Sunteți pe pagina 1din 4

Cerinte de editare a DOSARULUI la Practica Topografică:

Pentru a respecta o formă unitară a tuturor lucrărilor, se recomandă aplicarea unor


reguli generale de redactare şi tehnoredactare, reguli prezentate mai jos:
 Lucrarea se prezintă în variantă redactată la calculator în limba de instruire;
 Numărul total de pagini stabilită este între 10-15 pagini (inclusiv cu anexe). Este
recomandat ca ponderea paginilor cu caracter teoretic să nu depăşească 40% din totalul
paginilor lucrării (fară anexe);
 Lucrarea se printează pe format A4, fără text pe verso;
 Foaia de titlu și anexele trebuie să conţină chenar şi indicator, în conformitate cu
anexele 1, iar începînd cu cuprinsul și pînă la anexe, întreaga lucrare va fi tipărită în chenar și
indicator conform Anexei 2;
 În indicator se notează cifrul elaborării corespunzătoare, care se explică în felul
următor: de exemplu: LP–02–73230-2016
 LP – Lucrarea practică;
 02 – numărul de ordine a elevului din catalogul grupei;
 73230 – codul specialităţii;
 2016 – anul elaborării lucrării;
 Lucrarea se va lega prin copertare, într-un singur exemplar (copertarea – mapă
simplă cu folii);
 Lucrarea se organizează pe capitole şi subcapitole;
 Lucrarea va fi scrisă/tehnoredactată cu caracter „Times New Roman”, 12 pt, la 1,5
linii;
 Titlurile capitolelor şi paragrafelor vor fi scrise cu caractere mai mari (14 pt.), cu
caractere aldine (bold);
 Denumirile figurilor, pozelor, schemelor (din memoriul explicativ) se scriu sub
acestea (centrate) fiind numerotate, cu caracter „Times New Roman”, 12 pt, cu caractere
aldine (Anexa 3);
 Denumirile tabelelor se scriu deasupra acestora fiind aliniate la dreapta şi
numerotate (Anexa 3);
 Ecuaţiile / formulele vor fi centrate, iar numerotarea acestora se va plasa la sfîrşitul
rîndului (Anexa 3);
Toate formulele (ecuaţiile), tabelele şi elementele grafice (figuri, poze, scheme) vor fi
numerotate în ordine crescătoare pentru fiecare capitol: prima cifră va indica numărul
capitolului, iar a doua – numărul de ordine a elementului în respectivul capitol (Anexa 4);
Lucrarea va fi scrisă în stil impersonal (nu se va utiliza persoana I-a). Se va folosi un
limbaj simplu şi clar. Informaţiile vor fi comunicate într-o manieră directă, într-o structură
logică şi coerentă.
Conținutul portofoliului va conţine următoarele părţi componente:

 Pagini de început – foaia de titlu a lucrării;


 Cuprinsul – pagină, ce va include denumirea capitolelor şi subcapitolelor cu
indicarea paginilor (ne tapat);
 Lucrarea propriu- zisă –lucrările practice cu text;
 Concluzii – 0,5-1 pagină;
 Bibliografie – 1 pagină;
 Anexe (partea grafică) – vor include piese desenate pe formatul A3.(toate
rezultatele lucrărilor practice efectuate)

Pentru aprecierea lucrării (Portofoliului) se recomandă următoarele criterii:

 măsura în care conţinutul lucrării corespunde structurii şi cerinţelor de elaborare


a Lucrării ;
 măsura în care tema abordată și răspunsurile acordate la întrebările profesorului
corespund nivelului actual de dezvoltare a domeniului respectiv şi este
demonstrată prin prezentarea tuturor lucrărilor practice;
Anexa1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII


AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII
Catedra: „ ”

la „Practica Topografică”

Elaborat de:
Elevul grupei A – 16.09
N.P._________________________
Verificat de:
Profesor de specialitate GD.II
Bodeanu Ludmila

CHISINĂU 2018
Anexa3
Reprezentarea figurilor:

Meniul principal Bara de titlu


Bara de acces rapid

Rigla Filele de lucru

Figura 1.1 Crearea, deschiderea şi salvarea unui document Word

Reprezentarea formulelor:

g = ⃗F + q
⃗ (1.1)

Reprezentarea tabelelor:

Tabelul 1.1 Eșalonarea orelor publice

Nr.
Disciplina Tema Grupa Data Perechea Auditoria
ord.

Determinarea orientării unei direcţii.


1 EI-12.09 19.10.15 II a. 317
Topografie Dependenţa dintre unghiurile de orientare.
3 Calcularea suprafeţelor EI-12.09 11.12.15 III a. 401