Sunteți pe pagina 1din 14

MIN lSl'il\tj l- M{.

iNCl I

$r lrJSTrTrEl soctAl-E
^eiloF]{\

Cuprins
1. Aspecte privind evotufia tomajuluiin anul 2017; . ...'.'.....7
l. Prezentare generati a institufiei '.......'..2
2.Obiectiv general gi obiectiv specific. Scop. . .......2
2.1. Obiectiv general ....'..2
2.2. Obiective specifice ....-."..2
2.3. Scop ................3
3) Principate atribu[ii..... ...... '.........3
ll. Situalia operativi a gomajutui [a 31 august 2017 ... .'-"'------.4
2.1.Rata ;omajutui '..'---....4
2.2.Categorii de beneficiariinregistrafi ta 31 .08.2017 .......'--4
2.3. Situafia Somajutui pe niveturi de instruire. ....".5
2.4.Structura gomajutui pe grupe de vArstd [a ianuarie -august 2017 .. ..'....6
2.5. Profitarea persoanetorin c6utarea unui loc de munci.. ....'..-......7
2.7. Numdrul locuritor de munci vacante inregistrate in perioada ianuarie-august 2017 9i a persoanelor ocupate prin
Programul de ocupare a forfei de munc5... ........ ' '.7
3. Piogramul de Formarea Profesionate ....... .... " " " ' 8
4. -lntegrarea serviciilor de ocupare ate AJOFM Maramureg in serviciile de ocupare europene. ..... 10
-Eures (European Employment Services) .. . . . 10
-Serviciul Publice de Ocupare din Spofiul Economic European . ' . . . 10

5. Bursete locuritor de munci .... 12


6. Economia 5ociat5.. ....'......12
6.1.Cadru tegat....... .""' 17
6.2.Situa1ia privind soticitirite pentru acordarea atestatului de intreprindere sociatd '."...'.' 14
si marc5 sociatS, inregistrate ta AJOFM Maramureg ...'....""" 14

r\GENTIA rUnOlnnnA PENTRT) OCUPAREA FORTEI nO n'ruNc't MARAMTJRE$


Operator de date cu caracter personll nr.14078
Str. llorte nsiei. Nr. lA. Mun.B:ria Mare, Jud' Maramureg
'lel. +4 0262 227 821l. Fax: +4 0262 227829;
c-nrail: ajofm@mm.anofm.ro
www. ma ra mu res.a nofm,ro
oo
MINISI[II.IJI- MIJNCII
$r lrJsTrTlEt soclAt_E
/|m
^eiloF]{\
1. Aspecte privind evolufia ;omajului in anul 2017;

l. Prezentare general5 a instituliei


Agenlia Judeleani pentru Ocuparea For[ei de Munci Maramure; este organizati ;i funclioneazi
potrivit Legii nr.202/2006 repubticat5, cu modificlrite pi comptetirite ulterioare, conform
Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr.1610/2006, cu modificirite;i comptetirite utterioare, pe
baza regutamentutui - cadru de organizare ;i funclionare precum si a structuritor organizatorice
aprobate de citre Agenlia Nalionati pentru Ocuparea For[ei de Munc6.

2.Obiectiv general ;i obiectiv specific. Scop.


Obiectivete AJOFM Maramure; din domeniul ocupirii fortei de munci sunt coretate cu priorititite
;i planut de mdsuri din Programut de Guvernare, dar ;i cu prioritilite ;i obiectivele strategice ate
Uniunii Europene in materie de ocupare, in perspectiva "Europa 2020". De asemenea, AJOFM
Maramure; apticd potiticite strategiite in domeniuI ocupErii gi formirii profesionate a
;i
persoanetor in clutarea unui loc de muncd etaborate de Ministerul Muncii Justiliei Sociate.
;i
2.1. Obiectiv general vizeazi, in principat, cre;terea gradutui de ocupare a forfei de muncd prin
furnizarea de servicii pubtice eficiente, responsabite, transparente ;i deschise in retalia cu
beneficiarii pentru a facitita si corela cererea gi oferta de munc6, cu impticalii directe asupra
dezvoltlrii socio-economice locale ;i a inctuziunii sociate.

2.2. Obiective specifice


. Institulionatizarea diatogutui socia[ in domeniuI ocupirii gi formirii profesionate;
. Apticarea strategiitor in domeniut ocupirii ;i formirii profesionate;
. Aplicarea misurilor de proteclie sociatd a persoanetor neincadrate in munc5.
. Cretterea gradutui de ocupare a persoanetor in ciutarea unui loc de munci in concordonati
cu locurite de munci vacante comunicate de angajatori;
. Sporirea sansetor de ocupare pe piala muncii a persoanetor din grupurite vutnerabite cum
sunt: tinerii, ;omerii de tungi duratd, persoanele de etnie romi, persoane cu dizabititili,
persoane etiberate din detenfie, tinerii cu risc de marginatizare sociali;
. lmptementarea mSsuritor de prevenire a somajutui ;i de stimutare a ocupirii forfei de munci
pentru ;omeri, precum ;i de combatere a marginatizirii sociate;

PageZ
AGENTTA luorJemA nENTRU ocupAREA FoRTEt oE muNcA MARAMURE;
Operator de date cu caracter personal nr.14O78
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. irAaramure$
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 O262 277829:
e-mail: ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures.anofm.ro
or
N4 I N l5 1'I l(tj l. i\4LJN(- I
5l IUSTr-l-l Et SOCIAt,E
I

/|m
ANOF]{\
. Prevenirea gomajutui de tungi durati prin oferirea unei atternative ocupationate intr-o
perioadd de maxim 4 luni de [a data inregistririi pentru tineri 6 tuni in cazul adutfitor;
;i
. Reducerea ;omajutui de tungi durati prin incheierea cu gomerii de tungd durati adutti a unui
acord de integrare in muncd, in cet mutt 18 tuni de [a intrarea in 5omaj, cu scopul de a facitita
tranzilia spre ocuparea unui toc de munci;
. Oferirea de oportunitili de ocupare gi de dezvoltare profesionati tineritor ;omeri p6ni in 25
de ani, in primele 4 luni de ta inregistrare, prin integrarea in programe de formare
progfesionatd, inctudere in programe de ucenicie [a [ocu[ de muncl sau de efectuare a
stagiutui pentru absotvenlii de invaldmAnt superior ;i ptasarea pe locuri de munci vacante;
. Promovarea participirii pe piala muncii a tinerilor cu risc de marginatizare sociati, prin
inctuderea in misuri active si asigurarea attor forme de suport specifice;
. Stimularea participirii [a formare profesionati a persoanetor aftate in ciutarea unui loc de
muncd;
. Acordarea de facititSli angajatorilor pentru a incadra persoane din rAndut
;omeritor;
. Anticiparea pe termen scurt ;i mediu a tendinletor de schimbare ;i a evotuliitor pielei muncii
in baza anatizetor periodice, prin coretarea informafiitor de pe piala muncii cu cete detinute
in evidenlete proprii;
. Consotidarea capacitdlii adminsitrative a AJOFM Mure; prin cre;terea gradutui de pregitire a
personatutui propriu ;i identificarea nevoii de externatizare a unor servicii, precum gi
stabitirea unor aranjamente de cooperare formal5 sau informati cu actori relevanti de pe
piala muncii.

2.3. Scop - Agenfia Judeleani Pentru Ocuparea Forlei De Munci Maramure;, in calitate de
institulie a statutui impticati in ocuparea forlei de munci, asiguri protectia sociati a
persoanetor aflate in ciutarea unui [oc de munci gi acordd suport angajatoritor in vederea
stimulirii ocupdrii pe piala forlei de munc5.
3) Principale atributii
. Agenlia Judeqeani pentru Ocuparea Forlei de Munci Maramures organizeazd, coordoneazi gi
reatizeazi [a nivel jude[ean, activitatea de ocupare a forlei de muncd gi de proteclie sociati a
persoanetor aftate in ciutarea unui loc de munc6.
. Agen[ia Judeleand pentru Ocuparea Forlei de Munci Maramure; asiguri imptementarea [a
nivet judefean a mdsurilor de prevenire a gomajutui, proteclia sociat5 a persoanetor aftate in

Page 3
AGENTTA luoeleanA eENTRU ocueAREA FoRTEI oE muNcA fi{ARAMURES
Operator de date cu caracter personal nr.14O78
Str, Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramureq
Tel. +4 0262227 821; Fax: +40262227829;
e-mai[: ajofm@mm,anofm.ro
www.maramures.anofm. ro
or
i\4 I N lS f[ lilj l. I\4LJNCl
5l f usTrTrEt soctAt-E
I
/|N
^ailoF]{\
clutarea unui loc de muncd, organizeazi gi coordoneazi activitatea de ocupare ;i de formare
profesionati a forlei de munci.
. Agenlia Judelean5 pentru Ocuparea Forlei de Muncd Maramure; asiguri imptementarea
proiectelor finanlate din fondurite structurate europene in care acestea au catitatea de
beneficiar in contractete de finanlare incheiate cu autoritigite finanlatoare.
. Pentru indeptinirea atribu!iilor, Agen!ia Judeleani pentru Ocuparea Forlei de Muncd
Maramure; coopereazi cu autoritd!ile administraliei pubtice locate, cu organiza!iite
guvernamentate, cu societatea civitd, cu furnizorii de ocupare din domeniu[. privat, precum si cu
partenerii sociati.

lf . Situatia operativi a qomajului la 31 august ZO17

2.1.Rata gomajului

La sfdrgitu[ lunii august2017, rata qomajutui inregistratd ta nivet judelean a fost de 3,68yo, mai mici cu
0,05 pp fali de luna precedentd, gi mare cu 0,40 pp faqa de anuI anterior,2016 (vezi tabetut 1).
Tob. I

lan Feb Mart Apr Mai Iun lul Aug Sept Oct Noi Dec

Jr31 3 ,15 3;06 Jr'ly l ,3 1r 3,28 .3,39 5,31 3 t1.7.. 3,16


\o ntn 4.:,1a .. |i
o :: :::'!
tt
,
ti:
i
ti.4
N

N
Maramure$ J,J5 3,42- J,41 3;30 tiv 3,46 3,7j tru:
1:jill:l
o
N
t.;iA:'4,:
: l1;ttt
iii-i'iSlil

2.2.Categorii de beneficiari inregistrafi la 31.08. ZO17

in tuna august erau inregistra\i 7.470 ;omeri, din care, 2.0036 sunt gomeri indemnizali gi 5.467 sunt
;omeri neindemnizali.
Astfet, ;omerii indemnizali delin o pondere de 76,81 % in totatut ;omerilor inregistrali, vatoare care este
in crestere fa[i de luna trecutd, datoriti iar somerii neindemnizati, isi mentin aceeasi pondere ridicati
de peste 70 %, in totatul ;omeritor inregistrafi ( vezi tab.2).

Page 4
AGENTTA luoryraNA nENTRU ocueAREA FoRTEt DE luuncA MARAIIURE$
Operator de date cu caracter personal nr.14O78
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. ivlaramureg
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;
e-mail : ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures.anofm.ro
or
N,4

.:l
t N t5 I'ilitjL A,,1t rNC I I
llJS I'l.l-1il SOCIAI-F
/|m
^{NOF]{\
Din totalul pmerilor inregistrafi, 1 .3iS sunt absolvengi ai instituliilor de invdgdmdnt
promolia 2017. Din aceqtia, 835 de absolvenli beneficiazd de indemnizalie de pmoj in
valoare de 250 de lei, pe o perioadd de 6 luni de zile.

Tab.2

modificare
i;:itl
"ugui*
v01,7
, .iulie liti, august
1}$fti:
Col 1-Col4
Col 1-CoD
4
I z, 3 4 5
persoane in ciutare de
1.I:!:l
munca. 7.470 7.565 -95 ,6.87O +600
-feyei, 3.674 +83
rl ':tiji;' rii 3.591 3.316 +358
i) 3.790: 3.974' -184 3.554 +236
2.003 1.490 +51 3 1.737 266
- indemnizatie de somai (75%t 1 .168 1.231 -63 1.290 122
- indemnizatie de somaj (50%) 835 +576
259 447 +388
b, AIte cotego;iii-
5.467 6.075 -608 5J 33 +334
neindemnizati ,
2. Rata ;somajului judet
3,68 3,73 -0,05 3,28 +0,40
2.1 rata somaJutui ; femei 3,90 3;82 +0,08 2,99 +0,91
2.2 iata somajului-' barbati 3,48 3,65 -aJ7 3,61 -0,1 3

Referitor [a gomaju[ inregistrat pe sexe, rata;omajutui feminin a crescut de [a 3,82 % [a 3,90 %, iar cel
masculin, a crescut de [a, 3,65 %|a3,48%.

2.3. Situagia gomajului pe niveluri de instruire

gomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional defin ponderea cea mai mare a
persoanetor care se adreseazd agenfiei, respectiv 64,23 % din totalul, gomeritor inregistrali (vezi
tab 3);
gomerii cu nivel de instruire liceal gi post-ticeal reprezintS 29,27 % din totatut someritor
inregistraIi;
gomerii cu studii universitare reprezinti reprezinte 6,5 %, din totatul ;omeritor inregistrati.

Pagc 5
AGENTTA luoelraNA eENTRU ocuIAREA FoRTEt DE r'luNcA MARAMURE$
Operator de date cu caracter personal nr.14O78
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramure5
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 O267 227829;
e-mail : ajofm@mm.anofm.ro
www. maram ures. anofm. ro
or
N,,1 f II{IJ I N,lLJNCI
I N IS

$r lrJsT[It Fr SoctAt-r-
I

/|m
ANOF1{\

in acest context anatizat, pe niveluri de instruire, rezutti profitut educalionat at ctienlitor


agenliei, astfel ci, in majoritate, cei care au nevoie de serviciite noastre sunt cu nivel primar de
pregatire . Persoanete cu nivel de educafie gi pregatire ridicat apeleazi in proporlie mai micd ta
agenfie, gradul ;i capacitatea de ocupabititate fiind mai mare in acest caz.

Distribulia gomerilor pe niveluri de instruire

Tab. 3
TOTAL Ciclul inferior al liceului sau Inv. Secundar superior sau Inv.

lcoli de arte si meserii inv. postliceal Superior

2017
lanuarie 6.801 4.990 1 .363 448
Dln care, femel ? n4g 2.446 786 183
Februarie 6.947 5.093 1 .389 465
Din care, femei 3.0?1 2,057 778 256
Martie 6.934 4.976 1.493 465
Din care, femei 3.019 1.985 801 233
Aprilie 6.709 4.914 1.364 431
Din care, femel 2.895 1.958 71q 218
i{ai 6.677 4.963 1.279 435
Din care femei ?.916 $87 669 ?60
lUnie 7.033 4.969 1.647 417
utn care temel ]"?55 2.1 53 863 74Q
lulie 7.565 4.959 2.1 84 427
Din care femei 3.591 2.156 1Jq7 ?14
August 7.470 4.798 7.187 485
utn care temel 3.674 7.1"44 1 1.95 2t9

2.4.Structura gomajului pe grupe de vdrsti la ianuarie -august 2017

Page 6
AGENTTA luor;eaHA eENTRU ocunAREA FoRTEt DE r,luNci MARAMURE$
Operator de date cu caracter personal nr. 1 4078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramures
Tel. +4 O262 227 821 ; F ax; +4 O262 227 829 ;
e-mail : ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures. anofm. ro
oo
N4tNt_\l' l.ll.tjl- i\4UNC"ll
'f.rEr
$r lr.JSl-l soCrAr.i- /|m
ANOF1{\
il{ariie. 6.934 947 576 1.552 1.930 1.059 870
;'::: l"::

Aprille 6.709 861 632 1 .502 1.834 1 .015 865

6.677 747 638 1 .520 1.888 1.017 867


lunie l
7.033 1.174 622 1 .553 1.838 979 867
lulie.. 7.565 1.685 638 1.564 1.819 999 860
August 7.470 1.696 616 1.547 1.764 997 850
Tab.4

Distribulia someritor pe grupe de virsti [a 31 august2017, este urmetoarea:


- 1.764 gomeri cu vdrsta intre 40-49 de ani
- 1 .696 sunt gomeri cu virsta sub 25 de ani
- 1.547 au vArsta intre 30-39 de ani
- 997 sunt gomeri cu vdrsta intre 50- 55 de ani,
- 850 gomeri au vdrsta peste 55 de ani,
- 616 gomeri cu vdrsta cuprinsd intre 25 , 29 de ani.

2.5. Profilarea persoanelor in cSutarea unui loc de munci

In ceea ce privqte ac[iunea privind profilarea persoanetor in cbutarea unui toc de muncd inregistrate in
evidentete A.J.O.F.M. Maramures, impirlite pe cete 4 niveturi de ocupabititate, aceasta s-a desfisurat
constant, pe parcursut anutui 2017.

2.6. Repartizarea somerilor inregistrati dupa vdrsta;i incadrarea in nivelul de ocupabilitate


stabilit prin profilare

Tab.5
TOTAL Total usor mediu greu foarte
someri ocupabil ocuPa ocupab greu
bit il ocuDabil
TOTAL, din care 7470 594 1284 1924 3668
femei 3674 324 666 915 1769

2.7. Numirul locurilor de munce vacante inregistrate in perioada ianuarie-august 2017 5i a


persoanelor ocupate prin Programul de ocupare a fortei de munci
Page 7
AcENTIA luorlraxA eENTRU ocueAREA FoRTEt DE lrluuca MARAMURE$
Operator de date cu caracter personal nr.14078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramureg
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;
e-mail : ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures.anofm.ro
of
MI N lS I'l:liilI N4tJNC-I I
$r Ir.JsTt-l- t I t,\oclAl"r: /|m
ANOF1{\

Nr.crt Persoane ocupate


Intrari locuri de munci vacante prin Programul de ocupare
Semestrul | 2017 a forqei de munci
Semestrul | 2017

0 1 2 3
,|
ranuane 349 208
2 februarie 501 406
3 martie 655 529
4 aoritie 586 482
5 mat 581 494
6 tunte 691 648
7 iutie 590 501
8 august 562 498
Total 2017 4.515 3.766

Distributia locurilor de muncd pe nivel de studii


TotaI
Fara Studii 68
GimnaziaI 1.092
Liceal 1.735
Post-Liceal 106
Profesional 1 ,380
Special 21
Superior 113
TotaI generaI 4.515

3. Programul de Formarea Profesionali

Conform Ptanutui de Formare pe anut 2017 A.J.O.F.M. Maramures va organiza 24 de cursuri pentru UN
numar de 520 gomeri, pentru 18 meserii :

1-Asistent retatii pubtice si comunicare (studii medii)


2-Bucatar
3-Comunicare in limba germana
4-Competente informatice
5-Contabit

Page B
AGENTIA.luoryeaNA nENTRU ocueAREA FoRTEt DE l,ruNcA tuana,nuneS
Operator de date cu caracter personal nr.14O78
Str. Hortensiei, Nr. 'lA, Mun.Baia Mare, Jud, Maramures
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;
e-mail : ajofm@mm.anofm.ro
www, maramures.anofm. ro
o.
N,il N tS t't.tiu I A4LJN(_t
5l ILISTITI EI SOCI;\l-t-
I
/|m
ANOF1{\
6-Designer pagini web
7-Ftorar decorator
8-Formator
9 - Frizer-coafor- manichi urist- pedichi u rist
1 0-lnspector/ referent resurse umane

1 1 -lnstatator instatatii tehnico-sanitare si gaze

1 2-Lucrator finisor pentru constructii

13-Lucrator comerciaI
14-Lucrator in cresterea animatelor
15-Lucrator in cuttura ptantetor
1 6-Lucrator instatator pt. constructii

1 7-Lucrator in tamptarie

18-Operator montaj tinii automate

in tuna iutie-au fost organizate 6 de formare profesionati, st anume:


. f rizer -coafor-manichiurist-pedichiurist
. bucitar
. designer pagini web
. Contabil

Page 9
AGENTTA luoeTraNA eENTRU ocunAREA FoRTEt DE rr,ruNcA MARAMURE$
Operator de date cu caracter personal nr.14078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramureq
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;
e-mail : ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures.anofm. ro
M I N IS IIIiIIIJI, N4LJNCI I

$r )rJsT'r"i-til soctn LH

^gluoFl{\
4. -lntegrarea serviciilor de ocupare ale AJOFM Maramure; in serviciile de ocupare europene
-Eures (European Employment Services)

-Serviciul Publice de Ocupare din Spaliul Economic European

Persoanete care doresc sd ptece [a munci in spaliut UE, o pot face prin intermediut reletei EURES gi pot
consutta locurite de muncd vacante existente [a nivetu[ UE pe portatut EURES european at A.N.O.F.M.
@.
In luna august 2017 s-au adresat pentru informalii privind locurite de munci in spaliut european, un
numir de165 persoane din care 43 au fost femei Cele mai mutte persoane interesate pentru un loc de
muncd in spaliul european au avut vdrste cuprinse intre:
- 18'25 ani 15 soticitanti, 26 - 35 ani 21 soticitanti, 36-45 ani 57 soticitanfi, iar peste45 de ani, au
fost 22 soticitanti.
in tuna curent6, prin intermediut reletei EURES, au fost puse [a dispozilia soticitanlitor de loc de munci
din Romania gi impticit in Maramureg peste 1200 de locuri de munc6 .

LOCU RI DE MUNCA PRIN EURES (tab.6)


Nr.
Tara Ocupafie Nr posturi
oferta
sudor 1

mecanic agricol 1

etectrician 1
1 Austria
tamptar 1

operator instalatii de prelucrare metale J

ajutor de lacatus mecanic


cuner 1
I Butgaria
sef oficiu curierat 1

lucratori in agricuttura - cutegatori de mazare 150


3 Danemarca
operator masini ambalare 4
horticultor - agronom
4 Fintanda ingrijitor animale
ciontolitor transator carne 1l

mecanic utitaje 1

5 lrtanda
scuter matriter
coordonator atetier matrite 2

Page 10
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MARAMURES
Operator de date cu caracter personal nr.'l.4078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramurep
Tel. +4 O262 227 821; Fax: +4 O262 227829;
e-mail: ajofm@mm,anofm.ro
www. maramures.anofm. ro
or
M I N lSl"L lil.J l. N4L.jNCt
$r ILlsTtTr il sociAi"f;
I
/lm
^f,luoFr{\
programator masini de frezat CNC

operator masini de frezat CNC

operator masini
Asistent manager 1

ingrijitor persoane 3

Asistent medicaI generalist 60

6 Italia Asistent medical 40

Infirmier 100

7 Matta Sofer de autobuz 300

ingrijitor persoane [a domicitiu 125

ingrijitor persoane 19

asistent medicaI l0
8 Marea Britanie
lucrator abator '10

tamplar/dutgher naval 10

Asistent medical 1

9 Norvegia Muncitor in ferma I

Speciatist vanzari si service client cu cunostinte


10 Potonia de limba romana
Croitoreasa. cusatoreasa 10

SUDOR 10

Slefuitor. Pilitor 70

11 Repubtica Ceha SOFER AUTOBUZ 30

Etectrician auto 5

Mecanic auto 5

Operator masina de frezat 10

Vopsitor in cabine inchise 10

12 Slovacia Strungar 10

Sudor 10

Sudor cu precadere in asambtare '10

13 Spania muncitor necalificat ambatat fructe si verdeturi 200

Total 1231

Pentru a obline un loc de munci in strdinitate prin reteaua EUREs, persoanete interesate trebuie si fie
in baza de date judeleani. inscrierile se pot face in cadru[ agenliei judefene/punctutui de lucru,
inscrise

Page 1 1
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MARAMURE$
Operator de date cu caracter personal nr.14078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramureq
fel. +4 0262 227 821; Fax: +4 O262 227829;
e-mail: ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures.anofm. ro
or
N4 I

.il
N t S l'l: l(l.l I l\'tIINC.l I
I r.ls1"t-l-l [ | SoctAt.t:
/|m
AIUOFr{\
unde persoanete interesate igi au domicitiut. Cu aceasti ocazie se primesc informafii, consitiere, sfaturi,
broSuri gi fleyere privind condiliite de munci gi de viali din spatiul comunitar.

5. Bursele locurilor de munci


Activitatea de mediere lunard, este completati ;i de citre organizarea bursetor locuritor de muncd.

in anul2017 AJOFI'A MaramureS si-a propus organizarea urmdtoarelor burse a locurilor de muncd:

forli
de munci se vor organiza gi burse speciate pentru ocuparea de locuri de munci din
diferite domenii de activitate .
Pe parcursu[ cetor 8 [uni ate anutui curent, au fost organizate 4 burse a [ocuritor de munci:
- Bursa [ocuritor de muncai pentru femei , Bursa generati a [ocurilor de munci si 2 miniburse [a cererea
piefei muncii.

Nr.crt DENUA4IREA BURSEI Rezultate obfinute


Data Agenti Locuri de Persoane
desfagur5rii ec. munci angajate
oarticioanti oferite
Bursa locuritor de muncd Dentru femei
16.03.2017 LT 262 28

Bursa general5 a locurilor de muncl 07.04.2017 70 otL 85

J Minibursa locurilor de munci in domeniul fabricirii de 08.05.201 7 t1a 5


mobitb

4 Minibursa locuritor de muncd in domeniuI activitetitor 20.06.2017 1 4


de tipirire

6. Economia SocialS
6.1.Cadru legal

Page 1,2
AGENTTA JUDETEANA eENTRU ocueAREA FoRTET DE l,ruNcA ruanamuneg
Operator de date cu caracter personal nr.14078
Str. Hortensiei, Nr. lA, r\lun.Baia Mare, Jud. Maramure;
fel. +4 O262 277 821: Fax: +4 0262 227829:
e-mail: ajofm@mm.anofm.ro
www, maramures. anofm. ro
M I N IS-fli litj I I\4LJNCI I

5r lrJSTrTrEr socrAt,E
AWOF1{\
Economia sociati reprezintd ansambtul activitIlitor organizate independent de sectorul pubtic, a[
cdror scop este si serveascd interesul generat, interesele unei cotectivit5li gi/sau interesete personale
nepatrimoniate, prin cre$terea gradutui de ocupare a persoanetor aparlinind gruputui vutnerabit
gi/sau producerea gi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii gi/sau execufia de [ucriri.
AtestatuI de intreprindere sociati
Atestatul de intreprindere sociatd, poate fii soticitat de citre urmitoarete persoanele juridice de
drept privat :
a) societilite cooperative de gradul l, care funclioneazi in baza Legii nr. 1 /7005 privind organizarea gi
funclionarea coopera!iei, repubticat6;
b) cooperativete de credit, care funclioneazd in baza Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr.99/2006
privind instituliite de credit gi adecvarea capitalutui, aprobatd cu modificdri pi comptetdri prin Legea
nr.227 /2007, cu modificdrite gi comptetirite utterioare;
c) asocialiite gi fundaliite, care funclioneazi in baza Ordonanlei Guvernutui nr.76/2000 cu privire [a
asocialii gi fundalii, aprobati cu modificiri gi comptetiri prin Legea nr. 246/2005, cu modificirite gi
comptetdrile utterioare;
d) casete de ajutor reciproc ate satarialitor, care funclioneazi in baza Legii nr. 122/1996 privind
regimutjuridic a[ casetor de ajutor reciproc ate salarialitor gi a[ uniunilor acestora, repubticati;
e) casete de ajutor reciproc ate pensionaritor, care sunt infiinlate gi funclioneazi in baza Legii nr.
540/7007 privind casete de ajutor reciproc ate pensionaritor, cu modificdrite gi comptetirite
utterioare;
f) societilile agricole, care funclioneazi in baza Legii nr. 3611991 privind societ5lite agricote gi alte
forme de asociere in agricuttu16, cu modificirite utterioare;
g) orice atte categorii de persoane juridice care respecti, conform actetor legate de infiinlare gi
organizare, cumulativ, defini!ia gi principiite economiei sociate previzute in prezenta [ege.
Atestatul se acordi pe o perioada de 5 ani, cu posibititatea pretungirii, daci se face dovada ci sunt
respectate condifiite care au stat [a baza acordirii atestatutui.
Marca sociata
intreprinderea sociati de inserfie este intreprinderea sociati care respecti urmatoarete conditii:
a) are, permanent, cel pulin 30% din personatul angajat aparlin6nd gruputui vutnerabit, astfel incdt
timpul de lucru cumutat at acestor angajali si reprezinte cel pulin 30% din totatu[ timputui de lucru a[
tuturor angajalitor;
b) are ca scop lupta impotriva excluziunii, discrimindritor gi gomajutui prin inserlia socioprofesionatd
a persoanelor defavorizate.
Grup vutnerabil - sunt persoanete sau famitiite care sunt in risc de a-gi pierde capacitatea de
satisfacere a nevoitor zilnice de trai,
Statutul de intreprindere sociati de inserlie se certifici prin acordarea mircii sociate.

Page 13
AGENTTA luoeleaNA eENTRU ocupAREA FoRTET DE r'luNcA MARAr,ruREs
Operator de date cu caracter personal nr.14078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramureq
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;
e-mail: ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures.anofm.ro
MINtSl'iluJt. MUN(_tI
5r lusTr-l-r Er soctAt,E
^filuoFt{\
Marca sociati - forma de certificare a intreprinderitor sociate de inserlie in scopul recunoatterii
contribuliei directe a acestora [a reatizarea interesutui general gi/sau [a imbunitiqirea situaliei
gruputui vulnerabit.

6.2.Situafia privind solicitirile pentru acordarea atestatului de intreprindere socialS

;i marci socialS, fnregistratela AJOFM lrtaramures


AJOFM Maramure; a acordat in anul 2017, 1 atestat de intreprindere sociati pentru urmitoarete persoane
juridice de drept privat:

Compartiment Anatiza Pie[ei Muncii,


Programe de Ocupare ;i lmplementare M6suri Active

Page 1.4
AcENTIA luoeTemA eENTRU ocueAREA FoRTEt DE r',ruNci MARAMURE$
Operator de date cu caracter personal nr.14078
Str. Hortensiei, Nr. 1A, itAun.Baia Mare, Jud. Maramureg
Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;
e-mail: ajofm@mm.anofm.ro
www. maramures. anofm. ro