Sunteți pe pagina 1din 7

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Harea Cristina Constantin ( )


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

Viceguvernator în cadrul BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA din data de 2016-09-23,


numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Hotărîre a Parlamentului (223)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

-
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI


DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2017
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Harea Cristina Constantin Banca Nationala a Moldovei salariu 1381290.28 MDL
1.2 Harea Cristina Constantin BC FinComBank SA salariu, pentru 2016 105083.82 MDL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
3.1 Harea Cristina Constantin BC Mobiasbanca dobanda 4297.40 MDL
3.2 Harea Cristina Constantin BC Mobiasbanca dobanda 164.31 EUR
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
6.1 Harea Cristina Constantin Smart Finance SRL dividende 946808.51 MDL
6.2 Plus Energy Point SRL vanzare cote parti 55000 EUR
(Romania)
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2017
6.3 Transelectrica SA dividende 43576 RON
6.4 Transgaz SA dividende 12140 RON
6.5 Electrica SA dividende 1268 RON
6.6 SIF 5 dividende 855 RON
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Harea Cristina Constantin Cumparator Avdeev Mihail vinzare automobil Suzuki 10000 MDL
Forenza a/f/ 2005
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea
intelectuală etc.)
-

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Nr. Categoria* Modul de Anul Suprafața Cota-parte Valoarea Titularul****
cadastral/ dobîndire** dobîndirii bunului***
localitatea
/ Extravilan Proprietate 2011 0.1909 ha 100% 2311 MDL

/ Intravilan Proprietate 2003 1000 mp 100% 1000 USD

/ Intravilan Proprietate 2003 850 mp 100% 1200 USD

* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului
care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul
de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Adresa/ Categoria* Modul de Anul Suprafața Cota- Actul care Valoarea Titularul****
numărul dobîndire** dobîndirii parte confirmă bunului***
cadastral proveniența
bunului
Apartament Proprietate 2009 106.5 mp 100% contract 595580 MDL Harea Cristina
/ vanzare Constantin
cumparare
N058493 din
04.12.2009
Apartament Proprietate 1996 47 100% contract vanza 248478 MDL Harea Cristina
/ re-cumparare Constantin
N 4-1198 din
03.09.1996
Apartament Proprietate 2016 33.64 100% contract vanza 25999 EUR Harea Cristina
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
/ re-cumparare Constantin
din 18.03.2016
autentificare
N420
Apartament Proprietate 2016 32.80 100% contract vanza 30000 EUR Harea Cristina
re-cumparare Constantin
/ din
14.10.2016,
autentificare N
1551
Apartament Proprietate 2000 49 in dev act de 338636 MDL
/ almasi privatizare din
re 2000
/ Casă de Proprietate 2011 54 pm, 100% certificat 37468 MDL
locuit accesorii 90 mostenitor
N1997 din
28.06.2011
Apartament Proprietate 2012 111.97 100% contract vanza 89250 EUR
/ re-cumparare
din 17.09.2012
autentificare N
489
Garaj Proprietate 2012 25 parcare, 100% contract vanza 12400 EUR
7.82 box re-cumparare
/ din
14.11.2012,
autentificare N
1072
Apartament Proprietate 2016 20.96 100% contract vanza 20000 EUR
re-cumparare
/ din
14.10.2016,
autentificare N
1547
Apartament Proprietate 2007 45 100% contract vanza 90000 EUR
re-cumparare
/ 2007,
hotararea
judecator.
Kotor
N461/15/14
din 30.09.2015
* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului
care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de
dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian,
alte mijloace de transport supuse înmatriculării
Tipul/ modelul Anul de Locul înregistrării/ Anul Modul de Valoarea bunului Titularul**
fabricație număr de dobîndirii dobîndire* conform
înmatriculare documentului care
îi certifică
proveniența
2014 2016 Proprietate 526005 MDL Harea Cristina
Autoturism/Vol / Constantin
vo XC60
2008 2010 Proprietate 38000 EUR
Autoturism/BM /
W X5
1979 2016 Proprietate 1000 MDL
Autoturism/GA /
Z 24
* Mod de dobîndire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din
patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe
economie
Nr. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
crt.

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20
de salarii medii pe economie
Nr. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
crt.

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină,
unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii
medii pe economie
Nr. Descrierea bunului Modul de Data transmiterii Persoana căreia Valoarea bunului Titularul
crt. transmis transmitere i-a fost transmis bunului
transmis*
-
*Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Descrierea bunului Modul de dobîndire Data dobîndirii Valoarea estimată a Titularul*
crt. bunului
-
* Numele subiectului declarării, al membrului de familie, sau al concubinului/concubinei acestuia.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și
investire în țară și/sau în străinătate
Nr. Denumirea instituției Numărul contului Categoria* Suma și valuta Dobîndă/ Titularul**
crt. care administrează bancar/ date despre dividend
contul bancar, a fondul de investiții/alte
fondului de investiții forme echivalente de
etc./adresa economisire
1 BC Mobiasbanca Depozit bancar sau 0 MDL 0 Harea Cristina
/Chisinau, Stefan cel echivalente Constantin
Mare si Sfant 81A
2 BC Mobiasbanca Depozit bancar sau 1.74 EUR 0 Harea Cristina
/Chisinau, Stefan cel echivalente Constantin
Mare si Sfant 81A
3 BC Cont curent sau ec 429589.24 flot Harea Cristina
Mobiasbanca/Chisinau, hivalente(inclusiv MDL Constantin
Stefan cel Mare si Sfant card)
81A
4 BC Depozit bancar sau 5215.77 EUR flot Harea Cristina
Mobiasbanca/Chisinau, echivalente Constantin
Stefan cel Mare si Sfant
81A
5 BC Depozit bancar sau 19085.70 EUR flot Harea Cristina
Mobiasbanca/Chisinau, echivalente Constantin
Stefan cel Mare si Sfant
81A
6 BC Cont curent sau ec 4.86 USD 0
Mobiasbanca/Chisinau, hivalente(inclusiv
Stefan cel Mare si Sfant card)
81A
7 BC Cont curent sau ec 11.92 EUR 0
Victoriabank/Chisinau, hivalente(inclusiv
str. 31 august 1989, 141 card)
8 OTP Bank Cont curent sau ec 7658.73 RON 0
Romania/Bucuresti hivalente(inclusiv
card)
9 OTP Bank Cont curent sau ec 7000 EUR 0
Romania/Bucuresti hivalente(inclusiv
card)
10 OTP Bank Cont curent sau ec 0 USD 0
Romania/Bucuresti hivalente(inclusiv
card)
11 Alpha Finance Fonduri de 637611.14 RON 0
Romania/Bucuresti, Calea investiții sau
Dorobantilor 237B, et. 2 echivalente,
inclusiv fonduri
private de pensii
sau alte sisteme cu
acumulare
* Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de
investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau
în valută străină
Nr. Emitentul titlului/societatea la care Categoria* Numărul de Dobînda Titularul**
crt. persoana este acționar, fondator sau titluri/cota-parte
asociat/beneficiar de împrumut
-
* Categorii: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.
** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie
și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi
patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Denumirea agentului Sediul, adresa juridică Tipul de activitate Valoarea de Cota de Titularul
economic cumpărare participare
Smart Finance SRL Chisinau, Aurel David servicii de 1000 MDL 100% Harea Cristina
6/3 ap 7 consultanta Constantin
Plus Energy Point Srl Romania, Bucuresti, str. comercializarea 200 RON 100%
Eugen Brote 33-41, C5 combustibililor
gazosi prin
conducte

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor


contractării
2016 2036 3.4 310000 Leu românesc

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de
conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți
comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Smart Finance Srl / Chisinau, str. Aurel David asociat extras din registrul de stat
6/3 ap 7
Fundatia Est-Europeana din Moldova / membru al Consiliului de tutela decizia Consiliului de Directori
Chisinau, str. 31 august 1989, 98 et 3

B. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanță şi civile, încheiate sau aflate în derulare,
finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. contractului organizația contractului contractului
Titular
-
Soț/Soție (concubinul/concubina)
-

C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor
publice
Nr. Calitatea deținută Data obținerii licenței, numărul Documentul care certifică calitatea
crt. licenței sau data desemnării/numirii respectivă
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al
datelor prezentate.

Data completării 30 03 2018 Semnătura Harea Cristina Constantin


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)