Sunteți pe pagina 1din 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 10

12. Începutul trufiei omului este să se depărteze de Domnul


și să-și abată inima de la Cel care l-a creat.
13. Căci trufia este începutul păcatului și cel care stăruie
în ea dezlănțuie noian de spurcăciune. De aceea Domnul a pag. 3
făcut de pomină nenorocirile lor și i-a nimicit cu totul. Un orar înțelept – Învățătorul
14. Domnul a răsturnat tronurile cârmuitorilor și i-a așezat
în locul lor pe cei blânzi. pag. 4
15. Domnul a smuls rădăcinile neamurilor și i-a răsădit în
locul lor pe cei smeriți.
Știri internaționale despre creștini –
16. Domnul a dat peste cap țările neamurilor și le-a nimicit Bogdan Fereșteanu
până la temeliile pământului.
17. Le-a scos dintre oameni și le-a adus la pieire, a șters de pag. 5
pe fața pământului amintirea lor. A-B cartea Cronicilor – David Barac
18. Trufia nu a fost creată pentru oameni, nici pornirea Cune sunt? – Naomi Meseșan
mâniei pentru cei născuți din femei.
19. Care seminție este vrednică de cinstire? Seminția Cine sunt și cui i-am slujit? Ce au văzut în zori? –
omului! Maria Țeudan
Care seminție este vrednică de cinstire? Cei care se tem de
Domnul! pag. 6-7
Care seminție este nevrednică de cinstire? Seminția Cine sunt eu? – Emanuel & Denisa Vișovan
omului!
Care seminție este nevrednică de cinstire? Cei care încalcă Încredere – Camelia Dumitraș
poruncile! Popasuri în pustiu
20. Cârmuitorul este premărit în mijlocul fraților [săi], iar Femei din Biblie de la A la Z – Lorena Atudoroae
cei ce se tem de Domnul – în ochii Lui.
21. Frica de Domnul este începutul primirii [la Dumnezeu], pag. 8
iar împietrirea și trufia sunt începutul lepădării.
22. Fie cel bogat, fie cel preamărit, fie cel sărac – mândria
Început de drum – Extras din cartea „Urmează-mă!”
lor [să fie] frica de Domnul! de Alexandru Gula
23. Nu este drept să ocărăști pe săracul iscusit și nu se
cuvine să lauzi pe bărbatul păcătos. pag. 10
24. Căpetenia, judecătorul și principele vor fi preamăriți, Daniela – Draga Ujeniuc
dar niciunul dintre ei nu este mai mare decât cel care se
teme de Domnul. pag. 13
25. Pe sluga înțeleaptă o vor sluji oameni liberi și bărbatul
știutor nu va cârti.
Nepotul lui Pavel – Predicatorul
26. Nu face pe înțeleptul atunci când îți faci datoria și nu te
pag. 14
făli la vreme de strâmtorare.
27. Mai bun este cine lucrează și are cu prisosință de toate, Fiți atenți la ceea ce vi se spune! – Rozi Leahu
decât cine se plimbă fălindu-se, dar e lipsit de pâine.
28. Fiule, fii mândru cu modestie de tine însuți și prețuiește- pag. 15
te după vrednicie!
29. Pe cel care va păcătui împotriva sufletului său, cine-l va
La colindat... – Sebastian Copil
prețui? Cine-l va lăuda pe cel care-și face [el însuși] viața
de ocară? pag. 16
Explicându-L pe Dumnezeu • Să dai când contează

pag. 17
Septuaginta, vol. 4/II Ce cauți? Găsești! – Iosif Anca
Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 18
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Răspunsuri, întrebări
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 19
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Nerecunoștința / Recunoștința
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.
Luna – Laura Leahu

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”


(Coloseni 3:16)

Un orar
înţelept
dacă am fi pe patul unui spital sau în închisoare, tot am avea
libertatea de a vorbi sau cel puţin de a gândi ceea ce vrem noi.
Apropo, care vă este orarul gândurilor? La ce vă gândiţi mai
întâi când vă treziţi? Dar seara înainte de a vă culca? Aveţi în
orar ceea ce recomanda psalmistul pentru a fi fericiţi: „ Ferice
de omul care... îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi
noapte cugetă la Legea Lui!” (Psalmul 1:1-2) Un astfel de om
este atent cu orarul şi „nu se duce la sfatul celor răi, nu se
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor
batjocoritori!”
Cartea Proverbele prezintă o femeie de lăudat care reuşea
să facă multe lucruri într-o zi pentru că avea un orar înţelept.
„Ea se scoală când este încă noapte.. şi împarte lucrul de peste
zi slujnicelor sale.” (Proverbe 31:15) Iată câteva recomandari
practice pentru orarul vostru zilnic:
1. Nu lăsaţi să treacă nicio zi fără să aveţi un timp în care
să citiţi în Biblie şi în funcţie de timp şi în alte cărţi cu învăţătură
sfântă pentru a vă sistematiza cunoştinţele biblice. Recomand
şi cărţi de istorie creştină care să vă ajute spiritual prin a
vedea felul în care Dumezeu Și-a continuat lucrarea sfântă din
generaţie în generaţie şi a adunat oameni pentru Împărăţia Lui.
Pe toţi aceşti sfinţi îi vom întâlni la revenirea Domnului Isus
Hristos. Chiar dacă aveţi cu familia un orar de lectură biblică,
puteţi să-l suplimentaţi cu lectură individuală.
Sunteţi mulţumiţi cu orarul şcolar? Sau aţi vrea ca 2. Stabiliţi un timp pentru rugăciune în care să-I „povestiţi”
pauzele să fie mai lungi şi să fie mai multe ore de sport decât de lui Dumnezeu toate problemele voastre ca la tatăl şi mama
matematică? Dar la şcoală nu voi faceţi orarul, aşa că va decide vostră, ca la cel mai bun prieten. Mai introduceţi şi pe parcursul
corpul profesoral în funcţie de legile educaţiei şi programele de zilei, în orar, rugăciuni în gând. Vă puteţi ruga Domnului să vă
învăţământ. Dar orarul de acasă pe care vi-l fac părinţii, zi de dea înţelepciune să pricepeţi uşor lecţia sau să puteţi rezolva o
zi, cu sau fără consultarea voastră prealabilă, sunteţi bucuroşi? problemă. De asemenea, este foarte sănătos pentru minte şi
Ce modificări aţi dori să fie făcute acestui orar, cu teme, masă, pentru trup să vă rugaţi seara înainte de a vă pune în pat şi chiar
recreere, somn etc? după ce v-aţi pus în pat, să meditaţi la Dumnezeu şi la lucrurile
Cum vă faceţi voi orarul, când aveţi dreptul să vă rânduiţi sfinte sau să vă rugaţi în gând.
activităţile, fără să decidă profesorii sau părinţii? Vă amintiţi 3. Încadraţi ceva timp în orarul vostru pentru a vă ajuta
de zile în care timpul vostru liber a trecut fără să vă fi ales cu familia la treburi: în bucătărie, cu frăţiorii mai mici, îngrijindu-i
ceva concret realizat? Ce să mai spun de orarul de somn! Aţi sau ajutându-i la teme, în grădină etc. Dumnezeu vă va răsplăti
păţit vreodată ca leneşul, care s-a trezit, dar zicea: „să mai dacă munciţi cu toată inima, ca pentru El. Gândiţi-vă că şi alţii,
dorm puţin” (Proverbe 6:10) şi până la urmă a mai rămas o în special părinţii, au muncit mult pentru voi.
oră sau două în pat, fără să te fi odihnit cu adevărat, fără un 4. Faceţi-vă timp pentru recreere, în natură, sau cel puţin
vis important şi în întârziere pentru toate activităţile din acea într-un apartament aerisit. Mişcarea în aer liber. cu jocuri
zi? Somnul este necesar sănătos, dar după un orar înţelept. recreative, de pasiune şi chiar de formare profesională este
Culcaţi-vă seara la vreme, pentru a vă putea deştepta pentru necesară. Preferaţi mişcarea în locul jocurilor pe telefon şi
activităţile zilei, căci: „cine doarme în timpul seceratului este un computer.
om care face ruşine.” (Proverbe 10:5) Este timp pentru toate, 5. Dacă este necesat să lucraţi pe computer fiţi foarte
dar nu fiţi pe internet ca „atenienii şi străinii, care stăteau în atenţi să nu vă facă orarul site-urile pe care intraţi. Încercaţi
Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună voi să cronometraţi cât staţi pe internet, pentru a nu afecta
sau să asculte ceva nou.” (Fapte 17:21) Nu acceptaţi ca oricine celelalte activităţi din orar.
să vă facă orarul ca levitul, care a pierdut câte o zi pentru o În concluzie, rugăciunea, cercetarea Scripturilor, care se
masă, „în urma stăruinţelor socrului său”. (Judecători 19:7) asociază bine cu cântări, să aibă loc de cinste în orarul zilnic,
Să recapitulăm. Nimeni nu poate să-şi facă singur orarul pe lângă şcoală şi activităţi gospodăreşti. Cât priveşte timpul
pentru toată viaţa. Chiar dacă aţi fi un Robinson Crusoe pe o de joacă, atenţie la telefon şi computer că acestea vă consumă
insulă. Şi acolo aţi depinde de noapte, de ploaie, de temperatură timpul şi vă obosesc mintea fără mare folos. Preferaţi natura
etc. În viaţa de toate zilele depindem de familie, de instituţiile în în locul ecranului, imaginea este reală şi mult mai bogată şi
care învăţăm sau lucrăm, de anotimpuri, de boli, de societatea sănătoasă.
în care trăim şi de multe altele. Şi totuşi, avem cotă parte de Fiţi înţelepţi!
libertate pentru a decide ce vom face într-un anumit timp. Şi Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Împușcături mortale Când părinții abuzivi au înțeles că niciuna din aceste


pedepse nu au putut slăbi credința lui Sonxi, ei au amenințat că
trase de motocicliști o vor forța pe tânăra adolescentă înspre o viață de prostituție.
În consecință, ea a fugit de acasă și a fost în final dezmoștenită
de părinții ei. Organizația Vocea Martirilor s-a alăturat din acel

moment fetei părăsite, făcând posibil ca ea să urmeze un curs
Un bătrân devotat al bisericii din Sultan Kudarat, de croitorie, iar mai pe urmă, cu ajutorul necesar, să urmeze o
Fillipine, a fost ucis în mod brutal de doi oameni pe 11 școală biblică.
septembrie. Martorii spun că Perfecto Padilla, de 52 de Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi Sonxi împărtășește cu
ani, se odihnea în fața casei lui într-un hamac când doi entuziasm credința ei și e implicată în instruirea de noi profesori
bărbați musulmani militanți au venit pe motocicletele creștini. Fie ca El să binecuvânteze în chip minunat viața și slujirea
lor și au început să tragă. Perfecto a fost lovit de șapte ei, oferindu-i mai multe oportunități de a ajunge la alții și - la
gloanțe în piept, coapsă și alte părți ale corpului. timpul potrivit - chiar la familia ei nemântuită.
Atacatorii au părăsit repede locul acțiunii.
Fata lui Perfecto, Naomi, a alergat la tatăl ei rănit, Sursa: icommittopray.com
plângând și strigând după ajutor. Un pastor se afla în 29 Septembrie 2016
apropiere, în vizită la un membru al bisericii, când a auzit
țipetele și a venit imediat să ajute. Observând gravitatea
rănilor lui Perfecto, Pastorul William a împrumutat
o tricicletă așa încât să îl poată duce imediat la spital, Tânără proaspăt convertită stă fermă
dar rănitul a murit pe drum. Perfecto este păstrat în în picioare în ciuda acuzațiilor
memorie pentru devotamentul său față de biserică,
și pentru dorința ca mai mulți oameni să ajungă să Îl
cunoască pe Cristos. Leah ține în mâini o Biblie nepaleză.
Cei doi copii ai lui Perfecto, Naomi,(12) și Joseph, Lui Leah, o fată de 15 ani dintr-o zonă rurală din Nepal, i
(10) au rămas acum fără părinți. De când mama lor a s-a spus că a ei credință creștină a fost cauza bolii tatălui ei. Deși
plecat să lucreze peste hotare cu mulți ani în urmă, ei familia lui Leah s-a opus la început convertirii ei la creștinism,
au pierdut legătura cu ea. Tovarășul nostru de slujire din tânăra a rămas neclintită în credința ei în Cristos, mergând pe jos
acel loc s-a îngrijit de ei imediat după ce a fost informat în jur de patru sau cinci ore pentru a lua parte la serviciile bisericii
de tragedie. împreună cu alți credincioși.
Mulțumim că vă alăturați nouă în rugăciunea ca Din fericire, membrii familiei lui Leah arată acum deschidere
Naomi și Joseph, care sunt adânc îndurerați de tragica spre Evanghelie, mergând și ei cu ea la biserică. Vă rugăm să
pierdere a tatălui lor iubitor, să experimenteze grija vă rugați ca și ei să își dedice din toată inima viețile Domnului
plină de compasiune, alinarea și asigurarea Tatălui lor alăturându-i-se lui Leah prin a deveni martori puternici pentru
Ceresc, care dorește cu înfocare să le împlinească toate credința creștină.
nevoile. Rugați-L să le întărească credința, astfel încât,
pe măsură ce cresc și se maturizează, să fie în stare să „Să nu uităm: suntem o biserică în călătorie, supusă
continue moștenirea spirituală a tatălui lor decedat. neînțelegerii și persecuției; dar o biserică umblând senină,
deoarece poartă forța dragostei.”
Surse: Vocea Martirilor Australia, Release Oscar A. Romero
International
29 Septembrie 2016 Surse: Creștin Azi, The New York Times
06 Octombrie 2016

Tânără creștină persecutată Folosit cu permisiune de Bogdan Fereşteanu


instruiește acum profesori
O tânără femeie creștină care a fost dezmoștenită de
părinții ei din cauza credinței, vizitează acum bisericile din Laos
pentru a-i instrui pe învățătorii de școală duminicală. După ce a
devenit creștină la vârsta de 14 ani, Sonxi a fost bătută de părinți,
nu i s-a dat de mâncare și a fost închisă în camera ei – toate
acestea în încercarea de a o împiedica să meargă la biserică.

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A
1. A-B Cartea
2. „Cronicilor”
3.
1. Învăţător cu un duh înfocat
4. 2. Ucenic din Damasc ce a interacționat cu Pavel
3. Vistiernic al unei cetăți, colaborator al lui Pavel
5. 4. Locul de înmormântare a judecătorului Elon, din Zabulon
5. „Dumnezeul care mă vede”
6. 6. Numele pârâului unde au fost înjunghiați prorocii lui Baal,
pe vremea lui Ilie
7. 7. Material pentru tencuirea zidurilor
8. A doua cartea a Pentateuhului (art)
8. 9. General propus de David în locul lui Ioab
10. Fiul lui Levi
9.
11. Localitate unde trăia o vrăjitoare, pe vremea lui Saul
12. Cel mai important idol al Moabului
10.
David Barac
11.

12.

B
Cine sunt și cui i-am slujit?
Ce au văzut în zori?
Cine sunt?
Când stăpânul m-a sădit,
Își poartă puii pe penele lui __________________ Dimineața s-au trezit,
Aripa lui bate cu veselie _____________________ De îndată am umbrit.
În gura lui s-a găsit o rublă ___________________ Fără gând că spre-asfințit,
Pentru el, fierul este ca paiul _________________ Nu am trăit cât trebuia,
Au mâncat tot ce lăsase piatra ________________ Viața mulți n-or mai avea,
Își bate joc de frică _________________________ Era pildă viața mea.
Blestemat să mănânce țărână ________________ Că sabia le-o mânca.
Are oase ca niște țevi de aramă _______________ Și atunci când am murit,
Își așază locuința în stânci ___________________ Ceilalți sunt israeliți,
Râde de zarva popoarelor ___________________ Un păcat s-a săvârșit.
În trupul lui a fost un roi de albine ____________ Au luptat și-au biruit.
A ieșit afară din pricina căldurii _______________ Pentru mine a jelit,
Și de vreți acum să știți,
Naomi Meseșan Cel căruia i-am slujit.
Nu e greu, că-s biruiți:
„Hai la pradă...!
Maria Ţeudan

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Cine sunt eu?


Încredere
Fii încrezător în Mine,
Îţi promit că va fi bine!
La durere şi la greu
1. Când în lume am venit Numai eu ce am rostit Te voi sprijini mereu,
Împăratu-a poruncit Dumnezeu a împlinit Al tău Tată, Dumnezeu!
Atât eu și mulți copii Adevărul cel curat
Să fim chiar uciși de vii. Niciodată detronat. Nu te bizui pe tine,
Dar mămica credincioasă Ai încredere în Mine!
Nu a fost deloc fricoasă 8. Când am scris în a mea carte Nu te voi dezamăgi,
Și când am făcut trei luni Am zis „vai” la toți în parte, Când la Mine vei privi.
M-a-ncredințat în brațul Lui. Dar când L-am văzut pe El Nu te teme, tu fii tare,
El a fost de-atunci cu mine, Am zis „vai” de felul meu. Sunt cu tine-n încercare!
Călăuză în pustie, Dar atunci s-apropiat,
Gură pentru tot poporul C-un cărbune-a curățat Nu uita, copilul Meu:
Ce spunea Izbăvitorul. Buzele și gura mea Eu te sprijinesc mereu!
Dar pentru o neascultare C-am zis: „Vai de starea mea.” Chiar de treci şi prin cuptor,
L-am supărat pe El tare Eu îţi vin în ajutor!
Și mi-a spus atunci sentința 9. Eu am fost proroc mai mic Chiar de treci prin suferinţă,
C-am pierdut făgăduința. Și de Dumnezeu sortit, Eu încerc a ta credinţă;
Să vestesc vremea din urmă Lângă Mine vei vedea,
2. Eu aveam părul bălai Când El va sorta din turmă Ce mare-i puterea Mea!
Eram fiul lui Isai Robi și roabe, fii și fiice
Și de mic eram în slujbă Chiar și de bătrâni el zice Nu te îndoi vreodată,
Ca să pasc a noastră turmă. C-al Său Duh El va lăsa Tu-mi eşti fiu, iar Eu sunt Tată;
Și-a lui slujbă vor purta Din ţărână te-am creat,
3. N-am fost mare în statură Să vestească viitorul Te iubesc şi am vegheat
Dar am luptat peste măsură Să-nțeleagă tot poporul. Ca să poţi vedea că Eu
Câștigând victorii multe Nu te voi lăsa la greu!
Doborând viteaz cât munte. 10. N-am venit în astă lume
Îmbrăcat în in subțire Eu îţi ştiu a ta dorinţă,
4. Nimeni n-a mai fost ca el Ci-am venit ca în pustie Neputinţa şi credinţa,
Ascultat pentru un țel Să vestesc a lui venire. Îţi cunosc puterea ta
Căci de popor îi păsa Ai răbdare, vei vedea
Și a zis cu vocea sa: 11. Chiar dacă am fost curat Că prin Mine-ai biruinţă
„Harul tău mult va conta Am vrut s-o las pe neașteptat` Căci iubesc a ta fiinţă!
Dă-mi înțelepciunea ta Chiar de eram și logodit
Ca să judec tot poporul Când am văzut ce s-a ivit. Te-ntăreşte tu acum,
Cum vrei tu, Stăpânitorul.” Că cea ce-mi era aleasă Eu sunt veşnic, blând şi bun,
Și urma a-mi fi mireasă Dar Eu aspru pedepsesc,
5. Dumnezeul ce-L iubesc Prin Duhul Sfânt a zămislit Pe cei care Mă hulesc
Ca proroc El m-a ales Și-un copil mi-a dăruit. Şi care-au uitat că Eu
Și-a închis în vremea mea Sunt eternul Dumnezeu !
Cerul Său și ploaia Sa. 12. Cel ce spune un cuvânt
M-a umbrit prin Duhul Sfânt Dar pe tin’ te voi păzi,
6. Am făcut din casa mea Și-am rămas însărcinată Pân’ la cea din urmă zi;
Han pentru odihna ta, Cum vestise El odată. Şi pe tin’ te voi lua
Tu m-ai binecuvântat 13. În Legea ce-a fost lăsată În împărăţia Mea .
Și-un copil am căpătat. S-a spus clar de a mea soartă Eşti copilul Meu iubit,
C-o să vin din cerul sfânt M-ai slujit pân’ la sfârşit
7. Un duh ce s-a coborât Și-o să-nvii dintr-un mormânt. Eu cununa îţi voi da
Pe proroci i-a amăgit Şi vei sta la dreapta Mea !
Ca să spună o minciună Emanuel & Denisa Vișovan
Că va fi victorie bună Camelia Dumitraş

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Popasuri în pustiu
Unește ce se potrivește iar apoi pune în ordine cronologică!

primesc pentru prima dată pâine din ceruri


Mara Dumnezeu vorbește copiilor lui Israel și le dă porunci
Cades între Migdol și mare
Pustiul Sin Moise și copiii lui Israel cântă o cântare
Sucot Domnul face să sufle un vânt care aduce prepelițe
Iordan, câmpia Moabului primul popas
Hațerot Domnul face să tâșnească apă din stâncă
Elim Moise zidește un altar
Pi-Hahirot poporul aprins de poftă este lovit de o mare urgie
Pustiul Sinai Balaam binecuvântează poporul Israel
Muntele Hor sunt trimise 12 iscoade în țara Canaanului
Refidim Maria stă 7 zile afară din tabără fiindcă are lepră
Marea Roșie Eleazar este făcut preot în locul tatălui său
Chibrot Hataava Edom refuză să-i lase pe evrei să treacă prin ținutul său
Pustiul Paran este transformată apa amară în apă dulce
sunt 12 izvoare și 70 de finici

Femei din Biblie de la A la Z

1. A potolit mânia unui împărat prin înțelepciunea ei.


2. Roaba Rahelei, mamă a doi fii ai lui Iacov.
3. Împărăteasă a Etiopiei.
4. Judecătoare și prorociță în Israel.
5. Mamă ce a avut o credință neprefăcută influențându-și astfel și fiul.
6. Diaconiță din Biserica Primară.
7. A fost luată de soție de un proroc la porunca Domnului, deși era o femeie imorală.
8. Una dintre prorocițele din regatul lui Iuda.
9. A ajutat la izbăvirea poporului Israel de canaaniţi, răpunându-le comandantul.
10. O femeie temătoare de Dumnezeu, de profesie vânzătoare de purpură.
11. Fiica cea mai mare a regelui Saul.
12. Datorită întristării, a dorit să i se schimbe numele.
13. Una din cele două nurori moabite care și-a iubit soacra foarte mult.
14. A fost o femeie care întrista adeseori o altă femeie.
15. Femeia ce slujea în noaptea eliberării lui Petru din închisoare.
16. O femeie care a murit pentru că L-a mințit pe Duhul Sfânt.
17. Una din cele două moașe de ale evreilor în Egipt.
18. O femeie care ajuta pe cei săraci făcându-le haine.
19. O femeie din Israel care a avut trei băieți viteji în oastea lui David.
20. Predecesoarea reginei Estera.
21. Soţia lui Haman.
Atudoroae Lorena

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

ÎNCEPUT DE
DRUM

Î
n anul 1938 pe şantierul autobazei din Liubar, a sosit
fratele Sidor. El a fost plin de Duhul Sfânt. Domnul i-a
dscoperit „că este nevoie de el în localitatea noastră,
pentru ca oamenii să se întoarcă la Domnul. Sidor nu
a vrut să meargă. Atunci Domnul i-a spus: ,,Dacă nu
vrei să mergi de bunăvoie, vei fi dus obligatoriu.
Sidor a fost cizmar de meserie. În magazine,
în timpul războiului nu găseai încălţăminte,
iar folosirea pieilor de la animale era strict
interzisă. Toate trebuiau predate la stat.
Sidor mai făcea rost de piei şi confecţiona
încălţăminte în secret. Într-o zi, a venit un
control pe neaşteptate şi l-au găsit lucrând. Când l-a întrebat a să trăiască în cinste şi sfinţenie. Conducerea ştia de el şi odată
cui este pielea, el a răspuns: „Dacă-i la mine, înseamnă că-i a cu începerea războiului, căuta să se descotorosească de el.
mea.” L-au arestat şi l-au osândit la trei ani de muncă silnică, Dumnezeu îi descoperă acest lucru, dar îi spune, că acest lucru
la noi în localitate. A început să frecventeze adunările noastre chiar se va întâmpla, precizând ziua şi ora. Sidor a primit acest
şi Dumnezeu în urma rugăciunilor lui, boteza cu Duhul Sfânt. lucru cu credinţă şi seninătate. La vremea hotărâtă, el a făcut
Biserica se înmulţea văzând cu ochii. În acei trei ani, s-au baie, s-a îmbrăcat ca pentru călătorie, şi-a luat bun rămas de la
înfiinţat zece biserici în raionul nostru. Poporul Domnului era soţie şi copii, anunţând pe toţi că pleacă. Chiar atunci au intrat
plin de smerenie, de frică şi de dragoste. în casă, doi kaghebişti şi i-au spus să-i urmeze. După ce s-au
Trei ani au trecut, Sidor vroia să plece acasă, însă şefii depărtat un pic, i-au zis: „Credem că te-ai rugat suficient pentru
nu i-au dat voie. A trecut o lună, două, trei, aceeaşi situaţie. Hitler şi ai strâns tot felul de bandiţi. Ajunge!” Şi l-au împuşcat.
Atunci, el a început să se roage Domnului, ca să fie lăsat să Biserica nu ştia nimic. Mult mai târziu, când fraţii au văzut
plece. Domnul i-a vorbit astfel: „Nu şefii sunt de vină că tu stai că lipseşte cam de multă vreme s-au dus pe jos să vadă, ce
aici, ci poporul meu se roagă, ca să mai rămâi cu ei. Eu, Domnul, mai face. Au aflat de la nevasta lui cele întâmplate şi, cu mare
care ascult rugăciunile copiilor mei, lucrez la inima şefilor tăi, durere, s-au întors şi au povestit bisericii cele întâmplate. A fost
ca ei să nu te lase. Atunci eu, zicea Sidor, m-am adresat bisericii o adevărată tragedie, deorece biserica a rămas fără păstor şi
cu rugămintea să mă lase să plec acasă, la nevastă şi la copii şi nu era printre fraţi nimeni să-i poată ţine locul. Erau doar acele
le-am promis că îi voi vizita cu regularitate. Atunci biserica s-a două surori ce umblau cu Sidor. Dumnezeu le-a binecuvântat şi
rugat, l-au binecuvântat şi el s-a dus la şefi. Aceştia, fără nici un le-a umplut cu Duhul Sfânt. Le-a dat înţelepciune şi ele vorbeau
comentariu, i-au semnat plecarea. poporului cum să se păstreze în sfinţenie. Se adunau în cercuri
Sidor şi-a ţinut promisiunea, dar era foarte greu să-i de rugăciune şi prin ele, Dumnezeu descoperea taine şi îi
adune pe toţi într-un loc. Lucra împreună cu două surori, care îndruma. Greutatea bisericii a căzut pe spinarea lor. Cele două
se străduiau să fie de folos. Ele se rugau împreună cu fratele surori în Domnul erau, Iustina, de 36 de ani şi Nadia, de 42 de
Sidor şi au fost martori la multe lucrări efectuate de Duhul ani. Amândouă erau văduve, ele au lăsat totul şi umblau din
Sfânt. Sidor era uns cu Duhul Sfânt şi avea o credinţă vie. El trăia cetate în cetate la adunări şi întăreau pe fraţi. Dumnezeu le-a
şi lucra prin credinţă. Când se duceau la câte o adunare unde se binecuvântat activitatea şi numărul fraţilor creştea.
ştia că fraţii se adună greu, din lipsa mijloacelor de transport, Era nevoie de un bărbat slujitor, care să facă lucrarea
el totdeauna zicea: ,,Hai să-I spunem acest lucru Domnului, El Domnului în adunări. Fraţii au pus înaintea Domnului pe Petru
poate să rezolve orice”. Şi până ajungeau ei la locul întâlnirii, Hrebenciuc, unul dintre primii întorşi la Domnul şi, după ce au
adunarea era plină. primit răspuns afirmativ din partea Domnului, l-au investit în
Fratele Sidor era ca ochiul Domnului. Ştia tot despre această lucrare. Mulţi oameni au crezut şi au vrut să primească
fiecare om, îi descoperea Domnul tot. Se uita la om şi-i spunea botezul, printre ei, eram şi eu. Toţi doream să facem legământ
tot ce s-a petrecut în viaţa lui, în ce stare este acum şi ce va cu Dumnezeu; imediat ce s-a topit gheaţa pe râu, au fost botezaţi
fi cu el în viitor. Acest lucru îi întărea pe fraţi şi fiecare căuta în jur de 100 de persoane.

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Erau vremuri de cruntă sărăcie. Ca să supravieţuiască, cântări duhovniceşti în limbi noi. Biserica din
oamenii erau nevoiţi să fure de la C.A.P. Numai pocăiţii nu se localitatea noastră a ajuns la 120 de suflete,
atingeau de nimic ce nu era al lor. Dumnezeu purta de grijă, era aşa de aglomerat că toţi stăteam în picioare
ca niciunul să nu se culce flămând. Duminicile le petreceau şi coriştii şi predicatorii. Cina Domnului era
în post şi rugăciune; slăveau pe Dumnezeu, pentru că le-a seara, toţi aduceau ce aveau mai bun de
dăruit mântuire. Într-o duminică, câţiva fraţi s-au dus în acasă în cinstea Domnului şi după cină, era o adevărată masă
localitatea vecină la adunare. În timpul slujbei au intrat în casa de dragoste. În timpul mesei şi după, se cânta mult spre slava
de rugăciune reprezentanţii puterii şi au ordonat, imediat să lui Dumnezeu. La adunare veneau toţi credincioşii, lipseau doar
întrerupă slujba şi să meargă la muncă. Ei au răspuns, că nu mamele cu copii mici şi bolnavii. Adunările se ţineau duminica
pot să facă acest lucru, pentru că după credinţa lor, duminica dimineaţa şi seara, când se slujea cu rugăciuni, cântări şi predică,
este ziua Domnului şi că ei în această zi, nu fac nimic altceva, iar sâmbătă, miercuri şi vineri numai seara când nu se predica
decât laudă pe Dumnezeu, în plus, ei aici sunt doar oaspeţi, au nu se cânta, ci doar se rugau. Un frate ieşea şi anunţa pentru
venit să-şi viziteze fraţii. Atunci, pe localnici au început să-i ce se vor ruga şi rugăciunea ţinea 1,5-2 ore. După încheierea
bată, iar pe toţi ceilalţi, i-au arestat. Cei arestaţi au fost rugăciunii, nu se grăbea nimeni să plece, se discuta, se mai
18 oameni. I-au dus pe toţi la centru, unde i-au bătut cânta câte o cântare, iar dacă era descoperire, o explicau.
cu bice, apoi aruncau apă peste ei, îi scoteau afară Într-o seară, a fost următoarea descoperire: „,O nouă
în frig. I-au scos în stradă, le-au dat mături şi au încercare vine peste poporul meu, veţi fi loviţi de boală.” Foarte
zis, că dacă vor mătura măcar o oră, o să le dea curând, toţi credincioşii au fost loviţi de o boală necunoscută.
drumul acasă. Două surori au luat măturile şi Nişte bube urâte au apărut pe palme, coate şi la unii şi pe faţă. Cel
au început să măture. Peste câteva minute, mai mult au fost afectaţi tinerii. Nici un membru nu a fost lăsat
au fost lăsate să plece. Pe ceilalţi, care au pe dinafară, toţi au avut bube. Dacă vreunul dintre credincioşi
refuzat să lucreze, au început să-i bată şi locuia în casă cu necredincioşi, cei necredincioşi nu erau
mai tare. I-au ţinut închişi zece zile. contaminaţi. Ei erau curaţi. Ştiind că aceasta vine de la Domnul,
Duminica următoare i-au scos pe nu ne duceam la medic, iar cei ce s-au dus, au fost afectaţi şi
toţi în piaţă, unde au pregătit dinainte spânzurătorile şi le-au mai tare. Mie mi-au apărut pe palme şi pe coate, aşa că, nu
zis, că dacă renunţă la credinţa lor, scapă. Au fost întrebaţi pe puteam lucra nimic; citeam Cuvântul şi mă rugam. Îi mulţumesc
rând şi fiecare, când răspundea că nu renunţă la credinţă, era lui Dumnezeu pentru acea perioadă. Atunci m-am îmbogăţit
dus sub spânzurătoare. Slavă Domnului, niciunul nu a renunţat sufleteşte. Aveam timp să mă întâlnesc cu fraţii, care aveau mai
la credinţă. Atunci, un jandarm a venit şi a spus că se schimbă multă experienţă şi acest lucru m-a influenţat în bine. Boala a
condamnarea: ,,Toţi să fie duşi la râu şi înecaţi.” A urmat altă ţinut o lună, după care, ca prin minune a dispărut, iar feţele
încercare a credinţei noastre. Am fost duşi la râu, iarăşi întrebaţi tinerilor, parcă au întinerit. Nu a rămas nici cel mai mic semn.
şi iarăşi nimeni nu s-a lepădat. Atunci au dat ordin să ne împuşte. În schimb, boala a lovit pe necredincioşi. Toţi erau plini de bube
Ne-au dus iar la centru, apoi la ruinele sinagogii evreieşti şi ne‑au şi ce nu făceau, nu puteau scăpa de ele. A fost o minune. Întâi
aliniat pe lângă gropile goale şi după ce ne‑au mai întrebat o credincioşii erau afectaţi, după aceea cei necredincioşi. Într-o
dată, dacă renunţăm la credinţă,sau la viaţă. Când au văzut că comună, reprezentanţii puterii, când erau afectaţi credincioşii, îi
nimeni nu renunţă la credinţă au început să tragă. Unul dintre obligau să meargă la medic şi dacă nu se duceau, erau amendaţi
poliţai trăgea cu arma, altul stătea lângă fiecare din noi. Când şi bătuţi.
s-a dat ordin să se tragă, poliţiştii de lângă noi, ne-au lovit pe La începutul războiului, nemţii se arătau mai buni decât
fiecare cu patul puştii şi am căzut în groapă. O soră povestea ai noştri, ne lăsau să ne adunăm, să facem evanghelizări, iar
mai târziu: „Când s-a auzit ordin «Trageţi!», am simţit o lovitură mai târziu ne obligau şi ei să mergem la lucru duminica. Nimeni
în piept şi am căzut în groapă. Dar eu simt că nu sunt moartă, dintre credincioşi nu se ducea, toţi erau prezenţi la adunare,
deschid ochii, mă uit în dreapta, în stânga, văd că şi ceilalţi sunt deşi nu de puţine ori, au fost scoşi cu forţa din casă şi bătuţi,
vii; atunci se aude glasul poliţistului: «Ce fel de oameni sunt mai ales bărbaţii, dar niciunul nu mergea la lucru. Nu le era uşor
aceştia de mai degrabă mor, decât să renunţe la Dumnezeul credincioşilor în acele vremuri. În zilele de lucru, ne adunam
lor?» I-au ridicat din gropi, i-au dus la centru, iar i-au bătut, i-au în fiecare dimineaţa la orele 5-6, pentru rugăciune, apoi ne
mai ţinut câteva zile, apoi le-au dat drumul.” Toată tărăşenia a duceam acasă, puneam în ordine ce era de pus şi plecam la
durat 10 zile şi în tot acest timp, biserica nu înceta să se roage muncă, la C.A.P. Rugăciunile noastre erau sincere şi trăiam în
pentru ei şi să ţină post. Când ne-au eliberat, cu toţii ne-am frica Domnului, iar Dumnezeu ne descoperea toate lucrurile ce
dus la biserică. Vă închipuiţi cu ce bucurie ne-au primit, dar ce urmau să se întâmple. Se organizau separat rugăciuni cu tineri
rugăciune a urmat! Aceşti oameni erau gata să se jertfească şi separat cu copii. La adunările copiilor, rugăciunile erau aşa de
pentru credinţă şi mulţumeau Domnului, că i-a întărit, iar Duhul fierbinţi, că Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt şi trebuia să-i
Sfânt i-a încredinţat, că răsplata lor va fi mare în ceruri. ridicăm de pe genunchi, nu se puteau opri din rugăciune. Între
Multă vreme, cele două persoane, care au măturat şi apoi timp, nemţii au invadat Kievul, dar Dumnezeu ne-a descoperit,
au plecat acasă, au fost chinuite de conştiinţa lor; au plâns şi de că aşa cum au venit, aşa vor şi pleca, numai că la plecare,
ruşine nu ştiau ce să facă. Fraţii le-au iertat şi le-au încurajat. Ei localitatea noastră va fi distrusă. Aşa s-a şi întâmplat. Toate
ziceau că Domnul Isus Hristos este plin de milă şi ne cunoaşte
slăbiciunile. Biserica se înmulţea şi Duhul Sfânt lucra în adunare. (continuarea în pagina 12)
Foarte des, toată biserica se umplea de Duhul Sfânt şi cânta
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela partea a XIII-a

Prima zi de școală
lemne. Plutele erau lungi, copaci întregi, fără crengi,
prinşi cu scoabe de fier între ei, ce formau o adevărată
caravană plutitoare.
Odată ajunşi în curtea şcolii, elevii s-au grupat
pe clase, apoi domnul director Răileanu, a anunţat
clasele şi numele învăţătoarelor. Şcoala avea un rând
de clase jos, iar la capătul holului, nişte scări duceau la
alt nivel de clase, al elevilor mai mari. Lili a condus-o
pe Daniela într-o clasă frumos amenajată, cu flori pe
pervazul ferestrei, o catedră în faţa clasei, ce avea o
faţă de masă de culoare albastră. Rândul de bănci de
lângă fereastră, avea un loc liber, în banca din faţă.
- Cum te cheamă? o întrebă Lili pe fetiţa
şatenă, cu părul tuns băieţeşte.
- Mă numesc Mahu Doina şi am şapte ani.

D

aniela şi-a simţit umărul atins şi mişcat de cineva. Încă se
simţea somnoroasă.
- Scoală-te, scoală-te! Glasul lui Lili, o făcu să deschidă


- Ea este sora mea, Daniela şi va sta în bancă cu tine.
- De acord! a spus Doina, zâmbind cu bunătate.
Daniela şi-a pus ghiozdănelul în bancă şi s-a aşezat timid.
ochii. Avem de mers pe jos trei kilometri şi trebuie să ne grăbim. Şi-a privit pantofiorii, care arătau jalnic. Fire de iarbă, pietricele,
Uite, mama ţi-a pregătit hainele, ea a mers la serviciu şi eu va o frunză uscată, toate acestea erau colecţionate pe pantofii ei.
trebui să am grijă de tine, să te duc la şcoală. Cu noi vor merge Obrajii parcă îi luaseră foc.
şi copiii vecinilor. Haide... Elena era deja îmbrăcată. Colega ei o întrebă prietenoasă:
Aceasta era ziua cea aşteptată... prima zi de şcoală! - Te-ai încălţat greşit, aşa-i? Probabil, te-ai grăbit şi mama
Daniela s-a spălat, s-a îmbrăcat şi Lili a pieptănat-o cu grijă, ta nu te-a observat!
făcându-i două codiţe, legate cu fundiţe albe. Daniela şi-a mutat picioarele sub banca în care era aşezată,
Bunica o aştepta cu laptele aburind şi un ou proaspăt fiert. astfel să nu-i mai poată vedea nimeni pantofii. Privi apoi la
O bucată de turtă, coaptă pe plită va fi pentru pauză. Mai lipseau colega sa şi simţi că îi place de ea, pentru că a fost bună cu ea şi
pantofii. Bunica le-a sărutat şi le-a urat o „zi cu binecuvântarea nu a râs de ea nici nu a mustrat-o. Era o fetiţă bună.
lui Dumnezeu”. Bunicul a mers cu ele, o bucată de drum. Aerul - Mă bucur că stau cu tine în bancă, Doina! Uite, am
dimineţii era rece. ceva pentru tine! şi scoase din buzunarul şorţului un fluturaş
- E toamnă! a spus bunicul. Va trebui să pregătesc lemne decupat, dintr-o carte. Mai avea într-o batistă câteva bomboane
pentru iarnă, că vom încălzi mai multe camere acum. Să aveţi o zi de mentosan, primite de la bunica. Doina şi-a strâns darurile şi
frumoasă, fetelor! le ură bunicul, făcându-le cu mâna la revedere. le-a strecurat în ghiozdanul ei. A scos apoi un măr de un roşu
Daniela a aşezat mai bine ghiozdanul pe spate, apoi a aprins şi i l-a dat Danielei.
privit spre pantofii ei, vopsiţi de cu seară. Tovarășa învăţătoare a intrat în clasă. Toţi elevii s-au ridicat
„Oh! oftă ea. De ce oare s-au lipit fire de nisip şi chiar firicele în picioare.
de paie, pe suprafaţa dată cu vopsea albă?” Ea îi vopsise atât de - Bună dimineaţa, copii! i-a salutat ea.
frumos, şi nu erau daţi cu lipici, ci cu vopsea bună. Probabil că - Bună dimineaţa! au strigat cu toţii în cor.
vopseaua nu se uscase încă. Bine că nu au observat-o surorile Învăţătoarea era frumoasă ca o zână din poveşti. Avea
ei, poate că ar fi întors-o din drum şi n-ar mai fi mers la şcoală. părul lung, lăsat pe spate, buzele roşii, ochii negri şi faţa senină.
Grupul de copii înainta gălăgios, în şir indian, să nu Era înaltă şi în picioare era încălţată cu pantofi cu tocuri înalte.
blocheze drumul. Din când în când treceau maşini cu lemne - Aşezaţi-vă, copii! spuse ea blând. Va trebui să ne
din pădure. Vara, a văzut pe apa Bistriţei şi plute, transportând cunoaştem.

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Tovarășa învăţătoare şi-a spus numele, apoi, pe rând, începând îmbrăţişat-o cu dragoste şi i-a pus o întrebare:
din prima bancă, fiecare copil se ridică să-şi spună numele. - Daniela, am citit în Biblie despre
Copiii au primit câte o foaie de desen şi fiecare trebuia împăratul Solomon, că i-a cerut lui Dumnezeu
să deseneze după dorinţă, ceva pe foaie. Doamna învăţătoare înţelepciune şi Dumnezeu i-a dat ce îi ceruse,
se ocupă de catalog, din când în când, întrebând câte un copil aşa că a fost cel mai înţelept om de pe pământ.
numele mamei şi al tatălui. Daniela a scos din penar creionul, s-a Dacă te-ar întreba şi pe tine Dumnezeu ce
gândit o clipă şi s-a hotărât să deseneze un păun. Văzuse unul dorinţă ai, ce ai vrea să îţi dea? Tu ce ai cere?
în cartea de citire a sorei sale Lili, dar nicidecum unul adevărat. - Mâncare, bunico! Eu aş cere mâncare!
Pe îngâmfatul acela, cu coada multicoloră, hotărî să-l deseneze. Bunica a râs şi i-a pus mâncarea înainte. Şi-a dat seama că
Avea o cutie de creioane colorate. întrebarea ei a fost binevenită.
Când şi-a auzit numele, Daniela s-a ridicat şi a spus numele Daniela şi-a pus lucrurile în ordine, apoi a scos desenul pe
tatălui şi al mamei, dar când a fost întrebată de ocupaţia tatălui, masă, la vedere. Surorile ei şi bunicii au lăudat-o că desenase
şi-a plecat cu tristeţe capul şi a spus: frumos. Mama a privit îndelung desenul şi a spus:
- Tatăl meu a fost plutioner major, dar a murit, că a fost - Daniela, desenul tău are o greşeală foarte mare; mă mir
bolnav, foarte bolnav şi Dumnezeu l-a luat în ceruri. că nu a fost observată de doamna învăţătoare.
- Bine, bine, adică condoleanţe, dar să ştii că la şcoală nu Daniela a privit desenul, a strâns din umeri şi a dat din cap,
ai voie să vorbeşti despre convingerile tale religioase. P.C.R e la căci nu vedea nici o greşeală. Păunul ei era perfect, cu cioc, cu pene
putere, voi veţi creşte fii de nădejde ai patriei. Stai jos! colorate, coada evantai, creasta înflorată, cu pene de indieni...
Oare cu ce greşise? Daniela se aşeză şi îşi privi păunul. - Ce-i lipseşte păunului, mamă?
Începu să-l coloreze cu spor. Tatăl ei s-ar fi bucurat să o vadă - Nu-i lipseşte nimic! Daniela, păunul tău, are două picioare
mergând la şcoală, dar ştia că de acolo, din cer, el priveşte spre în plus. Un păun nu are patru picioare; deci două picioare va
ea. Simţi o încurajare în inimă. Îşi va da silinţa să înveţe şi să trebui să le ştergi.
scrie frumos. Dorea să aibă note bune. Aceasta l-ar fi bucurat - Cum de nu m-am gândit oare? Doar şi găinile bunicii,
pe tatăl ei. care sunt păsări, au câte două picioare. Au râs cu toţii. Bunicul a
Învăţătoarea s-a ridicat de la catedră şi a trecut printre râs cu lacrimi, dar era mândru de fiica sa. Numai un pictor putea
bănci cu un creion roşu pentru a pune note pe colţul din stânga vedea aceasta atât de uşor.
foii de desen. Pe urmă ridica foaia de desen, pentru a fi văzută Seara, bunicul a citit din Biblie, de la Marcu, capitolul 11,
de toţi din clasă. O vază cu flori, o casă, un coş cu fructe... de la versetul 24: „Puterea credinţei.
fiecare copil a desenat frumos, dar nu toţi au primit nota zece. De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi,
Păunul Danielei a luat nota zece şi a fost apreciat de tovarăşa să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea.”
învăţătoare. Daniela a ascultat cu atenţie. Înainte de culcare, Daniela
- Copii, sunteţi talentaţi la desen! Mă refer la o parte dintre i-a cerut Tatălui Ceresc o pereche de pantofi. Mare i-a fost
voi, dar s-ar putea ca alţii să fie buni şi foarte buni la alte materii. bucuria, când dimineaţa, în loc de o pereche de pantofi, la
- Vă ridicaţi în picioare şi după ce vom cânta tricolorul, veţi marginea patului ei a găsit două perechi de pantofi. Mai întâi,
putea pleca acasă. Ne vom întâlni din nou mâine dimineaţă, tot i-a mulţumit lui Dumnezeu, apoi a probat pantofii. Îi veneau de
în această clasă. minune. O pereche negri, şi o pereche maro. Bunicul o privea
Copiii nu ştiau cântecul. Daniela a urmărit buzele tovarăşei cum ţopăie de fericire încolo şi încoace prin odaie.
învăţătoare şi a reuşit să prindă ceva din cântecul acesta - Bunicule, i-am cerut lui Dumnezeu o pereche de pantofi,
patriotic. Privind la tovarăşa învăţătoare, i s-a părut că are ceva iar El mi-a dat două perechi. Ce bun este Tatăl meu Ceresc! Dar
asemănător cu păunul de pe foaia ei de desen. ştii matale de ce am primit două perechi? Pentru ca una să o pot
Învăţătoarea a părăsit clasa, iar copiii au devenit gălăgioşi dărui unei fetiţe care nu are deloc.
în felul cum îşi strângeau lucrurile şi vorbeau tare entuziasmaţi - Daniela, tu hotărăşti! Deocamdată sunt pantofii tăi.
de prima zi de şcoală. Daniela şi-a strâns şi ea totul, repede în Daniela şi-a ales perechea de culoare neagră, iar ceilalţi
ghiozdan şi luându-şi la revedere de la colega ei, a tâşnit pe uşa i-a pus în cutie.
întredeschisă, pentru a nu fi văzută de ceilalţi copii. Adică, pantofii „Aşa!” îşi spuse Daniela, privindu-i. „Pe culoarea aceasta
ei să nu fie remarcaţi de cineva din clasa ei. Clopoţelul a sunat nici praful nu va fi văzut. Să mă purtaţi iute ca vântul şi ca
strident. Daniela s-a speriat şi a luat-o la fugă spre casă. Se simţea gândul!”
ca un iepure fricos şi era ruşinată de isprava ei cu pantofii. Şi cât După ce i-a spus mamei dorinţa ei de a dărui cealaltă
s-a mai rugat ea în gând să nu o vadă tovarăşa învăţătoare... pereche, Daniela s-a hotărât să îi dea unei fetiţe tot orfane
Ajunsă acasă, s-a grăbit să dea jos pantofii. Bunicul a de tată. Mergeau la aceeaşi biserică şi aveau acelaşi Tată Bun.
întâmpinat-o bucuros şi a privit lung spre pantofii ei. Fetiţa a îmbrăţişat-o cu bucurie, apoi îi spuse:
- Daniela, ce s-a întâmplat cu pantofii tăi? Au adunat ca un - Daniela, să dea Dumnezeu ca niciodată să nu rămâi fără
arici, tot ce se poate numi „gunoaie de pe drum”. Bunicul a ridicat încălţăminte! Întotdeauna să ai încălţăminte din belşug!
un pantof, studiindu-l cu atenţie, după care l-a luat şi pe celălalt Şi aşa a şi fost! Binecuvântarea acelei fetiţe a însoţit-o pe
cu grijă şi s-a hotărât să-i facă să dispară pentru totdeauna. Şi-a Daniela în scurgerea vremii.
pus pălăria, a şoptit ceva la urechea bunicii şi luând bicicleta, a
dispărut în lungul şoselei. Daniela ar fi dorit să-i arate desenul ei Draga Ujeniuc
cu nota zece, dar oare de ce s-a supărat bunicul pe ea? Bunica a

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

(continuare din pagina 9)

ÎNCEPUT DE DRUM
descoperirile au fost notate, apoi verificate, dacă se împlineau cu exactitate.
În ianuarie 1944, când se retrăgeau nemţii, au tras cu foc în fiecare casă şi
totul a ars. Casele erau acoperite cu paie şi comuna s-a transformat într-o
flacără. Casa noastră era mai la margine; erau trei camere mari şi acolo
ne adunam pentru rugăciune. Ne-am adunat cu toţii acolo. Acolo erau şi
necredincioşi. Ei ziceau: „Rugaţi-vă! Pe voi Dumnezeu vă ascultă.” Şi ne-am
rugat. Şi ce rugăciune! Era plânsul tuturor. La ieşire din localitate, nemţii
s-au oprit, s-au uitat la casa noastră, apoi un neamţ s-a apropiat, a auzit
strigătele noastre şi a plecat. În drumul lor, nemţii se opreau lângă fiecare
casă şi aruncau grenade pe geam. Mulţi erau omorâţi şi răniţi. Casa noastră
a rămas întreagă şi mulţi rămaşi fără casă, şi-au găsit aici adăpost.
În localitatea noastră, de trei ori se schimba puterea; ba intrau
ruşii, ba intrau nemţii, dar în război, nicicum nu e bine. Până la urmă
ne-au evacuat nemţii. Cu mic cu mare, ne duceau prin comune pe jos şi
dacă cineva vorbea cu localnicii, era împuşcat pe loc. Ne-am oprit într-o
comună şi ni s-a ordonat să ne căutăm gazdă. Eu cu sora mea, cumnatul
şi şapte copii, ne-am dus la marginea comunei, chiar sub o pădure, unde
era o familie de credincioşi. Ne-au primit cu bucurie şi acolo ne adunam
pentru rugăciune. Dumnezeu ne mângâia cu prezenţa Sa. Nimeni nu se
gândea la viitor. Fiecare trăia pentru ziua de azi şi dorinţa fiecăruia era
să fim cât mai aproape de Domnul. Acest lucru ne-a unit şi împărţeam şi
ultima coajă de pâine. Nimeni nu avea nimic.Unii aveau copii, care trebuiau
hrăniţi. Dumnezeu însă a avut grijă şi nicio zi n-a trecut, fără să mâncăm.
Nu aveam de niciunele, dar aveam un Dumnzeu viu, care ne purta de grijă.
El, care spunea: ,,Nu te voi lăsa, cu nici un chip nu te voi părăsi”. De aceea
eu vorbesc cu îndrăzneală: Domnul este ajutorul meu, ce poate să-mi
facă un om? El este viu în vecii vecilor, El nu se schimbă şi este credincios
Cuvântului Său. A Lui să fie slava! Ferice de poporul care are ca Dumnezeu,
pe Dumnezeul cel viu. El, care nu a ţinut cont, că are doar un singur Fiu, L-a
dat pentru noi şi oare s-ar putea, ca împreună cu El, să nu ne dea şi cele
necesare? Ce minunat! Să ai un Dumnezeu viu, la care poţi veni oricând!
El este prietenul nostru credincios şi ocrotitorul nostru. El a zis: ,,Vei trece
prin ape şi nu te vei îneca, vei trece prin foc şi nu te va arde, pentru că Eu Dar când împrejurările vieţii s-au schimbat,
sunt cu tine.” David, într-o împrejurare, striga către Dumnezeul cel viu şi mărturisirea a devenit ca un obicei. Când m-am
zicea: ,,Chiar dacă voi trece prin valea umbrei morţii, nu mă tem, că tu eşti întors acasă şi am chemat la mărturisire, am fost
cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” Au venit ruşii, ne-au eliberat uimit, că fraţii mărtururiseau păcatele pe care le
şi ne-am dus acasă. Acasă vorba vine, că n-am mai găsit nimic din ce-am mărturisiseră şi cu cinci ani în urmă. M-a apucat
lăsat. Trebuia să începem de la zero. În sat au ajuns femei, copii şi bătrâni, groaza când am văzut lipsa de seriozitate în relaţie
de care trebuia să avem grijă. Toţi bărbaţii între 12-60 de ani au, fost luaţi cu Dumnzeu şi lipsa de credinţă.
pe front. Pe mine, nu m-au luat. Nu ştia nimeni de ce, dar eu am înţeles că Cum au de gând aceşti oameni, să apară în
aşa era voia lui Dumnezeu. faţa lui Dumnezeu?
Biserica Domnului din localitatea noastră se păstra în sfinţenie şi
curăţie. Mulţi oameni din împrejurimi veneau la noi şi se întăreau sufleteşte. (va urma)
Dar Dumnezeu ne-a atenţionat să stăm în veghere şi în adevăr, pentru că Extras din cartea „Urmează-mă”
duşmanul vrea să arunce sămânţa sa în popor şi multă nelegiuire va intra în de Alexandru Gula
biserică. Din păcate aşa s-a şi întâmplat. Fraţii au fost duşi pe front, pe mine Traducerea, Tania Drozd
m-au arestat şi după ce m-am întors, m-am îngrozit, cum a ajuns biserica. Publicat cu permisiune
Înainte, zilnic veneau fraţii la mărturisire, dacă greşeau cu ceva, conform cu
Iacov - mărturisiţi-vă păcatele unii în faţa altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii.
Poporul trăia în frica de Dumnezeu şi orice mică greşeală o mărturiseau.

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Nepotul lui Pavel


Context: Cu prilejul unei vizite la Ierusalim în perioada Sărbătorii Cincizecimii,
apostolul Pavel a fost arestat de autorităţile romane, pentru că iudeii care
i se împotriveau erau gata să-l linşeze. Potrivit legislaţiei imperiale el urma
să fie anchetat şi judecat, dar duşmanii nu mai aveau răbdare şi au pus la
cale un plan de ucidere a lui. Dumnezeu a intervenit prin nepotul lui şi l-a salvat prin măsurile
luate de autorităţile locale şi provinciale şi astfel planul mârşav al iudeilor a eşuat. Felul în care
a procedat acest adolescent poate fi un exemplu de urmat în situaţii critice.

1. Adolescentul bine informat: „La ziuă, Iudeii au uneltit şi s-au legat cu blestem că nu
vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorî pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul
acesta, erau mai mulţi de patruzeci. Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi
le‑au zis: «Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe
Pavel. Acum, deci, voi, împreună cu Soborul, daţi de ştire căpitanului şi rugaţi-l să-l aducă
mâine jos înaintea voastră, ca şi cum aţi vrea să-i cercetaţi pricina mai cu deamăruntul; şi
până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.» Fiul sorei lui Pavel a auzit de această
cursă.” (Fapte 23:12-16) Am citat textul în întregime tocmai pentru a se vedea că acest
adolescent (numit aşa în baza expresiei: „tinerelul” - vers. 17) era bine informat cu privire
la textul legământului, numărul participanţilor, strategia şi timpul de execuţie.
În vremea copilăriei şi adolescenţei voastre, circulă mai multe informaţii decât în orice
altă perioadă istorică, datorită mijloacelor rapide şi voluminoase de comunicare. Să fiţi atenti
pentru că nu toate informaţiile sunt corecte şi în cazul în care le transmiteţi altora, ele vă vor da
sau nu credibilitate, veţi fi sau nu de folos altora. Este foarte important să fiţi informaţi despre
diverse lucruri bune, în primul rând, dar iată că, în unele situaţii, trebuie să fiţi în cunoştinţă şi
de planurile oamenilor răi, pentru a fi dejucate. Atenţie, să nu fiţi creduli şi să nu luaţi lupii din
pădure drept butuci cum se întâmplă la munte, când se călătoreşte noaptea.

2. Adolesecentul în relaţii bune cu rudeniile: „S-a dus în cetăţuie şi a spus lui Pavel.”
(Fapte 23:17) Numai o relaţie bună cu unchiul Pavel l-a putut trimite la el şi numai
o reputaţie de adolescent serios l-a putut determina pe apostol să trateze cu maximă
responsabilitate şi încredere informaţiile aduse de nepotul lui.
Ce amintiri vă leagă de unchii şi mătuşile sau de bunicii şi verişorii voştri? Plăcute sau
neplăcute? Încă nu este prea târziu să vă siliţi să aveţi relaţii bune cu rudeniile voastre.
Aceasta se poate prin respect, ajutorare şi evident întâlniri, la care să cântaţi şi să vă
rugaţi împreună şi să discutaţi lucruri folositoare, fie din Scripturi , fie din viaţa de toate
zilele. Feriţi-vă însă de clevetiri şi alte vorbării „goale şi lumeşti”. (2 Timotei 2:16)

3. Adolescentul credibil în familie şi societate: „Pavel a chemat pe unul din sutaşi şi a zis: «Du pe tinerelul acesta la căpitan,
căci are să-i spună ceva.» Sutaşul a luat pe tânăr cu el... Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte şi l-a întrebat: «Ce ai
să-mi spui?» El a răspuns: «Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea Soborului, ca şi cum ai avea să-l cercetezi
mai cu deamăruntul. Tu să nu-i asculţi, pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc şi s-au legat cu blestem să nu mănânce
şi să nu bea nimic până nu-l vor omorî; acum stau gata şi n-aşteaptă decât făgăduiala ta.»” Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece şi
i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă, a chemat pe doi sutaşi şi le-a zis: „La ceasul al treilea
din noapte, să aveţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţari, ca să meargă până la Cezarea.” Le-a
poruncit să aducă şi dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare şi să-l ducă sănătos şi teafăr la dregătorul Felix.” (Fapte 23:18-24)
Informaţiile aduse de acest tinerel au fost tratate cu maximă seriozitate şi astfel, sute de soldaţi au fost puşi pe drumuri şi ce-i mai
frumos, viaţa apostolului a fost pusă la adăpost. De asemenea, zeci şi sute de iudei au rămas fără obiectul muncii lor necurate.
Nu ştiu câtă vreme au răbdat ei foame, dar bine că nu au putut să-şi ducă la îndeplinire planul lor ucigaş. Cu siguranţă că , potrivit
sfatului ofiţerului roman acest adolescent nu a divulgat la alţii informaţiile pe care le deţinea, atât referitor la planul iudeilor
răuvoitori cât şi la planul autorităţilor romane binevoitoare.
Se poate bizui poliţia pe sesizările voastre? Dar mai întâi, are încredere învătătoarea sau dirigintele în cele spuse se voi? Pentru
a fi crezuţi întotdeauna, să nu minţiţi niciodată, nici măcar pe colegii voştri. Să nu fiţi ca băiatul din povestea cu oile şi lupul care a dat
de mai multe ori alarmă falsă, apoi, când a avenit lupul, nu i-a mai venit nimeni în ajutor, pentru că nu mai avea credibilitate în sat.
Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

FIŢI ATENŢI LA CEEA


CE VI SE SPUNE!
Dragi copii, noi, părinţii voştri suntem datori să vă învăţăm era cât pe aci s-o încurce în noaptea când s-au împlinit cele
Scripturile sfinte. Amintiţi-vă sfaturile lui Solomon, care vă spuse de Domnul, pentru că nu a fost atent şi nu a dat crezare
scria: „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău... (Proverbe 1:8 ) „şi absolută spuselor Domnului cu privire la moartea şi învierea
nu lepăda învăţătura mamei tale” (Proverbe 6:20). Sunteţi voi Sa. (Luca 22)
atenţi la cuvintele pe care le auziţi din gura noastră, pentru a Într-o zi, am urat unui grup de fete cuvintele: ,,Bucurați-vă de
pricepe întru totul ceea ce vă informăm? timpul liber, de liniștea pe care o aveți, de binecuvântările pe care
Să luăm învăţătură din felul în care un ucenic n-a fost le-ați primit!”. Una dintre fete s-a grăbit să mă întrerupă zicând:
suficient de receptiv la o nouă lecţie a Marelui Învăţător: ,,Dar ce, s-au terminat binecuvântările?”. ,,Nu” , i-am răspuns, ai
„De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El răbdare să termin ce am de spus!”. Voiam să continui să zic că va
trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea urma altă perioadă, care va depinde de felul în care o aşteptaţi.
bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea Când se vorbeşte despre căsătorie, vă gândiţi la ziua nunţii, la un
cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru voiaj postnupţial şi la tot ceea ce soţul poate să vă ofere, dar vă
L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: «Să Te ferească gândiţi în egală măsură la responsabilităţile şi suferinţele vieţii de
Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva!» Dar Isus familie? Altfel cum aţi putea ajunge în gloria eternă fără să purtaţi
S-a întors și a zis lui Petru: «Înapoia Mea, Satano: tu ești o piatră o cruce pe pământ? Luaţi aminte la sfaturile mamelor voastre,
de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile la ceea ce puteţi învăţa din felul în care se comportă o femeie în
lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.»” (Matei 16:21-23) familie, ca soţie şi mamă şi înţelegeţi că crucea este purtătoare de
Domnul le-a spus pe faţă ce avea să se întâmple, descoperindu-le coroană, dar, dacă nu suntem atenţi în viaţă, respingem crucea
chiar și taina învierii Sale. Petru fost marcat de partea de suferință pierzând dreptul de a purta coroană.”
prin care urma să treacă Domnul Isus și a reacționat prompt, În concluzie, reţineţi proverbul biblic: „... omul care
mustrându-L și rugându-L pe Dumnezeu să-L ferească, pentru ca ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă.” (Proverbe
toate acestea să nu i se întâmple. El nu a apucat să remarce în 21:28) E ca la şcoală: cine este atent în clasă când se predă
spusele Domnului despre momentul triumfător al învierii Sale. lecţia, va şti cum să-şi facă tema acasă, iar cine este atent la
Mă gândesc cum ar fi fost dacă Petru l-ar fi întrebat pe Domnul toate lecţiile va deveni un bun profesionist. Vă doresc urechi
despre cum va avea loc această înviere pe care ei nu o înțelegeau. ascultătoare, minte ageră şi un viitor binecuvântat!
Domnul Isus a trebuit să parcurgă tot drumul suferințelor, sfârșind
cu moartea Sa, ca mai apoi să triumfe cu învierea Sa, Rozi Leahu
iar aceasta să fie răscumpărarea fiecărui om care
crede în El.
Realizez că de multe ori și noi pățim la fel cu
voi. Sunteţi marcați de anumite evenimente ce se
petrec în copilăria şi adolescenţa voastră și nu vă
gândiţi la ceea ce va urma în viaţă. De ce nu vreţi
să obsevaţi diferenţa dintre cei ce au ascultat
învăţătura părinţilor şi cei ce s-au luat după cei
de o vârstă cu ei? Nu vă amintiţi de păţania lui
Roboam care dacă asculta sfatul bătrânilor, putea
fi rege peste tot Israelul, dar luându-se după
sfatul tinerilor a pierdut cea mai mare parte a
regatului glorios moştenit de la tatăl său. (1 Regi
12)
Ne place să auzim vorbindu-se despre
înălțarea în dregătorie a lui Iosif, dar mai întâi a
avut loc ascultarea de tatăl lui şi munca din casa
lui Potifar, toate urmate de nerecunoştinţa
celor din jurul lui; despre serviciile de la
curtea regală a lui Daniel şi a celor trei
tineri evrei, dar întâi au fost angajamente
sfinte şi rugăciuni stăruitoare în vremuri
critice. Să fim atenți la aceste aspecte
pentru a nu pierde informații importante
care ne pot decide crezul şi destinul. Petru
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

La colindat…
An de an cu ocazia sărbătorilor de poporului Tău, Israel.»”… „A venit și ea în același ceas și a început
iarna colindul se regăsește în slujbele să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor
bisericești cat si în reprezentațiile culturale. Din ce așteptau mântuirea Ierusalimului“ (Luca 2:28-32, 38).
acest motiv doresc prin patru idei să conturez un Riscul de a colinda pe fondul distracției, a plăcerii induse
caracter al colindelor, care cred că este eficient dacă îl manifestă. de eveniment, și nu al bucuriei mîntuirii, este mare în zilele
noastre. „Nu trebuie să fie așa, frații mei!“ (Iacob 3:10b).
Conținutul. Mă gândesc că este potrivit ca mesajul
colindelor să fie unul care să transmită vestea bună a mântuirii, PRACTICA. Colindul are latura lui practică, inseparabilă, și
de care toată lumea are nevoie pentru salvarea sufletului. „Și iată anume DĂRNICIA. Dumnezeu prin nașterea Fiului Său a dăruit
că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului omenirii mântuirea „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
le-a zis: «Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o să nu piară, ci să aibă viață veșnică“ (Ioan 3:16). Suntem datori
mare bucurie pentru tot norodul: Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a astfel să dăruim atât mesajul mântuirii, cât și cele de trebuință
născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.»“ (Luca 2:9‑11). unora care sunt în lipsuri. Magii, cuprinși de bucuria întâlnirii
Societatea necredincioasă, încercând să separe sărbătoarea cu Mântuitorul, au dăruit „Când au văzut ei steaua, n-au mai
Crăciunului de însemnătatea acesteia, nașterea Domnului Isus, putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria,
schimbă subiectul colindelor, transmițând un elogiu adus iernii, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat;
bradului, practicilor tradiționale, lui Moș Crăciun, un personaj fictiv apoi și‑au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și
și o emblemă comercială, și mai nou are ca subiect întoarcerea smirnă.“ (Matei 2:10-11).
românilor în țară pentru a-și vizita părinții și rudeniile. „Nu trebuie Prin apostolul Pavel suntem îndemnați să înțelegem
să fie așa, frații mei!“ (Iacob 3:10b). gândul care era și în Hristos: „El S-a dat pe Sine însuși pentru
noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe
SCOPUL. Nașterea Domnului Isus, Mântuitorul, trebuie un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune“
exprimată spre slava lui Dumnezeu, ca un omagiu adus lui (Tit 2:14). De asemenea Iacov subliniază: „Religiunea curată
Dumnezeu pentru planul de mântuire realizat prin Fiul Său. și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
Îndemnul îngerilor, asociat cu mesajul mântuirii, era: „Slavă lui cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim
Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii neîntinați de lume.“ (Iacov 1:27). Se cuvine astfel să colindăm
plăcuți Lui.“ Deopotrivă „și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând într-un spirit evanghelistic și să dăruim în spirit samaritean, nu
pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care doar să ne vizităm reciproc.
erau întocmai cum li se spusese“ (Luca 2:14, 20). Sărbătoarea și Egoismul și zgârcenia de cele mai multe ori stau pe masa
obiceiurile sale, izvorâte din tradiția stufoasă și colorată, care multora cu ocazia acestor sărbători. Mulți fac economii sau
ni se prezintă, ne distrag deseori de la obiectivul de a-L slăvi pe credite pentru a avea o masă îmbelșugată, deosebită de alte
Dumnezeu. „Nu trebuie să fie așa, frații mei!“ (Iacob 3:10b). ocazii, doar pentru familia lor. „Nu trebuie să fie așa, frații
mei!“ (Iacob 3:10b).
CONTEXTUL. Colindul trebuie să fie o expresie însușită a Am repetat la finalul fiecărei idei expresia „Nu trebuie
bucuriei în contact cu mesajul mântuirii sau însăși expresia să fie așa, frații mei!“ (Iacob 3:10b) pentru că sublinierea
omului mântuit. Îngerii subliniau, în anunțul făcut păstorilor, apostolului atenționa frățietatea să își judece viețuirea și să
că trebuie să se bucure de vestea primită și de evenimentul elimine dualismul din trăirea personală: „Oare din aceeași vână
adeverit: „Astăzi… vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, a izvorului tâșnește și apă dulce și apă amară?“ (Iacob 3:11),
Domnul.“(Luca 2:11), ceea ce s-a și întâmplat (Luca 2.20). sau după spusele Mântuitorului „Ori faceți pomul bun și rodul
Simeon și Ana au manifestat bucurie când au văzut pruncul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău“ (Matei 12:33).
și când au transmis public vestea aceasta „Simeon L-a luat în Să ne ajute Dumnezeu să colindăm într-o stare de bucurie,
brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: «Acum, sloboade în spre slava lui Dumnezeu, dăruind celor în nevoie mesajul
pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut mântuirii și cele de trebuință vieții.
ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea
tuturor popoarelor, lumina care să lumineze Neamurile și slava Sebastian Copil

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Explicându-l pe Dumnezeu tine, dar Dumnezeu poate. E bine să știi că El e în preajma ta

U
când ți-e frică de întuneric. Dar nu ar trebui doar să te gândești
na dintre principalele îndeletniciri ale
totdeauna la ce poate face Dumnezeu pentru tine. Eu consider
lui Dumnezeu este să facă oameni.
că Dumnezeu m-a pus aici și că El mă poate lua înapoi oricând
El îi face pentru a-i înlocui pe cei care
dorește.
mor, așa încât să fie destui oameni care
să se îngrijească de lucruri pe pământ. Și de aceea cred eu în Dumnezeu.”
El nu face oameni mari, doar bebeluși. Cred (de Danny Dutton, un elev de clasa a treia din Chula Vista
că aceștia sunt mai mici și mai ușori de făcut. California)
În felul acesta, El nu are nevoie să-Și ia din timpul prețios ca să
îi învețe să vorbească și să umble. Poate să lase asta în seama
Să dai când contează
mamelor și taților.
A doua cea mai importantă slujbă a lui Dumnezeu e să
asculte rugăciunile. Din astea există multe, din moment ce unii
C u mulți ani în urmă, când lucram ca voluntar la un spital,
am ajuns să cunosc o fetiță pe nume Liz, care suferea de
o boală rară și gravă. Singura ei șansă de însănătoșire părea
oameni, cum ar fi, predicatorii și alții, se roagă și în alte momente
să fie o transfuzie sanguină de la fratele ei de cinci ani, care
decât înainte de culcare. Din cauza asta, Dumnezeu nu are timp
supraviețuise în mod miraculos aceleiași boli și dezvoltase
să asculte la radio sau să se uite la televizor. Deoarece El aude
anticorpii necesari pentru a combate boala. Doctorul i-a explicat
totul, trebuie că e mult zgomot în urechile Lui. Dumnezeu vede
situația frățiorului ei și l-a întrebat pe băiețel dacă ar fi gata să-și
totul și aude totul și e pretutindeni, ceea ce Îl ține destul de
dea sângele sorei lui. L-am văzut ezitând doar o clipă înainte de
ocupat. Așa că n-ar trebui să Îi irosești timpul trecând peste
a trage adânc aer în piept și a spune: „Da, o voi face dacă asta
cuvântul mamei și tatălui tău și cerându-I ceva despre care ei
o va salva.” Când transfuzia era în desfășurare, el stătea întins
ți-au spus că nu poți avea.
în pat lângă sora lui și zâmbea, la fel ca noi toți, văzând cum se
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El obișnuia să facă toată întorcea culoarea în obrajii ei. Apoi fața lui a devenit palidă și
munca grea, cum ar fi umblatul pe ape și facerea de minuni zâmbetul i-a dispărut. Uitându-se în sus la doctor l-a întrebat cu
și încercarea de a-i învăța pe oamenii care nu voiau să audă o voce tremurândă: „Voi începe să mor imediat?” Tânăr fiind,
despre Dumnezeu. În final aceștia L-au crucificat. Dar El era bun băiețelul l-a înțeles greșit pe doctor; el a crezut că urma să
și iertător ca Tatăl Lui și I-a spus Tatălui Său că ei nu știau ce trebuiască îi dea sorei lui tot sângele său pentru a o salva.
făceau și să îi ierte. Tatăl Lui (Dumnezeu) a apreciat tot ce El
Apostolul Pavel a spus: „Căci aproape să doresc să fiu
făcuse și toată munca Lui grea de pe pământ așa că I-a spus că
eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei,
nu mai trebuie să plece din nou la drum, ci putea să stea în Cer.
rudele mele trupeşti.” (Romani 9:3) Pentru noi ar putea
Și așa a făcut. Și acum, îl ajută pe Tăticul Lui ascultând rugăciuni
fi greu să înțelegem cum Pavel era dispus să renunțe la
și văzând lucruri care sunt importante pentru Dumnezeu, le
atât de mult, chiar la propria lui mântuire pentru ca
rezolvă El Însuși fără să trebuiască să-L deranjeze pe Dumnezeu.
altcineva să poată fi salvat. El și acest băiețel știau
Poți să te rogi oricând vrei și Ei cu siguranță te aud, deoarece au
adevăratul sens de a da totul de dragul altuia.
făcut în așa fel că Unul dintre Ei e la datorie tot timpul.
Ar trebui să mergi totdeauna la biserică duminică,
deoarece asta Îl face fericit pe Dumnezeu și dacă există cineva
pe care vrei să Îl faci fericit, acesta e Dumnezeu. Nu lipsi de la
biserică pentru a face ceva ce crezi că va fi mai distractiv, cum ar
fi să mergi la plajă. Asta e greșit!
Dacă nu crezi în Dumnezeu, pe lângă că vei fi ateu, vei fi
și foarte singur, deoarece părinții tăi nu pot merge peste tot cu

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor
minţii”
Proverbe 1:2

Ce cauţi?
Găseşti!
„Inima celor pricepuţi caută ştiinţa,
dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie.”
(Proverbe 15:14)
Ce cuprinde nebunia? Informaţii fascinante şi lucruri
plăcute, dar care în final cauzează moartea. Pe vremuri,
nebunia se găsea în compania vorbăriilor goale de pe uliţă şi
a mediumurilor oculte, dar acum şi-a mutat arsenalul greu pe
internet. Aici sunt mult mai multe înscrisuri şi imagini decât în
toate bibliotecile din oraş. Este plin de şezători pe bloguri şi de
filme, de la cele clasice la cele pornografice şi de ficţiune, care
surescitează imaginaţia. Tot aici se află „nesătulul” facebook,
care înghite mai mult decât vacile lui faraon, care au înghiţit

E ste specific oamenilor să caute, dar voi, copii şi adolescenţi


sunteţi primii pe lista celor ce caută şi este bine să căutaţi.
Întrebarea la care vă propun să reflectaţi, în mod individual,
toată recolta din anii de belşug, dar oamenii rămân tot flămânzi,
pentru că tot ceea ce oferă este ca apa mării, care nu poate
stâmpăra setea.
este: Ce cauţi? În generaţiile anterioare, căutările celor de În consecinţă, vă îndemn să vă folosiţi anii scumpi ai
vârsta voastră erau numai căutări live. Predecesorii voştri copilăriei şi ai tinereţii prin a vă umple memoria, cu lucruri de
puteau căuta ceea ce îi interesa şi fascina în biblioteci, unde preţ, nu numai de senzaţie. Acum în perioada în care se pot uşor
găseau cărţi, reviste, albume, ziare, în tehnica vremii lor, care „încărca” informaţii în computerul minţii voastre, este foarte
a avansat de la roată la diferite automatizări şi bineînţeles în important să vă gândiţi atent la ceea ce faceţi. Dacă vă gândiţi
natură, marele laborator a lui Dumnezeu. Statisticile arată doar la plăcerea de moment, puteţi să fiți imorali şi hoţi; dacă
că cele mai multe căutări ale noii generaţii sunt în spaţiul gândiţi în perspectiva zecilor de ani şi ai eternităţii, veţi hotărî să
virtual. Fiţi sinceri, ce căutaţi cu diferite motoare de căutare fiţi cinstiţi. Solomon spunea de „inima celor pricepuţi” pentru că
pe internet? În versetul de referinţă înţeleptul spunea că numai aceştia „caută ştiinţa”. Nu la fel se poate spune despre
oamenii pot căuta ştiinţă sau nebunie. În piaţa lumii nu sunt căutările „nesocotiţilor”, unde fiecare „găseşte plăcere în
decât două mese, de la care oamenii pot face cumpărături: nebunie”. Veţi fi pricepuţi sau veţi nesocoti sfaturile părinţilor şi
masa înţelepciunii şi masa nebuniei, prima unde se serveşte chiar Cuvântul lui Dumnezeu? Voi alegeţi, dar apoi tot voi culegeţi,
pâinea cea de toate zilele şi pâinea vieţii şi a doua, unde se în funcţie de ce aţi ales. Ceea ce aţi căutat, cu vremea veţi găsi şi
vinde pâine „dulce”, dar otrăvitoare. veţi avea din plin, ori fericire ori amar, cum spunea Solomon în
Ce cuprinde adevărata ştiinţă? A cunoaşte tot ce este de alt proverb: „Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui şi omul de
folos pentru un om. În primul rând viaţa spirituală, care este bine se satură şi el de ce este în el.” (Proverbe 14:14)
eternă. În copilărie, ca Timotei, trebuie să începeţi căutările Iată şi alte sfaturi, din aceeaşi carte a Proverbelor,
şi să le desăvârşiţi la tinerețe. În Biblie – Cartea Cărţilor, sunt referitoare pe tema căutărilor: caută cu toate simţurile fiinţei
cele mai mari descoperiri, referitoare la originile vieţii şi ale tale - „O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa şi urechea celor
universului, la legile care guvernează natura şi la viitorul, la înţelepţi caută ştiinţa.” (Proverbe 18:15); caută cu nădejdea
destinul tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Biblia are multe că lucrurile pot fi mai simple decât par, dacă Dumnezeu te va
informaţii utile şi pentru viaţa fizică, de la sfaturi pentru familie ajuta - „Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii
şi viaţa economică la recomandări culinare. Pentru tot ceea nebunului o caută la capătul pământului.” (Proverbe 17:24);
ce vă poate pregăti spiritual, profesional şi social, este bine să caută cu dorinţa de a fi plăcut Domnului - „Oamenii dedaţi
căutaţi fie în materiale clasice, fie pe internet. Dar căutaţi în la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul
primul rând în Scripturi, pentru că sfaturile sfinte vă pot ajuta să înţeleg totul.” (Proverbe 28:5); caută virtuţile sfinte, dar să
selectaţi ceea ce este adevăr de ceea ce este eroare, cum este ştii că ele nu se asociază cu pasiunile păcătoase, de aceea:
de exemplu teoria evoluţiei, practici oculte sau jocuri de noroc. „fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa,
În căutările voastre, niciodată să nu neglijaţi natura, ea este dragostea, răbdarea, blândeţa.” (Timotei 6:11); caută mai întîi
marele depozitar de informaţie pe care L-a lăsat Dunezeu din de toate Creatorul, apoi cele create - „Inima îmi zice din partea
generaţie în generaţie, aşa cum scria apostolul Pavel: „În adevăr, Ta: «Caută Faţa Mea!» Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!” (Psalmul
însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea 27:8). Caută-L, că „Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor
Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie
seamă la ele în lucrurile făcute de El...” (Romani 1:20) priceput şi să caute pe Dumnezeu.” (Psalmul 53:2)
Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Pe care oamenii i-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu?
2. Despre ce împărat este menționat că a murit fără
Rspunsuri Întrebări: să lase părere de rău în urmă?
3. În ce împrejurare este menționat că poporul a
1. Ezechia (2 Cronici 32:33).
rămas încremenit și cu inima moale ca apa?
2. Moabul (Ieremia 48:11).
4. Care sunt văduvele menționate cu numele în
3. Iov (Iov 17:14).
Scripturi?
4. Ezra 10:9. 5. Ce perioadele de foamete sunt menţionate în
5. Ahaz (2 Cronici 28:22). Scripturi?
6. Pavel (Fapte 28:30). 6. Cărui om i-a obosit mâna și i-a rămas lipită de
7. Diotref (3 Ioan 9). sabie?
8. Împăratul Asiriei, Tiglat – Pilneser (2 Cronici 7. Despre cine este scris că a dat fiecăruia dintre fii săi
28:20). o cetate?
9. Cei ce suferă, cei amărâți la suflet (Iov 3:20, 21). 8. Care foc nu poate fi stins de apele mari?
10. 2 Cronici 28:9. 9. Despre cine este menționat că a găsit izvoarele
calde în pustie?
10. Care sunt cele patru lucruri „nesătule”?

Cine sunt eu? Vaca; Curcubetele

Cine suntem noi? Vulpile;

Cine sunt eu și cine sunt


personajele? David; Ozia, Amos,
amoniţii

Cine sunt eu și cine a fost


musafirul meu? Peştele şi Iona

Premianți: Chifan Daniel, Chifan Jenica, Chifan Lenuța, Chifan Lorena, Deac
Lidia, Meseșan Fineas, Viziteu Claudia.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2017


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Nerecunoștința Recunoștința
Se poate spune că păcatul nerecunoştinţei este Recunoştinţa este abilitatea de a experimenta
mai grav decât păcatul răzbunării. viaţa ca un dar.
Prin răzbunare răspunzi la rău cu rău, dar cu Te eliberează din închisoarea preocupării de sine.
nerecunoştinţa răspunzi la bine cu rău.
A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic
Nerecunoştinţa este fiica orgoliului şi mama pe mare nu este ceva deosebit; a-I mulţumi însă
nemulţumirii. când este furtună, atunci se arată adevărata
recunoștinţă.
Mai dureroasă decât durerile naşterii e
nerecunoştinţa unui fiu pentru mama lui. Să fim recunoscători, pentru că, dacă nu am
învăţat multe lucruri astăzi, măcar am învăţat
Ce urâtă este nerecunoştinţa pentru o facere puţine, iar dacă nu am învăţat nici puţine, măcar
de bine, dar ce crudă este când se întâlneşte nu ne-am îmbolnăvit,
cu lăcomia! iar dacă ne-am îmbolnăvit, măcar nu am murit;
aşa că, haideţi să fim cu toţii recunoscători.
Omul nerecunoscător nu se poate bucura mult de
cele primite pentru că le uită repede. La rădăcina bucuriei se află gratitudinea.
Nu bucuria ne face recunoscători, ci recunoştinţa
Nu aştepta după recunoştinţa unora, căci vei ne umple de bucurie.
întârzia să faci bine altora.
Fii recunoscător lui Dumnezeu care te-a învăţat şi Nu există pe lume un exces mai frumos decât
te-a ajutat să faci un bine. excesul de recunoștință.

Dacă nu ai învăţat să fii recunoscător, vei primi din Recunoştinţa este o floare rară care creşte numai
ce în ce mai puţine daruri şi nu vei şti să dăruieşti. în grădinile îngrijite.

„Poporul a cârtit în gura mare împotriva „Când veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire,
Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit s-o aduceţi aşa ca să fie primită.” (Levitic19:5)
Domnul, S-a mâniat, s-a aprins între ei focul
Domnului şi a mistuit o parte din marginea „...Recunoaşteţi, deci, din toată inima voastră şi
taberei.” (Numeri 11:1) din tot sufletul vostru,
că nici unul din toate cuvintele bune, rostite
„Te vor izgoni din mijlocul oamenilor şi vei asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a
locui la un loc cu fiarele câmpului; îţi vor da să rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, nici unul
mănânci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine n-a rămas neîmplinit.” (Iosua 23:14)
şapte vremuri, până vei recunoaşte că Cel Prea
Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că „Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să
o dă cui vrea!” (Daniel 4:32) alcatuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile
voastre şi fiţi recunoscători.” (Coloseni 3:15)
„Isus a luat cuvântul şi a zis: «Oare n-au fost
curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?Nu
s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să
dea slavă lui Dumnezeu?» (Luca 17:17-18)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...
Luna
luminătorul nopții

Dumnezeu a creat Luna prin Cuvântul Său, atunci


când a zis în ziua a patra a creației: „Să fie niște
luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de
noapte... Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători şi
anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua
şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea”
(Geneza 1:14-16) Luna este singurul satelit natural al
Pământului şi potrivit celor scrise, este al doilea obiect
luminos de pe cer, după Soare. Diametrul mediu al Lunii De la Lună putem învăţa cum trebuie să răspândim
este de 3476 km, iar distanța medie față de Pământ lumina Domnului Hristos, Cel care este „Soarele
este 384.400 km, Luna fiind cel mai apropiat corp ceresc neprihănirii” (Maleahi 4:2). Dumnezeu care a aşezat
de Pământ. Chiar dacă suprafața ei este neagră, Luna soarele pe cer, a trimis pe Fiul Său Isus Hristos pentru a
strălucește datorită faptului că reflectă lumina pe care ne scoate din întuneric la lumină, iar o dată luminați de
o primește de la Soare. O vreme s-a crezut că ea are o Hristos, avem harul să transmitem mai departe lumina pe
suprafață netedă, dar în timp s-a demonstrat că suprafața care o primim de la El, în noaptea întunecată a acestei
Lunii este una deluroasă datorită craterelor formate în lumi. Așa cum Luna nu este deținătoarea luminii, ci ea
urma căderii meteoriților. este cea care reflectă lumina primită de la Soare, tot așa
Pământul și Luna sunt într-o strânsă legătură datorită și noi nu suntem deținătorii luminii spirituale, ci noi am
forței gravitaționale, iar aceste influențe gravitaționale primit-o de la Hristos, dar să o răspândim în jurul nostru,
produc fluxul și refluxul mărilor și al oceanelor. Într-o în funcţie de ocaziile ce ni se oferă.
lună calendaristică, Luna pare a-și modifica forma, de la Dacă Dumnezeu „... a făcut luna ca să arate
cea de seceră la cea de cerc plin și înapoi. Modificările vremurile; soarele ştie când trebuie să apună” (Psalmi
aparente de formă se datorează faptului că în timpul 104:19), să fim şi noi la curent cu orarul Împărăţiei lui
rotirii în jurul Pământului se poate observa doar partea Dumnezeu. Să ştim că şi Luna are evenimente ce vorbesc
iluminată de Soare. Modificările succesive de formă ale de iminenţa revenirii Domnului Isus Hristos în vederea
Lunii se numesc faze, iar ele se repetă la fiecare 29 de statornicirii lucrurilor viitoare. El spunea: „Vor fi semne
zile, 12 ore şi 44 de minute. în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare
Luna, alături de toate celelalte astre, ascultă printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul
de Creator, slujind poporului lui Dumnezeu, chiar prin urletului mării şi al valurilor;” (Luca 21:25) Când aceste
minuni. Istoria cuceririi Canaanului păstrează o staţionare evenimente se vor precipita, să ştim că Cel ce le-a creat
unică în mişcarea ei pe orbită cerească, ceea ce este mai ne vorbeşte despre alte vremuri, în care nu va mai fi
mult decât o minune ce implică un trup uman sau oprirea „trebuinţă nici de soare, nici de lună.” (Apocalipsa 21:23)
valurilor de pe mare: „Şi... luna şi-a întrerupt mersul... Până atunci, să-L lăudăm şi să-L slujim pe Dumnezeu,
Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului?...” izvorul de viaţă şi de lumină. El n-a lăsat noaptea să fie
(Iosua 10:13) neagră de tot, ci alături de toate luminile care se aprind
Ce putem învăța noi, privind spre Lună, dar nu în seara şi a căror energie nu trebuie plătită lunar, ca cele
semn de închinare, ca cei din religiile politeiste cu zei provenite din sursele amenajate de oameni, a aşezat-o
din sfera celestă? La Lună putem privi mai uşor decât la pe cer pe cea mai strălucitoare, Luna.
soare, dar numai pentru a-I slăvi Creatorul, ca dreptul „Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele
Iov, care privind „luna când înainta măreaţă” (Iov 31:26), luminoase!” (Psalmi 148:3)
binecuvânta numai Numele Domnului. Să-L lăudăm de fiecare dată când apare Luna pe cer!

Laura Leahu

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”