Sunteți pe pagina 1din 34

ffie

Re
w
rWW

'ai:l''
sv

Re
Cuprins
Mamifere.....,....................1

.......................8-
Introducere
Potvedeapeqtiiin intuneric?Careesteceamai
marescoicS? Cepiianjenleseo pAnziplau?De
ce nu pot clipigopArlele geckoqiiguana?Care
rozitoarepoatesdrimairepededecatpoate
alergaomul?in carelardtriie5tecelmaimare
numir de migari?CAttimpseodihnesc leii?
Cumreactioneazd gacalul cu spatelenegrucAnd
esteluatprinsurprindere? CumiqipicileEte
oposumul duqmanul? Dece suntrozpenele
pisirii flamingo?Carespeciede maimu!5arecea
mailungi coadd? Carea fost celmaimaremamifer
preistoric?DeundeprovinemirosulurAtemanatde
sconcsi? CumproduclumindIicuricii? Careestecelmai
mAncicios animaldin lumel...
Listadeintrebiri pe careo formuleaziun copilcuriospoatefi
nesfArqitS. Deseoris6rguinlaprofesorilorqia pSrinlilorse irosette
dincauzauneimetodede predaremonotonegia uneipresiuni
enormeexercitate de cerinlele actuale, 4
Carteade fa15- Regatul animalelorfacepartedinseriazoointrebdriqi
rispunsuriincaresuntformulate2oodeintreb;riinsotitede rdspunsuri
ilustrate,pentrua satisface seteade cunoaStere a celormici.Realizatd astfel
incAtsi fie interactiviIi amuzant;,aceast;carteva fi cititi cu plScerede
c-tre copii.
0 1.Catetipuride 5,Care
mamifereexisti mamifer
estecel mai inalt?
Cirafaestecelmai
5 40 0 inaltmamifer.Masculul
poateajungepan; la o
(inclusivoamenii). Acestea inillime de 5,5metri.
suntdivizatemaidepartein Datoritdinil!imii sale,
12ood e c l a s e1, 5 1d ef a m i lii girafapoateajungepandia
5iz9 de ordine. frunzeleproaspeteqi
2.Careestecelmai maremamifer? suculente aflatein vArfulcopacilor.
Balenaalbastraestecelmaimare 6. Cumrezisti cimilelefiri si beaap5?
m a m i f egr ia n i m acl a r ea CemilaDoaterezistasSDtSmeni la
tr;it vreodati.Poate rAndfiri si beaapi. Eaiqiprocuri
ajungepan;la31,5 a p ad in
metriIungimeEi p la n te le
cu
pu d Le cdnLdrI pdnd rd 19O carese
deto ne. hrineftein detert.
J. Estecornulrinoceruluialcituit din insSc6ndcdmiladi dd
acelatitip de proteini ca qi pirul? api, poatebeapAnSIa 8o
Rinoceriisuntciutati Dentrucornul de litrio dat;. Cutoate
lor.Acestaestealcituitdin cheratinS, acestea, contrarcredintei
acela;itipde proteinacarealcdtuielte populare,cimilanu
pirul,insi cornulpropriu-zis nu estedin stocheaze apain cocoaga
pir, dupi cumau crezutunii. ei,ci in grisime.
7. Cesunt mamiferelezburitoare?
L ilie cii
su n tsin e u r e le
m a m ife r c.
e
adeviratzburitoare.
Aripilelor sunt
alc;tuitedin piele,
ti se afli de o
parteEide altaa corpului,
sustinutede oasefoartelungiale
bra!elorqimAinilor, special
4. Careestecelmai lent mamifer? adaptate.
Lenetulestecelmailent mamifer. 8. ToatecAprioarele
Vitezacu care au coarne?
se deplaseazd Totimasculii au
e ma im ic i de z coarnecarecad5i
km/ord. crescla locin fiecare
Obilnuiettes5 an. Launelespecii,
doarm;intre femeleleau micicioturi.
155i18orein Singurele femelecu
fiecarezi. coamesuntfemeleleren.
4 Mamifere
9. Deundeprovinemirosulurat al pentrua prinde
sconclilor? te r m iteSifu r n ici.
12.Cumg5sette
suntcelemai porcultermitelor
urat cuibulacestora?
mirositoare in timpulanotimpului-secetos,
mamifere. porcultermitelorse
Ace:tiaprodu hrineStein principal
o substantd cu termite,tiin timpul
pestilenlial5 careii indepdr[eii6pe anotimpului ploios,cu
majoritatea animalelor de pradi.Acest furnici.CAnd
lichiduleiosfi galbenesteprodusde g5sesteun cuibde
doui glandecareseafli subcoad5. termite,acest
Sconctiipot sil pulverizeze pSni la o animalsap5o groapd
di stan! de; j m et r i .M i r o s udl u r e a z i micdlang;cuibli scoate
mult timp ii estefoartegreude insectele afari cu limba.Sehr;nette
indep;rtat. din acelaticuibde termitemaimulte
1o,Cumse preg;tesc urqiigrizzlyde n o p !r .
hibernare? 13,Dece estedeosebiti ceamai mare
Petimp de iarn;, antilopedin lume?
grizzlyhiberneazi Antilopa
intre 5 fi 8 luni,li EIandestecea
obiqnuiesc si iEi maimareFicea
sapeviz uinile m a ile n td
pe versantii a n tilo p d
; in
oe noro lume.Poate
pentruce atingeo vitezd Y;::.N.*l:&
aceftiasuntacoperitiinintregimecu de doar 25 km/ora,dar poate s;ri
z;pad5.Aceastespeciede u15i la I metriin;ltimepe loc.
mSnencd foartemultin timpulveriiti 14.Dece niparlefte bizonulamerican?
toamnapentrua-5iasigura proviziilede CAndvremeaseincSlzegte, bizonul
grSsime necesare in timpulhibern;irii. american iEipierdeblanacdlduroasidin
1i.Cumifi prindepradaechidna? timpuliernii.Cutoate c; poateii di un
Ech idna, c unos c u t ;si u bn u m e l ed e aspectzdren!5ros,
,,furnicarul spinos",areo limbEfoane n 5 p ir litu lii
lung; fi Iipicioas;careesteperfecti ajut; si se
ricoreasc;,
Primdvara,
pisErile
folosescfirele
d e b la n ia le
bizonilorpentru
construicuiburi.

Mamifere
4. Dece estedeosebiti
familiamaimutelor
bonobo?
Femelele suntcele
careconducin familia
suntputerniclegateunade cealalt;.
Femelaconducetoare estede obicei
liniStitS.
reprezentand
un mod de a 5. Cumproduc
comuntca, sunetelelor
oease ascutitegibonii
lmprieteni, siamang?
d up; o c earGA. c e s t , , p i g u l ibt "o a t e Cib o n ii
curaore In5rr. sia m a nagu un
2. Cumse lupt; lemuriicu coada saclaringianpe
virgatS? careil pot umfla
Lemuriicu coadav;rgatEsunt
cunoscutipentru acestaajunge
mo dullor de a s e de mirimea
lupta,folosind
mirosul.Lemurul?ti ca p u lulo
i r.
umPrecoaoacu Acestsac
mirosurifrecSnd-o functioneazEca o cutiede rezonanti.
Datoritiacestuisac,speciaSiamang
corpuluiseu5i,
apor,i5iamenin!5 esteceamaig;ldgioasd speciede
ou;manlc u ea, giboni.
C6ndse aflSpe sol, 6, Careesteceamai mare maimutedin
iti tine coadain aer lume?
pentrua puteafi observatde ceilalti
l e mur i. Maimutamandrillesteceamai
maremaimut5din lume.Masculii
J. Careestecel mai gilSgios animal
terestru? cantirescpen; la z7 de kilogrameqipot
aiungepan; la 1metruin;ltime,in timp
Maimuta
url;toareeste cefemeleleau doarjumdtatedin
cunoscuta ca greutatea
fiindcelmai Siin d llimea
g;lSgiosanimal
acestora.
datoritaurletelor
puterniceqi Cu lo r ile
guturalepe care d e sch isede
acestale scoate p e b la n a
in mod obignuit unui
ormtneala gt.
seara,oe atcr maScul
suntutile
numele
- ei. MaimutaurlatoareneaF
neagra pentrua fi
tr;iefte in piduriletropicaledin localizatde
AmericaLatin;.
ceilaltimembri.
Maimute
7.Caremaimuti areceamai lung:
11.Careanimal

#?
Maimutap;ianjen estecunoscut
areceamaiputernic; pentru
5imailungdcoade capacitatea sade a folosiunelte? wdo
dintretoate
Cimpanzeul estesingurul
folosettede aceasta mamifercarese
c ad e un al c inc ile a a ju tdd e u n e lte
membr u.Coada lo r pentrua gdsi
poateajungepanEla hran5.Foloseqte
71-86de centimetri pietrepentrua
lungime.Creierul maimuteipiianjen spargenuci,5i
estemaimaredecatcelal maimutelor bele pentrua
din emisferavesticS. tragefructeledin
8. Ceesteamuzantla maimuta copaciti pentru
a prindeinsecte.
proboscis?
12.Caremaimuti a fost
Maimula
proboscis are vizuti mAnc5ndplante
ce lma ilunE medicinale?
na5 0tntre Oameniide ttiintd i-auobservatpe
toate cim p a n zemi a n ca n p d la n tem e d icin al e
primatele. atuncicandace:tiaeraubolnavisau
Nasusdul poat eaj u n g el ao l u n g i m e de rdni!i.Cercetirileau ar;tat ci genele
r7,5centimetri,ceeace reprezinUun cim p a n ze ilo g ira leo a m e n ilosu
r n tin
sfertdin lungimeacorpuluisiu. Unele proporliede 98%identice.
dintreacestemaimuteau nasulatat de 13.CumseaperSmaimulele
rung,rnc ars unlne v o r t sear tn o r c ec as a
se poat; hreni. Capucin
detanlari?
MaimuteleCapucinsunt
9. Existi maimutenocturneJ considerate
a fi celemai
Maimulele-bufni!;, inteligente maimute
numiteti maimutele d inL u m e aNo u 5ln .
no pti isunt
, s ingu r e l e timpulanotimpului
maimutenocturnedin plinde lan!ari,aceste
lu me.Habit at ullor maimutestrivesc
seintindedin sudul miriapodefi sefreacdpe
!;rii Panama 5i pend spatecu r;mi;itele
in nordulArgentinei, acestora. AcesteremiEile
fi din estulBraziliei indepirteazEinsectele.
pani in vestultarii
Peru. 14.Careesteceamai mare
1o.Creierulc;rei maimuteseamini dintre primate?
foartemult cu celal omului? Corilaesteceamaimare
dintreprimate.O gorili
MaimuteleantroDoide femel; poateaiungela o
seamini celmaimult cu d e t,5m !i p o a te
in 5 l{ im e
o m ul .Urangut anaurl e cantiri 9o de kilograme, iar
formacreierului masculul poateajungepini Ia
ceamai r,7 m ti poatecentdrii80 de
aseminitoare kilograme. CSndmasculul
cua int6lneqteun rival,se ridicSin
o m ul u i. d o u ep icio a r e ;iseb a tecu
pumnulin piept,ricnind.
Maimute
1.Careestecelmai negre.Deobicei,jaguariiintaIniliin
rar animal zoneleintunecatealepiduriitropicale
terestru? suntnegri.Cutoate acestea, nu exist6
a n im a lu l,,p a n tenreaa g 1 6 ".
TigrulAmur
sautigrulsiberian 5.Carespeciede tigru esteceamai
estecelmairar risoinditi in lume?
animalterestru.La Tigrulbengalezes-t9_c-el mai
m i j l o c usle c o l u l u i rAspandit in
al Xxlea mai
r;m;seser;doar p o p u la lie
de
5 o od e e x e m p l a r e aproximativ
a l ea c e s t esip e c ii. 3 OOO de
Acesteanimale exemplare.
trdiescin zoneleimDedurite din estul Apoiurmeaz;
indepirtatal Rusiei, in statelePrimoski tigrul
5i Khabarovsk Krai. indochinez cu aproximativ 1ooo - 15oo
2,Careestespeciaceamai mici de de exemplare, tigrulde Sumatra, cu
pisicisilbatice? aproximativ 5oo - 1 000 de exemplare,
Pisicacu blana 5iin celedin urmi tigrulsiberiancu 23o-
4 0 0d e e xe m Dla r e .
tr6ieftein Sri 5, Ceface linxul candestein pericol?
Lanka,estecea Cdndlinxulcredec; seafl5in
maim ic 6s pec ie Dericol. acestarim6nein vizuinasazile
de pisicisdlbatice. ia r3nd fdri a ie5iafar5.Cutoate
Are o lungimede acestea,el
l5-48 de poateface
centimetri,coada u n sa ltde
de 15-25 de centimetri5icinterette
aproximativ 2 kilograme.Infi!i5area metriti
acesteia estefoarteasem;netoare cu deseoriiqi
ceaa leopardului. omoard
celmairepede?
3.careanimalalearge dintr-o
G h e p a r d ul, singur;
caretrdie5te mu;cetur;.
in Africade
s u dt i d e e s t! i i n 7. Cattimp staupuii de pumaalSturide
orientulMiilociu, mamalor?
e s t ea n i m a l ucla r e Puiide pumai;i pirisesc mama
aleargecelmairepede, candauintre io 5i 21de Iuni.Mediaeste
ajungAnd p6ndIao vitezi de 90-112 d e r 5 lu n i.Pu m ae stece am a im o b ilSti
km/ori.Arepicioarele lungi,supleqi flexibil;dintretoatefelinele.Eapoate
musculoase. iarcoroulestemodelat sSrip6ni la o inillime de 4 metri.
pentrua prindevitez;.
4. ce estepantera
neagre?
Jaguariisunt
intalnilicelmaides5i
su bn umelede
n rn ta r> na> or i"
datorit; bl;nii roEiatice
prevezutecu cercuri

8 Feline
8. Cefel de peteau leoparzii? 12.carema-sc.ul
fi 'f i]fatngbdfi
I eopar zauii p e s p a t ep e t ei n f o r m d care temela dln (
)-r o
defl o are,num iter o z e t ec, u m a r g i n i l e -
familiafelinelorOfAS'jin$-.]ml
pronunlat lif
e ; r a p u n c ti n c e n t i .
O amenii de t t iinl ec r e dc ; a c e s t ep e t eii sedeosebesc cainf;tifare?- %+l
Leiisuntsingurii
membriai ta-*rd
;
fa m iliefe
i lin e loai i ca r o rm a scuse li
deosebesc la infdti5are de femele.
M a scu lulel ue stesin g u r udl in tr efe line
carearecoam5,fapt carei-acaltigat
d e n u m ir edae ,,r e g ea l fia r e lo r " .

aiut; s; se ascunddde priditorii lor.


9. CefaceleopardulcAndvreasi se
odihneascS?
C 6ndv or
sase
odi h neas c S,
leopar zsiie
catiri in
coPacr ;r se 13.Dece suntdeosebitepisicile
i ntindp e cre n g i l eac es tora.I eopardul
esteceamaimarefelindcarese cater; MargayLeopardus?
in copaci?n mod regulat. PisicaMargayeste
1o.Cattimp se odihnescleii? singurafelindcare
poatecoboridin copac
L eiis untanim a l d e e s L udle I e n e t eEi . cu ca p uinl a in te
petrecaproape 2 o - 2dr e o r e p e z i precumveverita!i
odi h nindu- sFem e. e l e lseu n tc e l ec a r e poatestaatarnaUcu
vaneaza, capulin josde crengile
actionandde co p a cr lo r .
c e l em a i
m u l t eo r i i n 14,Careestecelmai mare
grup.Leii reprezentant al f amilieifelinelor?
v 6 n e a zdi e Tigrulsiberianestecelmaimare
obiceiin reprezentant al familieifelinelor.
t i mpulz ilei. M a scu luplo a tea ju n g ep 6 n 5la o
r, Toatefelineleurisc apa? Iu n g im d
e e 1 ,3 5m e tr i5 io g r e u ta ted e
Nut oat ef elin e l e u r i s ca p a .U n 2 7 2d e kilo g r a m ein, tim pcefe m e la
n umi r de s pec iidef e l i n ec u ma r f i , poateajungela o lungimede 2,59metri
leopardul fi o greutatede 168de kilograme.
Pri onailurus
bengalensis, pisica
Prionailurus
viverrinus, pisica
Pri onailurus
p l a ni c eps
c u c apu l
p l a tti pis ic aO nc i f e l i s
geoffro_yi, inoat; 5i .
v aneazam a lDre nl lr
Pe 5ti .
t ellne 9
€a00
7 intfgbdri ,.catderepede

'jp::*:H*:
ffa6 .,'#31,"j'iilE3.'.'
' p o t a j u n g ep a n ; I a
4, CAtesubspecii

lo rm e d iecu
Sp
de lupiexistS?
Existi3 zd e su b sp e cii d e lu p iin
intreagalume- 24in Americade Nord
fi 8 in Eu r a sia . e ciiled e lu p i,m d r imea
, lo a r e afo, r m alu n g im ea
m ir im e aIo ra p r o xim a tiv; su n t
5i
30 determinate in f uncliede molarii
km/hc6ndaleargicu acestora.
vitez; maximS.Cutoate 5.Careestecelmai mic membrual
acestea, membriifamiliei
ogarilorsuntceimai familieide cdini?
rapizi.Eipot atingeo Vu lp e a
vitezi de pind Ia7t km/h. este cel
2,Cumcomunicdlupiide preerie? m a i m ic
membru
Lupulde preeriescoateo seriede a l f a m ilie i
sunete.Acestascoateun urletlung d e c iin i.
pentrua-iinttiintape Vu lp ilesu n t
ceilaltimembriai a n im a le
haiteiundese nocturne,
afli. CAnd d e ve n inadctive
in primeleore ale
pericolul, d im in e !ii
Siin
primeleore aleserii.
latrEscurt.
C6 ndo 6. Cumigi gise|te vulpeavizuina?
haiti de In a T a Tcea r e m e r e rcu
e p u r ,vu tp ea
l u pide n ufo lo se q te d e o b icevizu
i in aAtu
. n ci
c6ndo face,va ciuta o vizuinide un
accept5un nou iepuresaumarmoti carea fost
membrual;turi a b a n d o n a ti:iseva sta b ilia co lo .
de ei,acegtiascheaun;.Alte sunete 7. Caremembrual familieide c6iniisi
scoasede lupiide preerieinclud schimbiculoarea?
meraitul,atuncicandili stabilesc
teritoriul5i chelSlSitulin
perioadade Vulpeapolari estesingurulmemoru
imperechere. al familieide cainicarei5iichimbi
cu lo a r e aM. a scu luelsten u m itvu lo oi .
3. Cumseorganizeazilupiiin haite? iarfemelaestenumitdvulpoaicS. Dacd
Lupiicilitoresc5i fa m iliad e vu lp ip o la r en u g ise q teh r ani
vaneazA
in grup, p etim pd e ia r n 5a, tu n civu lp o iu liila si
aproaperoate pe membriifamilieisi il omoaresi si il
activititilelor m;nance.
desfigur6ndu-
s el n
compania
u n u ia l t l u p .
Haita,formade

membriiinruditiprinsange5ilegdturi
de familiebazatepe afec-tiui.te;iaiutor
recrproc,
10
8. $acalulauriuse hrinelte numaicu 1'1.
Caremembrual
hoituril familieide cAinise
aur iuv i n e a z Ei m p r e u n cdu
$ac alul
p arteneruls auin s p e c i anlo a p t e a .
Contrarfaimeisale,Sacalul
hr;neite doarcu hoituri.Acestase
auriunu se
poate c5!5rain
copaci?
Ratoniifi vulpile
gri au abilitatea
ffi
efda
bazeazipe iscusinta sade van;tor,pe
auzulsduascutitcaredetecteazd neobiqnuitide a se
pr az ls a l e . fpr ev t t e z as ad e a
mrfcarr le ci!;ra in copaci.Aceltia
praoa. au ghearecurbatecu
Pn nc eac eas ra ajutorulcirora se pot
c5!;ra.
12,De ce sunt speciale urechileciinelui
dingo?
Cainele dingoesteun
animalextraordinar ti este,
probabil,singurulcSinea
cirui muqcituri estemult mai
periculoas;decatl;tratul seu.
Elifi poateroti capulqilabele,
fa p tca r eilfa cee xtr e md e a b il.
Urechilecaineluidingosunt
1o.Cumreactioneazd gacalulcu spatele intotdeaunaridicate.Einu pot ldtra,
negrucandesteluat prin surprindere? Insa pot ufla.
tacaliicu spatelenegrusuntcreaturi 13.Careesteceamai mici vulpe?
viclene.Simturilelor suntfoartebine Vulpeafennecesteceamaimici
dezvoltate, in specialauzulii mirosul. ulpedin lume.Aceastaeste
DacdesteIuatprinsurprindere, acesta
se retrageIao oarecaredistanu5iapoi fSisinguracareareurechile
ce lem a ilu n g i.Ca p u l
seinvarteintr-uncercmarepentrua-l impreunicu corpul
intimidaDeintrus. misoari intre355i4o de
1o.Caremembrual familieide c6ini centimetri,iarurechile
migreazi in ciutarea hranei? a uo lu n g im e
d e t5
CAinele dholeesteun vendtor centimetri. Aceastd
neobosit.iqi speciede vulpetr;iette in
urmSreite zonelede desertaleAmericiide
pradala trap r \o r o5 rr np e n r n su ieAr
le a Dr calt 5 tn ar,
ma imulli undeesteun mamiferdesintalnit.
kilometri.Daci 14.Careeste ceamai mare speciede
pradamigreazd, hiend?
ci i neledhole Hienap6tat; esteceamaimare
migreazigiel. speciede hien; si esteintalnit;in
In Siberia, intinderiledin reeiuneasub-sahariani a
cAi n ele dhole Africii.Hienele
vineazi reni. a d u ltea lea ce ste i
Atat cainele,cat speciic6ntiresc
;i renultriiesc in mod obiSnuit
pe culmile intre 59 ti 82de
mu n!ilorSay an kilograme. Blanalor
in timpulverii,!i estecenutiu-roscati
coboarela poaleleacestora in timpul prev;zu$ cu petede un
ie rni i . maroinchis.
LAI NI
1.Cumse umfli 4. Cum
pestelebalon? comunic5delfiniisi balenele?
Candeste SeStieci delfiniiqibaleneleau
furiossause p r o p r iulo
l r ,,lim b a j"Su
. n e te le
e m isede
simteameninlat, delfiniincludfluierituri,pocnituri;i
pe$telebalonse. tipetestridente, in timp ce unele
umfl6cu ajutorulaerului g r u p u rdi e b a le n esa utu r m ed e b a le ne
saua apei.Eipot lua icig a q ea u u n a lt g e nd e lim b a l.
f o r m au n u ib a l o n , Balenele cocofatecomuniceprin
deoarecenu au coaste, cantece.
iarpieleaIor estefoarte 5.Toli crabiiau cochilii?
elastic;.ExistSt20 de Crabulpustnicnu areo-cochilie
"
speciide pette balon:i solidi caresdl protejeze. in
pot aveadimensiuni de Ia
pani la 5ode schimb,acestatr;iette in
celivacentimetri cochiliaaltor animale.
centimetri. Existi5oode
2. Potvedeapegtii?nintuneric? speciide crabi
Deli luminanu poatepdtrundein
adAncurile oceanelor,multecreaturiale maioritatea vie!uind
ad Anc ului p efu n d u o
l ce a n u lu i.
pot 6. Dece igi inlituri
proouce crustaceeleinvelisulexterior?
propriaIor
lumi nd. nu
invelisulexterioral crustaceelor
estemat.erie vie;i nu cre5te.
capacitate crustaceele i5i
dea inlituri inveli5ul
produce exteriorpentrua
Iumind
se puteacre;te.Acest
numefte fenomense numette
bioluminiscenti.ln afardde cateva ,,nipArlire".Inaintede
maioritatea
insecte,cumar fi licuricii, nip6rlire,un nouinveliS
creaturilorcareproducbioluminiscenti incepesi se dezvoltesubcel
trdiescin oceane. vechi.
J. Dece suntrechinii-fieristriunumiti 7. careanimalacvaticiii schimbd
astfel? culoarea?
Aceast5soeciede rechina Drimit caracatitacu inelealbastreesteuna
acestnume.deoarece acestaruDedin dintrecelemaiveninoase creaturi
acvatice.Candsesimteamenintat;,
I rotunde
aceasta i5ischimbiculoareadin
albastrudeschiscu inelealbastrupal
intr-unmaroinchiscu inelealbastre,
zim!ate.
M a ie s t e careelectrizeaz;. Astfel,eaisi
cunoscut5i avertizeaz;duimaniici esteveninoasi.
sub
denumirea
oe
,,rechinul-
trabuc",deoareceestelung$imaro,
avAndformaunuitrabuc.AceEtirechini
mici5imaroatingo lungimede 50 de
centimetri.
!2 Animaleacvatice
8, C6ndvine la mal 16ndunicaarctici 12.Carepefte
de mare? inoatScelmai
Rendunicile arcticed519rgci repede?
petrecmarepartedin vrala In rarg,
venindla
mald oar spad;este
pentrua-Si ce lm a ir a p id
d epune inot;tor din
o u5le.lqi lume.Poateatinge
construiesc o vitez; de 1o9 -
cuiburilepe kmih.AcestpeSte
stanci,in estefoarteciutat pentru
carneasa;i esterecunoscut pentru
salturilesaleincredibile.
Nuc6ntdre;te
un aspect maimult de 9o de kilograme.
putandfi ufor perceputede prid;tori 13,Cem;nanc5in mod constantcilulii
cafiindpietre. de mare?
9. Cum?+i Cdluliide marenu au
adulmecS dinli ii nicistomac.
homariiprada? Mencarea treceprin
sistemullor digestivatat
Homariiisi de repedeinc51sunt
a dulmec : nevoilisi mSnance in
praoa mod constantpentrua
folosindu-se de remanein viatd.Ace;tia
cerepatru pot consumamaimult de
tentaculemicide pe 3 ooo d.ecrevelide mare
cap,darfi cu firelede p;r tnrr-ozr.
carele acopericorpul.
14.CumseapSrecaracatita
cend
to. Careeste cel in pericol?
mai mic mamifer CaracatitascapSde preditoriis;i
acvatic? improqcindun jet de apedin
Celmaimic corppentrua puteatafni de
mamiferacvaticeste \ pe loc.lfi poate
lutrulmarin.Cind se schimbaculoarea
cur;t;, lutrulmarinscoate
.aer corpuluifi
bulede careseaduni in textura,
jurulcorpuluisEu.Acestebuleil ajuU astfel
sdpluteasciIasuprafataapei.
t't,Cumrespiremorselec6nddorm?
Morseleau sacide aerin gat,iar
aceftiale ajut6s;-gitinacapJldeasupra
apeicAnddorm.Aiest fendmenle alirti
si respirein timp ce dorm. ?ncet
seface
practic
nevSzutd.
Caracatitaareun sac
de cernealddin carepoate '
eliberaun norintunecosce
dezorienteazi dufmanii.

Animaleacvatice
13
1. Careeste cea cuprinsiintre 5 ;i 15centimetri,cu o
mai mare specie coadi lungi de 7-25de centimetri.Este
de iepuri? un rozitor cu coadi lungi ce poate
U r i a q ubl e l g i an facesalturimari.
'd.A esteceamaimare 5. Careestecel mai mare rozetor?
s pe c i e t ei e p u r iC
. a n t a r eSte ,,Capybara" esteceamaimare
tre 5filo kilograme. speciede rozitoaredin lume.Acest
Blanalor poateavea rozitor tr;ieEtein linuturile
urmStoarele culori- negru, m 1 5 ltin o a se
d inAm e r ica Ce n tr a ld!i de
albastru,cafeniu,gri deschis, roscat, Su d Ar
. ed im e n siu cu in tr e1 o1:i
n i p r in se
argintiu,gri Sialb.
2. Careestecelmai mic ieoure
domestic?
Piticul
o l andez
estecea
maimici
speciede
iepuri
domestici, r l2 d e ce n tim e trfii g r e u ta tein
a tr e2 7l i
cantirindintre o,68gramefi 1,5 45 de kilograme.
kilograme.Datorit;inf;tit;rii sale 6, Dece rod porcu;oriideGuineea?
drigilaSe,estedeseori preferat ca PorcuEorii de Cuineea rod pentrucd
a ni m alde c omp a n i e . trebuies;-;i
3.Carespeciede u ze zed in !ii.
iepureare ln ca z
infi!igarea unui contrar,
leu? d in liilo ra r
s6 a. ir .:d
cre;teprea
de l eu" are lu n g qi in u
infiligareaunui a r m a ip u te am a n ca .
leu.Aceastaeste 7. Cumrezist;firi api gobolanii
o specierecente cangur?
de iepuri,dezvoltat6 in anii '9o. in jurul
So b o la ncaii n g unr u b e a un icio d atd
ca puluiaro, e , c o a m i "d e b l a n dc, e e a a p i. Rin ichuiin u im a m ifeco r n tr o le az;
ceii conferiinfdli5area de leu. cantitateade apddin corpulacestuia.
Cant;reEte aproximativ 1,5kilograme. Siste m ur el n a al l q o b o la n u lu
cai n g u r
4, Careestecel mai mic rozetor? estemult maieficientdecatal nostru.
Specia Poatetransformao partedin
,,jerboa"pitic randin api chiarin
estecelmaimic interiorulcorpului
rozitor din lume. acestuial
Aceastdspecie
areo lungime
Roz;toareti lepuri
8. Cumse apir5 porculspinos 11. Carerozitor
impotrivadu;manilorsii? poateconstrui
Corpulporculuispinosesteacoperit diguri5ivizuini?
c u pes t e3o oood e s p i n i f o a r t a
e s c u l i li. Castorul, un
Ca nds eapr opieu n d u l m a na, c e s t ai f i rozdtormare,semi-acvatic,
scutur;maiintei prev;zutcu o coadd
spiniicarefac mareli platd,poate
giligie, co n str u ivizu in i
drept complicate din bele
avertis fi n o r o i.Da c;a p an u
me nt .Dac i estefoarteadAncS,
nu reuieS acestaridic; diguri
s5l in d ivid u asale uu n q ir
indepirteze,porculspinosalea196 in de diguri.
directiaatacatoruluisiu, infigirndu-ii 12. Veveri{ele zburitoarepot zbura?
spiniiin carneaacestuia. Veveritele zburitoarenu pot zbura.
9. Dece estedeosebit6vizuinacartitei? Eleplutescde pe o creangi
VizuinacArti!eiesteprev;zut; cu o pealta.Labele din
intrareprincipalS, una fali 5iceledinspate
s a um a im u l t e suntprevAzute cuo
ferestruici, o incEpere membrand imblSniti, care XZ
p e n t r ut o a l e t Su, n func!ioneazi ca o paraiuti:-J,r",,i!,',
-" " i'-'-t--li.J-r- llf i
curcu9, careserveSre Ace d st;m e m b r a nii; p e r m ite ,1 .,
dreptcamerSde acestuianimalsEpluteasc;precuf,l$,*
dormit!i o pepinieri UN ZMEU.
nah+ r , | + 6m al; 13. Careroz;toareconstruiettecasein
1o.Carerozitor poatesiri mai repede form5 de domin linuturile
dec6tpoatealergaomul? mliitinoase?
Cuzganul de moscconstruie5te
deseoricasein formi de domin
tinuturilemlSStinoase. Acestecase,
realizatedin plante,il ap;r; pe
guzganulde moscde
d e p r a d i,
a n im a le le
deoarece singuraintrare
rE d rd ruu dP d.
14. Dece senumesccAiniide preerie
Jerboaesteun ro26torsSltere!care
astfel?
arelabeledin spatefoartelungi,iarcele
C6iniide preerieau primitacest
dinfatefoartescurte.Acestaumbl6
numedatorit; sunetelorpe careacettia
?ntotdeauna in pozilieverticalS sausare
le scotatuncicandse
precumcangurul.Poatesiri mairepede
afli in pericol.
poat ealer g ao m u l .O s ; r i t u r ;a
de ca L
,du d t'
L U' yudL q d tu ^LrtL,d
sch e lSlSie in se m n
Roz;toare5i lepuri d e a ve r tiza r e .
1. Careestecea Acettiapot atingeo vitez: de 40 km/h
mai marerasdde rind rlarroi no <nl
pisici domestid? 5, Caterasede caiexistS?
Ceamaimare in lumeexisti peste35ode rasede
ff}1 rasSde pisici caiii ponei.Acesterasesuntimperlite
domesiiciesteRagdoll in patrucategoriimari.Caiiu|ori au
(,,pipu5adin c6rpe"). oasemici,picioare
Masculiipot cant;riintre5 subliriSicanteresc
ii 9 kilograme, iarfemelele, maipulinde
int re4 $ i7 k i l o g r a m e . 5 9 00 e
2.Caresuntcelemai micisi celemai kilograme. Caii
marirasede ciini? mari5ide tracliune
MirimeacAinilor variazimult de la o cAnt5resc pAni Ia9oo de
ras; la alta.Ceamaimici rasdde caini kilograme, suntputernici,
estechihuahua. Aceastacant5reste cu oasemariti picioare
robuste.Poneiiau,de
obicei,o inSllimede
p a n dlai4 7 d e
centimetri.in sf6r;it,
caiiFeralsuntcai
sAlbatici sausemi-sdlbatici.
6. Cumcomuniciintre ei caiil
numai1,8kilograme5imisoar;,intre prin
Caiiifi pot exprimasentimentele
umeri,12centimetri.Ceamaimarerasi fe{ei.Pentrua-5iar;ta starea
expresia
irlandez.
de cainiesteciinele-lup Acesta
in carese afl5,acestiasefolosescde
misoari aproape1oode centimetri
urechi,niri qiochi.Un calcarei5iumflS
intre umeri. nirile qiigilasi urechilepe spate
3. Cind incepsi vadi puii de pisici? avertizeazicAs-arputeas; atace.
Lanaftere,puiide pisicinu pot
7. Cegreutate poate cira lama?
vedeasauauzi.Pisicile intre 127li 2o4de
Lamelecant5resc
igideschidochii
kilogramefi pot cira o greutate
dupdc inc iz ile echivalentd
de la nafterefiiti cu un sfert
dezvoltiv;zul fi din
auz ulla greutatea
2 siptemeni.
aproximativ corpului
Puiide pisiciinceps5umblela 20de siu. Aqadar,
zilede la nastere. o la m a
4. curcanulpoatezbural mascuicare
domesticinu
Curcanii cant;rette
pot zbura.Cutoate
1 8 1d e
acestea,curcaniis;lbatici
kilogramepoatecira fEri probleme
pot zburape distante
aproximativ 45 kilogramepe o distanld
scurtecu o vitez5de
cuprinse intre 16ti 19kilometri.
88 km/h.
Animalede companie
8. Carecapri arecelemai lungicoarne?
Capra
interesant6;i
pentru c;, astfel,
n
, ,Unch iul li se acordd
Sam",ai cirei aten!ie.
proprietari 11.Carea fost primul
suntWilliam A animaldomesticitpentru
ti VivianA din a devenisursi de hrani?
Iocalitatea Primulanimaldomesticit
Wentlingdin pentrua devenisurside
Rothsvill, Pennsylvania,S.U.A., arecele hranda fost oaia,in Orientul
maimaricoarnedin lume.in datade 16 Miilociu.in iurulanilor10ooo
apriliezoo4,Iungimea de Ia un v6rf la i.Hr.,oaiaa fost domesticitdde
celdlalterade aproximativ 132de c5tre om. Majoritatearaselorde
centimetri. oi crescutepentru lSni au fost
9. Dece se tivilesc porcii in noroi? dezvoltatedin rasa,,mouflon".
Porciiset;v;lescin noroipentrua se 12,in caretare tr;ie5te cel mai mare
numSrde migari?
in lumeexisti
aproximativ44 de
milioanede m5gari.
Chinadetinecelmai
marenumir de
migari, estimatla 11
milioane, urmati de
ricori. deoarece oielealor nu este Etiopiati Mexic.
previzuti cu glandesudoripare. Maioritatea m;garilorsuntfolositi
Fermierii folosescstropitorilepentrua-i pentru transport,c-l-rit fi tractarea
ricori pe porci.Primacartereferitoare cirutelor.
Iacrettereaporcilora fost scrisdin anul 13.Caremamiferne
3468i.Hr.de citre imDaratulFo Hidin viziteazigridinile?
China. Ariciiviziteazi
10. Dece vorbesc maimultegradini
papagaliidomestici? dintr-oregiune- aproape1o
l n caoe mr c r,pa s a n t e indivizidiferili pot vizitaaceeafigr;dini
s;lbaticeinvali s;-li pe o perioadede maimultenopli.
imi tep6r int iiSip e 1 Maioritatea aricilorselbaticiau piduchi
ceilalliadul!idin carenu se prind,insi, de pisici,cainisau
grup.Cutoate c; oameni.
mimicale-arputeaajutase 14. Cite oui depunegiina intr-o
supravieluiasci in siptdmand?
sdlb5ticie,cAndvinevorba ceiniiiiia25deores; _.
de papagalii domestici, producdun ou.Atadar, ',.;a!;
ace$tiaimit; voceaumaniin giinadepunepaneIa6'
primulr6ndpentrucd lise pare ou; intr-osiptdmane.
Animale de companie
1.Careestecea 4. Carepasireareauzulcelmai fin?
mai mici pasire Dintretoate p;s;rile,bufnileleau
din lume? a u zuce lo r sea flSp e
l lm a ifin .Ur e ch ile
Ceamaimicd p i( ile
lif, pasiredinlume Iateraleale
estepasireacolibri.Are o capului
ti
greutatede 20 de grame, sunt
o lungimeintre 5-22de ascunse de
centimetriqideschiderea pene.A5a-numitele ,,smocuri de pene"
aripilorde 1ocentimetri. din vArfulcapuluile ajutdsi ie
in zbor,pasireacolibridi din aripide camufleze 5isi se recunoascd intre ele,
8o de ori pe secundi.Cantitatea de li nu au niciolegituri cu auzul.
mincareconsumatE esteiumitate din 5. Dece suntroz penelepdsirii
masacorpuluisiu, Pasdrea colibribea, flamingo?
in fiecarezi,o cantitatede ap; de 8 ori Modulde a se hrini a pisirii
maimaredecAtmasatotalda corpului flamingodi coloritulroz al
penelorsale.Carotinadin
2. Dece este deosebitcioculpisirii crevelisaualtecrustacee din
kiwi? acelaqi ordincarefac partedin
Pasireakiwi dietaacesteipSsiridau
estesrngura culoarearoz penelorsale,Daci
pas-recareare hrananu estebogatdin
ndriexterne carotini,atuncipenelep;s;rii
la capitul fla m in g o
su n ta lb e .
c i o cu lui. 6, Dece suntcotofenelefolositoare
Esteunadintrepu!inele fermierilor?
pisdricareau mirosul lnsectele ti rozdtoarele micifacparte
dezvoltat.Noaptea din dieta
scoatedeseorizgomoteca cotofenelor.Din
niqteforniieli,deoarecepasirea acestmotiv,ele
incearc;si-5icurelenirile de praful su n tm a im u lt
acu m ulat in t im pc es a p dd u p i h r a n i . f olositoaredecatddunitoare
3. Dece ested€osebiti vederea agriculturii. in captivitate, colofana
vulturuluil poatefi antrenatdsd imitevocea
Vulturiiau umand.
foarte 7. Careesteceamai grea pasire
dezvoltat;, zbur;toare?
fapt careii Ceamaigreapasdre
ajuti sEvadE zburetoareestedropia.
Aceastapoatecantdripane
distanlede 5oode metri.Aceitiapot Iazt de kilograme. Aceasti
zburain cidereliberAcu aproximativ specieestepe calede
i60 km/h.Vederea!i abilitatealor de a dispariliedin cauzapierderii
plonjaii ajuti sEqiprocurehrana. habitatului.
18 P aSar l
8. Existi pisiri otrivitoareJ p 6 n i la 4
Existddoardou; pes;riotrevitoare- kilograme.Este,
Pitohuiulcu creasti;i lfrita.Otravase
afli in penelegipieleaacestorp;seri.
Eleextragotravadin niite plantepe
p r o b a b il,
sp e cia

pasdrecarea
ffif 'w40
careIemEn6nci. rezistatcelmai
m u ltp e Pd m a n t.
rz. Cumprindepelicanul
peitele?
Pelicanul tine peltele
prinsin pungamareaflati
subcioculIui lung.C6ndi5i
bagi cioculinapi, punga
sein tin d eq iseu m p lecu a p eti p e $ ti.
9. Carepasereare CAn d iq iin a llica p u l,a p ase
ceamai maredeschidere a scurge,iarpettele
aripilor? rdmAnein interiorul
PisEreacareare p u n g ii.
ceamaimare r3.undeili
deschidere a construieSte
aripiloreste cuibul
DarzamaraDu, PescSrugul?
carese hr5nettecu Pesciruiuli$i
hoituri,av6ndo construieSte cuibul
deschidere a aripilorintre 2,5ti 4 metri, sdpandun tunelin
fi albatrosulrdt;citor,a c;rui m a l.Ata tm a scu luc6 l, tq ife m e la
se
deschidere a aripiloresteintre 3,8$i4 alut; de ciocurilelor puternicepentrua
metri. siDaun tunelDani la 60 de centimetri
ro. Dece sunt lungime,Iacapdtulcdruiaiqi
deosebiteouSle vor construicuibul.
de emu? t4, Cumprinde
culoareaouSlor ciocinitoareainsecte?
de emupoateavea Cioc;nitoarea
m aim ult enuante prindeinsectele
de verde.de IaverdedeschisoAndla scorburile
verdeinchis.Uneledintreacesteaau o copacilorcu
texturSasemEndtoare sticlei.Un ou de ajutorul
emucant;retteintre 6 li 7 sutede cioculuiei lung.
Exist;maimult
11.Care este cel mai de 2oode specii
greupapagal
din de ciocEnitoare,
lumel carectocanescIn
Speciade papagal trunchiulcopacilorcu ciocullor special
,,k ak apo"es tec eamai adaptatpentruaia ceva.
1A
int 1.Careeste cel mai
mare Pe$tedin
5.Careanimalarecel
mai mare apetit
ocean? din lume?
Rechinul
balene Balena
ffl nuestedoarcea albastreeste
maim-re speciede animalulcu celmaimareapetitdin
rechin,dareste5icelmai lume.in fiecarezi m;nanci o cantitate
marepestedin ocean.Are o de mincareoe careomulo consumi
Iungimede aproximativ 15 intr-un an. Candesteinfometat;,
metrili o greutatede pesteio aceastapoatemanca,intr-osingurizi,
tone.Femelaestemaimaredecat pan; la 40 de milioanede rievertebrate
masculul. cel maimarerechin marine.
baleni observatvreodatia fost un 6. Careeste(ea mai mare lebidd?
exemplarIungde 18,6metri. LebAdaalb; estecea
z. Cesuntviermiiuriagi? maimarespeciede
Viermiiurialisunto speciede viermi lebede,avind o
caretrdiescin cosurilehidrotermale de deschidere a aripilorde 3
pe funduloceanului. Ace;tiviermipot metri.Masculiim;soare
ajungepandIao lungimede 2,5metri!i in mod normal1,5metri5i
Ia o ldtimede 1ocentimetri. Viermele cantiresc12kilograme, t#;, ",;,*j+Afua
treieite intr-untub careesteata;at de iarfemelelemisoari 1,4metriti
o suprafatitare,cumar fi o stinci. cant;resc1okilograme.
3. Cumrespiri baleneleucigaqe? 7. Careestecelmai marecarnivorde
Balenaucigal; sauOrcaesteceamai pe uscat?
marespeciede delfinidae. UrsulKodiakestecelmaimare
Aceastacantirefte9 525de carnivorde pe
kilogrameqiareo lungimede uscat.Esteo
aDroximativio metri. Balenele speciede urs
Orcarespiriaerulde la bruncaretrdiette
suprafataapei in AIaska.Masculii
printr-unorificiu ceimaimaripot
localizataproapede virful aiunge5ip5ni la 3 metri,cantirind
capului.
Candexpireacestea aproapeo tond.Esteun animalsolitar.
elibereaziun singuriet densde ape. 8. Careestecelmai mareamfibian?
4, Careestecelmai lunganimal? Salamandra chinezeasc6 estecelmai
Meduza,,Coama de leu" arcticieste mareamfibian.PoatecreStep6ni la o
celmailunganimal.Ceamaimare lungimede t,8
meduzigisiti aveacorpulcu un metri. Treie'tein
diametrude 2 metri fi China,are un cap
tentaculelelungide 36 mare,ochi mici 5i o
de metri. Eaa fost pieleintunecatS la
gSsitipe malul culoare!iincrelit;.
Golfului Triie5tein apele
Massachusetts in 187o. recialeraurilordin munli.
Animalegigantice
9. Pot devenipericulofi strulii? aproximativ 54oo
Strutiisunt c e l em a im a r i de kilograme.
p;s;ri din l u m e .M a s c u l u l 12.Cuminhati
poareaJunge pAni la o inillime girafa
de 2,7metriti o f greutatede obiectele?
150de Cirafa
kilograme.De;i estecelmai
nu pot zbura, ,tlt in a lta n im adl inlu m e .
aceitiapot alerga Unpuidegirafenou-niscut$i
foarterepede. areo ineltimede 1,8metri.
Daci sesimt Are o limbi prehensilicu
amenintati,strutii pot
devenifoarteagresivi. Loviturilelor frunzeledin copaci.Cirafelesunt
puternicede piciorau omoratoameni. animaleierbivorefi se hrinesccu
to. Careesteceamai marespeciede frunzede Acacia.
foci? 13.Careanimalde pe uscataregura
Focaelefanteste ceamai mare?
ceamaimarespecie Hip o p o ta m u l
de foci din Iume.Cel esteun mamiferde
maimaremascula d im e n siu m
n ia r i
cantirit aproape5 caretr5ieSte in
tone ii a misurat7 zonele
metriin Iungime.Datoritiacestor ml;!tinoase,in
dimensiuni,focaelefantestecelmai lacurileti reurile
maremembrudin ordineaCarnivora. din Africa.
11.Careeste cel mai greu elefant? Distantadintreumeriestede 1,37metri.
Elefantul Acestanimalareceamaimaregur;.
african CAndo deschide, aceastapoateaveao
estecel d im e n siu ndee 1 ,2m e tr i.Hip o p o ta mi i
mal mare cantEresc peni la 4,5tone.
l pe
ani made 14.Careestecelmai lungqarpe?
uscat, Anaconda, cunoscutli subnumele
recunoscut fiind de boade ap5,estecelmailunggarpe
pentru din lume.Sarpeleanaconda canterelte
inteligenta, peste227de kilogrametiare o lungime
memoria, de peste8 m. Anacondele daunaftere
metodelesale la pui vii.5e nascin jur de 20 la 40 de
unicede a pui o dati.
comunica$i
datorit; unui
uimitorcomportament social.Celmai
greuelefantinregistratvreodatEa
cant;ritaproape1zooo de kilograme,
ins; greutateamedieestede
Animalegigantice
1.Cuminleapi au altcevacu ce sehrini, gandacii
furnicile? ucigaiisemSnancd intre ei.
Furnicile
au un 5.cum sehrdnescfluturii?
Fluturiise hr;nesccu ajutorul
a b d o m e n u l upie, picioarelor. Papilele gustative
se afldin picioare. Cand
' pradalor.Spredeosebire de acettiase a;eazdpe
' \ albinefi de viespi,furnicileili pot mincare,o pot gusta
lmpungepradade maimulteon. cu picioarele. Toli
Unel es pec iide f u r n i cpi u l v e r i z e a u
z6n fluturiiau tasepicioare.
fel de acidfin in ochiivictimelor Launelespecii,cumar fi
acestora, flutureleimperial,picioarele
2. Undepot fi gisite furnicile-legionar? din faIAremanadunatesub
Furnicile-legionar trSiescin America corpullor majoritatea timpului.
de Sud.EIepot aveao lungime 6. Dece producalbinelemiere?
cuprinsiintre 8 qito mm.Au o culoare Albinelesdlbatice produc
de un marodeschissauro$iatic. mierecasi'5i hrineas
Furnicile-legionar cSlStoresc in grupuri larveleqipentrua
m aride ro ooopa n ; aveaun stocoe
Ia5oooooin mincarecind
ciutareahraneigi condiliilesunt rf
ucidanimalecare potrivnice. Cutoate
suntde o suti de ori acestea, mierealor este
maimaridec6tele. consumate :i de alte
3. Deundevine zumzetulficut de animale,
albine? 7.careesteceamaienervantiinieita?
Albinelebat din aripide aproximativ Muscaesteceamair;spandititi cea
ii 4oo de ori pe minut,fapt care maienervant;insecte.Maiexist;5ialli
provoacS zumzetulpentrucaresunt membriai grupuluide insecte
renumitealbinele. : zbur;toarecumar fi: muscaalbastr;,
Deobicei, muscade cal,!en!arulqidrosofila.
al bi n ele
nu s unt Toateacestespeciiau doui aripi.
agresive fi nu
in!eap5decatpentrua-fi
aperastupulde intrutisaudac;sunt
provocate,
4, Carespeciede insectese m;nanc5
unape cealalti?
Candacii uciga;isuntinsecte
careucidqise hrinesccu alte
insecte.Acesteastaula pAndi
pSnEcind aparevreo
insectipe careo impung
cu trompa.Uneori,daci nu
lnsecte
8. Cumv6neazilibelula? de speciidiferite
Libelulaesteo insect;zburEtoare, d e g An d a ci
5i
trl

ffi
vandtorrapidti de temut. m u ltea lte leca r e
Cuochiis;i imensi nu au fost inci
poateobserva prada descoperite. Dintreceimai
minusculS,cumarfi cunoscutigandacifacparte5i:
musculitele ti mem;ruta,licuriciul, scarabeul,
mrrcta l p a{ am or a gandacul
giuvaer,
gergdri!a,
gendacul
Libelulazboari defrunzS,
gSndaculdepdmantf'
repedeprinvSzduhgic6ndzdreqte gendacul
defein5.
pradase repedeca o sigeat;, o inha!; 12.Cumaudcosasii?
cu picioarele ti seintoarcein zborla Existi18ooo t{especiide cosaSi
in
loculsiu undeseinfrupti din aceasta. lume.AceStia 1;
9. Dece senume$te n u a u u r e ch i.Ei
insecta,,cilugirita" Percepsunetete
astfel? cu unorgan
Deoarece iti tine numit
picioareledin fate
impreunateasemenea Co sa 5aiiud o u i perechide aripi
m3inilorunuiom carese ti cinciochi.Pottriiin oricefel de
roagd,aceast;insectia habitat.
p ri mi tnumelede 13.Cumproducluminalicuricii?
,,c6lugdrita". insi aceste Existiaproximativ
picioarefrontalesunt licu r ici.
Su b
prevazutecu aceascutite$i abdomen,aceitia
f unclioneaziprecumf oarfecele. au nrqteorganecare
CilugSrilasefoloseltede picioarele din p r o d u clu m in A.
fatep ent rua pr in d eo m i z im
, o l i iF ia l t e Licuricii inhaleaze
feluride mAncare asem;n;toare. oxigencare,o dati ce pStrundein
1o,Suntcipulele insectel interiorulunorcelulespeciale, se
CipuSeleau opt combinicu o substantinumit5
picioare. Acesteanu luciferiniqiproduceluminS,firi si
suntinsecte.Elese fo lo se a sciaproape d e lo clu m in ;.
catirSpe animalele r4. Careinsect;aredeschiderea
ma imarif i le s ug ceamai marea aripilor?
sengele. Cdpugele apartingrupuluide lnsectacu ceamaimare
animalecu opt picioare,numite deschidere a aripilor,35de
arahnide. centimetri,
11.Careinsecti formeazi cel mai mare estemolia
grup de insecte? ,,Hercule",care
Gindaciiformeazic0l triiette in Australia.
maimareordinal Femelaestemaimare
insectelor. Exist; arecoloritulmaifters
aproximativ j 5oo d e c6 tm a scu lu l.
lnsecte
int r. Totipiianienii
suntvenino;i?
4. Careesteceamai mare speciede
piianien?
Aproapetoate ,,Pd ia n je n u l
s p e c i i ldee mAnc6torde
fil pdianien
au pisiri" este
glandecu venin.Aceftia ceamaimare
introducveninulin corpul
prizii cu ajutorulcol!ilor. piianjen.CAnd
Acestvenin arepicioarele
paralizeazEinsecta resfirate,acesta
Siiidizolviorganele ajungela o dimensiune de z8 de
interne,carevor fi consumate de centimetri.in ciudanumeluisiu,acesta
paranJ en. nu se hr;ne5tecu pisiri. Defapt,se
2.Careinsect;constituieun pericol hr;nefte maimult cu nevertebrate ti
pentrup5ianieni? vertebratemici,cumar fi: broa5te,
Femela c^rrari <i <^nirla
viespeomoari 5.Cefel de panzelesepeianienul
piianjeni. tesdtor?
Atuncic6nd Pdianjenultesitor !eseo pinzEin
veoeun formi de roat6,carepoatefi deseori
piianjen, observatiin caseSiingrSdini. Acegtia
femelaviespe les doui tipuride mdtase.Unfir de
il paralizeazd
qiil puneintr-uncuibsubteran. Apoi,
aceastaproduceun ou in cuibSiil carenu este
acoperi,l5sAndpEianjenul acolodrept lipicios, este
hrani pentrupuiulsiu. folositpentru
l. Cumi;i les panzelepiianienii? a leserama
!es pAnzele
P;ianjeniiiSi din mitase, p An zegi,ifirul
pe careo producin interiorulcorpului centralin
Ior !i apoio scotafar; prinniEtetuburi formdde sDiral;.careestealcdtuitdin
numite,,duze". Acestease aflSsub mStaselipicioasicareprindeprada.
abdomenulIor.Candintrein contactcu 6. Careeste cel mai veninospiianjen?
aerul,m;tasease usuc5,insArem6ne P;ianienulr;ticitor brazilian estecel
lipicioasipentrua prindeinsecte. g im a ive n in opsiia n ie n .
m a ia g r e siv
Piianjenulr;t;citor a fost numitastfel,
deoarece acestase plimbi maimult pe
soluljunglei,
deceti5i!ese
p a n zaSu
. nt
suficiente doar
o,oo6mg pentru
a u cid eu n
SOarece.
Paranlenl
7,in caretari se afl5 11.Sunt insectele
celmai marenumdr din ordinul
de tarantule? Opilione
TarantuIel p;ianieni?
e su nto Degiinsecteledin ordinul
speci e de Opilioneseam;n;cu
piianienimariFi paianienii,
nu sunttotuSi
p;ro;i, caretr5iescin p;ianieni.Acesteanu au
zonelec aldealeP d m a n t u l u i . organede tesut,collifi
Existdaproximativ 3oode speciide glandecu venin!i nu prezinuniciun
tarantule.Celmaimarenumarde pericolpentruoameni.in locde venin,
tarantulese afl; in Americade Sud. glandeleacestoraproducun miros
8, Undetriiesc urat.
piianieniide ap5? t2,Toli piianieniiles panze?
Pi i anjenii
de ap 5 Nutoli p;ianjenii
pot fi gSsiliinapele tes penze.De
curgetoare micidin exempru,
Europa!i Asia.Eiili piianjenul-lup
i5i
petrectoatdviatain ap5,!esAndo pSndelteprada.
p6nzi de mitasein form; de clopot, Are o vederebun;
careestelegatde planteleacvatice SicendzireSteprada,acestafuge dupi
printr-openzAde mitase. ea!i o prindecu fSlcileputernice.
9. Carepiianienteseo pAnziplatS? 13.Mu{citurilede pdianienpot ucide
Piianjeniidin subfamilia Linyphiidae oameni?
!es o panz;plati. Uneori,p-ianienii
Aceastaseintinde muScdgioamenii.DeSi
asemenea uneicolide 98%-992 din musc;turile
h6rtie printrefrunze. de piianjensunt
AceastS panzeeste inofensive, acesteapot inducestarea
fixat6 prin fire Iungi. de necrozisauintoxicarea sistemului.
Cdndse izbescde acest Rareoriacestemu;cituri pot provoca
fir, insectele se prindde p6nzi qi moartea.
piianjeniile inqfaci. 14.Dece iniecteazip5ianieniivenin?
1o.Carepiianieniiefuiescalli Piianieniisehrinescdoarcu lichide.
piianieni? AceStia injecteaziveninulpentru
P;ianjenii-pirat suntrAspendili in a-!iparalizapradaSia o transforma
toat; lumea.Einu fac nimicaltceva in starelichidi.Apoi,p;ianjenii
decatsd-ijefuiasc; pe ceilaltipdianjeni. beauacestlichid.Daci unui
Aceltiainvadeazd panzelefi se apropie piianjennu ii e foame,acesta
pe furit de sUpanii invele;te pradain mai
acestora. inarmaticu multefire lipicioase
lep i l ungi5iput er n i cei ,i pentrua o
p ;str a :i a o
m uqc5s i abs or bp r i n mancamaitarziu.
P;ianieni
1.Cumse ricoresc estefoartepriceputi
reptilele? intr-alevanatului.
A t u n cci a n d Cando insect;
reptilelese zboariin
incSlzesc prea aproprerea
tare, ele se ascundla
umbrauneistanci sause limba
ingroapiin nisip.AIte cameleonului, incredibil
de
reptile,celenocturne,scap; de cilduri lungi, !afnefteafari, prinde
ieqindla suprafa!5doarnoaptea. insectaSio bagSin gur;.
2. Cumse proteieazi broa|tele 6. Cumse apiri broascalestoasi cAnd
testoasemarinefi de uscat? estein pericol?
Atat broafteletestoase Candsesimteamenin_tat;, broasca
marine,cat ti celede lestoasese retrage
uScatsunt repedein casaei
protejate m o b ili.Elen ufa c
oe carapace
tari !i osoase. a scu n dca
E p u l,
Acesteaau rol de armuricarele ap5rd
de animalele de p r a d i ,d a r ; i d e picioarelein
,l^d^^-^-
uu6uo, s o r- ^w- -a^ t,,i
, r,u ,. carapace.
3. De ce este deosebiti 7. Cumvineazi
;opirla cu guler? salamandrele?
cugulerareo
$opArla inaintesd
membran6imensEde piele atace,salamandrele
care,de obicei,estelipiti de sefuriSeaziincet.
corp.Atuncicandsesimte Acestease mi;ci treptatcitre
ameninlate, !operlai5iextinde praddfi apoio prindbrusccu
aceast;membranS careia ajutorulIimbiisaucu dinliilor
formaunuigulerimens5i ascutiti.
tare.Acestgulerfaceca qopirlasi pari
maimare5imaiinsp;imantetoare!
4. Dece nu pot clipigop6rlelegeckoqi 8.Cumi;i
iguana? inghite Sarpeleprada?
Gecko5i iguanafac partedintr-o Sarpele ifiinghite
speciede 5opArlecarenu pot clipi.Ele pradain intregime.Acest
nu au pleoapemobilecaaleoamenilor, lucruse datoreaze
in schimbau faptuluicE
,,lentile" le r p iin u a u
transParenre care dintimaricu
Ieacoperiochii. caresi
5. Cumvineazi striveascd
cameleonul? mAncarea 5i
fopSrla nu pot mesteca.
ReptileliAmfibi€ni
9. Careestediferentadintrealigatoriti iarpieleaeste
crocodili? netedi.
Deobicei,aligatoriisunt maimici 't2.Careestecea
decit rudelelor,crocodilii. Botultor mai maretoparl5
estem airot undt i t r e i e s cn u m ai n din lume?
Ch i n af iAm eric aC. r o c o d i sl iui n tm a i Varanul
mariti au botulascutit.AceEtia au doi oe
coltimaricaresuntvizibiliatuncicend Komodoeste
au gurainchisS. ceamaimareEi
ce am a ite m u td
qopdrlidin lume.Acestaareo lungime
de 4 metri,cantdreste t4o kilograme;i
se hrEnegte cu ciprioaremiciSi
mistreti.
13.Cumili prind ti i5i ucid pradaqerpii
anaconda?
gerpiianaconda iEi
rauprada
pnn
surprindere.
lO.Broasca-cu-corn AceStia ifi
estebroasci
gop6rli? muqc6prada
Prhynosona, cu d in !iia scu li!i, o
sau!oparla-cu-corn,
maiestecunoscut; i s u bn u m e l ed e im o b ilize a cu
zi
filcile puterniceti o
corn".Acest tragln ap6.
tucrunu se Anacondele seincolicescin jurulprEzii
datoreaz; neaiutorate pan; candaceastarimene
faptuluici s-ar firS suflare.Defiecaredatecandprada
inrudicu expirS,anaconda i5iintele;te
stransoarea astfelinc6tpradanu mai
pentrucefata saaretrdsSturi poateinspira.ferpii anaconda iEiinghit
pradain lntregime,incep6ndcu capul.
asem;ndtoare cu a uneibroafte.
11.Undetriiesc maioritateabroaltelor? 14,Careestecel
Maioritateabroa5telor mai periculos
triiescin
locuriumede.CorpulIor esteadaptat tarpe cu clopotei?
acestortipuride Celmaipericulos
locuri.Acesteaau Sarpecu clopotei
de get elelabelor esteceldin
uniteprintr-o Americade Sud.
me mbranS, 75%dlnve
pi ci oarele victimele
din
spates untlungi, u m a n ea u m u r r t
prinasfixiere.
ReptiletiAmfibieni 27
1.Cumseformeaze 4. Dece auzimsunetulprodusde valuri
scoica? cind punemo scoicdla urechel
Toatemolustele Auzimsunetulprodusde valuric6nd
suntprev;zutecu punemo scoicdla
uninveli$cirnos. urecne,oeoarece
U n e l em o l u q t ese aceastardspandeSte
folosescde acestinveliq su n e te le
pentrua absoarbe inconjurdtoare.
Scoica
carbonatul de calciu,
precumfi alteingrediente a m p lific6 .
careseaflSin habitatullor 5.Caresuntsingurele
Siinmancare. Aceste molu;tenon-acvatice?
ingrediente suntsecretate in mod Castropodele suntsingurele molu;te
treptatpeni formeazSo scoici. non-acvatice. Melciifac partedin
M ol u qt ele
c ont in u sE; c o n s t r u i a s c A fa m ilia
scoicafi s; o reparetot restulvietii. gastropodelor.
2. Catespeciide molu{teexist6? Melciireprezint;
Existiintre 50 ooo ti 2ooooo de doaro partedin
speciide moluqtein intreagalume.Mai ce le5 0 o o od e
exist; multespeciide moluqtecare speciide moluSte
alteapt; s; fie descoperite, iarcele caretraiescpe
careaufost descoperite recenttrebuie u scaSiin
t apd.
identificate 5i botezate. 6. Cumprind
pescariimelciide mare?
M e lcudl e m a r eseh r in e ;tecu
m o lu ftevie
, r m i,lip ito rtii m e lcim a i
mici.Pescarii folosescmelcii
.le mrrp .lrant
momeald. Aceqtiaprind
m e lciid e m a r e
in tin zd n d u le
ca Dca nsr e
3. Careesteceamai marebivalvi? a d e m e n in d ucu
- icr a b i.
Molus c giga
a n t i cei s t ec e am a im a re 7. careanimaliti lt'- ' i
bivalvddescoDeritio6ni acum. minAnci propriacochilie?
Aceastacantirette HomariinipArlescqise
20 de kilogrameli desprindde cochilii.Cu
areaproximativ 1,20 toate acestea, dupdce
metrilungime. ndpirlesc,ace:tiasunt
Carapacea acestui atat deinfometati,
monstrua fost inc6tajungsi iEi
d ese or if olos it; mdnancecochilia
dreptcadi pentru recentpdrisit;.
co pi i .
28 Scoici
ffiO
"
8. Exist;scoiciotr;vitoare?
Toat es c oic ile
co n i c ea ut e n t a c u l e
stridiilor.Acesta
nu arecochilie
imtr
r
otrivitoare.ln lumeexisti aproximativ
5oode speciide scoiciconice.Acestea
iti folosesctentaculele otrdvitoare
pentrua prindep r a d ac a r es em i ; c b
exterioari.Cu
toateacestea,
calmarulareuninvelitin interior, .irldqb
n u m it,,stilo uExist;
". a p r o xim a tiv
#r
repede. Veninul p r o d u sd e u n e l es p e c i i 375de speciide calmari.
maimariestedestulde puternicincat 11.Cumseapdri crabul-potcoavi de
s duci d5un om . animalelede pradi?
Crabul-potcoav; areo cochilietarefi

9. Stridiileproducperle?
Atuncicandin interiorulscoiciiintr;
mater iale s t rEines,L r i d ipar o d u c ep e r l e.
Stridia curbat;.Cochilia impiedicS animalele de
p r a d ;sEil r e sto a r n e ;i
sdil e xp u n icu
reactioneazd
parteavulnerabilS qimoalea
la iritatie
produc6nd a b d o m e n u lu i.
12.Careestecelmai maremelcde
mare?
combinatie
d e ca l c iuqi

Sideful
invele;tematerialulstrdinEi,in timp,se
f ormeaz per
E la.
1o.CaremoluftedezvoltScochiliiin
interiorulcorpuluilor?
Ca lmar ul
es t eo s p e c i e demolusci
a s emdn; t oare
s c o i c i l oqri

Str o m b uCigs a se stece lm a im a r e


m e lcd e m a r eAce
. a sta
sp e cied e m e lc
produceperlaroz.Perlaroz esteuna
d in tr ece lem a ir a r ep e r led inlu m e .
An u asu l n tp e scu ite p e ste2 o o oJo o o
d e a stfedl e p e r le .

Scoici 29
1.Au fost 5. Carea fost celmai
dinozauriiprimele mare leneqde uscatdin
animalede oe eraglaciare?
Pimant? Megatherium a fost
Dinozaurii
nuau un mamiferuriat,greoi,
caresemiSca incet5i
Pimant.Multealtefeluride carea tr;it in America
creaturiautr;it inaintealor, de Sud.A disperutacum11ooo de ani.
inclusivalte specii de reptile. in A fost celmaimarelene$de uscatdin
a m i l i o a ndee a n i ,u n e l e
ec ur s ul eraglaciarS. Megatherium a avutdin!i
dintreacestespeciide reptile s-au in formi de cui,filci puternicegio
himbattreptatsauau evoluat, coadi scurtdfi stufoasi.
transformandu-se in primiidinozauri. 6. carea fost ceamai marefelini cu
2, Undea trdit pasereaDido? col!i lungi?
Pasdrea DidosauRaphuscucullatus, Sm ilo d o n ual
a fost o pas;rede mirimeaunuicurcan, fost ceamai
carenu puteazburaEicarea mare
dispirutin 1681. Aceastaa triit felini
in piduriletropicalealeinsulei col!ilungi.A
Mauritius ap;rut pe Pdmantin urmi cu t,6
l. Cemirime aveafilde+ul milioanede ani5ia tr;it in Americade
mamutuluipiros? Nordgide Sud.Aceast;felini ferocea
Mamuliiau apdrutpentruprima triit in timpulultimeiereglaciare5ia
oari in Africa.Apoi,aceStia au d isp ir u ta cu m1 1o o od e a n i.
migratinsprenordulEuropei5i 7.A fost intr-adevAr tigrultasmanian
Asiei.Celmaimarefildeqa un tigru?
avutpenela4 Tigrultasmanian a fost un uriat
metrilungime. marsupial carnivor.Cutoate acestea,
Mamutiiaveaufildeti acestanu eradelocinruditcu tigrul.
maiIungidecatmastodon!ii, Acestanimalaveao Iungimede t,8
capulmaimare,spatelemai metriti centereaaproximativ 3o de
inclinat$idinli laticu careputea kilograme. Tigrultasmanian a dispdrut
mesteca, in Australiaacum2ooode ani.in
4. Canda triit gliptodonul? Tasmania, acestaa disp;rutin 1936
Gliptodonul a fost celmaimare canda fost ucispe scar;Iargdde c;tre
armodialDreistoric. Fosilealeacestui crescdtorii de oi. Ultimulexemplaral
mamiferde mirimeauneimaliniau acesteispecii,numit,,Benjamin", a
fost descoperite in Argentina. muritin
cliPtodonula traitin captivitate
ereleglaciare, in la Gridina
timpulperioadei Zoologicd
Pleistocen, cu 2 d in
mi l i oane- 15ooo de Hobart.
a ni i nurm 5.
30 Animaledisodrute
8, Cumseapirau trilobitele? 11.Carea fost cel
T ri l o b i te l e
su nt ani mal ec u c oc hi l ' mai mare
rl

ffi
tari,careau disperut. pterozaur?
Acesteaautrditin Pterozaurii au
adAnc uri c u mili o a n e fost primele
de aniinur mi. vertebrate
Trilobitele au evoluat caTeau
ti mpde 5oode purur
mi l i o ane
de aniti a u zbura.Acestiaauf;cut partedin
dispirutacumaproximativ 248de ordinulreptilelorzbur5toare careau
mi l i o ane
de ani.S ec u n o s cp e s t e1 5o o o trditin epocadinozaurilor.
de speciide trilobite.Multetrilobite quetzacoatlus a fost celmaimare
erauprev;zutecu spinide protectie. pterozaur. A avuto deschidere a
CAndse aflauin pericol,unelese aripilorde tz metri.
transformau intr-unghem,iaraltelese 12.Carea fost celmai maremembrual
ascundeau in nis i p udl e p ef u n d u m
l i r ii. familiei de,,peqtiinspAimantitori"?
9, Au existat dinozaurizburitori? Dunkleosteus a fost celmaimare
Detise pareci pis;rile au evoluat m e m b r ua lfa m iliedi e
din dinozauri, aceStia nu puteauzbura. ,,peStiinspeime ntitori"
Cutoateacestea, au existatmulte Eraun peSteprimitiv
reptile acoperitcu uninveliq
careau tare,carea triit acum
tr;it in aproximativ 360de milioanede ani.
e poc a r3.Carea fost ceamaiinalt; pasire
dinozaurilor carea existatvreodati?
Dinornismaximus,ceeace
eraupis5ri,dar in se a m n 5 ,,u r iapgaasir e
puteauzbura, inspiimentitoare",a fost ceamai
10.Calidinti a avut TyrannosaurusRex? inalti pasirecarea existat
Tyrannosaurus Rexa fost un vreodatS. Erao pasirecarenu
dinozaurcarnivoruriafcarea triit puteazbura.Aceast;pas;re?nalt5
acumaproximativ 85 - 65 de milioane de 3,5metria trditin Noua
de ani.A avut Z e e la
n d ;.
peste60 de 14.Carea fost celmai
din!igroqi,in mareplesiozaur?
formi de Plesiozaurii erau reptile
con,cu care marinecare aveaufnotEtoare
putea ti careautr6it.in eraMezozoic6.
- J x - A* - ^- - ^ -: Liopleurodon a fost celmaimare
careaveauo lungimede Acestanu era
23centimetri.F;lcilelui dinozaur,
ci o
aua v u to l u n g i m e
de reptil;
pA ndlat , z m e t n . inotetoarecu
gatulscurt.
Animaledispirute
't.Careestecelmai 5.Caremarsupialse hrine;te doarcu
maremarsuPial? insecte?
Cangurul este Furnicarul
u nm a m i f e r marsupial estecel
m a im ica n im a l
din aceast;specie
speciidiferitede canguri. caretrdiestedoar
Celmaimaredin lumeeste in zonerestrAnse din vestulAustraliei.
canSurul roEu.AceSta Este,de asemenea, Eisingurul
estemaiinaltdecat marsupial carese hrineqtedoarcu
omul:i poatecant5ri85 Insecte.
kilograme. Cangurii micisuntdeseori 6. Careestecelmai marernarsupial
numili, , c angupriit i c i " . carnivor?
z. Caremarsupialtriieite in apSl Dia vo lutal sm a n ia n
Oposumul estecelmai
estesingurul m a r em a r su p ia l
marsupial care carnivorcare
triieftein ap;. e xistS. M a scu lu l
Acestapoatefi a r eo lu n g im e a
gisit lange co r p u ludi e 6 3 5d e
lacurile5i16uriledin Americade Sud.in mm,in timpcefemelapoateajunge
ti mp ulz ileiopos u m uslt i a s c u nisn doarIao lungime
de57odemm.
vizuinasa,iarnoapteasescufundiin 7.CumpdcSlefteoposumuldin Virginia
ap; in c5utarede pette. animalelede pradS?
; i In vaneazi5oarecele cu botul Candsuntamenintalidecaini,vulpi
lung? saure5i,
oposumiidinVirginia
searunc;
$oarecele cu botullungse hrineite peo partea corpului
5istauintin$ipe
in principalcu solcuochiiinchiqi privind
saudeschiti,
insectefi larve.El T r xT
, a T a c lp t . t l
sefoloseEte de sco tIim b ap, 5 r a n da
ghearepentrua fi mo4i.Acest
sipa dupi hrani firetlicpoate
li debotullungpentrua o scoatedin indepirtaanimalele
cr;peturi.Dupeceprindeunanimal,
acestail fr;manUinaintedeal manca. 8. Caremarsupialesteconsideratde
4. Estekoalaurs? fermieria fi diunitor?
Koalanu esteurs,dupEcumtinds; Fermierii credc5 ursulmarsupial
cu
q cread;multi botulpiros esteddun;tor.deoarece
i' o a m e n i . A c e s t acestaaducestric;ciuni
animalseinrudefte recoltelorgigardurilor,
cu cangurulgicu ursul iarvitelei5ipot rupe
marsupial.
in sElbeticie picioarele dac; se
maiexist;intre 2 5i intAmplS sdcalceintr-o
8 miide exemplare. vizuinia acestuia.
Marsupiale
irr

R*ga[un
Anf,rnanen