Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN

pentru aprobarea nonnelor tehnice de inregistrare a exportatorilor

in vederea emiterii atestatelor de origine, dec1aratiilorde origine ~i declaratiilor pe factura

Avand in vedere prevederile art.64 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al


Parlamentului European ~i al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal
al Uniunii ("Codul vamal al Uniunii,,) ~i ale art.37(21) (definitia "exportatorului inregistrat")
~i 37(22) ("atestat de origine") din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din
28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European ~i al Consiliului in ceea ce prive~te normele detaliate ale anumitor dispozitii ale
Codului vamal al Uniunii,
Tinand seama de prevederile art.68 ~i art.69 din Regulamentul de punere in
aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme
pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, ~i
prevederile referitoare la sistemul exportatorilor inregistrati,
Tinand seama de prevederile Anexei VI a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25
noiembrie 2013 privind asocierea tarilor ~i teritoriilor de peste mari la Uniunea Europeana
("Decizia de asociere peste mari")
in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind
organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,
Pre~edintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art.1. Se aproba normele tehnice de inregistrare a exportatorilor in vederea


emiterii atestatelor r de origine, declaratiilor de origine sau declaratiilor pe factura,
prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.2. Directia Generala a Vamilor ~i directiile regionale vamale vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Pre~edintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Vicepre~edi
Nicolae Piet
Nr. J..'1- JlJ
Emis in Bucure~ti, la data de

f.
Anexa la Ordinul Pfe$edintelui ANAF nr ~f~'!::.l.~
Norme tehnice de inregistrare a exportatorilor
..
in vederea emiterii atestatelor de origine,

declaratiilor de origine ~i declaratiilor pe factura

CAPITOLULI
Dispozi1iigenerale

Art. 1 Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica pentru inregistrarea


exportatorilor in Sistemul exportatorilor inregistrati - REX, prevazut la Titlul II - Capitolul 2
- Sectiunea 2 - Subsectiunea 5 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447,
in vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine sau declaratiilor pe
factura, care presupun inregistrarea acestora.

Art. 2 Inregistrarea exportatorilor se efectueaza in conformitate cu prevederile


Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/2447 in ceea ce prive~te regulile de
origine aplicabile in cadrul Sistemului Generalizat de Preferinte al Uniunii ~i ale
protocoalelor privind regulile de origine ~i procedurile de determinare a originii, inclusiv ale
anexelor acestora.

CAPITOLULII
inregistrarea exportatorilor pentru intocmirea atestatului de origine in cadrul
sistemului generalizat de preferinte al Uniunii Europene

Art. 3 In vederea inregistrarii, exportatorii care doresc sa faca dovada originii prin
intermediul atestatului de origine, depun la Directia Generala a Vamilor, 0 cerere conform
modelului din Anexa 22-06 din Regulamentul UE 2015/2447.

Art. 4 In vederea validarii informatiilor furnizate in cerere, aceasta va fi insotita de


urmatoarele documente:
a) actul constitutiv al societatii, in fotocopie;
b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in fotocopie;
c) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;
d) structura de pret a produsului finit in cazul in care la fabricarea produselor finite
sunt folosite materiale neoriginare ~i regula de origine este una valorica;
e) liste centralizatoare care sa cuprinda date referitoare la toate materiile prime ~i
materialele ce urmeaza a fi folosite - cantitate, valoare, origine, incadrare tarifara - la
fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face 0 distinctie clara
intre materialele originare, neoriginare ~i cele achizitionate de pe piata interna.

Art. 5 Directia Generala a Vamilor analizeaza cere rea in scopul inregistrarii


exportatorului in Sistemul exportatorilor inregistrati (REX), avand in vedere in special,
criteriul de origine aplicat, originea materiilor prime ~i a materialelor folosite, precum ~i
corectitudinea informatiilor din cerere ~i ia 0 decizie in ceea ce prive~te inregistrarea
exportatorului in sistem.

Art. 6 (1) Exportatorul care solicita inregistrarea in sistemul exportatorilor


inregistrati (REX) trebuie sa fie producator sau comerciant ~i sa indeplineasca cerintele ~i
obligatiile c:uprinse in Regulamentul 2015/2447.
(2) In termen de 30 zile de la primirea cererii complete de obtinere a statutului de
exportator inregistrat ~i a documentelor justificative, Directia Generala ~ Vamilor,
inregistreaza exportatorul ~i comunica acestuia numarul de inregistrare REX. In cazul in

f.
care dosarul nu este complet, Directia Generala a Vamilor va solicita documente 1
informatii suplimentare, iar termenul de la paragraful (2) curge de la data prezentarii
acestora.
(3) In situatia In care se ia decizia de a nu permite Inregistrarea, Directia Generala
a Vamilor comunica solicitantului, In scris, motivele pe care se bazeaza aceasta, conform
prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum $i ale art. 8 $i 9 din
Regulamentul de punere In aplicare (UE) 2015/2447.
(4) Solicitantului i se acorda posibilitatea sa I$i exprime punctul de vedere Inaintea
luarii unei decizii care i-ar fi nefavorabila, In termenul prevazut la art. 8 din Regulamentul
delegat (UE) 2015/2446.
(5) Daca, fie din analiza punctului de vedere al solicitantului, fie la expirarea
termenului acordat, mentionat la alin. (4), Directia Generala a Vamilor decide sa nu
efectueze Inregistrarea In registrul exportatorilor Inregistrati, aceasta comunica
solicitantului motivele nelnregistrarii, precum $i calea de atac prevazuta la art. 44 din
Codul vamal al Uniunii.

Art. 7 (1) Numarul de Inregistrare (Numarul REX) se aloca, dupa verificarea


corectitudinii informatiilor cuprinse In cerere, prin completarea casetei 7 din cererea de
Inregistrare.
(2) Numarul de Inregistrare (Numarul REX) va avea urmatoarea structura:
RO/REX/XXXX/YYYYY/ZZZZZZZZZZ unde "XXXX" reprezinta anul In care a fost facuta
Inregistrarea, "YYYYY" reprezinta codul directiei regionale vamale In a carei raza de
competenta se afla sediul exportatorului, iar "ZZZZZZZZZZ" reprezinta numarul de
Inregistrare, sub forma consecutiva.
(3) Codurile utilizate pentru directiile regionale vamale vor fi urmatoarele:
a) DRVBU - Directia Regionala Vamala Bucure$ti;
b) DRVBV - Directia Regionala Vamala Bra$o'v;
c) DRVCJ - Directi(;\.Regionala Vamala Cluj;
d) DRVCR - Directia Regionala Vamala Craiova;
e) DRVGL - Directia Regionala Vamala Galati;
g) DRVIS - Directia Regionala Vamala la$i;
h) DRVPL - Directia Regionala Vamala Ploie$ti;
i) DRVTM - Directia Regionala Vamala Timi$oara;
(4) Dupa completarea casetei 7, cererea de obtinere a statutului de exportator
Inregistrat In scopul sistemelor generalizate de preferinte tarifare ale Uniunii Europene,
Norvegiei, Elvetiei ~i Turciei, se transmite exportatorului Inregistrat. Data Inregistrarii cererii
va figura de asemenea, In caseta 7, Impreuna cu data de la care este valabila
Inregistrarea. 0 copie a acestei cereri va ramane In evidentele Directiei Generale a
Vamilor.
(5) Numarul de Inregistrare este unic, iar exportatorul trebuie sa-$i asume Intreaga
responsabilitate In ceea ce prive$te utilizarea acestuia.
(6) Inregistrarea este valabila pentru exporturi efectuate de pe Intreg teritoriul vamal
al Uniunii Europene $i nu este Iimitata In timp. Intrucat Inregistrarea este valabila pentru
toate acordurile preferentiale In care sistemul de certificare a originii este sistemul REX,
nu este necesara 0 noua Inregistrare atunci cand un nou acord comercial preferential
aplica sistemul REX.

CAPITOLUL III
inregistrarea exportatorilor pentru intocmirea atestatului de origine I declaratiei de
origine I declaratiei pe factura, in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul
preferential dintre Uniunea Europeana §i tarile partenere

Art. 8 In vederea Inregistrarii, exportatorii care doresc sa faca dovada originii


marfurilor exportate In tarile partenere prin Intocmirea atestatului de origine 1 declaratiei de

••
origine / declaratiei pe factura pentru transporturi constituite din unul sau mai multe colete
care contin produse originare a caror valoare depa$e$te 6000 EUR, depun la Directia
Generala a Vamilor, 0 cerere conform modelului din Anexa nr. 1.

Art. 9 Articolele 4 - 7 din prezentele norme se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV
inregistrarea exportatorilor pentru intocmirea atestatului de origine in cadrul
acordului care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana
~i ~rile!;i teritoriilor de peste mari

Art. 10 In vederea inregistrarii, exportatorii care doresc sa faca dovada onglnll


marfurilor exportate in tarile $i teritoriile de peste mari, prin intocmirea "atestatului de
origine" pentru transporturi constituite din unul sau mai multe colete care contin produse
originare a caror valoare depa$e$te 10000 EUR, depun la Directia Generala a Vamilor, 0
cerere conform modelului din Anexa nr. 1.

Art. 11 Articolele 4 - 7 din prezentele norme se aplica in mod corespunzator.

Art. 12 Dispozitiile prezentului capitol vor fi puse in aplicare de la data notificata de


tarile $i teritoriile de peste mari pentru aplicarea sistemului, in cazul amanarii aplicarii
prevederilor Anexei VI din Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013
privind asocierea tarilor !?iteritoriilor de peste mari la Uniunea Europeana ("Decizia de
asociere peste mari") privind sistemul exportatorilor inregistrati.

CAPITOLUL V
Verificarea utilizarii numarului de inregistrare REX

Art. 13 (1) Monitorizarea $i controlul utilizarii numarului de inregistrare REX $i a


respectarii conditiilor pentru intocmirea atestatelor de origine / declaratiilor de origine sau
a documentelor de origine se efectueaza de directia regionala vamala in a carei raza de
competenta se afla exportatorulJ anual sau ori de cate ori este necesar, pe baza unor
criterii de risco
(2) Controlul este finalizat printr-un proces - verbal de control care se
prezinta exportatorului pentru luare la cuno$tinta $i se comunica Directiei Generale a
Vamilor pentru a fi anexat la dosarul cu documentele depuse de acesta in vederea
inregistrarii.
(3) In cazul in care sunt detectate nereguli, pot fi luate urmatoarele tipuri de
masuri:
a) solicitarea actualizarii informatiilor din cerere, in cazul in care se constata
discrepante care nu afecteaza buna functionare a inregistrarii. Pentru transmiterea
modificarilor fata de datele furnizate in cererea de inregistrare, exportatorul poate utiliza
formularul de cerere;
b) aplicarea sanctiunilor contraventionale (avertisment sau amenda
contraventionala) de catre directia regionala vamala care a efectuat controlul, conform
legislatiei in vigoare, exportatorului inregistrat, subliniind deficientele constatate;
c) revocarea de catre Directia Generala a Vamilor a inregistrarii exportatorului
inregistrat, in baza procesului-verbal de control.

Art. 14 (1) Revocarea din registrul exportatorilor inregistrati se face:


a) cand exportatorul a incetat sa mai existe, fapt notificat de catre acesta sau
constatat ca urmare a actiunii de monitorizare,
b) cand exportatorul nu mai indepline$te conditiile pentru a exporta' marfuri
originare in cadrul aranjamentelor preferentiale mentionate in prezentele norme

••
sau pentru a intocmi atestate de origine, declaratii de origine sau declaratii pe
factura, informatie notificata autoritatii vamale de catre exportator sau ca urmare
a constatarii acestui fapt in urma actiunii de monitorizare,
c) cand exportatorul nu mai efectueaza operatiuni de export cu produse originare
in cadrul aranjamentelor preferentiale mentionate in prezentele norme,
informatie notificata autoritatii vamale de catre exportator sau ca urmare a
constatarii acestui fapt in urma actiunii de monitorizare,
d) cand exportatorul nu i§i mentine actualizate datele de inregistrare §i nu
raspunde la solicitarea de actualizare a informatiilor din cerere, prevazuta la
articolul 13 (3) (a).
(2) Revocarea din registrul exportatorilor inregistrati se realizeaza §i la cererea
titularului.
(3) Revocarea se notifica in scris exportatorului §i produce efecte numai in viitor..
(4) Impotriva deciziei de revocare, exportatorul poate introduce 0 actiune in
contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Directia Generala a
Vamilor, in conditiile §i termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare.
(5) Atunci cand 0 revocare este anulata de instanta judecatoreasca, acelasi numar
de inregistrare este realocat exportatorului. In situatia unei revocari incorecte (de exemplu
dintr-o eroare de operare in sistem), revocarea se anuleaza, iar exportatorul va primi
acela§i numar de inregistrare pe care I-a avut inainte de revocare.
(6) Numerele de inregistrare revocate nu vor fi utilizate pentru alti exportatori.
(7) Daca situatia care a dus la revocarea unui numar de inregistrare a fost
remediata, un exportator poate depune 0 noua cerere de inregistrarea §i se va acorda un
nou numar de inregistrare.
(8) In situatia in care se intentioneaza sa se revoce inregistrarea exportatorului
inregistrat din registrul exportatorilor inregrstrati REX, Directia Generala a Vamilor
comunica solicitant.ului, in scris, motivele pe care se bazeaza aceasta, conform
prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum §i ale art. 8 §i 9 din
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447.
(9) Exportatorului i se acorda posibilitatea sa i§i exprime punctul de vedere inaintea
luarii unei decizii care i-ar fi nefavorabila, in termenul prevazut la art. 8 din Regulamentul
delegat (UE) 2015/2446.
(10) Daca, fie din analiza punctului de vedere al exportatorului, fie la expirarea
termenului acordat, mentionat la alin. (8), Directia Generala a Vamilor decide sa revoce
inregistrarea din registrul exportatorilor inregistrati, aceasta comunica exportatorului
motivele revocarii, precum §i calea de atac prevazuta la art. 44 din Codul vamal al Uniunii.

Art. 1? Modificarile survenite fata de datele inscrise in cererea de obtinere a


statutului de exportator inregistrat se comunica de exportator, in termen de 10 zile de la
producerea acestora. Comunicarile se anexeaza la cererea de inregistrare.

Art. 16 Registrul exportatorilor inregistrati va fi utilizat ulterior §i in afara cadrului


Sistemului Generalizatde Preferinte,in contextul acordurilorpreferentiale care contin prevederi
referitoare la acest sistem, in acest sens prevederile referitoare la sistemul REX din prezentele
norme se vor aplica mutatis mutandis noilor acorduri.

Art. 17 Prevederile referitoarela intocmirea atestatului de origine 1 declaratiei de origine


1declaratiei pe factura, sunt aplicabile §i atestatelor de origine 1 declaratiilor de origine sau
declaratiilor pe factura inlocuitoare.

Art. 18 Atestatele de origine inlocuitoare in ceea ce prive~teprodusele care urmeaza


sa fie trimise in Norvegia, Elvetia sau Turcia, pot fi intocmite doar de re-expeditorii inregistrati
in sistemul REX. Re-expeditorii din UE (inregistrati sau nu) pot emite atestate 1 declaratii de

••
origine Inlocuitoare pentru Inlocuirea declaratiilor de origine Intocmite In contextul unui acord
de liber schimb In care se aplica sistemul REX, In conditiile prevazute la articolul 69(4) din
Regulamentul de punere In aplicare (UE) 2015/2447.

Art. 19 (1) Textul atestatului de origine 1 declaratiei de origine 1 declaratiei pe factura


trebuie sa contina numarul de Inregistrare pentru transporturi de bunuri a caror valoare
depa!?e!?te6000 EUR, In cazul SGP !?ial acordurilor de comert liber, sau 10000 EUR, In cazul
tarilor !?iteritoriilor de peste marL
(2) Atestatul de origine 1 declaratia de origine 1 declaratia pe factura este
valabil/a In cazul In care a fost facutla In momentul In care Inregistrarea exportatorului
Inregistrat care a Intocmit dovada de origine, a fost valabila.
(3) Atestatul de origine 1 declaratia de origine 1 declaratia pe factura , Intocmitla
de un exportator Inregistrat care a fost revocat este admisibil/a daca a fost Intocmitla Inainte de
revocare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii

Art. 20 (1) Exportatorii care detin autorizatii de exportator autorizat, valabile, emise
In baza Ordinului pre!?edintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 654/2015
privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor In vederea emiterii In
procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala In cadrul acordurilor care reglementeaza
comertul preferential dintre Uniunea Europeana !?itarile partenere, precum !?ia certificatelor A.TR. care
atesta statutul de marfa In libera circulatie In cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, publicat In Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2015 !?iIn baza Ordinului pre!?edinteluiAgen~ei
Nationale de Administrare Fiscala nr.1191/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a
exportatorilor In vederea emiterii In procedura simplificata a dovezilor de origine preferen~ala !?ia
certificatelor A.TR, publicat In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.312 din 22 aprilie 2016, vor
depune In vederea Inregistrarii In registrul exportatorilor Inregistrati, cererea prevazuta In
Anexa 22-06 din Regulamentul UE 2015/2447, Insotita de copia autorizatiei de exportator
autorizat.
(2) Inregistrarea exportatorilor autorizati In registrul exportatorilor Inregistrati
In scopul efectuarii exporturilor In cadrul SGP, se va face pana la data de 31 decembrie
2017.

Art. 21 Anexa nr.1 face parte integranta din prezentele norme.

••