Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Științe Economice
Catedra Finanțe și Bănci

Lucru individual

A studentului Sadovoi Samuel


Anul, grupa II, CIE 1501

la disciplina „Finanțe”

Coordonatori științifici:
Mârzac Mariana
Lachi Cristina

Chișinău, 2016

1
I. Efectuarea expres-diagnosticului situației economico-financiare a întreprinderii în baza
Raportului Financiar al unei întreprinderi.

Întreprinderea analizată: DAAC Hermes S.A.

1. Analiza gestiunii activelor circulante:

Tabelul 1. Indicatorii gestiunii activelor circulante a întreprinderii

Valoarea
Indicatori Formula de calcul Exercițiul
ratei

Numărul de rotaţii 𝑉𝑉2014 𝐴𝐶2013+𝐴𝐶2014 4.8702


Nrot2014=𝐴𝐶2014 AC2014 = =
2
în 2014 22120746+17121895 39242641
= =19621320,5
2 2
Nrot2014
95560595
Nrot2014=19621320.5=4.8702

Numărul de rotaţii 𝑉𝑉2015


Nrot2015=𝐴𝐶2015 AC2015 =
𝐴𝐶2014+𝐴𝐶2015
= 5.1041
2
în 2015 17121895+18285042 35406937
= =17703468,5
2 2
Nrot2015
90360744
Nrot2015=17703468,5=5.1041

Durata în zile a unei 365 365 74.9455


Drot2014=𝑁𝑟𝑜𝑡2014 Drot2014=4.8702=74.9455
rotaţii în 2014
Drot2014

Durata în zile a unei 365 365 71.5111


Drot2015=𝑁𝑟𝑜𝑡2015 Drot2015=5.1041=
rotaţii în 2015
Drot2015

Efectul de Eînc/ac =(Drot2015- 90360744 -850223.276


Eînc/ac=(71.5111-74.9455)* =
365
încetinire/accelerare 𝑉𝑉1
Drot2014)* 365 -850223.2767
Eînc/ac

2
Concluzie:
În urma calculelor efectuate am constatat că în anul 2015 activele circulante din cadrul
întreprinderii analizate au fost gestionate mai eficient.
Astfel observăm că numărul de rotații s-a majorat, iar durata unei rotații a scăzut ca rezultat. În
2015 29durata unei rotatii s-a redus cu aproximativ 3 zile față de 2014 (74,9 zile).
Astfel s-a redus suma blocărilor de fonduri în active circulante cu 850223 lei entitatea
înregistrând un efect de accelerare, ceea ce denotă o gestiune eficientă a activelor circulante.

3
2. Determinarea capacității de plată a întreprinderii:

Tabelul 8. Ratele lichidității și solvabilității generale a întreprinderii


Formula de Valoarea
Ratele Exercițiul Normativ Abatere
calcul ratei
Lichiditatea 𝑀𝐵+𝐼𝑇𝑆 2590611+0 2590611 0,33 0,2-0,3 +0,03
Labs= Labs= =7763905 = 0,33
𝐷𝑇𝑆 7763905
absolută
Labs

Lichiditatea 𝐴𝐶−𝑆𝑡 17703468,5−1937252 2,0307 0,7-0,8 +1,2


Lint= Lint=
𝐷𝑇𝑆 7763905
intermediară 15766216,5
= =2,0307
7763905
Lint

Lichiditatea 𝐴𝐶 17703468,5 2,2802 1-2 +0,28


Lcur =𝐷𝑇𝑆 Lcur= =2,2802
7763905
curentă
Lcur

Solvabilitatea 𝑇𝐴 144136060 2,3418 >1


Solv =𝑇𝐷 Solv= =2,3418
61548519
Solv

Concluzie:
În urma calculelor efectuate am constatat că întreprinderea analizată are o capacitate normală
de a achita datoriile, solvabilitatea fiind de 2,34.
În ceea ce privește capacitatea imediată de plată putem constata că întreprinderea are o
capacitate de plată ce deviază de la normă cu 0,28 puncte. Nici unul din cei 3 indicatori nu sunt
încadrați în limite. O problemă identificată este în cazul lichidității absolute care este deasupra limitei
intervalului optim cu 0,03 , deci putem recomanda întreprinderii majorarea investițiilor pe termen scurt
sau micșorarea datoriilor curente. O altă problemă este evidențiată în cazul lichidității intermediare
care la fel se află deasupra limitei optime cu 1,2 , deci putem afirma că întreprinderea dispune de
mojloace băneşti, investiţii pe termen scurt şi creaţe suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen
scurt, indiferent de valoarea reală a stocurilor. O altă problemă este si rata lichidităţii curente care este

4
deasupra normei cu 0,28 , deci întreprinederea are o capacitate mare de a-şi plăti datoriile curente fără
să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi. Însă pentru a ajunge în limita optimală îi
putem recomanda întreprinderii de a micşora datoriilor la termen scurt, sau mărirea numărului
activelor, însă ultimul lucru ar duce la apelarea la noi datorii.

5
3. Determinarea eficienței activității economico-financiare a întreprinderii:

Tabelul 9. Indicatorii rentabilității

Formula de Valoarea
Ratele Exercițiul Normativ Abatere
calcul ratei
Rentabilitatea 𝑃𝐵 20010935 22,145% >20%
∗ 100% Rv= ∗ 100%=22,145%
𝑉𝑉 90360744
vînzărilor
Rv

Rentabilitatea 𝑃𝑃𝐼 TA=


𝑇𝐴 2014+𝑇𝐴2015 25,49% >25%
∗ 100% 2
economică 𝑇𝐴
147274322+144136060
= =145705191
2
Rec

37144562
Rec= ∗ 100%=25,49%
145705191
Rentabilitatea 𝑃𝑛𝑒𝑡 𝐾𝑃2014+𝐾𝑃2015 43.92% >15%
∗ 100% KP= =
𝐾𝑃 2
financiară
86545078+82587541
Rfin =84566309.5
2

37144562
Rfin= ∗ 100%=43.92%
84566309.5

Concluzie:
În urma calculelor efectuate am constatat că întreprinderea analizată are un rezultat operaţional
net foarte bun. Rentabilitatea financiară, economică și a vânzărilor sunt peste normă ceea ce denotă o
activitate economico-financiară excelentă a întreprinderii, indicatorii rentabilității înregistrând valori
mari.

6
4. Analiza structurii financiare a întreprinderii:

Tabelul 10. Indicatorii fondului de rulment și ai capacității de îndatorare a întreprinderii

Indicatori Formula de calcul Exercițiul Valoarea ratei


Capacitatea de 𝐷𝑇 DT=Dfin TL+DTLcalc+DfinTS+ 0,7288
îndatorare globală 𝐾𝑃 DcomTS+DTScalc=
CÎG 52404958+6127175+1636730 =
60168863
60168863
CÎG= =0,7288
82547541
Capacitatea de 𝐷𝑇𝐿 DTL= Dfin 0,6515
îndatorare la 𝐾𝑃 TL+DTLcalc=53784614+0=53784614
termen 53784614
CÎT= =0,6515
82547541
CÎT
Rezerva de (2-CÎG)*KP RÎT =(2-0,7288)*82547541 104934434.1192
împrumut totală =104934434.1192
RÎT
Rezerva de (1-CÎT)*KP RÎTL =(1-0,6515)* 28767818.0385
împrumut pe 82547541=28767818.0385
termen lung
RÎTL
Rezerva de RÎT-RÎTL RÎTS =104934434.1192- 76166616.0807
împrumut pe 28767818.0385=76166616.0807
termen scurt
RÎTS
Fondul de St+Cr+MB+ITS FRB=1937252+13254914+2590611+0= 17782777
rulment brut 17782777
FRB

7
Fondul de FRB-DTS DTS= DfinTS+ DcomTS+DTScalc= 10018872
rulment net 0+6127175+ 1636730=7763905
FRN FRN=17782777-7763905=10018872

Fondul de rulment FRB-DTS-DTL FRP=17782777-8863905-53784614= - -44865742


propriu
44865742
FRP
Fondul de FRN-FRP FRS=10018872-(-44865742)= 54884614 54884614
rulment străin
FRS
Necesarul de fond (SMM+Cr)- (1937252+13254914)- 7428261
de rulment (Dcom+Dcalc) (6127175+1636730)=7428261
NFR
Trezoreria netă FRN-NFR TN=10018872-7428261=2590611 2590611
TN

Concluzie:
În urma calculelor efectuate am constatat că întreprinderea are o structură stabilă, astfel
indicatorul fondului de rulment net este pozitiv, ceea ce ne permite să afirmăm că la întreprindere se
respectă criteriul estimației resurselor, mai mult ca atât fondul de rulment net este mai mare decât
necesarul de fond de rulment, iar trezoreria netă este pozitiva. Totodată putem constata că
întreprinderea DAAC Hermes S.A nu are un grad înalt de autofinanțare. Fondul de rulment propriu
este negativ, ceea ce înseamnă că capitalul propriu nu este suficient pentru a acoperi necesarul de
finanțare a activelor imobilizate, astfel ele vor fi finanțate din datoriile pe termen lung. Întreprinderea
trebuie să-şi modifice structura financiară şi să găsească modalităţi pentrru a converti datoriile pe
termen scurt în datorii pe termen lung.
Prin urmare întreprinderea are rezerve considerabile de împrumut, acest lucru este confirmat şi
de indicatorii capacităţii de îndatorare care sunt încadraţi în limitele optimale. Întreprinderea respectivă
mai poate lua cu împrumut 104934434.1192 lei, dintre care împrumuturi pe termen lung
28767818.0385 lei şi împrumuturi pe termen scurt 76166616.0807 lei.