Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Comuna Orastioara de Sus (Primaria comunei Orastioara de Sus)

Adresa postala: nr.133, Localitatea: Orastioara de Sus, Cod postal: 337325, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Orastioara de Sus, Tel. +40
254246650, In atentia: Inasescu Vasile Marian, Email: primariaorastioaradesus@yahoo.com, Fax: +40 254246622, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
SEAP

Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: www.e-licitatie.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


SEAP

Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
unitate administrativ teritoriala

Activitate (Activitati)
Altele: servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru proiectul “EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI IN
COMUNA ORASTIOARA DE SUS, SATELE BUCIUM, ORASTIOARA DE SUS, LUDESTII DE JOS SI COSTESTI, JUDETUL
HUNEDOARA”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Comuna Orastioara de Sus

Codul NUTS: RO423 - Hunedoara

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Prezenta achizitie are ca obiect servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari necesare implementarii proiectului “EXTINDERE
CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI IN COMUNA ORASTIOARA DE SUS, SATELE BUCIUM, ORASTIOARA DE SUS, LUDESTII
DE JOS SI COSTESTI, JUDETUL HUNEDOARA”. Prin contractul de achizitie publica se vor presta atat servicii- proiectare (elaborare
proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, elaborare documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii) si asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor cat si lucrari de construire aferente realizarii investitiei constand in extinderea
retelei de canalizare menajera si racorduri in satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti.
Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei
prevazuta la art.160, alin.(2)/Lg 98/2016, astfel cum a fost aceasta modificat prin OUG 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si
completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice este de 7 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea
ofertelor.
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire
este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala, fara TVA, a contractului de achizitie publica este de 3.345.311 lei si se compune din:
Etapa 1: Proiectare 60.565 lei, respectiv:
-Proiect tehnic +caiete de sarcini - 56.065 lei
-Detalii de executie - 4.000 lei
-Documentatii pt.avize, acorduri si autorizatii -500 lei
Etapa 2: Executie lucrari – 3.260.746 lei, respectiv:
-Constructii si instalatii – 3.181.216 lei
-Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 79.530 lei
Etapa 3: Asistenta tehnica din partea proiectantului – 24.000 lei, respectiv:
-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 24.000 lei
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute mentionata in devizul
general, acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art.221 din
Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.
Valoarea estimata fara TVA: 3,345,311.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 2/9


Fisa de date
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 33.000 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina
corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate
cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în
contul RO09TREZ3705006XXX000042 deschis la Trezoreria Orastie, cod fiscal 4468366. Perioada de valabilitate a garantiei de participare
va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data
si ora limita de depunere a ofertelor.
Garan?ia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a
oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera
în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul in care garantia de participare este emisa în alta limba decât româna,
aceasta va fi depusa scanat in SEAP însotita de traducerea autorizata în limba româna, pâna la data limita de depunere a oferelor (Formular
n.3).
Precizam ca indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune doar in SEAP pana la ora si data limita
de depunere a ofertelor.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din H.G.
nr. 395/2016. Garantia de buna executie se constituie, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara sau
de o societate de asigurari in conditiile Art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile
partiale, in conditiile prevazute la art. 40 alin. (3), (4) si (5) din H.G nr.395/2016. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna
executie conform prevederilor art. 42, alin. (3) lit. b) din H.G nr. 395/2016 si art. 42 alin.(4) din H.G. nr.395/2016 pentru componenta de
lucrari.In cazul consituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale contractantul are obligatia de a deschide la unit.
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initial care
se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. (Formularul nr. 4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul National de Dezvoltare Locala si Bugetul local


Plata se va efectua in conformitate cu prevederile PNDL in functie de alocarea bugetara multianuala primita de la Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

?Legea nr.10/1995

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 3/9


Fisa de date
1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
•cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
•dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
•alte documente edificatoare, dupa caz (ex.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016)

2. Ofertantii sau dupa caz, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de
art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d)
si e) din Legea nr. 98/2016. (Formularul nr. 12). Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire
(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

3.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire: Inasescu Vasile Marian-primar, Filipescu Valentin Ioan-viceprimar, Bulea Emilia-secretar, Luca Petru Sorin-contabil, Zgavirdean
Vasile Cristian-jurist, Dinsorean Daniela Maria-inspector impozite si taxe, Gridan Rares Flavius-inspector asistent, Bulea Deoanca Sergiu
Petrisor-inspector achizitii publice. Consilieri locali: Andresoi Vasilie; Demian Petru; Sturza Loredana Camelia; Bodea Viorel; Pamfiloiu
Mariana; Ciolocoi Ionel; Tamasan Viorel; Paraian Razvan; Stoicoi Ovidiu Tiberiu; Popa Adrian. Frateanu Cristina - persoana cu putere de
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare achizitiei.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la
procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 4/9


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara care se poate Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant
demonstra astfel: la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
- Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare de proiectare (pentru lucrari experienta, prin raportare la contractele executate în trecut,
noi/de interventii) asupra retelelor de canalizare/retele de alimentare cu apa corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Odata cu
si/sau aductiuni de apa, în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin: depunerea DUAE, se vor depune, dupa caz, si angajamentul de
84.565 lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte; sustinere si/sau acordul de asociere si/sau acordul de
si subcontractare.
- Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare (lucrari noi/de interventii) Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea
asupra retelelor de canalizare/retele de alimentare cu apa si/sau aductiuni cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
de apa, în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin: doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
3.260.746 lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte. intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
- procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptive
la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în
conditiile actelor normative care reglementeaza receptia
lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în
conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la
bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele
informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce
caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor;

În cazul depunerii unei oferte comune se va depune Formularul


nr.5 iar DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic
în parte. Se va depune simultan cu DUAE si acordul de asociere
(Formularul nr. 5A).

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic


poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea
nr.98/2016.

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor


include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de
terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul
standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind
nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate
în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea
cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori.
Odata cu depunerea DUAE, se vor depune, dupa caz si
angajamentul de sustinere – Formularele nr. 6 si 7 (impreuna cu
documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora) si/sau acordul de
asociere si/sau acordul de subcontractare.

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor


sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale,
fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a
duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat
sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si
profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului
(descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.

Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca


va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a
tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de
sustinere asumate prin angajament.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile
eventual, intentia sa o subcontracteze solicitate cu privire la subcontractanti.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separate
subcontractantilor propusi (Formular nr.11) pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si
semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea


cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- documente justificative ale subcontractantului /
subcontractantilor.
Odata cu depunerea DUAE, se vor depune, dupa caz, si
angajamentul de sustinere si/sau acordul de asociere si/sau
acordul de subcontractare -Formular nr.8
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 5/9


Fisa de date
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 85.00% 85.00

Descriere: Componenta financiara.Pretul ofertei va avea o pondere de 85% ;

Algoritm de calcul: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor considerate admisibile si conforme din punct de vedere
tehnic i se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 85 puncte ;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a), punctajul se acorda astfel:
Punctaj oferta n =(pret min /pret(n)) x85 puncte ;
Pret min= pretul minim ofertat;
Pret(n)= pretul ofertei n ;
Pretul care se compara in scopul intocmirii clasamentului este pretul total ofertat exclusiv TVA , indicat in Formularul de
oferta

Nota: Ofertele care depãsesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate
conform legislatiei în vigoare.
2 Perioada de garantie 15.00% 15.00
acordata lucrarilor (in luni
calendaristice)
Descriere: Componenta tehnica
Perioada de garantie acordata lucrarilor va avea o pondere de 15%;
Algoritm de calcul: a) pentru perioada de garantia cea mai mare, dar nu mai putin de 36 luni se acorda punctajul maxim
alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte;
b) pentru alta perioada de garantie se acorda punctajul astfel:
Punctaj oferta n=(perioada n/perioada max)x 15 puncte; perioada n= perioada garantiei ofertate ;
perioada max= perioada garantiei maxime = 60 luni ;

Nota: Pentru o perioada de garantie sub 36 de luni oferta va fi declarata neconforma iar pentru o perioada de garantie mai
mare de 60 de luni nu se acorda punctaj suplimentar peste cel maxim.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 6/9


Fisa de date
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
În cuprinsul propunerii tehnice se vor prezenta:
I) Servicii de proiectare si asistenta tehnica:
1) Descrierea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi încredintate personalului de specialitate implicat în îndeplinirea contractului, in cele
2 etape privind serviciile de proiectare si asistenta tehnica, dupa cum urmeaza:
Etapa 1 (maxim 2 luni):
a. Elaborare Proiect Tehnic si Caiete de sarcini;
b. Elaborare Detalii de Executie;
c. Intocmire documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor faza DTAC si DTOE, aferente obiectivului de investitii;
Etapa a 3-a (maxim de 10 luni, corelate cu durata de executie a lucrarilor):
a. Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor;
2) o descriere detaliata a lucrarilor ce se vor proiecta si a metodologiei si planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor solicitate;
3) Prezentarea supozitiilor si a aspectelor considerate relevante de catre ofertant pentru indeplinirea contractului;
4) Expunerea riscurilor cu privire la executia contractului si recomandari de reducere si/sau eliminare a riscurilor identificate prin descrierea
abordarii de lucru propuse pentru respectarea continutului Caietului de sarcini si a atributiilor factorilor implicati in implementarea proiectului;
5) graficul de prestare a serviciilor;
6) o scurta descriere a tehnologiilor prevazute pentru executia lucrarilor;
7) informatii despre siguranta în exploatare si durata de serviciu (exploatare) estimata;
8) informatii despre impactul realizarii obiectivului de investitii asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului;
9) declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul se angajeaza ca, pentru îndeplinirea contractului, va tine cont de obligatiile legale
referitoare la protectia muncii si protectia mediului;
10) ofertantii trebuie sa respecte cerintele de rezistenta si stabilitate prevazute de legislatia în vigoare si orice alt normativ sau
regulamentprivind proiectarea si executia constructiilor;
11) ofertantul are obligatia sa prevada în proiect, utilizarea în executia lucrarilor a unor tehnologii cu un impact cât mai redus si chiar
neagresive asupra mediului;
12) ofertantul trebuie sa includa în proiect folosirea, pentru executia lucrarilor, de materiale ecologice conform Directivelor U.E.;
13) ofertantul trebuie sa includa în proiect folosirea, pentru executia lucrarilor, de materiale a caror calitate este atestata de catre
producatori/organisme independente, conform standardelor/cerintelor legale în vigoare.
II) Etapa a 2-a (maxim 10 luni):
a. Constructii si instalatii;
b. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;
Referitor la aceasta etapa, propunerea tehnica va cuprinde:
1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) (Formular nr.13)
care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor;
b) resurse (personal si instalasii/echipamente) (Formular nr. 14)
c) programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le îndeplineasca pentru
realizarea lucrarilor, în special:
?lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,
?activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare în caietul de sarcini);
?secventierea, derularea în timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse în procesele de asigurare, respectiv de control
al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
?denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) în executia contractului;
?drumul critic clar identificat în planificarea activitatilor.
2. Listele cu cantitatile de lucrari, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de santier.
3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;
4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
5. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente.
Ofertantul va prezenta completat Formularul privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, respective
Declaratia privind art. 51 din Legea 98/2016, din Sectiunea „Formulare” cu semnatura reprezentantului împuternicit al ofertantului (Formular
10). Ofertantii vor indica obligatoriu în propunerea tehnica ca au tinut cont de respectarea reglementarilor specifice din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca, in conformitate cu art. 51, din Legea 98/2016.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Ofertantul va prezenta formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a
clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta;
Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enuntate. Propunerea tehnica trebuie sa
îndeplineasca în mod corespunzator cerintele autoritatii contractante.
Documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana, iar daca sunt redactate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate si
traduceri autorizate ale acestora.
Propunerea tehnica poate contine si alte aspecte considerate relevante de catre ofertant.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 7/9


Fisa de date
Propunerea financiara, respectiv Formularul de oferta (Formularul nr.9), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si
Anexele I si II la Formularul de oferta, vor fi transmise în format electronic conform instructiunilor SEAP, semnate cu semnatura electronica
extinsa a reprezentantului legal/împuternicit. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta si alte documente edificatoare ce contin
detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara. Propunerea financiara va
cuprinde toate cheltuielile necesare indeplinirii contractului si va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate
cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiara va include preturile ofertate pentru elaborarea fiecarui tip de documentatie in parte:
Etapa 1: Servicii de proiectare
1) Elaborare Proiect Tehnic + Caiet de sarcini;
2) Elaborare Detalii de Executie;
3) Intocmire documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor faza DTAC si DTOE, aferente obiectivului de investitii;
Etapa a 3-a: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului:
4) Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor.
Se va prezenta tarifarea aferenta prestarii serviciilor de proiectare si asistenta tehnica.Valoarea ofertata a acestor servicii trebuie sa rezulte
din insumarea onorariilor de proiectare si asistenta tehnica pentru fiecare faza de prestare in parte.

Oferta va cuprinde si urmatoarele formulare intocmite in baza listelor de cantitati prezentate; (Se vor respecta listele de cantitati din SF )
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
- liste de cantitati de lucrari
- liste cantitati utilaje, echipamente tehnice, dotari ;
- liste cantitati cuprinzand consumurile de resurse material- cu nominalizarea furnizorului de material;
- liste cuprinzand si consumurile cu mana de lucru ;
- liste cantitati cuprinzand si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
- liste cantitati privind transporturile;
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ;
- listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier.

In ceea ce priveste Etapa a 2-a: Executie lucrari: Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantitati, întocmirea instructiunilor de întretinere si exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului,
conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti.
Lucrarile se vor executa etapizat in functie de modul de alocare a sumelor de la bugetul de stat /bugetul local, urmand ca beneficiarul sa
emita ordine de incepere/respectiv ordine de sistare a lucrarilor in limita creditelor bugetare aprobate.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertan?i, operatorii economici au obliga?ia sa se înregistreze în Sistemul
Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se
depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informa?iile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire,
propunerea tehnica ?i propunerea financiara vor fi transmise in format electronic/prin mijloace electronice. Formularul DUAE va fi completat
in conformitate cu cerintele din fisa de date, respectiv doar la sectiunile care sunt cerute in fisa de date. Link-ul la care poate fi accesat si
completat DUAE:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele precizate mai sus, respectiv fi?ierele încarcate în
SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. Se va depune formularul de
contract propus, semnat ?i ?tampilat de ofertant, înso?it de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri
care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Având în
vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire si sa indice în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.
Nota: Se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din
cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod
facil.
Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete;

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Plata se va efectua in conformitate cu prevederile PNDL in functie de alocarea bugetara multianuala primita de la Bugetul de stat.
Operatorii economici interesati sa depuna oferta, pentru a evalua pe propria raspundere datele necesare elaborarii ofertei, pot sa viziteze
amplasamentul împreuna cu o persoana desemnata din partea Autoritatii Contractante. Ca urmare, cei interesati trebuie sa transmita cu cel
putin 2 zile lucratoare înainte de date stabilita pentru vizita in teren, o adresa prin care îsi anunta intentia de a vizita amplasamentul.
Participantii la vizita in teren îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuarii vizitei.
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor
semnate electronic. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se
vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile
la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile conform
prevederilor legislatiei in vigoare.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse iar ulterior din punct de vedere al
aspectelor financiare pe care le implica.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins
motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor
Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul
SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA ORASTIOARA DE SUS

Adresa postala: nr.133, Localitatea: Orastioara de Sus, Cod postal: 337325, Romania, Tel. +40 0254246650, Email:
primariaorastioaradesus@yahoo.com, Fax: +40 254246622

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2018 16:38 Pagina 9/9

S-ar putea să vă placă și