Sunteți pe pagina 1din 7

M.E.C.S.

ROMÂNIA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANȚA

CONCURS JUDEȚEAN
ÎN CADRUL PROIECTULUI „EcoGreen”
,,ECO-MARȚIȘOARE”

1
,,ECO-MARȚIȘOARE”
CONCURS JUDEȚEAN
2015-2016

ECHIPA DE PROIECT:
INIŢIATORI CONCURS: PROF. BĂDĂLACHE ALEXANDRA-VICA; PROF. PANĂ
EUGENIA
ORGANIZATOR: CȘEI ”MARIA MONTESSORI”, MUN. CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

PARTENERI:
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „DELFINUL”, CONSTANTA
COLEGIUL TEHNOLOGIC ”VASILE PÂRVAN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 structură GPN, CONSTANTA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”LICURICI”, OVIDIU
ŞCOALA GENERALĂ”I. C. BRĂTIANU” NR. 22, CONSTANTA,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8, CONSTANTA
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” CONSTANTA,
LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANTA
CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANTA

COORDONATORI:
Prof. Bădălache Alexandra Vica
Prof. Pană Eugenia
Prof. Cadâr Emel
Prof. Ciobănescu Elena
Sfetcu Marinela

COLABORATORI:
Prof. Bădălache Cătălin
Prof. Cosma Pompilia
Prof. Tapicu Bogdana
Prof. Stan Laurenția
Prof. Delia Mustacă
Prof. Ciotic Ramona
Prof. educatoare Cristea Laura
Prof. educatoare Cojocaru Daniela,
Prof. Buzarna Tihenea Viorica
Prof. Vecu Georgiana
Prof. Moise Ionela Mihaela
Prof. Ispas Doina
Prof. Danciu Angelica
Prof. Munteanu Ileana
Prof. Miu Elena
Prof. Florentina Nistor
Prof. Anton Gabriela Maria

2
Prof. Năstase Aurelia
Prof. Psih. Drăgănoiu Maria
Prof. Cucoană Laura
Prof. Luca Mihaela
Prof. Teodorescu Aniela

ARGUMENT
Grija faţă de păstrarea traditiilor este o componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale,
culturale şi spirituale, copiii trebuind să fie educaţi de mici să respecte şi să păstreze tradiţiile.
SCOP
Păstrarea tradiţiei mărţişorului românesc, stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor
din învăţămantul preşcolar, primar și gimnazial.

OBIECTIVE
 stimularea interesului copiilor pentru tradiţii şi obiceiuri româneşti, prin
documentare şi realizare de lucrări practice;
 Conștientizarea importanței reciclării, refolosirii și reducerii cantității de deșeuri;
 combinarea de materiale diferite pentru realizarea mărţişoarelor, felicitărilor şi a
colajelor;
 cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor;
 realizarea unei expoziţii cu lucrările primite;
TIPUL PROIECTULUI
Județean

GRUP ŢINTĂ
● preşcolarii
● elevii claselor I-VIII
● cadre didactice îndrumătoare
RESURSE
1.UMANE
-responsabilii de proiect la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
-copii din ciclul preşcolar, primar și gimnazial;
-educatori, învăţători, profesori;
2.MATERIALE
-calculator, imprimantă, aparat foto, suporturi pentru amenajarea expoziţiei, diplome
3.FINANCIARE
-din partea cadrelor didactice;
-alte surse

LOCUL DESFĂŞURĂRII
CȘEI ”MARIA MONTESSORI”, MUN. CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
•Lansarea concursului: 08 ianuarie 2016
•Înscrierea şi primirea lucrărilor: până pe 04 martie 2016(data poştei)
•Jurizarea lucrărilor: 10 martie 2016
•Anunţarea premiilor: 16 martie 2016

3
•Trimiterea diplomelor: vacanţa de primăvară

SECŢIUNI
I. Mărţişoare
II. Felicitări

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE


a) Înscrierea se face prin completarea FIŞEI DE ÎNSCRIERE şi trimiterea ei prin poştă până pe
data de 04 martie 2016, pe adresa de email: alexa211986@yahoo.com
Se pot înscrie la concurs preşcolarii şi elevii din clasele I-VIII. Formularul de înscriere pentru
fiecare cadru didactic îndrumător va fi completat, scanat şi trimis pe adresa de email mai sus
menționată. Acordul de parteneriat (în dublu exemplar- completat şi ştampilat) şi de lucrările
copiilor vor fi trimise până la data de 04 martie 2016 (data poştei), pe adresa școlii (Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”, Str. Nicu Mandai nr. 15, Constanța), prin poştă, cu
menţiunea: „PENTRU CONCURS“.
b) Condiţii de participare:
Fiecare cadru didactic poate participa cu cinci lucrări.
Pe spatele lucrării (FELICITARE, MĂRȚIȘOR) se vor trece pe etichetă: numele şi prenumele
copilului, grupa(clasa), îndrumătorul, grădiniţa(şcoala), localitatea, judeţul.
Mărţişoarele se vor aşeza pe un suport (de hârtie, textil) şi vor avea ataşate etichete.

Lucrările de la secţiunea II felicitari, vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A5.
Se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
Lucrările trimise în concurs nu se restituie iar diplomele vor fi expediate în vacanţa de primăvară.
Fiecare participant va trimite şi un plic A4 autoadresat, timbrat cu valoarea necesară
returnării; ATENŢIE! Diplomele se trimit doar celor cu plic autoadresat timbrat
corespunzator.
c)Evaluarea lucrărilor:
Juriul va fi alcătuit din:
Director, profesor Giubernea Roxana
Profesor Pană Eugenia
Profesor Bădălache Alexandra
Profesor Cadâr Emel
Profesor Ciobănescu Elena
Bibliotecar Sfetcu Marinela
Jurizarea lucrărilor se va face în data de 10 martie.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni pentru fiecare secţiune, pe nivel de vârstă/ciclu
(preşcolar, primar, gimnazial).
Nu se admit contestaţii.

PERSOANE DE CONTACT
Profesor Pană Eugenia, tel. 0766340845, e-mail eu.p1123@yahoo.com
Profesor Bădălache Alexandra, tel. 0762281169 e-mail alexa211986@yahoo.com

FEED-BACK-UL CONCURSULUI
° Prin numărul de participanţi (copii şi cadre didactice);
° Impactul avut în rândul copiilor şi cadrelor didactice;

4
° Calitatea lucrărilor participante în concurs;
REZULTATE AŞTEPTATE
Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante;
Participarea la concurs a unui număr de cel puţin 100 de copii din județ, îndrumaţi de cadrele
didactice;

IMPACTUL ESTIMAT
Dobândirea unor informaţii şi abilităţi;
Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari şi şcolari;
Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice;
Informarea şi sensibilizarea ecologică a instituțiilor care participă la concurs;

DISEMINARE
Prezentarea în cadrul comisiilor metodice;
Mediatizarea pe Didactic.ro a rezultatelor ;

5
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concurs Județean ,,ECO-MĂRȚIȘOARE”
din cadrul proiectului Județean „ECOGREEN“

Numele şi prenumele cadrului didactic


coordonator...................................................................................................................

Specialitatea ................................................................................................................
Unitatea de
învăţământ :.................................................................................................................

Adresa unităţii de
învăţământ:..................................................................................................................
Adresă de e-mail .........................................................................................................
Telefon/Fax...................................................................................................................

E-mail cadru
didactic.........................................................................................................

Adresa de trimitere a
diplomelor:........................................................................................

Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE SECŢIUNEA GRUPA/CLASA


crt. COPIILOR
1
2
3
4
5

Semnătura cadrului didactic,

6
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ……….......................... între şcolile:

1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”, reprezentat de prof.


Giubernea Roxana, în calitate de director şi profesor Pană Eugenia, profesor Bădălache Alexandra,
profesor Cadâr Emel, profesor Ciobănescu Elena și bibliotecar Sfetcu Marinela în calitate de
coordonatori ai concursului « ECO-MĂRȚIȘOARE », ediţia I, 2015-2016.

2.Şcoala/Grădiniţa...............................................................................................................................
.
reprezentată de prof………………………………….............................................în calitate de
director şi........................................................................................................................ în calitate de
partener în cadrul concursului « ECO-MĂRȚIȘOARE », ediţia I, 2015-2016.

Durata: ianuarie 2016- aprilie 2015


Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare, respectând termenul limită;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze


conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă


”Maria Montessori” Instituţia parteneră:
Mun. Constanța, Jud. Constanța
Nr......................din..............................
Director,
Prof. Giubernea Roxana

Nr......................din.....................
Director,

S-ar putea să vă placă și