Sunteți pe pagina 1din 4

IZOMERIE-TIPURI DE REACTII

1. în clorura de tetrametilamoniu orbitalii de 2. Energia legăturii carbon-brom este mai mare decât cea a
legătură ai N prezintă simetrie tetragonală legăturii carbon-clor întrucât atomul de clor este mai
deoarece atomul de N stabileşte 4 legături . A electronegativ decât atomul de brom. D
3. Lungimea legăturilor dintre atomii de carbon din 4. Cianetena şi propena polimerizează la fel de uşor deoarece
hidrocarburi este aceeaşi la toate tipurile de ambele sunt monomeri vinilici. D
hidrocarburi deoarece se realizează între atomii
aceluiaşi element. D
5. Legăturile de tip sigma sunt specifice numai alcanilor 6. dioxidul de carbon şi propanul sunt izomeri deoarece ambele
şi cicloalcanilor deoarece toţi ceilalţi compuşi substanţe au aceeaşi masă moleculară. D
organici sunt nesaturaţi. E
7. Halogenarea se poate realiza indirect numai cu F2 şi 8. Reacţia derivaţilor halogenaţi cu cianurile alcaline are o mare
I2 deoarece mecanismul reacţiei de halogenare nu importanţă practică deoarece permite formarea unei noi
este unic. D legături carbon-azot. C
9. Benzilsulfonatul de sodiu şi sarea de sodiu a 10. 2-butina nu există sub formă de izomeri geometrici deoarece
sulfatului acid de benzil au aceeaşi formulă nu conţine atomi de hidrogen legaţi de atomii de carbon
moleculară deoarece ambele se obţin printr-o reacţie implicaţi în tripla legătură. B
de sulfonare urmată de o reacţie de neutralizare. E
11. Atomii de carbon din acetilenă sunt cuaternari 12. Alchenele pot fi considerate derivaţi funcţionali ai alcoolilor
deoarece formează 4 legături. D deoarece acestea formează prin hidroliză alcooli. E
13. 1,4-difenil-1,3-butadiena prezintă trei perechi de 14. Clorură de acetil şi clorură de izopropil nu sunt izomere
izomeri geometrici E-Z deoarece molecula sa este deoarece ambele au proprietatea de a reacţiona cu apă,
simetrică. D amoniac, fenoxid de sodiu şi benzen (AlCI3). B
15. Deosebirea dintre enantiomeri se stabileşte prin 16. Sulfatul acid de fenil şi acidul benzensulfonic sunt izomeri
comportarea faţă de lumina polarizată deoarece ei au deoarece ambii se obţin prin sulfonarea benzenului. E
compoziţia şi proprietăţile fizico-chimice identice. A
17. Agenţii oxidanţi folosiţi pentru oxidarea alchenelor 18. 2,4-hexadiena prezintă trei perechi de izomeri geometrici E-Z
acţionează identic şi asupra benzenului deoarece în deoarece ea este o dienă simetrică. D
molecula acestuia există trei legături duble carbon -
carbon. E
19. Atomul de carbon din poziţia 2 a 1 -butenei este 20. Clorura de acetil şi clorura de propil dau reacţii Friedel-Crafts
secundar deoarece este legat de 2 atomi de carbon. D deoarece au mase moleculare egale. B
21. Alcoolul benzilic şi p-crezolul sunt izomeri de poziţie 22. Reacţia alchinelor cu apa este o reacţie de hidroliză deoarece
deoarece amândoi sunt fenoli. E are loc cu scindarea legăturii >C = C<. E
23. Alcoolul vinilic şi acetaldehida sunt două substanţe 101.Esterii au puncte de fierbere inferioare acizilor sau alcoolilor
tautomere deoarece alcoolul vinilic este instabil. B din care provin deoarece moleculele esterilor se asociază prin
legături de hidrogen. C
102. în clorura de tetrametilamoniu simetria 109.Benzanilida este un derivat funcţional al benzamidei deoarece
orbitalilor de legătură este tetragonală deoarece rezultă prin N-benzoilarea acesteia. E
atomul de N este hibridizat sp2. C
110.Sulfatul acid de etil şi acidul etansulfonic sunt izomeri 111. Cis-3-cloro-propena şi trans-3-cloro-propena au proprietăţi
deoarece ambii compuşi se obţin din etenă sau etanol şi fizico-chimice diferite deoarece sunt izomeri geometrici. E
H2SO4. E
118. Alcanii nu pot prezenta izomerie de poziţie 119. Reactivitatea chimică a alchenelor este mult mai mare decât
deoarece aceasta este determinată numai de prezenţa a alcanilor datorită prezenţei dublei legături.A
unor grupări funcţionale şi apare numai la compuşi
organici cu funcţiuni simple.C
120.Toţi atomii de carbon din propadienă au hibridizare 121. Alchenele, spre deosebire de alchine, nu adiţionează HCN
sp2 deoarece propadiena este primul termen din seria deoarece alchenele, spre deosebire de alchine, pot participa şi
alcadienelor.D la reacţii de substituţie.C
122.Molecula de CCl4 este puternic polară deoarece 123.Prin adiţia HF la propenă rezultă 2-fluoropropan deoarece
conţine 4 legături covalente C-Cl polare.D adiţia reactanţilor heterogeni la alchene asimetrice este
orientată.D
124.Reacţia de hidroliză a compuşilor halogenaţi are loc 125.Orice compus halogenat poate fi considerat ca o halogenură a
în mediu bazic deoarece legătura C-halogen este radicalului deoarece compuşii halogenaţi provin formal dintr-
polară.B o hidrocarbură prin înlocuirea unuia sau a mai multor atomi
de hidrogen cu atomi de halogen.A
126. HI se adiţionează cel mai uşor deoarece 127.Dehidrohalogenarea compuşilor halogenaţi are loc în mediu
legătura C -I este cea mai polară.C bazic deoarece în urma acestei reacţii rezultă şi un hidracid.A
161.Clorura de acetil şi clorura de izopropil dau reacţii 166. Izobutiramida şi nitrozobutanul sunt izomeri de funcţiune
Friedel-Crafts deoarece au acelaşi procent de clor.B deoarece izobutiramida este amina acidului izobutiric.C
180.Poliesterii se pot obţine numai printr-o reacţie de 128. Glicerina poate exista sub forma a doi

1
IZOMERIE-TIPURI DE REACTII

policondensare deoarece aceştia se obţin din acizi enantiomeri deoarece are atomul C2 asimetric.E
dicarboxilici şi polialcooli.D
181. Reacţia esterilor cu amoniacul este de fapt o hidroliză 182.β-alanina nu este o substanţă solidă deoarece nu are carbon
bazică a unui ester deoarece în urma acestei reacţii se asimetric.D
obţine alcoolul corespunzător şi un alt derivat
funcţional al acidului din ester.B
183.Sulfatul acid de fenil şi acidul fenilsulfonic sunt 190.1,4-difenil-1,3-butadiena prezintă mezoforme deoarece
izomeri deoarece ambii se neutralizează cu acelaşi molecula sa este simetrică.D
volum de soluţie NaOH 2M.D
200.1,3,4-trimetilglucoza şi 1,2,3,4,6-pentaacetilglucoza 199.Difenilamina şi p-aminodifenilul sunt izomere deoarece
nu au acelaşi număr de stereoizomeri deoarece primul ambele sunt amine aromatice secundare.C
compus este un eter al glucozei, iar cel de-al doilea este un
ester al glucozei.D
204.în cazul legăturilor covalente omogene şi heterogene 203.1zomeria geometrică de tip etilenic este determinată de dubla
energia de legătură creşte cu multiplicitatea legăturii legătură (în condiţii de neidentitate a substituenţilor) deoarece
deoarece în acelaşi sens cresc şi distanţele aceasta împiedică rotaţia liberă a atomilor de carbon.A
interatomice.C
205. Structura chimică a unui compus organic este 206.Produşii de reacţie ai aminelor cu HCl sau H2SO4 se numesc
factorul determinant al proprietăţilor sale deoarece săruri deoarece au caracter ionic.B
un anumit aranjament al atomilor componenţi într-o
moleculă creează un anumit tip de interacţii care se
traduc prin proprietăţi fizico-chimice definite.A
215. Prezenţa dublei legături în moleculele alchenelor 213.Reacţiile de cracare ale alcanilor sunt reacţii de oxidare
face ca acestea să fie mai reactive decât alcanii deoarece într-o reacţie de oxidare conţinutul în hidrogen al
deoarece alchenele prezintă izomerie geometrică.B moleculei scade.D
215. Formula generală a clasei alcadienelor şi, respectiv, a 216.Hidrocarburile saturate cu catenă liniară prezintă izomerie
alchenelor este aceeaşi deoarece componenţii acestor geometrică deoarece legătura C-C permite rotaţia liberă a
clase de hidrocarburi conţin un număr egal de celor două grupe de atomi pe care le uneşte.D
legături  E
224. Hidrogenarea alchenelor se 225. Eteriiau caracter acid deoarece atomii de hidrogen din
face în cataliză heterogenă deoarece alchenele sunt poziţia a faţă de oxigen pot fi uşor cedaţi ca protoni.E
sisteme nesaturate heterogene.C
258. Cauciucul butadienic are caracter aromatic deoarece 268. Alcoolul vinilic poate fi considerat un fenol
prezintă duble legături conjugate.E deoarece gruparea funcţională (-OH) este legată de un atom
de carbon în stare de hibridizare sp2.D
226. Acetilena este solubilă în apă deoarece 227. Acidul maleic este mai stabil decât acidul
legătura C - H este polarizată.A fumaric deoarece formează cu uşurinţă o anhidridă ciclică la
cald.D
228. Fenoxizii sunt compuşi ionizaţi deoarece 229. Propanona şi acetona sunt 2 compuşi
se obţin ca şi alcooxizii în reacţie cu hidroxidul de organici izomeri deoarece propanona este cea mai simplă
sodiu.C cetonă.D
249. Reacţia de halogenare a toluenului la 230. Prin clorurarea propenei la 500°C se obţine 1,2-
nucleu are loc prin substituţie deoarece este substituit diclorpropanul deoarece propena, în acest caz, se clorurează
un atom de hidrogen de la un atom de carbon după un mecanism de reacţie de substituţie.D
hibridizat sp3.C
248.Iodura de tetrametilamoniu este un compus puternic 249. Acetanilida este o amină acilată deoarece
ionizat deoarece anionul de iod posedă electroni p.B reacţia de acilare a aminelor este un mijloc de protejare a
grupării aminice.B
252. Prin clorurarea toluenului în prezenţa FeCl3 253. Halogenarea fotochimică a benzenului este o
se obţine un amestec de o- şi p-clorotoluen deoarece reacţie de substituţie deoarece reacţiile de adiţie sunt specifice
substituţia se produce la carbonul hibridizat sp3.C sistemelor nesaturate. D
258. Există trei derivaţi disubstituiţi ai 259. Butanul şi benzenul pot fi cloruraţi fotochimic
benzenului (orto, meta, para) deoarece legăturile deoarece în molecula acestora electronii  sunt delocalizaţi.C
dintre atomii de carbon din molecula sa nu sunt
echivalente.C
266. Derivaţii fluoruraţi se obţin pe căi indirecte deoarece 257.2-butina nu poate forma acetilură de sodiu deoarece nu
fluorul are reactivitate scăzută faţă de compuşii organici.C prezintă caracter slab acid.A
288.Atomul de carbon din poziţia 2 a propadienei este 285.Metacrilatul de metil polimerizează deoarece este izomer cu
hibridizat sp deoarece dienele pot conţine numai atomi de acrilatul de etil.B
carbon hibridizaţi sp şi sp .E
255.Lizina are un atom de carbon asimetric deoarece este 291.CuO sau Cu(OH)2 pot fi utilizate ca sisteme oxidante

2
IZOMERIE-TIPURI DE REACTII

un aminoacid diamino-monocarboxilic.B pentru unele substanţe organice deoarece aceste substanţe


acţionează în astfel de reacţii drept catalizatori.C
298.2,4-hexadiena prezintă doi izomeri geometrici 299. Propanul dă reacţii de substituţie fotochimică deoarece
deoarece cei patru atomi de carbon ai celor două duble conţine legături nepolare carbon-carbon.B
legături se află în acelaşi plan.D
300. Etanolul nu se dizolvă în apă deoarece 301.Acroleina şi trioleina adiţionează iod deoarece sunt ambele
nu are moleculă ionică.D derivaţi ai acidului oleic.C
302. Para-toluidina şi N- 303. Grupele -O - CH3 şi -CH2 - OH sunt identice deoarece, grefate
metilanilina sunt la fel de bazice deoarece sunt pe un nucleu benzenic
izomere.D orientează un al doilea substituent în poziţia meta.E
304. Clorura de etil are punctul de fierbere 305. Clorura de benzil şi clorura de fenil sunt identice deoarece
mai mare decât al acidului acetic deoarece acidul ambele sunt produşi de substituţie a unei hidrocarburi
acetic are masa moleculară mai mică.D aromatice.D
333. Prin hidroliza grupelor esterice din 334. Alcoolul polivinilic se obţine prin polimerizarea
poliacetatul de vinil nu se poate obţine alcoolul macromoleculară a alcoolului vinilic deoarece ultimul compus
polivinilic deoarece alcoolul vinilic este un compus indicat este un important monomer vinilic.E
instabil.D
343.2,4-hexadiina prezintă doar trei stereoizomeri 335. Acidul tartric prezintă 4 stereoizomeri deoarece are 2 atomi
geometrici deoarece izomerul trans-cis al acesteia este de C asimetrici în moleculă.D
identic cu cel cis-trans din cauza simetriei moleculare.E
345. Propiofenona este un derivat 336. Catalizatorii măresc viteza de reacţie a unui proces chimic
funcţional al acidului propionic deoarece aceasta doar la debutul transformării chimice deoarece, în timp,
conduce prin hidroliză la acid propanoic.E concentraţia catalizatorului din mediu se micşorează prin
consum.E
345. Formula procentuală de masă permite 337.Alcoolii corespunzători aldotetrozelor există sub forma a
calcularea formulei brute deoarece formula brută se două perechi de enantiomeri deoarece conţin doi atomi de
poate calcula doar din formula procentuală.C carbon asimetrici.D
345. Cianura de vinil este un compus cu reactivitate 345. Atomul de oxigen angajat într-o dublă legătură
scăzută deoarece gruparea funcţională se leagă direct nu are două dublete electronice neparticipante deoarece
de un carbon implicat în dublă legătură.D foloseşte unul din dublete pentru formarea legăturii A
362. Fenolul are aceeaşi stare de agregare ca 363. Compuşii omologi sunt substanţe cu proprietăţi
şi acidul benzoic deoarece ambele substanţe pot asemănătoare deoarece au aceeaşi formulă generală.A
stabili legături de hidrogen cu apa.B
364. Etanul prezintă o distanţă de 2,54 Å 365. KMnO4 nu poate exista într-o soluţie slab
între doi atomi de carbon deoarece moleculele alcalină deoarece se transformă imediat în precipitatul brun
alcanilor adoptă uşor conformaţii în "zig-zag".D de dioxid de mangan.E
366. Acetil-acetona şi acetil- 367. Nitratul de fenil şi p-nitrofenolul nu sunt izomeri
acetatul de metil au o diferenţă de 16 unităţi între de funcţiune deoarece ambele substanţe sunt nitroderivaţi
masele lor moleculare deoarece diferă structural aromatici.E
printr-o grupare CH3.C
368. 369.
346. Carbonul participă în compuşi organici doar în stare 362. Aldozele şi cetozele cu acelaşi număr de atomi de
hibridizată deoarece hibridizarea nu apare la C în moleculă sunt izomere deoarece au aceeaşi masă
compuşii anorganici.D moleculară.B
363. Toate butenele dau prin hidrogenare 364. Compuşii cu aceeaşi masă moleculară sunt izomeri deoarece
acelaşi alcan deoarece legăturile  permit rotaţia au proprietăţi fizico-chimice identice.E
liberă a atomilor uniţi prin acestea.D
365. Alchinele cu triplă legătură marginală au 366. Acidul 2,3-dimetilsuccinic nu prezintă izomerie optică
caracter slab acid deoarece legătura C(Sp)-H este slab deoarece molecula sa este simetrică.D
polară.A
367. Acidul α-hidroxipropionic şi 368. Atomul de carbon formează catene aciclice
gliceraldehida sunt izomeri de poziţie deoarece au deoarece atomul de carbon participă la formarea legăturilor
aceeaşi formulă moleculară.D chimice atât în stare fundamentală cât şi în stare hibridizată.C
369. Hexanul şi ciclohexanul sunt substanţe izomere 370. Alcoolul vinilic şi acetaldehida sunt substanţe
deoarece ambele sunt hidrocarburi saturate.D tautomere deoarece diferă prin poziţia dublei legături şi a
unui atom de hidrogen.A
371. Acidul malonic şi fumaric sunt izomeri geometrici 372.Atomul de carbon din formaldehidă este hibridizat sp
deoarece diferă prin poziţia substituenţilor faţă de deoarece are configuraţie trigonală.D
planul legăturii .E
373.Adiţia hidracizilor la alchenele simetrice este 374. Extracţia este o metodă de purificare numai
orientată deoarece reactantul este heterogen.D pentru substanţele lichide deoarece toate substanţele solide

3
IZOMERIE-TIPURI DE REACTII

organice sublimează.E
375.Reactivul specific pentru identificarea halogenilor 422.0xigenul poate participa la fenomenul de hibridizare sp2 şi sp
este azotatul de argint deoarece halogenii formează deoarece oxigenul poate forma o legătură a printr-un dublet de
cu azotatul de argint precipitate.A electroni neparticipanţi.D
423. Mezoforma este un compus optic 424.Acidul acetic se poate separa dintr-un amestec prin extracţie
inactiv deoarece nu conţine atomi de carbon cu acetat de etil deoarece acetatul de etil este un solvent
asimetrici.C organic.D
427. Compusul cu formula C3H9N poate fi o amină 428. Acidul malonic este izomer geometric cu acidul formic
primară deoarece n-propilamina este izomer de deoarece acidul malonic conţine în molecula sa două grupări
compensaţie cu metil etil aminaB carboxilD
429. Atât acetilena cât şi glucoza se pot recunoaşte cu 430. Acetilena este mai solubilă în apă decât etanul şi etena
reactiv Tollens deoarece în ambele cazuri au loc deoarece în molecula de acetilenă legăturile C-H sunt
reacţii redox.C polarizate.A
431.în Z-1 -cloro-1 -bromo-2-nitroetenă atomul de Cl şi 432. La reacţia de substituţie participă numai compuşi organici
grupa -NO2 se găsesc de aceeaşi parte a planului saturaţi deoarece în aceste reacţii se conservă starea de
legăturii  deoarece în izomerul Z substituenţii cu hibridizare a atomului de C.D
număr atomic superior se găsesc de aceeaşi parte a
planului legăturii jc.D
433. 1,3-dimetilbenzenul se mai numeşte şi mezo- 434. Reacţia dintre acidul acetic şi etanol este o reacţie de
dimetilbenzen deoarece izomerii disubstituiţi în neutralizare deoarece se formează o sare şi apă.E
poziţiile 1,3 ale nucleului benzenic se numesc izomeri
mezo.E
435. Polizaharidele sunt din punct de vedere chimic 436. Benzenul şi acetilena au aceeaşi formulă brută deoarece au
poliesteri deoarece macromoleculele lor sunt formate aceeaşi compoziţie procentuală.A
din unităţi de glucoză unite prin legături esterice.E
437. Pentanul, izopentanul şi neopentanul sunt izomeri 438. Compuşii halogenaţi conduc prin hidroliză numai la
de catenă deoarece se deosebesc prin modul de compuşi organici cu grupe funcţionale monovalente deoarece
aranjare a atomilor de C în catenă.A compuşii halogenaţi conţin o grupă funcţională
monovalentă.D
439. Clorura de benzil nu poate fi agent de alchilare 440. în toate reacţiile de substituţie derivaţii halogenaţi au rol de
deoarece este un derivat halogenat cu reactivitate substrat deoarece reactivitatea lor nu este influenţată de
redusă.E natura radicalului de care este legat halogenul.E
441.Omologii au proprietăţi generale asemănătoare 442. Acetilurile alcaline nu sunt amfioni deoarece nu
deoarece o serie omoloagă este formată din compuşi hidrolizează.C
cu elemente structurale identice.A
113.1,2-dipalmitostearina prezintă izomerie optică 129. Spre deosebire de clorbenzen, clorura de vinil poate participa
deoarece este o grăsime solidă. B la reacţii de polimerizare deoarece CH2 = CH - CH2Cl are o
reactivitate mai mare decât clorbenzenul.B