Sunteți pe pagina 1din 7

3.7. LOCUL DE MUNCĂ NR.

7
Dispecer Şef tură
3.7.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Dispecerul şef de tură conduce operativ instalaţiile RED de inalta tensiune, din zona de
responsabilitate, corelat cu funcţionarea întregului sistem energetic, pentru menţinerea parametrilor
acestuia în benzile admisibile sau valorile normale prin:
 controlul sistematic al incărcării cu putere activă şi reactivă a tuturor echipamentelor
 depistarea şi luarea măsurilor pentru îndepărtarea nesimetriilor
 aplicarea de limitări sau deconectări în scopul menţinerii frecvenţei sau tensiunii în limitele
stabilite.

3.7.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
 Telefon
 Staţie radio
 Calculator
 Echipamentele telecomandate ( separatoare, întrerupătoare, etc.)

SARCINA DE MUNCĂ
Activitatea dispecerului şef de tură este precizată generic de un document numit "FIŞA
POSTULUI", care stabileşte:
- cerinţele de pregătire profesională a executantului;
- sistemul relaţional în care îşi desfăşoară activitatea;
- lista atribuţiilor, sarcinilor şi a lucrărilor de executat împreună cu frecvenţa acestor acţiuni;
- limitele de competenţă şi responsabilitate.

Activităţile pe care le îndeplinesc dispecerii şef de tură sunt reglementate de următoarele prevederi
legale:
a) NSSM TDEE 65/2002, anexa 6, poziţia 2; 3;
b) NSSM TDEE 65/2002, anexa 5, poziţia 12;
c) Codut tehnic al retelelor electrice de distribuţie;

128
d) Codul tehnic al reţelelor electrice de transport;
e) PE 118/92;
f) Decretul 400/81;
g) Alte acte normative din domeniul protecţiei muncii şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
Potrivit acestor prevederi legale şi altor documente cu caracter de reglementare internă,
prezentăm succesiunea temporală a activităţilor şefului de tură pe parcursul unui schimb:
- sosirea la lucru
-preluarea serviciului:
- se informează despre parametrii de funcţionare ai sistemului energetic;
- se informează despre abateri de la schema normală;
- evenimentele care au avut loc în perioada de la ultimul său schimb;
- analizează cererile de retragere din exploatare pentru lucrările programate;
- ia legătura cu dispecerul de la treapta superioară .
- efectuează serviciul de tură:
 Exercită autoritatea de decizie asupra echipamentelor atribuite prin ordinul de impărţire prin:
- luarea operativă a deciziilor privind retragerea din exploatare şi repunerea în funcţiune a
echipamentelor, stabilirea şi modificarea regimului şi siguranţei în exploatare şi darea
aprobărilor necesare
 Execută comanda de coordonare asupra echipamentelor atribuite prin Ordinul de împărţire prin:
- întocmire FMC, supunerea lor spre aprobare sau aprobarea lor, verificarea şi acceptarea
lor.
- darea indicaţiilor necesare privind întocmirea FME.
- coordonarea manevrelor.
- predarea echipamentelor pentru lucrări responsabilului cu admiterea sau personalului
de comanda operativă şi primirea confirmărilor de redare în exploatare de la aceştia.
 Exercită competenţa asupra echipamentelor atribuite prin ordinul de împărţire prin:
- solicitarea aprobarilor de la treapta cu autoritate de decizie
- primirea dispozitiilor de la treapta cu autoritate de decizie sau comanda de coordonare si
darea acestora treptelor subordonate sau personalului de servire operativa
- exprimarea punctului său de vedere privind retragerea din exploatare şi repunerea în
funcţiune a echipamentelor, regimul de siguranţă în funcţionare pe linie ierarhică
operativă către treapta care are autoritate de decizie.
 Conduce manevrele de lichidare a incidentelor şi avariilor sau de prevenire a acestora pentru
echipamentele pe care le are în autoritate de decizie şi comandă de coordonare.

129
 Conduce manevrele pentru retragerea din exploatare, darea în exploatare, efectuarea probelor la
echipamentele aflate în autoritatea de decizie şi comandă de coordonare.
 Urmăreşte regimul de circulaţie de puteri şi curent pe echipamentele aflate în activitatea sa de
conducere operativă, inlătură suprasarcinile sau sesizează treapta de dispecer care poate lua
măsuri în acest sens. În mod similar ia măsuri pentru evitarea depăşirii puterilor de scurtcircuit.
 Urmăreşte sistematic economicitatea în funcţionarea sistemului aflat în comandă, urmând în
conformitate cu instrucţiunile primite, reducerea CPT prin evitarea configuraţiilor
neeconomicoase, respectarea nivelelor de tensiune.
 Urmăreşte modul în care se încadreaza retragerile din exploatare în termenele aprobate sau
preconizate pentru a lua din timp măsurile ce se impun în cazul unor decalări de termene.
 Pune la dispoziţia inspectorului de avarii datele necesare întocmirii de acte informative privind
analiza incidentelor şi avariilor conform reglementărilor în vigoare.
 În cazurile de schimbare a configuraţiei reţelei sau de regim ia măsuri pentru coordonarea
reglajelor protecţiilor şi automatizărilor pentru echipamentele din autoritatea sa de decizie.
 Întocmeşte, completează şi verifică evidenţele tehnico-operative şi documentele de schimb ce-i
revin în tură.
 Urmăreşte funcţionarea instalaţiilor de telemăsură, telemecanizare, telecomunicatii, etc. din
dotarea camerei de comandă şi solicită persoanelor responsabile de întreţinerea lor să intervină
în caz de defect.
 Raportează conducerii administrative despre incidentele, avariile şi evenimentele care au avut
loc în instalaţii.
 Dispune personalului de servire operativă aplicarea DM si limitari; informeaza comandamentul
energetic pentru urmărirea puterii minime tehnologice conform normativului.
 Urmăreste permanent funcţionarea automaticii DASf în conformitate cu normativele aprobate şi
cu frecvenţa SEN, precum şi starea automatizărilor. Ţine evidenţa riguroasă a DASf anulate cu
aprobare.
 Preia informaţiile de la CALL CENTER privind deranjamentele din reţeaua jt şi de iluminat
public, informează personalul operativ despre evenimente, coordonează activitatea acestuia şi
comleteaza tabloul de bord al CALL CENTER privind remedierile deranjamentelor. În cazul
unor deranjamente colective care necesită organizarea de lucrări care depăşesc capacitatea
personalului operativ, informează conducerea Centrului de Exploatare MT-JT. În informarea
zilnică consemnează deranjamentele care nu au fost rezolvate operativ de către formaţiile de
exploatare necesitând intervenţia echipelor de exploatare sau de la alte unităţi

130
 Urmăreste încadrarea marilor consumatori în puterile maxime aprobate,conform cotelor
contractuale.
- predarea schimbului de tură după procedura mentionată la început;
- întocmirea procesului verbal de predare/primire a schimbului.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executanţii îşi desfăşoară activitatea în interiorul clădirii amenajate. În camera de comandă,
temperatura aerului este în limitele prevăzute de legislaţia actuală, iluminatul este corespunzător.
Sala este prevăzută cu podea tehnologică sub care se află pod de cable. Sala este protejată
împotriva incendiilor cu detectoare de fum.

131
UNITATEA: 3. 7. 3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
S.C. "ELECTRICA " S.A. MUNCĂ
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FDFEE TRANSILVANIA NORD
FIŞA NR. 7
SECŢIA: DURATA EXPUNERII: 6 h/sch.
TEHNICA
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE: ing. Vasile
Dispecer Puscas, ing. Ionel Bojan , ing. Olimpiu Iancu
ing. Gabriel Vicasiu , ing. Daniel Bodis , ms.
Viorel Secara , dr. Mirela Simion
CONSE- CLASA NIVEL
CLASA
COMPONENTA CINŢA DE PAR-
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI MAXIMĂ PROBA- ŢIAL
IDENTIFICAŢI FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
DE MUNCĂ PREVI- BILITAT DE
TATE
ZIBILĂ E RISC
FACTORI DE RISC
1.Lovirea de către mijloace de transport auto – la
MECANIC DECES 7 2 4
deplasarea spre şi de la locul de muncă;
Mişcări funcţionale
MIJLOACE DE
2.Substanţe inflamabile – cabluri, hârtie etc. – incendiu
PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC provocat de supraîncălzirea unor elemente de instalaţie la ITM
3 1 2
CHIMIC depăşirea parametrilor tehnici proprii sau la producerea 45-180 zile
arcului electric.
ITM 3-45
3.Lucrul la calculator - diminuarea acuităţii vizuale; 3 1 2
zile
4.Lucrul în unele zone caracterizate prin valori variabile
MEDIUL DE FACTORI DE RISC ITM 3-45
ale câmpurilor electromagnetice şi/sau electrostatice (sub 3 1 2
MUNCA FIZIC zile
limitele maxime admisibile);
5. Lucrul la telefon şi la staţia radio- diminuarea acuităţii ITM 3-45
3 1 2
auditive. zile

132
6.Decizii dificile în timp scurt pe parcursul lichidării
SARCINA SUPRASOLICITARE incidentelor şi a avariilor, îngreunate de absenţa ITM 3-45
2 6 3
DE MUNCĂ PSIHICĂ accidentală a legăturii telefonice/radio cu personalul de zile
deservire operativă.
ITM 3-45
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 7.Cădere la acelaşi nivel 2 6 3
zile

Nivelul de risc global al locului de muncã este:


7

r R
i 1
i i
1(4 x 4)  2(3x3)  4(2 x 2) 50
Nrg 7     2.77
7
1x 4  2 x3  4 x 2 18
r
i 1
i

Fig.7. Nivelurile de risc partiale pe factori de risc


LOCUL DE MUNCA Nr.7

5
4
Nivelul de risc

3
2
1
0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Factorul de risc

133
3.7.4. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 7

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
 Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră şi a
restricţiilor legate de zonele de circulaţie feroviară
 Interzicerea, ca şi instruirea lucrătorilor în acest sens, a staţionării sau deplasării pe
căile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de tramvai sau în apropierea
Lovirea de către mijloace de transport:
căilor ferate
-auto - in timpul deplasarii la si de la locul de munca
1. 3  Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice care nu sunt
- în timpul efectuării rutinei şi executarea de lucrări de către
prevăzute cu trotuare de acces pietonal, etc.
echipe dotate cu macarale, cărucioare, remorci, autospeciale
 Delimitarea fizică şi semnalizarea corectă şi vizibilă a zonei de lucru
 Marcarea zonelor de lucru, în conformitate cu prevederile legale şi instrucţiunile
proprii de protecţia muncii
 Accentuarea în cadrul instruirii de protecţie a muncii a aspectelor privind importanţa
respectării codului de circulaţie rutieră

134