Sunteți pe pagina 1din 5

EDITORIAL

CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA
BUNURILOR CULTURALE,
ACTIVITĂłI SPECIFICE ŞI
INCONFUNDABILE *

Aurel MOLDOVEANU

M ica mea contribuŃie la


această sesiune jubiliară
priveşte, fireşte, una din numeroasele
Dezvoltarea restaurării nu are,
însă, din păcate nici un efect asupra
activităŃii de conservare. Cum ar putea
probleme de conservare. Consider că un restaurator a cărei activitate se
nu sunt alŃi factori mai potriviŃi pentru desfăşoară într-un punct fix, pe obiecte
înŃelegerea importanŃei şi acurateŃii întotdeauna degradate, cum ar putea,
problemelor de conservare şi, implicit, deci asigura acesta conservarea zecilor
pentru soluŃionarea lor adecvată. Este, de mii de obiecte aflate în diferite ipos-
după părerea mea, cea mai importantă taze în celelalte zone ale muzeului? În
problemă din cele pe care le pune ocro- plus:
tirea patrimoniului. Restaurarea este o soluŃie de
Pentru că sunt în joc milioane de ultimă instanŃă.
valori ale istoriei şi civilizaŃiei umane Oricât de artistică sau ştiinŃifică ar
cărora trebuie să li se asigure pere- fi o restaurare, aceasta are limite,
nitatea. Din păcate, deşi societatea a întrucât nu mai poate să readucă
constatat că bunurile culturale se obiectul la aspectul şi starea pe care
degradează continuu nu a reacŃionat în acesta le-a avut înainte de apariŃia
mod adecvat. degradărilor.
Aşa se explică de ce conservarea Oricât de mult ar creşte numărul
nu are încă statutul de disciplină de restauratorilor, aceştia nu ar fi în
sine-stătătoare, se manifestă prin măsură să facă faŃă avalanşei
frânturi de activităŃi, disparate, şi nu crescânde de obiecte care necesită
dispune de specialiştii care ar trebui să restaurări. Pentru că, în timp ce
pună în mişcare măsurile de protecŃie activitatea de restaurare se dezvoltă în
de ordin preventiv. ritm aritmetic şi numai dacă creşte şi
numărul restauratorilor, numărul
AtenŃia societăŃii s-a concentrat obiectelor care se degradează, neîntre-
asupra restaurării, care a atins un nivel rupt, creşte îngrijorător în proporŃie
înalt de dezvoltare şi cu rezultate geometrică. Concluzia logică: deoa-
spectaculoase. Ea dispune de mij- rece decalajul dintre posibilităŃile şi
* Lucrarea a fost loacele prin care se poate exprima şi de cerinŃele de restaurare creşte perma-
prezentată la cea
de a 30-a Sesiune, un corp de specialişti, excelent pregă- nent, trebuie ca activitatea de conser-
Jubiliară, tiŃi. Aş invoca în acest sens nivelul vare să-şi ia locul care i se cuvine şi să
consacrată deosebit de înalt al sesiunilor care se oprească, sau măcar să încetinească,
problemelor de organizează la Budapesta şi, de ce nu, procesele de degradare.
restaurare,
organizată la şi la Odorheiul Secuiesc. Pe scurt, Nu aş vrea ca din aceste sumare
Muzeul NaŃional restaurarea constituie un sistem bine remarci să înŃelegeŃi că aş descon-
Maghiar din închegat, bine pus la punct şi care sidera sau minimaliza cumva impor-
Budapesta, 25 - funcŃionează bine. tanŃa activităŃilor de restaurare. Acesta
27 ianuarie 2005

5
a atins, aşa cum spuneam mai sus, un prea puŃin în legătură cu ceea ce ar
nivel deosebit de dezvoltare şi încearcă trebui făcut pentru a stăvili procesele
să limiteze pierderile pe care le de degradare. Din acest motiv, aş stărui
operează în sfera patrimoniului, puŃin asupra acestor câmpuri.
procesele de degradare. În primul rând, trebuie să
Conceptul de conservare, menŃio- considerăm conservarea preventivă ca
nat în cuprinsul acestei lucrări, trebuie fiind cheia de boltă a eforturilor menite
înŃeles ca reprezentând ansamblul să asigure sănătatea patrimoniului.
măsurilor care trebuie luate împotriva Deci, conservarea preventivă şi nu
tuturor factorilor de degradare înainte variantele sale colaterale, cum sunt
ca aceştia să declanşeze procesele conservarea activă sau pasivă,
respective. aplicată, directă sau profilactică, aşa
Conservarea preventivă are un cum întâlnim prin paginile literaturii
caracter global şi permanent. Orice de specialitate generate, într-un anumit
factor ignorat sau orice întrerupere în fel, de confuzia de termeni şi de
mecanismul de aplicare induce necunoaşterea câmpurilor ocupaŃio-
întotdeauna efecte de degradare. nale. În general, aceste referiri se leagă
Bunăoară, o caracteristică esenŃială a mai curând de anumite operaŃiuni de
acŃiunii factorilor fizico-chimici ai restaurare şi care pot fi considerate în
mediului ambiant, care declanşează acelaşi timp şi ca procese de
procesele chimice de deteriorare, este conservare. Dar nu se înscriu, nicicum,
permanenŃa. Întotdeauna, în acest în sfera conservării preventive.
mediu, va exista oxigen, o anumită Acoperirile de protecŃie sau eliminarea
cantitate de molecule de apă şi un acidităŃii hârtiei ar fi două exemple.
anumit nivel de căldură, suficiente În ultimul timp a apărut conceptul
pentru a declanşa procese chimice cu de bun cultural vulnerabil. Adoptarea
efecte pe planul deteriorării. Singura acestui concept permite asigurarea mai
neregularitate care se va manifestă în nuanŃată a parametrilor microclimatici
acest mecanism va fi rata lui diferită, prin corelare cu gradul de sensibilitate
care este întotdeauna diferită pentru că al materialelor respective. Vulnerabile
atât concentraŃia, cât şi intensitatea pot fi considerate acele bunuri care
factorilor fizico-chimici vor avea, sunt mai susceptibile de degradare în
întotdeauna, alte valori. În consecinŃă, raport cu altele.
monitorizarea condiŃiilor microclima- În general, din această clasă fac
tice, în orice spaŃiu în care se găsesc parte materialele la care principalele
bunuri culturale, trebuie făcută fără mecanisme de degradare sunt proce-
întrerupere. sele chimice, cum sunt cele de oxidare
Analiza contextuală în care care induc apariŃia peroxidului de
trebuie aplicată o măsură de conser- hidrogen în hârtie, sau apariŃia
vare este, de asemenea, esenŃială. formelor terminale de degradare: cum
Conservarea operează cu reguli, iar sunt fragilizarea şi decolorarea. Aceste
acestea se aplică în funcŃie de context. genuri de procese sunt atât spontane
Măsurile de conservare dintr-o sală cât şi ireversibile. Ce se mai poate face
situată în partea sudică a unei clădiri cu un document sau o textilă fragilizate
nu vor fi aceleaşi cu cele aplicate într- sau decolorate?
o încăpere din partea nordică a Fac parte din clasa bunurilor
aceluiaşi imobil, chiar dacă în ambele culturale vulnerabile hârtia (documen-
s-ar păstra aceleaşi clase de obiecte. tele, cartea, grafica artistică, fotogra-
Ignorarea câmpurilor ocupaŃio- fiile), filmele cinematografice, clişe-
nale ale conservării ar putea explica, ele, benzile magnetice audio şi video.
într-o anumită măsură, statutul de Aş adăuga pe această listă textilele şi
Cenuşăreasă a acesteia. Se cunoaşte pielea, cu menŃiunea că o fac mai

6
EDITORIAL

curând pe baza unei intuiŃii decât a materialelor papetare, menŃinute la t de


unei cercetări ştiinŃifice. Am putea 30°, este de numai 88 ani. Ea creşte
adăuga totuşi, fără a greşi, mătasea şi însă la 490 de ani, dacă temperatura de
celelalte materiale textile, când sunt păstrare scade de la 30° la 20°, deci cu
expuse Ea a luminii. numai 10°C. Creşterea este şi mai
Unul din cele mai importante spectaculoasă dacă acelaşi gen de
câmpuri ocupaŃionale, în fapt cel mai materiale ar fi păstrate la 10°. În acest
important, îl reprezintă ansamblul caz T1/2 ar fi de 3100 ani.
măsurilor menite să asigure un micro- Păstrând aceeaşi proporŃionalitate
climat corespunzător. Cu alte cuvinte rezultă că la 0°C, T1/2 ar fi de aproape
ansamblul măsurilor, care-şi propun 20.000 de ani. Aceasta ne permite să
neutralizarea factorilor fizico-chimici înŃelegem mai uşor de ce filmele cine-
ai mediului ambiant, care promovează matografice sunt păstrate de unele
atât procesele fizice, cât şi chimice, arhive de filme la temperaturi negative
care stau la baza celor mai multe din (-7°) şi de ce americanii experimen-
formele de degradare ale bunurilor tează în prezent un mod de păstrare a
culturale. Şi, aş adăuga, şi cele mai documentelor la temperaturi care merg
dăunătoare efecte, întrucât procesele până la -24°C.
chimice sunt spontane şi ireversibile. NuanŃarea aplicării parametrilor
Măsurile respective sunt complexe şi microclimatici, în funcŃie de natura
costisitoare. materialelor din care sunt constituite
Însă, când ne raportăm la obiectele, apare ca foarte importantă.
parametrii condiŃiilor microclimatice Pentru colecŃiile vulnerabile, unde
(UR 50%-65%, t 18°-24°C), procesele chimice fac regula, valorile
recomandaŃi de aproape jumătate de microclimatice, am văzut, trebuie să
secol, nu putem să nu constatăm că fie mici: U.R. 30%-40%, t cât mai
aceştia apar deja ca anacronici, cel scăzută. Ceea ce impune folosirea unor
puŃin pentru păstrarea colecŃiilor aparate care reduc temperatura şi înlă-
vulnerabile. Pentru că, în acest sens, nu tură excesul de umiditate creat prin
putem să nu Ńinem seama de principiul reducerea acesteia. La picturi şi
care spune că mai multe molecule de obiectele din lemn, însă, principalul
apă înseamnă automat mai multe mecanism de degradare este procesul
procese chimice. Deci, acceptarea unor fizic care provoacă degradări datorită
concentraŃii mai mari de umiditate mişcărilor dimensionale. În acest caz
echivalează cu acceptarea creşterii nu sunt necesare valori microclimatice
exponenŃiale a degradării. Fapt care ne scăzute, ci constanŃa lor. Nu vor fi
obligă să aducem anumite corective şi mişcări dimensionale atâta timp cât
să promovăm valori de U.R. 30%-40% U.R. va fi constantă. Şi cum prin-
în loc de 60%-65% cel puŃin pentru cipalul factor care face oscilantă U.R.
păstrarea colecŃiilor vulnerabile la care este temperatura, se impune găsirea de
principalele mecanisme de degradare soluŃii pentru menŃinerea constantă a
sunt procesele chimice. temperaturilor. Ceea ce se poate
Aceleaşi consideraŃii şi în ceea ce realiza, în bună măsură, atât printr-o
priveşte temperatura ale cărei efecte pe foarte bună izolare termică, cât şi prin
planul activării termice au fost şi controlul proceselor de încălzire
rămân ignorate, deşi principiul lui artificială.
Arrhenius lega, încă de acum un secol, Nu Ńin să fac un expozeu pe
rata reacŃiilor chimice de temperatură. probleme de climatologie, ci să dau
În acest sens, cercetările doar un exemplu care să ilustreze teza
chimistului american R.D. Smith potrivit căreia unul din cele mai
rămân revelatoare. Ele au arătat că importante câmpuri ocupaŃionale ale
perioada de înjumătăŃire (T1/2) a conservării preventive îl constituie

7
controlul riguros al factorilor micro- materiale pentru realizarea vitrinelor şi
climatici, potrivit condiŃiilor cerute de a mobilierului de depozitare, a
proprietăŃile materialelor. Şi dacă materialelor folosite ca decoraŃiuni, să
Ńinem seama de acest criteriu, atunci poată efectua proiectarea operaŃiunilor
poate fi pusă la îndoială utilitatea unei de organizare a depozitelor, să
instalaŃii generale de climatizare în elaboreze cataloagele pentru regăsirea
muzeele care au colecŃii eterogene şi rapidă a obiectelor şi multe altele.
vulnerabile. Cât de utilă ar fi o astfel Şi tot aşa pentru restul câmpurilor
de instalaŃie în cazul metalelor la care ocupaŃionale, fie că este vorba de
procesele de coroziune ar fi prevenite elaborarea programului pentru preve-
doar la o U.R. mai mică de 30%? nirea apariŃiei focarelor de incendiu,
Cu aceasta ajungem la o întrebare sau de aplicare a măsurilor pentru
fundamentală: cine se poate ocupa de asigurarea securităŃii bunurilor
aplicarea atâtor măsuri? Cineva, culturale, de salvare a descoperirilor
fireşte, care să cunoască totul despre arheologice şi de ocrotire a fotogra-
conservarea preventivă, un domeniu de fiilor, clişeelor, benzilor magnetice,
cunoaştere vast şi care să fie perma- filmelor cinematografice, de cunoaş-
nent disponibil în acest sens. Cu alte terea deplină a regulilor de mânuire,
cuvinte, el trebuie să se ocupe doar de ambalare şi transport a bunurilor
conservare. Ei bine acest personaj este culturale, etc.
conservatorul. El va stabili care sunt Şi acum, înainte de a pune punct
colecŃiile vulnerabile, cele mai puŃin final prezentării mele, o ultimă referire
vulnerabile, cele rezistente, să la raporturile dintre restaurare şi
stabilească regimurile microclimatice conservare şi strâns legat de aceasta,
corelate cu proprietăŃile materialelor dacă analiştii şi restauratorii se pot
din care sunt constituite obiectele, să le substitui conservatorilor. łin să
impună şi să verifice aplicarea lor. El menŃionez că, în viziunea mea, conser-
va trebui să asigure şi echilibrarea vatorul trebuie considerat ca un
termică şi hidrică a obiectelor specialist pregătit în mod corespun-
vulnerabile, care se păstrează în alte zător, prezent permanent în perimetrul
condiŃii decât cele ambientale obiş- muzeului pentru a urmări, impune şi
nuite şi care vor fi scoase din aplica, măsurile menite să prevină
depozitele respective pentru cercetare, apariŃia oricărei forme de degradare.
activitatea expoziŃională etc. Iată, deci, Acestea trebuie să fie, dacă ne putem
câte atribuŃii (şi nu sunt toate) într-un exprima aşa, prezent permanent, în
singur câmp ocupaŃional. Şi este doar acelaşi timp, în toate punctele
unul din câmpurile ocupaŃionale ale muzeului, dar cu precădere acolo unde
conservării. au loc mişcări de obiecte, acolo unde
Dacă ne raportăm la câmpul se face ceva cu obiectele. Privind prin
ocupaŃional care se ocupă de conser- prisma acestei cerinŃe, analistul sau
varea obiectelor implicate, aproape restauratorul nu se pot substitui
permanent, în activitatea expoziŃională conservatorului pentru că activităŃile
şi de depozitare va trebui să ştim că lor le solicită prezenŃa în mod perma-
specialistul - conservatorul trebuie să nent în laboratoarele sau în atelierele
asigure acestora nu numai condiŃii de restaurare, acolo unde analizele,
microclimatice adecvate, dar să procesele, intervenŃiile pe obiecte sau
cunoască şi să folosească modalităŃi tratamentele nu pot fi întrerupte şi nici
corecte de prindere, ridicare, trans- nu pot fi efectuate de la distanŃă sau, cu
latare, aşezare, etalare, depozitare şi atât mai puŃin, în absenŃă.
aceasta pentru fiecare tip de obiecte şi Trebuie, deci, făcut loc
de materiale. El trebuie să ştie, de conservatorului în schema de funcŃiuni
asemenea, care sunt cele mai bune a muzeului.

8
EDITORIAL

Noi, în România, am soluŃionat fluorescent în sălile în care expun


această problemă acum mai bine de 30 obiecte de natură organică, însă
de ani. Dar, paradoxal, cu toate acestea rezultatele sunt minore. GândiŃi-vă
nu am reuşit să asigurăm protecŃia deci! Dacă pentru înlocuirea unui tub
patrimoniului aşa cum am fi dorit, mai fluorescent cu un bec incandescent se
ales în acele domenii care impun întâmpină atâta rezistenŃă, atunci cum
cheltuieli materiale. vom putea convinge un director obtuz
Pentru că, la fel ca şi în celelalte (în mod egal aceştia pot fi şi şefi de
sectoare de activitate umană, reuşita secŃii sau muzeografi), că sunt
profesională depinde de mult mai necesare amenajări speciale,
mulŃi factori nu numai de capacitatea costisitoare, pentru a putea păstra în
profesională sau gradul de implicare a mod corespunzător la U.R. 30%-40%
specialistului. Printre altele, depinde şi t 3°-5° colecŃiile de documente,
de condiŃionările materiale, dar într-o carte, grafică etc.?
mult mai mare măsură, de capacitatea
de înŃelegere şi de comunicare ale Cum să-i convingi dacă aceştia nu
tuturor factorilor cu care activitatea înŃeleg decât ceea ce văd? Şi nu văd
conservatorului se interferează. mare lucru. Dacă ei constată că aceste
Un rol deosebit în acest sens colecŃii, expuse în cea mai mare parte
revine managerilor cărora le lipseşte a cazurilor în săli cu lumină naturală şi
de multe ori capacitatea de înŃelegere. intensităŃi mari, sau cu temperatură de
Din păcate, însă, numirea în funcŃie a 30°C, nu se descompun imediat, nu
acestora, bazată aproape exclusiv pe înseamnă deci că totul este în regulă?
titlurile universitare şi numărul de În multe privinŃe, lupta conservatorului
lucrări publicate, nu Ńine seama dacă se duce astfel, paradoxal, mai mult cu
aceştia au şi capacitatea de înŃelegere obtuzitatea colaboratorilor, decât cu
sau discernământ, obligatorii pentru dificultăŃile aplicării măsurilor dificile
funcŃiile de conducere. de conservare.
Iată şi un exemplu. De mulŃi ani Dar despre acest aspect cu altă
încercăm să impunem muzeelor să ocazie. Poate la anul.
renunŃe la iluminatul natural şi

N.B. situate la nivelul celor mai bune din


łin să subliniez modul exemplar lume! Nimic din ceea ce este necesar
în care sunt organizate laboratoarele ca aparate sau substanŃe nu lipseşte
de restaurare din Budapesta indiferent, unde se fabrică ceea ce le
(suprafeŃe, instalaŃii, substanŃe, trebuie.
încadrare) şi se desfăşoară pregătirea Privit prin această prismă este
restauratorilor (întotdeauna la nivel regretabil, ruşinos chiar, ca Ministerul
universitar - 5 ani - cu programe strict Culturii din România nu a catadicsit
specifice, pregătire teoretică să doteze în cinci ani Institutul de
temeinică şi multă chimie). Pot să cercetări în domeniul restaurării şi
apreciez, în deplină cunoştinŃă de conservării din Bucureşti, înfiinŃat
cauză, pe baza celor văzute de mine şi prin Legea ocrotirii patrimoniului,
în alte părŃi ale lumii (Europa şi nici măcar cu un microscop. Drept
Statele Unite), că atât laboratoarele care chimiştii de acolo analizează la
cât şi formele de pregătire pot fi ... computere. Incredibil!

S-ar putea să vă placă și