Sunteți pe pagina 1din 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 10

1. Judecătorul înțelept își învață poporul și


cârmuirea unui om iscusit este bine orânduită.
2. După cum este judecătorul poporului, așa pag. 3
sunt și slujitorii săi, după cum este cârmuitorul Învață...! – Învățătorul
cetății așa sunt și toți cei care locuiesc în ea.
pag. 4
3. Regele neînvățat își duce la pieire poporul și
Știri internaționale despre creștini –
cetatea dăinuie prin chibzuința principilor săi. Bogdan Fereșteanu
4. În mâna Domnului se află cârmuirea
pământului și El va ridica asupra lui, la vreme pag. 6
potrivită, pe omul de care este nevoie. Cercetați și stabiliți – Denisa Vișovan
Cune sunt eu? – B&G
5. În mâna Domnului este izbânda omului și El
Își va așeza mărirea pe fruntea cărturarului. pag. 7
6. Să nu păstrezi gând rău aproapelui tău pentru Cîntarea – Denisa Vișovan
Cine suntem noi? – B&G
nici o nedreptate și să nu faci nimic dintr-un
Cine sunt eu si cine sunt personajele? – E.A
avânt pripit. Cine sunt eu si cine a fost musafirul meu? – N.L.
7. Trufia este urâtă și înaintea Domnului și
pag. 9
înaintea oamenilor; și pentru Domnul, și pentru Toamna anului 1941 – Extras din cartea „Urmează-
oameni nedreptatea este o greșeală. mă!” de Alexandru Gula
8. Domnia trece de la un neam la altul din
pag. 10
pricina nedreptăților, a silniciilor și a [lăcomiei] Daniela – Draga Ujeniuc
de averi. Nimic nu este mai nelegiuit decât omul
pag. 13
care iubește banii, căci își scoate și sufletul la Cei trei din Babilon – Învățătorul
vânzare...
pag. 14
Din lumea „Smartphone”... câte ceva –
Septuaginta, vol. 4/II Eunicia Muraru

pag. 15
Vei deveni sau nu înțelept? – Iosif Anca
pag. 16
Rugăciunea la servirea mesei • Unde locuiește
Dumnezeu? • Două boabe de grâu • Cel mai
înțelep rege

Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 18


revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
Răspunsuri, întrebări
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care pag. 19
doresc să sprijine această lucrare pot depune Păgânismul / Creștinismul
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate pag. 20
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Lacrima – Rebeca Dagău
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”


(Coloseni 3:16)

Î n v a ț ă . . . !

La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul: „Învaţă!”? La voie să intru din nou în cetate pentru a fi la adăpost.” Din
şcoală? De data aceasta însă, sfatul de a învăţa nu are interior i s-a spus: „Tu singur ai ieşit, acum să vorbim cu
de-a face cu noul an şcolar. Referitor la cursurile care au Stăpânul să vedem dacă te mai primeşte.” După insistenţe
început în zilele acestea vă doresc harul de a duce la bun a fost acceptat să intre dar i s-a spus că dacă va mai ieşi
sfârşit ceea ce începeţi, sănătate pentru voi şi toţi ceilalţi o dată din cetate, nimeni nu mai are dreptul să-l ajute. El
din casă, pâinea cea de toate zilele şi să vă păzească a găsit har, dar nu în toate cazurile cei ce cad mai pot fi
Domnul de accidente, de oameni răi şi de duhuri rele, recuperaţi.
înconjurându-vă cu bunăvoinţa Lui. Învaţă, dragul meu, din Sfânta Carte şi din
Sfatul meu pentru voi are de-a face cu lumea păţaniile altora, nu pe propria piele că rămâne cu cicatrice.
spirituală, de aceea vă solicit să gândiţi atent la ceea ce voi Învaţă să te fereşti de păcat de la şapte ani şi chiar mai
scrie în continuare. Să începem dezbaterea cu întrebarea: repede, când mergi la şcoală, nu de la şaptesprezece
La ce vârstă trebuie să ştie un copil cum să se comporte ani, pe când o termini. Atunci s-ar putea să fie prea
ca să nu facă greşeli al căror efect să nu-l mai poată târziu, să‑ţi fi pierdut fecioria, să ai viciul fumatului,
îndepărta în mod total niciodată în viaţă? De exemplu, al minciunii, să fii dependent de pornografie, să fii un
dacă un copil de 10 ani sare de la înălţimea de zece metri certăreţ sau o fată supărăcioasă. Ascultă-ţi părinţii, fii
şi îşi rupe picioarele sau suferă alte fracturi mai grave la atent la mesajele ce se transmit în adunare şi, cel mai
bazin sau la coloană, este vinovat? Da, pentru că la vârsta mult, citeşte tu în Biblie pentru a vedea cum unii oameni
aceasta orice copil întreg la minte, de la oraş sau de la sat, au ştiut să înfrângă ispita, iar alţii au fost înfrânţi de
ştie că de la înălţimea aceea nu se poate să cazi fără să ai ea. Între cei înfrânţi, cu efecte pentru toată viaţa, a fost şi
probleme grave sau chiar să mori. Dar să trecem în lumea puternicul Samson, care şi-a pierdut ochii cu care privea
spirituală, la alte întrebări: De la câţi ani trebuie să ştie o la filistence şi a murit prematur. Înfrânt a fost şi Solomon,
fată că dacă va „cădea” în braţele unui băiat se va frânge bogatul şi înţeleptul nefericit de femei şi vin. Să nu ajungi
ceva în ea? De la câţi ani trebuie să ştie un băiat că dacă la vorbele lui pe care le-a scris, tardiv pentru el: „Cum am
va privi imagini pornografice, ele nu le va mai putea şterge putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea
din minte şi vor lucra în viaţa lui ca un virus ucigător? Lista mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor
pericolelor la care sunteţi expuşi pe internet, la şcoală, mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cât pe ce
pe stradă sau unii chiar acasă este lungă: fumat, droguri, să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”
muzică profană, cuvinte murdare, consumul de alimente (Proverbe 5:12-14)
şi băuturi dăunătoare, ură, mânie, curvie, idolatrie etc. În „Amintiri din copilărie”, Solomon scria: „Ascultaţi,
Există şi în Biblie astfel de liste nesfârşite, sub denumirea fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi...
de „faptele firii pământeşti” (Galateni 5:19-21). Iată de ce Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale
sfătuiesc pe fiecare în parte să înveţe: „Învaţă să nu se vor înmulţi.” (Proverbe 4:1-10). Tot el ne-a îndemnat
cazi în păcat, care este o cursă a diavolului!” Cel rău şi pe noi, ca părinţi, să vă învăţăm cum să evitaţi păcatul:
cohortele lui nevăzute sunt în permanenţă de teren pentru „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când
a corupe oameni, dar în special copii, pentru a-i seduce şi va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6)
ai face să păcătuiască, ceea ce duce la moarte. Aceasta nu face referire la imposibilitatea ca odată ce ai
Deci când trebuie să înveţi să nu fii înşelat de fost învăţat să nu mai poţi fi neascultător, ci numai la faptul
ispitele care par extraordinar de atractive? Cel târziu cu că ar trebui să-ţi fie suficient de clar până la bătrâneţe ceea
o zi înainte de a apărea diavolul cu oferta la tine. Altfel ce ai învăţat. Dovadă că aşa se explică zicerea lui, este
vei crede că acest duşman de moarte este cel mai nobil tocmai el. Solomon a fost învăţat, şi-a amintit aceasta, a
amic şi vei fi înşelat. Aşa s-a întâmplat cu un adolescent ştiut că este necesar ca un copil să fie învăţat şi totuşi nu
care a căzut în păcate grave, pe fondul unor prietenii şi a ascultat întru totul, dar a plătit scump neascultarea de
plăceri apetisante. Starea lui a apărut într-o vedenie astfel: ceea ce a învăţat. Tu ce vei face? Vei învăţa şi vei asculta
Cobora pe nişte scări acoperite cu un covor multicolor şi pentru a nu repeta greşelile lor, care le-au furat fericirea şi
cu balustradă pe ambele părţi. Împrejur erau reclame care zilele? Dovada că ai învăţat cum să te fereşti de uneltirile
nu făceau vizibil faptul că scările coborau într-o grotă. De diavolului va fi modul în care vei reuşi să abordezi fiecare
îndată ce el a ajuns acolo, scara rulantă a fost retrasă şi ispită, ceea ce înseamnă fiecare om, dar şi fiecare gând,
s-au stins luminile. Abia atunci şi-a dat seama unde se află aceasta este adevărata înţelepciune. Aşadar, „ascultă
şi ar fi vrut să scape, dar nu era uşor de a ieşi de acolo. A sfaturile şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe
încercat cu toate puterile să se caţere şi, cu mari eforturi, viitor!” (Proverbe 19:20)
după un timp a ieşit din acea groapă. Pe mal a constatat
că era în afara unei cetăţi şi pericolele întunericului de Învăţătorul
afară erau majore, de aceea a strigat disperat: „Daţi-mi
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

„A devenit un principiu înrădăcinat că nimic bun și adevărat nu poate


fi distrus prin persecuție, ci efectul în cele din urmă e acela de a stabili
mai ferm și de a răspândi la o scară mai largă ceea ce s-a plănuit a se
demola. De multă vreme s-a încetățenit proverbul că „sângele martirilor e
sămânța bisericii.”
Albert Barnes
7 iulie 2016

Vecinul care l-a condus pe Nassif la biserică se


Tată își arde copilul pentru că L-a urmat teme acum pentru propria sa viață de când a primit
pe Isus următorul mesaj text de amenințare: „Știm că tu ești în
spatele convertirii lui Nassif la creștinism. În curând vei
Un băiat de nouă ani din Uganda a fost secera ce ai semănat, ceea ce va servi ca lecție pentru
spitalizat după ce tatăl lui, un militant islamic, l-a alții. Islamul e împotriva unei astfel de convertiri.” O
legat de un bananier căruia i-a dat foc, ca mijloc de rudă de-a copilului speră să i se acorde custodia lui
pedeapsă pentru copil pentru că și-a predat viața Nassif după externarea lui din spital.
lui Isus. Nassif a devenit creștin când un vecin bine Vă rugăm să vă rugați pentru deplina însănătoșire
intenționat l-a dus să viziteze o biserică dintr-un alt a tânărului Nassif, atât fizică cât și emoțională și
sat, pe 5 iunie. pentru protecția lui Dumnezeu peste viața lui când va
Conform pastorului bisericii, tatăl copilului și fi externat din spital. Fie ca acest copil traumatizat să
mama lui vitregă s-au înfuriat foarte tare când au înțeleagă cât de mult îl iubește cu adevărat Tatăl lui
aflat că acesta se convertise la creștinism. La auzul Ceresc și că El are un plan minunat pentru viața lui
strigătelor după ajutor ale lui Nassif, vecini îngrijorați Nassif. Cereți Domnului să protejeze, de asemenea,
l-au dus la spitalul Kamuli. Tatăl lui a fost ulterior persoana amenințată care de bunăvoie l-a dus pe
arestat și mai apoi eliberat pe cauțiune. Nassif la biserică, dar și pe vecinii grijulii care l-au dus
Băiatul a suferit arsuri severe pe mai multe în siguranță la spital. Mijlociți pentru părinții copilului
părți ale corpului, informează un purtător de cuvânt ca și ei să poată să ajungă să-L cunoască pe Isus
al spitalului. „Nassif se recuperează, dar într-un ritm ca Mântuitorul lor personal. În general, haideți să-i
foarte lent,” explică acesta. „Ar putea avea nevoie susținem pe toți credincioșii din Uganda care au
să fie transferat la un alt spital pentru tratament de nevoie de protecție, în special pe aceia care locuiesc
specialitate.” în zone unde există un risc mai mare de persecuție.

Creștină se întoarce în închisoare în stare slabă


Maryam (stânga)
Foto: Mohabat News

Maryam Naghash Zargaran a fost transferată


prematur înapoi în celula sa de închisoare înainte ca
medicii spitalului să poată să își încheie tratamentul
lor pentru gravele ei probleme de sănătate. Creștină
iraniană care s-a convertit de la islamism, Maryam e
încarcerată în Teheran de trei ani, cu încă un an rămas
din sentința ei de patru ani.
Credincioasa închisă s-a aflat recent în greva
foamei în semn de protest față de eșecul închisorii
de a asigura asistență medicală adecvată. Surse
apropiate familiei ei spun că Maryam a ajuns într-o
stare de a fi „aproape comatoasă” înainte de a i se
permite în sfârșit să părăsească închisoarea Evin pentru tratament. Când un tribunal a hotărât înapoierea

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

lui Maryam în închisoare, familia ei a cerut


să i se prelungească învoirea din motive
medicale. Totuși, biroul procurorului a refuzat,
amenințând să confiște banii de cauțiune (o
sumă echivalentă cu aproximativ 127.000 $
canadieni – în jur de 100.000 $ americani).
Tânăra femeie a fost arestată în 2013
și acuzată că „a acționat împotriva securității
naționale” în legătură cu activitatea ei la un
orfelinat alături de pastorul Saeed Abedini.
Pastorul Saeed, căruia i-a fost acordată
cetățenie dublă americană și iraniană după
ce a imigrat în Statele Unite cu ani în urmă, a
fost eliberat din închisoare în luna ianuarie a
acestui an.

Supraviețuitori atacați împărtășesc Cuvântul


lui Dumnezeu
Creștini din Pakistan au primit recent Biblii sponsorizate de
Sierra Leone: Mijloace media Vocea Martirilor
digitale transmit „Vestea Bună”
Pe 17 aprilie, oameni înarmați au atacat un grup
Sursa: Vocea Martirilor SUA de lucrători creștini care porniseră să distribuie Biblii
sponsorizate de Vocea Martirilor. Deși atacatorii l-au bătut
Evangheliști din Sierra Leone folosesc pe un membru al echipei și l-au amenințat că-l împușcă pe
media playere digitale pentru a împărtăși șoferul lor, toți lucrătorii au supraviețuit atacului și au fost în
„Vestea Bună” a Evangheliei musulmanilor și stare să ducă la îndeplinire împărțirea Bibliilor.
altor oameni neevanghelizați de pe teritoriul Echipa de lucrători a vizitat 11 biserici din sate și orașe
țării. Din cauza analfabetismului și a sărăciei, izolate, distribuind Biblii și ghiduri de studiu la mai mult de
mulți dintre ei nu pot avea acces la Cuvântul 700 de oameni. Mulți creștini au plâns de bucurie când au
lui Dumnezeu în limba lor proprie. primit aceste copii ale Cuvântului lui Dumnezeu pentru
Cu ajutorul difuzoarelor de înaltă calitate, prima dată. Pe lângă distribuirea Bibliilor, un lucrător și-a
playerele digitale permit evangheliștilor împărtășit mărturia și mulți alții au venit la credința în Cristos.
să împărtășească Scriptura, predici și alte Vă rugăm să mijlociți pentru lucrătorii creștini implicați, dar
materiale creștine cu până la 300 de oameni și pentru cei care au primit cu recunoștință Bibliile din partea
deodată. Vă rugăm să mijlociți pentru lor.
evangheliști în timp ce ei se adresează acelora
care nu au mai auzit vreodată Cuvântul lui
Dumnezeu și pentru ca binecuvântările Lui să
fie peste toți cei ce-L primesc. site-ul Vocea Martirilor Canada Tradus şi folosit cu permisiune de
Bogdan Fereşteanu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Cercetați și stabiliți,
care din următoarele caracteristici se potrivesc fiecărui personaj, bifând căsuța
corespunzătoare și anulând ceea ce nu se potrivește, conform exemplului dat

păr bălai  ochi frumoși  înalt 


David 
judecător  tare și voinic  proroc

patriarh bogat rob


Avraam
credincios proroc conducător

slab mezinul prizonier


Iosif
tălmăcitor înțelept șef

levit gângav famen


Moise
conducător proroc blând

întâi născut războinic lepros


Aaron
soț și tată preot levit

făgăduit danit puternic


Samson
izbăvitor judecător proroc

beniamit înalt cântăreț


Saul
împărat lepădat ghicitor

născut prin închinat


unicul fiu
Samuel făgăduință Domnuui
famen judecător proroc

plăpând la
fiu de împărat împărat
Solomon tinerețe
înțelept compozitor bogat

fiul lui Șafat slujitor pleșuv


Elisei
darul minunilor proroc răpit

ucenic fariseu beniamit


Pavel
familist scriitor apostol

Cine sunt eu? Cine sunt eu?Sunt creată de marele Stăpân şi m-am născut ca M-am născut alături de cei care văd lumina şi ascultă
şi tine, dar alţii mi-au pus un nume. Sunt amintită de mai adierile de vânt. Am avut un scop bine definit, pe parcursul
multe ori în marele Pergament. Odată, împreună cu o soră întregii mele vieţi. Am ascultat întocmai de marele Stăpân,
de-a mea, am ascultat de Stăpânul nostru, chiar dacă prin chiar dacă prin aceasta am produs bucurie sau întristare.
aceasta am lepădat simţământul matern, iar când am ajuns Cu o parte din trupul meu am servit ca hrană unui neam
la final de călătorie, am produs la început o mare bucurie, mai îndepărtat de-al meu. De mine mai este precizat încă
dar apoi o mare groază, dar nu de noi se temeau. Altădată, o dată pe filele Cărţii, când, şi atunci am servit tot drept
împreună cu şase surori „gemene”, am descoperit unui hrană, dar care ar fi dus la moarte, dacă nu era unul din
om însemnat nişte lucruri care nu aveau nicio însemnătate fraţii tăi să-şi salveze camarazii. Mă bucur că am putut să
pentru el dacă nu ar fi fost un om credincios care l-a ajutat. mă prezint şi te sfătuiesc să nu fii aşa mânios ca şi cel care
Cei din neamul meu te-ar fi putut ajuta foarte mult, dacă ai a asistat la moartea mea. (B&G)
fi trăit în timpul împăraţilor. (B&G)

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Cântarea
Ce spune Biblia despre cântare și atributele celui ce cântă

„Cânt Domnului, căci ___________ !”


„În adunarea cea mare, Tu vei fi ___________ .”
„Îmi este plină de veselie inima şi-L ___________ .”
„Cântaţi Domnului, voi cei , măriţi prin laudele voastre ___________ !”
„ ___________ le şade bine cântarea de laudă.”
„Mi-a pus în gură o ___________ , o laudă pentru ___________ .”
„Cântaţi o cântare ___________ !”
„Dar eu voi cânta ___________ ; dis-de-dimineaţă voi lăuda ___________ .”
„Voi cânta ___________ Numele Tău.”
„Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea ___________ !”
„Să mi se umple gura de ___________ şi-n fiecare zi să ___________!”
„Îţi voi cânta ___________ , Dumnezeule.”
„Frumos este să ___________ şi să ___________ .”
„Eu ___________ când văd lucrarea mâinilor Tale.”
„Veniţi să ___________. Să mergem înaintea Lui cu ___________, să facem să răsune !
„ ___________ cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi!”
„Domnul este tăria mea şi ___________ .”
„ ___________ sunt prilejul cântărilor mele.”
„De şapte ori pe zi Te laud din pricina ___________ .”
„Să cânte limba mea ___________.”
„Este vreunul cu inimă bună? Să ______________ !”
„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu ___________ şi cu ___________ .”
„Cântând lui Dumnezeu cu ___________ în inima voastră.”
Denisa Vişovan

Cine suntem noi? Cine sunt eu și cine a fost


Ne-am născut ca şi tine, în carne şi oase, în familia musafirul meu?
părinţilor noştri. Odată, unul din fraţii tăi, ne-a strâns pe
mai multe la un loc şi ne-a dat o misiune foarte dificilă de Eu am fost făcut de Dumnezeu spre sfârșitul
îndeplinit, dar până la urmă am dus-o la capăt cu preţul a lucrării Sale și am primit ca moștenire partea cea mai
ce aveam noi mai scump. Chiar dacă ceea ce am făcut nu însemnată a Planetei albastre. Dintre frați, sunt printre cei
a fost frumos, credem că a fost rânduit de Stăpânul nostru. mai mari, dar locuim împreună cu cei mai mici.
Despre surorile mele mai mici, este însemnat în marele Într-o zi, Dumnezeu mi-a poruncit să străbat
Pergament, că mai obişnuiesc să distrugă o mâncare ținuturile mele, căci pe drum trebuia să mă întâlnesc cu
plăcută, înainte de a putea fi servită. Cred că ţi-ai dat o făptură modelată după chipul și asemănarea Sa. A
seama cine suntem, dacă nu, îţi recomand să nu ai de-a fost trimisă la mine din pricina neascultării și a răzvrătirii,
face cu mine când mai calc porunca a opta. (B&G) pentru smerire și îndreptare. I-am fost gazdă, dar în tot
acest timp, musafirul meu nu a dormit, nici nu a mâncat,
ci s-a rugat până în clipa despărțirii noastre. L-am condus
Cine sunt eu și cine sunt până la porțile moștenirii sale, de unde a plecat pentru
a îndeplini o misiune importantă ce i-a fost încredințată
personajele? înainte de a veni la mine. (N.L.)

Înainte să fiu împărat, am avut aceeași ocupație


ca și a unui proroc ce a trăit în timpul unui împărat foarte
puternic al lui Iuda. Acestui împărat îi aducea daruri un
popor împotriva căruia i-a vorbit acest proroc. Eu am
luptat împreună cu armata mea împotriva acestui popor
și l-am bătut. Peste un an, căpetenia oștirii mele a cucerit
și cetatea lor împărătească, după care am mers eu și am
bătut și alte cetăți ce aparțineau acestui popor. (E.A)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

TOAMNA
ANULUI 1941
Un secretar de partid de la noi din sat n-a fugit odată
cu ceilalţi, când au venit nemţii. Ei l-au luat şi au vrut să-l
împuşte, căci ziceau că e evreu. Sătenii au intervenit, au
spus, că el e polonez şi l-au lăsat în viaţă. Omul s-a speriat
foarte tare. Când era încă secretar de partid, el îi prigonea
foarte tare pe credincioşi, îi urmărea unde se adună şi
pâra la autorităţi. Dacă ar fi aflat acest lucru nemţii, nu
scăpa el cu viaţă. În frica lui, omul a început să-L caute
pe Dumnezeu, însă la adunare nu avea curaj să vină. S-a
întâlnit cu un baptist şi l-a întrebat:
– Ce să fac, ca să fiu mântuit, unde să mă duc, la
baptişti sau la penticostali?
– Nu te duce nici la baptişti, nici la penticostali, a
răspuns baptistul, roagă-te acasă, ca Dumnezeu să te
mântuiască, dacă crezi că există Dumnezeu.
– Atunci învaţă-mă să mă rog ,,Tatăl nostru’’, că eu
nu ştiu.
– Tu recunoşti că eşti un păcătos?
– Da, recunosc.
– Recunoşti toate păcatele tale?
– Stiu, că sunt un păcătos! – Acum mă duc să caut adunarea poporului lui
– Pocăieşte-te, cere iertare de la Dumnezeu şi Dumnezeu.
roagă-L ca El să te alipească la poporul Său. S-a apropiat de o casă, unde ştia el, că se adună
După aceea, i-a dat o Evanghelie şi i-a arătat unde credincioşii, dar acolo era întuneric. A bătut la uşă şi copiii
este rugăciunea ,,Tatăl nostru’’. Omul acela a crezut i-au spus că mama-i la adunare, dar în alt loc. A alergat
şi a început să-şi pună ordine în viaţă. Avea nevastă spre casa aceea, dar era deja târziu, mulţi dintre credincioşi
şi cinci copii. El le-a spus ce are de gând să facă şi deja s-au dus pe la casele lor. Au mai rămas câţiva, care
ei toţi împreună au început să-L caute pe Dumnezeu discutau înăuntru. Emoţionat, cu inima săltând de bucurie,
prin post şi rugăciune. S-au rugat, ca Dumnezeu să-i el intră în casă şi strigă:
mântuiască şi să-i alipească la poporul Său. Două – Slavă lui Isus Hristos!
săptămâni nu ieşeau nicăieri, ci toţi împreună citeau şi Şi, plângând de bucurie a început să sărute pe toţi la
se rugau Domnului. Într-o zi, a simţit o puternică dorinţă rând şi pe bărbaţi şi pe femei, iar ei toţi îl priveau plini de
de a se ruga. Seara, după ce s-au rugat cu toţii, el uimire. L-au rugat să ia loc, iar el a început să le povestească
a aşteptat până au adormit ceilalţi, s-a dus singur în toată istoria, cum i-a dat Dumnezeu pocăinţa, despre
cameră, a îngenuncheat şi a început să se roage.Se sfaturi primite, despre postul şi rugăciunile lui, despre
căia de păcatele sale, plângea înaintea lui Dumnezeu şi botezul cu Duhul Sfânt, despre felul cum tot interiorul lui
în acel moment a început să vorbească în alte limbi. O s-a umplut de o căldură şi bucurie sufletească, pe care
nespusă bucurie i-a cuprins inima. El nu ţine minte cât n-a mai simţit-o niciodată şi cum l-a pătruns un sentiment
s-a rugat, timpul parcă a stat în loc. Când s-a oprit din puternic de dragoste faţă de toţi oamenii. Din seara aceea
rugăciune, a observat că soţia şi copiii se roagă şi ei. El el împreună cu toată familia au frecventat cu regularitate
încă copleşit de acea bucurie a început să-i sărute pe adunările credincioşilor. Acest fapt ne-a uluit pe mine şi pe
toţi, apoi zice către nevasta sa: tovarăşii mei. Cum acest comunist înrăit s-a putut pocăi?

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Tovarăşii mei s-au hotărât din întrebat nimeni nimic, nici unde am fost,
nou să mă trimită la adunare să sau ce am făcut. Pe masă era o Biblie
spionez şi să le aduc răspuns mare. Am luat-o, am deschis la întâmplare
la două necunoscute: şi am început să citesc. Locul din Scriptură,
1. Cum se face că între era Ezra cartea a 3-a. M-a cuprins frica. Mi
ei există o aşa dragoste, care s-a părut că-s vremuri din urmă şi că deja
atrage ca un magnet şi pe am venit prea târziu. Mi-am adunat puterile şi m-am dus
vârstnici şi pe tineri deopotrivă la tovarăşii mei. Le-am povestit tot şi de concluzia mea. Ei
şi ce interes comun au? mi-au răspuns:
2. Cum se roagă ei în alte – Deci există Dumnezeu şi noi trebuie să-I slujim.Te
limbi? Care-i explicaţia? sfătuim să mergi la credincioşi şi documentează-te, fă ce
Mi-au stabilit şi termenul. trebuie făcut. Nu te opreşte nimic, tu eşti liber şi ai tăi toţi
De Anul Nou, trebuia să merg sunt la credinţă, pe când noi trebuie să vorbim cu ai noştri.
şi eu la adunare. Pentru mine Unul dintre ei a fost căsătorit, iar celălalt era singur la
acest lucru a fost foarte greu, părinţi şi ei mari ştabi pe linia de partid. Deci, nu era simplu
pentru că tata a fost acolo de loc, să porneşti de capul tău. Trebuia întâi pregătit
predicator, iar eu trebuia să terenul. M-au condus şi au promis, că în curând vom lucra
merg să spionez. Şi încă ceva, iarăşi împreună, dar deja pentru slava lui Dumnezeu.
dacă mă duceam la adunare, Timpul trecea, eu m-am alipit de tineretul creştin, ne-am
toţi din sat o să zică, că şi eu împrietenit. Eram mulţi, numai numărul surorilor ajungea
m-am pocăit şi o să-mi zică şi la 57 de persoane. Dumnezeu binecuvânta întâlnirile
mie sectant. Când am spus noastre, boteza cu Duhul Sfânt, iar unii proroceau.
tovarăşilor mei acest lucru, ei Simplitatea caracteriza tineretul nostru. Toţi erau îmbrăcaţi
m-au convins zicând: simplu, smeriţi, prietenoşi, sociabili. Învăţam să predicăm,
– Trebuie neaparat să să cântăm spre slava Domnului şi harul lui Dumnezeu
aflăm adevărul. Dacă acel era peste noi. Între tineri nu auzeai glume, sau râsete,
lucru, vorbirea în limbi, este un ci numai cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Se
fenomen supranatural, este prin simţea prezenţa lui Dumnezeu şi în cântare şi în poezie
puterea lui Dumnezeu, atunci şi în tâlcuirea Cuvântului. Când ne rugam, Dumnezeu ne
înseamnă că există Dumnezeu vorbea simplu, ca de exemplu: ,,Copilaşilor, Eu sunt cu voi,
şi noi Îl tăgăduim şi atunci e vai vă aud, fiţi treji, fiţi tari în credinţă, rămâneţi în dragostea
de noi. Noi trăim doar o singură mea”. Acele cuvinte ne întăreau şi ne însufleţeau, pentru
dată şi trebuie să trăim cu că noi credeam cu putere acele cuvinte, ne bucuram că
înţelepciune, nu crezi? Dumnezeu ne aude şi ne priveşte, oriunde ne-am afla.
Am stabilit că mă voi duce de Crăciun la adunare, Fiecare era plin de frică, ca nu cumva „să întristeze pe
pe 7 ianuarie (stil vechi). Am avut noroc. Tata a plecat în Duhul Sfânt”. Ne cumpăram caiete şi copiam psalmii, care
altă localitate la adunare, iar sora mea m-a invitat şi pe ne plăceau, şi cântările.
mine. Când am ajuns slujba deja începuse. Mi s-a oferit Eu nu lucram în vremea aceea şi m-am dedicat
un loc. După amvon era fostul secretar de partid şi citea postului şi rugăciunii. Mă rugam de 7-8 ori pe zi şi citeam
din Ioan 15. A citit tot capitolul, după care au început să Biblia. Să nu fiu deranjat, mă duceam în grajd şi mă rugam
se roage. Din textul citit, eu am aflat răspunsul la prima acolo. Eram convins că Dumnezeu mă ascultă, deşi încă
noastră întrebare. Ei chiar cred acele cuvinte, le primesc nu eram botezat cu Duhul. Eram tare curios cum va fi atunci
ca pe o poruncă şi dacă împlinesc Cuvântul, au parte de când mă va boteza Domnul şi eu voi vorbi în alte limbi. Şi
viaţă veşnică. Când a fost îndemn la rugăciune, toţi au iată că ceasul mult aşteptat a sosit. S-a întâmplat pe 9
îngenuncheat şi au început să se roage. Eu m-am ridicat februarie 1942,la ora 10,30 dimineaţa. Am fost la adunare.
în picioare şi mi-am fixat privirea asupra a doi oameni, Încă nu s-au adunat mulţi oameni şi ne rugam. Prima dată
ca să văd ce se va întâmpla, când ei vor trece de la a fost botezat un prieten, care era lângă mine. El a început
rugăciunea în limba maternă, la rugăciunea în limbi. Mă să vorbească în alte limbi şi puterea lui Dumnezeu s-a
uitam cu atenţie, să văd ce se va întâmpla cu feţele lor şi atins şi de mine. Mă străduiam cu toate puterile să-mi
cu comportamentul lor. Spre mirarea mea, nu s-a întâmplat controlez limba şi să mă rog cu cuvintele mele, dar cu toată
nimic deosebit, trecerea s-a făcut în mod absolut liniştit, împotrivirea mea, limbile noi au început să curgă, ca un
de parcă acest lucru era ceva obişnuit. Ei au început să se izvor. Bucuria mi-a umplut inima şi a început în mine o viaţă
roage în limbi, spunând cuvinte necunoscute, apoi fraze, nouă, plină de credinţă şi de dragoste dumnezeiască.
una după alta, pe care eu nu le înţelegeam de loc. Am fost Odată, conducerea C. A.P m-a rugat să duc grâul
tare impresionat şi am ajuns la concluzia, că într-adevăr, până la staţia Pecianovka, cam la 24 km de sat. Era iarna;
aceasta este puterea lui Dumnezeu. Astfel m-am întors (continuarea în pagina 12)
acasă, nespunând nimănui niciun cuvânt. Acasă nu m-a
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela partea a XIII-a

Mama – un pictor iscusit

Daniela s-a trezit târziu, când soarele încălzea de-a într-o mână. Daniela a alergat în întâmpinarea lor şi mama i-a
binelea fereastra. A tras perdelele şi soarele a pătruns dăruit ei ghiozdănelul şi o sărută pe frunte.
călduros în casă. – E pentru tine, Daniela, zise mama. Ea l-a studiat pe
„Ce e oare cu liniştea aceasta?” se gândi Daniela. toate părţile, că nu mai avuse aşa ceva niciodată.
S-a îndreptat spre bucătărie unde a găsit-o pe bunica. Ce – Poţi să îl pui în spate! îi spuse mama, râzând.
bucurie! Bunica făcea colţunaşi. Pătrăţele de aluat, umplute Ghiozdănelul era confecţionat dintr-un material tare. În
cu magiun şi fierte apoi în apă. partea din faţă avea un butonaş de închidere. Dacă apăsa
– Bunicuţo, unde sunt surorile mele şi mama? pe el, se deschidea şi capacul rotunjit al ghiozdănelului, se
– Au plecat să cumpere caiete şi uniforme pentru şcoală. dădea pe spate. Era legat cu două sfori colorate. Cu ajutorul
Eşti supărată că nu te-au luat şi pe tine? sforilor, Daniela îşi puse ghiozdanul în spate.
– Cred că mama ştie ce îmi trebuie. La urma urmei îmi este Elena avea o servietă. Doar elevii mai mari îşi permiteau
şi puţin rău pe autobuz. E mai plăcut să călătoreşti cu trenul. să-şi cumpere servietă.
Bunica se grăbea în lucrul ei. Se aplecă să pună pe – Îmi place ghiozdănelul meu, vă mulţumesc pentru el.
foc nişte lemne din coş. Daniela a ieşit afară şi observă pe Dar Lili nu are servietă sau ghiozdan?
bunicul cum meşterea ceva. – Surioara ta Lili, va purta servieta de anul trecut a
– Bunicule, construieşti o casă? surioarei tale Elena şi uniforma ei, de asemenea. Încă sunt
– Nu Daniela, fac pentru mama ta un şevalet, pentru bune, nu ne putem permite ca în fiecare an să cumpărăm
pictură. Înainte de a se căsători, mama ta picta foarte frumos. lucruri noi pentru şcoală. Sorei tale Lili i-am cumpărat pantofi
Am auzit-o dimineaţă că doreşte să îşi cumpere tuburi de noi, pentru anul acesta, iar pantofii ei care i-au rămas mici,
culori pentru pictură, şi pânză. Uite, pe rama aceasta de lemn sunt încă buni de folosit şi îi vei lua tu la şcoală.
va întinde pânza, pentru a o trata cu ulei de in, apoi, să vezi – Mamă, bunicul ţi-a pregătit un şevalet pentru pictură,
ce peisaje minunate vor ieşi, în urma pensulei cu care va zise Daniela. A spus că tu ştii să faci tablouri frumoase.
lucra mama ta. – Am cumpărat culorile esenţiale. Pentru celelalte culori
– Vreau şi eu să pictez, bunicule! ce-mi vor trebui, voi combina şi voi obţine nuanţele dorite.
– Pentru aceasta trebuie răbdare şi talent, a spus bunicul. Când pictez, este un timp de relaxare pentru mine şi uit de
Olteniţa s-a născut cu talent şi răbdare. Se pare că nu toţi au orice grijă copleşitoare. Este ca bucuria unei păsări ce se
acest dar. Dintre toţi copiii mei, ea a fost singura înzestrată pierde în zările îndepărtate, dând din aripi prin văzduh.
de Dumnezeu cu acest dar. Uneori a câştigat bani frumoşi pe Bunica le-a deschis uşa şi le-a primit bucuroasă,
tablouri, dar nu toate a putut să le vândă. surprinzându-le cu mâncarea sa delicioasă. Daniela s-a
În timp ce bunica îi chemă la masă, un autobuz se retras în dormitor, să îşi studieze mai bine ghiozdanul.
auzi oprind în staţie. Daniela a alergat spre poartă, plină de A apăsat butonaşul şi capacul ghiozdanului s-a deschis
bucurie. Mama şi surorile ei se întorceau de la cumpărături. spre spate. Scoase dinlăuntru un penar de lemn. Capacul
Fiecare avea ceva de dus. Mama avea un ghiozdan maroniu, penarului aluneca înainte şi înapoi, prin nişte canale în partea

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

interioară. Un zâmbet larg i-a străbătut faţa. Ce bogăţie! Avea – Mamă, ursul acela vrea să mă
în penar o gumă de şters greşelile. A dus-o la năsuc şi o mirosi mânânce! se cutremură Daniela. Uite ce bot
îndelung. Îi plăcea mirosul rechizitelor. Era foarte bucuroasă mare are şi ce ochi negri!
că în curând va începe şcoala! – Ai răbdare, Daniela! Aceasta e o
– Daniela, va trebui să probezi uniforma aceasta! Mama ursoaică. Puiul ei s-a căţărat în copac, iar el
i-a întins o uniformă nouă, formată din două piese: un şorţuleţ fiind grăsuţ, copacul s-a frânt, iar puiul de urs
albastru şi o rochiţă cu carouri albe şi albastre, iar guleraşul a căzut în apă. Mama lui îl va scoate imediat.
era alb, prins cu nasturi. Uniforma îi venea până la genunchi. Mama a avut dreptate. Ursoaica şi-a
Era un pic lărguţă, dar aceasta nu o deranja pe Daniela. prins puiul cu botul de blăniţa lui de pe spate.
Bucuria ei era maximă. Puiul de urs era ud şi picurau stropi de apă de pe blana lui, ce
– Voi fi o şcolăriţă bună, mami! Promit! făceau rotocoale în limpezimea apei. A mai apărut un pui de
– Daniela, ai şi două cordeluţe albe şi îţi voi pregăti şi urs, pe o cioată de copac. Acesta stătea cuminte, privind scena,
două fundiţe pentru codiţe. foarte speriat. Un peşte se zbătea pe mal; sărise afară din apă,
– Mulţumesc, mami! Eşti cea mai bună mămică de pe de spaima ursuleţului căzut în apă.
pământ! – Acesta este prânzul ursuleţilor! spuse mama grijulie, nu
– Daniela, trebuie să ai grijă de călimara cu cerneală cumva să rămână ursuleţii flămânzi. Au apărut şi flori sălbatice
albastră. Ţi-am cumpărat un toc nou şi peniţe. Uite cum să de câmp: albastre şi albe, şi păsări dând din aripi prin văzduh.
potriveşti peniţa în tocul cu care vei scrie... Mama întoarse – E grozav de reuşit acest tablou! spuse bunicul încântat.
tocul cu partea groasă, deschise o lamelă, fixând peniţa şi a – Îl vom pune în camera unde dormiţi voi, Daniela! îi
pus lamela la locul ei. spuse bunica bucuroasă.
– Arată ca o săgeată tocul acesta! Nu am mai ţinut în – Mamă, te rog, fă un tablou şi pentru bucătărie, cu
mână aşa ceva! Cu creionul parcă e mai uşor de scris. multe fructe într-un coş. Te rog, mami!
– Trebuie să deschizi capacul călimării şi să moi peniţa – Acum e târziu, Daniela! Vom pune tabloul să se usuce
tocului în cerneală. Lucrul acesta se repetă de fiecare dată şi în viitor voi face şi coşul cu fructe sau cu flori. Mâine este
când peniţa nu mai scrie. cincisprezece septembrie, prima zi de şcoală pentru tine
Mama vorbea şi totodată a rupt o foaie de hârtie pe care a şi surorile tale. Vino, trebuie să pregătim totul. Tu va trebui
scris câteva litere. Daniela era încântată de toate comorile ei. să-ţi pregăteşti pantofiorii rămaşi de la sora ta Lili. Nu ţi-am
Bunicul a rugat-o pe fiica sa să picteze ceva. Totul cumpărat alţii noi, deoarece mai e puţin şi vine frigul. Atunci
era pregătit, chiar şi vremea era călduţă, vântul sufla slab, va trebui să îţi cumpăr cizmuliţe.
aducând miros de brad din pădure. Mama parcă întinerise. – Bine mami, cum vrei tu!
S-a supus ca un şcolar, ascultător de părinţi. Daniela se ţinea Daniela şi-a pus beţişoarele în ghiozdan şi a cotrobăit
de ea pas cu pas; ca un lipici pe care nu îl poţi îndepărta prin hol, după pantofi.
cu uşurinţă, mai ales atunci când nici nu vrei să o faci cu – Aceştia sunt şi sunt pereche! zise ea.
adevărat. A adus un scăunel, în timp ce mama îşi potrivea I-a probat şi erau puţin mai mari decât piciorul ei. A luat
culorile pe o bucată de sticlă pătrată, rămasă de la o fereastră. un ghemotoc de hârtie şi l-a îndesat până în vârf. „Aşa! Acum
A pus albastru, deasupra galben, a amestecat cu pensonul şi nu vor mai clămpăni după mine!”, s-a gândit Daniela. Pantofii
a obţinut culoarea verde. albi de lac mai prezentau o nemulţumire. Erau pe alocuri juliţi,
– Un verde crud! spuse mama. Verde închis, verde chiar vârfurile se vedeau că erau roase, nu găuriţi, doar ros
deschis, mama întindea culorile pe pânză, cântând: lacul de pe ei. Daniela a făurit un plan. Dar oare unde şi-a pus
„Pe sfânta vieţii cărare / Isuse prin har alergăm, / Şi flori mama vopselele? Alb... alb de zinc, aceasta era soluţia, ca
de iubire şi soare / Spre lauda Ta semănăm. ea să se bucure de o pereche de pantofi de invidiat. A găsit
/:Spre lauda Ta, spre lauda Ta, / Isuse cu foc vom cânta. / În pensulele puse la uscat şi tubul de vopsea albă. În magazie,
veci te iubim, în veci Te slăvim / Isuse prin harul ce-l primim!”:/ pe ascuns, şi-a vopsit pantofiorii, până la urmă peste tot, să
Pe pânză, mama delimita cerul, prin linia de orizont, de fie cu adevărat noi. I-a ascuns sub un raft, pentru a se usca
pământ. Cerul senin, era pictat din albastru închis amestecat vopseaua până dimineaţa, apoi şi-a curăţat cu greu mâinile
cu alb şi din negru amestecat cu alb, făcând să apară pe cer şi a pus pensula la loc. Tubul cu vopsea albă s-a cam golit.
norişori cenuşii ce prevesteau venirea ploii. A pictat şi câteva „Of, poate nu va observa mama!”, a gândit Daniela în sinea
dungi roşiatice, raze de soare, ivite de după nori. Daniela şi-a ei. Surorile ei au plecat după apă proaspătă la izvor.
adus beţişoarele de plastic şi le număra câte zece, făcându-şi – Daniela, du-te de umple lădiţa cu lemne şi surcele
snopi, legaţi cu elastic. Avea zece snopi de beţişoare. pentru ca bunica să facă mai uşor mâncare, cât vom fi noi
Mama a colorat pădurea, apoi la marginea pădurii un plecate la şcoală! ziseră surorile ei.
heleşteu cu apă. Unul din copaci se frânse, iar vârful îi – Fac aceasta cu bucurie, în fiecare zi! a spus Daniela
ajungea în apă. supusă.
– De ce ai rupt copacul, mamă? o întrebă Daniela, mirată. Totuşi, un gând de vinovăţie a pus stăpânire pe ea.
– Copacul nu l-am rupt eu, a spus mama râzând. Vei Să-i spună mamei? Să nu-i spună? Nu ştia clar ce să facă,
vedea imediat cine e vinovatul. Daniela îşi puse mâinile pe dar parcă simţea că isprava ei nu era tocmai ce şi-ar fi dorit
genunchi, aşteptând. Petele de maro închis şi deschis făcură mama de la ea. Seara a adormit imediat, uitând de pantofiori.
să apară un urs mare cu labele întinse şi cu botul larg deschis, Bucuria că va merge la şcoală era deplină în inima ei.
deasupra apei.
Draga Ujeniuc

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

(continuare din pagina 9)

TOAMNA ANULUI 1941

noi am încărcat şi împreună cu încă câţiva tineri, am plecat. Pe


drum priveam casele mici, acoperite cu paie, câmpiile, copacii,
toate acoperite de zăpadă şi mă gândeam, cum Dumnezeu are
grijă de toţi şi cât de minunat le conduce. Mi-am adus aminte, cum
El S-a îndurat de mine şi m-a botezat cu Duhul Sfânt şi acum, plin
de Duh, mă bucuram. Ce mare e Dumnezeu! Cât de adevărat
este Cuvântul Său! ,,Cine cere capătă...’’ 1. Acceptarea condiţiilor de viaţă - „Împăratul a
În acea vreme activitatea mea primordială a fost rugăciunea, dat poruncă lui Aşpenaz, căpetenia famenilor
conversaţia cu Dumnezeu. Prin rugăciune, primeam cea mai săi dregători, să-i aducă vreo cîţiva din copiii lui
plăcută mângâiere şi încurajare. A sosit şi primăvara. Mulţi Israel de neam împărătesc şi de viţă boierească,
bărbaţi de la noi au fost trimişi în Germania la munci. Şi pe mine nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la
m-au chemat de câteva ori; după ce m-au examinat, m-au lăsat chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a
să plec. Odată am avut un vis şi eu am înţeles că visul era de ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să
la Domnul. Un om mi-a spus că eu n-o să ajung în Germania la slujească în casa împăratului şi pe care să-i înveţe
munci, dar voi ajunge în străinătate să vestesc Evanghelia. În scrierea şi limba haldeilor... vrând să-i crească
locul meu, nemţii l-au luat pe tata, pentru că din fiecare familie, timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba
trebuia să meargă cineva. Oamenii din sat au început să cultive împăratului. Printre ei erau... Hanania, Mişael
pământul şi se lucra zi lumină. La prânz, după ce mâncau, se şi Azaria..” (Daniel 1:3-6) Dacă iniţial, datorită
adunau într-o casă şi o oră se rugau. Într-o zi, eu nu m-am dus originii lor nobile, aceşti tineri se puteau socoti
la muncă, dar am alergat, când ştiam că e pauza de masă, să ca având un statut privilegiat, iată că asuprirea
fiu şi eu la rugăciune. Din păcate am întârziat, oamenii deja
babiloniană le-a ruinat visele adolescenţei. Duşi
plecaseră, mai erau câteva surori, care au continuat să se roage.
în robie şi mutilaţi fizic pentru a sluji ca eunuci la
Am îngenunchiat şi eu. În timpul rugăciunii, eu am deschis ochii şi
curtea regală, se puteau considera cu destinul
văd că sora de lângă mine, s-a umplut de Duhul Sfânt şi aşa cum
era îngenuncheată, se ridică în aer şi Duhul o duce lângă o altă ratat. Totuşi, spre deosebire de alţi evrei ce au
soră şi începe să-i vorbească. Am văzut cu ochii mei acest lucru, luat drumul surghiunului, au avut harul să fie
apoi puterea Duhului Sfânt a venit şi peste mine. Rugăciunea încadraţi în sistemul de învăţământ haldeian,
s-a terminat, dar eu n-am putut să merg în mod normal acasă, ci care le oferea pentru viitor o slujbă acceptabilă,
săream pe drum, ca un copil, fără să mă pot opri. Mă sălta Duhul în raport cu o altă sclavie fizică. Din cazul lor
Sfânt. Voiam să strig în gura mare, cât de mare este Dumnezeu! înţelegem că evoluţia favorabilă sau nefavorabilă
O de-aţi gusta bunătatea lui Dumnezeu şi puterea veacului viitor! a evenimentelor vieţii trebuie acceptată într-un
Eram plin de bucuria divină şi venind acasă, iarăşi am început mod realist.
să mă rog. Duhul Sfânt mi-a spus atunci în limba mea maternă Mulţi copii din lume, în decursul istoriei de
următoarele: ,,Mari necazuri vor veni peste poporul meu, închisori şase mii de ani, au avut nefericirea să rămână
şi chinuri şi mulţi vor plăti cu viaţa pentru credinţa în Mine’’. Eu fără părinţi, să se îmbolnăvească, să ajungă robi
m-am îngrozit şi L-am rugat pe Dumnezeu să-mi descopere, ce sau alte nenorociri. Dacă sunteţi într-o condiţie
înseamnă acest lucru. Seara a venit la noi o soră mai în vârstă, nefavorabilă în raport cu alţii de vârsta voastră,
care nu se încurca cu activităţile vieţii acesteia, ci zilnic vizita nu vă neliniştiţi, nu vă blestemaţi soarta şi nu vă
bisericile din împrejurimi şi învăţa pe oameni cum să slujească pierdeţi nădejdea totală pentru o reuşită în viaţă.
lui Dumnezeu în curăţie şi sfinţenie. Eu i-am povestit tot ce s-a
întâmplat. Ea m-a ascultat cu atenţie şi mi-a spus că acest lucru
2. A te pregăti pentru viaţă: spiritual şi profesional
este adevărat şi m-a învăţat cum să mă port în continuare.
- „Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă
(va urma) şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi
înţelepciune... Împăratul a stat de vorbă cu ei:
Extras din cartea „Urmează-mă” de Alexandru Gula dar între toţi tinerii aceia, nu s-a găsit nici unul
Traducerea Tania Drozd ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea
Publicat cu permisiune ei au fost primiţi în slujba împăratului. În toate
lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Cei trei din Babilon


Context: La începutul domniei lui Nebucadneţar împăratul Babilonului, au fost duşi în robie,
împreună cu regele lui Iuda, mai mulţi tineri evrei, între care: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.
Istoria vieţii lor în Babilon a înscris pagini de slavă pentru Dumnezeul pe care au hotărât să-L
slujească. În anii de şcoală, dar şi în funcţiile de demnitari în care au fost numiţi, ei au dovedit
că se poate păstra credinţa sfântă în orice condiţii. Mai mult, evenimentele cruciale prin care
au trecut, au evidenţiat principii sfinte ce trebuie aplicate în orice perioadă a vieţii.

şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori plin de urgie... le-a zis: «Înadins oare, Şadrac, Meşac
mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele, care şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă
erau în toată împărăţia lui” (Daniel 1:17-20) Consacrarea închinaţi chipului din aur pe care l-am înălţat? Acum fiţi
spirituală şi profesionaţă a acestor iudei a fost observată gata... să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu
fără comentarii de comisia de examinare condusă chiar vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui
de regele haldeu. Aceasta dovedeşte că n-au chiulit de la cuptor aprins! Şi care este dumnezeul acela, care vă va
şcoală, după cum şi mai târziu când au fost încadraţi în scoate din mâna mea?» Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au
posturi bune, în conducerea administrativă şi culturală a răspuns împăratului Nebucadneţar: «Noi n-avem nevoie
imperiului, nu le-au putut fi contestate profesionalismul şi să-ţi răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul
caracterul integru. nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul
După cum v-aţi comportat până aici la şcoală, aţi aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi chiar
avea şanse să fiţi promovaţi cu succes? A început un nou de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji
an şcolar, încercaţi măcar de acum să vă asemănaţi cu dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului din
cei trei şi prietenul lor Daniel. Fiţi încredinţaţi că nu cei ce aur pe care l-ai înălţat!» (Această atitudine l-a înfuriat pe
fentează, nici cei cu relaţii nu vor fi recunoscuţi până la împărat, care s-a dezlănţuit fără milă, dar furia lui s-a
urmă ca adevăraţii profesionişti ci cei ce ştiu ca Domnul topit ca gheaţa la foc văzând minunea lui Dumnezeu prin
Isus Hristos să fie plăcuţi „înaintea lui Dumnezeu şi care cei trei au fost cinstiţi de Cel pe care L-au declarat
înaintea oamenilor” (Luca 2:52) ca Domn al lor şi a cărui slavă monarhul orgolios a fost
nevoit să o recunoască)... Nebucadneţar a luat cuvântul
3. A fi pregătit pentru evenimentele speciale – examenele vieţii şi a zis: «Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac,
- „Apoi Daniel s-a dus în casa lui şi a spus despre lucrul Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a
acesta tovarăşilor săi Hanania, Mişael şi Azaria, rugându-i izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat
să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile
taină, ca să nu piară Daniel şi tovarăşii săi odată cu lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu
ceilalţi înţelepţi ai Babilonului.” (Daniel 2:17-18) Aparent decât Dumnezeului lor... nu este nici un alt dumnezeu,
încercările prin care trecem în viaţă sunt regizate de care să poată izbăvi ca El.» După aceea împăratul a
diavolul, dar de fiecare dată observăm că sunt controlate înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste,
de Dumnezeu, doar El a dat regelui visul care l-a tulburat în ţinutul Babilonului.” (Daniel 3:8-30). Deznodământul
şi ale cărui conţinut şi explicaţii voia să le afle cu orice preţ acelui eveniment a fost extraordinar, căci Dumnezeu
şi tot El i l-a şters apoi din minte. Dumnezeu a folosit acel este expert în minuni, în schimbări de tronuri şi ridicări
eveniment pentru a promova pe cei trei evrei, căci în urma în slavă. Dintre toate acestea, cea mai minunată va fi
descoperirii primite după ce cei patru s-au rugat, Daniel înălţarea în glorie a sfinţilor ce nu se vor închina fiarei
a fost răsplătit cu mare cinste, pe care el a împărţit-o cu şi icoanei ei, în ultima generaţie de pământeni, înaintea
prietenii lui: „Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor instaurării Împărăţiei lui Dumnezeu.
ţinutului Babilonului în mâna lui Şadrac, Meşac şi Abed- Dragi copii şi adolescenţi, pentru astfel de evenimente
Nego...” (Daniel 2:49) vrea Dumnezeu să vă pregătească. Fiţi gata pentru orice
Mai târziu, a urmat un alt eveniment special, care a slujbă în viaţă, dar în mod special pentru bătăliile spirituale
dovedit că cei trei sunt pregătiţi pentru luptele spirituale în care trebuie să purtăm cu cinste numele Domnului!
ale vieţii şi slujirii sfinte: consacrarea unui chip idolatru
imens. „Cu prilejul acesta... cîţiva haldei s-au apropiat Învăţătorul
şi au pârât pe iudei.... Atunci Nebucadneţar, mâniat şi

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Din lumea
„Smartphone”
...câte ceva
„Dar tu, la nivelul tău, nu ai auzit de touchscreen?”, mă întreba
cineva pe ton zeflemitor, văzându-mi telefonul acela Nokia simplu,
cu tastatură fizică, rămas demult în urmă. Eram obişnuită cu astfel
de întrebări. Nu m-au deranjat niciodată. Răspunsul a venit imediat:
„Eu locuiesc liniştită în mijlocul poporului meu!” Aşa şi era. Eu eram
liniştită şi fericită, iar obiectul acela neglijabil era capabil chiar de mai
multe lucruri decât aveam eu nevoie.
Finanţele îmi permiteau să-mi cumpăr orice fel de smartphone,
dar acea impresionantă invenţie nu mi-a stârnit niciodată interesul.
În fond, nu aveam nevoie de ea. Dar într-o seară a anului trecut,
trei băieţi de clasa a IX-a mi-au lansat o provocare: să-mi cumpăr
un smartphone. Telefonul ce îl aveam atunci era în stare perfectă
de funcţionare, mi-l cumpărasem nou cu puţin timp înainte şi nu
trebuia schimbat. Pentru că în seara aceea băieţii m-au impresionat
cu numărul mare de versete din cartea Proverbele, ce le ştiau pe de
rost, le-am promis că le voi îndeplini dorinţa, dar fără să îmi dea un
termen anume. Ei trebuiau să accepte până una alta lipsa mea de trebuia să pregătească fiecare pentru duminica
interes faţă de această nouă achiziţie, cu speranţa că într-o bună zi, următoare. Un altul era al familiei. Interesant
chiar şi după câţiva ani, eu mă voi decide să-mi schimb telefonul. Au că nu era nevoie să mai vorbim unii cu alţii în
plecat dezamăgiţi, înţelegându-mi „croiala”. familie, căci sub acelaşi acoperiş stabileam
La un moment dat, la firmă, împreună cu colegii am intrat întâlniri, repetiţii, evenimente frumoase, fără a
într‑un joc de economisire a banilor în fiecare lună. La fiecare salariu, mai cuvânta. Pe grupul de familie se „vorbesc”
puneam deoparte fiecare o anumită sumă de bani, iar suma totală vrute şi nevrute, se zâmbeşte la fotografii şi
ce se aduna o dădeam de fiecare dată unuia dintre participanţii filmuleţe nostime cu nepoţei năzdrăvani, se
la joc, după numărul de ordine care i-a căzut la sorţi în prealabil. povesteşte doar pentru o persoană interesată
Toţi colegii participanţi trebuiau să rămână în joc până la sfârşitul cum a fost la rugăciune, căci a lipsit, ce profeţii
perioadei stabilite. Eu am căzut la sorţi să iau banii ultima, după şase au fost pentru poporul adunat, cine a predicat la
luni de la începerea jocului. Colegii m-au sfătuit să nu-mi cumpăr adunare, ce cântări a cântat corul, cât de mulţi
consumabile, să-mi cumpăr ceva durabil. Chiar nu ştiam ce să-mi au fost la Casa Domnului. Totul este frumos şi
cumpăr. M-am decis în final să-mi cumpăr un smartphone nou. Era curat. Din când în când, sora mai mică este
ceva ce cu siguranţă i-ar fi mulţumit. Bineînţeles, fiind ceva ce nu mă mustrată de cea mai mare pentru anumite
pasiona, s-a ocupat altcineva de achiziţie. Oamenii din jur au fost remarci nepotrivite. Cea mică se supără că e
foarte entuziasmaţi, foarte dispuşi să mi-l configureze, având grijă să corectată în „public” şi iese din grup. După un
am tot ce-mi „trebuie”: de la WhatsApp, Viber şi cont pe Google Drive timp, este reintegrată.
până la aplicaţiile cele mai rar utilizate. Acum îmi puteam verifica Alte două grupuri sunt cele de la firmă.
poşta electronică pe telefon. Acesta era de fapt singurul lucru care Unul e separat, în care participă doar cei
mă încânta. În plus, mi se părea avantajos să trimiţi repede un mesaj credincioşi, altul e cel cu toată lumea. Angajaţii
vocal pe WhatsApp decât să scrii. Eu eram o persoană ocupată, nu nu mai au nevoie de prea multe şedinţe. Pe
stăteam bine cu timpul niciodată. grup li se aduce la cunoştinţă totul. Fiecare
Pe WhatsApp grupurile sunt foarte avantajoase, spun unii. scrie că este de acord cu ceea ce spune şeful.
Stabilim cu uşurinţă, de comun acord lucruri importante. Primul în care Mergi la faza naţională a concursului Talantul
am fost integrată a fost acela al corului bisericii. Al doilea a fost acela în negoţ şi după multe ore de călătorit cu toţi
al tuturor învăţătorilor de şcoală duminicală din biserică. Al treilea a concurenţii din comunitatea regională din care
fost unul înfiinţat de mine, în care mi-am alăturat doar cei patru colegi faci parte, se naşte pe WhatsApp un grup cu
cu care lucram la grupa mea. Era simplu de-acum, nu trebuia să
ne întâlnim prea des pentru discuţii, noi stabileam pe WhatsApp ce (continuare în pagina 17)
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Vei deveni sau nu înţelept?


„Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.”
(Proverbe 1:7)

Un tânăr avea unele întrebări referitoare la sensul dacă-ţi vei pleca inima (smerenie) la pricepere... vei găsi
vieţii. Se gândea la trecerea anilor, la oamenii care au cunoştinţa lui Dumnezeu.” (Proverbe 2:1-5) Înţelepciunea
murit, la Dumnezeu şi la universul nemărginit. Într-o zi, are o unică sursă: Dumnezeu, iar El are o singură carte
cineva i-a dăruit o Biblie. A încercat să citească în ea, dar de înţelepciune, dar suficientă: Biblia. O citeşti? Cauţi
nu a înţeles prea mult răsfoind-o la întâmplare. Apoi a fost să „faci tot ce este scris în ea (aşa cum spunea Însuşi
sfătuit cum s-o lectureze şi abia atunci a fost cercetat de Dumnezeu lui Iosua, apoi a urmat marea promisiune);
Cuvântul Domnului. În finalul cercetării lui, a decis să se căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei
întoarcă la Domnul, mărturisindu-şi păcatele şi cerând să lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8) Da, citeşte Biblia cu
fie botezat în apă. Aflându-se că s-a pocăit, fiind dintr-un spor, meditează asupra ei şi vei fi înţelept şi fericit toată
neam unde toţi erau membri în Biserica ortodoxă, cineva viaţa şi toată eternitatea viitoare, căci „Legea Domnului
i-a zis: „Ce te-a apucat să te duci la pocăiţi?” El a răspuns: este desăvârşită... este adevărată şi dă înţelepciune celui
„Dacă nu ajungeam la pocăiţi şi nu aş fi citit Biblia, muream neştiutor.” (Psalmi 19:7)
fără pricepere. Din Biblie am aflat tot ce a fost până aici şi Dragi copii şi adolescenţi, iată de ce este o
tot ce urmează de aici înainte. Acum viaţa mea are sens, responsabilitate sacră a părinţilor să vă înveţe
am pace şi sunt fericit, pentru că orice mi s-ar întâmpla am Scripturile: „El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege
asigurată veşnicia.” în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în
Oamenii se nasc cu nevoia şi dorinţa de cunoaştere, ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după
dar problema este că nebunia – vocea şarpelui din Eden, ei, de copiii care se vor naşte şi cari, când se vor face
care promite viaţa şi aduce moartea, se laudă cu fericirea mari, să vorbească despre ea copiilor lor” (Psalmul
şi minte, induce în eroare pe mulţi. Astfel, unii nu primesc 78:5-6). Dar îi veţi asculta? „Nesocotitul dispreţuieşte
nici sfatul înţelepciunii, nici nu-L recunosc pe Dumnezeu învăţătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare
ca Cel ce este absolutul în ştiinţă şi fericire. Rezultatul este ajunge înţelept.” (Proverbe 15:5) Dacă nu vei lua în calcul
mai mult decât tragic. Aceasta însă se va vedea numai în ce se poate întâmpla, vei fi „nesocotitul” din proverbul lui
ziua nenorocirii, a crizei. Atunci se vor întreba cei din jur:
(continuarea în pagina 18)
Oare de ce li s-a întâmplat aşa ceva? Răspunsul corect va
fi: „Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului.”
(Proverbe 1:29)
Acum este vremea potrivită pentru voi, pentru a
cunoaşte adevărul întreg, nu doar adevăruri de jumătate
amestecate cu minciunile diavolului şi ale filozofilor lui, iar
în viitor, în etapele complexe ale vieţii, veţi culege roadele
binecuvântate ale umblării în înţelepciune. „Dacă eşti
înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor,
tu singur vei suferi.” (Proverbe 9:12) Înţelepciunea nu
pedepseşte ea, ci absenţa ei este o pedeapsă, pentru că
nu veţi şti ce aveţi de făcut, veţi face alegeri greşite şi veţi
suporta consecinţele. „Înţelepciunea este un izvor de viaţă
pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia
lor.” (Proverbe 16:22)
Dacă vreţi să ajungeţi înţelepţi, trebuie să acceptaţi
ideea că aveţi nevoie de înţelepciunea care vine de la
Dumnezeu, să vă smeriţi înaintea Lui şi să i-o cereţi ca regele
Solomon, învăţând de la el cum se poate primi: „Fiule...
dacă vei lua aminte (atenţie şi învăţare) la înţelepciune şi

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Rugăciunea la servirea mesei

U n ţăran a intrat odată într-un


restaurant şi a comandat un
meniu. Înainte de a servi, ca un creştin
adevărat, s-a ridicat şi a zis rugăciunea
Tatăl nostru. Văzând aceasta, nişte
tineri ce stăteu la o masă vecină, au
început să râdă şi unul a zis, aşa, în
batjocură: „Iacă, noi, bădicule, mâncăm şi fără să facem
mătănii şi încă niciunul nu ne-am înecat.” Ţăranul le
răspunse: „Hei, domnişorilor şi eu am acasă cinci purcei
şi, cum îi slobod din coteţ, dau năvala la troacă şi încă
niciunul din ei nu s-a înecat cu lăturile.”
Auzind replica bătrânului, au rămas puţin încurcaţi
şi se gândeau cum să reacţioneze, dar ţăranul le-o luă
înainte şi, pe un ton părintesc, le zise: „Când v-aţi
aşezat la masă aţi comandat meniul la ospătar?” „Da!”
răspunse unul. „Dar la urmă este normal să-i plătiţi şi Cel mai înțelept rege
să mulţumiţi pentru ceea ce aţi consumat?” Din nou au
trebuit să răspundă afirmativ. Apoi, fără să le dea răgaz
să comenteze, omul continuă: „Acasă, când mama C u mult timp în urmă, trăia undeva un rege foarte,
foarte înțelept. Era atât de înțelept încât știa cum
funcționează aproape toate lucrurile. Știa de animale,
voastră a pregătit mâncarea şi o soră v-o aduce pe masă,
cui trebuie să-i mulţumiţi: numai celei ce v-a servit păsări, pești și copaci. Și îi învăța pe oamenii din toată
sau şi mamei că a gătit mâncarea şi tatălui pentru că a lumea despre acestea.
cumpărat produsele necesare? Cum ar fi să râdeţi de un O regină dintr-un ținut foarte îndepărtat a venit
frate al vostru care le mulţumeşte părinţilor, spunând că la el în vizită. Ea a auzit pe mulți oameni susținând că
numai cea ce v-a servit merită să fie băgată în seamă? acest rege era foarte înțelept. Trebuia să se asigure că
Această comparaţie i-a făcut pe acei tineri să se simtă nu fuseseră toate doar niște minciuni. În final, a ajuns și
ruşinaţi, să-şi cează scuze şi au promis ţăranului că se vor a venit înaintea tronului impunător al Regelui. Și-a oferit
gândi mai mult la Dumnezeu şi lucrările Sale.
prietenia și daruri minunate, dar atunci, regina și-a făcut
cunoscut scopul ei real. „Aud că ești înțelept,” a spus ea.
Unde locuieşte Dumnezeu? „Ești mai înțelept decât ceilalți. Ai fi de acord să îți fie
pusă la încercare înțelepciunea?” Regele a fost de acord,

U nde locuieşte Dumnezeu? Această întrebare obişnuia


să o pună un necredincios şi unora care răspundeau
că în cer, el le răspundea cu diferite provocări jignitoare.
iar ea și-a dat toate silințele, cu ghicitori, trucuri și teste
dificile.
Într-o zi, i-a testat abilitățile, prezentându-se
Dar odată, un om înţelept i-a răspuns: „Dumnezeu are înaintea lui între mai multe fete, toate îmbrăcate la fel,
multe adrese şi eu L-am întâlnit la unele dintre ele, dar toate având aceeaşi înălţime. Pentru a fi deosebită, regele
după cum văd, la tine acasă n-a fost niciodată şi, dacă a apus doar atât: „În genunchi!” Vorbind în limba ţării
n-o să-I afli adresa, nici nu vei ajunge la el vreodată.
lor, în secunda următoare toate roabele însoţitoare ale
Necredinciosul replică: „Voi creştinii spuneţi că Dumnezeu
este în cer, cum este El şi în casele voastre?” Înţeleptul reginei s-au aplecat din instinct. Regina a fost ultima care
răspunse: „Exact cum soarele rămâne pe cer, dar lumina a încercat să mimeze plecăciunea, dar, fiind neobişnuită
lui intră pe ferestrele caselor noastre.” cu acesata, s-a făcut deosebită de toate celelalte, aşa
că nu a mai fost nevoie să o numească regele, s-a dat
singură de gol.
Două boabe de grâu

P e urma unui semănător, două grăunţe au intrat într-o


discuţie polemică, pentru că un bob de gâu a ajuns
sub pământ, iar celălat a rămas la suprafaţa solului. „Ce
Povestea acestor boabe de gâu este povestea noastră,
poveste pe care trebuie să o înţelegem la vreme potrivită
şi să ne lăsăm în mâna Marelui Semănător. Domnul Isus
fericit sunt, zise bobul rămas afară. Pe tine te-a îngropat Hristos a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă
grapa semănătorului. Eu însă am scăpat neîngropat. grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare,
Eu mă desfătez acum în lumina soarelui, iar tu zaci în rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine
groapă, în întuneric.” Celălalt răspunse: „Eu cred că îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în
semănătorul a venit să ne planteze nu să ne împrăştie la lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică.” (Ioan
soare, de aceea aştept să văd ce urmează.” Aşteptarea 12:24-25)
lui a fost mai lungă, dar urmaşii lui au ajuns din nou în
mâna semănătorului, care între timp devenise secerător.
În schimb, bobul rămas afară nu a trăit nici până seara,
căci o pasăre l-a mâncat la repezeală.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

(continuare din pagina 14)

Din lumea
„Smartphone”
...câte ceva
numele acesteia. Aici fiecare pune fotografii, filmuleţe, de acestea. Mie mi se întâmpla că recitam sau cântam cu
înregistrări de pe toată perioada cât au fost împreună. surorile mele în biserică, iar la întoarcerea mea acasă, de
Merge un grup de adolescenţi în excursie. Trebuie să îşi cele mai multe ori fără să solicit, primeam multe înregistrări
facă un grup pe WhatsApp, aici fiecare îşi lasă bagajul aproape identice. De la persoane binevoitoare. Poeziile rar
de fotografii şi videoclipuri, dovadă de altruism faţă de le ascultam, dar cântările le ascultam de mai multe ori. Se
ceilalţi, că doar toţi sunt implicaţi. Să continui? Să spun întâmplă ca şi când ţi-ai trăi viaţa de mai multe ori sau în
că în excursie adolescenţii sunt împărţiţi pe grupe ce au mai multe exemplare. Retrăieşti şi retrăieşti evenimente deja
câte un lider-cap, să-i poată supraveghea mai bine. Încă „consumate” şi pentru toate acestea costându-te prezentul,
un grup pe WhatsApp. Ei au câteva aventuri împreună, da, prezentul acela puţin şi veşnic nedeajuns. Câtă vorbă pe
doar ei. În plus, mai e şi câte un grup de cântare, câte un grupuri, câte completări, aprobări sau contraziceri... prin ce
grup de rugăciune chiar. Pe grupul acela de rugăciune, „desiş” eram nevoită să trec până să ajung la acea informaţie
fiecare scrie cauze de rugăciune sau de mulţumire. de interes comun... Dar iată că aşa, gândeam eu, reuşeşti
Cele enumerate mai sus sunt doar o frântură şi sunt să-ţi cunoşti mai bine, din vorbele lor, coparticipanţii. Iar la
partea cea mai nevinovată a telefonului suprainteligent. sfârşitul zilei ce să constaţi: nu mai ai nevoie de nimic: te-ai
Iar eu deja am obosit povestind... Cei trei băieţi, după ce hrănit suficient, eşti de-acum obosit, iar dacă prin minune ţi‑ai
mi-am cumpărat acel smartphone, mi-au dezvăluit cum ei, făcut timp de puţină Scriptură, e deja prea mult. Cugetare
observându-mi amânarea faţă de achiziţia acestuia, şi-au sau meditaţie la Cuvânt e o noţiune despre care nu se poate
propus să îşi pună fiecare lunar alocaţia deoparte, urmând vorbi în lumea smartphone-urilor.
ca, după câteva luni, de ziua mea, să mi-l ofere cadou. Drag cititor, ştiu că îmi poţi da „n” idei despre cum se
Da, se fac mari eforturi pentru lucruri păguboase. În ceea poate folosi în mod chibzuit telefonul. Dar eu te rog să fii
ce mă priveşte, după aproximativ cinci luni de folosire a sincer şi să răspunzi la câteva întrebări: Timpul petrecut cu
acestui telefon, m-am decis să-l abandonez şi să-l cumpăr citirea, studierea şi meditaţiile din Scriptură depăşeşte,
pe micuţul şi prostuţul Nokia, ce stă acum singur şi liniştit, pe zi, timpul pe care îl acorzi telefonului? La rugăciune
uitat de lume şi nebăgat în seamă de nimeni. Nici să-i se aplică aceeaşi regulă? Dacă nu, te asigur că eşti pe o
încarc bateria nu are nevoie decât foarte rar. Iar stăpâna lui, cale greşită, te sfătuiesc să renunţi la el. Aşa am fost eu.
readusă de-acum în starea aceea de fericire şi mângâiere Fără să-mi fi murdărit cugetul, îmi pierdusem pasiunea pentru
ce o dă Scriptura, are timp să citească şi altceva în plus, Scriptură. Aceasta am considerat-o cea mai mare pierdere.
ceva din biblioteca ce o perioadă o părăsise. Mă mir adesea cât de puternici sunt „magneţii” telefoanelor,
Dragi copii, adolescenţi, tineri şi cititori de toate vârstele... de reuşesc să ţină cu capul în jos, preţ de zeci de minute,
ridicaţi-vă puţin ochii din telefon, concentraţi-vă la ce vă milioane de captivi în acelaşi timp... Indiferent de măsura
scriu şi ascultaţi-mă: în urma eliberării mele de acest obiect de oboseală, îi ţine treji, în timp ce la rugăciune ar adormi
„ghinionist”, pot să afirm cu certitudine că cei ce spun că imediat. Tu cum te raportezi la telefonul mobil? Dacă te crezi
smartphone-ul nu le afectează timpul de rugăciune, citire mai tare decât cum am fost eu şi reuşeşti să-ţi administrezi
şi meditaţie din Scriptură, ori nu vor să recunoască, ori au timpul cu înţelepciune, nu te felicit până nu ai un răspuns
ajuns atât de orbi încât nu îşi mai dau seama de realitatea sincer şi favorabil la întrebările ce ţi le-am adresat.
lor spirituală. Vă spun sincer, nu am folosit acel telefon pentru Dragul meu, cercetează-te bine! Analizează-te dacă nu
lucruri rele. Nu m-am uitat la niciunul din clipurile ieftine ce se cumva acel smartphone aparent nevinovat îţi ia din timpul
distribuie cu atât de multă repeziciune şi în cantităţi mari, căci de învăţătură pentru şcoală. Vezi dacă nu-ţi fură timpul de
nu am avut timp nici măcar pentru filmuleţele sau fotografiile părtăşie şi relaţionare cu cei din familie, cu prietenii, cu
în care am fost implicată. S-au descărcat, prin intermediul cei apropiaţi. Fii corect şi evaluează-te bine. Fii înţelept şi
acelor grupuri de pe WhatsApp, în acea perioadă, sute de schimbă-ţi viaţa, eliberându-te grabnic din această cursă
astfel de fotografii şi filmuleţe pe telefonul meu. Nu am avut a diavolului şi gustând din adevărata fericire, ce vine din
timp până în ziua de azi să le accesez. Dar mi-a fost suficient împlinirea voii lui Dumnezeu în viaţa ta!
să survolez doar, ca să îmi consum energia şi timpul. Multă
deşertăciune şi nebunie există în lumea smartphone-urilor... Eunicia Muraru
căci aceeaşi persoană, în acelaşi loc şi în acelaşi context,
este fotografiată de către mai multe persoane, din mai multe
unghiuri. Te trezeşti că primeşti dintr-o dată 20 de fotografii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Cărui împărat i-au dat cinste la moarte tot Iuda și
locuitorii Ierusalimului?
2. Despre cine este scris: „Se odihnea fără teamă pe
Rspunsuri Întrebări: drojdiile lui”?
1. David (1 Cronici 29:28). 3. Cine a strigat viermilor: „Voi sunteți mama și sora
2. Ahab (1 Regi 21:29), Manase (2 Cronici mea”?
33:12), ... 4. În ce împrejurare poporul a tremurat din pricina
3. Cei doi ucenici în drum spre Emaus ploii?
(Luca 24:31). 5. Care împărat a păcătuit și mai mult împotriva
4. Iosua (Iosua 1:9), Solomon (1 Cronici Domnului chiar când era la strâmtorare?
28:20). 6. Cine a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o
5. 1 Regi 18:38, 1 Cronici 21:26, ... luase cu chirie?
7. Despre cine s-a scris: „Îi place să aibă întâietatea
6. David.
între ei, nu vrea să știe de noi”?
7. Geneza 6:6, 1 Samuel 15:11, 1 Cronici
8. Care împărat s-a purtat ca un vrăjmaș cu împăratul
21:15, ...
care îi dăduse daruri?
8. Crocodilul (Iov 41:27). 9. Cine sunt cei care doresc moartea mai mult decât
9. Șemalia (Neemia 6:12). o comoară?
10. Tablele legii (Exod 32:16), Planul Casei 10. În ce împrejurare au fost uciși oameni cu o furie
Domnului (1 Cronici 28:19). care s-a ridicat până la ceruri?

(continuare din pagina 15)

Vei deveni sau nu înţelept? „Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.”
(Proverbe 1:7)

Solomon, copilul care nu vrea să ia aminte la ceea ce-i spun mama şi tata. Dacă vei fi ascultător şi vei înţelege că
părinţii şi ceilalţi învăţători care te îndeamnă să iei aminte la ceea ce Dumnezeu vrea să te înveţe, vei dovedi un început
fericit de viaţă înţeleaptă. Iată de ce: „Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.”
(Proverbe 10:1)
„Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!” (Proverbe 3:13) Te va ferici şi
pe tine înţelepciunea sau dacă respingi glasul ei, care cheamă oamenii la adevăr şi mântuire, vei fi un nefericit. Mai
târziu, şi pentru unii prea târziu, vei dori să te întâlneşti cu înţelepciunea, dar atunci lucrurile vor sta altfel. „Atunci mă
vor chema şi nu voi răspunde; mă vor căuta şi nu mă vor găsi. Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului,
pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor
lor şi se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde; dar cel ce
m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.” (Proverbe 1:28-33)
Iosif Anca

Premianți: Mandici Lidia, Meseșan Anca, Meseșan Nicoleta,


Meseșan Rut-Delia, Tomuș Debora, Tomuș Rebeca, Vaipan Dana.
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2016
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Păgânismul Creștinismul
Plăcerea se poate sprijini pe iluzie, dar aceasta Credinţa adevărată este starea în care sufletul
nu ţine mult, fericirea care durează se clădeşte trăieşte calm şi statornic, netulburat de nicio frică
numai pe adevăr. sau superstiţie sau de vreo altă emoţie păcătoasă.

Omul are nevoie de dragoste, căci zilele fără Creştinismul este Dumnezeul plecat în căutarea
iubire sunt nopţi, dar niciun om care nu L-a omului pierdut, nu invers!
întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu, care este
dragoste, nu poate iubi cu adevărat. În ce priveşte viaţa creştină, exista mulţi profesori,
dar foarte puţini posesori. Creştinismul este greu
Neopăgânismul e diferit de păgânism doar numai când este o meserie, nu un stil de viaţă.
în sensul că e o abordare post-modernă a
păgânismului antic, dar plasat într-un context Doar creştinul ieşit din comun, este cu adevărat
social şi istoric diferit. un creştin veritabil. Numai cel ce poate contrazice
răul general printr-o proprie şi puternică afirmare a
Practicanţii păgânismului nu sunt atei, ci persoane binelui merită să poarte numele de creştin.
care cred în ceva, acel „ceva” fiind zeitățile
primitive pe care oamenii îi luau drept divinitate Credinţa produce creştinismul; viaţa îl dovedeşte,
atunci când s-au îndepărtat de Dumnezeu. încercările îl confirmă, iar moartea îl încununează.

Dacă urmaşii lui Mesia vor ca noi, ateii, să credem Dacă nu te simţi la fel de aproape de Dumnezeu ca
într-un Răscumpărător, atunci să se comporte ca pe vremuri, nu te mai întreba degeaba care dintre
nişte oameni răscumpăraţi, pentru că unii folosesc voi doi v-aţi mutat.
creştinismul ca pe un autobuz, stau în el doar atâta
timp cât merge în direcţia dorită de ei. Poţi fi confucianist fără să-l cunoşti pe Confucius,
mahomedan fără să-l fi cunoscut pe Mahomed şi
Fără Dumnezeul creator şi Mântuitor omul budist fără să-l cunoşti pe Buda, dar nu poţi fi
rămane un biet animal raţional şi vorbitor, care creştin dacă nu te-ai întâlnit personal cu Hristos!
vine de nicăieri şi merge spre niciunde.
Am auzit despre muribunzi care au zis: regret că am
Omul fără Dumnezeul adevărat este o creatură fost un alcoolic, că am fost un ateu, că am fost un
ignorantă care face prostia să venereze ceva ce agnostic, că am fost păcătos, dar n-am auzit încă de
poate fi văzut şi pipăit. nimeni care să fi spus pe patul morţii: „Îmi pare rău
că am trăit o viaţă creştină.” Şi ceea ce spunem pe
Păgânismul clasic presupune închinare la idoli; patul morţii este singurul lucru care contează.
păgânismul practic este o viaţă fără Dumnezeu, mai
exact a nu-L vrea, a nu-L recunoaşte pe Dumnezeu. „Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de
„Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu
adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.”
fără lege.” (2 Cronici 15:3) (Psalmul 73:28)
„Astfel, deci, fiindcă suntem de neam din „Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este
Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de
este asemenea aurului sau argintului sau pietrei moştenire!”
cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.” (Psalmi 33:12)
(Fapte 17:29)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...
Lacrima
„Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor”
(Apocalipsa 7:17b)

Corpul uman este o minunată creație divină,


ce cuprinde multe mistere și cu cât studiem mai
îndeaproape și încercăm să descoperim mai multe,
ne minunăm de înțelepciunea Creatorului nostru
care nu poate și nu va putea fi niciodată înțeleasă și
cuprinsă pe deplin de mintea omenească.
Lacrima face și ea parte din structura corpului
uman și, deși ni se pare o banalitate, un simplu cum un burete umed împrăştie apa pe suprafaţa
lichid care ne umezește fața în întristare, durere unei table. Al doilea motiv al producerii lacrimii
și suferință, totuși, aceasta are un rol important este ca și reflex, pentru curățarea ochiului atunci
și nu este lăsată în ochii noștri la întâmplare, ci când sunt introduse impurități sau afară este vânt,
este așezată acolo de însuși Dumnezeu, fiind o fum, lumină puternică, strănutăm, tușim intens sau
componentă esențială pentru o vedere sănătoasă și curățăm ceapă. Mai există lacrimile emoţionale, care
corect funcțională. Fără lacrimă, văzul nu ar exista! se produc din cauza emoțiilor puternice pe care le
Fiecare lucru creat de El este o binecuvântare, simte omul: durere, suferință, bucurie, timiditate,
are un scop anume, la fel și lacrima are un scop etc. Cercetătorii spun că lacrimile emoționale sunt
important si este o binecuvântare pentru ochi și diferite de celelalte tipuri de lacrimi, având o
pentru întreaga ființă umană. compoziție care prin eliminare reduc sentimentele
Lacrima este secreția lichidă a glandelor de tristețe și supărare, aşa se explică faptul că de
lacrimale și are rolul principal de a curăța globul cele mai multe ori, după ce plângem ne simţim
ocular atunci când sunt introduse impurități și de mai liniştiţi, iar starea psihică şi emoţională se
a-l umezi în permanență prin clipire. Atunci când îmbunătățește.
lacrimile sunt secretate într-o cantitate mai mare, Biblia aminteşte în multe contexte cuvântul
ele se scurg peste pleoape, pe obraji. Glandele „lacrimi”: lacrimi de stăruinţă (2 Regi 20:3), lacrimi
lacrimale se găsesc în colțul extern al ochiului și de suferinţă (Psalmul 102:9), lacrimi de căinţă
își evacuează secrețiile prin două canale: unul (Luca 7:44), lacrimi de despărţire (Fapte 20:37-38),
care se deschide în interiorul ochiului, care mai etc. De asemenea, Biblia spune că lacrimile nostre
apoi lăcrimează, iar celălalt în fosele nazale, fiind sunt „colectate” de Dumnezeu. David se ruga:
înghițite sau devenind parte a fluidelor nazale. „pune‑mi lacrimile în burduful Tău; nu sunt ele
Lacrima este compusă din trei straturi: stratul scrise în cartea Ta?” (Psalmul 56:8b). Ca oameni, ne
exterior, un strat uleios care împiedică lacrimile confruntăm adesea cu unele situații care ne rănesc
să se evapore repede; stratul mijlociu, un strat și produc în inima noastră durere, astfel ochii noştri
apos și stratul interior, un strat mucos. Atunci varsă lacrimi. Dumnezeu însă nu disprețuiește o
când intervine un dezechilibru, privind cantitatea inimă mâhnită, ci ascultă suspinele noastre însoţite
acestor componente, ochii se usucă, iar creierul de lacrimi. Să venim cu problemele, întrebările şi
răspunde la aceasta preluând controlul, produce apă suferințele noastre înaintea Lui, deoarece lacrimile
suplimentară, care va duce la formarea lacrimilor, vărsate în rugăciune înaintea Domnului nu sunt
rezolvând astfel problema. Glandele lacrimale pierdute. Când El va considera că s-au scurs destule
secretă aproximativ 150-300 ml lacrimi pe zi, fie că lacrimi pentru a ne păstra curat „ochiul credinţei”,
omul plânge sau nu. va interveni şi va aduce vremea veseliei, căci este
Există trei tipuri de lacrimi: lacrimi bazale care scris: „Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu
asigură văzul (dacă ochiul nu ar fi umezit cu lacrimi cântări de veselie.” (Psalmul 126:5)
s-ar usca și nu am mai putea vedea). Fiecare clipire
împrăștie lacrimile pe toată suprafața ochiului, aşa Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”