Sunteți pe pagina 1din 5

CARTA DREPTURILOR

PENTRU BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI „TEODOR SPERANTA” –


PENTRU ADULTI BRAILA

CUPRINS:

Capitolul I. DREPTURI GENERALE ALE BENEFICIARILOR


Capitolul II. DREPTURI SPECIFICE ALE BENEFICIARILOR
Capitolul III. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR
Capitolul IV. DREPTURILE PARINTILOR/ REPREZENTAN-
TILOR LEGALI
Capitolul V. OBLIGATIILE PERSONALULUI DIN CENTRUL
DE ZI
Capitolul VI. DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I. DREPTURI GENERALE

Art.1 Adultul cu dizabilitati poate beneficia de toate serviciile sociale desfasurate


in cadrul Centrului de Zi „Teodor Speranta”, pe baza principiului asigurarii
unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare persoana.

Art.2 Adultul cu dizabilitati are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de
sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile de recuperare
necesare pentru asigurarea unei realizari efective a acestui drept.

Art.3 Serviciile sociale se acorda la solicitarea beneficiarilor/ reprezentantilor


legali ai acestora sau in urma sesizarilor venite din partea Directiei Generale de
Asistenta si Protectie a Copilului Braila, in limita locurilor disponibile;

Art.4 Drepturile si obligatiile se stabilesc, se suspenda sau inceteaza in


conditiile si procedurile prevazute de lege;

Art.5 Drepturile si obligatiile beneficiarilor de servicii sociale, sunt aduse la


cunostinta acestora, a parintilor si angajatilor, prin afisarea CARTEI
DREPTURILOR la Avizierul Centrului de Zi din Str. Stefan cel Mare nr.268
,precum si prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate;

Art. 6 Prezenta Carta se va completa periodic in functie de dezvoltarea


serviciilor sociale la nivelul Asociatiei si in functie de reglementarile ce vor
aparea in domeniu;

Capitolul II. DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR CENTRULUI DE


ZI

Art.7 Drepturile prevăzute de prezenta Cartă sunt garantate tuturor


beneficiarilor serviciilor Centrului, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare,
sex, limbă, religie, naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de

1
statutul la naştere, sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi
dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor sau ale altor reprezentanţi
legali sau de orice altă distincţie.

Art.8 Adultilor cu handicap psihic sever li se respecta dreptul la


demnitate si recunoasterea valorii fiecaruia , ca fiinta rationala posesoare a
unor drepturi si libertati inalienabile, fara a li se controla propria viata,
respectandu-i convingerile sale politice, religioase, culturale,sociale;

Art.9 Adultilor cu handicap psihic sever li se respecta dreptul la


autodeterminare prin implicarea lor directa la luarea deciziilor privind
interventia sociala , la alegerea variantei de interventie optima;

Art. 10 Adultilor cu handicap psihic sever li se respecta dreptul la


confidentialitate si intimitate ale problemelor lor , neputand fi divulgate sau
facute publice , decat cu permisiunea acestora sau a parintilor lor;

Art.11 Beneficiarii serviciilor oferite de centrul nostru au dreptul la păstrarea


confidenţialităţii asupra informatiilor furnizate si primite, dreptul la pastrarea
imaginii sale publice sau a vietii sale intime, private si familiale.

Art.12 Adultii cu handicap psihic au dreptul de a le fi ascultată opinia şi


considerarea acesteia ţinând cont de gradul lor de maturitate.

Art.13 Adultul cu dizabilităţi are dreptul de a primi educaţie care să îi permită


dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.

Art. 14 Adultul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi


nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau
degradante.

Art.15 Adultii cu handicap psihic au dreptul la ohihna si recreere.

Art.16 Adultii cu handicap psihic au dreptul la socializare, activitati recreative


precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si
dezvoltare a personalitatii lor.

Art.17 Beneficiarii au dreptul de a fi protejati împotriva oricăror forme de


violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă, exploatare.

Art.18 Beneficiarii au dreptul sa depuna plangeri referitoare la incalcarea


drepturilor sale fundamentale.
Art. 19 Dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra
infecţiilor.

Art. 20 Dreptul la condiţii corespunzătoare de igienă personală şi menţinerea


sănătăţii precum şi asistenţă de specialitate pentru cei care au dificultăţi de
autoîngrijire.

Art. 21 Dreptul de a participa la activităţile de recuperare, în funcţie de


recomandările profesioniştilor: logopedie, ergoterapie, kinetoterapie.

2
CAPITOLUL III. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR

Art.22 Obligatia de a furniza informatii corecte cu privire la identitate , situatie


financiara , sociala, medicala, economica;

Art.23 Obligatia de a respecta contractul incheiat cu Asociatia SPERANTA

Art.24 Obligatia de a respecta serviciile primare, regulile institutiei precum si


personalul acesteia.

Art.25 Obligatia de a colabora cu personalul in legatura cu evolutia adultului si


cu activitatea de recuperare, socializare in care este implicat in institutie.

Art.26 Obligaţia de a răspunde solicitărilor din partea centrului în vederea


participării la discuţii referitoare la planul de intervenţie individualizat sau în
legătură cu comportamentul adultului.

Art.27 Obligaţia de a însoţi adultul la cabinetul medical atunci când acesta este
bolnav si de a-l opri la domiciliu în perioada de convalescenţă (viroze
respiratorii, gripă sau boli contagioase) până când medicul îi va da avizul de a
reveni în colectivitate pentru a nu contamina ceilalţi beneficiari

Art.28 Obligaţia de a anunţa orice absenţă a adultului de la programul de


activităţi şi terapii al centrului şi de a prezenta documente justificative pentru
perioadele de absenţă din centru.

Art.29 Obligaţia de a respecta programul de activităţi şi terapii al centrului şi


de a nu solicita servicii suplimentare faţă de cele prevăzute în contractul de
acordare al serviciilor sociale.

Art.30 Obligaţia de a trimite adultul la programul de activităţi şi terapii în


condiţii de igienă corporală adecvată.

Art.31 Obligaţia de a anunţa orice modificare de tratament medicamentos


şi/sau alte boli ivite pentru supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a
copilului. În caz de internare a adultului în spital să aducă copia biletului de
ieşire din spital. Medicaţia trebuie asigurată de către familie şi pe perioada
frecventării centrului de zi.

Art.32 Obligaţia de a avea un comportament respectuos faţă de personalul


angajat şi faţă de ceilalţi beneficiari ai serviciului.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE PARINTILOR/ REPREZENTANTILOR


LEGALI AI BENEFICIARILOR

Art.33 Familiile beneficiarilor au dreptul de a fi tratate cu respect.

Art.34 Familiile beneficiarilor au dreptul de a beneficia de consiliere atunci


când o solicita.

Art.35 Familiile beneficiarilor au dreptul de a avea acces la toate informaţiile


în legătură cu tanarul/adultul.

3
Art.36 Familiile beneficiarilor au dreptul de a participa la activităţile si
întâlnirile referitoare la adulti/tineri pe baza programărilor stabilite de comun
acord cu profesioniştii centrului.

Art.37 Familiile beneficiarilor au dreptul de a se adresa conducerii instituţiei


pentru orice fel de problemă pe care o au în legătură cu evoluţia adultului sau
recuperarea acestuia.

Art.38 Dreptul la informare cu privire la necesitatea şi importanţa continuării


activităţilor şi a exerciţiilor recomandate de către profesionişti.

Art.39 Dreptul de a refuza – în condiţii obiective – primirea serviciilor oferite


de către centrul de zi .

CAPITOLUL V. OBLIGATIILE PERSONALULUI DIN CENTRUL DE ZI


“TEODOR SPERANTA” – PENTRU ADULTI

Art. 40 Obligaţia de a respecta standardele generale de calitate şi standardele


minime obligatorii în acordarea serviciilor către beneficiari.

Art. 41 Obligaţia de a respecta codul etic al instituţiei.

Art. 42 Obligaţia de a respecta contractul încheiat între instituţie şi beneficiari.

Art. 43 Obligaţia de a respecta prezenta cartă a drepturilor beneficiarilor.

Art. 44 Obligaţia de a nu face discriminări pe bază de : sex, religie, rasă, etnie,


apartenenţă profesională, orientare politică şi venituri.

Art. 45 Obligaţia de a nu se implica în relaţii suplimentare cu beneficiarii.

Art. 46 Obligaţia de a nu folosi informaţiile obţinute în timpul terapiei cu


adultul în scopuri personale.

Art. 47 Obligaţia de a nu impune o decizie luată de către profesionist


beneficiarului.

Art. 48 Obligaţia de a pune interesul beneficiarului mai presus de interesul său.

CAPITOLUL VI. DISPOZITII FINALE

Art.49 CARTA DREPTURILOR se va aduce la cunostinta personalului


existent, prin afisarea la Avizierul Centrului de Zi din str.Stefan cel Mare nr.268

Art.50 CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR se va adapta si modifica


periodic in functie de evolutia legislatiei in domeniu si ori de cate ori va fi nevoie.

Presedinte, Director Executiv,

Meirosu Stefan Meirosu Lina

4
5