Sunteți pe pagina 1din 24

Colegiul Tehnic „C. D.

Nenițescu”, Brăila

AUXILIAR DIDACTIC CU MODELE


ORIENTATIVE DE BUNE PRACTICI
PENTRU CLASELE IX – XII
Ediția a II a

„SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

BRĂILA 2015

1
Școala altfel, o nouă provocare !

„Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului


cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta
este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi
aceasta este educaţia.”
Gaston Berger

Programul "ȘȘ coala Altfel" este sȘ ansa noastraă de a stimula sȘ i


promova potentȘialul creativ al elevilor, prin initȘierea de noi
proiecte educative, de asumare a rolurilor sȘ i de a valorifica
voluntariatul sȘ i educatȘia non-formalaă .
Ea raă mane îîncaă un bun adagiu care saă stea la baza motivaă rii
elevilor, de a studia sȘ i de a-i ajuta saă deveninaă cetaă tȘeni educatȘi.
Astaă zi avem acces la contexte diferite pentru educatȘie – printre
care sȘ i educatȘia nonformalaă , caă reia sȘ coala îîi poate fi gazdaă sȘ i cadru
de manifestare, îîn acord cu ceea ce o definesȘ te: este voluntaraă ,

2
solicitaă autonomie, initȘiativaă sȘ i participare directaă , este centrataă
pe actȘiune sȘ i contribuie la dezvoltarea integralaă a celui care
participaă – ataî t dezvoltare personalaă , caî t sȘ i competentȘe cheie
necesare îîn viatȘaă.
Șistemul educatȘional îîncearcaă saă ofere posibilitatea de a participa
la activitaă tȘi pliate direct pe nevoile sȘ i interesele elevilor. Avem
posibilitatea de a le dezvolta noi abilitaă tȘi prin stabilirea de noi
conexiuni îîntre teorie sȘ i practicaă , posibilitatea de a descoperi
valori sȘ i atitudini prin joc, experimentare sȘ i reflectȘie. Acest demers
este construit zi de zi, iar anul acesta am folosit o saă ptaă maî naă
îîntreagaă pentru un proces intens sȘ i de colaborare îîntre totȘi cei
interesatȘi de educatȘie.
,,ȘȘ coala Altfel", care s-a desfaă sȘ urat îîn perioada 6-10 aprilie 2015, a
reprezentat oportunitatea reinventaă rii partenerilor implicatȘi îîn
actul educatȘional, momentul îîn care totȘi factorii interesatȘi s-au
reunit sȘ i au contribuit îîmpreunaă pentru a oferi o altfel de ,,sȘ colire”;
momentul îîn care accentul cade pe creativitate, ataî t din partea
profesorilor, caî t sȘ i din partea elevilor prin propunerea de activitaă tȘi
cu caracter nonformal sȘ i inovator.

3
Modele orientative de bune practici pentru
clasele IX – XII

Programul ACTIVITĂȚILOR DIN SĂPTĂMÂNA 6-10 APRILIE 2015

Colegiul Tehnic ,,C.D.Nenițescu” Brăila a planificat pentru săptămâna 6-10


aprilie 2015 activități educative extracurriculare și extrașcolare, care se încadrează
următoarelor tipuri de activități:

Vizită la
Universitatea
Transilvania, Brașov

Facultatea de
Alimentație Publică
și Turism

,,Să prețuim
,,Căsuța cu
libertatea”
povești”
Parteneriat cu
Penitenciarul de Activitate de
minori și tineri
Tichilești, Brăila Activitățile din voluntariat
,,Săptămâna
altfel”

6-10 APRILIE 2015

,,Atelier de ,,Brăila
creație – cerc
etnografic” mica Europă”

4
PROIEC
T

,,ŞCOALA ALTFEL”

COORDONATORI PROIECT:
PROF. CONSTANTIN LUMINIŢA SIMONA
PROF. BERILĂ IULIANA
PROF. CONSTANTIN GHINIȚĂ SIMONA
PROF. CURSARU CRISTINA

5
VIZITĂ LA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV
FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI TURISM

Durata excursiei: 2 zile

Itinerarul excursiei: Brăila –Sinaia-Brașov și retur

Clasele: IX-XII

Profesori: Berilă Iuliana, Constantin Luminiţa Simona, Ghiniță Constantin Simona, Chitruşcă
Voica.

SCOP / OBIECTIVE GENERALE:

• Cunoaşterea frumuseţilor naturii şi a celor create de om;


• Descoperirea formelor de relief şi hidrografie, din judeţului nostru şi din judeţul
Brașov;
• Vizitarea bazei materiale ale instituţiei,
• Oportunităţi de stagiu pentru inserţia profesională.

Obiective specifice:

La sfârşitul excursiei elevii trebuie să fie capabili:

 să-şi dezvolte deprinderile de orientare pe hartă şi pe teren;


6
 să recunoască obiectivele vizitate;
 să descrie particularităţile geografice legate de formele de relief întâlnite;
 să protejeze mediul înconjurător (în popasurile făcute).
 să sesizeze particularităţile monumentelor istorice vizitate plasându-le în timp şi
spaţiu, notând şi curiozităţi legate de ctitori şi ctitoriile vizitate.
 să valorizeze intra şi interdisciplinar informaţiile istorice, geografice, literare şi
religioase culese;
 să-şi expună părerea despre obiectivele vizitate;

Activitatea profesorilor:

- este moderator între grupele de elevi;

- le prezintă elevilor aspecte legate de itinerarul ales şi obiectivele excursiei;

- le stârneşte elevilor curiozitatea şi interesul pentru a lua contact direct cu obiectivele


propuse;

- urmăreşte elevii să respecte regulamentul cu sarcinile şi normele de comportament în


mijlocul de transport,cele legate de circulaţia rutieră a pietonilor,în localitate şi în afara ei,cele
legate de vizitarea obiectivelor turistice propuse,dar şi de vizitare a localităţilor.

Obiective ce urmează a fi vizitate

Facultatea de Alimentaţie si Turism a fost înfiinţată în anul 2007 pentru a sintetiza într-o
singura structura universitara coerentă si originală conceptul ”alimentaţie-turism”, din
perspectiva ingineriei si managementului. Bazele acestei facultăţi au fost aşezate pe
structura formelor de învăţământ superior existente din 1962 în domeniul maşinilor si
echipamentelor din agricultură si respectiv din 1991 în domeniul echipamentelor şi
tehnologiilor specifice industriei alimentare. Având în vedere că domeniul alimentaţiei s-a
dezvoltat continuu în ultimii ani, atât pe direcţie de cercetare cat si didactica, a fost necesară
lărgirea preocupărilor spre realităţile concrete ale Braşovului si ale regiunii de centru a ţării.

Ţinând seama de pitorescul zonei dat de Arcului Carpatic, care reprezintă un interes
deosebit în turismul românesc, în anul 2006 au început demersurile pentru înfiinţarea unor
programe de studii cu profil turistic.

Astfel, pe lângă consacratele programe de studii de licenţă acreditate, si anume, Masinisi


Instalaţii pentru Agricultura si Industria Alimentara – MIAIA si Echipamente pentru procese

7
industriale (din industria alimentară) EPI -(A), in anul 2007 au fost autorizate de către
ARACIS alte trei programe de studii de licenţă de tip european, la învăţământ de zi (de 4
ani), respectiv, Inginerie si Management in Alimentaţie publică şi Agroturism – IMAPA,
Ingineria Produselor Alimentare (IPA) si Controlul si Expertiza Produselor Alimentare –
CEPA. Un an mai târziu a fost autorizat un alt program de licenţă de 4 ani, cursuri de
zi,Inginerie si Management in Industria Turismului - IMIT, primul de acest fel din România.

Începând cu anul 2009 s-a trecut la programe tip Bologna (europene) şi la nivel de
masterat, fiind acreditat ARACIS programul de studii de masterale (de 2 ani) Eco-
biotehnologii in Agricultură şi Alimentaţie – EBAA, iar in anul 2011 a demarat un nou program
masteral ( de 2 ani) denumit Dezvoltarea şi Optimizarea Sistemelor Tehnice şi Tehnologice
Agroalimentare şi Turistice – DOSTAT.

Şcoala noastră doctorală are o veche tradiţie în domeniul Ingineriei mecanice iar din anul
2011 în cadrul facultăţii se derulează şi domeniul de Inginerie şi Management. Cele două
domenii sunt coordonate de 5 cadre didactice, profesori universitari, care au calitatea de
conducători de doctorat.

În perspectivă se urmăreşte dezvoltarea colaborărilor interne şi internaţionale


actuale, dar si extinderea acestora, cu scopul integrării Facultăţii de Alimentaţie şi Turism în
structuri similare cu tradiţie din Europa şi nu numai.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Scopul proiectului:

 întâlniri cu reprezentanţi facultății, care ne vor da informaţii asupra oportunităţilor de


stagiu pentru inserţia profesională.
 Vizitarea bazei materiale a instituţiei.
 Vizitarea şi documentarea unor edificii cu caracter religios şi istoric.
GRUP ŢINTĂ
1. Direct –elevii Colegiului Tehic” C.D.Neniţescu” Brăila
2. Indirect-cadre didactice , comunitatea locală , părinţii.
3. Durata proiectului: doua zile

Diseminarea proiectului:

 prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral pentru stabilirea activităţilor


din Săptămâna Altfel.
 Publicarea pe site-ul şcolii
 Prin partenerii de proiect
Resurse
1. Umane:elevi , cadre didactice, părinţi, parteneri.
8
2. Materiale: pliante, materiale diverse.
3. Informaţionale: proiectul scris, apariţia pe site-ul şcolii.

EVALUARE

 Realizarea activităților conform graficului de timp


 Chestionare aplicate elevilor
 Realizarea portofoliului proiectului și a unui auxiliar didactic.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Menținerea legăturii între Colegiul Tehnic „C.D.Nenițescu” și Facultatea de Alimentație Publică și
Turism/Universitatea Transilvania Brașov.

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ

 Valorizarea informațiilor acumulate ca urmare a derulării activității.

 Formarea și dezvoltarea unor trăsături pozitive de voință și caracter.


 Creșterea implicării părinților în activitatea școlii.

ALTE OBIECTIVE VIZITATE

- Mănăstirea Sinaia

- Castelul Peleș, Sinaia

- Biserica Neagră Brașov

- Mănăstirea Caraiman

- Barajul Siriu Buzău

9
10
PARTENERIAT DE COLABORARE
, ,SĂ PRE ȚU IM L IBE RTATEA”

MOTTO:
”Libertatea nu este doar un drept, ea este o sarcină permanentă, un
proces de durată”
(Kurt Biedenkopt)

Parteneri:
COLEGIUL TEHNIC ,,C.D.NENIȚESCU” BRĂILA , cu sediul în Brăila, str.Buzăului,
nr.15, tel/fax 0239684996, e-mail cdnenitescu@yahoo.com, reprezentat prin
prof.Angelica MUȘAT, în calitate de director.
PENITENCIARUL DE MINORI ȘI TINERI TICHILEȘTI ,cu sediul în Tichilești,
str.Mihai Eminescu nr.1, e-mail pmttichiesti@anp.gov.ro, reprezentat prin
Subcomisar Jenie Gianina CRĂCIUN.
CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG, cu sediul în
Brăila, str.Mihai Eminescu, nr.8-8A, tel/fax0239627255, e-mail
cpeca.braila@ana,gov.ro , reprezentat prin d-na psiholog Olga CONDAT , în
calitate de coordonator.

11
A. DENUMIREA PROIECTULUI
a. Titlul : ,,S Ă P R E Ț U I M L I B E R TAT E A”
b. Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: educație pentru dezvoltare
comunitară
c. Tipul de proiect: l o c a l - , , Ș c o a l a a l tf e l ”

B. APLICANTUL
a. Coordonatori proiect : prof. Luminița Simona CONSTANTIN
prof. Iuliana BERILĂ
prof. Simona Constantin GHINIȚĂ

b. Echipa de proiect:
1. COLEGIUL TEHNIC ,,C.D.NENIȚESCU” BRĂILA
- prof. Luminița Simona CONSTANTIN
- prof. Iuliana BERILĂ
- prof. Simona CONSTANTIN GHINIȚĂ
- prof. Mihaela CIOBOTARU

2. PENITENCIARUL DE MINORI ȘI TINERI TICHILEȘTI


-Scms.Roxana Camelia APOSTU
3. CENTRUL DE PREVENIRE ,EVALARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG
-psiholog.Olga CONDRAT

C.JUSTIFICARE
Fenomenul infracțional constituie un prim factor al degradării tinerei
generații, iar școala alături de familie și justiție, trebuie să prevină săvârșirea unor
asfel de fapte. Elevii au posibilitatea de a se informa despre comportamentele
infracționale, tipurile de infracțiuni, categoriile de pedepse și consecințele
săvârșirii unei fapte penale sub aspect socio-familial și educațional. Acest proiect
va avea un impact major în rândul elevilor prin conștientizarea consecințelor
adoptării unor comportamente infracționale respectiv prin valorificarea efectelor
privării de libertate în vedrea stimulării deciziilor conștiente și responsabile în
constituirea viitorului adolescenților.
D.DESCRIEREA PROIECTULUI
12
a) Scopul proiectului:
-crearea unui “altfel” de cadru educațional pentru informarea , prevenirea și
combaterea comportamentelor infracționale în mediul școlar și comunitate.
b) Obiective:
- informarea participanților privind cauzele și consecințele comportamentelor
informaționale.
- informarea participanților cu privire la riscurile generate de consumul de
droguri și comiterea de infracțiuni.
- implicarea participanților în găsirea de soluții pentru prevenirea și combaterea
comportamentelor delicvente.
- dezvoltarea capacității de comunicare și cunoaștere a riscurilor
comportamentale.
c) Grup țintă:
1. Direct- elevi ai COLEGIULUI TEHNIC ,,C.D.NENIȚESCU” BRĂILA,
2. Indirect - cadrele didactice;
- comunitatea locală;
- părinții.
d) Durata proiectului: 1 an de la data semnării părților.
e) Metode și tehnici de lucru: prelegeri, expuneri, dezbateri, prezentări
de caz, prezentări tematice în Power Point, tehnici interactive.
f) Diseminarea proiectului
- prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice, consiliului
profesoral, comisiei diriginților și consiliului consultativ al elevilor;
- publicarea pe site-ul școlii;
- prin partenerii de proiect;
- prin mass-media.
g) Resurse
1.umane: elevi, cadre didactice, părinți, parteneri.
2. materiale: cărți, CD-uri, filme, fotografii.

13
3. informaționale: proiectul scris, evidența participanților la evenimentele
din cadrul proiectului, apariția pe site-ul școlii, mass-media.
E.EVALUARE
-realizarea activităților conform graficului de timp.
-chestionare aplicate elevilor.
-realizarea portofoliului proiectului.
F.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
-menținerea legăturii între Colegiul Tehnic “C.D.Nenițescu” Brăila,
Penitenciarul de Minori și Tineri Tichilești, centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Brăila.
G.IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ.
-creșterea gradului de conștientizare privind riscurile și consecințele
comportamentale.
-creșterea gradului de implicare a elevilor în prevenirea și combaterea
infracționalității în mediul școlar și comunitate.
-formarea și dezvoltarea unor trasături pozitive de voință și caracter.
-pregătirea și motivarea participanților pentru implicarea în găsirea de soluții
la probleme legate de violență și consum de droguri.
-creșterea implicării părinților și comunității locale în acțiunile școlii.
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr.crt Tema Responsabil Perioada


,,SĂ PREȚUIM LIBERTATEA” Martie 2015
Inițiatorii
Stabilirea echipei de proiect
proiectului
-prezentarea proiectului precum și a
activităților preconizate
Informarea partenerilor proiectului Inițiatorii Martie 2015
proiectului
Desfășurarea proiectului Inițiatorii Aprilie 2015
Vizita penitenciarului proiectului
-întâlnirea cu un grup de personale
private de libertate
-teme abordate:
 raportul liberatate-captivitate
 persoane private de libertate
14
între trecut- prezent-viitor
 imaginea tinerei generații
dincolo și dincoace de gratii
 drogurile –tentație și
consecințe
 lectura și scrisul-forme de
eliberare
 pericolul din noi și din afara
noastră
-prezentari de cazuri particulare
Mediatizarea activităților Purtător de Aprilie 2015
cuvânt
Dezbateri Inițiatorii Mai 2015
-realizarea portofoliului proiectului

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
1.Colegiul Tehnic „C.D.Nenițescu” Brăila:
-să prezinte tabelul nominal, cu seria și numărul cărții de identitate a
participanților.
-participanții să aibă asupra lor cartea de identitate pentru legitimare la
accesul în unitate.
-să se supună controlului antiterorist prevăzut la accesul în unitate și pe
spațiul de deținere.
-să respecte prevederile din Regulamentul de Ordine Interioară al unității
privind accesul în unitate și conduita pe timpul desfășurării activității.
2.Penitenciarul de Minori și Tineri Tichileșt
-să asigure accesul participanților în conformitate cu tabelul nominal
înaintat spre aprobare și cu respectarea prevederilor legate.
-să constituie grupul de dialog cu persoanele private de libertate care își dau
acordul de participare.
-să asigure locația de desfășurare a activității și spațiile ce pot fi vizitate
(cluburi, săli de clasă, bibliotecă , capelă, cameră detenție)
-să informeze persoanele vizitatoare cu privire la respectarea
Regulamentului de Ordine Interioară, referitor la : interzicerea accesului cu
telefoane mobile, cartele SIM, încărcătoare telefon, stik-uri sau alte

15
materiale de stocare a informației, să nu se prezinte sub influența băuturilor
alcoolice, să nu stabilească legături pe căi interzise cu persoanele private de
libertate, să respecte traseul stabilit al vizitei în penitenciar, altele.
-să informeze persoanele vizitatoare cu privire la încercarea de a introduce
obiecte interzise care să se constituie infracțiune.
-să prezinte datele de interes general privind mediul penitenciar.
3. Centrul de Prevenire ,Evaluare și Consiliere Antdrog
-să respecte prevederile legale privind accesul în penitenciar.
-să se supună controlul antiterorist prevăzut la accesul în unitate și pe
spațiul de deținere.
-să prezinte participanților materiale informative privind riscurile și
consecințele consumului de droguri.
Dispoziții finale:
-respectarea obligațiilor părților prevăzute în prezentul proiect.
-modificările intervenite pe parcurs vor fi aduse la cunoștință părților.
-litigiile care pot apărea din aplicarea sau interpretarea prezentului
parteneriat de colaborare se vor rezolva pe cale amiabilă.
-penitenciarul își rezervă dreptul de a suspenda activitatea dacă sunt
încălcate prevederile din Regulamentul de Ordine Interioară.
-activitatea poate fi mediatizată cu acordul părților.
-se pot organiza activități educaționale în parteneriat și cu prilejul altor
evenimente de comun accord stabilite.
-prezentul acord a fost încheiat în trei exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare parte și are valabilitate 1 an de la data semnării lui.

,,Atelier de creație – cerc etnografic”

16
Clase: IX-XII
Profesori: Cursaru Cristina, Berilă Iuliana, Ghiniță Constantin Simona, Constantin Luminița

ARGUMENT :

Derularea acestui proiect într-o zonă în care convieţuiesc români, lipoveni, greci,
rromi, armeni, turci are o relevanţă puternică asupra întregii comunităţi prin faptul că aduce
nu numai tinerii unul lângă celălalt, dar apropie şi sufletele părinţilor, sensibilizează cetăţenii,
în general, aceia care participă la diferitele acţiuni organizate în comun.
Este firesc ca într-o zonă cu trăsături atât de pregnant multiculturale, formarea şi
educarea tinerilor să nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să constituie preocupări majore
ale cadrelor didactice.

Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se
promovează kitch-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să
se piardă, să se uite asemeni unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în
casa bunicilor de la ţară.

Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor


făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.

Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepţiilor naţionale
asupra tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor,o
abordare diferită a unei teme deloc moderne.

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI :

Grup ţintă:
- elevii de la Colegiul Tehnic ,,C.D.Neniţescu”, Brăila
- cadre didactice ;
Perioada de derulare a proiectului: 6-10 aprilie 2015
Beneficiari direcţi:
- elevii de la Colegiul Tehnic ,,C.D.Neniţescu”, Brăila
- cadrele didactice implicate în proiect;
Beneficiari indirecţi:
- cadre didactice;
- familiile copiilor;
- comunitatea;

Parteneri:
- Muzeul Brăilei
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila

DESCRIEREA PROIECTULUI :

Obiective generale:
- Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea elevilor şi
cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale;
- Cunoaşterea şi înţelegerea de către elevi a tradiţiilor din zona Brăilei;
17
- Dezvoltarea capacităţii elevilor de a aprecia o melodie, un dans popular, obiecte de artă
populară autentică, realizarea acestora în ateliere specifice.

Obiective specifice:
- Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale şi locale
- Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc;
- Promovarea dialogului dintre elevii din medii diferite (urban-rural);
- Atragerea elevilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular, conducând la
lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora.
- Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice româneşti;
-Receptarea frumosului din arta populară;

Resurse:
a) umane:elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri;
b) de timp: 6-10 aprilie 2015;
c) materiale: informaţionale: cărţi, C.D.- uri, casete audio, video, filme, fotografii;
auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferite obiecte populare,materiale
diferite pentru lucrări practice.

Modalităţi de diseminare:
- prezentarea în cadrul Consiliului de administraţie, Comisiei diriginţilor şi Consiliului
Consultativ al Elevilor
- prin partenerii de proiect.

Metode:
-observarea sistematică;
-interpretarea unor imagini;
-expunerea;
-activităţi practice;
-vizite;

Evaluare:
-expoziţii cu lucrări ale elevilor realizate în proiect;
-centralizarea activităţilor din proiect pe suport DVD;
-realizarea portofoliului proiectului;

Impactul proiectului asupra grupului ţintă:


-Creşterea interesului elevilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice
zonei în care trăiesc;
-Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale;
-Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la elevi, în concordanţă cu valorile
tradiţionale;
-Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii;

18
19
Proiect educațional ,,Brăila – mica Europă”

Clase: elevi din clasele X-XI


Colaboratori: Cristina Cursaru, Berilă Iuliana, Ghiniță Constantin Simona, Constantin Luminița

Scopurile activităţii:
 Valorificarea resurselor educației non-formale și informale în vederea dezvoltării
 competențelor de informare, comunicare, relaționare la elevi.
 Valorizarea obiectivă a istoriei locale, pornind de experiențe și trăiri, aprecieri
 subiective, „conservate” în memoria persoanelor vârstnice din comunitate.
 Exersarea / dezvoltarea aptitudinilor și comportamentelor civice axate pe
 respectul celuilalt și pe toleranță, aprecierea/acceptarea diversității.

Valori şi atitudini:
 Toleranță și deschidere pentru ideea de nou, de "altfel"
 Aprecierea patrimoniului mondial
 Înțelegerea corectă a legăturilor individ - mediu social și economic

Obiective:
 Stimularea interesului față de propria identitate individuală și colectivă, prin
cunoașterea moștenirii culturale și conștientizarea influențelor, a determinărilor
suferite de aceasta de-a lungul timpului.
 Formarea unui comportament bazat pe curiozitatea și respectul față de cultură (etnică,
de gen, socială etc.) deschis unui dialog care refuză discriminarea și intoleranța.

Competenţe generale:
1. competențe sociale și civice; exersarea demersurilor și a acțiunilor
civice democratice.
2. aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor
istorice.

Competenţe specifice:
- Identificarea de termeni, perceperea unor relaţii şi conexiuni, nominalizarea unor concepte;
- Compararea şi clasificarea unor date, informaţii, surse, referitoare la istoria localităţii;
- Investigarea, descoperirea, explorarea, reducerea la o schemă, anticiparea unor rezultate,
generarea de idei, argumentarea unor enunţuri, conceperea unor opinii cu solidă argumentare:

20
ARGUMENT:
Istoria personală a fiecăruia dintre noi este, printre altele, și rezultanta interacțiunii cu
ceilalți, fie aparținând aceleiași culturi, fie uneia diferite. La rândul ei, cultura comunității
noastre a influențat și a fost influențată de alte culturi. Fiecare individ, comunitate reprezintă
un instrument din marea orchestră a lumii, care va reuși să obțină cele mai armonioase
simfonii doar dacă va fructifica la maximum identitatea fiecărui instrument, capabil să
îmbogățească efectul prin timbrul său personal, armonizându-se cu diversitatea celorlalte.
Privită astfel, problematica identității culturale ne conduce la ideea că etnocentrismul,
izolarea de celelalte culturi, procesele de purificare (etnică, religioasă, socială etc), prezente în
istoria mai veche sau mai nouă a umanității, au drept consecințe deprecierea propriei culturi.
Contactul dintre culturi este viu și inerent. Acesta trebuie să aibă loc în direcția
convergenței, valorificînd pozitiv diferențele, printr-un dialog care să așeze conviețuirea
interculturală în locul conflictelor, cu atât mai mult în zilele noastre când asistăm la o asimilare
reciprocă a valorilor naționale și europene și la o mobilitate crescândă a populației.
Proiectul dorește, în primul rând, să stimuleze curiozitatea participanților (profesori,
elevi, reprezentanți ai comunității) cu privire la propria identitate (personală și colectivă) și la
identitatea celorlalți. Se impune ca o evidență faptul că lipsa informațiilor despre celălalt a
condus la formarea de prejudecăți și stereotipuri care au grevat relațiile dintre oameni, ceea ce
face ca primul pas în acceptarea altei culturi să fie cunoașterea și înțelegerea acesteia ca parte
a unui tot în care trebuie să ne integrăm firesc, o cunoaștere inevitabil interdisciplinară, dată
fiind complexitatea fenomenlor culturale.
În această cunoștere, obținută mediat sau prin contact direct, școala și biblioteca au o
mare responsabilitate în promovarea și încurajarea dialogului intercultural în școli și în
comunitate, astfel încât educați și educatori să ajungem ca pe tot parcursul vieții să ne
perfecționăm arta de „a învăța să trăim împreună”, de „a învăța să trăim cu ceilalți”.

Locul de desfăşurare:
Colegiul Tehnic C.D.Nenițescu, Brăila

Activităţi:
Vizionarea filmului documentar ,,Brăila-mica Europă”
Comunitatea greacă la Brăila – PPT, realizat de profesori coordonatori
Prezentarea materialelor realizate de elevi
Realizarea unei expoziţii cu reproduceri ale fotografiilor de epocă şi cu fotografii din prezent
Lectura unor fragmente din opere literare care descriu oraşul Brăila

IMPACT – REZULTATE AȘTEPTATE:


· Consolidarea relațiilor dintre cadrele didactice.
· O mai bună cunoaștere a patrimoniului cultural al orașului.
· Îmbogățirea experiențelor didactice.
· Dezvoltarea relației profesor-elev în cadrul unor activități educative și extracurriculare.

DISEMINAREA:
- prezentarea rezultatelor la nivelul comisiei metodice și al școlii;

21
CASUȚA CU POVEȘTI - Activitate de voluntariat
Să le urmăm exemplul celor care au invățat bucuria de
a dărui !

ARGUMENT
In contextul unei școli, in plină frământare și reformă, de adaptare la condițiile și cerințele
unei societăti marcate de diversitatea umană, necesitatea acțiunilor de voluntariat este una care
poate indrepta sufletul și mintea copilului către problemele umane din jurul lor, tocmai pentru a
forma atitudini corecte față de cei din jur.

Volutariatul ca formă de activitate influențează in mod pozitiv comportamentul elevului


oferindu-i un mediu prielnic de exersare a unor capabilități conforme cu conduita bunului
creștin.

SCOPUL PROIECTULUI:

- exersarea și educarea unei atitudini de toleranță și intelegere față de diversitatea problemelor


umane

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Căminul pentru persoane vârstnice "Sfinții Apostoli Petru și Pavel " Brăila

Centrul "Brândușa" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Brăila

ACTIVITĂȚILE DIN ZIUA VOLUNTARIATULUI


- Frumusețea gestului mărunt
- Lumina invierii ini sufletele vârstnicilor

22
“ Sunt bucuros că există astfel de
“Nu putem activități in care putem dărui din
uita bucuria puținul nostru și altor copii.
din ochii Ne dorim să mai avem parte de
copiilor și asemenea momente in care să
picurăm speranță și bucurie in
entuziasmul sufletele celor din centrele de
cu care au plasament.”
primit Ciobotaru Adrian
darurile clasa a Xa A i.p.
noastre.
Centrul
“Brandusa”
“Săptămâna în care s-a desfășurat
găzduiește, programul “Să știi mai multe să fii
copii ai căror mai bun” a fost interesantă și
emoționantă întru-cât am fost la
familii nu le Direcția Generală de Asistență
ofereau Socială și Protecția copilului Brăila
siguranță iar unde am dăruit jucării , dulciuri
celor mici .
personalul Am adus zâmbete, bucurie și joacă
centrului copiilor și am învățat că trebuie să
fii darnic și bun.”
incerca să le Streche Larisa
aline dorul Clasa a X a B
de acasă.”
Dumitru
COLEGIUL TEHNIC
Raluca-clasa a
XI a C „C.D.NENIȚESCU” BRĂILA

23
COLECTIVUL DE REDACȚIE:
CONSTANTIN LUMINIȚA SIMONA - Prof. Informaticaă
BERILĂ IULIANA-Prof. Religie
GHINIȚĂ CONSTANTIN SIMONA-prof. Discipline tehnice
CURSARU CRISTINA- prof. Istorie

COLABORATORI:
CHITRUȘCĂ VOICA- prof.Chimie
CIOBOTARU MIHAELA- prof.Matematicaă

24