am într-adevăr la 3 zile a plecat şi el după dânsa.

398 399
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

După aceea am avut iarăşi un caz frumos la care eu să ştii de câte ori a sughiţat şi el, de câte ori a suspinat, de
ţin foarte mult, că aşa a fost copilăria mea, ca să cunosc câte ori a suferit, de câte ori l-a durut pentru că modelul
persoana. Măicuţa Iulia de la Agapia, rămăsese în schit cu nostru absolut sunt Vieţile sfinţilor. Noi ne raportăm şi
cea mai bătrână dintre maici, fosta primă egumenă spunem: Vai, ce rea e lumea! Dar noi nu vom fi judecaţi
Singlitichia, peste 90 de ani şi ele nu mai mureau şi când după lume, sfinţii vor judeca lumea şi atunci trebuie să ne
s-a îmbolnăvit maica Iulia şi nu s-a simţit prea bine, a spus: raportăm lor. Am întâlnit un caz chiar zilele acesta:
„Dar noi cât mai stăm printre aceşti copii şi îi chinuim? Hai - Dar ce, Părinte, eu sunt singurul care fumez?
să ne luăm drumul să plecăm.” A murit maica Iulia şi când - Asta vii tu să mă întrebi pe mine? Dar chiar nu mă
să-i facă praznicul a murit şi cealaltă imediat. I-a spus: „Eu interesează al câtilea eşti. Eu te-am întrebat un singur lucru,
mă duc şi dacă iau îndrăzneală, imediat te iau după mine.” ai nevoie de sufletul tău?
Şi la 3 zile s-a dus şi cealaltă. S-au chemat. Acestea sunt -D a .
lucruri foarte, foarte rare, în care Dumnezeu arată curăţenia - Atunci, reduci săptămânal câte o ţigară. Să nu-ţi
sufletească şi trupească. Maica fusese căsătorită, nu au avut repet a doua oară, că de nu, îţi creşte cancer la limbă dacă
copii, exact ca în viaţa Sfintei Teodora, s-au dus la nu înţelegi de bunăvoie.
mănăstire, unul într-o direcţie, unul într-o direcţie. Şi ce - Da, Părinte, cred că am să încerc să mă las.
credeţi? A murit maica iama şi primăvara a murit şi preotul - E bun că încerci, dar eu chiar vreau să te laşi.
care fusese soţul ei, duhovnicul de la o mănăstire din ţară, Şi ce credeţi că-mi spune după un timp?
s-a dus şi el imediat după ea. Iarăşi s-au chemat. - Părinte, mai merg cu 3 ţigări pe săptămână.
Rugăciunea, ca esenţă, este aşa cum e căldura în - De acuma le poţi arunca, încet, încet e gata.
corp. Corpul nostru are o căldură, dacă nu am avea-o am E sărăcie, dar crâşmele sunt pline. E sărăcie, dar
avea hipotermie, mori, aşa e şi sufletul. Dacă nu are căldura ţigări se vând „la greu”. E sărăcie, dar droguri se vând „la
de rugăciune ca să-l învelească tot timpul, el e mort. Cel greu”. E sărăcie, dar maşinile se cumpără „la greu”. E
mai mult se bucură sufletul când îi provocăm temperatură, sărăcie, dar luxul e „la greu”. E sărăcie, dar nunţile sunt în
când îi creşte căldura. Dacă creşte căldura, creşte şi harul în toi. E sărăcie, dar discotecile sunt pline. E sărăcie, dar
minte, o luminează imediat. Căldura produce lumină. Aşa e dezmăţul e în floare. Atunci, care e partea de adevăr în
cu sufletul, aceasta e marea dramă, acesta e marele toată această suferinţă? Ori este o singură parte care suferă
neînţeles. în toate tratatele de rugăciune se vorbeşte de ori nu suntem conştienţi de suferinţa noastră?! Ajungem
partea teoretică. Foarte mulţi au citit Patericul, au ajuns în inconştienţi. Mereu mă raportez, privesc România la ora
mănăstire şi s-au trezit cu alte realităţi, s-au dezgustat, s-au actuală ca pe plăgile lui Faraon.
descurajat, au plecat. Foarte mulţi au citit Vieţile sfinţilor. Ce spunea Faraon în Scriptură? Ucideţi-le pruncii,
îmi plăcea odată afirmaţia cuiva: Noi nu am înţeles lăsaţi numai femeile, adică patima şi desfrâul. Daţi-le
că sfinţii au fost oameni exact ca noi. Noi vrem să-i luăm mâncare şi came şi tot ce cer, dar puneţi-i la muncă. Exact
pe sfinţi de dincolo de icoană, dar nevoinţa începe de aici, aşa facem noi acuma. Mâncăm de toate, nu ne uităm. Dacă

400 401
Oraţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

te duci într-un supermarket, cumpără omul şi umple aducem aici să-i omoare. Mai bine îi întrerupem noi pe
coşurile acelea de se rup, nu se gândesc că e salariul minim cărare, nu-i mai aducem la naştere, dacă tot nu au unde se
pe economie, dar uită de o zi de post, uită de o zi de naşte în condiţii normale!
rugăciune, dar munceşte şi munceşte şi munceşte. Aţi Strămoşii noştri au născut cu tubul de sticlă? Nu
văzut, fac case tot mai mari, garduri tot mai înalte, tot, tot, venea moaşa satului şi tăia buricul şi nu au crescut oameni
tot. Dar de ce fac lucrurile acestea? Megalomania de a te sănătoşi? Igiena e o modă acuma şi medicina e la cei mai
sui la cer, exact ca pe un turn Babei. Ei tot se duc dar nu înalţi parametri, dar asta nu înseamnă că trebuie să bagi
ştiu unde să se oprească. Trebuie să se oprească în uşa spaima în om, să nu mai naşteţi copii că vi-i omoară la
bisericii să zică: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui maternitate. în momentul în care faci rugăciune, în minte se
Dumnezeu, miluieşte-mă p e mine, păcătosull Nu numărul aşează ierarhia, se aşează păcatele jos şi zici: „Asta nu e
de camere te aşează în societate, nu numărul de bani bine, se aşează parcă liniştea, asta parcă trebuie aşa, de aici
cheltuiţi. începe câte o zvâcnire, ia să facem noi asta, ia să facem noi
Aţi văzut cum fac acuma, primii 300 de milionari. asta, ia să facem noi asta.” Am fost la cineva să-i fac o
Ei, dacă vrei să-mi demonstrezi primii 300 de milionari, sfinţire în casă şi culmea, a zis:
demonstrează primii 300 de fermieri care au muncit şi au - Părinte, nu am o iconiţă cu Maica Domnului.
câştigat banul, nu cei care au înşelat sau au furat şi s-au - Nu pot să cred că în toată casa nu aveţi o iconiţă
trezit cu pungile pline, treaba lor de unde au, îi priveşte cu Maica Domnului.
direct şi personal. Dar tu nu stimula omul spre prostie, spre Mi-am aruncat eu o privire în stânga, în dreapta şi
păcat, pentru că el când vede că acela e milionar, ce zice? văd o iconiţă cu Maica Domnului chiar foarte frumoasă, la
Dar eu cum pot să fiu milionar decât dacă fur şi dau în cap? care îmi spune persoana respectivă:
Tu arată 300 de agricultori, arată 300 de medici, arată 300 - Nici nu am ştiut că aceea e icoană cu Maica
de profesori, arată 300 de ţărani gospodari, arată 300 de Domnului, am crezut că e un tablou adus de mama.
feciori, 300 de fecioare, 300 de preoţi serioşi, 300 de A văzut-o că e înrămată şi nu a ştiut că e icoană cu
biserici! Ai ce arăta! Trebuie să dai şi exemplele pozitive, Maica Domnului. Ce poţi să faci cu un asemenea om? Să-l
ori, vedeţi, societatea e un infern de exemple negative pedepseşti? Nu. îl înveţi dacă vrea să prindă.
pentru că toată lumea scoate în evidenţă lucrurile
imposibile. b. Starea de boală dintr-o familie
Arăta acuma într-o zi la televizor cum mor pruncii Graţia: Ce ne puteţi spune despre starea de boală dintr-o
la maternitate că nu-i îngrijeşte. Ce voia să demonstreze cu familie, boală sufletească şi boală trupească, şi relaţiile
aceasta? Că nu ar mai trebui născuţi prunci sau ce? Dar tu dintre membrii familiei?
arată cum îi îngrijeşti frumos, nu cum îi ucizi! Nu Părintele Calistrat: Ca termen, boala este ridicarea
interesează pe nimeni treaba aceasta. Cum am văzut eu acea harului. Ce este de fapt o boală? Este un dezechilibru şi
emisiune, te învaţă să faci întreruperi, adică de ce să-i atunci. Dacă vorbim de o boală sufletească, primul lucru pe

402 403
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu
- Crezi că e bună cărarea pe care mergi?
care îl putem întâlni este necredinţa, deci o familie
dezordonată din punct de vedere religios şi atunci urmările - Părinte, eu nu spun că nu aveţi dreptate, dar
nici nu sunt greu de ghicit. Fie că în acea familie nu se maică-mea, la vârsta mea a fost mai brează?
roagă, fie că în acea familie nu aprind o candelă, fie că nu Iată răspunsuri. Să nu credeţi că tinerii vin să
sunt spovediţi, fie că nu sunt împărtăşiţi, fie că nu sunt duşi jignească, să nu credeţi că tinerii vin să fie aroganţi sau
la biserică. Cum îi cunoşti? Muncesc în sărbători, prăşesc, impertinenţi, nu. Ei au răspuns concret şi au o iuţime a
cosesc, fac treabă ca într-o zi de lucru, nu se închină, înjură, minţii, o gândire fulgerătoare. Dacă aţi văzut când introduci
vorbesc urât, jignesc, nu salută, nu sunt respectuoşi. codul pe telefon, se deschide, îl poţi accesa. Aşa sunt
Acestea sunt primele semne ale bolii, manifestate vizibil. tinerii. Ei nu scapă porumbelul din gură, tu nu ai dat
Graţia: Se molipseşte de la un membru al familiei la altul? întrebarea că el a şi venit cu răspunsul. Sau, îi spun unui
tânăr:
Părintele Calistrat: Se transmite la toţi. Şi am să vă dau o
pildă în sensul acesta. Am cunoscut băieţel pe care l-am - Crezi, totuşi, că lui Dumnezeu I-ar plăcea dacă
continui să mergi în desfrânare?
întrebat:
- Dar e treaba Lui ce-mi place mie?
- Dar dumneata de ce fumezi?
I-am explicat, nu e treaba Lui, l-am luat logic:
- De ce mă luaţi aşa, şi tatăl meu fumează?
Răspuns concret. L-am întrebat pe alt personaj - Dar, uite, o să te îmbolnăveşti, o să te căsătoreşti,
n-o să mai simţi aceeaşi atracţie, n-o să mai simţi aceeaşi
tinerel, la spovedit:
plăcere faţă de soţia ta, n-o să mai ai aceeaşi apropiere. Ai
- Simţi nevoia să te droghezi la vârsta aceasta?
să vezi, căsătoria o să fie o formalitate.
- Atât timp cât taică-miu nu-mi cere nici o
socoteală, dumneavoastră, ca duhovnic nu aveţi dreptul - Nu-i nimic, dacă mă plictisesc, divorţez.
Vă daţi seama că aici e o muncă care nu se explică
să-mi interziceţi lucrul acesta!
în cuvinte. Unii spun că cea mai grea dintre toate este
Sau altcuiva:
spovedania. Nu spovedania, la spovedanie vine şi îţi înşiră
- De ce nu încercaţi, totuşi, să postiţi 3 zile? Că eu
aşa îi iau, aşa îi câştig cel mai uşor. Hai, posteşte 3 zile şi o căruţă de păcate, ai dezlegat şi ai terminat, dar modul la
vino să te spovedesc şi să te împărtăşeşti că ai să vezi că ai care reuşeşti psihologic, sufleteşte, duhovniceşte, moral, să
să te linişteşti. El nu ştie că îi dau agheasmă mare. Dacă nu găseşti formula să-i loveşti inima e esenţial. Spovedania
a avut contact cu biserica, el chiar crede că s-a împărtăşit este exact ca o reacţie chimică. Dacă reuşeşti să pui
atunci când îi dai cu paharul, nu ştiu toţi. Eu, după ce dau coeficientul redox, să-i egalezi nebunia din capul lui cu
agheasma mare, dau puţină anafură şi vin, iar ei, dacă ştiu ideea ta şi să o aduci la un numitor comun, atunci eşti cel
mai tare, că l-ai .spovedit, aceasta e apă de ploaie. Cred că
că la potir se dă vin şi pâine, cum spun ei, dar acolo e trup
am în fiecare lună 100 de spovediţi pe care a doua oară nu-i
şi sânge, ei cred că dacă i-ai dat după agheasmă, anafură şi
mai văd niciodată. Deci ei vin la spovedanie pur şi simplu
vin, cred că e tot împărtăşanie, dar îi atrag uşor şi atunci îi
instantaneu, au citit undeva, au auzit undeva, le-a spus
câştig. Şi îi spun:

404 405
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

cineva, i-a trimis cineva. Este păcat, că se citesc aceste boli - Dacă faci aceasta te faci bine.
sufleteşti de la distanţă. - Nu cred că am să le fac, dar nici nu cred că mă
Este un lucru vizibil: în perioada 1940-1970, lumea interesează dacă mă fac bine. Ce o vrea Dumnezeu. Până la
era uşor analfabetă, am avut foarte multă lume nepregătită urmă e păcatul Lui dacă m-a lăsat să apar pe pământ şi
profesional. Cu eforturile făcute de partidul comunist şi nu-mi dă o direcţie.
datorită urmărilor democratice, în general, tinerii noştri au - Ţi-o dă dar trebuie să o ceri.
trecut toţi prin şcoală. Cu bune cu rele, s-au alineat - El ştie mai bine ce-mi trebuie, nu cer nimic.
standardelor, sunt plini de diplome, de brevete şi de tot ce Adică, au nişte distonanţe de minţi bolnave. Dacă
vrei, dar ce pot să constat mai nou? Sunt foarte rafinaţi, Dumnezeu S-a desacralizat în familia lor, nimeni nu a
chiar dacă ei nu au o pregătire pe măsură, a apărut acest aprins o candelă la icoană, nimeni nu a pus o agheasmă şi o
fenomen al imitaţiei, de exemplu, dacă o fată şi-a vopsit anafură pe masă, nimeni nu i-a dus la spovedit de mici,
părul blond, şi o ţărancă se vopseşte ca lanul de grâu. Dacă nimeni nu i-a învăţat, nimeni nu i-a dus la biserică
o fată şi-a pus unghii lungi lipite, şi următoarea de la ţară la duminica. Ei îl iau pe Dumnezeu drept tata şi mama. Cum
fel are, dacă una şi-a luat nişte tocuri înalte dezechilibrante, vorbesc cu tata şi mama, aşa îl tratează pe Dumnezeu. Şi
şi cea de la ţară are, adică ei se imită unul pe altul, sunt culmea, de ce vă spuneam de boala sufletească? Copiii de
foarte fascinaţi de nou, de tot ce apare, dar nu ştiu să facă la grădiniţă şi de la clasele primare fac religie, nu au
diferenţa între bine şi rău. El este isteţ, vezi imediat prin profesor de performanţă, dar ştiţi ce este interesant? Vine
orice şi din mers şi din vedere şi din auz. în schimb nu ştiu mama şi tata şi spune:
să facă diferenţa. Bolile sufleteşti se citesc pe deasupra. Eu - Părinte, cu ruşine vă spun, ştiţi că fetiţa ne-a adus
îi spun unui băiat pe care îl adusese mama lui că e întristat, la biserică? Haideţi la biserică, vreau să mă împărtăşesc,
că are gânduri rele, că nu e mulţumit, că e sătul de viaţă: aşa ne-a spus profesoara la şcoală că e post. Fetiţa şi băiatul
- Văd că eşti îmbrăcat frumuşel, eşti curăţel, ai ne-au adus la biserică. Au un profesor de religie foarte bun,
totuşi în tine nişte calităţi, pari serios. au o profesoară foarte apropiată şi au spus aşa: Luaţi-vă
- Ei, să credeţi dumneavoastră că-s serios. Ce, vă părinţii de mână şi duceţi-i la biserică la împărtăşit.
uitaţi la haină? Nu mai ţine proverbul haina face pe om. Deci, acei copii mititei. Mi-a plăcut ideea. Uite cum,
Haina mi-a dat-o taică-miu şi m-am înţolit dar n-am muncit Dumnezeu a găsit încă o cale de a câştiga sufletul pierdut.
eu pentru ele. Bolile sufleteşti se datorează numai necredinţei. Ce viaţă
Vedeţi câtă realitate dar exprimată pe un ton de au copiii unde un tată bea sau bate sau înjură sau îşi face de
zeflemea. I-am spus: cap? Ce viaţă au copiii unde părinţii se ceartă şi, Doamne
- Uite, îţi dau 7 împărate ceresc, îngerul păzitor şi fereşte, mai e lipsă, sărăcie şi necaz?
te aştept să vii la împărtăşit.
- Părinte, nu ştiu dacă am să citesc sau am să vin la
împărtăşit, dar dumneata spune-mi mă fac bine?

406 407
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
c. Neputinţa sufletească şi trupească Dar în momentul în care e vorba de o neputinţă în sensul
Graţia: Care este legătura între neputinţa sufletească şi cea păcatului, aici este vorba de o înrădăcinare a păcatului în
trupească? om şi într-adevăr este una dintre cele mai periculoase
Părintele Calistrat: Neputinţa sufletească, prin viciu şi patimi care vin şi lucrează pe om: „Părinte, nu mă pot opri
nelucrare, aduce neputinţa trupească, este prima legătură de băut, nu mă pot opri de desfrânat, nu am părere de rău,
care arată clar că sufletul bolnav fiind, a dereglat trupul. nu mă pot ruga, nu mă pot pocăi, nu pot pune început bun,
Dar în acelaşi timp, dereglarea trupului adânceşte şi mai nu pot pune voia în mişcare, nu-mi permite starea mea să
mult neputinţa sufletească prin nemulţumire şi cârtire, prin mă rog.”
înfumurarea de sine, părerea de sine, cutezanţa de sine, Noi o numim proastă dispoziţie, nu e proastă
încrederea în sine, bizuinţa de sine, toate sunt puse în dispoziţie, ci e acea stare de apatie de care tocmai aţi vorbit,
Filocalia VI. De ce sunt puse acolo? Ca să vedem noi că deci este starea în care omul nu vrea să se regăsească pe
omul, deşi i s-a dat o direcţie sau o soluţie, totuşi mai caută sine. Pilda Fiului risipitor arată că întâi păcatele sunt făcute
el una şi pe alături pentru că, crede el, că ce i s-a spus nu e cu plăcere, cu poftă, cu pasiune, deci intră toată vigoarea
suficient, adică în mintea lui tot mai are o alternativă. tinereţii în patima şi în lucrarea păcatului. Deodată el
Aceasta este problema cea gravă. devine sclav la porci şi neavând ce să mănânce, nu mai
Graţia: Neputinţa este o boală sufletească? avea bani, era sărac, începe să mănânce roşcove. Ce
Părintele Calistrat: Depinde sub ce formă se manifestă. înseamnă roşcove? Când nu mai poţi face păcatele mai
De exemplu, aţi văzut ce spune Nicodim Aghioritul în lupta mari, începi să te îndulceşti de păcatele mai mici. Dacă la
cu păcatul, cele 12 trepte ale păcatului. Mai întâi e fapta început avea bani să stea numai prin baruri, acuma se
bună cu mândrie, de a fi văzut, auzit, apoi este dorinţa de a mulţumeşte să sugă sticlele aruncate, dacă altă dată îi
păcătui, prilejul de a păcătui, căutarea de a păcătui, căutarea plăcea să fumeze cele mai scumpe ţigări, acuma se
locului şi a împrejurării păcatului, apoi este căderea, apoi mulţumeşte cu chiştoacele, dacă înainte plătea prostituate şi
este dorinţa de a repeta păcatul, obişnuinţa cu păcatul, îşi facea de cap, acuma se mulţumeşte cu ce îi pică la
învoirea cu păcatul, lupta în fire cu păcatul, în cele din întâmplare. Aceasta înseamnă neputinţa, dar de ce rămâne
urmă vine deznădej dea sau sinuciderea. la stadiul de neputinţă? Rămâne la stadiul de neputinţă
Când devine neputinţa păcat şi când neputinţa pentru că el dacă ar avea posibilitatea, ar repeta păcatul în
devine imposibilitate, incapacitate? De exemplu, dacă totalitate, nu ar pleca de la el.
vorbim de un om bolnav trupeşte, dacă vorbim de o Şi patima la fel, de exemplu, neputinţa de a stăpâni
suferinţă cronică pe care nu o putem trata sau e de lungă familia, este o incapacitate de a gândi şi de a coordona.
durată, are o perioadă mai mare de vindecare, acolo vorbim Neputinţa de a educa copiii este o incapacitate de educaţie,
de o neputinţă, neputinţa de a dormi, neputinţa de a mânca, el nu are materialul, potenţialul psihologic şi moral de a
neputinţa de a lucra, neputinţa de a ţine minte, neputinţa de învăţa sănătos şi aici Nicodim Aghioritul vine şi spune:
a sfătui chiar, nu e capabil, nu-1 duce mintea cum se spune. Fiecare va sfătui pe semenul lui după neputinţa lui. Şi

408 409
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

vei vedea duhovnic care dezleagă păcate grele foarte uşor - Nu, Părinte, că eu nu pot.
pentru că este tolerant cu el şi atunci este tolerant şi cu alţii. - Mă tem că ai să poţi.
Vei vedea duhovnic care dezleagă păcate grele foarte uşor Şi când mă întâlnesc cu el, chiar spune:
şi cu foarte multă uşurinţă pentru că el se complace în ele şi - Părinte, să ştiţi că am fost la un pas de moarte dar
atunci îi convine să le dezlege că îşi acoperă conştiinţa. am scăpat, nu mai beau.
Sau, vei vedea duhovnic foarte aspru care pune sărătură pe - Şi vă simţiţi mai bine?
rană până o vindecă, adică, canoane foarte categorice la - Părinte, nu pot să spun că mă simt mai bine. Dacă
păcate foarte categorice. Aici înseamnă ieşirea din starea de aş putea, tot aş mai servi câte oleacă dar nu am curajul
neputinţă şi atunci, sigur că cel care vine la biserică trebuie pentru că mi-a spus doctorul că sunt pe ultima sută de
un pic căutat să iasă din starea de neputinţă. Această metri.
neputinţă vine numai şi numai din lucrare. Lucrarea nu are Ei, acea sută de metri e tot spre osânda lui, nu e spre
treabă cu neputinţa. vindecarea lui, pentru că el nu foloseşte acel termen, acel
în regimul vechi se practica o vorbă, dacă o ţineţi spaţiu şi timp, ca termen de mântuire, cealaltă vreme a
minte: Nu poţi, te ajutăm, nu ştii, te învăţăm, nu vrei, te vieţii noastre în pace şi în pocăinţă a o săvârşi, la Domnul
obligăm. Aflaţi că aceasta este pusă la îndemâna neputinţei. să cerem ci el aşteaptă să se facă bine să-şi poată
,420

Când omului îi dai toate şansele să se ridice dar el nu vrea satisface patima din nou. Deci această apatie în faţa
nici una, atunci îl constrângi şi tot o face. Această păcatului şi această dorinţă totală de a refuza binele intră la
constrângere vine din voinţa omului chiar şi în starea de nepăsarea sufletului, uitarea de mântuire şi lenea. Sunt cei 3
neputinţă, pentru că trebuie să găseşti punctul nevralgic în mari uriaşi pe care i-a catalogat Filocalia ca ucigători de
care să-şi dea seama că această neputinţă este distrugătoare. suflet înainte de moartea trupului.
Unde o întâlnim? Unul bea toată viaţa, face o hemoragie
digestivă, se duce la spital şi doctorul îi spune: Dacă mai d. Neîmplinirea
pui o singură dată un pahar de ţuică în gură, ai murit. Şi el Graţia: Ce este neîmplinirea şi cum se poate omul lepăda
se lasă brusc, de unde înainte bea cu găleata. De ce? Este de această stare?
voinţa în faţa neputinţei, dar nu mai este capacitatea de Părintele Calistrat: Avem mai multe feluri de neîmplinire.
voinţă raţională morală pozitivă ci este capacitatea Neîmplinirea sufletească este dorul permanent de
biologică şi voinţa de a trăi, dorinţa de a exista, dar nu Dumnezeu şi aici suntem într-o continuă lucrare şi ea se
dorinţa de a exista în Dumnezeu, dorinţa de a exista în real, sfârşeşte prin mântuire. Spune aşa în Filocalie: Unii oameni
în biologic, de a fi în preajma celor din jurul său, să arate că ar putea vedea pe Dumnezeu sau Dumnezeu le-ar putea
nu a murit. Dar aceasta nu este o virtute. De multe ori eu le arăta minuni, dar nu le arată pentru că fondul lor sufletesc
spun multora: nu este pregătit de a le înfrunta şi i-ar arunca dintr-o
- O să-ţi facă Dumnezeu o gaură în stomac şi o să te
opreşti din băut de nevoie dacă de bunăvoie nu poţi.
420 Ectenia cererilor.

410 411
Graţia Lungu Constantineanu
Despre familia ortodoxă
extremă în alta, fie că i-ar arunca în mândrie, fie că i-ar
- Cu adevărat mare eşti înaintea lui Dumnezeu!
arunca în înălţarea minţii şi atunci ar cădea angelic, cum se
- Nu, nu sunt mare dar cei mici din lume să nu se
spune, ca demonii, sau ar cădea în înşelare, adică ar crede
înalţe cu mintea în lucrarea duhovnicească, că nu a lor este
că ceea ce au văzut sau li s-a întâmplat, au meritat. lucrarea ci a darului lui Dumnezeu.
După această neîmplinire vine neîmplinirea
La neîmplinirea materială ce vezi? De exemplu,
sufletească pe linie, să spunem, de sentiment, poate nu ai
unul a avut nişte lucruri modeste pe măsura puterii lui.
luat fata pe care ţi-ai dorit-o, poate nu ţi-ai cumpărat lucrul
Deodată a prins o funcţie mare, indiferent ce ajunge el,
pe care l-ai poftit, poate nu ai avut lucrul pe care l-ai dorit,
ministru, director, ş.a.m.d., până în vârful ierarhiei. în clipa
poate nu ţi-ai putut împlini, ce vrea omul, o maşină, o casă,
când a ajuns în această funcţie, îşi ia tot ce nu şi-a putut
dar acestea sunt mai mult raţionale, aceasta este o
cumpăra înainte, face tot ce nu a putut face cât a fost el
neîmplinire raţională, materială. Să fiţi foarte atentă că ea
mititel, asupreşte tot ce nu a putut asupri cât a fost el
cu timpul se reflectă în neîmplinirea sufletească care se asuprit de alţii şi se răzbună pe toţi faţă de care nu a
vede în oamenii mici cu talente şi cu mofturi mari, să vă
putut el să-şi scoată atunci, la vremea respectivă, colţii şi
dau o pildă. să-şi arate vanitatea. De aceea se explică această
Un sfânt al Patericului stătea în pustie şi îşi păstrase
oportunitate mizerabilă pe care noi o întâlnim astăzi de
o rogojină, îşi păstrase un butuc sub cap, o rogojină pe el,
exemplu între partidele politice. Aţi văzut, vine acela la
nişte sandale de lemn în picioare şi o haină de pânză pe
putere, până nu se umple el nu se lasă, schimbă tot, vine
deasupra să nu-1 ardă soarele. Un alt trăitor auzind despre
celălalt, schimbă tot, până nu se umple el nu se lasă şi pe
dânsul la ce mare înălţime a ajuns, a venit să-l vadă. Acela
rând, pe rând, fiecare îşi cultivă vanitatea. Aceasta se
a venit gol, numai cu o cârpă dinainte, cu picioarele prin cheamă neîmplinire materială.
nisip, sărac, amărât şi când a ajuns în dreptul lui, a zis în
Să nu credeţi că dacă unul are 3 milioane de euro la
sinea lui, iată la cine am venit eu, tocmai acest văzător cu bancă şi este putred de bani şi nu mai poate de bine, el e
duhul care doarme pe rogojină! La care acela îi spune:
mulţumit când te vede pe tine că paşti vaca pe marginea
„Frate, nu te sminti, tu ai venit gol din lume şi gol se cade
şanţului. îl deranjează de ce ai vaca, tu nu ar trebui să o ai,
să umbli, eu am venit din palate împărăteşti şi picioarele numai el ar trebui să o aibă. De ce lucrul acesta? Pentru că
mele nu sunt învăţate cu arşiţa. Până se vor învăţa le călesc
el sufleteşte, în termen popular, tot calic este. Nu-şi poate
cu aceste sandale care îmi sunt o durere în picioarele mele,
închipui, cum, el care are atâta putere şi a ajuns să aibă
tu nu ştii ce simt eu. Am această rogojină, eu nu pot să
atâta, să ajungi şi tu să ai vaca aceea, nu este posibil aşa
dorm pe nisipul fierbinte. Tu acasă ai dormit pe rogojină şi ceva, prin el doar poţi să ai ceva, nu de capul tău.
aici se cade să dormi jos. De la mătase, eu mi-am păstrat
Şi începe din nou această neîmplinire sufletească şi
doar această rogojină, aşa că nu mai căuta tu sfinţenia în
poate aţi întâlnit şi dumneavoastră anumite cazuri - cutare
lucrurile văzute în jurul omului ci caută în lucrarea lui. Şi
are un şef la servici de-ţi vine să-ţi laşi serviciul şi să pleci.
atunci acela îi spune: Aceia sunt oameni incapabili, neîmpliniţi, ei nu au măsura
412
413
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

bunului simţ, nu au măsura normalului, de aceea îşi bat joc la cap fă ră să-i doară, în sensul că îşi dă seama că în jur, în
de semenii lor, de aceea îi jignesc, de aceea îi umilesc, de momentul în care ar încerca să înainteze într-un mod
aceea îi coboară, de aceea îi exploatează, ca să-şi arate oarecare, automat ar fi „faultat”, cum spunem noi, şi atunci
vanitatea, iar când l-ai schimbat este din nou mieluşel şi zice, îmi văd de treabă. Am să vă dau şi o pildă: Unul
linguşitor şi e cu dreptatea întruchipată şi lozinca e de cea ajunge şef, el habar nu are de nimic dar e şef şi începe să
mai bună doctrină. Aceştia sunt cei mai periculoşi. Aceasta exploateze pe cei ce ştiu, arătând ca şi cum el ar şti tot: Vă
este neîmplinire materială. arăt eu cum se face, vă pun eu la punct, vă dreg eu vouă. El
Sunt oameni care, aţi văzut, cine a vrut să se face lucrul acesta pentru a stârni teroarea, grija şi stresul, ca
împlinească material, şi-a călcat peste poziţia socială, a cei din jur să creadă că e un merit din partea lui ca şef să
plecat în străinătate, a stat câţiva ani, şi-a umplut portofelul, acorde o onoare, să acorde un comportament frumos, o
şi-a făcut o casă şi-a luat pământ şi o maşină, s-a întors vorbă bună, o atenţie.
înapoi. Aţi văzut, face grătar, se plimbă, e bucuros, e Au făcut studii pe eşantioane şi şi-au dat seama că
mulţumit, nu-1 interesează, dă şi la altul. Dar altul, cu toate managerii care administrează firma în linişte, în pace, cu
că are, priveşte cu invidie. Vă dau o pildă, poate că acuma bună înţelegere cu subalternii, merg mai bine decât acelea
fac o glumă - partidul de guvernământ. După ce ei s-au unde e stress şi teroare. Mi se pare firesc să simţi nevoia să
umplut peste măsură, pe alţii nu-i lasă măcar să respire. munceşti cu simţ de răspundere când eşti motivat sau eşti
Aceasta este o neîmplinire sufletească. Nu sunt mulţumiţi cel puţin respectat. Atunci când cineva te tratează ca pe
că au ajuns la conducere, dar se răzbună şi pe toţi cei care sclavul lui, normal că atunci nu ai chef.
le-au stat cândva împotrivă, să nu fie ei sus. Acum îşi arată La neîmplinirea profesională poate să se întâmple
adevărata valoare şi de fapt, valoarea lor care este? Este una un alt lucru, sunt împliniri de moment şi împliniri de durată.
mizerabilă, pentru că ei de fapt nu au valoare. De ce? De exemplu, dacă cineva şi-a dorit să fie doctor, a muncit, a
Pentru că ei nu merg spre binele şi prosperitatea ţării, cum a învăţat, s-a străduit până i-a venit rândul la lucrul acesta.
spus Simion Mehedinţi: „Politicianul şi conducătorul ţării Am întâlnit oameni care au dat 4, 5, 6 examene. La şcoala
trebuie să aibă inima ţării în inima lui, nu inima lui în inima de şoferi la fel. Nu reuşeşti într-o profesie, faci altă
lui.” Deci el lucrează numai pentru binele lui, nu se pregătire, nu reuşeşte într-o pregătire, se duce în alta până
gândeşte la cel ce moare. Pentru cel ce moare aplică legea îşi găseşte o menire, deci nu cade.
şi îţi arată articolul, dar pentru el toate sunt posibile. La nivel valoric lucrurile sunt omeneşti, s-ar putea
Aceasta este tot o vanitate sufletească şi o neîmplinire. să fii foarte bun şi să nu ai şansa niciodată, dar s-ar putea să
La neîmplinirea profesională lucrurile nu stau aşa. fii foarte prost şi să ai şansa din prima. Dar care este
Să ştiţi, sunt 3 proverbe: nu nota reflectă ştiinţa, nu problema? Mulţumirea sufletească nu lipseşte. Părintele
diploma reflectă calitatea, nu omul reflectă poziţia. Aici Iustinian de la Prodromul avea o vorbă: Sunt mai multe
avem oameni poate foarte buni profesional dar stau în categorii de oameni, care nu ştiu că ştiu, care ştiu că nu ştiu
banca lor şi nu vor să se lege, proverbul popular, să se lege şi care ştiu că ştiu. Dacă ştii că ştii e foarte bine, ai

414 415
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
mulţumirea sufletească, nu te doare capul, când eşti pus în noastră, sau este proverbul, nu mai f i transparent ca
faţa unei situaţii ai rezolvat-o. Când nu ştii şi te pune în faţa oglinda, adică laşi să se vadă prin tine. Poate fi o
situaţiei, nu ştii ce să răspunzi. Când eşti pus şi crezi că ştii dezamăgire între prieteni, poate fi o dezamăgire în familie
dar de fapt nu ştii, faci o catastrofă, ce este în jurul nostru, între soţ şi soţie, poate fi o dezamăgire faţă de copii, poate
iar când nu ştii şi nu vrei să recunoşti, înseamnă că nu eşti fi o dezamăgire faţă de vecini, de cumetri, de naşi, de
realist. Atunci ce trebuie să faci? Te lupţi cu tine. Un spital cumnaţi, de socri, de părinţi, de orice. în social, oriunde o
are director, are chirurgi, profesori, tu cauţi doctorul de care putem încadra, dar cea mai mare dezamăgire de care trebuie
ai nevoie. La şcoală, toţi profesorii au grade de promovare, să avem grijă, este dezamăgirea faţă de noi înşine.
tu te duci la cel care ştii că ştie. Aici apare mulţumirea Eşecurile repetate ale anumitor probleme, trebuie să
sufletească pe profesionalismul desfăşurat, nu cel afişat. ne pună nouă o întrebare: Dacă toată lumea este rea şi eu
Iar la nemulţumirea, neîmplinirea trupească, că şi sunt bun, de ce mie lucrurile îmi ies pe dos? Că de obicei
aceasta există, de exemplu, unul se supără că s-a născut mai avem tendinţa de a găsi o justificare. Mai vine la mine câte
bolnav, unul mai neputincios, unul mai puţin dotat cu o femeie şi spune: Ştiţi, fata mea foarte frumos a crescut dar
inteligenţă, unul e mai înalt, unul e mai mic, unul e mai stă cu un băiat de 3 ani, adică ce fel de viaţă este aceasta?
gras, unul e mai slab, unul e mai frumos, unul e mai urât. Ştiţi, am un băiat foarte bun, dar a luat o femeie cu 3 copii.
Acestea nu le ştim noi, sunt oglinzile lui Dumnezeu şi se Soţul meu e u n o m extraordinar, eu am avut încredere în el,
spune că şi copiii sunt oglinda părinţilor. Dacă părinţii au dar acuma m-a lăsat şi a plecat la alta. Adică, sunt explicaţii
fost foarte credincioşi, copiii sunt foarte frumoşi, dacă puerile. Dezamăgirea poate veni de la ceea ce poate aduce
părinţii au fost păcătoşi, şi copiii poartă anumite semne, aţi capacitatea ta intelectuală, că tu poţi să vorbeşti cu cel mai
văzut, sindromul down, oligofreni, retardaţi mintal, tot felul ticălos om şi să ai impresia că vorbeşti cu o personalitate că
de boli, boli cronice, şi aici este o etapă. el are cuvinte frumos alese şi tu să te laşi sedus, atunci e
dezamăgirea ta. Singurele dezamăgiri adevărate care pot să
e. Dezamăgirea te smintească sunt dezamăgirile legate de credinţă, când
Graţia: De unde vine dezamăgirea? Dintr-o deformare a te-ai ruga şi Dumnezeu îţi face pe dos dar tu ai fost corect şi
realităţii, dintr-o aşteptare nepotrivită şi ce se poate face te întrebi de ce. Poţi să te dezamăgeşti şi atunci să insişti ca
pentru o remediere a situaţiei? să-L convingi că nu e adevărat. Poţi să te dezamăgeşti de
Graţia: De unde vine dezamăgirea? Dintr-o deformare a tine însuţi când ai dat un examen de 10 ori şi nu l-ai luat
realităţii, dintr-o aşteptare nepotrivită şi ce se poate face niciodată că eşti incapabil, şi trebuie să fii dezamăgit! Cum
pentru o remediere a situaţiei? eu care ştiam, nu mai ştiu? înseamnă că ceva nu e în regulă!
Părintele Calistrat: La capitolul dezamăgire, vom clasifica O dezamăgire, să spunem, materială, că îi dai unuia nişte
şi aici. Dezamăgirea ca termen înseamnă o înşelare asupra a bani şi nu-i mai vezi, dar e treaba ta de ce i-ai dat. Deci
ceva, o imagine greşită despre ceva. Dar putem avea o dezamăgirile pot fi cu fond şi fără fond, ele ţin şi de
dezamăgire personală care ţine de o anumită neatenţie a împrejurările vieţii. Pot să am motivaţie serioasă de

416 417
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

dezamăgire sau motivaţie instantanee de dezamăgire, dezechilibru care duce la o sinucidere sau eventual, când e
dintr-o mică nediscemere a minţii. Aici intervine vorba de o sănătate cu eşec, un cancer, o nenorocire, am
discernerea.'1De obicei, cel mai mult ne dezamăgim când întâlnit caz când s-a otrăvit, s-a aruncat de la balcon, a luat
lucrurile nu ies cum vrem noi. Dar ca să iasă lucrurile cum pastile, zicând, ce rost mai are să trăiesc, dacă nu mai am
vrem noi trebuie să ne uităm şi în jurul nostru, să ne nici o şansă, a fost o dezamăgire totală, cu toţi banii
raportăm la semenul cu care lucrăm. cheltuiţi, nu s-a rezolvat nimic.
Graţia: Dezamăgirea afectează relaţiile din familie? Graţia: De unde vine lipsa dorinţei de a mai trăi?
Părintele Calistrat: Afectează, femeia nu mai are Părintele Calistrat: Din necredinţă. Pentru că Apostolul
încredere în soţ, soţul nu mai are în soţie, copiii nu mai au Pavel a spus clar: Cine nu se luptă după legile jocului nu se
în părinţi, părinţii nu mai au încredere în copii. Nu aţi încununează.4,21 Şi iarăşi: Lupta bună am luptat şi am biruit
văzut? Hai, ia-ţi bagajul şi pleacă, partaje, mânie. Eu am şi cununa am luat.422 Noi nu avem dreptul să lungim sau
întâlnit persoană, al cărei fond sufletesc mi-a plăcut şi mi-a să scurtăm viaţa, noi trebuie să luptăm pentru fiecare
spus aşa: picătură de viaţă, exact după proverbul, să munceşti ca şi
- Vreau să-mi las soţul pentru că m-a înşelat. cum ai trăi 1000 de ani şi să te rogi ca şi cum ai muri
- Nu este un motiv. Vrei să-ţi spun ce se va mâine. Nu avem voie să spunem, gata, pot să mor. Nu ai
întâmpla? încearcă 40 de zile să nu-1 mai primeşti acasă, să voie să abandonezi lupta nici o clipă: Doamne, Tu cu mine
vezi cum vei umbla după el şi îl vei aduce tu singură înapoi, eşti, cu Tine mă întâlnesc!
pentru că tu îl iubeşti prea mult ca să-l laşi, dar acuma o
faci din orgoliu şi fără să gândeşti. g. Singurătatea
A făcut cum am învăţat-o eu şi a avut curajul să Graţia: Aţi mai vorbit anterior de singurătate în sânul
vină şi să-mi spună: „Părinte, sunt foarte dezamăgită de familiei. De unde vine singurătatea?
mine, mi-am dat seama că nu am putut trăi fără el o Părintele Calistrat: Singurătatea are 3 feluri de a fi, poate
săptămână. Dacă nu vă ascultam faceam o catastrofa.” fi singularitatea trufaşă de care v-am spus, când tu nu vrei
să te raliezi celor din jurul tău. Poate fi o singularitate care
f. Deznădejdea vine pe motiv de integrare în societate chiar dacă eşti un om
Graţia: Dezamăgirea duce la deznădejde? normal, poate eşti puţin dificil, şi acesta poate fi un motiv.
Părintele Calistrat: Poate duce la deznădejde, dar de Sunt oameni insuportabili. Şi eu personal am persoane cu
obicei duce la accese de furie, la răzbunări, la ură, la care nu vreau să am contact, nu-1 izolez, sunt reticent, sunt
zavistie, la pizmă şi la invidie, rareori duce la deznădejde. atent, îmi calculez vorba, ştiu unde să mă opresc. Asta nu
La deznădejde duce dar numai atunci când e vorba de înseamnă că eu o însingurez, ea se însingurează, prin ceea
persoana în sine, dacă e legată de sănătatea ei sau de
autoritatea ei personală. De exemplu pierderea bruscă a
421II Timotei 2, 5.
unei funcţii foarte mari poate să producă o boală sau un 422 II Timotei 4, 7-8.

418 419
Despre familia ortodoxă
Graţia Lungu Constantineanu
face parte din vanitate personală. Şi apoi sunt oameni care
ce face reuşeşte să mă convingă că trebuie să stau departe
se integrează foarte greu în societate şi atunci cei din jurul
de ea. lor îi izolează. Comportamentul lor face ca ceilalţi să se
Ultima, este acea vanitate şi mândrie care te separă
ferească de ei. La un moment dat ei conştientizează lucrul
de restul oamenilor şi te pune într-o poziţie unde crezi că tu
acesta, intră într-un fel de orgoliu personal şi atunci, pe
singur îţi meriţi acea poziţie, aceea este însingurare a
lângă respingerea lor, se închide şi el şi mai mult şi devine
personalităţii tale. Singularitatea trufaşă e mică, te uiţi tu la
singur.
un băiat, nu-i îmbrăcat frumos, nu stau lângă el sau nu
Mai este o singurătate, poţi să fii cu toţi şi cu
vorbesc cu el, este un mod de a alege pe sprinceană. Dar
nimeni. Poţi să fii prieten cu toată lumea, discuţi cu toată
sunt oameni care pur şi simplu, nu că ar fi pustnici, nu că ar
lumea, discuţi orice şi oricând numai ce trebuie nu, faci
avea chemare de isihie, nu că ar avea chemare de liniştire,
orice numai ce trebuie nu, spui orice numai ce trebuie nu.
nu că ar avea chemare lăuntrică de rugăciune, nu că ar avea
în rest tu eşti singur cu tine că aşa se şi spune, că sufletul
chemare lăuntrică de lucrare a minţii, nici una dintre ele,
are 4 învelişuri, primul e învelişul sufletului, acolo pătrunde
deci tot ce este spiritual evităm, trecem în cealaltă latură, o
Dumnezeu, al doilea lângă suflet e învelişul unde pătrunde
stare interioară, ca să spun eu, mai mult o manifestare
duhovnicul şi îţi vede neputinţele, al treilea înveliş, unde
discordantă. Nu o putem numi nebunie, că el se simte bine
pătrunde soţul sau soţia sau copiii, deci este dragostea şi
aşa, nu e violent, nu face accese de furie, nu face nimic, ei
unitatea sau apropierea din familie, ultimul înveliş de sus de
sunt un fel de oameni ciudaţi. tot, e învelişul unde mai pot pătrunde prietenii, că eşti bun,
Sunt cauze multiple, consideră că e net superior
că eşti blând, că te poate înşela, că te poate amăgi, te poate
celor din jur, se izolează, consideră că este peste măsură de
folosi, etc.
inteligent şi se izolează, consideră că este mai bine pregătit
ca să stea în jurul celor simpli, apoi consideră că cei din
h. Răzvrătirea faţă de Dumnezeu în starea de boală
jurul lui nu merită să fie în jurul lui. Eu am întâlnit
Graţia: în urmă cu câţiva ani a fost prezentat la televizor
persoană de genul acesta atât în viaţa civilă cât şi în viaţa
un bărbat de peste 40 de ani, care era ţintuit la pat de 20 de
călugărească. Am avut coleg de armată care fuma singur
ani cu o boală de plămâni gravă, nu se putea mişca, avea
lângă un copac şi când îl întrebai vreodată: „De ce stai
nevoie de un aparat ca să respire. Din pricina bolii lui,
singur?” „Nu e treaba ta, vezi-ţi de ale tale!” Te evita scurt.
mama a trebuit să se sacrifice să-l îngrijească. Pentru că îi
Am întâlnit şi persoană care nu suporta să discute cu
era foarte greu mamei, sora lui s-a sacrificat şi ea, nu s-a
cineva, spunea: „Eu cu tine nu am ce să discut, nu eşti la
căsătorit, nu a mai interesat-o viaţa ei personală, să-şi
nivelul meu.” Aceasta venea tot dintr-o mândrie interioară.
întemeieze o familie, şi îl îngrijea pe fratele ei împreună cu
Singura singurătate admisibilă este cea care are mama. în emisiunea respectivă, reporterul l-a întrebat:
rădăcina în Dumnezeu, dorinţa de liniştire, dorinţa de Cum, totuşi, aţi rezistat atâţia ani, cu credinţa în
isihie, fuga de lume, dorinţa de monahism, de asceză, de Dumnezeu? Atunci el s-a încrâncenat şi a spus: Dumnezeu?
pustnicie, dar aceasta este rar, e cu totul altă chemare, nu
421
420
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă

Dar ce a avut cu mine Dumnezeu? Pentru ce m-a chinuit? decizi soarta fratelui tău pentru că ai îndrăznit să o iei în
De ce mi-a luat tinereţea şi puterea de a mă bucura de mâna sfatului tău.
viaţă? Cum se poate interpreta această respingere a lui în momentul în care depăşeşti legile firii şi legile
Dumnezeu după o suferinţă atât de îndelungată şi de ştiinţei trec deasupra legilor lui Dumnezeu, lucrurile se
crâncenă faţă de bunătatea surorii care şi-a sacrificat viaţa încâlcesc la nivel de raţiune şi atunci Dumnezeu ne-a pus
ei? raţiunea în braţe: Descurcă-te că e a ta. Eu nu am raţiune,
Părintele Calistrat: în cazul de faţă avem două tablouri. Eu am har. Şi atunci, legea bioetică te învaţă să te jertfeşti
Este vorba de sora care a făcut un act de caritate sau un act pentru aproapele. Dacă ţi-ai asumat o luptă peste puterile
filantropic, respectul faţă de fraţi până la iubirea aproapelui tale, trebuie să o duci. Fata, pentru că l-a îngrijit, va lua
ca pe tine însuţi. Să-ţi pui viaţa pentru aproapele, aceasta e plata jertfitorului, iar el, pentru că a cârtit va lua plata
adevărata lege a lui Dumnezeu, adevărata lege de iubire, iar cârtitorului, în sensul că Dumnezeu a îngăduit ca el să
cu privire la remarca lui, cu ce l-a ajutat pe el Dumnezeu? trăiască toţi acei ani, cât aceasta s-a jertfit, ea făcându-şi un
Aici intervin două lucruri. Unul este răspuns bioetic şi vă anumit canon prin fratele şi spălându-şi o anumită cotă din
spun o părere bioetică, o referinţă. întâi de toate, pentru că păcate, mărunte sau mari, grele, noi nu ştim de ce a rânduit
ştiinţa a progresat şi a complicat lucrurile şi Dumnezeu le-a Dumnezeu această jertfă, dar a lăsat dragostea care a
încâlcit minţile şi i-a lăsat în mâna sfatului lor şi a spus aşa: triumfat. Mai departe, nesinceritatea lui, nerecunoştinţa lui
Aţi inventat aparatul de ventilat? Staţi cu el acolo şi faceţi vor fi răsplătite ca atare, pentru că el cât a trăit, dacă era
ce vreţi voi cu el. Aţi inventat intubaţia? Folosiţi-o! Aţi într-o suferinţă în care nu intervenea ştiinţa, el mai respira o
inventat resuscitarea? Folosiţi-o! Aţi inventat viaţa săptămână, două sau cum este termenul omului bolnav,
artificială? Folosiţi-o! Aţi inventat şocurile pentru scoaterea când nu mănâncă şi nu bea, la 20 de zile s-a sfârşit, s-a
din moarte clinică? Folosiţi-le! Dar l-a încâlcit pe om la săvârşit până în 40 de zile. Ei, el nu avea timp să cârtească,
minte în punctul cel mai critic: Unde începe viaţa lui din contra, poate se ruga să-i vină sfârşitul mai repede.
Dumnezeu şi unde se sfâ rşeşte” viaţa lui Dumnezeul Am cunoscut o femeie care a spus o vorbă foarte
pentru că acuma, lupta mare care se dă în societatea frumoasă: Poate să vină moartea şi mâine. îmi pare rău că
modernă este axată pe altă problemă. Pentru dacă m-am întâlnit cu Dumnezeu, încă nu-I pot spune dacă
neurovegetativii morţi biologic dar vii artificial, facem un L-am iubit deajuns. S-a culcat pe pat şi nu s-a mai sculat.
păcat când întrerupem aparatul sau nu facem păcat lăsându- Nu a zăcut măcar o zi. De ce vă spun lucrul acesta? Când
i să moară conştient? Răspunsul vine din partea conştiinţei, Dumnezeu intervine cu harul, bolile grele pot deveni uşoare
dacă conştiinţa te lasă, poţi să-l ţii şi ani de zile în aparate şi şi suferinţele grele pot deveni uşoare. Când suferi în Hristos
cheltuieşti pentru că ţi-ai încâlcit mintea peste legile firii şi suferinţa e mai uşoară, e rodnică şi încununează, iar când
Dumnezeu nu S-a amestecat, l-a lăsat pe om în m âna suferi ateu, din punct de vedere biologic nu impresionează
sfatului său, scrie clar în Scriptură, dar te-a lăsat şi să pe nimeni, judecata lui Dumnezeu tot dreaptă rămâne.
Pentru el, acei ani trăiţi la pat au fost cu cârtire şi cu insulte,

422 423
Graţia Lungu Constantineanu Despre familia ortodoxă
pentru că ceea ce a manifestat liber a simţit şi în interior: Tu, ceea ce poţi face, este să-i distribui un calmant
Din prisosul inimii vorbeşte gura,423 se spune în Sfânta sau un ameliorator care să-i ridice din durere, dar nu să faci
Script