Sunteți pe pagina 1din 69

RAPORT DE ACTIVITATE AL D-NEI CYNTHIA CARMEN CURT,

SUBPREFECT AL JUDEŢULUI CLUJ


- PERIOADA 01.01.2006 – 15.12.2006 -

VIZIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj îşi exprimă dezideratul de a deveni o adevărată


instituţie europeană cu rol pro-activ în armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia
europeană garantând respectarea cerinţelor instituţiilor europene.

MISIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ

Misiunea noastră este aceea de a garanta respectarea legii, oferind servicii de


calitate, cu promtitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă.

VALORI ALE INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj contribuie la reforma în administraţia publică


românească prin introducerea stilurilor şi mecanismelor manageriale de tip business în
sectorul public.
Având în vedere schimbările din administraţia publică românească se impune abordarea
de tip leadership şi management strategic în managementul instituţiilor publice.
Este recunoscut faptul că modelele managementului strategic şi tehnicile vehiculate de
acesta îi ajută pe leaderi şi top manageri (înalţi funcţionari publici) să dezvolte o viziune
comprehensivă asupra mediului în care lucrează, să-şi identifice aspiraţiile şi scopurile şi să
stabilească direcţia pe termen lung a instituţiei în contextul schimbărilor economice, sociale,
politice, tehnologice.

1
Respectarea legalităţii
Este cel mai important principiu, constand în asigurarea realizării intereselor
naţionale, a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor
Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice, la nivelul judeţului Cluj.

Transparenţă
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj îşi propune să ofere transparentă maximă a
activităţilor acesteia, conform Legii transparenţei nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.

Profesionalism.Orientarea spre rezultate


Acest principiu se referă la rolul şi responsabilităţile managerului cum ar fi: planificarea,
organizarea, direcţionarea, coordonarea, raportarea şi bugetul, introducerea indicatorilor de
performanţă.

Orientare către cetăţean


Se referă la ridicarea standardelor instituţie la expectanţele în continuă schimbare ale
cetăţenilor .

Managementul schimbării
Este un proces complex care cuprinde: planificarea, testarea, implementarea aspectelor de
modernizare de la o structură organizatorică la alta, şi continua adaptare la acestea.

Managementul resurselor umane


Dezvoltarea personală, implicarea angajaţilor, atgragerea profesioniştilor, pentru a adăuga
valoare instituţiei.

Reformă şi modernizare
 Descentralizarea autorităţii şi accentul pe management participativ, cu implicarea
tuturor actorilor sociali,
 Prevenirea problemelor înainte de a se produce,
 Iniţierea de proiecte şi protocoale pentru eficientizare, eficacitate, economie,

2
 Catalizarea agenţiilor publice, private şi civile pentru rezolvarea problemelor
comunităţii,
 Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziei,
 Preferarea macanismelor de piaţa şi a competiţiei în locul celor birocratice,
 Implementarea cerinţelor, acqui-ului UE.

Doamna CYNTHIA CARMEN CURT a fost numită în funcţia publică de Subprefect al


Judeţului Cluj prin Decizia Primului-Ministru nr. 566 din 29 decembrie 2005, publicată în
Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2006.

În baza prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale H.G. nr.
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, a fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Cluj nr.355 bis din 06 iunie 2006, prin care
au fost delegate doamnei Subprefect Cynthia Carmen Curt următoarele atribuţii, spre a fi
exercitate, în numele Prefectului :
asigură conducerea operativă a Instituţiei Prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului
 elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei
prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi
organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul
Administraţiei şi Internelor;
 asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu
caracter individual, care sunt întocmite de direcţia, serviciile, birourile din
coordonare şi a Oficiului prefectural Turda
 primirea, distribuirea corespondentei aferentă direcţiei, serviciilor, birourilor din
coordonare şi a Oficiului prefectural Turda şi urmărirea rezolvarii acesteia în
termenul legal;
 asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ, întocmite
de către direcţia, serviciile, birourile din coordonare şi Oficiul prefectural
Turda , către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi publicarea în
monitorul oficial al judeţului ori al municipiului Bucureşti, după caz;

3
 elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, cu
excepţia secretarului general al judeţului;
 gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire
la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare , de către direcţia,
serviciile, birourile din coordonare şi de către Oficiului prefectural Turda ;
 stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare
în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului, cu prin direcţia,
serviciile, birourile din coordonare şi Oficiului prefectural Turda;
 verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative
întocmite pe teritoriul României, care urmează sa producă efecte juridice pe
teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerintei
supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la
care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin
Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
 asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
 exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu
caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect
punerea în aplicare a acestor legi.
 analizarea activităţii desfăşurate de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea
şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Cluj şi elaborarea de propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţii acestuia, pe care le înaintează prefectului;
 înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea
circuitului legal al lucrărilor, informarea documentara, primirea şi soluţionarea
petitiilor, precum şi la arhivarea documentelor, aferente direcţiei, serviciilor,
birourilor din coordonare şi Oficiului prefectural Turda

4
În baza aceluiaşi ordin, d-na Subprefect Cynthia Carmen Curt coordonează următoarele
structuri organizatorice din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj:

 Direcţia juridică, verificarea legalităţii actelor, contencios


administrativ, Apostila
 Serviciul pentru urmărirea aplicării actelor cu caracter
reparatoriu
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa
Paşapoartelor Simple Cluj
 Oficiul Prefectural TURDA.

În perioada 01.01. 2006 – 15.12.2006, atribuţiile instituite în sarcina subprefectului de Legea


nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi alte acte normative în
vigoare, au fost îndeplinite de d-na subprefect Cynthia Carmen Curt, urmărind realizarea viziunii,
misiunii, valorilor instituţiei în atingerea scopului şi a obiectivelor propuse.

I. SCOP

Orientarea instituţiei către cetăţean, apropierea de acesta prin eficientizarea


activităţii interne a instituţiei şi îmbunătăţirea resurselor umane, crearea unui corp
profesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de vedere politic,
îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă, instituţii publice, mediul de afaceri, mass-
media.

II. OBIECTIVE GENERALE

1. Garantarea şi menţinerea legalităţii actelor la termene, cu respectarea


procedurilor legale.

5
2. Punerea în aplicare şi verificarea modului de îndeplinire a actelor normative
din domeniul restituirii proprietăţii, cu respectarea termenelor, a procedurilor legale şi
reprezentarea intereselor instituţiei în aceste cauze.

3. Asigurarea transparenţei instituţionale şi eficientizarea serviciilor de evidenţă


şi eliberare a paşapoartelor simple.

4. Simplificarea procedurilor administrative privind aplicarea apostilei pe actele


oficiale administrative întocmite pe teritoriul româniei, conform convenţiei de la Haga.

5. Accelerarea reformei şi modernizarea administraţiei publice.

6. Creşterea nivelului de informare a cetăţeanului privitor la drepturile şi


obligaţiile acestuia în context european.

6
II.1. OBIECTIVE SPECIFICE (O.S.)

O.S.II.1.1 Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de


autorităţile administraţiei publice locale în termenele legale.

Una dintre cele mai importante atribuţii stabilite în responsabilitatea subprefectului se


referă la asigurarea, la nivelul judeţului a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor a
ordonaţelori şi hotărârilor Guvernului , a celorlalte acte urmărite precum şi a ordinii publice
(art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificările şi completările
ulterioare).

Activitatea de control a legalităţii a fost exercitată în conformitate cu prevederile art. 24 lit.


„f” din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, asupra unui un număr
total de 79.715 acte administrative, adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice
locale, după cum urmează:

- Total Hotărâri ale consiliilor locale/Consiliul Judeţean Cluj: 6.126


- Total Dispoziţii ale primarilor /preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj: 73.589

O.S.II.1.2 Formularea în mod argumentat, de către Instituţia Prefectului judeţului Cluj, a


solicitărilor de reexaminare a actelor administrative, către administraţiile publice locale,
pentru a determina modificarea sau revocarea actelor administrative

Din totalul actelor administrative verificate din punctul de vedere al legalităţii, au fost
formulate proceduri prealabile( solicitări de reaxaminare în vederea revocării dau modificării
după caz) pentru un nr. de 104 acte administrative.
Urmare a solicitărilor noastre, au fost revocate /modificate, până la această dată, un nr. de 42
acte administrative.

O.S.II.1.3 Atacarea în termenele legale la instanţa de contecios a actelor administrative


emise sau adoptate cu încălcarea prevederilor legale

7
Restul actelor administrative, au fost atacate la instanţa de contencios administrativ sau se
află în termenul de 6 luni, prevăzut de Legea Contenciosului administrativ nr. 544/2004 , în
care pot fi modificate /revocate de autorităţile emitente.
Urmare a exercitării controlului de legalitate, în perioada 01.01.2006 – 15.12.2006, de către
Prefectul Judeţului Cluj au fost formulate şi susţinute în primă instanţă şi căile de atac 82
acţiuni în contencios administrativ (40 fiind promovate în anul 2005 şi continuate în recurs în
anul 2006). Cele 41 de acţiuni în contencios administrativ au fost soluţionate irevocabil,
în favoarea Prefectului judeţului Cluj, iar restul se află încă pe rolul primei instanţe de
judecată.

De reţinut este faptul că toate acţiunile în contencios administrativ promovate de Prefectul


Judeţului Cluj până la acestă dată şi continuate în căile de atac, au fost admise.

Principalele probleme care au făcut necesară declanşarea procedurii prealabile şi a acţiunilor


în contenciosul administrativ:
-vânzare/concesionare/închiriere, acordarea în folosinţă gratuită imobile în mod ilegal, fără a
se respecta procedura licitaţiei publice, conform prevederilor Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001şi ale Legii 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al
acesteia 
- refuzul consiliilor locale de a proceda la vânzarea spaţiilor medicale din proprietatea privată
a unităţii administrative-teritoriale ori din proprietatea privată a statului şi care se afla în
administrarea lor, fiind astfel încălcate prevederile O.G. nr. 110/2005 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia

8
de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului
medical, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 236/2006
- acordarea nelegală a unor premii pentru primari şi viceprimari, raportat la prevederile Legii
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că indemnizaţia lunară
acoradată primarului şi viceprimarului reprezintă unica forma de remunerare a activităţii
corespunzătoare acestor funcţii 
- încălcarea prevederilor privind competenţele acordate autorităţii locale deliberative de Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (cazul Hotărârii
nr.405/13.06.2006 CL Cluj-Napoca)
- încălcarea termenului de 1 an (care poate fi prelungit până la 2 ani, în condiţiile legii) pentru
solicitarea autorizaţiei de construire şi începerea construcţiilor de către beneficiarii
contractelor de concesiune, în condiţiile Legea nr. 50/1991
- stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, cu încălcarea prevederilor
Codului fiscal
- atribuire directă, fără licitaţie publică, a contractului de prestări servicii, având
ca obiect un serviciu public de salubrizare a localităţilor, încălcându-se astfel prevederile
O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor
- emiterea unor dispoziţii, cu încălcarea competenţei materiale a primarilor, în speţă
dispoziţii prin care se constituie dreptul de proprietate în favoarea unor persoane, deşi între
atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului , nu este inclusă şi această competenţă a
constituirii unui drept de proprietate privată.

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.1.3

1. Acţiunea în contencios administrativ promovată de Prefectul Judeţului Cluj


împotriva Hotărârii nr.405/13.06.2006 a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca,
acţiune admisă de instanţa de judecată, atât pe fond,(Sentinţa civilă nr. 1432/2006 a
Tribunalului Cluj) cât şi în recurs, prin decizia Curţii de Apel a avut un impact pozitiv.
Prin Hotărârea nr. 405/13.06.2006 a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, s-a
stabilit faptul că, în cazul constării unor lucrări de construcţii efectuate fără autorizaţie sau cu
depăşirea limitelor acesteia, organele de control ale administraţiei publice locale vor dispune
aplicarea amenzii contravenţionale, oprirea executării lucrărilor şi desfiinţarea , în termen de
60 de zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare, a construcţiilor realizate fără

9
autorizaţie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia. La art. 2 al HCL al municipiului Cluj-
Napoca se prevede faptul că, în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au
conformat celor dispuse prin procesul-verbal de control, se va proceda la sesizarea instanţei
de judecată, în vederea desfiinţării construcţiilor realizate nelegal, iar construcţiile executate
fără autorizaţie de construire pe terenuri apaţinând domeniului public sau privat al
municipiului Cluj-Napoca vor fi desfiinţate pe cale administrativă, fără sesizarea instanţelor
de judecatăşi pe cheltuiala contravenientului.
Prefectul a solicitat instanţei de contencios administrativ anularea Hotărârii
nr.405/13.06.2006 a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca întrucât aceasta
încalcă prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
În esenţă, obiecţiile noastre cu privire la legalitatea HCLM Cluj – Napoca nr.
405/2006 s-au referit la faptul că aceasta nu prevede şi posibilitatea restabilirii stării de
legalitate pentru lucrările executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia,
prin luarea măsurilor de încadrare în prevederile autorizaţiei , astfel cum stipulează art. 28
alin. 1 teza II din Legea nr. 50/1991, de principiu fiind faptul că, printr-un act administrativ
al unei autorităţi publice locale, nu poate fi îngrădit un drept recunoscut de lege, întrucât
actul administrativ are forţă juridică inferioară legii şi trebuie adoptat/emis în aplicarea
acesteia.
De asemenea, prin Hotărârea nr. 405 din 13.06.2006 a Consiliului local al
Municipiului Cluj-Napoca sunt eludate prevederile art.31 din Legea nr. 50/1991, care
prevăd un termen de prescripţie de 2 ani pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
Potrivit art. 2 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, consiliile locale
pot sancţiona contravenţii în anumite domenii, între care nu intră şi aspectele reglementate
prin Hotărârea nr. 405 din 13.06.2006. Prin această hotărâre, chiar dacă nu se stabilesc
contravenţiile, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca stabileşte un mod de acţionare
altfel decât în baza dispoziţiilor legale şi peste prevederile actului cadru în domeniul
contravenţiilor.
De subliniat este faptul că şi Avocatul Poporului , prin Biroul Teritorial Cluj-
Napoca, s-a exprimat în sensul celor de mai sus, fiind în acord cu punctul de vedere al
Prefectului, în ceea ce priveşte caracterul nelegal al Hotărârii nr. 405/13.06.2006 a
Consiliului local Cluj-Napoca, raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, de natură a încălca drepturile cetăţenilor
municipiului Cluj-Napoca, recunoscute de acest act normativ.

10
Direcţia juridică, de verificare a actelor, contencios administrativ ţine evidenţa actelor
administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise
prefectului în vederea verificării legalităţii şi a acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

O.S.II.1.4 Creşterea gradului de cunoaştere a prevederilor actelor normative şi


asigurarea colaborării inter-instituţionale prin transmiterea de circulare .

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi


a teritoriului pentru apărare, precum şi în contextul prevederilor H.G. nr. 370/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 – prin
circulară, se subliniază faptul că, în bugetul local pe anul 2006, trebuie prevăzute sume
cu destinaţie explicită în domeniul apărării şi protecţiei civile.

2. Aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


Primării comunale verificate: Apahida, Aluniş, Aşchileu, Bonţida, Căianu, Cojocna,
Floreşti, Iclod, Gilău, Geaca, Frata, Mociu, Panticeu, Sânmărtin, Tureni şi Ţaga.
CONSTATĂRI:
- nu au fost întocmite dosare pentru beneficiarii de ajutor social
- din verificǎrile efectuate pe un eşantion de 10% din beneficiarii ajutorului social,
cuantumul sumelor acordate este corect calculat dar lipsesc documentele justificative
- nu existǎ un plan de acţiuni la nivelul primǎriei
- pontajele nu coincide cu plǎţile efectuate
- nu există dipoziţii semnate ale primarului pentru acordarea,
modificarea, retragerea sau suspendarea ajutorului social.
- lipseşte cererea iniţialǎ de solicitare al ajutorului social, lucrǎtorul social a considerat
declaraţia de venit , ca tinând loc de cerere
- anchetele sociale nu sunt actualizate
- au fost luate în considerare adeverinţele de la medical de familie pe o perioadǎ mai
mare de 2 sǎptǎmâni pentru persoanele apte de muncǎ.
- nu existǎ viza controlului financiar preventiv pe nici unul din documente

MĂSURI DISPUSE:

11
Ca urmare a celor constatate s-au dispus urmǎtoarele mǎsuri :
- s-au stabilit termene de reglementare a situaţiei şi de calculare a debitelor.
- stabilirea debitelor şi recuperarea sumelor de la persoanele responsabile pentru acordarea
nejustificatǎ a ajutorului social, exemplificǎm în acest sens, un caz în care s-a acordat ajutor
social pe tot parcursul anului 2005 la nivelul maxim prevǎzut de lege, în condiţiile în care
persoana în cauzǎ era îndreptǎţitǎ sǎ beneficieze de acest ajutor doar pe o perioadǎ de 3 luni şi
14 zile, creându-se un prejudiciu de 750,50 RON.
- stabilirea sumelor necuvenite şi recuperarea acestora în cazul persoanelor care, pentru a nu
efectua cele 72 de ore în folosul comunitǎţii, au depus la dosar adeverinţe medicale dubioase,
cu boli care nu justificau incapacitatea de muncǎ şi nu acopereau întreaga lunǎ.

3. Aplicarea prevederilor H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice


privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap
- prin circulară, se arată modul corect de stabilire a salariului asistentului personal
al persoanei cu handicap.
4. Aplicarea prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
- prin circulară, se atrage atenţia autorităţilor administraţiei publice locale asupra
obligativităţii de a vinde toate spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta,
funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe
actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, a spaţiilor organizate ca
centre de diagnostic şi tratament sau centre medicale cu personalitate juridică, precum şi a
spaţiilor cu destinaţie pentru activităţi medicale sau activităţi conexe actului medical,
neutilizate.

12
5. Aplicarea prevederilor H.G. nr. 84/2005 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
- se aduce la cunoştinţa autorităţilor locale faptul că hotărârile privind impozitele şi
taxele locale pentru anul 2007 trebuie adoptate după publicarea în Monitorul Oficial al
României a hotărârii de Guvern privind stabilirea acestora.

6. Aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2006 privind aprobarea OUG nr. 209/2005
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, raportat la
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.
- prin circulară, se subliniază faptul că primarii şi viceprimarii nu pot beneficia de
acordarea sporului de dificultate prevăzut de acest act normativ, întrucât indemnizaţia lunară
reprezintă unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare acestor funcţii de
demnitate.

7. Aplicarea prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii


administratiei publice locale nr. 215/2001
- secretarii unităţilor administrativ-teritoriale sunt atenţionaţi asupra faptului că,
până în anul 2009, trebuie să aibă studii superioare juridice sau administrative absolvite.

8. Transmiterea către consiliile locale a punctului de vedere al Ministerului


Administraţiei şi Internelor privind necesitatea sesizării notarilor de cătrte secretari cu privire
la deschiderea procedurii succesorale pentru ca moştenitorii să poată beneficia de facilităţile
fiscale reglementate de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal .
9. Controlul legalitatii actelor administrative adoptate/emise de Primar şi Secretar pe
zona de administrare a domeniului public şi privat şi a modului de utilizare a fondurilor
financiare ale bugetelor locale (20).
Primării verificate: Apahida, Bonţida, Băişoara, Baciu, Chinteni, Mociu, Râşca,
Corneşti, Mihai Viteazu, Izvoru Crişului, Recea Cristur, Sănduleşti, Panticeu, Iclod, Cătina,
Mica, Mănăstireni, Gârbău, Valea Ierii şi Dej.
CONSTATĂRI :

13
 comunicarea cu mari întârzieri către Instituţia Prefectului a dispoziţiilor primarului şi a
hotărârilor de Consilii locale în vederea exercitării controlului de legalitate

 deficienţe privind modul de întocmire şi arhivare a dosarelor de şedinţă ale Consiliului


local
 nedepunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici în termenele
prevăzute de lege.
 aplicarea defectuoasă a prevederilor legilor fondului funciar,
 nerespectarea legislaţiei în vigoare priind operaţiunile de concesionare, respectiv a
prevederilor legii nr. 50/1991, republicată
 Efectuarea de lucrări fără respectarea procedurii legale,
 Instrăinări ilegale de terenuri,
 Existenţa de state de plată false,
 Nerespectarea procedurii legale în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor cu
deplasările şi consumului de carburanţi.
MĂSURI DISPUSE:

 Respectarea întocmai a întregii proceduri de licitaţie privind concesionarea terenurilor,


respectiv a prevederilor Legii nr. 50/1991. Restabilirea stării de legalitate prin
demararea procedurilor de reziliere pentru contractele care au fost încheiate cu
încălcarea prevederilor legale, precum şi pentru cele în care nu au fost respectate
obligaţiile contractuale,
 Aplicarea de sancţiuni administrative sau contravenţionale (Apahida, recea Cristur,
Iclod),
 Restabilirea stării de legalitate prin demararea procedurilor de reziliere pentru
contractele care au fost încheiate cu încălcarea prevederilor legale, precum şi pentru
cele în care nu au fost respectate obligaţiile contractuale. În acest sens, Consiliului
Local Râşca va proceda la adoptarea unei hotărâri de consiliu.
 Stabilirea, în responsabilitatea primarilor, secretarilor şi consiliilor locale a unor
măsuri cu caracter administrativ pentru reintrarea în legalitate.

NOTĂ: pentru unele dintre deficienţele de procedură constatate având în vedere faptul că de
la data săvârşirii faptelor au trecut mai mult de 6 luni, conform art. 13 din O.G. 2/2001

14
privind regimul juridic al contravenţiilor, nu au fost aplicate sancţiunii contravenţionale
faptele fiind prescrise.

O.S.II.1.5 Formularea de propuneri de modificare a legislaţiei din partea Instituţiei


Prefectului judeţului Cluj pentru eficientizarea aplicării legii.

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.1.5

1. Propunere de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării


lucrărilor de construcţii, având ca obiect întărirea pârghiilor de control ale autorităţilor
publice locale în domeniul disciplinei în construcţii.

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, fiind sesizată cu privire la faptul că art. 28 din
Legea nr. 50/1991, în ultima sa formă, nu reglementează explicit condiţiile în care autorităţile
administraţiei publice locale pot dispune, prin act administrativ, asupra construcţiilor
executate cu încălcarea prevederilor legale, fie în sensul luării măsurilor de încadrare în
prevederile autorizaţiei de construire, fie în sensul desfiinţării lucrărilor executate fără
autorizaţie, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a întreprins demersuri pentru a se
elimina posibilitatea intrării în legalitate a construcţiilor care nu respectă reglementările
legale. În susţinerea propunerii sale de modificare legislativă, Prefectul a pornit de la
ambiguităţile conţinute de Legea 50/1991 privind regimul construcţiilor. D-nul Alin Tişe s-a
referit, în primul rînd, la racordul la utilităţi, care ar urma să fie făcut doar pe baza autorizaţiei
de construcţie. În acest sens, demersul Instituţiei Prefectului urmăreşte eliminarea
ambiguităţilor şi din alte normative în vigoare, respectiv HG 867/17.07.2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, precum
şi HG 1.043/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul
naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de
distribuţie a gazelor naţionale.
Autoritatea administrativă este cea care hotărăşte care dintre aceste sancţiuni se va
aplica, existând posibilitatea menţinerii construcţiilor executate cu încălcarea prevederilor
legale sau de încadrare a acestora în prevederile legale.
Urmare a nerespectării dispoziţiilor din procesul-verbal de constatare a contravenţiei de
către persoanele sancţionate contravenţional, în cazul construcţiilor executate fără autorizaţie
de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, art. 33 din Legea

15
50/1991 permite autorităţilor administraţiei publice locale să dispună pe cale administrativă,
fără sesizarea instanţei, desfiinţarea, prin excepţie de la prevederile art. 32. Acest din urmă
articol precizează că pentru construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri
proprietate privată, instanţa este cea care poate dispune desfiinţarea construcţiilor realizate
nelegal. Aşadar autorităţilor adminstrative li se limitează competenţa, acestea putând dispune
desfiinţarea numai în privinţa construcţiilor executate fără autorizaţie de construire pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.

Pentru racordarea la utilităţi -gaz metan, curent electric, etc., nu se solicită de către
furnizorul acestora prezentarea autorizaţiei de construcţie. Prin faptul că persoanelor care
edifică construcţii nu li se solicită autorizaţia de construcţie cu prilejul depunerii
decomentaţiei pentru racorduri, se poate ajunge la situaţia în care construcţia va fi racordată la
utilităţi dar aceasta este construită fără autorizaţie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia.
Pentru simplificarea procedurilor şi pentru o mai rapidă intrare în legalitate a persoanelor
care au executat construcţii fără autorizaţie de construire, construcţii pe terenuri proprietate
privată, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj propune stabilirea de către primar, prin dispoziţie,
a desfiintării acestor construcţii. În acest context, persoanele interesate au posibilitatea de a
ataca dispoziţia primarului în faţa instanţelor de contencios administrativ competente.

Atâta timp cât autorizaţia de construire se emite de administraţia publică locală , atât pentru
construcţiile de pe terenurile proprietate publică sau privată a statului cât şi de pe terenurile
proprietate privată, similar şi constatarea nerespectării prevederilor legale sau sancţionarea
neluării măsurilor impuse ar trebui să fie atributul autorităţii administraţiei publice locale.
Aceasta din urmă să trebui să dispună de mijloace prin care să poată hotărî rapid şi eficient în
privinţa tuturor construcţiilor ilegale, indiferent de caracterul juridic al terenului.

De asemenea, se propune modificarea H.G. nr. 867/ 2003 şi a H.G.nr. 1.043/ 2004, în
sensul obligării persoanelor care solicită racordarea la utilităţi –gaz metan, energie electrică,
etc. să prezinte în mod obligatoriu autorizaţia de construcţie, furnizorului de utilităţi ar asigura
legalitatea edificării tuturor construcţiilor. Aceasta în condiţiile în care există un număr mare
de construcţii executate fără autorizaţie, sau cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei. Toate
acestea, precum şi procedura greoaie în faţa instanţei de judecată, care lasă loc la interpretări,
justifică modificarea legii în sensul abilitării administraţiei publice locale să dispună
desfiinţarea tuturor construcţiilor edificate cu nerespectarea cadrului legal.

16
O.S.II.1.6 Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

În vederea îndeplinirii prevederilor imperative ale prevederilor art. 16 alin. 1 din H.G.
nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, prin Ordinul Prefectului Judeţului Cluj 370 din data de 13.06.2006, a
fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
Corespunzător , au fost actualizate fişele de post ale tuturor angajaţilor.
Prin Ordinele Prefectului nr. 355 bis/06.06.2006 şi nr. 356 bis/06.06.2006 au fost
stabilite atribuţiile delegate, SUBPREFECŢILOR CYNTHIA CARMEN CURT şi CĂLIN
GAVRIL PLATON, care urmează a fi exercitate de aceştia în numele PREFECTULUI
JUDEŢULUI CLUJ.

O.S.II.1.7 Demersuri efectuate pentru respectarea şi intrarea în legalitate la nivelul


administraţiilor publice locale

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.1.7

1. La data de 29 mai 2006, Prefectul judeţului Cluj a emis Ordinul nr. 335, prin
care a constatat încetarea de drept, înainte de termen a mandatului de primar al
comunei ICLOD, judeţul CLUJ, al domnului IONEL HURDUCAŞ.
Prin emiterea Ordinului nr.335/29.05.2006, Prefectul Judeţului Cluj a asigurat
respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la incetarea de drept a mandatului de
primar, în speţă a prevederilor art. 15 alin. 2 lit. e şi art. 16 alin. 1 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali.
Emiterea Ordinului nr. 335/29.05.2006 al Prefectului Judeţului Cluj s-a realizat în
virtutea următoarelor considerente:
a) Prin Sentinţa penală nr. 2054/2005 a Judecătoriei Gherla, dl. Ionel Hurducaş,
primarul comunei Iclod, a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de delapidare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata
termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni.

17
b) Sentinţa penală nr. 2054/2005 a Judecătoriei Gherla a rămas definitivă şi
irevocabilă prin Decizia penală nr. 68/A/2006 a Tribunalului Cluj (Dosar penal nr.
984/2006) şi Decizia penală nr. 284/2006 a Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori
(Dosar nr. 1943/33/2006).
c) În conformitate cu prevederile art.16 alin. 2 din Legea nr. 393/2004, secretarul
comunei Iclod a înaintat Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj referatul nr.680/26.05.2006, prin
care ne aduce la cunoştinţă situaţia expusă mai sus.
Văzând incidenţa prevederilor 15 alin. 2 lit. e din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, Prefectul Judeţului Cluj a emis Ordinul 335/29.05.2006, prin care a constatat
încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al comunei ICLOD, judeţul
Cluj, a domnului IONEL HURDUCAŞ.

2. Acţionând conform prevederilor art. 72 alin. 6 din Legea administraţiei publice


locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Prefectul Judeţului Cluj a
propus Guvernului organizarea alegerilor locale parţiale pentru funcţia de primar al
comunei Iclod, judeţul Cluj. Data alegerilor a fost amânată, până la soluţionarea
irevocabilă a acţiunii în contencios administrativ formulată de dl. Ionel Hurducaş împotriva
Ordinului 335/29.05.2006.
3. Dl.Ionel Hurducaş a atacat Ordinul nr. 335/29.05.2006 al Prefectului Judeţului
Cluj la instanţa de contencios administrativ – Tribunalul Cluj, Dosar nr. 5077/2006,
strămutat la Tribunalul Arad.
Tribunalul Arad, prin Sentinţa civ. nr. 3072/2006, a respins acţiunea formulată de
dl.Ionel Hurducaş împotriva Ordinului nr. 335/29.05.2006 al Prefectului Judeţului Cluj.
Sentinţa civ. nr. 3072/2006 se află în termenul legal de exercitare a recursului.
Garantarea respectării legalităţii şi asigurarea reprezentării instituţiei în Turda

O.S.II.1.8 Demersuri efectuate pentru respectarea şi intrarea în legalitate la nivelul


administraţiilor publice locale în municipiul Turda
ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU O.S.II.1.8

Principala activitate a Oficiului Prefectural Turda este rezolvarea problemelor


ridicate de cetăţeni în domeniul fondului funciar, a Legii nr. 18/1991, cu modificările
ulterioare, a problemelor ridicate pe Legea nr. 10/2001, a problemelor sociale, a problemelor

18
pe Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi alte nemulţumiri privind activitatea
funcţionarilor din administraţiile locale din zona de competenţă.
Consiliere acordată în aceste probleme, unui număr de 687 persoane din care:
- 89 persoane au fost înscrise în audienţă la Prefectul judeţului Cluj, ţinute la
Oficiul Prefectural Turda.
- 598 persoane au sesizat diferite probleme la care au primit consultanţă ,
soluţii, sau au fost rezolvate direct de către angajatul Oficiului Prefectural
Turda.

Audienţe :
- au fost analizate şi soluţionate un număr de 77 situaţii sesizate de cătăţeni

Primirea şi soluţionarea unui număr de 12 petiţii adresate Instituţiei Prefectului judeţului


Cluj, depuse la Oficiul Prefectural Turda.

Competenţe ale Oficiului Prefectural Turda inclusiv în privinţa reprezentării Comisiei


judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj, în faţa
instanţelor de judecată:
 2 municipii : Turda şi Câmpia -Turzii
 18 comune.

În cauzele procesuale de fond funciar, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind


reprezentarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Cluj, în număr total de 305 dosare, se asigură reprezintarea prin Oficiul Prefectural
Turda:
 Judecătoria Turda – 248 de cauze ;
 Tribunalul Cluj - 43 de cauze ;
 Curtea de Apel Cluj – 14 cauze

Obiectul cauzelor procesuale de fond funciar:


 anulare titluri de proprietate,
 obligaţia de a face şi anularea hotăririlor Comisiei judeţene de fond funciar,
 prestaţii tabulare şi succesiuni.
 cauze de contencios administrativ

19
ALTE ACTIVITĂŢI ALE OFICIUL PREFECTURAL TURDA:

 activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice


locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de
Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
 acţiuni de îndrumare şi de verificare a măsurilor întreprinse de către primari în
calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-teritoriale şi anume:
 participarea la şedinţele de instruire şi prelucrare a preşedinţilor şi secretarilor
comisiilor locale de fond funciar în perioada imediat următoare a apariţiei Hotărârii de
Guvern nr. 890/2005, privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
 participarea la şedinţe ale comisiilor locale pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor, în cele 18 comune arondate Judecătoriei
Turda;
 întocmirea periodic planuri de activitate privind desfăşurarea activităţii Oficiului
Prefectural Turda;
 participarea la întrunirile Colegiului Prefectural.

20
O.S.II.2.1 Punerea în aplicare şi verificarea modului de îndeplinire a actelor
normative din domeniul restituirii proprietăţii, cu respectarea termenelor şi a
procedurilor legale (Legea nr. 18/1991, republicată, Legea nr. 169/1997,
Legea nr. 1/2000 şi Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările aduse
prin Legea nr. 247/2005, a dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 9/1998,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în Legea nr.
290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte legi
speciale ca Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv Legea nr. 341/2004).

Potrivit Regulamentului de Organizarea şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului


Judeţului Cluj, Serviciul pentru pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
are ca obiect de activitate punerea în aplicare şi verificarea modului de îndeplinire a actelor
normative din domeniul restituirii proprietăţii, respectiv Legea nr. 18/1991, republicată, Legea
nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000 şi Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările aduse
prin Legea nr. 247/2005, a dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 9/1998, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi în Legea nr. 290/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi alte legi speciale ca Legea nr. 44/1994, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 341/2004.
În conformitate cu dispoziţiile procedurale prevăzute în Regulamentul de aplicare a
legilor fondului funciar, aprobat prin HG nr. 890/2005, modificat şi completat prin HG n.
1832/2005, prin ordin al prefectului s-a constituit Comisia judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj, autoritate cu activitate administrativ
jurisdicţională care are ca atribuţii principale următoarele: validarea documentaţiilor înaintate
de comisiile locale şi emiterea titlurilor de proprietate în favoarea persoanelor fizice şi juridice
îndreptăţite, soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele nemulţumite împotriva
măsurilor stabilite de comisiile locale, revocarea titlurilor de proprietate emise în mod abuziv,
etc.

21
ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.2.1

1. Comisia Judeţeană, prezidată de prefectul judeţului Cluj, s-a întrunit într-un număr
de 14 şedinţe de lucru, în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 1.706 hotărâri prin care
au fost validate sau invalidate propunerile de stabilire a dreptului de proprietate înaintate de
către comisiile locale şi au fost soluţionate contestaţiile formulate de persoanele nemulţumite.

2. Prin hotărârile comisiei judeţene au fost validate un număr de 10.730 dosare de


retrocedare însumând o suprafaţă totală de 33.364 ha teren, din care 21.254 ha teren cu
destinaţie agricolă şi 12.110 ha teren cu destinaţie forestieră.

3. Comisia judeţeană a emis un număr de 5.440 titluri de proprietate în favoarea persoanelor


fizice şi juridice îndreptăţite, din care 4.362 titluri eliberate pentru terenuri agricole iar 1.078
titluri pentru terenuri forestiere. Prin aceste titluri s-a atribuit în proprietatea foştilor
proprietari sau moştenitorilor acestora o suprafaţă totală de 17.237 ha teren, din care suprafaţa
de 7.829 ha reprezintă terenuri cu destinaţie agricolă şi 9.408 ha terenuri cu destinaţie
forestieră. Raportat la numărul total de titluri de proprietate de eliberat, procentul de realizare
este de 83,51 % în cazul terenurilor agricole, respectiv 59,38% la terenurile forestiere.

4. Au fost soluţionate un număr de 749 contestaţii formulate de persoanele nemulţumite de


măsurile stabilite de comisiile locale cu privire la cererile depuse, din care un număr de 551
contestaţii au fost respinse pe diferite considerente (lipsa actelor doveditoare, atribuirea
terenurilor solicitate altor persoane, deficitul de terenuri agricole etc.), iar un număr de 198
contestaţii au fost admise, constatându-se că soluţiile adoptate de către comisiile locale au fost
neîntemeiate.

5. Totodată au fost modificate, înlocuite sau desfiinţate un număr de 244 titluri de


proprietate, din care un număr de 84 titluri în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile
prin care s-a constatat nulitatea în totalitate sau în parte a acestora, iar 160 de titluri pe cale
administrativă, ca urmare a unor erori materiale cu privire la numele şi prenumele titularilor,
datele de identificare ale parcelelor etc., şi au fost eliberate 19 de duplicate de pe titlurile de
proprietate emise anterior, întrucât exemplarele originale au fost pierdute de către beneficiari.

22
6. Au fost emise 167 ordine ale prefectului, din care 164 ordine eliberate conform art. 36 din
Legea nr. 18/1991, republicată, şi art. 34 din Legea nr. 1/2000, prin care s-au restituit în
proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice îndreptăţite terenurile preluate de Statul
Român în regimul comunist, iar 3 ordine eliberate în temeiul art. 33 şi 44 din Legea nr.
18/1991, republicată, în favoarea unor unităţi administrativ-teritoriale pentru reconstituirea
izlazurile comunale în suprafaţă totală de 1.424,58 ha teren.

7. Pentru a sprijini activitatea desfăşurată de către colectivul de lucru constituit la nivelul


comisiei judeţene, funcţionarii din cadrul serviciului au verificat temeinicia şi legalitatea
propunerilor de stabilire a dreptului de proprietate cu privire la un număr de 27.073
dosare de fond funciar, din care 11.495 dosare au fost supuse spre dezbatere în cadrul
şedinţelor de lucru ale comisiei judeţene, iar 15.578 dosare au fost returnate la comisiile
locale în vederea completării documentaţiilor în conformitate cu prevederile legale şi
instrucţiunile A.N.R.P.

8. În baza ordinului prefectului s-au efectuat mai multe controale la nivelul judeţului vizând
modul în care comisiile locale îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de lege, ocazie cu care au
fost aplicate un număr de 23 sancţiuni, privind săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 110 1
din Legea nr. 18/1991, republicată, articol nou introdus prin Legea nr. 247/2005.

S-au desfăşurat controale privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru


neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de actele normative din domeniul proprietăţii în sarcina
membrilor comisiilor locale de fond funciar.
Primăriile la nivelul cărora s-au efectuat controalele sunt: Mihai Viteazu,
Moldoveneşti, Iara, Băişoara, Chiuieşti, Vad, Mica,Cuzdrioara, Unguraş, Cătina, Ţaga,
Mociu, Vultureni, Aşchileu, Ciucea, Râşca, Floreşti, Luna, Tureni, Feleac, Apahida, Beliş,
Baciu.
În urma controalelor au fost încheiate 17 procese-verbale soldate cu avertisment privind
nerespectarea procedurilor legale în sarcina comisiilor locale de fond funciar, în celelalte
cazuri, respectiv 6 primării – Băişoara, Vad, Luna, Feleac, Apahida, Beliş nu s-au aplicat
avertismente constatându-se respectarea procedurii legale ( ceea ce nu înseamnă că nu există
probleme de fond funciar la nivelul acestor comune, ci doar că s-a respectat procedura legală
la nivelul comisiei locale ).

23
1. Comuna MIHAI VITEAZU

- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 312 cereri


depuse, 133 soluţionate, din care 11 trimise spre validare, 122 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: săptămânale
- nu există rezervă la nivelul comisiei.

2. comuna MOLDOVENEŞTI
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 426 cereri
depuse, 170 soluţionate, din care 136 trimise spre validare, 34 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 25
- există rezervă la nivelul comisiei locale de fond funciar.

3. comuna CHIUIEŞTI
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 548 cereri
depuse, 68 validate, 0 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 11
- nu există rezervă la nivelul comisiei

4. comuna MICA
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 289 cereri
depuse, 288 soluţionate, din care 211 validate, 77 cereri respinse;
- nu există rezervă la nivelul comisiei

5. comuna FELEACU
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 1199 cereri
depuse, 909 soluţionate, din care 735 trimise spre validare (290 validate), 174
cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 65
- nu există rezervă la nivelul comisiei

6. comuna AŞCHILEU

24
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 305 cereri
depuse, 159 soluţionate, din care 153 trimise spre validare (0 validate), 6 cereri
respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 22
- există rezervă la nivelul comisiei

7. comuna ŢAGA
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 392 cereri
depuse, 203 soluţionate, 89 validate, 194 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 18
- nu există rezervă la nivelul comisiei

8. comuna VAD
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 464 cereri
depuse,453 soluţionate, din care 30 validate, 423 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 24
- nu există rezervă la nivelul comisiei

9. comuna VULTURENI
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 345 cereri
depuse, 284 soluţionate, 23 validate, 0 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 10
- există rezervă la nivelul comisiei

10. comuna MOCIU


- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 402 cereri
depuse, 32 validate
- nu există rezervă la nivelul comisiei

11. comuna CĂTINA


- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 193 cereri
depuse, 157 soluţionate, din care 49 validate, 59 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 22

25
12. comuna FLOREŞTI
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 1633 cereri
depuse, 1000 discutate din care 150 validate
- sedinţele comisiei de fond funciar: 11
- există rezervă la nivelul comisiei

13. comuna RÂŞCA


- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 1505cereri
depuse, 756 discuate din care 72 validate, 0 cereri respinse;
- sedinţele comisiei de fond funciar: 10
- există rezervă la nivelul comisiei – pădure

14. comuna CIUCEA


- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 381 cereri
depuse, 124 discutate
- sedinţele comisiei de fond funciar: 9 procese-verbale
- nu există rezervă la nivelul comisiei

15. comuna BACIU


- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 482 cereri
depuse, 465 soluţionate, 143 trimise spre validare (17 validate), 322 respinse
- nu există rezervă la nivelul comisiei

16. comuna BELIŞ


- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 827 cereri
depuse, 760 soluţionate (2 validate şi 3 respinse), 50 nesoluţionate
- sedinţele comisiei de fond funciar: 17 procese-verbale
- nu există rezervă la nivelul comisiei
17. comuna APAHIDA
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 1258 cereri
depuse, 1252 soluţionate, 534 trimise spre validare (193 validate), 718 respinse
- sedinţele comisiei de fond funciar: 36
- nu există rezervă la nivelul comisiei

26
18. comuna LUNA
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 361 cereri
depuse, 361 soluţionate, 53 trimise spre validare (18 validate), 308 respinse
- sedinţele comisiei de fond funciar: 19
19. comuna TURENI
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 572 cereri
depuse, 461 soluţionate,
- sedinţele comisiei de fond funciar: nu s-a putut identifica numărul acestora
- nu există rezervă la nivelul comisiei
20.comuna CUZDRIOARA
- situaţia cererilor pe Legea 247/2005 până la data controlului: 159 cereri
depuse, 150 soluţionate (25 validate), 125 respinse
- sedinţele comisiei de fond funciar: 17
- nu există rezervă la nivelul comisiei

21. comuna UNGURAŞ


- nu s-au prezentat actele

9. În exercitarea atribuţiilor de instruire şi îndrumare a comisiilor locale, au fost


organizate o serie de întruniri de lucru, atât la sediul prefecturii cât şi pe centre zonale, în
cadrul cărora s-au dezbătut nu numai normele privind reconstituirea dreptului de proprietate ci
şi problemele concrete ridicate de către membrii comisiilor locale (primari, secretari,
specialişti topografi), pentru a se realiza astfel o procedură unitară de soluţionare a cererilor
de retrocedare înregistrate la nivelul judeţului.

10. Având în vedere principiul orientării către cetăţean dar şi dorinţa de a acorda sprijin unui
număr cât mai mare de persoane, funcţionarii publici din cadrul compartimentului au acordat
asistenţa de specialitate pentru 960 persoane fizice, care s-au prezentat în audienţă, şi au
soluţionat un număr de 2.656 petiţii adresate direct de către persoanele nemulţumite sau
transmise de autorităţile şi instituţiile publice greşit sesizate, efectuând numeroase deplasări în
teritoriu şi verificând la faţa locului aspectele reclamate.

27
11. Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, prin reprezentanţii săi, a participat la o serie de
întâlniri organizate în scopul medierii unor conflicte intervenite între comisiile locale de
fond funciar şi reprezentanţii silvici, pe de o parte, respectiv formele asociative de
proprietate, pe de altă parte, care au solicitat retrocedarea unor terenuri forestiere, după cum
umează:
 Composesoratele Beliş, Giurcuţa de Jos şi Bălceşti au solicitat retrocedarea unor
suprafeţe cu vegetaţie forestieră fără a depune acte doveditoare ale proprietăţii în
termenul prevăzut de lege, astfel încât li s-a acordat un termen rezonabil pentru
completarea dosarelor, dar întrucât nu au putut prezenta înscrisurile cerute cererile au
fost respinse;
 Composesoratul Someşu Rece a solicitat o suprafaţă de teren mai mare decât cea
rezultată din actele doveditoare, precum şi un amplasament anume, dar în urma
analizării schiţelor de la cartea funciară s-a constatat, de comun acord, că vechiul
amplasament este cel stabilit de comisia locală;
 Composesoratul Ciucea a reclamat tăierile abuzive de masă lemnoasă de pe
amplasamentele aprobate care urmau a fi restituite, iar din discuţiile purtate s-a
convenit ca profitul rezultat până în prezent să fie virat în contul formei asociative iar
cuantumul sumei încasate pentru exploataţiile viitoare să fie negociat direct cu
reprezentanţii formei asociative;
12. O altă problemă intervenită în aplicarea legilor fondului funciar a constat în retrocedarea
terenurilor aflate în amenajări piscicole pe raza teritorială a Comunelor Ciurila şi Tureni,
terenuri aprobate în temeiul Legii nr. 1/2000 dar care nu au putut fi restituite datorită intrării
în vigoare a OUG nr. 102/2001, aprobată prin Legea nr. 400/2002.

13. Ţinând seama de recomandările cuprinse în adresa nr. 4664/28.02.2006 a A.N.R.P.s-a


procedat la punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate asupra
suprafeţelor de teren validate până la intrarea în vigoare a actelor normative care
au modificat Legea nr. 1/2000.

14. Au fost făcute demersuri către autorităţile administraţiei publice centrale în vederea
clarificării unor neconcordanţe survenite în actele normative care reglementează materia
fondului funciar, după cum urmează:

28
 Actul nr. 8354/2006 prin care s-a solicitat A.N.R.P. comunicare unui punct de vedere
în legătură cu retrocedarea amenajărilor piscicole realizate ulterior datei deposedării,
la care s-a primit răspuns prin actul nr. 4664/2006;
 Actul nr. 8623/2006 adresat M.A.I. prin care s-au comunicat difuncţionalităţile
apărute în activitatea oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
 Actul nr. 20.072/2006 adresat Ministerului Justiţiei privind propunerile instituţiei
noastre în legătură cu modificarea şi completarea actelor normative care
reglementează materia fondului funciar;
 Actul nr. 20.360/2006 prin care s-a solicitat A.N.R.P. comunicarea unui răspuns cu
privire la revocarea administrativă a unor titluri de proprietate emise anterior.

15. În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Normele metodologice aprobate prin HG
nr. 1213/2003, modificate şi completate prin HG nr. 1304/2004, prin hotărârile adoptate de
comisia judeţeană s-au validat 10 dosare depuse de către veteranii de război decoraţi cu
ordinele şi medaliile prevăzute de lege sau de către urmaşii acestora, în vederea acordării
despăgubirii băneşti pentru hectarul de teren cuvenit. Subsecvent s-au emis 2 ordine ale
prefectului prin care s-a dispus alocarea cuantumului despăgubirii băneşti pentru fiecare dosar
în parte, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.

16. În aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare, la nivelul instituţiei noastre au fost înregistrate un număr de 150 dosare civile,
având ca obiect acţiuni introductive formulate de persoanele nemulţumite de modul de
soluţionare a notificărilor depuse, dosare aflate în diferite faze de judecată.

17. În temeiul Legii nr. 9/1998 au fost înregistrate patru cereri, din care două au fost
soluţionate prin Hotărârile comisiei judeţene nr. 1 şi 2 din 2005, în sensul acordării de
compensaţii băneşti pentru bunurile deţinute de către persoanele solicitante în Cadrilater –
Bulgaria, hotărâri care urmează a fi validate de către Departamentul pentru aplicarea Legii nr.
9/1998 din cadrul Cancelariei Primului Ministru. Celelalte două dosare depuse fiind
incomplete li s-a cerut persoanelor solicitante să prezinte acte doveditoare.

29
18. În conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2003 au fost înregistrate la sediul instituţiei
noastre un număr de 247 dosare privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români
refugiaţi din Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa, din care 77 dosare au fost transmise
spre competentă soluţionare la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, conform
modificărilor aduse prin Legea nr. 171/2006. Comisia din cadrul instituţiei noastre a
soluţionat 76 de dosare care au fost înaintate comisiei de evaluare a terenurilor, respectiv a
construcţiilor, iar restul dosarelor vor fi transmise până la finele lunii octombrie a.c.

A. Legile fondului funciar


Nr. total de acte înregistrate 2002 2003 2004 2005 2006
Petiţii adresate 1461 1797 1883 1996 2656
Titluri de proprietate emise 14855 14617 10497 5701 5440
Hotărâri ale comisiei
439 331 636 643 1706
judeţene
Contestaţii depuse 3 3 2 1 749
Ordine ale prefectului 357 312 268 292 167
Controale efectuate 7 12 14 18 23

30
Petitii adresate

3000
2000
1000 Petitii Petitii adresate
0 adresate
2002 2004 2006

Controale efectuate

40

30

20 Controale
efectuate
10

0
2002 2003 2004 2005 2006

31
TP emise

16000
14000
12000
10000
8000
TP emise
6000
4000
2000
0
2002 2003 2004 2005 2006

Ordine ale prefectului

400

300

200 Ordine ale


prefectului
100

0
2002 2003 2004 2005 2006

Hotarari ale Comisiei Judetene

1500

1000
Hotarari ale Comisiei Judetene
500

0
2002 2003 2004 2005 2006

B. Legea nr. 10/2001


2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nr. total de
dosare 2086 608 0 0 0 0
înregistrate
Dosare
2086 608 0 0 0 0
redirecţionate
Acţiuni civile 0 18 42 105 132 150
pe rolul

32
instanţelor
judecătoreşti

Notă: ca urmare a modificărilor aduse Normelor Metodologice de aplicare a legii, instituţia


prefectului nu mai are atribuţii în soluţionarea notificărilor

C. Legea nr. 290/2003


2003 2004 2005 2006
Nr. total de dosare
84 151 12 0
depuse
Dosare
0 0 0 77
redirecţionate
Dosare soluţionate 1 0 0 0

D. Legea nr. 9/1998


1998 2005 2006
Nr. total de 6 2 3
dosare depuse
Dosare 0 1
redirecţionate
Dosare 6 2
soluţionate

O.S.II.2.2 Asigurarea reprezentării în cauzele procesuale de fond funciar, aflate pe rolul


instanţelor judecătoreşti, privind reprezentarea Comisiei judeţene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj.
Pe rolul instanţelor se află un număr total de 952 dosare, după cum urmează:
- Judecătoria Cluj-Napoca - 673 cauze
- Judecătoria Huedin - 39 cauze
- Tribunalul Cluj - 185 cauze
- Curtea de Apel Cluj – 52 cauze
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 3 cauze

Cauzele procesuale de fond funciar au ca obiect:

33
- anulare titluri de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar  În general, reclamanţii
solicită anularea titlurilor de proprietate, în vederea reconstituirii dreptului lor de proprietate
pe vechiul amplasament majorarea suprafeţei atribuite îndreptarea unor erori materiale, după
ce titlurile de proprietate au intrat în circuitul civil, cu privire la nume, tarla, parcele.
- anularea hotărârilor Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Cluj În principal, sunt contestate în instanţă hotărârile prin care au fost
soluţionate plângerile formulate de solicitanţi în baza Legii nr. 247/2005. Litigiile sunt
generate de faptul că se solicită vechiul amplasament de către persoanele propuse pentru
acordarea de despăgubiri.
- anularea ordinelor emise de prefect conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991 şi ale art. 34 din Legea nr. 1/2000
- obligaţia de a face (punere în posesie şi emitere titlu de proprietate) 
- acţiuni în constatare /prestaţie tabulară.

Prin Direcţia juridică, se asigură :


- reprezentarea Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Cluj în cauzele civile aflate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca.
-întocmirea şi redactarea actelor juridice în conformitate cu prevederile Codului de
procedură civilă în vederea soluţionării cauzelor;
-asigurarea continuităţii acestor cauze în căile de atac
-evidenţa şi păstrarea corespunzătoare a tuturor dosarelor aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti .

34
ANALIZA SWOT a activităţii Direcţiei juridice, Verificarea legalităţii actelor,
Contencios administrativ, Apostilă

Puncte Tari Puncte Slabe


- dispoziţiile primarilor şi hotărârile - există puţine localităţi au comunicat cu
consiliilor locale comunicate se verifica din întârziere sau nu au comunicat nici o dispoziţie
punct de vedere la legalităţii în termenele a primarilor sau nici o Hotărâre de consiliu în
legale; termen,
- se întocmesc adrese pentru a se comunica - evidenţa dispoziţiilor se ţine manual, dar şi
dispoziţiile primarilor şi hotărârile de pe suport electronic, lucru care consumă
consiliu local rămase necomunicate; mult dublu timp; există o dublă înregistrare
- se contactează telefonic autorităţile - se înregistrează manual şi electronic atât la
administraţiei publice locale care nu registratură cât şi în registrele direcţiei
comunică sau comunică cu întîrziere - evidenţa manuală face dificilă inventarierea
dispoziţiile primarilor şi hotărârile de în orice moment, cu rapiditate, a actelor
consiliu, în vederea transmiterii acestora comunicate
- urmare a sesizărilor telefonice sunt - există zile în care se comunică un număr
secretari de consilii locale care comunică foarte mare de dispoziţii care trebuie analizate
dispoziţiile solicitate primarilor şi Hotărârile în termenele legale - ex. dispoziţiile pentru
de consiliu şi iau măsuri pentru intrarea stablirea ajutorului de încălzire
în legalitate - legea prevede doar termenul de comunicare,
- se inventariază manual din registru, la neexistând sancţiuni pentru secretari pentru
numite intervale de timp, dispoziţiile necomunicarea în termen a dispoziţiilor
primarilor şi Hotărârile de consiliu pentru a primarilor
vedea care au rămas necomunicate - există acte administrative care sunt
-urmare a sesizării făcute în cadrul comunicate cu mare întârziere, astfel încât
procedurii prealabile, se iau măsuri pentru procedura prealabilă se face cu întârziere
modificarea sau revocarea dispoziţiilor - există dispoziţii ale primarilor şi Hotărârile
considerate ilegale de consiliu care nu prevăd temeiul juridic
- se comunică dispoziţiile primarilor şi special în baza căruia se emit
Hotărârile de consiliu reîntocmite legal - numărul mare de dosare aflate pe rolul
urmare a sesizării instanţelor de judecată
- există mult mai puţine dispoziţii decât - insuficienţa actelor de la dosarul cauzei

35
HCL pentru care s-a solicitat modificarea pentru formularea unei apărări
sau revocarea lor - numărul mare de dosare raportat la personalul
- asigurarea reprezentării în instanţă angajat
formularea de poziţii procesuale în - insuficienta colaborare dintre
majoritatea dosarelor, compartimentele instituţiei
- consultarea între jurişti anterior formulării - nerespectarea termenelor prevăzute de lege
unei poziţii procesuale pentru soluţionarea cererilor de retrocedare şi
- repartizarea cauzelor de fond funciar unor eliberarea titlurilor de proprietate
jurişti specializaţi pe acest tip de cause - nesoluţionarea dosarelor depuse în baza Legii
- se ţine de către jurişti o evidenţă pe nr. 290/2003 iniţial datorită lipsei normelor
termene de judecată a cauzelor aflate pe rol metodologice de aplicare
- imposibilitatea înaintării dosarelor de fond
funciar validate de comisia judeţeană pentru
acordarea de despăgubiri, deoarece nu se
cunoaşte situaţia suprafeţelor disponibile la
nivelul localităţilor iar documentaţiile nu
întrunesc cerinţele impuse prin circularele
A.N.R.P.
Oportunităţi Constrâgeri

- se merge în control la administraţiile - necomunicarea în termen îngreunează


publice locale unde se sesizează nereguli activitatea direcţiei care analizează cu
- termenul pentru exercitarea controlului de întîrziere legalitatea actelor administrative,
legalitate poate fi prelungit pentru motive - legea stabileşte termene clare în cadrul
obiective cărora se poate exercita controlul de legalitate,
- se poate consulta Agenţia Naţională a depăşirea acestora atrăgând imposibilitatea
Funcţionarilor Publici pentru situaţiile de revocării actelor nelegale
modificare a raporturilor de muncă privind -instanţa de judecată, prin controlul exercitat
funcţionarii publici în cazul actelor atacate, creează
- buna colaborare cu Oficiul de Cadastru jurisprudenţă care se impune a fi respectată
- crearea unor precedente judiciare - necomunicarea sau comunicarea cu întârziere
favorabile Instituţiei Prefectului a documentaţiei depuse şi instrumentate de
comisiile locale de fond funciar

36
Propuneri de măsuri de îmbunătăţire a activităţii Direcţiei juridice, Verificarea legalităţii
actelor, Contencios administrativ, Apostilă:

- contactarea de urgenţă a localităţilor/comunelor care au întârzieri de comunicare, pentru


ca în anul 2007 situaţia să nu se mai repete;
- mediatizarea listelor cu secretarii consiliilor locale care nu au comunicat în termen
sau au comunicat cu mari întârzieri dispoziţiile şi hotărîrile, Instituţiei Prefectului
judeţului Cluj, în vederea exercitării controlului de legalitate;
- precizarea în mod obligatoriu, în cuprinsul dispoziţiilor şi a hotărîrilor, a temeiului
juridic special în baza căruia se emit/adoptă acestea;
- înregistrarea într-o evidenţă unică, informatizată, comună cu registratura, a tuturor
actelor comunicate, precum şi completarea în evidenţele electronice a fiecărei etape din
exercitarea controlului de legalitate pentru o consultare mai rapidă a acestora, eventual,
crearea unui program pe calculator în acest sens;
- organizarea de întilniri periodice a consilierilor juridici din cadrul Instituţiei Prefectului
judeţului Cluj şi eventual, a unor experţi pe anumite domenii pentru a clarifica problemele
apărute ca urmare a aplicării legislaţiei în vigoare, observarea unor bune practici care rezultă
din aplicarea legilor şi mediatizarea lor;
- înaintarea de propuneri de modificare a legislaţiei aplicabile secretarilor, în sensul
introducerii unor mijloace punitive la dispoziţia prefectului, pentru nerespectarea repetată a
obligaţiei de comunicare în termen a actelor supuse controlului de legalitate;
- participarea consilierilor juridici la mai multe cursuri/programe de perfecţionare, în
vederea însuşirii corecte a tuturor modificărilor legislative.

O.S.II.3.1 Optimizarea serviciilor prestate cetăţeanului de către Seriviciul de


evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple.

37
ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.3.1

1. Prin Ordin al Prefectului s-a stabilit timpul de emitere al paşapoartelor în regim de


urgenţă de 24 ore, dovadă în acest sens fiind numărul mare de cereri în acest regim,
procesate mai ales ales în perioada de vârf a anului.
2. S-a emis un număr de 55.614 paşapoarte, din care 54.008 paşapoarte simple şi 1.606
paşapoarte pentru cetăţenii români cu domiciliul în strainatate, cu 4.893 paşapoarte mai multe
decat în perioada de referinţă a anului 2005, reprezentând o creştere procentuală de 9, 64%

Numar pasapoarte com parativ

55614
2 50721
nov anul2005-2006
nov anul2004-2005
1

48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000

Din numarul total de 55.614 paşapoarte, 13.648 au fost emise în regim de urgenţă,
valoarea taxei de urgenţă încasată pentru bugetul statului, fiind de 1.364.800 RON.
3. În perioada analizată, în evidenţele biroului au fost înregistrate un număr de 1.256
paşapoarte pierdute, 132 paşapoarte furate şi 930 deteriorate, fiind aplicate un număr de
1.664 de sancţiuni în valoare de 49.920 lei.

Tabel comparativ 2005, 2006. reprezentând indicii cantitativi ai cererilor primite .

Tip cereri Luna MAI 2005 Luna MAI Diferenta %


2006
total cereri primite 5.174 6.184 119.5%
în regim de urgenţă 402 1.366 339.8%
Luna IUNIE 2005 Luna IUNIE 2006
total cereri primite 5.930 6.288 106.03%
în regim de urgenţă 344 1.355 393.9%
Luna IULIE 2005 Luna IULIE 2006
total cereri primite 6.259 6.765 108.08%
în regim de urgenţă 475 1.713 360.6%

38
Luna AUGUST 2005 Luna AUGUST 2006
total cereri primite 6.122 7.181 117.30%
în regim de urgenţă 1.348 2.128 157.9%

Numar total pasapoarte

8000
7000 6765 7181
6184 6288
6000 5930 6259
6122
5174
5000
4000 anul 2005
3000 anul 2006
2000
1000
0 anul 2006
mai anul 2005
iunie
iulie
august

Numar pasapoarte in regim de urgenta

2500
2128
2000
1713
1500 1366 1355 1348
2005
1000 2006

402 475
500 344

0
mai iunie iulie august

4. Măsura restrângerii dreptului la liberă circulaţie se dispune prin sentinţă de către


instanţă în baza Legii nr. 248/2005, începând cu 29.01.2006. Din numărul de 287 persoane
returnate în acest an, doar pentru 76 au fost primite sentinţele de la instanţă şi au fost puse în
executare cu termene de restricţionare a dreptului la libera circulaţie în spaţiul Uniunii
Europene pentru perioade cuprinse între 3 luni şi 2 ani.

39
5. Serviciile publice comunitare pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor, prin O.U.G. nr.
60/06.09.2006, începând cu luna septembrie au o nouă sarcină, aceea de a ridica
documentele de călătorie de la persoanele a căror drept la liberă circulaţie a fost
suspendat şi împotriva cărora s-au emis ordonanţe de a nu părăsi teritoriul ţării. Au fost
întreprinse un număr de 12 acţiuni, cu deplasări la domiciliile celor împotriva cărora s-au emis
ordonanţe de părăsire a teritoriului ţării şi au fost luate masurile legale.

O.S.II.3.2 Reorganizarea spaţiului amenjat şi desfiinţarea evidenţei manuale

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.3.2

1. Redistribuirea activităţilor desfăşurate de angajaţii care au aceste atribuţii.

2. Instruirea celor care lucrează în regim de ,,ghişeu unic” la serviciile publice comunitare
de evidenţă a persoanelor din municipiile şi oraşele de pe raza de competenţă, în acest sens
efectuându-se cotroale de sprijin şi îndrumare. Conducerea instituţiei a soluţionat neajunsurile
acestor servicii, convocând primarii care răspund de activitatea acestora şi luând măsurile
necesare.

O.S.II.3.3 Eficientizarea managamentului resurselor umane

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.3.3

1.Creşterea numărului de personal, prin încadrarea de noi specialişti tineri cu potenţial


de muncă deosebit. Pe parcursul acestui an au avut loc două concursuri prin care a fost
selectat personal calificat ocupându-se 5 posturi, printre care un consilier juridic şi un
informatician.
2. Înfiinţarea până la finele anului a unui nou compartiment - „compartimentul
urmăriţi”, pentru care se va organiza un nou concurs in vederea selectării şi încadrării a înca
cinci persoane, în vederea realizării sarcinilor ce rezultă din prevederile O.U.G.nr.
60/06.09.2006.

40
3. Organizarea de activităţi de pregătire profesională, dezbateri pe specialităţi, de
îmbunătăţire a cunoştinţelor de tehnologie a informaţiei conform Planului de pregatire
continua.

În concluzie, indicatorii de baza a muncii, au inregistrat imbunătăţiri, faţa de


aceeasi perioada a anului trecut, intregul efectiv, actionand cu răspundere pentru
indeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Conducerea Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, a sprijinit în mod real
activitatea pe linie de paşapoarte, atât din punct de vedere logistic, cât şi în celelalte
domenii, dovada fiind rezultatele pozitive pe toate liniile ale acestui serviciu.

O.S.II.4.1. Fluidizarea organizării şi desfăşurării activităţii de aplicare a


apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi

41
care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al
convenţiei de la Haga.

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.4.1

1. Instituţia noastră a încheiat protocoale de colaborare, atât cu instituţiile publice judeţene


indicate mai sus, instituţii abilitate să vizeze actele supuse aplicării apostilei, cât şi cu
instituţiile centrale respectiv, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Casa Naţională de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj, Camera de Comerţ şi
Industrie Cluj, Autoritatea de Sǎnǎtate Publicǎ Cluj, Direcţia de Muncǎ, Solidaritate Socialǎ şi
Familie Cluj, A.J.O.F.M. Cluj, Direcţia Judeţeanǎ pentru Culturǎ, Culte şi Patrimoniu Cultural
Cluj.

O.S.II.4.2. Apropierea administraţiei publice de cetăţean şi reducerea birocraţiei

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.4.2

1. Instituţia Prefectului Judeţului Cluj devine prima instituţie din ţară care pune în
aplicare sistemul de „ ghişeu unic” al Biroului Apostilă, impactul asupra cetăţenilor
fiind extrem de pozitiv.
Ţara de destinaţie pentru cele 337 de acte pentru studii superioare a fost următoarea :

Nr. Ţara de destinaţie Nr. actelor apostilate


1 Italia 142
2 Spania 138
3 Israel 12
4 Germania 11
5 Grecia 8
6 Portugalia 4
7 SUA 7
8 Elveţia 3
9 Olanda 2
10 Austria 3
11 Ungaria 2
12 Mexic 2

42
Un studiu comparativ, cantitativ, al numǎrului efectiv de acte apostilate pe o
perioadǎ de timp de o sǎptǎmânǎ, înainte de data de referinţǎ (31.01. – 06.02.2006) şi o
sǎptǎmânǎ dupǎ perioada de referinţǎ (20 martie – 27 martie 2006), evidenţiazǎ în mod
semnificativ creşterea cantitativǎ a numǎrului de acte, dupǎ cum urmeazǎ:

30.01. – 06.02.2006 = 104 acte apostilate


20.03 – 27.03.2006 = 178 acte apostilate

Se remarcǎ creşterea semnificativǎ a cantitǎţii de acte cu 58,4% pe o perioadǎ de o


sǎptǎmânǎ. Putem deci considera cǎ introducerea Protocoalelor cu alte instituţii a condus la
fluidizarea circuitului documentelor şi s-a constituit într-un factor de succes.

În urma unui studiu efectuat pe perioada 14.XI.2005 – 14.XI.2006 s-a constatat cǎ


ponderea persoanelor care solicitǎ aplicarea apostilei este din municipiul Cluj-Napoca, urmatǎ
de Dej, Turda, Câmpia Turzii, Gherla şi Huedin. Ca ţarǎ de destinaţie pe primul loc este Italia,
urmatǎ de Spania şi Israel.

Au fost apostilate un număr de 714 de acte care au necesitat viza prealabilă a


instituţiilor publice abilitate, astfel :
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării 337 acte
- Autoritatea de Sănătate Publică Cluj 210 acte
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 145 acte
- Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familiei Cluj 11 acte
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Cluj 7 acte

43
- Agenţia Judeţeană a Forţei de Muncă Cluj 3 acte
- Casa Naţională de Pensii 1 act

Până la această dată, colaborarea cu celelalte instituţii interesate o considerăm pozitivă


.
Această iniţiativă este foarte apreciată de către beneficiarii acestor servicii, numărul
lor fiind in continuă creştere, având solicitări chiar şi din judeţele vecine, cum ar fi :
- Maramureş 18 acte
- Alba 16 acte
- Bistriţa – Năsăud 20 acte
- Mureş 4 acte
- Satu – Mare 5 acte
- Vîlcea 3 acte
- Suceava 2 acte
- Bihor 2 acte
- Sălaj 2 acte
- Gorj 2 acte

Situatia cererilor pe judeţe

44
O.S.II.4.3 Îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează activităţii de aplicare a
apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.4.3

Propunerea“de lege ferenda” formulată de Instituţia prefectului judeţului Cluj,


privitor la activitatea de apostilare desfăşurată în conformitate cu reglementările
Ordonanţei 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea
cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, cu
modificările şi completările ulterioare.

Propunerea viza :
- fluidizarea organizării şi desfăşurării activităţii de aplicare a apostilei, în beneficiul
cetăţeanului, prin efectuarea apostilării actelor administrative atât în original cât şi
în formă tradusă şi legalizată, de către o singură instituţie, în speţă Prefectura
- reducerea timpului necesar solicitanţilor pentru pregătirea dosarului cu actele ce
urmează a fi apostilate, prin posibilitatea oferită acestora de a efectua plata taxelor
de avizare direct la Trezorerie sau la C.E.C.
- alocarea sumelor încasate la acest moment, cu titlu de taxă consulară la dispoziţia
Ministerului Afacerilor Externe, prefecturilor prestatoare ale serviciului de
apostilare.
O.S. II. 5.1 Introducerea unei noi funcţii în administraţia publică locală, cea
de administrator public

45
ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.5.1

1. Transmiterea chestionarelor UCRAP despre administratorul public tuturor municipiilor


din judeţul Cluj prin intermediul Reţelei de modernizatori ai judeţului Cluj.

2. Diseminarea de informaţii prin prezentarea Proiectului privind administratorul public, cu


ocazia unei întâlniri organizată în luna septembrie 2006 la sediul Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj, cu participarea unui număr de 81 de reprezentanţi ai unităţilor administrativ
teritoriale din judeţ.
În urma acestei întâlniri au fost formulate un set de propuneri şi observaţii cu privire la
acest proiect, propuneri înaintate UCRAP.
Urmare a solicitării formulate de Instituţia Pefectului Judeţului Cluj în luna octombrie
2006 a avut loc o întâlnire consultativă, la care au participat reprezentanţi ai UCRAP, fiind
invitaţi primari ai unităţilor administrativ-teritoriale interesaţi de angajarea unor administratori
publici.
Cu acest prilej a fost formulat un set de propuneri şi observaţii cu privire la sprijinirea
înfiinţării şi ocupării funcţiei de administrator public în aparatele de specialitate ale
primarilor, consiliilor judeţene şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, care vizează
în sinteză, următoarele aspecte:
 Asigurarea diseminării în teritoriu, în următorul interval de timp, prin Instituţiile
prefectului, a experienţelor deja existente la Cluj-Napoca şi Ploieşti precum şi a
impactului la nivelul administraţiilor publice a experimentării implementării unei
astfel de funcţii,
 Corelarea proiectului administratorului public cu proiectul privind asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, respectiv identificarea asociaţiilor în curs de înfiinţare
interesate de angajarea unui administrator public,
 Identificarea asociaţiilor deja înfiinţate, în baza vechilor reglementări – O.G. nr.
26/2000 cu privire al asociaţii şi fundaţii care funcţionează şi care ar fi interesate de
angajarea unui administrator public şi adaptarea legislaţiei şi acestor cerinţe,
 Acordarea de sprijin financiar, prin alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru
remunerarea administratorilor publici angajaţi de comunele. Există comune

46
interesate de această funcţie dar care nu au resurse financiare sau au resurse limitate
pentru remunerarea administratorului public,
 Organizarea unor întâlniri pe parcursul proiectului, între administratorii publici
angajaţi, pentru asigurarea unor schimburi de experienţă între aceştia,
 Determinarea printr-un cadru legal unitar a caracterului contractului de management,
respectiv a duratei contractului de management, sau durata lui minimă, precum şi
criteriile de performanţă care vor sta la baza evaluării activităţii administratorului
public, anterior angajării lui, pentru ca acesta să cunoască perioada şi condiţiile de
exercitare a atribuţiilor,
 Înlăturarea din cuprinsul proiectului a prevederii conform căreia numai primăriile
semnatare de protocoale de colaborare cu MAI pot recruta administratori publici,
atâta timp cât legea permite tuturor unităţilor administrativ-teritoriale să angajeze
administratori publici,
 Acordarea de asistenţă de specialitate din partea UCRAP anterior termenelor
prevăzute în proiect, primăriilor interesate de angajarea unui administrator public,
având în vedere că există solicitări în acest sens.

3. Organizarea primei reuniuni consultative la nivel local

Prima întâlnire consultativă din ţară referitoare la implementarea funcţiei de


administrator public a avut loc la sediul şi cu implicarea directă a Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj.
Obiectul întâlnirii l-a constituit conturarea unui profil al administratorului public
cuprinzând cerinţele minimale de studii, condiţiile de recrutare, atribuţiile, salarizarea acestuia
şi durata contractului de management, în vederea elaborării Ghidului Administratorului
Public. Conform prevederileor legale, funcţia de administrator public are caracter opţional.
Principalele atribuţii propuse de către UCRAP, spre transfer de la primar/viceprimar
către administratorul public sunt legate de coordonarea aparatului de specialitate, coordonarea
managementului resurselor umane, coordonarea serviciilor publice de interes local,
coordonarea planificării şi elaborării bigetului local, coordonarea elaborării de studii, strategii,
programe prognoze de dezvoltare, coordonarea proiectelor şi programelor din sfera
problematicii integrării europene, coordonarea activităţii de promovare a imaginii instituţiei.
Primarii au subliniat necesitatea implicării administratorului public în sfera accesării
de fonduri structurale şi coordonarea serviciilor publice de interes local.

47
Reprezentanţii UCRAP au pus accentul pe importanţa procesului de luare a deciziilor
la nivel local, ca parte importantă a procesului de descentralizare.

O.S.II.5.2 Creşterea calităţii serviciilor şi a accesării fondurilor europene

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.5.2

1. Diseminarea de informaţii pentru sprijinirea înfiinţării unui număr mare de asociaţii


intercomunitare.
Prezentarea Conceptului de Proiect privind sprijinirea înfiinţării asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară a fost prezentat în 3 iulie 2006, cu ocazia unei întâlniri organizate
în Sala Mare a Palatului Administrativ, în prezenţa unui număr de 81 de reprezentanţi ai
unităţilor administrativ teritoriale din judeţ.
2. Formularea de propuneri şi observaţii către UCRAP din cadrul M.A.I. privitoare la
conceptul de proiect
În urma acestei întâlniri au fost formulate un set de propuneri şi observaţii cu privire la
acest proiect, propuneri înaintate UCRAP din cadrul M.A.I..
3. Constituirea unei baze comune de date privind asociaţiile înfiinţate la nivel de judeţ
precum şi numărul de locuitori ai unităţilor administrativ teritoriale existente şi transmiterea
acesteia către M.A.I.
Urmare a solicitării UCRAP, privind date despre unităţile adminsitrativ-teritoriale de
la nivelul judeţului Cluj, au fost sintentizate informaţii cuprinzând numărul locuitorilor
acestora precum şi asociaţiile deja înfiinţate sau în curs de înfiinţare. Aceste informaţii au fost
înaintate M.A.I.

O.S. II.5.3 Accelerarea reformei şi modernizarea administraţiei publice prin implicarea


managerilor publici.

Managerii publici reprezintă o categorie aparte de funcţionari publici conform O.


U.G nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager
public cu completările şi modificările ulterioare. Conform Proiectului PHARE 2003, Uniunea
Europeană având ca partener Guvernul României, a pregătit primul ciclu al tinerilor
profesionişti.

48
Responsabilităţile managerilor publici decurg din programe, proiecte şi activităţi
menite să accelereze modernizarea şi să transforme administraţia şi serviciilor publice, în
scopul creşterii calitatii. actului administrativ şi îmbunătăţiirii serviciilor publice. În acest sens
managerii publici conduc, coordonează sau asistă coordonarea unor activităţi. Aceste
activităţi, prin natura lor, necesită o perspectivă mai cuprinzătoare a problemelor, a relaţiilor
dintre acestea şi un nivel ridicat de expertiză, distinct faţă de competenţele celorlalte categorii
de funcţionari publici.
În cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj au fost angajaţi 3 manageri publici la
data de 16 ianuarie 2006. Pentru eficientizarea activităţii Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj
au fost repartizaţi spre trei direcţii diferite în funcţie de pregătirea de bază şi anume: domeniul
administrativ, juridic si relaţii publice-comunicare în cadrul Direcţiei de Verificare a
Legalităţii Actelor – a aplicării actelor normative şi contencios (Mihaela Bujor), a Direcţiei
dezoltarea economică, integrare europeană, coordonarea serviciilor publice deconcentrate,
(Simona Stupar) Biroul Relaţii Publice, Comunicare, IT(Iulia Aura Eşanu-David ).
Activitatea compartimentului managerilor publici funcţionează conform următoarelor
princiipii:
 Managementul schimbării
 Management strategic
 Managementul resurselor umane
 Reformă şi modernizare

Program de dezvoltare a judeţului Cluj pe anul 2006


 A fost elaborat pe principiile şi coordonatele Programului de guvernare pe perioada
2005 – 2008.
 Are un caracter concret, cu responsabilităţi şi termene precise, ceea ce va permite o
urmărire riguroasă a modului de aplicare a acestuia la nivelul întregului judeţ.
Structura urmăreşte obiective strategice ale programului de guvernare şi obiectivele
operaţionale ale fiecărei instituţii publice în parte
 Programele proprii de măsuri, acţiuni şi investiţii ale serviciilor publice
deconcentrate, ale altor structuri guvernamentale cu reprezentare în teritoriu,
aflate sub autoritatea Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj
 Obiectivele şi priorităţile specifice pentru anul 2006
 Setul concret de acţiuni pentru atingerea acestora.

49
 Priorităţile şi Programul de dezvoltare economică şi socială ale Consiliului
Judeţean Cluj pe anul în curs.
 Priorităţile comunităţilor locale, stabilite prin bugetele locale adoptate
pentru anul 2006
 Sursele de finanţare necesare realizării obiectivelor propuse pentru anul
2006.
 Pentru elaborarea Programului de dezvoltare a judeţului Cluj pe anul 2006 s-au
derulat activităţi:
 Analiză şi sinteză a datelor primite de la toate instituţiile publice implicate din
teritoriu
 Centralizarea informaţiilor şi elaborarea unui document unitar
 Organizarea reuniunii extraordinare a Comisiei Consultative de la nivelul
judeţului cluj pentru prezentarea si aprobarea programului de dezvoltare pe
2006.
 Document power point de prezentare a programului
 Inscripţionarea pe 160 de CD a programului şi trasmiterea acestora către cei
implicaţi.
Reţeaua de modernizatori

Managerii publici au fost numiţi în reţeaua de modernizatori la nivelul Instituţiei


Prefectului Judeţului Cluj. În acest scop, managerii au gândit o revalorificare, revitalizare a
reţelei, organizarea de întâlniri de lucru între membrii reţelei. În acelaşi timp, colaborarea cu
UCRAP este prioritară.

Proiectul privind administratorul public.

Prima întâlnire consultativă din ţară referitoare la implementarea funcţiei de administrator


public.

Proiectul privind Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară.

Dezbaterea publică intitulată „Împreuna pe calea legii”, organizată de Instituţia


Prefectului Judeţului Cluj şi Instituţia Avocatul Poporului

50
Planul de acţiuni de Relaţii Publice, Comunicare ca parte a Strategiei de Relaţii Publice
Planul de Relaţii Publice Comunicare cuprinde principalele activităţi ale Compartimentului cu
termene de realizare şi responsabili. Planul se monitorizează şi se îmbunătăţeşte permanent.
Pentru realizarea Planului s-a colaborat cu Direcţia Informare şi Relaţii publice a MAI.

Analiza SWOT Imaginea Instituţiei Prefectului Cluj şi Relaţiile Publice – include inclusiv
propuneri după cum urmează:
 Modernizarea sistemului de management al documentelor (inregistrare a petiţiilor,
circuitul documentelor, intranet, semnătură electronică, prelucrare documente,
poştă electronică, alte aplicaţii)

 Crearea pe site a unui forum de discuţii cu Prefectul

 Răspunsuri electronice

 Eficientizarea comunicării între servicii în vederea atingerii unui scop comun


(îmbunătăţirea imaginii instituţiei)

 Crearea unei noi imagini pozitive apolitice şi profesioniste a instituţiei

 Adaptarea la influenţele globalizării

 Dezvoltarea de parteneriate public-public, public-privat

Analiza SWOT a comunicării hotărârilor de consiliu local şi a dispoziţiilor primarilor pe


semetru II 2005 în vederea efectuării controlului de leglitate – cu evidenţierea unităţilor
administrativ-teritoriale care au avut întârzieri sau situaţii de necomunicări ale dispoziţiilor
primarilor sau ale hotărârilor de consiliu, analizarea cadrului legal aplicabil precum şi un set
de propuneri de măsuri cuprinzând şi organizarea unor întâlniri.
Întâlnire organizată în data de 29.05.2006 cu secretarii unităţilor administrativ-
teritoriale având ca obiect comunicarea hotârărilor de consiliu, a dispoziţiilor primarilor, a
declaraţiilor de interese ale aleşilor locali, aplicarea unitară a prevederilor legale privind
închirieri şi concesiuni, măsurile dispuse de prefect urmare a controalelor efectuate,
îndeplinirea de către secretari a condiţiilor de studii, respectarea condiţiilor de formă la
întocmirea actelor administrative. Cu acest prilej au fost ridicate de către secretari

51
principalele probleme din activitatea lor, care au fost aduse al cunoştinţa conducătorului
instituţiei.
S-a solicitat analizarea de către primari, respectiv consiliile locale a situaţiilor de
întârzieri sau necomunicări ale actelor adminsitrative. A fost prezentată prefectului o analiză
cuprinzând a actele comunicate ulterior adresei noastre, numărul şi tipul măsurilor dispuse de
primari sau consiliile locale.

Evaluarea numărului de Hotărâri de Consiliu Local şi dispoziţii ale primarilor comunicate


în 2006.
Analiza SWOT a activităţii Direcţiei juridice, Verificarea legalităţii actelor, Contencios
administrativ, Apostilă pe anul 2006 detaliată la cap. Acţiuni de Verificare şi Control
privind Respectarea Legalităţii.

Actualizarea bazei de date privind date personal şi studii ale Secretarilor din unităţilor
administrativ teritoriale. Urmare a modificărilor legislative intervenite, s-au solicitat dovezi
din partea secretarilor de îndeplinire a condiţiilor de studii în termenele legale.

Actualizarea bazei de date privind datele personale şi studiile secretarilor unităţilor


administrativ teritoriale.Printr-o ultimă adresă se atrăgea atenţia asupra faptului că secretarii
trebuie să îndeplinească condiţiile de studii superioare juridice sau administrative, sub
sancţiunea eliberării din funcţie.
Sinteza răspunsurilor transmise de secretari a fost adusă la cunoştinţa conducătorului
instituţiei, evidenţiindu-se situaţiile secretarilor care au făcut dovada încrierii la facultate.
Sinteza răspunsurilor la adresa noastră privind monitorizarea modului de punere în executare
a hotărârilor de consiliu de către primarii tuturor localităţilor a fost adusă la cunoştinţa
conducătorului instituţiei.

Analiza declaraţiilor de interese ale aleşilor locali (primari, viceprimari, consilieri locali)
în număr total de 728, comunicate în 2006 – întocmire raport - evidenţierea situaţiilor
neclare din punct de vedere al incompatibilităţilor şi propunerea soluţionării lor prin
înaintarea unei noi adrese în care să se clarifice punctual toate aspectele neclare.

Centralizarea declaraţiilor de aparteneţă politică ale aleşilor locali urmare a modificărilor


intervenite în legea nr.393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali la data de 11.08.2006.

52
pentru a avea constituită o bază de date actualizată a apartenenţei politice a preşedintelui
consiliului judeţean, primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali şi judeţeni.

Colectare date privind copii defavorizaţi sau provenind din familii cu venituri mici .
S-au solicitat de la autorităţile publice locale date privitor la copiii provenind din familii
defavorizate, în vederea acordării de sprijin material constând în rechizite.

Organizarea reuniunii dezbatere pe problemele administraţiei publice locale din


judeţul Cluj şi respectarea legalităţii la nivelul unităţilor administrativ teritoriale
Actualizarea evidenţei secretarilor din judeţul Cluj pe studii, vârstă, vechime în
muncă, etc.

Implementare CAF – în cadrul înâlnirii de lucru monitorizată de UCRAP s-a realizat o


analiză diagnostic a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj în vederea realizării unui plan de
strategie şi a uni plan de acţiuni concrete adaptate nevoilor instituţiei, plan care va fi finalizat
până la finele anului 2006.

Monitorizarea semestrială a Planului de Acţiuni a Strategiei de Modernizare a Instituţiei


Prefectului Judeţului Cluj 2005-2006.

Implementarea sistemului de management al calităţii, respectiv al procesului de certificare


a calităţii serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni. Această iniţiativă se află în
prima etapă de implementare şi are ca scop principal eficientizarea actului administrativ.

Buletinul informativ
 elaborarea de articole pe diverse subiecte privind activităţile managerilor publici
 centralizarea principalelor acte normative care privesc activitatea instituţiei şi
postarea pe site-ul instituţiei.
Dezvoltarea colaborării interinstituţionale
INTERN (INA; ANFP;UCRAP, alte prefecturi )
În cadrul acţiunilor de colaborare cu alte instituţii se află şi proiectele comune cu
Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, Instituţia
Prefectului Judeţului Iaşi, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea.
Schimb de bune practici cu alte instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale.

53
EXTERN
Iniţierea unui Proiect care are ca scop promovarea intereselelor economice şi sociale
ale judeţului Cluj în Regatul Unit al Marii Britanii – Regiunea East Midlands prin
intermediul Biroului European al Regiunii East Midlands la Bruxelles facilitarea
schimbului de bune practici între cele două unităţi administrativ teritoriale

Acţiuni gen Porţile Deschise cu stagiarii YPS din judeţul Cluj : organizarea întâlnirii
prefectului cu toţi stagiarii, cursanţi ai Proiectului Tinerilor Profesionişti pentru
prezentarea unui model de carieră în adiminstraţia publică românească.

Achiziţii publice
În vederea eficientizării bazei de date legislative a Instituţiei prefectului şi îmbogăţirea
ei cu legislaţie europeană am efectuat achiziţia publică cu cerere de ofertă pentru
achiziţionarea unui program mai performant. În urma acestei achiziţii publice a fost înlocuit
Lex 2000 cu Legis. Organizarea cererii de ofertă a presupus întocmirea unui caiet de sarcini,
invitaţii de participare, afişarea pe site-ul instituţiei a documentaţeiei, întocmirea contractului
de achiziţie publică, declaraţie de confidenţialitate a membrilor Comisie de Evaluare a
Ofertelor pentru Atribuirea Contractului de Achiziţie Publică având ca obiect “furnizare şi
service program de legislaţie” şi selecţia propriu-zisă.Organizarea întâlnirilor Comisiei de
Evaluare.
Pentru transparenţă şi o mai bună informare a potenţialilor ofertanţi/contractanţi
achiziţiile publice desfăşurate de instituţiile deconcentrate sunt afişate pe site.

STUDIU DE IMPACT al Proiectului – Pilot Privind Fluidizarea Organizării Şi


Desfăşurării Activităţii de Aplicare a Apostilei
Propunere de lege ferenda privind eficientizarea şi fluidizarea activităţii de aplicare a
Apostilei. Detaliat la cap. Procesul de Modernizare şi Reformă

Relaţia cu instituţiile publice deconcentrate şi alte instituţii publice din teritoriu

Realizarea de analize, studii referitoare la eficienţa Biroului de Apostilă

Întâlnirea reprezentanţilor Gărzii de Mediu-Comisariatul Judeţean Cluj cu primarii de


municipii şi oraşe din judeţul Cluj în Sala Mică a Prefecturii în vederea perfectării unui

54
Protocol de colaborare între aceste instituţii având ca obiect îmbunătăţirea colaborării
acestora în situaţii specifice.
Semnatarii protocolului sunt: Primăria Cluj- Napoca, Garda de Mediu- Comisariatul
Judeţean Cluj şi alte primării de municipii.
Activităţi:
 informarea reciprocă despre evenimente de natură să afecteze mediul.
 desfăşurarea de activităţi specifice pentru o mai bună colaborare în cazuri de dezastre
şi incendii.
 acţiuni comune pentru verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu
impact negativ asupra factorilor de mediu.
 planificarea, prin acţiuni concrete pentru prevenirea dezastrelor.
 sesizarea organelor de urmărire penală (dacă e cazul).
Organizarea la Cluj-Napoca a Sesiunii de Formare în domeniul Fondurilor
Structurale destinat prefecţilor şi subprefecţilor, desfăşurată în perioada 14-16 noimebrie
2006 în judeţul Cluj, acţiune care vizează reformarea administraţiei publice, organizat prin
intermediul Proiectului PHARE „Procesul de descentralizare şi deconcentrare coordonat
de administraţia publică centrală”.

Pregătirea şi participarea la vizitele delegaţiilor internaţionale ale Ambasadei Finlandei,


Ambasadei Greciei, Ambasadei Malaysiei, Ambasadei Marii Britanii, Ambasadei Austriei.

Priorităţi ale managerilor publici pentru anul 2007:

Consolidarea capacităţii instituţionale


Elaborarea strategia de dezvoltare a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj în
concordanţă cu planurile sectoriale, planurile de dezvoltare regională şi cu cerinţele
Uniunii Europene.
Sprijinirea parteneriatului public –privat , parteneriat public –public si cu societatea
civilă.
Promovarea de bune practici în administraţia publică.
Continuarea perfecţionării prin studii/actualizarea informaţiilor legislative –
participarea la cursuri de perfecţionare.

55
O.S. II.6.1 Creşterea cunoaşterii în rândul cetăţenilor a rolului şi atribuţiilor
Instituţiei Avocatului Poporului.

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.1

1. Incheierea unui Protocol - Pilot între Instituţia Prefectului Judeţului Cluj şi Instituţia
Avocatului Poporului având ca scop îmbunătăţirea cunoaşterii rolului şi importanţei
Instituţiei Avocatului Poporului în cadrul sistemului autorităţilor publice din România şi
pentru stabilirea modalităţilor concrete de acordare a sprijinului de către Instituţia Prefectului
Judeţului Cluj, în realizarea atribuţiilor care îi revin cu privire la apărarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, în raporturile lor cu autorităţile publice.
Conform protocolului încheiat, cele două părţi vor organiza şi desfăşura acţiuni şi
dezbateri publice, vor transmite comunicate de presă, în scopul mediatizării rolului Avocatului
Poporului în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în raporturile lor cu autorităţile
publice.
Prefectul Judeţului Cluj, în virtutea prerogativelor conferite de normativele în vigoare
va realiza, la solicitarea Biroului Teritorial Cluj-Napoca al Instituţiei Avocatului Poporului, în
limitele competenţelor conferite de lege, demersuri la nivelul autorităţilor administraţiei
publice locale şi al serviciilor publice deconcentrate din judeţul Cluj, precum şi la nivelul altor
Prefecturi din judeţele aflate în sfera de competenţă a Biroului Teritorial Cluj-Napoca, în
vederea comunicării, în condiţiile legii, a informaţiilor, documentelor sau actelor pe care le
deţin cu privire la cererile care au fost adresate Biroului Teritorial Cluj-Napoca de către
persoanele lezate prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Cetăţenii care, în cadrul audienţelor acordate de Prefectul Judeţului Cluj, reclamă
încălcări ale drepturilor şi libertăţilor lor de către o autoritate publică, iar cercetarea şi
soluţionarea acestor sesizări excede sferei de competenţă a Instituţiei Prefectului, vor fi
îndrumaţi să se adreseze Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Cluj-Napoca, pentru
apărarea acestor drepturi şi libertăţi.
Prefectul Judeţului Cluj va exercita un rol activ în cazul petiţiilor adresate Instituţiei
Prefectului Judeţului Cluj, prin care se reclamă încălcări ale drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti de către autorităţile publice, iar soluţionarea acestora nu este de competenţa
Prefectului, dar pot fi soluţionate de către Avocatul Poporului. Această categorie de petiţii va

56
fi îndreptată către Biroul Teritorial Cluj-Napoca din cadrul Instituţiei Avocatului Poporului,
pentru a fi analizate şi soluţionate, potrivit competenţelor sale.
Conform Protocolului, Biroul Teritorial Cluj-Napoca al Avocatului Poporului se obligă să
comunice Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj rezultatul demersurilor efectuate în legătură cu
problemele sesizate de cetăţeni în cadrul audienţelor, respectiv în legătură cu petiţiile adresate
Instituţiei Prefectului şi transmise spre competentă soluţionare Biroului Teritoriale Cluj-
Napoca, precum şi modul de soluţionare al acestora.
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj se obligă să comunice Avocatului Poporului, în
condiţiile legii, toate documentele şi actele deţinute, cu privire la cererile adresate Avocatului
Poporului de persoanele lezate, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de către
autorităţile administraţiei publice.
Dacă în urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, de către Biroul Teritorial Cluj-
Napoca al Instituţiei Avocatului Poporului, în baza unei sesizări a unei persoane fizice,
constată că aceasta a fost lezată în drepturile sale de către o autoritate publică locală, prin
încheierea unui contract administrativ, poate sesiza Prefectul Judeţului Cluj. Acesta, în
exercitarea tutelei administrative, va demara procedura prevăzută de normativele în vigoare.
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj se obligă să comunice Biroului Teritorial Cluj-Napoca
al Avocatului Poporului rezultatul demersului efectuat conform procedurii de mai sus, precum
şi rezultatul cu privire la orice petiţii transmise de către Biroului Teritorial Cluj-Napoca, spre
competentă soluţionare. Instituţia Prefectului Judeţului Cluj poate colabora cu Biroul
Teritorial Cluj-Napoca al Avocatului Poporului la elaborarea studiilor şi rapoartelor , privind
aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi la iniţierea unor propuneri privind
îmbunătăţirea stării de legalitate.
De asemenea, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj poate colabora cu Biroul Teritorial
Cluj-Napoca al Avocatului Poporului la elaborarea studiilor şi rapoartelor , privind aplicarea
actelor normative în vigoare, precum şi la iniţierea unor propuneri privind îmbunătăţirea stării
de legalitate.

2. Organizarea Dezbaterii publice cu tema „Împreună pe calea legii”, organizată în baza


Protocolului Pilot, semnat între Instituţia Prefectului Judeţului Cluj şi Instituţia
Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Cluj-Napoca.
În data de 26 octombrie 2006, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, a avut loc o
dezbatere publică cu tema „Împreună pe calea legii”, la care au participat nume sonore din

57
mediul administrativ, academic, asociativ, precum primarul municipiului Cluj-Napoca
Emil Boc, Avocatul Poporului prof. Univ. Dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului – Biroul
Teritorial Cluj – Camelia Reghini, prof. Univ. Dr. Ion Deleanu, invitat de onoare, profesor al
Facultăţii de Drept al universităţii „Babeş-Bolyai” şi reprezentanţi mass-media.
3.Paralel cu dezbaterea publică, a fost realizată o Campanie de Informare a cetăţenilor
prin împărţirea de materiale informative şi organizarea a unor puncte de informare
publică.

O.S. II.6.2 Implementarea în judeţul cluj a strategiei naţionale pentru egalitate de şanse
între femei şi bărbaţi

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.2

1. Prin Ordin al Prefectului nr. 518/06.09.2006 la nivelul judeţului Cluj s-a constituit
Comisia Judeţeană pentru Egalitatea de Şanse.
Strategia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi pentru perioada
2006-2009 prevede ca „legislaţia României să garanteaze drepturi egale ale cetăţenilor de a
participa la viaţa economică şi socială, de a se pregăti şi forma într-o anumită profesie, de a se
angaja, promova şi participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecţie socială în
anumite situaţii”.

2. Instituţia Prefectului Judeţului Cluj desfăşoară o Campanie pentru Promovarea


Egalităţii de Şanse la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Cluj.
În acest sens, s-au transmis 90 de chestionare funcţionarilor publici cu funcţii de
conducere pentru evaluarea atitudinilor acestora referitoare la bărbaţi şi femei, preferinţa
membrilor echipei de lucru, studiile acestora etc. Rezultatele cercetării vor fi prezentate
Comisiei.

3. În data de 5 octombrie 2006, a avut loc reuniunea Comisiei Judeţene pentru


Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi organizată de Direcţia de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Cluj.
La întâlnire au participat membrii din diferite instituţii şi organizaţii clujene: Direcţia
Muncii, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Biroul de

58
Consiliere pentru Cetăţeni, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Camera de Comerţ şi
Industrie, Sindicatul Liber al Învaţământului Preuniversitar Clujean.
Obiectivul principal al Comisiei este combaterea discrimanării sub orice formă,
discriminare de gen, etnică, religioasă, dizabilităţi sau vârsta.
Comisia şi-a propâ să definitiveze un calendar al acţiunilor care vor fi întreprinse în
perioada imediat următoare. Printre acţiunile propuse sunt: Campanii de mediatizare şi
informare despre egalitatea de şanse care urmăresc conştientizarea şi sensibilizarea opiniei
publice despre acest subiect, crearea unei baze de date privind situaţia egalităţii de şanse în
judeţul Cluj, editarea unor pliante, afişe şi broşuri informative, publicarea de articole şi studii
în revista „Res Publica” editată de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, publicarea
de articole în presa locală şi în editorialele instituţiilor implicate, crearea unei pagini de web
care să ofere transpareţă asupra activităţilor Comisiei.
Anul European al Egalităţii de Şanse – 2007 - va promova patru teme centrale:
drepturile cetăţenilor, reprezentarea, recunoaşterea şi respectul. În acest sens, vor avea loc
campanii de informare la nivelul întregii Uniuni, un Eurobarometru având ca temă
discriminarea şi atitudini cu privire la aceasta şi va fi organizat primul Summit al Egalităţii
care va reuni miniştri, organisme responsabile de egalitatea de şanse, societatea civilă şi
partenerii sociali.

O.S.II.6.3 Sprijinirea desfăşurării „Campaniei paneuropene de de combatere a violenţei


împotriva femeilor, inclusiv a violenţei domestice” sub sloganul „Toate femeile au dreptul
la siguranţă şi libertate”

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.3

1. Distribuirea de pliante şi materiale informative în Piaţa Avram Iancu,


2. Diseminarea de informaţii referitoare la violenţa în familie cetăţenilor,
3. Mediatizarea Campaniei prin implicarea mass-mediei, interviuri.

Acţiunea de promovare a toleranţei zero faţă de violenţa în familie se desfăşoară la nivel


mondial în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie a fiecărui an.
În România începutul campaniei a fost marcat, în data de 23 noiembrie 2006 în şedinţa
comuna a Senatului şi camerei Deputaţilor prin adoptarea unei declaraţii solemne prin care se

59
afirmă voinţa legislativului în problematica violenţei în familie, cu toate aspectele ce le
implică acest fenomen.
Acesta este motivul pentru care Instituţia Prefectului Judeţului Cluj s-a implicat activ
în mediatizarea şi desfăşurarea Campaniei paneuropene de de combatere a violenţei
împotriva femeilor, inclusiv a violenţei domestice”.

O.S.II.6.4 Informarea continuă a înalţilor funcţionari publici în privinţa managementului


fondurilor structurale

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.4

1. Organizarea la Cluj-Napoca a Sesiunii de Formare în domeniul Fondurilor Structurale


destinat prefecţilor şi subprefecţilor, desfăşurată în perioada 14-16 noiembrie 2006 în judeţul
Cluj, acţiune care vizează reformarea administraţiei publice, desfăşurată prin intermediul
Proiectului PHARE „Procesul de descentralizare şi deconcentrare coordonat de
administraţia publică centrală”.

În cadrul organizării Sesiunii de Formare în domeniul Fondurilor Structurale Instituţia


Prefectului Judeţului Cluj a contribuit la buna desfăşurare a acţiunii prin :

 Sprijin logistic privind buna organizare şi desfăşurarea cursurilor de la Hotel RIMINI


 Găzduirea participanţilor, a experţilor străini şi a invitaţilor
 Întocmirea listei participanţilor (prefecţi şi subprefecţi) şi a invitaţilor speciali (MAI,
INA)
 Asigurarea materialelor de suport tehnic (lap-top, videoproiector, flip-chart-uri)
 Colaborarea cu experţii străini în vederea asigurării interacţiunii cu membrii
grupurilor, interpretare, moderarea grupurilor de cursanţi

60
O.S.II.6.5 Implementarea Strategiei Naţionale Antidrog în Judeţul Cluj

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.5

1. Reuniunea instituţiilor implicate în implementarea STRATEGIEI NAŢIONALE


ANTIDROG în vederea constituirii COMISIEI JUDEŢULUI CLUJ PENTRU
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG

TEMEI LEGAL:

 Legea nr. 143/26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri
 H.G. nr.73/27 ian.2005 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada
2005 – 2012
 H.G. nr.323/14 apr.2005 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea
Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005 – 2008

ETAPE:
 Asigurarea implementării STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG,
 Elaborarea şi adaptarea STRATEGIEI JUDEŢENE ANTIDROG
 Implementarea STRATEGIEI JUDEŢENE ANTIDROG

PARTICIPANŢI:
 INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ
 CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG
CLUJ
 CONSILIUL JUDEŢEAN
 Alte instituţii şi ONG-uri conform tabelului anexat

PAŞI:
1. Desemnarea membrilor Comisiei judeţului Cluj pentru implementarea strategiei
naţionale antidrog
2. Emiterea Ordinului Prefectului Cluj pentru constituirea Comisiei
3. Elaborarea proiectului de strategie

61
4. Avizarea Proiectului de către instituţiile implicate
5. Supunerea Strategiei Judeţene Antidrog aprobării Consiliului Judeţean
6. Implementarea Strategiei Judeţene Antidrog
7. Monitorizarea şi Evaluarea Etapelor de Implementare
8. Analiza Bianuală privind Implementarea
9. Informarea Periodică a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Consiliului Judeţean
Cluj

PRIORITATE: Acţiunile de prevenire a traficului şi consumului de droguri desfăşurate în


România sunt prevăzute în scrisoarea de parcurs elaborată de Comisia Europeană pe locul 4
după capitolele administraţie, justiţie şi afaceri interne.

2. Reuniunea privind dezvoltarea măsurilor de prevenire şi a sistemului de asistenţă


prevăzute în strategia judeţeană antidrog şi planul de acţiune privind implementarea
acesteia, întâlnire organizată în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare, şi
Consiliere Antidrog al judeţului Cluj.

Agenda întâlnirii:
 Analiza rezultatelor Studiului Referitor la cunoştinţele, atitudinile şi practicile
populaţiei de vârstă şcolară din judeţul Cluj cu privire la consumul de droguri şi la
consecinţele acestuia
 Sondaj în rândul medicilor de familie cu privire la consumul de substanţe psihoactive
în rândul pacienţilor acestora
 Discuţii pe tema activităţilor comune ce se regăsesc în Strategia Naţională şi Judeţeană
Antidrog
 Colaborarea dintre instituţii pentru asigurarea asistenţei medicale, sociale şi
psihologice a consumatorilor de droguri – reglementări legislative

3. Întâlnirea reprezentanţilor Comisiei Judeţului Cluj pentru Implementarea Strategiei


Naţionale Antidrog pentru prezentarea Bilanţului Activităţii 2006 a Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în Sala Mare a Palatului Administrativ, în data de
12.12.2006.

62
O.S. II.6.6 Promovarea drepturilor copilului şi îmbunătăţirea cadrului legal referitor la
copiii abandonaţi

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.6

1. Organizarea unei serii de întâlniri între reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie


Judeţean Cluj, ai Instituţiei Prefectului judeţului Cluj şi ai Direcţiei Generale pentru
Protecţia Copilului în vederea evaluării situaţiei copiilor abuzaţi, abandonaţi şi
instituţionalizaţi pentru analizarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi
2. Elaborarea unei analize SWOT – aspecte pozitive şi negative în privinţa situaţiei copiilor
abuzaţi, abandonaţi şi instituţionalizaţi cu formularea unor propuneri de măsuri urmare a
analizei.
3. Întocmirea sintezei Legii nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi a Reglementărilor din Codul Familiei privind adopţia şi Serviciul de Autoritate
Tutelară şi a listei tuturor Centrelor De Îngrijire Pentru Copii din judeţul Cluj

O.S. II.6.7 Dezvoltarea colaborării interinstituţionale în vederea creşterii calităţii serviciilor


oferite cetăţeanului

ACTIVITĂŢI RELEVANTE pentru O.S. II.6.7

1. Încheierea unui Protocol de colaborare între Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,


Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii,
Sucursala Judeţeană Cluj, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Cluj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj şi toate primăriile din judeţ , având drept scop
sprijinirea producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale, în vederea atingerii standardelor
de funcţionare în Uniunea Europeană şi a facilitării accesului la programele cu finanţare
internaţională (Anexa nr.4)

Obiectivele protocolului:
- implicarea în sprijinirea activităţilor de constituire a asociaţiilor profesionale şi a
grupurilor de producători în funcţie de specificul agricol al zonei de referinţă;

63
- sprijinirea activităţilor specifice ale asociaţiilor profesionale şi a grupurilor de
producători agricoli constituite în baza legilor în vigoare pentru creşterea rolului acestor
organizaţii în producţia agricolă a judeţului
- acordarea sprijinului de la nivelul administraţiei locale, pentru difuzarea,
completarea, verificarea şi înregistrarea cererilor de alocare a cotelor de lapte pentru livrări la
unităţi de procesare şi pentru vânzări directe, consilierea şi mobilizarea producătorilor care
solicită cota individuală de lapte de vacă;
- sprijinul acordat de la nivelul administraţiei publice locale, pentru difuzarea,
completarea şi depunerea cererilor de sprijin direct acordat de stat;
- informarea, consilierea şi mobilizarea producătorilor agricoli, deţinători de terenuri
agricole pentru participarea la acţiunea de identificare a parcelelor agricole;
- punerea la dispoziţia A.P.I.A. de către autorităţile administraţiei publice locale a unui
spaţiu adecvat pentru derularea acţiunii de identificare a parcelelor agricole de către fermieri
şi repartizarea unei persoane ( agent agricol, specialist agricol, etc.) din cadrul primăriei care
cunoaşte terenurile şi fermierii.
- înfiinţarea şi funcţionarea oficiilor de consultanţă agricolă, veterinară şi financiară, la
nivelul tuturor primăriilor. Oficiile de consultanţă agricolă, veterinară şi financiară sunt
compuse dintr-un specialist al primariilor, un specialist al Direcţiei pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Cluj, un specialist al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Cluj, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii Cluj, un specialist din cadrul
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. Permanenţa acestor oficii va fi asigurată de către
reprezentantul primăriei, iar specialiştii celorlate instituţii menţionate vor asigura asistenţă cel
puţin la o dată din lună, anunţată cu cel puţin 10 zile anterior.

2. Organizarea de către Instituţia Prefectului judeţului Cluj a unei întâlniri între reprezentanţii
Gărzii de Mediu şi primarii de municipii şi oraşe din judeţul Cluj în Sala Mică a
Prefecturii în vederea perfectării unui Protocol de colaborare între aceste instituţii având ca
obiect îmbunătăţirea colaborării acestora în situaţii specifice.

3. Îniţierea unui Proiect care are ca scop promovarea intereselelor economice şi sociale ale
judeţului Cluj în Regatul Unit al Marii Britanii – Regiunea East Midlands prin
intermediul Biroului European al Regiunii East Midlands la Bruxelles facilitarea schimbului
de bune practici între cele două unităţi administrativ teritoriale.

64
OBIECTIVELE COLABORĂRII :
 Atragerea de investiţii economice externe în judeţul Cluj.
 Dezvoltarea turismului.
 Facilitarea unor colaborari între instituţii culturale româneşti (Opera Romana
de Stat, Teatrul Naţional, etc.) şi instituţii culturale din Marea Britanie.
 Colaborarea pe viitor între instituţii ale administraţiei publice româneşti şi
instituţii ale administraţiei publice din Marea Britanie.
 Exemple de bune practici din Marea Britanie şi România în contextul integrării
Romaniei în Uniunea Europeană
 Schimb de experienţă între Judeţul Cluj şi Regiunea East Midlands pe diverse
domenii.
 Vizite reciproce de lucru ale instituţiilor administraţiei publice din Cluj şi East
Midlands .

DOMENII DE INTERES:
 Fondurile structurale
 Dezvoltarea capacităţii instituţionale
 Traininguri pe relaţii publice comunicare, eficientizarea institutiilor publice
conform normelor europene
 Managementul resurselor umane
 Turismul
 Dezvoltare locală şi dezvoltare regională
 Politicile sociale
 Cercetare şi inovaţie
 Agricultura şi dezvoltare rurală
 Mediu şi dezvoltare durabilă
 Cultură

ALTE ACTIVITĂŢI RELEVANTE

1.Primirea delegaţiilor oficiale ale Ambasadelor Greciei, Ambasada Germaniei, Ambasada


Americii, Ambasada Ungariei, Ambasada Norvegiei, Ambasada Malaysiei

65
2. Primirea cetăţenilor în audienţă.
In cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, audienţele se desfăşoară săptămânal.
Înscrierile în audienţă, precum şi urmărirea corespondenţei care are ca scop rezolvarea
problemelor ridicate de audienţi şi finalizarea dosarului de audienţă se fac de către
Compartimentului de Comunicare şi Relaţii Publice.
Această activitate se desfăşoară în baza următoarelor valori: obiectivitate,
promptitudine, transparenţă, respect şi adevăr.
TOTAL GENERAL : 27 persoane
(audienţe Cluj, Huedin, Turda, Dej, Gherla, întrevederi)
Total persoane care au solicitat audienţă în cadrul programului prestabilit pentru
susţinerea audienţelor: 23
din care : 23 au fost audiaţi

 problemele pentru care s-a solicitat audienţă:


- 14 : fond funciar
- 9 : diverse (recalculare pensie, ajutor social, locuinţă socială, reparare
drumuri, electrificare sate, loc de muncă, tulburarea
posesiei, sponsorizări, informări ş.a.)
 finalizarea audienţelor:
12 soluţionate
12 petentul a primit un răspuns în cadrul audienţei
3 în curs de soluţionare

 reclamaţiile din cadrul audienţelor sunt verificate prin corespondenţă între


Instituţia Prefectului şi instituţiile de resort, respectiv primării, şi, după o analiză,
în ceea ce priveşte respectarea legalităţii în comunicarea informaţiilor, acestea sunt
comunicate petentului, împreună cu recomandarea soluţiei legale pentru fiecare
caz în parte.

4. Participări în străinătate

Participarea la Proiectul „Redefinirea rolului prefectului” -Polonia


o 14-20.05.2006 – subprefectul judeţului Cluj, doamna Cynthia Curt, s-a aflat
într-o delegaţie oficială în Polonia în cadrul componentei 3 “Redefinirea

66
atribuţiilor Prefectului” a proiectului “Coordonarea procesului de
descentralizare şi deconcentrare de către administraţia centrală” (PHARE RO –
2004 – IB/OT/01)

Participarea la Proiectul „Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice” – Olanda


o 22 – 29 octombrie 2006 – subprefectul judeţului Cluj, doamna Cynthia Curt, s-
a aflat într-o delegaţie oficială în Olanda în cadrul componentei 2 a
contractului de înfrăţire instituţională intitulată “Coordonarea şi monitorizarea
procesului de descentralizare” a proiectului “Coordonarea procesului de
descentralizare şi deconcentrare de către administraţia centrală” (PHARE RO –
2004 – IB/OT/01)

CAMPANII DE INFORMARE –ACTIVITĂŢI

Diseminarea de informaţii şi mediatizarea diverselor campanii desfăşurate sub egida


Instituţiei Prefectului judeţului Cluj

 ZIUA CONSTITUŢIEI – 8 DECEMBRIE

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a desfăşurat o Campanie de Informare a cetăţenilor


municipiului Cluj-Napoca referitoare la prevederile Constituţiei. Pornind de la prerogativul
esenţial al prefectului, cel de verificarea legalităţii actelor, Campania s-a axat pe
familiarizarea cetăţenilor cu drepturile şi libertăţile lor fundamentale. Cu această ocazie au
fost împărţite cetăţenilor un număr de 2.000 de constituţii. Campania de Informare s-a
desfăşurat şi în şcoli, (Liceul Tehnofrig Cluj şi Şcoala de Agenţi „Septimiu Mureşan”).

 ACŢIUNI CARITABILE
Coordonarea Campaniei de distribuire rechizite, ghiozdane în comunele defavorizate
din zone rurale.
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a desfăşurat cu ocazia începutului anului şcolar o
campanie de ajutorare a elevilor aflaţi în dificultate din mediul rural. Cu această ocazie s-
au distribuit 550 de ghiozdane şi pachete cu rechizite şcolare elevilor din următoarele

67
comune: Măguri Răcătău, Mărişel, Mărgău, Săcuieu, Suatu, Buza, Borşa, Băişoara,
Mănăstireni, Ploşcoş.

În cadrul Campaniei paneuropene de de combatere a violenţei împotriva femeilor,


inclusiv a violenţei domestice”, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a oferit 50 de pachete cu
dulciuri copiilor beneficiari ai Centrului Every Child. Acţiunea a fost desfăşurtă în colaborare
cu Direcţia de Muncă, Solidaritate Socilaă şi Familiei. Cu această ocazie au fost premiaţi
copiii participanţi la expoziţia de desene „VREAU LINIŞTE ÎN FAMILIA MEA”.

 ALTE ACŢIUNI
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean au
făcut o serie de demersuri la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru obţinerea unor
mijloace de transport pentru satele şi comunele din judeţul Cluj în care accesul copiilor la
şcoală era dificil sau chiar imposibil din cauza distanţelor mari, factorilor naturali. În urma
acestor demersuri s-au achiziţionat 17 microbuze pentru următoarele comune din judeţul
Cluj: Jucu, Căpuşu Mare, Geaca, Bonţida, Petreştii de Jos, Tritenii de Jos, Râşca, Palatca.

ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR CU CARACTER NAŢIONAL ŞI LOCAL

Prin ordine ale prefectului judeţului Cluj, pe raza


judeţului, s-au organizat şi desfăşurat următoarele
evenimente:( 11)
1 Decembrie – Ziua Naţională a României – loc de desfăşurare – Piaţa Avram Iancu,
Cluj – Napoca
21 Decembrie – aniversarea Revoluţiei Române din 1989 în municipiul Cluj-Napoca
– loc de desfăşurare – Hotel Astoria, Piaţa Unirii, Calea Moţilor, Troiţa Piaţa Mărăşti, Cluj –
Napoca

22 Decembrie - aniversarea Revoluţiei Române din 1989 în municipiul Turda – loc de


desfăşurare – Monumentul Eroilor Turda, Cluj – Napoca

24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române – loc de desfăşurare – bustul


domnitorului Al. I. Cuza, Cluj – Napoca;

68
9 mai - Ziua Independenţei de stat a României şi Ziua Victoriei Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial – loc de desfăşurare – Cimitirul
Eroilor, Calea Turzii, Cluj – Napoca,
1 Iunie – Ziua Eroilor – loc de desfăşurare - Cimitirul Eroilor din Calea Turzii,
Cimitirul Eroilor de la Muntele Rece, Monumentul Eroului Aviator Plt. Adj. Traian
Dârjan, Cimitirul Someşeni, Troiţa de pe Feleac, Cluj – Napoca
26 Iunie – Ziua Drapelului Naţional – loc de desfăşurare – Piaţa Avram Iancu, Cluj –
Napoca
29 Iulie – Ziua Imnului Naţional - loc de desfăşurare – Piaţa Avram Iancu, Cluj –
Napoca
9 Octombrie – Ziua Holocaustului – loc de desfăşurare – Cimitirul Evreiesc, Calea
Turzii, Cluj – Napoca
11 Octombrie – Ziua Eliberării Clujului – loc de desfăşurare – Cimitirul Eroilor,
Calea Turzii, Cluj – Napoca;
25 Octombrie – Ziua Forţelor Armate – loc de desfăşurare – Monumentul “Glorie
Ostaşului Român”, Piaţa Avram Iancu, Cluj – Napoca.

Permanenta amonizare a valorilor instituţiei la valorile Uniunii Europene a determinat


o reaşezare a raportului dintre administraţie şi cetăţean în sensul consolidării şi lărgirii
cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional, la perfecţionarea cadrului
democraţiei participative şi la asigurarea transparenţei actelor administrative,
îmbunătâţind comunicarea cu cetăţenii.

***

69

S-ar putea să vă placă și