Sunteți pe pagina 1din 1
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA $1 PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BOTOSANI Tel.fax. 0231/ 536322; e-mail: centrul_creati i_botosani@yahoo.com REGULAMENTUL de organizare si desfisurare Concursului National de Poezie si Interpretare Critica a Operei Eminesciene ,Porni Luceafiirul..”, edifia a XXXVILa, 14-17 iunie 2018, Botosani Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, eu sprijimul Consiliului Judejean Botosani, in colaborare cu Editurile Cartez Romaneasc’, Junimea, Timpul, Charmides, Eikon, Vinea, Princeps Edit, Alfa, precum si cu revistele de cultura ,,Convorbiri »Poczia", .Scriptor", ,.Feed beack”, .Viaja Roméneasca", Familia", ,Vatra”, ,Euphorion”, ,Steaua”, Hyperion”, Expres cultural”, ,Poesis”, ,Luceafarul de dimineaii”, ,Porto-franco", ,Ateneu”, Arges”, ‘»Bucovina Literara”, Filiala lagi a Uniunii Seriitorilor din Romania, Uniunea Seritorilor din R. Moldova gi ARPE, organizeazi in perioada 14-17 iunie 2018 Concursul National de Poezie si Interpretare Critica a Operei Eminesciene ,,Porni Luceaftrul... edifia a XXXVIl-a, Concursul isi propune sa descopere si si promoveze noi talente poetice $i critice si se adreseaza, astfel, poctilor si criticilor liferari care nu au debutat fn volum si care nu au depagit varsta de 40 de ani. Concursul are trei seetiuni POEZIE: 1) Carte publicata ~ debut editorial: ~ Se vor timite 2 (doud) exemplare din cartea de poezie aparuta in intervalul 10 mai 2016 ~ 5 mai 2017. Vor fi acordate 2 premii: a) ,Horayiu loan Lageu” al Filialei lagi a USR gb) al Uniunii Scriitorilor din R, Moldova. 2) Poszie in manuscris (nepublicatd) « Se va trimite un print ( acetasi votum sl pe un CD = un singur exemplar!) in 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de poe2ii semnate cu un moto. Acelasi ‘moto va figura si pe un plic inchis in care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anil nasterii,adresa postal, e-mail, telefon. Se vor acorda gapte premii care vor consta in publicarea a cdte unui volum de poezie de etre editurile mentionate, Juriul are latitudinea, in functie de valoarea manuscriselor selectate, s& propund spre publicare gi alte manuscrise, in functie de disponibilitatea editurilor prezente in Juri Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra in concurs pentru. premiile revistelor implicate in jutizare, reviste care vor publica grupaje de poezii ale poetilor premiagi. Un ‘manuscris, cel mai bun, poate primi premiul unei editur si al tuturor celorlalte reviste implicate in concurs. ‘Tosi poetiiselectati pentru premii vor apirea intro antologie editata de insttusia organizatoare. 3) Inerpretare critica a operet eminesciene: ~ Se va trimite un ese de cel mult 15 pagini in 3 exemplare (in copie si pe un CD), semnat eu un moto. Acelasi moto va fi scris pe un plic inchis in care vor fi incluse datele concurentului: nume, prenume, anul nasteri, adresa postal, e-mail, telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste literare implicate in organizare. Escurile premiate vor fi publicate in revistele care acorda premiile iin antologia editati de instituyia organizatoare in mAsura posibilitailor, organizatorii vor acorda gi patru premii in bani in limita sumei de 500 Festivitatea de premiere va avea loc la Joldesti-Vorona si Botosani in ziua de 15 iunie 2017, Organizatorii asigura concurentilor cheltuieli de masi si cazare. Lucrarile vor fi trimise pana la data de 10 mai 2018 pe adresa: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA $I PROMOVAREA CULTURIL ‘TRADITIONALE BOTOSANI, Str. Uniri, nr. 10, Botosani, Relatii la tel. 0231-536322 sau ‘e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com, PS. Se primese grupaje de pana la 15 pagini pe e-mail! MANAGER, REFERENT, CORNELIA CIOBANU GELLU DORIAN,