Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 4

PROCEDURĂ DE LUCRU CU BENEFICIARII

1. Prevederi generale

1.1 Luarea în evidenţă a potenţialilor beneficiari se face pe baza unei


Cereri de intrare in cadrul Centrului de Zi. Aceasta poate fi completată
de cel în cauză, reprezentanţii lui legali sau altă persoană care
cunoaşte foarte bine cazul.
1.2 Relaţionarea cu beneficiarii se face în etape, după cum urmează:

Etapa Durata
Identificarea celor în nevoi Permanentă
Investigare socială 6 – 10 zile după identificare
Evaluarea şi diagnosticarea primară 2 – 4 zile după investigare
Discutarea ofertei cu beneficiarii şi părinţii acestora 6 – 8 zile după intrare
Asigurarea serviciilor de asistenţă socială 6 – 24 luni
Reevaluarea parcursului de dezvoltare, corectare şi Trimestrial si anual
refacere a capacităţilor individuale şi colective
Adaptarea serviciilor la aşteptări şi nevoi schimbate 4 – 6 zile după fiecare evaluare

Furnizarea serviciilor se face în funcţie de nevoile identificate şi


resursele existente.
Pe cât posibil, serviciile vor fi centrate pe recuperarea si socializarea
copilului, iar specialiştii vor acţiona pentru colaborarea cu alţi furnizori de
servicii sociale pentru rezolvarea fiecărui caz în parte.
1.3 Pentru fiecare solicitant de servicii în parte se va organiza un Dosar
social format din:
 cerere de intrare in serviciile Centrului de Zi
 Fisa de evaluare initiala/fisa de evaluare a comportamentelor
ludice
 Ancheta socială
 Plan individualizat de servicii/Plan de intervenţie personalizat
 Fisa de reevaluare trimestriala/anuala
 Contract de prestaţii
 Copii după acte personale ( Certificat de naştere, adeverinţe medicale,
copie certificat de incadrare grad handicap,etc.)
 Copii acte identitate ale parintilor/reprezentantilor legali
1.4 Pentru monitorizarea termenelor de valabilitate a actelor din Dosarul
social , asistentul social va elabora Calendarul cu datele limită de valabilitate
pe care-l va completa pentru fiecare caz în parte şi cu 5-10 zile înainte de
expirarea termenului de 90 de zile de la data emiterii actelor doveditoare va
planifica reactualizarea dosarelor..
1.4 Fiecare copil sau adult asistat este considerat partenerul nostru.
Contribuţia lunara este stipulata in contractul cu beneficiarul de servicii
sociale.
Lunar, asistentul social analizează indicele de implicare şi discută cu
familia despre măsurile care trebuie luate pentru respectarea prevederilor
contractuale.
1.5 In cazul in care beneficiarul nu s-a prezentat la Centru de Zi o
perioada semnificativa ,atunci lucratorul social sau asistentul social se va
deplasa la domiciliul copilului, pentru a consemna motivele pentru care
beneficiarul nu a frecventat Centrul de Zi. În cazul în care nu sunt găsiţi acasă
adulţi din familie, se solicită vecinilor să accepte o discuţie scurtă pentru
identificarea unor elemente de noutate despre familia în cauză. Totodată,
aceştia sunt rugaţi să confirme prin semnătură vizita asistentului social.
1.6 Evaluarea beneficiarilor şi a serviciilor se realizează trimestrial de
catre echipa multidisciplinara iar rezultatele obţinute stau la baza adaptării
serviciilor la nevoile în schimbare ale beneficiarilor.
1.7 Fiecare beneficiar va fi informat despre procedura prin care îşi pot
exprima nemulţumirile privind serviciile primite, adică:
 completarea în Registru de sesizări, propuneri şi reclamaţii
 punerea de scrisori în cutia poştală a unităţii
 discutii in particular cu coordonatorul unităţii de asistenţă socială
 prezentarea punctului de vedere în colocviile părinţilor
 înscrierea în audienţe la preşedintele asociaţiei
1.8 Fiecare beneficiar va fi informat despre procedura prin care poate
semnala abuzuri/incidente deosebite in activitatea personalului asociatiei prin
completarea in Registrul de abuzuri/incidente deosebite prezent la sediul
centrului de zi.
1.9. Asistentul social împreună cu personalul asociatiei monitorizează pe
domenii evoluţia fiecărui beneficiar în parte, adică:
 comportament; situaţie socială; implicarea familiei.