Sunteți pe pagina 1din 34

I,

'|.|.

g@
"L(e#

'.'Er, / : ! {ont ela


s || z I L a ND
^

ow
ffmry'I
dl*L
Jffitme
r
- qr'
'1i

dl*
Cuprins
legatedeAfrica......
aspecte
z.Celemaiimportante ..""..,,,,,.'.6-7

3.Asia................ .."...'.....'..8-9

4. Celemaiimportante legatedeAsia.........
aspecte .'....."'...1o-1

5. Oceania .......................1
6. Celemai importanteaspectelegatede Oceania ."'...,,14-15
.....,......
7.EuroDa ' ' '...,,,,,..16-1
legatede Europa
aspecte
8. Celemaiimportante ..........."'.18-1

9.Americade Nord................... .."..,,,,,,.....20-


ro.Celemaiimportanteaspecte deNord......'....."..............2
legatedeAmerica
de Sud.,,.............
11.America ...,,,,,....""...,,24-
legatedeAmerica
aspecte
rz.Celemaiimportante ..-......'..26-2
deSud..".....'........
t3. lnsulelePacificului
$iAntarctica "......,,.28'29
Pacificului
r4.Celernaiimportanteaspectelegatede Insulele .."3o-31
SiAntarctica
Introducere
Procesul deimpartirea lumiiinsaptecontinente a
inceputcufoartemulttimpin uim5,intAlnim
deseoricuvantul,,Pangee;".. $titi ce este.pangeea?
Conform
LU teoriei
nru rr re o ler cce priieSte
e pnv el te oeptas
deplisarea
a r e plicilo"r
tectonice, cu multtimpin urm;,toate
continentele erauunite,form6ndo sinqurd
intinderede uscat,cunoscutdsubdenu"mirea
de,,Pangeea".
Deplasirile plicilor
tectoniceauficut ca
Pangeea
anEeeasa sdse rupa.
rup5.
Acestprocesa durat
aDroximativ
aproximativ un
m i l i o nd e a n i.ln
noastre,Africa,
Americile,Antarctica,Asia,
Australia,impreunicu Oceanra
5i Europasuntconsiderate a fi
continente. Toateaceste
continenteconstituiemaiputinde o treime
t din
rrafa!apimantului.
suprafala p5-m6ntului.incetul
incetulcJincetul,
incetu continentele:
s-au
-auimpArtit
imDirtitin t;ri.
tari.
Pelangadiferenlelede ordingeografic,fiecare!ari ti-ir
creatpropriaculturigisoctetate.
.Cartea.de fat; contine2oode intreb;riexacte5ir;spunsuribogate
In rntormatlcu pflvtretatarilelumii.Rispunsurile li imaginilerelevantefac"ca
aceastacartesetie interesanU, determinAnd cititorulsj'o parcurg:in
intregime,cu aten!ie.
1.C arees te 5. Careeste cel maiinalt munte de P.i
p u n c t ucl e lm a id e continentulafrican?
iosal Africii?
LaculAssal
este
p u n c t ucl el
m a id e j o s
din
Djibouti.
Estesituat
ta
aproximativ
1 5 5m s u b
nivelulmirii. Laculconline una dintre
ce l em ais irat ea p ed i nl u m e .

2.careesteceamaiintins;lari din
Africa? Ce lm a iin a ltm u n ted e p e co n tin e n tul
africanesteMunteleKilimaniaro. Are o
Sudanesteceamaimare!ar5dinAfrica a ltitu d indee 5 8 9 5m . M u n te lesea fli l a
qia zeceadin lumecaintindere. nord-estde Tanzania. Maipoatefi zdrit
fi d insu d u Ke
l n ye i.
3.Careesteceamai mici lari din
Africa? 6. Careestecelmai lungraudin Africa?
Ceamaimici Nilulcurgeprin
tari africani nord-estul Africii,
o constituie p e o lu n g im e
de
Insul ele 6 650km. Estecel
Seychelles, m a ilu n gr 6 ud in
careocupao Africaqidin lume.
suprafa!;de #,: EstealcAtuitdin
453km'1, ins; €F€=:..' Nilu AIb
l a str uca
, re
'
Gambiaeste i. izvordqte din Lacul
ceamaimic5tar; dintrelirile de p e Tanadin Etiopia:i
teritoriulcontinentului african, din NilulAlb,careizvor;;ted in L a c ul
ocupando suprafalide 113ookm'. Victoria.

4. Careesteceamai mareinsuldlocuiti 7. Careestecelmai vechide{ertdin


din Africa? Africa?
Madagascar, Desertu I
aparlin6nd Na m ibe stecel
R e p ub l i c i i m a ive ch i
M a d a g a sca r ,
esteceamal lu m e Se
.
m a r ei n s u l S intindein
l o c u i t id i n Na m ib ia 5 ii n
Africa.Este sud-estul
situat;in Angolei,fiind
,Oceanul singurulde;ert
Indi a n, in lar gulc o a s t edi e s u de s ta dinAfrica
Afri c ii.I ns ulapri n c i p a lsSen u m e l t e u n d etriiescelefan!i,rinoceri,girafeFi
Madagas c are; si t ec e ad e - ap a t r a
c amirim ed i nl u m e .
i n su lS
4 Africa
8. Care sud-vest de Asiaqi
estecel citre Mozambic
mai ad6nc in sud-estul
lacdin Africii.LStimea
Africa? vdiivariazide la cativakilometri
LacuI p6ni la t6o km.
Tanganyika
esrecel 12,Careestecelmai mareorasdin
m a ia d 6 nc Africa din punct de vedereal
lacdin populalieigi al suprafelei?
Africa;iaread6ncimea ceamaimare
de t 436m, ocup6ndloculdoi dintre
l a cu r ile
c u apdd u l c ea l el u m i id, u p e Egiptului,
IacuB l aik al. Cairo,este
celmaimare
oraf din
9. Careestetara ceamai populati gi Africa,
."" maiputinpopulati a v6 n do
:il";;L""t"t" p o p u la !ie
de
Av6ndo aproximativ
p opulalie de 9,2milioanede locuitori.Cuo suprafali
de 1o4km',Cairoesteconsiderat a fi cel
mi l i oane de maimareora5dinAfrica.
Iocuitori,
Nigeria.este tl. Cetari din Africaa gizduit pentru
ce am al primaoari Campionatul Mondialde
popuiatdlar; Fotbal?
din Africa,
ocu pA nd I oc ul Africade sud a g;zduitin 2o1o
zecein lumedin acestpunctde vedere.
InsuleleSeychelles suntcelmaiDutin
populatedinAfrica.

10.Carelacdin
Africa deline cel
matmare
numir de specii
de petti?
LaculMalawi
estesituatintre
Malawi, Campionatul I,
M o z a m b iqci deveninda canAcare
Tanzania. Este a fecutac
laculsituatcel
maila sud,in MareleRiftAfrican.
Continecelmaimarenumir de specii eite
de pefti din Iume,probabilpeste5oo lelorde
di nto f amiliide p e g t i .

11.UndeestesituatMareleRift
African?

Africa
1,Undeau fost 4. Cetar; a fost colonizate de cetre
,_- descoperite cele italieniin 1880?
5ras mai vechi
oseminte
in r 880.in
189o,
Eritreaa
umane fost
din lume? proclamati
c e l em a i colonie
vechi ita lia n S
in.
oseminte . .r . tim p u l
- iE . celuide al
u m a n ed e
pe ..ii. - Do ile a
P;mant RAzboiMondial,forlelebritaniceau
au fost descoperite in Etiopia,!arA ocupatEritrea.Dupi ce rizboiula luat
situat;in CornulAfricii.Seinvecineazd sfArqit,administra!ia acestei!eri a fost
la nordcu Eritrea,la sudcu Kenya,la acordat;MariiBritanii.
nord-estcu Djibouti5i la est cu Somalia.
5. ce !areestedeseorinumiti,,lnima
z. Undeseafli TemplulKarnak;i Valea Moarti a Africii"? Dece?
Regilor? Deoarece se afl; Iamaredepirtarede
Parteade mare5iarein mareparteun climat
su da Ch a de steu n e o rni u m itii
d e q e r tic,
ora:uluI ,,lnima Moartd a Africii".
Luxor
con!ine 6. Carelari african5nu facepartedin
numeroase
UniuneaAfricanS?
vechi,cum Marocestesingura!ar5africanA care
ar fi Templul nu facepartein prezentdin Uniunea
Karnakli Africand.Cutoate acestea, faceparte
ValeaRegilor. Ar a b ;,d inUn iu n e a
d inAIia n la
Mahgreb-ului Arab,din !irile
francofone!i din Organizalia
3. Cecivilizatiea locuitin EvulMediuin Conferintei lslamice.
zimbabwe?

7.Careesteceamai sdracdlari din


in EvulMediu,civilizatia Bantulocuiain Iume?
aceastdregiune,mirturiestind ruinele Burundiarecelmaisc;zutprodus
di nZ imbabweD. r e c u ms i a l t es i t u r in a i internbrut pe capde locuitordin lume,
mrcrLea. m atoe s e a m aT e az a r ea fapt careclaseaz;aceasta!ar; cafiind
acesteiciviliza!ii
aufost construcliile ceamaisEracidin lume.
din piatr; uscat;.
6 celemaiimportanteaspectelegatede Africa
8. Careestesinguratar; din lume care J993,statul
aretrei capitale? Burundia fost
Africade Sudestesinguranatiunecare condusde o serie
aretrei capitale;
Cape"Town, iel mai de dictatori
maredintreceletrei,estecaDitald militaridin clanulT utsi.Pe
legislativ;,PretoriaestecaDitala parcursul
administrativiqi Bloemfonteineste acestorani
capitalaiuridicd. tara a
cunoscut
multe
9. Dince tari esteMuammaral- fremanUrif i
Gaddafi? violenteetnice
6addafi iniliatede
estedin citre mililia ]l
Libia,a Tutsiimpotriva
cirei civililor
nevinovati.
i:i
conducAtor
,,defacto"
a fost din 12.Cesuntpicturiledin Bushman?
1 9 6 9d, u p i VanStoriidin
loviturade stat.Elestecelm6ilongeviv Epocapietrei, strimoSii
pre$edinte poporuluiKhoisandin zilelenoastr6.au
de stat in serviciu,precirmqi realizatacestepicturi.EIedescriuscene
celmailongevivpregedinte il
guvernului. de viate,fiindpictatepe stenc;.Aceste
picturisuntr;spenditepe intreg
teritoriulstatuluiZimbabwesi sunt
1o.Cinea fost primuleuropeancarea cu n o scu te
su bn u m e led e ,,p ictu r ile
descoperitCascada Victoriade pe RAul Bu sh m a n "-
Zambezi?
David t3. Deundegi:adobindit numelestatul
Livingstone a Ghana?
fost primul Republica Chanaa T o srn u m ttad u p a
europeancare lm p e r iuGh
l a n ad in
a descoperit Africade vest.
mi n unat a Adev;ratulnume
cascadide pe al imperiuluia fost
Kaul z a m b e z t Ouagadougou.
in 1 885, Ghanaeratitlul
numind-o nobiliaral regilor
Cascada careconduceau
Victoria,dupA regatul.
reginaVictoria.
B;ftina;ii
numes c 14.Carea fost primul imperiu african
aceasUcascadS,,Mosi-oa-Tunva,,sau carea emisprima sa monedi?
,,fumulcaretun5".OraFulLivingstone lmperiulAkuma fost primaformi de
poartSnumelelui DaviciLivingslone. guvern5m-int africancarea emisprima
sa monedS.[n timouldomnieilLri
rr, in ce an ;i-a cA;tigatindependenla Endubisfi pani laArmah,au fost
statulBurundi? batutemonedede aur,argintSibronz.
Emiterea de monedein vrEmuiile
Independenta statuluiBurundia venit strivechierain sineun act de o mare
in 1962din Belgia.pAni la alegerile din importan!d.
Celemai importanteaspectelegatede Africa
7
t. in ce oragse aflS 5.in ce an 5i-acaqtigatindependenla
TurnulMaiden? Malaezia?
Malaezia a existatsubformaunor
TurnulMaidense coloniinumiteColoniile Britanice
afldin oraqul Malayapani in 1946,candaufost
vechiBaku,pe reorganizate in Federa!iaMalaya.Mai
malulMirii tarziu,in 3r august1957,a tost
Caspice. recunoscuU ca naliuneindependenta.

z. in ce an qi-a
cattigat Kuwait
independenla
fa!5 de MareaBritanie?
StatulKuwaitesteun emiratsuveran
situatpe coastaColfuluiPersic. Se
invecineazila sud cu Arabia 5audit5, iar
la nord5ila vestcu lrak.Kuwaittia
ca$tigafindependenla fa!; de Marea 6. Careestenumeleceluimai mare
Britaniein 19iunie1961. oral din sri Lanka?
Colomboestecelmaimareoraf din Sri
. a 5 uCo
L a n kaOr a d e ve n it
l lo m b o
3. catestiluride muzicdfolcloriciTaiik centru administrativ,iar britaniciiau
sunt? infiintatlcoli moderne,colegii,a-
MuzicafolcloricS Tajikseimpartede construitdrumurisi bisericicareau
obiceiindoui StilulPamir
stiluri. aduscu ele un stilde educalie
occidental. Colomboesteacumcapitala
nationaliii comercial;a statului5ri
LanKa,

sigdian 7. Undese aflSMunteleFuii?


celde-i MunteleFuiiestecelmaiinaltmunte
doilea : dinJaponia,av6ndo indllimede 3 776
stil face ,r m. AcestaseaflSl6ngi coasta
Ituri muzicalica qi in sudulinsuleiHonshu.La
Pacificului,
celdin llacentedin poalelesalese afl; trei ori5ele:
Gotemba,Fujiyoshida fi Fulinomiya.
' tl,

tusin India?
aflEin
rjpopular,
estecunos 3;,Templul
Lotus",dat ul a
8 , C inea des c o p e riint s u l e ldei n
ArhipelagulChagos?
t2.Cetarda
imb16lilatpentru t:rep6
Lainceputul
s e c o l u l uail
primadatS
cre{tinismulca
,Lrmr
XVI-lea, Vasco
d a C a m aa religieprimordialS? nt@
descoperit La
i n s u l e ldei n inceputuI
Arhipelagul se co lul ui
Chagos. In al lV-lea,
s e c o l ual l vechea
XVlll-lea, Georgiaa
acesteaaufost rost
revendicate de cdtreFrantaca pnntre
a par t inandins u l eM
i auritius. p n m el e
.,.,.:,.,r
!6ri care
f. in ce an gi-acattigatBangladesh imbr;!i!at creFtinismul iiielieie
independen!a fa!; de Pakistan? oficial;.Acestfapt a dusla nalterea
ln z6 martie unuinucleuin|l I jjurul ciruia
ur ut ldl a lual
uld a luit nafte
nastere
1971,sut) Re g a tuCe
l o r g ie iin tim p u lse co lu lui
al
conduc erea X l- le a .
g ei culuiM ujibu r
Ra hm an, 13,Candfi-acaitigatqatar
preqedintele
Ba nglades hu l u i independen!a?
In1971, ac eas t a qatar esteun emiratarabsituatin suo-
!ar;5i-acaStigat e stu l
rndependen! a Asiei.
fati de Pakistan. Ocu p i
m tca
Pe n in su li
lo. In ce an a fost adoptati denumirea
de ,,Malaezia,'? situat; pe
Denumirea de ,,Malaezia,,
a fost coasta
adoptatiin 1961candFederatia nord-estic.5 a Peninsulei Arabice.in 3
Malaya,Singapore, Borneode Nordfi se p te m b r ie
1 9 7 i,e a ta ra d e ve n itsta t
Sarawakauformato federatiealcdtdit; suveranindependent.
din i4 state.
14.Dece eracunoscutyemensub
11.Cinea aiunsin Ciprupentruprima numelede ,,ArabiaFelix,'?
oarS? Ar a b iae r an u m itid e r o m a n iAr a o r a
Greciidin Mycenaeau aiunsin Cipruin Felix,adicd
ly#fH",-"f.,,",,,"" iurul anilor ,,Arabia
; ,,,*1..,,-1600i.Hr.
datoritd
;:,,,-*'^*' prezenteiIor bog;liilor
c4cfunrt,l / a c o l os ea f l i careveneau
*n;, .!P$ ,.-.,a:-
o d a t; cu
.'
.k ,,""" : , c { y P nLr s 1, " ;:;: teritoriul comertuL
"_
ffi, -*. !,..,"*.** i n su l e i .

AS t :
9
1,Careestecea r e g iu n edae u scaat Pd m a n tu lu ti ia r eo
mai populati lari p o p u la tie
a p r o xim a tiv;
d e r 4 2d e
din Asia? milioanede locuitori.
Chinaeste
c e am a i 5.in ce !ar5din Asiase afl5celmai
populat; inalt muntedin lume?
tari din Ce lm a iin a l t
Asia.in m u n ted in
prezent, lumeseaflSin
C h i n a r eo parreaoe
popula!ie norda
de Ne p a lu luCel
i.
1.338.299.5oo de Iocuitori.Primele m a iin a lt
civilizalii
din Chinaau apirut in viile m u n ted in
R euluiYangt slie a R d u l uGi a l b e n . lumeeste
MunteleEverest, avando inillime de
2,Care!ar: din Asiaesteceamai putin 8 .8 + 8m .
populati?
Maldiveestetaraceamaipulin 5, in ce tari din Asiase afli Delta
populatidin Asia.Estede asemenea !i lrrawaddy?
lara ceamaimic; din lume,cu o Deltalrrawaddy,
populalie pr edo m i n a nmt u s u l m a n ; . careseintindepe
areo po p u l a l i d
Ma l d iv e e e 2 9 88 4 2d e
Iocuitori. aproximativide
50 4oo kmr,este
folositi in mare
Partepentru
culturilede orez gi
se afli in
Myanmar.

7.Cesuprafatiocupi India?
ln d iae steo ta r ; situ a t;in su d u lAsiei .
ocupi loculiaptein lumein ceeace
privettesuprafala.Esteceamai
populatdgiceamaidemocratdlari din
lume.Ocupi o suprafatdde
3 28759okmz.

8, Careestecelmai mareora; din lranl


Teheranestecapitala5icelmaimare
oragdin lran.Estecentruladministrativ
al
Provinciei
le n r a n .
Maioritatea
ramurilor
industriale
Tgiau sediu
in acest
oraq.
Celemai importanteaspectelegatede Asia
9, Dece detineRusiaceamai mare 12,Careeste
suprafatdcu api dulce? populafia
Rusiaare Afganistanului?
m i id e Afganistan,
riurigide cunoscutoficialca Republica
lslamic;Afganistan, esteo tar;
fapt care rarareStre tamare,carese situeaze
ii conferi aproximativincentrulAsiei.Are o
ceamai p o p u la tie
e stim a tiv;
d e j1 8 8 9 9 2 j d e
mare locLIton.
suprafati
c u a pi dulc edinl u m e .C e am a i
cunoscutA sursi de api dulcedin Rusia
esteLaculBaikal.Estecelmaiad6nclac
din lume,cu ceamaimarecantitatede
apacuratS.

1o.Dece esteatat de onoratbudismul


theravadinin Thailanda?
Theravada esteceamaiveche5coali
budisu Si,vremede secolea fdst religia
predominanta din SriLanka.Aceste -
popoarecredin Buddha.in prezent, rJ.Cenda fost construittemplul
su ntpes t e1o0de m i l i o a ndee a d c n l r i
ace stei
r eligiiin lu m e . Angkor Wat?

11.Careeste singuratari din Orientul AngkorWat esteun templuaflatin


Mijlociufiri dunede nisip? Ankor,Cambodgia, li a fost construit
pentruregeleSuryavarman al ll-lea,Ia
lordania es t e In ce p u tuse
l co lu lua ilXllle a .Ace a sU
singuratard constructie a fost templustatalsl
d inO rient ul ora!-capital;.
Mijlociufird
duned e nis ip.
Areo climd 14.Careestetara situaG pe locul doi in
uscatd?n lumecaredetine z;<emantde petrol in
timpulverii, Asia?
cua ce eat l
temper at ura Cuce lp u tin1 1 2m ilia r d d e e b a r ilid e
medie,iarin timpuliernii,temperatura z;cd m 6 ndt e p e tr o l,lr a ko cu D;lo cu l
estedes t ulde s c izu t i ,s u bo . i . d o iinlu m e d, u p dAr a b iaSa u d it:, in
ce e ace p r jve stez;c;m e n tudl e p e tr o l ,
C e l em a i i m po r tan teaspectelegatede A sia
i1
1.Cateinsule 4. Canda fostinfiinlatdRezervalia
formeaziInsulele NaturaliNa!ionalS Ashmore?
Cook? Rezervalia NaturalSNationalide corali
Suntcincisprezece Ashmorea fost infiinlati in 1981.Acest
insulemaricare teritoriucuprindeRecifulAshmore5i
lnsulaCartier.EsteformaU dintr-un
numir de recifuriqilagune.Rezervatia
ora!ului
se afli in administrarea
suprafatd Canberra, Australia.
de 2,2
mi l i oane 5.ce
de k m'i n suprafalS
oc ean.
S unt ocupi
7 ffi# imp;rtite insulele
in doui grupuri.diferite:lnsulele
Cook din Marea
e o o kd e N o r d .
d e Sud5i I ns ule lC coralilor?
Do a ro
2.careestecelmai popularsportdin
lnsuleleCook? r n su ta
ctn
Rugbyeste
Co r a liloerstelo cu it;,fi a n u m eIn su la
celmai o cu p eo su p r a fa tid e
Willis.tn su le le
popular 780 ooo km', intinzAndu-se la est fi la
sportdin su dd e m a r g in eeaxte r io a radM a r ii
l nsul ele Barierede dorali.
Cook,
impreunicu 6. Cums-auformat InsulelePitcairn?
fotbalul. InsulelePitcairns-auformatin urma
eruplieivulcanicedin centrulInstrlei
Pitcairn.
3. Cinea descoperitRecifulLihou?
Recifulde coraliLihoua fost descoperit
7. Catespeciide Pisiri trSiescin
RecifulAshmore?

de citre Locotenentul JohnLihou,


R.N.,in 23februarier823.Peatunci,
Un total de 88 de soeciide p6siriau
L i h ouer ac A pita n u val s u l udi e c o m e t fost descoperitein zonaRecifului
,,Ze nobia"
,,lenobra 5ia
$l a t r e
trecutc u p r i nacea
tpfln regiune,
a c e areglun€
din Ma n il ai n sp r eA meri c ade S ud.

12 oceania
8. C esupr af atoc
S u p EP o l i n e z i a 1 1Ca
. n dli- a u
Francez;? ca;tigatInsulele
In su leleapar! in6 nPdo l i n e z i F
e ir a n c e ze MarshaIl
insumeazi
o suprafat; independenla
de pEmAnt fa15de Statele
de 4 i 6 7 Unite?
l(m'll s.ynt in zt octombrie
rmpraSflate 1986,a intratin
pe o vigoareAcordul
suprafat; de Asociere
de Liber;cu
2 5 O OOO O
km')de ocean. a co r d e n d usu
- i ve r a n e ita te
Rea p u b lici i
In su le loMr a r sh asall uRtM -
9. Cand;i-aca$tigatindependenta
Kiribati? 12.Cinea descoperitlnsulelepitcairn?
Primiinavigatorieuropeniau Sep r e su p u ne
descoperit acesteinsulein secolulal ci in su le le
XVI-lea.Statulii-a caStigat Ducie5i
I nce penc enraI n t 2r u t t e1 g 7 gl t d e He n d e r soanu
atu nces
i t ec uno s c ustu bn u m e l ed e fost
Kiribati. descoperite in
26 ianuarie
1 6 0 6d e c;tr e
navigatorul
portughezPedroFernandesde
Qu ir d s.

13.Cands-auformat Insulele
Ogasawaral
lnsuleleOgasawara s au formatacum
48 de milioane de ani.ScoartaterestrS
a insulelor s-aformatin urmi
activitdtilor vulcanice atuncic6nda
to. Catelimbisevorbescin PapuaNoua inceputprocesulde subducliein urmd
cu 4 5 5 od e m ilio a n de e a n i.
Guinee?
Pa puaNoua
C ui n ee es t e 14.Cinea descoperitAtafu?
unadintre Comodorul JohnBVrona descoDerit
cel emai Atafuin 24iunie1765.Atafu,cunoscut
diversificate a n te r iosu
r bn u m e led e Cr u p u,,Du
l ke
t drid i n of York",esteo formaliunede 42 de
lume,av And in su leco r a lig e naep a 4 in a nsta
d tu lu i
Tokelau in sudulOceanului Pacific.
de l i mb i Acesteinsulesuntfolositepentru
e xp lo r d r i
raa p e m a r in efi
. :?iea co m u n itS! tradi
ii ti onal e. A re o sporturide
: :l:rlatie d e a p ro x i mati v6 mi l i oanede agrement.
::- : o fi .

13
1.U ndeseafli a r h ip e la gduel in su led insu d u l
?-,ott Marele Recifde Pacificului. lnsulaareo populaliede
5raspu Corali?
MareleRecif
1 7 81 3 1d e lo cu ito r i.

de Corali 5. careestenumArullocuitorilordin
estecelmai Guam?
marerecif
d i nl u m e S
. e
afli Iao
micE
fa!d
distan!e
de coastade
nord-esta oceanuluiPacific$ise
intindepe o suprafalede peste2 ooo
in vestulAustraliei.
de km, aflAndu-se
Cuama fost ocupat:de citre iaponezi
t94l qip6ndin
in perioadadecembrie
2. ce clidire din Australiaa fost
iulie1944.Guamesteo insulisituatiin
inscrisi pe lista de patrimoniu?
vestulOceanuluiPacific.
Are o
ClSdirea
173456de
populaliede aproximativ
Regalide
locuitori.
Expoziliidin
Melbournea
6. Careestecel
fost prima
maiinalt munte
clSdire inscrisd
din Hawaii?
d:
Pe.li,s:ta Ce lm a iin a lt
parnmonru
muntedin
UNESCP in 2 0 O 4 .
Ha wa ii,Mauna
, in a l!6p a n i la to o o o m ,fiind
Ke a se
l. De ce estl numiti stAncaUluru
maiinaltdecatMunteleEverestdaci se
Ayers?
iain considerare bazasa,carese afli pe
Stanc seafli in centrul
fundulOceanului Pacific.
Aust c sacrupentru
Aborig( imensiunilor sale,
2,4 km'zl' t c e lm a i 7. Canda fostinfiinlat MuzeulNalional
din lndonezia?
marem
Nalional
Muzeul
4
' dr n lndonezta
4. Caree
Polinezia esteun muzeu
istoric,etnologic
gigeografic ti se
afl5in Jakarta.A
fostinfiin!atin
grupde
8. Dece estefaimoasiInsulayap? de calcar,carese
lnsulaYap afli aproapede

ffi
este coasta.
cunoscutA
12.InsulaRossse referedoarla o
, , m o n e d ele singuri insuli? fd(
de piatrd" Antarctica
saustencile a r eIn su ta
_:{ Raiai.Acestea Ja m e s
suntdiscurimari,de obiceiilincalcar, Ross,
avendun diametrude aproximativ 4 m. statul
Existipatrumaritipuride astfelde Maryland
discuri:Mmbul,Caw,Ray,yar f i Reng. d inSUA
a r eIn su la
9. Careeste Ross,iar InsuleleIndieneAndamanau ti
singura eleo lnsul; Ross.Deobicei,cand
insuli sp u n e mtn su laRo ss,
n e g a n d imla
muntoas5 insuleledin Antarctica. InsulaRosseSte
din Noua o insul;format; din treivulcanidin
Caledonie? MareaRoss,langi coastatdrmului
No ua Victoria.
Caledonie
este 13.Careeste€el mai mare
localizatiin zonaMalaeziei,in partea Timorulde Est?
de sud-vest a Pacificului.
CrandeTerra Diliestecapitalati celmai
estede departeceamaimaredintre
insuleqisingurainsulSmuntoas6.

1o,Careesteceamai mici insul5


locuitS?
Nauruesteceamaimici insulElocuit5,
avSndo suprafatide 21kmr.Estecea
maimicdrepubliciindependentigi
um 5l
singurulstat republican
din lumefiri o
capitaleoficiale. Ert;;;;;
)cuitori.
1i.Careestecea
mai mareinsuli
de coralidin lagul
lume?
Niueestecea Arhipelagul Palaua fost catalogatii
ma imar eins ulide c o r a ldi i nl u m e .O inregistratde citre CEDAMcafiinope
caracteristicS
apartea acesteiinsute lo cu lin tadi in tr ece lela p tem in u n i
esteprezentanumeroaselor peSteri subacvatice alelumii.
Celemai importanteaspectelegatede Oceania
15
4. CeesteBabkain Belarus?
?iot' 1.Cinea descoperit
,,Evanghelia lui Babkaesteun fel de cozonacdospit,
care,de obicei,este
irasj-.tt Miroslav"?
,,Evanghelia lui
coptin primazi de
Pa;te.Acestfel
Miroaslav"este de Babkas-a
u n m a n u s c rdi se rispanditin
j 6 2 d e p a g i n iu, n o r a le led in
evangheliar scrispe Nordul
pergament, bogat Americii
in ilustra.tii.Este unde
unuldintrecelemai triiesc
' vechidocumente
comunititi
, caremaiexist; azi, maride evrei,
' scrisin limba
cumar fi:
W'{rj,i'i;iJi,lliili Montreal,NewYork;i Toronto.
s6rbe.Manuscrisul de
a fost descoperit
citre treiinv;tati:VladimirStasov, 5.Canda avutloc ultimulrdzboila care
FyodorBuslayev 5i NikodimKondakov. a participatSuedia?
Ultimulr;zboiin careSuediaa fost
z. in ce an s-alinut Pentruprimaoari implicatiin mod directa fost in 1814,
f estivalulde muzicA,,Dainq ivent6"? candaceasta, prinmiiloacemilitare,a
obligatNorvegiasi se uneasc;cu
Lituaniaestecasamultorfestivaluride Suedia. Aceast-iunirea duratpanain
muzicdfolk. 1905.
Dintre
toare,
festivalulde 6. Cinea tipirit primacartein
m uzi c d Slovenia?
,,Dai nq Primacartedin
5vent6" sloveniaa fost
estepoate tipdrit; de c;tre
cet mat reformatorul
cunoscut. A
fost tinut pentruprimaoar; in 1924ti PrimoZTrubar.
continuesafie organizatdin cinciin Au existat,de
cinciani. fapt,douAcSrti:
3. In ce an a tost declaratAzerDallan ,,Catechismus" qi
tare ,,Abecedarium".
a fost
candrepublica Aceastadin
urmda fost
tip;ritein r55oin
Tiibingen,
Ce r m a n ia .

7,in ce an a aderatFinlanda Ia uniunea


EuroDeani?
F in la n daaa d e r aIat Un iu n e Eu a r o D ean;
In 1 9 9 5lr a p a r tr cr p a
r at zo n ae u r o .

Europa
E.Dece seafli mai multemodele
ornamentale pe un ,,pysanky"?
' 1r.Candli-a
caEtigatPolonia )an
Un ,,py s ank a"
un o u d e
ucrainian,
independen!a?
Polonia
;i-a
redobanditindependenla
d u p dPr im uRd l zb oM i o n d ia in
ffil
in 191g, qF.d
l, sda
p ie r d u o
t d inn o uin tim p u lce luoi e - a r
ornatfolosind Doilea
ceara.
Mo delele Re zb o i
Mondial,
ornamentate cenda fost
segSsesc pe o cu p a t;d e
un,,py s ank y " . catrenazitti
Deoarece coaja ouluieste
fragild,niciunexemplarvechide Un iu n e a
,,pysanky" nu a mair;masintact. Sovietici.in
tim p u lce lu i
9. in ce an a fost construit Palatul d e - aDo
l ile aRizb o iM o n d ia l,
Po lo n ia
a
Culturii? pierdutpeste6 milioanede cet6teni,
malontateaevret,
PalatulCulturii
esteunadintre
celemaimari 12.Catela€uriare Finlanda?
c l S d i rdi i n in total sqnt187888 de lacuriin
R o m A n iSais e Finlanda. lmpreunaocupEo suprafati
afli in oraqul de 5 hectare.Majoritatea suntins6
lafi. Palatul foartemici$inesemnificative,insS
Culturiidin Iati existi 309 lacurisaubazinecu o
a tost construit suprafatdmai marede io km,.
intre anii19065i
1 9 2 55 l
gdzduie:temai 13.Cend;i-a ca;tigat Slovacia
multemuzee. independenta?
Slovaciaa devenittari independentS
in
1o,Cumti-adobanditBelgianumele? l ianuarie1993,candfostaCehoslovacia
Numelede ,,Belgia"provinedin
cuvantulgal ,,Belgica"
- o provincie
romanAaflati in celmainordicpunct

a fost dizolvat;in mod paqnicprin


,,Revoluitade catifea".

14.Caf munti s€ afli in Polonia?


Poloniaare21de munlicu o indltimede
din 6alia,carea fost locuiu de Belgae, p e ste2 o o om tito li su n tsitu a tiin
un amestecintre cellifi popoarele sectorulMuntilorTatra,celmaiindrr
germanrce. grupmuntosiJinPolonia.
Europa 17
1.De ce este 4, Careoraga fost desemnatde doua
renumit Hans ori cafiind,,Capital6
culturali
Christian europeani"?
Anderson? Luxemburg este
Hans oratulcarea fost
Christian desemnatde doui ori
Anderson cafiind,,Capitale
este culturalieuropeani".
cunoscutin Primadatds-a
lumea intamplatin 1995.
intreaga
datoritapoveltilorsale,cumarfi: 5.Careesteceamai micStari din
noialeimp5ratului",
,,Hainele ,,Mica Europa?
qi,,Ri!uqca
sirenS" ceaura€." OrafulVaticanesteSicelmaimicstat
din Europa.Oraful-stat
a luatnafterein
z. Cetari se aflSpe loculintai in ceea urmaTratatuluide la Laterandin 1929.
ce privegtenivelulde trai din punctde esteun statin stat suveran,
Vaticanul
vedereeconomic?
lrlandase laudi cu celmaiinaltnivelde 6. Dece a fost construit; Moscheea
trai din Dunctde vedereeconomicdin AlbastrS?
tume. in urmaumilitoruluiTratat de Pacede la
zsitvatoroksi a rezultatului nefavorabil
a rizboaielorpurtateimpotrivaPersiei,
SultanulAhmnedI a hotirat ridicarea
uneimoscheigrandioase in lstanbul
pentrual mul!umipe Allah.Moscheea
este
cunoscuti
subnumele
de
,,Moscheea
Gamaesteun pod Albastr;"
suspendat,
flancatde viaducte;i datoritd
mozaicului albastruce orneazS peretii
Lisabona, din interiorulconstrucliei.Moscheea a
capitala fost ridicatiin lstanbul,celmaimare
Portugaliei. ora; dinTurcia.
Cuo
lungime 7. in ce tari s-afabricat pentru prima
totali de oar; stiloul?
17,2km, Primelestilouridin lumeaufost
estecel fabricatein Croatia. Aceast;tarSfi-a
cSgtigat un locfiin ramuratextilelor,
fiindloculundes-ainventatcravata.
1_8 Celemai importanteaspectelegatede Europa
6. Cinea descoperitsatelitulnaturalal 't2.Cinea fost
planeteiSaturn? primulspaniol
Descartesfi-a carea fost
desfi$uratceamai recunoscut pe
mareparte a planmondialinarta
activite!iisalein cinematograficSl
Olanda.Omulde Cinematografia spaniolia fost
:tiin!; olandez, recunoscutipe
Christiaan planmondial
Huygens, a fost cel datorit5
carea descoperit excelen!eiin
satelitulnaturalal planeteiSaturn, ceeace privette
Titan,precumli ceasulcu pendul6. creativitatea fi
tehnica.Marele !
9, in ce !ar5 se afli cel mai mare laccu regizorLuis
api termali din lume? Bunuela fost
Celmaimarelac primulspaniolrecunoscut pe plan
cu ap; termal; mondial,fiind urmatde Pedro
din lumeeste Almoddvar, in 1980.
LaculH6vis,
careseafli in 1J,Cetari membri a Comecona fost
Ungaria. Are o primacarea aiunsla statutulde lari
suprafalide 47 5oom,. Debitulapei dezvoltatA?
estefoartemareti se presupune ci apa
laculuiseimprospiteaziin fiecarezi.

10.Careeste ceamai mare lare din


lume?
Cuo suprafa!;de 17
o75 4oo km1 Rusiaeste
de departeceamai 14.Careesteceamai
maretarddin lume. Europa? t:
O c u p im a im u l td e o Fran!aestecea I
optimedin suprafata Europa.
Sup 5i
de uscata P;mantului. impreunicu.cO de!ine,
aiungela
11,Undeseafl5 ruinelemegalitice
cunoscutesubdenumireade
Sthonehenge?
Ruinelemegaliticecunoscute

morminte.
Celemaiimportante aspe€telegatede Europa
19
r. Cinea descoperit 5.Undese afl5 MunteleMcKinley?
,". InsulaPisirilor? Mu n te leM cKin l ey
6ras Celmaiprobabil
I n s u l aP i s S r i l or
a
sauDenalidin
Alaskaestecelmai
fost descoperiu inaltvarf muntos
de cdtreAvaro din Americade
sanzzein 15845i Nord,av6ndo
nu eralocuitS. in;ltimede aproximativ 6 096 m. Este
Aceast5insulia atracliaParculuiNationalDenali.
fost revendicati
de cetreMareaBritanie, Spania, 6. Cinea descoperitInsulaTortuga?
Portugalia
5iOlanda. InsulaTortugaa fost descoperit;in
i493 de c;tre europeni, in timpulprimei
:. in ce an a fost vanduti InsulaSfantul cil6toriia lui CristoforColumbin Noua
BartolomeuSuediei? Lume.Marinariilui Columbi-aupus
lnsulaSfAntulBartolomeu esteo insul: numelede Tortuga,ceeace inseamnd
din oceance apa4ineFran!ei. Aceast; ,,broasc;!estoas;",datoritSformei
insul;a fost revendicatipentruprima salebombatecareseam;n;cu
oarSde Franlain 1648.Apoia fost carapacea uneibroaftetestoase.
vinduti Suediei in 1784,careulteriora
vindut'o din nou Franleiini878.

7. in ce an a ciutat CristoforColumb
api dulce?nGuatemala?
in timpulceleide-adouac;l;toriiin
America,CristoforColumba fost primul
europeancarea acostatin Guadaloupe
originalidin in noiembriet493,in ciutarede api
d u lce .

America de Nord
8. In ce an fi-acagtigatstatulEl descoperit in
Salvadorindependenfa fali de Spania? tim p u lce ledi e - a
MiEcarea patracilitorii ii
pentru ultimain Lumea
caftigarea t\oua.
i n d e p e n d e nte i
a survenitin 5 12.Careesteceamai siraci lari din
noiembrie Americade Nord?
1 8 1 1D. u p d
mul!ianide fr;mant;ri socialeinterne,
Declaratia de Independen!;a Americii
de Suda fost semnauin Cuatemala in
i5 se pt embr ie
18 2f1i E lS a l v a d of ir- a
ceStigat independen!a fa!5 de Spania.

9. Cinea descoperitDominica?
Dominica a fost
descoperitide Honduras esteconsiderat;a fi ceamai
citre Cristofor s5racS tar; din Americade Nord.De
Co l u mb. Dom ini c fapt, Honduras esteunadintrecele
a fost botezat6 ze cetAr ice lem a isir a ced in Em isfe r a
Nat ur al;
,,l n su la d eVe st.Ba n caM o n d ia lS
Mirii Caraibelor" ti F o n d L .
MonetarInternational aiut; Ia
datoriupedurilor
salevirgine. includerea acestei!iri in programul
,,l5rilesiraceplinede datorii"pentrua
1o.Deundef i-aprimit numeleInsula fi eligiblilS
pentruftergereadatoriilor.
Clipperton?
InsulaClipperton a fost botezatidupe t3.Cinea descoperitInsula
J ohnC lipper t on u ,n p i r a te n g l e zi .n Origineanumelui,,Barbados" este
17o4a Iuptatimpotrivaspaniolilor, la controversati.Exploratorii portughezi,
ince put uls ec olu l uailX V l l l - l e5ais e in drumullor citre Brazilia,
sunt
presupune c; ar fi trecutpe Iang; considera-ti
a fi primiieuropenicareA U
a ce as tins
i ulS. descoperit-o qii-audat acestnume.
1r.Cumau fost descoperite Insulele
Cayman?
lnsuleleCayman au fost zdritepentru
primaoarEde c;tre navigatorii
Amerindienii
careau venit
a icid in
Venezuela in
ju r u la n ilo r
Columb
l5 o - 4 0 o
re-a i.Hr.
Americade Nord ZI
e-h
6Yas
1,De ce poarti
InsulaSfAntaLucia
acelaginumecaqi
4. Careesteceamai mareinsulddin
lume?
Groenlanda esteceamaiareinsul;din
InsulaElenadin rume.In ceeace pnve$tesupratata,
lndiilede Australia$iAntarcticasuntconsiderate
a fi maidegrabdcontinentedecar
Vest? in sule .
sfanta
Luciaeste
o lari 5, Undese
insular; cultivS
aflati in faimoasa
estulMdrii cafea
Caraibelor la graniUcu Oceanul
Atl ant icM
. aies t ec u n o s c u t ; 5siu b ,,Muntele
numelede, , S f an tE a l e n ad i n I n d i i l e
de Albastrutt?
Vest"deoarece a trecutdin st;panirea
MariiBritaniiinceaa Franteide at6t de cafease
multeori precumfaimoasaElenadin cu ltiv;p e p a n te lem a ijo a se
a le
Troia. MunteluiAlbastrudinJamaica. Plantele
maiinaltealemunteluisuntimpSdurite.
2. Careesteceamai mareinsulSdin
statul Trinidadii Tobago? 6. Careesteceamai mici lari din
Trinidad este ri,];'r,:r. Americade Nord?
c eamai m a re Ceamaimic; tari din Americade Nord
5 rmal esteCrenada. Aceastaseafli la nordde
po pulat S TrinidadTobagofi de Venezuela qila
dintrecele2j su dd e Sa inVin
t ce ngt i In su la
de insule_care Crenadine.
rormeaza
statul,Trinidad
Trinidadocup;
ocupi o suprafaG
suprafati 7. Dece estefaimosJos6JuliSnMarti
$iTobago. P€rezin Cuba?
d e 4 7 69k m : .
Jo s6Ju liSn
Marti P6reza
3. Cetar5seaflSpe primullo€in ceea fost
ce prive;te diversitateaspeciilorde conducitorul
reptile? m iq cir iid e
Mexicoseafli DeDrimullocin ceeace in d e p e n d e n !;
priveqtediversitat'easpeciilorde cu b a n e zed in
reprre,cu unnumafoe-7o7| 707 spec
specii Spania. A fost fi
desco locul z in ceea un faimospoet
ce pnveEt :, 'c.u
:u 4J8
418 de ti scriitor.Este
specii,pe tarcePriveit considerat a fi
speciil ed e specii5i eroun l a tio n aal l
l o cu l
r c e e ac e
cercuriliterare,esteconsiderat a fi
,,tatil m^odernismului",precedAnduJ qi
Inflir€n!andu-l
- rpe Rubdn
pe K u De nu
Dario, precum
a n o ,p recum
!i, cum ar fi Cabriela

Nord
8. Careeste ceamai mare insul; dintre tt. Careeste
lnsuleleVirgineBritanice? singurasursi de
Aproximativcincisprezece dintre api dulcedin
Insulele
VirgineBritanicesuntlocuite.
Ceamai InsuleleBermuda?
mareinsul6, singurasurs;de i
Tortola,are api dulcedin
o lungime InsuleleBermuda
de- esteapade
aproximativ ploaie,careeste
2 0kmf io colectati pe
l;!ime de acoperiguriSiin
1 6km. lanturide
colectare,iar apoi depozitat6in
cisterne.Deobicei,fibcarecasi areo
9, DetineCubamari rezervede nichel? astfeldecisternSincorDoraU in
Dintre.toate
!6rileAmericiide Nord, fundalie.
Cubadelineceamaimarerezervdde
nichel.CelmaiimportantzEcimanr
mineralal Cubeiestenichelul. t2. Careesteceamai maretar; din
in zilele
noastre,Cubasesitueazipe loculdoiin Americade Nordl
Canada este
prive;te ceamarmare
z;dmantul !ar; din
de nichel, Americade
dupi Rusia. Nord.Aceast;
lara se
International intindede la
" esteo Ocearul
companie Atlantic
-._.tcd.t( la est ti pSnEla Oceanul
:eanulPacific
marecarese la-vest, iar la n6rb,inspreOceanr,,
ocupacu extragerea
nichelului
din Arctic.
Moa,Cuba.O a-lHresursiminerali
important;esteceade cobalt.

1o.Cinea creatprimelea$eziri?n
InsuleleBelize?
PeterWallaceestecelcarea creat
primeleaEeziriinInsuleleBelize,
in
1638.Numeleinsulelorifi areoriginea
din
cuventul
mayaS
,,b el i x"
ceeace
inseamnd
, , a Pd
noroioasS'
, n umed a
R6u l ui
Be l i ze .

Celemaiimportante aspectelegatede Americade Nord


23
L.Cumeste 4. in ce an qi-ac6itigatBolivia
confec!ionatS independenta fal6 de Spania?
pdlSria
panamezA?
Pildria
panameze sau,
pur5isimplu,
,,P anama"
este o pildrie
tradilionalS
cuboruri
/ largi,originali
I din Ecuador,
careestetesuta
manualdi n pai el e LuptaBolivieipentruindependen!;a
pl a nt eit oquilla . inceputin t8o9,lns; au urmat
Saisprezece anide rEzboi.Bolivia5i-a
2. Cinea descoperit caftigatindependenta fati de Spaniain
6 a u g u st1 8 2 5 .
Brazilia?
Esteuniversal
acceptatc6 5. Cinea infiinlat oratul Santiago?
primul Cucerirea statului
euroPean care Chilea inceputin
a descoperit r54o5iIuptaa fost
Brazilia
a fost condusdde Pedrode
portughezul Valdivia,unuldintre
PedroAlvarez locotenen!iilui
cabral.Ela Francisco Pizarro,
carea fondatoralul
februariet54t.

6. cum sirbetorescCr5ciunul oamenii


din Aruba?
Cr iciu n usiAn
l u lNo usesAr b ito r e s c
J. Ceeste paisa"? pfln muzrcafr canrecerraorlronare pnn
'Bandeia
paisa"esteo mincare
,,Bandeia ,,gaitas"de Criciun5i prin,,Dande", de
t r a d i t i o n ad
l di n Anul Nou. Oameniidin Aruba mar
Antioquia. sd r b d to r e sc
cu ,,a ya ca ",,,p u n ch i
cr e m a "q i,,5 u n c;",
p r e cu mli cu a lte
o regiune minciruri 5ibiuturi traditionale.
dinnord-
vestul
C o l u m bie i
popor
estenumit

paisa"inseamni,,bandeja
,,Bandeja din
Antioquia".
-
24 America de Sud
7. Cinea stabilitpentruprimaoari
coloniiin Guyana!
1 0 Ca
. n da u
descoperit
intrebiri
fost Iocuiti
europeniiAruba?
Europenii au aflat
lrdsrunt$
de c;tre despreArubapentru qlsd
triburile
amerindiene
lll:iff:
cAn d
Aramakqi Amerigo
Carib. Vespucci
O l a n d e zai iu 5i
Alonsode
fost primii Ojedaau
careau descoperit-o
stabilit in aug^ust
c ol o nii:
E s s equi bi no1 6 1 6Berbice
, ?n
1627ti Demeraro 1 4 9 9 .I n t r -
ln 1752. u n ad in c e le
patruscrisorialesalec;tre Lorenzodi
8. Cinea locuitla inceputin Guiana Pierfrancesco de' Medici,VesDucci a
Francez6? descriscilitoria sacitre acesieinsule.
G ui a na F ranc ezi a
fost locuit6la 11.Cinea fost primuleuropeancarea
ince putde un aiunsla Rio
nu mArde de la Plata?
poPoare
americane Se a m a n
bAttinaFe. Cuiana Ju a nDia z
Francez;a fost d e So lisa
revendicat;de fost primul
fra nce z iint im pul european
s e co l u lui
al V ll- I e a . ca r ea a ju n s
la Riod e la
Platain
9. Carea fost primulora5independent 1516. BuenosAiresestecapitalasi cel
din Ecuador? maimareoral dinArgentina. Acestorat
in 9 octombrie1820,cuayaquila fost seaflape coastade suda reuluiRiode '
primuloral din Ecuador care5i-a la PIa td .
cattigatindependenta fati de Spania.
De-abia in z4 mai1822,restultAriia 12.Canda domnit regelepachacutec
devenitqiel independent.

regelui
Pachacutec, a
la n saut n a ta c5i
a cuceritpartea
de nord-esta
Argentineidin
zilelenoastre,
integ16nd-o
Intr-oregrune
n u m it;
Co lla su yu .
Americade Sud z5
t",-t r. Careeste cel mai
mare lac din
4. Undese afli ceamai marecascad5
din lume?
d,raspr Americade 5ud?
Lacul cascad;este o
Titicaca formatiune
geologrcace
estecel
mat r e z u lt Sd in
marel a c ciderea apei
di n de la in5llime.
America Americade
de S ud. Sud
gEzduiestecea
Acest lac
se afli la m a tI n a lr a
granitadintreBoliviagi Peru.Estesituat cascadidin lume,Cascada
Angeldin
Iao alt it udine de 3 8 2 1m d e a s u p r a Venezuela.
niveluluimirii, devenindastfelcelmai
in al tl a cnav igabdi li nl u m e . 5.Careestecelmai lunglant muntos
din Americade sud?
2. Careesteceamai mare pidure Anzii
tropicalidin Americade Sud? alcituiesc
ce lm a i
Ceamaimare lu n gIa n I
m u n to s
tro pi c alA
din d inlu m e .
tumeeste Aceftiase
A maz onul. intindde-a
PEdurea lu n g u l
coasteide
Amazonesteo vesta Americiide Sud.Au o lungimede
p;dure cu
umiditate 7 ooo Kmqio l;lime de 7 km in unele
lo cu r i.In a ltim em
a e d iea An ziloer ste
ridicate,situatdin Bazinul
Amazonului, de 4 ooo ni.
Americade Sud.
6. Careorai din Americade Sudeste
l. Careestecelmai marer6u din celmai populat?
Americade Sud?
SaoPaulodin Brazilia estecelmaimare
R;ulAmazondinAmericade Sudeste
celmaimarerAudin lumein ceeace 5i celmaipopulatora; din !ar;. Are o
populaliede io 8855t8 locuitori,ceea
prive;tevolumulde ap5.Debitultotal al cefa cecaSa oPa u losi fie ce lm a i
rauluiestemaimaredecatdebitul populatora5din Brazilia, din celedoud
cumulatal primelorzecerAurimaridin Americiti din emisferasudici.
lumecaresevarsSin ocean,

Celemai importanteaspectelegatede Americade Sud


7.Careesecelmai mic stat din 5. in ce lari cade
Americade Sud?
Suriname
ceamai
abundentiploaie
biry II
estecelmai
'EJT; . r
mrcstat
suverandtn
cu grindini?
ln centrulArgentineiverilesunt q%
Americade toridesi
Sudin ceea rurtunoase. in
ce pnve;te , vestul
suprala!a5i Argentinei,
populatia. a p a ru n e le
dintrecelemai
2. Careesteceamai maretar; din puternice
Americade Sud? furtunicu
grindini,a c;rei
Braziliaesteceamaimare5iceamai m;rime esteceamaimaredin lume.
populatSlari dinAmericade Sud.Este
atat de mareincatseinvecineazecu
fiecare!ar; dinAmericade Sud. 6. Careeste cel mai secetosde$ertdin
exceptandEcuador SiChile. Iumel
Celmaisecetosde5ertdin lumeesre
Atacama.DeSertul Atacamaesteun
3.ce suprafatiocupdAmericade Sud? platouundenu ploui aproaDe
AmericadeSud niciodatd
ocupao SicareseintindeDeo
suprafalide 966 kmintre MunliiAnziqi
suprafa!5de r7 OceanulPacific.
78oooo km,,
adice3,5%din
7.in ce tari triieite ceamai mici
Pdm6ntului. in speciede ciprioare?
20o5,popula!ia in su d u l
saa fost estimati Argentinei
la maim ultde 37t trdiescspeciile
0 90ooode caugar5i
locuitori. huemul.Tot
acolopoatefi
4. Cemamifertreie;tedoarin Insulele intelnitd$icea
Falkland? maimic.5specie
oe capnoare
L upuld in I ns ulele
Falkland u ,n e o r i ,,pundu".Esteo cSprioar;sllbat
n umi t5 ic 6ineledinI n s u l e lFea l k l a n d , nui$iareorigineain acelelocuri.
vulpeadin
l n su l e l e
Falkland sau
lupularctic,
estesingurul
mamifeide
uscatnativ
d i nI n s u l e l e

modern;din genul

Celemaiimportante aspectelegatede Americade Sud )7


1.De ce nu Sunt 4. CetetSriau semnatTratatul
locuite Insulele Antarcticii?
Desventuradas? tr atatut
Dincauza Antarcticiia
depdrtirii fost semnat
in 1 9 5 9d e
E ia catre
a cce S u l u l
greu,nu doisprezece
existS t5ri. Paniin
I{P/. _l prezent,
omenettr patruzeciii
peaceste cincide !iri au semnatacesttratat.
Nu
insule. Documentul interziceactivite!ile
militareFiextracliileminiere,sprijinind
resurse cercetarile f tiinlificeEiprotejend
de aP; dulcep e I n s u l e l e
permanente economiacontinentului.
Desventuradas.
5,in ce an a devenit BoraBora
2. cine a descoperitRecifulMaro? protectorat?
RecifulMaroesteun atol de corali in 1842,BoraBoraa devenit
scufundatEi protectoratal
se afli in Franteiinurma
parteade actiunilor
noro-vesta deinaratede
ln su lelor Am ir a lu lAb e l
Hawaii.A AubertDupetit
fost Thovars.

6, Cinea descoperitInsulele
Desventuradas?
lnsuleleaufost zirite de Juan
FernSndez in 1574Ei,probabil,aufost
descoperite maidevremede Ferdinand
Magellan in 152o.

vutca celmaisudicpunct 7.in ce an a fost descoperitMuntele


al Pi Erebus?
oe37 MunteleErebusa fost descoperit in 27
Insu
la ianuarie1841de citre exploratorul
vu l cani polului,SirJamesClarkRoss.
Terror.

InsuletePacificuluili Antartica
8. Candau fost botezateInsulele intratsub
Mariane? protectoratul fl
insu l e le
fost
botezate
dupi
Regina
au
p r im itn u m e led e
InsuleleEllice.Acesteasunt
alcdtuitedin patru insule-recifii
cincirecifuride corali.Eleformeazd
-y40 ru
Ma ri a ne a a treiacea
Austriei, m a ip u tin
de origine p o p u la ti
spaniolS, !ard
in secolulalXVll-lea,aturrck6nd in d e p e n d e n t
Spaniaa inceputcolonizarea 5 d inlu m e .
arhi p e_lagului
lns u. l e lM
e arianoe c u p ao Arhipelagul
suprafat;totaldde uscatde 626km,. lu va lue ste
lnsulelereprezintiparteade suda unui a lc;tu itd in
lanl muntosscufundat, careseintinde patru
pe o i ungime de 2 5 1 9k m ,d i nC u a m insule-recif 5icinciatoli.5uprafata
pdnEla frontiereleindepirtateale totali de ustatpe careo ocupi 6stede
Japoniei. doar2.6km'. Esteceade-apatra!ari
m r cad r nlu m e .
9. Dece viile din Antarcticapoartd
11.Cinea descoperitlnsulaHawaii?
numelede,,VeileUscate"?
,,VdileUscate"aufost numiteastfeldin ci In su la
cauzaumidiut iiex t r e md e s c a z u t fei a
I i psede
i z Epad5sa ug h e a ! ; . Hawaiia
fost
botezat;
dup;
HawaiiLoa,
Iegendarul
navigator
p o lin eia
zn
carea descoperit-o primadati. Mai
e xistio le g e n d cad r esp u n eca n u m e l e
in su lepi r o vin ed incu va n tu,,Hal wa ik-i "
u n lo cu n d ei5 ia r eo r ig in e Do
a Do r u r
polinezian. Uhiioame-ni creilcE
1o.Canda primit arhipelagul Tuvalu
,,Hawaiki"esteun tSr6mde dincolo
numelede InsuleleEllice? undetriiesczeii.
Arhipelagul Tuvalua fost zdritprima
dat5de 12,Cateinsule
catre Hawaii?
euroPen I Ha wa iiin su m e auzin n u m ;rd e 1 3 7d e
in t5 68, insuletiatoli, cu o supratataLotaiide
a tu nci u sca d t e 1 o3 3 8km ) .Ace stein su lem a i
cSnd p o a r t;n u m e led e ,,ln su le le
Sa n d wich".
Alvarode Unadintreinsulesenumeste
Me nda6a ,,M id wa y" fi a p a r lin e
Sta tilo rUn itea l e
de Neira Am e r icii.Re stuin l su le loSi
r in su lite lo r
di n suntadministrate de StatulHawjii,ca
Spaniaa alunsin apropierea acestui partedin StateleUnitealeAmericii.
a rh i p elag.
ln 1892i,n s u l e laeu
InsulelePacificului
ii Antartica 29
Careeste cel mai 5. Careeste cea mai mare insulddin
lungrAudin Tuamotusl
Antarctica? Rangiroa
RAulOnyxeste sauTe
c e lm a il u n g Kokota
r A ud i n estecel
Antarctica. Are m a rm a r e
o lungime de atol din
Tuamotus,
30km. Esteuna
dintrecele
2.Careestecelmaimare
lacdin maimariinsuledin lume,cu toate ci
Antarctica? estemaimici decAtKwajaleirl, care
LaculVostokestecelmaimaredin cele a p a r tin e
ln su le loM
r a r sh asa
ll u
140de lacurisubglaciare descoperite Hu va d h o od,inM a ld ive .
subsuprafata PSmantului,in parteacea
maisudicia continentului Antarctica. 6. Careesteceamai mareti mai
Laculse afli substaliarus; Vostok. populat5insul; din SFM?
Pohnpeiestenumeleunuiadintrecele
3. Careestecelmai recelocdin lume? patrustateapar!inand Statelor
in me die,A nt arct i ceas t ec e lm a ir e c e , Federate aleMicroneziei ti dintre
ce lma ius c atE ic e lm a i v A n t o s ln su le le
Se n ya vin
In. su laPo h n p eei st e
co ntinent ti
arece amal
ridicati
al ti tudine
mediedintre
toate
continentele.
te mper at ura
in Antarticaa
ajunsIa89 C.

4, Dece [nsulaPukapuka estenumiti qi ceamaimare,ceamaiinaltS,ceamai


,,lnsulaPericolului"? p o p u la t;q ice am a id e zvo lta tiin su li
A pri m itnum eled e , , l n s u l P a e r i c o l u l u i" d inSF M .
din cauzavalurilorfoarteinaltecarefac
peri c uloaso;pos i b i lai c o s L a rI a em a l .A 7. Cepasire a fost singuraspecifici
m ai pr ir nit
E inum e l ed e , , l n s u ldae l a lnsuleiWakel
L outr e"dupi c d p i t a n uPl i e r r eF r a n c ois Cristeiul,paseredisp;rut;,erao pasdre
Peronde la Loutre,carea descoperit-o carenu puteasEzboare5icareera
i n I apr iliei796. sp e cificia to lu luWa
i ked inOce a n u l
Pacific.

Celemai importanteaspectelegatede InsulelePacificului


{i Antarctica
8. Dece 11.Dece Insulele
este Tongamai sunt
faimoasi numite$i
Insula ,,lnsulele
Deception?
I n s ul a
Deception Priatenoase',
,,lnsulele datoriti
(Decepliei) moduluiprietenos ?ncarecEpitanur
apartine Cooka fost intempinatin tinipulprimei
gru put ui
s udicde I n s u l e s Ftel at lnadn.d , salevizitedin 1773
situateleng; Peninsula Antarctic;,care
arecelmaisigurport dinAntarctica.
lnsulaDeception a devenitfaimoasein t2, Prince a
urmaeruptieidin 197o.Eruptiilela scar; devenit
mic; suntfrecventefi, in uitiiTiianr, s-a cunoscutd
putut observalavascurg;ndu-se Insula
Pa$telui?
In sula
Paiteluieste
9. Stiatici insulelecalapagos o in su li
reprezinti a doua rezeri/atJemarin5ca polinez;
dimensiune din lume? aflatSin
El ese parteade sud-esta Oceanuluipacific.
situeazila InsulaPa$teluie cunoscutidatorit;
looo km vest statuilorsalemonumentale, numite
depirtarede .moai", careaufost createde poporul
co nti n ent ul Ka Da n u l.
Americade
su d.l ns ulele t3. Dece li sespuneInsulelor
Fernandina ,,lnsuleleNavigatorilor"?
seridic;in urmaultimeieruDtii intregulgrupde insule,inclusiv
vulcanicedin anulzoo5. AmericanS, eracunoscutsubnl
,,Insulele
Navigatorilor,,
inain
1o,Dece suntfaimoaselnsuleleBora navigaliea poporului5am
Bora?
InsuleleBoraBorasuntfaimoase
datorit; scufund;rilorce sepractic; 14,Careesteceamai dintre
ata ti n lagun; c, at5 ii n i m p r e j u r i m r .
Mu l tes pec iide r e c h i n$i i d ec a l c a n i
triiescin ,vaii
a p e l ed i n a
aproprer
ea
insulelor. no
Exist; Unite
cativa mericii,care
initructo
n care eanulPacific.
ofer; Cuo suprafalE
scufundE de 6 482km',
ri in timpulcSrorarechiniifi calcaniipot
fi hriniti. cu m u la tia
Hawaii.
Celemai importanteaspectelegatede Insulelepacificului
5iAntarctica 5I
a r. Cinea introdus 5.Cind au creatgreciianticihdr!i?
primeleatlase? Cr e ciia n tici5 ir o m a n iia u cr e a th ;r li
Atunci
candau incepSndcu Anaximander, in secolulal
fostpublicate, i.Hr .
Vl- le a
primele nu
atlase
punau acest 6. Esteproieclia azimutali exactdl
nume.Au fost
introdusein
1595de cdtre
cerardus
Mercator.

2.Canda fost
createhartalui
Mercator?
Proiectia lui Mercatoresteo harta
ciclic6prezentat;de cEtregeografulEi
cartograful flamand,cerardusMercator Hdrtileazimutale suntfolositein
in i 5 69. pregdtirea ruteloraeriene,datoritd
capacit;tiilor de a reprezenta cercuri
3. cum eraufecuteprimelehir!i? mariii liniidrepte.Proieclia azimutal;
indic; exactdirectiileSidistan!eledin
Primelehirti p u n ctuce
l n tr a l,
in sdd isto r sio n e a zi
erauficute formeleqimirimilein afaraacestuia.
ma nual,
fo l o s ind
p ens ula $i 7, Ceeste cartografia?
pergamentul. Cartografiasducrearee.s>,,
-
hbrtilorestestudiuldrrf*,4,"
calitatealor 5i practicade a
varia,iar realiza
numSrullor eraIimitat. reprezent;ri
a leP;m a n tu lu i:
4. Careeste ceamai vecheharte in p la n .
a )rt^<rr^+ia
cunoscutiin prezent? co m b in ;5 tiin la ,
Ceamaivechehart; cunoscut;in
prezentesteo picturdpe peretecare
reprezint6oraqulanticturc,q.atal tehnicdde a creao
datati
Hriyrik, ca apa(inAndmileniului reprezentare echilibrat;5iclardprin
7l.Hr. caresecomunicdinforma!iiintr-unmod
eficientqidirect.

8. Dece nu se deseneaziliniilecaresi
aratenordulpe h:rti?
Un g h iudl in tr en o r d um ii cel
l a g n e tic
geograficdiferEmult in anumitepirli
ile lu m ii.De o a r e ce sefo lo se[e f b u sol a
pentruorientarea sprenord,liniilecare
a r a ti n o r d upl e h a r t; n u m a isu n t
trasate,

H:4i tiAtl as e
3!1ffffi

F|n --
^"
I ArX.
dl* Lune
Curiozitateareprczint.i un factor detefrnin.r
copiilorcareii conducespreo sferdcxtinsia in
Degio mare v.rrietatcde c;rti de cunoaster
pia-tiprezint.lun marevolum dc informalii
r , r-pun d ,trn t r . b a t i l o rp e , a re , o f i i i a i e.
\Ffld Llc '0n L/, rtrrehjri.r ij1'un.ur, 20
de volume diferite care contin ti fl,

Accste volume, carc includ: L e


plantelor,Cosmosul,Planeta uri
InventiiSi descoperiri, nile
lumii, Maqini gi une turd,
Anatomie,Clidiri is fl,

Oameni celebri,Tr iinlei,


Statelelumii 5i i
copiilo rp, r i ni

57
307
, 0722-399095
bution@yahoo.com