Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT

DEPARTAMENTUL DREPT PENAL ŞI PROCEDURAL

Teză de licenţă

CONTRABANDA-EXAMINAREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

Conducător ştiinţific: Eşanu Adriana


Vrânceanu Victoria

CHIŞINĂU-2018
CUPRINS

Lista abrevierilor
Introducere...............................................................................................................................

I. Consideraţii preliminare privind infracţiunile de contrabandă(art. 248 CP RM) ............


1.1 Evoluţia incriminării faptei de contabandă pe teritoriul Republicii Moldova……...........
1.2 Răspunderea penală pentru infracţiunea de contrabandă în legislaţia altor state.................

II. Analiza juridico-penală a infracţiunii de contrabandă (art.248 CP RM)...........................


2.1 Elementele infracţiunii de contrabandă...................................................................................
2.2 Elementele circumstanţelor agravante ale infracţiunii de contrabandă...................................
2.3 Delimitarea infracţiunii de contrabandă de alte infracţiuni similare…………………………
Concluzii şi recomandări...................................................................................................
Bibliografie.........................................................................................................................................

Anexe................................................................................................................................................
Lista abrevierilor
Introducere
În decursul dezvoltării sale societatea a acumulat o anumită experienţă, lucru care a
dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea. Orice activitate socială se
desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane,
datorită faptului că la realizarea unei activităţi participă mai multe categorii de persoane,
diferite în funcție de sex, vîrstă, profesie, etc., fiecare dintre acestea avînd roluri diferite
în buna reuşită a acţiunii respective.
Actualitatea şi importanţa temei abordate. Infracţionalitatea ca fenomen are o
extindere largă în domeniul vamal, cauzând pierderi considerabile intereselor de stat ale
Republicii Moldova. Controlul privind trecerea sau transportarea peste frontiera vamală
a ţigărilor şi produselor de tutun, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el,
prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea
frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori
prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente
de trecere a frontierei, constituie una dintre cele mai importante direcţii de activitate a
organelor de drept. Contrabanda cu ţigări săvîrşindu-se destul de frecvent luînd în
context realitatea de astăzi şi preţurile scăzute în raport cu alte ţări europene, astfel
crescînd şi rata de săvîrşire a acestei infracţiuni.
Un real pericol pentru interesele sociale şi de stat îl prezintă schemele bine stabilite
şi funcţionabile de contrabandă cu stupefiante, arme şi muniţii, importul mărfurilor
contrafăcute, inclusiv al produselor de consum de calitate inferioară şi totodată
mărfurile și valorile culturale şi istorice.
Democratizarea societăţii, transformările social-economice, liberalizarea şi
reformarea politicii externe au determinat o nouă atitudine a statului faţă de problemele
privind reglementarea juridico-penală a infracţiunilor din sfera vamală, în special a
infracţiunilor de contrabandă. Prin comiterea contrabandei sunt amenințate sau lezate
efectiv funcțiile organizatorică și economică ale statului de drept, iar pentru
descurajarea comiterii acestei infracțiuni toate țările aplică sancțiuni penale. Republica
Moldova nu face excepție în acest sens. Gradul prejudiciabil al infracţiunilor de
contrabandă, ca fiind cele mai periculoase infracţiuni vamale, a fost accentuat inclusiv
în formulările din practica judiciară.
Scopul şi sarcinile abordate în lucrare. Scopul principal al lucrării constă în
realizarea unei cercetări ştiinţifice complexe a componenţei infracţiunii abuzului de
putere sau serviciu și excesului de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu,
generalizarea practicii judiciare şi elaborarea unei analize comparative a infracțiunilor
menționate, menite să deosebească aceste două componențe de infracțiuni cît și să
sublinieze asemănarea dintre ele. Obiectivele enumerate au determinat necesitatea de a
stabili şi de a realiza unele sarcini concrete în procesul de efectuare a cercetărilor la
tema investigată:
I. Consideraţii preliminare privind infracţiunile de contrabandă
(art. 248 CP RM)
1.1 Evoluţia incriminării faptei de contabandă pe teritoriul Republicii Moldova

Luînd în calcul că Republica Moldova a făcut parte în trecut din URSS care la 26 decembrie
1991 a fost destrămată astfel în rezultat mai multe state au devenit independente la fel ca și
Republica Moldova și totodată s-a creat Comunitatea Statelor Independente (CSI).
În această ordine de idei ne propunem să analizăm din punct de vedere istoric evoluția
infracțiunii de contrabandă
II. Analiza juridico-penală a infracţiunii de contrabandă (art.248 CP RM)
2.1 Elementele infracţiunii de contrabandă
Putem menţiona cu certitudine că infracțiunile de contrabandă constituie unele dintre cele mai
grave fapte, susceptibile de a fi săvârşite în sfera raporturilor juridice vamale, fiindcă prin
comiterea lor se ameninţă sau se lezează efectiv atât economia naţională şi, implicit, bugetul
statului, cât şi valori de maximă importanţă într-o democraţie reală: ordinea publică, interesele
legitime ale cetăţenilor.
Din această cauză, incriminarea acestor fapte este imperativă, adică reprezintă o necesitate
categorică și necondiționată căci ordinea şi disciplina în sfera raporturilor juridice vamale nu ar
putea fi asigurată fără incriminarea contrabandei. Fiind unele dintre infracţiunile de bază care
lezează substanţial potenţialul economic al statului, faptele de contrabandă distrug principiile
statalităţii, alimentează sursele care ameninţă chiar siguranţa naţională, favorizează apariţia
şomajului, dezvoltarea moravurilor antisociale şi antiumane, comiterea altor infracţiuni cu
caracter transfrontalier, generând neliniştea şi nesiguranţa în rândul populaţiei . [Maimescu S.
Contrabanda şi modalităţile ei în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova: Teză de
doctor în drept. Chişinău, 2000. 29 p.]
În continuare vom supune analizei elementele preexistente ale infracțiunii de contrabandă în
acord cu legislația Republicii Moldova .
În art.248 CP RM, sub denumirea marginală de contrabandă, sunt reunite cinci variante-tip de
infracțiuni şi o singură variantă agravată de infracțiune.
Astfel, potrivit alin.(1) art.248 CP RM, prima variantă-tip a contrabandei constă în trecerea
peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori în proporţii
mari, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite
sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în
alte documente de trecere a frontierei.
La rîndul său, cea de-a doua variantă-tip a contrabandei, prevăzută la alin.(2) art.248 CP RM,
se exprimă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice,
psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, precum şi a
deşeurilor nocive şi a produselor cu destinaţie dublă, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le
de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea
frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau
declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.
Conform alin.(3) art.248 CP RM, cea de-a treia variantă-tip a contrabandei constă în trecerea
peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a
muniţiilor, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special
pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele
vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.
Cea de-a patra variantă-tip a contrabandei, specificată la alin.(4) art.248 CP RM, se exprimă
în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludîndu-se
controlul vamal ori tăinuindu-le de el prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în
acest scop, precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale
scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie.
Varianta agravată a contrabandei, prevăzută la lit.b) și c) alin.(5) art.248 CP RM, presupune
că infracțiunile specificate la alineatele (1), (2), (3) sau (4), sunt săvîrșite:
- de două sau mai multe persoane (lit.b));
- de o persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu (lit.c)).
În cele din urmă, potrivit lit.d) alin.(5) art.248 CP RM, cea de-a cincea variantă-tip a
contrabandei constă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor,
obiectelor şi a altor valori în proporţii deosebit de mari mari, eludîndu-se controlul vamal ori
tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu
folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin
nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a
frontierei. [ Brînza S., Stati V. Tratat de Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău:
Tipografia Centrală, 2015. 279 p.]
În Republica Moldova, numărul cazurilor de contrabandă care au fost înregistrate în ultimii
ani se evaluează la:
 În anul 2006 la 577;
 În anul 2007 la 464;
 În anul 2008 la 246;
 În anul 2009 la 238;
 În anul 2010 la 158;
 În anul 2011 la 201;
 În anul 2012 la 154;
 În anul 2013 la 144;
 În anul 2014 la 186;
 În anul 2015 la 194;
 În anul 2016 la 203;
 În anul 2017 la 234. [http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/date-statistice]
Observăm o descreştere esenţială din anul 2006 pînă în anul 2013, la fel atenţionăm că din
anul 2014 începe o creştere dar neesenţială luînd în calcul numărul de infracţiuni săvîrşite între
anii 2006-2013.
Totodată ţinem să menţionăm că obligaţia statului de a prevede şi a incrimina faptele de
contrabandă derivă din prevederile actelor normative internaţionale la care Republica Moldova a
aderat, le-a ratificat sau face parte. Aici putem specifica în primul rînd Legea pentru aderarea
Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind asistenţa administrativă reciprocă pentru
prevenirea, investigarea şi reprimarea infracţiunilor vamale, adoptată de Parlamentul Republicii
Moldova la 21.06.2001, cu deasemenea importanţă putem menţiona şi Acordul de asociere dintre
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de
o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte. În temeiul acestora ţara noastră şi-a asumat
obligaţia de a asigura drepturile şi libertăţile tuturor persoanelor indiferent de cetăţenie sau
naţionalitate, aflate pe teritoriul său vamal, inclusiv de a elimina riscul vreunui prejudiciu cauzat
prin săvîrşirea faptelor de contrabandă. În special, în lit b) alin.1 art.16 al şi Acordul de asociere
dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre,
pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, se stabileşte, printre altele, că părţile vor
coopera la prevenirea şi combaterea cu mărfuri, inclusiv cu arme de calibru mic şi cu droguri
ilegale. [Brinz pag.281]
Există situaţii cînd încălcările reglementărilor legale, din motiv că sunt destul de grave nu pot
fi calificate ca încălcări contravenţionale care se sancţionează cu amenzi şi/sau confiscări, fiind
necesare măsuri represive cu caracter penal. Acestea pot fi înfăptuite cu aplicarea răspunderii
penale conform art.248 CP RM.
Obiectul juridic special a infracţiunilor specificate la art.248 CP RM îl constituie relaţiile
sociale cu privire la securitatea vamală a Republicii Moldova.
Doctrina dreptului penal distinge trei modalităţi ale obiectului: obiect general, generic şi
nemijlocit. Obiectul nemijlocit, la rîndul său se divizează în obiect nemijlocit de bază şi
facultativ.
Obiectul general al tuturor infracţiunilor, inclusiv al excesului de putere sau contrabandei, îl
constituie relaţiile sociale a căror existenţă şi normală desfăşurare este condiţionată de protejarea
ordinii de drept a Republicii Moldova.
Obiectul generic îl formează relaţiile sociale omogene, interdependente.
Prin obiect nemijlocit înţelegem acea relaţie socială concretă asupra căreia se atentează prin
infracţiune.
Determinarea corectă a obiectului infracţiunilor date are o însemnătate deosebită. Faptul dat
este important şi din punctul de vedere că obiectul generic stă la baza desemnării sau despărţirii
acestor infracţiuni într-un capitol aparte al Codului Penal.
Ţinem să menţionăm şi faptul căci la infracţiunile stipulate la alin. (2)-(4) art.248 CP RM, se
aduce atingere, pe plan subsidiadar, relaţiilor sociale

S-ar putea să vă placă și