Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Disciplina: Biologie;
Clasa: a IX-a
Data:
Conţinutul: Relaţii concurente şi neconcurente ale organismelor într-un ecosistem
Tipul lecţiei: mixtă;
Competenţe specifice:
 Competenţa de utilizare a cunoştinţelor de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la
structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi recunoaşterea rolului acestora în
supravieţuirea organismelor
Subcompetenţe :
S1 identificarea identificarea factorilor ce determină starea de echilibru şi factorii care produc deyechilibrul
ecosistemului
 S2 argumentarea rolului diferitor categorii de organisme şi al omului în menţinerea echilibrului ecosistemului
Obiective operaţionale (eleva/elevul va fi capabilă / capabil):
 O1 – Să definească noţiunile de relaţie concurente şi neconcurente animale
 O2 – Să clasifice tipurile de relaţii într-un ecosistem
 O3 – Să descrie relaţiile concurente, cooperare, exploatare şi neutre
 O4 – Să argumenteze importanţa relaţiilor organismelor într-un ecosistem

Mijloace didactice: manual, fişe de lucru, planşă.


Metode şi procedee: Conversaţia, expunerea, explicare, descriere, problematizarea, prezentare Power Point,Ciorchinele,
gimnastica cu sunetul A, metoda paiangen.
Forme de organizare a elevilor: în grup, individual, frontal, în perechi;
Forme de evaluare: formativă, frontală, în grup
Demers didactic
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si
lecţiei procedee

Evocare Salută elevii. Verifică prezenţa elevilor la lecţie. Se pregătesc cu toate cele necesare pentru
Creează condiţii optime pentru desfăşurarea lecţie. Gimnastica cu
lecţiei. sunetul A
Fiindcă ne aflăm la prima oră şi cu siguranţă unii Elevii efectuează sarcinile
din voi nu au reuşit sa facă gimnastică de
dimineaţa asa ca am hotărît s-o facem împreuna
Gimnastica cu sunetul A
Pe un poster sînt înscrise următoarele sarcini
 Intonează o melodie folosind doar sunetul
A
 Alcătuieşte un enunţ în care toate
cuvintele să înceapă cu sunetul A.
 M-am gîndit la un număr A, dacă îl adun
cu 100, apoi îl înmulţesc cu 5 obţin 2500.
Care este valoarea lui A
 Modelează litera A cu mîinele sau cu alte
părţi ale corpului.
 Numeşte 3 calităţi care încep cu sunetul A

Atunci cînd privim un arbore de la o oarecare


distanţă, avem impresia că toate frunzele sale
sînt la fel. Dacă însă avem ragazul, vom
descoperi că sub aparenţa identitate se ascunde o
infinitate de forme, de detalii şi nuanţe, fiecare
frunză fiind la fel ca şi celelalte, dar şi unică în
acelaşi timp.
Principiul diversităţii şi unicităţii individuale este
specific şi naturii umane: simţim, gîndim,
înţelegem şi acţionăm fiecare în modul sau unic
şi subiectiv. Asta veţi desmonstra astazi la lecţie Succesiunea unui ecosistem
ca sunteti unici Diagrama
Cine îmi aminteşte ce temă aţi avut de studiat venn
acasă? I elev- Procesul de substituire consecutivă a
Voi invita în faţa clasei 4 elevi care vor extrage unor comunităţi prin altele pe un anumit Lucrul cu
fişa cu itemi teritoriu se numeşte succesiune ecologică fişele
Succesunea primară-are loc pe un teren
I elev- explică următoarele noţiuni lipsit de viaţă Algoritmizare
Succesiune ecologică, succesiune primară, Succesiunea secundară- locul ocupat de o
succesiune secundară altă comunitate
II elev- compară succesiunea primară cu cea II elev indică criteriile de deosebire
secundară după 3 criterii III elev enumeră etapele Schema
III elev restabileşte ordinea etapelor succesiunii  Popularea terenului de organisme corelaţiei
primare întîmplătoare
IV elev- propune cel puţin 5 reguli de  Transformarea biotopului
comportare a omului în timpul odihnei în pădure  Apariţia relaţiilor de concurenţă
în vederea prevenirii dezechilibrului acestui  Stabilizarea componenţei biocenozei
ecosistem
Şi pentru toată clasa reprezenta-ţi schematic IV elev indica regulile de comportare
etapele procesului de revenire a pădurii pe un
teren defrişat.
V-aţi descurcat de minune Elevii îşi expun părerile Braistorming

motto „Toate sunt legate de toate”


Barry Commoner

Aveţi dreptate în natură organismele nu traiesc


nici singure, nici izolate, ci se menţin în timp,
cresc, evoluează, se reproduc şi supravieţuiesc ca
urmare a unor relaţii complexe

Tema noua de astăzi se numeşte Relaţii conversaţie


concurente şi neconcurente ale organismelor Elevii îşi fixează tema nouă în caiet
Realiza- într-un ecosistem
rea Anuţ obiectivele
sensului Concurente
SD 1 Relaţii interspecifice-între specii apropiate lucrul cu
O1 Definiţi notiunile de relaţii concurente şi Relaţii intraspecifice- între indivizii aceleaşi dexul
neconcurente cu ajutorul dexului specii

O2 SD 2 Elevii construiesc clustering Clustering


Construiţi un clustering şi clasificaţi tipurile de
relaţii într-un ecosistem

SD 3

Ne vom număra de la 1 la 4 şi vom realiza


urmatoarea sarcină
Tehnica
O3 Elevii cu numarul 1vor descrie relaţii de Elevii descriu prin tehnica cadranelor cadranelor
cooperare Definiţia relaţiilor, exemple, avantaje şi
Elevii cu numarul 2 vor descrie antagoniste dezavantaje
/exploatare
Elevii numarul 3 vor descrie relaţiile de
concurenţă
Elevii numarul 4 vor descrie relaţiile neutre
Elevii privesc filmul Video
Acum v-as ruga sa priviţi cu atenţie un filmuleţ
despre relatii concurente şi neconcurente Elevii argumentează importanţa relaţiilor Copacul
O4 La care va trebui sa argumentaţi importanţa lor Rolul relaţiilor între organisme este de ideiilor
într-un ecosistem? menţine un echilibru constant între ele. De
ex. Sibioza permite ca plantele să nu
dispară, sau albinele să se alimenteze.
Parazitismul ajută la menţinerea numarului
constant de animale în ecosistem fără a
exista excese. Concurenţa ca fiecare sa-şi
gasească hrană, adaptare la alte condiţii,
formarea speciilor diurne şi nocturne
Repartizează termenii de mai jos în trei grupe
1.vulturii-hoitari-leu Relaţii cooperare 1,2,8,11 Triada
Reflecţia 2.miceliu ciupercii-radacina copacilor Relaţii antagoniste 3,4,9,10
3.purice-cîine Relaţii concurente 5,6,7,12
4.tenia porcului-porcul
5.lup-lup
6.stejarii tineri dintr-o pădure
7.şoarecii dintr-un lan de grîu
8.albină-floare
9.păduchii plantelor-plante
10.roua cerului insecte
11.termite-protozoare
12.şobolan cenuşii-şobolanul negru

Alege A, dacă afirmaţia este adevarată, şi F, dacă


ai ales F, propune varianta corectă. ITEMI
AF
1.Concurenţa intraspecifică are loc între indivizii 1 F INTERSPECIFICĂ
speciilor apropiate 2.A
2. Micoriza este o relaţie de cooperare dintre 3.F pentru paraziţi
rădăcinile copacilor şi miceliile unor specii de 4.F pentru pradator
ciuperci
3.Parazitismul este un tip de relaţii cu efect
favorabil pentru ambii parteneri
4.Relaţiile de exploatare sunt benefice doar
pentru unul din parteneri
Elevii notează tema de acasă
Ex.4, 5, pag-62
Poster utilizari ale paraziţilor în combaterea
dăunătorilor culturilor agricole şi animalelor
Extin- domestice
dere