Sunteți pe pagina 1din 12

LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 1

CDL

FIŞA DE EVALUARE
A CURRICULUMULUI IN DEZVOLTARE LOCALĂ
CLASA a-X-a, Ciclul inferior al liceuluil filiera tehnologica, profil Tehnic

APROBAT, AVIZAT,
Operator economic Inspector de specialitate…………………….
………………………………………….. .......................................................................

Institutia de invatamant: Liceul Tehnologic Tasnad


Denumirea CDL: APLICAŢII DE BAZĂ ÎN LĂCĂTUŞĂRIE MECANICĂ STRUCTURI
CLASA a-X-a, Ciclul inferior al liceuluil filiera tehnologica, profil Tehnic
DOMENIU DE PREGATIRE GENERALA : LĂCĂTUŞĂRIE MECANICĂ STRUCTURI
CALIFICAREA: LACATUŞ MECANIC STRUCTURI METALICE ŞI UTILAJ TEHNOLOGIC
Anul şcolar: 2013-2014
CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE
DA NU DA, cu
recomandari
I. Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Notei intoductive x
Lista unitatilor de competent pentru modul x
Competentele specific x
Continuturilor (asociate competentelor) x
Sugestii metodologice(inclusive modalitati de evaluare) x
II. Existenta unei bibliografii x
III.Elemente de calitate:
Concordanta cu nevoile de formare identificate la nivel local x
Continutul argumentului:
 Oportunitatea curricumului in dezvoltare locala x
 Realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de x
invatamant si al agentului economic
Corelarea competentelor cu continuturile x
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic x
NOTA: Pentru a fi acceptat proiectul de programa trebuie sa intruneasca”DA” la punctele I si II si cel
putin 5 “DA”/”DA” cu recomandari la punctual II

Avizul Comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii: ...........................................................

Avizul Consiliului de administratie al scolii: ………………………………………....................

DIRECTOR
………………………………………..
Unitatea de învăţământ : Liceul Tehnologic Tasnad
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 2
CDL

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ


MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ


(pregătire practică comasată)

Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ


Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

clasa a X-a, liceu tehnologic

Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 3
CDL

2013-2014

Autori:

Nr. Numele şi prenumele Instituţia Funcţia


Crt.
1 Ing. Sabo Emil Liceul Tehnologic Tasnad Profesor inginer
2

Consultanţă de specialitate:

ing. Dîngă Adriana - inspector şcolar de specialitate, ISJ Satu Mare

Aviz Consiliul Consultativ pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic:..............................

Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 4
CDL

1. Notă introductivă:
Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ - RESPONSABILITATEA LA LOCUL
DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie
mecanica structuri , clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică , profil tehnic şi are alocat un
număr de 90 ore din care:
 90ore – instruire practică = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică)

Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală, în


perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire
generală şi mai ales de deprinderi practice.
Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori,
agenţi economici şi colegi.), dobândind compenţele necesare.
Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea
unor soluţii de rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta
tranziţia de la scoală la locul de muncă.

2. Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul


1. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
 Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate
 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor
 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


 Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă
 Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
 Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii

3. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ


 Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă
 Se încadrează în cerinţele locului de muncă
 Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional
 Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru

3. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare:


Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor
desfăşurate
 Sarcini de lucru  Îndeplinirea sarcinii primită în  Identificarea propriilor
specifice echipă sarcini în cadrul
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 5
CDL

 Atribuţiile membrilor  Colaborarea în cadrul echipei activităţilor echipei


echipei  Recunoaşterea ierarhiei în  Formularea de întrebări
 Ierarhia membrilor echipa de lucru în îndeplinirea pentru clarificarea
echipei sarcinilor specifice sarcinilor de lucru
 Explicarea relaţiei dintre
sarcinile proprii şi sarcinile
celorlalţi membri

Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă


 Structura echipei de  Respectarea ierarhiei în echipa  Perceperea poziţiei
lucru de lucru în îndeplinirea individuale faţă de ceilalţi
 Atitudinea în echipă: sarcinilor specifice  Identificarea atitudinilor în
sprijin, interes, implicare  Asumarea atitudinilor grupul de lucru
 Raport de activitate: constructive în grup  Efectuarea unor acţiuni
sarcini de lucru, acţiuni  Finalizarea de sarcini iniţiate în grup
îndeplinite, rezultate  Organizarea unor evenimente în  Asumarea rezultatelor de
obţinute (succes, eşec) grup echipă
 Prezentarea raportului de
activitate

Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor


 Aptitudinile membrilor  Explicarea sarcinilor de lucru  Recunoaşterea competenţei
echipei  Încadrarea în timp membrilor echipei
 Planul de lucru al  Respectarea unui plan comun  Corelarea propriilor sarcini
echipei  Preluarea unor sarcini în caz de cu cele ale echipei
urgenţă  Manifestarea spiritului de
întrajutorare
Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor
 Obiective:  Îndeplinirea obiectivelor  Identificarea obiectivelor
informaţionale, lucrului în echipă lucrului în echipă
organizatorice  Alegerea resurselor necesare  Enumerarea resurselor
 Resurse: informaţii, necesare atingerii
materiale, umane obiectivelor

Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă
 Cerinţele locului de  Organizarea ergonomică a  Identificarea cerinţelor
muncă locului de muncă locului de muncă
 Abilităţi: sociale,  Identificarea de echipamente şi  Compararea abilităţilor
tehnice utilaje noi dobândite cu cerinţele
 Sarcini de lucru locului de muncă
suplimentare  Solicitarea instruirii
suplimentare în anumite
situaţii.
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 6
CDL

Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită


 Fişa postului  Respectarea cerinţelor din  Identificarea cerinţelor din
 Instrucţiuni de sarcina primită fişa postului
exploatare a utilajelor  Acceptarea responsabilităţilor  Enumerarea instrucţiunilor
pentru operaţii simple, din fişa postului de exploatare a utilajelor
dispoziţiile  Încadrarea în cerinţe de timp şi  Aplicarea normelor interne
organizatorului de calitate de îndeplinire a sarcinii
proces (superiorul primite
ierarhic)
 Norme interne de
îndeplinire a sarcinii
 Sisteme de asigurare a
calităţii
Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
 Surse de informare:  Selectarea informaţiilor privind  Enumerarea surselor de
informale (şefi, colegi necesitatea autoinstruirii informare necesare
de echipă), aviziere,  Obţinerea de informaţii despre obţinerii unui nou loc de
mentor noutăţile de la locul de muncă muncă
 Programe de formare  Luarea unor decizii pentru  Identificarea nevoilor de
îmbunătăţirea propriei formare prin studiu
performanţe individual şi prin
participare la programe de
formare continuă

Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii


 Surse de informare:  Obţinerea informaţiilor despre  Enumerarea surselor de
COR, profile ocupaţiile posibile în domeniul informare despre ocupaţiile
ocupaţionale, structura de pregătire posibile din domeniul de
calificărilor, centre de  Selectarea ofertelor de locuri de pregătire de bază
formare, agenţii muncă conform pregătirii  Formularea unor opţiuni
specializate dobândite profesionale cu asistenţă de
 Oferta locurilor de specialitate
muncă
Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă
 Cerinţele locului de  Compararea abilităţilor  Identificarea surselor de
muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare.
lucru, regulament de muncă.  Enumerarea cerinţelor unui
ordine interioară,  Selectarea informaţiilor în loc de muncă
activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de
locul de muncă, muncă.
instrucţiuni de utilizare a
utilajelor din dotare
 Abilităţi: executarea de
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 7
CDL

operaţii simple,
rutiniere sub
supraveghere şi
îndrumare, comunicare,
lucru în echipă, igiena
şi securitatea muncii
 Surse de informare:
pliante, broşuri, mass-
media, publicaţii de
specialitate, Internet
Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă
 Regulament de ordine  Respectarea timpului alocat  Explicarea importanţei
interioară: drepturi, programului de lucru respectării prevederilor
obligaţii, sancţiuni,  Îndeplinirea sarcinii de lucru. ROI
recompense  Respectarea regulamentului de  Exemplificarea unor
 Program de lucru: oră de ordine interioară. drepturi, obligaţii,
începere, pauze, oră de sancţiuni, recompense din
terminare a programului ROI al locului de instruire
de lucru, ore de lucru practică
efectiv
 Sarcini de lucru: operaţii
şi procese de rutină sub
supraveghere şi
îndrumare
Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional
 Structura organizaţiei/  Identificarea funcţiilor unor  Recunoaşterea nivelului
întreprinderii: departamente, servicii şi departamente din ierarhic.
funcţii, niveluri ierarhice cadrul organizaţiei.  Precizarea propriei poziţii
 Respectarea ierarhiei în echipa în cadrul ierarhiei
de lucru/ în organizaţie în
îndeplinirea sarcinilor specifice
Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru
 Atitudinea în echipă:  Dezvoltă o atitudine pozitivă de  Enumeră tipuri de activităţi
sprijin, interes, implicare tipul “pot face la locul de suplimentare specifice
 Activităţi suplimentare: muncă”. domeniului de pregătire
program prelungit,  Răspunde solicitărilor pentru  Exemplifică tipurile de
sprijin în cadrul echipei, activităţi suplimentare. disfuncţionalităţi ce pot
alte operaţii solicitate  Semnalează apariţia unor situaţii apărea la locul de instruire
 Situaţii neprevăzute: neprevăzute
defecţiuni de utilaje sau
echipamente,
disfuncţionalităţi la locul
de muncă
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 8
CDL

4. Conţinutul formării:
Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate. De
asemenea, se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar.
Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire
practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri.

Continutul formarii:

1.Tipuri de structuri metalice


- domenii de utilizare a structurilor metalice
- elementele componente ale structurilor metalice
- simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice
- simbolizarea asamblurilor utilizate in santier

2. Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice


- scheme de asamblare
- desene de ansamblu
- fise tehnologice

3. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile


- operatii de prelucrare a reperelor
- asamblari nedemontabile realizate prin nituire, sudare
- operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice

4. Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile


- pregatirea reperelor pentru asamblare
- asigurarea organelor de asamblare necesare
- asamblarea propriu-zisa

5. Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie


- respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de
munca
- eliminarea factori;lor de risc la locul de munca

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului:


Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale
minime:
- Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice
- Panoplii şi seturi de piese, subansambluri, produse şi materiale specifice domeniului pregătirii
generale Lacatuserie mecanica structuri
- Scule şi dispozitive, instrumente de măsurare, verificatoare
- Aparate de măsură şi control, surse de energie
- Documentaţie tehnică
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 9
CDL

- Cataloage, ghiduri, normative specifice


- Calculator; acces la internet;
- Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare);
- Elemente de identificare : coduri , simboluri

Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire.

6. Sugestii metodologice:
Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ -
RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă,
diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de
pregătire.
Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ - RESPONSABILITATEA LA LOCUL
DE MUNCĂ are o structură elastică, fiind un modul aplicativ, el poate folosi noi mijloace sau resurse
didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală.
Orele se desfăşoară în ateliere şcoală, dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul
economic, în măsura în care se poate acest lucru.
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN
DEZVOLTARE LOCALĂ - RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ, prin formare
specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare.
- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor
subansambluri indicate;
- exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse
tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc.
- exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi
subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru
studiu sau/şi diverse lucrări etc.
- exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri
- exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul
instructor.
Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează
instruirea practică, în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei, de nivelul de cunoştinţe
anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Munca în echipă este o cerinţă, iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute
de echipă.
Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu:
abordarea problemei, maniere, limbaj, îmbrăcăminte, punctualitate etc.)
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă problema propusă a fost
rezolvată în întregime de echipă.
Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv, vizual,
practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora, în scopul asigurării unei game variate de activităţi la

Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 10
CDL

lecţii, care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor, indiferent de stilul de învăţare
caracteristic.
Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de
avantaje, cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul
unei valorificări optime ale acestora, individualizarea învăţării, lărgirea orizontului şi perspectivelor
educaţionale, diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş.a. În context, lucrul în grup, simularea,
discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, etc.
contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor,
asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi creativităţii
elevilor .

7. Sugestii cu privire la evaluare:


Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre
factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest motiv, se impune atât
asigurarea coerenţei, caracterului realist şi motivant, rigorii, corectitudinii şi eficienţei procesului de
evaluare, cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei
calificări.
Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea, fidelitatea, aplicabilitatea
practică şi rentabilitatea, credibilitatea, compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea.
Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.
O competenţă se evaluează o singură dată, iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. În cazul
unei evaluări, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie să includă
discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru
reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. Reevaluarea trebuie să utilizeze
acelaşi instrument (fişa de observaţie), chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte
module.
Evaluarea implică observarea, evaluarea produsului şi chestionarea, toate metodele de evaluare
încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii.
 Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată.
 Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev, după ce
activitatea acestuia s-a încheiat.
 Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului, la care acesta poate răspunde fie verbal, fie în
scris. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă
elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ), sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în
alte contexte precizate. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre
cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului.
Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă:
- Verificarea lucrării la finalul ei
- Portofoliul
- Studiul de caz
- Observarea sistematică
- Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model)
Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 11
CDL

FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ


- Model -
Numele elevului ..............................................................................................

Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi)

Cu cine vei lucra?

Ce anume trebuie Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente,


făcut? instrumente şi sprijin va fi nevoie din
partea celorlalţi?

Ce anume vei face tu?

Organizarea activităţii: Unde vei lucra?

Data:

Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii?

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:
 s-au asigurat că au înţeles obiectivele
 au stabilit ceea ce trebuie făcut
 au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii
 s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de
organizare a activităţii”

Maistru instructor .................................................

(semnătura): .............................. Data: ...........................

Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI
LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 12
CDL

8. Bibliografia:

1. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

2. N. Dragulanescu, C. Niculescu, Managementul calităţii - manual pentru clasa a X-a, Editura


Niculescu;
3. *** - Legea protecţiei mediului – 137/1995, republicată.

4. Cioc I., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia meseriei. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a,
licee industriale şi scoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

5. Margineanu V., Petcu F. Lucrari practice de prelucrare a metalelor, , Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1978

6. Mareş F., Zaharciuc V., Stoian C., Manual pentru cultura de specialitate, Domeniul Electric, SAM,
clasa a IX-a, Editura Economica Preuniversitaria, Bucureşti, 2004

7. Economia si organizarea productiei - manual ptr. licee si scoli profesionale, EDP, 1995.

Clasa a X-a
Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

S-ar putea să vă placă și