Sunteți pe pagina 1din 3

PLANURILE LECŢIILOR PRACTICE (SEMINARELOR)

LA DISCIPLINA BIOETICA
T e m a 1. Morala şi etica: istorie şi noţiuni generale
(2 ore)
1. Noţiunea de morală şi esenţa ei. Morala ca formă a conştiinţei sociale. Etica ca teorie filosofică a
moralităţii. Relaţiile morale şi conştiinţa morală
2. Constituirea cunoştinţelor etice. Etica antică ca învăţătura despre virtute şi personalitate perfectă. Etica
medievală
3. Direcţia empirică în etică. Şcolile naturaliste, cosmologice şi sociologice ale eticii empirice. „Regula de
aur” a moralităţii. Etica lui I. Kant
4. Categoriile de bază ale eticii. Datoria, binele şi răul, cinstea, demnitatea, conştiinţa - mecanismele
regulative de control ale conştiinţei morale. Autoaprecierea şi aprecierea

TEME PENTRU REFERATE


Umanismul şi moralitatea. Umanismul şi medicina.
Deformarea principiilor moarle în regimul totalitar (administrativ de comandă).
Noţiunea de morală în etica lui Kant.
Etica şi medicina în antichitate.
“Regula de aur” a moralităţii.
Axiologia medicală.

T e m a 2. Lumea biomedicală. Bioetica, originea, obiectul de studiu şi traseele ei de dezvoltare.


Aspectele bioeticii.
(2 ore)
1. Lumea biomedicală în raport cu lumea informaţională, tehnică şi cea spirituală. Biosfera în raport cu
natura.
2. Apariţia şi geneza bioeticii, obiectul ei de studiu. Premisele teoretice şi practice ale bioeticii. Van
Ransseller Potter – fondatorul bioeticii
3. Bioetica în raport cu etica. Două trasee în evoluţia bioeticii. Bioetica generală, specială şi cea clinică
4. Aspectele bioeticii. Bioetica ca mod de viață. Bioetica ca o filosofie practică. Etica antropocentristă.
Bioetica – etica biosferocentristă
5. Bioetica ca mecanism de modernizare şi transformare a medicinei teoretice şi practice
TEME PENTRU REFERATE
Bioetica la intersecţia diverselor domenii ale ştiinţei şi culturii.
Bioetica în Republica Moldova.
Realităţile sociale şi perspectivele bioeticii clinice în Republica Moldova.

T e m a 3. Bioetica – suport metodologico-moral al sănătăţii publice. Problema


principiilor şi imperativelor bioetii în ştiinţa şi practica biomedicală.
Metodologia bioetică
(4 ore)
1. Sănătate publică: esenţa şi conţinutul. Sănătatea omului şi sănătatea sociumului. Direcţiile principale ale
perfăcţionării sănătăţii publice în Republica Moldova
2. Antropocentrismul – motiv al crizei ecologice planetare contemporane. Biosferocentrismul – principiul
fundamental în organizarea vieţii sociale ale civilizaţiei contemporane. Metodologia bioetică
3. Principiile şi imperativele bioeticii. Bioetica – ideologia sănătăţii publice

TEME PENTRU REFERATE


Bioetica şi puterea
Manifestarea imperativelor bioetice în sănătatea publică

T e m a 4. Bioetica ca fenomen sociocultural, ca sistem de cunoştinţe


interdisciplinare şi ca mod de viaţă. Modelele socioculturale ale bioeticii.
Paternalismul şi antipaternalismul în medicină şi bioetică

1
(4 ore)

1. Bioetica ca fenomen sociocultural. Comitetele de bioetică. Bioetica ca mod de viaţă, ca sistem de


cunoştinţe. Modelele socioculturale ale bioeticii. Legea lui Humm: coraportul faptelor naturale şi
valorilor morale
2. Modul de abordare paternalist în medicină şi bioetică în raport cu antipaternalismul
3. Acordul informat şi interpretarea ca mecanismul de realizare a antipaternalismului. Tipurile de acord
informat
4. Etica monologului şi dialogului

TEME PENTRU REFERATE


Pacientul contempopran – un pacient multilateral informat.
Tutelarea pacientului în spirit hipocratic.
Statutul medicului în societatea informatizată.
Impactul civilizaţional asupra relaţiilor medic-pacient.
Istoria medicinii, istoria relaţiilor medic-pacient.
Autonomia deciziilor medicale.

T e m a 5. Bioetica şi „graniţele” progresului tehnico-ştiinţific.


Bioetica şi supravieţuirea omenirii
(4ore)
1. Medicina (teoretică şi practică) din perspectiva spiritualităţii etapei actuale de dezvoltare a societăţii.
PTŞ şi influenţa acestuia asupra tehnologiilor moderne de cercetare biomedicală
2. Bioetica şi cunoştinţele periculoase. Bioetica şi asigurarea securităţii umane. Unitatea bioetizării şi
noosferizării sociumului – imperativ cheie în strategia de supravieţuire
3. De la medicina teoretică spre medicina morală. Tipurile medicinei morale
4. Problemei ale transplantologiei din perspectivă bioetică în condiţiile informatizării şi tehnicizării lumii
biomedicale
TEME PENTRU REFERATE
Eutanasia – moft utilitar sau act de libertate ?
Poate deveni eutanasia un interes criminal ?
Interpretarea biblică a vieţii şi morţii.
Manipulări cu fiinţa umană: un larg diapazon de interpretări - de la curioztatea ştiinţifică pînă la faptul moral.
Viaţa - valoare eternă a umanităţii.
Pluralismul semantic al morţii în diverse tradiţii culturale.

T e m a 6. Bioetica în cadrul problemelor medicinei practice


(4 ore)
1. Problema bolnavilor muribunzi şi eutanasia în sistemul sănătăţii publice din perspectiva bioeticii.
Tipurile de eutanasie
2. Aspecte bioetice ale medicinei reproductive (fecundarea in-vitro, însemînţarea artificială, mama
surogat)
3. Problema bioetică a avortului şi a embrionului în practica medicală. Clonarea: viziune bioetio-medicală
4. Problema genomului uman din perspectivă bioetică
.

TEME PENTRU REFERATE


Avortul în viziune teologică şi ştiinţifico-medicală.
Avortul şi drepturile omului.
Orientările sexuale inadecvate: moralitate, drepturile omului, poziţii ştiinţifice.
Problema orientărilor sexuale între tradiţia culturală naţională şi noile tendinţe etice mondiale.
Consecinţele morale, sociale şi medicale ale clonării omului.
Transplantul de organe şi evoluţia genetică umană.

T e m a 7. Probleme ale bioeticii sociale: analiză socio-metodologică.


Drepturile şi obligaţiunile în lumea biomedicală
(4 ore)
1. Bioetica socială: obiectul de studiu şi problematica ei
2. Senectutea din perspectivă bioetico-filosofică. Problema handicapului mental şi fizic în contextul
bioeticii

2
3. Transsexualismul, travestismul şi homosexualismul – probleme ale medicinei şi bioeticii sociale.
Suicidul din perspectivă bioetică
4. Terorismul şi armele biologo-chimice în contextul bioeticii sociale. Atitudinea bioetică faţă de bolnavii
HIV
5. Drepturile şi obligaţiunile pacientului şi a lucrătorilor lumii biomedicale în contextul bioeticii sociale

TEME PENTRU REFERATE


Problema medicamentului din perspectivă bioetică
Imperativul onestităţii medicale în utilizarea placebo
Interpretarea terapeutică eronată şi speranţa falsă în acordarea serviciului medical

T e m a 8. Etica medicală - compartiment al bioeticii


(4 ore)
1. Etica profesională şi particularităţile ei în lumea biomedicală. Etica medicală în raport cu etica
biologică. Nivelurile eticii medicale
2. Imperativele fundamentale ale eticii medicale
3. Categoriile de bază ale eticii medicale: taina profesională şi confidenţialitatea în asistenţa medicală;
autoritatea medicului şi încrederea pacientului; greşelele şi erorile în sănătatea publică din perspectiva
eticii biologice
4. Conflicte de interese în sistemul sănătăţii publice. Problema confidenţialităţii în domenii medicale
specifice: excepţii de la confidenţialitate

TEME PENTRU REFERATE


Bioetica medicală – formă de protejare a medicului

T e m a 9. Cercetarea ştiinţifică şi studiul clinic în


lumea biomedicală din perspectiva
bioeticii
(2 ore)
1. Manifestarea principiilor şi imperativelor bioetice în cercetările biomedicale şi studiile clinice
2. Evoluţia studiului terapeutic în practica medicală. Noţiunile cheie ale procesului de cercetare clinic
3. Experimentul: noţiune, conţinutul şi clasificare. Specificul experimentului în cercetările biomedicale
4. Perspectivele aplicării metodelor de biologie moleculară (ADN - diagnostic) în cercetările ştiinţifice din
perspectiva bioeticii. Particularităţile cercetărilor clinice cu diferite grupuri de pacienţi: aspecte bioetice

TEME PENTRU REFERATE


Fundamentarea teoretică a cercetărilor medicale

T e m a 10. Expertiza bioetică în cercetările biomedicale


( 2 ore)
1. Condiţiile specifice pentru desfăşurarea etică a studiului clinic. Noţiune de expertiza
2. Specificul expertizei în cercetările medico-biologice. Expertiza bioetică în medicină şi biologie
3. Etapele de cercetare în domeniul biologico-medical. Procedeele operaţionale standardizate (POS) în
cercetările biomedicale. Protocoalele de cercetare
4. Locul şi rolul comitetelor de bioetică în realizarea expertizei cercetărilor ştiinţifice şi studiilor clinice.