Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Instituţia de învăţămînt: Colegiul National „Carol I” Craiova


Profesor: GIJU ADRIANA, grad didactic I

Clasa: a X-a F
Subiectul: Relatii intre tabele Microsoft Access.

Tipul lecţiei: lectie mixta


Timp: 45 min
Obiectivul de referinţă:
- să elaboreze relatii pentru corelarea informatiilor dintr-o BD Microsoft Access.

Obiective operaţionale:
- să explice notiunea de realatie intre tabele unei BD;
- să cunosta cele trei tipuri de relatii
- sa construiasca BD tinand cont de relatiile dintre ele;
- să elaboreze diferite tipuri de aplicatii Access;

Obiective afective:
- să – şi formeze competenţe integratoare: de cooperare, de responsabilitate personală, de
exprimare a părerii proprii.,

Strategii didactice:
- Prezentare Power Point
- activitate cu întrebări şi răspunsuri;
- tehnica 3-2-1
- fisa de lucru;

Mijloace didactice:
- calculatoare, aplicaţia Microsoft Access;
- fişa de autoevaluare
- lista teme proiecte indivividuale

Bibliografia
1. Ion Bolun, Ion Covalenco,” Bazele informaticii aplicate”, Editura ASEM,1999, 2004
2. Grigore Vasilache, Iurie Mocanu,”Windows, Word, Excel, Access”, CNTI, Chişinău,1999
3. Silvestru Petrescu ,” Manual de informatică cl. XII ”, Editura Teora
4. Stiven Koupsteik ,” Access 97 ”, Editura Binom, Moscova, 1998
5. James E.Powel,” Microsoft Access pentru Windows 95. Ghid de referinţă ”, Editura ALL
EDUCATIONAL S.A., 1997

1
Metode şi
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitate elevilor
procedee
Moment 1 min Saluta elevii si realizeza prezenta. Elevii sunt asezati la calculatoare si au Conversaţie
organizatoric deschisa aplicatia Microsoft Access.

Evocare 4 min Captarea atenţiei. Adreseza cateva intrebari Elevii raspund la intrebari Joc didactic
recapitulative
1. Ce este o baza de date?
2. Care sunt obiectele unei baze de date?
3. Care este rolul unei chei primare?
4. Care sunt modurile de vizualizare a unei
tabele?
Anunţarea 10 min Expune continutul cu ajutorul unei prezentari Elevii noteaza in caiete si adreseaza intrebari Prezentare
obiectivelor Power Point:
operaţionale Baza de date poate conţine:
 tabele corelate(tabele între care se
 stabilesc legături)
 tabele necorelate(tabele între care nu
se stabilesc legături)

DEFINITIE
O relaţie reprezintă o legătură
informaţională între datele a două tabele.
Ea este asigurată prin apariţia aceluiaşi cîmp
în ambele tabele.

Relaţia este o legătură dintre un câmp sau o


combinaţie de câmpuri dintr-un tabel(cheia
primară) şi câmpurile corespunzătoare
dintr-un alt tabel(cheia secundară)

Tipuri de relaţii
 Relaţie de tip 1 – 1
 Relaţie de tip 1 – n
2
 Relaţie de tip n - m

1. Una-la –una(one-to-one).
Înseamnă că o înregistrare din primul
tabel este legată la o singură înregistrare
din al doilea tabel.

Tabelul A Tabelul B

a1  b1
a2  b2
a3  b3
a4  b4

2. Una-la-mai-multe(one-to-many).

Înseamnă că o înregistrare din primul


tabel poate fi legată cu mai multe înregistrări din
al doilea tabel.

Tabelul A Tabelul B

a1 b1
b2
b3
a2 b4

3. Mai-multe-la-mai-multe(many-to-many)
Înseamnă că mai multe înregistrari din primul
3
tabel pot fi legate la mai multe înregistrări din
al doilea tabel şi invers.

Tabelul A Tabelul B

a1  b1
a2  b2
a3  b3
a4  b4
a5 

Realizarea 2 min Propun elevilor sa rezolve fisa de lucru Profesorul impreuna cu elevii explică Conversaţie
sensului (Anexa 1) conţinutul tabelelor BD, rolul cîmpurilor chei euristică
primare, tipul de relaţii între tabele.

5 min Elevii creaza structura tabelelor si populeaza Lucrul în grup


tabelele cu cate 4 inregistrari

Elevii realizeaza relatia intre tabele conform


3 min indicatiilor profesorului Lucrul la
calculator
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitate elevilor Metode şi procedee
Reflecţie 2 min Propun elevilor să formuleze întrebări pentru Elevii formulează intrebări şi dau răspunsuri, Activitate cu
consolidarea cunoştinţelor. completează, corectează. intrebări şi
Exemple: răspunsuri
1. Ce reprezintă o relatie intre tabele?
2. Cate tipuri de relatii exista?
3. Care este efectul unei relatii?

Debrifare 3 min Propun elevilor să facă o totalizare a Elevii menţionează, ca s-a realizat şi ce nu s-a Conversaţie
rezultatelor lecţiei. realizat din obiectivele propuse; ce le-a
plăcut, ce nu le-a plăcut; ce mai trebuie să
înveţe.

4
Evaluare finală 5 min Propun elevilor Elevii Lucrul la
şi autoevaluare - să salveze fişierele cu care au lucrat şi să le - salvează fişierele; calculator în
transmită prin mail reţeaua locală.

- să completeze o fişă de evaluare


(Anexa 3). - notează în fişă: Tehnica 3-2-1
 3 termeni din ceea ce au învăţat;
 2 noţiuni pe care ar dori să le înveţe
mai mult în continuare;
 o capacitate, o pricepere, o abilitate
care, cred ei , că au dobîndit-o în cadrul
lecţiei.
Extindere 5 min Propun elevilor pentru lucrul de extindere să Elevii notează însărcinarea şi adresa bazei de Exerciţiul.
formuleze şi să elaboreze tabele intre care sa date.
existe diferite relatii.
Follow-up 5 min Propun elevilor teme pentru proiectele la Elevii primesc lista temelor propuse şi fişe cu Tehnica rubrici.
compartimentul BD şi criteriile de apreciere a criteriile de apreciere a proiectelor,
lor (Anexa 4). Se acceptă şi se stimulează comentează, precizează..
realizarea BD din alte domenii.

5
Anexa 1
Fisa de lucru
:

I) Creaţi BD SCOALA.
II) Creati tabelele :
- CLASE avand structura

Denumire camp Tip camp Dimenisune camp


Cod Text - primary key 5
Sala Text 20
Etaj Number byte

- ELEVI avand structura

Denumire camp Tip camp Dimenisune camp

Matricola Text - primary key 10


Nume Text 20
Media Number Single
Promovat Yes/No
Cod Text 5

III) Incarcati tabelele cu cate 4 inregistrari


IV) Realizati legatura dintre cele 2 tabele cu ajutorul campului cod :
Instrumente baze de date-> Relatii

Anexa 2
Structura tabelelor este:

6
O posibila populare a tabelelor este propusa in continuare:

Schema relaţională a BD SCOALA este reprezentată în desenul de mai jos:

7
Anexa 3

Fişă pentru autoevaluare


Numele elevului _________________________ clasa ____________
Completaţi tabelul
Nr. Item Răspuns
1 Numiţi 3 termeni( noţiuni), pe care le-aţi însuşit la a)
lecţie.
b)

c)

2 Numiţi 2 termeni(noţiuni), pe care nu le-aţi înţeles a)


pe deplin şi aţi dori să le mai învăţaţi în continuare
b)

3 Numiţi o capacitate, o pricepere, o abilitate, care aţi


dobîndit-o în cadrul lecţiei

Anexa 4

Lista temelor
propuse pentru proiecte individuale

Subiectul:”Baze de date relaţionale”

Nr. Subiectul Tabele


1 Publicaţii (vînzarea publicaţiilor în Edituri, Reviste, Clenţi, ş.a.
baza abonamentelor )
2 Societatea comercială Producţie, Aprovişionare, Desfacere, Gestiune ş.a.
3 Admitere Concurenţi, Probe, Rezultate, Comisia, ş.a.
4 Policlinica Medici, Specializări, Cabinete, Pacienţi, ş.a.
5 Campionatul la forbal Echipe, Jucători, Concursuri, ş.a.
6 Asociaţia de locatari Normative de plată, Locatari, Plata, ş.a.
7 Lumea muzicii Cîntăreţi, Piese, Concerte(sau Albume), ş.a.
8 Artă plastică Pictori(Sculptori), Lucrări, Muzee, ş.a.
9 Birou turistic Rute, Transport, Turişti, ş.a.
10 Gara Auto( Gara de trenuri, Aeroport, Autobuse, Rute, Conducători Auto, ş.a.
Port maritim)
11 Universitate Facultăţi, Profesori, Grupe, Obiecte, ş.a.
12 Magazin( magazinede diferite profiluri) Marfuri, Clienţi, Vînzări, ş.a.
13 Teatru Spectacole, Teatre, Actori, ş.a.
14 Barou de avocaţi Avocaţi, Specializări, Clienţi, ş.a.

8
Cerinţe faţă de proiectele individuale

Criterii Nivelul de performanţă


Minim Mediu Maxin-Excelent
Tabele 2 tabele 3-4 tabele corelate corect 5 şi mai multe tabele corelate corect
corelate
corect
Interogări 4 interogări 5-6 interogări corecte de 6-8 interogări corecte de diferite tipuri,
corecte de diferite tipuri inclusiv interogări în baza a mai multor
diferite tipuri tabele
Formulare 2 formulare 3 formulare: 3 formulare:
a) în baza unui table; a) în baza unui table;
b) formular cu subformular; b)nformular în baza unei interogări;
c) formular cu subformular c) formular cu subformular;
subordonat. d) formular cu subformular subordonat.
Rapoarte Un raport 2 rapoarte, inclusiv raport în 4 rapoarte, inclusiv - rapoarte în baza mai
baza mai multor tabele şi cu multor tabele ;
gruparea datelor. - gruparea datelor în cadrul rapoartelor ;
- subtotaluri în cadrul rapoartelor ;
- un raport, ce va conţine o digramă.