Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui Iisus Sirah

capitolul XI
(partea a II-a)

18. Este câte un om care se îmbogățește din îngrijorare


și zgârcenie, dar aceasta este răsplata lui:
19. Tocmai când își spune: „Am găsit odihna și
acum voi mânca din bunătățile mele!”, el nu știe cât pag. 3
timp va mai trece, până va lăsa altora bunurile și va Ziua mântuirii – Învățătorul
muri.
20. Rămâi statornic Legământului tău, vezi-ți de el și pag. 4
îmbătrânește în lucrarea ta. Satul Novo-Suhotin • Ultimile incercări –
21. Să nu te miri de faptele păcătosului, ci încrede- Extras din cartea „Urmează-mă!” de Alexandru Gula
te în Domnul și rămâi statornic în munca ta, căci e
lucru ușor în ochii Domnului să-l îmbogățească pe pag. 5
cel sărac fără veste, dintr-o dată. Să-nvățăm de la copii – Simion Buzduga
22. Binecuvântarea Domnului este răsplata omului Cine sunt eu? – B&G
evlavios și într-o clipă, fără întârziere, dă Domnul
înflorire binecuvântării lui.
23. Să nu spui: „De ce mai am nevoie? Ce bunuri îmi pag. 6
mai lipsesc de acum încolo?” Oameni puternici
24. Să nu spui: „Am tot ce-mi trebuie, ce nenorocire
mă mai poate aștepta de acum încolo?” pag. 7
25. În zilele bune uităm de cele rele, iar în zilele rele Cine a spus? Cui a spus?
nu ne mai aducem aminte de cele bune. Cine sunt eu? – B&G
26. Căci Îi este ușor Domnului ca, în ziua morții, să-i
Despre cine s-a zis, dintre fii lui Iacov? – Florin Dobre
răsplătească omului după căile lui.
27. Un ceas de nefericire ne șterge din minte
bunăstarea și la sfârșitul vieții [omului] i se dezvăluie pag. 8
faptele. Meditații din cartea Proverbele lui Solomon –
28. Nu socoti fericit pe nimeni [mai] înainte de sfârșit Marin Pintilie
și după copiii săi va fi cunoscut bărbatul.
29. Să nu lași pe oricine să intre în casa ta, căci multe pag. 9
sunt șiretlicurile celui viclean. Estera – Învățătorul
30. Ca o potârniche pusă de momeală în colivie, așa
este inima omului trufaș, și ca o iscoadă îți pândește pag. 10
prăbușirea. Daniela – Draga Ujeniuc
31. Preschimbând în rele cele bune, el întinde curse
și faptele cele mai alese le umple de ocară. pag. 13
32. De la o scânteie se aprind cărbunii, iar omul Mărturii ale misionarilor români – O.R.
păcătos întinde curse sângeroase.
33. Păzește-te de cel viclean, căci el uneltește lucruri pag. 15
rele, ca nu cumva să te umple de ocară pentru
Nu te răzbuna – Iosif Anca
totdeauna.
pag. 16
Septuaginta, vol. 4/II
Il cunoști pe Isus? • Sunteți creștini? • Ce-i dau lui
Isus? • De ce m-a grațiat? • Știi versete biblice? • Il
lauzi pe Domnul Isus? • Tată poți să mă ierți?
Fondurile necesare editării si distribuirii
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
Răspunsuri, întrebări
doresc să sprijine această lucrare pot depune pag. 19
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate Indiferența / Grija
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. Sentimentele, emoțiile și mintea umană –
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Rebeca Dagău
Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”


(Coloseni 3:16)

Ziua mântuirii
Câţi ani vei trăi? N-ai de unde să ştii. Vei trăi optzeci,
şaizeci, patruzeci sau numai douăzeci de ani? Dar dacă vei
încheia călătoria pe pământ în copilărie sau în adolescenţă?
În seara în care scriu aceste rânduri, este priveghiul unei fetiţe
de şapte ani, care a decedat într-un accident de maşină. Eu
nu vreau să vă sperii cu moartea, căci a fi mântuit nu are în
vedere numai posibilitatea tristă a unui deces timpuriu, ci
marele har de a te întâlni cu Dumnezeu cât mai repede şi a
nu călători singur înspre un viitor necunoscut. Viaţa în lumea
acesta este dură, pentru că stăpânitorul acestei lumi este
diavolul şi el doreşte să-i înşele pe toţi oamenii. În pornirea lui
distrugătoare, atrage cu aparente lucruri plăcute şi pe copii, asigur că Domnul vrea să vă mântuiască în copilărie şi cel târziu în
pentru ca apoi să-i împiedice să-L cunoască pe Dumnezeu. adolescenţă - tinereţe. Da, Domnul vrea să-i mântuiască şi pe cei de
Eu îţi doresc să-L întâlneşti pe Dumnezeu, dacă încă nu eşti vârsta părinţilor sau bunicilor voştri, dar spre deosebire de ei, voi
în relaţia Tată – fiu, chiar în timp ce citeşti articolele revistei aveţi viaţa în faţă. El se mai poate folosi de noi doar în funcţie de
Betel. Aleargă la Dumnezeu, căci diavolul şi moartea sunt pe capacitatea noastră intelectuală şi fizică. Bunica nu mai poate merge
urmele tale. Fii atent la povestioara ce urmează şi gândeşte- la biserică, nici cânta la cor, ea doar mai poate stărui în rugăciune la
te că eşti urmărit şi numai Domnul poate să te scape. domiciliu. Astfel s-a convertit bunica Lois şi mama Eunice, iar Timotei
Un tânăr soldat s-a pomenit într-o bătălie a devenit un evanghelist renumit. Apostolul Pavel ştia secretul vieţii
îngrozitoare în timpul Reformei scoțiene. El și tovarășii lui, când i-a scris: „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi
săi se retrăgeau în grabă de pe câmpul de luptă, pentru dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.”
a-și scăpa măcar viețile. A ajuns la o margine stâncoasă (2 Timotei 3:15)
în care se afla o peșteră. Știind că inamicul era aproape Înţelege că ziua mântuirii este „astăzi”, adică în prima zi în care
în urma sa și că era extenuat de urmărire, a ales să se poţi înţelege şi crede că nu eşti decât un potenţial candidat la moarte
ascundă acolo. După ce s-a târât înăuntru, a căzut cu şi la judecată căci „toţi (oamenii) au păcătuit” (Romani 3:) şi singura
fața la pământ în întuneric, strigând cu disperare spre posibilitate de salvare este prin jertfa ispăşitoare a Domnului Isus
Dumnezeu să îl salveze și să îl păzească de dușmanii săi. Hristos. Faptul că un copil poate fi mântuit, rezultă din afirmaţiile
Acolo a promis că dacă Dumnezeu îl va salva, el Îl va sluji Marelui Învăţător, care a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi
pentru tot restul vieții sale. întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un
Când a ridicat privirea, după apelul său deznădăjduit chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:3) Din cuvintele
după ajutor, a văzut un păianjen care începea să își țese Lui rezultă că un om matur trebuie să devină ca un copil pentru a-şi
grăbit o pânză la intrarea peșterii. Îmediat a auzit zgomotul reforma viaţa, dar un copil este deja în această stare de acceptare
vrăjmașilor săi, care cercetau zona în căutarea celor care a pocăinţei. De altfel, statisticile dovedesc că pe măsură ce un om
se ascundeau. Un soldat cu o pușcă s-a apropiat încet de înaintează în vârstă, şansele lui de mântuire se diminuează, atât
intrarea peșterii. Când tânărul s-a ghemuit în întuneric prin mintea prea încărcată cu idei şi păcate, cât şi prin epuizarea
pregătit să sară, sperând să își surprindă inamicul, și-a chemărilor de care va avea parte şi care nu se repetă la infinit. Mai
simțit inima bătându-i cu putere. Când adversarul a mult, Domnul a spus atunci: „oricine va face să păcătuiască pe unul
înaintat cu prudență pentru a intra în peșteră, el a dat din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de
de pânza păianjenului, care deja acoperea complet gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.” (Matei
deschizătura. A strigat către tovarășul său: „Nu poate fi 18:6) Deci, copiii pot crede, de aceea cei mari trebuie să le vorbească
nimeni aici. Ar fi trebuit să rupă această pânză de păianjen despre mântuire şi apoi aşa cum este scris aici, să-i ajute mai departe
ca să intre în peșteră. Hai să mergem mai departe.” să nu păcătuiască, ca să nu-şi „piardă nădejdea” (Coloseni 3:21)
Peste ani, acest tânăr, care și-a ținut promisiunea M-aş bucura ca aceste rânduri să le citească şi tata şi mama.
și a devenit un predicator, obişnuia să spună: „Unde e Spune-le ce-ai citit şi împreună rugaţi-vă Domnului să vă ajute să
Dumnezeu, o pânză de păianjen e ca un zid de piatră. înţelegeţi cât de aproape poate fi ziua mântuirii, şi dacă, printr-o
Unde nu e Dumnezeu, un zid de piatră e ca o pânză de întâmplare nefericită, n-ar mai fi nicio zi de viaţă, este asigurată
păianjen.” veşnicia. Eu vă doresc să aveţi zile multe în ţara în care Domnul v-a
Dacă vrei să fie astăzi ziua mântuirii tale şi viitorul rânduit să trăiţi, dar nicio zi în care să mai amânaţi ziua mântuirii.
să-ţi fie asigurat, hotărăşte-te să citeşti zilnic din Biblie. Botezul se va administra la vreme potrivită, după rânduielile Bisericii
Astăzi îţi propun să foloseşti o concordanţă pentru a găsi voastre, dar mântuirea poate fi astăzi: „Iată că acum este vremea
tot ceea ce scrie în această carte sfântă despre copii. Eu potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6:2)
nu de mult am predicat despre experienţe cu copii din
istoria biblică; vei vedea că sunt foarte interesante. Vă Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

aceea şi Olga cu cei şapte copii, lângă sicriu; doi în braţe, unul
de câteva luni în leagăn şi ceilalţi într-o parte şi alta a mamei.
Când m-am apropiat de sicriu, am auzit clar o voce din cer,
care zicea: ,,Iată aceştia sunt cu adevărat orfani, vă poruncesc
să aveţi grijă de ei’’. În cele ce au urmat, toate s-au desfăşurat
în conformitate cu cele spuse de Dumnezeu. El şi în vechime

SATUL NOVO-SUHOTIN
a poruncit ca orfanii şi văduvele, ca şi leviţii, să fie hrăniţi din
zeciuială. (Deuteronomul 14:29; 26:13) „Religiunea curată
şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
cercetăm pe orfani şi pe vâduve în necazurile lor şi să ne păzim
Într-o zi, la cercul de rugăciune, Dumnezeu mi-a descoperit neîntinaţi de lume’’(Iacov 1:27).
că eu, cu toată familia, să plec în Kazahstan. Nu mi-a picat bine, Odată, la o înmormântare, am văzut cum a plâns o fată
pentru că abia mi-am făcut aici un cerc de prieteni, cu care după tatăl său şi cum maică-sa a strâns-o tare la piept şi a
eram trup şi suflet pentru Domnul. Dar cum noi ne bazam pe încurajat-o; aici însă, oricât s-ar fi străduit sora Olga, nu ar fi
Cuvântul Domnului, am plecat. Nu peste mult timp, am aflat reuşit să-i mângâie pe copiii ei; acum, când pe umerii ei a căzut
că toţi prietenii mei rămaşi au fost arestaţi şi trimişi în lagăre o aşa mare greutate: să-i crească, să-i hrănească, să-i educe.
de muncă silnică. Atunci am binecuvântat pe Dumnezeu pentru Da, aceştia sunt cu adevărat orfanii, care nu au avut parte de
descoperirile şi ocrotirea Lui. mângâierile şi de dragostea tatălui.
Unde am ajuns, populaţia era majoritar de naţionalitate Noi nu putem să facem nimic altceva, decât să zicem că
germană, erau mulţi credincioşi, dar puţini lucrători şi am Dumnezeu are planurile sale cu fiecare om; El stabileşte cine
înţeles de ce m-a trimis Domnul încoace. Ne-am găsit locuinţă se căsătoreşte şi cine nu, cine va avea copii şi cine nu, cine va
şi mi-am găsit de lucru. Aici se trăia bine, faţă de Ucraina, toate creşte şi va educa zece sau mai mulţi copii, cine rămâne văduv
erau ieftine, mai ales alimentele. Am început întâlnirile cu fraţii; sau orfan, toate le stabileşte El, pentru că El este Dumnezeu! El
ne adunam în toate satele din împrejurimi şi Dumnezeu ne este suveran!
binecuvânta. Oamenii veneau la credinţă şi era o mare bucurie După înmormântare, am întrebat:
în Domnul. – Cine dintre voi doreşte să se dedice Domnului şi să
Nu a trecut mult timp şi mă cheamă directorul meargă să locuiască împreună cu sora Olga, ajutând-o să crească
întreprinderii în biroul său. Acolo mă aşteptau doi kaghebişti. şi să educe aceşti orfani? Şi o soră tânără s-a oferit, să facă ea
Am făcut cunoştinţă şi ei au început să-mi povestească toată acest lucru. Noi toţi ne-am rugat ca Domnul să binecuvânteze
viaţa mea; pe unde am locuit, cu cine mă întâlneam, practic, această muncă a ei, deloc uşoară, s-o facă ca pentru Domnul.
tot ce am făcut până atunci, le era cunoscut, de parcă ar fi trăit Copiii au crescut şi au devenit creştini adevăraţi; fiecare din
împreună cu mine. ei au acum propria familie. Sora care s-a oferit să-i crească,
– Deci , ziceau ei, noi ştim totul. Un singur lucru nu ştim, locuieşte şi acum cu cel mai mic, care era în leagăn atunci şi
de ce aţi venit tocmai la noi? Să ne faceţi probleme? Care-i binecuvântează pe Dumnezeu, că în această familie, a avut
scopul sosirii dumneavoastră aici? Ascultaţi, noi vă dăm o lună parte de linişte şi de respect.
de zile, să vă gândiţi bine şi ori plecaţi de unde aţi venit, sau
unde credeţi, sau vă arestăm; peste o lună ne întâlnim oricum.
Aţi înţeles?
Slăvit fie Domnul! Nu ne-am mai întâlnit niciodată.
Schimbam tot timpul locul adunărilor. Duhul Domnului ne
ULTIMELE ÎNCERCĂRI

călăuzea şi tot poporul umbla în frica lui Dumnezeu. Aveam Autorităţile în mod consecvent urmăreau pe credincioşi,
mult de lucru, lipseau slujitorii şi trebuia peste tot să umblu, interziceau orice fel de adunare, chiar şi în familii nu era permis
pentru a servi Cina Domnului la fraţi. să se adune mai mulţi la un loc, pentru că se considera că se
Într-o zi, ne-am dus în satul Maninca, la adunare. Acolo pune ceva la cale. Vecinii erau atenţionaţi ca, imediat ce văd că
ne-am împrietenit cu o familie. Fratele Adolf şi sora Olga ne- se adună pocăiţii, să anunţe poliţia; iar aceştia, sub pretextul
au invitat la ei. El era un om foarte bun, un exemplu pentru că verifică actele, amendau pe toţi pocăiţii adunaţi, dar fraţii
credincioşi; unde era nevoie de ajutor, el era acolo. Aveau şapte schimbau mereu locul adunărilor şi rugăciunea ţinea doar o
copii. Nevasta lui, Olga, povestea : oră, aşa că până ajungea poliţia, plecau toţi.
- Ştiţi, mie nu mi-a fost frică să am mulţi copii, dar când am Copiii, chiar din clasa întâi, erau aduşi în sala profesorală,
auzit că o soră din satul nostru are 25 de copii, m-am îngrozit. unde li se spunea că nu există Dumnezeu. Când intrau pentru
Cum poţi hrăni şi creşte atâţia copii? Peste două săptămâni prima dată în clasă, învăţătoarea întreba:
am aflat că fratele Adolf a murit. Am fost şocaţi! Ce să vorbim – Cine crede în Dumnezeu să ridice mâna. Apoi îi luau
la înmormântare, ce să spunem poporului? Am aflat că toate separat şi le puneau tot felul de întrebări. Pe fiica mea, Maria,au
autorităţile vor veni. Am început să ne rugăm, Dumnezeu tăcea. întrebat-o:
În ziua stabilită ne-am dus mai devreme la sora Olga. Lume încă – Cum ne convingi că există Dumnezeu? Ea la început s-a
era puţină. speriat, apoi, povestea ea, frica dintr-o dată a dispărut şi plină
Până trăia fratele Adolf, a făcut o cameră mai mare, de curaj a răspuns:
unde dorea să se ţină adunarea. Acum, sicriul lui era în camera – Da, cine credeţi că a creat cerul, pământul şi pe voi toţi?

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Ei au zâmbit şi au spus:
– Cu siguranţă, Dumnezeul tău.
Iar pe băiatul meu l-au întrebat:
– Ce-ţi va da Dumnezeul tău, pentru că crezi în El?
– Viaţa veşnică, a răspuns el.
– Şi nouă nu? au mai întrebat ei.
– Dacă nu vă pocăiţi, veţi pieri cu toţii. Să-nvățăm de la copii
Toate aceste prigoniri şi amenzi ne îndemnau şi mai mult la
rugăciune. Aveam credinţă în Dumnezeu, în biruinţa Lui şi ne încredinţam
în mâna Lui, cu familie cu tot. În mod deosebit s-a înmulţit biserica în urma În școala mântuirii, copii, învățăm,
unei miraculoase vindecări. Nevasta unui poliţist era paralizată de multă Atâtea lecții care, cu drag le aplicăm.
vreme. În urma multor spitalizări, medicii au trimis-o acasă. Aveau doi copii Dar azi și noi, adulții învățăm serios,
mici şi vecinii i-au sfătuit să mai încerce la pocăiţi, că au mai fost cazuri, ca O lecție cu pruncul din brațul lui Hristos.
în urma rugăciunii lor, bolnavii să fie vindecaţi. Poliţistul a chemat pe mai
mulţi fraţi în camera unde era nevasta lui. Ei i-au vorbit despre Dumnezeu, De nu vă veți întoarce la Domnul transformați
despre dragostea Lui, despre milă şi că El poate s-o facă sănătoasă, dacă Ca ei, copiii, iată, sunteți avertizați
ea va crede în El, în făgăduinţele Lui şi dacă ea se va ruga şi va promite Că nu e nicio șansă de a intra supus,
că în viitor Îi va sluji doar Lui. Ea a primit cu bucurie aceste cuvinte şi i-a În sfânta Împărăție, așa Isus a spus.
rugat pe fraţi s-o mai viziteze, ca să se roage împreună cu ei. Când fraţii
şi-au pus mâinile peste ea şi s-au rugat, s-a coborât puterea Duhului Sfânt Precum știți, copiii, profund smeriți,
peste ei şi femeia a adormit. Până atunci, ea nu a putut dormi deloc. A Și-n toate depind, de Domnul, de părinți,
dormit mai multe zile la rând şi când s-a trezit, a început să zică soţului şi La fel depindeți și voi de Dumnezeu!
copiilor, că există Dumnezeu şi că El i-a iertat păcatele şi a vindecat-o până E cheia lepădării de sine și de ”eu”.
la brâu. Pentru ea aceasta a fost o mare minune. Ea l-a rugat pe bărbatul
său să mai cheme pe fraţi, ca să-i vorbească din Cuvânt. Fraţii s-au bucurat Apoi, cu ușurință iertăm și-apoi uităm,
că Dumnezeu le-a găsit loc de adunare. Această veste s-a răspândit cu Nu vom nutri ranchiună, ca să ne răzbunăm.
repeziciune, au sosit medicii să vadă minunea şi au rugat-o să se interneze, Ne despărțim și iarăși vrem să ne revedem,
pentru analize. Au internat-o şi au pus-o într-o cameră separată. Noaptea, Cu bucurii ne-ntrecem, în joc dăm tot ce-avem.
în camera ei a apărut un înger, iar ea a început să se simtă foarte rău.
A cerut să-l cheme pe bărbatul său, să-i spună că va muri. El a venit şi a Voi ne trasați cărarea, în ce-auzim, privim
început s-o încurajeze, s-o liniştească, dar a văzut că ea dintr-o dată s-a Sau lecturăm: Atenție! Să nu păcătuim,
făcut roşie la faţă. Că la final e riscul să pierdeți ce-ați lucrat,
– Ce-i cu tine, de ce ai roşit aşa? a întrebat el. Și-afară să rămâneți, că nu ați ascultat.
Ea l-a văzut din nou pe îngerul care stătea lângă fereastră şi a
început să vorbească cu el: O, dragii noștri știm că toți dorim,
– Cine eşti? Şi cum ai ajuns aici? S-ajungem în splendoarea Edenului divin
– M-a trimis Tatăl Ceresc. Dar pân’ atunci e timpul cu zel să învățați,
– Voi trăi sau voi muri? a întrebat femeia. Și de la noi copiii, ca-n slavă să intrați.
– Părăseşte răutatea, mândria şi slava deşartă, a răspuns îngerul şi
a dispărut. Apoi aude o voce, care îi porunceşte: ,,Ridică-te!’’. Simion Buzduga
Atunci ea l-a prins de mână pe bărbatul său, iar o putere a ridicat-o,
dar aşa de brusc, că bărbatul ei s-a speriat şi a început să fugă. Ea a fugit
după el, strigând: „Isus m-a vindecat!’’ Cine sunt eu?
Tot spitalul a intrat în mişcare, se minunau, nu ştiau ce să zică.
Au sosit reporteri, fotografi, medici profesori, se luau interviuri, în toate Sunt unul din cei patru pe care i-a folosit
ziarele apărea ştirea despre miracolul vindecării. Femeia a ajuns perfect Stăpânul pentru a duce vestea cea bună a salvării
sănătoasă. O chemau peste tot, să depună mărturie. Soţul ei şi copiii au multor oameni de la moarte. Dacă tu ai fi trăit în
devenit creştini practicanţi şi mulţi oameni care ne persecutau, acum se timpul acela, nu ai fi îndrăznit să te apropii de mine,
ofereau să ne ajute. Ne-au dat un teren unde să ne construim Casa de dar Cel ce m-a creat s-a folosit de noi pentru a arăta
rugăciune. că ceea ce spune, împlineşte cu precizie perfectă,
Apoi a apărut şi ,,Perestroica’’ lui Gorbaciov şi Dumnezeu ne-a dat, chiar dacă pare imposibil. Dar, trebuie să mărturisesc
în sfârşit, libertatea de a-L sluji. Slăvit să fie El în veci! Tot ce-am descris, că noi ne-am îngrijit întâi de noi, abia apoi ne-am
a trecut, viitorul îl cunoaşte Dumnezeu. El să fie binecuvântat în veci! dat seama de lucrarea lui Dumnezeu şi am transmis
vestea cea bună acelor oameni întristaţi. Noi nu ştiam
Extras din cartea „Urmează-mă” de Alexandru Gula atunci acea promisiune de salvare, dar tu ştii despre
Traducerea Tania Drozd ce este vorba, pentru că ai citit în Biblie.
Publicat cu permisiune B&G

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Oameni puternici

A-B: Dumnezeu i-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă.


1. „Un lup care sfâşie”.
A
2. Judecătorul care împreună cu un număr mic de soldați a învins
1
o mare armată cotropitoare.
2 3. Femeia care a ajuns în cel mai înalt rang din vremea ei și stătea
3 sub copacul care îi purta numele.
4. Urmaş al lui Esau, tată a mai multor căpetenii
4
5. Proroc plin de putere, plin de Duhul Domnului, plin de
5
cunoștința dreptății și de vlagă
6 6. Puterea ei a fost înălțată de Domnul
7 7. Cel ce da iureş peste „cete înarmate”

8 8. Evreu care a fost trimis cu un mesaj la cea mai mare împărăţie


din vremea sa
9
9. Viteaz din Beniamin, arcaş şi aruncător de pietre
10
10. Împărăteasa care nu și-a făcut cunoscut neamul
11 11. Cap al tribului lui Benamin
12 12. Un bărbat care înainte de a porni la război, a distrus idolatria
casei tatălui său.
B

A-B: Dumnezeul cel Atotputernic


A
1 1. Unul dintre vitejii lui David
2 2. Apostol care a lucrat mai mult ca ceilalţi

3 3. Preot care a omorât o căpetenie și astfel a încetat o urgie


4. Omul care a fost făcut de Dumnezeu o cetate întărită și un zid
4
de aramă
5
5. Viteaz vânător înaintea Domnului
6 6. Un mare proroc
7 7. Conducător de oşti pe vremea lui David, originar din Gat.

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Cine a spus? Cui a spus?


1. __________ „Greu lucru ceri.”____________
2. __________ „Rămâi la mine!”____________
3. __________ „Du-te de te trezește.”____________
4. __________”Pentru tine voi face tot ce vei vrea.”___________
5. __________ „Este Domnul!”____________
6. __________ „Tu vei face lucruri mari şi vei birui.”__________
7. __________ „Pentru ce-ţi este întristată inima?”_____________
8. __________ „Dumnezeu însuşi va purta de grijă.”____________
9. __________ „Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujeşti, să te scape.” _____________
10. ________________ „Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere.” __________
11. ________________ „Ce au văzut în casa ta?”___________
12. ________________ „Binecuvântată să fie judecata ta.”_____________
13. ________________ „Căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.”______________
14. ________________ „Fie curând, fie târziu.”________________
15. ________________ „Ah! Să nu văd mâhnirea tatălui meu.”__________
16. ________________ „Dă-mi copii, ori mor!”___________
17. ________________ „Care este numărul zilelor anilor vieţii tale?”___________
18. ________________ „Care este cererea ta?” __________
19. ________________ „Acum pot să mor.”___________
20. ________________ „Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte.” _________

Despre cine s-a zis, dintre fiii lui Iacov

1. „La pâraiele lui... au fost mari hotărâri.”


Cine sunt eu? 2. „A fost pus în lanțuri în fața fraților lui.”
3. „Ei aveau să stea în fiecare dimineață... ca să laude și să
Am pricinuit durere la facerea mea mărească pe Domnul.”
între cei vii, dar apoi am avut marele har de 4. „Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor.”
a sluji unui om al lui Dumnezeu. De multe 5. „Au așezat pentru ei chipul cioplit... tot timpul cât a fost
ori i-am fost de folos şi am fost martor la Casa lui Dumnezeu la Silo.”
lucrări supranaturale. Odată i-am dat o idee 6. „Sătul de bunăvoință și copleșit cu binecuvântări de la
bună pentru o familie de prieteni de-ai noştri Domnul.”
şi Dumnezeu a făcut două minuni pentru 7. „Înarmați cu suliță ca niște lei și iuți ca niște căprioare de
persoana de care i-am vorbit, ceea ce a pe munți.”
pricinuit mare bucurie acelei familii. Necazul 8. „A stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui.”
a venit peste mine când am crezut că sunt mai
9. „Se pricepea în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia
înţelept decât stăpânul meu. Măcar că aveam
să facă Israel.”
cele necesare vieţii, nu am fost mulţumit
10. „În vremurile trecute a fost acoperită cu ocară țara lui.”
cu haina mea. Atunci, Cel ce conduce
anotimpurile a adus iarna peste întreaga mea 11. „Dreptul de întâi născut este al lui.”
colibă şi nu am mai văzut niciodată primăvara, 12. „Puteau sa ochească un fir de păr și nu dădeau greș.”
nici eu nici sămânţa mea. 13. „Este un negustor care are în mână o cumpănă
B&G mincinoasă.”
14. „Vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui
împreună pe fiii răsăritului.”

Dobre Florin

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Me di taţi i
din cartea Proverbele lui Solomon
„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea
înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții; pentru
căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de
nepărtinire;” (Proverbele 1:1-3)

Înainte de orice proverb1 sau pildă, înţeleptul Solomon ne


spune care e scopul celor spuse şi scrise în cartea sa. Scopul e ca
cel ce ascultă sau citeşte, să dobândească înţelepciune practică,
disciplină, înţelegere (discernământ), bun-simţ (prudenţă),
dreptate, judecată şi nepărtinire. Am încercat să surprind
termenii cei mai sugestivi din multele variante ale traducerilor
care au ajuns până la noi.
Din cele şapte binecuvântări enumerate, mă opresc
deocamdată, la două: disciplina şi bunul-simț. Aşadar, să vorbim
în puține cuvinte despre disciplină.
Fiecăruia din noi ne plac performanțele, fiecare din noi
visează să ajungă un geniu sau să fie cel mai bun într-un domeniu
anume, dar când pornim la drum pentru atingerea obiectivului
propus, constatăm că urcușul e lung și greu.
Un om înţelept spunea că între scopul propus şi atingerea
lui, există un singur lucru - disciplina. Îmi place această
vorbă înţeleaptă, pentru simplitatea, profunzimea şi precizia
mesajului ei. Şi, cum suntem la începutul cărţii Proverbelor, e
cu siguranţă, primul lucru asupra căruia trebuie să îndreptăm
fasciculul de lumină al cercetării de sine şi să ne propunem,
dacă nu am făcut-o până acum, un mod de gândire şi de viaţă trebuie să accept pe Cineva mai mare şi mai puternic decât
disciplinat. ATENŢIE! Nu e nici uşor, nici plăcut. În traducerea mine, atenție...
din care am citit, avem cuvântul învăţătură, cu referire la - care să-mi poruncească;
învățătura dobândită prin educaţia făcută cu ajutorul pedepsei, - de care să-mi fie teamă;
chiar al pedepsei corporale, conform majorității comentariilor. - pe care să-L ascult;
Disciplina e un cuvânt care nu are nevoie de definiţie. Căderea -care să mă pedepsească oricând consideră El că este
noastră în păcat a adus în viaţa noastră dezordinea; dezordinea necesar.
care, odată instaurată, ne-a permis să gândim oricum, să Ştiu că ceea ce spun acum nu corespunde opiniei
muncim excesiv sau să ne complacem în lenevie, să nu mai contemporaneităţii, dar ca ucenici în şcoala lui Isus sau ca ostaşi
avem un program regulat pentru studiu sau pentru lectură, ai lui Christos, nu ne putem schimba după chipul acestui veac. Și
pentru rugăciune, pentru şcoală, pentru somn şi pentru multe Acel Cineva nu e altul decât Dumnezeu. Indiferent cărei generații
altele. Suntem înclinaţi spre indisciplină încă din zorii vieţii, încă îi aparținem, cu toții suntem de acord cu faptul că nimic nu se
de atunci de când începem să dobândim conştiinţa de sine. Şi face fără disciplină. Încă din primii ani ai copilăriei începem
dezordinea s-a instaurat mai întâi la nivelul gândirii; am pierdut, să învățăm că există o oră pentru trezire dimineața, că există
cu alte cuvinte, disciplina gândirii. un program pentru grădiniță, școală, muncă, pentru recreere,
Trăim nu doar într-o epocă supraaglomerată, ci şi într-o pentru masă, iar seara din nou, o oră pentru mers la culcare.
vreme de dureroasă risipire; risipire în gânduri, risipire în Recunoaștem că oricât de dezagreabilă pare uneori, disciplina e
acțiuni, în proiecte care evidenţiază şi sporesc deşertăciunea condiția de bază pentru atingerea scopului propus.
și dezordinea. „Fiindcã, mãcar cã au cunoscut pe Dumnezeu, Cartea Proverbelor este o serioasă provocare la disciplină.
nu L-au proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au Păşind cu atenţie pe cărările ei, vom învăţa disciplina gândirii, a
dedat la gîndiri deșarte și inima lor fãrã pricepere s-a întunecat. relaţiilor, a muncii, a somnului, disciplina în familie, pe stradă,
S-au fãlit cã sunt înțelepți și au înebunit;” (Romani1:21) Acelaşi disciplina la mâncare şi la alte plăceri ale vieţii, disciplina vorbirii
Solomon avea să declare în cartea de bilanţ a vieţii sale: „O, şi a tăcerii , de fapt disciplina trăirii în ascultare de Dumnezeu.
deșertãciune a deșertãciunilor,... Totul este deșertãciune... și Tema dominantă a cărții Proverbelor este ÎNȚELEPCIUNEA, dar
goanã dupã vînt!” (Eclesiastul 1:2-4) nu poți deveni înțelept și fericit, decât dacă mai înainte vei
Ceea ce ştim din istorie şi din Biblie e faptul că nu există accepta să fii DISCIPLINAT. Curaj! E greu, dar nu imposibil.
disciplină fără autoritate. Dacă vreau să devin un om disciplinat, E cu neputinţă să dobândim înţelepciunea dacă nu trăim
1. „Un proverb este o afirmaţie scurtă bazată pe o experienţă în mod înţelept. (Grigore de Nazians)
îndelungată” (Cervantes) Marin Pintilie

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Estera
sub supravegherea lui Hegai, păzitorul femeilor.” Acolo a stat cu slujnicele
împăratului, dar în tot acest timp „Estera nu şi-a făcut cunoscut nici poporul, nici
naşterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri.” (Estera
2:10) Atâta timp să reuşeşti să păstrezi un asemenea secret este o mare realizare,
ea a reuşit datorită principiului ascultării de părinţi sau orice altă autoritate în
domeniu. Întreg comportamentul ei a calificat-o şi „Împăratul a iubit pe Estera
mai mult decât pe toate celelalte femei şi ea a căpătat trecere şi iubire înaintea
lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap şi
a făcut-o împărăteasă în locul Vastii.” (Estera 2:17) Însă dovada supemă a
ascultării ei de autoritatea părintească şi spirituală este scris că a caracterizat-o
şi în perioada când era regină: „Şi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot
atâta scumpătate ca atunci când o creştea el.” (Estera 2:20)
Toate fetele ce vor să fie regine şi toţi băieţii ce vor să fie prinţi în poporul
lui Dumnezeu, să-şi măsoare ascultarea de părinţi şi fraţii mai mari cu ascultarea
acestei evreice.

2. Estera – o luptătoare spirituală: Când a fost dată legea pogromului iniţiat de


Haman, vrăjmaşul iudeilor, „Estera a trimis să spună lui Mardoheu: «Du-te,
strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi nici
să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi
voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.» De 2500 de ani,
postul ei a rămas înscris în mintea celor ce sunt în situaţii critice. Postul Esterei a
scăpat pe mulţi oameni de la moarte sau alte rele, atunci şi ori de câte ori au fost
bărbaţi şi femei de diferite vârste, gata să moară pentru o cauză nobilă.
„A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărăteşti şi a venit în curtea
dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul şedea pe
scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în faţa uşii casei. Când a văzut
împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea
lui. Şi împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc, pe care-l ţinea în mână. Estera
s-a apropiat, şi a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis: «Ce ai tu, împărăteasă
Context: După cei şaptezeci de ani de robie în Estero şi ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, îţi voi da.»” (Estera
Babilon, o parte din locuitorii Regatului lui Iuda nu s-au 5:1-3) A doua zi, „Estera a răspuns: «Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate
întors în ţara de origine şi au rămas împrăștiaţi în diferite şi dacă găseşte cu cale împăratul, dă-mi viaţa: iată cererea mea; şi scapă pe poporul
părţi ale Împeriului medo-persan. Printre aceştia au fost meu: iată dorinţa mea!»” (Estera 7:2-3) În acea zi, sorţii destinului s-au schimbat,
şi familiile din seminţia lui Beniamin în care s-au născut căci intervenţiile din lumea spirituală se răsfrâng automat în lumea fizică.
Estera şi vărul ei, Mardoheu. Evenimentele descrise în Nu uitaţi! Când aveţi probleme în viaţă, apelaţi la cei credincioşi şi împreună
cartea ce poartă numele reginei lui Ahaşveroş (Xerxe, intraţi înaintea Domnului. După obţinerea îndurării de la Domnul, intervenţiile la
fiul lui Darius cel Mare, care a domnit între anii 486- oameni sunt simple proceduri.
465 î.H) sunt pline de farmec şi învăţătură. Între altele,
comportamentul acestei eroine evreice, când era o
fetiţă orfană sau când era soţia marelui monarh, este
un model de urmat.
3. Estera – o regină ce a poruncit o sărbătoare a bucuriei: „Le-a poruncit
să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie şi jalea
lor în zi de sărbătoare şi să facă din aceste zile nişte zile de ospăţ şi de bucurie,
când să-şi trimită daruri de mâncare unii altora şi să împartă daruri celor lipsiţi...

1. Estera – o fată ascultătoare de autoritatea


tutelară: Mardoheu „creştea pe Hadasa, adică
Estera, fata unchiului său; căci ea n-avea nici tată
Împărăteasa Estera, fata lui Abihail şi iudeul Mardoheu au scris stăruitor a doua
oară ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim... Porunca Esterei a întărit
aşezarea acestei sărbători Purim şi lucrul acesta a fost scris în carte.” (Estera
nici mamă... După moartea tatălui şi a mamei sale, 9:22-32) Până în zilele noastre, porunca Esterei este respectată de evrei, iar
Mardoheu o luase de suflet.” (Estera 2:7) Pentru că cartea ce-i poartă numele a rămas cuprinsă în Scripturile sfinte.
„fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere” Amintirile cu faptele sfinţilor vor rămâne până în eternitate, dar mai întâi,
a fost selectată la concursul pentru ocuparea prin ele este binecuvântată posteritatea.
postului vacant prin repudierea reginei Vasti, Începeţi să rămâneţi în memoria altora, mai întâi prin ascultare, apoi prin a fi
pentru neascultare. În cele douăsprezece luni de alături de cei ce suferă, pentru ca la vremea răsplătirilor să fiţi printre cei promovaţi.
pregătire, Estera a fost „adusă în casa împăratului, Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a XV-a

Lili s-a întors de la școală. Nici măcar n-am auzit-o când a


intrat. Șopti ceva la urechea mamei, apoi deschise ușa pentru a
pofti pe cineva înăuntru. Un bărbat trecut de cincizeci de ani păși
în încăpere, vădit încurcat, dar spuse zâmbitor:
– Pacea să fie peste casa aceasta! V-am văzut cu fetele la
adunare, duminică dimineața și pentru că locuiesc nu departe de
casa voastră, m-am gândit că ar trebui să vă fac o vizită.
– Luați loc! Domnul Isus să vă binecuvânteze! Lili îi oferi un
scaun.
– Mă numesc Candrea Nechita și am avut o funcție importantă;
am fost director la o întreprindere nu departe de aici și am avut o
fiică, pe nume Doinița, și un băiat, pe nume Tiberiu. Soția mea, din
motiv că m-am pocăit, m-a părăsit. Dar lucrul cel mai dureros pentru
mine este că atunci când a plecat, mi-a luat și copiii. Făcu o pauză
pentru a-și șterge ochii înlăcrimați. Mă simt copleșit de singurătate
uneori... dar mă rog mult pentru ei. Cred că într-o zi se vor întoarce
înapoi acasă, la mine. Doresc atât de mult să-și predea și ei viața Îngerul bun
Mântuitorului Isus! Legământul pe care l-am încheiat cu Isus în apa
botezului a avut un preț greu pentru mine... acela de a fi părăsit de
cei dragi... Dar ce contează asta pe lângă faptul că îi voi avea pentru
veșnicie, căci am credință că într-o zi se vor întoarce.
Mama era profund înduioșată de situația în care se afla acest
om. Daniela se gândea că poate omul din fața ei era un înger, căci
așa era de blajin, de bun și senin în durerea lui.
– Mă scuzați, zâmbi omul, sau mai bine zis îngerul, n-am venit
să-mi plâng de milă, ci doar să vă fac o propunere.
– Cu plăcere, vă ascultăm, frate! spuse mama.
– Dacă nu vă fac supărare, pot să vă rog să mai gătiți câte ceva
și pentru mine, iar fiica dumneavoastră, Lili, să îmi aducă și mie câte
o mâncare caldă? De altfel, eu am să vă aduc produsele necesare, am
ceva cunoștințe pe la magazinele alimentare, căci am fost membru
de partid. Acum e ușor pentru mine să-mi procur alimentele, dar
prepararea lor necesită timp și îndemânare. Mi-am găsit de lucru în
pădure, la tăiat lemne, de când mi-au luat slujba de director și vin
acasă seara obosit și flămând. Știind că Isus e lângă mine, sunt plin
de pace. În pădure frendonez cântări cât e ziua de lungă și asta îmi
aduce mângâiere și speranță... speranța că într-o zi voi fi înapoi cu
familia mea. – Mergi cu Dumnezeu, frate și mulțumim pentru tot!
– Desigur că doresc să gătesc și pentru dumneavoastră, Lăsase la ușă două sacoșe cu alimente. Făină de grâu, făină
avantajul e al familiei mele. Eu nu prea am timp să stau la rând de porumb, o coastă de vițel pentru ciorbă, un pui pentru gătit,
pentru procurarea alimentelor, mă refer la cele care sunt la cotă. smântână și o pungă cu douăzeci de ouă.
Mai ales la măcelărie, în ultimul timp n-am prins nici măcar un os – O! avem smântână! De cât timp n-am mai văzut așa ceva?
pentru ciorbă. Cât am locuit la tata, nu am dus lipsă. Se ocupa el spuse Lili. Nici mama nu-și mai aducea aminte.
de aprovizionare. Avea și el cunoștințe, pe ici, pe colo, pentru că – O! ce de ouă! Daniela bătu din palme.
le repara încălțămintea. Când tata a ajuns la pensie, se ocupa de – Te porți ca un copil, Daniela, spuse Lili, entuziasmată și ea.
atelierul de cizmărie. Am dus-o bine pe atunci. Acum ne mai lipsește Nu uita că ești fată mare acum și nu te mai minuna atât, treci la
una, alta, dar fetele nu fac mofturi la mâncare, iar Lili gătește și ea treabă! Dumnezeu poate face lucruri mai mari decât acestea!
foarte bine. Coace chiar cozonaci și face niște prăjituri minunate. Lili curățase deja morcovii, dar la cartofi o invitase pe Daniela.
Daniela salivă de poftă când auzi de prăjituri. Coasta de vițel se clătina într-o oală cu apă, care va deveni în curând
– Mulțumesc tuturor, spuse omul și se ridică, cu sufletul o ciorbă minunată.
eliberat de grija gătitului. Să vă las timp și pentru treabă. Lili știe – Până se înserează, vreau să fie mâncarea gata, să-i pot duce
unde locuiesc. Rămâneți cu Dumnezeu! și vecinului nostru. Cu adevărat, merită!

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

– Vorbești de îngerul care tocmai – O să mori de foame cu ciorba sub nas! Of,
a plecat? spuse Daniela, zâmbind larg. Doamne! Eşti în stare să compui o poezie despre
– Daniela, ești cu capul în nori. ciorbă, dar uiţi să o mănânci!
Acolo, da, deasupra norilor sunt îngeri Daniela apucă un polonic de coadă şi-l
buni, aici pe pământ, unde suntem noi, plimbă puţin prin oală. Toate legumele dansau
se opri și o trase puțin pe Daniela de rotit. Umplu repede trei farfurii, aşeză lingurile
păr, ca și cum ar fi dorit să o readucă şi bineînţeles trebuia să aştepte să se răcească,
pe pământ, sunt și îngeri răi. pentru a fi bună de mâncat. Nu îi plăcea să sufle
– Oh! și eu care-mi închipuiam că toți în ciorbă.
îngerașii sunt buni... – Lili, în ce vei duce ciorba pentru „înger”?
– Daniela, nu te mai alinta atâta În loc de răspuns, sora ei îi împinse o crăticioară de doi litri.
și lucrează mai cu spor, spuse Lili și-i Daniela umplu cu grijă cratiţa şi mai lăsă un spaţiu până la gura
întinse o ceapă peste degete, și asta vasului, apoi căută capacul în dulap. A introdus crăticioara cu grijă
are nevoie să fie pusă în ciorbă, deci într-o sacoşă şi într-un castron mare şi adânc puse tocineii fierbinţi
curăț-o, drăguțo! Mama era fericită şi peste ei, un sos de smântână şi zahăr, iar pe urmă acoperi cu o
să-și vadă fetele antrenate într-o coală de celofan. Pachetul pentru „înger” era gata.
activitate așa utilă, așa că se așeză – Mamă, zise Lili, te rog să îmi dai voie să duc această mâncare
într-un balansoar primit de la bunicul, vecinului şi promit că am să mă întorc degrabă. Daniela, tu să coci
legănându-se încetișor, în timp ce restul de tocinei!
frendona un cântec. Mama încuviinţă:
– „Ca stropii de rouă, ce udă – Domnul să fie cu tine, fiica mea hărnicuţă!
pământu-nverzit, Daniela intră în acţiune, însă se stropi cu uleiul încins, încă de
Ca norii din văzduh, ce-aleargă la prima încercare. Păstră secret, însă îşi muşcă buzele de durere.
necontenit, Tare ar fi dorit ca să îi spună mama şi ei: „hărnicuţă”. Încercă să
Ca raza de soare ce umple văduhul îşi amintească dacă i-a adresat cineva această laudă, până acum.
mereu, Te rog, Isuse, să umpli și sufletul meu.” Nu, nu primise niciodată acestă laudă, de la nimeni, nici măcar de
– Daniela, oprește-te, ai curățat un munte de cartofi! Lili la draga ei bunică, Iulia. Era clar: ea nu îndeplinea sarcinile aşa de
își puse mâinile în șold, minunându-se. Te-ai hărnicit când nu era repede precum surioara ei Lili, nici măcar atunci când era vorba de
cazul, scumpo! Dă-mi o idee pentru felul doi. curăţenie în casă. Lili era foarte îndemânatică şi rapidă. Când se
– Păi... dacă tot mă crezi deșteaptă și ai încredere în ideile mele, apuca şi ea de aceeaşi treabă, totul arăta ca la „răscoală”. Lucrurile
putem face tocinei, căci tot din cartofi sunt și în plus, avem și smântână. erau mutate de la locul lor şi până să le pună înapoi, îi trebuia
– Bravo, fetițo, știam c-o să-ți revii! Apucă o răzătoare pentru foarte mult timp. Deseori se întâmpla, în timp ce făcea curăţenie, să
cartofi și i-o împinse Danielei sub nas. Grăbește-te, altminteri o să- găsească o carte de poveşti sau un roman ascuns de sora ei. Atunci
ți moară îngerul de foame! se aşeza calmă în mijlocul mormanului de lucruri şi se cufunda în
– Îngerul cel bun, completă Daniela, suflecându-și mânecile. citit. Era atât de absorbită de lectură încât nu putea lăsa cartea din
Așa, după ce rad cartofii, adaug puțină sare, un ou, două linguri de mâini, până nu o „prindea” cineva citind. Primea câte o dojană,
făină de grâu, amestec totul... dar după aceea lucrul mergea mult mai bine. Sora ei Lili i-a dat
– Mai pune un lemn pe foc, o întrerupse Lili din rețetă. odată un sfat înţelept: „Pune cartea pe raft şi promite-i că o vei citi
– Uşor de zis, greu de făcut! Uite, lada cu lemne e goală! imediat ce vei termina treaba!” Dar când se termină treaba? Căci şi
– Ei, şi? Magazia de lemne e plină, că doar unchiul Titi a venit cititul şi învăţatul e tot treabă, una care necesită mult timp.
special pentru a ne tăia lemnele... Lili se întoarse victorioasă. Faţa ei radia de bucurie. Deasupra
– Tot un înger bun e şi unchiul Titi! spuse Daniela ieşind pe uşă. capului flutura o bancnotă de o sută de lei, aceasta însemna cam a
În magazia de lemne dădu buzna peste „ghilota” – plapuma opta parte din salariul mamei.
din pene de gâscă care încă mai mirosea a ars. Ah! Ce bun a fost – Suntem bogaţi! Hârtia aceasta va acoperi nevoile noastre!
Dumnezeu cu ele că le-a ocrotit în noaptea aceea, altfel ar fi ars ca Daniela căscă gura de uimire.
nişte şoricei. Gândindu-se la şoricei se înfioră. Îi era frică de şoareci, – Bancnota aceasta este atât de „dulce”... cât zece kilograme
de şobolani şi mai rău. Apucă lemnele şi intră în casă gâfâind. de zahăr!
– Dar ce te grăbeşti aşa, surioară? o întrebă Lili mirată. Lili o lovi peste frunte:
– Ce bine miroase ciorba ta! Vreau o farfurie plină chiar acum! – Vorbeşti de parcă zahărul ar fi totul pe pământ!
Daniela privi în oala cu ciorbă. Ai pus şi sfeclă roşie, o ciorbă roşiatică... – Doi se bat şi al treilea câştigă! spuse mama, vădit bucuroasă.
Lili adăugă pe furiş şi două linguri de smântână, apoi trase Lili, pune banii în buzunar şi am să vă cumpăr material pentru
oala de pe foc. rochii de vară. La sfârşitul lunii iunie, Daniela va avea examen şi îi
– Ce îmi dai, pentru ca să-ţi îndeplinesc dorinţa? va prinde bine o rochie nouă.
Daniela dădu încruntată din umeri. – Dar, mamă, la examen tot în uniformă trebuie să fiu!
– Ha! Nu ai deloc spirit de evreu sau de comerciant! – Ştiu aceasta, dar vei călători cu trenul şi o rochie îţi va fi de
Lili împinse tigaia pe foc, în locul oalei cu ciorbă şi formă cu trebuinţă.
lingura turtiţe, din compoziţia de tocinei. Uleiul din tigaie începu să Daniela ştia că, pentru a avea acea rochie nouă, va trebui
sfârâie ameninţător. Asta nu-i plăcea deloc Danielei, să fie stropită să treacă pe la croitoreasă. Nu îi plăcea de acea femeie pentru că
de uleiul încins. Lili ştia să se ferească şi mai ştia şi ce nu-i place ei mereu îi spunea: „Șoricel orfan”, iar Daniela nu iubea deloc şoriceii,
să facă. Simţea că este o protejată, ştia aceasta. Mai ştia că tot buna
ei soră, Lili, o trezea din visare. (continuarea în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

ba chiar se temea de ei. Mama mulţumi lui


Dumnezeu pentru mâncare şi s-au aşezat toate
la masă. Lili rupse tăcerea:
– Ştiţi, în casa domnului Candrea este foarte
frumos! Deşi locuieşte singur, are o curăţenie
„lună”, peste tot. Am văzut în casa dumnealui un
radio la care mi-a spus că ascultă ştirile, dar are şi
un televizor mare. El mi-a spus că la televizor nu
îi place să se uite şi nici nu vrea să se uite. Înainte Am scris aceste mărturii pentru a vă arăta modul în care
de a-L cunoaşte pe Domnul era atras de televizor, însă acum, după Dumnezeu atinge inimile tinerilor din lumea musulmană, pentru
ce a încheiat un legământ cu El, în apa botezului, nu îl mai deschide
a vă îndemna să vă alăturați acestei lupte prin rugăciunile
niciodată. L-am întrebat dacă e păcat să te uiţi la programul de la
voastre. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne ocrotească și să deschidă
televizor şi mi-a spus multe lucruri negative despre televizor, printre
care: risipeşte timpul, ne influenţează negativ comportamentul şi
inimile celor ce ascultă.
gândirea, prin unele filme, nu poţi avea un cuget curat pentru Domnul *
Isus, dacă priveşti la televizor. Mi-a spus că unii credincioşi au căzut de Faruk1 este un student pe care îl cunosc de mai mult timp.
la credinţă, din cauză că nu l-au păstrat pe Isus Hristos într-un cuget Într-o zi, a venit să mă viziteze împreună cu prietenul său. Am
curat şi nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: şi lui Dumnezeu şi în acelaşi cinat şi am cântat împreună (l-am învățat cântece ce vorbesc
timp şi celui rău. despre dragostea lui Dumnezeu), iar în cele din urmă am început
– Mamă, de ce există şi îngeri buni şi îngeri răi? Eu credeam să discutăm despre Vestea Bună. I-am dat să citească 1 Ioan
că toţi sunt buni! 2:1-2 - „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi.
– Draga mea, înainte de a crea Dumnezeu omul, toţi îngerii Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau
erau buni. Ei erau duhuri, slujitori ai lui Dumnezeu. În Biblie scrie Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus
despre „oştiri îngereşti”, „coruri îngereşti”, mai este scris despre Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele
Lucifer, un înger strălucitor, numit „fiu al zorilor”. Acest înger s-a noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii
mândrit în inima lui cu „strălucirea” ce o avea. În Isaia, capitolul 14, lumi.” Am fost impresionat că de data asta n-a negat ceea
de la versetul 13 scrie: „Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi ce citea. În multe ocazii anterioare am discutat de subiectul
voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi acesta. Îmi aduc aminte că odată mi-a spus: „Subiectul acesta
şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, îmi trezește interes.” Desigur, l-am asigurat că eu am o mare
mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.”Dumnezeu, plăcere să discutăm. De data aceasta, l-am văzut din nou foarte
care i-a ştiut gândurile, l-a izgonit din ceruri, jos pe pământ. În
curios să cunoască mai multe. Apoi i-am spus „Faruk, îmi aduc
Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 7 scrie: „Şi în cer s-a făcut
aminte că într-o zi tu mi-ai spus că noi nu trebuie să ne urmăm
un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul
şi îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li
orbeşte religia. Atunci cum poți spune despre mine că-mi urmez
s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit religia orbește când tu nu ai citit nici măcar cartea ta sfântă? Cât
Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat despre mine eu le-am citit și ştiu că am aflat adevărul.” Atunci
pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” Faruk împreună cu prietenul său au început să zâmbească și au
Aceştia sunt îngeri răi care caută şi azi să-i înşele pe oameni. mărturisit că e datoria lor nu doar că creadă ceea ce li se spune,
Dumnezeu nu obligă oamenii să îi slujească Lui, de aceea spune: ci să și cerceteze adevărul citind cărțile sfinte. După ce le-am
Alege, omule, cui vrei să-i slujeşti? Ori lui Dumnezeu, ori lui oferit câteva resurse de studiu, Faruk împreună cu prietenul
Mamona, adică Diavolului, deoarece nu putem sluji la doi stăpâni, său au plecat către căminul universității, iar eu am înțeles mai
căci vom iubi pe unul şi vom urî pe celălalt. Nu putem sluji lui mult că băieții aceștia sunt aproape de Împărăția lui Dumnezeu
Dumnezeu şi lui Mamona, în acelaşi timp. și trebuie să mijlocesc mai mult pentru ei.
– Mama, totuşi sunt atâţia oameni buni care se comportă *
frumos şi totuşi ei nu ştiu de jertfa Domnului Isus, cu aceştia ce va fi? Un alt tânăr cu care am studiat mai multe cărți biblice,
– Este un har pentru noi că avem o Biblie, pe care să o citim. Tu mi-a spus: „Asta este ceea ce voiam să studiez. Sunt încântat de
ai avut bunici credincioşi care te-au învăţat să faci diferenţa între ce studiul acesta.” Mă bucur de dorința și perseverența lui, deși îmi
este bine şi ce este rău, dar Dumnezeu hotărăşte cine va fi mântuit. mărturisea că are un program foarte încărcat ca medic stagiar.
Noi trebuie doar să Îi slujim până la sfârşitul vieţii noastre pe pământ. Ultima dată îmi mărturisea: „Când sunt cu tine şi discutăm din
La Judecata de Apoi, Dumnezeu va judeca fiecare suflet omenesc: şi Scriptură simt o pace sufletească, însă atunci când sunt ocupat
pe cei buni, şi pe cei răi. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
cu munca mea, pacea asta dispare.” I-am spus că sursa este
– Unele lucruri mă îngrozesc şi îmi este frică să mă gândesc la
Cuvântul lui Dumnezeu care este o hrană pentru sufletul nostru.
ele, de exemplu cum scrie în Apocalipsa 21:1 - „Apoi am văzut un
cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi
„Așa cum mănânci în fiecare zi pentru bunăstarea trupului,
pieriseră şi marea nu mai era.” citește Scriptura zilnic și vei avea pace zilnic.”
– Daniela, noi nu trebuie să ne temem de nimic, numai de *
păcat şi de neascultare faţă de Dumnezeu, deoarece „frica de Domnul Într-una din zile, mă plimbam prin campus rugându-mă
este începutul înţelepciunii”, iar într-un alt loc din Scriptură, Cuvântul Domnului să-mi scoată în cale persoana potrivită, o persoană
Domnului ne îndeamnă: „Fie-vă groază de rău şi alipiţi-vă tare de care e deschisă să primească Vestea Bună. În timp ce am intrat
bine!”. Noi Îl iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit întâi. (va urma) în discuție cu un student și m-am așezat pe iarbă continuându-
Draga Ujeniuc
1. Am folosit nume fictive pentru a proteja identitatea persoanelor.
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Mărturii
ale misionarilor români
ne discuția, ni s-au alăturat alți doi tineri. Primul părea
dezinteresat de subiectul discuției, a plecat, ceilalți doi au fost
foarte curioși să asculte până la sfârșit istorisirea întâmplării
ce mă determină să cred că păcatele mele sunt iertate. În
ziua următoare m-am întâlnit din nou cu unul dintre ei, Mus,
care mi-a spus că e dispus să ne întâlnim de două/trei ori pe
săptămână pentru a discuta din Scriptură. Pentru că întâlnirile
noastre se desfășoară în aer liber, în timp ce stăteam de
vorbă cu el, s-au alăturat discuțiilor și alți colegi de-ai lui. La
un moment dat, îi întreb: „De ce profetul Ioan spune despre
Isus că este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii?”
„Pentru că așa cum în trecut se ofereau miei ca jertfă pentru
păcate, tot așa și Isus a murit ca jertfă pentru păcatele întregii
lumi” a spus Musa. Am fost uimit de răspunsul lui. De atunci
am continuat să mă întâlnesc cu el de două ori pe săptămână
studiind viața oamenilor din Scriptură și rugându-mă ca
Dumnezeu să desăvârșească ce a început în viața lui.
*
Într-o zi eram la SFC (centrul unde lucrăm cu studenții)
și m-am întâlnit cu Shorif, un tânăr pe care mi se părea că
l-am mai întâlnit cu ceva timp în urmă. Am început să discut
cu el, am cântat cu chitara câteva cântări și în cele din urmă
am început să-i vestesc Evanghelia. „După toate activitățile
religioase pe care le îndeplinești, ești sigur acum să păcatele
îți sunt iertate?” l-am întrebat eu. După ce mi-a dat un răspuns
negativ am continuat. „Eu personal sunt sigur că păcatele
mele sunt iertate. Pot să-ți povestesc de ce?” Având acordul
lui Shorif am început să-i povestesc mai întâi despre căderea
în păcat a primilor oameni și apoi am ajuns la jertfa Domnului
Isus. Când l-am întrebat dacă crede, a răspuns fără ezitare DA.
Am fost foarte uimit de răspunsul lui. Am realizat că în tânărul
acesta Dumnezeu a semănat sămânța de mai multă vreme,
însă nu era cine să o culeagă. Apoi mi-a cerut numărul de
telefon spunând că vrea să ne mai întâlnim ca să-i povestesc
mai mult legat de acest subiect. De atunci mă întâlnesc
frecvent cu el discutând diferite subiecte din Cuvânt. Însă la
întâlnirile cu mine nu vine singur. De multe ori aduce când
un prieten când altul, aceștia având, de asemenea, ocazia să
audă Vestea Bună.
Shorif a fost adus la SFC de un prieten creștin. L-am
întrebat pe acesta dacă i-a vestit vreodată Evanghelia. A spus
că n-a avut o relație destul de apropiată ca să aibă ocazia să
facă asta. Când l-am întrebat de cât timp îl cunoaște, a spus
că de trei ani. Am rămas șocat. În trei ani să nu reușești să
împărtășești Vestea Bună persoanei pe care o cunoști! I-am
spus că eu i-am vestit deja Evanghelia și a răspuns afirmativ,
iar acum mă întâlnesc regulat cu el să studiem Scriptura.

O. R.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Continuare articole
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4
(continuarea din pagina 20)

SENTIMENTELE, EMOȚIILE ȘI MINTEA UMANĂ


Tinerii puteau închiria CD-uri cu filme, noastră și ce emoții ne provoacă, atunci când le vizionăm și
emisiuni, muzică, etc. Prin internet sfera s-a chiar după aceea. Copiii care au petrecut o parte semnificativă
lărgit și mai mult, tinerii și copiii puteau viziona orice doreau din timpul fiecărei zile în fața micului ecran, riscă să aibă un
și oricând doreau. După toate acestea, și-au făcut apariția creier dezvoltat diferit față de cei din generațiile anterioare,
tabletele și smartphonurile și odată cu venirea lor, au dărâmat care au trăit fără aceste mijloace. Creierul unui dependent
orice barieră și au anulat orice limită. Acum, tinerii pot viziona de internet arată la fel ca cel al unui dependent de droguri
orice doresc, oricând doresc și oriunde doresc. Toate acestea, sau alcool. Această dependență anunță scăderea de 10-20%
fiind folosite într-un mod eronat, influențează în mod negativ în zona responsabilă pentru precesarea vorbirii, a memoriei,
emoțiile, sentimentele, mintea umană și întreaga viață a a controlului motor, a emoției și nu numai. Mai rău, cu cât
omului. Vă întrebați de ce? petrecem mai mult timp, cu atât, puterea creierului de a-și
Mijloacele video-audio au un efect hipnotic. Neuropsihologii îndeplini funcțiile, scade.
demonstrează că emisiunea vizionată, indiferent de ce categorie Renunțarea la aceste vizionări nu este ușor de realizat,
este, ne duce într-o stare semihipnotică. Aceasta explică dar cu dorință și perseverență, se poate. Dumnezeu este Cel
atracţia pe care clipurile audio-video o exercită asupra tuturor, care ne dă ajutorul Său, când Îl chemăm. Fiecare activitate
însă în mod deosebit, asupra copiilor și a tinerilor. Este imposibil ce o desfășurăm: cititul, scrisul, vorbitul etc., se desfășoară
de găsit o altă activitate prin care copiii să fie liniştiţi atât de în creierul nostru, în diverse centre. Atunci când copiii/tinerii
repede şi pe o perioadă lungă de timp, aşa cum se întâmplă vizionează desene, filme, jocuri etc., folosesc foarte puțin din
atunci când sunt aşezaţi în faţa micului ecran. Acesta este şi funcțiile creierului, ochii mișcându-se doar pe diametrul unei
motivul pentru care părinţii folosesc, conștienți sau inconștienți, tablete de 10-15 cm (sau al unui calculator, 40-50 cm). Deoarece
televizorul, tableta și smartphonurile ca „sedativ”. Pentru a copilul nu folosește celelalte centre, mai mult timp, legăturile
demonstra aceasta, s-a efectuat un studiu, în care 10 copii au dintre acestea, puțin câte puțin mor, iar mai târziu nu vor mai
fost lăsați să vizioneze emisiunea preferată. Deși cercetătorii se putea fi folosite deloc. Toate acestea împiedică dezvoltarea
așteptau ca în acest timp, creierul copiilor să se implice, pe tot normală a unui copil și cel mai grav este că acest fapt nu se vede
parcursul vizionării, la aceștia s-a înregistrat o stare de visare, la momentul de față, ci ani mai târziu. Problemele care pot fi
în care creierul nu s-a obosit să lucreze, ci s-a comportat ca și sesizate încă de pe acum, sunt: starea de hiperactivitate, de
cum doar și-ar deschide cutia, să se depoziteze acolo de toate, neatenţie şi starea de irascibilitate, care ajunge la un moment
fără a contribui cu prea multe. Pe parcursul vizionării, emisfera dat să-i caracterizeze pe copiii care folosesc aceste mijloace în
stângă este foarte puțin activă. Vizionarea video-audio, este mod excesiv.
situată la nivelul conștient al somnambulismului. Poate vi s-a În ziua de azi, tot mai mulți copii sunt diagnosticați
întâmplat și vouă, să vizionați un clip, iar cineva să vă strige în de ADHD (hiperactivitate, agitație crescută, slăbirea unor
mod repetat și abia după câteva strigări, să vă dați seama că capacităţi mentale precum: concentrarea atenţiei, memoria de
sunteți chemați. scurtă durată, imaginaţia creativă, motivaţia de a întreprinde
De asemenea, televizorul, tabletele, smartphonurile o acţiune care cere efort). Copiii care se obișnuiesc cu astfel
creează dependență. Cum ne putem da seama dacă suntem de experienţe, care le seduc atenţia, atunci când sunt puşi
dependenți? Dacă simțim frecvent nevoia de a le folosi, fie în faţa realităţii, care nu este la fel de spectaculoasă sau
prin vizionarea unor clipuri, emisiuni, știri, folosirea jocurilor atractivă (cum ar fi o oră de matematică, istorie, etc.), nu-şi
sau folosirea excesivă a rețelelor sociale. Atunci când ni mai pot concentra atenţia. La şcoală, ei aşteaptă ca predarea
se ia obiectul respectiv, ne supărăm și suntem fustrați sau învățătorului să surprindă, având forma unui spectacol, ei nu mai
reacționăm violent. Acesta este un semn că am pășit deja pe găsesc nimic interesant din tot ceea ce presupune efort, totul îi
drumul dependenței. Dumnezeu ne vrea dependenți doar de El plictiseşte. Problemele de înţelegere şi de folosire a limbii devin
și niciun alt lucru să nu pună stăpânire pe noi. Cu cât vizionăm tot mai evidente, cu cât copiii avansează de la o clasă la alta.
mai mult, această dorință crește și prea târziu ne dăm seama Proporţional cu creşterea timpului dedicat vizionării, creşte și
că activitățile care ne atrăgeau înainte nu mai sunt interesante hiperactivitatea. Psihologii spun că la copiii preșcolari e indicat
și nu mai găsim satisfacție în ele, chiar dacă acestea au fost numai 15 - 20 minute și nu toate odată, ci în diferite momente
pasiuni, (cititul, plimbări, pictatul, etc.) sau activități care sunt ale zilei, tot câte 5 minute. La copiii de ciclu primar 30 minute
necesare în viața de zi cu zi (lecțiile pentru școală, curățenia în și gimnazial 1 oră, iar la tinerii de liceu maxim două ore. Dacă
casă, gătitul, etc.). numai aceste recomandări ale psihologilor s-ar respecta, să
După dependență, urmează depresia. Lucrurile vizionate faceți un calcul, câte s-ar înmagazina în mintea noastră în cinci
nu împlinesc nevoile sufletului nostru, ci împovărează mintea, ani, dar nu numai câte, ci și ce s-ar depozita? Atunci când ochii
provoacă emoții negative și nasc sentimente care dezvoltă sunt fixați pe ecran, se diminuează rațiunea și judecata. Dacă
în noi dorința de a muri. Chiar și filmele de groază creează la început pare că, copiii acumulează multe cunoștințe de la
dependență. Deși sunt înfiorătoare și provoacă teamă, groază, desene, cântece și jocuri educative, abia mai târziu, după clasa
vizionându-le chiar și rar, dorința de a mai viziona încă unul va a III-a, se observă că elevul nu face față procesului de învățare,
crește, iar când îți vei da seama că ești prins în mreaja lor, nu în plus comportamentul lui este indisciplinat, adesea agresiv.
vei mai putea scăpa singur. Cine sunt cei care au regizat aceste Jocurile și vizionările sunt nocive, funcțiile creierului sunt
filme în care domnește violența și groaza? O minte sănătoasă perturbate chiar și la adulți, iar dependența pe care acestea o
nu poate gândi astfel de lucruri și dacă știm că oameni fără creează, este deosebit de mare și puternică. Oamenii ajung să
frică de Dumnezeu au regizat acestea, de ce să le vizionăm noi,
copii ai lui Dumnezeu? Gândiți-vă câte duhuri au acces la inima (continuarea în pagina 18)

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Nu te răzbuna!
„Nu zice: «Cum mi-a făcut el
aşa am să-i fac şi eu, îi vor când nu v-aţi făcut o temă sau nu aţi învăţat o
răsplăti după faptele lui!»” formulă, doriţi imediat să primiţi o notă rea?
Părinţii şi profesorii buni au răbdare cu copiii,
(Proverbe 24:29) pentru a-i învăţa ceea ce este bine. Să ne grăbim să fim buni.
Bunul Dumnezeu aşteaptă după oameni pentru a-şi schimba
atitudinile rele faţă de semenii lor. Ştiaţi că El aşteaptă cu atât
mai mult de la copii şi adolescenţi să se comporte frumos,
acesta pentru a-i putea binecuvânta în viaţă, pentru ca ei să
poată apuca pe drumuri bune la timp: „Domnul este îndurător
şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.... Cum se
îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se
tem de El.” (Psalmul 103:8-13)
În al treilea rând, este indicat să nu dorim să ne răzbunăm,
ci să ne comportăm frumos, chiar cu cei ce ne-au făcut un mare
rău, pentru a-i învăţa că există şi un alt mod de raportare la cei
din jur: „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce;
dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei
grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci
biruieşte răul prin bine.” (Romani 12:20-21). Un comportament
bun faţă de cei răi, poate fi o lecţie de neuitat pentru a deveni
şi ei oameni buni. Aşa sunt îndemnate mamele voastre care
au soţi răi, prin apostolul Petru, cu scopul întoarcerii lor cu faţa
spre Domnul şi spre familie. (1 Petru 3:1-6)
În al patrulea rând, nu dori să te răzbuni, căci şi intenţia
este păcat, chiar fără posibiltatea punerii ei în practică. Nu este
indicat să rosteşti cuvinte de răzbunare pentru că duşmanul
Sfatul înţeleptului se referă cu siguranţă la ispita de a face tău poate auzi şi răul să crească, iar cei ce te vor auzi, vor crede
rău, celor ce ne-au făcut rău, căci dacă ar fi vorba de a răsplăti despre tine că eşti la fel de rău ca cel ce ţi-a făcut răul. „Nu
faptele bune, nu ne-ar interzice s-o facem. Pentru faptele bune zice...”, căci te aude Domnul şi nu-I place şi te aude şi diavolul
făcute nouă, în primul rând de către cei din familie, căci nimeni care te va ispiti să faci: „Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte
nu a trudit mai mult pentru noi ca părinţii, este scris: „Dacă o în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul,
văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.” (Psalmul 37:7) Fii de
să fie evlavioşi întâi faţă de cei din casa lor şi să răsplătească cinste, nu de ocară! „Înţelepciunea face pe om răbdător şi este
ostenelile părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea o cinste pentru el să uite greşelile.” (Proverbe 19:11) „ Este o
lui Dumnezeu.” (1Timotei 5:4) De fapt proverbul acesta ne cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se
opreşte în pornirea noastră de a răspunde cu aceeaşi monedă lasă stăpânit de aprindere.” (Proverbe 20:3)
păcătoasă, chiar înainte de a porni la drum. Cum ne putem În concluzie, să nu dorim să ne răzbunăm pentru că
abţine ca nici măcar să nu dorim să ne răzbunăm? aceasta este treaba lui Dumnezeu. „Doar vei privi cu ochii şi vei
În primul rând, ştiind că Dumnezeu cunoaşte toate vedea răsplătirea celor răi.” (Psalmul 91:8) Iată regula „fapte şi
intenţiile şi toate faptele oamenilor şi le cântăreşte cu dreptate, răsplată”: „Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât
iar la vremea judecăţii Sale, răsplăteşte tuturor cu dreptate. mai mult cel rău şi păcătos!” (Proverbe 11:31) Grija noastră să
„Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum fie mai degrabă ce putem face pentru ca cei răi să devină oameni
ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra buni. Încercaţi în fiecare zi să vă comportaţi frumos cu toţi cei
capului tău.” (Obadia 1:15) Deci, dacă cineva ar trebui răsplătit din familie şi de la şcoală, căci aceasta place Tatălui nostru
pentru faptele sau vorbele lui rele, urmați sfatul lui Pavel; „Prea ceresc şi veţi constata că şi următorul proverb este adevărat:
iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia „Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi
lui Dumnezeu; căci este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu pe vrăjmaşii lui.” (Proverbe 16:79)
voi răsplăti»” zice Domnul.” (Romani 12:19) De regulă, după Ferice de cei ce din copilărie obişnuiesc să ierte pe cei ce
părerea noastră, Dumnezeu întârzie să-i pedepsească pe cei le-au făcut rău şi chiar să le facă bine, pentru că nu vor creşte cu
răi, totuşi „Dumnezeu va judeca şi pe cel bun şi pe cel rău; căci ambiţii care să le distrugă relaţiile cu Dumnezeu şi cu oamenii.
El a sorocit o vreme pentru orice lucru şi pentru orice faptă.” Dacă doriţi o viaţă frumoasă, nu uitaţi că numai „lumina celor
(Eclesiastul 3:17) Vă voi arăta de ce întârzie şi de ce până atunci neprihăniţi arde voioasă, dar candela celor răi se stinge.”
nici noi nu trebuie să facem vreun plan de răzbunare. (Proverbe 13:9); „Căci cel ce face răul n-are nici un viitor şi
În al doilea rând, pentru că este în avantajul nostru ca lumina celor răi se stinge.” (Proverbe 24:20)
Dumnezeu să nu ne pedeapsească repede. Sau voi, la şcoală, Iosif Anca
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Îl cunoşti pe Isus?
O femeie povestea unui vestitor al Evangheliei:
„Când aţi ţinut expuneri ale Evangheliei, am încercat
să-l conving pe fiul meu să vină cu mine. În ultima seară
a venit. În seara aceea am aşteptat mult întoarcerea lui
acasă. Abia după miezul nopţii am auzit paşi în camera
lui. În dimineaţa următoare însă, i-am văzut faţa cu totul
schimbată. „Mamă”, a spus el, „această viaţă stricată a luat
sfârşit. Acum pot să cred, căci Dumnezeu se interesează de mine şi a schimbat
sensul vieţii mele.” Aşadar, Dumnezeu a ascultat rugăciunile mele multe.
Mama a continuat cu lacrimi în ochi: „Numai trei zile a mai trăit această
bucurie a mântuirii. Seara, în timp ce se întorcea de la lucru, l-a accidentat
un şofer care conducea o maşină mare, în stare de ebrietate. În următoarea
zi, a murit. Puţin înaintea morţii, mi-a spus: „Nu mor prea devreme; acum Îl
cunosc pe Isus”.
Evanghelistul şi-a amintit bine de ultima seară. Acel tânăr a sunat la uşa
lui după miezul nopţii. Când a vrut să aprindă lumina, tânărul oaspete a spus:
„Lăsaţi, vă rog, lumina stinsă! Dumneavoastră ştiţi cine sunt eu. Îmi este mai
uşor dacă îmi descarc trecutul în întuneric.” A urmat o oră liniştită. Când a
plecat, a spus: „Acum puteţi aprinde lumina, nu mai trebuie să mă ruşinez”.

Sunteţi creştin?
Un fermier bătrân şi-a vizitat într-o zi fiul care era senator la Washington.
Fermierul era un creştin fidel care cu orice ocazie vorbea despre Dumnezeu.
Când fiul lui l-a prezentat ambasadorului Belgiei, fermierul l-a întrebat:
„Excelenţă, sunteţi creştin?” Foarte încurcat, fiul a dat discuţiei o altă direcţie,
înainte ca ambasadorul să fi avut timp să răspundă la întrebare.
Câteva luni mai târziu, fermierul a murit. Ce mare a fost uimirea senatorului
când a observat printre nenumăratele coroane, un buchet mare de flori pe
care îl trimisese ambasadorul belgian! Pe cartea poştală prinsă de buchet
erau scrise câteva cuvinte chiar de către mâna ambasadorului: „El a fost
singurul bărbat din Statele Unite care m-a întrebat dacă sunt creştin şi care
s-a îngrijit de sufletul meu.” Senatorul avea ochii scăldaţi în lacrimi când a citit
cuvintele impresionante care au fost scrise despre tatăl său.
„Cel înţelept câştigă suflete” sau „cel care câştigă suflete e înţelept.”
Aparţinem noi acestor înţelepţi? Adevăratul urmaş al lui Hristos răspândeşte
peste tot mântuirea Domnului său.
De ce m-a graţiat?
Ce-i dai lui Isus? În timpul Războiului de Independenţă din
Un misionar le-a predicat unor indieni într-o pădure din sudul Statelor Unite Statele Unite ale Americii, un spion a fost osândit
ale Americii. El le-a vorbit despre Păstorul cel bun care a venit în lume pentru la moarte. Când a auzit acest lucru, l-a blestemat
a căuta şi a mântui ce era pierdut. Le-a povestit cum Mântuitorul S-a rugat în cu cele mai jignitoare insulte pe Abraham Lincoln,
Ghetsimani, le-a istorisit la ce batjocuri grave şi maltratări crude a fost expus şi preşedintele republicii.
cum apoi, părăsit de Dumnezeu, a fost atârnat pe cruce pentru noi ca jertfă de Execuţia a fost amânată mai multe zile.
ispăşire. Atunci un indian chipeş, cu lacrimi pe obraji, a păşit spre misionar şi a După o săptămână, întemniţatul a văzut intrând
spus: „A murit Isus şi pentru mine, un indian sărac? Pământ nu am să-i dau lui în celula lui un ofiţer. Gândindu-se că va fi dus la
Isus, căci bărbatul alb mi l-a luat, dar îi dau câinele şi puşca mea.” locul execuţiei, şi-a îndreptat toată furia asupra
Misionarul a trebuit să-i răspundă că Domnul Isus aşteaptă cu totul vizitatorului. Dar acesta a rămas liniştit şi s-a
altceva de la el. „Da, eu îi dau lui Isus câinele, puşca şi pătura mea de lână. mulţumit cu faptul de a-i arăta nefericitului o
Eu sunt un indian sărac care nu poate da mai mult. Îi dau lui Isus totul.” foaie de hârtie care era semnată de însuşi Lincoln.
Predicatorul a repetat răspunsul. Atunci indianul şi-a plecat trist capul şi Atunci mânia osânditului s-a potolit. A spus numai
se părea că se gândeşte. Deodată s-a ridicat iarăşi, l-a privit încrezător pe atât: „De ce m-a graţiat preşedintele? N-am spus
misionar şi a spus: „Aici e indianul însuşi, vrea Isus să-l aibă?” Pentru misionar niciodată un cuvânt bun despre el!” „Dacă s-ar
a fost o mare bucurie şi îmbărbătare când acest indian s-a aşezat la picioarele fi procedat cu dumneavoastră aşa cum aţi fi
lui Isus şi şi-a dat toată viaţa lui - trup, suflet şi duh - Aceluia care l-a iubit şi meritat”, a răspuns ofiţerul, „ar fi trebuit să fiţi
S-a dat pentru el. împuşcat. Dar cineva a intervenit la Washington
în favoarea dumneavoastră şi a obţinut graţierea.
Din această clipă sunteţi liber!”
16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3


Tată, poţi să mă
ierţi?
Miezul nopţii trecuse.
Raimond luă încet cheia din
buzunar, deschise şi intră. În
casă era linişte. Urcă treptele
şi deschise uşa camerei. Totul
era ca şi înainte: patul era făcut şi pijamaua era
pe scaun. Aceasta era camera lui. Acum zece
ani a părăsit-o şi astfel a zdrobit inima tatălui
său. După moartea mamei, promisiunile pe care
le-a făcut au zburat şi a plecat de acasă pentru
a trăi cum îi place. Nu se ştia unde a plecat. De
multe ori, tatăl său a încercat prin scrisori să-l
găsească, dar, de fiecare dată, ele veneau înapoi
cu menţiunea: „Necunoscut la această adresă.”
Dar, într-o zi, poştaşul l-a găsit şi i-a înmânat un
mic pachet. Ce-a găsit în pacheţel? Cheia casei de
care se folosea acum.
Tatăl nu auzi nimic. Dimineaţa, tatăl deschise
uşa camerei fiului cum făcea de obicei în fiecare
zi de când îi trimisese cheia. Fiul îl întâmpină pe
tatăl cu cuvintele: Tată, sunt atât de rău. Poţi să
mă ierţi? Da, Raimond. L-ai rugat şi pe Dumnezeu
să te ierte? Acest lucru l-am făcut şi cred că El
m-a iertat.
Există o casă, „Casa Tatălui”, în care nu are
dreptul să intre niciun om, căci Dumnezeu este
sfânt şi drept şi nu poate să primească acolo
niciun păcătos. Dar Dumnezeu pune în mâna lor
o „cheie” care se numeşte „pocăinţă”.

Această favoare nemeritată a topit inima vinovatului. Lucrarea, care a Îl lauzi pe Domnul Isus?
început atunci în sufletul lui, l-a condus mai târziu la Dumnezeu. Aşa este harul Albert Elbers era un băiat foarte rău. Nici
lui Dumnezeu. Omul nu merită iertarea păcatelor sale, dar harul Domnului în timpul serviciului militar nu s-a schimbat.
este o îndurare nemeritată. El nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea lui Colegii lui îl ocoleau din cauza înjurăturilor sale,
la Dumnezeu ca să trăiască. superiorii îl dojeneau, dar Albert râdea. Într-o
duminică, s-a dus cu compania lui la biserică.
Ştii versete biblice? Şedea indiferent. Dar deodată i s-a schimbat
Bill şi Jeny Moris, doi tineri căsătoriţi şi misionari din America, şi-au ales poziţia nepăsătoare. Predicatorul povestea
drept câmp de lucru zona de la graniţa spre Tibet, unde până atunci nu a despre un soldat care a fost rănit aşa de grav
îndrăznit nimeni să lucreze. Populaţia de acolo slujea idolilor; moralul şi traiul la gură, încât a trebuit să-i fie amputată limba.
vieţii lor era de plâns. Înainte de a-l adormi, chirurgul i-a spus: „Vei fi
Să ascultăm ce spunea Bill despre întâmplările lor: „Am vestit pe Hristos mut pentru restul vieţii tale. Gândeşte-te care
şapte ani, fără a vedea vreun rezultat. Am învăţat cu multă greutate limba să fie ultimele tale cuvinte”. Soldatul s-a gândit
acelor oameni şi am încercat tot ce a fost posibil ca să le dovedim dragostea mult. Pironindu-şi ochii la medic, a bolborosit:
noastră, dar ei nu ne-au arătat nici cea mai mică încredere. Dar în al şaptelea „Lăudat să fie Isus Hristos!”
an al lucrării noastre, s-a întâmplat ceva. S-a născut primul nostru copil, o Aceste cuvinte l-au impresionat pe Albert.
fetiţă. Când micuţa noastră Betsy a început să vorbească, a vorbit cu uşurinţă Acest Nume a fost mereu pe buzele lui, dar
în limba copiilor de acolo. Într-o zi, am auzit-o cum repeta versetele biblice şi numai ca înjurătură. Dacă Albert ar fi trebuit să se
cântările, pe care le învăţase de la noi, cu prietenii ei de joacă. Aceasta a fost supună unei astfel de operaţii, atunci, probabil,
ca o minune. În timp ce pierdusem orice speranţă de a ne apropia de acei ar fi strigat pentru ultima dată acest Nume ca pe
oameni, ei au luat din gura fiicei noastre mărturia despre Isus. Dumnezeu s-a o înjurătură. Deosebirea dintre el şi acel soldat
folosit de această fetiţă pentru a lucra în prima inimă pocăinţa. Acum, acolo i-a dat de gândit. A părăsit biserica adânc mişcat
sunt opt creştini care citesc Evanghelia şi se pregătesc să o vestească şi altor în cugetul său. Ultimele cuvinte ale unui soldat
oameni din poporul lor.” i-au trezit conştiinţa.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Cine a avut de suferit pentru că a ascultat sfatul prietenului
Răspunsuri la întrebările din numărul său care era un om foarte șiret?
2. Cine avea o pavăză de aramă între umeri?
anterior
1. Asael (2 Samuel 2:18); 2. David (1 Samuel 22:2); 3. Ce animal își încredințează pământului ouăle?
3. Pavel (Fapte 9:8-12); 4. Iacov (Geneza 31:28), Saul 4. Ce împărat a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri
(1 Samuel 13:13), Asa (2 Cronici 16:9); 5. Crocodilul în urma unui mare ospăț?
(Iov 41:21); 6. David (Psalmul 38:10); 7. Ahab (22:34); 5. Despre cine s-a prorocit înainte de a fi născut că va mânca
8. Belșațar (Daniel 5:6); 9. Ionatan și cel ce-i ducea smântână și miere?
armele (1 Samuel 14:14); 10. Iacov (Geneza 31:40).
6. Cine a primit tot ce a dorit și tot ce a cerut?
Cine sunt eu? 1-10 7. În ce împrejurare oamenii au hotărât să omoare pe un om
Fructul din pomul cunoștiinței binelui și răului; Corbul; care a murit și a fost înviat?
Cele 7 vaci sau cele 7 spice din visul lui Faraon; Cetatea 8. Cine a spus despre el: „Iată am îmbătrânit și nu știu ziua
de scăpare; Toiagul lui Aaron; Piatra cu care David l-a morții mele”?
doborât pe Goliat; Hipopotamul; Leviatanul; Chitul
9. Cine a dat miere părinților lui fără să le spună de unde a
care l-a înghițit pe Iona; Roadele Duhului Sfânt.
luat-o?
Cine sunt eu? David; Sabia lui Goliat; Piatra cu care 10. Ce împărat s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a șezut
David l-a doborât pe Goliat în cenusă?

(continuare din pagina 14)

SENTIMENTELE, EMOȚIILE ȘI MINTEA UMANĂ


se comporte, să gândească și să se îmbrace cum le sugerează televiziunea. Toate studiile sociologice dovedesc că violenţa de pe
micul ecran naşte violenţă în lumea reală. Trăind permanent sentimentul unei agresiuni potenţiale, oamenii devin mai stresaţi,
mai irascibili. Tinerii devin tot mai impulsivi, mai puţin capabili să-şi controleze impulsurile violente.
Fă un proces de verificare, ce ai înmagazinat în mintea ta până acum? Nu e greșit în sine să ai o tabletă, un telefon, dar e
greșit când le folosești în exces și pentru lucruri ce nu folosesc, acesta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte că
Domnul Isus a spus: „Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine
pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic (Matei 18:8).
Putem adapta la subiectul discutat. Dacă telefonul tău, tableta sau alte mijloace te fac să cazi în păcat, aruncă-le! Este mai bine
pentru tine să fii lipsit de ele, decât să fii aruncat în focul veșnic.
„Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte
binele şi proşti în ce priveşte răul.” (Romani 16:19)

Rebeca Dagău

Premianți: Boariu Naomi, Chifan Daniel, Chifan Lenuța, Chifan Lorena,


Filip Eliza, Meseșan Anca, Meseșan Rut, Muraru Lorena, Toma Lea.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2017


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Indifetența Grija
Din toate păcatele omeneşti, cel mai detestabil Când vrei să-i faci cuiva un bine, ai grijă să nu-i
rămâne, fără putinţă de tăgadă, nepăsarea, pricinuieşti vreun rău. Cu mare grijă să afle omul
augusta indiferenţă a omului faţă de suferinţele înţelept adevărul, ca să poată judeca cu dreptate,
şi durerile omului de lângă el. fără grabă şi fără zăbavă.

Multă vreme am crezut că ar trebui să mă tem Ai grijă ce spui, când şi cui spui. A învăţa să te
numai de oameni răi şi de prieteni infideli, cunoşti pe tine însuţi este prima grijă pe care o
nu am ştiut că indiferenţa poate fi la fel de cere înţelepciunea fiecărui muritor.
traumatizantă.
Multe lucruri necesare pot fi rezolvate cu muncă
Indiferenţa este esenţa inumanului, paralizia stăruitoare şi grijă susţinută.
sufletului şi o moarte prematură.
O grijă reală este o promisiune făcută din suflet şi
Uneori politeţea este indiferenţă cultă. de la care nu te vei da înapoi niciodată.
Indiferenţa este cea mai elegantă formă de
refuz, dar poate fi la fel de uşor şi cea mai Este impresionantă grija părinţilor pentru copii,
perversă. este un dar supranatural, pe care îl poţi înţelege
numai când ajungi părinte.
Mai rea decât răutatea celor răi, este indiferenţa
celor buni. Critica sau lauda înseamnă totuşi Dumnezeu nu-l va uita niciodată pe acela care are
viaţă, indiferenţa ucide. grijă de semenii lui. Dacă vrei să te ţină minte
toată veşnicia, nu uita de cel în nevoi.
Indiferenţa poate jigni mai mult decât o insultă,
ea doare prin consecinţele ei. Grija adevărată este dragostea ce constă în dorinţa
de a te implica în problemele altora, de a ajuta
Complicele corupţiei este adeseori propria şi de a simţi fericirea lor ca şi cum ar fi a ta.
noastră indiferenţă. De-a lungul istoriei, ceea Dragostea nu poate fi indiferentă.
ce a făcut ca răul să triumfe, a fost inerţia celor
care ar fi putut acţiona, indiferenţa celor care „Avraam a pus locului aceluia numele: «Domnul va
aveau mai multă minte şi tăcerea vocii justiţiei purta de grijă. De aceea se zice şi azi»: «La muntele
când conta cel mai mult. unde Domnul va purta de grijă.»”. (Geneza 22:14)

„Femei fără grijă, sculaţi-vă şi ascultaţi „Ia-l, poartă grijă de el şi nu-i face nici un rău, ci
glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la fă-i ce-ţi va cere!” (Ieremia 39:12) „A doua zi, când a
cuvântul meu!... Îngroziţi-vă, voi cele fără pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a
grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Dezbrăcaţi-vă, zis: «Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da
dezgoliţi-vă şi încingeţi-vă coapsele cu haine de înapoi la întorcere.»” (Luca 10:35)
jale!” (Isaia 32:9-11) „Vai de cei ce trăiesc fără
grijă în Sion... ” (Amos 6:1) „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de
cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai
„«Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.» rău decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8)
«Ce ne pasă nouă?» i-au răspuns ei. «Treaba ta.»”
(Matei 27:4)

caprele la stânga oile la dreapta... 19


Minunate sunt lucrările Domnului...
SENTIMENTELE, EMOȚIILE
ȘI MINTEA UMANĂ
„Primeşte, Doamne, simţămintele pe care le spune
gura mea şi învaţă-mă legile Tale!”
(Psalmii 119:108)

Sentimentele sunt procese afective, specific umane,


care exprimă atitudinea omului față de realitate. Sentimentele
pot fi împărţite în două categorii: pozitive (sentimentul
dragostei, al prieteniei etc.) şi cele negative (sentimentul de
inferioritate, de ură, sentimentul de gelozie etc.). Creierul are abilități de care noi nici nu ne dăm seama:
Emoțiile sunt reacții afective, de scurtă durată. Emoțiile ori de câte ori clipim, creierul ne menține pe retină, lucrurile
le transpunem pe chip, sunt etichetele pe care le punem luminate, astfel încât să nu vedem totul negru, în momentul
sentimentelor, modul în care reacționăm la ceea ce ni se clipirii. Facem acest gest inconștient de aproximativ 20.000
întâmplă. Există cinci emoții universale: frica, furia, tristețea, de ori pe zi. Transmite semnale mușchilor, care funcționează
dezgustul si bucuria, celelalte se numesc emoții secundare. Ni automat, fără ca măcar să te gândești la asta. La nivelul inimii,
se umple inima de bucurie când suntem înconjurați de iubire și ei îi transmit să pompeze mai mult sânge, când facem efort sau
mai mult, când răspândim și noi iubire. V-ați gândit vreodată ne redresează corpul, când ne dezechilibrăm. Dacă un obiect
cum ar fi viața fără sentimente și emoții? Fără sentimente periculos e pe punctul de a cădea peste un o persoană din
negative ar fi foarte bine, dar fără dragoste, fără suspans, fără apropiere, creierul și nervii îți comunică promt, să o strigi să
bucurii, cred că totul ar fi asemenea unui desen cu contur, dar se ferească, sau chiar să prinzi obiectul respectiv, înainte de a
fără culoare. Dar le simțim intens zi de zi, pentru că Dumnezeu, răni persoana respectivă!
în măiestria Sa, le-a creat și le-a așezat cu bunătate și iubire Referitor la mintea umană şi funcţiile ei ar fi multe
în om. Avem parte de cele pe care le acceptăm și în măsura în informații de prezentat, deși Dumnezeu a descoperit omului,
care le acceptăm. Putem respinge sentimentul dragostei sau în parte, din tainele creației Sale, dar ne vom opri aici,
putem respinge sentimentul de ură. Ceea ce inundă interiorul arătând în continuare unele aspecte care influențează negativ
nostru, depinde de noi, de alegerea noastră, omul este cea mai sentimentele, emoțiile și mintea umană, atunci când folosim
complexă fiinţă terestră din creația lui Dumnezeu, căci a fost ceea ce avem, într-un mod eronat și în exces. Deși Dumnezeu
„făcut după chipul lui Dumnezeu” (Geneza 1:27). ne-a creat într-un mod minunat, a pus în noi sentimente și trăiri
Un alt dar cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, este mintea pozitive, totuși, cel rău s-a luptat încă de la începutul creației,
umană. Cântăm, vorbim, gândim, vedem, pipăim, mirosim, de a semăna în om din sămânța sa și prin diverse mijloace, să
alergăm, desenăm... și multe alte acțiuni, pe care le putem distrugă cât mai mult posibil lucrarea Creatorului. Lucrul cel
îndeplini cu ajutorul minții umane. Putem spune că aceasta mai trist este că omul de cele mai multe ori nu ia seama, la
este centrul de comandă a tuturor acțiunilor ce le desfășoară valorile așezate de Dumnezeu în el și conștient sau inconștient,
corpul nostru. Mintea umană este conducătorul întregului corp, acționează într-un mod negativ în multe aspecte.
dar nu poate îndeplini singură această sarcină, ci colaborează Voi prezenta unul dintre aceste aspecte, care ne
cu o mulțime de nervi. Ea conţine aproximativ 100 de afectează sentimentele noastre, emoțiile și mintea, fără să
miliarde de neuroni. Neuronii sunt celule nervoase și au rol de ne dăm seama: înlocuirea exagerată a muncii gospodărești,
transmisie a semnalelor în organism. Fiecare neuron poate crea a învățatului, cititului, a jocului în natură, cu tehnologia
aproximativ 1.000 de conexiuni, astfel că într-un creier pot modernă. Veți fi uimiți să constatați efectele! Potrivit unor
exista foarte multe conexiuni neuronale. Aceste conexiuni au studii, s-a demonstrat faptul, că un copil din generația actuală,
rolul de a transmite și prelucra informațiile, comportându-se până la vârsta de șapte ani, a intrat în contact cu atâtea știri
ca niște filtre. De asemenea, neuronii din creier pot transmite și informații, câte a întâlnit în urmă cu o sută de ani, un bunic,
în fiecare secundă până la 1.000 de semnale electrice. Viteza care avea vârsta de 80 de ani. Poate e greu de crezut, dar e
cu care aceste impulsuri se deplasează, ajunge uneori de 400 adevărat. În urmă cu o sută de ani, ca mijloace de informare
de kilometri pe oră. Fiecare acţiune pe care o efectuăm se erau ziarul și radioul. Din anul 1957 a apărut televiziunea și
datorează acestor celule nervoase. Ori de câte ori suntem activi în România. Pentru început, emisiunile erau alb-negru, atent
fizic sau avem un gând, se creează o nouă conexiune. Gândurile selecționate și se difuzau doar 600 ore pe an. Sfera s-a lărgit
sunt ca niște cărări care se formează în creierul nostru. Cu cât și oamenii acum puteau și viziona știrea, informația primită.
avem mai des un gând, cu atât netezim mai mult acea cărare, După 1990, oamenii de rând au început să își achiziționeze și
iar gândul respectiv este mai pronunțat în mintea noastră și calculatoare. Dacă la televizor vizionau numai ce li se dădea pe
probabilitatea de a ne reîntâlni cu el crește. Iată de ce este canale, acum, la calculator, își puteau alege ce să vizioneze.
atât de dăunător să avem gânduri păcătoase. Cu ce gânduri
este ocupată mintea noastră zilnic? (continuare în pagina 14)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”