Sunteți pe pagina 1din 133

Silviu Gherman

Silviu Gherman – absolvent SNSPA, Facultatea de Comunicare


[i Rela]ii Publice „David Ogilvy“, student în anul II la UNATC,
sec]ia Actorie, clasa prof. Ion Cojar. Colaborator al revistei
Fracturi. Articole publicate în : Observator cultural, LA&I, Coti-
dianul. Volumul Scurta [i plictisitoarea via]\ a lui Kjus reprezint\
debutul editorial al autorului.

Scurta ºi
plictisitoarea viaþã
a lui Kjus
POVESTIRI

Prefaþã de Liviu Antonesei

© 2005 by Editura Polirom


www.polirom.ro
Editura POLIROM
Ia[i, B-dul Carol I nr. 4 ; P.O. BOX 266, 700506
Bucure[ti, B-dul I.C. Br\tianu nr. 6, et. 7, ap. 33, O.P. 37 ;
P.O. BOX 1-728, 030174

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României :


GHERMAN, SILVIU
Scurta [i plictisitoarea via]\ a lui Kjus : povestiri /
Silviu Gherman ; pref. de : Liviu Antonesei. – Ia[i :
Polirom, 2005
ISBN : 973-681-892-6
I. Antonesei, Liviu (pref.)
821.135.1-32 POLIROM
Printed in ROMANIA 2005
O versatilitate debordantã…

O versatilitate debordantã într-o profuziune


de registre. Urare de drum bun unui debut
remarcabil

Diversitate, versatilitate ºi proiecþie


Ceea ce m-a izbit, pur ºi simplu, dupã parcurgerea a doar
trei-patru povestiri din acest volum a fost uºurinþa cu care foarte
tânãrul autor poate schimba registrele, trecând de la tema ºi
personajele tranziþiei noastre cea de toate zilele la SF, la tema
rãzboiului ori cea a exoticelor arte marþiale. De altfel, povestirile
sunt foarte diferite ºi ca dimensiune – de la câteva pagini la
câteva zeci de pagini. ªi nu e vorba doar de uºurinþã, ci ºi de
adecvare, de verosimilitate – personajul narator se aflã la locul
lui acolo, indiferent cât de neaºteptat ar fi mediul în care se
gãseºte, indiferent de postura ce-i este încredinþatã de autor ºi
indiferent de spaþiul textual în care se desfãºoarã. Remarcabile
mi se par, de-o pildã, cele câteva personaje vârstnice în interiorul
în care pãtrunde sau, mai bine spus, în care se proiecteazã. Este
mult mai uºor, desigur, pentru un bãtrân sã se proiecteze într-un
personaj tânãr, din simplul motiv cã poate recurge la propriile
amintiri ca la un punct de sprijin. Un autor foarte tânãr ce sprijin
poate sã aibã? Observaþia ºi imaginaþia? Desigur. Lecturile? Fãrã
îndoialã. Trebuie sã remarc, neºtiind mare lucru despre lecturile
lui Silviu Gherman, întrucât n-am avut plãcerea sã-l întâlnesc
decât în lectura manuscrisului care a devenit aceastã carte, cã
are o capacitate de observaþie – pânã la detaliul minuscul, chiar
microscopic, dar semnificativ – cu totul excepþionalã ºi o ima-
ginaþie demnã de invidiat. Din acest punct de vedere, per-
sonajele principale din Fiul meu ºi U-Boot Km 103 mi se par
antologice, mai ales cel din a doua povestire. Vorbeam de

5
Liviu Antonesei O versatilitate debordantã…

imaginaþie – recunosc cã, amical desigur, i-o ºi invidiez! Temele? Baetica ºi Ionuþ Chiva la Ioana Bradea. Chiar ºi în aceastã zonã,
Desigur cele „etern umane“, dragostea, sexualitatea, singurãtatea, fierbinte, autorul mizeazã adesea pe umor – ºi bine face: se
absurdul vieþii cotidiene, evadarea, situate, bineînþeles, în profu- întâmplã de mai multe ori în amintire ori imaginaþie decât „în
ziunea de contexte evocate. prezent“, iar eºecurile am senzaþia cã depãºesc reuºitele persona-
Din când în când, o bine venitã notã de umor – Porc cu jelor, care n-au nimic din playboy-ii veºnic seducãtori, veºnic
alune, Cristina, Victor ºi Paulicã au plecat dupã cretã ºi nu s-au învingãtori – Alice e chiar savuroasã, cu discreta notã de burlesc
mai întors sau Politica sexual㠖 trece printre rânduri, alteori care o parcurge de la un capãt la celãlalt, amplificându-se în
niºte note atroce de-þi ridicã pãrul mãciucã, cum se întâmplã în final. De altfel, în aceastã evocare a sexualitãþii, autorul nu este
Roºu peste tot, un fel de metaforã, prin intermediul artileriei, ca deloc cinic ; de fapt, personajele sale nu sunt cinice – undeva pe
sã zic aºa!, al înjurãturii ontologice, dupã spusa lui Al. Paleologu. acolo se mai aflã ºi sentimentele, chiar ºi dupã dezamãgiri ºi
E ceva sã te întorci în mama pe o ghiulea de tun la câteva eºecuri, rãsar câteodatã frânturi dintr-o duioºie ºi o tandreþe
momente dupã ce ai venit pe acestã lume. Mãcar n-ai vreme sã nealterate. Existã deci sexualitate nudã, existã erotism, dar mai
constaþi cã ai venit într-o Vale a Plângerii! Sau ai constatat-o atât existã încã ºi dragostea, aºa „demodat㓠cum pare ea unora, aºa
de repede încât n-ai mai întârziat la faþa locului! ameninþatã de trivialitate cum pare altora. Habar nu am dacã
Deci diversitatea de registre ºi versatilitatea proiecþiilor în sunt neapãrat ºi autoscopice, dar mã încântã descrierile mo-
personaje. Bine acoperite, amândouã, de spiritul de observaþie mentelor în care „tânãrul mascul“, personajul predilect pentru
ºi de imaginaþia autorului. ªi apropo de spiritul de observaþie, povestirile din zona tranziþiei, se pregãteºte pentru întâlnire,
de tipul percepþiei – deºi vizualul este dominant, autorul obþine pentru posibila, eventuala aventurã erotic㠖 Erotic Sexualic
adesea efecte excelente la nivelul mirosului ºi gustativului, ceea este antologicã în acest sens, dar nici cu deja amintita Alice nu
ce ajutã la „în-carnarea“ poveºtilor, le ajutã sã nu devinã sche- mi-ar fi ruºine sã mã prezint la lecturã! De altfel, cea dintâi este
matice ori teziste. Necesarele note de umor, apoi, petele apãsate remarcabilã ºi prin jocul temporar ºi de perspective – amestecul
de atrocitate. Mã ºi întreb dacã aceste calitãþi, aceste daruri nu de amintirea eroticã, percepþia în „prezent“, imaginaþia jocurilor
l-au ºi trimis pe autor, dupã absolvirea „relaþiilor publice“, la posibile, cu confirmãrile ºi, mai ales, cu amuzantele, chiar foarte
facultatea de actorie. Pentru cã toate trimit la un soi de his- amuzantele infirmãri.
trionism – de bunã calitate, fãrã nimic peiorativ.

Ce facem cu toate aceste daruri?


Dimensiunea eroticã, sexualitatea
ºi dragostea Este limpede, sper, cã aceastã carte mi-a plãcut foarte mult –
mi-a plãcut chiar atât de mult încât, la finalul lecturii, am reuºit
Ce mai e? Pãi, ca la majoritatea tinerilor autori ce sosesc cu foarte greu sã mã apuc de scris aceastã prefaþã. Am amânat pânã
aceste val, desigur cã sexul. Evocat, cel mai adesea, explicit, ba în ultima clipã, mi-am fãcut de lucru. Este unul dintre efectele
în termenii folosiþi de dicþionare, ba în formulele „populare“, pe care le au asupra mea cãrþile citite „cu plãcere“ – aº vrea ca
neaoºe, savuroase, dupã cum cere contextul. În povestirile de la lectura sã rãmânã una „de plãcere“. Dar nu se poate, promi-
începutul volumului, într-o distribuþie poate cam hard pentru siunea pe care am fãcut-o editurii e promisiune ºi trebuie sã mã
spiritele ceva mai pudibonde decât mine, care nu sunt!, însã, þin de cuvânt. M-am þinut! Mi-a plãcut cartea în întregime?
dupã aceea, mai degrabã în doze homeopatice. Între timp, de Desigur, dar asta nu înseamnã cã nu am ºi eu preferinþele mele.
altfel, publicul s-a mai obiºnuit cu eliminarea acestui tabu, totuºi Deºi multe dintre povestirile din alte zone sunt admirabile, cum
absurd, ºi nu cred cã va avea probleme de receptare din pricina am ºi scris-o, eu am o slãbiciune pentru cele ce exploreazã
aceasta, cum s-a întâmplat cu cei care au deschis valul – de la eterna noastrã tranziþie ºi personajele, adesea fascinante, fie

6 7
Liviu Antonesei O versatilitate debordantã…

prin sublimul, fie prin ridicolul lor, ce-o populeazã. ªi în realitate,


dar ºi în cãrþi precum cea pe care tocmai am terminat-o de citit.
ªi mai este ceva – aceastã versatilitate dezlãnþuitã, aceastã disponi-
bilitate parcã inepuizabilã, acest zbor printre registre prezintã ºi
unele riscuri. Cam toate textele sunt la acelaºi nivel, remarcabil,
dar cartea este oarecum compozitã. Sigur cã e o culegere de
povestiri excelente, nu o construcþie tematicã, dar tocmai aceastã
dezlãnþuire de daruri îl împinge uºor pe autor spre risipã, îl
poate împinge spre o risipã mai mare, spre risipire. Îmi place Erotic sexualic
cartea aceasta, dar cred cã un roman concentrat pe „tranziþie“,
deci un roman realist pânã la naturalism ca sã spun aºa, care sã
uzeze de toate aceste daruri, însã concentratã pe o singurã mare
poveste, m-ar putea încânta peste mãsurã. Sau o culegere de Am scris o nuvelã în care am spus :
povestiri explorând, sub nenumãrate unghiuri, aceeaºi zonã
tematicã. E un zãcãmânt acolo ce meritã explorat cu uneltele pe „O vedeam aºezatã pe marginea patului ºi-mi închipuiam
care debutantul de astãzi le are deja la îndemânã. Bun venit, cã-ºi apropie buzele de urechea mea ºi zice «ce mai faci,
Silviu Gherman, ºi, pentru cã ne aflãm, politiceºte vorbind, sub pui ?». Nu îndrãzneam sã cred cã o va face. Când am auzit
semnul marinarului, vânt bun la pupã!
consoanele eliberate o datã cu mici bulbuci de salivã am
3 februarie 2005, Iaºi crezut cã visez. De la acel «pui» care-mi lovea creierul ca
Liviu Antonesei o sãgeatã a pornit un fior ce s-a diluat în jurul buricului ºi
apoi am simþit cum vintrele mi se încãlzesc, semn cã
sângele dã nãvalã ºi-mi cotropeºte sexul“

ªi mai departe :

„Îi ºopteam sã punã mâna pe umflãtura pantalonilor ºi


sã înregistreze cu atenþie pulsaþiile sângelui, sã observe
cum zvâcnirile venelor produc duritatea ºi forma ce-i
aprindeau odinioarã focuri în ochi. Ea mã fixa uimitã.
Fusesem oare prea direct ? Nu-mi mai pãsa, tot ce fusese
între noi, cearta, anii de despãrþire, întâlnirile scurte de pe
stradã, totul se prãbuºea ca un decor, totul pãrea incon-
sistent, un trompe l’oeil ce ne rãpise prea mult unul altuia.“

Pe urmã :

„N-am mai aºteptat. Am chemat-o pe nume, ºi cred cã


acest lucru a avut acelaºi efect asupra ei ca ºi cuvântul

8 9
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

magic cu care mã înnebunea pe mine. Ne regãseam, puri în locul arabelor –, când am decis sã n-o fac. O numerotare
ºi în acelaºi timp sãlbatici, douã creaturi care uitã pentru ar fi fost prea mult, prea personal, ar fi implicat un fel de
o clipã de lumea înconjurãtoare, de sexul lor, de ele semnãturã. Aºa era cel mai bine. Simplu, curat, în Arial de
însele, rãmânând într-un extraordinar abandon reciproc. 14, fãrã titlu, fãrã bold, fãrã italic. M-am ridicat de la birou
Apoi, momentul sublim a chemat un nou timp ºi o nouã ºi mi-am luat geanta de pe scaun. Am scos dinãuntru
cadenþã a miºcãrilor. Carnea mi s-a încrâncenat. Am simþit mapa neagrã ºi am aºezat în ea cu grijã textul la care
gâtul încordându-se, braþele ridicându-se ºi urmând niºte lucrasem. Am deschis un sertar ºi am luat de acolo câteva
traiectorii cunoscute parcã dinainte. Eram ca un robot, caricaturi, un desen în tuº dupã un schelet de urs, notele
sau ca un om în interiorul unei maºini, care contemplã de la cursul de antropologie, ºi le-am aºezat ºi pe ele în
fascinat miºcarea. Buzele ni s-au strivit într-un sãrut fier- mapã, dar le-am prins cu clama în aºa fel încât numai
binte, în care gemetele noastre pãreau vãlãtucii de fum textul imprimat sã se poatã desprinde cu uºurinþã.
iscaþi de un incendiu. Am aruncat-o pe pat, alãturi, ºi
m-am ridicat în genunchi. Ochii ei rãmãseserã pironiþi Am ieºit din sufragerie deschizând cu bãgare de seamã
asupra pantalonilor mei. «Îþi vreau pula», mi-a zis. «Îmi vrei uºa ºi paºii mi-au lipãit pe gresie pânã în dormitor. Am
pula, îmi vrei pula ?» bâiguiam printre dinþi în vreme ce-mi crãpat puþin uºa ºi am vãzut-o pe Andreea întinsã pe pat
desfãceam cureaua. «Da», suspinã ea ºi, nerãbdãtoare, îmi cu spatele la mine, îmbrãþiºând perna. Spatele i se ridica
trase fermoarul blugilor. Îi vedeam sfârcurile întãrite ca ºi îi cobora regulat, iar sunetul ieºirii aerului începea sã se
douã butoane a cãror apãsare ar fi adus un uragan. Am transforme în sforãit. Am închis cu grijã uºa la loc.
prins-o de un sân ºi am simþit carnea ascuþitã cedând sub
apãsarea palmei mele. A gemut ºi mi-a înghiþit pula zvâcni- În cealaltã camerã, am deschis ºifonierul ºi am ales
toare, privindu-mã cu niºte ochi de prãdãtor.“ întâi o pereche de boxeri negri ºi mulaþi pe care scria
MAN, apoi am cãutat niºte ciorapi albi, dar n-am gãsit
ªi, în sfârºit, dupã câteva pagini : nicãieri, aºa cã am hotãrât sã încalþ pantofii noi, cumpãraþi
alaltãieri pentru cununia civilã, direct pe piciorul gol.
„Epuizatã, îmi întindea sperma pe piept, zgâriindu-mi Mi-am pus niºte pantaloni de culoare crem ºi o cãmaºã
uºurel sfârcurile cu unghiile. κi lingea buzele care strãluceau albã cu texturã foarte finã, de asemenea achiziþii recente.
ºi ele de sãmânþa mea ºi gemea încetiºor, aflatã încã sub Am ezitat la cravatã, fiindcã nu ºtiam sã fac nod, dar ar fi
efectul narcotic al actului nãucitor pe care îl trãisem. O pace fost pãcat sã n-o iau : era roºie, lucioasã ºi foarte netedã,
divinã mi s-a rãspândit în piept atunci când mi-a cuprins aºa cum nu mai purtasem niciodatã, ºi, în plus, îmi venise
testicolele cu palma ºi a adormit aºa, prãbuºitã peste mine.“ o idee. Mi-am atârnat-o dupã gât, închizând dulapul. Am
ieºit din camerã ºi am intrat la baie. M-am aºezat pe closet
Am apãsat Control + P ºi am privit foile albe înnegrindu-se. ºi am direcþionat jetul ca sã nu se audã nici un zgomot, am
Dupã ce ultima foaie a ieºit, le-am luat din imprimantã ºi tras apa numai pe jumãtate, apoi m-am dus la chiuvetã ºi,
le-am recitit. Am observat cã nu numerotasem paginile. cu apa curgând într-un ºuvoi subþire, mi-am spãlat sexul
Eram cât pe ce sã pun mâna pe un pix ºi sã le trec eu ºi mi l-am ºters de prosopul negru. M-am gândit cã n-ar fi
numerele – chiar mã gândeam sã optez pentru cifre romane rãu sã mã spãl pe dinþi, deºi îmi pregãtisem pe blatul din

10 11
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

bucãtãrie o gumã de mestecat pe care s-o iau înainte sã la ea. La sânii pe care îi uitasem ºi îi croiam din închipuire,
plec. M-am periat pe îndelete ºi m-am clãtit. Îmi aminteam mici ºi cu un fel de crater între ei, la fundul ei mare pe
cã citisem într-un ziar cât de importante sunt cele patru care îmi plãcea sã mã sprijin când i-o dãdeam pe la spate
minute zilnice de periere a dinþilor, dar cã majoritatea ºi sã-i simt moliciunea în oasele bazinului ºi în degete, la
oamenilor dedicã acestei operaþiuni doar cincisprezece labiile pe care nu m-a lãsat niciodatã sã i le sãrut. Aº fi
secunde. Chiar atât suntem de grãbiþi, se întreba autorul, vrut sã fac cu ea tot ce nu putusem face în vremea când
încât nu ne putem permite patru minute pe zi, douã seara eram împreunã, ºi mã gândisem de multe ori sã ne futem
ºi douã dimineaþa, pentru propria noastrã sãnãtate ? Mesajul în 69, sã-i bag un deget în fund, s-o ling, sã-mi lingã
articolului mi s-a întipãrit pentru totdeauna în minte ca un coaiele, sã mã slobozesc în gura ei, sã mã lege de tãblia
soi de constatare vinovatã a faptului cã niciodatã nu mã patului, sã mai chemãm o femeie pe care s-o facem sclava
spãl suficient. Secundele pe care le numãr în gând sunt, noastrã ºi care s-o lingã pe ea ºi sã mã sugã pe mine, s-o
cel mai adesea, triºate ; dar de aceastã datã nu-mi puteam las sã se ducã cu un alt bãrbat ºi s-o vãd posedatã, s-o fac
permite sã triºez. Dupã douã minute, am scuipat cãtre cu o femeie ºi ea sã se masturbeze privindu-ne. Oboseam
marginea chiuvetei, ca sã nu fac zgomot, dupã care mi-am ºi nu mai gãseam nimic de imaginat. Ori aveam imaginaþia
clãtit iar gura ºi am spãlat chiuveta. Am pus periuþa la loc sãracã, ori repertoriul era limitat. În genere, voiam s-o fut
ºi am luat de pe policioarã deodorantul. Am pulverizat la ºi nu prea conta cum anume.
amândouã axilele, unde în urmã cu douã zile îmi rãsesem
pãrul. Mi-am cercetat faþa ºi am constatat cã era încã finã O mai vãzusem de câteva ori dupã ce terminasem
de la bãrbieritul de dimineaþã, aºa cã mi-am aplicat pe relaþia. O datã, înainte s-o întâlnesc pe Andreea, chiar am
obraji un parfum ºi am ieºit. În hol, am încãlþat pantofii fost în discotecã ºi am dansat, iar ea a bãut ceva mai mult
cei noi ºi am luat cheia de pe blat. Mi-am dat seama cã ºi m-a sãrutat, dar a preferat sã ia taxiul singurã. M-am
uitasem în sufragerie geanta cu mapa ºi am intrat val-vârtej, gândit dacã nu cumva îi înþelesesem greºit mesajul, dar
încãlþat, ºi mi-am trecut-o pe dupã umãr. O ultimã privire nu ; o întrebasem «Vrei sã te însoþesc ?», ea insistase cã nu.
în oglinda din hol – aveam cravata vârâtã pe sub gulerul Poate c-ar fi trebuit sã fiu mai ferm. Mi-a lipsit întotdeauna
cãmãºii. Am dat-o jos ºi am îndesat-o repede în geantã. fermitatea. N-am avut curajul sã fac lucrurile pe de-a
M-am privit încã o datã în oglindã : un tânãr responsabil, întregul. Se poate spune cã sunt un nehotãrât. ªi Andreea
inspirând dinamism, a cãrui cãmaºã descheiatã la doi îmi spune cã sunt nehotãrât. Dacã þin bine minte, pânã ºi
nasturi exprimã virilitate ºi nonconformism. ea zicea cã sunt nehotãrât. Dar în seara asta vor vedea ºi
ea ºi Andreea ce înseamnã încordarea unei voinþe.
Am luat metroul. Cãldura de pe strãzi devenise insu-
portabilã. Maºinile ºi sudoarea oamenilor fac ca temperatura Îmi doream ca Andreea sã nu afle nimic, cel puþin
din centru sã fie întotdeauna mai crescutã decât la periferie ; deocamdatã. Mizasem pe faptul cã sâmbãta dormea întot-
sunt mai multe maºini, într-adevãr, strãzile sunt mai com- deauna dupã masã. Dacã s-ar fi trezit, aº fi inventat o
pacte, ºi nici nu sunt copaci, ºi poluarea... mã gândeam la scuzã oarecare. Dar eram la fel de convins cã la momentul
prostii, ca sã-mi iau cumva avânt pentru lucrurile serioase, potrivit o sã-i istorisesc în amãnunt aceastã întâlnire, la fel
cãci ºtiam cã de la o vreme nu aveam sã mã gândesc decât cum ºi ea îmi povestise despre aventura avutã în timpul

12 13
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

plecãrii mele la Praga. Amãnuntele picante cu care îºi crescutã fistichiu, având un tricou cu Pantera (cred cã la
orna discursul ºi felul inocent de a povesti m-au excitat ºi miºto, pentru cã avea faþã de om care ascultã jazz), se
m-au umilit în acelaºi timp. Îmi vorbea despre libertate ºi învârtea printre ei ºi dãdea indicaþii. M-am bucurat cã s-a
impulsurile inimii, iar eu voiam s-o strâng de gât ºi s-o fut nimerit aºa. Ei îi plãceau mult jazzul ºi muzica clasicã. Am
în timp ce se zbate, dar mi-am dat seama cã e o imagine mers odatã la un concert unde, din toatã orchestra, mi-am
cliºeu, aºa cã nu m-am mai gândit la nimic. M-am aºezat fixat atenþia pe un singur violoncel. N-am auzit în rest nimic,
pe un scaun ºi m-am uitat la ea. Avea un corp format ºi resimþeam dureros lipsa unui ritm central, a unei baterii
parcã numai din bile. Bila capului, bilele umerilor, bilele sau mãcar a unei tobe care sã bubuie din când în când. Dar
sânilor, bila pântecelui, bila ºoldurilor, bilele feselor. Doar nici concertele de jazz nu le-am suportat vreodatã. În special
mâinile ºi picioarele, formând un fel de ºirag pe care se solo-urile, fie ele de baterie, de chitarã, de bas, de vioarã sau
aliniau toate bilele, erau lungi ºi suple. Era frumoasã ºi de orice altceva, iar acum urma sã asist la un solo de baterie.
þineam la ea, dar voiam sã-i dovedesc cã ºi eu am vitalitate, Foarte bine. Toate se întâmplau exact pe dos, ºi cred cã
ºi eu mã pot cheltui, ºi eu pot s-o rãnesc descriindu-i în cele extrãgeam din aceste evenimente ceva din plãcerea vrãjitoa-
mai mici detalii un corp fierbinte ºi felul în care l-am penetrat. relor atunci când îl invocau pe Satan. Dacã ei îi plãcea ceva
ºi mie nu, aº fi gãsit suficientã plãcere în a-mi amorþi gustu-
Simþeam prin geantã mapa. Metroul gonea ºi se zguduia, rile ºi a mã minþi. Aº fi vorbit cu pasiune despre Bruckner
puþinii cãlãtori citeau ziare, cãrþi sau se uitau la luminile ºi despre condiþionãrile sociale, despre tema ei de licenþã ºi
fugitive de pe geam. Se duceau undeva, aveau un þel despre Anna Lesko, despre orice cãcat. Poate cã, amin-
precis ? Eu aveam. Cel mai simplu þel din lume, ºi pentru tindu-mi dupã o vreme de seara asta, m-aº fi scârbit. Dar
îndeplinirea lui scrisesem o nuvelã de rahat ºi-mi pusesem trenuleþul groazei era bine fixat pe ºine, ºi oricâte rãsuciri,
o cravatã în geantã. Nu aveam garanþia cã aceste lucruri monºtri sau duºuri de adrenalinã s-ar fi abãtut asupra mea,
vor ajunge, dar îmi cunoºteam fosta prietenã, ºtiam ce la final urma sã ies doar cu o experienþã. O experienþã. Ce
sfori trebuie sã trag. Ultima oarã o vãzusem în primãvarã, mare lucru ? Nu aveam nimic de suferit în proprii mei ochi.
în parcul Ateneului, citind Bruckner pe o bancã, iar poten-
þialele mele comentarii au fost descurajate imediat dupã Ea acceptase aceastã întâlnire ca pretext pentru a-mi
„Bun㓠– n-am mai apucat sã zic nimic. „Nu te uita aºa cã returna niºte cãrþi. Avea sã mi le dea peste masã, printre
citesc Bruckner, mi-a dat-o cineva, nu-mi place neapãrat, sticlele de bere, iar mâinile noastre urmau sã se atingã
dar degajã un feeling miºto, are o frazare interesantã. Þie uºor. Apoi eu îmi voi gãsi cravata în geantã ºi o voi ruga
nu-þi place ? Mai scrii ? Bineînþeles cã scrii. Tu scriai mereu. sã-mi facã un nod, spunându-i cã mi-am cumpãrat-o de
De ce nu-mi dai niciodatã sã citesc ce scrii ?“ curând ºi cã vreau sã vãd cum îmi stã. Degetele ei îmi vor
lucra la câþiva centimetri de piept ºi faþã. Ne vom privi iar.
Am ajuns devreme, soarele arunca o luminã portocalie. Îmi va spune cã arãt bine. ªi ea aratã bine. Ne vom zâmbi.
În Lãptãrie încã nu dãduserã drumul. Era opt fãrã zece, ºi Va mai trece o vreme. Vom bea. Îi voi spune lucruri
vara deschideau la opt seara. La fãrã cinci m-au lãsat sã frumoase. Voi fi atent. Voi cãuta ceva prin geantã ºi, ca din
intru ºi m-am aºezat lângã scena pe care niºte inºi montau întâmplare, voi scãpa din mapã textul. Curioasã, ea va voi
o baterie uriaºã, având în spate diverse instrumente de sã-l citeascã, fiindcã îºi va arunca ochii peste prima paginã
percuþie, balafoane ºi fel de fel de tuburi. Unul cu barbã ºi va vedea cuvintele care, orice ai face, sar în ochi, strigã

14 15
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

la tine. Ho-paaaa, scrii din astea ? va întreba, ho-paaaaa, ºi nu ca mine. Mã uitam la plutirea diafanã a fumului care,
va lua o expresie de complicitate, de parcã ne-am ascunde ca un animal curios, ajunsese deja la baterist ºi parcã i se
de cineva sau de ceva. Va citi. Îi va plãcea, mai ales cã va uita peste umãr. Bãrbosul o dãduse deocamdatã pe pocãneli,
recunoaºte cu siguranþã cã e vorba în primul rând de un nu chiar pe bubuieli, ºi-ºi scutura bãrbuþa, în timp ce buza
mesaj, de o invitaþie, de o arenã, ºi cã protagoniºtii aven- inferioarã îi intra sub caninii rânjiþi. Þinea ochii închiºi.
turilor de pe hârtie se pot materializa în persoana noastrã, Trãia ritmul. Era prins în lumea sunetului, sudoarea i se
punând în practicã toate virtualitãþile. Dupã ce va citi îmi scurgea pe faþã ºi în lumina ºi cãldura reflectoarelor obrajii
voi activa imaginaþia de moment. Îi voi descifra cu cea i se înroºeau din ce în ce mai mult.
mai mare atenþie fiecare tresãrire de muºchi de pe figurã,
fiecare miºcare a mâinii, a umerilor, având în minte un fel – Bunã, ce faci ?
de grilã cu douã coloane, unde voi plasa, pe de o parte, În faþa mea era un trup îmbrãcat în haine cafenii, o
semnalele pozitive, ºi pe de alta, pe cele negative. ªi în pereche de pantaloni mulaþi, un lãnþiºor trecut în jurul
consecinþã voi acþiona, cine ºtie, poate o voi atinge pe brâului, un buric ºi deasupra o bluzã de culoare ceva mai
sub masã, poate îi voi mângâia o ºuviþã sau îi voi spune deschisã decât pantalonii. A venit. M-am ridicat repede în
cu voce joasã, apropiindu-mi capul : mã gândesc des la picioare.
tine ; mã exciþi ; vreau s-o facem ; vreau sã þi-o pun ; vreau – Servus, servus, ce faci ? am întrebat. Înainte sã ne
sã te fut ; vreau sã mi-o sugi ; vreau sã te ling etc. Poate cã sãrutãm protocolar pe obraz mi-am bombat pieptul, sã se
nu-i voi spune chiar aºa, dar în orice caz voi fi îndrãzneþ, vadã cãmaºa imaculatã, apoi am dat sã mã aºez.
voi încerca sã mã strecor pe sub pielea ei ºi s-o dau gata – El e Bogdan, mi-a spus, faceþi cunoºtinþã.
din vorbe ; ºtiu sã vorbesc frumos ºi brutal. – Sssssilviu, am rostit mecanic, întinzând mâna ºi mijind
ochii.
Am comandat douã Tuborg-uri negre, berea ei preferatã, – Bogdan, mi-a rãspuns un tip corpolent apãrut din
ºi i-am spus picoliþei sã nu desfacã una din sticle, s-o lase spatele ei, cu cãmaºã neagrã cu guler rãsfrânt, pãr geluit
sã se încãlzeascã, fiindcã ea nu bea niciodatã bere rece, ºi hainã de piele. Ce faci ?
are probleme cu gâtul. Întârzia deja de zece minute. Mi-am – Pãi, ce sã fac... m-am fâstâcit eu luptând cu niºte
cumpãrat un pachet de þigãri ºi mi-am aprins una uitân- sentimente amestecate care-mi urcau pe esofag, adicã de
du-mã la bãrbosul cu tobele. Încerca un ritm lent pe fus. ce însoþitã, ºi de ce mã întreabã el ce fac, se vede limpede
Era clar cã se pregãteºte ºi cã bubuielile care aduc transpi- ce fac, aºtept, dar ºi ea m-a întrebat, dar la ea a fost de
raþia vor veni mai târziu. Oamenii începeau sã se adune, complezenþã, pe când ãsta chiar vrea sã ºtie ce fac, ce sã
se aºezau, îºi comandau bere. Douã fete în colanþi albi fac, aºtept, poftim, aºtept, de ce însoþitã, de ce însoþitã.
m-au fãcut sã întind gâtul ºi sã întorc capul jenat când am N-am mai spus nimic, m-am aºezat.
vãzut cã mã observã ºi râd de mine. Am bãut aproape – Voi doi vã ºtiþi, a spus ea.
toatã berea ºi am mai fumat douã þigãri. De obicei de la a M-am uitat mai bine la geluit, de unde naiba sã-l ºtiu,
doua þigarã mi se face rãu, dar acum parcã nici nu le dracu sã-l ia. Avea ochelari de soare agãþaþi de un buzunar
simþeam. Un fum albãstrui se ridica în tavan, alimentat de al cãmãºii ; am observat asta dupã ce ºi-a dat jos haina de
mesele ocupate, fiindcã toþi fumau, ºi erau îmbrãcaþi prost, piele ºi a aruncat-o pe banca de lemn. S-a auzit un sunet

16 17
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

cumva obosit, apoi fermoarul a þãcãnit scurt, ºi în cealaltã tras din þigarã ºi, dupã un timp, a aruncat fumul peste
parte bãrbosul de la baterie îºi vedea de bocãnelile ºi pârâi- masã. Faþa mi s-a încãlzit. Fumul mã lua cumva la miºto,
turile lui, ºi de la toate astea a început sã mã doarã capul. adicã el avusese privilegiul, el fusese înãuntru, ce chestie
– Ai luat bere ºi pentru mine ? Ce drãguþ. de prost gust, mi se pãrea aºa o chestie de prost gust.
Vocea, singurul lucru din ea pe care mi-l aminteam – Scuzã-mã, scuzã-mã, a spus ºi a fluturat mâna ca sã
perfect. Am ridicat privirea. Era neschimbatã. Se machiase împrãºtie fumul. Uite, þi-am adus cãrþile.
intens cu nuanþe de violet sau poate albastru, nu-mi ªi, aºa cum îmi închipuisem, mi-a întins peste masã trei
dãdeam seama în lumina chioarã, ºi mâna îi cotrobãia prin cãrþulii cu coperþi roase, Noica, Cioran ºi Þuþea. De Nae
poºetã dupã pachetul de þigãri. I le-am întins pe ale mele. Ionescu uitase, nu i-am mai adus aminte. În timp ce mi le
– Ce, te-ai apucat serios de fumat ? a întrebat. întindea, la noi se uita pui, vãdit stingherit, n-avea el ce
– Nu, am luat numai aºa... am luat... dacã vrei, te rog... cãuta într-un mediu în care oamenii îºi trec unul altuia
– Mulþumesc, nu fumez din astea, s-a eschivat zâmbind, cãrþi. Se lãsa pe spate ºi-ºi tot cerceta haina.
apoi s-a întors cãtre geluit : auzi, îmi dai ºi mie din – Vã grãbiþi ? am întrebat.
pachetul tãu, pui ? – A, nu, m-a adus Bogdan cu maºina, dar el trebuie sã
plece undeva.
Pui, în mine s-a stins ºi ultima luminã ºi am început s㠖 Da, a spus el ca ºi cum numai asta aºteptase, sã-l
orbecãiesc. Ca un tort minunat redus dintr-o datã la o scuze ea ºi sã se ducã.
fleºcãialã, toate speranþele mi s-au prãbuºit ºi le-am vãzut ªi atunci, din clisa în care eram a rãsãrit un muguraº.
aºa cum erau, murdare, slinoase ºi lipicioase, puþind a – Nu plecaþi împreunã ?
hoit, protestând ºi strigând înfundat cã ce mare lucru, de – Bineînþeles cã nu, eu mai stau, a spus ea zâmbind.
ce nu pot ºi eu sã am o aventurã, de ce, de ce nu, apoi a Numai Bogdan pleacã. Ce, vrei sã spui cã te grãbeºti ?
venit o palã de vânt ºi le-a mãturat pe toate, iar eu am ªi a fãcut cu ochiul. Era aºa un gest deplasat, dar dracu
rãmas gol ºi moale. M-am liniºtit. ºtie, poate tocmai deplasarea lui, poate faptul cã pui se
ducea de unde venise ºi ne lãsa singuri, chestiile astea mã
Pui i-a dat un pachet din care ea a tras o þigarã lungã zãpãceau de tot ºi iar începeam sã mã bucur. Tobarul fãcea
ºi subþire, pui i-a aprins-o cu o brichetã metalicã, pui a niºte ruperi de ritm care mi s-au pãrut foarte frumoase ºi
pus bricheta în buzunar ºi a fãcut semn la picoliþã, picoliþa am bãtut cu degetele în masã în vreme ce Bogdan se
a venit, pui a zis cã vrea un suc, cã e cu maºina, picoliþa îmbrãca ºi-ºi lua rãmas-bun. Salut, am spus, m-am ridicat
a adus sucul, pui a plãtit imediat ºi a dat pe gât sticla de ºi i-am strâns mâna. Salut. S-a îndepãrtat fãrã s-o sãrute.
parcã ar fi fost goalã. În mintea mea curgeau din nou râuri ºi înfloreau
câmpiile. Totuºi rãmãsese un fel de ceaþã.
Tãceam cu toþii. Eu îmi priveam distrat geanta deschis㠖 Cine e ? am întrebat. Nu-l cunosc.
prin care vedeam un capãt de cravatã ºi puþin din mapã. – Cum sã nu-l cunoºti, e frate-meu, v-aþi mai întâlnit la
Pui se lupta sã nu râgâie, bãuse prea repede, iar ea chiar cheful Adinei. Bogdan, frate-meu, a repetat vãzând cã o
i-a atras atenþia, ce Dumnezeu bei aºa repede, el a zis cã-i privesc uimit.
fusese sete. Ea s-a reîntors la bere, a luat o înghiþiturã, a

18 19
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Primãvara se reîntorsese. Am bãut berea rãmasã, mi-am merge nici rãu, dar cu toate astea nu am tot ceea ce-mi
mai comandat una ºi am restabilit contactul vizual. Ea îmi doresc. ªi e greu de spus ce-mi doresc.
susþinea privirea ºi-mi rãspundea cu un persifleu caracteristic, Pândeam momentul sã-mi fac numãrul cu cravata.
aºa cum proceda când urma sã facã pe cineva cu nervii. Deocamdatã nu se putea.
Totuºi, ironia de acum era blândã ºi înþelegãtoare. Eram – Poate cã nu întâlneºti oamenii potriviþi...
martorul ridicãrii unei embleme, a steagului Înþelegerii – ªtiu eu ? Poate. Uite, tipul cu care mai ies din când în
Superioare, a compasiunii faþã de fiinþele neluminate. Mã când – trebuie sã-l sun, n-am mai vorbit cu el de douã
citise ºi-ºi putea permite sã se aºeze pe o treaptã mai sãptãmâni – e ok, dar, cum sã spun (a cãutat cuvântul
înaltã, adicã ea avea comoara, ºi tot ea avea cheia. Crezi ridicând ochii în tavan ºi, când l-a gãsit, ºi-a coborât
cã n-am ºtiut cã l-ai uitat pe Bogdan ? Crezi cã nu-þi vãd privirile asupra mea ; pupilele îi strãluceau), e insipid, e
tremurul ? Oare de Noica ºi Cioran aveai tu nevoie ? Þie îþi nivelat. Se complace. Nu avem ce discuta, aºa cã stãm
trebuie o femeie adevãratã, aºa cum sunt eu, o femeie în unul lângã altul ºi ne uitãm aiurea.
carne ºi oase, care nu se sfieºte sã spunã lucrurilor pe Tãceam. Þineam un cot pe masã ºi-mi sprijineam bãrbia
nume, ce ºtii tu, o femeie prea înþeleaptã pentru a pune la cu o mânã.
suflet faptul cã ai lãsat-o pentru Andreea, dar nu te teme, – Trec printr-o perioadã destul de... Mã rog, sã zicem
l-am chemat pe Bogdan din cochetãrie, ca sã mã joc ºi sã cã am avut ºi zile mai bune.
mã asigur cã pasiunea ta e la fel de puternicã precum a mea, Ascultam, procesam, analizam. Tragedia ei nu era pro-
pentru cã ºi eu te doresc, orbule, ºi eu vreau sã fim iar una fundã, intuiam ºi cauzele, ºi rezolvarea, dar nu voiam s-o
ºi sã reaprindem focul dorinþei, suntem tineri, Silviu, suntem ajut, voiam s-o rup în bucãþi, sã iau toatã plãcerea pe care
frãmântaþi, suntem oameni, în definitiv, de ce te complici mi-o putea oferi, s-o secãtuiesc ºi pe urmã s-o las. Doar
atât, pune-mi mâna pe grumaz, dovedeºte-mã, fii bãrbat, asta mã þinea pe scaun, ºi iatã cã în sfârºit sosise momentul.
la naiba, ia ceea ce þi se cuvine, acþioneazã, acþioneazã. Puteam sã vorbesc ºi sã arunc cangea, fiindcã nu pescuiam
cu un cârlig subþire, ci cu harponul, cu un mãnunchi de
– ªi ce mai faci ? am întrebat-o. cârlige otrãvite, rãneam din pura plãcere de a vedea
Ea a tras un fum ºi s-a uitat o clipã la baterist. Cavalcada sângele þâºnind, voiam s-o vãd lipsitã de apãrare, zbã-
de sunetele percutate devenea insidioasã, bubuielile se tându-se, dându-ºi ultima suflare. I-am spus cã nu e om a
loveau de pereþii plãmânilor. S-a reîntors miºcându-ºi cãrui viaþã sã fie hãrãzitã fericirii, cã ºi în sufletul celor
capul în ritm ºi a stins þigara în scrumierã. mai optimiºti sunt genuni, ºi pe pereþii acestor genuni se
– Lucrez, fac man hunting la o firmã de recrutare. Îmi plimbã scorpioni, un strat uriaº de scorpioni care se face
merge destul de bine. Dar nu e o slujbã interesantã, uneori din ce în ce mai gros pe mãsurã ce te apropii de capãt, ºi
poate deveni plicticoasã rãu. de aceea se spune cã melancolia nu are leac ºi cã prã-
– Bine, dacã iese banul... pãstiile sufleteºti sunt fãrã fund, însã totuºi sufletul are
– Într-adevãr, asta da... Dar ºtii cã nu mã mai mulþumeºte ? limitele lui, pe care nimeni nu le-a putut atinge din cauza
– Chiar aºa te plictiseºti ? stratului de scorpioni ; nu e om care sã poatã sãpa atât de
– Nu e vorba atât de plictisealã, cât de perspectivã, mult fãrã sã înnebuneascã sau sã moarã sfâºiat în miliarde
înþelegi... Nu pot sã spun cã viaþa mea merge bine. Nu de bucãþi ; dar nu, nu e adevãrat cã nimeni n-a putut sã

20 21
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

atingã fundul ; unii au fãcut-o, ºi s-au întors de acolo complet mistuise singur. Mi-am amintit deodatã de Andreea. Am
schimbaþi : Iisus Hristos a atins fundul, Ioan Damaschin a scos mobilul din buzunar ºi l-am închis. Nici nu m-a
atins fundul, Buddha a atins fundul. Trebuie sã te înarmezi interesat dacã mã cãutase. Oricum îl dãdusem pe silenþios.
dezarmându-te ºi sã continui sã te dezarmezi pânã când Orice altceva era în plus. Aici ºi acum aveam ce-mi doream.
nici mãcar propria carne sã nu-þi fie îndeajuns, sã vrei sã
renunþi pânã ºi la ea, sã o abandonezi. Unii fac acest lucru Când s-a întors, am vãzut-o apropiindu-se cu un pas
prin exerciþiul spiritual al nemiºcãrii, alþii prin rugãciune, vioi, aºa cum prezisesem. Ochii i se aprinseserã, ºi zâmbetul
alþii prin post ºi reculegere, alþii prin senzualitate. Tu faci uºor schiþat îmi spunea cã trecuse de încercãrile scorpio-
parte din ultima categorie, ºi am observat asta încã de la nilor. Puteam sã fac din ea ce voiam. Avea chiar ºi o
prima noastrã întâlnire. Acesta e lucrul care te deosebeºte familiaritate bizarã în gesturi, aproape conjugalã. Se regãsise,
de toatã lumea, fãcându-te sã strãluceºti. Nu-þi pot da asta era mai presus de orice îndoialã. Eu o regãsisem.
decât un sfat : sã-þi iubeºti sinele ºi totul va decurge în
mod natural. Ai încredere în mine. M-am ridicat ºi am plãtit. Am urmat-o spre ieºire mângâ-
indu-i în gând coapsele, ºi aproape nu mi-am dat seama
Tumuri, fus, cinel, tobã mare, apoi o explozie generalã, când am intrat în lift. Obiºnuita babã care stãtea pe scaun
ºi bateria s-a oprit. Am sorbit calm din pahar. Creierul ºi cosea goblenuri, apãsând butoanele, dispãruse. Cuºca
meu îºi regãsise o stare de euforie ciudatã, o luciditate de fier s-a pus în miºcare. Acum puteam s-o sãrut. Am
purã, aºa cum simþisem dupã ce fãcusem sex prima datã întins o mânã ºi am vrut sã-i cuprind talia dar chiar în acea
în viaþã. Câºtigasem. Dacã aº fi vrut, aº fi putut nãrui clipã, telefonul pe care voia sã-l punã în poºetã i-a sunat.
lumea cu un gând, sau aº fi putut s-o conþin, sau s-o învãþ Nu-mi vãzuse mâna ºi mã gândesc cã, dacã ar fi vãzut-o
ce înseamnã puterea adevãratã a compasiunii. cu siguranþã cã n-ar mai fi rãspuns. A dus telefonul la
ureche. În semiobscuritatea liftului displayul albastru îi
– Hai sã ne plimbãm puþin, am propus. aureola capul.
A rãspuns într-un târziu, cu o voce subþire, fãrã sã m㠖 Alo ?
priveascã. Am continuat miºcarea ºi când i-am atins, în sfârºit,
– Bine. Mã întorc imediat ºi mergem. talia, a zâmbit ºi nu s-a retras. Am tras-o spre mine. Voiam
S-a îndreptat spre toaletã. κi þinea braþele încruciºate sã-i sãrut gâtul încordat, în care mãrul lui Adam vibra
pe piept, de parcã i-ar fi fost frig. κi lãsase pe masã într-un mormãit uºor de satisfacþie. Faptul cã vorbea la
telefonul mobil ºi poºeta. Voia sã fie singurã câteva clipe. telefon mã excita. Mi-am apropiat buzele ºi m-am gândit
Ultimele rãmãºiþe de orgoliu, mi-am zis. Va veni proaspãtã cã ar fi frumos sã-i ºoptesc ceva în cealaltã ureche, însã
ºi îmbujoratã. Mapa ºi cravata nu vor fi aperitivele, ci vorbele mi-au fost acoperite de þipãtul ei :
desertul, în zori de zi. Acum vom merge la un restaurant, – Cum ? Nu se poate !
ºi apoi la ea acasã. Perfect. M-am dat un pas înapoi. Nu vorbea cu mine, vorbea
cu cel de la telefon.
Þigara, fumatã doar pe jumãtate, îi atârna în scrumierã ; – Când ? a întrebat. Azi ? O, Doamne, nu se poate... De
în timp ce-i vorbisem nu se atinsese de ea ºi Davidofful se unde a avut...

22 23
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Liftul ajunse la parter ºi uºile se deschiserã. În faþa


noastrã aºtepta un grup mare de bãrbaþi îmbrãcaþi în
sacouri cafenii. Ea s-a strecurat printre ei de parcã ar fi
fost un abur, vorbind tare ºi aproape plângând. Am încercat
s-o ajung. M-am ciocnit de câþiva inºi, mi-am cerut scuze
ºi, pânã sã ies pe poartã, ea era deja departe, urcându-se
într-un taxi.
– Ce s-a întâmplat ? am urlat. Unde te duci ? Roºu peste tot
Prin portiera deschisã, ea mi-a rãspuns ceva, dar taxiul
care demara i-a acoperit vorbele. Era foarte surescitatã ºi
bãnuiam cã se întâmplase o nenorocire. Am rãmas descum-
pãnit în mijlocul parcãrii, neºtiind ce sã fac. Am aºteptat o Aveam sânge pe mâini ºi lacrimi pe faþã. La fiecare
vreme, nu s-a întâmplat nimic, apoi, fiindcã se fãcea târziu, urlet al Soniei, un nou ºuvoi roºu îmi inunda degetele. Le
am hotãrât sã mã întorc acasã. Andreei urma sã-i spun cã rãsfiram, ca sã se scurgã, dar acum sângele venea tot mai
fusesem cu bãieþii. Am urcat într-un Cristaxi ºi am urmãrit gros ºi forma o peliculã scârboasã de care nu puteam
abãtut blocurile care rãmâneau în urmã. Mergeam acasã. scãpa decât scuturând braþele. Sonia îmi vedea miºcarea,
Nu ºtiam unde locuia, altfel m-aº fi dus direct la ea. Se n-o înþelegea ºi mã apuca de hainã privindu-mã speriatã.
mutase din vechiul apartament în februarie, aºa îmi spusese Eu îi ºopteam sã se liniºteascã, sã aibã rãbdare, dar cuvintele
primãvara trecutã, ºi nu-mi dãduse adresa. Am încercat mele nu ajungeau pânã la ea. Urla mereu ºi se oprea doar
s-o sun din nou. Avea telefonul închis. cât sã-ºi tragã rãsuflarea. Simþeam cã mã înãbuº ºi cã o sã
vomit.
În timp ce scoteam cheia din buzunar mi-am dat seama Prin crãpãturile din peretele grajdului vedeam oameni
cã am uitat mobilul în taxi. M-am nãpustit înapoi în stradã, fugind speriaþi în toate pãrþile. Salcia de dincolo de drum
dar maºina plecase. Am rãmas aºa, cu braþele atârnând fremãta în bãtaia vântului ºi arãtarea asta îmbucãtãþitã
fãrã vlagã de-a lungul corpului. Din geanta trecutã peste plutind deasupra Soniei îmi zbârlea pãrul.
umãr mi-a cãzut ceva. Era cravata, ieºind prin deschizãtura – Încã puþin, încã puþin... bâiguiam în neºtire mân-
fermoarului. A cãzut pe asfalt ºi s-a încolãcit ca un ºarpe gâindu-i un picior. Pe urmã m-am oprit fiindcã o mânjeam
roºu, lângã rondul cu iarbã. cu sânge. Hai cã se poate... mai dã-i un pic...
Cel mai mult mã temeam cã o sã se opreascã din
zbierat. Atunci ºtiam sigur cã s-ar fi terminat. Nici Sonia,
nici eu ºi, de altfel, nimeni din câþi cunosc n-a mai mâncat
de cinci luni altceva decât cartofi. La mine nu m-am uitat,
dar Sonia seamãnã cu o scândurã umblãtoare. Bãcanul,
care e cel mai mare zdrahon din câþi cunosc, se topeºte
vãzând cu ochii, nu-þi vine sã crezi. Mi-a spus cã bea apã
toatã ziua, ca sã-ºi umfle burta ºi sã uite de foame. Mi-era

24 25
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

fricã sã-i strâng mâna Soniei, sã nu-i rup cumva oasele putea sã însemne ºi urdoare, ºi pipi, ºi mai ºtiu eu ce
pipernicite. Pânã acum, þipa tare ºi regulat ºi asta mã sucuri are femeia în ea, adicã o mulþime. Dacã toate astea
liniºtea. Atât de regulat cã am început sã rãsuflu în ritmul puse împreunã dau doi litri jumate sau trei, iar sângele
þipetelor ei. încã doi, judecând dupã bãltoaca plinã de cheaguri care
De câteva ori, însã, a tãcut ºi am crezut cã se duce. κi vopsise paiele din jur, sângele Soniei era pe terminate.
lãsa capul pe covorul de paie, pieptul i se înmuia, genunchii Aºa cã am vrut sã opresc ºuvoiul ºi am apãsat încet bila,
i se fleºcãiau. Pânã la urmã se oprea cu totul, ca un motor vrând s-o bag la loc, cine ºtie, ca un dop. Sonia a rãcnit :
rãmas fãrã benzinã. Rãmânea aºa o vreme, lãsându-m㠖 Scoate-l, scoate-l, nu-l bãga la loc, trage-l afarã...
nãuc, dupã care robinetul cu combustibil i se rãsucea Mi-am zis ce naiba, „lichid preþios“ înseamnã sânge,
cumva pe dinãuntru ºi iar începea sã zbiere ºi sã mã pentru Dumnezeu, cinci litri, mai are de unde. Dar nici de
împroaºte cu sânge. tras n-am tras, cã prea eram speriat. Am lãsat-o sã împingã
Nu mai ºtiu cât timp a trecut pânã a apãrut capul singurã. Când i-au ieºit ºi braþele, a început sã semene a
copilului. M-am speriat când l-am vãzut. Uitasem cã de om. L-am atins. Era foarte cald. Pânã la urmã a ieºit cu
fapt asta trebuia sã se întâmple. Mã lãsasem ºi eu pe spate, totul. I l-am dat Soniei sã-i taie cordonul – aºa stabilisem
sprijinit în coate, cu picioarele desfãcute – ca Sonia – ºi mã de la început, eu n-aveam stomac pentru asta – ºi m-am
uitam prin crãpãturile peretelui. Tocmai vãzusem pe cer ghemuit alãturi, pe paie curate. Stãteam cu spatele la ea,
un fir subþire de fum maroniu. Se plimba ca un ºarpe de care bâiguia vorbe de neînþeles, cu copilul la piept, ºi
la o crãpãturã la cealaltã. Ca sã fiu sigur cã nu-l pierd, simþeam o mare silã faþã de mine, faþã de ea ºi faþã de
cum dispãrea îndãrãtul unei bucãþi de lemn, îmi schimbam javra aia micã ºi roºie, care o umpluse pe maicã-sa de
poziþia capului ºi-l vedeam prin altã crãpãturã, prevestind durere ºi pe mine de sânge. Noroc cã nu-i eram eu tatã.
un trup gros ºi urât mirositor. N-am apucat sã mã uit mai Într-un târziu, când lumina a mai scãzut ºi toþi oamenii
bine. Sonia, care de la o vreme murmura terminatã, a urlat care fugeau pe afarã dispãruserã, am spus :
scurt ºi între picioare i-a rãsãrit o bilã greþoasã cu urechi. Am – E liniºte. Au plecat toþi.
dus mâna la gurã. Mâna mi-era plinã de sânge. M-am ºters Ea nu mi-a rãspuns. În schimb copilul a început sã
de hainã. Atunci Sonia m-a chemat pe nume. Mã zãpãcisem, plângã încetiºor. Era tot atât de slãbit ca ºi maicã-sa. A
nu mai ºtiam ce sã fac. M-am ridicat în genunchi ºi m-am bâzâit puþin ºi s-a potolit.
apropiat cu sfialã în patru labe. De pantaloni mi s-au prins – Doarme acum, a ºoptit Sonia. Nu mai putea sã pronunþe
paie ºi am stat o clipã sã le curãþ. A fost o idee proastã. cuvintele ca lumea, vocea îi scârþâia. E fetiþã, ºtii ?
Fiecare pai cules cu douã degete murdare marca douã Cred cã se uita la mine ºi aºtepta sã o felicit. I-am
puncte roºii pe pantalonii mei pânã atunci curaþi. cãutat ochii ºi am vãzut cã am dreptate.
– Ia-l odatã, ia-l, þipa Sonia, o sã-l scap... – Da ? Bravo... bravo... sunt sigur cã o sã fie o fetiþã
Am bãgat iar mâinile în duºul purpuriu, gata sã prind frumoasã...
bila care ameninþa sã cadã. Mi-a trecut prin cap cã Sonia „Ca tine“, îmi venea sã zic, dar ar fi fost o prostie. Am
pierduse foarte mult sânge ºi mi-am amintit cã citisem întors iar capul.
undeva ceva legat de „cei cinci litri de lichid preþios din – Cred cã soldaþii au ºi venit, am zis. Probabil sunt
corpul omenesc“. Îmi fãceam griji pentru c㠄lichid preþios“ dincolo de deal. Îi aud.

26 27
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Mulþumesc cã ne-ai lãsat sã stãm aici. uitându-se la mine. Din cauza blãnii, nu mi-am dat seama
Spunea deja „noi“. Cu câteva clipe înainte era singurã. cât era de slabã decât atunci când s-a apropiat. Îmi treceam
Acum era cu cineva. palma prin blana ei ºi parcã mã scufundam în pãr înainte
– Cu plãcere. sã ajung la o fâºie de piele trasã peste oase. Nu mieuna,
N-a pomenit nimic de faptul cã o ajutasem ºi mã nu se freca de mine. Într-o sfârºealã cumplitã, ºi-a scos
murdãrisem. Asta mã supãra. Dupã ce a mulþumit, a rãsuflat trupul din mângâierea mea îndreptându-se alene cãtre
tare ºi a leºinat. Sau poate a adormit. Mogâldeaþa de pe ea grajd. Avea niºte ochi uriaºi ; pupilele erau douã bucãþi de
s-a trezit ºi a prins sã i se târascã liniºtitã peste sâni, dând din hârtie neagrã lipite de globi ; marginile lor clare, tãioase,
mânuþe. Ai fi zis cã o face numai aºa, ca sã arate cã e vie. te îngheþau.
M-am ridicat în picioare ºi am întredeschis uºa de lemn Se apropia înserarea. Soldaþii trebuiau sã pice dintr-o
a grajdului. Lumina m-a izbit în plinã figurã, cu toate cã clipã în alta. Deja frunzele copacilor tremurau. Mi s-a
soarele era acoperit cu o pâclã de un cafeniu murdar. Faþã pãrut cã vãd þeava unui tanc printre aracii grãdinilor din
de liniuþele spãlãcite lãsate de crãpãturi, liniuþe care se depãrtare. M-am întors la grajd.
miºcau peste paie odatã cu trecerea orelor, vederea lumii – Pleacã de aici, am auzit o voce stinsã care pãrea
întregi era greu de suportat. Am aºteptat cu rãbdare câteva trezitã din somn. Pleacã de aici...
secunde. În faþã trebuia sã fie o casã galbenã, cu coteþul Înãuntru, Sonia încerca sã alunge pisica neagrã care îi
câinelui aflat aproape de gard, puþin mai la stânga – dãdea târcoale ºi începuse sã miaune. Femeia se ridicase
rãzoarele pãrãsite, iar în partea dreaptã strada. Toate în capul oaselor ºi arunca neputincioasã în animal cu
urmau sã se limpezeascã în câteva clipe. Deocamdatã mãnunchiuri de paie. Pisica se ferea, sãrea în lãturi ºi voia
curgea o ceaþã mare ºi dureroasã, pe care ochii mei se cu încãpãþânare sã se apropie.
strãduiau sã o alunge clipind. – Ajutã-mã, nu ºtiu ce vrea, parcã a înnebunit...
S-a lãmurit întâi casa, cu coteþul ei gol. Undeva, jos, se Umbra mea a acoperit pisica. S-a întors, m-a vãzut ºi a
miºca ceva ca un animal. Mi-am frecat ochii cu pumnii. În coborât urechile pe cap, furioasã. A fãcut un salt pe pieptul
sfârºit am vãzut clar. Casa galbenã avea ferestrele deschise, Soniei, a zgâriat-o sau nu mai ºtiu ce i-a fãcut, ºi în clipa
trântite în lãturi cu atâta putere, încât una se desprinsese urmãtoare a zbughit-o afarã cu copilul în dinþi. Sãraca
dintr-o balama ºi atârna jalnic, suflatã de vânt. Înãuntru Sonia s-a ridicat în picioare strigând „copilul meu, copilul
era vraiºte ; se vedea cã proprietarii îºi abandonaserã meu“, dar a cãzut la loc, cu faþa în paiele murdare. N-am
locuinþa luând cu ei strictul necesar. Un dulap aproape ºtiut niciodatã dacã a leºinat sau a murit.
plin cu rufe stãtea într-un unghi imposibil – desigur îl M-am nãpustit afarã dupã pisicã. Fugea destul de încet
þinea ceva la bazã, ceva ce nu se zãrea pe geam. Alãturi, ºi aº fi putut s-o prind. Vãzutã din spate, ziceai cã are o
drumul ºi grãdina cu pãmânt rãscolit m-au întristat. Am eºarfã roºie la gât. Adunasem în mine toatã furia pe pisici
înþeles cã nu avea rost sã caut pe nimeni din împrejurimi, din copilãrie, când le legam de coadã conserve, le loveam
fiindcã plecaserã cu toþii lãsându-ºi dracului ºi casã, ºi cu pietre ºi le aruncam de pe înãlþimi. Era cât pe ce sã pun
avere. Numai o pisicã mai rãmãsese sã dea încetiºor din mâna pe ea, când s-a întors brusc ºi s-a cãþãrat într-un
coadã. Ea era animalul pe care-l remarcasem de la început. pom. Mã aplecasem prea mult ca sã evit cãderea. M-am
Mare, neagrã ºi cu ochii galbeni, ºedea frumos pe coadã dus pe asfalt ºi am alunecat ca pe gheaþã. Când m-am

28 29
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

oprit, mã aflam deja în mijlocul mai multor soldaþi care mã


priveau înmãrmuriþi. Prin turela unui tanc, un ofiþer cu
gura cãscatã a holbat ochii. Apoi a dat un ordin ºi doi
oameni m-au prins de braþe. Mã þineau ei pe mine, dar de
fapt se uitau la pisicã. Cu copilul în dinþi, animalul se
suise pe cea mai înaltã cracã. Pomiºorul nu avea nici trei
metri înãlþime, iar soldaþii îl înconjuraserã deja. Voiam sã-i
vãd cum o împuºcã pe nenorocitã. Mi se pãrea cã soldaþii Introducere
care mã þin de mâini sunt niºte prieteni cu care pozez
pentru o fotografie. Nu mai miºca nimeni. Oamenii nu
ºtiau ce sã facã : sã se suie dupã ea, sã tragã...
Pisica a profitat de nehotãrârea lor ºi, deodatã, a fãcut Într-o searã am bãut niºte vin ºi m-a prins ora patru
un salt chiar în gura tunului de pe tanc. Atunci parcã am dimineaþa. M-am dus la baie ºi am aprins lumina, cu care
luat-o razna toþi. Eu ºi soldaþii ne-am repezit turbaþi la încã nu eram obiºnuit – mereu am senzaþia cã o sã se
ofiþer ºi i-am strigat sã tragã o salvã. Ofiþerul a îndrugat aprindã pe hol, când de fapt se aprinde în baie. ªi am pus
ceva ºi a dispãrut în turelã. Ne-am dat cu toþii în lãturi. sticla de vin pe maºina de spãlat, lângã un prosop negru ºi
Salva care a tãiat aerul a lãsat o dârã roºie în urma ei. câteva numere din Casa Lux, uitându-mã în oglindã. Oglinda
Pe mãsurã ce se îndepãrta pãrea cã viteza îi scade, pregã- e nouã, am pus-o de curând. Eu a trebuit sã fixez dimen-
tindu-se sã loveascã þinta. Cu toþi aºteptam impactul. Din siunile, adicã nu numai eu, eu ºi cu Oana, am convenit
întâmplare, primul obstacol pe care proiectilul format din împreunã, iar oamenii au venit ºi au fixat-o când noi nu
obuz, pisicã ºi copil l-a întâlnit în cale a fost grajdul unde eram acasã. Aveam o barbã de câteva zile, dar mustaþa mi-o
nãscuse Sonia. N-a mai rãmas nimic din el. dãdusem jos cu nu ºtiu ce prilej ºi crescuse mai micã decât
restul bãrbii, ca sã nu mai zic de axile, unde aveam un pãr
mare ºi puturos. Oana dormea în sufragerie. Mereu adoarme
în sufragerie ºi mã lasã pe mine la calculator spunându-mi
cã mã aºteaptã. Ce sã aºtepte ? Adicã faptul cã stã cu mine
în loc sã meargã în dormitor e o aºteptare. Nu sforãie ºi
nici nu pufneºte, ºi asta e foarte bine, pentru cã ºtiu o
groazã de fete care fac aºa. Acum era despãrþitã de mine
prin douã uºi ºi un hol, aºa cã nu m-am grãbit ºi nici n-am
procedat în liniºte ca sã n-o scol. Din când în când mai
auzeam alarma îndepãrtatã a unei maºini parcatã în spatele
blocului ºi mieunãturile tragice ale motanilor ghemuiþi în
iarba înalt㠖 totuºi prea înfundate ca sã-i tulbure somnul.
M-am uitat din nou în oglindã ºi m-am tot gândit : ce
sã-mi fac ? Era rost de acþiune, de ceva de anvergurã, vinul

30 31
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

îmi ºoptea sã fiu ghiduº. Mai luam câte o gurã din sticla privire îndreptatã în jos arãta un piept dalmaþian, punctat
care se termina – dar nu era singura sticlã din care bãusem, cu mici niºe de pãr care, în urmãtoarele zile, vor continua
în urmã cu ceva timp bãusem ºi o oarecare cantitate de sã creascã ºi sã creascã, iar unele din ele, mai puþin
vin alb (am uitat cum îi zice, era o rezonanþã litoralã, ceva norocoase, se vor închide ºi se vor acoperi cu o pungã
cu P). Nu prea îmi vine, dar nu mã pot împiedica sã-mi semilichidã albã. Acum, la câteva zile de la mica întâm-
amintesc de primele întâlniri cu bãutura, când fiecare plare, am depãºit supãrãrile date de iritaþii ºi, deºi încã
halbã era scrupulos adnotatã, corelatã ºi comparatã cu posed buburuze roºii, mãrturisesc cã nu sunt foarte dureroase
paharul de vin sau cu þuica sau cu vodca (cã cei mai tari ºi nici nu cred cã vor da naºtere unui pãr abundent,
beau vodcã, dar ºi berea e bunã). Aveam dupã-amieze dezordonat, întãrit ºi des ca peria, aºa cum se spune.
cãlduþe, cu ace moi de pin ºi muºchi, când zgomotele
oraºului se ascundeau dupã copaci, ºi euforia comunã Nu ºtiu cum sunt femeile din Bucureºti. Am cunoscut
datã de un pet deschidea posibilitãþi ºi lumea se fãcea mai numai una singurã care era din Bucureºti. Dar am povestit
micã. Atunci puteai sã tragi un concurs sau orice altceva, de prea multe ori despre ea, sau, dacã n-am povestit, cel
de obicei un cântecel – dar nu era cazul sã-þi faci probleme, puþin m-am gândit cã o sã povestesc, în aºa fel, încât
pentru cã, orice ai fi fãcut, amintirile þi se lipeau de cap cu acum mintea mi-e suprasaturatã cu imaginea ei. Deºi,
încãpãþânare, nu le puteai evita, ºi erau tari, ascuþite, curios lucru, n-am putut niciodatã sã-i vizualizez în gând
primejdioase ca alcoolul. Erau ºi verzi, de culoarea muº- chipul. Adicã figura umflatã, cu ochi cavernoºi, buze care
chiului ºi a dealurilor pãscute de oi rãzleþe, pãzite de îmi plãceau ºi bubiþe pe obraz nu constituie decât o schiþã
nãluci fãrã vârstã ºi câini agresivi. Foloseau orice loc care ar putea þine loc de orice. Dacã închid ochii ºi mi-o
disponibil din creier. Se încolãceau în toate ungherele ºi închipui, nu vãd nimic decât niºte esenþe care plutesc, se
încã de pe acum îºi pregãteau pentru hibernare trupul întrepãtrund ºi-i sugereazã vag caracterul, dar nu e o
fluid – dupã o zi, imaginea era tot atât de savuroasã ca la imagine clarã, dupã care sã pot desena, sã zicem. Corpul,
început (caracter ce nu i se putea schimba), dar era totuºi în schimb, i-l cunosc bine ºi îl pot desena.
puþin diferitã. Dupã încã o zi, iar se schimba, ºi tot aºa, Dar problema nu e cum aratã, pentru cã poate sã arate
rãmânând în schimb pururea gustoasã. Erau ceea ce se oricum, problema e ce fel de fiinþã era ºi cum mã raportam
cheamã valenþe, lucruri pe care acum le descopãr în la ea. Cum mã raportam e o poveste complicatã, ºi poate
adevãrata lor luminã ºi pe care, peste opt ani, le voi chiar destul de lungã. Dacã adaug aici ºi digresiunile pe
descoperi în adevãrata lor luminã. care sunt dispus sã le fac de câte ori va fi cazul, o sã iasã
Când n-ai de ce, ºi totuºi bei singur, ºi mai e ºi noapte, o vorbãrie destul de lungã.
motivele de conflict apar singure. Am decis sã mã rad pe Era genul de fatã care preferã sã întâlneascã bãrbaþi de
piept. Nu mai fãcusem niciodatã una ca asta, adicã mã 40 de ani. De futut nu prea se futea meºteºugit ; mintea îi
rãsesem la obraz, la subraþ ºi în altã parte, dar niciodatã mergea în direcþia asta urmând niºte jaloane bine stabilite,
pe piept. M-am ras. A durat foarte mult, dar n-o sã mã bine înfipte ºi bine conservate în creierul ei. Ascultând-o
apuc acum sã povestesc cum m-am ras pe piept. E destul ºi privind-o, îmi spuneam cã n-o sã fie niciodatã nimic de
sã spun cã am dat în sus ºi în pãrþi, am apãsat de mai capul ei. Sau poate o sã fie, dar într-un mod care o rupe
multe ori butonul dozei de Nivea, ºi m-am clãtit cu apã. O de ea însãºi ºi o dedubleazã. Când era cu mine nu cred cã

32 33
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

se dedubla, dar acum se dedubleazã. Fumeazã þigarã dupã Intrai ºi dãdeai de un pat pus de-a curmeziºul. Era
þigarã, e ca o baltã care rãsuflã din când în când ºi face acelaºi tip de pat pe care îl aveau ºi ai mei la Braºov,
bulbuci, dar încreþiturile de la suprafaþã nu sunt suficiente alcãtuit din douã pãrþi care se puteau ridica ºi sub care
ca s-o tulbure. Mi-a propus chiar, la un moment dat, sã þineai aºternutul de rezervã. Dincolo de pat era o bibliotecã.
facem un joc : ea promite cã se va lãsa de fumat dacã eu... Fusese fãcutã la comandã, avea un caracter ºui ºi oarecum
ºi aici mi-a lãsat libertate deplinã sã aleg, sã spun, cã doar artistic ; golurile dintre rafturi erau acoperite cu imitaþie de
eu sunt o fire creativã, hai, nu ºtiu, ceva drãguþ. Am zis cã cãrãmidã. În stânga era un dulap. Era acelaºi model de
sã mã lase cu prostiile asta, eu de colo, dar mi-a spus cã dulap ca acela din dormitorul pãrinþilor mei, de la Braºov.
nu ºtiu sã mã joc. ªi ce însemna jocul pentru ea ? Promi- Ciudate coincidenþe, ai fi zis, dacã n-ai fi cunoscut perioada.
siune. Trebuia sã ne mai întâlnim cândva, cu alte cuvinte, Tot la stânga, fereastra. Storuri cafenii acþionate cu sfoarã,
sã verificãm dacã regulile jocului au fost respectate, ºi, în aºa cum avuseserã mai demult ºi ai mei, la Braºov. Asemã-
acest fel, sã instituim o complicitate, vezi tu, o compli- nãrile se opreau aici. Biblioteca era prãfuitã, totul era
citate. Am schimbat subiectul ºi am dat un bif în cap. Bun, prãfuit ºi, când n-aveam ce face, mã uitam prin volumele
am fãcut-o ºi pe asta. din Marx, însemnãrile din þara celor 200 de milioane,
Nu mai am chef sã povestesc. diapozitivele cu ªtefan Gheorghiu, cepeca (nu mai ºtiu ce
Pe moment n-am mai avut chef, dar acum am. era asta), cãrþi despre rãzboi ºi tragediile istoriei. Genul
ªi aºa : existã femeia care îþi deschide uºa societãþii, ãsta de lecturi m-a obosit întotdeauna. Am minþit când am
care te ia ºi te scuturã bine ºi cu ajutorul cãreia intri unde spus cã asemãnãrile se opreau aici, ºi bunicã-meu avea,
n-ai fi gândit cã se poate intra. Tot prin mijlocirea ei tot pseudodeºteptul are în casã cãrþi din anii ’70-’80 de la
participi la ceea ce n-ai gândit cã poþi participa, la con- Editura ªtiinþificã ºi Pedagogicã sau Editura Politicã sau
tactul cu lumea care þie þi se pare strãinã ºi abrazivã, dar Editura Militarã. Sunt cãrþi voluminoase, pe care nu le citeºte
care poate deveni, graþie unui bun ambasador, familiarã, nimeni, ºi care au fãcut cinste autorului sau traducãtorului,
dulce, impregnatã de spiritul tãu. Mai sunt ºi alte femei cu pe vremuri. Nu mai poþi citi aºa ceva, pentru cã simþi cã
care pur ºi simplu trãieºti bine sau rãu, te cerþi, te împaci, mãnânci mucegai, cã nu mai au nici un rost literele alea,
mãnânci salatã de boeuf, faci curat prin casã, vorbeºti. Ei pentru cã oricum nu poþi avea încredere în adevãrul lor.
Ce ºtii tu cum distorsionau ei realitatea, de ce Krupp
bine, ea nu era genul ãsta, normal. Dar nu era nici genul
trebuia sã fie vampir – sau dacã era, de ce era – mã rog.
femeie descurcãreaþã. Era ca o foaie ponositã de indigo
Culorile camerei bãteau cãtre o nuanþã comunã de
luatã pe sus de un vânt. Mi se pare cã am identificat
maroniu cald. Bunicã-mea mi-a adus o pãturã maronie
punctul de unde, cred eu, începe tragedia ei.
pentru pat, covorul era verzui, cãrãmizile nu puteau avea
altã culoare decât maroniu deschis, iar biblioteca, cioplitã
Eu n-am tragedii. Când eram cu ea locuiam într-un apar-
la comandã dintr-un lemn oarecare, era ºi ea gãlbuie, la
tament din Berceni, am sã spun ºi strada : Izvorul Mureºului.
fel cu cele douã fotolii meschine de sub geam. Aparta-
Numãrul blocului nu-l mai ºtiu. Numãrul apartamentului
mentul era al unui baºtan care acum avea firmã (se mutase
era 17. Ocupam o camerã micã, pe care o voi descrie :
de mult din el ºi uitase de vremea când era un oarecare)
ºi trebuia sã-l împart cu un cuplu, din care nevasta muncea

34 35
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

la firma baºtanului, iar soþul nu fãcea altceva decât sã stea clipe nu am mai avut încredere. A murit încrederea, ºi
acasã ºi sã putã. Prãpãdiþii ãºtia ocupau o singurã camerã repet cã asta nu a fost cauzatã de gelozie. Dar a murit ceva
ºi-i vedeam în fiecare zi în bucãtãrie, mâncând cartofi foarte important, a murit CREDITUL pe care Ada îl avea la
prãjiþi ºi bând vin de þarã. La baie nu-i deranja lipsa mine, s-a volatilizat ONESTITATEA ºi NEECHIVOCUL ei
rezervorului de deasupra veceului, nici defectarea robi- ca persoanã, dar vorbesc prostii, n-a murit nimic, oricum
netului de la chiuvetã. κi uscau rufele într-o camerã goalã, nu-mi inspira mare lucru. I-am ºi zis maicã-mii, când am
pe care n-am înþeles de ce nu aveau voie s-o ocupe. dus-o pe Ada la Braºov (ºi eu n-am fãcut în viaþa mea
Bogdan îl chema pe el, pe ea Mihaela. În acest cadru am confidenþe maicã-mii), zic nu rãmân cu ea, numai aºa, ºi
adus-o pe Ada ºi am fãcut dragoste prima oarã. pe tren ne-am despãrþit încã înainte sã ajungem în Predeal ;
N-am sã povestesc cum am fãcut dragoste prima oarã. Nu restul cãlãtoriei pânã la Bucureºti s-a desfãºurat sub sem-
asta mã intereseazã aici. E destul cã s-a întâmplat la 19 ani. nul resemnãrii demne, aparent prieteneºti, de ziceai cã
n-a fost decât un pârþ tras din greºealã la o negociere. Am
Odatã a vrut sã meargã la budã ºi nu putea, pentru cã stat cu ea la autobuz, a fost foarte demnã. Dar, dacã îmi
Mihaela spãla rufe. Se chircea în pat, îmbrãcatã cu una din amintesc bine, ne mai despãrþisem o datã, dupã numai
pijamalele mele, spunând cã nu mai poate ºi fãcând douã sãptãmâni de la prima întâlnire. Despre asta am
grimase. κi bãgase laba piciorului sub ºezut. Îmi spunea vorbit cu alt prilej, aºa cã n-o sã insist. M-am despãrþit,
cât de mult o urãºte pe femeia asta subþire ºi rea, care îºi
m-am împãcat ºi m-am despãrþit din plictisealã. Însã a
închipuie cã baia îi aparþine ºi care e atât de acrã încât nici
doua oarã a fost ceva definitiv. O, ºi sã-mi amintesc cum
mãcar o datã nu i-a fãcut soþului o muie ca lumea. De asta
a fost la Spital, când a fãcut avortul, pentru cã m-a anunþat
era sigurã, rezumând marea majoritate a problemelor la
la câteva zile dupã despãrþire, mereu aceeaºi doamnã
aspectul satisfacþiei sexuale. Dupã ce n-am mai fost împreunã
demnã, cã a rãmas însãrcinatã ºi cã o sã facã avort. Am
ºi o mai întrebam de una de alta, îmi dãdea de înþeles cã
procedat cu cea mai mare stângãcie posibilã. Am avut
ea e o doamnã ºi cã aspectele lubrice ale existenþei nu o
ÎNCREDERE în ea, am pus BAZÃ, am fost atât de BUN, iar
mai ating ca altãdatã. Acum crescuse, înþelesese importanþa
ea a amânat cu aproape trei luni momentul, era s-o
compromisului ºi umbla cu tipi de 40 de ani. Trãia viaþa
ca pe o arenã politicã sau ca pe un rãzboi, ce sã zic, un încurce, poate mã vedeam cu un copil. Eu credeam cã
loc unde toþi suntem vinovaþi ºi nu neapãrat vinovaþi, cât rezolvase singurã pânã atunci, nici nu-mi închipuiam. Se
responsabili. Îmi închipuiam cum proceda ca sã cuce- sprijinea de braþul meu, vorbind stins, urându-mã probabil
reasc㠖 mi-a ºi dat ocazia sã vãd, era la DaKino, ºi Chiºu din tot sufletul. În sfârºit am respirat tare, m-am încruntat
s-a holbat la ºoldurile ei spre mulþumirea mea, adicã nu ºi am rãmas rece rece rece. S-a urcat în taxi. Eu i-am plãtit
eram nici mulþumit, nici gelos (de gelozie nu pot fi acuzat, taxiul în avans, ca un om mare.
n-am fost niciodatã gelos). Se uita Chiºu la ea, Dan Chiºu,
om serios, ce putea sã vadã la Ada, ºi ea defila la stânga, Nu am nici o însuºire pozitivã din cele exprimate pânã
defila la dreapta, atrãgându-mi atenþia asupra propriului aici. Eu nu sunt deasupra lucrurilor despre care vorbesc.
spectacol ºi comentând puþinãtatea bãrbaþilor care pot fi Eu am prostia ºi slãbiciunea mea, aºa cum tu o ai pe-a ta
cuceriþi atât de uºor. Ea defila, ea comenta. Din acele ºi ea o are pe-a ei. Când am rãmas rece rece rece, nu

36 37
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

înfruntam o societate scrântitã ; nu mã opacizam la gemetele Cum sã se liniºteascã ? Tot ce face se clatinã. Spune cã
unei lãuze ; nu înþelegeam mai mult ºi nici nu sufeream în face miºto de unul ºi de altul, iar glumele pe care le
clasorul inimii, unde colecþiile de sentimente se învãlmã- lanseazã se întorc asupra ei dupã douã sãptãmâni. Cu aºa
ºiserã din cauza zguduirii ; nu dispreþuiam femeia dupã ce oameni umblã. Cu mine nu putea sã facã miºto, acum
învãþasem cum se fute ; eu nu cunoºteam singurãtatea sincer. N-avea de ce ºi îi lipseau mijloacele. Pãi sã umbli
mare, spre deosebire de singurãtatea micã, în care trãisem cu oameni de care zici cã faci miºto, iar ãia nici nu se
pânã atunci. E ceva sã nu ai prieteni în oraºul tãu natal, prind, ºi dacã se prind se atac㠖 ce fel de om eºti tu ? Îþi
locuind la ai tãi ºi mâncând mâncarea pentru care se bate place aºa ceva ? Nu-i place, vãd limpede cã nu-i place, dar
mama cu bunica. E singurãtatea micã. Dar sã te uiþi în existã pe undeva un cuvânt care se cheamã compromis ºi
tãcere la raftul de haine, sã vezi praful depunându-se pe încã unul care se cheamã maturitate, iar oamenii zic cã
CD-player ºi cãrãmida falsã desprinzându-se de pe pereþi experienþa e un conglomerat din astea douã, ba nu, mai
e cu totul altceva. E singurãtatea mare. Am fãcut ouãle degrabã cele trei concepte se amestecã, da, aºa zice lumea,
ochiuri, am curãþat vasele, am aflat cã e nevoie de detergent iar Ada are un quest : sã deceleze unde, cu cine ºi cu ce
ºi cã e bine sã ai în pivniþã borcane de zacusã administrate mijloace sã devinã experimentatã, maturã ºi utilizatoare
de taicã-tu. Credeam cã, obiºnuit cu singurãtatea micã, de compromis.
singurãtatea mare va fi o experienþã interesantã, dar n-a
fost deloc aºa. Am ajuns aproape sã sufãr fizic, mi se ªi bineînþeles cã n-are nici bani.
dereglase capul, mi-era groazã de camera mea, pe care o
pãrãseam cât de des puteam, spaþiul ei prea mic mã
prindea ca o gurã cu mii de dinþi, strivindu-mã cu rãbdare.
Ar fi fost o bunã idee sã ascult Korn – ºi chiar am ascultat
Korn, dupã mine muzica ultimilor oameni, ceva ce nu
fãcusem niciodatã. Gemete ºi trosnituri ºi suferinþe de
limbaj – astea mã mângâiau, dar vorbesc aiurea dacã zic
cã am ascultat pe bune Korn, cã n-am avut decât trei
casete cu ãºtia de la Nae, atât, în rest naiba ºtie ce muzicã
aveam, cred cã de la Ovidiu, nu vãd de ce am început
discuþia asta.

Mai am un pic ºi termin.

Am avut ºi eu tragediile mele. Dar nu sunt cu adevãrat


tragedii, spre deosebire de ale Adei, care parcã s-a nãscut
într-un cerc vicios din care nu va mai ieºi. Nu poate fata
sã stea fãrã sã-ºi punã problema siguranþei, a securitãþii, a
perfecþiunii relaþiei, a justei raportãri la cerinþele societãþii.

38 39
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

pachet erotic din ultimii 200 de ani, Starousal, are o


rezoluþie scãzutã la nivelul sfârcurilor, ca sã nu mai pomenim
de gustul de cauciuc tratat cu clor al buzelor virtuale.
Pãrul personajului, în loc sã mângâie pielea, o zgârie.
Organele genitale sunt prea reci ºi prea uscate. Dar cel
mai supãrãtor lucru este cã Starousal, creat exclusiv pentru
nevoile exploratorilor galactici, controleazã atent orgasmele
Marea dezamãgire oferite în funcþie de parametrii de zbor, ca nu cumva
utilizatorul sã se epuizeze, punând în pericol viitorul
misiunii. Toate detaliile sunt specificate în manualele de
folosire, care – spun unii – au fost concepute cu atâta
Nu existã dezamãgire mai mare decât sã vezi cã noua minuþiozitate tocmai pentru a descuraja utilizarea.
planetã pe care ai descoperit-o e de fapt un pustiu fãrã Se înþelege, astronauþii exploratori, odinioarã cei mai
viaþã. Speranþe spulberate ; aceleaºi raporturi preliminarii adulaþi oameni ai epocii spaþiale, duc o existenþã funcþio-
terne, aceleaºi rãspunsuri morocãnoase de la bazã. Universul nãreascã, lipsitã de surprize, fiind niºte persoane mereu
rãmâne lipsit de imaginaþie, nu-i aºa ?, întreabã generalii ºi nemulþumite. Sunt unii care îºi atrofiazã muºchii în aºa hal
amiralii folosind o frazã lansatã nu se ºtie exact de cine, de pe urma palidei gravitaþii artificiale date de navã, încât
iar inimile se strâng de fiecare datã când ea se aude. Din cer stãruitor, o datã cu întoarcerea la bazã, sã li se dea
pricina rostirii atât de dese ºi spre nenorocirea tuturor imediat o altã misiune, în cine ºtie ce colþiºor neexplorat.
cãutãtorilor de extratereºtri, universul lipsit de imaginaþie Bieþii oameni îºi închipuie cã readaptarea la gravitaþia ºi
a ajuns în ultimele secole aproape un tic verbal, o sintagmã viaþa socialã terestrã ar fi un chin insuportabil. Sunt încãpã-
reluatã ca o obsesie. þânaþi ºi sper㠖 ba chiar se roag㠖 sã primeascã un
Asolizarea pe o planetã virginã aduce, deºi puþin probabil, moment magic, care sã spele toate zilele cenuºii ale carierei
câteva peisaje interesante pe care meritã sã le înregistrezi. lor ºi sã-i transforme peste noapte în eroi. Din pãcate
Principala schimbare o reprezintã însã gravitaþia natural㠖 momentele de glorie nu se ivesc ºi dupã toate aparenþele
cu greþurile ei temporare – ºi multele zile plicticoase lãsate vor întârzia multã vreme de acum încolo. Secolele trec,
în grija computerului de bord, care va colecta pietre, va exploratorii hiberneazã ºi uneori se trezesc plictisiþi din
monitoriza variaþiile atmosferice (dacã existã), va purica somnul criogenic. Nici o surprizã.
planeta de orice elemente constitutive ºi va efectua experi-
mentele de rigoare. În asemenea zile ai face orice ca sã Samuel Samore a uitat câte sute de ani a acumulat prin
scapi de plictiseala care te macinã. hibernare. E unul din cei mai vechi astronauþi trimiºi sã
Unii exploratori îºi carã cu ei aparate virtuale sofisticate inspecteze lumi. Anularea elementului temporal i-a afectat
ºi îºi petrec perioada de rutinã într-o permanentã fantezie în mare mãsurã memoria, aºa cã rareori gãseºte un rãspuns
sexualã. Existã ºi aici puzderie de nemulþumiri cauzate de aproximativ la întrebarea : cãrei generaþii aparþin ? Parcã
programele oferite, pe care unii ezitã din jenã sã le raporteze mai existã ceva fragmente de amintiri terestre în creierul
companiilor producãtoare ; bunãoarã, cel mai cunoscut sãu spaþial, o nuntã petrecutã într-o comunitate ruralã, o

40 41
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ciorbã gustoasã, rana de la degetul mare provocatã de un Samuel are alte prioritãþi decât sã pãlãvrãgeascã cu Hewnen,
hamster, ºi altele de acest gen. Însuºi numele sãu e o sau cum s-o mai chema. Mai întâi el activeazã o tastaturã
abstracþie, pentru cã nu-l cheamã Samore, sau, cel puþin, secundarã ºi, în timp ce acceseazã programul, faþa îi e
el nu-ºi aminteºte sã-l fi chemat Samore în tinereþe. Limba luminatã de un zâmbet. Prin gura întredeschisã se insinueazã
englezã a evoluat foarte mult cu anii ºi devine din ce în ce vârful limbii. Când terminã, se întinde cu o evidentã
mai greu sã te înþelegi cu cei de pe Pãmânt. Houston se grimasã dupã un dispozitiv aflat în capãtul pupitrului, pe
pronunþã acum Hewnen, iar Washington Washnke ; opera- care îl apucã ºi îl fixeazã pe cãpãþâna rasã. Imediat, un
torii îi pocesc numele de fiecare datã când intrã în contact. beculeþ începe sã clipeascã.
În urmã cu trei sute de ani, când Samuel cãlãtorea spre
Sistemul Nausi, baza îl numea, aproape cu afecþiune, *
Sammoni. Dupã trecerea unui secol ºi jumãtate de somn,
îl chema Sammorka. În prezent, radioul subspaþial (prin Ultima oarã vãruiserã ºi acum trebuiau sã vopseascã.
care se poate comunica în timp real, mare invenþie a Mobilele fuseserã împinse în mijlocul camerelor ºi acoperite
secolului XXII) îl strigã, provizoriu, Samore, cu un uºor cu bucãþi de hârtie. Încã nu mãturaserã fragmentele sfãrâmi-
accent italienesc. cioase, cãzute din tavan o datã cu rãzuirea, ºi Margareta,
E chiar hilar sã te trezeºti din lunga hibernare petrecutã râzând, se strãduia sã le identifice drept þãri, insule ºi
în coconul de sticlã ºi sã te dezmeticeºti în vreme ce contururi de animale. „Aici e Petka ! Uite Java ! Cipru ! Un
radioul zbiarã ritmic : Samore ! Samore ! Samore ! Rispunde, bizon ! Fluturi ! ªi Arhipelagul Bonarp, cu vulcanii ºi atolii !
Samore ! Buza cutre Samore !* Samuel îºi întinde braþele cu Vezi, Samuel, nu ?“ Îi plãcea sã-l tachineze, ºtiind cã lui îi
muºchi de copil ºi îºi zice în gând cã cel puþin prenumele lipseºte imaginaþia ºi cã asemenea manifestãri creative îl
lui n-a fost stâlcit sub povara timpului ; a rãmas Samuel de fascineazã ºi îl uimesc. Aºezat pe un scãunel, Samuel
la bun început. Dupã trezire, îºi plimbã ochii prin interiorul amesteca placid în gãleata cu vopsea. Albastrul ºi albul se
navei, conceput foarte simplu, fãrã accesorii tehnice care combinau în spirale graþioase, creând un reconfortant bleu
sã-ºi trãdeze epoca. Ecranele seamãnã cu niºte desene ciel. Când Margareta se va plictisi de varul cãzut, va începe
fixate în rame subþiri, butoanele parc-ar fi autocolante, sã vadã lucruri ºi în gãleatã. Anticipând asta, Samuel
terminalele au contururi discrete ºi culori pale. Nimic nu încerca fãrã succes sã i-o ia înainte. Ea îl întrebã ceva, el
se poate schimba aici. Mesajul de trezire pare sã fie, ca de rãspunse în doi peri, concentrat pe o gazelã descrisã de
obicei, unul înregistrat. Cuvintele se aud din nou ºi din nou, douã linii sinuoase, care dispãru în secunda urmãtoare.
modulate obsedant. Samuel face câþiva paºi, pentru a Gazele în vopsea, ce porcãrie. Ca ºi cum i-ar fi ghicit
descoperi cã gambele îl dor, iar genunchii refuzã momentan gândul, Margareta se apropie, i se aºezã în poalã ºi fãcu
sã-i suporte greutatea trupului. Trebuie sã le dea ceva timp. diverse lucruri drãgãlaºe, ba o dezmierdare în spatele
În fine, clipele de acomodare trec ºi se poate apropia de urechii, ba o mângâiere prin pãr – „seriosul meu“ – , ba
consola centralã, unde apasã butonul lui preferat, unul roºu, un nas lipit de obrazul lui, ba un gâdilici sub bãrbie. Pe
care scoate un zgomot ca un þiuit : amânarea comunicaþiilor. Samuel îl apuca întotdeauna chicotitul ºi tropãia în podea
de plãcere. Dupã ce se sãturã de drãgãlãºenii, Margareta
* Samore ! Samore ! Samore ! Insuwer, Samore ! Bowse tu Samore ! se ridicã ºi rãmase fixã, cu braþele pe lângã corp ºi privirea

42 43
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

þintã la peretele din faþã. Samuel continua sã amestece în secole erau niºte rateuri grandioase. În prezent, nimeni nu
gãleatã, îmbujorat. mai credea cã existã viaþã în galaxie ºi, în consecinþã, nimeni
– Aproape am terminat, spuse el într-un târziu. Vino sã nu mai fabrica nave de explorare. Nivelul tehnologic al
vezi dacã îþi place. acestui domeniu nu a crescut de sute de ani, ceea ce
Margareta nu veni din primul moment. κi lãsa greutatea faciliteazã achiziþionarea prin subspaþiu a programelor de
de pe un picior pe altul, indiferentã la chemarea lui, tot soiul : întreþinere, reparaþii, reciclare ºi, ceea ce-l interesa
poate fiindcã nu auzise. Buzele îi fredonau un cântec, iar pe Samuel, programe de recuperare psihologicã.
clãtinarea uºoarã a capului sugera ritmul. Butonul favorit, amânarea comunicaþiilor, fu dezactivat.
– Margareto, vii ? întrebã rãbdãtor Samuel, îndreptându-ºi O liniºte efemerã se lãsã peste pupitru. Înainte ca radioul
spinarea. E gata… sã-l strige din nou, Samuel lovi cu precizie douã taste
O cunoºtea bine, ºtia cã asemenea lucruri se mai galbene. Din difuzoarele rãspândite prin toatã nava ieºirã
întâmplã ; ca de obicei, trebuia sã ai puþinã rãbdare. Însã, pe vorbele plictisite ale operatorului de serviciu. Nu l-am mai
neaºteptate, Margareta se repezi la el ºi începu sã-l mângâie auzit, e mai mult ca sigur un începãtor, unul care face ore
folosind aceleaºi gesturi ºi cuvinte ca mai înainte. Urechea, suplimentare. Înainte erau cincizeci de inºi, lingviºti, antropo-
pãrul, seriosul meu, nasul, gâdiliciul sub bãrbie. Ce era ºi logi, tehnicieni, o armatã întreagã de minþi strãlucite,
mai ciudat stãtea în rapiditatea cu care acþiona ºi vorbea – sorbindu-mi vorbele ºi calculând cele mai bune alternative
cuvintele sunau de parcã inhalase heliu, gesturile îi erau pentru fiecare problemã, oricât de micã ar fi fost. Acum
brutale, smucite. trebuie sã comunic cu studenþi care au chiulit de la
– Ce naiba, Margareta, iar te-a apucat ? se înfurie Samuel. seminarii. Dacã baza de la Hewnen se aflã tot în clãdirea
Ea se ridicã ºi reveni în poziþia de drepþi, cu ochii în Garrison ca ºi pe vremea când se numea Houston, atunci
zid, lãsându-se de pe un picior pe altul. Samuel nu mai studentul pedepsit e singur în mijlocul unui amfiteatru
aºteptã sã se repeadã la dezmierdãri ºi a treia oarã, cum gol, plin de terminale pâlpâitoare ºi muzicuþe electronice,
bãnuia cã are sã se întâmple. Mormãind ceva înfundat, dând fuga de la un computer la altul ºi colectând datele
hotãrî sã amâne vopsitul pereþilor pentru ziua urmãtoare. pentru un plicticos raport sãptãmânal.
– Samore 08023 de pe Friendship 55 cãtre bazã, sunt în
* sectorul 459HTT3131, vã trimit coordonatele. Nimic neobiº-
nuit de raportat. De ce m-aþi trezit ?
Dispozitivul se lovi de pupitru ºi, din cauza gravitaþiei Operatorul pãru surprins.
mici, cãzu încet pe podea. Samuel continua sã bombãne – Samoro, nisonþolej nimic. Ripet1.
nemulþumit. Margareta e o femeie împlinitã, maturã. Bãtrâ- Samore se obiºnuise cu idiomul lor ºi înþelese cã
neþea e pentru ea încã departe. ªi totuºi, se comportã de trebuia sã repete. Din radio se auzi un zgomot ca ºi cum
parcã ar fi istericã sau bolnavã. De ce ? Se simþi dintr-o cineva frunzãreºte paginile unei cãrþi.
datã foarte singur ºi oftã. Cel mai bun lucru ar fi sã cear㠖 Coordonate trimise. De ce m-aþi trezit ?
ajutorul bazei. Nu e cazul sã-ºi facã griji, problema se va
rezolva imediat. Ultimele contacte cu Pãmântul sugerau
faptul cã misiunile de recunoaºtere începute acum câteva 1. Samoro, din’t undoostynd none. Sye aggae.

44 45
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Cepþonne. Ok, ok. Nu y trizet, computer trizet, Samoro, Pãrul dezordonat ºi presãrat cu bucãþi de vãruialã veche,
suprop u planet, levri 5 anlu1. ca ºi poziþia, îi dãdeau aspectul unei cerºetoare bãtrâne.
Samore bãgã de seamã cã operatorul face eforturi s㠖 Operatorul e un tâmpit, spuse el. Ori e prost, ori s-a
vorbeascã în termeni cât mai simpli. Ultima frazã era foarte prefãcut cã nu înþelege. Mã ia cu Samoro ºi alte porcãrii.
fragmentatã ºi nu avea cursivitate. Se strãdui sã-l imite. Acum am ajuns Samoro. ªi cred cã la centru nu mai existã
– Nevoie ajutor. Margareta probleme, silabisi. expresia «domnule».
– Margarreta ? – Sunt bolnavã, ºopti Margareta. Nu-mi dau seama exact
– Margareta, nevastã. ce am, dar ºtiu cã sunt bolnavã. Poate cã sunt pe moarte.
– A, Margareta. Ci fel ? Paþu ciove2 ? – Te rog sã nu mai spui porcãrii din astea. ªi eu sunt
– Cred cã nu se simte bine. E bolnavã. Aº vrea sã o bãtrân. Nu e nevoie sã dramatizezi o suferinþã trecãtoare.
consulte un medic, dacã s-ar putea. Aveþi un program Margareta se ridicã.
medical, o hologramã ? Mi-aþi putea-o trimite prin subspaþiu. – Parcã totul se duce de râpã, rosti încet când ajunse la
– Doktor ? fereastrã. Aºa am senzaþia. Eu nu pot sã mã îngheþ ºi sã mã
– Da, medic, doctor. bag la frigider. Am îmbãtrânit de zece ori mai repede ca tine.
– Ioe prolem sirius3 ? – N-ai îmbãtrânit deloc. E adevãrat cã trebuie sã te
– Da, e o problemã serioasã. consulte un doctor odatã ºi odatã. Dar pânã atunci ar fi
– Cuu sirius ? bine sã te odihneºti. Eu o sã plec un timp ºi o sã mã întorc
– Nu ºtiu, ceva nu e în regulã, nu-mi dau seama. când o sã te simþi mai bine.
– Bolnne, Samoro ? Eº bollne4 ? – Cum adicã, mã laºi aºa, pur ºi simplu ? Cum poþi sã
– Nu eu, fir-ar sã fie, Margareta. pleci într-un moment ca ãsta ? ªi unde vrei sã te duci ? se
– Margarreta ?… scandalizã ea. Ai vreo þiitoare sau ce ?
– Margareta, te-am rugat foarte mult sã nu mai foloseºti
* cuvântul ãsta, mã enerveazã. ªi apoi ºtii bine cã n-am nici
o amantã. Ai devenit supãrãtor de geloasã în ultimul timp.
În camerã mirosea a ploaie ºi var. Prin geamul deschis – Tu nu înþelegi, Samuel, prin ce trec eu, se lamentã ea
se vedeau ultimii picuri scurgându-se de pe streaºina casei. apropiindu-se. Sunt lucruri pe care bãrbaþii nu le pot
Vântul sufla domol ºi îi dãdea frisoane lui Samuel, aflat cu cunoaºte.
spatele la fereastrã. Lângã uºã, pe un teanc de ziare ºi – Atunci…
þinându-ºi genunchii la piept, ºedea Margareta ; îl privea Samuel nu mai ºtia ce sã zicã. Deschise braþele ºi vru
cu niºte ochi injectaþi, sub care creºteau douã cearcãne uriaºe. sã o îmbrãþiºeze, dar ea îl ocoli ºi se duse în sufragerie.
Când intrã ºi el, o gãsi în fotoliu, cu telecomanda în mânã.
1. Gorri. Ok, ok. Y din’ waka uup, computer din’. Planet Pe ecran rula înregistrarea nunþii lor : doi tineri îndrãgostiþi,
pproche, proximatle 5 lyyers. cu trãsãturi comune ºi figuri radioase. El era îmbrãcat
2. Ah, margaret. Wa kyn ? Happen som ? într-un costum negru cu papion roºu, iar ea purta o rochie
3. I sirius prolem ? aurie vaporoasã. Se uitau la ofiþerul stãrii civile, care nu
4. Yyl, Samoro ? Yoyl ? apãrea în cadru, ºi din când în când trãgeau cu coada

46 47
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ochiului unul la celãlalt, însoþindu-ºi miºcarea fugarã a mai vãzuse pe Margareta. Dormise ani în ºir, iar acum, la
ochilor cu zâmbete ºi þuguieli din buze. Samuel îºi amintea trezire, o forþase sã continue firul vieþii de acolo de unde el
cã la fiecare zâmbet Margareta îl strângea tare de mânã. singur îl întrerupsese. ªi asta, pentru a câta oarã ? Credea
– De câtã vreme n-am mai vãzut caseta asta ! spuse el. oare cã soþia lui nu va fi jignitã de acest lucru ? Soþia lui, atât
Nici n-am ºtiut c-o mai avem. de docilã ºi de ascultãtoare, care îi satisfãcea toate poftele ºi
– Aºa e, Samuel, chestiile astea se uitã. care îl numea, matern, lumina ochilor ei… Se cuvine
Exploratorul nu se mai putu abþine. ridicatã întrebarea : Ce cãsnicie fericitã se poate baza pe
– Pentru numele lui Dumnezeu, ce vrei ? rãbufni. Ce regula care face din femeie o supusã a bãrbatului ? Unde e
vrei ? Ce þi-am fãcut ? fluiditatea, naturaleþea primilor ani, când traiul e o adevãratã
Ridicã vocea ºi gesticulã, atingând lampa din tavan cu cascadã de plãceri ce înãbuºã, cu tumultul ei, orice neînþe-
dosul palmei. Becul se sparse cu zgomot ºi împroºcã frag- legeri ? Ehei, zilele se consumã într-o relaþie blândã ºi
mente de sticlã în toate pãrþile. Margareta izbucni în plâns. reciprocã de compromisuri cãlduþe… Mâncarea de acasã are
Samuel se aºezã pe canapea, departe de ea, sprijinindu-ºi un gust minunat, vraja cãminului þi se strecoarã sub piele…
ceafa de buretele tare. Privi toate obiectele care fuseserã Oriunde ai merge, ai certitudinea cã te poþi întoarce la cuibul
îngrãmãdite aici, în mijlocul sufrageriei, unde pereþii vãruiþi tãu ºi te poþi destãinui partenerului (cãci, nu-i aºa, nimic nu
se uscaserã ºi rãspândeau un aer rãcoros. Un covor ºi o e mai preþios ca împãrtãºirea gândurilor ºi grijilor cu omul pe
carpetã fãcute sul, deasupra biroului învelit în plastic, te care-l iubeºti ºi pe care îl respecþi). În nici un caz rãceala asta
duceau cu gândul la niºte viermi leneºi, încremeniþi în din ultimii ani – datoratã, pe cât se pare, numai lui –,
aburcarea unei dune albicioase. Canapeaua pe care ºedeau secarea lentã, dar sigurã, a afecþiunii, transformarea recipro-
nu era protejatã cu nimic, fiindcã se hotãrâserã s-o arunce. citãþii într-o relaþie de dominaþie/supunere, toate fãrã nici
Era foarte veche ºi murdarã. În schimb, televizorul funcþiona un motiv aparent, din moment ce Margareta nu s-a schimbat
bine, ºi totuºi nu-l acoperiserã decât cu o hârtie de calc aproape deloc ºi îl iubeºte la fel de mult, dacã nu mai
peste care aºezaserã o sticlã. Se prãfuise de tot ; undele mult ca în prima zi. Tot sãpând astfel în meandrele con-
telecomenzii rãzbãteau cu greu pânã la receptorul mic ºi ºtiinþei, Samuel îºi descoperi o mulþime de defecte de
roºiatic al videoului încorporat, dupã cum descoperi ºi care, se vede treaba, uitase cu totul în ceaþa lungului sãu
Samuel, care voia sã închidã înregistrarea. În loc sã se somn, iar suma acestora îi provocã o mare ruºine.
stingã, ecranul afiºã semnul tãcerii ºi tinerii însurãþei nu În fotoliul ei, Margareta încruciºase braþele ºi picioarele ºi
mai rostirã « da », ci miºcarã muþeºte maxilarele. Dupã ce se uita supãratã la ecranul argintiu al televizorului. Înre-
furã declaraþi cãsãtoriþi, se întoarserã unul cãtre altul ºi se gistrarea se sfârºise de mult, ultimele imagini ale filmului
sãrutarã, iar camera începu sã se miºte în jurul lor, dezvã- tremuraserã ºi oamenii dispãruserã, lãsând în loc agitaþia
luindu-i pe toþi cei prezenþi la ceremonie ; invitaþii aplaudau fâsâitoare a puricilor. Samuel auzea sunetul electronic,
ºi chiuiau fãrã sã scoatã un sunet. ascuþit ºi egal, completat de respiraþia ei care creºtea ºi
Samuel lãsã din mânã telecomanda, concentrându-se cobora. Înþelese cã deocamdatã o lãmurire a situaþiei era
asupra unei pensule de pe podea, pe jumãtate acoperitã cu în afara discuþiei, atmosfera fiind încã prea tensionatã. În
o bucatã de plastic. Vinovãþia începea sã-i dea târcoale. Cu asemenea cazuri, cel mai bun lucru e sã ai rãbdare.
cât se gândea mai mult, cu atât se afunda într-o mare de Samuel avea întotdeauna rãbdare. Fusese nevoit sã
remuºcãri. Nu procedase corect. Doar de atâta vreme n-o deprindã tainele aºteptãrii încã de la prima misiune, acum

48 49
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

aproape o jumãtate de mileniu, când evita sã se bage în Aºa cã lansã mai întâi WetDrama ºi abia apoi Sex in
coconul criogenic ºi rãmânea zile întregi la bord, urmãrind Space.
instrumentele ºi simþind presiunea acceleraþiei crescânde. Apãrurã iluzii perfecte de femei, una dupã alta, cu o
Dupã ce învãþase sã surprindã cele mai fine variaþii de mânã sprijinitã în ºold, rotindu-se în jurul unei axe pentru
funcþionare a motoarelor doar prin captarea vibraþiilor ºi a-ºi etala rotunjimile. Le puteai modifica forma trupului dupã
interpretarea sunetelor, fãrã sã priveascã ecranele indicatoare, dorinþã, dar trebuia sã ai multã rãbdare, fiindcã setarea
se plictisise. În cele din urmã optase pentru criogenizare, tuturor opþiunilor ar fi durat, dupã estimarea preliminarã a
însã înainte de a intra în cocon îºi adusese aminte cã în lui Samuel, cel puþin o sãptãmânã. WetDrama susþinea în
compartimentul B, printre clasoarele lui (care acum, la principal scenarii sexuale de scurtã duratã plasate în diferite
câteva sute de ani de la acea întâmplare, se pierduserã, nu epoci istorice. Exploratorul fu pe deplin satisfãcut de cele
se ºtie cum), Centrul îi pregãtise un Starousal WetDrama, douã tutoriale puse la dispoziþie. Calitatea imaginii ºi a senza-
o versiune FirePlace ºi un program secundar numit Sex in þiei fizice adiacente era mult peste nivelul simulatoarelor de
Space. Câteva mici cadouri, spuseserã ei, pentru alungarea vise cu care orice bãieþel se delecteazã pe ascuns în dor-
monotoniei. ªi îi fãcuserã cu ochiul. mitor ; trecu peste micile neajunsuri provocate de pixelarea
Întrucâtva neîncrezãtor ºi cu plãcerea unei surprize încheieturilor sau de mirosul sintetic de cauciuc al firelor de
interzise, activase Sex in Space, ceea ce fu o mare prostie, pãr ; femei frumoase ºi modificabile îl mângâiarã, îi vorbirã,
îl aþâþarã ºi se împreunarã cu el într-un chip aºa firesc, încât
deoarece computerul de agrement se blocã. Îl resetã ºi citi
Samuel suferi un ºoc când aparatul virtual se dezactivã ºi el
atent instrucþiunile. Ele specificau : «Sex in Space® e un
se trezi în spaþiul rece al navei. O voce metalicã îl anunþã cã
program secundar relaxant care funcþioneazã ca extensie
simularea s-a încheiat. Era cazul sã se reîntoarcã la datorie.
pentru WetDrama™, FirePlace™, Triangle™ ºi fOrgy™.
Bobiþe minuscule de sudoare i se desprindeau de pe
Încãrcaþi oricare din aceste programe ºi apoi introduceþi
frunte ºi, sub acþiunea acceleraþiei mereu crescânde a
utilitarul Sex in Space®, care le va augmenta posibilitãþile,
motorului, alunecau uºor spre perete ; inima îi bãtea cu
permiþându-vã sã alegeþi ºi sã creaþi pentru plãcerea dumnea-
putere ; mintea îi amesteca fãrã oprire, într-o masã informã,
voastrã companioane ideale mult mai numeroase ºi mai trupuri îmbãtãtoare de femei. Dacã i s-ar fi cerut sã efec-
diversificate. Experimentaþi ! Sex in Space® vã oferã baze tueze o comandã manualã de rutinã, n-ar fi reuºit decât
de date extinse pentru RME1, RSE2, EC3 ºi SEC4, posedând dupã o bunã bucatã de timp. ªi-ar fi plimbat degetele
chiar opþiunea specialã IIEC™ 5 !» asupra claviaturii, distrat, ºi în prima clipã n-ar fi apãsat pe
nimic. Numai cã, aºa cum îl învãþaserã pe Pãmânt, într-o
1. Random Matrimonial Events – Evenimente Matrimoniale clipã se pot întâmpla multe. Computerul are dreptate. Ori
Aleatorii. eºti treaz ºi perfect funcþional, ori intri la frigider ºi-þi
2. Random Sexual Events – Evenimente Sexuale Aleatorii. conservi forþele. E o logicã ciudatã, dar care reflectã fidel
3. Event Control – Controlul Evenimentelor. politica Centrului. Se urni cu greu din fotoliu ºi intrã în
4. Sexual Event Control – Controlul Evenimentelor Sexuale. cocon, setã parametrii optimi, apoi declanºã anestezicul ºi
5. Intelligent Interactive Event Controller – Controlor Inteligent agentul de îngheþ. Gazele ieºirã din tubuleþe, îi gâdilarã
ºi Interactiv al Evenimentelor (funcþie înalt adaptativã a nãrile, i se prelinserã pe piele ºi îl adormirã.
inteligenþei artificiale conceputã pentru seria Starousal).

50 51
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

O datã cu trecerea infructuoasã a anilor, Samuel deveni vor genera producþii artistice pe parcursul rulãrii – filme,
expert în seria Starousal. Computerul nu-l mai deconecta tablouri, mobilier etc.). Dar cel mai important ºi mai
aºa des, fiindcã nu se întâmpla nimic deosebit care sã-i complex lucru dintre toate e instituþia cãsãtoriei.
solicite atenþia. Doar uneori, când asolizau pe un planetoid Cãsãtoria poate fi complet previzibilã, mediu previzibilã,
debil ºi pustiu, o entitate metalicã se strecura între explo- sau aleatorie. Aici intervine funcþia Event Control. Samuel,
rator ºi femeile sale artificiale ºi cerea, politicoasã, prezenþa înainte de a o lua de soþie pe Margareta, experimentase
fizicã a acestuia la pupitrul de bord, pentru comunicarea încã douã sau trei cãsãtorii, dar cu funcþia EC activã, ºi
rezultatelor scanãrii. La revedere, spunea el fotomodelului descoperise cã o asemenea uniune conjugalã plictiseºte
alãturi de care îºi petrecuse noaptea, mã întorc mâine. ªi de moarte. Îi poþi ghici partenerei absolut toate gesturile
ea îl sãruta cu foc, îi aranja cravata ºi îi fãcea cu mâna de ºi cuvintele, dacã ai petrecut suficient timp cu ea. Chiar
la fereastrã. Imaginea se întuneca, apoi devenea orbitoare. mediu previzibilã sã fie – deci condimentatã cu puþin
În navã, apropierea unei destinaþii activa o mulþime de haos –, ºi tot ai întrezãri conturul lucrurilor viitoare. Nimic
ecrãnaºe ºi beculeþe ca la o mare sãrbãtoare. Roboþii de nu înfurie mai mult decât un te iubesc anticipat la secundã.
curãþenie, fãrã vreun motiv serios, dãdeau buzna în camera Activarea Sex in Space în interiorul acestui program îl face
de control ºi-ºi fãceau de lucru printre picioarele explora- mai atractiv, e adevãrat, cãci nevestele deprind tehnici
torului, încercând sã-i aline singurãtatea ca niºte cãþeluºi – amoroase sofisticate. Dar nu ãsta e cel mai incitant lucru
pesemne o chichiþã pusã la cale de Centru. Samuel nu era într-o viaþã de om. Cel mai incitant lucru, aºa cum l-a
prea încântat de întrerupere, mai ales cã toate episoadele descoperit Samuel de-a lungul unei experienþe multiseculare
de trezire respectau acelaºi tipar. Nu gãseai altceva decât (impropriu spus multiseculare, pentru cã sute de ani el
o planetã fãrã viaþã ºi puteai sã scuipi liniºtit în lãturi ºi sã n-a fãcut altceva decât sã doarmã), este Aleatorul. Dincolo
compui alt fotomodel. În urma ta, un droid vesel îþi înhãþa de toate cliºeele, retuºurile ºi multiplicãrile computerului se
scuipatul ce plutea prin aer ºi-l purifica, stocându-l în aflã o fiinþã misterioasã care trãieºte ºi respirã la întâmplare.
mãruntaiele lui electronice. Urmau operaþiunile de asolizare Rolul utilizatorului e sã descopere aceastã fiinþã, sã o
ºi experimentele. Erau aºa de asemãnãtoare unele cu modifice prin simpla sa prezenþã, fãrã a fi înarmat cu
altele, cã nava le putea efectua automat, fãrã sã-l mai butoane ºi meniuri, sã o înveþe sã respire regulat ºi sã
supere pe pilot. Bunã, Samuel. Bunã. Mã cheamã Yvonne. trãiascã raþional. Atunci vine ºi marea satisfacþie, necuanti-
Locuiesc dupã colþ. Nu vrei sã urci ? ficabilã pentru nici un computer : viaþa adevãratã.
Începutul vieþii Margaretei a fost un haos total. Samuel,
Dacã WetDrama se preocupã doar de aspectul frivol al simþind cã distracþiile tinereþii nu-l mai atrag ºi cã are
existenþei, nu trebuie sã uitãm cã FirePlace ia în consi- nevoie de ceva mai solid, a creat-o fãrã nici o însuºire.
derare la modul cel mai serios valori precum cãsãtoria, Mângâindu-i capul perfect oval, lipsit de gurã, ochi, nas ºi
morala ºi arta. E un soft gingaº, creat pentru oamenii pãr, a aºteptat ca generarea aleatorie sã-i stabileascã o
împãcaþi cu ei înºiºi, iar navigarea prin meniurile lui cu figurã. ªi iatã, din multitudinea de forme posibile, computerul
texturi vegetale e o adevãratã plãcere. Însoþit de o muzicã a trasat douã sprâncene subþiri ºi delicate, sub care a
blândã, utilizatorul alege cantitatea de moralitate din lume aºezat niºte ochi întrebãtori, cu irisul pulsând pe spaþiul
sau programeazã definiþii ale artei (care, în consecinþã, lichid al pupilei ºi cu viniºoare ce parcurgeau suprafaþa

52 53
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

albã ca niºte fulgere roºii ; primul lucru pe care se fixarã relua incidentul în memorie i se pãrea cã a fãcut un lucru
aceºti ochi furã ochii lui Samuel. Exploratorul se înduioºã. nobil, cã a dat fiinþei dinaintea lui dreptul la intimitate,
Nasul apãru din umflarea pielii, din solidificarea ei adicã la existenþã. Se simþea mândru de el, deºi, în viitoarea
într-un strat osos, ºi apoi din modelarea cartilajului. Nãrile îmbrãþiºare a acestui trup, ºtia cã se va îmbrãþiºa pe sine,
ce furã sãpate la sfârºit deranjarã armonia ansamblului. pentru cã trupul acesta nu exista decât în capul lui ºi în
Erau prea mari ºi prea vizibile. Rãdãcina nasului se lipi de stimulii pe care creierul sãu îi primea. Aºa cã de fiecare
frunte cu o oarecare incertitudine, ºi din materialul rezidual datã când se plictisea de monotonia butoanelor ºi cifrelor,
fu creatã o aluniþã, apoi încã una, ceva mai sus. Dacã n-ar exploratorul avea certitudinea unui dincolo pe care nimeni
fi fost ochii aceia mari, pe care Samuel nu se mai sãtura ºi nimic nu i-l putea fura. Încerca sã uite cã dincolo e un
sã-i priveascã, nasul ar fi arãtat urât. Dar aºa, în conjuncþie program de computer – ºi dacã nu reuºea niciodatã com-
cu ei ºi cu aluniþele, era mai degrabã simpatic, ºic, o plet, cel puþin se hrãnea cu iluzia cã Margareta trãieºte, cã
trãsãturã aparte de personalitate. e expresia unei funcþii a hazardului care încearcã sã se
Generarea gurii îl excitã mai rãu ca orice prostituatã reorganizeze neîncetat, bineînþeles cu ajutorul lui. Aceasta
artificialã. Buzele apãrurã þuguiate, ca ºi cum cineva le-ar era definiþia vieþii la care ajunsese în urma unor înde-
fi dat cu ruj. O singurã deschidere se întrevedea la întâlnirea lungate meditaþii.
lor : o crevasã rotundã, finã, prin care se ghiceau niºte
dinþi mãrunþi. Saliva începu sã curgã prin canalele create Dupã ochii exploratorului, urmãtoarele descoperiri ale
de crâmpoþirea continuã ca în aºteptarea unui sãrut, în nevestei lui Samuel furã lumina ºi propriile ei palme. Cum
timp ce un minuscul puf auriu se rãspândi de sub buza se aflau într-o camerã semisfericã albã ºi lucioasã, tânãra
inferioarã spre bãrbie ºi de acolo spre maxilarul ce se crea femeie începu sã clipeascã ºi sã se încrunte, acoperindu-ºi
tot acum. Urechile se nãscurã odatã cu pãrul castaniu, faþa cu mâinile. Surpriza luminii violente fãcu loc întâlnirii
care le acoperi imediat ºi nu lãsã vederii decât niºte cu palmele : îºi privea degetele lungi, þinându-le între
pavilioane albe gata strãpunse pentru purtarea cerceilor – ochi ºi sursa de luminã din tavan. Apoi privirile îi alunecarã
ºi figura primei neveste aleatorii fu gata. pe antebraþe ºi trunchi. În sfârºit, îl regãsi pe Samuel,
Admirarea conceperii corpului aduse ºi mai multã plãcere. ghemuit ºi emoþionat, neîndrãznind s-o atingã. Deschise
Samuel încerca un fior nou, pe care nu ºtia dacã trebuie gura ºi tresãri când o cantitate însemnatã de salivã i se
sã-l considere bun sau rãu : era stãpânul absolut al trupului prelinse pe piept. Se ºterse nedumeritã cu palmele, gãsind
matur ce se nãºtea în faþa lui ; era pãrinte, dar ºi viitor astfel o primã utilizare apendicelor osoase ce atârnau la
partener sexual ; ºi în acelaºi timp nu era nici pãrinte, nici capãtul unor membre lungi ºi fragile. Atenþia i se fixã apoi
stãpân, ci spectator. Nu hotãrâse decât cã procesul va din nou asupra bãrbatului care o privea hipnotizat ºi care,
avea loc, dar ignora în ce fel. Dupã desãvârºirea figurii se dupã o vreme, se apropie de ea. Din avalanºa de întrebãri
trãsese în lãturi ºi se þinea departe de forþele care desenau ce-i curgeau prin cap, Samuel frãmânta una singurã : oare
omoplaþii ºi claviculele gata cãptuºite cu piele, sânii mici Margareta – pentru cã hotãrâse s-o numeascã Margareta,
ºi cu sfârcuri cam negre, pântecele în mijlocul cãruia o alegând numele la întâmplare – are instincte de conservare,
micã scobiturã marca buricul. Nu-ºi explicase niciodatã de de agresiune, ca un om, adicã are o personalitate, sau
ce a întors capul când s-a generat sexul, dar pe mãsurã ce conceperea aleatorie a omis sã i-o transmitã ? ªi, ros de

54 55
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

curiozitate, fãcu un lucru pe care-l regretã imediat ºi pe poalele unor munþi calchiaþi dupã Apalaºi. La sutele de
care nu-l mai repetã niciodat㠖 îngheþã programul, o ani artificiali acumulaþi prin hibernare se adãugarã pe
suspendã pe Margareta ºi citi datele tehnice de pe un nesimþite douãzeci de ani de cãsnicie activã ºi ireal de
terminal. Codul maºinã îi dezvãlui cã Margareta s-a generat fericitã, aproape fãrã suiºuri ºi coborâºuri, luminoºi ca
cu instincte primare complete ºi cu personalitate potenþial într-un serial de televiziune fãrã personaje negative. Totul
artisticã. Îl va iubi necondiþionat, nu va ºti sã gãteascã funcþiona perfect. Atmosfera familialã, umbritã câteodatã,
(pentru degustare e nevoie de programul utilitar Taster, rar de tot, de amintirea lipsei unui codec CHD, decurgea
nedisponibil), va avea o stare de sãnãtate în general bunã structuratã narativ ºi cu finaluri interesante când se iveau
(dar atenþie la abuzul de alcool, fiindcã pereþii stomacului blocaje, inerente, de altfel, oricãrui program ; computerul
au rezoluþie slabã ºi pot cauza ulcere), va fi sterilã (în rezolva mereu asemenea probleme trimiþându-le într-un
lipsa utilitarului FirePlace cu codecul CHD) ºi în nici un caz final deschis. De pildã, se întâmpla ca, uneori, bãiatul
nu va fi frigidã, lucru asigurat prin prezenþa substanþialã a care aducea ziarele în fiecare dimineaþã sã se blocheze
unui Sex in Space original, cu arhivã de patchuri ºi drivere. din cauza bisericii. Ce însemna acest lucru ? Edificiul
Pe o scalã Leyden, computerul îi acorda un punctaj de religios era construit într-un dubios stil flamboaianto-radiant,
503 cu 469. cu zorzoane ºi sculpturi ºi înflorituri de piatrã cenuºie ; în
Samuel dezactivã terminalul ºi se aºezã la pupitrul de imediata apropiere, un platan uriaº îºi întindea crãcile
bord. Cum e posibil aºa ceva ? Am creat o nevastã ºi pânã la nori. Mai trebuie spus cã în fiecare dimineaþã la ora
computerul îi dã note, cum e posibil sã fiu atât de dobitoc… ºapte, din necesitãþi estetice pe care Samuel le setase imediat
De azi înainte nu mai citesc datele tehnice. Jur. Ba, mai dupã conceperea Margaretei, soarele rãsãrea deasupra
mult, o sã le criptez ca sã nu fiu tentat sã le modific bisericii ºi evidenþia fiecare detaliu arhitectonic ºi vegetal
vreodatã. Dacã am ales ca Margareta sã trãiascã, trebuie sã într-o imagine demnã de o carte poºtalã : lumina aluneca
merg pânã la ultimele consecinþe. printre garguii ºi turnurile catedralei, era preluatã de
ªi, spunându-ºi acestea, iniþie un dialog cu computerul frunzele fremãtânde ale platanului, se încolãcea în rãmuriº,
de agrement care, surprins de cerere, îl întrebã de zeci de þopãia din cracã în cracã ºi, în final, se arunca din nou
ori dacã e sigur de decizie. Da, da, da, sunt sigur, rãspundea spre bisericã, reflectându-se în sticla coloratã a rozasei : o
rãbdãtor Samuel, sunt foarte sigur. Pânã la urmã, pe ecran explozie de culori pentru care Samuel se felicita adesea.
nu mai rãmase decât o singurã întrebare : Eºti Absolut De Care era însã legãtura între bãiatul cu ºapcã verde, biserica
Acord Cu Restricþionarea Totalã A Accesului La Fiºie- învecinatã cu platanul ºi orele ºapte ale dimineþii ? În
rele Nevastã ? Exploratorul scrise da ºi dãdu un enter primul rând, bãiatul trecea pe lângã catedralã în fiecare
solemn, fãrã sã se gândeascã cum va proceda în situaþia în dimineaþã la ora ºapte. Era mereu grãbit ºi pedala cu
care Margareta se va defecta. înfrigurare pe bicicleta lui roºie cu abþibilduri. Scotea
ziarele dintr-o cutie de lemn legatã de ghidon ºi le arunca
Nava trecea liniºtitã prin zonele moarte Alphae, Nimphae, pe veranda caselor cu prispã colonialã. În al doilea rând,
Centauri, Nausi, Grasele Galbene, ºi în acest timp Samuel datoritã unei funcþii retroactive, ceilalþi rezidenþi artificiali
dormea congelat sau îºi vedea de educaþia Margaretei, ai cartierului apãreau în prag numai dupã ce bãieþelul se
desfãºuratã într-un orãºel minunat din secolul XXI, aflat la îndepãrta, ºi îl înjurau de fiecare datã pentru cã a aruncat,

56 57
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

prea departe de uºã – aºa i se nãzãrise lui Samuel sã-i – Ce accident ? întrebã Samuel.
programeze ; îl distrau feþele lor posomorâte ºi înjurãturile – Nu am voie sã vorbesc despre asta. E o chestiune de
prost acordate situaþiei. În unele cazuri, aceastã funcþie siguranþã naþionalã.
algoritmicã ce regla apariþia rezidenþilor dãdea rateuri. În ziarele de a doua zi, aduse tot de bãiatul cu ºapcã
Când nava efectua o scanare sau o recalculare a poziþiei, verde, nu scria nimic despre vreun accident. Situaþia pãrea
computerul de agrement era ºi el solicitat. Or, asta însemna cã se normalizase, în afarã de cazul vecinilor. Samuel nu-i
o dereglare temporarã a uneia sau mai multor funcþii în mai vãzu ieºind sã-ºi culeagã ziarele ºi nici nu-i mai auzi
interiorul realitãþii virtuale. înjurând curierul. Dupã o sãptãmânã, fiecare casã avea un
Într-o zi, nemaiputând face faþã solicitãrii, computerul morman de ziare pe peluzã. Când sunã pe la uºi, nu rãs-
capotã. Prea multã informaþie solicitau ºi senzorii navei, ºi punse nimeni. Sparse geamul, intrã într-o casã ºi se lãmuri.
catedrala luminoasã ºi plinã cu zorzoane, ºi rezidenþii Computerul avusese nevoie de o reducere a volumului de
care înjurau. Aºa încât vecinii artificiali ai lui Samuel ieºirã informaþie, aºa cã toatã mobila ºi obiectele dinãuntru
în prag (toþi grãmadã) la 6 :52. Bãiatul încã nu venise, dar fuseserã pixelate, redate pe plane mari, ciopârþite geo-
ei începurã sã-l înjure oricum. La 6 :54, se calmarã. Dupã metric. Cât despre vecini, ei deveniserã entitãþi fixe : stând
treizeci de secunde, reluarã seria de blesteme. Curierul se la masã nemiºcaþi, privind în gol, adulmecau supa (un
arãtã la ora cuvenitã ºi, fãrã a þine seama de înjurãturi, se cerc purpuriu) din care o secvenþã repetitivã de fum se
puse pe aruncat ziare în stânga ºi-n dreapta. Tot atunci, ridica ºi dispãrea la nesfârºit.
lumina soarelui inundã platanul ºi catedrala. Apoi, dupã o
scurtã strãfulgerare, totul se stricã de-a binelea. Rezidenþii Cele mai interesante momente din viaþa lui Samuel ºi a
dãdurã iremediabile erori, se volatilizarã sau se umplurã Margaretei se învârteau, de altfel, în jurul erorilor. Cei doi
de pete, catedrala îºi deformã un turn, iar bãiatul continuã sã erau sãnãtoºi ºi – credea exploratorul – nu se puteau
pedaleze în gol fãrã a înainta, repetând miºcarea de aruncare îmbolnãvi nicicând. Doar oamenii pe care îi întâlneau ºi
a ziarului. Întâmplarea fãcea ca Samuel sã se întoarcã de locurile pe care cãlcau puteau sã nu fie în regulã câteodatã.
la bãcãnie ºi astfel sã devinã martor al evenimentului. Desigur, aceste locuri ºi aceºti oameni începurã sã se
Computerele de agrement rezolvã situaþiile excepþionale schimbe destul de des, mai ales dupã incidentul cu biserica ;
prin finaluri indecise. Acest lucru e cunoscut. Imediat, o perechea descoperi cãlãtoriile ºi viaþa dulce a croazierelor,
ceaþã ivitã din senin acoperi cu totul catedrala, bãiatul, expediþiilor, scufundãrilor în Adriatica ºi Maluzziana. Atraºi
copacul ºi rezidenþii. De fapt, acoperi întreaga stradã. de dorul cãminului, se întorceau însã mereu acasã, în
Samuel se aºtepta la aºa ceva ºi tocmai de aceea era orãºelul fãrã localizare spaþialã, la poalele unor munþi
amuzat ºi curios sã afle cum vor evolua lucrurile. O simplã care semãnau cu Apalaºii. ªi, odatã reîntorºi, se puneau
ceaþã, fie ea ºi foarte densã, nu rezolvã nimic. Vru sã vadã pe depãnat amintiri din expediþia tocmai încheiatã, insistând
ce se întâmplã dacã se apropie de catedralã. Fãcu doi paºi asupra momentelor penibile, inexplicabile ºi nespus de
ºi se pomeni înainte cu un poliþist rãsãrit ca din pãmânt comice prin care trecuserã. Râdeau cu poft㠖 Samuel cu
care îi spuse : o voce groasã, iar Margareta amestecând sunetele delicate
– Îmi pare rãu, nu vã pot lãsa sã treceþi mai departe. ale hohotelor cu sughiþuri ce-i amplificau veselia ºi o
S-a întâmplat un accident. fãceau sã scuture din cap ºi sã-ºi loveascã uºurel coapsa.

58 59
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

κi aminteau împreunã, se amuzau împreunã ºi nici prin Samuel simþi pentru prima oarã o pãrere de rãu pentru
gând nu le trecea cã ceea ce ei considerau a fi niºte restricþionarea accesului la fiºierele ei. Ar fi putut-o vindeca
întâmplãri haioase ºi nevinovate se vor acumula încetul pe loc, dar acum trebuia sã lase rana sã se închidã singurã.
cu încetul ca un bulgãre de zãpadã rostogolit la vale, – E o zgârieturã, o nimica toatã… spuse ea sugându-ºi
ameninþând sã le striveascã fericirea. Dacã n-aº fi fost sângele curgând din încheieturã. Ce faci acolo ?
orbit de dragoste, îºi spunea Samuel dupã ce rãul deja se De nicãieri apãruse un terminal. Dupã o consultare
petrecuse, cu siguranþã aº fi observat la timp malfuncþia rapidã, exploratorul îl închise.
gravã a programului. Poate aº fi putut sã împiedic ce a Erau colibri. Stoluri de colibri.
urmat. Dar asta e o problemã la care, în prezent, nimeni Colibri ? Pãsãrile astea nu zboarã în stoluri. ªi nici nu
nu mai poate oferi soluþii, ci doar minime reparaþii parþiale. se ridicã atât de sus. Poate cã erau un roi de albine sau
Bunãoarã, se întreba el, cum de n-a înþeles ce s-a ceva de genul ãsta.
întâmplat cu adevãrat atunci când au fãcut paraºutism în Continuã programul.
Cambodgia ? Aventura din Cambodgia fusese cu adevãrat Animaþia reîncepu. Trecerea rapidã de la repaus la
una deosebitã. Decolaserã cu un Antonov vechi, creat de cãdere acceleratã îi prinse pe nepregãtite ºi le tãie respiraþia.
Samuel cam la repezealã, ºi, înainte de a se arunca în gol Înainte de deschiderea paraºutei, Samuel îi arãtã Margaretei
de la douã mii de metri înãlþime, priviserã pãdurile ºi cã se apropie încã un stol ºi îi fãcu semn sã-ºi protejeze
plantaþiile de orez prin trapa deschisã a fuselajului ; din faþa cu mâinile. Pãsãrile mãrunte le sfâºiarã hainele în zeci
cauza curentului, pielea de pe obrajii Margaretei fremãta de locuri ºi le rãnirã pielea palmelor ºi a feþei. Dupã ce
ca un drapel. Sãriser㠖 ºi programul deveni din nou aterizarã pe solul sufocat de ferigi, exploratorul încercã sã
extrem de complex. Vizibilitatea bunã cerea descrierea opreascã programul. Spre mirarea lui, comanda de ieºire
extensivã a câmpurilor ºi satelor din depãrtare, cu râul nu funcþiona. Fu o chestiune de timp ca stolurile de colibri
subþire ºi sclipicios vãrsându-se într-o cascadã domoalã, cu sã-i sãgeteze iar. Pãsãrile apãreau din neant cu sutele,
pãdurile deasupra cãrora zburau insecte ºi pãsãri mãrunte, prindeau vitezã ºi se aruncau asupra lor ca niºte mici
nemaipunând la socotealã faptul cã aceste imagini preten- proiectile. Degeaba încercau sã fugã la adãpostul copacilor
þioase trebuiau corelate în fiecare clipã cu poziþia în ºi lianelor înflorate. Stolurile deveneau roiuri compacte ºi
veºnicã miºcare a paraºutiºtilor. O vreme, experienþa decurse pãreau sã nu se sinchiseascã de obstacolele întâlnite în
normal. Dar, pe la 1300 de metri, cei doi se lovirã de ceva. cale. Treceau cu cea mai mare naturaleþe prin frunze,
O mulþime de sãgeþi scurte pãrurã cã le traverseazã trupurile. trunchiuri ºi stânci, izbindu-se doar de Margareta ºi Samuel.
Cãderea continuã, dar imediat urmã o altã serie de sãgeþi, Deveni limpede cã programele de agrement posedau
încã ºi mai ascuþite ºi mai dureroase decât cele dintâi. indici de stimulare a durerii mult peste limita de siguranþã.
Margareta þipã. Samuel ordonã imediat computerului sã Samuel nu programase aºa ceva, iar acum nu era în stare
îngheþe programul, iar saltul lor încremeni în gol. sã opreascã eroarea. O singurã soluþie exista (cea mai
– Ce s-a întâmplat ? întrebã speriatã Margareta. dureroasã opþiune a programatorului) : resetarea. Explora-
– Ne-am lovit de ceva. Eºti bine ? Îþi curge sânge. torul încercã din rãsputeri sã o evite, îngheþând programul
– Mã doare, dar nu-i mare lucru, o sã-mi treacã. ºi efectuând manevre de oprire, dar în zadar. Dupã un
– Margareta, te-ai tãiat la mânã… Sângerezi… timp, însãºi comanda de îngheþare nu mai putu fi invocatã.

60 61
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Pe urmã, spre stupefacþia lor, pãdurea îºi pierdu caracterul efectuarea automatã a unei fisiuni atomice în compartimentul
complex ºi se prefãcu într-o sferã verde care îi închise generatoarelor. Asta însemna ieºirea în spaþiu ºi activarea
înãuntrul ei. Erau prinºi în capcanã, în calea unui roi de manualã a panourilor de la tribord. Dar cine sã mai iasã în
colibri furibunzi. Margareta se împiedicã ºi cãzu. Samuel, spaþiu ? Cine mai ºtia cum se activeazã panourile alea ?
palid ca varul, se aruncã asupra ei, încercând s-o acopere, Cine mai înþelegea, în definitiv, ce voia sã spunã vocea de
ºi în ultima clipã, înainte ca pãsãrile turbate sã-i ciuruiascã, droid care cerea „regenerare internã în regim de exploatare
exploratorul îºi smulse de pe cap aparatul virtual ºi se nuclear㓠?
pomeni în atmosfera staticã ºi albã a navei. Adevãratul Episoadele stranii erau din ce în ce mai frecvente ºi, cu
corp îl aºtepta aici, trãdat, pãrãsit, alunecos ºi umed, pradã cât se întâmplau mai des, cu atât Samuel se simþea mai
spasmelor. Bulversat de întreaga întâmplare (fiindcã nu e atras de Margareta ºi de lumea în care o condamnase sã
lucru mai grav pentru un om decât sã iasã brusc din trãiascã. Încercã într-una din zile sã-i deblocheze ilicit
realitatea virtualã), chemã câþiva droizi care-l duserã la coordonatele, dar cunoºtinþele de informaticã îl pãrãsiserã
infirmerie. Roboþii îi fãcurã o injecþie cu tenderinã, apoi de mult ºi nu reuºi decât sã capete acces la fiºierul capilar,
unul din ei, mai solid, îl cãrã pânã la coconul criogenic. În care descria culoarea ºi forma pãrului. O dupã-amiazã
braþele metalice ºi reci ale acestuia, Samuel leºinã. petrecutã pe malul unei mãri galbene, fãrã valuri ºi vânt,
în timp ce Margareta intra în apã ºi se juca cu niºte vier-
Acum îºi amintea fãrã oprire : isteriile trecãtoare ale miºori ; aplecat asupra terminalului, Samuel înjura ºi bãtea
Margaretei – nimic altceva decât juxtapunerea comportamen- disperat în taste. Descifrarea fiºierului capilar îi dãdea
tului agresiv peste cel afectiv. Desele ei rãniri, vindecarea speranþe, însã nu reuºea deloc sã avanseze. Ridica privirile
tot mai grea – expresia memoriei viciate. Bolboroselile ºi o vedea pe nevastã-sa spunând ceva ºi blocându-se.
vânzãtorilor, pe care ei le luau drept dialecte locale – Samusamusamusamusamusamu, striga ea, braþele i se miºcau
nimic altceva decât erori în placa de sunet. Tot ce era încet, în traiectorii ce se repetau, pleoapele i se deschideau
distractiv ºi absurd, tot ce cuprindea hazard, accident, ºi se închideau cu rapiditate, iar tot ce putea el sã facã era
lucrurile care dãdeau savoare vieþii – simple anomalii în sã-i selecteze niºte peruci virtuale... Samusamusamusamusa –
circuitele computerului. Samuel ºtia asta ºi pânã acum ºi sunetele astea interminabile ieºeau din gura unei Margarete
nu-ºi fãcuse griji. Nemaipomenita tehnologie care-l adusese blonde, a uneia roºcate, a uneia brunete cârlionþate, a
pânã aici se diagnostica ºi se repara singurã, ºi în teorie uneia cu pãrul verde. Samuel anula consola ºi se trântea
nu avea moarte. Erorile erau niºte plãcute excepþii de la pe spate în nisipul fierbinte. Vocea blocatã pe acelaºi grup
regulã. Dar el uitase rãspunsurile la câteva întrebãri simple de sunete continua sã se amestece cu þipetele îndepãrtate
ºi, cu vremea, uitã pânã ºi de existenþa acestor întrebãri. ale pescãruºilor. Atunci el se ridica ºi pornea încet de-a
Implicat în mãrunþiºurile unei vieþi de parvenit care se lungul apei, cu mâinile la spate. Numele înjumãtãþit se
tolãneºte toatã ziua pe nisipul Tenerifelor, fumeazã havane pierdea în urmã, dizolvându-se în aerul umed. Înainta în
ºi construieºte vile peste vile, exploratorul regresã de la direcþia opusã apei, unde nu se întindea decât un deºert
condiþia de pilot ºi astronaut pânã la cea de novice. Uitã alcãtuit din dune repetate la infinit. Se obiºnuise ºi cu
cu desãvârºire de mecanismele de regenerare ale compu- monotonia asta, pentru cã o fãcea de dragul Margaretei.
terului, care necesitau oprirea tuturor sistemelor nevitale ºi Nu simþea absolut nimic, nici jenã, nici oroare, nici plictis,

62 63
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

nici milã faþã de ea. Îi era de ajuns un pustiu care nu


exista ºi un soare electronic. Se trântea din nou pe nisip,
planificându-ºi acþiunile : o nouã resetare, apoi oprire, trei
zile pauzã, pe urmã o diagnosticare de rutinã ºi lucrurile
o vor lua de la capãt. Cãlãtorii, destinaþii exotice, texturi
complicate, scenarii complexe. Erorile serioase urmau sã
aparã abia peste o sãptãmânã, când ei se vor gãsi tot pe
plaja asta lipsitã de alge, copaci ºi stânci, aºteptând ca Scurta ºi plictisitoarea
totul sã se strice dintr-un motiv sau altul.
viaþã a lui Kjus
ªi, aºa cum era de aºteptat, într-una din zile computerul
capotã, iar exploratorul cãzu într-o neagrã apatie din care
nu mai putu sã iasã. Înregistrãrile de la Hewnnn marcheazã Kjus se afla exact unde îºi dorea. Visul i se îndeplinise,
o oprire a reactorului principal ºi o minimizare a funcþiilor imaginile la care jinduise îl asaltau din toate pãrþile ºi se
de menþinere a vieþii pânã la parametrii 2,34 ºi 8. În gândea cu dispreþ la cele ºase luni de izolare în care nu se
prezent, se pare cã Smul Sammoro se aflã în 459HTZ234, uitase decât la aurora borealã ºi la foci. Faþã de realitatea
lângã steaua Tefruox, pe o orbitã staþionarã. Dar, fiindcã trupurilor care se zbenguiau pe muzicã ºi îºi semnalau
au trecut deja 247 de ani de la ultimul contact, iar aparatul unul altuia pofta de viaþã pe ringul de lemn ce vibra,
criogenic manifesta încã din 459HTZ221 anumite erori vulpile, focile ºi aurora erau ca niºte nãluci îndepãrtate.
interne, existã toate ºansele ca el sã fi murit. Stau la Dråffen, spunea el fetelor care la început nu-l
credeau. La Dråffen, pe cuvântul meu, întãrea, cerºind
mirarea ºi admiraþia de pe feþele lor veºnic roºcate. În
afarã de ai mei, n-am mai vãzut oameni de la Crãciunul
trecut. Numai urºi. Minþea, nu vãzuse nici unul. Probabil cã
ai ce povesti – ºi fetele se aºezau, îºi strângeau coapsele,
îºi sprijineau coatele pe genunchi ºi îºi þineau bãrbia în
palme, aplecându-se în faþã. Sigur cã da, spunea el aproape
þipând din cauza zgomotului prea mare al boxelor, o
grãmadã. κi umezea buzele. Scenariile îl invadau. Scenarii
frumoase, cu copci care îngheaþã imediat ce prinzi un
peºte în cârlig. Cu zece glutoni înfometaþi care dau târcoale
staþiei meteorologice ºi rod antenele. Cu puiul de vulpe
descoperit în braþele unui eschimos care voia sã-l omoare,
ºi încleºtarea care a urmat – dar v-aþi împãcat ? Sunt prieten
cu vulpile, nu cu eschimoºii, uite ce mi-a fãcut, avea cuþit.
Încet-încet, lumea surescitatã de atâta dans se strângea de

64 65
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

pe ringul improvizat ºi îºi cãuta loc în preajma celui de la I-a crescut un fel de bãºicã verde pe gât, sub mãrul lui
Dråffen, iar Kjus ºtia cã poveºtile lui vor atrage ºi cã va Adam, ºi îi tot creºte, îi tot creºte. Pânã o sã-i explodeze ?
avea o glorie de câteva minute, dar numai de câteva întreabã o fatã machiatã cu roºu – pânã o sã-i explodeze,
minute. Trebuia sã nu-i plictiseascã ºi avea libertatea de a aprobã Kjus, moment în care magia se rupe, fata îl apostro-
fabula dupã placul inimii, pentru cã nimeni nu locuia sau feazã ºi-l acuzã cã bate câmpii, cine a mai pomenit de
nu se aventura atât de departe în nord. Rãspundea chibzuit cancer exploziv sau de ºerpi cu piele durã care locuiesc în
întrebãrilor venite din toate pãrþile, apreciind momentul gheizere ? ! Tot atât de încet ca la venire, grupul se destramã.
când putea sã trânteascã înfricoºãtoarea istorie a unui Unii nu cred cã întâmplãrile înfãþiºate sunt minciuni, stau
ºarpe subþire ºi cu pielea atât de durã cã nu-l puteai într-un echilibru precar între acceptare ºi respingere, iar
strãpunge cu cuþitul, care locuia în zona gheizerelor de la Kjus, sãrmanul, se aflã la limita capacitãþilor sale imagina-
Munki Pjaet, descoperite ºi cartografiate de tatãl sãu. Când tive. Ghemuit pe scaun, soarbe un cocktail oferit de o
se întâmpla sã nimereascã în mijlocul oamenilor îi era cu fostã ascultãtoare entuziasmatã. Îi place atât de mult atmo-
neputinþã sã mai scape de ticul minciunii, fiindcã asemenea sfera asta neverosimilã în care se gãseºte, cãci, sub efectul
momente erau rare ºi trebuiau întotdeauna sã se întipã- alcoolului, el combinã falsitatea celor relatate cu falsitatea
reascã în memorie. Mai vrei o prãjiturã, un grog, ceva ? spaþiului discotecii rurale – pereþii se miºcã, luminile se
Mulþumesc, mai vreau. Spune-ne cum îþi petreci timpul deformeazã, se creeazã limpede sentimentul cã, dacã te
liber, ce faci toatã ziua. Kjus turuia în continuare, dar ridici în picioare, o sã te prãbuºeºti. Ar mai avea o ºansã,
adevãrul era cã nici el nu ºtia ce face toatã ziua, nu se s-ar putea scoate printr-o argumentaþie elocventã ; în schimb
gândea la asta ºi nu conºtientiza. Erau mari ºanse ca într-o preferã sã zacã în tãcere pe scaun, cu paiul în gurã ºi
zi sã se masturbeze în neºtire, sau sã stea cu ochii lipiþi de paharul albastru în mânã, pierzându-ºi publicul. S-a dus ºi
lentila telescopului, fixând aurora, sau sã se cuibãreascã fata cu sâni mari ºi umeri laþi, cu puþinã guºã, ceea ce n-o
într-un colþ ºi sã-i asculte pe ai lui cum se ceartã violent din fãcea mai puþin interesantã, s-a dus ºi bruneta subþiricã
cauza unor observaþii meteorologice contradictorii. Se mira machiatã cu roºu, grupul de studente la drept venite în
singur constatând ce viaþã interesantã duce, mai ales atunci vacanþã, grupul de vlãjgani care le însoþeau, s-au dus toþi.
când pleacã spre Sprujdt cu sania trasã de câini – ºi bine- Kjus aºeazã paharul pe mãsuþã. A atins ºi limita alcoolului.
înþeles cã n-avea sanie ºi nici câini – ca sã stea de vorbã Se lasã pe spãtarul cãptuºit cu un material moale ºi se uitã
cu Nabu, ºamanul originar din estul Siberiei. Ce spune liniºtit la mulþimea care ºi-a reluat agitaþia. Ultimii ascultãtori
Nabu ? se interesau fetele, cum aratã ? Pomeneºte câteodatã ajunºi pe ring nu mai pufnesc a dezaprobare ºi nici nu
de Armagheddon ºi de vindecarea cancerului, dar e destul mai clatinã din cap, îºi vãd de ale lor, l-au uitat, iar Kjus
de confuz ºi nu poþi pune bazã pe el. M-a învãþat sã a rãmas tot pe scaun, moþãind. Dimineaþa vor veni pãrinþii,
mânuiesc un fel de praºtie, cu care poþi omorî un chiþcan îl vor trezi ºi-l vor bãga în elicopter ca sã se întoarcã la
de la treizeci de metri. ªi pot sã vorbesc dialectul lui, brun ka Dråffen þi sã-ºi reia cu toþii viaþa obiºnuitã. Acest gând
mun, asta înseamnã bunã ziua, brun ka mo, asta înseamnã face ca somnul lui Kjus sã fie unul agitat, bogat în vise urâte,
noapte bunã, însã nu mai e nevoie sã precizez cã sunt douã în senzaþii de sufocare ºi în presimþiri din cele mai sumbre,
expresii folosite la interval de ºase luni una de alta. În mare un somn pe care nimeni n-ar trebui sã-l experimenteze,
e un tip pe cinste, dar are cancer ºi n-o s-o mai ducã mult. cu atât mai puþin un bãiat de doisprezece ani.

66 67
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

aºa cum nu mai fãcusem de câteva sãptãmâni. Am început


cu lucrurile aruncate într-un colþ al sufrageriei : geanta,
mapa albastrã ºi o scândurã. Am agãþat geanta în cuier
dupã ce am aºezat în ea mapa, iar lemnul l-am pus pe
balcon (nu ºtiu cum a nimerit în casã sau la ce era bun).
În cealaltã parte a camerei erau hârtii, foarte multe hârtii,
vechi de când lumea. Am avut momente de surprizã,
Alice descoperind desene ºi alte nimicuri pe care le credeam de
mult pierdute. Aranjatul lor în teancuri s-a fãcut mai
repede decât mã aºteptam. Într-o orã le-am terminat ºi
deja mã gândeam unde sã depozitez cele aproape 50 de
Televizorul, aflat în spatele meu, spunea cã Viena e sub sticle goale de bere, cola ºi apã mineralã, împrãºtiate sub
ape, calculatorul afiºa mesaje care mã excitau, iar radioul pat, în rafturile goale din bibliotecã, sub calorifer ºi în
cânta o melodie popularã. Nu aveam timp sã opresc televi- sertarele biroului. Am optat pânã la urmã tot pentru
zorul ºi radioul, pentru cã mesajele excitante curgeau regulat balcon, fiindcã toboganul de gunoi de pe palier ºi tombe-
ºi cereau rãspuns. Vocea groasã a cântãreþei de la radio ronul erau umplute încã de alaltãieri.
slobozea triluri, crainicul de la TV era zguduit de o tuse. Orele se scurgeau încet-încet ºi, pe mãsurã ce minutarul
Aºa am cunoscut-o pe Sgsdgff. A spus cã numele ei ceasului de pe perete înainta, miºcãrile mele deveneau
adevãrat mi-l va dezvãlui când ne vom întâlni faþã în faþã. plãcute, încãrcate de sens. Altfel decât pentru o fatã, ce rost
Dupã douã ore am încheiat discuþia, m-am deconectat ºi avea sã ordonez toatã harababura asta ? Aºa am trãit de când
m-am dus în bucãtãrie sã beau un pahar cu lapte rece. am plecat de acasã ºi am început sã fiu bântuit de gânduri.
Eram desculþ ºi îmi contractam degetele piciorului drept, În momentele de mare singurãtate, îmi plãsmuiam imagini
pentru cã simþeam un cârcel pe cale sã se instaleze. Cum care cãpãtau viaþã ºi mã atacau exact acolo unde aveam
nu purtam haine, transpiraþia mi se scurgea pe piept ºi pe slãbiciuni. Unele erau sexuale, altele complet absurde,
spinare de parcã eram într-o saunã, fãcând bobiþe lucioase altele mã fãceau sã mã îmbrãþiºez de groaza morþii, altele
dacã nimerea peste fire de pãr. Am bãut laptele pe nerã- îmi deschideau inima în faþa lui Dumnezeu. Singurãtatea
suflate. Când mai aveam doar câteva înghiþituri, ochii mea nu e deosebitã ºi, deºi nu am prieteni sau cunoscuþi,
mi-au cãzut pe chiuveta plinã cu vase. Ce va zice Sgsdgff, înclin sã cred cã toþi oamenii singuri gândesc la fel. Nu le
dacã ne vom întâlni azi la patru, aºa cum am stabilit, ºi o voi am cu analogiile, orice aº zice ar fi prea general. Sunt pur
aduce pe urmã aici ? Vasele trebuie spãlate, ba mai mult ºi simplu singur. Acesta e un lucru foarte trist.
decât atât, hainele care stau împrãºtiate pe podele trebuie Uneori, rar de tot, dacã cineva ca Sgsdgff îmi trece prin
culese, împachetate ºi depozitate în dulap, ºerveþelele moto- pat, devin ºi mai deprimat. Vrãbiile încep sã ciripeascã
tolite în care mi-am suflat nasul trebuie aruncate la gunoi. drãgãstos în copacul din spatele blocului, iar cântecul lor
Gândul cã mã voi întâlni cu o fatã cunoscutã pe internet intrã pe geamul crãpat, înduioºând unele femei ºi fãcându-le
mi se pãrea oarecum neverosimil. ªi mai de necrezut era sã-mi lase ceva bani pe noptierã. Le aud cum îºi trag nasul
s-o invit la mine, dar totuºi asta m-a încurajat sã fac ordine ºi închid poºeta, dar rãmân nemiºcat, cu ochii închiºi,

68 69
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

scãldat de soarele dimineþii. Apoi pantofii lor ticãie de strâmþi ºi cizme înalte cu toc. Trecerea unui sfert de orã în
câteva ori, se înfundã puþin în carpetã ºi rãsunã în sfârºit cãutãri zadarnice m-a umplut din nou de transpiraþie, dar
din hol. Toate femeile se încurcã vrând sã descuie uºa oricum nu mai conta, pierdusem orice speranþã, nu voi
fãrã sã facã zgomot. E distractiv sã le auzi cum înjurã avea parte de nici o fatã, îmi spuneam. Am început sã mã
printre dinþi – ºi ce înjurãturi îngrozitoare –, în vreme ce plimb nervos prin casã, înjurând, ºi situaþia a continuat
tu te prefaci cã dormi, deºi razele soarelui îþi bat neplãcut aºa pânã la 15 :04, moment de mare inspiraþie, când am
în pleoape ºi se transformã într-un vãl sângeriu tras peste regãsit, într-un sertar, binoclul militar care mã fãcuse
ochi. În asemenea clipe ºtiu cã ele ºtiu cã sunt treaz. celebru în tabãra dintr-a noua. L-am luat ºi m-am aplecat
Zgomotul încuietorii e prea mare. Poate cã tãcerea de cu el peste balustrada balconului. Nu se vedea nimic ;
câteva clipe ce se lasã apoi, reprezentând ezitarea între a avea praf depus pe lentile. Dupã ce l-am ºters, am remarcat
descuia uºa singure sau a mã chema pe mine, le convinge în piaþetã douã fete care corespundeau descrierii. Una
cã e mai bine sã continue singure. Eu oricum nu mã înaltã, blondã ºi subþire, însoþitã de un Rottweiler, citea o
pricep la nimic. revistã. Alta, ceva mai scundã, cu forme rotunjoare ºi pãr
Era ora douã ºi terminasem de aºezat pe balcon mai castaniu, vorbea la celular. Primul meu gând a fost sã
multe pungi umplute cu gunoi. În bucãtãrie, podeaua strig. Distanþa nu era aºa mare, cam douã sute de metri. În
murdarã de nu ºtiu când m-a fãcut sã pierd trei sferturi de ziua aceea de sâmbãtã, fãrã maºini ºi oameni, m-ar fi auzit
orã curãþând-o ; îmbrãcatul mi-a luat încã douãzeci de uºor. Ce nume puteam striga, însã ? Nu-mi spusese nici un
minute. Ce mai lipsea ? Oare totul era pregãtit ? Nu, vinul. nume. Era clar cã una din ele era fata cu care vorbisem pe
Nu aveam vin. Fãrã vin nu se poate. M-am încãlþat ºi am internet. Amândouã purtau haine gãlbui, blugi ºi cizme,
vrut sã deschid uºa, cu gândul la unul dulce ºi roºu, dar numai cã blonda pãrea sã aibã o hainã mai portocalie
am constatat cã nu gãsesc cheia. Yala se deschidea cu decât ºatena. În plus, arãta ºi mai bine. Singura problemã
cheia de ambele pãrþi. Am cãutat-o pe jos, prin buzunare, mi se pãrea câinele. Ce fatã flirteazã cu tine pe internet, îþi
prin pantofi. Pe birou nu era. Nici în sertare. Am rãsuflat dã speranþe ºi apoi acceptã o întâlnire la care vine cu un
adânc ºi, prinzându-mi fruntea în palme, am încercat sã-mi dulãu, aºa, ca sã te descurajeze ? Am continuat sã le
amintesc ce fãcusem ieri. Era foarte dificil, pentru cã nu urmãresc pe amândouã. Dupã un sfert de orã în care ºi-au
fãcusem nimic. Amintirea cheii se pierdea în jurul unei tot privit ceasurile, m-am lãmurit. ªatena s-a întâlnit cu un
zile incerte – atunci când ºtiu sigur cã o aveam, pentru cã pletos ºi au plecat împreunã. Blonda a rãmas sã-ºi balanseze
un om urca scãrile gâfâind ºi m-a întrebat dacã familia nervoasã un picior, aºezatã pe o bancã.
Bechet locuieºte cumva prin blocul ãsta. Nu-mi aminteam Atunci, vãzând cã nu am altã posibilitate, am început
dacã eram pe cale sã încui sau sã descui. Poate e undeva sã zbier de pe balcon :
prin apartament, poate cã o voi gãsi peste mult timp ºi voi – Sgsdgff ! S-g-s-d-g-f-f ! Internet ! Sunt Jerry ! Jerry de
spune, plesnindu-mi fruntea, uite, domnule, aici era. Se pe in-ter-net ! Sgsdgff !… Ne-am dat întâlnire !
fãcuse însã ora trei ºi jumãtate, iar eu nu mai aveam timp Rottweilerul a ciulit urechile.
de cãutãri. Ieºeam din când în când pe balcon, scrutând – N-am cheie, m-am blocat în casã, sunt Jerry, sunt Jerry !
piaþeta de peste drum, unde ne dãdusem întâlnire. Încercam Din depãrtare, s-a auzit un lãtrat. Am început sã þopãi
sã identific o fatã în hainã portocalie de piele, jeanºi ºi sã miºc braþele. Dulãul s-a smucit din lesã, a traversat

70 71
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

strada pustie ºi s-a oprit chiar sub fereastra mea de la Luase un ton destul de periculos ºi mã temeam sã nu
etajul întâi, fãcând mare tãmbãlãu. Capetele nemulþumite se sature de vorbit ºi sã plece, cu Jerry cu tot. Nu m-ar fi
ale unor vecini s-au ºi iþit la geamuri, cerând ca zgomotele deranjat câtuºi de puþin ca potaia sã se tolãneascã pe o
sã înceteze. Acest lucru n-a fost posibil pânã când Sgsdgff canapea ºi s-o bãloºeascã, atâta timp cât Sdgsgff era alãturi
n-a ajuns lângã el ºi nu l-a mângâiat pe cap ca sã-l de mine, discutând ºi bând vin. Poate cã idealizam frumu-
potoleascã. Pe urmã ºi-a trecut pe dupã ureche pãrul seþea ei ºi mintea mi-o luase puþin razna. Vãzutã de la
blond ºi a ridicat spre mine o faþã încruntatã. Avea obrajii înãlþimea balconului, te ducea cu gândul la o fatã care
lungi ºi netezi, iar urechile, puþin ascuþite, o fãceau sã face reclamã unui produs ridicat deasupra capului ºi pre-
semene cu o vulcanianã. zentat camerei. Un zâmbet în plus, ºi iluzia ar fi fost
– De ce þipi aºa ? perfectã. Numai cã ea nu zâmbea ºi aºtepta sã fac sau sã
Vorbele ei mi-au trimis în nãri un miros dulceag de spun ceva care s-o impresioneze. Rottweilerul care o
parfum. Pe urmã mi-am dat seama cã mirosul venea de la însoþea nu însemna nimic. Mã gândeam cã nu era genul
vecina din stânga, o femeie grasã ºi machiatã cu verde, de fatã pe care s-o bagi prea greu în pat. Avea în ochi o
care privea scena rezematã de pervaz. strãlucire lunecoasã care-þi dãdea idei.
– Am vorbit ceva mai înainte pe internet ºi n-ai vrut – Nu vrei sã bem undeva un vin ? am întrebat. Poþi sã
sã-mi spui cum te cheamã. Ne-am dat întâlnire în piaþã. fii sigurã cã n-am sã te chem la mine acasã, pentru cã n-ai
Îmi pare rãu cã m-ai aºteptat degeaba, dar m-am încuiat avea cum sã intri.
pe dinãuntru. N-am cum sã ies din casã. – ªi tu cum vrei sã cobori de acolo ? Vrei sã sari ? De la
Vecina a bãgat capul la loc ºi perdelele semitransparente etajul 1 ?
au cãzut în urma ei. Mai mult ca sigur ne privea mai – Da.
departe din spatele lor. A început sã râdã rãutãcios.
– Pe el îl cheamã Jerry, a spus blonda, arãtând cãtre – Bine, sari. Dar cum o sã intri la loc ?
câine. A venit pentru cã te-a auzit cã-l strigi. Dacã nu era – O sã mã caþãr pe þevile astea.
el, eu n-aº fi venit. – Sã te vãd.
Rottweilerul mârâia în vreme ce mângâierile ei îi trãgeau Aº fi putut chiar sã cobor pe þevile de gaz. Nu era cazul
pe spate pielea capului ºi a feþei, descoperindu-i albul sã-mi dovedesc bravura sãrind un etaj pentru o femeie.
hidos al ochilor. Am încercat sã zâmbesc. Chiar intenþionam sã renunþ la aceastã alternativã.
– Cum te cheamã cu adevãrat ? – Pãi ce faci, nu sari ?
A evitat rãspunsul. – Mã gândeam cã e mai simplu dacã...
– Nu ºtiu de ce Jerry e atât de nervos. De obicei e – Nici un „mai simplu“. Ai spus cã sari.
blajin. Câinii simt rãutatea din om, poate din cauza asta. – N-am spus eu, tu ai spus, m-am enervat. Vrei sã mã
– Eu nu sunt un om rãu, poþi sã mã crezi. nenorocesc ?
– Eºti uituc. Miros de parfum. Vecina din stânga a scos iar capul pe
– Da, ºi-mi pare cu atât mai rãu. Dacã ai ºtii ce curat geam.
am fãcut în apartament... – Devine ridicol, am oftat. Cobor pe þevi.
– Credeai cã o sã intru direct la tine în casã, nu-i aºa ? – Dacã sari, îþi zic cum mã cheamã.

72 73
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Ezitam.
– ªi dacã nu ?
Aici s-a alintat ºi a spus un lucru pe care nu mi-l mai
amintesc. Era un cliºeu, o vorbã învãþatã de la televizor,
ceva lamentabil. Conþinea, mi se pare, ºi cuvântul „baby“
ºi ceva legat de risc, ºi se completa cu o miºcare a capului.
Dintr-odatã, am fost convins cã prima mea impresie în
legãturã cu ea a fost corectã. Sdgsgff e o simplã mironosiþã Porc cu alune
pretenþioasã, fãcutã doar sã te distreze. Acest gând mã
excita, la fel cum mã excitau mesajele pe care mi le
trimisese. Îmi doream sã merg cu ea în oraº, sã fiu de
acord cu ea, sã o flatez ºi, în sfârºit, sã facem sex. Doream E vorba despre discuþia ce începe de la întârziere, apoi
sã fiu în umbra ei pentru o zi sau o noapte. trece la dimensiunile burþii lui Vasile, alunecând agale spre
– Nu sãri, domnule. defectele sale morale. Susþinând cu vehemenþã caracterul
– Ce ? josnic al acestuia, nedemn de o primire respectuoasã ºi de
Încãlecând balustrada, am pãºit pe bucata de lemn tratamentul, dupã pãrerea mea, prea luxos (serviciul de
adusã din sufragerie ºi aºezatã sub un maldãr de pungi de argint, paharul din bitterul pãstrat pentru ocazii), îi con-
gunoi, lãzi ºi sticle. Era ca o trambulinã ieºind din balcon, struiesc ºi îi explic, ba chiar iau asupra mea vina pentru
sau ca o scândurã a piraþilor. Vecina din stânga a clãtinat ambuteiaj ºi întârziere, dar ea nu vrea cu nici un chip sã
grav din cap. Blonda chicotea. Apoi, vecina a fãcut un înþeleagã. E suficient sã scap o remarcã în legãturã cu
„hiiii“ care m-a dezorientat ºi mi-am dat seama cã scândura grãsanul, ºi se elibereazã energii, se prãbuºesc munþi,
cedeazã. Am cãzut pe straturile de panseluþe. Jerry s-a patimile pâlpâie în roºu. În final, se întâmplã o prostie.
smucit din lesã ºi m-a muºcat cu putere de ºoldul stâng, în
þipetele vecinei ºi ale fetei. Pe urmã mi-a dat drumul. Reuºesc cu mare greutate sã-mi þin râgâitul. Sunt ca un
Sgsdgff a prins lesa ºi l-a tras deoparte. Nu simþeam durere, firicel în snopul de oameni înghesuiþi în autobuz. Am
dar sângeram peste panseluþe ºi îmi doream cu disperare mâncat carne picantã ºi am bãut bere. Astãzi a fost ziua lui
sã-mi descuie cineva uºa, sã mã ducã pânã în camera mea Cornel, un mare succes, ºeful a lãsat-o mai moale ºi ne-am
ºi sã mã lase acolo sã-mi revin. În ziua asta, totul mi-a simþit cât de cât bine. Cornel mi-a spus :
mers cum nu se poate mai prost. M-am ridicat în coate ºi – ªtii ce, ia sunã tu la chinezi ºi comandã ce vrei
am vãzut-o pe Sgsdgff îndepãrtându-se cu spatele, trãgând pentru toatã lumea.
de Jerry, care se opintea, ridicat în douã labe. Zgarda îl Am stat ºi m-am gândit. Victor ºi Tibi ridicaserã deja
sugruma ºi nu mai putea sã latre. Atunci, ca ziua sã nu se capetele peste computere, unul la stânga, altul la dreapta,
încheie ºi mai prost de atât, am privit în ochii lui Sdsgdff ºi se uitau zâmbind la Cornel, care era în faþã. Sigur cã da,
ºi am întrebat, cu o voce pe care nu mi-am recunoscut-o : au încuviinþat, de parcã ei trebuiau sã încuviinþeze, ar fi o
– Cum te cheamã ? idee excelentã, Corni. În afarã de Sara, care i-a tricotat un
pulover, nimeni nu i-a luat nici un cadou lui Cornel. Cine

74 75
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

sã þinã evidenþa ? Nici nu ne interesa. Numãrul unu. Numãrul de treabã, de acord, dar sã-l fi ajuns din urmã remuºcãrile ?
doi : dacã ar fi spus Cornel bã bãieþi, hai sã mergem la Ce zice manualul de PR ? Se recomandã ? Ne-a frecat ºi ne-a
Spring Time sau în altã parte, toþi am fi tuºit sau ne-am fi sãpunit, e un zbir când vrea sã fie, dar iatã cã, fiind ºi un tip
scãrpinat, pãi eu nu pot, Cornele, sã vezi, trebuie sã ajung de treabã, ºi-a cãlcat pe inimã : distracþie la locul de muncã.
acasã, vine mâine cumnatu-meu ºi am de fãcut curat, eu Asta poate crea un precedent, oare nu ia în calcul aceastã
am de învãþat, ºtii cã-mi iau carnetul sãptãmâna asta, eu posibilitate ? Sau poate cã totul e integrat într-un sistem de
nu, cã am întâlnire, eu nu, cã mi-e somn. S-a orientat. A PR foarte inteligent ºi subtil, pe care încã nu l-am descoperit,
intrat în biroul ºefului trãgându-se de bretele, cum face el deºi nu pot spune cã mi-e strãinã literatura de specialitate ?
de obicei, ºi noi ne uitam la gura lui miºcându-se ºi la Numai eu ºtiu de câte ori pe noapte m-a trezit pocnetul
strângerea de mânã care parcã nu se mai termina. ªeful l-a creionului cu care subliniam pasaje din Human Resources &
bãtut frumos pe spate ºi ni l-a expediat din cadrul uºii : Public Relations Compendium, când, ameþit de atâtea
– Oameni buni, luaþi-o mai uºor azi, avem un sãrbã- cunoºtinþe, capul mi se învârtea ºi-mi cãdea în piept. Doar
torit, – la care unul a început sã aplaude, ºi în câteva zgomotul creionului mã salva, aºa cum îl salvau pe Prâslea
secunde aplaudam toþi, fãrã sã ºtim de ce. A, e ziua lui þepuºele. Poate cã omul îmbãtrâneºte, ceea ce înseamnã
Cornel, sãnãtate, multã fericire. cã locul îi devine vacant, dacã ºtii sã te orientezi ºi sã profiþi
ªeful. Om cumsecade. E încã tânãr, cu toate cã pãrul de ocazie. Nu, mai mult ca sigur cã superiorii nu încura-
i-a încãrunþit deasupra urechilor. A fost ºcolit în Danemarca, jeazã un astfel de comportament. Nici un superior nu ar
dar e limpede cã acolo venise un instructor american, pleca urechea la un Cornel (care se tot gândeºte cum sã
pentru cã altfel nu-mi explic de unde abundenþa asta de ne facã cinste ºi se pare cã acum a ajuns la o concluzie),
expresii yankee traduse, „people“, adic㠄oameni buni“, ca sã-i dea voie sã-ºi facã de cap la serviciu. În nici un caz.
„let’s make some greens“, adic㠄sã facem niºte verziºori“, – Sã sun la chinezi sau la pizzerie ? m-a întrebat în ºoaptã.
ca sã nu mai zic de americana clasicã, idiom la care apeleazã De ce mã întrebi pe mine, i-am zis, întreabã-i pe toþi,
des, aparent din frustrarea vorbitorului de românã care ideea e, a rãspuns el, cã nu pot sã cheltui mai mult de un
vrea sã exprime un concept mai aproape de inima lui ºi nu milion, ºi sunt stânjenit de lucrul ãsta, pe care aº vrea sã
reuºeºte ; inima ºefului e americãneascã, o inimã mare, unsu- nu-l mai ºtie nimeni. Ca mormântul, Corni, i-am zis, te
roasã, ca a unui mâncãtor de carne, o inimã luminoasã, înþeleg, cel mai bine e sã suni la chinezi. Fireºte cã nu i-am
clãditã în forma unui zâmbet. ªi e un tip de treabã. zis-o serios, dar trebuia sã-i dau impresia de seriozitate.
Dar de ce povestesc eu de ºeful ºi de Cornel, când Atunci a izbucnit – ca sã-l audã toþi –, ca ºi cum ar fi fost
necazurile mele sunt în altã parte ? E prea devreme, vreau ideea lui :
sã mã enervez cum trebuie ºi n-are rost sã mã grãbesc, am – ªtii ce, ia sunã tu la chinezi ºi comandã ce vrei
sã-mi demonstrez, ilustrând ºi exemplificând, cã sunt o pentru toatã lumea.
victimã ºi cã ea, cu Vasile al ei, nu au nici un pic de dreptate. În aplauzele asistenþei – le place sã aplaude – am intrat
Cornel a stat sã se gândeascã cum sã ne facã cinste. În pe site-ul unei firme de mâncare asiaticã, am fãcut o
timp ce el se gândea, eu îmi aminteam de sâmbetele ºi selecþie a meniurilor ºi am început sã calculez. Îmi venea
duminicile pierdute pentru ºeful care se retrãgea acum în sã-i trântesc o notã de un milion trei sute, dar pe urmã aº
biroul lui ºi forma un numãr uitându-se pe fereastrã. Tip fi avut probleme cu el, pentru cã în meseria asta e suficient

76 77
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

sã faci o datã o boacãnã ºi te-ai dus ºi, în cele din urmã, – Semnãm contractul !
ca sã-i rãmânã ºi de taxi, am comandat cinci porþii de porc Imediat, am început toþi sã facem oaaaa, ueee, iu-huu,
cu alune, o supã Su Qi pentru Sara, patru paste de primãvarã, bravo, dar el ne-a întrerupt ºi a continuat :
douã mere glazurate ºi trei lãmâi în caramel. Bineînþeles – ªi asta mulþumitã lui Cornel (i-a pus o mânã pe umãr),
cã, dupã ce am comunicat informaþiile operatoarei, Cornel care a fãcut alaltãieri dovada unui spirit de negociator
m-a luat deoparte ºi m-a întrebat cât costã. Eram pregãtit ºi desãvârºit. Bravo, Cornele ! Well done !
i-am arãtat foaia cu calcule, demonstrându-i cã am fãcut cea Toþi au aplaudat. Am aplaudat ºi eu.
mai bunã alegere, fiindcã îi mai rãmâneau 140 000 ºi, în – Cum ai reuºit, mãi Cornele ? a întrebat Sara fãrã s-o
plus, avusesem deunãzi cu bãieþii o lungã discuþie despre audã nimeni, o întrebare retoricã, o vorbuliþã din public
porcul cu alune (întrebase Buicu adicã ce-i fac, îl umplu cu ce reflecta starea de graþie de pe scenã. ªeful îi strângea
boabe, hã hã, – ºi Þepuºe ne-a explicat cum a mâncat el în cu putere mâna lui Cornel, zguduindu-i cãmaºa ºi urându-i
Malta când a fost în delegaþie ºi a fost de-a dreptul delicios). tot binele din lume, iar acesta zâmbea larg, îºi strângea
Nu mai avea nimeni chef de lucru, ºi nu ºtiu dacã a buzele, clãtina din cap ºi iar începea sã zâmbeascã. Pur ºi
observat careva în afarã de mine arbitrarul din decizia simplu nu-i vine sã creadã, el nu ºtie cum a fãcut, a fost
ºefului (revin la tema asta fiindcã m-a surprins). Mã rog, el însuºi, a zâmbit, a, da, ºi a fost amabil cu chelnerii,
tot colectivul se schimbase, prieteºugul plutea în aer. ªase dacã are cineva nevoie de un sfat la o cinã cu sud-africanii
bãrbaþi cu mâneci suflecate ºi o secretarã în taior chicoteau ne zice Cornel : cel mai bine e sã fii amabil cu chelnerii.
în aºteptarea bãiatului cu bunãtãþi, ºi se uitau din când în Bine dispus, ºeful l-a întrebat, ridicând o sprânceanã : cu
când, calzi, zâmbitori, cãtre biroul ºefului, unde acesta chelnerii sau cu... chelneriþele, iar Cornel s-a declarat
continua sã vorbeascã la telefon de mai bine de zece învins de umorul ºefului, dând din cap ºi râzând uºurel.
minute – i-ai luat ºi lui ceva, întreba neliniºtit Cornel – eu Oameni buni, a spus apoi ºeful ºi a ridicat o mânã în
ziceam cã am luat pentru toþi, ºi pentru portar, ºi-o sã-þi semn de salut (în palmã avea cheile de la maºinã, care
rãmânã sã duci ºi acasã, la care Cornel mi-a atins în glumã clincheneau), vã las sã vã distraþi. O meritaþi din plin. Încã
umãrul cu pumnul, fãcându-mã sã mã clatin ºi sã-i întorc o dat㠖 good job ! M-aþi fãcut mândru. Aº rãmâne, dar
zâmbetul acela imbecil, echivoc, care înseamn㠄da, eºti trebuie sã fiu undeva la ºapte. Sã trãieºti, Cornele.
simpatic, râdem de o poantã“, dar ºi „prost mai eºti când Cornel a chemat liftul. Dupã ce ºeful a dispãrut îndãrãtul
nu vezi cã de fapt îmi bat joc de tine“. uºilor culisante, s-a întors la noi frecându-ºi palmele ºi a
ªeful a terminat de vorbit ºi a apãrut în mijlocul nostru dat în aer trei lovituri cu pumnul drept, schimonosindu-ºi
îmbrãcându-ºi sacoul. Sara a vrut sã-l ajute, dar el a zis faþa ºi zicând yes, yes, yes. Pãi ar fi fost ºi cazul sã
lasã, nu-i nevoie, ºi mãtasea albastrã i-a acoperit umerii. semneze, a adãugat, dacã n-am vorbit ore în ºir de pro-
– Ei, bãieþi, zice, – ºi fete, fãcând Sarei cu ochiul, aþi blema negrilor ºi de teoria statului asistenþial, cã aproape
avut mare noroc azi, pentru cã... uitaserã de contract, vã spun, a fost muncã, nu glumã.
ªi a tãcut ºi s-a lãsat un pic pe vine, eu m-am speriat, ªi-mi aduseserã homar, cã ãia voiau neapãrat homar, ºi
crezând cã i se face rãu, dar el s-a îndreptat ºi a sãrit în mie mi-e greaþã de gângãniile alea, de-abia am reuºit sã
sus, aruncându-ºi braþele în aer. Umerii sacoului i s-au mãnânc tot, cã ºtii, nu e bine sã nu mãnânci la o masã de
ridicat pânã la obraji. afaceri. Se plimba ºi schiþa paºi de dans. Cu Victor, care

78 79
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

începuse un solitaire ºi mânca ultimele alune rãmase de Înainte sã plec de la chermezã, m-a sunat Dana pe
ieri, a bãtut un high five. ªi cu Buicu. A venit ºi la mine ºi mobil ºi m-a întrebat, contrariatã, ce muzicã e aia acolo,
m-a întrebat : de ce nu vin acasã.
– Ce dracu, Muntene, tu le-ai dat bine adresa, cât – Am semnat contractul cu sud-africanii, i-am zis.
dureazã la ãºtia ? Mor de foame ! Uite, ºi lui Victor i-e – Nu te aud.
foame ! Mãnânc ºi porcul, mãnânc ºi alunele ! – Am semnat contractul cu sud-africanii !
– Ce alune ? a întrebat Victor. – Zi mai tare !
– Porc cu alune. Asta a comandat Munteanu, porc cu – E ziua lui Cornel ºi am semnat...
alune. – A, deci e sãrbãtoare, nu ? Pãi nu te-am rugat sã vii
– Aoleu, mã omori. E o porcãrie, Cornele, zãu aºa. De direct acasã, cã vine frate-meu ?
ce l-ai lãsat, mã ? – Ai zis cã mâine...
Le-am zis de Þepuºe, cã lui i-a plãcut, dar Cornel, – Am zis vineri, ºi azi e vineri. ªtii ce, n-ai decât sã stai
muºcându-ºi o unghie, mi-a replicat : acolo sã te distrezi, fac eu toatã treaba.
– Ei, Þepuºe, te iei ºi tu dupã el, nu ºtii cã mãnânc㠖 Dana...
toate porcãriile ? – Vine ºi cu nevastã-sa ºi cu copilul, ºi ºtii ce mizerie e
Bineînþeles, Þepuºe a sãrit sã mã apere, ºi uite aºa am în casã...
dezbãtut problema calitãþii porcului cu alune, pânã când
– Bine, hai cã vin acum. Vin acum.
liftul a fãcut ping, dar noi eram prea ocupaþi ca sã-l bãgãm
– Te-ai apucat sã bei ºi vrei sã conduci, nu ?
în seamã, cã ne certam, dupã care a fãcut iar ping ºi Sara
– Iau un taxi.
a venit la noi cu o pungã maro de hârtie :
Dar am luat un autobuz. În staþie nu gãseai nici un taxi
– Hai, lãsaþi teoria ºi treceþi la practicã.
ºi, când am sunat la o agenþie, mi-au pus Beethoven ºi
A pus punga pe masã ºi a desfãcut-o. Dinãuntru a
m-au uitat. Oricum, autobuzul a venit mai repede. Era
venit miros de bucãtãrie.
plin de oameni, în general de bãtrânei care se ciondãneau
– O, pãi sã plãtesc bãiatul, s-a trezit Cornel, dar Sara i-a
zis cã nu mai e nevoie, tot n-a primit cadouri de la noi, la fiecare staþie, pentru cã un bãtrânel se ridica ºi cobora,
mãcar atât sã facem ºi noi pentru Cornel, sã-i plãtim altul se suia în locul lui, dar pânã sã se aºeze bãtrânelul
mâncarea. Deocamdatã a plãtit-o ea, nu trebuie sã ne nou pe locul bãtrânelului vechi, un alt bãtrânel, care pânã
facem griji, ne socotim pe urmã. atunci stãtuse în picioare, ocupa locul, aºa cã noul bãtrânel
– Sara, you’re an angel ! a exclamat Cornel, ºi sã ºtii cã se trezea cã n-are unde sta jos ºi venea la mine, sã-i cedez
puloverul de la tine e super ! Hai sã mâncãm ! Muntene, locul. Eu eram destul de nervos de faptul cã urma sã dau
da’ câte ai luat, tatã !... ochii cu Vasile ºi cu Olivia ºi cu fata lor mutã de cinci ani
ºi eram gata sã cedez, dar nu înainte de a mormãi una-alta.
De-abia pot sã nu râgâi, e vineri, am bãut un pic, am ªi bãtrânelul, departe de a fi surd, îmi capta fiecare
luat autobuzul ºi am lãsat maºina la firmã ; i-am dat lui cuvinþel ºi se oftica, lua martori pentru nesimþirea mea
nea Zoaie merele glazurate ºi s-a bucurat, a zis cã nu-i nici (dar asta dupã ce se aºeza, nu-i mai ajungea nici gestul
o problemã, ºi ºeful îºi lasã maºina peste week-end, i-am dat meu de a mã ridica, voia sã mã striveascã de tot, cãci nu
ºi lãmâile, sã le ducã lui nepotu-sãu, a fost ºi mai bucuros. e destul sã fii bãtrân ºi sã ai loc în autobuz, trebuie sã fii

80 81
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ºi respectat, un bãtrân nerespectat e un bãtrân mort sau cum am putut auzi din claxoanele care rãsunau de peste
nu e un bãtrân). Ce-i venise ºi lui Cornel ãsta sã luãm bere, tot ; în sfârºit, mi-am fãcut loc ºi m-am apropiat de geam.
fac eu cinste, dacã nici atât – cu toate cã, e drept, nu m-am Oamenii de pe trotuar se uitau la ceva din depãrtare, unii
gândit sã iau nimic de bãut, pãi, se poate, mãi Muntene, îºi duceau mâna la gurã, ºi probabil cã se întâmplase un
pãi se poate, mã întreba Cornel, care se îmbãtase din accident, dar nu era cazul sã se întâmple acum, pentru cã
cauza succesului ºi acum aºtepta sã bea de-adevãratelea eu mã grãbeam, eram în întârziere, fierbeam. Aº fi coborât
ca sã-ºi justifice euforia. Tot pe mine m-au trimis la chioºc dacã s-ar fi putut, se fãcuse ºi cald, dar maºinile erau prea
ºi m-am întors încãrcat cu douã pungi pline de Carlsberg. aproape de uºã. Bãtrânii au început sã bubuie în cabina
Munteanu, omul meu de bazã. ºoferului sã le dea ceva, nici ei nu ºtiau ce, apã, ce sã le
Într-adevãr, porcul cu alune n-a fost atât de bun ºi asta dea, sã le dea drumul ? Nu, poate un prilej de ceart㠖 (e
i-a dat apã la moarã lui Cornel, dar nu mai vreau sã-mi adevãrat cã am maºinã ºi nu prea merg cu autobuzul, dar
aduc aminte, acum am alte probleme pe cap, problemele am mai vãzut bãtrâni care se ceartã în autobuz ºi mãrturisesc
unei zile flasce, rele ºi triste. Tristeþea zilei mi se pãrea cã dupã un timp se plictisesc ºi terminã. Dar ãºtia nu, în
evidentã ºi în culoarea barelor de susþinere ºi a curelelor nici un caz, parcã erau întorºi cu cheia. Voiau scandal.
de piele legate de bare. Prima amintire dintr-un autobuz Aproape cã þi se fãcea fricã, mai ales cã erau printre ei ºi
care avea curele de piele a fost cea a unui muc aºezat niºte matahale, cu cãmãºi descheiate, expunându-ºi petele
discret pe interiorul curelei, aveam zece ani sau cam aºa ºi pãrul alb de pe piept). Am încercat sã tac ºi sã nu spun
ceva. Afiºajul de deasupra ºoferului se aprindea ºi se nimic. Mi-a sunat telefonul ºi am vrut sã rãspund. Dar,
stingea, ºi acum am vãzut – altã premier㠖 cã nu e cu când sã-mi croiesc puþin loc cu cotul ca sã pot rãspunde,
beculeþe, aºa cum credeam, ci alcãtuit dintr-o serie de printre pardon pardon ºi mã scuzaþi (spuse pe un ton
fante, care se deschid ºi se închid, ºi o fantã e neagrã, iar foarte decent ºi respectuos, aºa cum aº vrea sã mi se
cealaltã verde fosforescent. Îmi plãcea sã ascult vocea adreseze mie tinerii dacã aº fi bãtrân), un tataie a plescãit
care însoþea afiºarea unei staþii – uneori, din cauza inten- din limbã ºi m-a stropit cu salivã pe sacou. I-am vãzut un
sitãþii prea mici a curentului, subþirimea ei femeiascã lãsa loc dinte de aur ºi, lângã el, o gaurã mare în gingie :
unui bariton androgin, care zicea Urmeazã staþia... ºi spunea – Ce te împingi aºa, domnule ? Tu nu vezi ?
staþia, dar nu se mai înþelegea nimic, de parcã se împot- – Nu m-am împins, am vrut doar sã...
molise în noroi. Acum eram înconjurat de moºi ºi nu mã Dar nici asta n-o mai spun, cert e cã abia am putut sã
puteam uita pe geam fãrã sã irit pe vreunul ºi, mai mult, rãspund, era Dana, ºi am început pe un ton mai ridicat
afiºajul se blocase la Piaþa Gemeni, aºa cã nu ºtiam unde mã decât era normal, fiindcã tocmai ieºisem dintr-un conflict,
aflu. Nu era cazul sã întreb, pentru cã de o vreme autobuzul nu mã aºteptam sã mã înþeleagã, ea se afla, la rândul ei,
nu mai înainta, ºi bãtrânii au început sã devinã extensii ale într-un conflict. Era la baie, vocea ei avea ecou. Mi-a zis
gândurilor mele, se enervau, plescãiau din buze ºi spuneau cã Vasile ºi ai lui au ajuns de mult.
cã nu se poate aºa ceva, da-ºi bat joc de noi, unde s-a mai – Unde eºti ?
pomenit, ºi într-adevãr cã nu se mai pomenise, pentru cã era – Sunt în troleu, e o problemã, e un ambuteiaj, un
un ambuteiaj autentic, adicã nu un ºir de maºini târându-se accident, ceva, cã nu se miºcã nimic.
pe o stradã, ci o adevãratã conspiraþie a nemiºcãrii, aºa – De ce n-ai luat un taxi ?

82 83
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Dacã luam taxi era aceeaºi problemã, înþelege-mã


când îþi spun cã strada e paralizatã.
– Sã ºtii cã Vasile ºi cu Olivia te aºteaptã. Sã le zic cã vii
sau sã inventez o scuzã ? Cã tot trebuie sã mint eu cu ceva
când vine frate-meu în vizitã...
– Ce prostie e asta, tu nu înþelegi, Dana, cã n-am ce sã
fac, dacã nu se miºcã nimic !
– Coboarã dracului ºi ia-o pe jos, dacã nu se poate Fiul meu
altfel ! Þi-ai lãsat chiloþii pe fotoliu ºi i-a vãzut Virginia, þie
nu þi-e ruºine aºa, un pic ? De câte ori nu te-am rugat sã
þi-i iei ºi sã-i pui la spãlat ?
– Tu nu puteai sã-i iei ? O sã am un fiu prost. Într-o bunã zi, o sã vinã la mine
– Pãi da, eu sã le fac pe toate, eu sã fac curcanul, eu sã îmbrãcat într-o bluzã neagrã cu scris portocaliu ºi o sã mã
spãl pe jos, eu sã-þi strâng þie jegurile... întrebe :
– De ce-ai fãcut curcan ? Curcan ne trebuie nouã ? Nu – Tatã, mã laºi sã merg la chef cu ãºtia ?
þi-am zis sã le faci o pizza ? Sau sã cumperi ? O sã mã uit pe geam ca sã-mi confirm bãnuiala de la
– Sorine, eºti nesimþit, nu mai þipa, zici cã eºti în început. Afarã, bãtând nervos din picior ºi uitându-se la
autobuz, vrei sã audã toatã lumea cum þipi tu la nevastã-ta ? ceas, îi vãd pe ãia. Dacã o sã zic „nu te duci“, o sã mã
înjure, dacã o sã fiu de acord atunci o sã iasã precipitat
Aºa vrei ? Ei, atunci stai cu Cornel al tãu ºi beþi pânã
din casã, numai ca sã fie apostrofat în stradã de prieteni,
crãpaþi !
cãrora parcã le ºi aud vocile subþiri ºi maliþioase :
ªi mi-a închis.
– Ce, mã, þi-a dat voie bãtrânul tãu ºi te bucuri ?
– Bãtrânul meu e terminat, va spune fiul meu luând-o
de gât pe Andreea, probabil o fatã mititicã ºi timidã, dar
de gaºcã. Fiul meu va face sex pentru prima oarã cu o fatã
cu ºolduri late, cu pãr blond ºi cu apucãturi când retrograd
hipioate, când retrograd rockere, micã de înãlþime, automat
certatã cu pãrinþii. Mie îmi va rãmâne doar sã citesc, sã-mi
consolidez cultura ºi sã ies din an în paºte în parc, unde voi
purta discuþii amuzante cu vechii mei amici Lucian ºi Ovidiu.
Istvan a murit anul trecut, Dumnezeu sã-l odihneascã.
Lucian s-a gârbovit de nu-l mai recunoºti. Cu antebraþul
drept tremurându-i puternic, mi-a povestit cã o sã devinã
bunic a treia oarã în iarna asta. Ovidiu tuºeºte foarte mult.
Cãlãtoriile în colonia Hermia nu-l mai ajutã, râde ºi-mi
mãrturiseºte cã nu va apuca anul viitor. Îmi spune chiar o
glumã, dar tuºeºte mereu, se întrerupe ºi nu-l mai înþeleg.

84 85
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Dupã plecarea fiului meu, rãmân singur de tot. Îmi voi a adormit. Am rãmas iar singur, cu o durere surdã de ºale
pune, fireºte, întrebãrile din fiecare zi. De ce am fãcut un ºi cu ceºcuþa de cafea rãsturnatã pe gresie.
copil aºa târziu, de ce medicina nu a progresat ºi tot chior Trebuie sã mã duc în bucãtãrie dupã un ºerveþel cu
am rãmas, ba acum, cu vârsta mea înaintatã, de ce vederea care sã ºterg cafeaua de pe jos. Distanþa nu e aºa de lungã,
mi-a slãbit ºi mai mult, de ce coloniile se extind într-un dar înaintez încet, ca orice bãtrân. Am deci timp sã mã
ritm atât de încet, aducându-ne un profit neînsemnat faþã gândesc. Mã gândesc cã sunt o victimã a nerecunoºtinþei
de investiþiile iniþiale. Îmi voi aminti de soþia ºi prietenii propriului copil. Ideea îmi trezeºte autocompãtimirea ºi
morþi, de succese ºi insuccese, de Bucureºtiul de altãdatã. nu încerc s-o alung, deºi îmi dau seama cã e un sentiment
Cred cã voi rãmâne treaz toatã noaptea, frãmântându-mã de mâna a doua. Carnea ºi sângele meu mã scuipã.
din pricina fiului meu ºi a orei la care va veni acasã. Când, Vlãstarul crescut din sãmânþa mea s-a poticnit din creºtere
în sfârºit, uºa se va deschide ºi va intra o siluetã ºtearsã, ºi-o va lua pieziº pe sub tufe ca o plantã parazitã. Multe
îmbrãcatã altfel decât la plecare, cu pãrul nãclãit de un metafore de succes îmi invadeazã creierul, umilindu-mi
lichid necunoscut ºi cu tricoul rupt, o sã mã scandalizez, fiul ºi glorificându-mã pe mine, pânã când, invariabil, îmi
dominându-mi însã pornirile agresive. Trebuie sã-mi terfe- voi pune întrebarea : dar eu cu ce-am greºit ? ªi eu sunt
lesc bãiatul. E o mare dezamãgire pentru mine, fiindcã e vinovat, trebuie sã fiu vinovat, altfel lucrurile n-ar fi ajuns
un ins ºters, insipid, pseudo-revoltat ºi kitschos. Îmi pare aici. Rup un ºerveþel din rola de hârtie agãþatã de perete.
rãu cã l-am fãcut aºa târziu ºi îmi pare rãu cã am rãmas Filtrul de cafea aºteaptã sã-i dau drumul. Îl pornesc. Apoi
acum atât de singur. fac cale întoarsã.
– Bunã dimineaþa, Mirciulicã. Când Mircea era un þânc, îl credeam un copil foarte
Aºa-i zic când vreau sã-l enervez, Mirciulicã. Întoarce inteligent. Vorbea de la un an ºi trei luni, era curios,
spre mine o faþã congestionatã. Ochii îi sticlesc, iar pe un punea întrebãri, învãþase sã scrie ºi îi plãcea sã citeascã încã
braþ are o ºtampilã. A fost într-un club. înainte sã meargã la ºcoalã. Îmi creºtea inima uitându-mã
– Bunã dimineaþa, Paps. la el ºi mã gândeam cât l-ar fi iubit maicã-sa dacã ar fi
– Iar ai vorbit englezã, Mirciulicã ? Ai dat din cap ? N-ai trãit. Îi urmãream evoluþia cu mare atenþie, prevãzându-i
tras vreun bong, nu-i aºa, Mirciulicã ? o carierã plinã de experienþe intelectuale. Deveneam tot
– Fuck you, omule, ce puii mei, zice Mirciulicã mijind mai bãtrân ºi îmi fãceam socoteala cã cel mai important
ochii ºi clãtinându-se primejdios. Mã tem sã nu cadã. lucru din viaþa mea a fost Mircea. Sfârºitul urma sã mã
Dacã se prãbuºeºte n-o sã mã pot ridica la timp sã-l gãseascã fericit. Dar, brusc, pe la doisprezece ani, Mircea
sprijin. Probabil o sã se loveascã de colþar. a devenit Mirciulicã ºi nu s-a mai schimbat nici pânã
– Ia-o uºor, Mirciulicã, tatã, ia loc, uite, aºeazã-te acolo acum, când are ºaptesprezece. Cauza a fost probabil lipsa
pe scaun. Vrei o ciorbã ? mamei ºi faptul cã a avut un tatã prea bãtrân pentru el.
Mircea bâiguie ceva, îmi dau seama cã e nemulþumit. Nu mi-e greu sã-mi închipui ce viaþã duce. Andreea îl
– Tu... trebuia sã... te duci... nu ea... nu ea... mângâie pe pãrul jegos ºi îi þine isonul în timp ce el îºi
Pânã aici. Mã ridic dintr-odatã, mã apropii de fiul meu boscorodeºte tatãl, spunând cã bãtrânul poate sã-i fie bunic
ºi-i dau un brânci. Se împleticeºte ºi se retrage înjurând în sau strãbunic, dar numai tatã nu. ªi îi mai povesteºte Andreei
camera lui. În curând, liniºtea învãluie apartamentul. Mircea de Schopenhauer ºi Nietzsche – altceva nu citeºte –, îi

86 87
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

spune cât de mult se recunoaºte el în ideile lor ºi cum a


înþeles cã toatã societatea asta sucks, fiindcã ne respinge
pe noi, cei care n-am uitat sã trãim cu adevãrat, cei care
nu dãm doi bani pe porcãriile lor, cei care ºtim sã spunem
nu conformismului ºi sã trãim dincolo de morala asta de
sclavi. În consecinþã, Andreea o sã-l cheme la ea acasã sã
asculte Black Eleison ºi alte muzici care, dupã pãrerea ei,
exprimã perfect sentimentele lui Mircea. Mircea a auzit de Gon Zhuo
ei numai în treacãt, pentru cã el e fan Slapshire, dar va fi
de acord sã o însoþeascã pe Andreea. Ajunºi în camera ei
ticsitã de postere în mãrime naturalã ºi luminatã în roºu,
Andreea se va tolãni pe covor înºirând minidiscurile cu Mã învãþarã Gon Zhuo. N-a trebuit sã insist prea mult.
Black Eleison. Vor asculta cât vor asculta, pe urmã Mircea, Învãþãceii îmi arãtau mereu figuri noi ºi spuneau Tai Shui,
dacã îl va duce capul, o va trage pe Andreea la pieptul lui Naio Ba He, Su Qi, Senshe. Am ales Gon Zhuo pentru
ºi o va sãruta. Muzica asurzitoare le va acoperi gemetele cã-mi plãcea numele.
ºi icnetele. A doua zi, Mircea va fi ceva mai îngãduitor cu Într-o dimineaþã galbenã cu nori ca spinarea de ºopârlã,
oamenii, iar mie îmi va spune o vorbã bunã. o potârniche a poposit pe terasa templului. Gonkgu, care
Am îngenuncheat ºi, dintr-o singurã miºcare, am ºters târnuia mormãind rugãciuni, a fost luat prin surprindere ºi
a rãmas blocat. O potârniche era ceva rar la înãlþimea
toatã cafeaua vãrsatã. ªerveþelul devine transparent. Mã
asta, ca de altfel orice pasãre, mai puþin vulturii negri,
ridic repede ºi îl arunc în bucãtãrie, la gunoi. Mã aºez din
destul de abundenþi în decembrie. Potârnichea a ciugulit
nou pe fotoliu, cu ochii la ceaºca goalã, pe fundul cãreia
printre scândurile duºumelei, s-a înfoiat ºi s-a dus.
se mai zãreºte un cerc întunecat. Aº putea aºtepta ca filtrul
Nemaipomenit, îmi spuse Gongku dupã ce totul se
de cafea sã-ºi termine huruitul vag din bucãtãrie ºi sã-mi
sfârºi, câtã graþie. Trebuia s-o fi vãzut. La fiecare pas
torn altã ceaºcã. Sunt sigur cã urmãtoarea cafea va fi mai
degetele i se strângeau în aer, apoi i se desfãceau ºi
bunã decât prima. Trebuie doar sã ai rãbdare. În definitiv,
cãlcau lemnul cu fermitate, de parcã podeaua îi impunea
e normal sã fie aºa. Dar eu n-am dormit toatã noaptea ºi stricteþea, iar aerul eleganþa plutirii libere. Nu semãna nici
acum, când simt o mare greutate apãsându-mi pleoapele, pe departe cu mersul cocorului. Maestrul a inventat un stil
închid ochii. care se cheamã al cocorului, e adevãrat, dar de la potâr-
niche s-ar putea lua unul ºi mai bun. I-am comunicat deja
impresiile mele ºi mi-a promis cã va studia problema la
târgul de pãsãri din Kuang. Va pleca mâine.
Aºa îmi vorbise Gongku în urmã cu cinci luni. Învãþãceii
mã îmbiau sã învãþ Su Qi, o miºcare de învãluire specificã
ºarpelui tigru. Susþineau cã e un procedeu destul de
superficial în esenþã, însã pentru un începãtor reprezenta
un exerciþiu indispensabil.

88 89
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Uite, zise într-o zi Gongku, Sui a început prin Su Qi. favoarea mesei. Apa formase de jur împrejurul gãleþii o
Acum stãpâneºte la perfecþie Revãrsarea Celor Cinci Dragoni. zonã întunecatã ce se restrângea treptat. O clipã, ochii
I-a mers vestea chiar pânã la Kuang. De ce sã nu încerci mi-au tremurat de o sclipire puternicã. Am ridicat capul
ºi tu ? din piept. Sui – nicãieri. În faþa mea stãtea Gongku, þinând
Râse. L-am întrebat ce i se pãrea amuzant. o sabie în mâna dreaptã.
– În Kuang au cantonat niºte cameramani occidentali, – A fost pe aici Sui ? m-a întrebat.
explicã el. Au auzit de Sui ºi au vrut sã-l filmeze. Ne-a fost – Da, dar nu ºtiu unde s-a dus, i-am rãspuns.
fricã sã nu ne transformãm fratele într-o marfã pentru S-a apropiat.
studiourile din Hong Kong, aºa cã am refuzat oferta. Cu – Am gãsit asta în pod. Cred cã are vreo trei sute de
toate cã pagoda ar avea nevoie de un acoperiº nou. ani. Teaca era din lemn ºi a putrezit, n-am mai putut s-o
Martie a fost o lunã caldã. Noaptea ne trezeam înspãi- salvez. Mi s-a fãrâmiþat în mânã. Sunt totuºi bucuros.
mântaþi de cãderea þurþurilor de pe pagodã ºi de mugetul În vale, o turmã de capre negre fãcu sã se rostogoleascã
avalanºelor îndepãrtate. Puteam merge desculþi ºi nu mai niºte pietre. Vântul brusca ierburile de pe versantul aproape
trebuia sã încãlzim apa de spãlat. Se treziserã la viaþã vertical din faþã. Din sala de mese se auzi un ooooo în
gândacii, muºtele ºi marii þânþari yuzo. Întoarcerea maestrului crescendo, plin de satisfacþie. Cineva era încântat de meniul
devenea mai necesarã ca oricând, fiindcã Gongku nu mai zilei.
avea cu ce sã-ºi încânte fraþii, putând doar sã le prescrie – Eu nu mai pot aºa.
exerciþii repetitive ; ei însã tânjeau dupã mai mult. Su Qi – Nici eu, spuse Gongku ºi-ºi încercã puterile cu un
era perimat ; Naio Ba He era prea pretenþios ; cât despre stâlp. Lama nu-ºi arãta vechimea.
Senshe sau Tai Shui, mulþi se alegeau cu luxaþii ºi îi – Stai liniºtit, i-am spus.
vedeam seara, la rugãciune, ºchiopãtând în lumina zecilor – Nu sunt fãcut pentru asta. Mama m-a adus aici, n-am
de lumânãri. Sui îmi spuse : facut-o din vocaþie. Am ºi eu personalitatea mea.
– Aºa nu mai merge. Am nevoie de sfaturile maestrului. – Mai ai fraþi ?
Mã gândesc numai la gleznele care mã dor ºi scurtez din – ªase. Eu nu sunt de vinã cã am apãrut la sfârºit. Sincer,
zi în zi timpul acordat meditaþiei. Simplul exerciþiu, cãrþile la început nu m-a supãrat cu nimic ideea de cãlugãrie. E
ºi rugãciunile nu ajung. drept cã aveam trei ani. În zilele trandafirilor, când mã
Îl aprobam cu un oarecare licãr de emoþie pentru întorceam în sat, toþi îmi dãdeau prãjituri ºi la început mi-a
ultimele sale cuvinte. Atingerea universalitãþii plecând de plãcut sã mã umflu în pene. Dar dupã un timp Huo Ba tot
la faptul particular era o tehnicã îndrãgitã de Sui, care râdea de þeasta mea rasã. Mã întreba cum de i-am lãsat.
studiase în India filosofia speculativã cu Nampuseptari. – Te deranja ?
Îmi arãtã o nouã ranã la picior, dar eu nu mã simþeam – Maicã-mea mi-a spus cã l-au chelit ºi pe el anul
dornic sã-i cunosc necazurile. Un pãianjen îºi abandonã trecut. De ce sã mã deranjeze ? Tu erai chel încã de când
un fir de pânzã în bãtaia vântului. Poate cã-l agãþase chiar ai venit. Pe tine te deranja ?
de Sui. Detectam numai un segment subþire care ar fi Am vãzut o conservã pe jos. Am cules-o.
putut fi agãþat oriunde. Vãzui cã fratele Wang abandonase – Bulion ?
ºi el gãleata cu apã ºi peria pe duºumea, probabil în Gongku se precipitã.

90 91
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Ce ? Ia sã vãd. útia de la bucãtãrie s-au þicnit de tot, cunosc o mulþime de pilde. În clipa când a ajuns cu
clãtinã din cap. Sub conducerea maestrului n-ar fi îndrãznit. discuþia la Respiraþia Cereascã, un iepure a þupãit de dupã
Se rãsuci pe cãlcâie ºi dispãru în templu cu conserva în piatrã ºi s-a oprit înaintea noastrã. Þin minte foarte clar
mânã, aruncând sabia în podea. Lama ei nimeri chiar între imaginea, pentru cã duceam la nas o ceaºcã de ceai ºi în
douã scânduri ºi un mic lichid roºu ieºi la suprafaþã. Cred mintea mea aroma ei s-a completat cu imaginea iepurelui.
cã omorâse un ºoarece care umbla pe dedesubt. Animalul a miºcat din nãri – semãna cu un popândãu,
Erau prea multe animale, în afarã de oameni, acolo, în urechi mici, date pe spate – ºi a început sã roadã sandaua
zona muntelui Xu. Oamenii din jurul meu se împuþinaserã lui Chu Mu. El cãuta corelaþii mistice ; pe chip i se citea
simþitor o datã ce am pãrãsit Kuangul. La treizeci de mile dorinþa de a afla ce semnificã un iepure rozându-þi piciorul.
nord, fãcându-mi ochii roatã, vedeam cel mult câþiva Zâmbea în mod budist. Înþelegea, da, da, înþelegea legãtura
pãstori ºi o formaþie de MIG-uri pe cer. Se gãseau mãnãstiri tuturor lucrurilor, consumul, renaºterea. Mi s-a fãcut scârbã
destule în acele locuri ºi m-aº fi mulþumit sã iernez la ºi am aruncat ceaiul asupra sandalei. Era fierbinte. Sacul
Xuhe, de pildã, ignorând cu uºurinþã vibraþia aerului ºi de cãlãtorie îl aveam pregãtit alãturi, aºa cã n-am mai stat
sunetul exploziilor de manevrã ale bazei de MIG-uri. sã se dezmeticeascã John din durere ºi sã-mi arate pe
Oamenii – destul de rari. Dar prea multe animale ! Mult pielea mea cum a învãþat el Su Qi. Nu-mi plãcea ce
prea multe. La Xuhe aveau iepuri. Pãdurea se unduia în fãcusem, dar fãcusem un lucru drept. John nu va fi niciodatã
vânt ºi scuipa regulat câte un ghemotoc alb care o lua Chu Mu. ªi Xuhe are prea multe animale. Am decis sã urc
razna pe câmpuri, se strecura pe sub poartã, intra în pânã la Fang Da, unde într-adevãr n-am mai vãzut ciobani
pagodã, se oprea, mustãcea. I-am întrebat pe fraþi, aºa ºi avioane ºi iepuri, ci o grãmadã de mierle. Fluierau în
cum urma sã-l întreb ºi pe Gongku, mai încolo, dar despre cuiburile încropite în pagodã ºi lângã cascadã. Vremea se
alt subiect : nu vã deranjeazã ? Nu, mi-au rãspuns ei. Cele strica tot mai mult, un frig pãtrunzãtor cobora din munte în
Zece Mii de Lucruri. De atunci am cãpãtat o vie iritare câmpie, iar eu îi dublam tãria urcând pantã dupã pantã. Nu
împotriva indivizilor care nu au slãbiciuni. Mai precis, m-am gândit niciodatã cu plãcere cã încercam sã mã stabilesc
împotriva celor care pretind cã nu au. John Moonwalk, la înãlþime, ca ºi cum o oarecare magnificenþã împletea
supranumit Chu Mu, trãia la Xuhe de opt ani. κi lãsase o metafora urcuºului cu vãzduhul spiritual. Aceastã armonie
firmã de avocaturã în New York în plata unui alt Dumnezeu nu-mi plãcea. I-ar fi plãcut lui John Chu – Moonwalk, o
ºi venise cu râvnã în piemontul Xuhe sã se contopeascã datã cu descoperirea cine ºtie cãrui nou adevãr. Cât despre
cu iubirea eternã. Povestea lui era foarte frumoasã. Stãteam mierlele din Fang Do, fraþii li se închinau în mod special.
sprijiniþi de o stâncã în soarele temperat, cerebral ca ºi M-am lipsit de prostrãri în faþa unor ciocuri portocalii ; am
conceptul de Dao, discutând adevãruri. Eu beam ceai. urcat la o nouã mãnãstire, cãreia nu-i cunoºteam numele.
Chu Mu vãzuse, la mãnãstire, cã-mi place ceaiul ºi adusese Aici am iernat. Pe urmã n-am mai vrut sã plec, deºi caprele
un soi de ceainic ºi un pahar de porþelan albastru, atât de negre ºi vulturii începuserã sã mã sâcâie. L-am întâlnit pe
subþire încât lumina îl traversa. A vrut sã-mi facã figura cu maestrul Sakha ºi am vibrat din aurã. Aveam ºi eu slã-
budistul care împãrþea tuturor ceai în loc sã rãspundã la biciunile mele. Mi-a vorbit despre Samsara stârnind în
întrebarea „ce e nirvana ?“, deºi el unul avea gura slobodã. mine ecouri care au ignorat cu pace cunoºtinþele despre
Nu s-a supãrat cã nu i-a ieºit pilda ; o mulþime de novici funcþionarea encefalului, despre explicaþia ºtiinþificã a

92 93
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

tunelului negru cu luminiþã în capãt, despre celule. ªtiau – Kuang creºte, vorbi maestrul. Nu mai e aºa cum îl
sã facã un ceai teribil, pe lângã asta. Maestrul ne trezea pe ºtiam. Au apãrut multe lucruri noi.
toþi dimineaþa cu tumbele lui din curte ºi cu icnetele de – Ai învãþat graþia potârnichii, maestre ? Cu toþii aºteptãm
concentrare. Uneori putea sã rãmânã mai multe ore cu sã învãþãm noile exerciþii…
ochii la un perete. Cred cã mai avea puþin de tot pânã la – În douã sãptãmãni am învãþat ºi graþia potârnichii.
nirvana. Nu a fost greu. Am crezut cã mã voi reîntoarce înainte de
Toatã iarna am petrecut-o în meditaþii. Am slãbit mult sfârºitul lunii. Dar, v-am spus, Kuang a crescut, lucruri noi
ºi m-am antrenat în procedee de toate felurile. Am învãþat s-au petrecut în oraº. Pe maidanul Fu au fãcut o grãdinã
chiar sã gãtesc. Într-o zi mi-am luxat piciorul, rostogo- zoologicã. Cinci luni am stat acolo, minunându-mã de
lindu-mã de pe o pantã înclinatã. Am avut noroc cã nu graþia girafei. Nu mai vãzusem pânã atunci o girafã. Pe
mi-am rupt gâtul ; alãturi de mine am vãzut un chiþcan pe urmã peºtii. Atât de multe forme… ªtiaþi cã pisica de mare
care îl strivisem în cãdere. are supleþea unui covor scuturat foarte încet ? Papagalii
Dar acum se întâmplau prea multe lucruri. De peste tot seamãnã cu niºte bufniþe vesele. Fuga hienelor e subtilã,
veneau oameni ºi animale. Oamenii veneau în pelerinaj, aproape cã nu miºcã ºoldurile. Elefantul african e discret,
înfruntând o vreme capricioasã, ºi au adus cu ei mici dar nu înþeleg de ce are colþii atât de mari. Toate astea
gândaci care miºunau peste tot. Am descoperit în iarbã sute m-au tulburat.
de insecte. Avem ºi fluturi, o droaie – sã-þi faci insectar. Iezii De atunci, maestrul s-a închis în cãmãruþa lui ºi n-a
de caprã sãlbaticã behãie pe stânci când nu ºtiu pe unde s-o mai ieºit. Gongku a plecat, iar învãþãceii, rãmaºi fãrã nici
apuce. Dacã vãd o umbrã micã ºi subþire scanând versanþii, un pic de autoritate, au pervertit exerciþiile, transformându-le
ºtiu cã trece un vultur ºi-mi acopãr urechile, fiindcã o sã în cafturi grosolane. Apoi, toþi cei care aveau pe undeva
facã pi-uuuuuu dintr-o clipa într-alta. Mã amuzã sã dau familii au pãrãsit mãnãstirea. Au rãmas cei care nu aveau
peste o ºopârliþã în aºternutul meu, dar în acelaºi timp mã unde sã se ducã, ºi cât era ziulica de lungã nu fãceau
întristeazã. Sunt prea multe vietãþi, prea rãzleþite. altceva decât sã fumeze opiu pe prispã. În anii urmãtori,
oamenii n-au mai venit în pelerinaj, pentru cã s-a rãspândit
A venit ºi maestrul într-o bunã zi. Ningea apos, fulgii ideea cã la mãnãstirea noastrã nu se mai învaþã nimic.
se preschimbau în apã pe veºmintele noastre. I-am ieºit în
întâmpinare cu o inocenþã apoape copilãreascã. El era
abãtut. S-a aºezat la foc, obosit dupã cãlãtoria pe care o
fãcuse pe jos. Tãcea. Gongku s-a cam tras la faþã ºi i-a dat
târcoale pânã când o privire mustrãtoare l-a convins sã ia
loc. Ceilalþi se uniserã într-un corp comun care îl închidea
pe maestru într-un cerc, clipeau ºi gâfâiau agitaþi, uitând
cu totul de exerciþiile de respiraþie. În sfârºit, Sui a deschis
gura :
– Ne bucurãm cã te-ai întors cu bine, venerabile Sakha.
Spune-ne ce ai învãþat la Kuang.

94 95
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

e în opoziþie ºi ziarele de scandal nu se mai saturã de el.


Într-un fel, asta mã rãcoreºte.
Stau aºa în fiecare zi, într-o apatie pe care nu mi-o
poate alunga nimeni ºi nimic. Nu vreau sã mã întorc în
Buzãu, vreau doar sã treacã orele ºi sã mã culc.
Dar trebuie sã alung ceaþa mãtãsoasã care mã protejeazã
în timpul delãsãrii mele la catedrã pentru a rezolva unele
Cristina, Victor ºi Paulicã au plecat probleme de procedurã. Atunci oalele redevin copii cu
feþe urâte, îmbrãcaþi în pulovere roase la guler ºi mâneci,
dupã cretã ºi nu s-au mai întors care scot pe gurã aburi când rãsuflã ºi îºi îndeasã bine pe cap
cãciulile croºetate. M-am gândit de multe ori ce-aº face
dacã ar lua foc ºcoala ºi ar trebui sã intru în flãcãri ca sã-l
Nu-mi stãtea mintea la ecuaþiile de pe tablã, le dãdusem salvez pe vreunul, dar nu trebuie sã-mi fac griji în aceastã
doar ca sã rezolv integramele în liniºte. În fiecare vineri, privinþã, sobele nu funcþioneazã, gazul a fost tãiat din
nenorociþii se fac mai rãi ca fiarele în cuºcã ºi, chiar dacã toamnã, iar mobilierul primit din Belgia e din plastic ignifug.
nu aruncã bucãþi de hârtie sau gume peste bãnci, totuºi Problemele de conºtiinþã amorþesc în mintea mea, ba chiar
vacarmul glasurilor înãbuºite devine insuportabil, de parcã întreaga minte îmi amorþeºte, fiindc㠖 mi se pare mie sau
aº avea în faþã 30 de oale sub presiune sãltând ºi agi- e aievea ? – în ºcoala asta se petrec lucruri foarte ciudate.
tându-se pe foc. Nu mai au braþe ºi capete, trupurile li se
transformã în capace argintii ºi în recipiente de pe care Întâi am crezut cã e vorba de un chiul. Pe urmã ne-a
aburii ºi zeama curg fãrã oprire. Nu-i blamez, îi înþeleg, ºi frãmântatat pe toþi gândul sinuciderii, aºa cum s-a mai
eu am fost aºa odatã. Pe vremea mea obiºnuiam sã punem întâmplat anul trecut cu un bãiat din a opta B. Apoi ne-am
ace în scaunul capitonat al profesorului, dar asta e altã gândit la o rãpire, dar cine sã rãpeascã o sãrãntoacã ciungã
poveste. E bine totuºi cã se rezumã la glume inofensive. ºi doi pârliþi ? În final, am dat vina pe noi înºine, însã era
Încã se simte asupra lor influenþa beneficã a autoritãþii, limpede cã nu suntem vinovaþi (ne-am apãrat unul pe
deºi o datã cu vremea se vor înrãi. altul de parcã ne cunoºteam de o viaþã, a fost interesant).
E nevoie de încãrunþire în post ca sã-þi dai seama de Pânã la urmã am acordat interviuri unei reviste de para-
rãutatea ce colcãie în ei. Cel puþin cu atâta înþelepciune sã normal ºi, pe nesimþite, am lansat o legendã.
mã aleg de pe urma situaþiei mele mizerabile, unde
Bãlãceanu m-a aruncat cu scârb㠖 sunt sigur –, pentru cã Era ziua în care dãdusem ecuaþiile de gradul doi ºi îi
l-am picat pe fi-su la algebrã. Aveam o carierã frumoasã, lãsasem pe elevi sã ºuºoteascã ºi sã se înghionteascã între
dacã o pot numi aºa, la cel mai bun liceu teoretic din Buzãu, ei. Numai Cristina, din bâzâiala generalã, azvârlea în sus
ºi acum uite cã sunt în Mediaº la o ºcoalã de cartier. Ce era un braþ fãrã palmã, agitându-l cu aºa o disperare, cã l-am
sã fac ? Sã-l las pe Cristi cu inepþiile lui sã se califice la surprins în colþul ochilor ºi am ridicat instinctiv capul. Am
naþionalã ? Pentru ce ? Pentru prestigiul politic al lui taicã-su ? privit neîncrezãtor ciotul acela fluturând, amintindu-mi de
Existã totuºi un Dumnezeu, da, da, existã, acum Bãlãceanu ziua când o femeie cu cearcãne mari mi-a înmânat o

96 97
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

scutire unsuroasã, ºtergându-ºi lacrimile cu un ºal negru. – Pânã aici e bine. Du-te la cancelarie sã aduci niºte cretã.
Cristinuca ºi-a pierdut mâna dreaptã, a bâiguit ea printre Asta a fost tot. Cristina a plecat dupã cretã ºi nu s-a mai
lacrimi, a strivit-o un compresor, dar slavã Domnului, o sã întors.
se facã bine.
Deci am fost mirat când Cristina s-a ridicat îmbujoratã S-a iscat mare vâlvã chiar înainte de terminarea orelor.
în picioare ºi a spus repede, abia înghiþindu-ºi saliva, cã a Ceilalþi profesori se alarmaserã de dispariþia bruscã a fetiþei
terminat ecuaþiile ºi cã vrea sã le rezolve la tablã. Era o fãrã o mânã, cu atât mai mult cu cât portarul spunea cã
fatã destul de silitoare, puþin cam îngustã la minte, dar n-a vãzut-o ieºind din ºcoalã ºi nici elevul de serviciu,
foarte ambiþioasã. Am pus sub catalog integramele ºi care stãtea pe un scaun lângã sonerie, n-a vãzut-o dând
mi-am potrivit ochelarii pe nas. colþul pe culoar ºi apropiindu-se de cancelarie. Era ca ºi
– Aºa repede, Cristina ? cum Cristina fie o luase spre toaletã ºi ieºise pe geam,
– Aºa repede. sãrind de la o înãlþime de trei etaje, fie se vaporizase de
Nu-mi place când uitã sã spun㠄domnule profesor“. cum ieºise din clasã. M-au pus sã mã uit pe geamlâcul
Mã indispune. înalt din baia fetelor, care dãdea într-o râpã. În definitiv tu
– ªi ce doreºti ? eºti responsabil, mi-a ºoptit Petrescu ºi s-a pierdut în
– Sã trec la tablã ºi sã rezolv ecuaþiile. mulþimea ce se îngrãmãdise la uºa toaletei. Când m-am
– Treci.
sãltat pe pervazul murdar ºi am întins gâtul, am simþit cum
Clasa a amuþit o secundã, cât sã se lãmureascã ce se
mi se cascã în stomac o prãpastie fãrã fund, în care o sã
întâmplã ºi sã evalueze situaþia, apoi viermuiala a continuat.
cad de cum voi deschide ochii. Am strâns din fãlci cât am
Era clar cã nu mã puteam reîntoarce la mica mea activitate
putut de tare, bodogãnind un fel de rugãciune, ºi am fãcut
deconectantã, aºa cã am împins scaunul în spate, mi-am
ochii mari : imediat m-am prãbuºit pe podeaua umedã a
întins picioarele ºi am urmãrit-o pe Cristina târându-ºi ºol-
toaletei. Toþi s-au repezit la mine întrebându-mã isterizaþi
durile dolofane printre bãnci, cu caietul la piept, oprindu-se
ce-am vãzut, ce-am vãzut, era Cristina, se aruncase, a
în faþa tablei ºi oftând din greu. Foile caietului atârnau în
jurul cotorului, ºi trebuia sã-l þinã pe antebraþul olog ca sã murit, ce era ? Vãzusem un schelet de porumbel pe terasa
poatã transcrie tot ce notase acolo. A împreunat degetele dintre etaje, la un metru de nasul meu, o imagine care
mâinii stângi ºi a prins între ele creta. Semnele scrijelite sã-þi îngheþe sângele în vine, nu alta, un cioc deschis,
aproape cã se confundau cu dârele alburii rãmase de la ascuþit ºi încremenit de care se lipiserã bucãþi tremurãtoare
ºtergerea tablei. de puf, apoi oasele aripii rãsfirate elegant, delicat ºi totuºi
– Nu se prea vede, am spus eu cu jumãtate de gurã. convulsiv... Cristina nu s-a aruncat, am spus. Nu e nimic
Ea nu mã bãga în seamã. Continua sã scrie, sã pufãie ºi jos, numai tufe pitice ºi un porumbel mort pe terasã.
sã se chinuie ºi mã gândesc cã în nesimþirea mea aº fi putut Directorul a rãsuflat atât de zgomotos, cã parcã a eliberat
s-o ajut þinându-i caietul, dar am lãsat-o sã se opinteascã ºi sã din pieptul sãu toate temerile noastre. Slavã Domnului, a
macine cretã tot mai mult, pânã când a umplut toatã tabla ºi spus, o fi chiulit ºi portarul n-a bãgat de seamã. Uite ce ne
a rãmas în mânã doar cu un praf alb. Încã nu ajunsese la agitãm pentru o fatã care chiuleºte, zãu aºa. Toatã lumea sã
jumãtatea rezolvãrii ºi, cum pãrea nerãbdãtoare sã continue, se întoarcã la ore. Dar portarul, prezent în uºa toaletei, a
am spus : negat categoric cã a trecut cineva pe lângã el între orele

98 99
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

14 ºi 15 ºi a spus cã poate sã bage mâna în foc, nu a fost pe – Tu n-auzi ce-þi spun ? Copilul nu mai e ! Noi suntem
culoar absolut nimeni. Iar elevul de serviciu îi întãrea spusele. responsabili pentru ea, noi o s-o încurcãm ! Pânã nu apare,
Dacã fata nu apãrea, trebuia sã mã aºtept la câteva zile eu risc un infarct în fiecare clipã...
chinuitoare. Dimineaþa m-am trezit la uºã cu mama Cristinei, – Asta ca sã nu mai pomenim...
care purta acelaºi ºal ca în urmã cu doi ani, împun- – Da, a spus potolit. Sã nu mai pomenim. E nasol,
gându-mã în piept cu degetele ºi repetând obsedant Unde-i înþelegi ? Nu mã mai supãra ºi tu. Acum du-te sã vorbeºti
Cristina, Unde-i Cristina. M-am enervat, deºi ºtiam cã va cu poliþia.
trebui sã mai suport multe pânã la clarificarea situaþiei. Nu – Ce poliþie ?
mã interesa câtuºi de puþin unde fugise dolofana, cu cine – Te aºteaptã în cancelarie. Vezi cã Elvira a lãsat niºte
se întâlnise sau dacã fusese într-adevãr rãpitã. Eu nu cafea în anticamerã, pe o tavã. Sã le-o duci.
aveam nici o vinã. Dacã nu poþi nici mãcar sã-þi trimiþi Am deschis gura sã protestez, dar directorul ºi-a lãsat
elevul dupã cretã, gândeam în vreme ce o dãdeam pe capul într-o parte ºi m-a privit cumva distrat, ducând o
istericã la o parte din drum, nu mai poþi face nimic în þara mânã la piept. N-am mai adãugat nimic, am ieºit ºi am luat
asta, unde o sã se ajungã ? ºi cafeluþele Elvirei.
La ºcoalã, primul om pe care l-am vãzut a fost directorul. Din convorbirea cu poliþia a reieºit cã exista într-adevãr
Mã aºtepta la intrarea profesorilor, nerãbdãtor ºi pufãind o un pedofil periculos în libertate, cã evadase din arest ºi cã
þigarã. L-am urmat în birou. Avea un ficus uriaº în dreptul ultima oarã fusese vãzut lângã o ºcoalã din Târnãveni.
geamului cu jaluzele, aºa cã în încãpere erau numai sãgeþi Dar nu i-am putut ajuta cu nimic, decât cu niºte priviri
de luminã. Soarele rãsãrise, luminând rece. Directorul se sincere ºi cu niºte rãspunsuri scurte.
juca cu un pix ce avea la un capãt o sferã de plastic cu o
gurã zâmbãreaþã. Nici dupã trei luni nu am avut vreo veste. O tot vedeam
– Eu ºi cu tine, mi-a spus, suntem cei mai afectaþi de pe Cristina la televizor, într-o fotografie veche, iar vocea
toatã tãrãºenia. Circulã zvonuri cã existã în oraº un pedofil crainicei anunþa cã la data dispariþiei purta pantofi negri,
care opereazã în apropierea ºcolilor. pantaloni maro ºi o hainã de blugi. Nu era exact : pantalonii
– De ce sã fim afectaþi ? Eu am trimis-o doar dupã cretã. erau maro, pantofii negri, cât despre hainã, nu mai þin
Cine sã urce pânã la etajul trei fãrã sã fie vãzut ? Avem minte, dar sigur nu era de blugi. Începusem sã fiu ceva
portar, avem mãrturia elevului de serviciu... mai serios, intram în clasã cu cerul gurii uscat de emoþie
– Asta nu-i relevant, domnule ! Copilul a dispãrut din ºi priveam pe furiº spre banca goalã a Cristinei, înainte sã
ºcoalã, din ºcoala mea, mai exact din ºcoala mea ºi din deschid catalogul ºi sã fac prezenþa sãrind peste numele ei.
clasa ta. Nu e destul de limpede ? Trebuie sã ne gândim – Victor, du-te dupã cretã, sã vã dau tema, m-am pomenit
cum sã procedãm în continuare. odatã spunând. Ale dracului integrame, nu mã pot dezbãra
– Nu vãd de ce atâtea probleme... am spus, deºi înþele- de ele. Odatã ce mã prind în mrejele lor mã zãpãcesc. Atât
geam perfect situaþia. mi-a trebuit, sã mã aud rostind cuvintele astea când încã
Directorul a bãtut de douã ori cu pumnul în masã ºi nu rezolvasem „Disparitate !“, o definiþie din patru. Victor
obrazul i s-a congestionat. Deasupra buzei superioare s-a uitat la mine cam ciudat, eu am scãpat revista pe jos.
aluniþa parcã i se mãrise. Ce mi-o fi venit ? Am câteodatã un fel de pasiune rãmasã

100 101
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

din ºcoala generalã, de când citeam romanele lui Jules anormalul redevine normal, reacþia naturalã e sã te bucuri.
Verne ºi mã entuziasmam la listele fãcute pentru plecarea Oho, bere, vin, þuicã, fripturã, sãnãtate, domnule director,
în expediþii : 800 kg fãinã, 71 de pâini, 200 m de funie, 20 sãnãtate. Masa era încãrcatã cu toate bunãtãþile din lume
m2 de pânzã, 100 kg praf de puºcã, 2354 de gloanþe. Iar ºi mã aºtepta, iar eu n-am pierdut ocazia, m-am aºezat, am
dacã mã uit la tablã ºi vãd cã nu e cretã, ceva din bucuria bãut ºi am mâncat. Mã pierdeam printre sticlele acelea
de odinioarã a planificãrii pune iar stãpânire pe mine. O pline, dincolo de care hohotea directorul, mare, gras,
tablã trebuie sã aibã o cretã într-un colþ ºi un burete moale ºi generos, personificarea însãºi a belºugului. Chiar
oarecum umezit în celãlalt. Timp de trei luni de la dispariþia pot sã zic cã nu m-am întreþinut cu el, ci cu sticlele ºi cu
Cristinei, eu am adus cretã ºi am ºters conºtiincios tabla, piureul ºi cu friptura, el era ca un chelner, se asigura cã
spre hazul elevilor. Dar m-am scãpat. Nu e vina mea, totul e în regulã. Nu mai þin minte când m-am ridicat de
m-am scãpat pur ºi simplu, se mai întâmplã. Victor s-a la masã, nu mai þin minte când am plecat. M-am trezit sub
ridicat morocãnos în picioare. Era îmbrãcat cu o salopetã avizierul blocului meu, pe la patru dimineaþa. Noroc cã
murdarã de ulei de motor ºi avea pe cap o ºapcã verde cu nu pot dormi bine de la bãuturã. M-am târât în apartament,
NIKE. Avea bocanci negri ºi un pulover albastru. A pufnit ºi bine am fãcut cã uitasem uºa descuiatã, pentru cã
spre mine ºi mi s-a pãrut cã mormãie o înjurãturã. pierdusem cheile. Le-am regãsit a doua zi, pe alee.
– ªi udã ºi buretele, am adãugat destul de enervat.
Ruºine sã-mi fie, îmi ziceam, ruºine. Oare nu învãþasem Asta îmi dãdea forþe noi. Veneam la ºcoalã cu trei
nimic din lecþia Cristinei ? Aºa sunt oamenii, nu învaþã reviste de integrame ºi rezolvam, în medie, cam opt
nimic din propriile lor greºeli, dar dacã admitem cã eu nu careuri pe orã. La sfârºitul zilei, le aruncam la gunoi ºi
am greºit cu nimic, atunci nu am ce sã învãþ, ºi deci cumpãram altele. Fiindcã timp de o sãptãmânã, nu ºtiu de
trimiterea lui Victor e o activitate cu totul îndreptãþitã. În ce, cretã a existat din belºug ºi buretele era rãcoros ºi
plus, l-au prins pe pedofil sãptãmâna trecutã la Feldioara, umed, n-am mai cerut nimãnui nimic, ºi nici eu nu am
lângã Cernavodã, ºi, chiar dacã nu l-ar fi prins, Victor era mai fãcut ture pânã la cutia albastrã din cancelarie. Aºa cã
oricum un haldãu, mult mai înalt decât mine. tot pe Victor l-am trimis odatã, în vreme ce ºtergeam tabla
Asta a fost tot. Victor s-a dus sã ude buretele ºi sã ºi voiam sã le dau o lucrare, dupã cretã.
aducã niºte cretã ºi s-a întors dupã trei minute. În noaptea Asta a fost tot. Victor a plecat dupã cretã ºi nu s-a mai
aceea am dormit foarte bine. întors.

Tot n-o gãsiserã pe Cristina, dar nici nu mã mai gândeam Totul s-a prãbuºit. Au venit peste noi ca vulturii, ne-au
la ea. De bucurie cã fuseserãm lãsaþi în pace de reporteri, certat cã de ce n-am luat un gardian dupã incidentul
de poliþie ºi de telefoanele mamei, directorul m-a chemat inexplicabil dinainte – dar noi luasem –, de ce nu am
la terasa hotelului President ºi a fãcut cinste. E puþin cam montat camere video în instituþie – de unde bani, când
sinistru sã sãrbãtoreºti ignorarea unei dispariþii, mi-am zis încã nu rezolvasem problema ºobolanilor de la cantin㠖,
eu, dar nimeni nu ºtie prin ce-am trecut atâtea sãptãmâni de ce, de ce, de ce. Directorul a fãcut un preinfarct ºi a
ºi sunt suficient de discret încât sã nu intru în detalii. Pe cãzut lat chiar în faþa mea, arãtându-mã cu degetul : o sã
urmã, când þi se ridicã o piatrã de pe inimã, ºi când te trag dupã mine, îþi promit... Dupã ce l-au luat la spital

102 103
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ºi l-au þinut sub observaþie câteva zile, a revenit spãºit ºi O lun㠖 nimic. Ba îl trimiteam pe Vasile, ba pe Iolanda,
iar m-a chemat în birou. De ce nu s-a întâmplat ceva ba pe Ioncsi, îi trimiteam sã ude buretele ºi sã aducã cretã
asemãnãtor în timpul celorlalte ore, sub supravegherea ºi nu se întâmpla nimic. Le spuneam sã aducã întâi cretã,
celorlalþi profesori ? El mã respectã, dar începe sã intre la pe urmã, dacã tot erau acolo, sã ude buretele ºi sã se
idei. Eu cum m-aº fi simþit în locul lui ? Ieri searã au venit întoarcã. Folclorul copiilor începuse deja sã lucreze, se
la spital mama Cristinei ºi pãrinþii lui Victor. Ce tãrãboi au înfiorau când ieºeau pe uºã, iar clasa nu mai chicotea în
fãcut... Au adus ºi televiziunea. Situaþia asta nu numai cã ore. Pe mine mã priveau ca pe un cãpcãun. Se apropia
trebuie sã înceteze, dar ºi sã se limpezeascã. I-am spus cã vacanþa, încã nu se întâmplase nimic concret. Doar o datã
aºa gândeam ºi eu. Sã tac, a spus. Sã nu mai scot nici un alunecase Paulicã ºi intrase în clasã masându-ºi cotul.
cuvânt. Iatã planul lui : Presa a venit enervatã, ºi-a luat catrafusele camuflate
……… pe la colþuri ºi s-a dus. Doar un ziar de paranormal ºi-a
Am fost de acord cã era un plan bun, am chemat presa trimis reporterul sã-mi ia un interviu, pe care l-am acordat
ºi le-am spus ce aveam de gând. Nu au încuviinþat la fiindcã îmi promisese trei sute de mii, bani pe care nu
început, pentru cã nu vedeau în aceste dispariþii ceva i-am vãzut nici pânã în ziua de azi.
inexplicabil. Nu cunoaºteþi ºcoala noastrã, atunci. Copiii
ãºtia nu aveau pe unde sã disparã, mai ales Victor, cãci în Ei bine, într-o noapte când bãusem un bitter ºi mã
cazul lui postasem gardieni în dreptul fiecãrei ieºiri ºi nu durea stomacul, mi-am dat seama care era poanta. Îi
dãdeam voie nimãnui sã intre ºi sã iasã în timpul orelor. trimisesem dupã cretã, e adevãrat, dar apoi îi pusesem sã
În afarã de cazul cã unul din gardieni minte – ceea ce e ude ºi buretele. Nu trebuia sã-i mai pun sã ude buretele.
absurd, pentru cã investigaþiile noastre, cât ºi ale poliþiei A doua zi mi-am verificat ipoteza cu succes.
au epuizat de mult aceastã variant㠖 vom conchide cu Asta a fost tot. Paulicã s-a dus dupã cretã ºi nu s-a mai
necesitate cã la mijloc e ceva necurat. Când au auzit de întors.
necurat le-au sclipit ochii. Fãcusem bine sã chem ºi redac-
torul unui cunoscut sãptãmânal de scandal. Aveþi un plan ?
Avem un plan. Vom închiria cu ajutorul financiar al dumnea-
voastrã camere de luat vederi, le vom monta în secret,
vom fi în legãturã permanentã cu poliþia ºi vom trimite
regulat copii dupã cretã. Trebuie sã se întâmple ceva.
A fost cam greu sã-i convingem. I-a deranjat faptul cã
foloseam elevi ca momealã. Dar ce se poate întâmpla,
ziceam, pe culoar ? Copiii aceºtia fug pe undeva, iar noi
vom descoperi pe unde.
Strângeri de mâini, activitate febrilã în timpul nopþii.
Dimineaþa totul arãta ca mai înainte, doar eu ºi directorul
ne-am fãcut cu ochiul.

104 105
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

deprinºi cu reuniunile mondene ºi nici unul din noi nu


lãsa conversaþia sã moarã. Ploaia încetase ºi cerul se
însenina, dar era o luminã muribundã, fiindcã se apropia
noaptea. Grupul din care fãceam parte discuta despre efec-
tele nocive ale radiaþiei radar. Tiffenburg îi explica lui Friepke
un articol pe care-l citise într-o revistã de specialitate.
– Cancer la piele ºi la oase, tulburãri ale vederii, greþuri,
U-BOOT KM 103 migrene violente… Sunt verificate ºtiinþific.
Friepke fuma ºi mustaþa îi filtra fumul. Privea în jos, la
dalele de piatrã ale potecii, evitând sã pãºeascã în zonele
de îmbinare, unde ploaia rãscolise noroiul.
Se pare cã submarinul KM 103 a eºuat pe 17 octombrie – Vã speriaþi de tehnologia modernã, domnule baron,
1944 la est de Canare, nu departe de mica insulã Mallina. surâse. Pânã sã ne îngroape radarul ne îngroapã rãzboiul.
Într-o bunã zi, mã voi scufunda ºi voi fi sigur. ªi ploile astea… Nu-i aºa, Adler ?
L-am cunoscut personal pe cãpitanul acestuia, Ludwig Cãpitanul Adler þinea mâinile la spate.
Adler. Ne-am întâlnit cu zece ani înainte de începerea – Cu tot respectul, domnule baron, efectul radarelor
rãzboiului, acasã la Mintzi. Fuseserãm invitaþi la cinã. Soþia nu reprezintã o prioritate pe termen scurt.
mea se îmbrãcase cu o rochie decoltatã ºi renunþase la Tiffenburg nu rãspunse. Era contrariat. Întinse o mânã
penele de struþ cu care îºi împodobea hainele sau pãlãriile,
în faþã ºi arãtã ceva care ne înfiorã.
optând pentru niºte mãrgele argintii ce scoteau un sunet
– Priviþi acolo !
foarte plãcut. Ploua. Þin minte cã am ajuns cu o oarecare
În capãtul aleii vãzurãm o piatrã cu margini rotunjite,
întârziere, iar Mintzi nu ne-a mai adresat nici un „heil“ cu
încadratã de o tufã uriaºã. Tufa ne era binecunoscutã.
mâna ridicatã, cum obiºnuia. Ne-a salutat cu afectare în
Creºtea acolo de ani de zile ºi nimãnui nu i-ar fi trecut
francezã, amestecându-se imediat printre invitaþi. Voia sã
prin cap cã are vreo semnificaþie. Piatra, în schimb, era o
treacã drept supãratã ºi în asemenea cazuri trebuia sã o
noutate. Probabil mica furtunã de adineaori rupsese una
laºi sã-ºi savureze victoria. De altfel, dupã primul pahar
de Beaujolais, vorbea ºi râdea cu noi la fel de natural ca din tulpini, dezvelind astfel miezul, ca ºi cum ar fi înlãturat
întotdeauna. o coajã. Un text sãpat, scris în caractere runice, ura „noroc
Datoritã ei l-am cunoscut atunci pe baronul Tiffenburg, viteazului Thull, cãci Graalul strãluceºte în vârful mun-
pe generalul Markus Friepke ºi pe cãpitanul Adler. Tot telui“, dupã traducerea lui Adler. Imediat, ceilalþi oaspeþi
prin mijlocirea ei am avut deosebita plãcere de a o cunoaºte se înghesuirã sã vadã minunea. Mintzi nu-ºi ascundea
pe domniºoara Kreuz, cu care, la scurtã vreme dupã aceea, bucuria, alerga de colo-colo ºi scotocea pânã ºi prin
am înºelat-o pe Kristine, soþia mea. A fost vorba de o rondurile de flori, ca sã fie sigurã cã nu sunt ºi altele. Citi
aventurã de douã nopþi, dar asta nu are nici o importanþã. de mai multe ori textul ºi, ajutatã de vinul bãut în timpul
A fost o cinã reuºitã, bogatã ºi lungã. mesei, ne declarã patetic cã runa e un mesaj pentru
Dupã ce am mâncat, ne-am ridicat de pe scaune ºi am Germania. Graalul e destinul sfânt al acestui popor, iar
ieºit sã admirãm grãdina. Eram vreo douãzeci de oameni Thull e însuºi Führerul.

106 107
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Cine ar fi crezut cã într-o biatã frunzã sãlãºluieºte din nou sã plouã, dar nu m-a vãzut. Mã aºezasem bine în
atâta istorie ? Iatã mistere la care trebuie sã reflectãm, spatele unor ficuºi ºi nu voiam sã-mi pierd avantajul. Am
încheie ridicând braþele ºi ochii cãtre cer. Mânecile largi încurajat-o pe doamna Pärchen sã vorbeascã, sã-i dea
ale rochiei îi alunecarã pe umeri. înainte cu isprãvile lui Hans, ce-a cucerit, ce mãnâncã, ce
– Bravo ! strigã cineva ºi izbucnirã aplauzele. mizerii îndurã. În acest timp, îi observam pe amândoi.
Dupã ce runa fu privitã, mirositã ºi pipãitã, generalul Gelozia îmi dãdea târcoale, mai ales cã soþia mea îºi
Friepke promise sã trimitã un arheolog profesionist pentru întinsese mult bãrbia în faþã, în vreme ce Adler se retrãsese
studii detaliate. Apoi grupul se desfãcu în micile grupuri uºor. A urmat (trebuia sã mã aºtept la ceva în genul ãsta)
obiºnuite. Soþia mea Kristine pãrea sã fie foarte mândrã jucatul cu mãrgelele argintii deasupra decolteului. Kristine,
de Adler, traducãtorul vechiului mesaj. aparent cu inocenþã, cu un gest pe care i-l cunoºteam
Ce ne-am fi fãcut azi fãrã dumneata ? spunea. bine, a început sã frãmânte mãtãniile, scoþând sunetul
Era toatã numai un zâmbet ºi m-am gândit cã aºa era acela plãcut care te fãcea, nu ºtiu de ce, sã înghiþi în sec.
firesc. Toatã lumea îi rãsfãþa pe Mintzi ºi pe cãpitan, seara Cãpitanul n-a rãmas indiferent ºi, cu un gest teribil de
aceasta constituind un eveniment plãcut pentru noi toþi. enervant, s-a interesat de materialul mãrgelelor pipãindu-le.
Generalul avea sã raporteze mai sus ºi Mintzi va apãrea Mâna lui era la câþiva centimetri de a ei. N-am mai vrut sã
drept o bunã germanã. Raportul va face ºi din general un vãd restul. M-am întors cu faþa cãtre doamna Pärchen.
bun german. Iar calitatea ulterioarã de buni germani ni se – Ce ziceþi, domnule, cade Harkovul ?
va aplica ºi nouã, invitaþilor, pentru cã, în definitiv, eram N-am avut niciodatã dovezi tangibile cã soþia mea mã
prietenii unei bune germane. înºealã. Totuºi nu mã consider un om gelos sau paranoic.
Mai târziu, m-am întrebat dacã nu cumva Mintzi plantase Dacã aº fi aflat dintr-o sursã sigurã cã-mi pune coarne,
runa cu bunã ºtiinþã, înainte de sosirea noastrã. Tot ce se probabil aº fi iertat-o.
poate. Oricum, e un lucru pe care nu l-am aflat niciodatã. În urmãtoarele sãptãmâni mi-a fost dat sã înregistrez
Doamna Pärchen mi-a vorbit toatã seara despre fiul ei simptome tipice : Kristine nu-mi mai permitea sã-i vãd
care era ofiþer în misiune la Harkov. Încercând sã nu fiu scrisorile, spunând cã nu e frumos, cã ea niciodatã nu
nepoliticos, m-am poziþionat lateral faþã de ea, spriji- mi-a deschis vreo scrisoare ºi tot tacâmul. Culegeam infor-
nindu-mi coatele de bar. Voiam sã o privesc din când în maþii cu privire la revenirea lui KM 103 (submarinul lui
când pe Kristine flirtând cu Adler. Mã gândeam la numãrul Adler) prin informatori particulari ºi nu puteam sã nu mã
bãrbaþilor însuraþi care trec prin asemenea mici probleme. minunez de coincidenþa prin care Kristine pleca tocmai
Între o gurã de vin ºi o încuviinþare pentru doamna atunci la o prietenã ce n-avea telefon, dar care, desigur,
Pärchen, prin creier mi se derulau fel de fel de scenarii, primise instrucþiuni : „soþia dumneavoastrã a fost aici, a
tot atât de plauzibile ca ºi descoperirea unei pietre antice plecat ºi a spus cã mai face o vizitã doamnei Gunnewildt…
în propria curte. Adler era cãpitan de submarin ºi, amuzat, sau Mäusen… nu ºtiu exact…“. Toate aceste ieºiri în oraº
mi-am zis cã tendinþa de a-ºi apropia atât de mult capul într-o perioadã de bombardamente intense mã înfuriau.
de cel al Kristinei e un reflex al locuirii unui spaþiu îngust. Rãspunsul Kristinei era categoric :
Kristine m-a cãutat cu privirea de câteva ori, ºi-a fãcut – Am ieºit singurã de trei ori în douã luni. ªtiu cã e
ochii roatã prin salonul unde ne-am refugiat când a început rãzboi, dar sã nu exagerãm.

108 109
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Tot de trei ori acostase în port ºi KM 103, pentru Comandantul vasului era amiralul Friepke. Am stabilit
reparaþii ºi reîncãrcare. o întâlnire.
ªi-a adus aminte de mine ºi de seara aceea. Inscripþia
* runicã îl propulsase în grad ºi în prestigiu, fiind implicat
Într-o searã, ca de obicei, am auzit amândoi alarma într-un numãr impresionant de operaþiuni navale. M-a
sunând. Eu lucram la birou, calculând niºte dobânzi. primit într-un birou ordonat, cu scaune uriaºe, tapiþate.
Kristine ridica tava cu ceºtile goale de ceai, vrând sã i-o Mi-a oferit o þigarã. Am luat-o, dar n-am aprins-o.
înmâneze servitoarei. κi flexase picioarele ºi se aplecase Friepke s-a aºezat ºi mi-a indicat harta de pe perete.
puþin în faþã. Sunetul tânguitor al sirenei a izbucnit ºi a – Ne restrângem, domnule. Uite, „Franzisk“ avea o rutã
paralizat-o în aceastã poziþie. M-am ridicat fãrã grabã, ce atingea Madagascarul. Acum, Atlanticul e înþesat. Ce sã
ºtiind cã avioanele urmau sã vinã abia în cinci minute, iar mai zic de… Friepke pufãi din þigara pe care ºi-o aprindea...
pânã la pivniþã fãceam un singur minut. Servitoarea a Oceanul Indian, situaþia e urâtã de tot – ºi filtrã iar fumul
trecut indiferentã pe lângã mine ºi a coborât scãrile, cu prin mustaþ㠖 însã, dupã cum vezi pe hartã, problema e
tava în mâini. Kristine nu se miºca. Degetele încordate îi de combustibil ºi de…
strângeau o tavã nevãzutã. Se uita în gol ºi nu pãrea cã mã În timp ce-l priveam depunând chibritul în scrumierã,
aude. Buzele îi murmurau un nume. vorbele lui slãbeau din ce în ce mai mult în auzul meu.
Am apucat-o de mânã, poate mai violent decât aº fi vrut. Pânã ºi scuza cu care venisem sã-l vãd – cã pot sã procur
– Tu eºti surdã, Kristine, n-auzi ? Miºcã-te ! armatei niºte bumbac la un preþ convenabil – începea sã-ºi
A tresãrit cu groazã ºi s-a precipitat în adãpost. Câteva piardã din importanþã. Pe harta din spatele lui gãseam infor-
înjurãturi ºi blesteme au rãmas sã se dizolve în urma ei. maþii pentru care englezii ar fi plãtit bani grei. Doar o frac-
Am înaintat morocãnos. În semiobscuritatea din pivniþã, þiune din traseele însemnate acolo, ºi aº fi devenit cetãþean
încercarea de a o strânge în braþe nu mi-a izbutit. A de onoare în Marea Britanie, s-ar fi scris biografii de spion,
preferat sã se scuze, e foarte nervoasã, teama, rãzboiul, poate cã s-ar fi turnat ºi un film. Dar, din toatã reþeaua
rãzboiul nu se mai terminã, of. aceea, mã interesau doar douã litere ºi trei cifre : KM 103.
În acea searã, o bombã a explodat în stradã ºi ne-a Era chiar ciudat cu câtã nonºalanþã îºi expunea Friepke
spart toate geamurile. planurile oricãrui nou venit. Personal, îl consideram un
ins fatalist ºi periculos. Dacã aº fi avut putere de decizie,
* l-aº fi destituit imediat.
În cele din urmã am perfectat afacerea cu bumbac ºi
În cele din urmã am contactat serviciile de informaþii ne-am despãrþit. Nu-mi venea sã cred. Eram gata-gata
engleze. Le-am promis sprijin în mãsura în care eram capabil sã-mi închipui cã el fusese cel care mã atrãsese în cursã ºi
sã-l acord. Deþineam informaþii interesante ºi, dupã o pe- cã toate informaþiile de pe hartã sunt false. Însã, la douã
rioadã în care m-au supus la diverse hãrþuieli ºi probe de sãptãmâni dupã discuþia noastrã, Friepke a fost gãsit îm-
testare a loialitãþii pe care nu are rost sã le discut aici, mi-au puºcat. Nu m-au interesat motivele, deºi cred cã îl bãnuiau
dat prima misiune : sã raportez plecarea unui distrugãtor de trãdare. Eu transmisesem deja ruta submarinului, ignorând
german ºi, dacã reuºeam, destinaþia lui. cererea aliaþilor cu privire la cruciºãtor.

110 111
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Cât despre Tiffenburg, nu ºtiu ce-am avut cu el. Nu mã


* deranjase nicodatã cu nimic. Era un om gras ºi jovial, ca
mulþi cunoscuþi de-ai mei. Murise în urmã cu trei luni.
Kristine a murit de cancer osos în februarie 1973. Vrând sã aprindã focul, s-a aplecat prea mult ºi masca de
Dispariþia ei m-a fãcut sã respir uºurat. Nu ne mai iubeam oxigen din care respira i s-a desprins. Cazul a fãcut vâlvã
de foarte multã vreme. Atât eu, cât ºi ea ne transformaserãm ºi m-a scutit de investigaþii.
în doi bãtrâni rãutãcioºi care îºi cãutau unul altuia nod în Încet-încet, s-au dus cu toþii, pânã ºi doamna Pärchen.
papurã pentru fiecare secundã de trai în comun. Nu mai
Dupã ce s-a terminat ºi cu Tiffenburg, am început sã am
aveam alte rude sau prieteni cu care sã ne alinãm singurã-
unele îndoieli. Eram oare singurul rãmas ? Despre toþi
tatea. Copii, nici vorbã, Kristine era stearpã. Aºa cã ne
deþineam date sigure în privinþa morþii, dar nu ºi despre
mulþumeam sã îndeplinim un mic tipar zilnic cunoscut
Adler. Am citit rapoarte. U Boot-ul KM 103 a fost lovit de
îndeobºte tuturor bãtrânilor ; aceleaºi gesturi, aceleaºi
torpilorul englez „Dorset“ pe 17 octombrie 1944 lângã
vorbe, aceleaºi secrete. Ca un element de déjà-vu, Kristine
Mallina, o insulã pustie din apropierea Arhipelagului Canare.
pãrãsea uneori apartamentul pentru douã ore ºi pleca fãrã
Din cauza ceþii, „Dorset“ nu a fost sigur cã proiectilele
sã-mi spunã unde. Ne mutasem mai aproape de þãrm,
într-un bloc cu mulþi locatari bãtrâni, majoritatea nostalgici ºi-au atins þinta. Submarinul nu a mai fost vãzut de atunci.
dupã gloria de altãdatã. I-am verificat pe toþi personal. Cu toate evidenþele, vestea nu-mi dãdea pace. Pe toþi
Nici unul nu era Adler. Am luat în calcul ºi posibilitatea de ceilalþi îi vãzusem în mormânt. Nu puteam sã-mi sfârºesc
a-ºi fi schimbat identitatea. Aºa cum mã aºteptam, Kristine zilele fãrã convingerea netã a morþii unui rival. Voiam sã-i
se ducea pe falezã ºi-ºi petrecea zeci de minute în contem- vãd vasul ºi resturile echipajului, craniile cu mandibule
plarea valurilor. De multe ori am urmãrit-o. În acele desprinse, farfuriile cu inscripþia KM. Fabulam plimbându-mã
momente, când o priveam de pe o bancã îndepãrtatã, ca o fantomã deasupra punþilor rupte ºi albastre, care
aparent frunzãrind un ziar, mã copleºea sentimentul din deveniserã vizuini de peºti, atingând timona umflatã de
seara aceea de la Mintzi. Mã simþeam din nou tânãr, furios, ruginã ºi în final intrând în cabina cãpitanului, unde
dar nu puteam sã stabilesc dacã era bine sã mã las copleºit scheletul sãu ºi filele jurnalului de bord încã mai pluteau
de o asemenea stare. Poate cã ar fi trebuit s-o iert. În haotic, fãrã a-ºi gãsi vreodatã liniºtea.
fond, ºi eu mã cuibãrisem din rãzbunare la domniºoara M-am hotãrât sã mã antrenez pentru scufundãri. Aveam
Kreuz. Însã freamãtul acela dinãuntru mã înviora ºi mã nouãzeci ºi doi de ani ºi mã bucuram totuºi de o condiþie
devora, era o plãcere care rãscumpãra toatã viaþa mea fizicã foarte bunã. Mama, Dumnezeu s-o ierte, a trãit o
plicticoasã. Îmi doream, mai mult ca orice, sã ºterg cu sutã patru ani. Tata, o sutã doi. Amândoi au fost oameni
buretele cea mai micã amintire a invitaþilor din seara de la solizi. Eu nu pot spune cã le semãn ca aspect exterior, dar
Mintzi. Pânda morþii lor a devenit astfel o pasiune. le-am moºtenit vitalitatea.
Cercetãrile m-au fãcut sã descopãr cu bucurie cã Mintzi Aºa am devenit curiozitatea ºcolii de scafandri „Water-
era de cincisprezece ani îngropatã la Heidelberg. Domniºoara heaven“ din oraºul meu. ªcoala era condusã de un american,
Kreuz, decedatã sub numele de Lotte Levy-Grünberg, avea Cyril Hopkins, fost deþinãtor al recordului de scufundare
pe mormântul din Australia o mulþime de lalele roºii. Am liberã. Atât de insistent a fost cu întrebãrile lui copilãreºti
gãsit o pozã pe arhivele Internet. (de ce la vârsta asta ?, ce v-a determinat ?, vreþi sã vã

112 113
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

sinucideþi cumva ? etc.), încât a trebuit sã-i mãrturisesc cã mã pierdeam complet. Cyril a întãrit vorbele mele ºi aºa
vreau sã vãd rãmãºiþele unui submarin în Canare. Auzise am reuºit sã-l convingem pe Dietmar.
de posibilul naufragiu al unuia la Mallina. Spunea cã nu Mi-am pus la bãtaie toate economiile, care ajungeau la
s-au fãcut cercetãri riguroase în zonã. jumãtate din fondurile arheologului. Cyril, cel mai fidel
– Un prieten de-al meu e arheolog marin. Vã poate discipol al meu, i-a convins pe mulþi din „Waterheaven“ sã
ajuta. Dar de ce þineþi neapãrat sã vedeþi vasul ? contribuie cu bani pentru un cantonament în Canare. Nici
Am tãcut o clipã, calculând toate posibilitãþile. Dacã el, nici Dietmar nu le-au suflat un cuvânt despre aºa-zisa
era dezamãgit, Cyril putea sã refuze primirea mea în comoarã. Problema rãmânea strict confidenþialã. Am semnat
ºcoalã, motivând cã nu-ºi asumã responsabilitatea pentru un act prin care ne împãrþeam pe din trei câºtigul rezultat
un scafandru aºa bãtrân. Pe de altã parte, pãrea destul de în urma explorãrii. Urma sã ascundem prada de ceilalþi
entuziast sã mã ajute, mai ales cã nu aveam atâþia bani participanþi.
pentru echipament, transport ºi cazare. Am plecat în vara anului 1998, pe iahtul de cercetãri
– Vã voi spune adevãrul, am început. L-am cunoscut Waterheaven. Eram zece bãrbaþi ºi patru femei. Cyril
îndeaproape pe cãpitanul de pe KM 103. ªtiu cum a pierit atrãsese în expediþie cinci oameni, iar restul fuseserã
el ºi vasul lui. Mai ºtiu cã era austriac, îl chema Ludwig chemaþi de Dietmar dintre colegii lui. Cursurile de scufundare
Adler ºi era intermediarul dintre Führer ºi un bijutier din pe care le urmasem dãdeau roade. Puteam sta sub ap㠖 ºi
Rio de Janeiro. mã descurcam relativ bine, cu tot echipamentul – cel
I-am turnat o romanþã cu mistere ºi pauze, cu un „se puþin o orã. Ieºeam la suprafaþã sleit de puteri, întâmpinat
pare“ bine plasat ºi cu „bijuteriile doamnei Braun pentru de aplauzele celorlalþi. Mã simþeam bine împreunã cu ei.
renaºterea Reichului“. A fost suficient de naiv încât sã Am fãcut progresiv scufundãri în bazin, în Marea Nordului
creadã tot. L-a sunat imediat pe Dietmar, arheologul de ºi în Atlantic, toate gratis, cãci Cyril avea rãbdare ºi ºtia ce
care îmi vorbise, ºi a stabilit o întâlnire la Berlin pentru înseamnã o afacere bunã.
luna viitoare. Toþi erau foarte amabili cu mine, lucru de înþeles,
Am fãcut cunoºtinþã cu el într-o cafenea de pe Ingmar- întrucât eram mascota lor. În cele câteva zile ale cãlãtoriei
strasse. Dietmar a fost circumspect ºi, pentru o clipã, am m-am distrat cum nu mã distrasem de ani buni. Am vorbit
crezut cã planul meu se duce de râpã. chiar foarte amical cu Fiona, o cercetãtoare de treizeci de
– Toatã povestea cu bijuteriile pentru Reich sunã a ani care credea orice baliverne îi spuneam despre naziºti
purã fantezie, mi-a spus. ºi comori. A fost un moment (o prindeam de talie ºi o
Între timp, îmi pregãtisem informaþiile ºi începeam sã ajutam sã coboare în apã ) în care privirile ni s-au încru-
încheg date reale într-un edificiu fals, dar imposibil de ciºat ºi mi-a zâmbit aºa cum zâmbea Lotte Kreuz când
verificat în totalitate. I-am relatat întâlnirea mea cu Adler, aºtepta sã o dezbrac.
descoperirea runei din grãdina lui Mintzi – n-are decât s-o Am ajuns lângã Mallina ºi au început cercetãrile pentru
verifice pe asta, doar e arheolog –, runã pentru care Hitler localizarea precisã a epavei. Oceanul era liniºtit ºi cobo-
a primit o sumã considerabilã de la un bogãtaº brazilian, râsem suficient cãtre ecuator cât sã ne bucurãm de nopþile
împreunã cu alte obiecte etc. etc. La final nu mai reuºeam pline de stele ale sudului. Era cald. Fiona îmi arãta, în
sã-mi sistematizez discursul. Dacã m-ar fi pus sã rezum, fiecare searã, un pescãruº care gãsise o mare plãcere în a

114 115
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

plana aproape fãrã sã miºte aripile deasupra iahtului – Dobitoc nenorocit… Cel puþin l-am lovit.
nostru. Întunericul din jur îi punea ºi mai mult în valoare – Eºti nervos ? întrebã din nou ºi se oferi sã mã ajute la
silueta imobilã, de parcã era o sfârleazã înfiptã în acoperiºul montarea buteliei de oxigen. E urât sã loveºti animalele.
cabinei. Nu m-am rãstit la ea, aºa cum aº fi vrut. Acum nu era
Mi-era teamã de viaþa nouã pe care o duceam. Era atât cazul.
de diferitã faþã de viaþa mea obiºnuitã, încât, cu toate
avantajele care decurgeau de aici – chiar ºi o femeie, cine Am plonjat cu toþii. Eram parcurºi din când în când de
ar fi crezut –, aveam tendinþa sã o resping. Începusem impulsuri rãcoroase, de parcã apa mai rece cãlãtorea în
chiar sã uit scopul pentru care venisem la Mallina. Fiona fâºii, strecurându-se prin blocurile compacte ale apei
ºi ceilalþi, în afarã de Dietmar, Cyril ºi cu mine, se bucurau calde. Nu aveai timp sã te zbârleºti de frig. O nouã
de soare ºi apã, eventual de întâlnirea cu o relicvã istoricã întindere caldã te înghiþea în mãruntaiele ei nevãzute. La
ºi atâta tot. Instructorul ºi arheologul umblau dupã cai început, din cauzã cã sãriserã prea mulþi, nu vedeam
verzi pe pereþii unui submarin. În linii mari, situaþia tuturor decât spumã ºi bule de aer. Am ieºit la suprafaþã aºteptând
era mai bunã ca a mea. Unii urmãreau o fantezie, alþii se sã se limpezeascã. Mallina se profila la o distanþã consi-
mulþumeau cu un concediu. Numai eu eram în plus, bãtrân derabilã, ca un triunghi lãtãreþ pe care apa scursã de pe
consumat de dorinþa unei rãzbunãri stupide. Când se va ochelari îl fãcea sã freamãte.
dovedi cã nu existã nici o comoarã, cei doi se vor întoarce – Hai repede, vino, strigã cineva.
împotriva mea. Poate cã e mai bine sã plec cât mai pot, Fiona :
îmi ziceam. – Imediat.
Dar era bine cu Fiona. Discutam tot mai des ºi eram M-am scufundat ºi am simþit cum pãrul mi se ridicã ºi
aproape inseparabili. Ne scufundam ºi ne uitam dupã se unduieºte ca o iarbã de mare. Peisajul se fãcuse acum
peºti, fãceam tumbe prin apã, ne culcam pe fundul ocea- albastru, iar Fiona zbura cãtre mine cu pãrul vâlvoi. Ceilalþi,
nului ºi rãmâneam nemiºcaþi. ªi de fiecare datã când deveniþi niºte forme ºterse, coborau într-un ritm susþinut.
ieºeam la suprafaþã îmi reaminteam cã sunt un nonagenar, Bulele de aer îmi ieºeau din aparat, îmi gâdilau obrazul ºi se
cã n-am iubit pe nimeni toatã viaþa ºi cã nu suport drãgã- ridicau la suprafaþã. Am început sã dau din picioare ºi sã
lãºeniile de nici o culoare. Un boºorog sã facã tumbe prin mã apropii de fundul apei. Fiona pãrea surprinsã de miºcarea
ocean cu o femeie, asta e culmea ! Nu puteam sã rãmân la mea. M-a urmat fãcându-mi semne nervoase. Nu pe aici, îmi
nivelul ãsta. spunea agitându-ºi mâinile, nu pe aici, pe acolo. Rãmã-
sesem singuri în spaþiul albastru ºi verde. M-am prefãcut
De aceea, în ziua în care au localizat submarinul ºi interesat de o plantã. Apoi am lãsat braþele sã-mi atârne pe
Fiona m-a sãrutat de bucurie, am luat o hotãrâre. lângã trup. Miºcarea mea nu a avut efectul scontat. Fiona a
În timp ce toatã lumea se echipa am vãzut din nou crezut cã-mi pierdusem cunoºtinþa. M-a prins de mânã. Prin
pescãruºul care ne însoþea în fiecare noapte. Acum coborâse ochelari îi vedeam amândouã pupilele, mari, înconjurate de
pe punte ºi se uita la noi curios. Am aruncat în el cu albul ochilor. Cum nu purtam costum de cauciuc, degetele
ochelarii subacvatici. ei înmãnuºate s-au prelins pe pielea mea ºi am tresãrit.
– Ce-i cu tine ? se mirã Fiona. I-am fãcut semn sã se ducã ºi sã mã lase în pace. Nu voia.

116 117
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Atunci m-am întors ºi m-am îndepãrtat. Fiona mã urmã


din nou ºi din nou îmi semnalizã direcþia greºitã. Mã
înfuria. Am lovit mai tare apa cu picioarele, încercând sã
câºtig distanþã. S-a þinut scai de mine. Voiam sã scap de ea
ºi sã mã cuibãresc undeva într-o crevasã pânã mi s-o
consuma tot oxigenul. Îmi dãdeam seama cã povestea cu
submarinul era o mare prostie ºi devenisem foarte supãrat
pe absolut toatã lumea, pe Kristine, pe Mintzi ºi pe toþi Indiana
morþii mei. Pe Adler îl ºi uitasem. Cred cã, la o adicã, îmi
plãcea sã fiu urmat de o femeie care fãcuse o pasiune
pentru mine, o pasiune ca-n filme : o femeie fascinatã de
un scafandru bãtrân, care scafandru cãuta o mare comoarã, Era melodia din Indiana Jones, care semãna ºi cu aia
ºi care comoarã nici nu exista. din Star Trek ºi din Rãzboiul Stelelor ºi care insufla mãreþie.
Fiona încercã iar sã se apropie. Am miºcat viguros Se agãþa de creier, nu mai scãpai de ea. Þi se pãrea cã, din
picioarele. Aceastã scenã se repetã de câteva ori. moment ce-o auzi, tu eºti eroul, indiferent de acþiunile pe
Dupã un timp, am devenit foarte obosit. Nu mai aveam care le faci, chiar dacã aceste acþiuni înseamnã sã te
puterea sã întorc capul ºi sã vãd dacã Fiona e în spatele slugãreºti în faþa unui client care vede fire de pãr în
meu. M-am îndreptat spre suprafaþã. ªtiu sigur cã n-am fibrele cãrnii sau o verzealã dubioasã în trupul unui
mai ajuns. Tubul de oxigen mi-a cãzut din gurã, am simþit castravete murat. Se cuibãrea în sufletul tãu alungând
o masã mare de apã sãratã umplându-mi plãmânii, am orice sunete inutile, cum erau cele ale radioului din pereþi,
vãzut niºte culori ciudate ºi, în cele din urmã, m-am iar acest lucru afecta pozitiv munca noastrã, a angajaþilor.
înecat. Fiecare tavã ce aºtepta sã fie umplutã primea pachetele
cãlduþe în ritmul alert al lui Indiana Jones. Paharul de
plastic cu Cola, umed ºi rãcoros, pe pereþii cãruia se fãcea
un condens apetisant, sosea ca un corespondent al ulti-
melor acorduri. Angajaþii loveau de douã ori în tavã înainte
sã-i dea drumul – ºi, odatã clientul servit, melodia reîn-
cepea. Cumpãrãtorii întorc spatele ºi cautã o masã. Ascultã
radioul, poate vor sã citeascã ziarul ; atâtea muzici se
îngrãmãdesc în capul lor. Prin uºa mereu deschisã ºi
închisã îºi croiesc drum vuietele strãzii. Oamenii vorbesc,
stârniþi de foamea ºi setea ce li se vor astâmpãra. Nu au
nici o disciplinã. E aºa de obositor, nici mãcar nu-ºi dau
seama. Ei nu ºtiu cã restaurantul a învãþat sã-ºi punã
ordine în gânduri, stabilind cel puþin în minþile angajaþilor
o singurã melodie.

118 119
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Eu cunosc foarte bine lucrul ãsta, pentru cã sunt un durere ºi o budincã albã, care s-a sleit printre cutele pielii.
angajat. M-am deprins cu Indiana – aºa numesc eu cântecul – M-am ºters de mâneca hainei.
în urmã cu câteva sãptãmâni, când am primit postul. Ciorba a fost bunã, deºi cam grasã. I-am spus sã o facã
Doamna director a decis cã e bine sã ne coordonãm mai nesãþioasã, dar vãd cã nu mã ascultã. M-am uitat
miºcãrile, sã fim o echipã. Acelaºi lucru l-am susþinut ºi eu. vreme îndelungatã la blidul în care se rãsuceau fragmente
Am fost imediat pus la respect – ºi pe bunã dreptate – de legume. Minutele au trecut, aburul ce-mi gâdila faþa s-a
fiindcã deocamdatã sunt un biet cadet care ar trebui sã-ºi micºorat, a ajuns cât un ac, apoi a dispãrut. Legumele s-au
cunoascã lungul nasului. oprit din mers. Aveam înainte o baltã de ciorbã moartã, cu
Doamna director e o doamnã foarte frumoasã. Poartã bucãþi încremenite de cartofi ºi morcovi, pe care am dat-o
costume violet ºi cãmãºi tot violet. Nu ne ia niciodatã pe pe gât fãrã sã-i simt gustul. Am strigat sã-mi aducã felul doi.
nepregãtite. Îi auzim tocurile luând contact cu gresia bej Felul doi nu era gata. Am aºteptat câteva minute, m-am
cu cel puþin zece metri înainte sã intre în bucãtãrie. Mereu foit pe fotoliu, m-am ridicat, am început sã strãbat veranda
intrã în bucãtãrie. Dupã mine, cred cã e nesãnãtos ca o însoritã fluierând ºi gândindu-mã la diverse lucruri. Mã
doamnã sã-ºi înceapã ziua cu o vizitã în bucãtãrie, ºi asta gândeam de ce-mi place mai mult sã mãnânc în oraº decât
pentru cã aici miroase a prãjealã ºi a ceapã. Hotele nu par aici ºi de ce nu mã bãrbierisem. Aveam o barbã enervantã
sã funcþioneze întotdeauna. Noi facem mari eforturi sã de vreo trei zile. Trebuia s-o dau jos, nu mai puteam sã
menþinem mirosul doar în spaþiul bucãtãriei, dar, cum mã duc la slujbã cu ea.
suntem despãrþiþi de sectorul tejghelei numai printr-un Prin curte, aproape de sol, zburau rândunele. Unele se
dulap metalic, aroma noastrã mai scapã ºi deranjeazã câte opreau pe sârma de rufe ºi ciripeau de mama focului. Un
un client sensibil. Când o sã fiu un pic mai copt, am sã-i porumbel urmãrea un greiere la umbra tufelor de narcise.
aduc personal la cunoºtinþã doamnei director acest defect. M-am mirat, pentru cã n-am vãzut niciodatã un porumbel
Doamna director a fost de acord cã cel mai bun stimulent care sã mãnânce insecte. În sfârºit, am auzit parchetul scâr-
pentru munca în echipã e o melodie veselã, care sã fie þâind ºi am ºtiut cã mâncarea e pe drum. M-am aºezat la loc.
cântatã în gând. Secretara dânsei ne-a chemat pe toþi proas- Mazãre cu friganele, salatã de castraveþi muraþi ºi un
peþii angajaþi într-o sâmbãtã, când restaurantul era închis. pahar cu compot de viºine. Friganelele sunt niºte pâini unse
Muzica însufleþeºte miºcãrile, ne-a spus. Marii ºefi ai corpo- cu ou care se prãjesc pe plitã. Nu-mi dau seama exact
raþiei au hotãrât cã angajaþii vor fi mai productivi ºi mai plini cum, dar sigur trebuie sã fie cancerigene. Am strâmbat din
de viaþã dacã vor învãþa pe dinafarã un cântec, la alegerea nas, zicând cã dacã tot trebuie sã mãnânc aºa ceva, mãcar
lor. Ne-a arãtat ºi un memo. Ce cântec vreþi ? ne-a întrebat. sã aibã ketchup. Mi-a adus ºi ketchup, dupã care a plecat.
Am stat multã vreme uitându-mã la friganele. Am observat
Pe la prânz, în vreme ce mi-a turnat în farfurie borºul cã fuseserã prãjite inegal, formând în multe locuri o crustã
de periºoare, am vãzut cã la baza degetului mare mi-a neagrã, când ar fi trebuit sã fie complet aurii. Noi, la
apãrut un coº. Nu era chiar un coº, dacã mã gândesc bine, restaurant, suntem împotriva oricãrei cruste formate prin
ci un fel de umflãturã cu lichid. Am încercat s-o storc. La prãjire. Mi-am amintit de auriul cartofilor scoºi din baia de
început a ieºit puþinã apã. Când am înfipt unghiile în ulei, de curãþenia mânerului friteusei ºi de carourile podelei.
carne cu ceva mai multã putere, din umflãturã a þâºnit Aºa mai înþeleg bucãtãrie – o melodie cunoscutã a început

120 121
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

sã mi se plimbe prin cap. Pe de altã parte, ºtiam unde Mã aplec ºi, cu o miºcare largã, ridic una din marginile
fusese pregãtitã mâncarea de aici, într-o bucãtãrie tristã, covorului. Parchetul e plin de desenele mele scrijelite cu
pe un aragaz cu presiune micã, sub un tavan afumat. briceagul, care înfãþiºeazã, într-un loc, jucãtori de baschet,
Pentru tavanul afumat o uram. Mi se pãrea cã influenþa lui maºini ºi soldaþi, iar în altul, aproape de centrul camerei,
nesãnãtoasã se coboarã asupra fiecãrui fel de mâncare o mulþime de femei dezbrãcate. ªtiu sã desenez destul de
pregãtit, transmiþându-i o boalã. Îi vedeam umbra pãcãtoasã bine ºi pot spune cã femeile astea mi se par de-a dreptul
acoperind boabele de mazãre, cele câteva fragmente de atractive. Desenez câte una de fiecare datã când sunt
viºine din pahar, firimiturile de pe faþa de masã. De abia nemulþumit. ªi cum faza cu dicþionarul m-a enervat, schiþez
aºteptam sã treacã noaptea ºi sã mã reîntorc la lucru. o tipã despuiatã cãlãrind o motocicletã. Îi fac sânii foarte
ridicaþi, dar ei nu sunt ridicaþi de felul lor, ci din cauza
Când i-am vorbit de angajarea mea, a lãcrimat de hopurilor peste care trece motocicleta. De altfel, faptul cã
bucurie ºi m-a mângâiat pe cap. A spus cã sunt un tânãr e în vitezã se vede cel mai bine în cazul pãrului umflat.
destoinic, capabil ºi perseverent. Nu mai auzisem pânã Îmi place sã desenez fiecare fir ºi fiecare cutã a hainelor,
atunci cuvântul destoinic, aºa cã i-am dat voie sã mã chiar dacã pierd uneori ºi o orã întreagã. Scrijelitul mã
mângâie ºi sã mã vorbeascã de bine ºi dupã ce-a terminat relaxeazã. Mã gândesc cã aº fi putut foarte bine sã iau
am dat fuga la dulapul din hol, unde ºtiam cã þine un dicþionarul din raft ºi sã reîncep sã caut cuvinte haioase,
dicþionar cu coperþi jerpelite. Am luat cartea ºi m-am dar adevãrul e cã o datã ce te pomeneºti cu el smuls aºa
refugiat în dormitor. Am gãsit cuvântul destoinic, am citit din mâini parcã nu-þi mai vine sã-l iei a doua oarã.
încet, savurând fiecare literã de parcã dicþionarul mã lãuda
ºi el, apoi am remarcat cã urmãtorul cuvânt era destoinicie, Azi doamna director a spus cã în bucãtãrie curãþenia
iar dupã destoinicie venea destrãbãlare. Am izbucnit într-un lasã de dorit. Am ridicat mâna ºi am rugat-o sã mã lase pe
râs zgomotos ºi am sãrit ca ars când i-am auzit vocea în mine sã fac curat. Toatã lumea s-a uitat chiorâº, iar Magda,
spatele uºii, întrebându-mã de ce râd. Credeam cã e în care pregãteºte hamburgerii, a chicotit. I-a deranjat faptul
bucãtãrie, unde avea mai întotdeauna ceva pe foc, ºi când cã spusesem
colo uite cã deschide uºa ºi mã cerceteazã din cap pânã în – Doamnã director, daþi-mi mie voie sã fac curat de azi
picioare cu o privire de parcã m-a surprins în flagrant. înainte,
Ce-ai în mânã, mã întreabã, dicþionarul, rãspund eu ºi îi ºi doamna director a zâmbit încurcatã, explicând cã
arãt cartea groasã. Aha, face scãrpinându-se la bãrbie, nu-i place sã i se spunã doamnã director, cãci, la urma
acolo unde i-a încolþit o aluniþã pãroasã, citeºti, foarte urmelor, directorul are alte atribuþii, iar ea nu e decât o
bine, foarte bine. Nu are cu ce sã mã prindã, vãd însã ºefã. N-are importanþã, mi-am spus, pentru mine va fi
limpede cã tare ar fi vrut sã mã gãseascã frunzãrind o mereu doamna director. Din prima clipã în care am vãzut-o
revistã cu prostii sau desenând obscenitãþi. Cu toate astea, recrutând, am considerat cu totul natural cã funcþia ei,
îmi ia dicþionarul din braþe ºi-l duce la loc. Ascult cum superioarã nouã, þine de lumea directorilor. Unii îi spuneau
cartea alunecã în raft, ascult târºâitul papucilor pe hol, pur ºi simplu doamnã, dar nimeni nu i-a rostit vreodatã
deschiderea uºii de la bucãtãrie, ºuieratul unei oale. Acum numele. Cu toate cã ea vrea sã o luãm la per tu, sã fie o
chiar cã am rãmas singur. comunicare mai mare între nivelurile ierarhice, costumele

122 123
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

impecabile ºi felul ei de a fi ne-au intimidat din prima nimeni nu desface cartofii de unul singur. În al cincilea
clipã ºi, chiar dacã ceilalþi nu-i spun doamna director, se rând, care-l incrimineazã în ochii mei mai mult decât toate
simte în orice caz depãrtarea uriaºã dintre noi ºi ea. la un loc, nu se desfac niciodatã douã pungi simultan, mai
Desigur, un alt motiv pentru care doamna director s-a ales cã restaurantul se închide într-o jumãtate de orã (a
simþit stânjenitã a fost corectitudinea mea gramaticalã ºi ºasea greºealã, trântirea uºii, n-o mai pun la socotealã).
logicã. Eu nu spun niciodatã doamnã directoare, aºa ceva – Hãhã, ce-o sã mai cureþi, ce-o sã mai cureþi, s-a auzit
îmi aminteºte de ºcoala generalã. Trebuie sã utilizezi o vocea Magdei. I-am aruncat o privire îngheþatã, pe care o
exprimare cât mai oficialã atunci când vrei sã-þi meargã folosesc de obicei când cineva mã ia peste picior, ºi m-am
bine ºi sã te faci perfect înþeles. Dovada : am primit imediat întors la munca mea. Am apãsat clapa maºinii de îngheþatã
sarcina de a curãþa pardoseala dupã program. Vestea m-a ºi am urmãrit curgerea cremei groase ºi punctate cu frag-
bucurat ºi m-am închipuit deja singur în restaurant, adulme- mente de cãpºuni, încercând sã nu stau cu spatele la
când rãmãºiþele unei zile pline în timp ce mã sprijin în client. Aºa cum am spus, dulapul metalic nu ne fereºte de
coada mãturii. O sã fie lunã, vã promit, îmi stãtea pe limbã privirile oamenilor. În asemenea situaþii trebuie sã ºtii sã
sã spun. Ceilalþi angajaþi se încruntaserã, probabil cã le venea te descurci. Am recitat secvenþa standard de scuze ºi am
sã-ºi tragã palme. Se vedea cât de colo cã le e ciudã pe mine. subliniat grija pe care restaurantul o are pentru curãþenie.
Chiar eu, am precizat, mã voi ocupa ca totul sã fie fãrã
Cu o jumãtate de orã înaintea închiderii, ca un fel de
cusur a doua zi. Puteþi veni mâine la prima orã sã evaluaþi
confirmare a bãnuielilor mele, Rãzvan a desfãcut douã
cu ochii dumneavoastrã afirmaþiile mele. Nu cred cã asta
pungi cu cartofi congelaþi ºi le-a scãpat pe jos. Un simplu
intra în scuze, dar nu vãd de ce n-aº fi spus-o. Tehnica
exerciþiu mental m-a lãmurit cã a facut-o dinadins : cartofii
mea funcþioneazã mereu ºi o perfecþionez în fiecare zi.
nu se deschid în apropierea friteusei decât dacã te mai
Clientul a coborât ochii, a surâs ºi a dat din cap vizibil
ajutã cineva, iar el era singur ; mai mult, l-am vãzut clar
jenat. A luat tava pe care am pus îngheþata fãrã sã încerce
aplecându-se în faþã, ca, atunci când pungile se rup,
sã mã priveascã ºi s-a refugiat imediat în spatele ficusului.
cartofii sã cadã între friteusã ºi perete, acolo unde e un
spaþiu de zece centimetri. Of, fir-ar sã fie, a exclamat ºi L-am auzit cum începe sã molfãie.
pupilele i-au dispãrut o clipã sub pleoape, ce bou sunt.
Pe urmã s-a zgâit la mine, a îmbrãcat geaca pe care o Sã stai dupã program nu e cine ºtie ce scofalã. Am
agãþase de o margine a plitei ºi a ieºit. Ne-am uitat cu toþii recuperat cartofii în douãzeci de minute, dupã care am
la uºa trântitã în urma lui, unii cu o sclipire complice în aranjat scaunele ºi mesele ºi am curãþat pãmântul din
ochi, alþii, ca mine, cu o sincerã mirare. Se subînþelegea ghiveciul ficusului. Mi-am reamintit, nu fãrã o oarecare
faptul cã a doua zi eu voi fi cel care va comunica doamnei surprindere, cã ficusul e din plastic, iar pãmântul e de fapt
director aceastã atitudine incorectã. În primul rând plecarea nisip de culoare închisã. Am continuat sã-mi bag nasul
înaintea programului era un act de sfidare faþã de ceilalþi peste tot ºi sã zornãi cheile în buzunar, schimbând priviri
angajaþi. În al doilea rând, în cazul meu, aveam de pierdut o cu paznicul de afarã. Am controlat dacã chiuveta e bine
groazã de timp pescuind cartofii cu bãþul în spatele friteusei, desfundatã, am spãlat toaletele, am strâns un ºurub la
pe lângã o amãnunþitã cãutare a lor în restul bucãtãriei. În al unul din aparatele de aer condiþionat ºi am fãcut curãþenie
treilea rând, nu se agaþã geaca de plitã. În al patrulea rând, în camera de serviciu, unde cineva rãsturnase o sticlã cu

124 125
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

dezinfectant. Mã pregãteam sã plec, când mi-am zis cã rãu. Nu recunoºteam ferestrele ºi uºile înghiþite de întuneric,
n-ar strica sã mai ºterg o datã mesele, ºi, dupã ce m-am pe care le vedeam în fiecare zi scãldate în lumina proaspãtã
apucat ºi de treaba asta, ceva neînþeles a pus stãpânire pe a dimineþii. Era liniºte. Aveam mintea goalã de gânduri.
mine ºi n-am mai avut liniºte pânã n-am curãþat din nou Doar câteodatã, când vreo pisicã se strecura pe dupã
pe jos. Nu mã mai puteam opri, aveam senzaþia cã-mi tomberoane, tresãream ºi mã aºteptam sã-l vãd pe Batman
scapã mereu câteva pete, apoi m-am întrebat dacã nu sau pe vreun alt personaj neverosimil de bandã desenatã.
cumva eu sunt cel care murdãreºte pardoseala ; mi-am Mi se fãcuse foame. Încercam sã mã gândesc la lucruri,
verificat tãlpile, erau curate. Singura explicaþie stãtea în la viaþa mea, la Batman, la reclama de la Connex, dar nu
faptul cã obosisem ºi mi se împãienjeneau ochii. Era cazul puteam ieºi deloc din subiectele mele obiºnuite, care erau
sã plec. Am pus la loc toate ustensilele, cârpele, mãturile, mâncarea de acasã ºi activitatea de la restaurant. Toate
periile, detergentul, aranjându-le cu cea mai mare grijã înlãnþuirile pe care le fãceam în cap trebuiau cumva sã ducã
posibilã. În mod normal nu aº fi atât de obsedat de fie la una, fie la alta. Pânã ºi felul în care gândeam, greoi,
curãþenie, însã voiam sã le joc o festã celorlalþi. Îi ºi încet, apãsat, semãna cu meticulozitatea mea de la serviciu.
vedeam dimineaþa, muþi de uimire din cauza perfecþiunii Nu puteam sã fiu altceva decât un pârlit de bãiat de restau-
restaurantului, pãºind cu bãgare de seamã, roºi de ciudã rant, ºi orice tentativã de a-mi dovedi cã sunt mai mult
pânã în adâncul sufletului. De-abia în acea clipã, când mã decât atât dãdea greº. Nu ºtiu sã spun cine sunt, ºi asta nu
lãsam de pe un picior pe altul în faþa uºii, mirosind par-
din cauzã cã nu-mi gãsesc cuvintele (oricum e adevãrat
fumul dezinfectantului ºi felicitându-mã pentru destoinicia
cã-mi gãsesc foarte greu cuvintele), dar despre mine nu e
mea, mi-am dat seama cât de mult îmi urãsc colegii ºi cât
nimic de spus pentru cã am spus totul pânã acum. Mã
de mult mã urãsc ºi ei pe mine. Când întoarce carnea pe
repet ºi e mai bine sã-mi vãd de muncã. Iar dacã nu am
plitã, Magda mã stropeºte cu ulei (noi folosim un ulei
ce munci cred cã e mai bine sã nu mã gândesc la nimic.
special care nu sare, dacã îl pui în cantitatea potrivitã ; de
Nu-mi place oraºul ãsta. Îi dispreþuiesc pe vânzãtori,
altfel orice exces afecteazã gustul, dar pe ea n-o intere-
pe oamenii din autobuz, pe cei din spatele ferestrelor.
seazã, ea nu vrea decât sã trânteascã bucata de carne în
aºa fel încât uleiul sã tâºneascã exact spre mine). Mereu Dar îi dispreþuiesc, nu-i urãsc aºa cum îmi urãsc colegii.
simt mici arsuri pe braþ ºi încerc sã nu tresar sau sã-mi Sunt la mijlocul distanþei dintre nepãsare ºi urã. Foarte
schimb expresia feþei. Tudor, de la casã, face semne cu supãrãtoare sunt zilele când umerii þi se freacã de umerii
mâna. Andrei îmi zbiarã comanda în ureche. Închid ochii atâtor necunoscuþi, când miroºi atâtea mirosuri ºi când
ºi tai castraveþi. Aº vrea sã se facã toþi mici ºi sã-i arunc pe trebuie sã eviþi atâtea priviri... Aº renunþa cu bucurie la
plitã ºi sã-i aud cum sfârâie. În momentele astea fluier toate astea, dar nu sunt prea deºtept, nu ºtiu cum ; la þarã
Indiana. Aº vrea sã vinã doamna director ºi sã stea în nu mai am pe nimeni ; nu-mi rãmâne decât sã dispreþuiesc
mijlocul nostru toatã ziua, sã înþeleagã cât de mult mã în liniºte toate lucrurile pe care le vãd.
strãdui ºi câte trebuie sã îndur de la toþi imbecilii. Deodatã am auzit un fâºâit dincolo de pod, crescând
în intensitate cu fiecare secundã. Erau cauciucurile unei
Am încuiat, am salutat paznicul ºi mi-am înfundat maºini rostogolindu-se pe asfaltul umed. Chiar duminica
mâinile în buzunare. Strada era încruntatã ºi ameninþãtoare, trecutã mã trezise din somn un sunet asemãnãtor, ca o
ca ºi cum dintr-o clipã în alta urma sã se întâmple ceva inspiraþie lentã pe gurã, ºi am ºtiut cã o maºinã goneºte pe

126 127
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ºoseaua plinã de apã. Conºtiinþa acestui fapt îmi rechemase, a felinarelor. Deºi era noapte, farurile nu funcþionau, iar
surprinzãtor, o grãmadã de amintiri : o casã cu etaj lângã lãmpile de poziþie aprinse nu-l ajutau deloc pe ºofer.
un drum asfaltat ºi pustiu, lungi dupã-amieze de varã când Vãzând o asemenea nãlucã pe strãduþele pustii, mi-a trecut
televizorul nu funcþiona ºi-mi propteam bãrbia în câteva prin cap cã ar trebui sã dau fuga înapoi la restaurant :
perne, închizând ochii ºi ascultând cu luare aminte fiecare poate voiau sã mãnânce. Când s-a apropiat, am vãzut cã
zgomot al camerei. Pe atunci îmi plãcea sã-mi închipui cã era un jeep elegant, cu geamurile fumurii ºi mânerele
sunt un câine-lup care ciuleºte urechile. Auzeam ticãitul portierelor aruncând reflexe de argint. O muzicã sfioasã
ceasului, scârþâitul obloanelor de la parter, freamãtul viºinului rãzbãtea printr-un geam închis pe trei sferturi. M-am ridicat
din curte. Uneori ploua, iar sunetele þâºneau de peste tot pe vârfuri ºi am întins gâtul sã vãd cine e înãuntru. Probabil
în ritmul unor mici tobe. Îmi lipeam urechea de podea, arãtam foarte caraghios, cãci o voce abia þinându-ºi râsul
procedeu copiat din filmele cu indieni. Multã vreme nu se a rostit câteva cuvinte pe care nu le-am înþeles, pe urmã
întâmpla nimic ; fiecare secundã o alunga pe cea dinaintea geamul a urcat ºi muzica ºi maºina au luat-o la dreapta
ei ºi era alungatã de urmãtoarea. dispãrând în noapte. Mi-au lãsat doar un miros de parfum
Nu era chiar rãu. În orice caz nu dispreþuiam atât de ºi un carton alb care a fãcut trei tumbe din cauza inerþiei,
multe lucruri. Tocmai pentru cã duceam o viaþã mai simplã. oprindu-se lângã bordurã.
ªi din toate acele sunete mãrunte se distingea un foºnet M-am uitat la stânga. M-am uitat la dreapta. Eram din nou
lung, subþire ºi promiþãtor. Mã uitam pe geam. Apa se singur. Cartonul îmi fãcea cu ochiul din mijlocul strãzii.
scurgea pe streaºinã ºi pe frunzele viºinului, bãltoace L-am cules ºi m-am apropiat de un felinar. Era laminat,
pline de cercuri împânzeau curtea. Mã concentram. Poate avea fotografia unei femei blonde ºi mi-am dat seama
mi se pãruse, aºa cum se întâmpla de cele mai multe ori, dupã aspect cã nu e un buletin românesc. Am citit unele
când confundam cauciucurile foºnind pe ºosea cu sunetul nume precum Minogue, Melbourne, Victoria ºi Australia.
fãcut de propria mea respiraþie. Dar câteodatã se întâmpla L-am bãgat în buzunar. Era fãrã îndoialã o turistã
ca foºnetul sã creascã, ºi atunci se desfãcea în sunete mai zãpãcitã plecatã în turul Europei, care acum se îmbãta în
mici : huruitul unui motor, schimbarea unei viteze, scrâº- Bucureºti ºi mâine vizita biserici în Viena. Într-un fel,
netul unor frâne. Prin frunzele viºinului se distingea o m-am bucurat cã-ºi pierduse buletinul. Însemna cã va
patã vioaie, care se transforma de regulã într-o Dacie albã trebui sã urmãresc rubrica Pierderi din ziare ºi sã mã
ce-ºi croia drum prin covorul fin de apã împroºcând stropi, aºtept la o recompensã substanþialã.
lãsând în urmã casa ºi trãgând dupã ea tot calabalâcul de În faþa casei, am examinat iar poza. Era o fatã drãguþã,
sunete cu care venise. Mai plutea dupã trecerea ei un dar avea buzele mult prea mari pentru gustul meu.
bâzâit fin, aproape imposibil de descris, apoi locurile
reîncepeau sã cânte cum ºtiau ele. Puteam sã stau aºa ºi sã Într-adevãr au fost uimiþi – ºi doamna director, ºi
le ascult chiar douãzeci de minute, nu mai mult, fiindcã Magda, ºi ceilalþi. Parcã noaptea trecutã nu arãta aºa
mã plictiseam ºi mã duceam sã-mi fac un sandviº. frumos. Era mai ceva ca în desenele animate, unde curãþenia
e sugeratã prin sclipirile obiectelor. Scaunele ridicate pe
A trebuit sã urc pe trotuar. De dupã colþ a apãrut o mese aveau vârfurile picioarelor lustruite, ficuºii se legãnau
maºinã colþuroasã, mare, strãlucind ciudat în lumina palidã unduitor, bucãtãria era imaculatã. Am simþat deodatã cã

128 129
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

toatã încrâncenarea pe care o acumulasem în mine de infime în ce priveºte culoarea. Asta se întâmplã cu orice
atâta timp se topeºte ºi piere. Am fost aºa mulþumit, cã am fotografie. Dar de aici pânã la a afirma cã ne minþim
uitat sã-l raportez pe Rãzvan. Nu mã mai interesa nici clienþii mi se pare o cale mult prea lungã. De pildã, pe
mãcar dacã colegilor le e ciudã sau nu. În definitiv, e mine mã saturã întotdeauna meniul complet. În cazul în
obositor sã urãºti, iar în ziua asta trebuia sã iau o pauzã ºi care se întâmplã sã fiu foarte înfometat, pot comanda un
sã mã bucur de rodul muncii mele. meniu dublu ºi o plãcintã de închidere. Garantez cã astfel
Magda nu m-a mai stropit, Andrei a þipat ceva mai se poate sãtura ºi cel mai înfometat dintre clienþi. Iar banii
încet, iar doamna director a promis cã-mi va mãri salariul. nu constituie o problemã. De când am început sã lucrez ºi
Am zâmbit ºi am fredonat Indiana toatã ziua. sã intuiesc costurile producþiei, mi-am dat seama cã pre-
Când am luat o pauzã, pe la ora patru, mi-am comandat þurile noastre sunt într-adevãr extrem de avantajoase pentru
un meniu complet ºi m-am aºezat la o masã. Nu mai buzunarul consumatorului mediu.
avusesem ocazia sã apreciez produsele restaurantului nostru Mã delectam cu aroma ºi moliciunea chiflei ºi mã
din perspectiva clientului. Tocmai fusesem anunþaþi de gândeam cã în nici un caz nu aº fi mâncat aºa ceva acasã.
noua politicã a companiei, care de azi ne oferea un meniu Perfecþiunea, regularitatea, echilibrul nu se puteau realiza
zilnic complet (ca sã verificãm pe propria noastrã piele decât în condiþii strict ºtiinþifice. Am muºcat, ºi iatã cã
calitatea efortului depus). Am desfãcut hârtia caldã în care ingredientele pe care le prelucram în fiecare zi s-au pre-
era împachetat sandviºul ºi l-am examinat. Dacã e sã fac schimbat într-un gust complex, o combinaþie de castraveþi
o comparaþie între fotografiile promoþionale ºi sandviºul muraþi, roºii, ceapã ºi carne bine prãjitã. Sosurile, în
pe care îl am în mânã, nu aº putea spune cã la noi se schimb, lãsau de dorit. Nu aveam prea multe sã reproºez
mãnâncã exact ce se vede în poze. Diferenþa nu e atât de ketchupului (deºi putea fi mai picant), însã maioneza,
mare, însã un ochi atent poate observa cã bucãþile de prea subþire ºi searbãdã, se strecura printre bucãþile de
caºcaval sunt prelucrate pe computer ºi apar dintre cele castraveþi ºi le fãcea atât de alunecoase, încât nu le mai
douã straturi de carne la intervale perfect egale. Nu asta ar puteai mesteca ºi îþi alunecau direct pe gât. Cartofii prãjiþi
fi problema, ci opinia generalã care spune cã reclamele la au fost excelenþi. Totuºi, bãutura a fost cam caldã ºi s-a
fast food-uri sunt mincinoase : cã paharul de cola nu are terminat prea repede. În ceea ce priveºte ultima obiecþie,
în realitate aceeaºi dimensiune în comparaþie cu cartofii o spun cu unele rezerve, pentru cã e posibil sã fi bãut pe
prãjiþi, cã plãcintele nu au aceleaºi proporþii faþã de ham- nerãsuflate ºi nu în înghiþituri mici, cum e recomandat.
burgeri, cã recipientul de îngheþatã e mult mai mic. Mi se
pare cã, dintr-un anumit punct de vedere, aceste obiecþii Terminasem masa ºi mã pregãteam sã mã întorc la
sunt rezonabile, dar nu trebuie sã cãdem în extrema lucru, când am remarcat sub ficus, la masa cea mai izolatã,
cealaltã, care spune cã în fast food-urile de azi nu mãnânci un bãtrân într-un cãrucior cu rotile. Fiindcã nu avea nevoie
mai nimic ºi-þi dai toþi banii pe prostii. Experienþa îmi spune de scaunul de la masã, îl împinsese într-o parte, ceea ce
cã proporþiile nu sunt deloc modificate ; totul depinde de incomoda clienþii. ªi chiar atunci, un grup de oameni
unghiul din care a fost realizatã fotografia. Desigur, ima- corpolenþi, aliniaþi unul în spatele celuilalt, se întorceau
ginea nu e identicã cu originalul din cauza unor mici de la tejghea aducându-ºi tãvile cu mâncare. Purtau tricouri
retuºuri, cum ar fi caºcavalul copiat ºi unele diferenþe albe pe care scria TRÃIEªTE AZI (erau probabil dintr-un

130 131
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

fel de grup), vorbeau tare ºi se mutau de pe un picior pe procopseºti ºi tu, eºti încã tânãrã, profitã, ºi alte asemenea
altul ca niºte morse uriaºe. Unul din ei s-a împiedicat de glume pe care mi le închipui foarte populare în cercurile
scaunul rãzleþ al bãtrânului ºi a cãzut lat, dând un strigãt de bãieþi, iar Magda a râs ºi s-a prefãcut cã-l loveºte în cap
gros. Am sãrit numaidecât ºi l-am ajutat sã se ridice. I-am cu poºeta. Tot jucându-se aºa, au traversat strada ºi pe
spus cã-mi pare rãu, cã nu e nici o problemã, restaurantul urmã nu i-am mai vãzut. ªtiam cã Magda stã pe undeva pe
îi va oferi un alt meniu, eu voi curãþa pe jos, toatã lumea aproape, iar Andrei o conduce pânã la poartã ºi apoi
va fi mulþumitã. Dupã ce am tãcut, mi s-a pãrut cã are în aºteaptã ultimul autobuz. Era timpul sã mã apuc de curãþat,
ochi aceeaºi privire jenatã ca ºi omul cu îngheþata. Mi-am dar când m-am întors din dreptul uºii ceva m-a lovit în
apropiat capul de al lui ºi l-am fixat cu ºi mai mare genunchi. Nimerisem peste bãtrânul în scaun cu rotile.
insistenþã. Mirosea a usturoi ºi a ciocolatã. Bine, bine, un Avea o faþã foarte suptã ºi urdori groase în colþul ochilor.
meniu, a bolborosit, scaunul ãsta era în drum ºi nu l-am Dã-te din drum, mi-a spus, eu m-am dat, iar el, pompând
observat, nu-i vina mea. Nu vã faceþi probleme, am spus, la roþile lui scârþâitoare, s-a îndepãrtat cu vitezã pe urmele
am eu grijã de tot. Magdei ºi ale lui Andrei. Am rãmas blocat, neºtiind ce sã
Strângând, m-am uitat cu o oarecare furie la bãtrân. Mã fac. L-am cãutat pe paznic ; nu era nicãieri, ori poate era
aºteptam sã se întoarcã spre mine ºi sã se scuze cumva, pe aproape ºi se îmbãta (întotdeauna am suspectat cã
dar el nici mãcar nu se uita încoace. Urmãrea concentrat paznicii ºi portarii beau în timpul serviciului). În definitiv,
un lucru pe care eu, din pricina poziþiei, nu-l puteam nu era problema mea dacã un bãtrân decide sã se îndrã-
vedea. Am cules ºi ultima fãrâmiturã, zâmbind cum ºtiam gosteascã de Magda, ºi poate cã lucrurile nici mãcar nu
mai frumos, ºi m-am ridicat. Am trecut în spatele lui pentru stãteau aºa, dar simþeam cã avea sã se întâmple ceva
o clipã, apoi mi-am continuat drumul. În vreme ce aruncam important ºi cã prezenþa mea în apropierea bãtrânului ar
la gunoi tava am avut certitudinea cã moºneagul se uita la putea fi oportunã. Am închis luminile ºi am încuiat. În
Magda, care lucra în bucãtãrie ºi era pe jumãtate acunsã mijlocul încãperii se vedea gãleata cu apã ºi mãtura al-
de un raft metalic. I se vedeau mâinile grãsuþe cum bastrã ; doar câteva clipe, sã mã asigur cã totul e în ordine,
trebãluiesc deasupra plitei, cum apucã furculiþa ºi înþeapã ºi voi reveni. Mi s-a pãrut o veºnicie pânã am rãsucit cheia
carnea, depunând-o între feliile de pâine, îndesând-o în yalã.
puþin ºi fãcând loc pentru celelalte ingrediente. I se vedea Am pãºit repede, dar cu bãgare de seamã. În faþã,
ºi profilul, boneþica rozalie de sub care nu ieºea nici un fir trecând prin conurile de luminã ale felinarelor, braþele
de pãr, nasul coroiat ºi gura întredeschisã. Nu m-am bãtrânului împingeau neobosite roþile. Am strâns din dinþi
interesat prea tare de lucrul ãsta, pentru cã exista posi- când încheietura gambei mi-a pocnit la o miºcare mai
bilitatea ca bãtrânul sã urmãreascã preþurile scrise pe bruscã. Moºul nu m-a auzit, fiind mult prea ocupat cu
panourile de deasupra tejghelei. M-am apropiat ºi i-am gâfâitul ºi împinsul, ºi oricum nu cred cã auzea bine.
spus Magdei sã pregãteascã încã un meniu pentru clientul Începeau sã se distingã chicotelile Magdei ºi niºte sunete
care a cãzut. Ea n-a auzit bine, aºa cã a trebuit sã repet. ciudate scoase de Andrei. La intersecþia cu Bolintineanu,
La sfârºitul programului, când toþi s-au îndreptat spre trupurile li s-au desprins din fundalul de umbrã. Se priveau
ieºire, Magda i-a spus lui Andrei cã un bãtrân în scaun cu ºi glumeau ; Magda îºi pusese o mânã pe umãrul lui,
rotile se uitã ciudat la ea. Ei, na, a zis el râzând, poate te zguduindu-l uºor în timp ce clãtina din cap. Bãtrânul a

132 133
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

încetinit brusc ºi, împingând cu mare delicateþe cãruciorul, acoperite cu bube ºi pãr se afundã în cutele puloverului
s-a ascuns în spatele unui stâlp. Eu m-am refugiat dupã o ei mulat, cum sapã ºanþuri moi în carnea ºoldurilor ºi-i
maºinã. modeleazã coapsa, care parcã era o bucatã de lut. M-am
I-am vãzut sãrutându-se scurt de opt ori. Magda se aºteptat ca Magda sã înceapã scandalul ºi am fãcut din
unduia ºi-l mângâia, dar Andrei s-a desprins din sãrutãrile prudenþã un pas mai în spate, lipindu-mã de caroseria
ei în cinci cazuri din opt – am numãrat – bolborosind maºinii. Acum eram aproape de plãcuþa cu numãrul de
niºte fraze pe care nu le-am auzit clar. Cred cã-i spunea înmatriculare, ºi nu mi-am putut stãpâni râsul când am
cât e de obosit ºi cã vrea sã plece. Pânã la urmã Magda l-a citit : B – 09 – PUL. De altfel râsul mi-a trãdat prezenþa,
lãsat sã se ducã spunându-i pa, pa, pa, pa de foarte multe deºi nu am fost vãzut. Bãtrânul a întors cãruciorul ºi a
ori. Când Andrei a dispãrut de tot, ea a ridicat privirile pornit cu însufleþire în josul strãzii. Magda a mai strigat
cãtre scara blocului. Era o clãdire veche, construitã înainte ceva, dupã care a intrat plângând în casã.
de rãzboi, ca majoritatea celor de pe strada asta. Avea
unele ferestre rotunde de parcã erau niºte hublouri, ºi era Nu-mi era foame când am ajuns acasã. Am aruncat la
îmbrãcatã de sus pânã jos în iederã. Cum Magda stãtea cu closet mâncarea ce mã aºtepta în hol, pe o tavã. A doua
spatele la mine, nu mi-am dat seama ce înseamnã gesturile zi, de dimineaþã, am avut parte de un discurs ce m-a
pe care le fãcea cu mâna. S-a întors : îºi aprinsese o þigarã. surprins ºi mi-a adus lacrimi în colþul ochilor, nu ºtiu de ce.
În aer plutea sunetul unei sirene îndepãrtate, ca fluieratul
unui om fãrã griji. Atunci bãtrânul a ieºit la luminã ºi s-a – Nu mã simt bine deloc. Cum mai merge slujba ? Sã fii
apropiat. Ceea ce urmeazã e un lucru care m-a bulversat, bãiat cuminte. Eu mi-am fãcut datoria, te-am crescut, am
dar, îmi zic, nu intrã în responsabilitãþile mele ºi nu e avut grijã de tine, þi-am dat de mâncare, þi-a plãcut mân-
cazul sã-mi imput atâtea vini. Dacã toatã lumea ar colecta carea de ieri ? ºi nu þi-am cerut niciodatã nimic, pentru cã
vini ºi ar regreta, pãmântul ar deveni o adunãturã de am considerat firea ta liniºtitã ºi slujba o rãsplatã suficientã,
þicniþi. ºi nu cred cã m-am înºelat. Am sufletul împãcat, voi
Bãtrânul abia atingea roþile cãruciorului, þinând spatele continua sã te hrãnesc ca pe copilul meu, sã te îngrijesc,
drept ºi bãrbia în faþã. A vorbit delicat ºi corect, cam în sã te sprijin, sã-þi spãl hainele. Gândeºte-te cã va veni
felul în care vorbesc eu atunci când sunt oficial. vremea sã-þi întemeiezi o familie, trebuie sã þii cu dinþii de
– Domniºoarã, eu am trecut prin multe… domniºoarã, slujba aia, sã avansezi, sã fii disciplinat, ºtii cã þi-am spus
viaþa oferã… viaþa este… viaþa nu este… o fatã singurã… cât de importantã e disciplina – Da – fãrã disciplinã nu
ªi îndrugând verzi ºi uscate, a întins deodatã mâinile ºi ajungi nicãieri. Aº vrea sã-þi dau mai multe sfaturi ; aproape
a pipãit-o pe Magda pe pântec ºi coapse. Ea a rãmas ca niciodatã nu stãm de vorbã. Tu nu-mi spui mai nimic, eu
trãsnitã. Nu vreau neapãrat sã insinuez cã i-a dat voie, era nu-þi spun mai nimic, ºi, în felul ãsta, am ajuns sã vorbesc
clar cã era surprinsã, chiar îngrozitã. A avut nevoie de o cu tine numai prin mâncare, înþelegi, dar mi se pare cã
vreme pânã sã înþeleagã ce i se întâmplã. Timp de câteva nu-þi mai place atât de mult mâncarea de acasã. Dacã e
clipe, urmãrind atent mâna bãtrânului alunecându-i pe ceva ce nu-þi face plãcere, vino ºi spune-mi, nu arunca la
trup, Magda mi-a pãrut mai grasã decât mi-o închipuiam. veceu. Am gãsit de dimineaþã cartofi plutind în veceu, nu
În lumina palidã a unui felinar, vedeam cum degetele e frumos, ºi în plus nu e bine, se înfundã. – N-am vrut sã

134 135
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

te supãr – Îmi dau seama, dar gândeºte-te cât efort am


depus pânã am fãcut plãcinta aia ºi cartofii copþi. Era greu
sã-i pui la loc în frigider ? – Iartã-mã, n-am vrut sã te supãr,
ai dreptate.
A fost singura zi în care a vorbit cu mine atât de mult.
Cred cã nu mi-a mai vorbit aºa de aproape doi ani, adicã
de când am spart geamul unui vecin cu un fluturaº de
badminton. ªi atunci a trebuit sã mã muºtruluiascã de faþã ZYX
cu vecinul, fiindcã n-aveam atâþia bani cât sã plãtim un
termopan. M-a certat, mi-a confiscat racheta ºi s-a uitat pe
urmã lung la mine, ca ºi cum nu-i venea sã creadã cã un
simplu fluturaº ar putea sparge un geam. Forþa mea fizicã Pe linie maternã, oamenii din familia mea îmbãtrânesc
e un lucru evident, ºi acest aspect al constituþiei mele ar fi urât. Feþele, mai ales, li se brãzdeazã cu o reþea densã de
trebuit sã-i fie familiar pânã atunci. riduri ºi pliuri, culoarea pielii le devine mãslinie ºi, din
De data asta nu m-a certat. A avut în voce cãldurã, cauza atâtor denivelãri ale suprafeþei obrazului, nici mãcar
afecþiune, îngrijorare ºi încã ceva, un sentiment neprecizat obiºnuitele pete ºi aluniþe bãtrâneºti nu mai au loc sã
cu care m-a cercetat intens, mutând repede privirea de la aparã. Dacã totuºi, din întâmplare, ele îºi gãsesc loc cu
un ochi la celãlalt. Buzele uscate îi tremurau. Poate cã chiu cu vai deasupra gurii, sub ochi, pe frunte sau la
avea o greutate pe suflet ºi era exact pe punctul de a mi tâmple, încreþirea pielii le face practic invizibile. Cãzuþi,
se destãinui. Mã aºteptam la orice, la mãrturisiri, la revelaþii, împuþinaþi, lipsiþi de densitate ºi ajunºi la un stadiu al
simþeam cã e un balon suprasaturat cu informaþii, gata sã grosimii apropiat de cel al pergamentului, obrajii ºi pleoa-
plesneascã. S-a abþinut. Nu mi-a spus absolut nimic, nu pele liniei materne fac ca senectutea sã nu fie aºteptatã cu
m-a atins, nu m-a mângâiat. A spus doar : seninãtate, ci cu nervi, cu atât mai mult, cu cât mama,
– Dacã fac acum o ciorbã de lobodã, o mãnânci ? bunica, bunicul ºi strãbunicul meu au fost niºte oameni
Am spus : foarte frumoºi, pentru care aspectul fizic – ºi în special cel
– O mãnânc disearã. Acum trebuie sã mã duc la serviciu. al figurii – a constituit obiectul unui fel de cult. Nu în
neapãratã opoziþie, ci mai curând fãrã sã se preocupe în
mod conºtient de partea esteticã, neamul liniei paterne
ºi-a emis liniºtit genele generaþie dupã generaþie, ºi din
ºirul lor de oameni serioºi, cu înclinãri spre meºterit ºi,
uneori, spre ºtiinþele exacte, au dat contemporaneitãþii
exemplare cu nimic remarcabile, oameni ca mine ºi ca toþi
ceilalþi, sãnãtoºi, robuºti, cu ochi vioi ºi cu miºcãri bruºte.
Când eram mic, oamenii spuneau cã semãn ba cu maicã-mea,
ba cu taicã-meu, ºi de-a lungul anilor acest lucru a constituit
un subiect de râcã subliminalã între pãrinþi, care doreau,

136 137
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

fiecare, ca odrasla sã-i calce pe urme : tata sã mã fac㠖 Nu, Mama Mare. De ce ?
arhitect, mama sã mã vadã top model. Într-adevãr, am o – Mi-a fost fricã. Am vãzut multe femei care ºi-au fãcut
mamã frumoasã, care ºi-a fãcut o carierã destul de bunã ºi nu le-am înþeles deloc. Nu suport durerea, ºi nici
pozând pentru reviste precum ELLE, Turner ºi Voilà, ºi spitalele. Nici vaccinuri n-am fãcut.
care înþelege aceastã industrie a imaginii ca pe un domeniu
fascinant, al creativitãþii ºi nonconformismului. E de la Bunicã-mea trebuia admiratã nu atât pentru frumuseþea
sine înþeles dispreþul unor oameni pragmatici cum sunt ei de odinioarã, la care se întorcea acum cu obstinaþie, ci
cei din familia lui taicã-meu pentru asemenea manifestãri ºi pentru cã se situase de partea lui taicã-meu în problema
multicolore ºi marginale ale existenþei, cu toate cã în carierei mele. Îi repugnase cariera de fotomodel a fiicei,
1999, când a întâlnit-o pe maicã-mea, tocmai lejeritatea ºi cu cãlãtorii ºi shootinguri peste tot ºi nicãieri, cu râsetele
preocupãrile ei de suprafaþã l-au fascinat. generoase ºi inocente ale graþiilor, prin care falia dintre
realitate ºi ce era în capul lor se simboliza ºi se exorciza,
Am crescut cu douã perechi de bunici ºi am avut cu toate afectãrile profesionale („mi-a zis cã-s grasã“, „mi-a
norocul sã-i prind în viaþã pe toþi patru pânã la 15 ani. În zis cã-s osoasã“, „dã-mi înapoi fondul de 4“) ºi cu regimurile
2021 au murit, unul dupã altul, pãrinþii lui taicã-meu ºi ce transformau mâncarea dintr-o plãcere în rezerve ener-
tatãl mamei mele. A mai rãmas Mama Mare, care prin firea ei getice, în „alimente“ ºi în combustibil. Asta nu însemna
neliniºtitã, amplificatã acum de perspectiva neantului apro- totuºi cã nu acorda cea mai mare atenþie propriei înfãþiºãri.
piat ºi a vieþii pline lãsate în urmã, a intrat într-o fazã Pur ºi simplu rivaliza cu fiica, în faþa cãreia se simþea
foarte ciudatã, aproape patologicã, a redescoperirii pro- superioarã din punct de vedere intelectual. O fotografie
priului trup. Venea în vizitã ferchezuitã ca o împãrãteasã fãcutã de o prietenã de familie le înfãþiºeazã îmbrãcate cu
egipteanã, ºi când întorcea repede capul, dintre riduri îi bluze negre ce le dezgolesc umerii, þinându-se de dupã ºold.
cãdeau fragmente minuscule de pudrã. Mã sãruta pe amân- Mama e veselã ºi se uitã într-o parte. Pãrul ei negru, strâns
doi obrajii, lãsându-mi salivã pe colþurile gurii, iar când se în coadã, contrasteazã cu faþa luminoasã, iar zâmbetul
îndepãrta îi vedeam rujul dus, pierdut printre crâmpoþelile larg, ca rãspuns probabil la o glumã fãcutã de Mama Mare,
buzelor. Mã mângâia mereu pe creºtet ºi pe antebraþ. îi evidenþiazã volumul ºi proporþiile maxilarului. În ceea
Când rãmâneam singuri, se uita la mine cu capul aplecat ce o priveºte pe Mama Mare, ea priveºte drept în aparat,
puþin într-o parte, ducându-ºi mâna la obraz, ºi cu o unghie cu ochii mari ºi cu o schiþã de zâmbet, care aduce mai
scurtã ºi ascuþitã, tãiatã special pentru a ascunde scãpãrile mult a surprizã decât a încercare de a plãcea. Nici un rid
keratinei, îºi atingea cearcãnele într-un gest melancolic. nu strãbate obrazul vreuneia, cu excepþia celor trei liniuþe
Mã întreba : ce crezi, Mian (aºa-mi spunea din copilãrie, din colþul ochilor Mamei Mari. E adevãrat cã poza e veche,
probabil de când învãþasem sã vorbesc ºi pocisem numele pe când Mama Mare avea doar 40 de ani, dar, prin contrast,
de „Mihai“), mai sunt frumoasã ? Da, Mama Mare, eºti fru- ofilirea uneia ºi înflorirea celeilalte sunt izbitoare. În
moasã, trebuia sã zic, dar, ceea ce era curios, dacã ziceam sfârºit, dincolo de aceste aspecte, rãmâne o stare de
„nu, Mama Mare, nu eºti frumoasã, ai fost, dar acum ai încordare, de tensiune între cele douã femei, ca ºi cum ar
îmbãtrânit“, nu se supãra, cãdea doar pe gânduri ºi continua : fi fost întrerupte dintr-o conversaþie pe care o vor relua de
– ªtii, Mian, de ce nu mi-am fãcut operaþii estetice ? îndatã ce fotograful va ridica degetul de pe buton.

138 139
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Mama Mare locuia într-un imobil construit de Mercader, de pisici din vecini completa olfactiv spaþiul. La etajul I al
care devenise curiozitatea cartierului. Intrând din stradã, spiralei, doctorul Negruþiu îºi etala colecþia de feline care
nimereai într-un hol cenuºiu, cu o scarã pãtrãþoasã în se bãteau necontenit, îºi marcau teritoriile ºi se uitau
mijloc ce ducea la apartamentul fiecãrei familii din bloc. ciudat printre ochiurile gardului la grãdina de dedesubt.
Toate apartamentele erau supraetajate ºi aveau curþi gene- Când aveam cinci ani am încercat sã prind de coadã un
roase, iar camerele propriu-zise se aflau dincolo de grãdini, motan care se freca de gard. S-a întors cu spatele (i-am
ascunse de vegetaþie. Pentru ca fiecare grãdinã sã primeascã vãzut testiculele umflate ºi coada dreaptã) ºi a pulverizat
partea cuvenitã de soare, fuseserã construite în spiralã, iar o oarecare cantitate de urinã prin plasa gardului. Stropii
din spaþiul Mamei Mari, aflat la parter, le puteai contempla au fãcut o boltã ºi n-am apucat sã-mi feresc faþa.
curbura, pierzându-se în înãlþimea celor cinci etaje. Nu
era o priveliºte plãcutã, ºi nici utilã ; soarele lipsea în cea Mama Mare fãcea parte din categoria anacronicã a
mai mare parte a zilei, iar senzaþia de claustrofobie era bãtrânelor care te întâmpinã cu ºerbet ºi apã rece. Avea
pregnantã. Dimineaþa era cât de cât în regulã, dar la niºte carafe în miniaturã, punctate cu bobiþe de vopsea
asfinþit umbra spiralei devenea ameninþãtoare, ca un tirbuºon roºie pe care îmi plimbam cu plãcere buricele degetelor.
gigantic gata sã sfredeleascã grãdina de la parter. Sunam Respingea cu un fel de snobism apa mineralã, fãcând
ºi nu ºtiam niciodatã dacã soneria producea vreun sunet, vizite sãptãmânale la izvorul Sfânta Treime, de unde se
fiindcã firul electric traversa curtea, ocolea o anexã ºi se
aproviziona cu apã pe care o þinea în niºte ulcele de lemn
pierdea în holul mare, unde þârâia încet ca un greiere.
parfumat. Într-una din vizite, dupã ce mã salutã, mã pofti
Aºteptam douã minute, dupã care se auzea o uºã deschisã
sã iau loc ºi plecã dupã bunãtãþi (cu câteva clipe înainte
brusc, care îmi vestea cã Mama Mare a ieºit prin anexã ºi
îmi turnase în pahar). Nu venisem cu vreun scop anume,
acum e în faþa porþii. Clanþa tremura în timp ce razele
hoinãream prin oraº, savurând primele zile de vacanþã
soarelui nu mai ieºeau prin broascã, semn cã fusese
universitarã. Nimic nu mã apãsa. Asemenea momente de
introdusã cheia, apoi urmau niºte clic-clac-uri ºi poarta se
liniºte îmi fãceau plãcere, ºi mã gândeam cã atmosfera
deschidea. Mama Mare mã întâmpina cu mâinile împreu-
tãcutã ºi soarele care abia rãsãrise erau lucruri ce puteau
nate în poalã, lãsându-se pe spate, mijind ochii pentru a
mã vedea mai bine. Aºtepta sã-i spun „sãrut mâna“, apoi fi gustate mai bine în singurãtate. Poate cã n-ar fi trebuit
mã sãruta pe amândoi obrajii ºi mã primea înãuntru. sã vin, îmi ziceam.
Eram condus pe o alee care fãcea un unghi de 90 de Aºteptându-i întoarcerea, mi-am mutat privirile asupra
grade la dreapta ºi poftit sã iau loc pe unul din cele douã mãsuþei de rãchitã pe care se aflau câteva hârtii. Pusã
ºezlonguri întotdeauna pregãtite. Aleea cotea într-un nou peste ele, o ceaºcã goalã de cafea în care zaþul se întãrise
unghi de 90 de grade, de data aceasta la stânga, ºi la îmi dãdu de bãnuit cã Mama Mare a lãsat hârtiile afarã în
capãtul ei se gãsea intrarea în casa de locuit. Un drum mai timpul nopþii. Obiºnuia sã citeascã aici, în umbra spiralei
mic se pierdea, într-o ºerpuire la fel de regulatã, printre ºi în aromele tari ale grãdinii. Am extras cu mare grijã o
tufe de tuia, trandafiri, narcise, mãrgãritare ºi câteva intenþii paginã mai expusã ºi am început sã citesc :
de viþã-de-vie. În mijlocul verii, mirosurile erau îmbãtã- „...cãtre materialul rezidual comprimat în izolator (ca
toare ºi puþin prea grele în dulceaþa lor. O mare varietate în fig. B). În continuare, se furnizeazã nutrienþii prin

140 141
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

activarea clapetei a. Selectaþi opþiunea Blue Render ºi Am mormãit ceva, plictisit.


introduceþi parametrii : 12, 7854, 23, File Dropper 1...“ – Bine, am hotãrât cã nu e cazul sã vorbim despre asta.
– Eºti un delicat, a spus Mama Mare fãcându-ºi apariþia Poate altãdatã. Ia zi, cum mai merge ºcoala ?
cu dulceaþa. Cum putea sã meargã, era bine ; aºa cum spuneau
Am pus repede hârtia jos. spiritele luminate, se fãceau primii paºi timizi spre un nou
– Poftim ? tip de educaþie ce urma sã acopere marele gol din PR-ul
– Eºti un delicat, a repetat întinzându-mi farfuria. Ai o românesc, care nu s-a ocupat niciodatã la modul serios,
jenã. Nu te simþi bine aici. Te-am vãzut de mai demult parte din lipsa fondurilor, parte datoritã unei mentalitãþi
cum te comporþi când vii la mine. Amândoi vorbim numai defectuoase, de problema sociologicã a turismului spaþial.
prostii ºi când te întreb ceva îmi rãspunzi cu niºte cuvinte De altfel, infrastructura existentã era incapabilã de susþi-
care nu þi se potrivesc. nerea unei asemenea industrii de masã chiar ºi în Statele
– Cum ? Ce nu mi se potriveºte ? Unite, dar cel puþin acolo se efectuaserã studii, se fãcuserã
– Mãnâncã. evaluãri, ºi asta din simplul motiv cã oameni destupaþi la
Am cules de pe marginea farfuriei linguriþa ºi am minte, nu ca ãºtia de la noi, au intuit din timp calea spre
înfipt-o în dulceaþã, dar n-am putut sã înghit. filonul de aur al viitorului. Nu trebuia decât voinþã, sau
– Ce nu mi se potriveºte ? cel puþin un dram de receptivitate la nou ; dar spune-le
– Sã fii aºa delicat. Ai un mers de copil cuminte. Faþa ta asta unor profesori învechiþi ca Murnea sau Oprea, care
e o faþã de om cuminte. Gândirea ta e de copil cuminte. atunci când aud de Univers ºi orbite se prind de spãtarul
Era prima oarã când spunea asemenea lucruri ºi nu-mi scaunului. În mare parte, colegii de la facultatea mea erau
venea sã cred. Pânã atunci toate relaþiile noastre fuseserã entuziasmaþi de acest domeniu, dar era un entuziasm
mai mult sau mai puþin protocolare. Veneam, vorbeam similar cu acela care-i cuprinde pe majoritatea chibiþilor în
politicos evitând subiecte tabu precum politica ºi sexul, faþa cuiva care deseneazã : dacã li se pune un creion în
dãdeam sãrut mâna ºi plecam. Chiar m-am gândit o secundã mânã le piere absolut orice voinþã. ªi totuºi, nu-ºi dãdeau
cã poate e pe moarte, poate a ajuns la ora adevãrurilor. seama cât de simplã ºi de frumoasã era Sociologia Spaþialã.
– Adicã vrei sã fiu rãu, sã fiu bãtãuº, sau ce ? Era cel puþin descumpãnitor.
– Nu mã înþelege greºit... Nu ºtiu cum sã spun. Hai s㠖 Nu-i ãsta filonul de aur al viitorului, spuse Mama Mare.
nu mai vorbim despre asta. Vrei o þigarã ? Dãdu fumul afarã cu o rãsuflare lungã. Scrumã în stratul
– Nu. de mãrgãritare ºi se uitã la firele de cenuºã cãzute pe o
– Dã-mi, te rog, þigãrile de pe pervaz... Mulþumesc. ªi frunzã. Aº fi vrut s-o întreb „ºi care-i filonul de aur al
bricheta. viitorului ?“ dar încremenirea ei era prea stranie ; parcã îºi
I-am întins pachetul ºi bricheta. Le-a luat cu mâna amintise de ceva foarte important, foarte serios. Rãmase
dreaptã, care-i tremura puþin, ºi a scos o þigarã. S-a chinuit imobilã timp de zece secunde, apoi ochii i se miºcarã spre
s-o aprindã vreo treizeci de secunde – bricheta fãcea farfuria mea.
scântei care-i sãreau pe obraz. În sfârºit, cu un gungurit – Ia ºi...
de satisfacþie, a reuºit sã tragã primul fum. Cuvintele i se uscarã în gât. Tuºi pentru a-ºi regãsi vocea.
– Ai... aºa, un fel de nevinovãþie pe faþã, a continuat. – Ia ºi mãnâncã.

142 143
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Mã simþeam de parcã aº fi fãcut o gafã. Umerii mi se – Nu poþi sã-i zici sã punã ceva la gard ? am întrebat.
ridicau, gâtul mi se strângea. Nu ºtiam ce sã spun. Prin – Ce Dumnezeu sã punã la gard ?
minte îmi defilau posibile cauze, discuþii auzite de la – Nu ºtiu, celofan...
pãrinþi, certuri de demult, istoria personalã a bunicã-mii, – N-o sã punã nici un celofan, îl cunosc eu. I-am mai
cu evenimente la care aº fi putut face aluzie din naivitate sugerat.
(sau din „delicateþe“, cum spunea ea), ºi cu toate c㠖 ªi ce-a zis ?
vinovãþia lucra cu folos, sondându-mi conºtiinþa strat dup㠖 A zis cã motanii nu fac pipi peste gard, cã n-au nici
strat, nu gãseam nici un motiv valabil pentru aceastã un motiv, cã îºi marcheazã teritoriul în alte pãrþi.
întunecare bruscã. – Aºa a zis ?
– Te-am supãrat cu ceva ? am întrebat. – Da.
M-a privit uimitã. – Ce prostie. ªi nu i-ai zis cã miroase ?
– A, nu, Doamne fereºte, Doamne fereºte, Mian, nu – El a zis cã nu miroase.
m-ai supãrat cu nimic, râse zgomotos, ceea ce voia sã-mi – Probabil cã s-a obiºnuit ºi nu mai simte.
transmitã faptul cã problema ei nu era gravã sau alarmantã, – ªtii cã lucra la ocolul silvic ?
ci pur ºi simplu complicatã. Mã gândeam la o chestie de-a – Cine ?
mea, nu ai de ce sã-þi faci griji... – Negruþiu.
– Credeam cã am spus eu ceva... – Serios ?
A fluturat mâna prin aer. – Da. Era ºi vânãtor, are trofee prin casã, are ºi puºcã.
– Nu, n-ai spus nimic, nu mai vorbi prostii. Uite, râd, L-am vãzut cum o curãþa într-o duminicã.
zâmbesc, chiar n-am nimic. – Îºi curãþa puºca în curte ?
S-a auzit o pisicã miorlãind de la Negruþiu. Mama Mare – Nu, stãtea în geam ºi o curãþa cu o cârpã.
s-a ridicat ºi a pornit-o prin grãdinã. Avea un mers suplu, Am tãcut. Îl vãzusem ultima oarã pe individ acum cinci
studiat, deºi încheieturile ruginite o fãceau sã pãºeascã ani, îmbrãcat în verde, fluierând vesel ºi pãºind grãbit pe
puþin legãnat. aleea de sub Tâmpa. Avea o puºcã pe umãr (o þinea cu
– Fir-ar ele sã fie de pisici, ºuierã întorcând capul spre þeava în sus) ºi purta la brâu o bandulierã. Pe moment nu
mine. Nu le mai suport. Iar fac pipi peste grãdinã ºi nu i-am acordat nici o atenþie, deºi mi se pãruse suspect sã
mai vine mierla sã cânte dimineaþa. Negruþiu ãsta e un pleci la vânãtoare într-un loc aflat atât de aproape de
nesimþit. Un ne-sim-þit. oraº ; nici nu ºtiam dacã e legal, ºi oricum, în afarã de
M-am ridicat ºi m-am apropiat. Grãdina ne îmbrãca veveriþe nu cred cã mai avea ce sã vâneze. Acum cã
parcã în verdeaþa ei. Mi-am coborât glasul ca sã-l aduc la aflasem cum stãteau lucrurile îmi restructuram amintirile
nivelul bunicã-mii. Îi plãcea sã vorbeascã în ºoaptã, mai ales ºi zâmbeam. Când am privit-o pe Mama Mare pãrea din
când se referea la Negruþiu. Nu voia sã-ºi strice relaþiile cu nou cufundatã în meditaþie. Miºca imperceptibil maxilarul
el, ºi era în stare ba sã-l înjure, ba sã-i zâmbeasc㠖 dacã-l ºi iar m-am simþit stingherit. În mod normal lumea se
vedea apãrând la fereastrã. Însã Mama Mare nu înjura scoate din astfel de situaþii împingând lucrurile cãtre
niciodatã cu adevãrat. Invectivele ei erau cochete ; nu bãºcãlie, moment care reclamã izbucnirea în râs. Aici
erau sãgeþi, erau pietricele colorate. n-aveam ce sã fac decât sã-i zic „gata, Mama Mare, prinzi

144 145
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

rãdãcini, revino-þi“, sau o altã prostie de genul ãsta, dar jucam cu uºa asta de mic copil, ºi era unul din puþinele
chiar când deschideam gura ea a tresãrit ºi a exclamat : lucruri pe care Mama Mare nu le modificase. În rest, poate
– Mian ! Am uitat ! Vai, cum am uitat ! din plictisealã, reorganiza periodic spaþiul de locuit, adãu-
ªi-a dus mâinile la gurã. gându-i an de an noi jaluzele, sau un tapet nou, sau o
– Ce-ai uitat ? nouã mochetã. Intrând în vestibul, m-am descãlþat, aºa cum
– Am uitat cã la 11 e înmormântarea doamnei Bercea ! E cereau insistent regulile casei. Eram sigur cã Mama Mare ar
deja fãrã un sfert ! Doamne, ce uitucã sunt ! Trebuie sã plec ! fi remarcat orice urmã de praf pe gresia imaculatã. Pe pereþi
ªi se repezi în casã. Am auzit mobile scârþâind ºi paºi agãþase o serie nouã de fotografii, reprezentând nuduri de
precipitaþi trecând dintr-o camerã într-alta. Dupã trei minute femei foarte slabe, aproape famelice, ºi le-am studiat în
era gata ºi se cãznea sã-ºi aminteascã numele companiei amãnunt cu o oarecare îngrijorare pentru noile preocupãri
de taxiuri la care tocmai dãduse comandã. ale bunicã-mii. Mi-am dat seama cã n-aº mai fi avut
– Ce conteazã, Mama Mare, oricum taxiul o fi parcat niciodatã prilejul sã pãtrund fãrã opreliºti în intimitatea ei,
deja în faþã. Câte maºini pot sã fie pe strãduþele astea ? ºi am decis sã nu mã grãbesc ºi sã le fac pe toate pe
În mod patetic, s-a declarat învinsã de argumentul meu îndelete. Mai întâi am cotit la stânga, unde era bucãtãria.
ºi m-a zorit, cerându-ºi scuze pentru comportamentul Am remarcat pe masã o tavã cu firimituri de pâine ºi douã
acesta nelalocul sãu, dar efectiv uitase de doamna Bercea, linguri pe care mâncarea se întãrise. Le-am mirosit. Pãreau
Dumnezeu s-o ierte, infecþie respiratorie, ºi ce femeie a fi servit la mâncatul unor sarmale. Am deschis frigiderul.
bunã a fost, puþin cam mojicã, dar atât de bravã în suferinþa Am vãzut douã cutii cu margarinã, o sticlã de Cola umplutã
ei... Am ieºit ºi am urmãrit-o amuzat cum se chinuie sã cu vin, o oalã cu sarmale aproape râncede, o altã oalã de
încuie uºa cu niºte mâini febrile ºi tremurãtoare, apoi cum ciorbã, cinci borcane începute cu gem de prune ºi diverse
se aruncã pe bancheta din spate în vreme ce vechiul batoane de ciocolatã. În congelator am descoperit o cutie
Logan îºi ambaleazã motorul acoperindu-i cuvintele, pe albastrã, de carton, care avea pe alocuri pojghiþe subþiri
care Mama Mare a trebuit sã le repete : cimitirul Sfânta de gheaþã. Era sigilatã, aºa cã am scuturat-o ca sã-mi dau
Treime, repede, repede. Am rãmas în faþa intrãrii blocului seama ce ar putea fi înãuntru. Sunetul ºi greutatea erau
Mercader ºi am cãscat. Parcã mi-era puþin foame. Hai sã neconcludente. Am pus cutia la loc.
mã duc acasã. Dar deodatã ceva mi-a atras atenþia : uºa de
la apartamentul Mamei Mari era deschisã. În graba cu care În cãmarã mi-am bãgat nasul numai pentru o clipã,
s-a îndreptat spre ultimul drum al doamnei Bercea, a apoi am trecut mai departe. Niciodatã nu mi-au plãcut
rãsucit cheia pe lângã zona þintã, aºa cã acum poarta se cãmãrile. Când eram mic ºi pãtrundeam în debarale, cãmãri
dãdea de perete, cãscatã larg. Oricine era binevenit. ºi alte încãperi de depozitare mã simþeam cumva copleºit
de multitudinea mirosurilor ºi a formelor ce se amestecau
Am intrat în curte ºi am închis poarta dupã mine. Cel acolo. Întâlneam obiecte de uz casnic, ustensile de spãlat
mai bun lucru era s-o sun pe maicã-mea ºi s-o aºtept cu ºi tot restul, în a cãror imediatã vecinãtate se aflau pungi de
cheia de rezervã. Am ajuns în pragul uºii de sticlã a casei, orez, borcane cu murãturi, condimente ºi conserve. Nu-mi
am împins-o uºor ºi ea a culisat lângã perete. Cunoºteam plãcea deloc apropierea dintre atâtea domenii diferite, ca
exact ce intensitate trebuie sã imprim impulsului ; mã de pildã dintre igienic ºi culinar. Ce sã caute peria de

146 147
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

pantofi lângã cutia de fasole ? Sau bolul cu mei al papagalului Dacã decantarea nu se produce automat în aceste condiþii,
lângã insecticid ? Din acest motiv intram cât se poate de încercaþi o resetare a sistemului, dupã care calibraþi Pitchul
rar în cãmara alor mei, ºi nu micã mi-a fost mirarea când cu trei MTF mai sus. Dacã funcþia rãmâne blocatã ºi în acest
am realizat, pe la 11 ani, cã pe pereþii cãmãrii taicã-meu caz, resetaþi din nou ºi repetaþi paºii ignorând ferestrele
lipise o grãmadã de afiºe din Playboy. Ceea ce eu luasem de protecþie 1.2 ºi Stream Viewport 3.6...“.
pânã atunci drept imagini inutile se dovedeau acum poze
cu femei dezbrãcate ºi maºini decapotabile care sclipeau Era destul cât sã-mi suscite interesul. Un text de neînþeles
în soare. Dar asta e o altã poveste. Pe pereþii cãmãrii ei, pe masa de rãchitã, afarã, fotografiile unor nuduri schiloade,
bunicã-mea lipise un calendar ortodox ºi alte câteva hârtii douã linguri murdare de sarmale, alt text de neînþeles în
pe care le-am ignorat. Mai erau ºi niºte mãturi, niºte cutii scrin ; cu siguranþã trebuia sã merg mai departe. M-am
sau cam aºa ceva, niºte pantofi. aºezat turceºte pe mochetã ºi am scos toate foile din þiplã,
dupã care le-am pus în ordine. Din titlu n-am înþeles
Am intrat în sufragerie. Masa din lemn masiv, la care nimic : „Definirea subansamblului Gemini/Gemini. Surse
puteau mânca fãrã probleme pânã la douãzeci de persoane, de macrodezvoltare. Fluxuri ºi generãri rapide.“ Dupã
era ºi ea un lucru la care Mama Mare nu renunþase de-a adresa din antet, era vorba de un document descãrcat de
lungul anilor. În copilãrie, la masa asta am luat o înghiþiturã pe web ºi printat. Cãtre ultimele pagini imprimanta dãduse
de supã fierbinte care mi-a ars gura ºi care mi-a lãsat una din rateuri ; benzi albe traversau paginile. Era scris cu un font
primele amintiri. Maicã-mea m-a dus la baie ºi m-a pus sã foarte curat, foarte rotunjit, care-þi fãcea parcã poftã de
beau multã apã rece, lucru ce a avut un efect nefericit asupra mâncare. Frazele alambicate curgeau frumos, aºezarea în
gingiilor mele. Pânã sã ne întoarcem gura mi se umpluse paginã era impecabilã, dar nu puteam înþelege absolut
de sânge. Þin minte foarte bine cum s-au ridicat toþi de la nimic. Erau ºi cuvinte pe care nu le mai întâlnisem niciodatã
masã când am intrat în sufragerie. Raluca, veriºoarã-mea, (ca „betacatenare“, „pseudogeamãn“, „Phylaxotimie“, sau
a izbucnit în plâns ºi s-a ghemuit la pieptul maicã-si. Toþi „tip de granulospecios migdalat“) ºi nu m-am clarificat
se agitau. Probabil credeau cã am vreo hemoragie internã nici mãcar asupra domeniului ºtiinþific despre care era
sau ceva în genul ãsta. Nu mai ºtiu exact ce s-a întâmplat vorba. Aflasem totuºi cã Mama Mare s-a fãcut om de
pe urmã, dar parcã taicã-meu a preluat controlul eveni- ºtiinþã... Natural, mi-a rãsãrit în minte imaginea bãtrânilor
mentelor ºi mi-a curãþat sângele cu un ºerveþel. care au descoperit secretul universului, aflaþi sub imperiul
fanteziilor ce apar la sfârºitul vieþii, când nimic nu mai
Dincolo de masã, în colþ, era un scrin pe care nu-l mai conteazã ºi fiecare îºi alege o nebunie din multitudinea
vãzusem. M-am apropiat. Credeam cã e închis cu cheia, de nebunii posibile, pe care tot pedaleazã ºi pedaleaz㠖
dar nici vorbã. Bãnuiam cã aici îºi þine Mama Mare pozele fiindcã orice sistem se legitimeazã prin perfecþionare ºi pe
ºi actele. Era urât ce fãceam, dar îmi plãcea prea mult ca nevoia intrinsecã de aprofundare etc. etc. M-am plictisit ºi
sã mã abþin. Nu trebuia sã ratez nimic. Am frunzãrit prin am pus textul la loc. Am închis scrinul.
documente ºi m-am oprit la o serie de hârtii vârâte într-o
þiplã, puse în neorânduialã, pline de scheme complicate, de Deci aºa stãtea treaba. Ce sã fac, s-o sun pe maicã-mea,
grafice ºi de cifre : „ Blue Render (11) în continuare pânã sã vinã cu cheia, sã mai caut ? Eram nehotãrât. M-am mai
la 5 unitãþi, dupã care se produce automat decantarea. uitat o datã în dulãpiorul din spatele ficusului, în alt dulap

148 149
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

de pe hol, am mai scotocit prin raftul cu haine. Toatã aceastã Am ajuns la capãtul scãrilor. Încãperea care se deschidea
operaþiune de investigaþie inutilã mi-a consumat încã o în faþã era cufundatã în semiobscuritate. Un bec de serviciu,
jumãtate de orã, timp suficient ca sã iasã la luminã remuº- într-un colþ, era singura sursã de luminã. M-am ghemuit
cãrile ºi sentimentele autocritice. Sprijinindu-mã de mânerul lângã scarã ºi am aºteptat ca ochii sã mi se obiºnuiascã.
unui fotoliu, îmi muºcam buza cu frenezie ; pornisem tele- Eram încordat ºi simþeam picurii de sudoare alunecându-mi
vizorul, zappând de pe un canal pe altul ºi gândindu-mã pe tot obrazul, atingându-mi buzele, vârful limbii. Spaþiul
pe unde ar trebui sã mai scotocesc – dacã nu cumva ar trebui pãrea bine aerisit, iar huruitul discret care se auzea pro-
sã renunþ. Pe EQP era o comedie cu Bobby Dish, care þopãia venea probabil de la un aparat de aer condiþionat. Plutea
pe pilonii unui ponton în lumina lunii. La un moment dat un miros subþire, de parfum de femeie ºi de ceva nepre-
Bobby Dish alunecã, se loveºte de pod, apoi cade în apã. cizat, oricum nu mai întâlnisem în casa bunicã-mii o astfel
Apa e infestatã cu rechini zâmbitori. M-a bufnit râsul ºi am de combinaþie ; am îngheþat.
hohotit un timp, dupã care am închis ecranul. Mângâiam
absent telecomanda ºi am remarcat cã mâncãrimea pe care Dupã douã minute am început sã vãd mai bine. Pe
o simþeam de la o vreme în palmã se datora unei mici podeaua acoperitã cu gresie ºi mochetã era o mãsuþã joasã
excrescenþe de plastic aflatã deasupra locaºului bateriilor. plinã de reviste ºi hârtii, o canapea în stare bunã, un televizor
M-am uitat mai bine. Era în dreptul siglei ceva ca un fel de pe un soclu transparent, un birou cu un computer. Pe covor
pãtrat, nu-mi dãdeam bine seama. Am apãsat uºor cu buricul era o cutie goalã de pizza. Am simþit o lamã rece în stomac
degetului ºi s-a deschis o clapetã. În interiorul acesteia se când am remarcat mãslinele, feliuþele de salam ºi petele de
afla un buton verde. Mi-am umezit buzele. L-am apãsat. ketchup cãzute pe gresie ºi formând un fel de traiectorie,
S-a auzit un zgomot înfundat care a durat cam cinci ca ºi cum cineva s-a îndepãrtat cu mâncarea într-o grabã atât
secunde. Pãrea cã vine din altã camerã, de lângã bucãtãrie. de mare încât a scãpat pe jos jumãtate din conþinut. Urmele
duceau spre douã rafturi metalice pe care fuseserã depozi-
Am ieºit din sufragerie pe hol. Zgomotul nu putea tate cutii de carton. În spatele cutiilor se vedea canatul unei
avea sursa aici, ºi nici în bucãtãrie. Am deschis uºa cãmãrii. uºi. Dacã cineva mai era înãuntru ºi nu ieºise pe uºa aia, nu
Pe peretele din fund, dincolo de mãturi ºi cutii, se crãpase putea sã se afle decât în spatele rafturilor. Acum cã mã
un dreptunghi luminos. Am intrat ºi l-am pipãit. Era mobil, lãmurisem în privinþa pericolului, opþiunile mi s-au clarificat :
putea fi împins. L-am miºcat atât cât sã pot trece, ºi m-am ori fug înapoi pe scãri ºi trântesc uºa dupã mine, ori inspir
pomenit într-un coridor ce cobora în spiralã la subsol. O o datã adânc, îmi potolesc creierul ºi pãºesc rar spre
lampã chioarã lumina cam trei trepte, dupã care totul se rafturi. Am strâns pumnii. Am inspirat adânc o datã, de
cufunda în beznã. Inima a început sã-mi batã puternic. Un douã ori, de trei ori, dar nervozitatea tot creºtea ºi creºtea,
fior mi-a strãbãtut trupul pânã în creºtetul capului, ºi de iar picioarele nu voiau sã se miºte. Am tresãrit când am
acolo, de parcã mi-ar fi despicat creierul, s-au scurs în mine auzit cuvintele palide ºi tremurãtoare ieºindu-mi pe gurã :
fel de fel de imagini oribile. Toate se învârteau în jurul – Cine-i acolo ?...
bunicã-mii, o doamnã atât de delicatã ºi de respectabilã, Sângele îmi bubuia în urechi. Era atâta liniºte cã bãtãile
aceeaºi doamnã care îmi dãdea ºerbet ºi venea la noi de inimii mã asurzeau.
Crãciun fãcându-ne cadou o gravurã a Pieþii Sfatului... – E cineva acolo ? am spus iar.

150 151
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ªi când am auzit sunetul unui pas, sunetul unui picior o femeie cu faþã ridatã, ochi albaºtri râzãtori, proaspãt
cãlcând pe gresie, sunetul cãrnii moi turtindu-se sub ieºitã din duº. Pãrul ºaten dat pe spate, firele strânse în
apãsarea întregului trup, care în acea clipã îmi dãdea de mãnunchiuri curbe ºi groase de pe care picura apa. κi
înþeles cã existã, cã existase de la bun început în spatele strecura o mânã în pãr ºi-l scutura, aruncând mici stropi
cutiilor ºi cã acum era mai aproape de mine cu jumãtate pe perete ;
de metru, am urlat. Am urlat atât de mult cã parcã nici nu o fatã de douãzeci ºi ceva de ani, ochi albaºtri râzãtori,
mai aveam nevoie de aer. Am luat-o la goanã pe scãri, gluga de la trening intrându-i pe sub pãrul ºaten care i se
m-am împiedicat, piciorul mi-a alunecat ºi m-am lovit la revãrsa pe amândoi umerii ºi pe spate. Avea în mâini niºte
tibie, am urcat cât am putut în patru labe în timp ce mã cercei mari, rotunzi, cu care se tot juca. Machiatã intens –
ridicam progresiv în picioare, apoi am cãzut iar ºi urletul privirea subliniatã de linia neagrã trasatã în jurul ochilor.
mi s-a întrerupt ; cineva mã striga pe nume. Eram acum la Fermoarul treningului era desfãcut pânã la buric ºi pe
jumãtatea scãrii, în faþã ºi în spate vedeam treptele cotind. dedesubt se vedea o bustierã neagrã ;
– Mihai ! o fatã cam de optsprezece ani, îmbrãcatã în pantaloni
O voce ascuþitã de femeie. negri ºi pulover alb, ochi albaºtri-verzui de facturã senzualã,
– Mihai ! gravi, curioºi, calmi, pãr brunet strâns într-un coc din care
Altã voce, tot de femeie, ceva mai groasã ca prima. firele þâºneau ca niºte raze, piciorul drept îndoit sub
Paºi grãbiþi. coapsa stângã.
– Mihai !
– Mihai ! Au vorbit numai douã din ele. Cea cu puloverul nu a
Mã strigau amândouã ºi urcau scara. Am urlat din nou. scos nici un cuvânt.
– Ne pare rãu cã te-am speriat aºa, a început cea din
M-au aºezat pe canapea, au strâns cutia de pizza, au stânga.
fãcut curat pe jos, au stat în faþa mea pe niºte taburete ºi – N-am ºtiut cã eºti tu, a spus cea din mijloc.
m-au privit. Mã lãsasem cãrat, eram moale ca o cârpã. M㠖 Credeam cã e un hoþ.
uitam la ele ºi încercam sã mã gândesc la ceva, dar – Da. Credeam cã toatã lumea plecase ºi la un moment
gândurile mi se ascunseserã ºi nu voiau sã iasã la ivealã. dat am auzit televizorul ºi pe cineva râzând. Am crezut cã
Îmi þineam mâinile în poalã ºi clipeam încet. S-a aprins o e un hoþ.
luminã, apoi alta, ºi încãperea s-a umplut de o substanþ㠖 Da. Voiam sã ieºim toate ºi sã-l învãþãm minte.
galbenã ºi strãlucitoare, care decupa fiecare lucru ºi parc㠖 Nu-i adevãrat, obiectã cealaltã. Asta e numai în capul tãu.
mi-l prezenta pe îndelete. Televizorul, gresia albastrã, – Eu aº fi ieºit.
biroul, niºte postere pe pereþi, un acvariu. ªi ele. Ele. – Eu n-aº fi ieºit. Þi-am spus cã n-aº fi ieºit. Putea sã vinã
orice hoþ, eu nu mã bãgam. ªi oricum n-avea ce sã fure.
Erau trei. Prima era îmbrãcatã într-un capot roºu, a – Putea sã fure planurile. Baba le-a împrãºtiat peste tot
doua într-un trening gri, a treia avea un pulover alb ºi prin casã.
niºte pantaloni cu talie joasã. De la stânga la dreapta : – De ce sã le fure, când oricine le poate descãrca de pe
net...

152 153
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Dar nu oricine are acces la nivelul ãla. Trebuie s㠖 Pe mine mã cheamã Y.
comunici numãrul de cod ºi parola ºi... – I grec ?
– Nu mai vreau sã te ascult. Refuz sã te ascult. Mi se – Y. Am apãrut a doua.
pare cã e altã problemã ºi cã noi o ocolim. – Da. Y a apãrut a doua ºi eu am apãrut prima, a spus
– Nici eu nu vreau sã mã cert. Înþelege. Nu vreau sã mã cea în capot. Mã cheamã Z.
cert. – Y ºi Z, aºa ne cheamã. Ea e X. Ea a apãrut ultima.
– E un subiect complex. Trebuie sã ne adunãm. Y a arãtat-o pe fata cea mai tânãrã, care tãcea.
Tãcurã. – ªi ce cãutaþi aici ?
– Asta e problema noastrã, mi se adresã deodatã cea în – Aici locuim.
capot. Nu ne putem aduna. Problema noastrã eºti tu. Dar – ªi... Mama Mare ºtie ?
nu reuºim sã ne concentrãm asupra unui lucru ºi de aceea – Bineînþeles cã ºtie. Ea ne-a creat.
ne comportãm cum ne comportãm. – V-a creat ? Cum v-a creat ?
– Iartã-ne, spuse cea în trening. Acordã-ne câteva se- – Nu putem vorbi despre asta.
cunde. Fii înþelegãtor. OK, suntem gata. Trebuie sã-l lãmurim – Cum adicã nu puteþi vorbi despre asta ? m-am scan-
pe bãiatul ãsta, aºa nu se mai poate. dalizat. Ce-i porcãria asta ? Cum sã nu puteþi vorbi ?
– Probabil cã l-am speriat rãu. – Crede-ne când îþi spunem cã nu putem nu fiindcã
– Cred ºi eu cã l-am speriat, n-ai auzit ce urla ? ªi a n-am vrea, ci fiindcã pur ºi simplu nu putem, a oftat tipa
cãzut pe scãri... care se numea Z.
– Nu-þi bate joc. ªi noi ne-am speriat. Era sã leºinãm în – Nu puteþi, adicã n-aveþi voie, nu ºtiþi, sau ce... ? Toatã
spatele cutiilor. chestia asta e o tâmpenie !
– Bine, e de înþeles cã ne-am speriat, dar în ceea ce – ªtim, dar nu putem, a spus Y. Nu ºtiu dacã ne înþelegi.
priveºte leºinul... – Nu, nu înþeleg.
– Adevãrul e cã n-ar fi trebuit sã scotoceascã prin casã. – Nu eºti obligatã sã dai explicaþii, i-a spus Z.
N-avea nici un drept. – ªi ce vrei sã fac ? Ne-a gãsit, ne-a gãsit. Trebuie sã-i
– Ne pierdem ºirul. N-am mai fost niciodatã puse în spunem. Gata cu secretomania. A venit vremea sã ieºim la
situaþia asta. Între noi comunicãm cum putem, dar era luminã. Trebuia sã vinã ºi ziua asta.
greu de prevãzut cum vom comunica cu alþi oameni. M-am ridicat în picioare. Frica se dusese cu totul ºi acum
– Am mai comunicat ºi cu alþi oameni. mi-era ruºine cã urlasem. Ce mare lucru ? Trei nebune – ºi
– Dar nu în aceste circumstanþe. cu Mama Mare, patru. Bunicã-mea se tâmpise de tot. Cine
– Aºa e. ºtie ce orgii sau ritualuri de demente fãceau ele aici în
Pauzã. beci. Trebuia sã reinstitui normalitatea. Mi-am regãsit
– Cine sunteþi voi ºi de unde mã cunoaºteþi ? am articulat, sobrietatea ºi stãpânirea de sine.
profitând de liniºtea care se lãsase. – Ori îmi spuneþi cine sunteþi, ori chem poliþia.
Întrebarea mea a prelungit tãcerea. Cea mai tânãrã a – Stai, stai, stai. Ia loc. Nu e nevoie sã te agiþi aºa.
tuºit, pãrând cã vrea sã-mi rãspundã, dar cea din mijloc a – Ea de ce nu vorbeºte ? am ridicat vocea arãtând cãtre
atins-o cu o mânã, rãspunzând în locul ei : fata cu pulover care nu scosese pânã atunci nici un cuvânt.

154 155
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Vorbeºte, dar mai întâi trebuie sã înþelegi cum stã ªase, ºapte, opt ani. 14, 15, 16. La 18 ani am rãmas cu
situaþia, Mihai. gura cãscatã.
– ªi de unde ºtiþi cum mã cheamã ? am rãcnit. – Tu eºti asta ? am întrebat, ridicând ochii din album.
– X, du-te ºi adu albumele. Z a rãspuns în locul lui X :
X s-a uitat nedumeritã la Y. – Într-un fel, ea e.
– Albumul nostru ºi albumul babei. Pozele. – Cum adicã într-un fel ?
X a ieºit prin spatele rafturilor. Din câte am vãzut, – Nu te grãbi. Stai sã vezi. Dã mai departe.
dincolo era o salã ºi mai mare, tot atât de luminoasã. Am rãsfoit câteva pagini. Mama Mare la douãzeci ºi
patru ; chipul ei semãna perfect cu cel al lui Y ; Mama
S-a întors cu douã albume mari de fotografii. Mi le-a Mare la treizeci ºi cinci ; chipul îi semãna cu cel al lui Z.
înmânat. Am vrut sã-l deschid pe primul, dar Z ºi-a pus o Era prima oarã când vedeam poze cu bunicã-mea sub 40
mânã pe copertã. de ani ºi, ceea ce era uluitor, din cauza tunsorii faþa pãrea
– Fii atent. Ai vãzut cã ne pierdem când încercãm sã cã i se schimbã complet cam la fiecare cinci ani. Trebuia
fim amabile, ãsta e defectul nostru, aºa cã acum o sã totuºi sã-i urmãreºti cu atenþie ochii ºi gura, ºi atunci îþi
vorbesc cât mai concentrat posibil. Ce o sã vezi o sã te dãdeai seama cã e aceeaºi persoanã.
ºocheze. Dar o sã înþelegi totul. Eu am apãrut prima ºi am Le-am privit pe toate trei. Într-adevãr, aveau ochii puþin
fost numitã Z, fiindcã se presupunea cã sunt prima ºi lãsaþi ; buza superioarã li se ridica spre dreapta într-un fel
ultima. Dar am fost un rebut. Aºa cã a mai apãrut una, ºi de surâs inegal. Erau replici perfecte ale pozelor pe care
a mai scãzut o literã. Aºa a apãrut Y. Dar nici Y nu era le vãzusem. Am pus albumul deoparte.
bunã, ºi atunci a mai fãcut una ºi i-a zis X. Asta e istoria – Bunicã-mea vã þine aici pentru cã semãnaþi cu ea ?
noastrã. E o istorie foarte scurtã. – Nu. E mai mult decât atât. Poftim. Aici sunt poze
de-ale noastre.
Am deschis primul album. Avea coperþile îmbrãcate în Al doilea album debuta cu imaginea unui embrion. Pe
catifea roºie ºi o etichetã pe care scria, într-o caligrafie marginea paginii erau o mulþime de date tehnice, iar jos
tremuratã, AG. Am dat pagina semitransparentã. scria : „EXEMPLARUL Z“. N-am vrut sã continuu.
– Acum o sã înþeleagã, spuse una din fete. – Adicã ce, vreþi sã spuneþi cã sunteþi clone de-ale
Ce era de înþeles ? Erau niºte poze vechi în alb ºi negru, bunicã-mii ?
sau mai degrabã în maroniu ºi alb, înfãþiºând o fetiþã de – I s-a deschis mintea, spuse Y.
douã-trei luni în pielea goalã, lãfãindu-se pe un prosop – Într-adevãr, confirmã Z. Acum înþelege.
pufos. Am dat pagina. Fetiþa era fotografiatã dupã un an. Era
îmbrãcatã cu o salopetã ºi stãtea în fund pe o pernã. Fiecare Z s-a ridicat în picioare ºi a început sã se plimbe. De
paginã o prezenta într-o altã perioadã de dezvoltare. fiecare datã când Y voia sã-i întrerupã discursul, ea vorbea
– Cine e ? mai tare ºi îi acoperea vocea.
– Bunica ta, mi-a rãspuns Z. – Vom vorbi mai relaxat. N-am fost în stare sã-þi rãspun-
– ªi ce-i cu ea ? dem la întrebare fiindcã avem o deficienþã la nivelul auto-
– Uitã-te la toate pozele. determinãrii. Conºtiinþa de sine e prezentã, dar exprimarea

156 157
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ei e inhibatã. Ni s-a spus cã limbajul nostru obiºnuit e pe care o implicã. Iar motivul pentru care nu-i permitem sã
destul de morbid, ne lipseºte supleþea stilisticã. Acest lucru vorbeascã e simplu : dorim s-o protejãm de indeterminaþii.
reflectã o carenþã afectivã, în sensul în care suntem in- Dar aici problema e delicatã.
capabile de comportamente empatice. Asta nu înseamnã
cã suntem niºte monºtri lipsiþi de compasiune ; resimþim la Z îºi trecu mâna prin pãr cu un gest nervos, absorbitã de
un anumit nivel nevoia de a fi mângâiate, dar fiindcã ne ce spunea. Cãlcã peste o mãslinã rãmasã de când strânseserã
putem detaºa cu uºurinþã de sentimente, nu ne rãmâne bucãþile de pizza ºi-ºi reluã discursul curãþându-ºi talpa :
decât sã ne contemplãm propriile proiecte afective. Dup㠖 E o atitudine mutual consimþitã. Noi n-o þinem cu
cum ai vãzut, confictele dintre noi sunt frecvente, dar forþa sub observaþie ºi nu-i interzicem nimic. Ea vrea sã-i
apar pe fondul unei capacitãþi reduse de concentrare purtãm de grijã, conºtientã de propria-i importanþã. Ne-am
asupra unui element exterior naturii noastre. Tiparele acceptat statutul inferior urmând directive pur raþionale.
neuronale sunt extrem de neregulate, consecinþã a modi- Poate vei crede cã e o situaþie bizarã, dar Y ºi cu mine ne
ficãrii structurale a cortexului frontal. Din aceste motive, considerãm asistentele ei ; relaþia se bazeazã pe înþelegere ºi
acþiunile noastre sunt de neînþeles pentru mentalitatea respect reciproc. Lipsa unui spectru emotiv veritabil ne faci-
omului comun. Aºa cum vrea sã spunã ºi Y, nu inten- liteazã enorm apropierea. E greu de înþeles pentru un strãin.
þionãm sã te considerãm un om comun. Departe de noi – Dar tu nu eºti un strãin, interveni în sfârºit Y. Te
cunoaºtem. Baba vorbeºte mereu despre tine, ne-a arãtat
gândul unei jigniri. Suntem încredinþate cã ai posibilitatea
poze, înregistrãri. Putem spune cã te cunoaºtem bine.
de a înþelege corect situaþia, aºa cum de altfel am susþinut
– Te cunoaºtem bine, repetã Z.
ºi mai înainte. De asemenea, aº vrea sã-þi supun atenþiei
gradul de degenerare fizicã datorat neîmplinirii tuturor
Mi-au vorbit foarte mult. Mi-au povestit cum trãiesc
factorilor din timpul procesului de creºtere. De pildã, în
ele, cum îºi fac uneori cumpãrãturile la un non stop, dupã
cazul meu se remarcã o tendinþã spre îmbãtrânire precoce,
cãderea întunericului, cum intrã în laborator ºi-ºi privesc
deºi teoretic nu am decât 35 de ani, iar propriu-zis o
îndelung cuvele în care au crescut. Parcã mã trezeam
vârstã de 17 luni. Y, a doua creatã, beneficiazã de un
dintr-un lung somn în care visasem o scenã absurdã.
aport mielinic care suplineºte acest defect. În schimb, are Trebuia sã regândesc situaþia ca sã-i surprind anvergura.
un deficit de calciu ºi o inimã slãbitã. Toate aceste ele- Privindu-le cum se plimbã cu dezinvolturã în spaþiul acela
mente degenerative, ca ºi altele pe care nu le-am pomenit, strâmt ºi claustrant, arãtându-mi laboratorul (unde se aflau
au fost înlãturate în cazul lui X. În urma testelor efectuate, ºi paturile lor), fãceam eforturi sã mã adun, sã pun ordine
a reieºit cã X e o replicã perfectã ºi îmbunãtãþitã a mate- în întrebãri. Laboratorul era o încãpere într-adevãr mai
rialului original ; selectorul de nutrienþi ºi corectoarele au întinsã decât prima, dar numãrul enorm de instrumente ºi
identificat anomalii atavice ignorate în cazurile prece- aparate te copleºea ºi te fãcea sã te simþi mãrunt. Am
dente, iar ultimele softuri, nedisponibile la vremea creãrii vãzut dulapuri pline cu pungi de sânge, recipiente cu
mele ºi a lui Y, au permis o calibrare mai finã a genomului, lichid cefalorahidian, congelatoare, braþe robotice ºi micro-
astfel încât X a cãpãtat trãsãturi cu adevãrat perfecte. Îmi spaþii sterile. X, Y, ºi Z se strecurau printre obiectele
iau libertatea de a utiliza acest termen cu toatã greutatea acelea ºi-mi zâmbeau. Z continua sã explice funcþia fiecãrui

158 159
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

instrument, dar n-o mai puteam urmãri. Însãºi asocierea nu e nici supraomul, nici subomul, ci infraomul. E ceea ce
acestei femei cu o literã mi se pãrea imposibilã ; creierul ne esenþializeazã, în sensul cã ne reprezintã în totalitate ºi
îmi digera cu greu informaþiile primite, iar asaltul infor- nu ne multiplicã. Clona ne exprimã. „Fiecare om ar trebui
maþiilor la care eram supus nu ajuta cu nimic. Am plecat sã aibã o clonã pentru a se cunoaºte pe sine“ ; adevãratul
ochii ºi am dat din cap ca un automat, ca sã parã cã pricep înþeles al acestei maxime ne scapã. Pe mine, cel puþin, nu
ce mi se spune, ºi, în timpul ãsta, am încercat sã definesc mã convingea deloc teoria autocunoaºterii aplicatã unei
situaþia. Mama Mare s-a clonat. Mama Mare s-a clonat. bãtrâne care-ºi replica tinereþea. Dar dacã situaþia era ºi
Mama Mare a cumpãrat aparate, s-a documentat, ºi-a pus mai lugubrã ? O idee perversã ºi scârboasã a prins sã mi se
la bãtaie veniturile provenite din pensia ei de înalt func- învârteascã prin cap. Dacã Mama Mare vrea sã-ºi transfere
þionar de stat ºi s-a clonat. A fãcut-o ca la carte, dar ceva creierul ? În Z ºi Y nu se putea, fiindcã, aºa cum mã
n-a mers bine, ºi a dat douã rebuturi. Cum puteau Y ºi Z anunþaserã ºi ele, aveau defecte de producþie. Atunci în
sã fie rebuturi ºi cum puteau ele sã se considere aºa ? X... Era pur ºi simplu oribil. Le-am întrebat întâi care era
Lipsa de omenesc din zâmbetul lor atunci când se descriau vârsta lor realã, de câtã vreme dura secretul. Mi-au spus
ca pe niºte experimente ratate era aproape brutalã. Mã cã secvenþele hormonale se completeazã în maximum un
simþeam insultat sã aud aºa ceva. Clonarea e desigur an ºi jumãtate. Deci, din momentul creãrii lui Z ºi pânã în
practicatã pe scarã largã ºi zvonuri despre încercãrile prezent trecuserã aproximativ cinci ani ; asta era estimarea
ilegale ale unor particulari sunt frecvente, dar nu mi-aº fi lui Y. Apoi am continuat : existã posibilitatea fizicã a unui
închipuit niciodatã cã bunicã-mea ar face una ca asta. Pânã transplant de creier ? Unde, în þara noastrã sau în strãi-
în clipa în care am intrat în laborator ºi am evaluat costurile nãtate ? au întrebat surprinse. Am spus cã voiam sã deschid
unei astfel de operaþiuni, am sperat pe undeva cã totul e o altã discuþie, iar ele s-au conformat numaidecât, fãrã sã
o farsã. Am aºteptat ca fetele sã izbucneascã în râs ºi sã-mi bãnuiascã nimic. E posibil, sublinie Z, lucrul e perfect
indice o camerã de filmat, la care sã râd ºi eu, minu- posibil. Cunoºtinþele avansate de bioinginerie ºi medicinã
nându-mã de ingeniozitatea regizorului. Dar regizorul era pe care le posedau – de altfel singurul domeniu de
doar bunicã-mea, ºi situaþia era cât se poate de realã. Mã activitate în care posedau cunoºtinþe solide – le permiteau
durea capul. Le-am privit din nou. Tãcuta de X se plimba sã întrevadã la nivel teoretic posibilitatea unei astfel de
cu mîinile la spate ºi din când în când atingea recipientele operaþiuni. Da, da, confirmã Z, e foarte posibil. Am decis
cu un deget. Era frumoasã. Gândul cã era Mama Mare, cã sã restrâng aria problemei. În þara noastrã e posibil ? Da,
era aceeaºi Mamã Mare care fãcea acum cruci pioase în în þara noastrã e posibil. Orice laborator dotat cu un
faþa coºciugului doamnei Bercea mã îmbãta ºi mã fãcea sã generator de nanoboþi de suspensie ºi venosuturatori
plutesc. Dar nu era Mama Mare. Situaþia mi-a amintit de poate îndeplini sarcina. Acest laborator are nanoboþi de
emisiunile documentare din prima decadã a mileniului ; suspensie ºi venosuturatori ? am întrebat, ºi cu fiecare
subliniau incorecta imagine a rechinului din imaginarul întrebare mi se pãrea cã mã adresez unui computer, care
colectiv. Rechinul reflecta temerile noastre ancestrale, are nevoie de date precise ºi clare pentru a putea oferi un
teama de inuman, teama de implacabila apropiere a morþii, rãspuns cât mai complet. Dupã cunoºtinþele noastre, spuse
teama de inevitabil. Acum noua corectitudine politicã ne Y, bunica ta (ºi iartã-ne cã-i spunem „babã“, e un apelativ
cere reevaluarea imaginii pervertite a Clonei. Clona perfectã comic la care recurgem uneori când vrem sã ne destindem)

160 161
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

are un generator NDG, care nu numai cã produce nanoboþi – Bunicã-mea vrea sã-ºi bage creierul în capul tãu.
de ultimã generaþie, dar îi poate antrena sã se autoge- Creierul tãu se duce la gunoi. X ºi Y o vor asista. Îþi
nereze în funcþie de situaþia celularã întâlnitã în momentul convine aceastã situaþie ?
inserþiei. Deci, am insistat, bunicã-mea îºi poate transfera – Îþi convine aceastã situaþie ? a repetat Z mecanic. Îþi
creierul într-una din voi ? convine aceastã situaþie ? Îþi convine aceastã situaþie ?
Y s-a alarmat ºi s-a repezit la ea, prinzând-o de umeri.
Z s-a aºezat iar pe canapea. Y ºi X s-au sprijinit amân- Z începu sã tremure.
douã de peretele plin cu postere. – A intrat într-un conflict ! X, adu trusa !
– Insinuezi cã noi suntem modele purtãtor ? a întrebat Z. X nu s-a miºcat.
– Nu v-aþi gândit niciodatã cã bunicã-mea v-a creat – Conflict ! Conflict ! X, defibrilatorul, acum !
pentru a-ºi transplanta creierul într-una din voi ? X fãcu ochii mari ºi cãscã gura. Rãmase fixã.
– Asta e o întrebare ? Nu ºtiu cum sã rãspund. – Mihai, intrã în laborator ºi adu o trusã albastrã. Eu
– Da, e o întrebare, e un raþionament perfect logic, e o trebuie s-o þin, altfel intrã în spasme ºi-ºi induce coma.
punere a problemei. Du-te !
– Rãspunsul e foarte complex. M-am repezit în laborator. Toate cutiile de acolo erau
– Nu e deloc complex. Ce aþi face dacã bunicã-mea albastre. M-am întors cãtre fete. Z tremura în ultimul hal ºi
v-ar ucide pentru a-ºi transfera creierul într-una din voi ? bale lungi i se scurgeau din gurã. Bolborosea ceva ºi ochii
– În care ? i se dãduserã peste cap.
– Nu conteazã în care. În tine, poftim. – Care trusã ? Sunt toate la fel !
– Nu pot rãspunde. – Trusa pe care scrie Fleming Institute ! Repede ! O sã
– Gândeºte-te puþin. Acum bunicã-mea se va întoarce intre în stop cerebral !
de la înmormântare, îþi va cere sã te întinzi pe masa de Am cotrobãit în toate cutiile ºi am gãsit, în spatele unui
operaþie, îþi va goli scãfârlia ºi þi-o va umple cu creierul ei reflector, una deschisã în care era un defibrilator. Am luat
de babã. Îþi convine situaþia asta ? cele douã padele ºi i le-am adus lui X.
– E un raþionament ipotetic ? – Nu e încãrcat ! Þi-am zis sã aduci trusa ! Bateria e
inclusã în trusã ! Adu trusa !
– Nu, e o chestiune realã.
Am intrat iar în laborator, am cules trusa ºi am adus-o.
– În cazul acesta comportã o eroare logicã, întrucât un
Y a conectat padelele la sursa de curent, le-a încãrcat ºi a
subiect nu-ºi poate transfera singur creierul în altã persoanã.
depus-o pe Z pe mochetã. Din cauza tremurului poalele
Trebuie sã fie asistat în aceastã operaþiune.
halatului i se ridicaserã ºi i se vedea sexul. Împungea
Le-am privit pe Y ºi X. Z s-a uitat ºi ea la ele, apoi m-a
aerul cu picioarele ºi rãºchirase degetele, iar mâinile i se
privit iar. Mi-am întors din nou capul, indicându-le cu un
contractaserã. Y s-a poziþionat în dreptul capului ei, i-a
uºor rictus.
atins cu padelele scalpul ºi a strigat :
– Nu înþeleg de ce le priveºti pe ele, iar apoi mã
– Liber !
priveºti pe mine, a spus Z.
M-am tras în dreptul lui X, lipindu-mã ca ºi ea de
Am rãbufnit :
perete. Y a declanºat ºi o smuciturã violentã a strãbãtut

162 163
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

trupul chinuit al lui Z. Imediat, tremurul i-a încetat. S-a Trecuse o orã de când stãteam cu ele ºi aproape încã
întors pe burtã ºi a gemut încetiºor. Halatul îi dezvelea o orã de la plecarea Mamei Mari. Am încercat sã le conving
fesele ºi ºoldurile. Mirosea a carne arsã. Y a spus : sã iasã din beci ºi sã se plimbe prin casã. Mã gândeam cã
– Totul va fi bine. aerul proaspãt ºi lumina soarelui îi va face bine lui Z, care
rãmãsese totuºi palidã ºi nu se þinea bine pe picioare. În
Dupã ce a trecut criza am ajutat-o sã se ridice ºi am plus, voiam sã telefonez acasã. În cele din urmã au
depus-o pe canapea. Am pornit o conversaþie pe care am acceptat, spunându-mi cã nu ieºiserã niciodatã pe luminã
dorit-o cât mai sincerã, cât mai caldã. Le-am spus tuturor din ascunzãtoarea lor, dar o vor face pentru mine, care
cât de rãu îmi pare de bunicã-mea ºi de demenþa ei. sunt un oaspete. Z a luat-o înainte pe scãri. X ºi Y veneau
Le-am dat asigurãri cã sunt binevenite în casa mea, cã voi în urma mea. Pe scãri era curent ºi poalele halatului lui Z
anunþa autoritãþile ºi cã voi face tot ce-mi va sta în putinþã se ridicau iar. Am privit în jos ºi am întrebat :
pentru ca ele sã se simtã ca într-o familie. Oricum aº – Ce sunt acele indeterminaþii de care o protejaþi pe X ?
lua-o, bunul simþ, dacã nu responsabilitatea moralã, îmi De ce nu vrea sã vorbeascã ?
fãcea familia pãrtaºã la nefericirea lor. Ele nu au nici o – E foarte influenþabilã. E atât de influenþabilã încât
vinã, fiind niºte biete fiinþe lipsite pânã ºi de copilãrie. La exprimarea coerentã a propriilor gânduri ar face-o sã se
sfârºit mi-am exprimat curiozitatea cu privire la ceea ce se lase influenþatã de ele. Dacã se gândeºte la ceva trebuie
petrecuse. Z pãrea sã-ºi fi revenit complet. κi aranja pãrul.
neapãrat sã-l punã în practicã. Aºa încât e mai bine sã nu
X ºi Y se aºezaserã la computer ºi studiau niºte linii de
gândeascã nimic.
cod, complet absente, ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
– Conflictele logice sunt situaþii limitã în care înþele-
Cu fiecare secundã petrecutã în mijlocul lor simþeam
gerea raþionalã a unui eveniment e inhibatã de un paradox
cã mã afund în nisipuri miºcãtare. Nu pricepeam nimic ºi
sau de o implicare emoþionalã activã. Nu am fost concepute
ºtiam cã sunt sute de aspecte pe care ar trebui sã le
pentru a rezolva asemenea conflicte. Gestionarea lor e o
investighez, dar care îmi scãpau pe moment. Trebuia sã
problemã dificilã ºi de aceea limitatã doar la cazul meu.
Acesta e motivul pentru care îmi asum prerogative comuni- sun acasã. Asta în primul rând.
caþionale ºi vorbesc mai mult decât Y sau X.
– Dacã eu sunt de vinã pentru... Deodatã, chiar în momentul în care ieºeam din cãmarã, X
– Nu, nu eºti tu de vinã. De altfel e de mirare cã nu s-a m-a tras de braþ ºi m-a sãrutat. A fãcut-o stângaci ºi violent.
declanºat mai înainte. Mã temeam sã nu intru în ºoc în Am ridicat amândouã mâinile în timp ce-mi simþeam spina-
momentul în care te-am auzind coborând scãrile. Dar nu rea ºi capul presate de perete. Îmi sorbea buzele ºi se
s-a întâmplat aºa. lipea de mine cu tot trupul, limba ei avea un gust dulce,
– ªi... pot sã ºtiu exact ce anume a cauzat ºocul ? obrazul îi mirosea a copil. Z ºi Y au apucat-o ºi au tras-o
– Un surplus informaþional. Oricum, am stocat datele deoparte. Ea s-a liniºtit imediat ºi a intrat în sufragerie,
respective în inconºtient ºi mi-am blocat accesul raþional unde a dat drumul la televizor.
la ele. Pot intui despre ce anume a fost vorba, însã nu pot – Iart-o. Asemenea lucruri se mai întâmplã, deºi foarte
preciza. Te rog sã nu-mi precizezi. rar, m-a lãmurit Z.

164 165
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Nu erau oameni. Am ajuns la concluzia asta intrând în – Nu se poate, am spus încet. Nu pot sã mã culc cu
sufragerie. Erau trupuri dotate cu rudimente de conºtiinþã tine. Nu se face aºa...
computativã. Erau expresia vie a unor ecuaþii. Poate trebuiau – Eºti cumva intimidat ? a întrebat Z.
ajutate, deºi cred cã nimeni nu mai avea ce sã le facã ; în – Nu... adicã da... e stupid. Sexul presupune intimitate,
orice caz, în situaþia în care se aflau nu erau decât niºte e vorba de...
fiinþe rupte de ele însele, pline de contradicþii ºi inadaptate Orice aº fi spus era o tâmpenie. Nu puteam sã le fac sã
pânã ºi celor mai mici norme de conduitã socialã. Aº fi înþeleagã. Y nu era nici mãcar interesatã, se uita la televizor,
putut încerca orice pentru a le readuce la o stare normalã, comedia cu Bobby Dish parcã nu se mai termina. Mã
dar sunt sigur cã n-ar fi dus la nici un rezultat. M-am uitam la figura lui X ºi la cea a surorii ei. Erau atât de
aºezat pe un fotoliu, mi-am dat jos ochelarii ºi mi-am rãvãºite ca fiinþe încât nici nu se considerau surori. Doar
frecat faþa cu palma. Fetele vorbeau în ºoaptã. Am rãmas niºte litere. Îmi imaginam desfãºurarea ulterioarã a acþiunii :
aºa o vreme. urma sã chem Poliþia, s-o dau pe Mama Mare pe mâna
justiþiei, sã mã scutur de toatã bizareria asta, iar ele trei
– Mihai ! m-a strigat Z. urmau sã fie puse undeva într-un ospiciu. Nu aveam
Y era în picioare, rezematã de perete. Probabil asta era remuºcãri pentru acþiunile mele ulterioare. Ceea ce se
poziþia ei favoritã. X ºi Z stãteau întinse pe canapea, petrecea aici era o crimã. Bunicã-mea nu le-a cultivat
urmãrind televizorul. κi puseserã sub capete o pernã pentru contemplare, asta era clar. Le-a crescut pentru a se
mare. Z þinea telecomanda în mânã. putea transfera într-unul din trupurile lor. Iar creierul ce
– Ce e ? avea sã fie scos funcþiona deocamdatã în þeasta asta din
– Am vorbit despre incidentul de adineaori. Ne-am faþa mea. Era sub ochii ãºtia verzui, mari ºi migdalaþi.
gândit cã ar fi bine ca X sã fie iniþiatã într-un act sexual. Nervii din spatele globilor vor fi tãiaþi, apoi reconectaþi la
– Poftim ? altã unitate centralã ; o minte de babã care refuza sã se
– Dacã eu ºi Y am beneficiat de supresori hormonali usuce va primi sânge pompat de inima aflatã la câþiva
pentru a contracara fenomenele de naturã sexualã, X e centimetri de pieptul meu. Cãutam sã le explic ce se
descoperitã la acest punct. Venirea ta nesperatã în mijlocul întâmpla în realitate. Voiam sã fac apel la un alt limbaj, nu
nostru ar putea fi cel mai bun lucru pentru ea. Are nevoie, doar la vorbe. Cum puteam ? Ce era de fãcut ? Am simþit
din punct de vedere psihologic, de un suport stimulativ mâna lui X atingându-mi degetul mare. Lângã ea, Z urmã-
complet. rea impasibilã. Odatã cu expiraþia zgomotoasã a lui X,
– Vreþi sã spuneþi cã... vreþi sã mã culc cu ea... ? toate lichidele din corp au pãrut cã mi se concentreazã în
– Da. Trebuie sã fie o relaþie reciproc consimþitã. X zona sexului. Erecþia a fost instantanee. X a inspirat ºi
vrea. Tu vrei ? odatã cu aerul ce-i pãtrundea în piept i-am vãzut sfârcurile
M-am ridicat din fotoliu, mi-am pus ochelarii ºi m-am profilându-se prin lâna puloverului. Nu mai puteam rosti
aºezat pe marginea canapelei. În ochii mari ºi sticloºi ai nici un cuvânt. Am privit neputincios cum Z îi descoperã
lui X citeam o anticipaþie concentratã ; parcã era un câine sânii, apoi cum îºi reia poziþia de adineaori. X se îmbu-
cãruia i se prezintã o bucatã de carne. Sprijinitã în cot, jorase ºi, ceea ce m-a înnebunit, mi-a zâmbit, sau cel
alãturi, Z mã privea ºi ea atentã. puþin mi s-a pãrut pentru o fracþiune de secundã cã-mi

166 167
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

zâmbeºte. Apoi mi-a cuprins umerii cu palmele ºi m-a spus printre gâfâieli sã se ducã dracului ºi sã nu mã
mângâiat încet. Am încercat sã lupt cu dorinþa pânã în întrerupã, nu voiam sa mã opresc.
ultima clipã. Îmi spuneam cã ea nu e X, cã ea a Mama – Gata ! a strigat ea.
Mare. Ea e bunica mea. E corpul care a nãscut-o pe mama X i-a vãzut chipul contrariat ºi a început sã geamã
mea, e corpul fãrã de care eu n-aº fi putut sã exist. Cum speriatã. Y venise în spatele meu.
puteam sã mã las toropit de cãldura aceea ºi cum de nu – Acum e momentul sã te ridici. Dacã nu te ridici te
sãream înapoi, îngrozit de sacrilegiu ? Mi-am pus mâinile vom lovi.
reci pe sânii ei ºi am strâns-o încet de sfârcuri. Dorinþa îmi X a izbucnit în plâns ºi smiorcãielile i-au devenit urlete
semãna cu bara de încãrcare la jocurile pe computer, înãbuºite.
înainta mai încet sau mai tare, dar nu dãdea niciodat㠖 O sã intre în conflict dacã nu te ridici ! Gata !
înapoi. Atunci X mi-a zâmbit din nou. A fost un adevãrat Z m-a împins ºi m-am prãbuºit pe podea. X se uita
zâmbet, ºi m-am gândit cã eram singurul om din viaþa ei buimacã în toate pãrþile. Y a venit în spatele meu ºi a vrut
cãruia îi va putea zâmbi vreodatã. Trebuia sã-i rãspund, sã mã ajute sã mã ridic. I-am respins mâna ºi m-am încheiat
trebuia neapãrat sã continui. Entitãþi morale nebãnuite îmi la pantaloni.
forfoteau prin cap, iar eu le puteam domina pe toate. – Sunteþi niºte nebune ! Nu sunteþi oameni ! Sunteþi
Fãceam ceea ce trebuia sã fac. I-am sãrutat sânul drept niºte creiere stricate !
pânã i l-am acoperit cu o peliculã de salivã. O muºcam ºi – Poate cã a fost o greºealã cã te-am lãsat sã relaþionezi
o lingeam, iar mâinile mi se plimbau pe pantalonii ei, cu X. Acum pleacã. E mai bine sã pleci.
cãutându-i fermoarul. Eram în culmea furiei.
– Nu aºa repede, a spus Z. Ia-o mai încet. – Voi nu existaþi ! Sunteþi mai rele ca roboþii, sunteþi
N-o mai bãgam în seamã. Acum ºtiam ce trebuie sã fac. niºte scânduri însufleþite, mi-e scârbã de voi ! Cum puteþi
Dacã vreun gând s-ar ridica sã mã inhibe, îi voi rãspunde sã vã miºcaþi ! Cum puteþi vorbi ! Sunteþi hidoase ! Sunteþi
cã X nu e o fiinþã umanã, ci doar o fiinþã. Dacã pete negre gândaci !
îmi vor acoperi conºtiinþa, îmi voi spune cã am datoria – Ieºi afarã. Ieºi afarã acum, a spus Z ºi s-a ridicat de
sã-i dezvãlui cea mai frumoasã parte a vieþii ; astfel, tot ce pe canapea. Pãrul i se electrizase de la contactul cu perna,
fac acum e drept ºi justificat. Bucuria pe care mi-o dãdea ºuviþele îi semãnau cu niºte ºerpi.
aceastã constatare mi-a distrus ºi ultima reþinere. Am – Voi vã acceptaþi situaþia, dar ce aveþi cu ea ? Ea e o
mângâiat-o ºi pe Z, iar ea nu s-a opus, cu toate cã din handicapatã, o fiinþã goalã ! De ce mã puneþi sã fac sex cu
când în când comenta ºi dãdea sfaturi pe care mã strã- ea ? De ce nu înþelegeþi cã nu aºa trebuie sã fie lucrurile ?
duiam sã le ignor. Am intrat în X ºi am început sã mã miºc Pânã ºi un animal înþelege ce-i spui, voi nu înþelegeþi
încet. Era foarte fierbinte, cãldura era nefireascã, venea în nimic !
valuri. Îmi doream sã mã pot dispersa cu totul în corpul – Nu te-a forþat nimeni. Te contrazici.
ei, voiam sã sar de la X la Z, ºi poate chiar la Y, voiam sã Am ieºit din camerã ºi mi-am încãlþat pantofii. A trebuit
fac tot ce poate face un om fãrã reþineri unor femei care sã repet de câteva ori nodul, îmi tremurau mâinile. Z a
nu existã. Când am ejaculat, Z ºi-a apropiat capul de mine apãrut în prag ºi m-a întrebat de ce nu plec.
ºi a spus : gata, acum ridicã-te, X trebuie sã se spele. I-am – Plec, nu vezi cã plec ! i-am strigat.

168 169
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– De ce nu pleci ? a întrebat iar.


N-am mai zis nimic, am ieºit în curte cu ºireturile
desfãcute. Am aruncat o privire pe geam ºi am vãzut-o pe
Y aplecatã deasupra lui X, care se zvârcolea pe canapea.
– A intrat într-un...
– De ce nu pleci ? insistã Z, cu mâinile încruciºate pe
piept.
Am privit din nou pe geam. X începuse sã urle. Avea Schwarze Mirakel
un timbru ascuþit ºi parcã tot mai suitor, ca o frezã de
dentist. Am pornit în fugã prin grãdinã ºi când am ajuns în
dreptul uºii m-am oprit. M-am uitat în spate. Z mã urmãrea
din prag. Am ridicat ochii. În grãdina de deasupra, dincolo Kristine Walpurger, care era foarte bãtrânã, ieºea uneori
de gard, l-am vãzut pe Negruþiu. Avea o cãmaºã înfloratã la plimbare. Îi plãcea sã se plimbe pe falezã ºi sã petreacã
ºi pe umãr i se plimba o pisicã. Buzele i se deschideau tot minute de reverie cu ochii la marea murdarã, deasupra
mai mult ºi, când þigara din colþul gurii i-a cãzut, am ieºit cãreia se învârtea un avion purtând o uriaºã panglicã
din curte. publicitarã. Avionul trecea aproape în fiecare zi pe acolo
ºi Kristine, deºi nu-l observa conºtient, devenea iritatã
dacã nu venea. I se pãrea cã ceva nu e în regulã, fãrã sã
poatã preciza ce anume. Întoarsã acasã, în asemenea
momente îºi necãjea soþul ºi-l certa.
Într-o zi de plimbare pe falezã, Kristine a vãzut marea
ºi avionul. În mod normal, ar fi trebuit sã fie calmã, cu
reflexele amorþite, ca atunci când asculta romanþe ºi vorbea
cu Trüdchen despre croieli. Totuºi ceva o nemulþumea. κi
aranjã pãrul rãsfirat de briza mãrii. Se scãrpinã la braþul
stâng. Nimic n-o ajuta sã scape de aceastã stare neplãcutã.
Fixã din nou peisajul pe care, cu fiecare contemplare, îl
observa din ce în ce mai puþin, îl estompa, îi pierdea
detaliile, fãcându-l sã semene cu o imagine vãzutã în
colþul ochilor.
Probabil cauza stãrii de nemulþumire interioarã era tot
avionul. E adevãrat cã era prezent ºi zbura, dar nu mai
avea panglica legatã de coadã. Zbura pur ºi simplu, fãcând
ture obiºnuite ºi egale. Marea se spãrgea mai departe de
dig, norii alunecau grav pânã se prãbuºeau în mare.
Kristine cãscã.

170 171
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Se întoarse tot cãscând, cu ochii închiºi. Fãcu trei paºi. Malcom-Greed. Pentru a degaja o porþiune criticã a
În clipa deschiderii pleoapelor, vãzu cum o bilã verde se creierului de sânge ºi fragmente de os, doctorul
apropie cu repeziciune ºi o plesneºte în falcã. Se chirci. Baum trebuia sã cureþe suprafaþa encefalului cu o
Plãmânii îi refuzarã sã respire. Cât despre ciclist, casca îi pensã specialã. Orice miºcare greºitã însemna leziu-
zburã cât colo ºi el fu proiectat la rãdãcina unui platan. nea permanentã a unor centri vitali.
Atât Kristine cât ºi ciclistul leºinarã. Echipa s-a pus pe treabã. Doctorul Baum le-a cerut
tuturor sã facã liniºte, apoi ºi-a început periculoasa
* sarcinã. Era miercuri, 22 martie, ora 17.
Atunci s-a întâmplat ceva ce nimeni nu ar fi anticipat.
Au fost duºi la spital cu aceeaºi ambulanþã. Pe la Întreaga încãpere a început sã se zguduie cu putere.
jumãtatea drumului, Kristine ºi-a revenit. Nu era atât de «E cutremur !» a strigat o asistentã. Mâna experi-
grav rãnitã. A asistat fãrã voie la eforturile de reanimare a mentatã a doctorului Baum a tremurat. […]“
tânãrului ciclist. Într-o mãsurã mai micã sau mai mare, se
simþea responsabilã, lucru observat cu promptitudine de
un infirmier. Nu a fost nimeni vinovat, doamnã, i-a spus el
punându-i o mânã pe umãr. Sirena ambulanþei fãcea o
gãlãgie prea mare, ceilalþi lucrau aplecaþi asupra trupului
însângerat ºi Kristine s-a zãpãcit cu totul. Pânã la spital, a
plâns neîntrerupt. Când, în cele din urmã, maºina s-a oprit
ºi uºa din spate s-a deschis, Kristine a ºtiut cã ciclistul va
muri. Premoniþia ei funcþiona întotdeauna. Cu aceastã
certitudine se lãsã pe mâna doctorilor, mirându-se de
ironia sorþii. Kristine aflase anul trecut cã suferã de cancer
osos.
Cât despre ciclist, povestea morþii lui e mai bine redatã
de un articol apãrut în revista de scandal Scoop, nr. 34 /
1971, intitulat „Schwarze Mirakel“.

„[...] Tânãrul fu introdus imediat în blocul operator.


Doctorii îi dãdeau puþine ºanse de supravieþuire.
Rãnile de la nivelul craniului erau serioase ºi echipa
de chirurgi privea situaþia cu scepticism. Din fericire,
conducãtorul operaþiei era cunoscutul ºi experimen-
tatul neurochirurg Karl Baum. El a înþeles într-o clipã
cã viaþa tânãrului nu putea fi salvatã decât printr-o
procedurã de mare precizie, numitã intruziunea

172 173
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Dar viaþa e frumoasã ºi furnizeazã nenumãrate prilejuri


de-a uita ce-i rãu ºi de-a valoriza ce-i bun. Aici intervin
prietenii, care ne înveselesc, ne poartã de grijã ºi sunt foarte
atenþi ca noi sã ocolim abisul deznãdejdii. Prietena Elenei se
numea Ioana ºi era o fatã cu pãrul blonziu, înãltuþã, ºchio-
pãtând puþin cu piciorul drept, atrãgând arareori privirile
asupra ei. Cei care totuºi se uitau dupã ea o fãceau fiindcã
Resurse umane strada era de regulã pustie ºi nu aveau altceva mai bun de
fãcut. Din acest motiv, Ioana se plimba întotdeauna pe strãzi
pustii, unde singura animaþie era datã de câþiva bãieþi
ºezând pe marginea caldarâmului sau jucând fotbal, iar
Cât de tare îºi dorea Elena sã se inventeze un aparat prin când aceºtia scremeau câte un comentariu aparent admi-
care sã deosebeºti agresorul de amic, monstrul de prieten, rativ, Ioana tremura de plãcere, bãtãile inimii i se potoleau,
prãdãtorul de aliat ! În viaþa ei nu numai cã trecuse prin faþa i se destindea, încrederea în sine îi umplea fiecare
chinurile unei dislexii juvenile, ale unui accident grav la nerv ºi cãuta din nou aglomeraþia marilor bulevarde.
ºold ºi ale unei interminabile reconstrucþii dentare ; se
nãscuse însã urâtã, bondoacã, cu un pãr slinos ºi o cãutãturã Prietenia dintre aceste douã fete a început în septem-
saºie, adicã exact cu o figurã pe care nici o fatã nu doreºte brie 2000, o datã cu admiterea la una din cele mai promiþã-
s-o aibã. De bunã seamã cã ºi ea se ura, cãci, pe lângã
toare facultãþi din þarã. Stãtuserã una lângã alta în timpul
motivele evidente, mai avea destule motive intime sã fie
examenului ºi fãcuserã schimb de informaþii, lucru care
nemulþumitã. Nimeni nu ºtia cã poseda douã degete supli-
le-a unit ºi mai mult, cãci în vreme ce toatã lumea din jur,
mentare la piciorul drept ºi o aluniþã verzuie, urât mirosi-
la sfârºitul testului, îºi pufãia þigãrile pe culoarul argintiu
toare, la axila stângã. Toate acestea i se vãrsau în cap de
ºi lucios, zâmbind protocolar (deºi gândul cã omul din
fiecare datã când fãcea duº ºi se privea în oglinda uºor
faþa ta þi-ar putea sufla locul era omniprezent ºi chinuitor),
aburitã, care nu-i arãta clar întregul trup, dar i-l descria
ele douã se simþeau într-adevãr bine, fãrã a se preface.
destul de bine. Ridica braþul drept ; pielea îi fleoºcãia ºi-i
trimitea miros de Dove. Ridica braþul stâng ; se insinua o Bancurile pe care ºi le-au spus ºi amintirile care au curs
duhoare pestilenþialã ºi subþire, care nu dispãrea nicicum gârlã au cimentat prietenia ce se nãºtea.
ºi – Elena era recunoscãtoare mãcar pentru atât – nu se – O ºtii pe aia cu iepuraºul verde ? a întrebat Elena.
rãspândea niciodatã la o distanþã mai mare de câþiva centi- Vine iepuraºul într-o zi la farmacie...
metri în jurul subþioarei. Era mirosul ei pentru ea însãºi, ªi Ioana (deºi cunoºtea bancul) a râs, fiindcã Elena
un fel de cadou pe care i-l fãcea trupul dupã fiecare duº. povestea tare frumos, ºi, la sfârºit, când i-a mãrturisit cã îl
Iatã-mã, îi spunea, m-ai înecat în aburi ºi în apã, am avut ºtia, au râs ºi mai tare. În jurul lor se formau grupuri-grupu-
rãbdare ºi am suportat, dar acum m-am întors, convinge-te. leþe, iar ele, pe care nimeni nu le bãga în seamã, observau
Elena nu era deranjatã atât de miros, cu care se obiºnuise ºi bârfeau, descoperind cã aveau aceleaºi gusturi ºi aceeaºi
de ani de zile, ci de încãpãþânarea cu care revenea mereu. poftã de a critica unele fete, care erau indubitabil curve,
mai ales cã blonda de la fereastrã, dupã spusele Ioanei, îl

174 175
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

mângâiase pe coapsã pe tipul cu pãrul zburlit. De altfel, – Din acelaºi motiv ca tine. A fost aºa, un fel de fum al
dupã câteva pahare bãute la barul din apropiere, în timp tinereþii. Aveam 16 ani când mã preocupa actoria. Nu cã
ce întunericul se lãsa peste oraº, aflarã cu surprindere cã acum aº fi bãtrânã. Dar vine o vreme când înþelegi cã nu
locuiau la cincizeci de metri una de cealaltã, pe strada are rost sã pierzi vremea în scãlâmbãieli ºi porcãrele. Sunt
Mântuleasa, ba chiar cã frecventaserã într-a zecea aceeaºi frumoase pânã la un moment dat, când îþi dai seama cã nu
ºcoalã popularã de arte dramatice, însã destinul fãcuse ca þin de foame.
Ioana sã frecventeze grupa de actorie a lui Ioan Coman, – Aºa e, întãrea Elena.
iar Elena pe cea a lui Marcu Lokusz. Ioana o privea cum deschide gura ºi îºi expune dinþii
– ªtii, spuse ea, Coman ºi Lokusz sunt împreunã. prin sticla paharului.
– Adicã... – Am o veriºoarã care lucreazã la Nederlanden. Trebuie
– Adicã sunt amanþi. sã-þi spun cã pe mine m-a pasionat de micã economia, iar
Ioana sorbi din pahar ºi râse. dacã adaugi la asta un strop de creativitate – eºti mana-
– Îmi ºi închipui. Unul înalt ºi uscãþiv, altul bondoc ºi gerul perfect.
gras, care pute a transpiraþie. – Ai dreptate. Îþi place sã conduci, nu ?
– Lokusz nu e gras, spuse Elena zâmbind oarecum – Asta da, asta da.
forþat ºi aruncând în pahar paiul cu care se juca. Atâta ªi râserã iar.
doar cã nu e o frumuseþe. – ªi mie. ªtii, cred cã puterea e greºit înþeleasã. Toþi se
– Amândoi sunt urâþi, adãugã Ioana. Nu pot sã sufãr tem de putere de parcã ar fi cine ºtie ce mare cãpcãun. De
homosexualii, mai ales dacã sunt urâþi. Oricum, ca actori... fapt, e ceva cât se poate de firesc. Ne manifestãm puterea
jos pãlãria. asupra oamenilor în fiecare zi, în fiecare minut, nu ?
– Da. Numai cã Lokusz se încurca la românã. – Absolut.
– Poftim ? – Atunci, care-i problema ? De ce sã n-ai curaj ºi sã fii
– Nu vorbea bine româneºte. Dacã trebuia sã ilustreze pe faþã ? Uite, eu zic : îmi place sã conduc, sunt cea mai
ceva, sã te facã sã înþelegi ce voia de la tine, se apuca sã tare, sunt the best, de ce sã mã ascund ? De ce sã-i las pe
dea din mâini, sã se strâmbe ºi sã inventeze cuvinte. toþi imbecilii sã decidã în locul meu ?
– Un motiv în plus sã fie un actor bun. În discuþia care începea sã se aprindã cuvintele rostite
– Poate cã ai dreptate. îºi înghiþeau oamenii, aºa încât nu mai ºtiai cine ce vorbeºte.
– Sigur cã da. De altfel, fiecare din fete spunea acelaºi lucru, ºi dacã una
Ioana râse din nou, într-un fel care o fãcu pe Elena perora, cealaltã o aproba ºi viceversa. Barul începea sã se
sã-ºi încreþeascã obrazul. O fi fost Elena urâtã, dar cel goleascã, dar muzica lui ªtefan Bãnicã Junior, rãsunând
puþin ºtia cã posedã un râs cristalin ºi plãcut. Pentru a nu dintr-un jukebox maro, fãcea ca atmosfera sã fie incredibil
crea un contrast prea puternic faþã de hlizeala Ioanei, ea de densã ºi de trepidantã.
se abþinu de la hohoteli, preferând un râs înfundat ºi – Asta e societatea : mãnâncã sau vei fi mâncat.
decent. Chelnerul îºi fãcu apariþia la masa lor ºi ele cerur㠖 ªi cum nici unul din noi nu vrea sã fie mâncat...
încã un gin tonic. – E o junglã. ªi stai sã vezi cum o sã fie peste zece ani...
– Tu de ce-ai dat la relaþii publice ºi nu la actorie ? – Jale, jale. Trebuie sã te aranjezi cumva sau sã pleci
întrebã deodatã Elena. dracului de aici, altfel...

176 177
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Of... de fard liliachiu. κi evidenþia obrajii printr-o dârã lungã


– Crezi c-o sã intrãm ? de roºu aplicatã cu o pensulã groasã ºi moale. Nu purta
– Unde ? deloc cercei obiºnuiþi, ci numai câteva clipsuri din bucãþele
– La facultate. lustruite de lemn, care sunau ca tamtamul îndepãrtat al
– Zãu aºa, îi dai înainte cu încrederea în tine ºi nu ºtii unui trib. De regulã, purta pãrul strâns într-o coadã la
atâta lucru... spate ºi-l dezlega arareori, lãsându-l sã-i cadã pe umeri ;
– Eu zic c-o sã intrãm... asta n-o avantaja cu adevãrat decât în anumite poziþii,
– Pãi vezi ! când lumina îi venea din dreapta sus. Pentru a zãpãci
Doar câteva secunde îºi domoleau fetele limbile dezle- bãieþii, purta mereu pantaloni sau fuste foarte strâmte
gate, cât sã le înmoaie în lichide dulci sau înþepãtoare, sã peste fesele mari, aflate la graniþa dintre voluptuos ºi
se lingã pe buze ºi pe urmã sã aºeze dupã ureche câte o excesiv. Se legãna pe tocuri ºi întorcea capul cu o miºcare
ºuviþã de pãr. Cu câteva clipe înainte ca discuþia sã fie studiatã, punându-ºi în evidenþã buzele ºi sânii mici (avea
reluatã, ele întrezãreau posibilitãþile de carierã pe care þi o teorie complexã referitoare la buze ºi sâni). Din cauza
le oferã o facultate de relaþii publice : manager al unei acestor însuºiri, dar mai cu seamã fiindcã era interesant
mari firme, înalt funcþionar de stat, creator de imagine, sã-i asculþi poveºtile care curgeau cu nemiluita, Ioana ºi
PR-ist cu mapã de piele ºi taior ºic. În aceste tablouri Elena îi cãutau mereu compania.
lucrate succint se vedeau autoritare, dominante, stãpâne Erika îºi povestea aventurile sexuale imaginare ºi reale
pe propria viaþã ºi niciodatã dezamãgite. Singurul scop al cu mult entuziasm. Spunea cã prietenul ei o face fericitã de
acestor fantome ale viitorului era sã ridice fruntea tot mai mai multe ori în fiecare noapte ºi cã se gândesc serios sã
sus, sã creeze valori, sã inspire. Comunicarea ºi relaþiile treacã la urmãtorul nivel aranjând o partidã de sex în trei.
publice sunt cuvintele-cheie ale secolului XXI. – În general nu prea vorbesc despre sex, dar azi am ºi
eu chef sã mã destãinui. Nu cunosc pe nimeni deocamdatã,
Cursurile începurã într-un amfiteatru larg, cu bãnci decât pe voi douã. ªi pe Liviu, bineînþeles.
galbene, printre feþe îmbujorate ºi zâmbitoare. Începur㠖 Cum l-ai întâlnit ? se interesã Ioana.
sã se închege relaþiile, începurã tatonãrile. Masa anonim㠖 La un casting pentru un film. Nu ne-au ales. Ne-am
deveni diferenþiatã ºi se fãrâmiþã într-o puzderie de nume, enervat pe chestia asta, am intrat în vorbã ºi... na. Dacã aþi
feþe ºi tabieturi. În amfiteatrul galben, sub pupitre, se ºti ce frumos vorbeºte... I-aº asculta poveºtile o noapte
aprindeau telefoane mobile care stocau lacome în memorie întreagã... Dar parcã nu ne mai putem opri, suntem ca niºte
zeci de numere, de parcã n-ar mai fi avut rãbdare pânã la maºini, nu ºtiu. ªi cu cât facem asta mai des, cu atât vrem
pauzã sau pânã la sfârºitul zilei. Cât despre Elena ºi Ioana, mai mult. N-am simþit niciodatã aºa ceva. De pildã, uite...
ele stãturã mai tot timpul lângã o fatã ce avu o influenþã Scenarii, târguieli, fantezii, instrumente, roluri, totul
covârºitoare asupra lor, în primul rând datoritã felului ieºea la ivealã ca o tavã cu chifle scoasã încet din cuptor.
ciudat de a se machia ºi în al doilea rând datoritã ideilor Nu conta dacã uneori secvenþele narative se întreþeseau
sale despre sex. prea frumos pentru a fi adevãrate, în niºte extaze suspect
Trebuie spus cã aceastã fatã, Erika, avea niºte ochi de bine proporþionate ºi de variate. Elena ºi Ioana cereau
verzi foarte mari, pe care îi garnisea cu straturi abundente detalii ºi începeau sã-l vizualizeze pe Liviu Amantul, aºa

178 179
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

cum îºi vizualizaserã cariera imediat dupã examen. Însã, În fiecare pauzã, la catedra profesorului se forma un
într-o zi, Ioana îi fãcu semn Elenei sã priveascã pe geam. semicerc de fuste ºi pantaloni. Profesorul trebuia chestionat
Muºcând dintr-o parã verzulie ºi pãdureaþã, Elena îl vãzu ºi întors pe toate pãrþile, pentru cã examenul pe care-l
pe Liviu îmbrãþiºând-o pe Erika în curtea facultãþii. Era un anunþa cu tunete ºi fulgere pãrea sã fie cel mai greu dintre
tip complet banal, cam pãmpãlãu, cu blugi jerpeliþi ºi toate. El se sprijinea într-un singur cot (cealaltã mânã o
chicã ; personajul fantasmelor se prãbuºi din lumea închi- þinea în aer, într-o poziþie nefireascã, jucându-se cu o
puirii în marmita cotidianã, iar în cãdere chipul angelic i þigarã neaprinsã) ºi surâdea unuia ºi altuia. Cu toate
se desprinse ca o coajã. acestea, nu privea pe nimeni în ochi, deºi avea rãspunsuri
pentru toþi. Doar în ziua în care Erika se aplecã peste
Anul universitar îºi intrã în drepturi. Prezenþa la fiecare catedrã prezentându-i o ciornã de proiect, el fu smuls
curs era obligatorie ºi controlul asupra fiecãrui student se parcã dintr-un somn greu ºi clipi des. Erika afiºa un
dovedi extrem de strict. Unul din cei mai urâþi reprezentanþi zâmbet parºiv, care îi însoþea privirile pe jumãtate ironice,
ai sistemului, profesorul Nãstac, susþinea cã aceastã generaþie pe jumãtate batjocoritoare. Creionul i se plimba încet peste
de specialiºti în relaþii publice va fi cea mai slabã din o schemã complicatã, înconjurând unele componente ºi
întreaga istorie a Facultãþii, cãci notele de intrare au fost subliniind câþiva termeni tehnici. Ioana o fãcu atentã pe
ridicol de mici. El nu putea decât sã tragã un semnal de Elena : ceva interesant era pe cale sã se întâmple. Profe-
alarmã, ba nu, douã-trei semnale de alarmã într-unul singur :
sorul se uitã la Erika, gura îi tremurã, iar rãspunsul bâlbâit
– Salvaþi-vã pe voi ca sã-i salvaþi pe ceilalþi ! Vreau sã
ºi în doi peri pe care îl dãdu îi trãdã zãpãceala. Murmurele
spun : citiþi ! Studiaþi ! Scrieþi ! Cercetaþi ! Descoperiþi realitatea
încetarã, mai multe perechi de ochi fixarã scena. Erika îºi
din jurul vostru ºi fiþi convinºi cã nu e aºa cum v-aþi
îndreptã spinarea ºi spuse „bine, mulþumesc“, apoi se
închipuit. La acest curs de management veþi afla lucruri
scãrpinã cu o unghie la nas ºi plecã zâmbind. Profesorul
care vã vor ºoca, lucruri care vã vor zgudui din temelii
îºi aranjã cravata ºi tuºi, dupã care se ridicã, plecã pentru
credinþele. Cãci nu aþi venit aici sã vã încãlziþi spiritul. Aþi
un timp ºi se întoarse extrem de îmbujorat.
venit sã ardeþi ºi sã vã zvârcoliþi ! Paginile sã vã fie cãrbuni,
literele-flãcãri !
Apoi bãtrânul profesor îºi dregea vocea ºi începea sã Dupã multe sãptãmâni de rutinã, într-o pauzã, Elena se
vorbeascã despre prostia fotbaliºtilor ; ajungea la sumele zgribulea în paltonul întunecat ºi trãgea conºtiincios din
uriaºe implicate într-un astfel de sport, dãdea exemple de prima ei þigarã, deºi o durea pieptul ºi capul la fiecare
proastã gestionare a banilor pentru nocturna de pe Dinamo, fum. Toatã lumea din curte vorbea sau fuma, iar unele
ºi când foºnetul studenþilor îi dãdea de înþeles cã nu mai fete se sprijineau de umerii bãieþilor, cerºind îmbrãþiºãri.
are rost sã continue, se oprea : oricum era pauzã. Acorda Era într-adevãr foarte frig. Se apropiau sãrbãtorile ºi unii
binemeritatele minute de destindere, apoi ataca tema din grupã discutau deja despre închirierea unei cabane în
Introducerii în Arta Managementului Instituþiilor ºi Gestio- Parâng pentru marele chef al Revelionului. Un bãiat îmbrã-
nãrii Resurselor Umane. Studenþii îi botezarã cursul Iamigru cat în haine de piele ºi blugi albi spunea cã a stabilit
sau Migru, iar unii bãieþi îi spuneau uneori ºi Migu, ce-i detaliile petrecerii încã din august. Cabanierul îl cunoºtea
drept destul de rar. ºi-l aºtepta cu braþele deschise, ca ºi anul trecut, când a
tras un chef cu niºte tovarãºi de-a rãsunat toatã valea.

180 181
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Oho, spunea el bãtându-se pe burtã, am bãut ºi-am vomat nu mai aveau nimic de fãcut. Într-o vineri, se întâlnirã
în râpã... Dacã ºi anul ãsta o sã fie la fel, ce mai ºou o sã întâmplãtor pe stradã cu Erika ºi Liviu. El avea niºte
iasã în creierii munþilor... ochelari de soare care nu-l prindeau deloc, iar ea se fâþâia
– Uitã-te la el, ºopti Ioana în urechea Elenei. Mi-a fost într-o fustã mini la minus douã grade. Se þineau de ºold ºi
scârbã de el încã de la început. Am senzaþia cã toþi bãieþii se tot lipeau unul de altul, pupându-se ºi mângâindu-se în
din facultatea asta nu-s decât niºte imbecili. cel mai ridicol ºi nesuferit fel. Imaginea acestui cuplu
– Se poate, ºopti ºi Elena fãrã sã se întoarcã. putea într-adevãr cauza o crizã de stomac, fu de pãrere
– E îngrozitor. Minþi înguste ºi creaturi inferioare. Elena, ºi asta nu neapãrat din cauza exuberanþei lor erotice ;
– Inferioare. dar era o nepotrivire flagrantã de caracter ºi stil, o supãrare
– Jalnice. Mã întreb ce gãsesc la ei þoapele alea. Uite-le pentru ochi ºi minte. ªi, ca mai înainte, vorbele ei furã
cum se gudurã. întâmpinate de Ioana cu entuziasm, aprobate fãrã ezitare.
– Auzi ? Noi unde facem Revelionul ? Trecuserã, iatã, aproape trei luni de zile de când se
– Acasã la mine. Ai mei pleacã la Cãlimãneºti. cunoºteau ºi cele douã fete nu avuseserã nici o pãrere
divergentã. Se înþelegeau de minune, toate mergeau strunã,
O datã cu apropierea sãrbãtorilor, profesorii se relaxarã, însã asta nu le-a împiedicat sã se certe groaznic în noaptea
prezenþele nu mai devenirã obligatorii, iar cuvântul „colegi“ de 31 decembrie spre 1 ianuarie.
cãpãtã din nou o semnificaþie abstractã. Cerul scutura o
mãzãriche deasã ce ricoºa pe asfalt ca ºi cum cineva vãrsa ªampania a pocnit ºi s-a vãrsat pe covor. Elena a cãzut în
peste oraº o pungã cu biluþe de gheaþã. Dar nu veni nici genunchi, împroºcând printre dinþi fãrâme de tort. A luat
aºteptata zãpadã, nici zloata nesuferitã de la începututl sticla, dar a scãpat-o iar. Ioana a avut o clipã de luciditate la
iernii. În timpul nopþii, pãmântul se usca la loc ºi dimineaþa gândul cã mizeria va trebui sã fie curãþatã pânã mâine la trei
începea din nou sã plouã cu bile, cam pânã pe la prânz. dupã-amiaza, când i se întorcea familia de la bãi. Deocam-
Atunci, pãºind pe stratul subþire de gheaþã ce se transforma datã însã era greu sã articuleze ºi sã dezvolte o judecatã
lent în apã, Elena ºi Ioana bãteau teatrele, cafenelele ºi coerentã, aºa cã s-a tãvãlit ºi ea pe parchetul de alãturi,
aºezãmintele culturale. κi fãcurã abonament la Institutul completând râsul Elenei. Preþ de câteva minute o þinurã
Francez, la Consiliul Britanic ºi la Institutul Goethe, unde tot într-un hohot, dupã care se ridicarã în picioare. Doamne,
Elena cunoºtea o funcþionarã care le scuti de taxe. Se apu- ziceau cu glasul piþigãiat al celor ce au râs cu lacrimi, ce
carã conºtiincios de prepararea eseurilor ºi de consultarea prostie, ce prostie... Repetau întruna „ce prostie“, deºi
bibliografiei obligatorii. În lumina verde a bibliotecii, uitaserã amândouã despre ce era vorba (probabil un nou
atunci când Ioana se întorcea de la raft cu un volum din banc, sau pur ºi simplu pocnetul ºampaniei).
bibliografia facultativã, ochii Elenei strãluceau : încã unul,
parcã spunea, ºi-l depunea peste mormanul deja adunat. Adormirã înainte de ora unsprezece. Apartamentul se
Fu o mare tristeþe atunci când aºezãmintele culturale potoli ºi pereþii nu mai vibrarã. Se auzeau doar chiotele
se închiserã ºi fetelor nu le mai rãmase altceva de fãcut obiºnuite din vecini. Ceasul din perete ticãia cuminte,
decât sã-ºi omoare timpul prin bãruleþe ºi magazine. Conºtiin- însoþind sonorul slab al televizorului uitat aprins. Perdelele
ciozitatea le descumpãnise : terminaserã referatele ºi acum fuseserã trase pe jumãtate, aºa cã înãuntru abia pãtrundea

182 183
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

lumina oraºului în sãrbãtoare. La miezul nopþii, strãluciri învãlui ficusul într-un fum ca de þigarã. Nimeni nu-l vãzu,
fantomatice se proiectarã pe mobile ºi pe feþele celor nimeni nu-l auzi. Se plimbã fãrã þintã prin cas㠖 era o
douã fete. Ioana adormise pe canapea, Elena – pe jos, prezenþã incertã, nehotãrâtã în privinþa propriei existenþe,
cufundându-ºi nasul în carpeta pufoasã. Nici nu tresãrirã care ieºise de nicãieri ºi care trebuia sã se manifeste într-un
când uºa apartamentului se descuie ºi intrarã pãrinþii fel sau altul. Cãutã un motiv ºi gãsi mai multe : pe canapea,
Ioanei, împreunã cu Filip, fratele ei mai mic. Excursia la Ioana, hlizindu-se în somn ºi chicotind cu horcãieli. Pe jos,
Cãlimãneºti pãrea sã fi fost un fiasco. Aveau feþele obosite, o formã uriaºã ºi un braþ cãrnos care zvâcnea împrãºtiind
ochii roºii, iar Filip arãta cam bolnav. Maicã-sa îl þinea în un miros înþepãtor. Se concentrã asupra acestor imagini ºi
braþe ºi el tuºea uºurel. În timp ce se descãlþã ºi puse pe simþi cum capãtã un sens. Era ceea ce cãuta. Dar din
un scaun sacul de voiaj, tatãl Elenei luã notã de dezordinea aceastã formã aburul nu putea percepe mare lucru, aºa cã
din casã, de fetele care sforãiau ºi de cele douã sticle de se transformã într-un soi de umanoid ceþos : câteva curbe
ºampanie desfãcute. Nici un muºchi nu tresãri pe faþa lui. domoale îi desenarã plete imponderale, pierdute în semi-
Se uitã la nevastã-sa ºi-i spuse în ºoaptã : obscuritatea camerei, ºi în aer se schiþarã accentele diafane
– Le acopãr eu. Tu culcã-l pe ãsta mic. ale unui trup. Buzele se conturau mereu, ca ºi cum pielea
Elena ºi Ioana dispãrurã sub pãturi. În scurtã vreme, îi ardea ºi i se recompunea fãrã oprire. Avea braþe cãptuºite
Filip, gata de culcare, într-o pijama albastrã, se smiorcãia : cu vene mari, care se umflau ºi se desumflau regulat, iar
– Vreau sã dorm în sufragerie, vreau sã dorm acolo... partea inferioarã a abdomenului ºi picioarele nu existau,
Protestele mamei erau întâmpinate cu schimonoseli ºi creatura plutind deasupra podelelor. Se apropie. Ochii îºi
promisiuni : nu mã mai doare când stau pe canapea, zãu, schimbarã culoarea : din gri-pal, cum era întreg corpul,
mamã, pe cuvânt, dacã dorm acolo mã fac bine. devenirã de un strãlucitor albastru-metalic. Încet-încet,
– Acolo doarme Ioana. spinarea i se dilatã atât de tare, încât acoperi tot tavanul.
– Atunci o sã dorm lângã ea. Sub el, Ioana, neºtiutoare ºi pradã unui somn agitat,
– Filip, te plesnesc. emitea sunete neinteligibile. Strãinul o privi cu ochii lui
– Te rog, mamã, te rog... albaºtri ºi se întunecã. Nu-i plãcea. Se îndreptã spre Elena
– Culcã-te ! ºi pãru ceva mai vesel. Moliciunea braþului ei contrasta
– Lasã-l, femeie, se auzi din baie glasul înfundat al plãcut cu pãtura rugoasã, ºi mai ales era un zâmbet cald
tatãlui. Sã se culce unde vrea ºi sã termine o datã, cã ce nu i se dezlipea de pe figurã. Dacã visa, visa lucruri
m-am sãturat de ziua asta ! moi. κi þinea mâna într-o poziþie totuºi nefireascã, ceea
Filip se cuibãri deci lângã sorã-sa, trase un colþ de ce, în câteva ore, urma sã-i provoace furnicãturi. Pânã sã-i
pãturã peste el ºi adormi imediat. Din dormitorul pãrinþilor examineze tremurul uºor al pleoapelor, strãinul fãrã corp
se auzi un fel de ceartã domoalã, care se stinse curând. se înfiorã : braþul fetei puþea de-a dreptul oribil. Era acolo
Era ora doisprezece ºi un sfert ºi în sufragerie un al treilea o bubã ce rãspândea spirale de mireasmã grea ºi ascuþitã.
sforãit se alãturã celor douã. Nici aceastã fatã nu-i era pe plac. Ar fi putut sã plece chiar
atunci, dar îºi dãdu seama cã apariþia lui se limita doar la
La ora unu ºi douãzeci, perdelele se umflarã, deºi cadrul sufrageriei unde dormeau fetele ; dincolo nu era
geamul era închis. Un vânt straniu se stârni de nicãieri ºi nimic ; poate chiar ele, fãrã sã vrea, îl chemaserã. Iar el,

184 185
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

tot neºtiutor, simþi cum adunã într-un singur punct toatã


raþiunea de-a fi ºi cum aceastã încãrcãturã îi devine insu-
portabilã. Cãpãta materialitate ºi nu suporta deloc senzaþia.
Vru sã scape de ea, dar îi fu limpede cã pentru asta trebuie
sã-ºi depunã undeva surplusul. Un impuls îl trase cãtre Ioana,
altul spre Elena. Da, era vorba despre ele, cu ele trebuia sã
înceapã ºi sã se sfârºeascã totul. Dar de ce erau amândouã
aºa urâte ! În ultima clipã, înainte ca buzele lui reci ºi trupul Whipie, West Virginia
gigantic s-o înlãnþuiascã pe Ioana, asupra cãreia se decise în
final, observã lângã ea o altã fiinþã, mult mai micã, dormind
chircitã ºi cu gura larg deschisã. Era cineva care nu puþea,
nu bolborosea în somn ºi nici nu avea trãsãturi respingã- În orãºelul Whipie din Virginia de Vest a izbucnit de
toare la prima vedere – ºi o primã vedere fu tot ce-i trebui multã vreme un rãzboi. Familii întregi au fost decimate.
strãinului. Se repezi la fiinþa adormitã ºi se contopi cu ea, Zeci de case au fost arse din temelii. Pãmântul, care odinioarã
eliberând toatã presiunea care-l chinuise. Gemu din greu era roditor ºi verde, fumegã acum ºi împrãºtie în aer mirosul
ºi, înainte ca cineva sã se dezmeticeascã, redeveni fum ºi trupurilor carbonizate, al cenuºei ºi al gazului otrãvitor. În
dispãru la fel de repede cum venise, prin sticla geamului. câþiva ani nu va mai rãmâne nimic din Whipie, asta e
sigur. Casele albe cu acoperiºuri roºii ºi fermele întinse de
De aici, lucrurile o luarã pe o pantã tragicã. Relaþia de o parte ºi de alta a ºoselei 31 vor deveni amintire, aºa cum
prietenie dintre Elena ºi Ioana suferi o puternicã loviturã. rãmâne totul în urma unei tornade F5.
Mai mult decât atât, pãrinþii Ioanei le acuzarã pe cele Luptele se dau între patru facþiuni rivale : clanul ºerifului
douã cã sunt niºte perverse ºi cã au chefuit cu obsedaþi Mallami, gaºca lui Frank E. Sun, feministele lui Carol
sexuali. Nu furã crezute când se jurarã cu lacrimi cã nu Humphrey ºi marele grup de rãzboinici condus de Yaman
ºtiu ce s-a întâmplat ºi cã ele n-au fãcut decât sã bea Jo. Adiþional, când se creeazã alianþe, mai apar vreo trei
singure puþinã ºampanie, dupã care s-au culcat. Însã când grupuri sau fuzioneazã douã din cele deja existente, însã
urletele unui copil nevinovat sfâºie liniºtea nopþii nu pentru puþinã vreme, cãci tensiunile sunt atât de ridicate,
trebuie cãutate explicaþii, ci vinovaþi – sau cel puþin þapi încât cooperarea ºi buna înþelegere devin cu totul imposibile.
ispãºitori. Aºa e de când lumea. În urma acestui incident, Acest rãzboi local continuã ºi azi. Cine ºtie câþi oameni
Ioana, fãrã sã mai vorbeascã cu Elena ºi fãrã sã poatã cerceta nu sunt mutilaþi chiar acum în beciurile lui Mallami, care
ce s-a întâmplat cu adevãrat, pãrãsi strada Mântuleasa ºi are o sinistrã reputaþie de torþionar. Yaman Jo violeazã cu
se mutã în cãmin. Familia ei nu mai voi s-o vadã niciodatã, bestialitate femei tinere, fãrã sã deosebeascã între cele din
iar poliþia, dupã ce stabili cã nu existã probe suficiente clanul sãu ºi restul lumii. Carol Humphrey rupe cu mâna
pentru a formula un act de acuzare, rãtãci dosarul sub un ei ligamentele prizonierilor, operaþiune lungã ºi migãloasã
maldãr de documente nerezolvate. În familia Ioanei, ca ºi care (se spune) îi provoacã o plãcere perversã. Puþine se
în familia Elenei, domneºte acum neîncrederea, iar în cunosc despre Frank Sun ; visul acestui intelectual frustrat
sufletul lui Filip – confuzia. e sã instaureze o societate agnosticã ºi contemplativã, un

186 187
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

vis imprecis pentru care sacrificã anual mai bine de o sutã Un peisaj tipic pentru Whipie îl reprezintã fabricile de
de vieþi. Desigur, multe asemenea informaþii sunt exagerate bere ºi plantaþiile de hamei întinse pe mai multe dealuri,
ºi nu trebuie sã fie luate în considerare. Zvonurile circulã ocolite de foc ºi schije, în vreme ce în jurul lor toate
fãrã restricþii prin Whipie ºi se ciocnesc la colþ de stradã, clãdirile sunt devastate. Datoritã plantaþiilor, oraºul supra-
modificându-ºi structura într-un mod aproape organic, aºa vieþuieºte ºi îºi închide rãnile, iar pãstrarea în bune condiþii
încât oamenii spuneau ieri cã Mallami a murit în timpul a singurelor surse de venit e o datorie pe care nimeni nu
raidului feminist, azi cã e teafãr ºi l-a omorât pe Jo, iar are interesul s-o încalce. Ceea ce intereseazã e eliminarea
mâine Jo va învia ºi o va ucide pe Carol. Oamenii cred cã adversarului ºi controlul producþiei. Niciodatã o singurã
dacã vreunul din aceºti lideri carismatici va pieri cu ade- grupare nu monopolizeazã prea mult o fabricã sau o
vãrat, rãzboiul se va sfârºi fiindcã trupele rãmase fãrã plantaþie, lucru benefic pentru toþi. Se realizeazã astfel un
conducãtor s-ar dezagrega. Nu e corect sã se dea crezare soi de rotativã, un echilibru între forþe. E bine cã fiecare
acestor supoziþii, care, oricât de bine ar fi argumentate, câºtigã ºi pierde terenurile la interval de o lunã sau douã,
mai ales de cãtre fermierii aºa zis neutri, nu sunt altceva cãci veniturile se distribuie într-o manierã oarecum egalã
decât palavre pentru uºurarea existenþei. De altfel, cei din de-a lungul anilor. Dacã cineva ar monopoliza definitiv
Whipie au încetat de mult sã mai facã politicã mondialã producþia, ar dura cel puþin un an înainte sã controleze
sau naþionalã. Singurele subiecte dezbãtute þin de rãzboi, întregul oraº. Pânã atunci trei sferturi din Whipie ar cãdea
iar dintre acestea cele mai ascultate sunt cele care prevãd
în ruinã, ceea ce ar produce mai multã mizerie decât un
formarea unor alianþe ºi apariþia unor noi lideri. Oamenii
conflict deschis. Pe de altã parte, când fiecare bandã trage
vor sã supravieþuiascã ºi încearcã sã se orienteze cãtre cel
profit din schimburile comerciale cu lumea liberã, existã
care a ajuns stãpânul zilei. Din pãcate pentru mulþi dintre
fonduri pentru antrenarea recruþilor ºi achiziþionarea de
ei, o dezbatere aprins㠖 una din puþinele plãceri rãmase –
arme, deci pentru perpetuarea violenþelor. Hameiul e
poate însemna condamnarea la moarte. Numai luna trecutã
hrãnitor ºi otrãvitor în egalã mãsurã ; în orice caz, berea
au fost executaþi pentru spionaj cinci de-ai lui Sun. Se
obþinutã din el nu are un gust prea bun.
fãcuserã vinovaþi, în opinia acestuia, de aprecieri laudative
la adresa lui Humphrey. Asemenea cazuri se întâlnesc în Whipie se aflã la poalele unui deal înalt ºi pe malul
toate taberele. unui mare lac artificial. Multã vreme beligeranþii au neglijat
Pare neverosimilã ideea cã în secolul XXI, în Statele potenþialul strategic al lacului ºi s-au concentrat asupra
Unite ale Americii, grupãri izolate se rãzboiesc ca în Evul dealului, unde sperau sã construiascã o fortãreaþã. Planul
Mediu. Ziarele nu pomenesc nimic despre evenimentele din s-a dovedit ambiþios ºi nechibzuit. Pe mãsurã ce un grup
Whipie, ceea ce e cu totul suspect, fiindcã acolo se moare construia fortificaþia, de obicei la adãpostul întunericului,
pe capete. Nici un whipiean nu-ºi aminteºte ca vreun celelalte trei formau o alianþã temporarã ºi atacau. Imediat
contingent de trupe guvernamentale sã fi descins în oraº. ce unul din învingãtori revendica înãlþimea, povestea
Se pare ori cã autoritãþile întreþin cu bunã ºtiinþã conflictul, reîncepea. Nimeni nu s-a gândit sã consolideze alianþele,
ori – improbabil –, cã nu au aflat de el. În ambele situaþii, dupã cum nimeni nu s-a gândit cã o armatã controlând
lucrurile ies din sfera normalului. Ceea ce se întâmplã aici e, cheiul ar controla în consecinþã ºi locul de descãrcare a
poate, mult mai profund decât ne imaginãm. cherestelei, adusã cu vasul de la exploatarea Ruth Stone.
Acest avantaj considerabil a fost întrevãzut, ce-i drept cu

188 189
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

mare întârziere, de Yaman Jo, care se pare cã în acest practice incinerarea. E lugubru sã priveºti trâmbele negre
moment deþine o poziþie importantã în regiune. Însã rãzbo- de fum care obtureazã imaginea stelelor sau a discului solar.
iul e unul de uzurã, fãrã învinºi ºi învingãtori. Curând, Dacã violenþele dureazã de atâta vreme, se ridicã o
vremelnicul stãpânitor va fi înlocuit de un altul. întrebare : de ce nu rãmân în Whipie doar soldaþii ? De ce
O zi obiºnuitã în acest oraº al morþii începe, susþine oameni cu familie îºi riscã vieþile pentru un viitor nesigur ?
fiecare din cele patru grupãri, cu o activitate cât se poate Ce-i atrage la acest oraº ? Sunt oare constrânºi sã rãmânã ?
de paºnicã : o santinelã obositã dupã o noapte de veghe, – Nimeni nu vã obligã sã rãmâneþi, spune Mallami
cu umerii cãzuþi ºi arma îndreptatã în jos, se oglindeºte în dupã ce a recucerit barul lui Rupert, preferat de marea
apa unei bãlþi. Cascã puternic, închizând ochii. Dacã are majoritate a whipienilor. Cocoþat pe tejghea, având în
nostalgii, va sâsâi un cântec vechi, auzit în copilãrie, pe spate rafturile de bãuturi ciuruite de gloanþe, cu sticle din
vremea când radioul încã nu fusese interzis. Cântecul va care încã se mai scurge lichidul, el vorbeºte mulþimii ce
pluti pe oglinda bãlþii ca un abur, va mângâia urechile s-a îmbulzit sã ridice osanale noului ºef. Dacã vreþi, puteþi
patrulelor din apropiere ºi se va împleti cu þârâitul insec- pleca oricând. Chiar ºi acum ! Dar cine pleacã e cel mai
telor. Deasupra copacilor, o cioarã va descrie cercuri largi mare laº, pentru cã abdicã de la un rãzboi care nu va dura
ºi din ce în ce mai joase. Deodatã, santinela se va opri din la nesfârºit. El ºi familia lui nu vor mai pune vreodatã
cântat. La fel ºi greierii. Apoi un trup se va prãbuºi cu piciorul în Whipie. Vor fi excluºi din comunitate. Vor fi
zgomot în apã, înroºind-o. Gâzele sar în toate pãrþile. Se niºte cãpuºe pe care meritã sã le striveºti. Au dispãrut
dã alarma. Niºte lunetiºti au fost vãzuþi dispãrând în atâþia dintre ai noºtri, fraþii mei, încât am pierdut ºirul. Câþi
tufiºuri. Cioara croncãne ºi dispare în nori. Toatã tabãra dintre voi n-au rude ucise de oamenii lui Jo, sau ai lui
prinde viaþã ; soldaþii ies de peste tot, din barãci, din Humphrey, sau ai ticãlosului de Frank Sun ? Vreþi ca ei sã
ºoproane, din tranºee. Panica se umflã, creºte, aºteaptã ca fi murit în zadar ? Pentru ce ? Pentru ca voi sã daþi bir cu
cineva sã o potoleascã. Unii trag la întâmplare, dobo- fugiþii, sã vã ascundeþi în lumea din afarã, într-un loc
rându-ºi chiar proprii camarazi. Alþii sunt mai lucizi ºi cãlduþ ? Atunci nu sunteþi niºte oameni de onoare. ªtiþi cã
pornesc în urmãrirea inamicului. Un ofiþer îºi face apariþia, libertatea nu vi se poate lua. Sunteþi liberi sã plecaþi sau sã
organizând forþa de reacþie rapidã. Cea mai apropiatã rezistaþi. Dar dacã rezistaþi, faceþi-o pânã la capãt. Iar dacã
bazã duºmanã devine responsabilã pentru mârºavul atac. plecaþi, sã nu vã mai întoarceþi aici !
Comandantul, în fruntea unui pluton, declanºeazã represa- Sã fie oare discursurile sforãitoare cauza supravieþuirii
liile. Împuºcãturile, exploziile ºi manevrele tactice continuã acestui oraº ? Dupã ce ºeful rosteºte vorbele, fermierii
pânã a doua zi, cu victime ºi pierderi materiale colaterale. chiuie ºi cer de bãut. Femeile care îi însoþesc aprobã ºi îºi
Aºa susþin cã decurg evenimentele toþi cei patru condu- îmbrãþiºeazã copiii, ºoptindu-le cã de acum încolo totul
cãtori, proclamându-ºi, fiecare, nevinovãþia absolutã ºi va fi bine. În aceastã minciunã trãiesc cu cea mai mare
aruncând vina în cârca celuilalt. La cãderea serii, morþii plãcere, cãci, deºi unii fermieri nu vor lupta niciodatã,
sunt aruncaþi în gropi adânci ºi acoperiþi cu un strat de ideea de a trãi într-un rãzboi, în mijlocul suferinþei, în
var, apoi cu pãmânt. În ciuda mãsurilor de precauþie, mijlocul durerii, le exaltã ºi le întãreºte prestigiul de sine,
pretutindeni miroase a hoit, existând riscul serios al izbuc- încât nimeni nu s-ar gândi sã treac㠄dincolo“, în lumea
nirii epidemiilor. În ultimul timp, oamenii au început sã care marginalizeazã rãzboaiele adevãrate la simple lupte

190 191
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

de gherilã purtate la adãpostul junglei sau în munþi. Cu bâtelor sau a cuþitelor – ºi foamea, sã nu uitãm foamea.
toþii vor rãmâne ºi vor da sens morþii celor dinaintea lor, Nimeni nu va ridica totuºi problema fundamentalã : „de ce
într-un cerc vicios aproape imposibil de oprit. ne luptãm ?“. O astfel de gândire au doar cei din afarã ; ei
– Vreau sã daþi 110%, le cere Carol Humphrey luptã- pun o întrebare fãrã sens unei comunitãþi care a fãcut tot
toarelor sale. Vreau sã le smulgeþi inima din piept ºi sã-i posibilul sã evite rãspunsul ºi motivaþia, ºi asta nu de azi
nimiciþi cu totul, mã auziþi ? Nu se va termina aici ! Vom sau de ieri, ci de zeci de ani.
învinge ! Vocea îi hãlãduieºte prin coridoarele peºterii unde Patrulele se plimbã îngrijorate pe strãzi. În urma unui
au gãsit refugiu din calea lui Mallami. Apoi ea aratã spre armistiþiu de trei zile semnat de curând, pe aceeaºi stradã
mormanul de femei împuºcate ºi târâte înãuntru : Au murit pot trece douã grupãri rivale fãrã sã deschidã focul, dacã
ca niºte amazoane. Nu le vom uita. Rãzbunarea va fi a merg de-o parte ºi de alta a carosabilului. Soldaþii se
noastrã. privesc cu urã în vreme ce ocolesc grãmezile de cãrãmizi
În lumina bolnavã a lanternelor, luptãtoarele aprobã. Au sparte, stâlpii îndoiþi ºi mormanele de moloz. Fac eforturi
pãrul strâns în coc ºi feþele desfigurate de obosealã ºi furie. sã nu ridice þeava automatului ºi sã-ºi descarce arma în
Humphrey e mulþumitã sã vadã hotãrârea camaradelor ei. duºman, pentru cã ar suferi consecinþele în faþa liderului.
Inconºtient, toþi îºi gândesc strategia ca pe o luptã fãrã În plus, sunt atât de obosiþi... Ar vrea sã doarmã ºi sã
sfârºit. Dacã ar învinge definitiv, nu le-ar veni sã creadã cã viseze rãspunsul la întrebarea „cine o sã învingã la sfâr-
s-a terminat. ºit ?“, numai cã ura le goneºte somnul ºi întrebãrile. Se
Dar, aºa cum a spus ºi Mallami, odatã ºi odatã tot urmãresc cu atenþie pânã când traseul lor se desparte. O
trebuie sã se sfârºeascã. E cu desãvârºire imposibil ca patrulã o ia pe West End, cealaltã se întoarce pe Fleming
luptele sã nu înceteze, fie ºi numai din pricina lipsei de Lane.
resurse umane. Poate cã luptãtorii antrenaþi vor pieri pânã
la unul, poate cã fermierii paºnici vor pune ºi ei mâna pe Armistiþiul nu a fost respectat. Humphrey a ieºit din
arme ºi se vor nimici complet – însã e un scenariu prea peºterã cu cele douã sute de amazoane rãmase ºi a declan-
pesimist. Cel mai probabil vor pãrãsi oraºul din pricina ºat un atac furibund asupra a tot ce miºcã. Muniþiile s-au
distrugerilor cauzate. Operaþiunea lui Yaman Jo, prin care consumat dupã trei minute ºi femeile cu pãrul vopsit în
se urmãrea eliminarea unui turn de observaþie al lui roºu ºi strâns în coc au cãzut ca muºtele în rafalele de
Humphrey, a eºuat lamentabil ºi, în loc de turn, echipa lui mitralierã trase din fortãreaþa lui Mallami, aflatã în apro-
Jo a aruncat în aer una din cele trei fabrici de bere. A fost pierea unei alte fabrici de bere. Înainte de a muri, Carol a
o zi în care oraºul a amuþit. Nu s-au mai auzit focuri de lansat un proiectil care a explodat în mijlocul fabricii ºi a
armã. Oamenii s-au ferecat în adãposturi ºi au început sã provocat un incendiu devastator, cu neputinþã de oprit.
chibzuiascã la acest lucru. Pânã acum, fabricile erau ceva Focul a mistuit toatã construcþia metalicã, fãcând-o sã se
sacru. E adevãrat cã soldaþii le-au evitat pe cât posibil, îndoaie, sã pârâie, sã crape. Apoi rezervoarele au explo-
însã doar printr-un miracol nu au fost atinse de o bombã dat, ºi uite aºa a pierit a doua sursã de venit din Whipie.
atâþia ani de zile. În prezent inevitabilul s-a produs. Ce va A mai rãmas una pe dealul Forsythe, controlatã de
urma ? Încã o bombã, ºi încã una – ºi gata, s-a zis cu Frank Sun. Era cea mai bine pãzitã din cele trei fabrici,
fondurile pentru recruþi, arme ºi muniþii. Rãmâne alternativa înþesatã de mitraliere, mine ºi soldaþi. Un om inteligent ca

192 193
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Sun a observat corect fragilitatea situaþiei din Whipie ºi a sertarul pe jumãtate deschis al biroului se iveau un soldat
anticipat deznodãmântul, fortificând fabrica ºi mutându-ºi de plastic ºi coperta viºinie a unei cãrþi de Sven Hassel.
aici cartierul general. Dupã moartea amazoanelor femi- Închise sertarul, privind neliniºtit în jur. Cine ºtie de câtã
niste, Frank Sun nu a mai luptat, preferând o posturã vreme stã deschis ? Poate l-au vãzut ºi soldaþii, la întrunire.
defensivã. ªtia cã Mallami ºi Yaman Jo nu vor putea crea Mã fac de râs. Coborî picioarele de pe birou ºi scoase din
vreodatã o alianþã (mai ales cã Jo i-a violat ºi sugrumat alt sertar un volum cartonat din Arta Rãzboiului, altul din
ºerifului singura fiicã), aºa cã nu se temea de un atac Principele ºi altul din Memoriile lui Winston Churchill, pe
conjugat. A aºteptat, încrezãtor în superioritatea forþelor care le depuse ostentativ pe masã. Apoi îºi încruciºã
sale, pânã când foamea îl va rãzbi pe unul din cei doi. picioarele la loc, alãturi de cãrþi.
Putea într-adevãr sã fie mândru. Controla toate intrãrile ºi – Cafeaua, domnule, spuse intendentul intrând cu o
ieºirile din Whipie, având asiguratã calea spre export ºi tavã de argint.
aprovizionare. Dublase producþia de bere ºi aranjase sã o – Pune-o aici, Mitch.
vândã pe piaþa neagrã. Pe de altã parte, angajase încã trei – Da, domnule. Mai aveþi nevoie de ceva ?
sute de mercenari, ceea ce însemna cã situaþia clanului sãu – Deocamdatã nu, Mitch, e în regulã. Dar ia stai...
o depãºise pe cea a lui Yaman Jo, considerat stãpân al – Domnule...
locului în urma cuceririi cheiului. Lucrurile, vãzute din – Nu ai vãzut cumva în bibliotecã o carte galbenã de
afarã, pãreau cã intrã pe un fãgaº previzibil. Micul rãzboi de Powell, Metoda operaþiunilor armate ?
provincie se clarifica ºi îºi desemna încet-încet campionul. – Nu cred, domnule... Nu e în teancul ãsta de pe birou ?
– Nu e aici, am cãutat-o.
Dupã un prânz îmbelºugat luat în biroul sãu, Sun – Vreþi sã verific în bibliotecã ?
întindea picioarele pe masã ºi se lãsa pe spate în fotoliu, – Nu e nevoie, probabil am rãtãcit-o eu pe undeva...
cu mâinile sub cap. Harta de pe peretele din faþã îi era Eºti liber. ªi, în timp ce caporalul era încã în camerã,
binecunoscutã. Avea imaginea ei imprimatã în memorie, mormãi suficient de tare încât sã se audã : Unde-am pus-o,
cu toate modificãrile survenite de-a lungul a zeci de ani. domnule, unde poate fi ?
Era o hartã de operaþiuni militare, în cea mai mare parte Uºa se închise ºi Sun rãsuflã uºurat. Se ridicã, luã
desenatã cu galben, verde ºi negru. O singurã zonã roºie ceaºca de cafea în mâna stângã ºi se apropie de fereastrã.
se zãrea, undeva între Willkins ºi Bellamore, lângã apa „Biata Humphrey !“ îºi zise, gustând un sentiment de mãreþie
lacului : cheiul. Faptul cã nu conºtientizase de la început amestecatã cu milã. Era o vreme când îl excita sã lupte
importanþa acestui punct strategic era o greºealã pe care împotriva unei femei. Ea era cea care trimitea cei mai
nu ºi-o ierta niciodatã. Acum putea fi de trei ori mai mulþi emisari cãtre el, Jo ºi Mallami, cerând armistiþii pe
puternic. Putea fi stãpân absolut peste oraº. Dar nu era care nici unul nu le acorda. Voia sã pozeze într-o pacifistã,
totul pierdut. M-am redresat destul de bine, constata el, dar sub aceastã mascã se ascundea intenþia ei veritabilã :
ridicând sprâncenele ºi zâmbind. Niciodatã n-am sã mai consolidarea puterii ºi armatei. Prin armistiþii câºtiga timp
atac în forþã. Am sã folosesc strategia, ca un militar încercat. pentru a recruta ºi antrena soldaþi, „amazoane“, cum le
ªi n-am sã mai fac erori. Sunt un intelectual, nu o brutã. numea ea. Toþi râdeau de armata ei, în care se buluciserã
Mângâindu-se astfel, coborî capul în piept ºi tresãri. Din transsexuali, grãsane, pitice, adolescente neînþelese ºi

194 195
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

pline de bube, precum ºi câteva femei arãtoase, dupã care – Un reporter ?
celorlalþi bãrbaþi le fugeau ochii. Privirile lacome se pre- Frank îl privi lung pe Mitch, asigurându-se cã a înþeles
schimbau însã numaidecât în furie, dupã ce Carol, feminista bine. Acesta pãrea la fel de miºcat de veste, atât de miºcat
cu pãrul roºu ºi armatã caraghioasã, cucerea un cartier sau încât dublase paza din proprie iniþiativã. Vorbele înfundate,
arunca în aer o garnizoanã. Atunci nimeni nu mai râdea ºi zgomotul armelor ºi paºii câtorva gãrzi suplimentare se
nu mai vedea în amazoane femei sau pseudo-femei, ci o auzeau din anticamerã. Frank, tot aplecat peste bibliotecã,
categorie oarecare de soldaþi. „Niºte soldaþi proºti“, vorbi se lãsã sã lunece pânã la capãt. Raftul înalt ºi plin cu cãrþi
Sun, ajuns în spatele perdelelor. „ªi-a meritat soarta. Acum se închise cu un clinchet.
pot fi ceva mai relaxat“. – Îþi dai seama ce înseamnã asta ? bâigui distrat, scãr-
Adevãrul era cã noutatea morþii îi stingherea pe toþi. pinându-se la ceafã ºi pornind spre birou. Aºa ceva... aºa
Unul din cei patru a murit – iatã o constatare de care nu ceva nu s-a mai pomenit.
mai poþi scãpa. Nu eºti infailibil, cu toate armele ºi cuceririle Dintr-o datã, în mintea lui Frank se revãrsarã toate
tale. Probabil ãsta e motivul pentru care Mallami ºi Jo îºi imaginile lumii de afarã din care fãceau ºi ei parte doar
tot amânã atacul. Sunt demoralizaþi. printr-un capriciu al naturii. Tocmai ei, care ar fi preferat
Cafeaua avea un gust foarte bun ºi Sun o bãu dintr-o sã trãiascã pe o insulã decât sã se complice cu relaþii
înghiþiturã. Fierbinþeala ei îi potoli gândurile care începeau intercomunitare, sã fie lãsaþi sã-ºi vadã de treaba lor, de
sã fie dezordonate. Ceva trebuie sã se schimbe, ceva rãzboiul lor liniºtit ºi legitim, din moment ce nimeni din
trebuie sã se schimbe, îi ºoptea o voce insistentã. E prea Whipie nu l-a condamnat vreodatã. Reporterul acela venea
multã liniºte. Poate cã ar fi bunã încã o ºedinþã cu statul sã strice tot, sã punã întrebãri, cel mai monstruos lucru
major. S-ar întrevedea o ieºire din acest impas. Se plimbã pentru pacea interioarã a oraºului, sã întrebe de ce lupta
fãrã stare de colo pânã colo, aranjându-ºi tocul pistolului fizicã aduce liniºte în suflet, sã transmitã asta pe post sau
de la brâu, deschizând uºa biroului ºi primind cu un aer sã scrie în ziare ºi un popor sau o lume întreagã de idioþi
sever salutul santinelelor din anticamerã, controlând magazia molateci sã se scandalizeze, sã judece ºi sã cearã oprirea
de provizii din spatele bibliotecii. Aº putea trãi aici douã acestei „barbarii“.
sãptãmâni, închis în camera secretã ºi încãpãtoare. Aº citi – Trebuie sã fim lãsaþi în pace, Mitch. Ei nu înþeleg.
Metoda operaþiunilor armate – o descoperi chiar acolo, Asta e treaba noastrã.
pe un sac de zahãr –, dar asta numai dacã situaþia ar deveni – Da, domnule.
absolut criticã, ceea ce cu siguranþã nu se va întâmpla. – Reporterul ãsta... A vãzut ceva din oraº ?
Nu apucase sã închidã uºa secretã, când Mitch ciocãni – Nu, l-am sãltat de la intrarea vesticã ºi l-am adus cu
scurt ºi, fãrã sã mai aºtepte rãspuns, intrã. Frank se aplecã duba.
spre bibliotecã în încercarea de a camufla crãpãtura uºii, – În Whipie nu se întâmplã nimic deosebit. Aºa sã-i
de parcã Mitch nu avea cunoºtinþã de buncãr ºi nu-l ajuta spui. Du-te ºi spune-i.
în fiecare sãptãmânã sã reînnoiascã stocul de provizii. – Da, domnule.
– Ce vrei ? se rãsti la el. Ce intri aºa ? Mitch se rãsuci pe cãlcâie ºi ieºi. Frank se luã dupã el,
– Iertaþi-mã, domnule, spuse caporalul. Am capturat un nimerind în mijlocul grupului de soldaþi din anticamerã.
reporter. Vrea sã vã vadã. A zis cã e de la „Good Ground“. – E pericol, domnule, îi spuserã, nu ieºiþi.

196 197
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Frank le fãcu un semn ºi merse la o fereastrã. Lângã el, temea de o bombã sau de vreun alt dispozitiv miniatural
soldaþii îºi îngrãmãdirã armele. Atingeau sticla cu vârfurile care ar fi putut sã-l rãneascã pe Frank. În zilele noastre,
mitralierelor, lucru însoþit de niºte sunete cristaline ºi reci. nu poþi avea încredere în nimeni, cu atât mai puþin într-un
Îl vãzurã pe Mitch vorbind cu intrusul la poarta fabricii, ziarist. Dupã ce se asigurã cã nu e nici un pericol, Mitch
unde se concentrase de asemenea un efectiv impresionant îi puse reporterului o mânã pe umãr.
de forþe, soldaþi care fãceau eforturi sã-ºi ascundã auto- – V-a trimis Jo ?
matele sub haine ºi sã se comporte normal. Deºi distanþa – Cine sã mã trimitã ?
era apreciabilã, puteai sã auzi tot ce-ºi spuneau. – Sau Mallami, sau vreo rudã de-a lui Humphrey ?
– Nu înþeleg ce doriþi, domnule, clãtina Mitch din cap. – Nu cunosc nici un Mallami... nu înþeleg...
– Doresc sã iau un interviu patronului, atâta tot, insista – Ce misiune aveþi ? Ce ascundeþi ?
reporterul pe un ton calm. Era un mulatru cu o tunsoare – Nu înþeleg de ce atâtea precauþii, zãu aºa, n-am nici
afro, mare ºi rotundã, îmbrãcat într-un costum alb ºi o o misiune...
cãmaºã roz cu guler larg. Pe umãr þinea o geantã. Omul pãrea destul de sincer, dar Mitch nu avu liniºte
– De la ce ziar sunteþi ? pânã nu-l puse sã se dezbrace la piele ºi îi controlã hainele.
– V-am mai spus. – Ce credeþi cã ascund, pentru Dumnezeu ? exclama
– Mai spuneþi-mi o datã. reporterul. N-am venit sã omor pe nimeni. Daþi-mi hainele
– De la „Good Ground“. înapoi.
– N-am auzit de ziarul ãsta. – Mai vedem noi. Aþi putea fi totuºi un spion.
– E nou înfiinþat. – Spion al cui ? Ce se petrece aici ?
– Din ce oraº ? – Numele dumneavoastrã ? întrebã Mitch verificându-i
– New York. actele.
– Ce vreþi sã-l întrebaþi pe domnul Sun ? – John Fitz. Scrie ºi acolo...
– Am efectuat niºte investigaþii pe cont propriu ºi am – Patronul nostru are mulþi duºmani, domnule Fritz.
ajuns la concluzia cã în acest oraº se petrec lucruri ciudate. – Fitz.
De pildã, faptul cã n-am fost lãsat sã vizitez centrul m㠖 Îmbrãcaþi-vã. Patronul vã primeºte imediat.
îndreptãþeºte sã... Dupã ce vizitatorul se îmbrãcã, Mitch fãcu semn unui
– Domnule, nouã nu ne plac strãinii. soldat ºi acesta îi acoperi reporterului faþa cu un sac. Apoi
Dialogul continuã mult ºi bine. Reporterul se încãpãþâna îi înfipse în coaste þeava pistolului pe care, în sfârºit, îl
sã nu plece, iar caporalul se pregãtea sã-l punã în dubã ºi scoase de sub hainã. Strãbãturã aºa un labirint de scãri ºi
sã-l expedieze, când Frank trimise un om sã-i ºopteascã culoare, ceea ce le luã cam zece minute. Dupã ce repor-
lui Mitch ceva la ureche. terul se lovi zdravãn de toate pragurile ºi se împiedicã de
– O clipã, domnule. Patronul vrea sã vã vadã. Fiþi câteva ori, o voce rãsunãtoare ºi plãcutã îl fãcu sã se
amabil ºi arãtaþi-ne ce aveþi în geantã. opreascã.
Acolo nu erau decât douã cãmãºi, o pereche de ciorapi, – Bine aþi venit, domnule Fritz, bine aþi venit. Mã
pix ºi hârtie, un aparat de ras ºi un reportofon. Caporalul numesc Frank Sun. Aþi gãsit ce cãutaþi. Bãieþi, daþi-i jos
efectuã o analizã amãnunþitã a obiectelor, deoarece se chestia aia de pe cap.

198 199
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Cagula fu îndepãrtatã. – Îmi daþi voie ?


Frank stãtea în pragul uºii, înconjurat de cel puþin Frank fãcu un gest oarecare cu mâna. Fitz apãsã pe
douãzeci de gãrzi înarmate pânã în dinþi. Reporterul se buton ºi puse aparatul pe birou.
uitã la cei care-l aduserã. Odatã ajunºi înãuntrul fabricii, – Aº vrea sã vorbim despre Whipie. Despre ce e inte-
santinelelor nu le mai pãsa de ascunderea armelor, cãci resant de vãzut.
toþi îºi etalau puºtile, cuþitele, pistoalele ºi grenadele de la – Whipie e un loc obiºnuit, unde nu se întâmplã lucruri
brâu. Unii din ei purtau cagule cu gãuri în dreptul ochilor. senzaþionale. Oamenii sunt mai conservatori de felul lor ºi
– Îmi cer scuze dacã v-am bruscat cu ceva, domnule nu suportã strãinii. Avem mult de lucru la fabricã, la câmp
Fritz, dar, vedeþi dumneavoastrã, sunt un om cu foarte ºi în gospodãrie – o grãmadã de treburi. Dumneavoastrã
mulþi duºmani ºi nu-mi permit sã fiu neprevãzãtor, spuse nu sunteþi de la þarã, îmi închipui cã n-aveþi habar de
Frank încercând sã zâmbeascã. Parcã doreaþi sã-mi luaþi asemenea lucruri. De ce aþi fi interesat de Whipie ? Vreþi
un interviu. Haideþi în biroul meu. cumva sã vã stabiliþi aici ?
– Nu. Spuneþi-mi, vã rog, cum se înþeleg oamenii între
În vreme ce toatã lumea se instala pe scaune, în picioare ei ? Au existat conflicte, procese, întâmplãri deosebite ? De
sau pe jos – toþi soldaþii intrarã în biroul ºefului, neliniºtiþi ce nu aveþi ziar sau post TV ?
de noua situaþie ºi întrucâtva depãºiþi de ea – Frank îl lu㠖 N-am avut niciodatã nevoie de justiþie sau televi-
deoparte pe Mitch ºi schimbarã în tainã câteva cuvinte. ziune, continuã Frank din ce în ce mai vesel, lãsându-se
Figura anxioasã de pânã atunci a caporalului îºi recãpãtã mult pe spãtarul scaunului cu mâinile împreunate la ceafã ;
trãsãturile sigure ºi, pe mãsurã ce asculta instrucþiunile contaminaþi de entuziasmul patronului, soldaþii se relaxa-
comandantului, un zâmbet ºiret i se desena încet-încet, serã ºi ei ; era limpede cã soarta reporterului fusese pecet-
ridându-i carnea obrajilor. Se înroºi la faþã ºi clãtinã din luitã. Aici totul e rutinã ºi mulþumire. ªi dacã existã conflicte,
cap, murmurând „da, domnule“ de mai multe ori. Apoi, în oamenii ºi le rezolvã singuri, ca peste tot în lume unde
drumul spre reporter, care fusese invitat sã ia loc, transmise comunitãþile sunt unite.
soldaþilor tot pe ºoptite ordinul proaspãt primit. – Sunteþi religioºi ?
– Îl aranjãm dupã ce terminã. Sã parã un accident. – Asta depinde de fiecare. Dacã insinuaþi cã suntem
Aºezat la birou, Frank ºtergea distrat praful de pe vreo sectã, puteþi fi liniºtit, nu suntem nici o sectã.
Memoriile lui Winston Churchill ºi se gândea la ceva foarte – Atunci de ce sunteþi aºa de refractari la lumea din afarã ?
nostim, fiindcã un rânjet i se întipãrise ºi lui pe faþã. – Eu nu sunt refractar, domnule Fritz. Dar lumea din
Reporterul începea sã-ºi revinã ºi-ºi aranja gulerul cravatei. afarã pur ºi simplu nu mã intereseazã. Ce-i rãu în asta ?
– Eu sunt gata, domnule Fritz. Sper cã nu vã deranjeaz㠖 Circulã zvonuri cã aici au loc niºte crime ciudate.
prezenþa oamenilor mei în camerã. Cum le comentaþi ?
– Nu, nu mã deranjeazã, spuse Fitz cu o voce uscatã. – Ce crime, domnule Fritz ? Dupã ce cã am amabilitatea
Sunt un profesionist. de a vã acorda un interviu, dumneavoastrã veniþi cu
– Aveþi experienþã, aºadar ? Mã bucur, mã bucur. ªi cam insinuãri ? ªi încã atât de josnice...
ce-aþi vrea sã vorbim ? Ce vã intereseazã ? Frank se ridicã în picioare. În spatele reporterului se
Reporterul scoase din buzunar reportofonul. auzirã niºte clinchete.

200 201
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Domnule Fritz, oamenilor din Whipie nu le plac Acum cã se agãþase de Frank, Fitz ºtia cã soldaþii nu
spionii, ºtiþi asta, spuse Frank apãsat. Nici mie nu-mi plac. vor deschide focul. Ieºirã din birou ºi trecurã într-o anexã,
Judecând dupã aspect, aº zice cã sunteþi trimis de Jo. Aº o cãmãruþã gãlbuie care dãdea spre un balcon. Soldaþii se
prefera însã o mãrturisire din partea dumneavoastrã înainte þinurã dupã ei ºi intrarã pe rând, pânã când încãperea
sã vã împuºc. deveni la fel de neîncãpãtoare ca ºi biroul. Cineva sparse
– Sunt un reporter... bâigui Fitz, strângând mânerele o vazã cu flori de plastic.
scaunului. Atâta sunt, un reporter... N-am nici un habar de – Fiþi mai atenþi, se burzului Sun, invitându-l pe reporter
oamenii cu care sunteþi certat. pe balcon. Era un spaþiu larg, mãrginit de o balustradã din
– Nu sunt certat, domnule Fritz. Am o datorie de onoare fontã cu modele complicate. În faþã se puteau vedea
în faþa celor care au murit din vina unor criminali. Înþele- construcþiile defensive, tranºeele ºi cuiburile de mitralierã
geþi ? Eu nu sunt un criminal. N-am ucis pe nimeni în viaþa acoperite cu plasã ºi frunze. Dacã Fitz nu le vãzuse de la
mea. Sunt un pacifist, domnule, un pacifist ºi un intelectual. intrare, ceea ce era greu de crezut, acum nu le mai putea
Cred cã a venit vremea ca Mallami ºi Jo sã priceapã asta. evita. Cu mâna înfiptã în umãrul lui Sun, îºi rotea privirile
Lucrurile trebuie sã se potoleascã. Sunteþi de acord cã prin curte în vreme ce pieptul îi era scuturat de sughiþuri
lucrurile trebuie sã se potoleascã ? înãbuºite.
– Da... sã se potoleascã... sã se potoleascã... Frank îi descleºtã degetele ºi îl împinse spre balustradã.
– Îmi place cã sunteþi un om raþional. Asta înseamnã c㠖 Sincer nu ºtiu de ce aþi venit aici. Ce credeaþi cã veþi
existã o speranþã pentru Whipie. gãsi ? Un oraº, ca atâtea altele. Nici mãcar monumente
– Existã o speranþã pentru orice... pentru oricine... sigur n-are.
cã existã... Reporterul zgâria de zor mânerul scaunului ºi – Vã rog, sã fim serioºi, nu v-am fãcut nici un rãu, am
se uita speriat la soldaþi ºi la Frank, bolborosind cuvinte la înþeles cã nu sunt binevenit... daþi-mi voie sã plec ºi totul
întâmplare. Trebuie sã existe o speranþã... va fi în regulã...
– Veniþi cu mine, vã rog, spuse într-un târziu Frank – „Totul va fi în regulã“. N-am auzit prea des vorba
întinzându-i mâna. Devenise dintr-o datã foarte serios, ca asta, însã îmi închipui cã oamenii ca dumneavoastrã o
un om pe care îl preocupã o mulþime de gânduri. Gãrzile folosesc frecvent. Ce înseamnã cã va fi în regulã ? Cã toatã
erau pregãtite ; armele lor þinteau în direcþia reporterului. lumea va fi mulþumitã ? De ce sã fiu mulþumit ? Mi-aþi
– Unde mergem ? întrebã Fitz cu o voce de copil, invadat liniºtea, domnule, ºi... în definitiv, nu sunt obligat
cufundându-se mult în scaun. sã vã dau explicaþii. De asta nu-mi plac reporterii.
– Mergem sã discutãm. Dacã nu veniþi cu mine, interviul Un revolver ieºi din umbra hainei lui Frank ºi sclipi în
se va sfârºi aici. soarele amiezii. Printre straturile de muºcate de pe balcon,
– Nu, nu, vin... vin... soldaþii continuau sã ocheascã. Toatã lumea era deter-
Se ridicã. Picioarele nu-l mai ascultau, aºa cã braþele minatã sã acþioneze în urmãtoarele secunde, în afarã de
lui bãturã aerul ºi se agãþarã de primul lucru pe care-l Mitch, care se foia de colo-colo, neînþelegând cum ciuruirea
nimerir㠖 umãrul lui Frank. Lipindu-se de el, reporterul unui reporter poate fi trecutã drept accident. Poate cã ºi
se uitã îngrozit la gurile negre ºi mici ale armelor. Frank se gândi la acelaºi lucru când ceru ca nimeni sã nu
– Sã mergem pe terasã, sã fumãm o þigarã. deschidã focul. Spunând acestea, trase cocoºul revolverului,

202 203
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ridicã braþul, fãcu trei paºi în spate ºi, fãrã sã-l slãbeascã Unele gloanþe ricoºau, îºi schimbau traiectoria ºi nimereau
din ochi pe reporter, strigã : santinelele din apropierea porþii, netezind drumul lui Fitz.
– Mitch ! Împinge-l peste balustradã ! Când focurile celor trei cazemate ºi ale soldaþilor de pe
De parcã ar fi aºteptat multã vreme acest ordin, caporalul balcon se încruciºarã asupra reporterului, acesta pãrea cã nu
se strecurã prin masa de corpuri încordate ºi îl îmbrânci mai are nici o ºansã. Distanþa dintre proiectile se micºora
pe intrus cu cotul. Lovitura nu fu suficient de puternicã tot mai mult, praful se ridica în jerbe, fãcând apoi rotocoale
încât sã-l facã sã cadã, iar Mitch icni ºi se împinse iar în imense, ºi în scurtã vreme nimeni nu mai vãzu nimic.
Fitz, care încerca sã se agaþe de gulerul lui. Încleºtarea Vocea lui Frank, subþire, ordonã încetarea focului. Nu-l
durã ceva mai mult de zece secunde. Cu o fandare în auzi nimeni ºi trebui sã rãcneascã pânã la epuizare. Armele
dreapta, caporalul îl fãcu pe reporter sã se dezechilibreze, tãcurã. Urmã o lungã perioadã de disipare a prafului, timp
ceea ce uºurã efortul de împingere ºi îl reduse la o simplã în care soldaþii de sus cereau informaþii de la cei din curte,
împunsãturã în piept. Fitz urlã scurt ºi se prãvãli de la etaj. însã aceºtia, nedibuind nimic în ceaþa gãlbuie ºi groasã,
– Bravo, Mitch. Aºa-i trebuie. Scãpaþi de el. dãdeau unii peste alþi ºi, ocazional, trãgeau în cei pe care
Frank scuipã în lãturi ºi porni clãtinând din cap spre nu-i recunoºteau. Mulþi dintre cei astfel uciºi fuseserã
uºã. Totul se terminase. Era cazul sã bea un rachiu ºi sã-ºi rãniþi dinainte de gloanþele celor de la balcon ºi se târau
clarifice mintea. Ce zi ciudatã. Cea mai ciudatã zi. în semiconºtienþã, gemând, prea ocupaþi cu durerea lor ca
– Domnule, n-a murit ! strigã cineva. Uite-l cã fuge ! sã rãspundã la strigãtele de identificare ale camarazilor.
Frank se repezi înapoi pe balcon. Nu, îºi zise, nu se Dupã cinci minute, curtea redeveni vizibilã. Abia acum
poate sã mai trãiascã. Dar iatã cã, jos, în curte, Fitz fugea se putu observa carnajul la care mercenarii lui Frank se
mâncând pãmântul printre capcane, soldaþi ºi cuiburi de supuseserã singuri. Pe lângã pierderea ºi avarierea mitra-
mitralierã. lierelor principale, ceea ce lãsa baza complet expusã unui
– Nu-l lãsaþi ! Trageþi ! Trageþi, ce faceþi ? eventual atac, pieriserã jumãtate din cei din curte ºi fuseserã
Ordinul lui Frank fu executat înainte sã fie rostit pe distruse camioanele de aprovizionare. Mãrimea pagubelor
de-a-ntregul. O ploaie de gloanþe însoþite de flori de foc dãdea de bãnuit cã cineva declanºase la un moment dat
se nãpusti asupra fugarului. Prin praful iscat de contactul chiar niºte grenade, în disperarea de a-l opri pe Fitz.
proiectilelor cu solul portocaliu se întrezãrea silueta alb㠖 Unde e ? rãcni Frank în culmea furiei. Unde e neno-
care sãrea, alerga în zig-zag, se întorcea, ameninþa sã se rocitul ?
prãbuºeascã ºi iar se redresa, reuºind sã înainteze spre Fitz nu era nicãieri. În mormanele de cadavre, oricât le
poartã prin toatã atmosfera aceea de gloanþe care te rãscolirã cei rãmaºi în viaþã, nu se gãsi nici mãcar o bucatã
închideau în mijlocul lor ca un roi de albine. Erau atât de din costumul sãu alb sau din cãmaºa roz. Poate cã hainele
multe arme care se descãrcau simultan, încât soldaþii i se murdãriserã ºi i se amestecaserã cu cele ale morþilor,
aplecaþi peste balustrada balconului îºi uniserã flãcãrile ce care erau acum de un roºu întunecat. De asemenea, o altã
însoþeau fiecare tragere ºi acum parcã aveau în faþa lor un explicaþie pentru negãsirea trupului sãu era cã fusese
uriaº panou de becuri. La nivelul solului, mitralierele de sfârtecat în bucãþi, iar cum bucãþi de materie umanã se
mare calibru se iluminau ºi aruncau în aer cartuºe mari ºi gãseau din belºug peste tot prin curte, aceastã explicaþie
goale, care interferau cu gloanþele trase de cei de sus. pãrea plauzibilã.

204 205
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Minutele trecurã în letargie. Frank, zguduit de întâmplare, Acest eveniment, cel mai sângeros ºi mai tragic din tot
nu apucã sã reorganizeze trupele ºi-ºi încheie ziua la rãzboiul, nu avu deloc darul sã clarifice situaþia militarã
toaletã, unde vomã ore în ºir. Soarele apuse peste Whipie din micul orãºel Whipie ºi sã stabileascã o ierarhie defini-
aducând la poarta fabricii o mulþime de oameni curioºi, tivã. La capãtul a douã zile încheiate, învingãtorii, adicã
care (deºi unii erau soldaþii lui Jo iar alþii ai lui Mallami) cei care se mai puteau þine pe picioare, erau atât de
renunþarã câteva clipe la duºmãnia tradiþionalã ºi rãmaserã obosiþi ºi de dezorientaþi, încât le lipsea nu numai puterea
sã priveascã în tãcere fabrica însângeratã pânã la cãderea de a deosebi între duºman ºi prieten, ci ºi capacitatea de
nopþii, când aceasta îºi pierdu caracterul senzaþional ºi ei a recunoaºte semnificaþia cuvântului „prieten“ sau „duºman“.
îºi amintirã cine sunt ºi ce trebuie sã facã în continuare. Familiile sosite dupã ce nu se mai auzirã împuºcãturi îi
Multe automate ºi multe pistoale se armarã. Apoi respiraþia gãsirã complet pierduþi, bãlãcindu-se într-un lac de sânge
tuturor îngheþã câteva secunde, în vreme ce fiecare îºi ºi cadavre, prea epuizaþi pentru a articula cuvinte, prea
evaluã poziþia ºi se gândi la cea mai bunã alternativã pentru ºocaþi pentru a înþelege unde se aflã. Furã gãsiþi ºi ºefii –
nimicirea opozanþilor. Una din opþiuni era sã se uneascã Mallami împuºcat sub un copac, Jo înjunghiat în biroul lui
ºi sã distrugã fãrâma de rezistenþã din fabricã, dupã care Frank, cu faþa îngropatã într-un teanc de hârtii, iar Frank
sã renunþe la alianþã ºi sã se ciopârþeascã între ei, aºa cum ascuns în camera secretã din spatele bibliotecii. Era ºi el
procedaserã în bãtãlia pentru dealul de lângã lac. Dar mort, dar nimeni nu putea spune din ce cauzã. Probabil
acum erau prea aproape unii de alþii ca sã rateze ocazia unei
un infarct sau o otrãvire. Fermierii îngrãmãdirã corpurile
confruntãri finale, mult mai sângeroasã decât toate luptele
într-o uriaºã groapã comunã ºi, dupã ce le acoperirã cu
de pânã atunci. Mãcelul din curtea fabricii putea fi consi-
var ºi pãmânt, se întoarserã acasã în liniºte. Puþinii soldaþi
derat mai degrabã un aperitiv la ceea ce va urma, un
rãmaºi în viaþã îi urmarã docili, cu minþile golite, incapabili
stimulent sinistru ºi voluptuos. Se pare cã, în acest punct,
sã rãspundã la întrebãrile celorlalþi.
toate judecãþile raþionale îºi pierdurã orice însemnãtate.
Acum nu mai avea cine sã lupte. Ce-i drept, mai erau
Rãzboiul din Whipie ajunsese în sfârºit, dupã atâþia ani de
femeile, copiii ºi bãtrânii care ar fi putut continua duº-
zile, la un paroxism binemeritat. Doar netrebnicii ºi cei
care nu-ºi respectau pãrinþii morþi pe front ar fi îndrãznit mãnia tradiþionalã dacã ar fi þinut cu tot dinadinsul, dar se
sã dea înapoi. Înaintea ultimei fabrici de bere, cele douã pare cã previziunile celor ce fãceau politicã pe ascuns se
armate înþeleserã perfect cã cea din urmã ºi cea mai adeverirã : o datã cu moartea cãpeteniilor, rãzboiul se sfârºi.
glorioasã bãtãlie nu suporta alianþele. Gloria nu se câºtigã cu Oamenii se potolirã de parcã episodul fabricii ar fi fost
compromisuri. Gloria cere completa abolire a adversarului. þelul spre care alergaserã atâta amar de vreme, încunu-
Asta avurã în minte toþi soldaþii lui Mallami ºi ai lui Jo narea luptelor ce durau de zeci de ani. Dupã atingerea
atunci când se aruncarã unii asupra altora cu o ferocitate descãrcãrii absolute ºi a genocidului total, nu mai aveau
nemaiîntâlnitã ºi începurã sã se ucidã cu mitralierele, cu nici un motiv sã continue. Aºa cã reconstruirã oraºul ºi îºi
grenadele, cu cuþitele sau cu mâinile goale. Nemaiputând vãzurã de vieþile lor. În anii urmãtori, deschiserã un
apãra fabrica, armata rãzleþitã a lui Frank fu ºi ea copleºitã sanatoriu pentru supravieþuitorii Bãtãliei de la Fabricã pe
în curând de un puhoi de oameni turbaþi, care, uitând cu dealul din apropierea lacului. Aleserã un primar, se intere-
desãvârºire cãrui steag aparþineau, împrãºtiau moartea în sarã de politica naþionalã ºi internaþionalã, frecventarã
stânga ºi în dreapta fãrã nici un fel de discriminare. noua bisericã. Cât despre copii, ei crescurã într-un climat

206 207
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

de bunã înþelegere. Unii rãmaserã în oraº, întemeiarã


familii, iar alþii plecarã în lume, cum se întâmplã de obicei.
ªi din sângerosul Whipie de altãdatã nu mai rãmase decât
un vag folclor ce se contopi repede cu folclorul celorlalte
oraºe mici ºi liniºtite din America unde, se zice, nu cu
multã vreme în urmã, s-au petrecut lucruri fantastice – aºa
cum ni se spune la televizor sau cum citim în ziarele de
scandal, fãrã sã credem, desigur, nici o iotã. Safari

Ghidul care conducea maºina de safari avea o faþã


surâzãtoare. Era sigur cã urma sã întâlnim lei dintr-o clipã
în alta.
– Leii sunt acolo, în spatele tufiºului, spuse, ridicând o
mânã de pe volan pentru a ne arãta. Pregãtiþi-vã, copii.
Aveam alãturi aparatul de filmat. Sora mea îºi lipise
obrazul de geamul ferestrei. A trebuit sã o împing ca sã nu
strice cadrul.
– Dã-te, i-am zis, n-o sã vãd nimic dacã stai aºa.
Sora mea întrebã de ce nu deschidem fereastra. Spunea
cã e foarte cald înãuntru ºi cã ne coacem.
– Ok, copii, cum vreþi, zâmbi ghidul coborând plexiglasul.
În clipa urmãtoare, un ºarpe se strecurã înãuntru pe
geamul deschis. Eu ºi sora mea începurãm sã urlãm.

Ghidul alerga prin savanã cu sora mea în braþe. De-abia


mã þineam dupã el. Uneori mã opream ºi izbucneam în
plâns. Însã nu trebuia sã mã epuizez, cãci aveam încã
mult de alergat. Ghidul voise sã mã ia ºi pe mine în braþe,
dar mã înfricoºa prea tare sã-mi vãd sora plângând în
braþele lui.
ªarpele o muºcase. Acum ne grãbeam cãtre campus,
unde se gãsea ser antivenin.

208 209
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Deodatã, mã izbi amintirea aparatului de filmat. Îl mai


aveam în mânã ºi continua sã ruleze. Nu mai puteam fugi,
aºa cã m-am oprit.
– Aºteptaþi-mã, aºteptaþi-mã… am strigat, fãrã sã primesc
vreun rãspuns.
Din cauza ºocului, ochii mi se împãienjeniserã de
lacrimi ºi nu mai distingeam imaginea ghidului. Am dus
aparatul la ochi ºi am fãcut zoom. Ierburile înalte îl Logica lucrului
ascunseserã, nu mai era nicãieri pe ecran.
ªi chiar când eram gata sã izbucnesc în plâns, am vãzut
ceva la baza ecranului : era un leu care mã privea, exact
ca pe Animal Planet. Dumitru Calomfir se ridicã mulþumit de pe closet ºi
ascultã cu luare aminte revãrsarea apei trase. Fãrã îndoialã
cã îi compara sunetul cu cel al rezervorului din WC-ul de
acasã. Întotdeauna gãsea defecte closetelor strãine pe care
le vizita. Numai acasã, îºi spunea el, ritmul curãþãrii se
face într-un chip atât de firesc, cu o melodie atât de
proaspãtã. Numai acasã orice duhoare pare copleºitã de
strãdaniile dezinfectantului albastru de pe margine. În
vreme ce palma se deschide ºi mânerul de plastic al
lanþului ciocãne în faianþã, numai acasã apa face trei bucle
viguroase, iar contemplarea lor e încântãtoare : prima
tulburã materiile dinãuntru, a doua mãturã peretele rotunjit
ºi a treia netezeºte tot, stârnind un val de spumã albã.
Aici, nici vorbã de aºa ceva. Closetul abia dacã îi înghiþea
dejecþia ; multe hârtii igienice pluteau fãrã speranþã într-un
vârtej. κi întoarse ochii cu scârbã. ªi ce sunet dezgustãtor,
larma unui rezervor uriaº însã complet neputincios. Des-
chise uºa ºi o închise precipitat în urma lui.
Nu remarcase bine chiuveta când intrase ºi sufletul îi
tresãri abia acum. Culoarea carmin a acesteia îl bine-
dispuse. Rãsuci mânerul cu striaþii, dar în zadar. Nu curse
nici o picãturã. Îl rãsuci ºi pe celãlalt, pânã când se pomeni
cu el în palmã. Se uitã în jur. Era singur, doar cu reflexia
din oglindã. Înºurubã robinetul pe filet cu mari precauþii,
temându-se sã nu-l scape pe gresie. Încã un atac sonor,

210 211
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

acum când rezervorul toaletei se golise în sfârºit, i-ar fi fel de superioritate pe care ceilalþi n-o meritau : doar ea
dezechilibrat þinuta calmã pe care ºi-o impusese. Pãrãsi era traducãtoarea oficialã. Soþii Bernstein veniserã ºi ei,
grupul sanitar tuºind încet. Se strãduia sã-ºi menþinã bãrbia deºi Juliette îi comunicase ieri cã trebuia neapãrat sã
mult peste nivelul mãrului lui Adam ºi sã-ºi înãbuºe senzaþia meargã la un dineu oficial. Domnul Bernstein nu arãta
de disconfort din palme. prea încântat de întorsãtura lucrurilor. Totuºi, uitându-se
Toaletele dãdeau într-un culoar îngust, cu lambriuri. cam chior⺠la braþul fluturat cu entuziasm de soþia sa,
Deasupra lor, de pe peretele slab luminat, priveau Bergson, schiþã ºi el un salut. Calomfir îi înregistrã pe profesorii
Derrida, Hume, Debord, Pitagora ºi mulþi alþii, într-un ºir Stãnciulescu, Popa ºi Nistor ºi pe asistenþii acestora, buni
aparent aleatoriu. Calomfir îºi aranjã cravata, trãgând cu prieteni ºi confidenþi. Pânã ºi Paltonaru venise, însoþit de
coada ochiului la perdelele din capãtul culoarului. Prin secretar. Era, desigur, un eveniment deosebit de important.
deschizãtura lor pãtrundea o întreagã lume de cititori Camere video mobile ºi fixe devorau momentul, blitzuri
pasionaþi. Îi auzea vociferând ºi aºezându-se pe scaune, albe se declanºau fãrã oprire. O fatã cu pãrul strâns în coc
umplându-ºi timpul în aºteptarea lui. Sã nu-i lãsãm sã mai îi înmânã o mapã fãrã ca el sã ºtie de ce. Mulþumi frumos
aºtepte, gândi vesel. Un surâs îi luminã partea stângã a ºi o puse pe masa cu microfon. Lângã el, la masã, aºezaþi
gurii ºi simþi o dorinþã irezistibilã de a comunica. Porni pe scaune, ministrul culturii ªtefan Leurdiº ºi ambasadorul
spre sala de recepþii fãcându-i lui Nietzsche, care stãtea brazilian Luis Jiquel îi zâmbeau.
lângã extinctor, un gest complice. Curând, perdelele se – Ai vãzut cã a venit ºi Paltonaru ? îl întrebã Leurdiº.
traserã în lãturi. – Am vãzut, încuviinþã Calomfir aplecându-se. Excelenþã...
„Maestre“ fu primul cuvânt pe care îl auzi. Intrarea sa Ambasadorul avea mâinile moi ºi mari ca niºte perne.
electrizã mulþimea. Umplând pânã la refuz sala încãpãtoare, Se ridicã ºi rosti în ºoaptã câteva vorbe de complezenþã.
în picioare sau pe scaune, intelectualii tineri ºi bãtrâni Calomfir, cu bãrbia în piept ºi ochii închiºi, îi mulþumi în
nu-l scãpau din ochi. Erau îmbrãcaþi ceva mai puþin elegant portughezã. Apoi se aºezã în mijloc.
decât atunci când mergeau la teatru sau la operã. Însã Oamenii îºi încetarã foiala de cum îl vãzurã cã ia loc.
aceleaºi culori sobre, cenuºii ºi negre, care nu fãceau În liniºtea care se fãcu se declanºarã câteva reportofoane.
decât sã neutralizeze corpul ºi sã punã în evidenþã figurile, – Doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor, bunã seara,
rãsãreau din scaunele galbene. Calomfir îl zãri pe profe- spuse ministrul.
sorul Duºcã în rândul întâi, cu ochelarii lui de plastic ºi Calomfir îl trase de mânecã ºi îi ºopti ceva la ureche.
buza pleoºtitã. Sãracul, se duce, îi fulgerã prin minte, Leurdiº zâmbi. Uitase sã activeze microfonul. E aprins
amintindu-ºi cã bãtrânul are cancer, ºi continuã sã pri- becul roºu ? fãcu o voce din salã. Drept rãspuns, ministrul
veascã mulþimea în vreme ce se îndrepta spre masa cu îºi deversã acum vorbele prin boxe.
microfon. În zece paºi recunoscu cel puþin o pãtrime din – Doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor, bunã seara.
spectatori. Cu unii schimbã înclinãri politicoase din cap. Ca ºi dumneavoastrã, am deosebita plãcere de a asista la un
Anamaria ªtefãnescu, traducãtoarea operei sale în francezã eveniment de excepþie pentru cultura noastrã. E vorba,
ºi portughezã, beneficie prima de tratamentul preferenþial. dupã cum bine ºtiþi, de lansarea celei de-a douãzecea cãrþi
Calomfir ºtia cât de mult aºteaptã fiecare de la el un semn a renumitului profesor doctor docent Dumitru Calomfir, o
de recunoaºtere. Doamna ªtefãnescu primi salutul cu un personalitate deosebitã ºi un bun prieten al meu...

212 213
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Ministrul nu uitã sã facã ºi o glumã intelectualã, undeva însãºi cartea era o piesã nefinisatã. Douãzeci de piese
pe la mijlocul discursului. Publicul nu uitã sã râdã. Câþiva extrem de complicate, care se îmbinau perfect ºi nu
spectatori adãugarã la rândul lor un cuvânt sau douã, duceau nicãieri. La un interviu (pe care Calomfir evita sã
ceea ce fãcu poanta ºi mai savuroasã. Atmosfera se destinse. ºi-l reaminteascã), i se pusese întrebarea „ce susþineþi
Profesorii Duºcã ºi Paltonaru îºi puserã picior peste picior. dumneavoastrã, în definitiv ?“. Maestrul a replicat imediat,
Calomfir asculta discursul dedicat lui însuºi ºi, cu un deget servind pe tavã opt concepte clare. A adãugat aluatul
la bãrbie ºi sprâncenele ridicate, se apleca din când în conectorilor frazali, a mai pigulit pe ici pe colo, a verificat
când într-o parte privindu-l ghiduº pe vorbitor. Treptat, dacã expunerea nu contrazicea vreun principiu al logicii
figurile intelectualilor din salã prinserã viaþã : o ochelaristã ºi, în final, a zâmbit. Dupã plecarea reporterului nu ºi-a
începu sã încuviinþeze din cap, un bãrbos pozând în mai adus aminte care erau conceptele. A cãutat interviul
sceptic pufni spiritual ºi uºurel la cuvintele cheie, iar douã în ziare, în reviste de specialitate. Nimic. Uitase pânã ºi ce
doamne din spate, care ajunseserã prea târziu, prinserã a publicaþie îi solicitase întrevederea. Din aceastã înfrângere
zâmbi fericite. Poate singurii indiferenþi la vorbe erau de nimeni ºtiutã profesorul Calomfir a tras dureroasa – ºi
fotografii ºi cameramanii. Aceºtia din urmã schimbau semne momentana – concluzie cã el n-are nici mãcar o metodã,
ºi priviri cu câte un reporter din salã. necum vreo teorie. Dupã un timp, a început din nou sã
Profesorul Calomfir se sãturã de aprobat laudele lui gândeascã ºi nu ºi-a mai pus problema coerenþei intime a
Leurdiº. Se lãsã pe spãtarul scaunului ºi scrutã indiferent ideilor. Experienþa interviului se îngropã în uitare, cãrþile
spaþiul ; îºi concepea în minte discursul propriu, cuviincios apãrurã tot mai des, tot mai furioase. „Urmãresc unificarea
de prezentat dupã cel al ministrului ºi al ambasadorului. elementelor logice dispersate în fluxul vieþii“, spunea
Încã de la toaletã îi veniserã idei valoroase, dar deocam- acum dacã-l întrebai. Era o titulaturã în numele cãreia
datã îi lipseau punctele de joncþiune. Voia sã vorbeascã putea sã-ºi permitã absolut orice. Gândirea sa exersatã
despre logica anumitor acþiuni ale guvernului, logica insti- folosea oricui, chiar fizicienilor, medicilor ºi politicienilor
tuþiilor sociale, logica popularã ºi, în sfârºit, despre logica liberali, care culegeau exemple ºi informaþii logic utile
purã ca ºtiinþã. Visa, în aceastã peroraþie, la o viziune domeniilor proprii : epistemologie, public þintã, amigdale,
unificatoare a conceptelor logicii ºi cãuta exemple conven- gluoni. Profesorul Calomfir era respectat de public pentru
þionale prin care sã convingã lumea de calitatea gândirii vastitatea preocupãrilor sale. De la mic la mare, orice
sale. La drept vorbind, Calomfir s-ar fi eschivat bucuros, ºi creier din noua generaþie îi era îndatorat – asta mai presus
în cãrþi, ºi în cuvinte, de orice tendinþã de popularizare, de orice dubiu, chiar dacã nu se ºtia cum.
de pângãrire a ideilor atât de dragi lui. Ar fi preferat un Analiºtii se refereau ºi ei ambiguu la cãrþile sale. Limbajul
stil auster ºi concis. Subiectele de meditaþie ºi le alegea lui Calomfir, nu foarte tehnic, ci bogat în semnificaþii
din viaþa imediatã, uneori chiar trivialã, dar izbutea sã le multiple, scãpa mereu diseminãrilor. Unii îi repudiau Logica
cureþe de înveliºul banal pânã la a dezvãlui piesa de care Lucrului, vol. I pânã la XIX, alþii o ridicau în slãvi. Cei
avea nevoie în întregirea edificiului sãu. care o ridicau în slãvi se împãrþeau în vreo patru ramuri,
Metoda lui era însã una obscurã. Nu avea un sistem în dupã modul de înþelegere a cãrþii. Poate mediatizarea
adevãratul sens al cuvântului fiindcã aºa ceva nu mai era profesorului se datora chiar polemicilor acerbe din paginile
la modã de mult. În fiecare carte piesele se alipeau ºi publicaþiilor culturale. Calomfir rãmâne Calomfir orice am

214 215
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

face, se spunea în încheierea unor asemenea ciocniri. Iar niciodatã. Se lansã într-o lungã dizertaþie despre noþiunea
Calomfir scria mereu alte ºi alte volume din Logica Lucrului, de scop al vieþii, se referi la o sumedenie de filozofi din
unul mai dificil decât altul. care citã cu generozitate. Tumultul gândirii îi provocã
Ministrul tãcea de mult ºi un ropot de aplauze potolite transpiraþie mai ceva ca lui Jiquel. Se ridicã de douã ori în
îi rãsplãtea performanþa. Ambasadorul Jiquel profitã de picioare. În sinea lui, credea cã a construit cel mai logic ºi
gãlãgie pentru a-ºi drege glasul ºi a primi microfonul. mai încântãtor discurs din viaþa sa. ªi era abia la explicarea
Când se coborî din nou liniºtea, ambasadorul fãcu o termenilor.
microfonie teribilã, care din fericire încetã în câteva secunde. Curând trecu ºi la raþionamentul propriu-zis. κi descheie
El se scuzã pentru slaba cunoaºtere a limbii române ºi mânecile cãmãºii. Se aplecã peste masã. Fabulos, îi trecu
salutã atât pe domnul Calomfir, cât ºi pe doamna Anamaria prin cap. Dezvoltarea premiselor îi indicã o eroare de
ªtefãnescu ; munca de autor genial ºi cea de traducãtor ansamblu, ceea ce-l fãcu sã recompunã totul pas cu pas.
sublim s-au împletit la iniþiativa excelenþei sale pentru a Era fericit. Publicul nu mai conta. Intelectualii se topiserã
întãri legãtura spiritualã dintre români ºi brazilieni. Douã într-un corpus atent ºi fix. Simþea cã atunci când va ajunge
þãri, douã lumi diferite îl stimeazã pe un gânditor de o la concluzie va ajunge la nirvana, cã acum nimeni nu-i va
profunzime rarã ca domnul Calomfir. Suntem convinºi cã imputa lipsa metodei ºi a teoriei. Mai mult decât atât,
recunoaºterea sa va fi universalã. Cât despre Jiquel, el se profesorul Calomfir va scrie de azi înainte cãrþi care se vor
considerã un modest intermediar pentru apelurile culturale citi cu plãcere. Întrevãzu lipsa fundamentalã a volumelor
dintre Brazilia ºi þara noastrã. Logicii Lucrului : nu aveau improvizaþie, vitalitate. Le va
Ambasadorul citi poticnit de pe o hârtie cam mototolitã. renega fãrã supãrare. Era încã tânãr, încã apt de muncã.
Numirea sa recentã nu-i permitea stãpânirea limbii decât Vorbele îi furã întrerupte de o sãgeatã care i se înfipse
la nivelul pronunþiei ºi lecturii. Deºi era notoriu faptul cã în gât. Calomfir holbã ochii, horcãi „con-clu-zi-a“... ºi se
sprijinã activ schimburile intelectuale ºi îl stima pe profe- prãbuºi pe spate cu scaun cu tot. Apucase sã vadã în
sorul Calomfir, ceva din fiinþa lui trãda dorinþa de a pãrãsi public pe individul cu ochi alungiþi ºi piele negricioasã
ceremonia cât mai repede cu putinþã. Publicul nu ºtia cã, care þinea în dreptul gurii un tub de lemn. Pe capãtul
în urmã cu douã ore, ambasada Braziliei primise un apel sãgeþii era o frazã scrisã cu verde, însã Calomfir nu mai
anonim anunþând cã un atentat terorist e pe cale sã aibã vãzu clar decât douã lucruri, dupã care închise ochii :
loc. Spectatorii remarcarã doar micul fir negru din ureche – cuvântul AMAZON, pe sãgeat㠖 probabil trunchiat
ºi sacoul puþin umflat în dreptul pieptului, cãtre care din cauza curburii
Jiquel adresase ºoapte în timpul discursului lui Leurdiº. – ºi graba cu care ambasadorul Jiquel ieºi din salã
Ochii sãi cu pleoape groase se miºcau în toate pãrþile. escortat de câþiva oameni în negru.
Pielea metisã îi asuda abundent, iar hârtia din care citea Publicul înnebunise.
se rupse în douã locuri datoritã unui tremur nervos.
Terminã dupã cinci minute ºi, zâmbind forþat, oferi micro-
fonul rãsfãþatului serii.
Calomfir tocmai îºi redactase mental vorbele. Gãsise
conectorii necesari ºi ideile îi pãreau mai interesante ca

216 217
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

nepotului ºi sã se întrebe : cât de mult din mine zace


acolo ? M-am transferat bine, mi-am gãsit o eternizare ?
Aducerea aminte fiind mijlocul cel mai potrivit pentru
asigurarea acestei doze de nemurire, vecinul profitã de
întâlnirea cu cei vii pentru a povesti, a da pilde, a povesti,
a da pilde ºi iar a povesti.
Eu sâmbãta dorm pânã la zece. De când nevasta mi-a
Matematica e frumoasã plecat în Germania din necesitãþi de serviciu, am devenit
atent la toate cotloanele casei ºi pot spune cu mâna pe
inimã cã mi-am ascuþit simþurile. Nu mai împart îngrijirea
apartamentului cu cineva, deci trebuie sã ochesc singur
7 septembrie 2014 : Mi-am lipit urechea de þeava caldã pânzele de pãianjen, sã identific anomaliile sonore în
ºi am auzit lucuri foarte interesante. Când am realizat cã funcþionarea þevilor sau robinetelor, sã controlez dacã
mulþimea informaþiilor îmi depãºeºte capacitatea de memo- mocheta nu necesitã curãþare ºi sã estimez dintr-o privire
rare, m-am repezit la birou, am luat o mapã, hârtie ºi nivelul prafului depus pe televizor. Aºa se face cã, dupã
creion, ºi m-am pus pe notat. ce mi-am antrenat vãzul ºi auzul timp de câteva sãptãmâni,
am fost trezit din somn într-o sâmbãtã dimineaþã de o
Dar mai întâi : voce subþire. N-am ºtiut întâi de unde vine. Era un glãscior
obosit, pesemne ºi niþel supãrat, cu o cadenþã ciudatã în
O sã spun câte ceva despre vecinul de deasupra. rostirea frazelor. Aducea mai degrabã cu discursul unui
Vecinul de deasupra e pensionar, are ochelari, frunte latã, comis-voiajor sau al unui cerºetor din metrou. Monotonia sa
pulovere portocalii, puþini dinþi în gurã ºi un tic nesuferit : m-a fãcut sã mã gândesc apoi la o rugãciune spusã de vreun
plescãie. În fiecare dimineaþã îºi scoate la plimbare caniºul vecin ; sau poate, cine ºtie, era un fragment de vis încã
maro ºi gras, cu ochi extrem de inteligenþi, ºi, pãºind nedezlipit de creier. M-am întors aºadar pe cealaltã parte.
cãtinel încoace ºi încolo, plescãie. Nevasta i-a murit. Are Dar glasul îi dãdea înainte. Acum semãna cu turaþia unui
o fiicã ºi un nepot care îl viziteazã sâmbãta. motor bãgat în vitezã. Devenise mai sacadat, urcase un ton,
Precum se vede, nu e mare lucru de spus despre ºi parcã se auzea ºi mai tare. Hotãrât lucru, nu era o închi-
vecinul de deasupra. Dacã tavanul ar fi transparent, l-aº puire. Am început sã caut sursa ºi am gãsit-o dupã câteva
vedea toatã ziua târându-se de la televizor pânã la toaletã minute. Era þeava de alimentare a caloriferului, din colþul
ºi înapoi. M-aº uita la gãurile din turul pantalonilor de dormitorului. Transformatã într-un conductor de unde
pijama, la mâncarea care îi cade din gurã pe pardoseala sonore, îmi aducea informaþii proaspete din lumea mereu
bucãtãriei, la trupul încovrigat ºi veºnic adormit al câinelui. fascinantã a vecinilor. Acum, stãteam ºi mã gândeam : care
De fapt, cred cã nu m-aº uita la nimic, pentru cã m-aº vecin sã fie ? Ãla de sus sau ãla de jos ? Mi-am spus cã n-are
plictisi. La urma urmelor, nu e altceva decât un bãtrân cum sã fie vecinul de jos, pentru cã sub mine e un cabinet
obiºnuit. Cãtre sfârºitul vieþii, singurul lucru util care i-a stomatologic, ºi sâmbãta e închis. De altfel, cabinetul
mai rãmas de fãcut e sã se uite bine în ochii fiicei ºi aparþine unei femei, care din câte ºtiu e destul de tãcutã.

218 219
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Raþionamentul m-a dus imediat la concluzia cã vorbele relatate de bunic. Poate cã aici am greºit puþin, recunosc.
din þeavã nu puteau fi decât ale vecinului de deasupra. Dar asta înseamnã cã am greºit cu atât mai mult atunci
Probabil þinea un discurs fiicei ºi nepotului. Nu am dat când am asociat vorbelor vecinului diverse gesturi pe care
prea mare importanþã cuvintelor lui ºi m-am dus în sufra- mi-am închipuit cã le fãcea. Ba chiar am inventat uneori
gerie, unde urma sã mã trântesc pe canapea ºi sã mã uit pasaje întregi, dacã mi se pãrea cã episoadele sunt prea
la televizor. Ajuns aici, primul lucru pe care l-am remarcat ºterse. Ceea ce înseamnã cã autenticitatea celor de mai jos
a fost sunetul acut al unui aspirator pus în funcþiune. Aha, e într-adevãr foarte îndoielnicã. Oricum, am verificat toate
mi-am zis. Bunicul vorbeºte cu nepotul, iar fiica face informaþiile notate ºi am descoperit, nu fãrã o oarecare
curat. Foarte bine. mirare, cã ele, chiar ºi cele introduse de mine, corespund
întru totul adevãrului. Lucrul pare cã frizeazã absurdul,
ªi a trecut o sãptãmânã. Dupã fix ºapte zile, somnul de însã e perfect logic ºi se integreazã în sistemul pe care îl
dimineaþã mi-a fost tulburat în exact acelaºi mod. Voce în voi descrie în continuare. Sunt conºtient cã o altã verificare,
þeavã. M-am dus în sufragerie. Zgomot de aspirator. M-am independentã de a mea, nu va putea proba nimic. Aºa cum
întors în dormitor. Sacadarea vocii, apoi urcarea cu un ton. se va vedea, orice investigaþie efectuatã dupã anul 2013
Uºor enervat, dar în mai mare mãsurã curios, am avansat îºi va pierde sensul, deci va trebui sã fiu crezut pe cuvânt.)
o ipotezã : nu numai cã discursul bunicului începe la
aceeaºi orã în fiecare sâmbãtã, dar se repetã mereu. Regretam – Eu n-am mai pomenit aºa ceva, spunea bunicul cu o
profund singurãtatea în care mã lãsase nevastã-mea, pentru voce foarte molcomã. Mã uit la tine, mã uit la rezultat ºi
cã înainte, când locuiam bine-mersi cu ea, eram surd la nu-mi vine sã cred. Tu ai o minte destupatã, te pricepi la
absolut orice vibraþie strãinã ce se insinua prin pereþii de calculatoare ºi chestii din astea, mâine, poimâine o sã te
beton ai cuibuºorului nostru. cheme sã prospectezi în Hermia...
Am lãsat sã treacã încã o sãptãmânã. Sâmbãtã dimineaþa – E, o sã mã cheme-n Hermia, întrerupse bosumflat
am deschis ochii, am auzit un pleoscãit, o dregere de glas, ºi nepotul.
am ºtiu cã bãtrânul începe iar sã vorbeascã. De data asta – Pãi n-o sã te cheme în Hermia dacã se uitã la rezul-
mi-am lipit urechea de þeava caldã ºi am auzit lucruri foarte tatele astea ! se aprinse bãtrânul. Un copil de vârsta ta
interesante. Când am realizat cã mulþimea informaþiilor trebuie sã meargã la olimpiade ! ªi dacã aº ºti cã nu te
îmi depãºeºte capacitatea de memorare, m-am repezit la duce capul aº zice, uite, domnule, nu-l duce capul ; dar
birou, am luat o mapã, hârtie ºi creion, ºi m-am pus pe notat. ºtiu cã te duce capul.
– Nu mã duc la nici o olimpiadã, bunicule, dã-o încolo
(În cursul transcrierii notelor, am introdus diverºi conec- de treabã, oftã plictisit nepotul ºi începu sã mãsoare cu
tori, precum ºi alte expresii pe care bãtrânul nu le-a folosit. paºi rari dormitorul.
Aceste cuvinte dau o coloraturã aparte textului, aºa cã am – De ce sã nu te duci ? Þi-e lene sã înveþi ? Þi-e silã ?
decis sã le pãstrez. În ansamblu, unitatea discursului nu a – Nu mi-e lene, bunicule, dar nu-mi vine sã mã apuc
fost prejudiciatã. De asemenea, am interpretat scârþâielile de aºa ceva. Oricum nu mai merge nimeni la olimpiade...
podelei drept miºcãri ale nepotului ºi, în funcþie de starea – Cum sã nu mai meargã nimeni la olimpiade ! I-auzi !
mea de spirit, le-am conferit o semnificaþie faþã de cele Costine ! Tu-l ºtii pe nepotul doamnei Tenzi ? Stã la opt. A

220 221
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

luat premiul doi pe judeþ ºi mã-sa mare vrea sã-l meditez Dar îþi spun ca sã am liniºte ; habar n-ai când þi-or
pentru etapa pe þarã. Bravo lui ! prinde bine. Cine ºtie, poate cã te dai ºi tu pe brazdã
Costin se trânti pe un scaun ºi se uitã urât la bunicã-su : odatã ºi odatã. Cheia e în sertarul din noptierã. Dacã oi
îl vedea întins în pat, acoperit cu un pled ros, plescãind din muri eu, tu s-o iei, sã descui dulapul ºi sã pãstrezi caietele.
buze dupã fiecare deschidere a gurii ; o culegere de pro- Sã nu le aruncaþi.
bleme, o foaie ºi un pix, într-o parte a patului ; în cealaltã, Costine, în caietele alea stã o mare minune. Dar e o
o revistã electronicã din celuloid laminat : MATHeMATA. minune cu scârþ, fiindcã degeaba – uite, sã zicem cã-þi
De ce îl supunea maicã-sa la chinul ãsta în fiecare sãptã- place matematica ºi cã pricepi ecuaþiile de acolo – degeaba,
mânã, zãu dacã înþelegea. Dar se obiºnuise pe undeva cu zic, citeºti tu conºtiincios fiecare paginã, degeaba pui în
întreg ritualul ºi învãþase sã se gândeascã la cu totul alte aplicare instrucþiunile. Nu te ajutã cu nimic. Ecuaþiile sunt
lucruri atunci când bunicul, fostul profesor Pãvãlache, îl aºa de complicate, cã e nevoie de un cifru, de un cod
muºtruluia sau îi spunea povestea din fiecare sãptãmânã. diferit pentru fiecare capitol în parte. Numai dacã reuºeºti
Bunicul îºi lãsa capul pe spate ºi plescãia de trei ori la sã gãseºti codul poþi aplica datele din caiet pe un obiect
rând, semn cã se pregãteºte sã-ºi spunã textul. fizic. Însã de fiecare datã rezultatele sunt altele, ºi ai
– Bineînþeles cã Sandu e mai sãrac cu duhul, dar de nevoie de un sistem de probabilitãþi Pãvãlache-Greuceanu
obicei simpluþii ãºtia sunt elevii cei mai ambiþioºi. E o ca sã restrângi câmpul intervalului. De aici lucrurile devin
plãcere sã lucrezi cu ei. Nu se comparã cu tine, atâta doar
simple. Cu cât aplici mai strict sistemul ãsta al meu ºi al lui
cã au perseverenþã, lucru care adesea se dovedeºte mai
Paul, cu atât vei fi mai aproape de scopul întregii construcþii.
important decât talentul. Dacã ai vrea sã te ocupi serios
ªi ºtii care e scopul întregii construcþii ? Sigur cã ºtii.
de matematicã ai fi mai ceva ca Paul Greuceanu, nu ºtiu
Profesorul Pãvãlache se opri ºi plescãi triumfal. Mi-l
dacã þi-am spus de el. A murit, sãracul, demult, Dumnezeu
închipuiam zâmbind ºi dându-ºi iar capul pe spate, contem-
sã-l odihneascã. Mare om a fost. Parcã þi-am mai vorbit de
plând o mulþime fictivã care-i sorbea cuvintele în amfi-
el, dar nu cred cã am intrat în detalii. Vezi tu, Costine, eu
teatru. Poate cã îi revedea pe foºtii lui colaboratori ºi
am prins niºte vremuri grele în tinereþea mea. Nici nu
mi-aº fi închipuit cã lumea o sã ajungã cum a ajuns acuma. studenþi, pe toþi cei care îl fãcuserã demult celebru ºi care
ªi cred cã dacã aº fi trimis atunci la ãºtia (bunicul fluturã astãzi îl uitaserã, surghiunindu-l într-un bloc prãpãdit de
deasupra capului revista MATHeMATA) caietele scrise de la marginea Bucureºtiului.
mine ºi Greuceanu în ’80, am fi ajuns celebri. Ce vremuri, – Anticiparea miºcãrilor posibile într-un spaþiu dat !
Costine. O tablã, o bucatã de cretã, trei caiete ºi un creion. Previziunea, Costine. Cu caietele astea, cu codul lor ºi cu
Cu astea era sã schimbãm lumea. Tu nu crezi, ai senzaþia Pãvãlache-Greuceanu, pot sã prevãd tot ce-o sã se întâmple
cã te prostesc, dar nu e aºa. Mã întrebi, unde-s, bunicule, în urmãtorii ani într-un spaþiu definit. ªi sã mai zici cã
caietele, sã le vãd ºi eu. Caietele sunt în dulapul din matematica nu-i frumoasã.
sufragerie, în spatele tãvii de argint, þi-am mai spus. Dar Aici se pare cã nepotul deveni interesat. Se ridicã de
cheia de la dulap e la mine ºi nu vãd nici un motiv pentru pe scaun, se apropie ºi întrebã :
care sã descui. Pe tine ºi aºa nu te intereseazã. ªi oricum, – Atunci de ce n-ai prevãzut când o sã fie sfârºitul lumii ?
chiar dacã te-ar interesa, tot n-ai înþelege nimic. Cã sunt – Nu pot sã prevãd sfârºitul lumii sau chestii din astea !
ecuaþii, calcule, matrici, nu-þi plac þie lucrurile astea. izbucni Pãvãlache aparent iritat, dar mulþumit în sinea lui

222 223
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

cã stârnise interesul lui Costin. Prea multã complexitate. scãpat din braþe maºinile de calculat. Praful s-a ales de
Pot sã prevãd cum vor evolua lucrurile într-un spaþiu ele. De aia era sã ne desfiinþeze, în ’61. Ce m-am mai
limitat pe o perioadã de maxim 34 de ani. Asta dacã aº certat cu Paul... Dar ne-am împãcat repede.
întinde la maximum calculele. Dupã moartea lui Paul, Prin iunie ’64, încã nu testasem nimic. Eram la un pas
mi-am propus ºi eu sã fac pe vrãjitorul ca sã aflu când o sã ne dizolve. În ultima clipã am reuºit sã proiectãm un
sã mor, dar n-am reuºit niciodatã. Puþine aplicaþii ale experiment în prezenþa directorului de la institutul de
teoriei am fãcut împreunã cu Greuceanu : cea mai importantã algebrã din URSS, care s-a uitat peste calculele noastre ºi
a fost cã am remodelat clãdirea institutului de matematicã. peste ceea ce prevedeau ele, adicã traiectoria zborului
Pe vremea aia, þine minte cã vorbesc de 1959, exista deja unei muºte. De ce zic eu cã aveai nevoie de un laborator
un institut, dar Greuceanu a tras niºte sfori ºi a obþinut de la pentru testare ? Pentru cã trebuia sã mãsurãm cât mai mult
partid permisiunea sã deschidã un institut special de mate- ºi cât mai exact. Am mãsurat camera, volumul vasului de
maticã proiectivã (aºa i-am zis). Era ºi el un oportunist – sticlã în care am pus musca, indicii de luminã, de presiune
rezultatele obþinute din cercetarea noastrã urmau sã fie atmosfericã, de umiditate, de rezistenþã a aerului. Pe urmã
folosite pentru propãºirea comunismului – dar, na, fãrã musca – ce greutate avea, ce distanþã a aripilor, mã rog, o
bani ºi fãrã sediul ãla pe care noi puteam sã-l modelãm droaie de lucruri. Am introdus toate datele în sistemul
cum vroiam, teoria rãmânea doar teorie. nostru, am aplicat stabilizarea Pãvãlache-Greuceanu ºi
ªi ce zile au fost ! N-am lucrat decât cu mintea ºi hârtia. ne-am uitat : musca a zburat aproape exact cum am prevãzut
Am inaugurat clãdirea pe 10 aprilie 1959 ºi imediat ne-am noi, cu o eroare de 3%. Rusul a zis întâi cã nu se poate,
pus pe lucru. Paul mã bãtea la cap sã proiectãm teste. La cã am dresat-o. Am refãcut experimentul ºi calculele. A
drept vorbind, eu nu prea credeam cã o sã funcþioneze ºi funcþionat din nou, acuma ce putea sã zicã ? Ne-am jucat
de aia nici prin cap nu mi-a dat sã testãm. Ziceam stai, cu muºtele pânã seara. Am fãcut 12 încercãri, ºi media de
Paule, sã mai pigulim indicii Müller, sã mai tragem de eroare a previziunilor noastre a ieºit mai micã de 5%. S-a
sinusoide. Pânã nu am avut sediu ºi nu ne-a venit de la întors omul în Rusia ºi dupã o sãptãmânã am primit
partid o directivã care cerea rezultate, tovarãºi, nu vorbe, suplimentãri de fonduri ºi pazã la poartã.
eram convins cã orice test e inutil. Era un sistem de Uite-aºa am þinut-o vreo zece ani de zile. Pe mãsurã ce
ecuaþii frumoase, cu aplicaþii aproape exclusiv în plan calculele se rafinau, am restructurat laboratorul, camerele,
mental. Singurii care le puteau utiliza erau eventual fizi- birourile ºi în final întreaga clãdire a institutului. Am pus
cienii, pentru explicarea unei miºcãri obscure a particu- ºi mici capcane pentru zilele când inspectorii veneau
lelor. Dar uite cã mã înºelam. neanunþaþi. Paul montase un dispozitiv în podea pro-
Pe atunci, când nu aveai computere, puteai sã lucrezi gramat sã se activeze ºi sã punã piedicã în timpul con-
cu un soi de maºinã de calculat, greoaie ºi proastã. Am troalelor, mã rog, tot soiul de chestii drãguþe, dar ºi unele
aºteptat douã luni un transport de maºini din astea de la foarte importante. Singura limitare a proiectului era datã
Târgu Mureº, dar ºtii cum era pe atunci, birocraþie, drumuri de dimensiunea spaþialã ºi de cei 34 de ani de previziune.
proaste, complicaþii... Când, în sfârºit, a venit camionul cu Noi am prevãzut cã întreaga clãdire va fi foarte afectatã în
aparatele, Paul s-a repezit sã-i ajute pe muncitori ºi a ’77, de unde am presupus cã va fi cutremur, am anunþat în
cãzut grãmadã pe scãri. S-a fãcut busculadã ºi oamenii au stânga ºi în dreapta, dar nu ne-a ascultat nimeni. Proiectul

224 225
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

era încã secret. Când a început cutremurul, fortificasem dacã nu-i putea convinge pe americani ? Calculele sunt
deja pãrþile mai sensibile din clãdire ºi am rãmas liniºtiþi la prea complicate, nu se înþelege mai nimic. Îþi trebuie
birouri. E drept cã eroarea noastrã a fost de 3 sau 4 la rãbdare, încredere ºi mai ales resurse ca sã planifici un
sutã, dar a fost suficientã ca sã ne cadã bucãþi de tencuialã experiment cât de cât edificator. Cum crezi cã or sã te
în ceºtile de cafea. asculte pe tine, emigrant amãrât, aºa, din primul moment ?
Vecinul a tuºit ºi a continuat : Am început sã ne certãm rãu de tot. Eu nu voiam în ruptul
– Dar toate lucrurile frumoase trebuie sã se termine, de capului sã mã despart de caiete, el voia sã mi le ducã în
parcã-i un fãcut. În ’80, ne-au spus cã nu mai au fonduri Seattle, ºi nici mãcar unul nu s-a trezit sã spunã : hai sã le
ºi cã nu mai sunt dispuºi sã investeascã în matematicã. fotocopiem ºi sã ne împãcãm. Poate cã mi-era ºi ciudã pe
Rusul care ne examinase murise împuºcat, nu mai aveam plecarea lui, nu ºtiu. ªtiu cã cearta n-a durat mai mult de
susþinere de la Moscova, ºi uite-aºa a trebuit sã îngropãm douã minute. Paul a rãmas cu vorba neterminatã, a horcãit
proiectul. Tare ne-am mai întristat. Fiica ºi nevasta lui Paul puþin ºi a cãzut lat. Întâi am zis cã se preface ºi mi s-a
reuºiserã între timp sã plece în State ºi voiau sã-i facã pãrut o glumã proastã. Dar omul chiar fãcuse infarct.
chemare. Paul spunea cã o sã mã cheme ºi pe mine, cã va
arãta proiectul cui trebuie, c-o sã luãm premii, o sã apãrem Am rãsfirat degetele ; creionul a cãzut pe covor ºi s-a
la televizor. Eu nu prea aveam de gând sã plec. Ce era sã rostogolit spre zid. În jurul meu, ºapte hârtii scrise mãrunt,
mã fac printre atâþia strãini ? Nu sunt genul care sã ia totul a opta umplutã doar pe jumãtate. Aflasem ºi adresa fostului
de la zero. Aveam 48 de ani ºi eram la fel de fricos ca la institut, acum o ruinã pe undeva pe Magheru. Începusem
18. Paul a tras iar de mine : hai, nu mai fi aºa cârpã, ai sã mã încurc în minciunile mele ºi ale matematicianului
vãzut, zice, cã dacã nu eram eu sã te bat la cap cu de deasupra. Dacã eu aº fi plasat institutul pe Magheru,
experimentele, ne închideau din ’60. Eu n-aveam pe nimeni povestea mi s-ar fi pãrut prea trasã de pãr ca sã fie
atunci, nici soþie, nici pãrinþi, nu se punea problema sã adevãratã. Eu contribuisem la falsitatea ei prin mici inserþii
pãrãsesc pe cineva. Dar eram foarte fricos, chit cã în State, stilistice ºi episoade pe care nu le mai puteam deosebi
cu descoperirea noastrã, întrezãream o viaþã fãrã griji. dupã redactare, de vorbele ce fuseserã rostite cu adevãrat,
Într-o zi, vine Paul la institut ca de obicei. Dã bunã însã douã lucruri aparþineau sigur lui Pãvãlache : principiul
dimineaþa, bea o cafea, începe sã lucreze. Totul merge matematic de prezicere a viitorului ºi amplasamentul fos-
strunã. Lucrãm împreunã la un set de ponderi diferenþiale. tului institut. Adresa a dat-o ca pe un fel de autentificare
Pe la trei, luãm pauzã. Paul îºi toarnã altã cafea, se pune dupã ce Costin, plictisit de moarte, a spus „Doamne,
cu fundul pe un birou, ºi zice : útia ne desfiinþeazã la bunicule, ce prostii vorbeºti“. Foarte jignit, bunicul a strigat
sfârºitul lunii. Eu plec în Seattle ºi iau caietele cu mine. „Magheru 21 – B6 bis, n-ai decât sã te duci sã verifici“, ºi
Toate calculele fuseserã transcrise în caietele astea, tot ce nepotul a ieºit din camerã bombãnind. Ceva mai târziu,
muncisem noi atâþia ani de zile. Zice : Dupã ce ajung, s-a auzit o uºã trântitã ºi paºi rãsunând pe scarã. Când
vorbesc cu niºte oameni ºi o sã primeºti ºi tu vizã. Bravo, m-am dus la fereastrã am vãzut o femeie ºi un copil
Paule, zic. Dar caietele nu þi le dau. Cum nu mi le dai ? se urcându-se într-o Mazetta verde.
enerveazã el. Dar ce, sunt ale tale ? Cum vrei sã te chem Se lãsã liniºtea. Mi se pãrea cã în tot blocul rãmãsesem
dacã nu le arãt la ce lucrãm ? Avea dreptate, sigur, dar doar eu ºi vecinul ºi poveºtile noastre întreþesute. Recitind

226 227
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

textul, am început sã mã enervez de faptul cã nu mai puteam M-am plimbat mult printre gunoaie, însoþit de privirile
deosebi minciunile mele de ale lui, ºi am continuat sã mã curioase ale câinilor, rãscolind cu un bãþ rãmãºiþele. N-am
enervez pânã am bãgat foile într-o geantã, mi-am tras un putut ghici prea bine ce modificãri fãcuserã Pãvãlache ºi
pulover, o pereche de pantaloni ºi am ieºit din apartament. Greuceanu ºi care era scopul lor ; însã era clar cã incinta
Mi-era frig. Mi-am impus un pas grãbit sã mã mai galbenã suferise unele transformãri, ca de pildã în cazul
încãlzesc. ferestrelor asimetrice ºi puþin ridicate faþã de nivelul ochilor.
Douã minciuni. Prima din ele : ecuaþie matematicã de N-am înþeles la ce ajuta asta. Într-un ungher, pitit sub un
prezis viitorul. Minciunã sfruntatã, ticluitã de un mate- frigider antic, am vãzut un aparat complicat, care, dupã
matician ratat pentru stimularea nepotului. Eram atât de toate probabilitãþile, era un automat de apã conectat la un
nervos cã scrisesem opt pagini pe care le credeam un rezervor subteran. Am descifrat cu greu indicaþiile de pe
foarte interesant document biografic, numai ca sã înþeleg spatele maºinãriei. Scria „pentru oprirea apei din 18 aprilie
la sfârºit cã aveam în mâini pulbere literarã. Povestea era 1963, pentru zilele cãlduroase din perioada 23-29 iulie
plinã de inconsecvenþe logice. Le intuiam numai, ºi n-aveam 1971, pentru sti...“ ºi aici literele se pierdeau. Un birou
nici un chef sã le caut, pentru cã ar fi fost o activitate prãpãdit, cu sertare sparte, mi-a atras atenþia. Încrustat ca
inutilã. Dar sã minþi aºa de senin ºi sã o faci cu regula- o semnãturã elegantã în lemnul încã bun al mesei, am citit
ritatea bãtrânului, ºi chiar cu asemenea mizã, cã adicã eu numele lui Eugen Pãvãlache. Deci am dat peste biroul lui.
ºi Paul am descoperit piatra filozofalã, dar piatra nu merge Ca sã vezi, n-a minþit. Aºa cum era de aºteptat, nici un
decât în prezenþa amândurora, iar Paul a murit... ªi mai document nu supravieþuise în spaþiul pãrãginit al mesei
mult, piatra asta filozofalã funcþioneazã pentru 34 de ani, de lucru. Degeaba am cãutat hârtiuþe, bilete, caiete –
Paul a murit în ’80, acum e 2014... pentru cã în euforia ce mã cuprinsese mã aºteptam sã
ªi eu mergeam fix pe Magheru, aºa neîncrezãtor cum gãsesc, nu ºtiu de ce, un al patrulea caiet. Am gãsit totuºi
eram, tocmai ca sã verific. Asta mã enerva. E ca atunci când ceva în fotoliul desfundat de sub birou. Printre arcurile
un copil spune cã a vãzut-o pe Fecioara Maria ºi lumea, sãrite ºi bucãþile de câlþi am dat peste un mecanism cu
fiindcã sufletul ei are nevoie de exact asemenea poves- ceas. L-am scos ºi l-am examinat îndeaproape. Semãna cu
tioare, se apucã sã clãdeascã biserici ºi altare. Eu nu vreau sã o cutie obiºnuitã, nu avea nimic spectaculos. Când l-am
fiu ca lumea. Eu nu sunt credincios. Nu cred în nimic, ce întors, am gãsit încã o inscripþie : „de declanºat în urma
naiba, sunt raþional. Dar uite cã tot m-am dus pe Magheru. disputei din 3 ianuarie 1980. Paul Greuceanu, 11 mai
1974.“ Dupã toate aparenþele, bateria mecanismului cu
Cunoaºtem cu toþii ruina asta de care nu se sinchiseºte ceas se blocase. Dar care era mecanismul ? Bombã nu
nimeni, aflatã lângã vechea asociaþie a revoluþionarilor. putea sã fie, era mult prea uºor. L-am sucit pe toate
Dacã treci de panourile din tablã ruginitã pãºeºti pe un strat pãrþile, l-am aruncat în perete, l-am scuturat. De-abia
gros de moloz, vezi excremente întãrite, pungi de chipsuri, atunci când l-am apãsat foarte puternic cu o cãrãmidã am
boturi umede de câini care se retrag imediat în tainiþele lor. simþit o miºcare înãuntru. S-a auzit un clic ºi din mijlocul
Între zidurile dãrãpãnate dai peste cornete de hârtie ºi cãr- cutiei a þâºnit cu putere o lamã ascuþitã ºi zimþatã, ca la un
bunii sfãrâmicioºi ai focurilor aprinse de vagabonzi. Aici briceag. M-am speriat. Am pus cap la cap toate detaliile
trag eu nãdejde sã descopãr ceva, habar n-am ce anume. pe care le gãsisem atât de uºor de parcã cineva ar fi vrut

228 229
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ca eu sã le combin ºi m-am lãmurit cã briceagul ascuns în


scaun fusese replica lui Paul la ultima lor discuþie, când el
fãcuse infarct ºi nu apucase sã-ºi termine ideea. Probabil
Pãvãlache nu s-a mai aºezat niciodatã la birou dupã
moartea lui Paul.
Asta era o mare, mare prostie. Dacã Greuceanu îºi
prevãzuse moartea, de ce n-o evitase ? De ce toatã mas-
carada asta cu texte notate pe obiectele din institut ? ªtia Politica sexualã
oare cã voi veni eu ºi-mi voi bãga nasul peste exact 34 de
ani ? Acum eram un credincios convins, dar nu mai puþin
scârbit. Nu gãseam nici un fir de logicã în toatã istoria,
doar niºte episoade demente relaþionate cu chiu cu vai. Erau ºapte oameni, ºase bãrbaþi ºi o femeie, care explorau
Mã pregãteam sã plec, când ochii mi-au cãzut pe un o peºterã. Nu îi supãra întunericul, pentru cã aveau lanterne
mic compartiment aflat deasupra pragului uºii. Semãna cu puternice, iar umbrele îi urmau docile, fãrã sã le joace feste
o simplã sonerie dar, când m-am apropiat ºi am pipãit-o, ºi fãrã sã aibã vreo importanþã. La un moment dat, drumul
mi-am dat seama cã era de fapt o altã cutie. Am desprins-o se bifurcã. Un bãrbat solid, pãrând a fi ºeful, spuse :
ºi am aºezat-o pe moloz. Cu mare grijã, am suflat praful – Eu ºi încã un om o luãm pe aici. Tu, ºi spunând
de pe ea. Alte litere. PG. De data asta m-am temut sã nu aceasta îl indicã pe unul mai tânãr, ia-þi alt om ºi exploraþi
fie vreo bombã, pusã acolo în caz cã ºiºul din scaun nu celãlalt culoar. Ceilalþi rãmâneþi aici ºi aºteptaþi-ne.
funcþioneazã. M-am tras într-o parte ºi, înarmat cu un bãþ, – O clipã, spuse tânãrul. De ce trebuie sã fim însoþiþi ?
am apãsat ceea ce pãrea sã fie un buton. O trapã s-a – Pentru cã peºtera e foarte alunecoasã ºi, dacã unul
deschis cu un zgomot sec, fãcându-mã sã tresar ºi sã-mi din noi alunecã ºi nu mai poate merge, celãlalt sã-i vinã în
acopãr faþa cu mâinile. Nu era nici o bombã. M-am apropiat. ajutor.
Era un bilet pe care scria : – Eu atunci mai vreau un om, zise tânãrul. Ce vor face
ceilalþi aici, la intrare ? Mai bine sã vinã cu mine.
„7 septembrie 2014 : Mi-am lipit urechea de þeava caldã Bãrbatul mai vârstnic se încruntã în lumina lanternei.
ºi am auzit lucruri foarte interesante. Când am realizat c㠖 Bagã de seamã cã eu sunt ºeful aici. E de datoria mea
mulþimea informaþiilor îmi depãºeºte capacitatea de memo- sã gândesc cum trebuie procedat mai bine ºi câþi oameni
rare, m-am repezit la birou, am luat o mapã, hârtie ºi pix, trebuie sã aibã fiecare. Mai vrei sã-þi iei un om ? Foarte
ºi m-am pus pe notat. Grijã mare la câinele din spate, care bine. Dar ºi eu am nevoie de încã un om. Cred cã eºti
te va muºca de piciorul stâng.“ mulþumit.
Aºa cã ºeful ºi tânãrul aspirant pornirã sã exploreze
galeriile în fruntea a doi oameni fiecare. Lãsarã în coridorul
principal femeia. Ea îi aºteptã rãbdãtoare, fredonând o
melodie. Când cele douã grupuri se întoarserã, aproape
simultan, femeia îi gãsi cuprinºi de agitaþie.

230 231
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Primul grup vorbi prin reprezentantul sãu, bãrbatul


mai vârstnic.
– Am mers mult ºi am descoperit trei galerii fãrã mare
însemnãtate ºtiinþificã. În a patra însã, spre uimirea noastrã,
am dat peste un salon uriaº, acoperit cu picturi rupestre.
Sunt magnifice. Altamira pãleºte pe lângã ele. Vom merge
pe aici.
Tânãrul aspirant nu-l lãsã sã termine. Ahile
– ªi noi am crezut la început cã am luat-o pe un drum
banal. Dar dupã nici zece minute am descoperit rãmãºiþele
fosile ale unui urs încã neclasificat. Are mai bine de 7
metri înãlþime, ºi e evident cã vom merge mai întâi sã-l Cãrãbuºii lui Hector mã deranjeazã. Dacã nu-i þine în
admirãm, apoi ne vom întoarce sã aruncãm o privire ºi la borcan are prostul obicei sã-i lase prin camerã sã se plimbe
picturile rupestre. pe perne, dupã care îi culege cu penseta ºi-i vârã pe rând
– Nu sunt de acord, spuse ºeful. Mergem la picturi. sub lentila microscopului. Are un Optik Kabinet 70, dacã
– Mã opun, spuse aspirantul ºi-ºi bombã pieptul. nu mã înºel asupra numelui, un set de aparate optice
Cel vârstnic tãcu. pentru tot poporul, cunoscute în comerþul comunist. Ade-
– Sã supunem la vot. vãrul e cã nu mai gãseºti nicãieri aºa scule complexe. Azi
– Da, da, aºa e mai bine, întãrirã ceilalþi, sã votãm. un microscop, mâine un stereoscop, poimâine o lunet㠖
– Cine vrea sã mergem la picturi ? Hector nu se plictiseºte. E la Ciberneticã ºi eu sunt la
Membrii primului grup, inclusiv ºeful, ridicarã mâinile. Management, stãm în Moxa, el s-a transferat din Leu acum
– Trei. Cine vrea sã mergem la urs ? douã sãptãmâni. Mã gândeam cã e un lucru stabilit faptul
Membrii celui de-al doilea grup, inclusiv aspirantul, cã, în camera mea, pentru oricine ar mai veni, eu sunt
votarã favorabil. stãpânul. Dacã el a venit ºi mi l-au bãgat pe gât, deºi aº fi
Trei contra trei. putut sta singur, mãcar sã fi înþeles repede, din primele
Toate privirile se fixarã asupra femeii, care fusese lãsatã zile, cã eu am un statut superior, iar el e un tolerat. Toate
sã aºtepte la intrare ºi încã nu votase. trucurile pentru a-mi demonstra superioritatea, reminis-
– Voteazã. Pe unde vrei s-o luãm ? cenþele liceului, iscuþimea de brici a minþii... le puteam da
Femeia votã. deoparte. El nu trãia în conflict, ci mai degrabã în împã-
ciuire. Se îndrãgostise de câteva timp de coleoptere – sunt
* cãrãbuºii colepotere ? nu ºtiu, parcã mi-a explicat, dar am
uitat – ºi de câte ori avea ocazia se juca cu bãieþii din
În timp ce înaintau prin coridorul strâmt ºi alunecos, borcan, cum îi numea. Îi scotea, îi înºira, îi numãra ºi-i
cei doi ºefi se gândirã cã doar femeia decisese totul ºi se contempla. Aºa coleg mi-au dat.
întrebarã ce fel de ºefi sunt cei care pot sã decidã doar Mã uitam la el cum stã sprijinit în cot ºi face cute în
câþi oameni sã ia cu ei. cearceaf ca sã varieze traseul cãrãbuºilor, ºi mã gândeam

232 233
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

cã e poponar, pervers sau poate chiar criminal. Avea face zice c㠄are o treab㓠; m-am gândit ºi la prostii, dar
zâmbetul eternei bunãtãþi ºi ochii mari, de copil. ªi nu cum spuneam, ºade într-o parte, mâinile îi stau la vedere,
arãta ca un copil oarecare, ci era copilul ideal, ºi nu de una pe telecomandã, alta pe borcan, nimic în genul ãsta.
oriunde, ci din manualele de francezã de pe vremuri. La cantinã evitam sã iau masa cu el. Mã convingeam
Erau niºte desenatori de tipologii, îmi închipui cã primeau din zi în zi cã ceva nu e în regulã deloc cu bãiatul ãsta.
comenzi de genul : fã-l pe unul vesel, ºi-l desenau bucãlat, Dacã vedeam vreun coleg de facultate – chiar unul cu
cu gropiþe în obraji, cu pistrui (care serveau ºi ca element de care nu mã aveam bine –, mã duceam la masa lui ºi-i
sugerare a îmbujorãrii, cã se imprima alb-negru), alergând þineam companie, mã ridicam cu tava ºi mã aºezam direct.
pe câmpie în pantaloni scurþi, urmat de un câine ºi o În urma mea, la altã masã, Hectoraº sorbãia supa ºi se uita
droaie de fluturi. Aºa era ºi Hector. Chiar purta pantaloni la ºerveþel. Primul lucru pe care-l fãceam era sã-l bârfesc,
scurþi (în noiembrie) ºi hrãnea câinii cu ochi albaºtri din ºi aveam ce spune, aºa cã interlocutorul mã primea mãcar
faþa Moxei, era cel mai bun prieten al lor. În fine, l-am din curiozitate. Ziceam cã la rãzboi (sau oriunde mor
întrebat odatã de ce-l cheamã Hector, ºi mi-a zis cã de fapt oameni), primul cãzut e – culmea culmilor – cel mai bun
îl cheamã Nestor Moarcãº, dar cã bãieþii din Leu l-au dintre noi, cel cu o figurã de înger zâmbindu-ne din
poreclit aºa în urma unei întâmplãri „hazoase“, ca sã fiu fotografia alb-negru, cel care îºi îmbrãþiºeazã pãrinþii în
fidel limbajului : într-o zi, când sã intre în camerã, s-a imagini filmate cu încetinitorul, cel care sãdeºte pomi ºi
împiedicat ºi s-a lovit la picior. A fost o ranã mai mult spune în interviuri lucruri despre Dumnezeu. În lupta
urâtã decât rea, mi-a arãtat semnul, însã fiindcã îl sculase tuturor cu moartea, primul cãzut e Hector, ºi dacã pânã
din somn pe unul Poetul, ãsta a scotocit în mintea lui atunci nu-l suportai ºi-i ziceai carã-te, acum cã a murit îþi
adormitã ºi i-a zis Hector, ca ãla cu tendonul, cu Troia, dai seama cã ai scuipat un arhanghel, ºi-þi pare rãu, dar ce
care s-a lovit la picior. Aºa cã Hector i-a rãmas numele. A sã-i faci ? Între un ºarpe adult ºi un pui de mâþã, cine o sã
încercat sã-l schimbe când o fatã i-a zis cã ãla cu piciorul moarã primul ? Puiul de mâþã. Între un pui de gâinã ºi un
nu-i Hector, ci Ahile, dar pânã ºi taicã-su s-a învãþat sã-l câine, cine o sã moarã primul ? Puiul. Aºa e legea firii, cel
strige Hector, cã adicã Hector seamãnã cu Nestor, ºi chiar puþin aºa o înþeleg eu, pentru cã mã enerveazã puii de
e mai drãguþ. mâþã ºi nu suport pãsãrile, dar toatã lumea zice cã sunt
Mã plictisea îngrozitor. A fost totuºi o chestie cã a adus drãgãlaºi, iar satisfacþia mea vine din vulnerabilitatea lor,
televizor. ªi aºa am aflat încã ceva : cã se uitã la filme care o sã le grãbeascã sfârºitul. Nu-mi plac sfinþii (nu cã
porno, ce-i drept cu sonorul la minim, de la 12 noaptea Hector ar fi sfânt. Existã mai multe tipuri de sfinþi, unii
pânã la 4 dimineaþa, când înceteazã emisia. Stã cu borcanul sunt de treabã, alþii sunt oribili. Sfântul de treabã e omul
de cãrãbuºi într-o mânã ºi cu telecomanda în cealaltã, pe care nu-l observi ºi pe care doar întâmplarea þi-l
sprijinit în cot (dar nu ar muta canalul nici sã-l pici cu descoperã ca sfânt. Omul e cu sfinþenia lui, are cancer ºi
cearã), ºi examineazã. La cât e de atent nici nu mai cred nu zice nimic, continuã sã zâmbeascã, mã rog, chestii din
cã se excitã. Cred cã nu-l intereseazã sexul, el urmãreºte astea. Sfântul oribil e personificarea faþadei, a mierii în
un lucru anume, are o temã în cap, se uitã la proporþii, la care a fost pusã o bombã de zahãr, e omul care radiazã
culoarea pãrului, a pielii, la dracu ºtie ce ; dacã-l întrebi ce extazul ºi te copleºeºte, ca o pãturã de lânã în toiul verii.

234 235
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

Vorbeºte delicat ºi atent, nu care cumva sã-þi rãneascã e destul de mare. Ai fi zis cã mãsura gradul de folosinþã al
timpanele, clipeºte încet ºi cu înþelegere, spune da, niciodatã sãpunului ºi îi era de ajuns o fracþiune din cantitatea
nu, decât atunci când slujeºte un scop pozitiv – îl întrebi necesarã mie, de unde ºtia el cât sãpun folosesc eu ?
ce zici, rãmân pe varã, a, nu, face, cum sã rãmâi, tu eºti Dar uite cã tot stau ºi mã minunez : Hector n-a încasat-o
deºtept, înveþi ºi scapi, sigur nu rãmâi. Ãsta nu e om, e niciodatã. Un pumn sã-i fi dat, ºi s-ar fi chircit în poziþia
orice altceva, dar nu e om). fãtului, scâncind ca un pui de focã, bã, te rooog, nu mai
da, te rooog. ªi dacã nu te convingea nicicum, ar fi întors-o
Aº putea vorbi despre facultate, dar prefer sã mã rezum pe glume, ar fi zis cã rãmâne dator sau cã ai un pumn
la viaþa de civil. Trebuie sã spun de aºteptarea la cantinã, de foarte puternic, iar pe el îl doare. Era efectiv proiectul de
câini, de tanti Silvia, de muzeul Antipa ºi de Ciºmigiu, iar la suflet al Elenei Farago.
final, sã povestesc de cheful unde au arestat-o pe Carmen.
Destul Hector, trebuie sã mã odihnesc. Între atâtea
Cantina are o intrare generoasã, ca o adevãratã instituþie. enervãri, nu pot sã nu-mi pun întrebarea : oare Hector mã
Ai impresia cã lipsesc mobile ºi ficuºi, e o atmosferã de enerveazã sau e ceva mai adânc care nu-mi dã pace ? E
uºurãtate ºi neîmplinire (poate mi se pare, pentru cã intru posibil sã fie ºi asta. Eu par bun ºi el pare rãu, dar
acolo numai când mi-e foame). În dreapta sunt veceurile, mãrturisesc cã nu l-aþi cunoscut pe Hector, ce creaturã, îþi
care nu miros niciodatã ; în schimb chiuvetele picurã injecteazã agonie în vene. De felul meu nu sunt un om
mereu, fie dintr-un defect al robinetului, fie din neglijenþa calm, ºi de-aia nu vreau sã am declanºatori în preajmã.
utilizatorului. Intri ºi auzi izvoraºe. Am fost învãþat cu Uneori vreau doar sã mã plimb pe strãzi ºi sã vãd câini ºi
curãþenia ºi înainte de fiecare masã îmi iau punguþa de pisici. Îmi trebuie o altã stare, lipsitã de umanitate, o stare
plastic cu sãpunul ºi un mic prosop, ºi nu cred cã mã organicã ºi totuºi diferitã. Am spus cã nu-mi plac pisicile,
enerveazã ceva mai tare decât strecurarea lui Hector în dar îmi place sã vãd cum se bat. Pe urmã o sã zic de câini,
toaletã, în urma mea, ºi rugãmintea fãcutã pe un ton dar ceva mai încolo, fiindcã are legãturã cu Hector.
plângãreþ, copilãresc, exprimând un om cu garda jos care
îþi cere efectiv o favoare, ce eºti nasol, ajutã-l ºi pe el : Eram odatã pe lângã Unirii, pe o strãduþã labirinticã
– Cristiiii, te rooog, ºtiu c-o sã te superi, dar te rooog, unde lumea traversa ca sã ia tramvaiul, cã în rest nu erau
poþi sã-mi dai ºi mie puþin sãpun ? Rãmân dator. magazine, numai curþi ºi maºini vechi. Lumea aºtepta
Tot timpul rãmânea dator, ºi la cãratul rufelor la spãlãtorie, cuminte în staþie ºi se uita în depãrtare, sã vadã dacã
ºi la sandviºuri, ºi la pastã de dinþi. I-aº fi dat în cap cu toate apare trenuleþul. ªi oamenii, dacã vãd cã apare, îºi strâng
lucrurile în privinþa cãrora „rãmânea dator“, dar te descuraja plasele ºi se apropie de marginea refugiului, sã fie primii,
efectiv moliciunea lui, ce sã-l mai loveºti, începuse sã mã sã aibã loc. E frumos sã-i vezi cã s-au aºezat strategic, cã
enerveze însãºi enervarea, voia sã mã aducã la exasperare ; sunt gata, cã adicã nu mai trebuie decât sã se deschidã
chiar ºi acum îmi tremurã buza de jos, ºi au trecut de atunci uºile ºi or sã tãbãrascã înãuntru, ºi când colo, ce sã vezi,
ani buni. ªi încã ceva, era sã uit : spunea întotdeauna „puþin locurile sunt deja ocupate. Nu-i nimic, apar alte conflicte,
sãpun“. Ce-i aia „puþin sãpun“ ? Eu am un singur sãpun, ºi dar nu vreau sã vorbesc despre asta. Ideea e cã nu-i

236 237
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

intereseazã pisicile. Dacã vãd câini, bine, îi mângâie, le facã tãrãboi, dar nu se miºcau. Aºa e la motani. Învingãtorul
dau oase, comenteazã negativ politica lui Bãsescu, dar cu încearcã sã-l facã pe celãlalt cu nervii, sã-l bage în pãmânt,
pisicile n-au ce discuta. Vezi un bãtrân cu o pungã de ºi, ºmecher cum e, îl pune într-o situaþie fãrã ieºire : pleacã
oase, pe care vrea s-o dãruiascã unui frate întru existenþã ; de aici, ãsta e teritoriul meu, ºi când ãla dã sã plece
acel frate e întotdeauna un câine, niciodatã o pisicã. De ºmecherul miaunã nervos : ce faci, unde pleci, atâta îþi
ce oare ? Câinele exprimã credinþã, blândeþe, supunere, trebuie sã pleci, intri pe teritoriul meu ºi acuma vrei sã
dragoste necondiþionatã, limbajul lui e uºor de descifrat pleci ? E un conflict dureros, dar frumos de privit. Tramvaiul
(dã din coadã ? – se bucurã, þine coada în jos ? – e trist sau a venit ºi i-a luat pe oamenii grãbiþi cu conflictele lor, eu
speriat, are urechile ciulite ºi limba scoasã ? – i-e foame, am rãmas singur pe stradã, sub razele viguroase ale soarelui,
sãracul). Pe câtã vreme, pisica, ce þine urechile ciulite tot privind motanii. Aveau spinãrile foarte arcuite, iar tensiunea
timpul, dar asta din curiozitate, pisica e curioasã ceva de atinsese asemenea cote, încât nici nu mai miºcau din
speriat, ce sã facã bãtrânii cu aºa o calitate, ei care au coadã. Distanþa dintre mustãþile lor era de vreo zece
vãzut totul ? Apoi pisica e suplã. Altã calitate complet centimetri. Unul, roºcat, þinea laba din spate îndoitã într-o
anapoda. Ce sã facã bãtrânii cu supleþea ? Eºti suplu când poziþie oarecum nefireascã, de parcã ar fi fost surprins de
eºti tânãr, la bãtrâneþe nu mai ai timp, eºti casant, nu vrei celãlalt (negru, cu blanã lucioasã, bine hrãnit), ºi se simþea
sã-þi aminteºti de propria slãbiciune. Pe urmã, nu e supusã, din simpla analizã a posturii cã negrul îl ameninþa pe
roºcat, care bãtea în retragere. Victoria era decisã, ºi sincer
e alunecoasã, temãtoare, parcã vine de undeva ºi numai
cã în afarã de inducerea umilinþei, care e o stare uni-
cu mare scârbã stã pe aici, ea ar vrea sã plece înapoi. Le
versalã, nu mai aveau nici un motiv sã se înfrunte. Natura
aminteºte de moarte. Babele care au pisici preferã femelele,
are cãi ciudate ; eu aº fi rezolvat mai simplu. Aº fi pus
nu masculii. Masculii adevãraþi vin ºi pleacã, iar ele au
motanul învingãtor sã umfle pieptul sau sã facã un sunet
nevoie de un simplu ghem de blanã. La babe nu se pune.
specific, iar celãlalt sã înþeleagã ºi sã se ducã în treaba lui.
Deci boºorogii nu se împacã cu mâþele. În cel mai bun
Nu era mai simplu ? útia, vezi Doamne, aveau demnitate,
caz le ignorã. (Nu, încã n-am reuºit sã argumentez cum
care motanului negru i-a pãrut ameninþatã, fiindcã altfel
trebuie, e limpede cã sunt multe babe care iubesc felinele,
n-ar fi tresãrit de parcã l-ar fi ars ceva, naiba ºtie ce-o fi
dar am zis cã la babe nu se pune, vreau sã spun : omul vãzut, ºi i-a ras roºcatului o labã în bot, lucru care a
bãtrân, bãrbat sau femeie, care iese pe stradã ºi hrãneºte declanºat ostilitãþile. ªi parcã simþeam fiecare ghearã înfi-
animalele cu resturi preferã sã hrãneascã un câine decât o gându-se în blana celuilalt, trecând de vaga protecþie a
pisicã. Aºa stau lucrurile. Poate nu reuºesc sã aduc dovezi blãnii, penetrând stratul superficial de piele, rupând ºi
definitive, dar mie aºa mi se pare. Mã rog.) dezordonând þesuturi, ºi zbieretele pisiceºti s-au ridicat ca
Ca sã n-o mai lungesc, pe strãduþa labirinticã de lângã într-o tornadã ºi s-au coborât asupra participanþilor, acope-
Unirii, doi motani se priveau ºi-ºi miºcau vârfurile cozilor, rindu-i ca praful din desenele animate. La sfârºit, roºcatul
mârâind din când în când aºa cum fac pisicile, ca niºte a sãrit printre gratiile de fontã ale gardului, mi s-a încurcat
copii sãlbatici. Voiau sã se batã. Erau într-o curte, alãturi printre picioare ºi s-a îndepãrtat în goanã, imagine jalnicã
de staþie, ºi nimeni din cei prezenþi nu se uita la ei. a învinsului absolut, urmãrit de ruºine, dând tot ce putea da
Oamenii lungeau gâtul dupã tramvai. Motanii continuau sã învingãtorului, abandonându-ºi ultima fãrâmã de demnitate –

238 239
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ºi uite cã ºi eu dau importanþã demnitãþii, eu care ziceam ãia umani, de hipnotizatori pe patru labe. Am ignorat
cã demnitatea n-are importanþã ºi nu face altceva decât sã întodeauna sfatul lui tanti Silvia ºi nu le-am dat salam. (ªi
creeze tensiuni. Hector spunea sã le dau de mâncare.) Eu ziceam cã-i
treaba ei dacã vrea sã-i þinã. ªi sã-i înveþe sã fie mai
Sã n-o iau pe arãturã. Sã spun adevãrul, repede. Sã prietenoºi, cã mereu lãtrau, ziceam, dacã mã muºcã e vina
nu-l mai calomniez. Deci mã întorceam odatã la cãmin, dumneavoastrã, dar desigur cã tanti Silvia avea lucruri mai
fusesem la cenaclu la Uniunea Scriitorilor, care e la o importante de fãcut, sprijinitã pe credinþa cã nu te atacã
azvârliturã de bãþ de Moxa, ºi-l ascultasem pe Mincu ºi pe degeaba câinii, trebuie sã ai tu ceva pe suflet ; aºa cã,
doi poeþi al cãror nume l-am uitat. Era pe vremea când mã aveam sau n-aveam, grupul Albastru mã înconjura ºi mã
interesau poeþii ºi fãceam încercãri lirice, care mã descum- lãtra ca pe ultimul vagabond. Burtosu era capul rãutãþilor.
pãneau de cum le vedeam aºternute pe hârtie sau pe Ceilalþi îºi duceau viaþa tihnitã topindu-se în soarele amiezii,
ecranul computerului, adicã în mintea mea vedeam eleganþa cãci, chiar dacã era octombrie-noiembrie, cãldura încã nu
ºi frumuseþea unor imagini, dar când le amestecam în pãrãsise pãmântul, dar natura are niºte cãi efectiv ciudate,
porcãria cuvintelor ieºeau niºte banalitãþi sau niºte chestii se trezeºte Burtosu din toropeala lui, se smulge din cul-
mult prea cãutate, care n-ar fi prostit pe nimeni. Pe de altã cuºul oferit de tanti Silvia ºi Hector (preºuri vechi), vine la
parte, unii scriau poezii bune, ºi mã tot întrebam cum fac mine ºi începe sã mã latre de parcã m-ar cunoaºte de o
ei, de unde scot conceptele, din ce adâncimi mocirloase, grãmadã de vreme, eu eram ãla care l-am bãtut când era
cum le ºlefuiesc, cum le dau claritatea cristalului, cum le mic, eu l-am spânzurat, eu am vrut sã-l înec...
aleg, cum le ridicã... ªi mã întorceam acasã ameþit de la
þigara pe care mi-a împrumutat-o nu ºtiu care (nu prea Ce porcãrie, ce porcãrie ! Nu mai vreau. Mi-am pierdut
fumez), cenaclul are intrare liberã, vedeam mereu alte ºi ºirul gândurilor. Pe mine mã enerva colegul ãla al meu, ºi
alte feþe. La ieºire din matca literarã nu eram mai mângâiat, am ajuns sã vorbesc despre pisici ºi câini care mã latrã !
erau ºi bune, erau ºi proaste, mai mult proaste decât Mi-am propus s-o iau încet, dar m-am rãtãcit în divagaþii.
bune. Ce mi-a venit ? Hai acasã. Aºteptam la semafor, Aº putea sã vorbesc pânã poimâine dac-o þin în stilul ãsta.
treceam de Academie, vedeam copacul care a crescut Sã fac un efort ºi sã mã adun. Sã mã organizez. Deci mã
ciudat, un metru jumate în sus ºi pe urmã a cotit-o la enerveazã. Ce mã enerveazã ? Hector. În ce episoade
dreapta, strada, ocoleam Academia, o þineam drept în semnificative mi-l amintesc ? În cele legate de muzeul
faþã, depãºeam niºte fete cu mapã la piept, intram în Antipa, de Ciºmigiu ºi de arestarea lui Carmen.
Moxa, ziceam sãrumâna lui tanti Silvia ºi dãdeam sã intru
în blocul meu, la camera 433. Dar nu era aºa simplu. Antipa
Se întâmpla uneori sã dau peste Fetiþa, Bobiþã, ºi puii O sã fiu scurt. Într-o miercuri, Hector a venit acasã cu
lor, Burtosu, Flu ºi Fujiyama. Le-am notat numele imediat un Coeulidas lycanthropii strãpuns de un ac auriu, aºezat
ce le-am aflat, în carneþelul cu coperþi de piele, pentru cã pe un suport de mãtase. Cred cã aºa-i zicea. (Avea numele
erau ciudate. Fãceau toþi parte din aceeaºi familie, a scris pe o etichetã, dar cãzuse ceva lichid pe ea, nu se
cãþeilor alburii cu ochi albaºtri, ºi probabil cã vreun strãmoº vedeau bine literele, nu ºtiu dacã era coeu sau ceru sau
li se încurcase cu un Husky, de la care au moºtenit ochii lyca în loc de fige). Mi-a zis cã e o gânganie foarte rarã,

240 241
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

care nu trãieºte decât în Mexic. Pe urmã a trecut încã o zi, plagã, nervii se desprind, devin furtunuri, cresc, ies prin
ºi seara, când el s-a dus la baie, am deschis televizorul pe piele ºi încep sã devoreze trupul. Am mai vãzut asemenea
ºtiri ºi am vãzut un reportaj despre muzeul Antipa, unde manifestãri la fetele urâte, când le înjuri, sau la schilozi,
nu fusesem niciodatã de când venisem în Bucureºti (îmi când le spui cã sunt handicapaþi. Dacã aº fi putut sã-i
tot promiteam cã mã duc, dar nu m-am mai dus). ªi la strivesc gângania, atunci însemna cã... ªi ochii mi-au cãzut
televizor vorbea o doamnã despre donaþii ºi colecþii, iar în pe patul lui. Uitase de borcanul tradiþional, absorbit cum
spate avea un raft plin cu insecte. Mã uit mai atent – ºi vãd era de noua descoperire. L-am luat ºi m-am uitat la bãieþi.
suportul acoperit cu mãtase albastrã, cu o ditamai gânganie, Se plimbau în sus ºi-n jos. Am desfãcut capacul gãurit,
exact ca a lui Hector. Doamna a continuat sã vorbeascã, a acoperind cu grijã gura borcanului, pe urmã l-am pus la
intrat montajul ºi, când a revenit, în spatele ei erau tot o orizontalã ºi am ridicat un deget, cât sã poatã ieºi un
grãmadã de insecte, dar parcã lipsea Coeu..., ºi nimeni n-a singur bãiat, ºi am început sã scutur uºurel. ªi, într-adevãr,
observat lucrul ãsta. La finalul reportajului camera îl sur- primul bãiat a ieºit, ameþit, ºi se pregãtea sã zboare, dar
prinde pe Hector admirând exponatele, apoi îndepãr- l-am pocnit cu ºlapul ºi s-a fleºcãit pe linoleu. Al doilea,
tându-se ; un vizitator între alþii. Mi-a fost clar ca bun ziua tot aºa. Al treilea era sã-mi scape ºi l-am tuflit cu pumnul,
cã a ºutit cãrãbuºul mexican ºi i-a prostit pe toþi, adãugând ceea ce mi s-a pãrut scârbos ºi m-am ºters de linoleu,
un nou exemplar colecþiei. A venit de la baie. fãcând o dungã maronie. Urmãtorii doi au murit uºor, dar
– Bã, tu ai furat insecta de la Antipa ? ultimul mi s-a lipit de ºlap ºi iar a trebuit sã fac o patã
N-a zis nimic. maronie pe linoleu. M-am dus la baie, m-am spãlat pe
– Bã, tu n-auzi când te întreb, tu furi de la muzeu ? mâini ºi am plecat la masã.
– N-am furat nimic... Dupã ce am mâncat, m-am întors repede în cãmin.
– De unde o ai ? Poate cã ar fi vrut sã sarã la bãtaie. Era o perspectivã
– Lasã-mã-n pace... interesantã, oricum nu mi se întâmplase nimic de foarte
– Zi, mã, de unde-o ai ? multã vreme. Am ieºit din cantinã ºi m-am îndreptat spre
– Nu-þi zic. bloc. Nu digerasem prea bine ºi aveam stomacul umflat.
– Tu vrei sã mã enervezi ? Am încercat degeaba sã râgâi, am pufãit ºi am bombãnit.
ªi s-a întâmplat. Vocea i-a coborât ºi i-a tremurat. Înaintea lui 433 m-am simþit mai uºurat ºi am deschis repede
– E treaba mea de unde-l am, tu vezi-þi de ale tale ! Te uºa. Hector stãtea pe pat, liniºtit, cu mâinile ºi picioarele
avertizez ! încruciºate, molfãind între dinþi o þigarã neaprinsã. Nu se
A luat insecta cu el ºi a ieºit trântind uºa. M-a lãsat cu uita la mine. Linoleul era curat.
ochii holbaþi ºi gura cãscatã, deci se poate ºi aºa, plã- – Unde-ai plecat ? l-am întrebat, nu mi-a rãspuns. Unde
pândul ºtie sã se enerveze, ba chiar sã ameninþe. M-am þi-e gângania aia nouã ? am continuat, dar tot nu mi-a
ridicat ºi am început sã mã plimb prin camerã. Uite cã îl rãspuns. N-am zis nimic de restul cãrãbuºilor, în schimb
scosesem din sãrite pentru prima oarã. Acum aveam ocazia am început sã mã uit prin camerã, sã-i gãsesc insecta ºi sã
sã-i arãt cã vreau sã plece, puteam sã-l aduc la o aºa stare i-o stric în faþã, uite aºa, ca sã vadã cã mi-e silã de el ºi cã
cã ar fi plecat de bunãvoie. De obicei, la un delicat ca nu-l mai vreau aici. Cu toate cã simþeam numai repulsie,
Hector, supãrarea se întinde pe sub piele mai ceva ca o o repulsie autenticã, purã, nu puteam sã-i spun lucrurile

242 243
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

astea în cuvinte, m-aº fi bâlbâit ºi s-ar fi dus dracului Carmen


încercarea, voiam numai sã-i demonstrez cã nu e acceptat. În schimb asta pune capac la toate. Trebuie neapãrat
Dar oricât am cãutat, n-am gãsit nimic, nici un gândac. Am s-o spun, pentru cã de la cheful lui Carmen nu l-am mai
cãutat ºi la baie, ºi sub covorul de lângã pat, ºi în lucrurile vãzut pe Hector, care s-a mutat, din câte am înþeles, înapoi
lui, peste tot. În cele din urmã am ridicat ºi eu vocea, ca în Leu, ºi pe Carmen au arestat-o.
sã nu rãmân dator, i-am spus sã nu-l mai prind cu gândaci Era trei dimineaþa, se luase curentul ºi toþi începuserã
prin camerã, cã i-i bag pe gât sau ceva în genul ãsta, ºi sã înjure. Peste tot bãnuiai grupuri de furioºi, lovindu-se
i-am atras atenþia cã de azi înainte vor exista niºte reguli de pereþi ºi agitându-ºi braþele. Muzica ce ne pompase în
de comportament (pe care n-am mai apucat sã i le înºir, sânge ritmuri sacadate se oprise cu un oftat, ºi de-abia în
fiindcã mi s-a pãrut cã devin penibil ºi m-am oprit). Dupã clipele când întunericul s-a împletit cu tãcerea ne-am dat
câteva zile, când m-am dus din curiozitate la Antipa, am seama ce gãlãgie fusese. Nu ºtiu cine îºi serbase ziua,
vãzut insecta la locul ei. Am întrebat o femeie cu ecuson adusese pe hol o staþie cât toate zilele ºi chemase tot
dacã nu cumva a dispãrut ºi apoi a reapãrut misterios, dar cãminul la petrecere. Coborâsem de la primele acorduri ºi
ea mi-a spus cã insecta e acolo de ani de zile ºi cã n-a mã amestecasem printre oamenii care, tot aºa, curgeau de
furat-o nimeni, e curios, am zis, pentru cã ºtiu pe cineva te miri unde, ua, chef, ueei. Am reuºit sã iau cu mine
care are o insectã asemãnãtoare, ba chiar identicã, iar ea douã beri ºi m-am ghemuit lângã un ficus, sã mã uit la
a zis cã se poate, de obicei insectele astea se cumpãrã pe dansatori, dar ce dansatori, cã toþi stãteau în picioare, ºi
piaþa neagrã din Mexic ºi Europa cu 500 de dolari bucata, chiar dacã ar fi dansat, tot n-ar fi avut loc. Mã gândeam cã
nu sunt foarte rare, dar nici nu se gãsesc pe toate dru- era ziua ãluia de la doi, care obiºnuia sã dea chefuri din
murile. Am ieºit afarã nãucit ºi m-am aºezat pe o bancã. astea, dispersate de obicei de poliþie, dar ce zic eu poliþie
Maºinile opreau la stop ºi apoi porneau. Se aprindeau (ce zic eu dispersare !), lumea atârna în întuneric, se frecau
faruri. Ce Dumnezeu a fost în capul meu, ce am vãzut la doi sau trei, prostiuþele continuau în camere, ºi pe la douã
televizor, ce-mi vine sã-i stric omului cãrãbuºii, ce mi-a dimineaþa tanti Silvia sãrea disperatã din aºternut ºi suna
fãcut mie Hector ? E o prostie, e o prostie mare de tot. la poliþie. Venea mereu acelaºi buhãit cu chipiu, care se
umfla în pene cu autoritatea lui, cerea sã se facã liniºte,
M-am gândit sã mã mut. Nu m-au vrut. Nici la 431, nici la dar nu ºtiu cum o fãcea, cã parcã nu era convins, se
430, nicãieri. Nu mã plãcea lumea, ce sã-i faci, n-aveam viaþã apleca puþin de ºale, punea mâinile în ºold, zicea cã
socialã. Singurii indivizi cu care mã înþelegeam cât de cât femeia asta nu poate sã doarmã, aveþi grijã, ºi pe urmã
erau niºte pretenari triºti de la 264, unde intrasem odatã din pleca. Tanti Silvia se întorcea în pat, oamenii se întorceau
greºealã, cãutând un coleg în legãturã cu niºte cursuri. Am la chef. Dupã un sfert de orã se întorcea ºi poliþistul, de
intrat, ãia beau, mi-au zis bea ºi tu ºi am bãut. În rest, astã datã convins, adicã ne dãduse o ºansã, dar de acum
facultatea nu-mi plãcea, plictiseala, liniºtea care mã încon- ni s-a înfundat, eu mã duceam nu ºtiu unde, ºi peste o
jura ºi dorinþa de a dormi cât mai mult, asta era viaþa mea. jumãtate de orã (cel mult), muzica reîncepea. Aºa cã în
momentul în care s-a luat curentul m-am gândit cã o fi un
O sã sar peste Ciºmigiu. gest intenþionat, ºi ce dacã, mi-am zis, eram foarte mulþumit
sã mã ghemuiesc lângã ficus ºi sã beau bere. Am zis cã era

244 245
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

întuneric, dar chiar beznã nu era, venea luminã de la vorbeºti, eu nu voiam decât sã mã topesc peste ea, nici nu
stâlpul portocaliu de peste drum ºi se strecura printre mã interesa cum arãta la faþã, la trup, mirosea bine, a
picioarele ºi braþele petrecãreþilor, fãcând umbre pe pereþi. þigarã ºi a parfum, ºi mi-era suficient.
Îmi plãcea sã mã uit mai ales la profilul unei fete cu pãrul
tuns scurt, aflatã aproape de geam, în opoziþie cu profilul M-a dus în camera ei, de unde au ieºit, tocmai când am
unui tip care fuma lângã perete. Fata îºi proiecta umbra intrat noi, douã fete. Mã þinea de mânã ºi mergea cu
uriaºã acoperind întreaga suprafaþã a peretelui, ca un siguranþã prin întuneric. A dat la o parte ceva ca o þesãturã
supercreier, dominându-l pe tipul de departe, a cãrui ºi a aprins o lanternã, a cãrei luminã s-a rostogolit peste o
siluetã pãrea pipernicitã, ai fi zis capul vrãjitorului din Oz camerã dezordonatã ºi coloratã, plinã de rufe puse la
uitându-se la omul de tinichea, ºi fata a fãcut scamatoria uscat ºi pixuri ºi hârtii. Eu continuam sã vorbesc, mi-era
cã a strigat Beni ºi s-a apropiat, micºorându-ºi capul pânã teamã cã dacã tac îºi pierde interesul, ba chiar ajunsesem
la dimensiunile lui, aºa cã au putut sã se sãrute. Beni a într-o asemenea surescitare cã eram convins cã la primul
bolborosit ceva ºi a strigat încã ceva, din care n-am mai gest stângaci pe care l-aº face m-ar da afarã. Nu ºtiu exact
înþeles decât „...dracului cu lumina lor cu tot“, a aruncat ce-i spuneam. Ne-am aºezat de-a curmeziºul pe un pat,
þigara ºi a plecat. Fata a rãmas cam aiurea, braþele îi sprijinindu-ne de perete. Picioarele ne atârnau ºi ni le
atârnau în aer, ºi atunci am vãzut cã între degetele mâinii bãlãbãneam. A aprins þigara ºi mi-a dat-o, spunându-mi cã
stângi avea o altã þigarã, mai groasã. Nu mai era muzicã, o cheamã Carmen, iar eu sunt Cristi, am spus ºi am tras un
lumea se rãsfira ºi puþini continuau sã bea ºi sã fumeze, fum, amândoi cu „C“. Ce ? a întrebat ea, am zis cã suntem
iar fata voia sã fumeze iarbã, pentru cã nu putea fi altceva amândoi cu „C“, ºi nu era mare lucru, dar genul ãsta de
(ºi tolomacul de Beni e nervos pe curent), ºi avea o conversaþii e foarte plãcut dupã ce ai bãut un pic ºi ai
siluetã cel puþin drãguþã, cu linii suple ºi delicate, deºi mi întâlnit o fatã care îþi dã sã fumezi iarbã. Era un lucru
se pare cã avea pantaloni largi, cu lanþ. M-am ridicat. complet diferit de ce mi se întâmplase pânã atunci. Am
Când m-am ridicat, am atins doza de Tuborg cu piciorul ºi început întrucâtva sã mã împac cu existenþa mea, adicã nu
am vãrsat-o pe jos. Am înaintat cu lumina în spate ºi cu numai cu Hector, cu gâzele ºi pasiunile lui, ci ºi cu
ditamai silueta greoaie proiectatã peste fatã, acum eu eram amintirea cursurilor ºi a singurãtãþii. Dintr-o datã, toate
vrãjitorul, ºi mai cã nu-mi venea sã cred, am spus ceva, un promiteau sã adoarmã, fiindcã eram cu o fatã ºi fumam ºi
lucru care m-a înroºit, dar nu se vedea, aveam lumina în mi se ridicaserã colþurile buzelor, iar obrajii îmi ardeau. Ia
spate, ºi a fost bine, începutul a fost fãcut, am uitat imediat încearcã sã miºti piciorul acum, a fãcut Carmen, nu pot,
ce-am spus, ºi am început sã vorbim despre alte lucruri, am exclamat, ba poþi, dar e mai greu, nu, îþi jur cã nu pot,
tot aºa de neimportante ; era ca ºi cum ºtergeam trecutul încearcã totuºi, parc-ar fi de plumb, nu-i aºa, nici eu nu
ºi nu vedeam decât foarte vag viitorul, ceea ce conta era pot sã-l ridic, stai, ºi i-am apucat piciorul cu mâna, vezi cã
sã urmez traseul cunoscut, sã-i spun cum mã cheamã, s-o ºi tu poþi ? Atingerea piciorului, a osului ei cald care se
întreb cum o cheamã, la ce facultate e, ce-i place, mie îmi simþea pe sub stofa lucioasã a pantalonilor m-a fãcut sã
place sã dorm, o, de-aº putea dormi mai mult, ai ore de mã încãlzesc, de parcã un urs koala se ghemuise la pieptul
dimineaþã ? Toate vorbele care n-au rost, ba da, au, dar nu meu. Mi-era bine cu mine însumi, ºi ei îi era bine cu mine,
poþi sãri direct în braþele omului, trebuie mai întâi sã-i ºi ne era bine împreunã. Era aºa frumos. Ea a stins þigara

246 247
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

într-o scrumierã, ºi m-a gâdilat pe obraz : vin imediat, a de tare, cã m-am sprijinit de perete. Ce trebuie sã fac, sã
zis, stai sã arunc astea la ghenã. Deschide tu geamul sã fiu erou, sau ce ? ªi cum aº putea fi ? ªi eu am fumat. Asta
iasã fumul, ºi vezi cã e o sticlã de bere în frigider. A luat mã face vinovat ? Unde e Carmen ? Am apucat sã-i vãd
scrumiera în care se mai vedeau niºte chiºtoace groase, doar pãrul, pãrul roºcat care a dispãrut sub scãrile pe care
fumate pânã în ultimul moment, ºi s-a ridicat. A deschis le-au coborât cu toþi în câteva secunde. Am ieºit la geam,
uºa, ºi uºa nu s-a mai închis. S-a dat de perete, iar pe dar becul portocaliu din curte fãcea oamenii parcã ºi mai
mãsurã ce se deschidea o vedeam pe Carmen cu spatele negri, ºi n-am vãzut nimic. Se auzeau bolboroseli, voci
la mine, luminatã de o lanternã jucãuºã, dar nu era lanterna înãbuºite, plânsete subþiri. Am coborât dupã ei. Scãrile
ei. Se uita miratã într-o parte ºi vorbea cu cineva. Pãrea atât deveneau alunecoase, mi se pãrea cã merg pe un calorifer
de surprinsã încât n-a fãcut nici mãcar un gest ca sã ascundã îngheþat.
scrumiera. Nici eu nu m-am ridicat de pe pat. Mã uitam ºi În curte, era liniºte. Nimeni. Parcã voiau sã-ºi batã joc
nu auzeam prea bine ce se întâmpla, sau dacã auzeam, de mine. Am fugit pânã la poartã. Nimic. Doar textura
creierul interpreta aiurea fiecare cuvânt ºi nu reuºea sã asfaltului. M-am uitat în jos ºi am vãzut cã sunt numai în
gãseascã sensul. ªi dintr-o datã o mânã a împins-o brutal ciorapi. M-am întors cu chiu cu vai, fãrã sã mai trec prin
pe Carmen, ea s-a împleticit ºi n-am mai vãzut-o, a dispãrut camera lui Carmen ca sã-mi recuperez încãlþãrile. Nu mai
pe hol ºi în urma ei a trecut omul cu lanterna. Toate astea ºtiam exact unde stãtea. Am ajuns la 433 aproape automat.
le-am vãzut în câteva imagini ºi nu pot spune dacã a durat Mintea mi se închidea, iar picioarele fãceau ultimele tre-
mult sau puþin. Dar pânã m-am ridicat eu din pat, pânã buri. Am apãsat clanþa. Era închis. Deschide, am ºoptit ºi
am ajuns împleticindu-mã la uºã ºi m-am uitat pe coridor, am bãtut încet în uºã. Hector mi-a deschis. Avea un tricou
mi se pare cã a durat o veºnicie. Când am vãzut cã nu e cu o spiralã ºi þinea între dinþi o periuþã. M-am trântit pe
nici Carmen, nici scrumierã, nici om în negru m-am gândit pat cu faþa în jos ºi aproape adormisem când l-am auzit
cã poate am visat sau am halucinat. Am ieºit din camerã cum închide lumina de la baie ºi zice :
luptându-mã cu impresiile ºi cu gândurile, m-am îndreptat – Eu am chemat poliþia. Nu puteam sã dorm. ªi le-am
spre scãri ca sã urc la 433 – ºi atunci am vãzut cã lumina zis cã sunt droguri ºi au arestat pe câþiva. Ai vãzut ?
venise iar : o grãmadã de oameni se strânseserã din nou
lângã geamuri, dar nu erau studenþi, ci inºi în negru, cu
cagule, cameramani care aruncau conuri de luminã, oameni
îmbrãcaþi ciudat ; se auzeau sunete metalice. Am înaintat.
La fiecare pas aveam senzaþia cã mã trezesc, dar dupã ce
totul s-a terminat mi-am dat seama cã sunt de fapt obosit,
tot mai obosit.
– Razie, mi-a ºoptit cineva. Au gãsit pe unii.
Evident, am gândit eu, ce putea sã fie, oare pe cine au
luat, interesant, i-au bãgat la rãcoare, ºi atunci mi-am
amintit de Carmen ºi mi s-au fãcut în cap conexiunile
trebuincioase, aºa cã realitatea m-a pocnit în frunte atât

248 249
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

înãbuºea tristeþea ºi obrazul mi se umezea, rãscolirile


interioare deveneau de nesuportat – s-ar fi zis un cerc
vicios – ºi plângeam ca un apucat neºtiind unde sã mã
ascund ca sã nu râdã lumea de mine. Dupã ce treceau aceste
crize – în mod organic, þin sã subliniez acest lucru, adicã
atunci când organismul nu mai putea rezista la convulsii
ºi lacrimi –, mã simþeam pur ºi simplu penibil, descumpãnit,
Platon mã întrebam ce se întâmplã cu mine ºi cum de sunt atât de
slab. Cum se fãcea cã bunicã-mea plângea ºi se uºura de
toate ? Poate fiindcã e atât de bãtrânã ? Dar nu cumva plânsul
e, de la bun început, o manifestare nedemnã de firea unui
Ne hotãrâserãm sã plecãm la mare. Mama fãcea sandviºuri bãiat ? ªi atunci, nu-mi fãceam oare probleme inutile, cãci
cu gem ºi le învelea în celofan, tata umfla ºi dezumfla ar fi trebuit sã atac întâi însãºi problema plânsului, ºi nu a
salteaua, eu îmi aranjam tricourile ºi slipurile de baie. În sentimentului de neîmplinire cu care mã lãsa încheierea
casã, activitatea era în toi, toatã lumea se agita în mod unei crize ? Era foarte greu. Ai mei nu mã ajutau deloc în
productiv încã de la ora ºapte. Numai bunicã-mea se aceastã privinþã, opiniile lor fiind mai degrabã inconsistente.
învârtea de colo-colo, îºi frângea mâinile ºi dãdea indicaþii De pildã, maicã-mea intra brusc în camera mea ºi mã
timide. Cum maicã-mea îi spusese cã nu se poate con- surprindea plângând, deºi îmi luasem o vagã mãsurã de
centra dacã n-are liniºte, iar taicã-meu îi tãiase scurt elanul, precauþie ascunzându-mã în spatele perdelelor. Dãdea
numind-o „babã“, bunicã-mea gãsea cã singurul din familie perdelele la o parte ºi mã prindea de bãrbie : ce-ai, mã,
în preajma cãruia are dreptul sã stea eram eu. Taicã-meu mã întreba. Eu nu ºtiam ce sã zic. Plângi ? continua. Nu e
intra destul de rar sã-ºi bage nasul prin lucrurile mele, ºi bine. Ai pãþit ceva ? Scuturam capul. Atunci nu mai plânge ca
oricum el nu-ºi dãdea cu pãrerea, ci doar spunea „hm“, o fetiþã, ºi mi se pãrea un argument cât se poate de rezonabil,
indiferent dacã era bine sau rãu, dar bunicã-mea nu se în definitiv, de ce plâng ca prostul. Mai trecea vremea, iar
putea abþine sã nu comenteze câte ceva : ba cã slipul are o vedeam pe bunicã-mea bocindu-se cu nu ºtiu ce prilej
elasticul prea strâmt, ba cã ºlapii sunt prea albaºtri, ba cã ºi trecându-i ca prin farmec, ºi iar mã retrãgeam sã plâng.
lanterna subacvaticã n-o sã-mi fie de nici un folos ºi altele Acum venea tata, ºi era rândul lui sã se mire, dar el era
asemenea. Nici nu e de mirare cã am ridicat vocea de mai expeditiv ca maicã-mea. Plângi ? zicea, plângi, ce sã-þi
câteva ori, ceea ce a fãcut-o sã plece înþepatã de lângã mine fac, dacã eºti tolomac. ªi ãsta era un argument cât se
ºi sã se smiorcãie un pic în timp ce se uita pe geam. ªtiam cã poate de valabil, dar zãu dacã mai înþelegeam ceva.
nu e decât o schemã, pentru cã se întorcea proaspãtã ºi Erau treizeci de grade afarã. Am lãsat-o pe bunicã-mea
învioratã dupã cinci minute ºi iar începea sã mã sâcâie. sã aranjeze ceva la lucrurile mele ºi m-am dus la geam.
Lacrimile erau mijlocul prin care alunga în mod convenabil Termometrul instalat de bunicul, Dumnezeu sã-l odih-
tensiunile ºi frustrãrile, ºi adeseori am încercat sã-i urmez neascã, strãlucea în razele soarelui, ºi maºinile ºi autobuzele
exemplul, însã în cazul meu episoadele de plâns nu rãscoleau praful de pe trotuar. În vremea aceea încã nu
dãdeau rezultatul scontat, cãci odatã ce simþeam cum mã purtam ochelari, dar începusem deja sã am probleme cu

250 251
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

ochii. Mi se pãrea cã bãrbaþii de pe trotuar sunt în slip, iar Astea erau ale Rizeºtilor ºi nu încãpuserã în boxa lor,
femeile nu au nici sutien. În schimb, atunci când traversau plinã ca întotdeauna, aºa cã le lãsaserã pe culoar. În beci
strada, între douã treceri furtunoase ale maºinilor, situaþia era o atmosferã plãcutã, iar praful de pe jos era gros ºi
se schimba : le vedeam clar hainele ºi puteam citi pânã ºi rãcoros, aºa încât dacã te descãlþai ºi scormoneai un pic
mesajele de pe tricouri. Asta se întâmpla probabil fiindcã cu piciorul gol ai fi zis cã stai într-un pârâiaº. Am apucat
era atâta umbrã pe trotuar. lacãtul uºii noastre ºi am cãutat în mãnunchiul de chei. Ar
M-am întors când am auzit câteva cuvinte familiare fi trebuit sã fie una puþin îndoitã, fiindcã era o micã
rostite de bunicã-mea. Am rugat-o sã le repete. Ea le-a problemã cu lacãtul ºi trebuia sã te cam opinteºti. În
repetat. Nu-mi plãcea când oamenii mari aveau dreptate, sfârºit, am gãsit-o ºi am descuiat. A mers mult mai uºor
mai ales când avea dreptate bunicã-mea, dar nu puteam decât m-am aºteptat ºi am pus asta în seama bunei dispoziþii
tãgãdui, acum spusese un adevãr : trebuia sã-l vedem pe a lui Platon, care putea, aparent, sã facã asemenea mici
Platon. De altfel, nimeni nu-l uitase pe Platon, ne-am fi dus trucuri când voia. Am aprins becul din boxã ºi am închis uºa
oricum sã-l vizitãm înainte de a pleca, însã cu cât stabileam dupã mine. Nu voiam sã-ºi bage nasul vreunul de pe culoar.
ºi planificam din timp mai multe lucruri, cu atât era mai Platon nu era nicãieri. Taicã-meu aºternuse de vreo câþiva
bine. Am intrat în dormitor ºi l-am surprins pe tata în timp ce ani un amestec de pietricele ºi pãmânt cam de o palmã
îmbrãca pantalonii scurþi. Am ieºit repede ºi m-am dus în grosime, ºi cu acea ocazie scosese ultimele rafturi care l-ar fi
bucãtãrie, sã mãnânc unul din sandviºurile pe care le fãcea deranjat pe Platon, ºi acum boxa era goalã-goalã. Pe un
mama. Mi-a spus sã nu mã arunc tocmai acum la dulce, perete era o ferestruicã micã ce dãdea în stradã, dar fusese
cã-mi stric pofta de mâncare, aºa cã n-am avut ce face ºi acoperitã ºi ea.
am ieºit pe hol. Ce-ar fi sã-l vãd pe Platon chiar acum, mi-a – Platon, am ºoptit. Eºti pe aici ?
încolþit în cap. Îmi spuseserã de multe ori cã nu e bine sã Nu mi-a rãspuns. Mã aºteptam sã-l vãd ca de obicei, cu
mã duc la Platon neînsoþit, ºi dacã aº fi stat mult sã mã crengile mari rãsfirate înainte intrãrii, încercând parcã sã
gândesc probabil aº fi renunþat, aºa cã am înhãþat repede te mângâie atunci când intri ºi sã-þi smulgã un zâmbet.
cheile de pe policioarã ºi am ieºit tiptil pe casa scãrilor. Acum regresase probabil la stadiul de sãmânþã, ceea ce
Am coborât scãrile cenuºii, pline de crãpãturi, despre care maicã-mea considera cã e un soi de perioadã de odihnã
emiteam adesea pãreri prãpãstioase în cazul producerii pentru el.
unui cutremur, ºi am ajuns în faþa uºii de la beci. Am – Platon ! am zis ceva mai tare. Ce-i cu tine ? Pe unde te
descuiat cu grijã lacãtul mare ºi l-am luat cu mine. Mi-era ascunzi ?
teamã ca vecinii sã nu vadã beciul descuiat ºi sã fie buni Atunci s-a auzit un glas înfundat care m-a fãcut sã tresar.
cetãþeni, cum se mai întâmplase anul trecut, când am – Ieºi puþin, te rog.
rãmas închis la Platon ºi mi-a spus atâtea poveºti de groazã Era Platon, fãrã îndoialã. Avea mereu altã voce ºi nu
cã m-a speriat rãu de tot, spre marea supãrare a pãrinþilor ºtiai la ce sã te aºtepþi din partea lui. Acum parcã era un
mei, care nu i-au mai dat apã douã sãptãmâni. Dar acum bãrbat rãguºit.
situaþia reintrase în normal ºi nu aveam de ce mã teme. – De ce sã ies ? Te-ai supãrat ?
Lumina palidã a becului cãdea pe un coº de rãchit㠖 Nu, dar vreau sã te vãd.
spart, pe un frigider vechi ºi pe un contor de gaz dezafectat. – Pãi nu mã vezi ?

252 253
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– Trebuie sã cresc ca sã te vãd ºi aº prefera s-o fac de – Te doare rãu ?


unul singur. Pe urmã stãm de vorbã. – Câteodatã nu pot sã dorm. Trebuie s-o pun pe mama
– Bine. sã-mi facã frecþie.
A fost delicat, mai mult ca sigur i-am întrerupt somnul, – Ai reumatism de la vârsta asta ?
aºa cã am ieºit închizând cu grijã uºa dupã mine. – ªi mie mi-e cam fricã. ªi nu înþeleg de ce, cã amig-
– Sã nu te uiþi, mi-a zis. dalele mi le-am scos, ºi doctorul a zis cã din cauza
Adicã sã nu trag cu ochiul printre bucãþile de lemn. amigdalelor am reumatism.
L-am asigurat cã nu voi face asta. – ªi acum nu mai ai amigdale, dar tot ai reumatism.
– Bine, a zis, poþi sã intri. – Da.
Am intrat. – Doctorii...
– Ce mai faci, Platon ? l-am întrebat vesel. Crescuse pân㠖 Da.
la stadiul de puiet ºi se vedea c-o fãcuse în grabã. Unele Iar am tãcut.
crengi erau uscate, ceea ce era cu totul nefiresc pentru el. – Mai aveþi maºina aia de scris ? a întrebat deodatã.
Dacã voia ºi se concentra, putea sã acopere întreaga boxã. – Da, o mai avem.
Era o mândreþe de brad în zilele alea, àcele îi luceau þi – Mi-ar plãcea ºi mie sã scriu la ea, dar...
conurile pãreau atât de grase, încât ziceai c-o sã-i plesneascã. – Vrei sã þi-o aduc ? l-am întrerupt. Þi-o aduc !
– Ce sã fac, uite, pe aici. Plecaþi la mare ?
– Ei, na, ce sã fac cu ea, cum sã scriu, nu vezi cã n-am
– Da, ne pregãtim. De unde ai ºtiut ?
cu ce ?
– Pãi n-aþi plecat ºi anul trecut tot în iulie ?
– Ai putea sã-þi creºti o creangã special pentru asta.
– Nu, anul trecut am plecat în august.
– Adicã sã cresc o ramurã ca sã apãs un buton ?
– Ba în iulie.
– Da.
– Nu, Platon, în august, cã taicã-meu fusese în iulie cu
– Prea mare efortul ºi nu meritã, zãu.
delegaþia în Maroc, ºtiu precis.
– Cum vrei.
– Nu, nu, a continuat el nemulþumit, îþi spun cã le
încurci. Delegaþia a fost în iunie, ºi voi aþi plecat în iulie. – Dar tu mai scrii la ea ?
Pãi maicã-ta n-a fost la tratament în august, ai uitat ? ªi þie – Da, învãþ. Vreau sã ajung sã scriu cu toate degetele ºi
þi-au luat bicicletã în septembrie... cât de repede s-o putea. Vreau sã mã fac secretar.
– Nu mai ºtiu exact, zãu. – Ei, vezi, e bine aºa, sã ai un scop. ªi merge, merge ?
– Îþi spun eu, a continuat cu emfaza lui caracteristicã, – Nu prea, am oftat. E greu. Mereu bat pe de lãturi. ªi
ce naiba, þin minte foarte clar. Aþi stat atunci la Histria, nu ? banda corectoare costã foarte scump, aºa cã trebuie sã fiu
– Da, da, la Histria. foarte atent, ceea ce îmi încetineºte ritmul de învãþare.
– Vezi ? – Important e sã fii foarte relaxat. Alt sfat nu pot sã-þi dau.
Am tãcut. Mi-am prins braþul drept cu palma stângã. În acea clipã uºa s-a deschis ºi a intrat taicã-meu.
– Ce ai ? a întrebat. – Ce faci, aici, mã ? m-a luat la rost. Ce þi-am zis eu sã
– Mã dor încheieturile, am zis. Nu ºtiu de ce. Le aud nu te mai prind singur pe aici ? ! ? Ai speriat-o pe maicã-ta,
cum scârþâie ºi când stau la soare simt cum mi se rãspândeºte nu ºtia unde eºti...
prin oase o cãldurã ºi încep sã mã doarã. – Lasã-l, Dane, cã nu-i fac nimic, interveni Platon.

254 255
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

– E, nu-i faci nimic, a bombãnit taicã-meu. Nici anul – Da ? am exclamat eu. La 2 Mai ? Ce miºto !
trecut nu i-ai fãcut nimic, nu ? – De aia te întreb dacã þi-e bine, continuã taicã-meu,
– Nu era vina mea cã Rizescu l-a închis aici. ca sã-þi pun mai multã apã de pe acum. Mamaia stã acasã,
Tata nu era convins cã Rizescu mã închisese în beci dar ºtii cã e cam uitucã ºi s-ar putea sã...
din greºealã. Îl credea capabil pe Platon de închiderea ºi – Ai dreptate. Pãi, uite cum facem, pune-mi de acum
deschiderea încuietorii, lucru pe care acesta l-a respins la ºi-o sã-mi ajungã vreo douã sãptãmâni.
vremea respectivã ca fiind absurd. De altfel, el ºi cu – Bine. Silviu, du-te tu sus ºi roag-o pe maicã-ta sã
taicã-meu se luau foarte des la ceartã, ºi cine ºtie dacã aducã un lighean cu apã. ªi zi-i sã vinã ºi ea, mãi ! a strigat
Platon n-a profitat de perioada captivitãþii mele ca sã-l dupã mine când eram deja pe culoar.
sperie puþin pe taicã-meu. O altã cauzã a atitudinii ostile Am urcat scãrile în fugã, sãrind câte trei trepte. De puþinã
dintre ei doi era ºi rugãmintea mamei ca nimic sã nu-l vreme descoperisem cã pot sãri atât de mult ; înainte nu
deranjeze pe Platon, adicã damigenele ºi rafturile cu reuºeam mai mult de douã ºi mã gândeam cum face
borcane. De multã vreme n-am mai mâncat gogonele ºi taicã-meu, când se întoarce de la servici, sã urce câte cinci
castraveþi muraþi, iar taicã-meu a simþit mereu lipsa vinului trepte fãrã nici cel mai mic efort ºi, desigur, fãrã sã se joace ;
pe care îl fãcea în câteva damigene. Maicã-mea a insistat pur ºi simplu voia sã ajungã mai repede acasã ºi sã stea în
cã fermentaþia strugurilor nu-i face bine lui Platon, aºa cã, fotoliul lui preferat cu o þuicã în faþã. Uºa era deschisã.
în cele din urmã, toate lucrurile au ieºit din boxã. Practic, Maicã-mea era în prag cu o stropitoare plinã în mânã.
boxa lui taicã-meu a devenit casa lui Platon, ºi asta fãrã ca – Unde-ai fost ? m-a întrebat dojenitoare, dar era o
el s-o cearã explicit. Dupã pãrerea mea, s-ar fi descurcat dojanã blândã. Se prinsese cã sunt în beci.
foarte bine cu toate catrafusele alea acolo ºi n-ar fi fost – M-a trimis tata sã-þi spun sã-l uzi pe Platon, am zis
câtuºi de puþin jenat de damigene ºi borcane. Aici era repede.
puþin ºi mâna bunicã-mii, care þinea partea mamei. – Pãi, mã gândeam eu. Ia-þi un f⺠pe tine, cã iar te
– ªi ce mai faci, a continuat taicã-meu dupã un timp, apucã oasele.
încercând sã-ºi ascundã jena. – Mamã, mi-e bine aºa.
– Uite, Silviu tocmai îmi spunea cã-l dor oasele. – Ia-þi, domnule, f⺠!
– Da, are nu ºtiu ce reumatism, ºi i-am zis sã nu mai Am îmbrãcat o hainã destul de groasã ºi am urmat-o
vinã în beci aºa dezbrãcat. Du-te sus ºi te îmbracã cu jos. Pânã sã cobor zece trepte, începusem sã transpir.
mânecã lungã ! Lângã intrarea în beci l-am vãzut pe domnul Neacºu, care
– Nu e chiar aºa frig, a remarcat Platon. ducea gunoiul. Uºa apartamentului sãu era deschisã ºi
– Ba e frig, e chiar rece. Þie nu-þi e frig ? înãuntru mirosea a rahat de pasãre ºi a mâncare de cartofi.
– Nu, stai liniºtit, mi-e bine. Avea niºte canari care fãceau mereu gãlãgie ºi la care
– Mai vrei apã, mai vrei ceva ? þinea foarte mult, lucru care nu l-a împiedicat într-o zi sã
– Nu, nu, deocamdatã e bine. Cât o sã staþi la mare ? strice cuibul rândunicilor, în curte. Zicea cã aºa n-o sã mai
– Mãi, deocamdatã am luat bilet pentru o sãptãmânã, fie rahaþi pe maºina lui taicã-meu. N-am înþeles ce avea el
dar dacã e vreme frumoasã, ne gândeam sã stãm la 2 Mai împotriva rahaþilor de pasãre, când la el în casã mirosea
încã vreo câteva zile. aºa urât. Am vãzut-o ºi pe nevastã-sa, înaltã ºi palidã, cu

256 257
Silviu Gherman Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

un batic legat la frunte. I-am zis Sãrut mâna, ºi nu mi-a – Duceþi-vã, duceþi-vã, ne-a îndemnat Platon, am destulã
rãspuns. apã, duceþi-vã.
Maicã-mea ajunsese de o vreme la Platon ºi am gãsit-o – Bine. Mai ai nevoie de ceva, luminã, ceva ?
turnându-i apã. Taicã-meu susþinea cã mai bun ar fi fost – Nu, e totul în ordine.
un lighean, fiindcã s-ar fi format o peliculã pe care Platon – Atunci numai bine ºi ne vedem în câteva zile. Oricum,
ar fi absorbit-o într-o sãptãmânã. Maicã-mea spunea cã ce o s-o mai sun eu pe mamaia sã mai vadã ce faci.
conteazã, lighean sau stropitoare, tot aia e. Platon râdea – Mulþumesc mult. Drum bun.
ºi-i dãdea dreptate. Am remarcat cã, în timpul absenþei – Pa.
mele, Platon crescuse cu un metru, ºi acum arãta ca un – Pa.
pin. Era de înãlþimea mea. ªi am urcat în casã. Dupã douã ore, porneam spre litoral.
– Îþi mai pun ?
– Nu, nu, sãrut mâna, e suficient. Aþi pus ºi îngrãºãmânt,
nu ?
– Pãi sigur cã da, fãcu maicã-mea, destrãmând o pânzã
de pãianjen de lângã uºã. Ei, cum mai e, se apropie apoi
de Platon ºi-i mângâie ramurile, o sã-þi fie dor ?
– O sã-mi fie, mai ales cã aº vrea sã vin ºi eu cu voi.
Vorbele astea o puserã pe gânduri.
– Vezi-þi de treabã, Carmen, fãcu taicã-meu, care-i prin-
sese gândul. Nici nu stãm la discuþii. N-avem loc în maºinã...
– Dar poate sã se facã mic...
– Carmen, am terminat discuþia, nu-l luãm cu noi ! N-avem
nici pãmânt, nici nu-i prieºte sã-l plimbi de colo-colo...
– Nu vã mai certaþi, râse Platon împãciuitor, a fost în
glumã. N-aº putea sã vin, n-aº suporta cãldura.
– Vezi ? fãcu taicã-meu.
– Mã simt oricum foarte bine aici. Mulþumesc de apã.
– Cu plãcere.
– Aº vrea doar sã vã urez sejur plãcut ºi sã aveþi grijã
de reumatismul lui ãsta mic.
Tata m-a ciufulit ºi pe urmã m-a apucat de ceafã.
– Ãsta ? N-are nimic, e sãnãtos tun. Aºa, þi-ai luat fâº, bine.
– Dacã nu-i spuneam eu…, zise maicã-mea.
– Mi-e cald, am zis.
– Lasã cã mergem imediat sus.

258 259
Cuprins

O versatilitate debordantã
într-o profuziune de registre (Liviu Antonesei) ............ 5
Erotic sexualic ................................................................... 9
Roºu peste tot .................................................................. 25
Introducere ...................................................................... 31
Marea dezamãgire ........................................................... 40
Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus ......................... 65
Alice .................................................................................. 68
Porc cu alune ................................................................... 75
Fiul meu .......................................................................... 85
Gon Zhuo .......................................................................... 89
Cristina, Victor ºi Paulicã au plecat
dupã cretã ºi nu s-au mai întors ..................................... 96
U-BOOT KM 103 ........................................................... 106
Indiana ............................................................................ 119
ZYX ................................................................................. 137
Schwarze Mirakel .......................................................... 171
Resurse umane .............................................................. 174
Whipie, West Virginia ................................................... 187
Safari .............................................................................. 209
Logica lucrului ................................................................ 211
Matematica e frumoasã ................................................ 218
Politica sexualã .............................................................. 231
au apãrut :
Ahile ............................................................................... 233
Cezar Paul-Bãdescu – Tinereþile lui Daniel Abagiu
Platon ............................................................................. 250 Mariana Codruþ – Ul Baboi ºi alte povestiri
Dan Lungu – Raiul gãinilor.
Fals roman de zvonuri ºi mistere
Radu Pavel Gheo – Fairia. O lume îndepãrtatã
Ioana Baetica – Fiºã de înregistrare
Adrian Schiop – pe bune/pe invers
Lucian Dan Teodorovici – Atunci i-am ars douã palme
Cosmin Manolache – Ce faþã cumplitã am
T.O. Bobe – Cum mi-am petrecut vacanþa de varã
Dan Þãranu – Al patrulea element
Dragoº Bucurenci – RealK
Ionuþ Chiva – 69
Claudia Golea – Varã în Siam
Bogdan Suceav㠖 Venea din timpul diez
Cãtãlin Mihuleac – Ratarea unui setter
Veronica A. Cara – Petrecere cu mama
Petre Barbu – Blazare
Silviu Gherman – Scurta ºi plictisitoarea viaþã a lui Kjus

în pregãtire :
Sorin Stoica – O limbã comunã
Filip Florian – Degete mici
Dumitru Ungureanu – Tunul filosoafei
Tudor Cãlin Zarojanu – Sfârºitul lumii
Cecilia ªtefãnescu – Intrarea Soarelui
www.polirom.ro

Redactor : Mariana Codruþ


Coperta : Ionuþ Broºtianu
Tehnoredactor : Suzana Lazanu
Bun de tipar : februarie 2005. Apãrut : 2005
Editura Polirom, B-dul Carol I nr. 4 • P.O. Box 266
700506, Iaºi, Tel. & Fax (0232) 21.41.00 ; (0232) 21.41.11 ;
(0232) 21.74.40 (difuzare) ; E-mail : office@polirom.ro
Bucureºti, B-dul I.C. Brãtianu nr. 6, et. 7, ap. 33,
O.P. 37 • P.O. Box 1-728, 030174
Tel. : (021) 313.89.78 ; E-mail : polirom@dnt.ro

Tipografia MULTIPRINT Iaºi


str. Bucium, nr. 34, Iaºi, 700265
tel. 0232-211225, 236388, fax. 0232-211252
Valoarea timbrului literar este de 2% din preþul de vânzare
ºi se adaugã acestuia. Sumele se vireazã la Uniunea Scriitorilor din
România, cont nr. 2511.1-171.1/ROL

S-ar putea să vă placă și