Sunteți pe pagina 1din 8

@##r*fr

I8O ttE TESTE PENTRU EAnOIREA LtlGIC[ sI PUTEREA DE DEDUcTIE

Tim Dedopulos

o EDTTTE LTTEFTA
Cuprn ns

Introducere 6

Teste de logici 7

Rlspunsuri 116

&
J
b*
Bine ai venit in [umea testetor de logic5 cauzeazi intotdeauna evenimentul evident B,
MENSA, cu teste de intetigen!5 deosebit legltura este clarA pentru to!i, chiar;i pentru
de variate. Aicivei gSsi provocSri mentate p5s5ri ;i animate. Dar faptul cI privim
pentru a-!i testa [a extrem forla ratiunii. evenimentete A;i B ;i ne intreblm de ce, in
Chiar;i cei mai intetigenti oameni vor avea mod inevitabit, unut il. provoac5 pe a[ doil.ea
dificuttSliTn a rezotva aceste probleme. constituie o evolulie retativ recentS, chiar;i
Dar s5 nu uitim, vorbim despre MENSA, in termenii istoriei umane. Acesta este ?nsusi
ce[ mai exctusivist club destinat oamenitor nucleuI 96ndirii stiinlifice, a[ raliuniiin sine.
cu lQ ridicat. La ce altceva te-ai fi asteptat? CreieruI uman oferS sens si structurS
Enigmele au constituit o piatri unghiutarl lumii prin analizS, recunoastere de mode[e
a societSlii umane inc5 de [a aparitia ;i deducfie LogicS. inlel.egem percepliil.e
inteligenlei omenegti. Din fiecare cotg date de simluri[e noastre prin categorisirea
at PEm6ntului, din fiecare epoci istoricl lucruritor;i prin anatizarea a ceea ce aceste
din care avem informalii mai detatiate, categorii impLicS. Cu c6t sunt mai precise
ne parvin dovezi ate existenlei probtemelor modelele noastre mentate, categoriile
logice. Unete dintre cele maivechiexemple noastre, cu at6t maibineinlelegem [umea.
de scriere descoperite sunt probteme de Tendinla de a ne mlsura puterile, de a ne
matematici inscriplionate pe tSbtile de [ut. testa reprezintS un reflex inevitabit, rezultat
Dorinta de a rezolva asemenea probleme din dorinla unei mai bune inletegeri a lumii.
este adSnc inrlddcinatl in noi. Prin urmare, ce ar fi mai firesc dec6t sI ne
De fapt, [a o privire mai atentS, acest lucru petrecem timput rezotv6nd teste logice?
nu e deloc surprinzltor. Suntem o specie Testete de togic5 incluse in aceast5 carte
curioasS. lnteligenla ;i imaginalia ne-au adus i1i vor pune mintea [a incercare. Nu-i nevoie
nivetu[ de civitizalie [a care am ajuns azi. DacS sI intuie;ti rezolvarea, dar asta nu inseamnl
nu ne-ar fi ptScut sI experiment5m 9i sd glsim c5 nu va trebui s5 faci eforturi pentru a afla
rSspunsuri ta intrebirite care ne fr5mAntS, rSspunsurile. O metodS centratE a procesu[ui
omenirea, a;a cum o cunoastem, n-ar fi gtiinlific este de a forma teoriidin datete
existat niciodatS. Adaptabititatea noastri disponibile ;i de a [e testa in fala reatitSlii.
fizic5 e importantS, dar flexibilitatea noastrl CSnd teoria este contrazisS, vei reveni
mentat5 - abititatea de a intreba ,,ce-ar fi fost [a masa de lucru. in aceasti carte, toate
dacS?" - ne definegte cu adevSrat. datele se afl5 inaintea ta. Tot ce trebuie
Capacitatea noastrl de a ana[iza [ogic sE faci este sI [e pui cap [a cap.
faptete - sau de a raliona - e unul dintre cele Oamenii au un sentiment deosebit
mai puternice instrumente ale arsenatutui de satisfaclie c6nd reusesc sd fac5 anumite
nostru mental, [a fe[ de important ca lucruri, mai ales pe cete despre care blnuiesc
induclia laterati si creativitatea. Logica cI sunt dificiL de realizat. SI o spunem pe
este insS;i coloana vertebraH a metodei ;[eau: rezotvarea acestor probleme de togicl
noastre ;tiinlifice si, in ciuda presupuneritor nu va fi u;oar5. Dar va fi amuzantS.
noastre de zi cu zi, nu este, in mod necesar,
ceva evident. CSnd evenimentuI evident A Spor ta rezotvare!
E:==CT-[=
qi
llu lb ll l-,
Epj Ll.\j ttr
DE LOGilCA
Poli impErli aceastl tabl5,
2 0 0 6 5 3 3 0

0fl pentru a arita corect cele


28 de dominouri enumerate
maijos?
3

2
6
0
5

2
4
2
0
4
1

5
1

3
3

6
4 6 5 5 2 5 5 0
2 2 1 0 4 0 6 3

6 6 3 4 4 2 1 5
4 1 3 1 4 6 1 1

r_'ffi l, t' jLffi:.i E,_r_l j_j. ; l_i_:

Vezi r5spunsuI La
lel -.-i iilCi fj:i-i riffi
pagina 117
i,
i i-i" Li E
Vezi rEspunsut ta pagina 117

fAlA\ Poli potrivifragmentete pentru


I I ll //
a forma din nou numete c6torva
V (+ vedete de ta Hotl.ywood?

MC MIN IGAN HANN


CEL ,fu DRI TORN
THEW OW VER NIE
DREY AN LIA FUS
WIL ERL KIE INA
UCHEY SUTH SON CIB
LIE SON SON ALY
Jo CONA AND MEL
EN FER RIP MAT
Respectarea acestui set de instrucliuni simpte se presupune cI te va ajuta
sI traversezi in siguran!5 drumut. Dar existi o eroare ;i, daci te urmezi cu
exactitate, nu vei reu;i niciodat5 sE traversezi drumut. Unde este gregeata?

1. Mergi spre trotuaruI pe unde vrei si traversezi.


2. Stai cu fata in directia in care vrei sE traversezi.
3. Uiti-te in st6nga ;i Tn dreapta ;i amintette-li dacS vezi vreun vehicut.
4. Exist5 vreun vehicul [a mai pu[in de 20 de metri? Daci da,
intoarce-te [a punctu[ 2; Tn cazcontrar, mergi mai departe.
5. Traverseazl rapid drumu[.
6. Du-te pe trotuaru[ din fala ta.
7. Opre;te-te.

Vezi rispunsuL l.a pagina 117


9

Poti insera semnele matematice


+ - x : ( ) pentru a face aceste
opera!iivaLide?

A 7rj.6oso1so18 =
B eOT OzO3ilt:=
i*Iry{elii.:1t:1ii{s11*r:i:$:s'.'{i1l*iil1i?i{}11!1{ry1&ll:l1illi?rsii!i'::!,r,1*}1i
13 t
C sOeC)12O140s =4,
ill:,$riitilli{:1ii33s151|1l}xXff}i1$lixf3K.tg11i:1i{**{1tiil:i:,ii',lii:1{:
::
':
I >i
Urmitoarea grilS funclioneazi potrivit
unui anumit modet. Poli compteta'
?n mod corect spaliite goate?

& €- & O {., G €., O S O G & O A C €.,


.F€,O*CGgO&O$, .8€-)0&o
iB&{ CO{:}OO€O.}S€,&O
€ .p € o CI o .D & { e €rO &
C.&ffi€ &(-. € ES O afl&
O€.C&,C&OB&Sl GSr O
ffi O G S q. @ O {, (P €-r O & O } * $.r

10
* :* * F € ,: & ,r *, {* € (3 ,l € $ {
O@O.:&&€,@O€l i&€' OSO F&
€rAO€rG€,O&O B6€,, &O€,, e
6rC#O bS€ &CSl,iB€-r O&O'.P
& € I O S p € O & O B {n € e () {
if osocas OO{,.}{rO&O
)c { a _ a |{ ooo ic{,&o
( )( IOC fo { oo€ }{,o&
I to( cl () {oGo:BsO{S
Vezi rSspunsuf ta pagina 117
Ai in fa!5 douS u;i ;i fiecare te-ar putea
ucide de indat5 ce o deschizi. Pe fiecare u;5
se afl5 un mesaj. Unu[ dintre mesaje conline
un enun! adevlrat, ce[5[alt unul fats.

Pe care dintre upi o vei deschide?

Mesajul A: Aceasti u;5 e sigurS,


darusaBemorta[5.

Mesajul B: O u;5 e sigur5,


dar cealalt5 e morta]5.

l.r
.11+

-\".*
.i!.
Vezi rSspunsu[ [a p4gina 117
q,
Gs,ir[,,in:,: !E:i*!:iFi:*j!i;j:rnji-liJlitr:
]!, +r :r:pqi,it:i:ri fj.:ijra!]i -iH,

11L

bezi 44
Aceste triunghiuri urmeazS
ov,ovitu
o Logicd specific5. Cu ce
ar trebui s5 in[ocuiesti ou*hu;
semnuI intrebSrii?

S-ar putea să vă placă și