Sunteți pe pagina 1din 156

KELLY DIAMOND

Vis de
adolescent`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
CORNELIA ALEXOI-SHILI

ALCRIS
Capitolul 1

}ârâitul metalic al ma[inilor de scris o \nso]i pe Sally


Brown de la ie[irea din c`m`ru]a \n care dormise pân` la
intrarea \n redac]ia ziarului “Northwest Then and Now”.
Publica]ia avea doar doi ani de existen]` [i suferea de
toate nejunsurile inerente unei noi apari]ii, punându-i
deseori \n \ncurc`tur` pe jurnali[tii angaja]i aici.
Propunerea lui Jerry Pelham, directorul general al
revistei, de a face parte din echipa sa dup` terminarea
universit`]ii, o bucur` totu[i pe Sally, pentru c` putea fi un
pas foarte important pentru cariera ei. De[i nu se pricepea
la afaceri, era extrem de motivat` \n tot ce f`cea, astfel \ncât
credea foarte mult \n viitorul acestei noi publica]ii.
6 KELLY DIAMOND

Sally trecu zâmbind pe lâng` secretar` [i deschise, \ncet,


u[a biroului [efului ei.
Slab, cu p`rul grizonant, Jerry Pelham avea toate
atributele unui director extrem de influent. Era \mbr`cat
impecabil, cu cravata a[ezat` perfect, iar fa]a lui exprima
ca-ntotdeauna optimism [i prospe]ime.
Un b`rbat atr`g`tor, pentru care multe femei ar fi fost \n
stare s` renun]e la virtute, se gândi Sally.
– Ai vrut s` m` vezi? \ntreb` Sally zâmbind pozna[, \n
virtutea prieteniei care-i lega.
– |ntotdeauna vreau s` te v`d, r`spunse el. {tii, doar,
asta nu mai e de mult o noutate pentru tine.
– {i eu sunt \ntotdeauna liber` pentru tine… când e
vorba de probleme de serviciu.
– Da… pentru probleme de serviciu, r`spunse el
resemnat… Ce zici, atunci, vrei s` faci un interviu cu
guvernatorul statului? A fost de acord cu un interviu \n
exclusivitate despre istoria familiei lui, care [tii c` a jucat un
rol important \n politica american`.
– Dar nu pot s` accept, r`spunse Sally cu hot`râre. Sunt
implicat` deja \ntr-un proiect la care nu vreau s` renun].
– Cel cu farurile? Dumnezeule, Sally, dar un interviu cu
guvernatorul e mult mai important pentru toat` lumea.
VIS DE ADOLESCENT~ 7

– Pentru mine, e important ceea ce am \nceput. Am


petrecut dou` luni stând de vorb` cu câ]iva paznici de acest
gen [i cu familiile lor. M-am \ntre]inut cu toate persoanele
implicate \n via]a de acolo, pentru a le cunoa[te cât mai
bine problemele, nu pot s` renun], Jerry.
– De ce nu?
– Jerry dar e o problem` serioas`. Cel pe care urmeaz`
s`-l v`d e unul dintre cele mai importante faruri r`mase pe
coast`. Pur [i simplu, cred c` e important s` scriu despre
toate acestea. E o meserie care a fost transmis` din tat`-n
fiu, doar a[a a rezistat, pân` ast`zi.
– Da, e un subiect interesant, dar cel`lalt e mult mai
bun, r`mase ferm pe pozi]ie directorul. Când ai pl`nuit s`
mergi acolo?
– La Rock Island? Pe cincisprezece decembrie. {i sper c`
nu va interveni nimic care s`-mi z`d`rniceasc` planurile.
– Po]i face interviul cu guvernatorul \nainte, spuse Jerry
[i ie[i vijelios din birou, cu câteva documente \n mân`.
Articolul despre paznicii de far era o idee pe care
\ncepuse s-o pun` \n aplicare cu câteva s`pt`mâni \n urm`.
O impresionase faptul c`, \n timp ce toat` lumea c`uta s`
aib` o via]` cât mai confortabil`, câ]iva oameni, foarte
speciali, trebuia s` adauge, tr`iau \ntr-o izolare total`, \n
8 KELLY DIAMOND

condi]ii foarte precare, doar pentru a continua s` men]in`


semnalul luminos pentru vasele care treceau pe acolo.
– E totul aranjat, spuse Jerry triumf`tor, revenind \n
\nc`pere. S`pt`mâna viitoare va avea loc o reuniune de
familie [i tu e[ti invitat` pentru un interviu \n exclusivitate.
– Ah, vorbe[ti de interviul cu guvernatorul, r`spunse
Sally pe un ton extrem de plictisit.
– Bine\n]eles, Sally, ce altceva poate fi acum mai
important? Pentru articolul cu paznicii de faruri pot trimite pe
alcineva \n locul t`u. Dar pentru \ntâlnirea cu guvernatorul ar
fi foarte greu s` g`sesc pe cineva mai nimerit.
– Nu, le voi face eu pe amândou`, replic` resemnat`
Sally, de[i n-avea niciun chef s`-[i piard` timpul cu un
subiect atât de anost cum era, \n viziunea ei, cel cu istoria
familiei guvernatorului.
– Ai nevoie de un fotograf? r`spunse, entuziasmat de
victorie, Jerry, care, \n mod evident, era mult mai preocupat
de a avea \n paginile ziarului s`u personalit`]i de marc`.
– Cum? \ntreb` indignat` Sally. Doar [tii c` fac
\ntotdeauna singur` toate fotografiile pentru articolele [i
interviurile mele.
– Da, dar de data asta e ceva foarte important. Voi vorbi
cu Dave s` te \nso]easc`. {tie \ntotdeauna ce trebuie s` fac`,
VIS DE ADOLESCENT~ 9

la cel mai \nalt nivel, a[a \ncât insist s` te \nso]easc` [i sunt


sigur c` rezultatele vor dovedi c` am avut dreptate.
– {i eu nu [tiu ce am de f`cut? Asta vrei s` insinuezi?
\ntreb` Sally cu un zâmbet nemul]umit \n col]ul gurii.
– N-am spus asta, dar vreau ca Dave s` fac` fotografiile
de data asta, accentu` el cu hot`râre fiecare cuvânt.
Când \i vorbea pe tonul categoric pe care-l folosise \n
acele momente, era mai bine s` nu-l contrazic`. Sally [tia
deja toate acestea, a[a \ncât ridic` resemnat` din umeri \n
clipa \n care Jerry ie[i din nou din birou.
|n fond, Dave Fisher era un tân`r foarte talentat [i plin
de via]`, cu care se va putea distra de minune \n timpul
realiz`rii proiectului cu guvernatorul, se gândi Sally,
dându-[i seama c`, oricum, n-avea nicio [ans` s`-l
contrazic` pe [eful s`u.

***

– Aceasta este Emily, so]ia lui Nathaniel, spuse


entuziasmat` so]ia guvernatorului. |n timp ce el era plecat
cu diverse interese legate de munca lui, ea ]inea toate
10 KELLY DIAMOND

frâiele districtului. Standardele la care tr`im ast`zi n-ar fi


fost posibile f`r` aportul ei special. A avut o via]` exemplar`
[i le-a cerut tuturor din jur s` fie la fel, coment` ea privind
cu admira]ie portretul din fa]a ei.
– Da, cred c` lucrurile au stat astfel, r`spunse Sally \ncet,
privind portretul femeii descrise.
O expresie atât de dur` nu putea avea decât o persoan`
cu un caracter de fier, se gândi Sally, mutându-[i privirea
spre portretul lui Nathaniel Trent, a c`rui fa]` blajin` se afla
\n puternic contrast cu cel al so]iei sale.
Subiectul o plictisea de moarte [i Sally \[i spuse \nc` o
dat` c` articolul ei despre via]a familiilor paznicilor de far va
interesa cu siguran]` mult mai mult` lume, decât acest
subiect despre persoane a c`ror amintire s-a pierdut demult
\n negura timpului.
Numele familiei Trent supravie]uise peste timp, era
adev`rat, se corect` \n gând tân`ra jurnalist`, dar oare,
fuseser` ferici]i? Ce se ascundea sub figura atât de dur` a
vestitei Emily? |n timp ce Dave f`cu câteva fotografii cu
familia actualului guvernator [i alte câteva cu tablourile
\nainta[ilor lor, Sally se \ndep`rt`, gânditoare.
|n mod cert, nu trebuia s` abandoneze interviul cu
familia paznicului, pl`nuit pentru cincisprezece decembrie.
VIS DE ADOLESCENT~ 11

Ce o putea determina pe o femeie, continu` s`-[i spun`


Sally \n gând, s` aleag` o via]` \n pustietate, unde singura
companie pe care o putea avea, era doar so]ul ei?…
O femeie cu adev`rat special`, medit` Sally, \n timp ce o
urm` pe gazda sa \n gr`din`, ascultând distrat` alte
istorisiri.

***

|ntoars` \n apartamentul s`u, seara târziu, Sally \[i puse


pu]in vin \ntr-un pahar [i ie[i pe balcon, de unde putea
contempla \n lini[te oceanul…
Rock Island… Numele locului unde se afla ultimul far al
preliplului ei, devenise deja o adev`rat` obsesie. Nu putea
s` renun]e… Se ata[ase deja prea mult de aceast` idee [i o
impresionase mult prea mult via]a celor care \[i dedicaser`
via]a acestei profesii ingrate, pentru a abandona totul acum.
Gândurile o purtar` cu mul]i ani \n urm`, la tat`l s`u, un
om aprig [i voinic, dar care asculta \ntotdeauna de
dorin]ele ei. Nimeni altcineva nu putea avea vreo influen]`
asupra hot`rârilor sale.
12 KELLY DIAMOND

El fusese cel care constatase primul tendin]a spre


independen]` a fiicei lui.
Sally se \ntreb` acum cine va fi omul care o va putea
influen]a pe ea \ns`[i, dar care va [ti s`-i respecte, totu[i,
dorin]a de libertate \n ceea ce privea deciziile pe care le lua
\n leg`tur` cu cariera ei [i, trebuia s` recunoasc`, chiar \n
ceea ce privea via]a ei intim`.
Refectând la toate acestea, cu inima plin` de triste]ea
care o \ncerca ori de câte ori se gândea c` nu-[i g`sise \nc`
partenerul de via]` ideal, Sally se \ntoarse \n buc`t`rie,
pentru a-[i prepara cina \n stil italian, regretând, pentru a
mia oar` c` n-are pe nimeni care s`-i ]in` companie… Un
b`rbat, care s` aprecieze ca [i ea specialit`]ile specifice
Italiei de sud, care \i \ncânt` serile [i o fac s` viseze.
Un b`rbat care s-o \ntâmpine dup` o zi complicat` de
munc`, s-o mângâie [i s` o \ncurajeze, atunci când \[i
pierdea optimismul.
Se sim]ea singur` [i dezolat`, mâncând f`r` chef cina
f`cut` pentru dou` persoane.

***
VIS DE ADOLESCENT~ 13

– |ntotdeauna e atât de dificil de navigat pân` acolo? \l


\ntreb` ea, câteva zile mai târziu, pe barcagiul care o purta
spre farul de pe coast`, a[a cum pl`nuise \nainte, bucuroas`
c` Jerry acceptase [i acest proiect.
– Dumnezeule, asta-i nimic, r`spunse el. Am v`zut
condi]ii [i mai vitrege la Rock Island, continu` el, cu ochii
spre norii care se aglomerau pe cer, amenin]`tor.
{tie cineva de acolo c` veni]i? \ntreb` b`rbatul vânjos, cu
aten]ia m`rit` la valurile care se ridicau deja destul de
periculos.
– Da, da, e totul stabilit, spuse Sally, \ncercând s`
acopere mai bine aparatul de fotografiat [i sperând, din
toat` inima, c` Jerry va aprecia efortul ei de a face
cunoscute condi]iile vitrege \n care tr`iau slujitorii farurilor
de pe coast`, pentru a ]ine \nc` \n via]` aceast` meserie, de
a c`rei utilitate Sally nu se \ndoise niciodat`, dar care \[i
tr`ia ultimele sufl`ri, \n fa]a naviga]iei moderne.
La un moment dat, speriat` de vântul care b`tea cu furie
din ce \n ce mai mare, tân`ra jurnalist` se \ntreb`,
\ngrijorat`, dac` vor reu[i s` ajung` pe insul`, printre
stâncile abrupte [i dese care \nconjurau farul ca pe o
fort`rea]`. Abilitatea experimentatului barcagiu, \ns`, f`cu
astfel \ncât totul se sfâr[i cu bine [i Sally respir` u[urat`
14 KELLY DIAMOND

când se afl`, \n sfâr[it, \n fa]a sc`rilor ro[ii, \n spiral`, care


\nconjurau izolatul edificiu pe toat` \n`l]imea sa.
– S` nu ui]i, te rog, c` trebuie s` vii dup` mine joi, \i
aminti ea b`rbatului care se preg`tea s` pun` din nou \n
mi[care barca sa cu motor, de[i nu fu deloc sigur` c` o
putuse auzi pe un asemenea vânt.
Dup` plecarea lui, Sally privi stâncile \nalte care o
\nconjurau [i o cuprinse panica la gândul c` nimeni nu
venise \nc` s`-i ias` \n \ntâmpinare. Privi cu aten]ie \n jur
peisajul cu totul nou pentru ea [i cerul neprietenos de
deasupra, [i un sentiment de \ndoial` puse \ncet st`pânire
pe inima ei. Va reu[i s`-[i duc` la \ndeplinire planul la care
]inuse atât de mult? Cum se f`cea c` nu se observa nicio
mi[care \n tot acel loc, la acea or`?
{tiau c` urma s` vin` ast`zi [i v`zuser`, desigur, barca
\ndreptându-se spre ei. De ce au ]inut s`-i distrug` a[a
impresia atât de bun` pe care [i-o f`cuse despre
conduc`torul acestui ultim bastion de acest tip din
America? Totul p`ruse perfect pân` atunci, pentru a avea un
articol nu numai bun, dar [i foarte special, datorit`
subiectului cu totul [i cu totul inedit.
|[i amintea acum bucuria care o cuprinsese când \i
venise ideea de a ataca o astfel de problem` [i, plin` de
VIS DE ADOLESCENT~ 15

entuziasm, ca orice jurnalist la \nceput de drum, se [i vedea


felicitat` de colegi [i de prieteni, dar mai ales se bucurase
cu anicipa]ie de interesul cu care acest articol va fi primit de
public.
Interesul pentru revista lor era deja crescut [i Sally se
sim]ise mul]umit` c` punea [i ea o pies` grea la baza acestui
\nceput de succes.
|[i potrivi cu grij` m`nu[ile [i-[i aranj` mai bine pe umeri
aparatul de fotografiat, gândindu-se din nou la dorin]a lui
Jerry ca David s-o \nso]easc` pretutindeni, pentru a executa
el fotografiile. De data asta cel pu]in, \[i spuse Sally,
alarmat` de situa]ia care se \nf`]i[` \naintea ei, prezen]a
tân`rului fotograf i-ar fi fost, probabil, de mare ajutor.
A p`stra un far \n func]iune reclam` vigilen]`, mai ales pe
o astfel de vreme. Cum se f`cea c` nu o z`riser`? Fuseser`
de acord cu venirea ei aici, mai mult, se dovediser` chiar
bucuro[i de aceast` ini]iativ` [i Sally nu \n]elegea ce anume
determinase aceast` schimbare radical` de atitudine din
partea lor.
Nu era timpul, oricum, s` analizeze \n momentul de fa]`
ce putea fi \n mintea altora continu` ea \n gând reflec]iile
generate de teama ce o cuprinse v`zându-se complet
singur` acolo, \n timp ce valurile p`reau c` vor distruge din
16 KELLY DIAMOND

clip` \n clip` a[ez`mântul. |ncepu s` urce sc`rile \ncet,


\nfrigurat`, trist` [i deprimat` din cauza gândului posibilei
e[u`ri a planului pe care \l pusese cu atâta grij` la punct,
s`pt`mâni \ntregi.
Când ajunse \n sfâr[it la un refugiu \n spirala sc`rilor, \n
culmea disper`rii [i a revoltei, o voce r`gu[it` o \ntâmpin`
rece [i nervoas`, ca [i cum ar fi avut \n fa]` pe cineva c`zut
acolo de pe alt` planet`:
– Cine dracu e[ti [i ce cau]i aici?
Sally se uit` uimit` la b`rbatul \nalt, \nc`l]at cu ni[te
cizme de pescar [i \mbr`cat cu o pelerin` maro, cu glug`,
\nchis` pân` la gât. Fa]a lui \ns` \i era foarte cunoscut`, cum
ar fi putut m`rturisi orice student` care l-a avut m`car o
dat` \naintea ochilor.
Profesorul Hemming!
Lyle Hemming!…
Donjuanul de la catedra de limb` englez` de la
universitatea lor, care f`cuse atâtea fete s`-[i piard` capul,
visând cu ochii deschi[i la b`rbatul dup` care li se
aprinseser` c`lcâiele.
Surpriza fu atât de mare, \ncât Sally \nm`rmuri o bun`
bucat` de timp, uitându-se cu luare-aminte la apari]ia atât
de nea[teptat` din fa]a ei.
VIS DE ADOLESCENT~ 17

Cât` invidie ar fi stârnit \n acel moment, dac` vreuna


dintre colegele ei ar fi [tiut acest fapt.
Cu glasul tremurând de emo]ie, [i ochii \nc` m`ri]i de
uimire, curajoasa jurnalist` r`spunse \n sfâr[it:
– Am venit s` fac un interviu cu domnul John Hemming
[i familia sa, pentru … “Northwest Then and Now", spuse
ea cu respira]ia \ntret`iat`. Mi-a spus c` m` va a[tepta
negre[it ast`zi…A]i putea s` m` conduce]i la el? E dificil s`
rezist aici, \n b`taia acestui vânt care st` s` m`ture totul \n
cale, coment` Sally, cu nervozitate crescând`.
– Vino cu mine, spuse profesorul [i Sally \l urm` t`cut`
[i \nfrigurat`, neputând totu[i s` nu se \ntrebe ce f`cea el
acolo \n plin an universitar, când era atâta nevoie de
serviciile lui la catedr`.
Urcar` \nc` vreo câteva sc`ri [i ajunser`, \n sfâr[it,
\ntr-un hol [i, dup` aceea, \ntr-o camer` mobilat` simplu, \n
care fl`c`rile unui foc bine \ntre]inut se \n`l]au cu for]`
\ntr-un c`min construit din roci, asem`n`toare cu cele pe
care le v`zuse peste tot \nainte de a intra aici.
– Fratele meu [i so]ia sa au plecat acum câteva zile de
aici, pentru c` li s-a \mboln`vit unul dintre fii. {tiau c` vii,
spui? \ntreb` profesorul, stând ca un inchizitor \n fa]a
focului, scrutând-o minu]ios cu ochii lui de culoarea
18 KELLY DIAMOND

topazului [i trecându-[i agitat mâinile prin p`rul negru [i


des.
– Da, da, [tiau… Sunt Sally Brown de la “Northwest
Then and Now”. Am \nceput s` preg`tesc ni[te articole \n
serial, despre condi]ia actual` a farurilor de pe coast` [i
acesta e ultimul dintre toate cele pe care trebuia s` le v`d \n
vederea termin`rii studiului meu cu privire la aceast`
situa]ie, r`spunse ea, frecându-[i agitat` mâinile \nghe]ate.
– Sally Brown? repet` el, cu uimire \n glas, neluând \n
seam` informa]ia pe care i-o d`du tân`ra fat`, dup` ce se
prezent`. P`rin]ii dumneavoastr` n au avut o imagina]ie
prea bogat`, dac` au ales s` purta]i un asemenea nume,
zâmbi profesorul amuzat, \n timp ce mai puse \nc` un lemn
pe foc.
– P`rin]ii mei au fost persoanele cu cea mai bogat`
fantezie, din câte am cunoscut vreodat`, r`spunse ea rece.
Totu[i, erau foarte bine ancora]i \n realitate [i nu m-au
botezat nici Clarissa [i nici Rosamund. Mama mea se numea
Stella [i a crezut \ntotdeauna \n steaua ei, replic` Sally,
schimbându-[i nemul]umit` pozi]ia \n fotoliul larg.
– Stella Brown? Pictori]a? \ntreb` el, ca [i cum nu i-ar fi
venit s` cread` c` odrasla unei asemenea personalit`]i era
\n acel moment oaspetele lui.
VIS DE ADOLESCENT~ 19

– Da.
– Un mare talent, spuse profesorul. Cum s-a sim]it tat`l
dumitale tr`ind \n umbra so]iei? coment` Lyle Hemming, ca
un cunosc`tor, zâmbind, din nou din col]ul gurii lui
frumoase [i extrem de senzuale.
– Dar nu s-a gândit niciodat` s` vad` lucrurile \n felul
acesta. Era prea preocupat cu proiectele lui din Seattle,
r`spunse Sally, privindu-l cu repro[, ca [i cum ideea lui ar fi
fost cel mai nepotrivit lucru din lume care s-ar fi putut
spune despre p`rin]ii ei, a c`ror rela]ie plin` de armonie
putea fi un exemplu pentru mul]i.
– Jessie Brown? Arhitectul? \ntreb` cu [i mai mult interes
faimosul profesor. Deci e[ti produsul a dou` talente
excep]ionale, coment` el extrem de serios de ast` dat`.
– Eu a[ vrea s` [tiu mai mult cum se explic` faptul c`
unul dintre cei mai str`luci]i profesori de la catedra de
englez`, de la facultatea la care am studiat, se afl` aici la
aceast` or`, pe o astfel de vreme, \n plin` activitate
universitar`, schimb` Sally subiectul [i trecând subit la ceea
ce o interesa cel mai mult \n acea clip`.
– |]i voi explica asta, dup` ce voi preg`ti ceaiul. Asta dac`
nu preferi o t`rie. Fratele meu are un bar plin cu produse
pentru toate gusturile, replic` profesorul, trecând
20 KELLY DIAMOND

nep`s`tor peste complimentul pe care, desigur, \l


observase.
|n momentul imediat urm`tor, profesorul se \ndrept`
spre locul \n care Sally presupunea c` trebuia s` se afle
buc`t`ria.
Trecându-[i privirea peste camera simpl`, dar cald` [i
primitoare, tân`ra ziarist` \[i strânse mai bine puloverul pe
trupul \nc` \nfrigurat, regretând c` nu acceptase [i pu]in
alcool, care nu i-ar fi stricat, desigur, dup` frigul \ndurat
pân` aici [i dup` surprizele uluitoare care o \ntâmpinaser`
imediat ce ajunsese pe insul`.
Venise atâta drum, \n condi]ii atât de vitrege, pentru a
realiza un interviu pentru care dusese o adev`rat` b`t`lie cu
[eful s`u, iar cel care ar fi trebuit s` fie eroul principal al
acestei ac]iuni era de neg`sit. Nici \n cele mai cumplite
ipoteze ale sale, \[i spuse Sally cu disperare, nu s-ar fi putut
\ntâmpla una ca asta.
Ar fi putut fi anun]at`, s` nu mai bat` drumul degeaba
pân` aici, de vreme ce se fixase o dat` sigur` pentru aceast`
\ntâlnire.
Profesorul se \ntoarse cu o tav` pe care tronau dou` ce[ti
mari de ceai, pline ochi, plus o zaharni]` [i dou` linguri]e
minuscule.
VIS DE ADOLESCENT~ 21

Sally privi cu aten]ie mâinile elegante [i fine, care


a[eazar` totul pe m`su]a joas` de lâng` ea [i \l \ntreb`
curioas`:
– Dar asistentul paznicului, cum se face c` nu e aici? |mi
\nchipui c` trebuie s` mai fie cineva care cunoa[te toate
aceste lucruri pentru a nu se \ntrerupe activitatea farului \n
cazul \n care domnul Hemming trebuie s` lipseasc`, spuse
ea, continuând s` observe mi[c`rile pline de gra]ie ale
degetelor lui.
– Asistentul este o femeie, r`spunse profesorul. {i e
plecat` cu so]ul ei pentru a avea grij` de fiul lor bolnav.
– Vre]i s` spune]i c` serviciile de asisten]`, aici, sunt
\ndeplinite de so]ia fratelui dumneavoastr`? \ntreb` Sally,
ca [i cum ar fi auzit cel mai curios lucru din lume. Speram
s`-mi poat` da cineva informa]iile de care am nevoie pentru
realizarea articolului, dar a[a…
– Da. Lorna a fost instruit` s` preia conducerea farului
\n cazul \n care fratele meu e plecat sau, dintr-un motiv sau
altul, nu se poate ocupa el \nsu[i de problemele de aici,
r`spunse calm profesorul.
– Dar ce se \ntâmpl` \ntr-un caz ca acesta, când trebuie
s` plece amândoi? Cine preia r`spunderea aici? \ntreb` din
nou pe un ton destul de alarmat tân`ra jurnalist`, pentru
22 KELLY DIAMOND

care un asemenea aranjament nu p`rea a fi tocmai cel mai


potrivit dintre toate.
– Cineva capabil de asta se afl` chiar acum \n fa]a
dumitale [i a fost chemat special, replic` Lyle Hemming,
evident ofuscat de acuzarea ei implicit`. Ce este,
domni[oar` Brown? Trebuie s` renun]i la articolul
dumitale, nu-i a[a? La asta te gânde[ti acum, c` e[ti atât de
nemul]umit` de situa]ia de fa]`, de aici? replic` el, pe un
ton de adev`rat dasc`l.
– Nu, nu voi renun]a.
M` voi \ntoarce la redac]ie mâine diminea]` [i voi face
acest articol alt` dat`, r`spunse Sally cu hot`râre, pentru c`
ideea unei astfel de renun]`ri nu intra \n niciunul dintre
planurile ei.
– Nu vei putea pleca de aici mai devreme de o
s`pt`mân`, asta-i sigur, r`spunse cu o certitudine la fel de
mare Lyle Hemming, bându-[i tacticos ceaiul [i
\ndemnând-o din priviri [i pe ea s`-i urmeze exemplul.
– O s`pt`mân`? \ntreb` \ngrozit` Sally, neluând \n seam`
gestul lui. Trebuie s` m` \ntorc, pentru c` trebuie s` termin
un interviu cu guvernatorul, pe care l-am \nceput \nainte de
a veni aici, aproape c` strig` tân`ra jurnalist`, \ntr-un atac
brusc de panic`.
VIS DE ADOLESCENT~ 23

– Nu po]i pleca, spuse lini[tit profesorul [i continu` s`


soarb` din licoarea fierbinte [i aromat`, uitându-se lung pe
fereastr`, la norii care se strângeau pe cer, negri [i
amenin]`tori.
Nu, nu putea s` r`mân` aici o s`pt`mân`, \nchis` \n
aceea[i \nc`pere cu profesorul Lyle Hemming, se gândi
Sally. Ce subiect de senza]ie pentru oricine cunoa[te faima
sa de cuceritor, \[i spuse ea, alarmat`.
Interviul cu guvernatorul putea fi continuat de Jerry sau
de Dave, dar cum va rezista ea s` stea \nchis` aici o
s`pt`mân`, cu acest arogant nesuferit care \i d`dea toate
aceste ve[ti atât de rele pentru ea, pe cel mai lini[tit ton cu
putin]`.
Nu, era imposibil s` poat` \ndura una ca asta, \[i
continu` Sally reflec]iile, bând nervoas` din cea[ca de ceai.
– Va fi greu, nu-i a[a? spuse profesorul, ca [i cum i-ar fi
citit gândurile. O s`pt`mân` \nchis` \n aceea[i camer` cu
Donjuanul de la Facultatea de Limb` Englez`. Grea
misiune, e-adev`rat? La asta te gânde[ti, \n primul rând,
dup` expresia alarmat` din ochii t`i.
– Nu, nici nu m` gândeam la asta, min]i Sally
\nro[indu-se. Am auzit foarte multe despre dumneavoastr`
\n timpul studen]iei, e adev`rat, dar eu personal v-am v`zut
24 KELLY DIAMOND

o singur` dat`, când am venit s` asist la unul dintre


faimoasele dumneavoastr` cursuri. Nu cred c` m-a]i
remarcat, spuse Sally, destul de plictisit` de subiectele de
genul acesta.
– Te-am remarcat, cum s` nu te remarc? replic`, imediat,
vestitul profesor. Erai singura dintre toate gâ[tele c`rora am
avut nenorocul s` le fiu profesor, care nu m` privea cu ochii
str`lucind de alte interese decât cele legate strict de
problemele de limb`. Am fost convins c` vei fi singura
dintre toate care va folosi engleza \nv`]at` la curs \ntr-un
mod creativ, coment` el, surprinzând-o de-a binelea cu cele
spuse [i cu am`r`ciunea care se putu citi pentru o clip`, \n
ochii lui. Dac` ]i-ai terminat ceaiul, te voi conduce s` \]i ar`t
camera \n care vei dormi, se ridic` el brusc [i Sally remarc`
\nc` o dat` mi[carea agil` a picioarelor lui lungi [i
puternice.
La u[`, profesorul se opri \ns`, [i o \ntreb` pe un ton
mult prea serios fa]` de adev`rata importan]` a faptului de
care se interesa.
Cel pu]in, \n viziunea ei…
– {tii s` g`te[ti?
– Da… De ce m` \ntreba]i? surâse din ochi mai mult
Sally, vârându-[i mâinile \n buzunare, amuzat` de aceast`
VIS DE ADOLESCENT~ 25

\ntrebare, care, \n mod normal, nu intra cu atâta stricte]e \n


interesul persoanelor care \[i dedicau via]a profesiei.
Nu de pu]ine ori, atât ea cât [i mama sau tat`l ei, uitau
pur [i simplu c` exist` altceva pe lume \n afara cafelei.
– Pentru c` g`titul nu e puncul meu forte, r`spunse el,
gândindu-se atunci c` probabil ea era obi[nuit` cu un
sistem clasic, \n care mesele erau respectate, \nainte de
orice altceva. Ce fel de femei cunoscuse pân` atunci? se
\ntreb` Sally, privindu-l cu aten]ie din cap pân`-n picioare.
– Sper s` nu v` dezam`gesc \n aceast` privin]`, r`spunse
totu[i, Sally, de[i era pe deplin con[tient` c` arta culinar`
nu era nici pe departe punctul ei forte. Putem s` mergem?
\ntreb` ea, sim]ind nevoia s` vad` cât mai repede cu putin]`
locul de odihn` [i de reflec]ie care-i era h`r`zit pentru
perioada, spera cât mai scurt`, pe care avea s-o petrec` \n
pustietatea aceea.
Camera \n care fu invitat` era foarte mic` [i avea un
singur pat, dar ceea ce o izbi cel mai tare fu aerul rece care
o lovi \n obraji, imediat ce profesorul deschise u[a.
– E foarte mic`, spuse el, ca un ecou al propriilor ei
gânduri. Eu am ales dormitorul fratelui meu [i al so]iei sale,
pentru c` un pat de o singur` persoan` nu e suficient
pentru statura mea.
26 KELLY DIAMOND

Sally \[i imagin` imediat patul pe care, probabil, \l avea


la el acas`… Larg, foarte confortabil [i \nconjurat de
oglinzi. Agentul 007…
Cum altfel? Un b`rbat atât de afemeiat, avea desigur
niscaiva imagina]ie \n acest sens, presupuse, cu r`utate
con[tient`, proasp`ta ziarist`.
– Aparatul meu de fotografiat! exclam` brusc Sally,
amintindu-[i c` uitase complet de instrumentul s`u de
lucru.
– L-am luat eu, r`spunse profesorul.
– Vre]i s` mi-l da]i? spuse Sally, surprins` c` observase
abia atunci pe um`rul lui aparatul de fotografiat [i sacul \n
care \[i pusese la repezeal` câteva lucruri \n vederea acestei
vizite.
– Nu m` privi cu ochii `[tia atât de tem`tori, pentru
Dumnezeu, replic` el. Nu sunt genul care agreseaz` o
femeie f`r` ap`rare, indiferent ce impresie ]i-ai f`cut despre
mine, spuse el. \ntinzându-i bagajul, ca [i cum ar fi ghicit
din nou la ce se gândise ea pân` atunci. Voi urca \n turn
pentru a rezolva ni[te probleme, dar m` voi \ntoarce s`
g`tesc ni[te carne pentru cin`. Po]i s`-]i iei gândul de la
plecarea de mâine, ad`ug` el, pe un ton mai rece decât
criv`]ul.
VIS DE ADOLESCENT~ 27

Dup` plecarea lui, Sally r`mase mult` vreme pe pat,


gânditoare…
L-a r`nit…
Nu…
L-a jignit…
{i Lyle Hemming nu era b`rbatul care s` uite sau s` ierte
faptul c` cineva s-a \ndoit de integritatea lui, reflect` Sally,
\ncercând s` se acomodeze \n spa]iul str`in [i atât de
neprimitor, \n care intrase.
Capitolul 2

Trecuse mai bine de o or` pân` când Sally ie[i din


camera destinat` ei pentru acele zile [i intr` \n buc`t`ria
spa]ioas` [i foarte ordonat`, dup` cum constat` ea chiar din
primul moment, de[i utilat` extrem de simplu.
Profesorul, \ntr-o atitudine foarte domestic`, aplecat
asupra unui gr`tar rudimentar, dar care dup` toate
aparen]ele \[i f`cea foarte bine treaba, \[i \ntoarse capul
spre ea, cu o privire foarte nemul]umit`, ca [i cum s-ar fi
enervat c` cineva \l observ` \ndeletnicindu-se cu astfel de
lucruri, care \n cele mai multe gospod`rii, intrau \n
atribu]iile rezervate \n mod obi[nuit sexului slab.
VIS DE ADOLESCENT~ 29

– Pot s` v` ajut? \ntreb` Sally, privindu-l cu surprindere


pe b`rbatul pe care-l v`zuse str`lucind la catedr`, a[a cum
foarte pu]ini profesori de vârsta lui reu[eau.
– Nu, spuse el rece. E aproape gata totul. Dac` vei
binevoi s` te \ntorci \n sufragerie, voi aduce cina \n câteva
minute. Vrei [i ni[te vin? \ntreb` el pu]in \ncurcat, sim]ind
probabil ochiul ei critic.
– Vin? \ntreb` Sally surprins`, rotindu-[i privirile peste
buc`t`ria \n stil rustic, studiind cu aten]ie frigiderul enorm
[i farfuriile pictate de pe suporturile fixate \n perete.
– De ce se crede, \n general, c` dac` cineva tr`ie[te izolat
pierde toate atributele civiliza]iei?
– Am spus eu asta?
– Nu, n-ai spus, dar ai cea mai transparent` expresie pe
care am v`zut-o vreodat`, r`spunse el, foarte sigur pe sine.
Puse apoi farfuriile \nc`rcate cu câte dou` h`lci uria[e de
carne pe o tav`, lu` vinul din frigider, paharele de pe o
etajer`, a[ez` fiecare lucru cu grij`, dup` care spuse
prinzând vajnic mânerele t`vii:
– Putem s` mergem? \ntreb` el brusc [i Sally se roti
imediat pe c`lcâie, \ndreptându-se spre sufragerie.
Cât de mult o enerva arogan]a lui! Faptul c` se [tia
admirat de cele mai multe dintre studente \i d`dea oare
30 KELLY DIAMOND

dreptul, s` se comporte acum cu aceast` autoritate


nesuferit`? |[i \nchipuia, oare, \n orgoliul lui nem`surat de
mascul bine cl`dit c` toate femeile din lume erau atrase de
el ca de un magnet?
Sally lu` paharul cu vin pe care i-l \ntinse profesorul, f`r`
s` mul]umeasc`, convins` fiind c` cineva trebuia s`-l mai
aduc` pu]in cu picioarele pe p`mânt, apoi \[i \ntoarse
privirile spre foc [i r`mase a[a, a[teptând ca profesorul s`
spun` ceva.
– De fapt, ]i-am f`cut un compliment. Cele mai multe
femei au o masc` pe fa]`, pe care au studiat-o \ndelung \n
oglind`. |[i \nchipuie c` asta le face mai misterioase [i,
implicit, mai atractive.
Vocea lui sun` foarte cald [i prietenos de ast` dat`, astfel
\ncât Sally \[i plimb` privirea peste fa]a lui, peste p`rul
negru [i sprâncenele frumos arcuite, ca [i cum ar fi reg`sit
un prieten drag, cu care nu se mai \ntâlnise de foarte mult
timp [i cu care avea destul de multe lucruri \n comun,
pentru a se bucura din plin de norocul care i-a readus pe
aceea[i orbit`.
– De ce v` afla]i, de fapt, la Rock Island? reveni Sally cu
o \ntrebare anterioar`, ca o jurnalist` care se respecta. Doar
problemele fratelui dumneavoastr`, v-au determinat s` v`
VIS DE ADOLESCENT~ 31

\nchide]i aici? Suntem \n plin an universitar, repet` ea o


idee anterioar`, la rezolvarea c`reia ]inea mor]i[…Cred
c`…
– Sunt aici din var`, o \ntrerupse el, dup` care sorbi u[or
din paharul cu vin, pe care-l ]inea cu delicate]e \n mâinile
lui frumoase [i atât de expresive.
– Vre]i s` spune]i c` a]i renun]at s` mai preda]i la uni-
versitate? f`cu ea ochii mari de uimire, \n`l]ându-se \n
picioare, de surpriz`.
Lyle Hemming t`cu câteva minute, aducându-[i un
picior peste cel`lalt, apoi se \ntoarse spre ea [i-i vorbi foarte
rar, privind-o direct \n ochi.
– O renun]are temporar`. Am un proiect foarte
important [i am nevoie de izolarea de aici, vorbi el foarte
ap`sat, de[i mai mult ca pentru sine.
O tez` de doctorat? Dar el e deja doctor \n probleme de
limb` englez`, se gândi Sally, \ncercând s` p`trund`
misterul.
– Lucrez la un roman, un proiect pe care inten]ionez
s`-l des`vâr[esc \n cel mai scurt timp posibil, spuse el, ca [i
cum i-ar fi citit din nou gândurile.
– Dac` v` gândi]i c` prezen]a mea v-ar putea disturba,
trebuie s` v` spun c` nu e cazul s` v` face]i griji, pentru c`
32 KELLY DIAMOND

voi pleca de aici imediat ce se va putea, coment` Sally,


gr`bindu-se s`-l lini[teasc`.
– Prezen]a dumitale nu m` deranjeaz`. Problema e c`
treburile legate de far \mi re]in aten]ia dou`zeci [i patru de
ore din dou`zeci [i patru, pentru c` la intervale regulate de
timp trebuie s` m` ocup de aceast` \ndatorire. A[a c` nu
din cauza dumitale nu pot scrie acum.
– A[ putea s` v` ajut [i eu cu câte ceva, cât timp stau aici,
spuse Sally, gândindu-se c` e totu[i licen]iat`, a[adar destul
de inteligent` pentru a \nv`]a lucruri noi \ntr-un timp
record.
– Da. Dac` te vei ocupa de cas` [i de g`tit, mie \mi va
r`mâne timp destul pentru a m` putea ocupa [i de carte [i
de far, r`spunse el, ca [i cum n-ar fi \n]eles unde b`tuse ea,
oferindu-se s`-l ajute.
Expresia de pe fa]a ei se schimb` brusc, din cauza
dezam`girii care o cuprinsese [i-i r`spunse f`r` pic de
entuziasm:
– Treburile de genul acesta nu sunt chiar pe stilul meu,
r`spunse Sally, v`dit nemul]umit` de atribu]iile pe care i le
distribuise. Nu se poate s` nu g`tim niciunul dintre noi?
– Exist` câte ceva \n frigider, a[a c` ne-am putea
descurca, de[i nu tocmai u[or, zâmbi profesorul,
VIS DE ADOLESCENT~ 33

\n]elegând cât se revoltase \n acel moment proasp`ta


absolvent` de universitate.
– Sper c` nu va mai ]ine mult vremea asta [i voi putea
pleca, spuse Sally, schimbând brusc subiectul, enervat` de
situa]ia \n care se afla.
– A[a crezi? Ia vino pu]in, spuse profesorul [i o trase
lâng` fereastr`. Cea]a se adânce[te cu fiecare minut
de-acum, continu` el, privind departe \n larg, \n timp ce o
cuprinse cu bra]ele dup` umeri.
Sally \ncerc` s` se retrag`, dar Lyle Hemming o
\nconjur`, strângând-o la piept, \n timp ce o \nveli \n
puloverul lui larg.
Apoi, u[or [i delicat, \ncepu s`-i s`rute p`rul [i gâtul,
respirând din ce \n ce mai accelerat.
Pentru o clip`, Sally crezu c` inima lui reverbereaz` \n
to]i pere]ii [i un tremur u[or puse st`pânire pe toat` fiin]a
ei. Niciodat`, \n via]a ei, nu [i-ar fi putut \nchipui
momentele pe care le tr`ia acum. |nchise ochii, emo]ionat`,
de[i cu mâinile \ncerc` s`-l \ndep`rteze, \ns` slab, foarte
slab, ca o p`rere.
Pl`cerea care \i inundase venele era mult prea puternic`
[i special`, pentru a se putea opune cu adev`rat s`rut`rilor
lui atât de calde [i de senzuale.
34 KELLY DIAMOND

Ce-ar zice studentele lui, dac` l-ar vedea acum? se


\ntreb` Sally, \ntorcându-[i u[or capul [i privindu-i cu
\nfrigurare buzele.
Dup` ce o scrut` cu aten]ie câteva momente, profesorul
\[i aplec` mai mult capul spre ea [i-[i \mpreun` gura delicat
cu a ei, sorbind-o cu nesa], ca pe cel mai dulce nectar din
lume.
Sally s`rutase [i al]i b`rba]i \n via]a ei [i fusese, la
rându-i, de nenum`rate ori s`rutat`, dar niciodat` ca acum.
Niciodat` nu-i mai tremuraser` a[a genunchii, ca \n
momentul \n care s`rutul lui se \nte]i cu o pasiune
crescând`, pân` când Sally sim]i c` e aproape de le[in, din
cauza emo]iei care puse st`pânire pe toat` fiin]a ei.
– S` mergem s` mânc`m, \i [opti el brusc la ureche
\ndep`rtând-o, \n timp ce Sally \ncerca din r`sputeri s`-[i
revin`.
Ca \n trans`, Sally \l urm` [i se a[ez` la mas`, \n partea
opus` lui, privindu-l cu coada ochiului, resim]ind \nc` \n
tot corpul senza]ia unic` pe care o avusese \n bra]ele lui.
Aproape f`r` s`-[i dea seama, lu` furculi]a [i o \nfipse
\ncet \n bucata de carne bine pr`jit`, de[i nu tocmai de
mâncare \i ardea ei acum, dup` ce se \ncinsese de dorin]`
cu doar câteva minute mai devreme.
VIS DE ADOLESCENT~ 35

– Mmmm… Arat` foarte bine, murmur` ea, pe un ton


potrivit mai degrab` \n momentele de dragoste, decât la
cin`, indiferent cât de apetisante ar fi fost bucatele. Cred c`
Lorna, cumnata dumneavoastr`, e o gospodin` excelent`,
dac` s-a \ngrijit s` v` lase aici toate acestea, continu` ea,
\nmuindu-[i apoi buzele \n vinul auriu din paharul de lâng`
ea.
– Da, cred c` da, r`spunse el, gândindu-se evident \n alt`
parte. Spune-mi, te rog, cum e posibil s` te r`v`[easc` a[a
un biet s`rut? \ntreb` el, turnând mai mult vin \n pahare…
M-a surprins atitudinea ta din fa]a ferestrei… Trebuie \ns`
s`-]i spun dinainte c` sunt tipul de burlac convins, coment`
el, pentru a-i reteza aripile \nc` de la \nceput.
Sally \l privi surprins` câteva momente, dar apoi se gândi
c`, probabil, o p`]ise de prea multe ori pentru a nu-[i lua
acum o m`sur` de prevedere. |[i ridic` ochii din farfurie,
dup` care \i spuse cu voce rece, accentuând cu grij` fiecare
cuvânt:
– Ce v` face s` crede]i c` a[ fi genul de femeie care caut`
s` se m`rite, domnule profesor Hemming? {i, chiar dac` a[
fi fost, nu a[ fi vrut niciodat` s` m` m`rit cu un b`rbat de
genul dumneavoastr`. Nu-mi inspira]i destul` \ncredere,
din acest punct de vedere.
36 KELLY DIAMOND

– Bun… }i-am spus asta pentru c` ochii t`i, \n


momentul \n care te-am \mbr`]i[at erau ai unei femei care
\mi cerea ceva ce \nc` nu sunt preg`tit s` accept, r`spunse
el, foarte mul]umit c` puseser` lucrurile la punct.
– Nu v` fie fric`, nu sunte]i genul meu, profesore,
r`spunse ea \mpingând farfuria deoparte [i luând \n schimb
paharul care r`m`sese pân` atunci aproape neatins.
Spre surpriza ei, profesorul trecu peste cele spuse de ea
[i se uit` lung la farfuria pe care Sally o \mpinsese spre
mijlocul mesei.
– E mult pân` la micul dejun de mâine, a[a c` ar fi mai
bine s` m`nânci tot. |n plus, pentru c` vom fi nevoi]i s`
petrecem câteva zile \mpreun`, \nchi[i aici, e cazul s`
renun]i s` te mai formalizezi a[a. Numele meu e Lyle, spuse
profesorul, sorbind \nc` o gur` de vin.
Lyle, repet` Sally \n gând. De câte ori nu le auzise pe
studentele lui remarcând, \n culmea freneziei:,, Lyle, nu e
un nume extraordinar… Puternic [i viril, exact ca el"…
spuneau ele, ca [i cum numele acesta ar fi con]inut toate
atributele masculului perfect.
Nu [i pentru ea, \[i spuse Sally. Frumuse]ea b`rba]ilor
n-a interesat-o niciodat` prea mult. Sim]ul umorului sau
modul \n care un b`rbat era interesat de problemele ei, \n
VIS DE ADOLESCENT~ 37

aceast` lume \n continu` schimbare, sunt lucruri care o


atrag cu adev`rat la un b`rbat.
– Nu cred c` voi fi aici destul de mult timp pentru a m`
obi[nui s` v` spun pe nume, r`spunse Sally.
– Cred c` refuzul t`u se datoreaz` faptului c` mergi prea
departe cu imagina]ia \n ceea ce m` prive[te, r`spunse Lyle
Hemming cu repro[, analizând-o cu aten]ie din cap pân` \n
picioare.
– Imagina]ia face parte din meseria mea, r`spunse Sally,
sorbind \nc` o gur` de vin. De[i nu scriu fic]iune, am nevoie
de imagina]ie, cu toate c`, spuse ea cu un strop de sarcasm
\n glas, pentru a scrie un roman cu siguran]` e nevoie de o
doz` dubl`. Ce tem` ave]i? \ntreb` ea, brusc, reporterice[te.
– Ce, anume?
– Care e subiectul c`r]ii dumneavoastr`? \ntreb` Sally
din nou, privindu-l atent, printre gene.
– Nu vreau s` vorbesc despre asta, spuse el, dându-se pe
spate cu scaunul [i privind din nou \n farfuria ei. Chiar nu
mai m`nânci? M` tem c` nu vom avea desert.
– Nu m` omor niciodat` dup` desert, min]i ea din
polite]e, de[i avea \ntotdeauna acas` la ea ceva dulce.
– Atunci, bei o cafea?
– Da. Pot s-o prepar eu?
38 KELLY DIAMOND

– Ah, bine\n]eles. Nu-mi place cafeaua instant, a[a c` \]i


voi da [i eu o mân` de ajutor.
– Mul]umesc. Voi sp`la eu vasele, spuse ea [i strânse
farfuriile [i tacâmurile de pe mas`, dup` care le puse cu
grij` \n chiuveta din buc`t`rie, mirându-se \n sinea ei de
stabilirea acestor factori atât de casnici, \n acele \mprejur`ri.
Profesorul \i ar`t` prosopul, potrivi apa peste farfuriile
albe f`r` niciun model [i-i f`cu un semn din cap spre
detergen]ii [i bure]ii de pe chiuvet`, pe care Sally \i utiliz`
imediat cu mare dexteritate.
– Pot s` te \nso]esc data viitoare, când trebuie s` urci s`
vezi de treburile farului? \ndr`zni Sally, punând farfuriile \n
suportul din fa]a ei.
– Poate mâine. Seara nu se vede cine [tie ce, r`spunse
profesorul ezitând, evident nu din cale-afar` de mul]umit
de cererea ei.
– De câte ori mergi acolo? \ntreb` ea, curioas` s` afle cât
mai multe lucruri posibil legate de profesiunea de paznic
de far, convins` fiind c` orice am`nunt \n plus o putea ajuta
\n scrierea articolului.
– De opt ori pe zi [i de câteva ori pe noapte, r`spunse
Lyle Hemming, destul de plictisit c` trebuia s` vorbeasc`
despre acest subiect.
VIS DE ADOLESCENT~ 39

– Vei merge la miezul nop]ii? Te po]i trezi u[or, pentru


a-]i \ndeplini aceste obliga]ii… de serviciu?
– Da. Am un de[tept`tor care m-ar trezi [i de-a[ fi mort,
surâse profesorul, cu luciri \n ochii inteligen]i, c`rora
probabil nu le sc`pa niciodat` nici cel mai mic detaliu din
jur.
– Dar atunci, cum te odihne[ti? replic` Sally,
gândindu-se \nc` o dat` la dificultatea meseriei despre care
\[i propusese s` le vorbeasc` cititorilor revistei pentru care
lucra.
– P`i, nu prea pot pân` la \ntoarcerea fratelui meu,
r`spunse el trecându-[i gânditor mâinile prin p`r.
– {i el când se \ntoarce? \ntreb` Sally, preocupat` totu[i
mai mult de articolul ei decât de problemele profesorului.
– Copilul e mai bine acum, a[a c` imediat ce vremea \i
va permite, va fi aici. Dar, oricum, nu va fi mai repede de o
s`pt`mân`, a[a cum ]i-am spus deja, r`spunse el, privind-o
cu interes.
Sally \l privi cu coada ochiului, admirându-i trupul bine
construit. Orice femeie din lume ar fi fost fericit` s` stea
\nchis` aici cu Lyle Hemming, \n ciuda condi]iilor lipsite de
confortul civiliza]iei, reflect` Sally. Era ea o personalitate
atât de dificil` c` nu o bucura perspectiva de a sta m`car un
40 KELLY DIAMOND

timp, \n compania unui b`rbat atât de atractiv? se \ntreb`


tân`ra jurnalist`, cercetând cu coada ochiului fa]a lui
extrem de frumoas` [i de expresiv`, cu buzele atât de
frumos conturate.
Sally sim]i privirile lui, m`surând-o cu aten]ie din cap
pân`-n picioare [i-[i ridic` ochii, \ntreb`toare, spre el.
– Cafeaua e gata, anun]` profesorul, victorios.
A[teapt`-m` \n sufragerie. Voi veni [i eu imediat, spuse el,
turnând cu grij` licoarea \n ce[ti.
– Nu m-ai l`sat pe mine s` fac toate acestea, spuse ea,
atent` la mi[c`rile lui \ncete, dar pline de elegan]`.
– Mâine, r`spunse el [i Sally se \ndrept` t`cut` spre
sufragerie, a[teptându-l.
– Te las totu[i s`-]i pui singur` zah`r [i lapte \n cafea,
spuse el intrând [i a[ezând tava pe mas`. Eu voi bea cafeaua
mea când m` voi \ntoarce, o anun]` el cu un surâs plin de
c`ldur`, de data asta.
R`mas` singur`, Sally se \ntreb` cum putea cineva s` se
obi[nuiasc` s` tr`iasc` \n izolarea de acolo ani [i ani…
Gândurile \i zburar` apoi la articolul s`u, la entuziasmul
cu care \ncepuse acest proiect [i la bucuria pe care o sim]ise
când v`zuse c` Jerry c`zuse, \n sfâr[it, de acord c` putea fi
un subiect pe m`sura preten]iilor lui.
VIS DE ADOLESCENT~ 41

Dup` câteva minute, se auzi din nou o u[`


deschizându-se undeva, iar peste un timp Sally \l v`zu pe
Lyle intrând \n camer`.
– Vrei [i tu lapte [i zah`r \n cafea? \l \ntreb` ea imediat.
Pot s` fac asta pentru tine, continu` Sally zâmbind, bine
dispus`.
– Doar zah`r, spuse el, tr`gându-[i fotoliul lâng` foc.
Dou` linguri]e, preciz` el repede.
– A fost totul \n regul`? \ntreb` ea, \ntinzându-i cea[ca de
cafea, \n timp ce-l privi cum \[i \ntinde relaxat picioarele
lungi.
– Da, r`spunse el scurt, surprins probabil de o astfel de
\ntrebare din partea ei.
Apoi nu mai spuser` nimic [i Lyle \[i b`u cafeaua \ncet,
dup` care \[i umplu cea[ca din nou.
Când se \ntoarse \n fotoliu, o privi surâzând, ca [i cum ar
fi vrut s`-i spun` c` era sigur c` f`cea parte din reflec]iile ei.
– Unde ai ma[ina de scris?
|n turn? \ntreb` Sally, din ce \n ce mai interesat` de
obiectul prezen]ei lui \n acele locuri.
– Dac` ai mai v`zut [i alte faruri la via]a ta, ai v`zut c`
turnul e doar pentru echipamentul specific muncii de aici,
r`spunse el pe acela[i ton. Scriu \ntr-o camer` \n care am [i
42 KELLY DIAMOND

dormit de când am venit aici [i pân` la plecarea fratelui meu


[i a so]iei sale.
– {i de ce nu mai stai acolo acum? \ntreb` Sally cu ironie
\n glas, mutându-[i u[or pozi]ia \n fotoliu, pentru a sim]i
mai bine c`ldura ce radia dinspre focul care ardea cu fl`c`ri
mari \n c`min.
– Pentru c` e mai aproape buc`t`ria, replic` profesorul,
pe un ton de conversa]ie. Când Lorna e aici, nu sunt
preocupat de aceste lucruri. A[ prefera \ns` s` vorbim
despre lucrurile care te intereseaz` pe tine pentru articol.
Munca mea e un subiect despre care nu dau foarte multe
am`nunte, continu` el, a[a cum [tii c` obi[nuiesc s` fac` cei
mai mul]i dintre scriitori.
Pus` astfel la punct, Sally r`spunse destul de rece, la
rândul ei.
– N-am de gând s`-]i r`pesc prea mult timp, doctore
Hemming.
Profesorul avu o tres`rire u[oar` de nervozitate, dar
r`spunse pe un ton foarte lini[tit.
– Nu vreau s` dezv`lui foarte mult din munca mea,
pentru c` \ncerc ceva foarte diferit de tot ceea ce am f`cut
pân` acum. De aceea, nu pot fi chiar sigur de reu[it`. {i tu
scrii, a[a c` \mi \nchipui c` po]i \n]elege.
VIS DE ADOLESCENT~ 43

– Da, \n]eleg, doctore Hemming, asta chiar pot s`


\n]eleg, r`spunse ea, gândindu-se de câte ori procedeaz` la
fel.
Dup` asta, Sally \[i \ntoarse privirile spre ceasul de
perete. Se f`cuse deja nou` [i sim]i dintr-o dat` nevoia s`
r`mân` singur` cu gândurile ei.
– Te rog s` m` scuzi, spuse Sally, ridicându-se. Am avut
o zi foarte grea [i a[ vrea s`-mi notez impresiile \nainte de a
m` vâr\ \n pat.
– Ai putea s` scrii aici, unde e mult mai cald. Oricum,
pentru a ajunge c`ldura \n camera ta, trebuie s` la[i u[ile
deschise tot timpul.
Sally se \ndrept` \ncet spre u[`, spunând un noapte
bun` distant, gândindu-se c` prezen]a unui b`rbat atât de
celebru pentru cuceririle sale nu era tocmai ceea ce-[i
dorea \n acel moment.
Camera pe care o primise ca dormitor era \ntr-adev`r
deosebit de rece, a[a \ncât, dup` ce câteva minute se
str`dui, cu degetele \nghe]ate, s` lege câteva fraze, renun]`.
|n timp ce \[i \mbr`c` gr`bit` c`ma[a de noapte, lu`
hot`rârea de a l`sa u[a camerei deschis` \n tot timpul zilei,
pe perioada \n care va locui acolo. Nu era f`cut` pentru
condi]ii arctice.
44 KELLY DIAMOND

Se acoperi pân` la gât cu plapuma groas` [i-[i fix`


privirile \n tavanul alb, ref`când \n minte tot ce tr`ise \n ziua
aceea.
Ceea ce-i p`ru cel mai straniu, fu faptul c`, de[i \l v`zuse
de multe ori pân` atunci pe profesorul Hemming, nu se
gândise niciodat` c` \ntre ei ar fi posibil` o rela]ie
apropiat`. {i totu[i, ast`zi, când o \mbr`]i[ase, \[i spuse ea
stingând veioza de lâng` pat, sim]ise c` a[teptase
dintotdeauna clipa aceea, c` [tiuse dintotdeauna c` \ntr-o zi
va fi \n bra]ele lui.
Capitolul 3

Când se trezi, afar` era \nc` \ntuneric. Aprinse lumina


[i-[i privi ceasul. Era trei [i cincizeci de minute.
Alarma pentru cea]` suna strident [i prelung, iar frigul
din camer` devenise de nesuportat.
Sally se gândi la pionierii meseriei de paznic de far [i se
\ngrozi la gândul condi]iilor \n care tr`iser`.
Trebuia s` fii foarte robust fizic ca s` \nduri asemenea
situa]ie, \[i spuse ea \nfrigurat` masându-[i picioarele
pentru a-[i pune mai bine sângele \n mi[care. Se ridic` apoi
[i ie[i din camer`, c`utând c`ldura din sufragerie.
|n timp ce cobora sc`rile, \ns`, v`zu o umbr`
prelingându-se pe pere]ii din hol [i se opri \nm`rmurit`,
46 KELLY DIAMOND

ducându-[i instinctiv, mâinile la piept. Imediat, \ns`, auzi


vocea cald` a lui Lyle, \ntrebând-o cu \ngrijorare:
– Ce s-a \ntâmplat?
– Am crezut c` a intrat cineva, r`spunse ea, cu vocea
tremurând \nc`, \n urma spaimei care o cuprinsese cu doar
câteva momente \n urm`.
– C` a intrat cineva? râse el scurt. Asta e singura grij` pe
care nu e cazul s-o avem la Rock Island.
– Nu [tiu, dar mi-a fost fric`.
– De mine? \ntreb` profesorul glumind [i apropiindu-se
mai mult de ea, \n timp ce \ndreptase lumina lanternei spre
fa]a ei.
– Nu [tiu, spuse ea, realizând abia atunci cât de
transparent` era c`ma[a sa de noapte \n lumina care-i
inund` tot corpul.
Sally se trase câ]iva pa[i \napoi, pentru a se \ntoarce \n
camera sa, dar profesorul o cuprinse deja \n bra]e,
strângând-o cu putere la piept [i c`utându-i \nfierbântat
gura care abia putu \ng`ima un murmur abia auzit de
repro[. Sim]ind zbaterea ei de a sc`pa din strânsoare, Lyle
\i spuse [optit:
– N-ai avut nimic \mpotriv`, seara asta, când te-am
s`rutat.
VIS DE ADOLESCENT~ 47

Te compor]i ca o fecioar` speriat`, coment` el [i \ncepu


s-o mângâie [i s-o s`rute cu ardoare.
Sally se sim]i extrem de vulnerabil` \n bra]ele lui [i,
când, câteva minute mai târziu o \ntinse pe patul pe care \l
p`r`sise cu câteva minute \nainte, constat`, uimit`, c` era
prea slab` pentru a se putea opune s`rut`rilor lui.
O f`cuse s` con[tientizeze feminitatea sa mai mult decât
oricare b`rbat pe care-l \ntâlnise pân` atunci, \[i spuse Sally.
Dexteritatea mâinilor lui frumoase [i fine, mângâierile
experte care-i presau u[or corpul, o f`ceau s`-[i piard`
capul cum nu i se mai \ntâmplase niciodat` pân` atunci.
Lyle se ridic` \ns` brusc [i-i spuse pe un ton nea[teptat
de ironic [i de rece \n acela[i timp:
– Sfâr[itul primului capitol, domni[oar` Brown…
– S` te ia dracu, spuse ea, \nfierbântat` [i dezam`git` de
aceast` \ndep`rtare brusc`, vârându-se sub plapum` [i
\nvelindu-se pân` la nas.
– Am fost \njurat de multe ori pân` la tine [i cu mai
mult` for]`, pentru c` [tiu s` m` retrag la timp, r`spunse el
cu un zâmbet \n col]ul gurii, postându-se cu un aer
victorios \naintea ei.
Replica lui o enerv` atât de tare, \ncât Sally izbucni
imediat, ridicându-se gr`bit` \ntr-un cot.
48 KELLY DIAMOND

– Pleac` imediat deaici sau voi cere ajutor pazei de


coast`, url` ea ca ie[it` din min]i, cu ochii aproape sco[i din
orbite de nervozitate.
Profesorul o privi amuzat.
– Cât` credibilitate crezi c` pot avea, \n fa]a lor, cuvintele
unei jurnaliste pornit` singur` prin ]ar`, \n c`utarea
senza]ionalului? Nu crezi c` e[ti pu]in cam naiv` sperând \n
protec]ia lor, din moment ce n-ai nicio dovad` care s`
sus]in` cele afirmate de tine?
Lyle se \ndrept` apoi spre u[` [i spuse sarcastic, peste
um`r:
– Noapte bun`, domni[oar` Brown. Vise pl`cute.
Enervat` la culme, Sally se uit` \n jur dup` ceva cu care
s` arunce \n b`rbatul a c`rui arogan]` o scosese deja din
min]i, dar nu v`zu decât veioza de pe noptiera de lâng` pat,
a[a \ncât se resemn`, acoperindu-se cu plapuma peste cap.
Ce om nesuferit, \[i spuse Sally, hot`rât` s` plece de
acolo f`r` niciun pic de \ntârziere, imediat ce va putea.
Oricum, nu se a[teptase de la cineva cu educa]ia lui Lyle
Hemming s` aib` asemenea idei preconcepute despre
femeile reporter, ca \n filmele de la \nceputul secolului
dou`zeci.
Trebuia s`-i g`seasc` punctul vulnerabil…
VIS DE ADOLESCENT~ 49

Vroia cu orice pre] s`-i poat` veni de hac, pentru modul


infatuat \n care se purtase cu ea \n acea sear`.
Morala lui nu era nici mai bun` nici mai proast`, totu[i,
ca a oric`rui b`rbat aflat \n pozi]ia lui, reflect` Sally,
gândindu-se la diversele situa]ii din via]a ei care-i
\nr`d`cinaser` \n minte aceast` idee.
Cartea lui! \[i spuse, deodat`, Sally, victorioas`. Trebuia
s` afle mai multe despre ea [i s` dezv`luie secretul.
Dup` acest gând, reu[i \n sfâr[it s` adoarm` mul]umit`,
\n ciuda frigului din camer`, care-i p`trunsese deja \n toate
oasele.

***

A doua zi diminea]`, Sally se trezi buim`cit`, nerealizând


\n primul moment unde se afla.
Se uit` contrariat` câteva momente \n jur, dup` care,
\ncet, \ncet, se dezmetici, uitându-se imediat, plin` de
speran]`, spre cer.
|[i privi apoi ceasul, cu sentimentul c` ceva lipsise din
decor, c` dormise atât de adânc. Era ora nou` [i jum`tate.
50 KELLY DIAMOND

Da… Alarma de cea]`… Nu mai sunase… descoperi ea,


\ngrijorat` de urm`rile acestui fapt.
Se ridic` gr`bit` din pat [i privi din nou pe fereastr`.
Vremea se \nseninase, constat` ea cu bucurie… Putea pleca
foarte curând de acolo…
Oh, nu, \[i spuse apoi imediat, privind norii grei [i
amenin]`tori care se ridicau la orizont.
Chiar [i pentru un ochi neexperimentat ca al ei, era
foarte clar c` se apropia o furtun` extrem de puternic`.
Probabil c` Lyle Hemming avea dreptate c` nu va putea
pleca de aici timp de o s`pt`mân` sau poate chiar mai mult.
|ndep`rtându-se de fereastr`, scotoci \n bagajul cu care
venise [i lu` de acolo o pereche curat` de blugi [i alte
câteva m`run]i[uri intime, dup` care intr` \n baia \n
miniatur`.
C`ldura apei, dup` tot frigul din cas`, o relax` [i o
bucur` deopotriv`, f`când-o s` priveasc` totul cu mult mai
mult optimism.
Se s`puni \ndelung, gândindu-se cum va putea pune
mâna pe manuscrisul profesorului, idee care \ncepu s-o
obsedeze tot mai mult, dup` cele \ntâmplate ieri sear`.
Nu era foarte u[or, [tia asta, dar trebuia s` \ncerce, \[i
spuse ea, ie[ind de sub du[ [i [tergându-se \nfrigurat` cu
VIS DE ADOLESCENT~ 51

prosopul pe care [i-l aruncase la repezeal` \n sac, \naintea


plec`rii.
Se \mbr`c` apoi [i cobor\ \n buc`t`rie, cu sentimentul c`
minutele se scurgeau foarte \ncet, \n acea diminea]`.
Pe mas` o a[tepta un bilet simplu [i rece, prin care era
invitat` s` se serveasc` singur`, cu tot ce vroia.
|n timp ce a[tepta s` i se pr`jeasc` pâinea, Sally se gândi
cu \ngrijorare la femeia care se va c`s`tori cu Lyle
Hemming, dac` se va g`si una vreodat`. Din cale afar` de
capricios, profesorul nu putea fi, desigur, un partener
comod pentru nicio femeie din lume.
C`s`toria p`rea o abera]ie cu un b`rbat ca el. S`-l ai \n
pat, da, \[i spuse Sally, dar nu mai mult. Nu era foarte greu
s` \n]eleag` de ce \l doreau atât de mult femeile. Ca mascul,
putea satisface, desigur, cele mai sofisticate gusturi. Era
con[tient` pe deplin de magnetismul lui.
Sally \[i unse gânditoare pâinea cu unt [i-[i turn` cafeaua
\n cea[c`, trist` [i preocupat` din ce \n ce mai serios de
sor]ii de izbând` ai articolului pentru care venise pân` aici.
Lyle Hemming \ntrunea tot ce ura ea mai mult la un
b`rbat, reflect` Sally, plin` de n`duf, extrem de
nemul]umit` de situa]ia pe care avusese surpriza s-o
\ntâlneasc` la Rock Island.
52 KELLY DIAMOND

Sp`l` la repezeal` vasele, \[i puse jacheta [i ie[i din cas`


valvârtej. Trebuia s`-[i umple timpul cu ceva, altfel cum va
rezista acolo pân` la plecare?
Trecând peste stâncile abrupte, acoperite cu licheni,
Sally ajunse la turnul care trimitea lumina pân` departe \n
larg.
Urc` \ncet sc`rile [i, dup` ce deschise u[a grea, cu clan]a
groas` de fier, intr` \ntr-o camer` \nc`rcat` de tot felul de
ma[in`rii, destul de complicate pentru cineva neobi[nuit cu
o astfel de priveli[te [i care, desigur, reclamau o abilitate
deosebit` pentru a fi mânuite, dup` cum observ` Sally \nc`
din primul moment.
– Te pot ajuta cu ceva? r`sun` metalic imediat vocea lui
Lyle Hemming, din cap`tul \nc`perii.
– Nu… Am fost doar foarte curioas` s` v`d ce se afl`
aici, r`spunse Sally, bucuroas` totu[i \n sinea ei c` g`sise un
suflet de om cu care putea schimba o vorb`, chiar \n
contradictoriu, \n pustietatea aceea de ne\ndurat pentru ea.
– Nu cred c` e nimic \n plus aici fa]` de alte faruri pe
care le-ai v`zut pentru articolul t`u, r`spunse profesorul cu
ochii \n tabelele complicate din fa]a lui dup` care se
apropie de ea cu un zâmbet sarcastic [i continu` pe un ton
zeflemitor:
VIS DE ADOLESCENT~ 53

– Te intereseaz` chiar atât de mult modul \n care


func]ioneaz` farul? Sau e altceva la mijloc, de fapt?
Sally \[i sim]i gura uscându-se inexplicabil la apropierea
lui [i-[i trecu u[or vârful limbii peste buze.
– Da, a[ vrea s` [tiu câte ceva.
– Bine. Voi \ncerca s`-]i explic pu]in, cât mai pe \n]elesul
t`u. Dac` vei vrea s` [tii mai multe, m` vei putea \ntreba f`r`
nicio problem`. S` \ncepem cu monstrul acesta, spuse el
urnind cu putere ma[in`ria de lâng` el.
– Nu e o treab` pentru un intelectual, continu` el
respirând cu greutate. Trebuie s` fii foarte bine calificat \n
aceast` \ndeletnicire, coment` el, asigurând-o implicit prin
tonul pe care-l abordase, c` el, evident, nu era.
– Mi-ar fi pl`cut s`-l \ntâlnesc aici pe fratele t`u, atunci,
r`spunse Sally, cu un ton plin de regret.
– Care e problema, domni[oar` Brown? \ntreb` el,
ofuscat. Poate fratele meu are pu]in mai mult` for]` \n a
pune \n mi[care toate astea, dar te asigur c`, teoretic, eu pot
demonstra la fel de bine cum stau lucrurile.
– Nu m` \ndoiesc de asta, doctore Hemming. Dac`
apreciez ceva la tine, atunci cu siguran]` e competen]a de
care dai dovad` \n tot ceea ce faci, r`spunse Sally,
gândindu-se la modul \n care profesorul era adorat de c`tre
54 KELLY DIAMOND

studentele sale. Câ]i scriitori au ie[it din mâinile tale?


continu` Sally, aparent f`r` nicio leg`tur`.
– Scriitori? \ntreb` el, surprins. Probabil niciunul. Dar
studen]ii [i studentele mele au \nv`]at s` fie creativi \n tot
ceea ce \ntreprind \n via]a lor de zi cu zi. E[ti interesat` s`
vezi [i altceva de aici? trecu el brusc la obiect, ar`tând cu
mâna spre sc`rile \n spiral` [i ie[ind.
Sally \l urm` t`cut`, p`[ind cu aten]ie pe urmele lui.
Lyle Hemming \i ar`t`, astfel, toate etajele cl`dirii,
explicându-i cu lux de am`nunte totul, pân` când ie[ir` din
nou afar`.
Sally privi plin` de speran]` norii purta]i cu vitez` de
vânt. Poate se va \nsenina [i va putea pleca \n curând.
– Nu spera s` po]i p`r`si locurile astea prea curând, \i
[opti profesorul la ureche, ca [i cum i-ar fi citit gândurile
din nou. La noapte, sirena de alarm` pentru cea]` va suna,
cu siguran]`, aproape ne\ntrerupt.
– Ur`sc sunetul `sta, r`spunse Sally, strângându-[i mai
bine jacheta pe corp, din cauza frigului.
– Mama mea ura [i ea sirena asta, mai mult decât orice
altceva ce ]inea de problemele farului.
Sally \[i ridic` ochii spre el, \ntrebând cu surprindere.
– Atunci, nu-i pl`cea s` stea aici.
VIS DE ADOLESCENT~ 55

– Nu, nu c` nu-i pl`cea…


– Tat`l t`u insistase, a[adar, ca ea s` tr`iasc` aici…
– Nu, el n-a \ncercat s-o influen]eze, niciodat` \n nimic,
r`spunse profesorul, \ncheindu-[i nasturii hainei gr`bit, \n
timp ce vântul \i r`v`[i cu putere p`rul negru [i des. Când
s-a c`s`torit cu tat`l meu, a [tiut ce o a[teapta. Aici era via]a
lui.
– Cumnata ta accept` \ntru totul, via]a fratelui t`u?
– Da. Tat`l ei a fost de asemenea,paznic de far, a[a c` nu
e o problem` pentru ea s` tr`iasc` atât de izolat. E
obi[nuit`.
– Cred, totu[i, c` uneori \i lipsesc facilit`]ile pe care ]i le
d` civiliza]ia, coment` Sally, punându-se \n locul femeii
care-[i petrecea via]a \n acel loc atât de ingrat.
– Cum? \ntreb` el, \ntorcându-[i capul spre ea [i
privind-o ca [i cum cuvintele ei ar fi fost purtate de vânt [i
risipite peste mare.
– Nu simte niciodat` nevoia s` se \ntâlneasc` [i cu al]i
oameni? repet` ea, pe un ton mai ridicat [i \n`l]ându-[i
umerii \n geac`, \ntr-un gest care \ncepuse s`-i devin` o
obi[nuin]`.
– Nu. Pare destul de mul]umit` [i, de altfel, o lun` pe an
au concediu, perioad` \n care nu stau niciodat` pe insul`.
56 KELLY DIAMOND

– {i cine are grij` de far, atunci?


– Au un \nlocuitor.
Sally hot`r\ s` pun` cap`t acestui subiect aici, pentru c`
vântul \ncepuse s` sufle cu [i mai mult` putere, f`când
imposibil` conversa]ia.
Capitolul 4

Camera rezervat` asistentului paznicului de far, \n care o


invit` Lyle Hemming s` intre dup` ce se \ntorseser` \n cas`,
\i f`cu tinerei jurnaliste o impresie foarte pl`cut`.
Sursa de c`ldur` care f`cea atmosfera atât de primitoare,
constat` imediat Sally, provenea de la o sob` mic`, aflat` la
câ]iva metri de peretele opus celui cu u[a.
Dou` fotolii adânci erau a[ezate de o parte [i de alta a
sobei, \mbiindu-te cu senza]ia de confort pe care ]i-o
transmiteau.
De asemenea, un pat tip divan \ntregea atmosfera din
acel col] al camerei, spre deosebire de restul \nc`perii, care
ar`ta, desigur, mult mai spartan.
58 KELLY DIAMOND

– Pot s` te servesc cu o cafea? \ntreb` Lyle Hemming pe


un ton cald de gazd`, punându-[i geaca groas` \ntr-un cuier
a[ezat pe u[a de la intrare.
– Credeam c` doar \n apartamentul rezervat paznicului
se poate bea o cafea.
– Nu, cum ar fi fost s` alerg acolo ori de câte ori am chef
s` beau o cafea \n timp ce lucrez? Sper c` \]i place [i f`r`
lapte.
N-am fost preg`tit pentru vizita unei doamne.
– Doar doamnele vor lapte \n cafea? \ntreb` Sally
privindu-l pe sub sprâncene, plin` de repro[.
– N-am f`cut o statistic`, a[a c` nu ]i-a[ putea r`spunde
cu exactitate \n acest sens, coment` profesorul cu arogan]`.
Tot ce pot s`-]i spun e c`, din experien]a mea, am dedus c`
b`rba]ii, \n general, prefer` cafeaua neagr`.
– Pentru mine nu e nicio problem` dac` n-am lapte la
cafea, spuse Sally, l`sându-se \ncet pe spate [i mutându-[i
privirile spre luminile turnului, care se vedeau la o oarecare
distan]` de acolo.
Lyle Hemming se a[ez` \n fotoliul de al`turi,
\ntinzându-[i picioarele lungi [i privind-o cu interes.
– Vorbe[te-mi despre tine, Sally Brown. Ce ai \nv`]at
despre oameni, din munca ta de reporter.
VIS DE ADOLESCENT~ 59

Ce anume te-a interesat cel mai mult? continu` el pe un


ton profesoral, egal [i lini[tit.
– De ce mi se pune aceast` \ntrebare atât de des? râse ea,
gândindu-se cât de eronat e privit` meseria de reporter, de
cele mai multe ori.
– Pentru c` [tiu c` via]a nu e plin` niciodat` de
realiz`rile romantice pe care ]i le promite la \nceput,
r`spunse el, turnându-[i din nou cafea \n cea[c`. Dac` nu
]i-e cu sup`rare, a[ vrea s` lucrez, acum, spuse el brusc.
– Am \n]eles, r`spunse Sally [i se ridic`.
|n momentul \n care se apropiase de u[`, \ntreb` totu[i,
ezitând:
– Ce se aude cu prânzul?
– Prepar` ceva pentru tine, r`spunse el cu r`ceal`. Eu nu
sunt m`nânc niciodat` la ora asta. Lorna e deja obi[nuit` cu
sistemul `sta al meu.
– Cum dore[ti, r`spunse Sally [i trânti u[a \n urma ei.
Ce nu-i convenea? se \ntreb` Sally. Vroia s`-mi
demonstreze astfel c`-l deranjeaz` prezen]a mea aici?
Intr` \n buc`t`rie [i \[i puse câteva buc`]i de [unc` \ntre
ni[te felii de pâine, dup` care se hot`r\ s` m`nânce \n
camera ei. }inându-[i tava pe genunchi [i mu[când f`r` chef
din sandvi[ul sub]ire, Sally \[i roti privirile peste camera
60 KELLY DIAMOND

neprimitoare [i rece, cu toate c` ]inuse u[a deschis` pân`


atunci.
Se ridic` nemul]umit` [i duse tava \n buc`t`rie, dup`
care intr` \n sufragerie [i se a[ez` lâng` foc, nu \nainte \ns`
de a mai pune o bucat` de lemn peste j`ratecul abundent.
Lu` bucata de fier de al`turi, vrând s` scormoneasc` cenu[a
arzând` [i s` reactiveze astfel fl`c`rile, dar degetele i se
inflamar` brusc pe metalul \ncins.
– Ce dracu \]i bagi nasul unde nu te pricepi? exclam`
dintr-o dat` \n spatele ei vocea lui Lyle Hemming.
– Cine dracu te crezi c`-]i permi]i s` m` tratezi a[a?
izbucni Sally, dup` ce arunc` fierul din mâini [i-[i linse
instinctiv degetele pline de arsuri.
– Cum te tratez? \ntreb` surprins profesorul. A[teapt`
pu]in, spuse el [i ie[i din camer`.
Dup` câteva momente se \ntoarse [i, dup` ce-i privi cu
aten]ie mâinile, mai mult dezgustat decât alarmat, \i spuse
ar`tându-i unul dintre fotolii.
– Stai jos [i las`-m` s` arunc o privire, spuse el [i ad`ug`
\ngrijorat \n momentul \n care-[i ridic` ochii spre ea:
– Te sim]i bine?
– Ah, da, spuse ea sarcastic, nu puteam \ncheia o astfel
de zi f`r` o \ntâmplare de acest gen.
VIS DE ADOLESCENT~ 61

Lyle Hemming nu r`spunse, p`rând foarte concentrat


asupra tratamentului pe care i-l aplica.
– Mul]umesc, spuse Sally, dup` ce profesorul o pans` cu
grij` [i-i eliber` mâinile. Voi tr`i, doctore? \ntreb` ea
sarcastic.
– Da, r`spunse el pe acela[i ton. Vei tr`i. De ce naiba nu
m-ai chemat, dac` ai v`zut c` sunt probleme cu focul?
– Am v`zut c` erai ocupat. Cum s` te deranjez pentru un
asemenea fleac? spuse ea, ironic.
Lyle Hemming ]istui din buze scurt, apoi o prinse \n
bra]e [i o duse pe patul din camera ei.
– Puteam s` fac asta [i singur`, coment` Sally cu un gest
de ap`rare, uitându-se enervat` \n ochii profesorului.
– Nu sunt genul de b`rbat care profit` de femeile \n
suferin]`, a[a c` relaxeaz`-te [i dormi. Sunt pe-aproape,
dac` ai nevoie de mine, coment` el cu un ton plin de
\n]elesuri. Sally ar fi vrut s` \i spun` cât de confortabil era
acest gând pentru ea, dar când deschise ochii, el disp`ruse
deja. C`ut` disperat` \n minte ceva pentru a se putea duce
s`-l cheme, dar nu g`si nimic plauzibil.

***
62 KELLY DIAMOND

– Te treze[ti?…
Sally deschise ochii [i privi \ngrijorat` prin camera pe
jum`tate \n \ntuneric.
– Ce or` e? \ntreb` ea, privind silueta \nalt` a lui Lyle
Hemming aflat` foarte aproape de ea.
– |n jur de [ase. Ce-]i mai face mâna? \ntreb` el,
prinzându-i \ncet \ncheietura mânii [i cercetându-i bandajul
cu aten]ie.
Sally \[i plec` privirea spre mâna bandajat` [i r`spunse
f`r` chef, ca [i cum n-ar fi avut de ce s` abordeze acest
subiect:
– Nu m` mai doare.
Apoi, gândindu-se c` ar trebui s`-i fie recunosc`toare
pentru modul \n care se str`duise s-o ajute, ad`ug` \ncet:
– Mul]umesc c` ai avut grij` de mine, continu` ea, cu un
surâs mult mai amabil [i mai cald.
– Ar trebui s` nu te mai avân]i a[a s` faci lucruri la care
nu te pricepi, r`spunse profesorul cercetându-i cu aten]ie
bandajul.
– Regret c` ]i-am creat probleme, r`spunse Sally,
umflându-[i n`rile spre mirosul de mâncare, din buc`t`rie
[i amintindu-[i c` nu-[i terminase prânzul, \n timp ce Lyle
Hemming se \ndrept` spre u[`. |mi pare r`u.
VIS DE ADOLESCENT~ 63

– Pentru ce? \ntreb` profesorul \ntorcându-se pu]in spre


ea.
– Pentru c` nu pot g`ti cina desear`.
– E mai bine a[a. Erai \n stare s`-]i tai degetele, t`ind o
bucat` de carne, coment` el cu o grimas`.
De ce trebuia s` se \ntâmple mereu a[a cu el? se \ntreb`
Sally, nemul]umit` de r`spunsul pe care-l primi.
Abia \ncepuse s`-l simpatizeze [i acum o enerva din nou.
Se purtase normal [i civilizat doar pentru c` se temuse c`-i
va da b`taie de cap cu r`nile ei?
Pe de alt` parte, Sally putea \n]elege c` pentru cineva
care venise la Rock Island cu gândul s` scrie o carte [i se
vedea acum nevoit s` se ocupe de far, tot ce \i mai lipsise
pentru a se enerva la culme, fusese desigur intruziunea
unei jurnaliste.
Dup` câteva minute, se ridic` [i se duse \n buc`t`rie.
– Po]i mânca asta foarte bine [i cu o singur` mân`, spuse
profesorul, punându-i \n fa]` o bucat` mare de escalop cu
o garnitur` de cartofi bine \nmuia]i \n sosul apetisant.
– S` nu-mi spui c` tu ai g`tit aceast` minun`]ie, coment`
Sally, nevenindu-i s` cread` c` Lyle Hemming putea fi atât
de priceput \n arta culinar`, mai ales c` \i solicitase ajutorul,
mai \nainte.
64 KELLY DIAMOND

– Nu e chiar atât de greu s` duci la bun sfâr[it ni[te


lucruri semipreparate, r`spunse el, turnând vin \n pahare.
– A[ putea s` iau leg`tura cu [eful meu? \ntreb` Sally
brusc, dându-[i seama c` o s`pt`mân` \n compania
b`rbatului din fa]a ei era mult peste ceea ce putea \ndura.
– A[ putea s` trimit un mesaj din partea ta, dar nu te
a[tepta s` prime[ti un r`spuns mai devreme de o
s`pt`mân`.
– Trebuie s` predau un articol important despre via]a
guvernatorului statului, pân` pe dou`zeci [i trei. Dac` nu va
[ti dinainte c` nu va putea primi acest articol, va fi foarte
dezam`git, cu privire la mine.
– Dar \l vei putea face.
– Trebuie s`-l anun] pe Jerry c` e foarte posibil s` nu pot
termina acest subiect, insist` ea.
Are nevoie de timp pentru a aranja ca altcineva s`
termine interviul \n locul meu.
– Cum arat` acest Jerry? B`trân, gras, scund [i cu chelie?
– Nu. E tân`r, \nalt, zvelt [i cu un cap extraordinar de
frumos, \mpodobit cu o mândre]e de p`r.
– Hmm… Cred c` e mai mult decât [eful t`u, am
dreptate?…\ntreb` el pe un ton plin de sarcasm.
– Nu, n-ai.
VIS DE ADOLESCENT~ 65

– Ai protestat pu]in cam prea vehement, ceea ce nu e


tocmai \n regul`, coment` el.
– Suntem doar prieteni, doctore Hemming, spuse ea,
schimbând tonul vehement cu unul \nc`rcat de dulcea]`.
Dar probabil nu po]i crede c` exist` astfel de rela]ii \ntre un
b`rbat [i o femeie.
– Am fost cu o mul]ime de femei \ntr-o rela]ie de acest
tip… de prieteni… foarte buni, spuse el cu ironie.
– Ca de pild` blonda cu care te-am v`zut \ntr-o sear` la
clubul Harvey? \ntreb` Sally sarcastic, \n timp ce pe fa]a lui,
chiar dac` doar pentru un moment, ap`ru o expresie de
mare surpriz`.
– Ah, da, Magda… trebuie s` fi fost ea, pentru c` n-am
fost niciodat` cu alt` femeie acolo. Da. |ntr-adev`r, pot s`
spun despre Magda c` e o foarte bun` prieten` de-a mea.
– Cred c` nu gândim pe aceea[i lungime de und`,
profesore… Ceea ce denume[ti acum a fi o mare prietenie,
m` tem c` e cu totul alceva decât ceea ce se petrece \ntre
mine [i Jerry.
Dându-[i seama c` au ajuns \ntr-un punct \n care
discu]ia pe aceast` tem` nu putea duce nic`ieri, Sally spuse
foarte hot`rât:
– A[ putea s` vorbesc personal cu Jerry?
66 KELLY DIAMOND

– S-ar putea s` \ntâmpin`m ni[te greut`]i \n acest sens,


dar vom \ncerca, r`spunse el mai mult pentru a sc`pa de
insisten]ele ei, probabil, se gândi Sally.
Intui]ia, de care d`duse dovad` de multe ori pân`
atunci, o sf`tui pe Sally [i de ast` dat` s` nu for]eze lucrurile
cu Lyle Hemming, \n nicio direc]ie.
Cina decurse deci, \n continuare, \ntr-o t`cere aproape
des`vâr[it` [i, \n timp ce profesorul sp`l` vasele dup` ce
sfâr[ir` cu masa, Sally se retrase \n sufragerie. Afundându-se
\n fotoliul de lâng` foc, ref`cu \n minte momentele \n care
Lyle Hemming o \ngrijise cu atâta interes [i bun`voin]`.
Era foarte straniu faptul c` un om care se bucura de
faima de care se bucura el, se ascunsese \n acest loc izolat,
f`r` a profita nici m`car pu]in de pozi]ia lui social`.
Schimbându-[i u[or pozi]ia \n fotoliu, Sally se gândi la
clipele \n care se \mbr`]i[aser` [i nu putu s` nu recunoasc`
\n sinea ei c` n-ar fi avut niciodat` puterea s` i se opun`,
dac` el ar fi dus lucrurile pân` la cap`t.
Sally \[i plimb` gânditoare privirile peste camer`, din
nou [i de ast` dat` fu atras` de biblioteca minuscul` de
lâng` u[`.
Câteva c`r]i obi[nuite \n orice familie, câteva dic]ionare
[i, \n rest, o colec]ie misterioas`, a unui anume John Ainslie.
VIS DE ADOLESCENT~ 67

Sally tres`ri, ca [i cum avea \n fa]` descoperirea unui


secret uria[.
Era posibil? Era \ntr-adev`r posibil ca acest John Ainslie
s` fie unul [i acela[i cu profesorul Lyle Hemming?…
Era un nume bine ales, desigur, pentru industria de
divertisment…Atr`g`tor, u[or de re]inut, special. Lyle
Hemming se dovedea un adev`rat cunosc`tor [i \n aceast`
direc]ie, \[i spuse Sally cu sarcasm.
Se trase un pas \napoi, zâmbind \n col]ul gurii, parc`
\ncercând s` \ntrez`reasc` ceva din toate acestea pe fa]a
profesorului Hemming, care tocmai intr` cu o tav` \n mâini
[i o privi cu surprindere.
– Ai g`sit ceva interesant? \ntreb` el pe un ton cât se
poate de neutru, \n timp ce a[ez` cafelele pe m`su]a joas`
de lâng` foc.
– Sunt o mul]ime de c`r]i ale autorului John Ainslie,
spuse Sally, cu un zâmbet care vroia s`-l invite pe
cunoscutul profesor la dest`inuiri inedite.
– E autorul favorit al Lornei, replic` profesorul pe un ton
neutru, privind inten]ionat \n alt` parte.
Nu era normal ca so]ia fratelui s`u s`-l aib` ca scriitor
favorit pe cumnatul ei? reflect` Sally.
– N-am citit niciodat` nimic despre acest autor.
68 KELLY DIAMOND

E un scriitor nou? \ntreb` ea, cercetându-l pe b`rbatul


din fa]a ei cu deosebit interes, sperând s` prind` vreun gest
care s`-l deconspire.
– Scuz`-m`, te rog, dar trebuie s` rezolv ni[te probleme
\n turn, schimb` el pur [i simplu subiectul [i disp`ru.
Sally \[i mai puse pu]in` cafea \n cea[c` [i se a[ez` \n
fotoliu, r`sfoind cu aten]ie cartea pe care o lu` din
bibliotec`.
Concentrat` asupra stilului, pentru a descoperi eventual
dac` scriitorul avea ceva din Lyle Hemming, Sally aproape
c` nu b`g` de seam` când acesta intr` din nou \n \nc`pere
[i-[i puse haina \n cuier.
– Mai vrei cafea? \ntreb` el, rece, rar [i ap`sat, v`zând-o
aplecat` cu atâta interes asupra celor ce citea.
Ceva din atitudinea sa, \ns`, o f`cu pe Sally s` refuze
propunerea lui.
– Nu, nu, mul]umesc. Nu e un scriitor prost, spuse ea cu
ochii a]inti]i \n cartea de pe genunchi.
– Ah, Lorna spune la fel, r`spunse el. Eu nu ]i-a[ putea
spune nimic despre el, pentru c` nu l-am citit.
Ceva suna foarte straniu \n vocea lui, dar probabil, se
gândi Sally, era doar dezaprobarea fa]` de alegerea Lornei
de a citi astfel de c`r]i.
VIS DE ADOLESCENT~ 69

– Nu te intereseaz` s` [tii mai multe despre el? \ntreb`


Sally, \ntinzându-i cartea [i urm`rindu-i fiecare reac]ie cu
cel mai viu interes.
– Nu, r`spunse el sec. Dac` nu te deranjeaz`, m` voi
retrage \n camera mea de lucru, \nainte de a trebui s` m`
\ntorc din nou la treburile din turn, continu` el pe un ton
atât de straniu, \ncât Sally \l fix` nedumerit` [i curioas`.
Sally nu era genul de fat` care s` cear` unui b`rbat s`
r`mân` cu ea, doar pentru c` se afla \ntr-un loc str`in \n
care nu prea avea cu ce s`-[i ocupe timpul, a[a c` nu spuse
nimic, de[i se sim]i pu]in dezorientat`.
Toate celelalte femei care locuiser` aici avuseser`
suportul dragostei so]ilor lor. Ea se sim]ea singur` [i
str`in`, chiar dac` avusese parte de s`rut`rile lui Lyle
Hemming, \n patul ei larg [i rece, \n care se \ntorcea
\ntotdeauna cu inima strâns`.
Se ridic` plin` de triste]e [i se \ntoarse \n cuibul atât de
neprimitor, care-i fusese oferit pe perioada \n care va locui
acolo.
|ncerc` din r`sputeri s` se concentreze asupra
articolului pe care-l \ncepuse, dar \i fu imposibil s`-[i adune
gândurile.
Cum putea s` scrie \n asemenea condi]ii?
70 KELLY DIAMOND

Poate ar trebui s` se \nchid` \n camer` [i s` stea sub


plapum` pân` va termina ceea ce avea de scris, f`r` s` se
mai lase \ntrerupt` [i f`r` s` se mai gândeasc` la condi]iile
vitrege pe care trebuia s` le \ndure \n acele zile.
Lyle Hemming \[i petrecuse copil`ria pe aceast` insul`
izolat`, a[adar era obi[nuit cu toate acestea [i se putea
concentra lini[tit asupra c`r]ii sale, f`r` niciun efort special.
Ea, \ns`, trebuia s`-[i adune toate puterile pentru a duce la
\ndeplinire ceea ce avea de f`cut acolo.
Astfel, focalizându-se \n cele din urm` pe articolul ei,
Sally scrise pân` adormi, obosit`, \nfrigurat` [i dezolat`.

***

Când se trezise din nou, lumina palid` a unei alte zile


mohorâte o f`cu s` se strâng` mai bine \n a[ternuturi.
|[i privi dup` aceea ceasul, intrigat` de faptul c` nu se
auzea niciun fel de zgomot, nici \n cas`, nici afar`.
Era ora [ase [i treizeci de minute.
Se hot`r\ s` dea o rait` prin cas`, pentru a vedea ce se
\ntâmpl`.
VIS DE ADOLESCENT~ 71

Se \mbr`c` [i se duse \n sufragerie, dar acolo nu era


nimeni. Dup` toate probabilit`]ile, Lyle nu se \ntorsese
acolo dup` ultima lor \ntrevedere.
Probabil lucrase pân` târziu [i adormise, uitând de
\ndatoririle sale ]inând de far, a[a cum se temuse Sally [i
alt` dat`.
Se gândi, astfel, c` cel mai bine ar fi dac` ar intra \n
camera asistentului paznicului, pentru a se l`muri ce se
\ntâmplase.
|ntr-adev`r, dup` ce deschise u[a \nc`perii \n care locuia
Lyle, r`mase uimit` v`zându-l pe acesta adâncit \n somn, la
acea or`.
– Lyle, treze[te-te, strig` ea, impacientat`, e aproape
[apte.
B`rbatul se r`suci u[or \n a[ternut, dar nu deschise
ochii. |[i scoase mâinile de sub plapum` [i Sally constat` cu
surprindere c` dormise gol.
Un val de c`ldur` [i de emo]ie o str`b`tu din cap
pân`-n picioare, privind trupul acela perfect [i bra]ele lui
care se ridicar` chem`toare spre ea, umplând-o de dorin]`
[i de emo]ie.
De[i tremura din toate \ncheieturile, la amintirea
senza]iilor atât de puternice pe care le tr`ise alt` dat` \n
72 KELLY DIAMOND

bra]ele lui, Sally se trase o clip` \napoi când el \i c`ut` cu


\nfrigurare pieptul.
– Lyle, spuse ea cu respira]ia \ntret`iat`, privindu-l cu
ochi mari [i plini de \ngrijorare.
Cum ai putut s` ui]i de far?
Lyle o trase din nou spre el [i-i cercet` cu degetele
bobocii rozalii ai sânilor, liberi pe sub puloverul \mbr`cat la
repezeal`.
– Ah, spuse ea, tr`gându-se din nou, las` asta. Dac` nu
mai ai chef s` te ocupi de problemele care ]i-au fost l`sate
\n grij`, cineva trebuie s-o fac`, totu[i.
Revederea tuturor ma[in`riilor atât de complicate din
camera turnului, o emo]ion` [i o sperie \n acela[i timp.
Nu era \ns` timp pentru analize de acest fel [i Sally
\ncerc` s`-[i aminteasc`, cât mai exact cu putin]`, tot ceea
ce-i explicase Lyle cu o zi \nainte.
Mai \nainte de toate, scrisese data [i ora, a[a cum \l
v`zuse pe profesor f`când, \ncercând s` imite cât mai bine
scrisul lui.
Dup` asta se str`dui s` introduc` parametrii privind
informa]iile legate de vreme…
– Ce dracu cau]i aici? r`sun` un glas nervos \n spatele ei,
f`când-o s` tresar`, speriat`.
VIS DE ADOLESCENT~ 73

– Cum, ce caut, Lyle? Scriu ceea ce ar fi trebuit s` notezi


tu \nc` de acum o or`, r`spunse ea, \nfruntându-l cu curaj.
– Cine ]i-a cerut asta? \ntreb` el, fulgerând-o din priviri
[i \ndep`rtând-o cu putere din locul \n care se afla.
– Nimeni.
Am f`cut ceea ce am crezut c` e mai bine.
Coasta nu putea r`mâne a[a, ca un loc p`r`sit de toat`
lumea. Ai putea s`-mi fii recunosc`tor, profesore, ad`ug` ea
\nfuriat`.
|nc` somnoros, Lyle \[i trecu mâna prin p`rul negru [i
ciufulit [i spuse resemnat:
– Da, \]i mul]umesc pentru ceea ce ai \ncercat s` faci…
Cred c` ar trebui s`-]i plasez atribu]iile mele, continu` el,
mai \n glum`, mai \n serios, frecându-[i cu putere ochii
pentru a se mai dezmetici pu]in.
Doar a \ncercat?
Asta credea el? \[i spuse Sally, enervat`.
– Vrei s` controlezi ceea ce am f`cut, profesore? Spuneai
c` e o munc` \n care inteligen]a nu e necesar`…
– Nu va mai trebui s`-]i pui la \ncercare limitele
calit`]ilor tale intelectuale, domni[oar` Brown. Sau, cel
pu]in, nu aici.
74 KELLY DIAMOND

Sally se \nfurie atât de mult \n fa]a ingratitudinii lui, \ncât


ochii i se umplur` brusc de lacrimi mari [i grele.
Cât putea s` urasc` b`rba]ii de genul acesta, se gândi ea
\n timp ce ie[i \n grab`, \nainte ca el s`-i observe obrajii
inunda]i de lacrimile pe care nu mai putuse s` le re]in`.
Capitolul 5

Când intr` Lyle \n camera ei, Sally tocmai terminase de


mâncat un sandvi[, \n timp ce aranja patul.
Profesorul era proasp`t b`rbierit [i \mbr`cat \n aceea[i
]inut` \n care-l v`zuse \n prima zi [i, trebuia s` recunoasc`,
ar`ta din nou deosebit de atractiv [i de masculin.
– Am trimis un mesaj [efului t`u [i, de asemenea, ]i-am
anun]at p`rin]ii c` e[ti prins` aici pentru un timp, spuse el
f`r` niciun alt preambul.
– Ai luat leg`tura cu p`rin]ii mei? Dar nu ]i-am cerut asta,
replic` Sally cu r`ceal`, surprins` de gestul profesorului.
– Nu mi-ai cerut, dar e posibil s` nu te po]i \ntoarce
acas` de Cr`ciun, a[a c` m-am gândit c` e mai bine ca ei s`
76 KELLY DIAMOND

[tie ce s-a \ntâmplat. N-aveai de gând s` petreci s`rb`torile


cu ei?
Sally \l privi cu ochii mari de uimire [i nervozitate.
Nu exista nicio alt` variant` pentru o femeie care st`tea
aproape de Lyle Hemming: ori \l iubea, ori \l ura, \[i spuse
Sally, amintindu-[i \n acela[i timp mângâierile [i s`rut`rile
lui.
– Iart`-m` dac` am gre[it, spuse el, privind-o cu aten]ie.
– A[ vrea s` recuno[ti c` ]i-am fost de ajutor
azi-diminea]` [i c` nu po]i avea singur grij` de far dou`zeci
[i patru de ore din dou`zeci [i patru, spuse ea, atacând
brusc subiectul care o rodea cel mai mult \n acel moment.
– Recunosc, spuse el zâmbind, de-asta m-am hot`rât ca
tu s` te ocupi de far \n prima parte a zilei, iar eu \n rest. Se
pare c` tu te treze[ti \ntotdeauna foarte u[or diminea]a, iar
eu… nu…
Sally \i arunc` o privire triumf`toare.
Cele trei d`]i \n care trebuia s` urce \n turn, deveniser`
centrul aten]iei tinerei jurnaliste.
Munca aceasta se dovedi, totu[i, mult mai complicat`
decât p`ruse la prima vedere [i Sally se \ntreb` de
nenum`rate ori ce fel de persoane erau cele care hot`râser`
s`-[i lege via]a de aceast` \ndeletnicire.
VIS DE ADOLESCENT~ 77

|n cea de a patra sear` petrecut` pe insul`, \n timp ce


st`tea \mpreun` cu Lyle aproape de foc, relaxându-se
amândoi dup` treburile zilnice, se porni dintr-o dat` un
vânt atât de puternic, \ncât ferestrele sufrageriei \ncepur` s`
trepideze.
– Parc` ar fi un monstru care \ncearc` s` p`trund` \n
cas`, spuse Sally, privind cu groaz` afar`.
– }i-e fric`? \ntreb` zâmbind profesorul.
– Nu, bine\n]eles c` nu. M-am obi[nuit deja cu ideea c`
\n orice moment putem fi lua]i pe sus, cu cas` cu tot, [i
azvârli]i \n mare.
– Casa aceasta e foarte solid`. A fost construit` cu mult
timp \n urm` [i a rezistat tuturor intemperiilor f`r` nicio
problem`, spuse el, disp`rând \n buc`t`rie [i reap`rând \n
câteva momente cu un pahar de brandy \n mân`: Bea pu]in
brandy, te rog, se pare c` nervii t`i sunt destul de \ntin[i, \n
acest moment. Pari foarte afectat` de tot ce ai tr`it \n
ultimul timp. Nu e[ti f`cut` pentru a fi jurnalist`.
Sally lu` paharul [i \l duse \ncet la buze.
– De ce crezi c` sunt afectat` de evenimentele din ultima
vreme? {i, mai ales, trebuie s`-mi spui ce anume \]i d`
dreptul s` m` insul]i, spunându-mi c` nu sunt bun` pentru
profesia mea?
78 KELLY DIAMOND

Lyle se apropie \ncet de ea [i o prinse \n bra]e.


– E[ti foarte frumoas` când e[ti \nfuriat`, coment` el,
amuzat. Cu scânteile astea \n ochi [i gura f`cut` pentru a fi
s`rutat`, continu` el.
Sally \ncerc` s`-l \ndep`rteze, dar Lyle Hemming
continu` s-o mângâie, apropiindu-[i buzele de ale ei,
presându-le senzual.
Sally \ncerc` s` se retrag` \nc` o dat`, dar cu mai pu]in`
for]`, de ast` dat`.
Mângâierile lui abile o f`cur` deja s` tremure \n bra]ele
lui, \n timp ce el o strângea tot mai aproape.
Nu mai auzi suflul nebun al vântului. Doar inima ei
b`tând s` se sparg`.
Lyle Hemming \[i retrase pu]in capul [i o privi cercet`tor
\n ochi:
– Trebuie s` plec \n turn, acum. Vrei s` m` \ntorc aici,
dup` aceea?
Sally [tia exact ce \nsemna aceast` \ntrebare…
|n ultimele dou` nop]i, Lyle dormise \n camera
asistentului paznicului, lucrând la cartea sa. Acum vroia s`
[tie dac` se putea \ntoarce aici, \n patul ei… Era urmarea
fireasc` a pasiunii cu care se s`rutaser`, se gândi Sally [i
\ncuviin]` t`cut`.
VIS DE ADOLESCENT~ 79

|ntreaga camer`, \ntreaga cas`, p`ru s`-i simt` lipsa, când


el se \ndep`rt`. P`rea c` sufletul ei \l a[teptase toat` via]a.
Era prin]ul ei \n armur` str`lucitoare, visul oric`rei
adolescente…
Noaptea aceasta de dragoste va fi experien]a ei suprem`.
|l iubea pe Lyle Hemming, realiz` ea cu surpriz`,
\n]elegând acum toate fetele care se \ndr`gostiser` de el
\naintea ei.
Tremurând de dorin]`, Sally urc` \ncet sc`rile spre
camera ei.
Un lucru era foarte sigur, \[i spuse ea, oprindu-se \n fa]a
u[ii câteva momente: niciun b`rbat n-ar fi putut avea asupra
ei puterea pe care o avea Lyle Hemming.
Zâmbi u[or, \n timp ce intr` \n camera rece, c`utându-[i
\n semi\ntuneric c`ma[a transparent` de nailon…
Toate visele ei cu privire la o carier` solid`, \n care rolul
unui b`rbat era neglijabil, se risipir` ca prin minune, de[i
era pe deplin con[tient` de faptul c` Lyle nu se gândea s`
se c`s`toreasc` vreodat`.
Sally \[i trase cu grij` c`ma[a de noapte peste trupul gol
[i \nfrigurat.
La naiba… Lyle nu pomenise nimic despre dragoste, \n
momentele lor de intimitate…
80 KELLY DIAMOND

Poate, totu[i, nu era stilul lui, se \mb`rb`t` ea.


Era oare prea accesibil`?
Gândul se strecur` \ncet \n mintea ei [i r`mase acolo cu
insisten]`.
N-o s` fac` acum scene de virgin`, \[i spuse ea. Când se
va \ntoarce Lyle, \l va face s` \n]eleag` c`-l dore[te.
Sally tocmai revenise \n camer` dup` du[ul care o
\ndemn` [i mai mult la visare, când Lyle deschise u[a
camerei ei [i o m`sur` cu ochi str`lucitori.
– Dumnezeule, cât e[ti de frumoas`, spuse el, dar nu se
mi[c`, a[teptând ca ea s`-i cad` \n bra]ele \ntinse.
Sally f`cu câ]iva pa[i [i-[i l`s` capul pe pieptul lui, [i
atunci el o \nconjur` cu putere.
O s`rut` cu delicate]e, apoi o lu` \n bra]e [i o duse nu \n
patul ei, a[a cum constat` cu surprindere Sally, ci \n patul
nup]ial din sufragerie.
Sim]i acoper`mântul m`t`sos [i apoi s`rut`rile lui
experte, care p`reau s` cunoasc` cele mai sensibile puncte
ale corpului ei.
Sally r`spundea din toat` inima la fiecare atingere [i
gemu frustrat`, \mpiedicându-se de c`ma[a lui.
Lyle \i observ` reac]ia [i se ridic`, oprindu-se la câ]iva
pa[i de pat [i \ncepând s` se dezbrace.
VIS DE ADOLESCENT~ 81

– S` nu fugi, [opti el, privind-o zâmbind.


Sally sim]i c` n-ar fi putut face nicio mi[care \n acel
moment, nici dac` ar fi anun]at-o c` st` pe o bomb` pe cale
s` explodeze.
Lyle Hemming se \ntoarse \n pat [i Sally \l primi
tremurând de dorin]`, mângâindu-i \nfrigurat` umerii
musculo[i [i spatele puternic.
B`rbatul o prinse cu putere sub el, murmurându-i ceva
la ureche, r`gu[it [i \ntret`iat.
– Lyle, te rog, [opti Sally, n-am mai f`cut asta niciodat`,
\nainte, continu` ea speriat`, de[i \l dorea din toat` fiin]a ei.
– Cum? \[i ridic` el ochii spre ea, surprins [i alertat \n
acela[i timp. Ce-ai spus? accentu` el, surprins.
– N-am mai f`cut niciodat` dragoste cu un b`rbat,
r`spunse ea cu respira]ia accelerat`, \n timp ce el se
rostogoli \ncet pe o parte.
– Ai ales foarte bine momentul s`-mi spui una ca asta,
coment` el ironic, trecându-[i nervos mâinile prin p`rul
ce-i c`zuse pe frunte \n dezordine.
Imediat, \ns`, camera fu inundat` de o lumin` galben`,
care nu sem`na deloc cu lumina obi[nuit` a farului.
– Ce se \ntâmpl`? \ntreb` Sally, ridicându-se \ntr-un cot
\n momentul \n care lumina se repet` cu insisten]`.
82 KELLY DIAMOND

– Cineva are probleme, r`spunse Lyle [i se \mbr`c` \n


cea mai mare vitez`. Tu r`mâi \n cas`, ordon` el [i se
\ndep`rt` \n fug`.
Ce putea s` \nsemne asta \ntr-o astfel de noapte? se
\ntreb` Sally cu \ngrijorare, aranjându-[i c`ma[a de noapte
[i repezindu-se la fereastr`, \ncercând s` \n]eleag` ce putea
fi. Un alt val de lumin` inund` insula [i Sally \l v`zu \n
mijlocul ei pe Lyle, alergând gr`bit spre mare.
Vântul sufl` cu putere, zâgâl]âind ferestrele din toate
\ncheieturile [i Sally se \ndep`rt` speriat`.
Doamne ajut` pe toat` lumea, se pomeni ea rugându-se
[i alerg` \n camera ei, unde \[i trase la repezeal` blugii,
puloverul [i geaca, dup` care se \nc`l]` [i ie[i \n fug` din
cas`, ner`bd`toare. Nu putea sta locului când poate cineva
avea nevoie de ea, se gândi Sally aprinzând lanterna pe care
o g`si ag`]at` pe u[a de la intare.
Str`b`tu \n fug` terenul din fa]a casei, uitându-se
\ngrijorat` dup` Lyle Hemming. |n cele din urm` \l z`ri
coborând sc`rile spre plaj` [i Sally \l strig` din r`sputeri,
urmându-l \n fug`, din r`sputeri.
Nu avu \ns` nevoie de prea mult timp pentru a \n]elege
c` strig`tele ei erau risipite de vânt \n cele patru z`ri, f`r` ca
cineva s-o poat` auzi.
VIS DE ADOLESCENT~ 83

Continu` s` alerge [i s`-l strige totu[i pe Lyle [i \n cele


din urm` \l auzi r`spunzându-i ceva de genul… |ntoarce-te
\n cas`…
Sally \ns` continu` s` alerge pe urmele lui, ca o femeie
care sim]ea c` misiunea ei cea mai important` era s`-[i
urmeze iubitul.
Valurile \i ajunser` pân` la glezne când \n sfâr[it \l g`si,
c`]`rat pe o stânc`.
– Ce dracu cau]i aici? spuse el, continuând s` mi[te
lumina lanternei \n cercuri largi.
}i-am spus s` stai \n cas`.
– |ntoarce-te [i tu \n cas`, Lyle, nu e nimic de f`cut pe o
astfel de vreme, scânci ea, disperat`.
Era strig`tul unei femei \ndr`gostite care privea cu
groaz` cum iubitul ei \[i risca via]a pentru a o salva pe a
altora.
– Pleac` de aici, strig` el, am destule pe cap acum, nu
trebuie s` mai port [i grija ta, r`bufni el, \ndreptând atent
lanterna spre stâncile de la marginea apei.
Apoi totul se \ntâmpl` cu viteza fulgerului [i Sally sim]i
c` nu va uita niciodat` strig`tele disperate dup` ajutor ale
celor care se izbiser` dintr-o dat` de stânci, \n timp ce barca
\n care se aflau se dezintegr` sub puterea furtunii.
84 KELLY DIAMOND

Impresionat`, Sally alerg` imediat pe urmele lui Lyle [i,


f`r` niciun cuvânt, se aplec` \mpreun` cu el peste trupurile
ude, care \ncercau cu disperare s` se aga]e de stânci,
\mpotriva vântului care le z`d`rnicea fiecare mi[care.
|n cele din urm`, reu[ir` s` scoat` din ap` dou`
persoane, aproape \nghe]ate din valurile care se n`pustir`
cu putere, hot`râte parc` s` distrug` totul \n calea lor.
O alt` rafal` de vânt [i Sally fu trânti la p`mânt. Sim]i,
apoi, sub tâmpl`, ascu]i[ul unei stânci pierdute \n mare,
dup` care totul se \ntunec` brusc \n jurul ei.
Când \[i reveni – nu putea spune cu precizie peste cât
timp – sim]i c`ldura unui s`rut pe fruntea \nghe]at`.
Era cel mai extraordinar s`rut, al celui mai extraordinar
om pe care-l cunoscuse vreodat`.
– |mi pare r`u, [opti ea. Am vrut doar…
Lyle \i puse un deget pe gur` [i-i \ndep`rt` p`rul de pe
frunte, mângâind-o u[or ca o adiere.
Sally \ncerc` s` mai spun` ceva, dar buzele lui se
aplecar` cu tandre]e spre ale ei.
Niciodat`, nimeni, n-o mai s`rutase cu atâta dragoste.
Capitolul 6

Cronc`nitul r`gu[it al pesc`ru[ilor o trezi pe Sally din cel


mai adânc somn pe care-l avusese vreodat`.
Lumina cenu[ie din camera \ngust` [i rece \i aminti vag
c` era acolo din partea revistei pentru care lucra.
Deschise ochii mai bine [i oft`, dându-[i seama cât de
abulic` era \n acel moment.
Se ridic` [i privi pe fereastra din col]ul camerei.
Pesc`ru[ii zburau alarma]i de colo-colo, ]ipând dispera]i,
ca [i cum ar fi urlat de triste]e c` le-a fost distrus` casa.
Da… venise aici, pe o insul` lini[tit` [i izolat`, numit`
Rock Island, pentru a scrie un articol despre farurile r`mase
pe coasta de nord a Pacificului.
86 KELLY DIAMOND

Cu un efort considerabil al memoriei \[i reaminti c` un


om pe nume Lyle Hemming fusese l`sat s` aib` grij` de far.
Apoi \i veni \n minte dezastrul din noaptea trecut`.
Intr` \ncet \n baie, se sp`l` ca o pisic`, pe urm` se
\mbr`c` \n ni[te blugi cura]i [i-[i puse o c`ma[`, peste care
arunc` un sveter cu fermoar, pe care-l l`s` deschis,
gr`bindu-se s` vad` ce se \ntâmpla \n restul casei.
Când intr` \n sufragerie, \nm`rmuri.
Pe patul larg, st`tea nemi[cat, cu mâinile pe piept de
parc` ar fi fost mort, un b`rbat \nalt [i bine f`cut, acoperit
cu o p`tur` pân` la brâu.
Sc`pase de urgia de afar` pentru a veni s` moar` aici?
Sally se apropie \ncet, speriat`, de pat.
B`rbatul deschise ochii, f`r` a face nicio alt` mi[care.
Era blond, cu p`rul lung, iar albastrul privirilor lui o
m`surar` cu aten]ie.
– Bun`, spuse Sally.
Cum te sim]i?
– Acum, c` te v`d pe tine, foarte bine. Cred c` am
mierlit-o [i m-am trezit \n paradis, zâmbi el, cercetându-i
bluza \n dreptul pieptului.
– Nu e cazul s` glume[ti, acum. Dac` Lyle n-ar fi reu[it
s` te salveze, chiar c` acolo ajungeai.
VIS DE ADOLESCENT~ 87

– Lyle? E so]ul t`u? Ah, nu-mi spune c` fata visurilor mele


e m`ritat`, r`spunse el, continuând s` surâd`.
– Nu sunt m`ritat`, spuse Sally, retr`gându-se de lâng`
pat, ca [i cum ar fi realizat \n acel moment c` se afla \n
preajma cuiva care suferea de o boal` contagioas`. Lyle
Hemming are grij` de far \n aceast` perioad`, pân` la
\ntoarcerea fratelui s`u, John Hemming, care este
adev`ratul paznic al acestor locuri.
– A, deci Lyle e loc]iitorul, r`spunse b`rbatul, cu
seriozitate de ast` dat`, tr`gându-[i mai bine p`tura pe
corpul gol.
O cascad` de p`r blond se rev`rs` imediat pe pieptul lui
la aceast` mi[care, [i Sally avu \n fa]` imaginea unui b`rbat
dotat cu o virilitate extrem`, dup` toate aparen]ele.
– Cine a mai fost pescuit, atunci? continu` el, privind-o
cu ochii m`ri]i de curiozitate [i interes. C`pitanul
Bradshaw, Phil Corning? Jack O'Neal?
– Nu [tiu, r`spunse Sally \ncet…
– Ai luat [i tu parte la serviciul de salvare?
– Nu, nu chiar.
– |ntr-un fel, a luat [i ea parte la asta, spuse Lyle intrând
\n camer`, obosit [i trist.
– Doar eu am fost salvat? \ntreb` str`inul.
88 KELLY DIAMOND

– {i c`pitanul.
Sally privi cu aten]ie durerea din ochii alba[tri ai
b`rbatului \ntins pe patul pe care ea tr`ise cele mai
frumoase momente ale vie]ii ei de pân` atunci [i se retrase
\n buc`t`rie.
|[i turn` o cea[c` mare de cafea fierbinte, gândindu-se la
fa]a obosit` a lui Lyle, atât de diferit` de expresia pe care o
avusese \n timpul momentelor dinaintea anun]`rii
dezastrului.
Peste câteva minute, Lyle intr` [i el \n buc`t`rie,
cerându-i o cea[c` de cafea.
– Da, r`spunse Sally, ridicându-se imediat. Stai jos. E[ti
foarte obosit. Sally \i oferi scaunul pe care-l ocupa el de
obicei la mas` [i-i umplu o cea[c` mare cu cafea fierbinte.
– Mul]umesc, spuse el, ducând imediat cea[ca la gur`.
Pentru prima dat` \n via]a ei, Sally se sim]i extrem de
inconfortabil \n prezen]a unui b`rbat.
Momentele petrecute \n intimitate cu el \i erau foarte viu
\ntip`rite \n minte, dar ele aveau acum o cu totul alt`
substan]`, din cauza celor \ntâmplate imediat dup` aceea.
– Cum a primit vestea mor]ii colegilor lui?
– Ca orice marinar c`ruia i se spune c` din tot echipajul
au supravie]uit doar doi. Cred c` va trece printr-o suferin]`
VIS DE ADOLESCENT~ 89

cumplit` \n perioada urm`toare, \ntrebându-se de ce doar


lui i-a fost dat s` mai tr`iasc`.
Vorbi cu atâta siguran]`, ca [i cum ar fi intrat \n pielea
tân`rului blond [i [tia exact ce se petrecea cu el \n acele
momente.
Sally \l privi cu aten]ie, uimit` de contrastul dintre
sprâncenele lui negre [i frumos arcuite [i paloarea fe]ei.
– Ai mâncat? \ntreb` ea.
– Nu. Acum e mult mai important pentru mine s` m`
gândesc dac` Bradshaw [i Nielsen vor tr`i, decât s` m`
gândesc la mâncare. Bradshaw cred c` era [eful echipajului
vaporului de pescuit [i este complet d`râmat de cele
\ntâmplate.
– |n]eleg, r`spunse Sally. Dar ai \nc` datoria de a face ca
farul s` func]ioneze normal, nu uita asta. Ai fost
azi-diminea]` \n turn?
– Da, o asigur` el. E responsabilitatea mea.
– Da, con[tiin]a responsabilit`]ii e un lucru bun dac` nu
devine o obsesie, coment` ea spiritual. Vrei [unc` la ou`?
\ntreb` apoi, deschizând frigiderul.
Lyle zâmbi u[or.
– Da. Vezi s` fie bine pr`jite, coment` el, luând \nc` o
gur` de cafea. Ce-]i mai face mâna?
90 KELLY DIAMOND

Sally privi surprins` noul ei bandaj [i r`spunse gr`bit:


– N-am avut timp s` m` gândesc la asta. Oricum, \mi
pare foarte r`u c` nu te-am ascultat asear` [i ]i-am creat
dificult`]i, când aveai deja atâtea responsabilit`]i.
– Problema e c` \n momentul \n care ai c`zut ]i s-a
redeschis rana de la mân` [i ai pierdut ceva sânge pân` am
reu[it s` m` ocup de tine.
Sally \i privi silueta zvelt` [i sim]i din nou emo]ia pe care
i-o producea apropierea lui, de fiecare dat` când r`mâneau
\mpreun`.
Puse ou`le \n tigaie cu degete tremurânde [i se minun`
c` nu d`duse totul pe de l`turi, atât de mult o afecta
prezen]a lui [i amintirea a ceea ce fusese \ntre ei.
Ghicindu-i parc` starea, Lyle se apropie [i o \mbr`]i[`.
– Lyle, [opti ea, te rog…
B`rbatul o strânse [i mai tare la piept, c`utându-i fa]a…
– Lyle, [opti ea din nou…
Lyle se aprinse \ns` [i mai tare [i \ncepu s-o s`rute cu
pasiune pe gur`, primind imediat un r`spuns devastator.
|[i ridic` mâinile [i-l cuprinse dup` umeri, s`rutându-l
cu toat` pasiunea de care era \n stare.
Era poate imoral ce se \ntâmpla acum \ntre ei, \n timp ce
urm`rile tragediei abia \ntâmplate plana \nc` peste toat`
VIS DE ADOLESCENT~ 91

casa, dar adora atingerile lui [i-l iubea cu fiecare fibr` a


fiin]ei ei.
– Inten]iona]i s`-mi da]i foc \mpreun` cu aceast` cas`?
sun` o voce gâjâit` aproape de ei. Sally se retrase câ]iva pa[i
\napoi, privind cu groaz` fumul din camer` [i ceea ce mai
r`m`sese din micul dejun preparat pentru Lyle.
– Am f`cut-o, spuse Lyle alergând s` ia tigaia de pe foc,
\n timp ce str`inul blond \i m`sura din cap pân`-n picioare.
Sally f`cu ochii mari, vinovat`, spre tân`rul \nvelit \n
p`tur` pân` la brâu.
– |n ce voi mai prepara micul dejun, acum? spuse Sally,
uitându-se spre tigaia devenit` de nefolosit.
– Mai sunt câteva vase pe-aici, r`spunse Lyle [i ad`ug`
apoi, \ntorcându-se spre str`inul din u[`:
– |ntoarce-te \n pat, te rog, \]i voi aduce ceva de mâncare
\n câteva minute.
– La dracu cu patul, r`spunse acesta [i se a[ez` pe
scaunul pe care st`tea de obicei Sally. N-am de gând s` mor
\nc`, a[a c` ar fi mai bine s`-mi aduce]i hainele.
– Vrei s` bei o cafea pân` \]i voi face ceva de mâncare?
\ntreb` Sally. Tân`rul \ncuviin]`, dup` care lu` cea[ca de
cafea [i se supuse ordinului tacit al lui Lyle, care-l ridic` de
pe scaun [i-l \ndrept` spre u[`.
92 KELLY DIAMOND

– |mi pare foarte r`u, Lyle, spuse Sally, \mbr`]i[ându-l


din nou pe iubitul ei.
– |]i pare r`u? Pentru ce? Orice femeie din lume e fericit`
s`-[i \mbr`]i[eze logodnicul, r`spunse el, surâzând cu
sub\n]eles.
– Nu glumi cu lucrurile astea, Lyle, r`spunse ea,
strângându-l [i mai tare la piept pe b`rbatul care-i
\ndeplinea cele mai ascunse n`zuin]i.
– E adev`rat ce mi-ai spus azi-noapte? \ntreb` el brusc,
s`rutând-o din nou, \n timp ce inima ei b`tea s` se sparg`.
– Despre ce anume vorbe[ti?
– C` n-ai f`cut niciodat` dragoste cu un b`rbat, [opti el
cu buzele lipite de gâtul ei.
– Da…
– {i chiar vrei s-o faci doar cu b`rbatul cu care te vei
c`s`tori?
– Da…
– Atunci, ar trebui s` pl`nuim c`s`toria noastr`, [opti el,
s`rutând-o u[or pe b`rbie.
– Vrei s` te c`s`tore[ti?… Cu mine?…
– Dac` doar a[a te pot avea, surâse el pozna[. Doar a[a
te pot avea, nu-i a[a? o prinse el de b`rbie, for]ând-o s`-l
priveasc` \n ochi.
VIS DE ADOLESCENT~ 93

– |ntr-un fel… da…Cu toate c`… nu mai [tiu… Vreau


doar s` fiu cu tine, Lyle.
– N-am spus c` nu vom face dragoste pân` când nu vom
semna actele, dar [tiu c`, oricum, asta mi-e soarta: s`-mi pui
tu lan]ul dup` gât, surâse el larg, dezvelindu-[i din]ii albi [i
puternici.
– Asta e valabil [i pentru mine, r`spunse ea [i Lyle o
s`rut` din nou pân` sim]i c`-[i pierde r`suflarea.
– Atunci, e mai bine s` ne gândim de pe-acum la
c`s`torie. Sally \ns` nu se mai gândi la nimic, \n afara
pl`cerii pe care o sim]ea \n bra]ele lui.
Cunoscuse multe femei, \n sens biblic, se gândi ea apoi,
dar m-a cerut pe mine, Sally Brown, de so]ie.
Lyle o \ndep`rt` \ncet [i-i spuse [optit:
– Vom avea o alt` vizit` aici curând, dac` nu prepari ceva
de mâncare pentru c`pitan [i vikingul s`u.
Sally surâse, dar se sim]i extrem de dezam`git` c`
trebuia s` plece din bra]ele lui.
– Atunci s` m` gr`besc, r`spunse ea. Am v`zut c` e[ti
pu]in gelos.
– N-a[ fi, dac` n-a[ fi observat cum te prive[te Nielsen.
– Sper c` de data asta voi reu[i s` nu mai ard mâncarea,
trecu Sally cu dib`cie peste r`spunsul lui.
94 KELLY DIAMOND

– Nu te voi mai deranja de data asta, a[a c` \]i po]i vedea


lini[tit` de treab`.
– Dar nici tu n-ai mâncat nimic.
– Nu mi-e foame. Dar nu-]i face griji. Voi avea o poft` de
lup, dup` ce voi dormi câteva ore.
– Po]i s` te ocupi [i de turn [i de vizitatori \n timpul `sta?
– Bine\n]eles, nu e nicio problem`, zâmbi ea cu c`ldur`.
Abia dup` ce ie[i Lyle, Sally realiz` c` nu [tia nimic
despre c`pitan.
Avea nevoie de doctor? Nu-i vorbise despre el, decât c` e
cel de-al doilea salvat.
|n timp ce prepar` cu grij` o alt` omlet` cu [unc`, Sally
se gândi la evenimentele din ultimul timp.
Niciuna dintre colegele ei n-ar putea crede ce s-a
\ntâmplat, c` donjuanul de la catedra de englez` o ceruse
de nevast`.
Ea \ns`[i \l v`zuse la club \mpreun` cu blonda aceea atât
de apetisant`, mân` \n mân`.
Da, Lyle era un profesor celebru, femeile erau
pretutindeni \n via]a lui, \[i spuse ea, a[ezând cele
preparate pe o tav`.
Da, dar ea va fi so]ia lui, medit` ea, punând o cea[c`
mare de cafea al`turi de farfuria cu ou` pr`jite.
VIS DE ADOLESCENT~ 95

Doar o floare mai lipsea, pentru ca tot aranjamentul s`


fie perfect. Ochi Alba[tri, \ns`, ar interpreta \n cu totul alt
mod delicate]ea ei, a[a c` era mai bine s` se limiteze la atât.
Era cel mai des`vâr[it macho pe care-l v`zuse vreodat`. Un
om care iubea via]a \n toate formele sale.

***

Cu sentimentul c` se transformase \ntr-o adev`rat`


cenu[`reas`, Sally urc` din nou sc`rile turnului, dup` ce
dusese micul dejun celor doi vizitatori [i dup` ce sp`lase
vasele la buc`t`rie.
|[i f`cuse de asemenea timp pentru a prepara un mic
dejun simplu, cu cafea [i pâine pr`jit`, pentru ea \ns`[i.
Lyle nu mâncase nimic, dar probabil un somn bun era
tot ce avea nevoie pentru moment. |n timp ce deschise u[a
grea a turnului, fu cople[it` de responsabilitatea care c`dea
acum \n \ntregime pe umerii ei.
Orice gre[eal` ar putea duce la un nou dezastru.
Gândul \i zbur` la c`pitanul vasului de pescuit, cazat la
cel de-al doilea etaj al casei.
96 KELLY DIAMOND

P`rea foarte r`u, cum st`tea \ntins \n pat, acoperit pân`


la b`rbie, când intrase \n camera lui, pentru a-i duce tava cu
mâncare.
De[i nici m`car nu-i zâmbise, ceva din ochii lui plini de
deta[are [i ironie, \i amintir` de atitudinea de via]` a tat`lui
ei.
– Sper c` v` place omleta cu [unc`, domnule c`pitan,
spuse Sally, imediat ce intr` \n \nc`perea \n care se odihnea
b`trânul lup de mare. Pentru moment, e tot ce v` pot oferi,
continu` ea.
{i cafea.
– Nu mi-e foame, spuse el, refuzând categoric mâncarea
[i f`cându-i un semn din mân` s` plece cu tava din fa]a lui.
Sally se opri la câ]iva pa[i de pat.
De altfel, nu era deloc surprinz`tor c` un c`pitan de vas,
care [i-a pierdut cea mai mare parte a echipajului noaptea
trecut`, refuza acum s` m`nânce.
– Dar pu]in` cafea nu stric` niciodat` nim`nui, \ncerc`
Sally s` zâmbeasc`, \ng`duitor.
Puse apoi tava pe m`su]a din mijlocul camerei [i se
apropie de pat cu cea[ca de cafea \n mâini.
– Ar fi bine s` be]i pu]in` cafea, insist` ea. V` ve]i sim]i
mai bine.
VIS DE ADOLESCENT~ 97

C`pitanul \ncerc` s` arunce cât colo cea[ca din mâinile


ei, dar Sally reu[i s` se fereasc` la timp.
– }i-am spus c` nu vreau nimic, strig` el cu violen]`.
Doar s` pleci [i s` m` la[i \n pace.
Sally r`mase \ns` pe loc, privindu-l cu compasiune.
– Nu mai po]i schimba lucrurile, c`pitane Bradshaw, [i
cred c` [i lor le pl`cea cafeaua diminea]a.
– Erau so]i [i ta]i, se tângui el, neluând-o \n seam`. Nu
mai pot s`-i \ntorc…
– Nu, nimeni nu mai poate asta, r`spunse Sally cu
c`ldur` \n glas. Ar fi putut avea [i ei singuri mai mult` grij`
de ei, responsabilitatea n-a fost \n \ntregime a
dumneavoastr`.
– Ah, dar eu am avut grij` de ei, r`spunse el pe un ton
plâng`re] [i \ndurerat. To]i m` vor blama pe mine pentru
ceea ce s-a \ntâmplat.
– Cum v` pot blama pe dumneavoastr` pentru furia
naturii? \ntreb` Sally \ncet. Nu dumneavoastr` a]i \nte]it
vântul, nu dumneavoastr` a]i ordonat valurilor s` vin` cu
puterea cu care au venit, nu dumneavoastr` a]i creat
terenul atât de accidentat de la marginea acestui ]`rm.
Atunci, de ce a]i fi dumneavoastr` responsabil de moartea
acelor oameni?
98 KELLY DIAMOND

B`rbatul izbucni \n lacrimi, dând cu durere din cap.


– Dar de ce ei? Aveau familie [i copii… Eu nu mai am pe
nimeni. So]ia mea a murit cu doi ani \n urm`, de ce n-am
pierit eu? N-ar fi suferit nimeni. {i mie nu-mi pas` dac` mai
tr`iesc sau nu…
– S`-]i fie ru[ine, c`pitane, c` ]i-ai pierdut sensul de a
mai tr`i, atunci… Ai un motiv foarte serios s`-]i continui
via]a pentru a ajuta familiile \ndurerate. M`nânc` micul
dejun [i bea-]i cafeaua, c` trebuie s` te pui repede pe
picioare. |]i revine acum dumitale rolul de tat` [i bunic. Vrei
s` abandonezi ace[ti copii?
Sally \ncepu s` plâng` \n hohote ea \ns`[i. Furtuna de
ieri noapte a l`sat multe femei v`duve [i mul]i copii f`r`
tat`. Dar nu era totul pierdut, atâta timp cât c`pitanul mai
tr`ia [i el trebuia s` \n]eleag` asta.

***

Friptura era aproape gata când Lyle intr` \n buc`t`rie, cu


ochii \nc` inflama]i de somnul \n care c`zuse aproape o zi
\ntreag`.
VIS DE ADOLESCENT~ 99

Promisiunea ei c` va avea grij` de turn \i luase o mare


greutate de pe umeri [i astfel se putuse odihni lini[tit.
Nielsen, \mbr`cat \n hainele sp`late [i uscate cu grij` de
Sally, intr` [i el ca o vijelie, cerându-i lui Lyle s`-l duc` \n
turn, pentru a \n]elege mai bine cele \ntâmplate.
Pe urm`, agitându-se ca un leu \n cu[c`, ie[i s` cerceteze
insula pas cu pas, bucat` cu bucat`. Nava c`pitanului nu
trebuia l`sat` pe alte mâini.
Dup` un timp, se \ntoarse \n cas`, plin de for]` [i de
optimism:
– Ah, ce miros pl`cut, spuse el… O femeie care g`te[te
\n aceste vremuri e ca o fotografie frumoas` [i d`t`toare de
speran]`, dintr-o revist` de succes.
Sally \l privi râzând scurt, dup` care deschise frigiderul [i
lu` dou` sticle de bere:
– Te tenteaz`? \ntreb` ea.
– Bine\n]eles, r`spunse gigantul [i desf`cu repede sticla,
nemaia[teptând un pahar.
Dup` o u[oar` ezitare, Lyle \i urm` exemplul.
– De ce nu-l aduci [i pe c`pitan \n sufragerie? \ntreb`
Sally, privindu-l cu \ndr`zneal` pe viking. Cred c` s-ar sim]i
mai bine. Nielsen \i arunc` o ochead` lui Lyle [i a[tept` un
r`spuns.
100 KELLY DIAMOND

– Ai auzit ce a spus [efa, atunci trebuie s` ne execut`m,


replic` Lyle cu blânde]e.
Tân`rul zâmbi larg [i ie[i din buc`t`rie.
– Cum ]i-a venit ideea? \ntreb` Lyle revenind. Ce s` fac`
\n sufragerie c`pitanul? S` citeasc` din Shakespeare?
– M-a[ bucura dac` ar face-o, surâse Sally.
Pentru câteva clipe, \ntre ei se a[ternu t`cerea. Apoi, Lyle
spuse pe un ton de repro[:
– {tii, ceva? E[ti o snoab`. Cea mai mare snoab` din câte
au existat vreodat`. O snoab` care se uit` de sus la
persoanele mai pu]in educate. Dar probabil e o calitate
printre jurnali[ti, ca [i printre critici.
– Nu e adev`rat, r`spunse Sally furioas`, \n timp ce Lyle
deschise frigiderul [i lu` furios \nc` dou` sticle cu bere.
Anun]`-ne când e gata carnea, r`cni el [i ie[i.
Ce-l apucase? se \ntreb` Sally. Nu f`cuse nimic, care s`-l
provoace \n asemenea hal. Desigur, era vorba despre ni[te
resentimente mai adânci, \n ceea ce o privea.
Cartea lui era scris` \ntr-un mod comercial, pentru
oamenii simpli, asta era ceea ce-l rodea acum.
Cina decurse \ntr-o atmosfer` destul de rece, cu excep]ia
momentelor \n care Nielsen le povesti câte ceva din
peregrin`rile lui pe mare.
VIS DE ADOLESCENT~ 101

C`pitanul r`mase t`cut tot timpul, \mbucând cu greutate


felurile pe care Sally i le puse cu grij` \n fa]`.
– A[ vrea s` gusta]i pu]in din pl`cinta mea cu c`p[uni,
insist` Sally.
– Nu, eu…[opti el.
Dar Sally continu` s` insiste.
– Doar pu]in…
– Bine, atunci… c`zu el de acord, \n sfâr[it.
Astfel, pân` la urm`, cei trei b`rba]i mâncaser` tot [i se
retr`seser` \n sufragerie, pentru cafea.
Sally sp`l` vasele, gândindu-se cu mul]umire ce
compliment frumos \i f`cuser` nel`sând nimic \n farfurii.
Dup` câteva minute, Lyle intr` \n buc`t`rie, spunându-i
pe un ton distant:
– Trebuie s` urc \n turn pentru un timp. Când m` voi
\ntoarce, vreau s` joc c`r]i cu Tim Nielsen. Crezi c` te po]i
ocupa tu de c`pitan? Dar cred c` nu e necesar s` insi[ti \n
ideile tale cu privire la comportamentul pe care ace[ti
oameni ar trebui s`-l aib` \n viziunea ta. E normal s` fie
d`râma]i dup` tot ce s-a \ntâmplat.
Sally se sim]i profund nedrept`]it` [i nu-[i mai putu
st`pâni lacrimile, care \ncepur` s`-i curg` [iroaie pe obraji.
Dovedise atâta compasiune pentru ei, tot timpul zilei, mai
102 KELLY DIAMOND

ales fa]` de c`pitan. Nu avea dreptate s`-i vorbeasc` \ntr-un


asemenea mod.
Modul \n care \i vorbise de diminea]` \l scosese din
depresia profund` \n care se aflase [i reu[ise s`-l aduc` la
cin` [i s`-l determine s` m`nânce. Nu era acesta un mic
triumf al ei?
Era prea mult.
Sally \ncepu s` tremure de nervozitate.
Era, \ntr-adev`r, John Ainslie una [i aceea[i persoan` cu
Lyle [i insinu`rile ei cu privire la marea literatur` \l f`cuser`
s`-i fie ru[ine de ceea ce scria, c` se comporta acum cu ea
atât de revolt`tor?
Trebuia s` [tie cu certitudine, toate acestea. Era vital
pentru ea s` descopere adev`rul.
Capitolul 7

Sally juc` a[adar table cu c`pitanul toat` seara,


bucurându-se ca un copil v`zându-l cum câ[tig` partid`
dup` partid`.
Recâ[tigarea respectului de sine, chiar [i \ntr-un
domeniu atât de ne\nsemnat, era foarte important` pentru
el.
Mult mai important decât faptul c` pierdea ea.
Cu Lyle schimbase doar câteva priviri fugare \n tot acest
timp. dar p`rea c` pân` [i amintirea momentelor lor de
intimitate disp`ruse din memoria lui, atât de mult repro[ se
putea citi \n ochii lui, când \[i \ntorsese capul spre ea.
104 KELLY DIAMOND

O condamna, \nc`, pentru ceva ce ea nu fusese


niciodat`, se gândi Sally, care nu avusese de când se [tia nici
cel mai mic gest de snobism. Se f`cuse aproape unsprezece,
când Lyle se ridic` [i spuse, uitându-se peste um`r la ea:
– Trebuie s` m` ocup din nou de turn, dar m` voi
\ntoarce aici.
– Dar n-ai stat aproape deloc singur ast`zi cu logodnica
ta, exclam` Tim [i Sally sim]i privirile c`pitanului ]intuite cu
surpriz` asupra ei.
– Sunte]i logodi]i? \ntreb` el plin de curiozitate.
– Bine\n]eles, spuse Tim, f`cându-i lui Lyle un semn
discret cu ochiul. Deci trebuie s` ne cam retragem,
c`pitane.
– Nu, nu e nevoie, r`spunse Lyle. Nu sunt \ntr-o form`
prea grozav` \n seara asta, surâse el cu sub\n]eles.
Se l`s` o t`cere brusc` \ntre ei, dar imediat ce pa[ii lui
Lyle se \ndep`rtar` pe sc`ri, c`pitanul \[i ridic` ochii spre
Sally.
– Iart`-m`, te rog, n-am [tiut… Se pare c` provoc`m o
serie \ntreag` de \ncurc`turi, pe-aici.
– Nu, n-a]i creat niciun fel de probleme, doar c` Lyle e
foarte ocupat. A venit aici pentru a scrie o carte [i trebuie s`
se ocupe [i de far, \n lipsa fratelui s`u.
VIS DE ADOLESCENT~ 105

– E scriitor? Dar parc` zicea c` e profesor… Oricum, se


vede c` e un b`iat foarte de[tept, spuse Tim.
– Nu prea pare c`-l apreciezi ca scriitor, spuse \ncet
c`pitanul… Respec]i mai mult munca sa de profesor?
Sally f`cu o pauz`… Ce putea s` r`spund`? Dac` le-ar fi
spus c` nu [tie nimic despre modul \n care scrie era o not`
cât se poate de proast` pentru ea, c` s-a hot`rât s` se
c`s`toreasc` cu un b`rbat pe care nu-l cuno[tea \ndeajuns
de bine.
|n fond, cum putea fi sigur` c` literatura lui nu era de
calitate, de vreme ce nu v`zuse niciun rând din ce scria?
De aceea, r`spunse foarte sigur` pe ea:
– Ah, nu e adev`rat c` nu sunt de acord cu munca lui de
scriitor, coment` ea, ridicându-se \n picioare [i luând din
bibliotec` un volum de John Ainslie. Acestea toate sunt
scrise de el, desigur sub pseudonim, pentru a nu intra \n
conflict cu interesele [i imaginea sa de profesor universitar.
– Tim se ridic` [i el \n picioare, surprins:
– Vrei s` spui c` John Ainslie e unul [i acela[i cu Lyle
Hemming? Dumnezeule… Am citit fiecare volum de dou`
ori.
E un scriitor foarte bun, continu` el. Ce situa]ie
surprinz`toare, exclam` el din nou.
106 KELLY DIAMOND

Sally sim]i c` e timpul s` bat` \ntr-un fel \n retragere, a[a


c` interveni brusc::
– S` nu-i pomeni]i nimic despre toate acestea, pentru c`
nu e bine s` se [tie c` el…
– La dracu! replic` Tim, vrei s` spui c` n-ar fi bine v`zut
la universitate pentru c` scrie c`r]i pe \n]elesul tuturor?
– Nu, nu, r`spunse Sally, ne[tiind cum s` ias` din
\ncurc`tur`, dar vezi… El e un profesor faimos [i… Nu
vrea s` se [tie c` scrie aceste c`r]i, pentru c` munca lui de
profesor \l intereseaz` mult mai mult [i… Nu-i spune]i c`
v-am spus asta… Nu m-ar ierta niciodat`…
Dumnezeule, cum a putut s` fac` asta? O ceruse de
nevast`, dovada suprem` c` s-a \ncrezut \n ea…
Mai târziu, când se duses la culcare, se fr`mânt` \n pat
mult` vreme pân` reu[i s` adoarm` \n sfâr[it.
Cum putuse fi atât de proast` s` vorbeasc` despre
presupunerile sale cu ni[te str`ini? Urm`rile puteau fi foarte
nepl`cute pentru ea, \[i spuse Sally alarmat`.
St`tu a[a mult` vreme cu ochii a]inti]i \n tavan,
gândindu-se mult` vreme la descoperirile sale din seara
aceea.
Câ[tigase mai mult decât orice femeie din via]a lui Lyle
de pân` atunci [i acum…
VIS DE ADOLESCENT~ 107

|l iubea pe Lyle Hemming [i nimic \n lume nu va putea


schimba asta, dar va trebui s` [tie tot adev`rul despre el…

***

|n zilele care au urmat, inconfortul vie]ii de pe Rock


Island \ncepu s`-[i pun` amprenta pe fe]ele celor doi
vizitatori.
– Când vom putea pleca de aici? se tânguia de-acum la
nesfâr[it, Tim, ner`bd`tor s`-[i reia via]a dinaintea
accidentului care-l silise s` r`mân` \n pustietatea aceea.
– Nu cred c` va mai trece mult, r`spunse Lyle cu calm.
Imediat ce vremea se restabile[te, va ajunge aici o
ambarca]ie cu care ve]i putea pleca, replic` el cu ochii la
Sally, gândindu-se, probabil c` ea era cea care ardea de
ner`bdare s` se \ntoarc` la civiliza]ie, mai mult decât oricare
dintre ei.
|n ultimul timp, Lyle se purt` destul de politicos cu ea,
dar nu mai d`du niciun semn c` \[i dore[te s` r`mân`
singuri.
108 KELLY DIAMOND

Ce se \ntâmpla, atunci, cu decizia lui de a se c`s`tori cu


ea, Sally nu putea s` spun`, [i aceast` situa]ie atât de incert`
o marc` din ce \n ce mai mult.
Timpul p`rea suspendat undeva, \n afara sentimentelor
romantice care p`ruser` pân` atunci c` vor schimba sensul
vie]ii ei, \ntr-o direc]ie nou` [i absolut unic`.
|ndatoririle ei fa]` de bunul mers al casei \i ocupau de
altfel tot timpul, iar seara c`dea de oboseal`, adormind
\nainte de a mai face vreo analiz` a situa]iei \n care se afla.
Lyle st`tu mai mult \n camera lui, dar nu f`r` folos,
pentru c` \ntr-una din zile o anun]` cu mul]umire \n ochi
c`, \n sfâr[it, terminase cartea.
Sally se afla \n buc`t`rie, cur`]ând cartofi pentru cin`,
când \i d`duse vestea [i \nm`rmuri cu cu]itul \n mân`,
privindu-l entuziasmat` \n ochi:
– E… e minunat! r`spunse ea surprins`, fixându-l cu
ochi mari, \n timp ce Lyle a[tepta \n mod evident o reac]ie
de admira]ie din partea ei.
– N-ai nicio idee despre ce \nseamn` pentru un scriitor
s` termine o carte? \ntreb` el, pe un ton destul de ironic [i
de nervos.
Nu, \[i r`spunse tot el… Habar n-ai…Nu v-au \nv`]at
nimic despre toate astea la universitate. Doctorul Jaffres,
VIS DE ADOLESCENT~ 109

profesorul t`u, nu v-a spus nimic despre toate astea,


presupun. N-avea de unde s` [tie.
Sally sc`p` f`r` s` vrea cartoful \n chiuvet` [i r`spunse cu
o agita]ie crescând`.
– Nu, nu ne-a vorbit despre munca la c`r]ile de duzin`,
dac` la asta te referi…
{i nici despre scriitorii care le scriu, de[i, aparent, sunt
preocupa]i s`-i d`sc`leasc` pe al]ii despre ce \nseamn` o
oper` de art`.
– Ce te face s` crezi c` sunt adeptul ideii ,,cantitate f`r`
calitate?"replic` el, fulgerând-o cu privirea.
– A, nu e[ti? Ce \nseamn` atunci s` scrii pe gustul
maselor, pentru succesul de moment [i nu pentru ceva ce
str`bate sigur timpul, chiar dac` ar fi ceva de m`rimea unei
maxime?
Sally aproape c` strivi cartoful de marginea chiuvetei \n
timp ce vorbi [i Lyle o privi cu ochi \ntuneca]i de
dezaprobare.
– Nu-]i pui niciun minut problema c` orice gust
individual poate fi subiectiv? replic` el cu nervozitate.
– Nu sunt critic de art`, [tiu, dar…
– A, nu? Cred c` m-am l`murit, spuse el [i se \ntoarse
nervos pe c`lcâie, f`r` a mai spune niciun cuvânt \n plus.
110 KELLY DIAMOND

***

|n timpul cinei, Sally se gândi c` trebuia s` pun` mâna


cu orice pre] pe câteva p`r]i din cartea lui Lyle Hemming [i
s` le insereze \n articolul la care tocmai lucra.
Problema era, reflect` ea câteva minute mai târziu, \n
timp ce jucau din nou c`r]i \n sufragerie, c` nu prea avea
cum s` p`trund` \n camera lui Lyle f`r` riscul ca acesta s-o
surprind`. Insula aceasta, \[i spuse ea, era departe de a fi un
loc ideal pentru spionaj. Orice devia]ie de la program era
imediat suspectat`.
Via]a ei de dinainte p`rea atât de \ndep`rtat` \n timp, c`
aproape \i era imposibil s` refac` \n minte chipul colegilor
sau al prietenilor ei.
Cu fiecare zi care trecea, insula [i atmosfera ei p`rea s-o
prind` cu [i mai multe tentacule.
– Hei, Ochi Verzi…
Sally \l privi surprins`, constatând c` folosea aceea[i
formul` de adresare pe care o folosea ea \ns`[i \n leg`tur`
cu el, de cele mai multe ori.
VIS DE ADOLESCENT~ 111

– Ce am f`cut? \ntreb` ea, privindu-l cu insisten]`.


– Problema e ce n-ai f`cut, surâse el. E foarte greu s`
câ[tigi un joc, când partenerul t`u e plecat \n alt` lume, \n
propor]ie de nou`zeci la sut`. Ai habar de ce s-a \ntâmplat
aici?
– |mi pare r`u, Tim, spuse ea, privind c`r]ile pe care le
arunc` \n joc…
– E-n regul`, dar \ncearc` s` te concentrezi pu]in [i s`
ui]i pentru moment de rochia alb` de mireas` [i de
buchetul de trandafiri, bine? \ntreb` el cu sub\n]eles.
Jocul continu` [i Sally \ncerc` s` se concentreze mai
mult, dar ideea viziunilor de duzin` \n leg`tur` cu c`s`toria,
o urm`ri cu insisten]`.
|n scenariul cu pricina, se vedea pe ea, \ntr-o bisericu]`
ca oricare alta, la bra]ul unui tat` mândru de isprava pupilei
lui, \mbr`cat` \ntr-o rochie care abia dac`-i punea \n
eviden]` formele, cu p`rul strâns dramatic \n chingile unui
voal demodat.
|n capul sc`rilor, dup` tradi]ie, o a[tepta un b`rbat…
Evident, Lyle…
Tim o fulger` din nou cu privirea [i pentru tot restul serii
Sally fu un juc`tor model, punând jos, exact la timp, cea
mai potrivit` carte.
112 KELLY DIAMOND

Visele romantice nu aveau ce c`uta acolo, \n seara de


fa]`…
O amuzase \ns` modul \n care [i-l \nchipuise pe Lyle ca
erou principal al unei astfel de manifest`ri.
Oricum, nu era posibil` niciun fel de ceremonie de
c`s`torie \ntre Sally Brown [i Lyle Hemming.
Pur [i simplu nu intra \n c`r]i…

***

Posibilitatea de a cerceta camera asistentului farului


veni, \ns`, cu foarte mare u[urin]`, seara urm`toare.
Cina era aproape gata, când c`pitanul intr` \n buc`t`rie
[i-i spuse conspirativ:
– Uite, iubito, pot s` m` ocup eu de toate astea, dac` te
gânde[ti s` faci pu]in` ordine \n camera lui Lyle…
– S` fac ordine?…
– P`i, [tiu c` oamenii faimo[i sunt prea ocupa]i pentru a
se \ngriji de modul \n care le arat` camera, dar sunt sigur c`
Lyle va aprecia faptul c` te-ai gândit s`-i schimbi
a[ternuturile [i s` dai pu]in cu m`tura.
VIS DE ADOLESCENT~ 113

Sally se \ntreb` ce se putea ascunde sub cuvintele


c`pitanului, dar apoi \[i spuse c` e un om de mod` veche,
care crede c` o femeie este obligat` s` se ocupe ea singur`
de confortul partenerului ei.
|narmat` cu aceast` idee, Sally urc` gr`bit` sc`rile spre
camera profesorului, cu inima b`tându-i nebune[te de
emo]ie [i speran]`.
Exista vreo lege care s-o pedepseasc` pentru faptul c`
murea de curiozitate s` [tie ce f`cea profesorul ei de la
universitate \n timpul s`u liber?
{i dac` exista?…
C`ldura camerei o \nv`lui imediat ce intr` [i Sally se uit`
cu interes \n jur, \ntrebându-se ce mai avea de f`cut \ntr-o
camer` atât de curat` [i de ordonat`.
Deodat`, privirea \i fu furat` de masa de lâng` fereastr`.
Lâng` ma[ina de scris, frumos ordonat, era a[ezat cu
mare grij` manuscrisul mult râvnit.
Munca scriitorului era sacrosant` pân` \n momentul \n
care ie[ea la ramp`, chiar [i pentru agen]ii care se ocupau
de lansare.
Dar Lyle Hemming avea respect pentru o astfel de
munc`, atunci când scria o literatur` lipsit` de valoare?
Sally deschise, nervoas`, manuscrisul…
114 KELLY DIAMOND

Un jurnalist era obligat s`-i pun` \n adev`rata lor lumin`


pe cei care se d`deau drept ceea ce nu erau, \n fond [i Lyle
Hemming era un exemplu des`vâr[it, \n acest sens.
,, Firul de m`tase"…
Titlul o surprinse, dar surpriza cea mai mare o constitui
pentru ea semn`tura de-o [chioap`, a[ezat` imediat sub
titlu: Lyle Hemming.
Nu John Ainslie, a[adar…
Confuzia se instal` u[or, undeva \n inima ei…
S-a \n[elat?…
Dac` Lyle era ceea ce se numea un autor de
bun`-credin]`, \n cel mai adev`rat sens al cuvântului?
Titlul putea indica orice tip de literatur`.
Sally trecu la pagina urm`toare [i o durere profund` o
s`get` \n inim`, citind dedica]ia scris` cu grij` la mijlocul
foii:
,,So]iei mele, Rosalie"…
So]ie… So]ie… Rosalie… Rosalie…
Cuvintele \i intrar` \n inim` ca ni[te cu]ite…
Sally \ncepu s` plâng`, de durere.
Atunci, \ntr-adev`r, ce nebunie a fost s` se gândeasc` la
rochia alb` de mireas` [i la buchetul de trandafiri…
Era \nsurat!…
VIS DE ADOLESCENT~ 115

Lyle era deja \nsurat cu o femeie pe nume Rosalie…


O iubea, de vreme ce-i dedica aceast` carte… Durerea
din sufletul tinerei femei se \nte]i [i mai mult, \i intr` \n
sânge [i sângele i se scurse tot \n picioare, l`sând-o palid`
[i f`r` vlag`.
Pe ea, Sally Brown, n-o iubise niciodat`, atunci… Fusese
doar un expedient \ntr-una din sta]iile vie]ii lui. Ca oricare
dintre colegele ei de facultate, care c`zuser` la picioarele
lui.
Aproape f`r` r`suflare, Sally se \ndrept` spre u[` [i o
deschise cu greutate… Privirile i se \ndreptar` spre turn.
Lumina care venea de acolo era atât de am`gitoare, exact ca
b`rbatul care o asigura… Radiind pentru oricine \i intra pe
orbit`…
Se \ntoarse \ncet [i se \ndrept` spre sufragerie.
F`cea parte dintre acele fiin]e care [i-a oferit inima,
necondi]ionat, unui b`rbat… Unui b`rbat \nsurat cu o
femeie pe care o iubea…
Cât trebuie c` a mai râs \n sinea sa de aceast` nou`
cucerire f`r` lupt`…
A râs desigur, ca orice maniac \n care se \ncrede
cineva…
Ce importan]` mai avea acum?…
116 KELLY DIAMOND

Trebuia s` se \ntoarc` \n cel mai scurt timp la via]a ei


dinainte [i s` p`r`seasc` aceast` insul` blestemat`.
Se \ntoarse \n camera sa, f`r` a mai trece prin sufragerie,
[i \nchise bine u[a \n urma ei.
Se a[ez` gânditoare pe pat, p`strându-[i jacheta pe ea [i
privi \ndelung pe fereastr`, cerul \nc` \nnorat.
Lacrimile \i curgeau pe obraji f`r` \ncetare [i Sally sim]i
c` atât de furioas` nu mai fusese \n toat` via]a ei.
|[i \ntoarse apoi capul spre u[`, unde cineva \ncerc` s`
intre [i auzi imediat dup` asta, vocea capitanului Bradshaw:
– Sally, e[ti bine? Nu era dispus` s` dea ochii cu nimeni,
acum. |ncerc` s`-[i ia o voce cât mai calm` [i r`spunse, totu[i:
– Da.
– E[ti sigur`? \ntreb` el, \ncercând din nou s` deschid`.
Nu te-ai mai \ntors \n buc`t`rie [i m-am gândit c`…
– Totul e \n cea mai perfect` ordine, r`spunse Sally,
\ndep`rtându-[i p`rul de pe fa]` cu ambele mâini. Lyle
n-are nevoie de nimeni care s`-i cure]e camera. N-am avut
nimic de f`cut acolo.
Urm` o scurt` pauz` \n conversa]ie, dup` care c`pitanul
se auzi din nou, din spatele u[ii \ncuiate cu grij` de Sally:
– Dac` te sup`r` sau te nemul]ume[te ceva, poate sim]i
nevoia s` vorbim… Poate reu[esc s` te ajut…
VIS DE ADOLESCENT~ 117

Uneori e bine s` avem cu cine discuta…


– Nu, mul]umesc… Nu s-a \ntâmplat nimic, doar c`
mi-e dor de cas`, r`spunse ea \ncet…
– N-ar trebui s` sim]i asta, când e[ti cu logodnicul t`u.
Nu, dac` te gânde[ti s` fii cu el pentru tot restul vie]ii…
– Nu cred c` \mi voi petrece via]a al`turi de Lyle
Hemming, spuse ea furioas`, sim]ind c` nu poate s` nu se
dest`inuie acestui om care-i amintea atât de mult de tat`l ei.
– Toate astea sunt din cauza prezen]ei noastre aici?
– Nu. De fapt, sunt foarte fericit` c` s-a \ntâmplat s` fi]i
aici, r`spunse Sally, cu toat` sinceritatea.
Altfel, virtutea mea ar fi fost doar o alt` amintire
dureroas` din perioada petrecut` aici, continu` ea ca
pentru sine, \n timp ce descuie \ncet u[a.
C`pitanul intr` [i r`mase \n picioare lâng` pat.
– Sunte]i, \ntr-adev`r, logodi]i? \ntreb` el, privind-o cu
c`ldur` p`rinteasc`.
– Nu… Am crezut c` vom fi, dar acum nu mai e posibil,
coment` ea, dup` care spuse pe un ton destul de iritat: Nu
vreau s` mai vorbim despre asta, c`pitane…
– Cum dore[ti, replic` el \ncet, dar sper c` lucrurile se
vor rezolva cu bine \ntre voi, pentru c` sunte]i dou`
persoane speciale [i m-a[ bucura s` v` [tiu \mpreun`.
118 KELLY DIAMOND

– Nu, nu e posibil, r`spunse Sally, ridicându-[i ochii


\ndurera]i spre el. Dar mul]umesc, oricum, pentru
gândurile bune.
C`pitanul o b`tu u[or pe um`r [i d`du s` ias`.
– Domnule Bradshaw, \l opri ea… Nu ve]i pomeni
nimic despre toate acestea \n fa]a lui Lyle, nu-i a[a?
– Bine\n]eles c` nu… Chiar dac` l-a[ fi \ntrebat eu câte
ceva, sunt sigur c` nu mi-ar fi r`spuns. E foarte rezervat \n
ceea ce prive[te via]a lui personal`, spuse c`pitanul [i o
salut` scurt din cap.
Rezervat… Nu era un cuvânt tocmai potrivit pentru un
b`rbat care era \nsurat, dar o ceruse [i pe ea \n c`s`torie.
Aceasta era tactica cu care le cucerise pe toate gâsculi]ele
dinaintea ei?
Sally se plimb` ab`tut` de colo pân` colo prin camer`,
dup` care \[i arunc` jacheta pe pat [i se a[ez` [i ea, din nou.
Ziua era pe sfâr[ite [i lumina cenu[ie a serii se l`s` \ncet
peste insul`…
Sally se ridic` [i se uit` pe fereastr`, la cerul aproape
\ntunecat… Cum reu[ise Lyle s-o p`streze pe so]ia lui
al`turi de el \n to]i ace[ti ani?
Nu auzise niciodat` pe nimeni, \n campus, pomenind
ceva despre c`s`toria lui Lyle Hemming.
VIS DE ADOLESCENT~ 119

}inea totul secret, \[i spuse Sally, pentru a profita de


toate ocaziile care i se iveau…
{i unde era aceast` so]ie mult iubit` acum?… De ce
nu-l \nso]ea \n acest exil? Poate nu-l iubea \ndeajuns de
mult pentru a sta \ncarcerat`, al`turi de el, la Rock Island.
Poate… Furioas` pe ea \ns`[i pentru toat` aten]ia pe
care o d`dea acestui subiect, Sally se arunc` pe pat, hot`rât`
s` nu se mai gândeasc`.
Brunet` sau blond`, sofisticat` sau nu, aceast` so]ie
exista [i asta \i era de-ajuns, pentru a nu mai vrea s` [tie
nimic \n plus despre Lyle Hemming.

***

Un moment, Sally se gândi s` se prefac` bolnav` [i s`


r`mân` \n camera ei, dar, dup` aceea, se r`zgândi.
Astfel, \[i piept`n` bine p`rul, \[i aranj` hainele [i cobor\
\n buc`t`rie, s` prepare cina.
Gra]ie ajutorului primit din partea c`pitanului, nu avu
\ns` prea multe de f`cut, a[a \ncât puse doar carnea \n
farfurii [i-i invit` pe to]i la mas`.
120 KELLY DIAMOND

|n ciuda privirilor insistente pe care le sim]i din partea


lui Lyle, Sally evit` s`-[i ridice ochii spre el [i se a[ez` pe
locul ei obi[nuit.
Cu ochii \n farfurie, mul]umi cerului c` rela]ia lor se
r`cise deja, cu una sau dou` zile \naintea descoperirii din
acea zi.
Tot ceea ce-[i mai dorea era s` plece de acolo [i s`-[i
tr`iasc` lini[tit` via]a.
Totu[i, nu putu s` r`mân` indiferent`, când Lyle,
privindu-i pe to]i cu aten]ie, anun]`:
– Ve[ti bune, dragii mei. Timpul \ncepe s` se
amelioreze, a[a c` n-a mai r`mas prea mult pân` v` ve]i
\ntoarce \n civiliza]ie.
Sally oft` u[urat` [i \ntreb` [optit:
– Când?
Lyle atac` bucata de carne din fa]a lui [i r`spunse lini[tit:
– Probabil chiar mai devreme de mâine dup`-amiaz`.
Dup` asta, Lyle Hemming se uit` printre gene \n direc]ia
ei [i ad`ug` cu un surâs ironic \n col]ul gurii:
– Se pare c` e[ti foarte ner`bd`toare s` p`r`se[ti insula
[i.. pe mine…
– Nu uita c` am o slujb`, r`spunse ea pe un ton obi[nuit,
de [uet`… Dumnezeule!… Sunt aici de atât de mult timp
VIS DE ADOLESCENT~ 121

[i n-am putut s` fac nici m`car o fotografie pentru articolul


meu… Poate voi face asta mâine, când va veni barca… Va
veni [i fratele t`u?
– Da.
– Foarte bine. Atunci sper c` voi reu[i s` realizez [i
interviul meu, ce crezi?
– Da, a[a, \n trecere… |n timp ce ei vor ie[i din barc` [i
tu te vei urca…
– Ah, \n sfâr[it. Cred c` to]i suntem bucuro[i s` putem
pleca de pe aceast` insul` nesuferit`, coment` Tim. Nu c`
n-a[ fi apreciat tot ce a]i f`cut pentru noi, dar nu e \n firea
mea s` stau prea mult timp locului.
Urm` un moment de lini[te, \n care desigur, amintirea
celor care r`m`seser` pentru vecie pe insul` str`b`tu
min]ile tuturor celor prezen]i.
– Dumneata ce vei face, c`pitane? \ntreb` Sally \ncet,
privindu-l cu c`ldur` pe b`rbatul c`runt de lâng` ea.
– P`i, mai \ntâi de toate voi merge acas`, r`spunse el
gânditor, pentru a pl`ti ni[te datorii…
Sally f`cu un gest revelator din mâini, \n semn c`
\n]elege.
Ca [i cum [i-ar fi reamintit astfel brusc de rana ei, Lyle
\ntreb` plin de curiozitate:
122 KELLY DIAMOND

– Ce-]i mai face mâna?


– Mâna mea? Oh, am [i uitat de asta, r`spunse ea,
privind bandajul.
– Va trebui s` arunc mai târziu o privire, s` v`d \n ce
stadiu de vindecare e, spuse el, [i s` vedem dac` po]i
renun]a la bandaj.
Cum putea s` mai suporte acele degete pe pielea ei,
dup` tot ce aflase despre el? S`-[i reaminteasc`, astfel,
c`ldura mângâierilor lui, din timpul momentelor petrecute
\mpreun`?
– Nu, r`spunse ea cu hot`râre. Voi merge la un doctor,
când voi ajunge \n Seattle.
– Sunt sigur c` vei face asta, dar vreau s` v`d [i eu cât de
eficient a fost tratamentul pe care ]i l-am aplicat.
Pentru c` nu mai [tiu ce scuz` s` g`seasc` pentru
moment, Sally abandon` subiectul, sperând c` Lyle va uita
de toate acestea dup` cin`.
Sfâr[iser` de mâncat [i Lyle \[i v`zu de treburile lui \n
turn, \n timp ce musafirii se retr`seser` \n sufragerie,
pentru ultima lor sear` \mpreun`.
Sally preg`ti cu grij` cafeaua, bere pentru Tim [i c`pitan,
brandy pentru Lyle [i pu]in vin alb pentru ea \ns`[i, de[i se
gândi c` va trebui doar s`-l ating` pentru toasturile de
VIS DE ADOLESCENT~ 123

desp`r]ire, pentru c` era important s`-[i p`streze mintea


limpede \n acea sear`, mai mult ca oricând.
Fu foarte dificil, \ns`, [i când veni rândul lui Lyle s`
aleag` cartea pe care s-o pun` pe mas`, Sally \i urm`ri
\ndurerat` mi[carea degetelor fine, sim]ind c` nu mai
suferise a[a de mult niciodat`, la gândul desp`r]irii de
cineva. Speriat` c` Lyle ar putea b`nui la ce se gândea, Sally
se ridic` [i spuse f`r` a-i privi pe interlocutorii s`i:
– Eu m` voi retrage. Mi-e foarte somn, deja… Nu v`
face]i nicio grij`, pute]i vorbi oricât de tare, voi dormi foarte
adânc, afirm` ea, dar Lyle o opri imediat ce se ridic` de pe
scaun.
– Nu pleca \nc`, Sally, trebuie s`-]i v`d mâna.
– E totul \n regul`, r`spunse ea, fluturându-[i tacticos
bra]ul pentru a demonstra cele spuse. Chiar nu e nevoie
s`-]i faci griji.
– Pute]i s` vorbi]i despre toate acestea, \n alt` parte,
dac` vre]i, am avut o sear` foarte bun` la joc [i vreau s`
profit de asta, spuse c`pitanul, punând mâna pe bra]ul lui
Tim, pentru a-i atrage aten]ia, dup` care-i f`cu complice cu
ochiul.
– Cum? \ntreb` Tim nedumerit, dar \n]elegând situa]ia
imediat dup` aceea, ad`ug` plin de entuziasm:
124 KELLY DIAMOND

– A, da, sigur c` da, sunt de acord cu tine, c`pitane…


Sally se uit` cu uimire la ei, dar c`pitanul \i arunc` o
ochead` conspirativ`, \ndemnând-o tacit s`-[i schimbe
comportamentul fa]` de Lyle.
Atmosfera din buc`t`rie \i p`ru tinerei jurnaliste mai
deprimant` ca oricând, \n momentul \n care \l urm` pe Lyle
\n`untru.
Niciun cuvânt nu p`rea s` fie la locul lui \n acele
momente, \ntr-un astfel de decor.
Dup` un timp, \ns`, Sally auzi ca prin vis vocea lui Lyle,
a[ezat pe scaunul din fa]a ei.
– Ei? rupse el t`cerea.
Niciun interes pentru mâna ei…
O privi \n ochi, ca [i cum ar fi a[teptat un r`spuns \n
leg`tur` cu alte \ntreb`ri, nenum`rate, din mintea lui…
– Ei?… flutur` Sally din mân`, for]ându-l s`-[i
reaminteasc` motivul prezen]ei lor \n acel loc [i \n acel
moment…
Capitolul 8

Lyle veni aproape de ea, \i prinse mâna, dar nu arunc`


nici m`car o privire asupra r`nii. |n schimb, \[i ridic` ochii
spre ea [i-i cercet` cu aten]ie fa]a.
Sally \l privi la rândul ei, dar \ncerc` s` r`mân` de ghea]`.
Reu[i, pentru câteva minute, dar pe urm`, când degetele
lui fine \ncepur` s`-i cerceteze pulsul, Sally oft` adânc, ca [i
cum toate emo]iile tr`ite al`turi de el ar fi re\nviat \n fiin]a
ei.
– Sally, spuse el [optit, continuând s-o priveasc` \n
ochi… |ncepuser`m s` ne iubim, nu-i a[a?
Dragoste… Da… Dac` ceea ce fusese \ntre ei se putea
numi dragoste, \[i spuse Sally.
126 KELLY DIAMOND

Ea poate \ncepuse s`-l iubeasc`… Dar el, sigur nu.


So]ia sa, Rosalie – cum putea s` arate o femeie cu un
nume ca acesta? se \ntreb` ea – era pe primul plan \n inima
lui, desigur. Sau, poate blonda cu care-l v`zuse, ]inându-se
de mân` la club… Dar nu ea…
– Nu, r`spunse ea, dup` ce-[i reveni din ame]eala
provocat` de emo]ia atingerii lui [i, poate, [i de alcoolul
b`ut mai \nainte…
Eu, \ntr-adev`r, \ncepusem s` te iubesc… Tu, sigur,
nu…
Lyle o ridic` \n picioare [i o strânse cu putere la piept…
– Te-ai \ndoit de dragostea mea, \n acele momente?
\ntreb` el, atingându-i u[or fa]a, cu b`rbia… Oh, Sally, nu
[tii cum m-ai r`scolit…
|[i afund` fa]a \n p`rul ei [i-[i plimb` mâinile pe coapsele
rotunde, apropiind-o de trupul lui, \ntr-un gest mai
elocvent decât toate cuvintele din lume.
– Dar… Lyle, bâigui ea, cu respira]ia \ntret`iat`… Tu
e[ti…
Ar fi vrut s`-i spun` c` [tia c` era \nsurat cu o femeie pe
care o iubea, dar s`rut`rile lui scurte [i dese, o f`cur` s` se
abandoneze \n bra]ele lui [i s` \nceap` s`-l s`rute [i ea, mai
mult cu durere, decât cu iubire.
VIS DE ADOLESCENT~ 127

Lyle \[i vâr\ mâinile sub puloverul ei [i \ncepu s`-i


mângâie sânii, f`când-o s` tremure ca o frunz`-n vânt, la
fiecare atingere a lui.
O a[ez` \ncet pe podea [i veni deasupra ei, punându-[i
bra]ele sub spatele ei arcuit de pl`cere, pentru a o ap`ra de
r`ceala vinilinului cu care era acoperit` pardoseala.
Sally se sim]i suspendat` \ntre frigul podelei,
con[tientizarea faptului c` puteau fi v`zu]i [i c`ldura f`r`
margini pe care i-o d`dea dragostea lui Lyle.
Dragoste… Da… \l iubea cu fiecare fibr` a fiin]ei sale,
era b`rbatul perfect, visul oric`rei femei sau fete din aceast`
lume…
Sally \[i desf`cu mai mult coapsele sub el [i-i mângâie
p`rul, lipindu-[i [i mai mult gura de a lui.
Dragoste… Oh, Doamne, cât \l iubea…
Dar el o iubea?
Corpul lui \ncins de aceea[i dorin]` f`r` margini,
deasupra ei, respira]ia accelerat`…
Totul p`ru atât de firesc, \n momentul \n care Lyle \i
desf`cu fermoarul blugilor.
Da… O iubea… O dorea…
Avea nevoie de ea, cu aceea[i intensitate cu care ea avea
nevoie de el…
128 KELLY DIAMOND

C`ldura corpului lui o \nv`lui cu [i mai mult` putere [i


Sally \i sim]i pielea fierbinte [i goal` peste coapsele ei la fel
de \ncinse…
Nu…
Nu o iubea…
Avea so]ie…
SO}IE…
Cuvântul \i scrijeli creierul [i Sally se pr`bu[i \n realitatea
dureroas` [i rece ca un du[ sco]ian.
– Nu, Lyle!… Nu!… Las`-m` s` plec!…
– Cum? \ntreb` el cu gura \nfundat` \n gâtul ei… Ce ai
spus?
– Las`-m` s` plec, repet` ea, \ncercând s` prind` o gur`
de aer, peste umerii lui musculo[i, care-i acoperiser` toat`
fa]a. Nu vreau asta, te rog, las`-m` s` m` ridic.
Lyle ezit` o clip`, apoi se ridic` el \nsu[i, dar se aplec`
mult deasupra ei, cu to]i mu[chii \ncorda]i, [i buzele
tremurând de nervozitate.
– Ridic`-te, scrâ[ni el printre din]i, neluând \n seam`
hainele pe care le abandonase cu câteva minute \nainte [i
pe care acum le c`lca \n picioare.
– Exist` un cuvânt anume – de fapt, vreo câteva, dac`
stau s` m` gândesc bine – pentru femeile de teapa ta… Ah,
VIS DE ADOLESCENT~ 129

vino, nu, nu mai vreau… M` scârbesc, pur [i simplu, astfel


de femei, continu` el, \n timp ce Sally \[i ridic` blugii [i-[i
aranj` puloverul.
– Lyle, te rog… Eu…
Nu… \ncepu ea, ne[tiind exact ce anume ar fi vrut, mai
mult, s`-i spun` \n acele momente…
Se sim]i extrem de ru[inat` \n fa]a unui om ca el, cu atât
de mult` experien]` la femei [i \[i \ncheie, \nro[indu-se,
fermoarul.
|l l`sase s` spere…
Nu inten]ionase, \ns`, s` mearg` atât de departe… De[i
\i oferise mai mult decât oric`rui b`rbat din via]a ei de pân`
atunci.
O durere f`r` margini \i str`punse tot pieptul [i ochii i se
umplur` de lacrimi mari [i fierbin]i…
Nu mai putea r`mâne lâng` el, \[i spuse Sally [i alerg` \n
camera ei.
Se dezbr`c` [i se vâr\, f`r` vlag`, \n pat.
R`mase \ns` mult` vreme cu ochii a]inti]i \n tavanul alb,
iluminat \n r`stimpuri de razele venite dinspre far…
|n timp ce st`tea a[a, pierdut` \n gânduri, u[a de la
intrare se auzi deschizându-se [i \nchizându-se cu putere.
Lyle?…
130 KELLY DIAMOND

Sally nu mai avusese niciodat` o sear` ca aceasta…


Dar, pentru el, ce \nsemnase, oare? Doar pur` excita]ie
fizic`?
Se \ntoarse pe o parte [i-[i trase plapuma peste urechi.
Chiar dac` rela]ia dintre ei fusese atât de tensionat`, nu
va uita niciodat` cum vibrase, \ntotdeauna, \n preajma
lui… |i va lipsi…
De ce nu putuse s`-l \ntrebe nimic despre c`s`toria lui?

***

A doua zi diminea]`, vremea sem`na mai mult cu cea din


aprilie decât cu o zi de decembrie.
Sally cobor\, uimit` sc`rile, privind surprins` spre cer.
Era incredibil cum, \n doar câteva ore, cerul se eliberase de
nori, devenind de un albastru atât de clar, cum rareori
v`zuse pân` atunci.
Sally se \ntoarse \n cas`, gânditoare.
Era \nc` devreme, dar focul ardea \n c`min cu vioiciune,
sufrageria fusese cur`]it` [i cafeaua a[tepta \n buc`t`rie,
aburind.
VIS DE ADOLESCENT~ 131

Sally se a[ez` pe locul \n care st`tuse ieri sear` al`turi de


Lyle [i sorbi cu grij` din licoarea fierbinte.
De[i nu era niciun semn \n acest sens, probabil el \[i
luase deja micul dejun.
Privi cu aten]ie \n jur [i zâmbi amuzat`… Chiar dac` se
dovedea atât de libertin \n ceea ce privea sexul, cu ordinea
din cas` era mai exigent decât cea mai orgolioas`
gospodin`.
Se obi[nuise Rosalie cu aceste extreme, sau era
ultra-libertin` [i ea \n ceea ce privea via]a lor sexual`?
Probabil aveau acel gen de c`snicie \n care niciunul nu
punea \ntreb`ri [i fiecare \[i vedea de via]a lui, c`s`toria
continuându-[i existen]a pur [i simplu din iner]ie.
Sally se \ndoia c` o astfel de via]` \l satisf`cea totu[i pe
deplin pe Lyle Hemming.
Din câte \[i d`duse seama, tânjea dup` o femeie care
s`-i fie credincioas`.
Aici era toat` buba…
Neg`sind ceea ce-[i dorea \n c`s`toria lui, continua s`
caute totul \n alt` parte.
– Nu-i a[a c` e o diminea]` minunat`? \ntreb` c`pitanul,
intrând plin de bun` dispozi]ie \n buc`t`rie.
132 KELLY DIAMOND

Sally nu-l auzise venind, a[a c` tres`ri speriat` la apari]ia


lui.
Se ridic` \ns` imediat [i mai umplu o cea[c` cu cafea.
– Cu siguran]`, e deosebit de frumoas`, dac` plec`m de
aici ast`zi.
C`pitanul se a[ez` de partea cealalt` a mesei.
– Nu \]i pare r`u c` pleci? \ntreb` el, privind-o cu
insisten]`.
– Nu, de ce mi-ar p`rea?
– Pur [i simplu credeam c` a]i sfâr[it cu disensiunile
dintre voi, ieri sear`… Tu [i cu Lyle, replic` el, sorbind u[or
din cafea.
– Unele lucruri nu se pot ierta, r`spunse Sally.
V` vine s` crede]i c` am stat aici mai mult de o
s`pt`mân` [i nu mi-am terminat articolul? schimb` ea brusc
subiectul.
Voi face, totu[i câteva fotografii \nainte de plecare.
Lumina asta e \ntr-adev`r foarte potrivit` pentru a face
câteva fotografii excelente pe care le voi ad`uga articolului
meu.
– Ai fost azi-diminea]` \n turn, pentru a nota
caracteristicile de vreme?
– Nu, r`spunse Sally cu ochii mari.
VIS DE ADOLESCENT~ 133

Dumnezeule, cum putuse uita o treab` atât de


important`?
– Cred c` \ns` c` a fost Lyle. |n]elegerea noastr` a fost
doar pentru perioada \n care \[i scrie cartea. Acum, cartea
lui e terminat` [i…
– Da, am s`rb`torit [i asta, azi-noapte.
E ceva s` termini o carte, nu-i a[a? \ntreb` c`pitanul cu o
privire meditativ`.
Da, a]i s`rb`torit terminarea unei c`r]i \nchinate unei
femei care, dup` toate aparen]ele, nici m`car nu e
interesat` prea mult de existen]a lui, \[i spuse Sally \n gând.
– Probabil va s`rb`tori mult mai mult acest eveniment
când se va \ntoarce la Seattle, r`spunse ea, cu aciditate \n
glas.
Gândindu-se apoi c` bietul c`pitan n-avea nicio vin`
pentru suferin]ele sale din dragoste, Sally \ncerc` s`
zâmbeasc`, spunându-i cu amabilitate:
– Voi prepara micul dejun pentru noi doi, c`pitane. Tim
se va ocupa singur de masa sa de diminea]`, dac` a \ntârziat
acum atât de mult.
Deodat`, \i trecu prin minte c` Lyle va p`r`si [i el insula,
odat` cu ei. Motivul pentru care se aflase aici fusese
terminarea acelei c`r]i.
134 KELLY DIAMOND

Cum aceast` treab` a fost terminat`, ce \l mai putea


re]ine la Rock Island?
Câteva minute mai târziu, Sally \[i lu` aparatul de
fotografiat [i urc` \n turn cu gândul de a face câteva
fotografii de interior ale acestui ultim bastion al unei
\ndeletniciri atât de vechi, de pe coasta Americii.
Când deschise \ns` u[a, Lyle o \ntâmpin` din spatele
ma[in`riilor, cu o voce glacial`:
– Ce cau]i aici?
Uitase, probabil, \[i spuse Sally furioas` c` am muncit
aici o bun` parte din zi, aproape toat` s`pt`mân` trecut`.
– Am vrut doar s` m` asigur c` ai notat parametrii
necesari, azi-diminea]`.
– Dup` cum vezi, m` descurc perfect [i f`r` ajutorul t`u
atât de pre]ios. Alceva? \ntreb` el, v`zând c` Sally r`mase pe
loc.
– Da, ar mai fi ceva, spuse ea, pip`indu-[i aparatul de
fotografiat… Am nevoie de câteva poze pentru articolul
meu [i m-am gândit c`…
– Excelent.. spuse el ridicându-se [i a[ezându-se
zâmbind profesional lâng` una dintre ma[in`rii. Merge
a[a?…
VIS DE ADOLESCENT~ 135

Sally nu inten]ionase s`-l fotografieze [i pe el, dar refuzul


\i muri pe buze, gândindu-se c` fotografia va fi mult mai
interesant` cu o prezen]` uman`.
– Mul]umesc, spuse Sally dup` câteva flashuri [i se
\ndrept` spre ie[ire.
|n ultima clip` \i veni \ns` \n minte s`-l \ntrebe pe un ton
de conversa]ie, pur [i simplu:
– Vii [i tu cu noi la Seattle?
– Vrei s` vin [i eu? \ntreb` el, de[i nimic din timbrul s`u
nu l`s` s` se \ntrevad` dac` \i p`sa ce dorea ea.
– Nu, spuse ea rece [i se \ndep`rt`.
– |[i vei petrece Cr`ciunul cu familia? \ntreb` el brusc [i
nea[teptat [i Sally se \ntoarse s`-l priveasc` din nou.
– Da, bine\n]eles.
– {i eu voi face la fel.
– Nu \l vei petrece cu…
Nu putu rosti… so]ia ta…
Ar fi intrat imediat \n agonie, dac` ar fi f`cut-o, a[a c`
spuse doar:
– Cu prietenii t`i?
– Nu.
– Cred c` trebuie s` m` gr`besc cu \mpachetatul, dac`
vreau s` nu fiu \n \ntârziere când va sosi barca..
136 KELLY DIAMOND

Nu plec` \ns`.
A[tept` ca el s` mai spun` ceva.
Probabil se desp`r]ise de Rosalie, dac` nu-[i va petrece
Cr`ciunul cu ea…
Poate era ceva irevocabil…
Lyle nu mai spuse nimic [i Sally se \ndep`rt`, reflectând
asupra speran]ei care se \ncrusta ca un tatuaj \n inima ei.
Poate c` Rosalie nu mai \nsemna nimic pentru el… O
c`s`torie se putea desface la fel de u[or cum s-a f`cut.
De ce fusese atât de proast` c` nu pusese la punct un
lucru atât de important?
Sally \[i \ntoarse privirile spre ultimul nivel, acolo unde
\l l`sase pe Lyle…
– Oh, Lyle, spuse ea aproape [optit, de ce nu mi-ai vorbit
despre toate acestea? Tot ce m` interesa era dac` m`
iube[ti, nu dac` mai e[ti sau nu cu o so]ie care, dac` exist`
\nc`, oricum nu mai \nseamn` mare lucru pentru tine, dup`
toate aparen]ele.
Se gândise poate s`-i \ncerce dragostea \nainte de a-i
vorbi despre o so]ie pentru care, de fapt, nici nu mai simte
nimic?
Nici m`car nu b`nuie[te c` [tiu despre existen]a acestei
so]ii, reflect` Sally.
VIS DE ADOLESCENT~ 137

Nu-[i \nchipuie c` i-am v`zutt manuscrisul, \[i spuse ea


\n continuare, \n timp ce se \ndep`rt` cu pa[i \nce]i.
Ie[i \n sfâr[it afar`, dar dedica]ia de pe prima pagin` a
manuscrisului lui Lyle \i persist` \naintea ochilor, chiar [i
dup` ce-i frec` bine, cu mâinile tremurând de nervozitate [i
durere:
“So]iei mele, Rosalie”.
Da, o iubea…
R`mase locului, imobil`, cu mâinile acoperindu-i ochii.
Când \n sfâr[it se \ndep`rt`, gura ei prinse un contur
nou.
Da, fusese tras` pe sfoar`, a[a cum fuseser` multe alte
femei \naintea ei [i cum, cu siguran]`, vor mai fi. Sally
Brown nu va mai repeta, \ns`, aceast` experien]`.
Niciodat`.
Se \ntoarse \n buc`t`rie [i-[i petrecu restul dimine]ii \n
compania c`pitanului, dup` care \[i f`cu bagajele [i se
\ndrept`, \mpreun` cu acela[i companion, spre barca mare
cu motor, care \i adusese pe John Hemming [i pe so]ia sa
Lorna [i cu care era prev`zut s` se \ntoarc` [i ei \n civiliza]ie.
– A avut Lyle grij` de tine \n tot acest timp? \ntreb` cu
vioiciune, Lorna, \n timp ce \[i aranja cu cochet`rie câteva
[uvi]e c`zute pe frunte.
138 KELLY DIAMOND

– Da, r`spunse Sally, privind pe deasupra stâncilor.


– Vei fi o mic` eroin` când te vei \ntoarce la Seattle,
continu` Lorna [i ochii ei c`prui o fixar` cu c`ldur`. Lyle
ne-a spus…
Restul frazei fu acoperit` de motoarele b`rcii, care se
puser` \ncet \n func]iune.
Nu o interesa ce spusese Lyle Hemming, oricum.
Un singur lucru ar fi trebuit s` se [tie, totu[i, \[i spuse
Sally cu n`duf… Pentru Lyle Hemming, \n toat` aceast`
perioad` dificil` fusese mult mai important s-o seduc` pe
Sally Brown, decât s` se ocupe serios de problemele legate
de far.

***

Ajuns` \n apartamentul ei, Sally se sim]i la \nceput


\ncarcerat`.
Dar e un sentimet ridicol, \[i spuse ea, intrând \n baie [i
dând drumul apei s` curg` din bel[ug \n cada larg`.
Dar sentimentul persist` chiar [i dup` ce \[i d`duse jos
hainele \n care st`tuse toat` ziua [i se schimb` \ntr-un halat
VIS DE ADOLESCENT~ 139

u[or de m`tase, dup` baia \ndelungat` \n apa plin` de


spum`.
Se a[ez` apoi \n fotoliul ei preferat de lâng` fereastra
sufrageriei [i reflect` la toate cele \ntâmplate \n ultima
vreme.
Lorna avusese mai mult sau mai pu]in dreptate \n
momentul \n care declarase c` va fi v`zut` ca o eroin` la
Seattle, dup` exilul ei for]at de la Rock Island.
Adev`rul fusese \ns` c` Tim [i c`pitanul atr`seser` mult
mai mult interesul reporterilor, a[a c` ea se \ndep`rt` de ei
imediat ce se ivi un moment favorabil.
Ceasul din perete o anun]` c` se f`cuse ora [ase, a[a c`
deschise repede televizorul, pentru a vedea [tirile. N-o
atrase \ns` nimic, a[a c` \ncepu s`-[i bea cafeaua uitat` pe
m`su]`.
Deodat` \ns`, pe micul ecran ap`ru fa]a ei, cu ochii mari
[i speria]i [i cu p`rul \n dezordine, din cauza vântului, [i \n
urechi \i r`sunar` din nou \ntreb`rile reporterilor:
– Ce ai sim]it când ai p`r`sit insula, \n sfâr[it, dup` o
s`pt`mân`, Sally?
– Am \n]eles c` ai fost singur` pe insul` mai multe zile,
cu profesorul Lyle Hemming, de la Universitatea din ora[ul
nostru.
140 KELLY DIAMOND

Ce ne po]i spune despre aceast` \ntâmplare?


– Se spune c` profesorul era acolo pentru a scrie o carte.
{tii ceva despre toate acestea?
Dup` alte câteva secven]e cu Tim [i b`trânul c`pitan,
Sally privi \nm`rmurit` anun]ul redactorului:
– Profesorul Hemming nu s-a retras la Rock Island
pentru a scrie o tez` de doctorat...
Ve]i afla mai multe am`nunte din articolul scris de Sally
Brown, care va ap`rea \n num`rul viitor al revistei
,,Northwest Then and Now"… {i acum, leg`tura \n
studio…
Dumnezeule, \[i spuse Sally, ce declara]ii f`cuse Tim?
Sau poate c`pitanul, \n care ea se \ncrezuse atât de mult…
De ce nu le spusese nimic despre descoperirea f`cut`, c`
Lyle semneaz` cu propriul lui nume?
Sally sim]i c` i se \nmoaie genunchii. Lyle se va gândi c`
ea a f`cut toate aceste m`rturisiri. {i era normal s` cread`
asta, de vreme ce insinuase c` scria o literatur` pentru
mul]imi.
Nu va crede nici \ntr-o mie de ani c` nu ea a fost cea
care…
Deodat`, \i veni un gând care o f`cu s` se mai lini[teasc`.
VIS DE ADOLESCENT~ 141

Nu era niciun televizor \n Rock Island, a[a \ncât Lyle nu


avea cum s` afle despre toate acestea.
Oricum, n-avea nicio importan]`, \[i spuse ea
ridicându-se din fotoliu pentru a lua o sticl` cu suc din
frigider… S-ar fi \ntors, \n orice caz, la so]ia lui…
Rosalie…
– E[ti pe cale s` devii un fotograf foarte bun, \i spuse
David, dou` s`pt`mâni mai târziu. Ai de gând s`-mi furi
postul? \ntreb` el surâzând amical.
– A, ar fi foarte greu, r`spunse Sally, refuzând s` vad`
\nc` fotografiile pe care le f`cuse la Rock Island.
Se str`duise din r`sputeri s`-l uite pe Lyle \n tot acest
timp [i, \n mare m`sur`, reu[i, gra]ie s`rb`torilor de iarn` [i
muncii pentru revist`.
Mamei sale nu-i sc`p` \ns` transformarea prin care
trecuse, comentând umbrele de sub ochii fiicei sale [i lipsa
de verv`.
– Cred c` e vorba despre un b`rbat \n via]a ta, \i spuse
ea \n prima zi dup` Cr`ciun, când r`maser` singure \n
buc`t`rie.
Nici tat`lui ei nu-i sc`pase triste]ea tinerei jurnaliste
dup` revenirea la Seattle, astfel c` \i propuse cu delicate]e:
142 KELLY DIAMOND

– Ce-ar fi s` ie[im pu]in \mpreun`, s` mai ui]i de


probleme? \ntreb` el, dat fiind faptul c` f`cuser` \mpreun`,
pân` atunci, nenum`rate excursii.
Sally \ns` refuz` s` vorbeasc` despre cele \ntâmplate
\ntre ea [i Lyle.
Ce putea s`-i spun` mama ei \n leg`tur` cu dragostea
f`r` speran]e?
Singura ei dragoste, cea pentru so]ul s`u, fusese clar`,
echilibrat` [i f`r` niciun fel de convulsii. Desigur, \i p`sa ce
simte fiica ei, dar, cu certitudine, n-ar fi putut \n]elege.
Alese, totu[i, \n cele din urm`, s` ias` cu tat`l ei, iar \n
ziua urm`toare, Jerry venise s-o duc` acas` [i fusese re]inut
la prânz.
– Nu e el, nu-i a[a? o \ntreb` Stela, mai mult decât
curioas`, \n momentul \n care se desp`r]ir`.
Nu, Jerry n-ar fi putut niciodat` s`-i aprind` a[a sângele
\n vene… Dar ce alt b`rbat, \n afar` de Lyle, ar fi fost \n
stare? se \ntreb` Sally.
Sally avusese un adev`rat [oc, v`zând fotografiile pe care
le f`cuse la Rock Island.
Tim, c`pitanul, sufrageria, turnul…
Sally le d`du pe toate la o parte [i se opri cu \nfrigurare
la ultima dintre ele…
VIS DE ADOLESCENT~ 143

Dave avea dreptate. Fotografiile erau excelente. Fiecare


detaliu era extrem de bine reliefat.
Sally privi fa]a ironic` a lui Lyle, a[ezat \n sil` lâng`
ma[in`riile din turn…
|[i trecu u[or degetele peste buzele acelea, prinse \ntr-o
atitudine atât de grotesc`… Fusese foarte furios \n
diminea]a aceea, se gândi Sally.
De ce? Pentru c` \ncercase s-o trateze ca pe toate
celelalte femei din via]a lui [i fusese refuzat?
O durere puternic` \mpunse pieptul tinerei jurnaliste.
Lyle Hemming \i schimbase toat` via]a cu propunerea lui de
a accepta s` se c`s`toreasc` cu el.
La dracu cu Lyle Hemming [i orice gând \n leg`tur` cu
el, \[i spuse Sally.
Cine avea nevoie de el?
Capitolul 9

– Ai f`cut o treab` excelent` cu articolul despre


guvernator. I-a pl`cut [i lui atât de mult, \ncât vrea s` scrii
câte un articol despre fiecare guvernator care a existat \n
istoria Statului. Ce zici de asta? \i spuse Jerry intrând brusc
\n biroul ei [i sprijinindu-se cu o mân` de masa ei de scris.
– Bine, r`spunse ea, entuziasmat` de verva lui. Dac` asta
e ceea ce vrei s` fac…
– {tii deja foarte bine ce a[tept de la tine, Sally. Dar, ia
spune-mi, ce s-a \ntâmplat cu tine de la Cr`ciun \ncoace?
Mai exact, de când te-ai \ntors de la Rock Island.
– Avem un articol bun despre farul de acolo. Altceva nu
mai conteaz`.
VIS DE ADOLESCENT~ 145

– {tiu, [tiu, e[ti o jurnalist` a naibii de bun`, asta l-a [i


f`cut pe guvernator s` se gândeasc` s` continui treaba
\nceput` cu istoria familiei lui. Nu vorbeam despre tine ca
jurnalist`. Te-ai \ndep`rtat de mine, de când te-ai \ntors de
pe insula aia blestemat`.
– Nu m` comport altfel decât \nainte. E un telefon
pentru tine, spuse ea schimbând subiectul . Vorbe[ti de aici
sau \]i fac leg`tura la tine?
– Nu, spuse el, gr`bindu-se s` ias`. Voi vorbi de la mine.
Da, \ntr-adev`r, \[i spuse Sally, cât de mult putuse s-o
schimbe o s`pt`mân` petrecut` la Rock Island, \n compania
lui Lyle Hemming.
Nu uitase nimic din cele petrecute \ntre ei, dar cel mai
tare o chinuia amintirea nop]ii \n care el o \ntinse pe
podeaua din buc`t`rie.
Legendarele vorbe conform c`rora timpul vindec` totul,
nu se dovediser` la fel de valabile [i \n cazul ei. Pete Jenson,
noul angajat al ziarului \[i vâr\, precaut, capul pe u[`:
– E[ti \n c`utarea frazei perfecte? Sally zâmbi larg:
– Nu chiar. Cu ce te pot ajuta, Pete?
– Po]i, \ntr-adev`r, dac` vrei, r`spunse el. Jery mi-a dat s`
scriu ceva pentru s`pt`mâna trecut` [i am venit s`-]i cer
ni[te sfaturi.
146 KELLY DIAMOND

– D`-i \nainte, atunci, surâse Sally.


– Mâine trebuie s` merg la o \ntrunire cu un scriitor
local [i a[ vrea s` m` aju]i pu]in cu \ntreb`rile pe care va
trebui s` i le pun. N-a[ vrea s` fie ni[te \ntreb`ri prea
comune. A[ vrea s` g`sesc ni[te chestii mai dr`gu]e, cum ar
fi: Multe lucruri care se scriu ast`zi, vor disp`rea cu totul
mâine, dar ziarul nostru este salvarea.
Sally surâse cu \ng`duin]`.
– Jerry nu va fi desigur de acord cu o astfel de reclam`,
dar voi g`si eu ni[te \ntreb`ri mai neobi[nuite, ca s` te
prezin]i acolo la un \nalt nivel, \n fa]a doamnei sau
domnului cu pricina.
– Unde ai fost pân` acum, Sally? E vorba despre un
best-seller, nu de o carte oarecare.
– Dup` cum [tii, deja, Pete, noi nu promov`m multe
dintre c`r]ile prezentate de alte reviste, pentru c` ]inem la
valoare.
– Dar aceast` carte nu e una lipsit` de valoare. E scris`
de un profesor de la universitatea de aici, care, dac` nu m`
\n[el, a predat [i la facultatea ta. Lyle Hemming.
Stiloul pe care Sally \l luase de pe birou cu câteva minute
mai \nainte, \ncepu s` tremure \ntre degetele ei albe.
Lyle, o, Doamne…
VIS DE ADOLESCENT~ 147

Ea de ce nu [tiuse nimic?…
Poate ar fi [tiut, dac` n-ar fi renun]at s` citeasc` ziarele
\n ultima lun`.
Nu c` s-ar fi gândit c` activitatea lui Lyle ap`rea pe prima
pagin`, dar orice not` despre indiferent ce autor, i-ar fi
amintit cele tr`ite de ea la Rock Island. |ncercase s` uite,
dar…
– Eu… raspunse ea dezorientat`, \n timp ce Pete o
privea nedumerit. |l cunosc… bine\n]eles, de[i n-a fost
profesorul meu, spuse ea, umezindu-[i buzele uscate de
emo]ie. Poate ar trebui s` vorbe[ti cu so]ia lui, dac` vrei s`
intri \n miezul problemei, continu` Sally, \ncercând s` par`
cât mai indiferent`.
– Sally, ]i-ai pierdut min]ile? \ntreb`, surprins, pe un ton
colegial, Pete. Cartea aceasta e tocmai despre so]ia lui.
Despre cum s-au c`s`torit, imediat ce primise primul s`u
post de profesor, undeva, \n Oregon [i cum, la pu]in timp
dup` asta, s-a descoperit c` ea sufer` de o boal` incurabil`.
Profesorul a \ngrijit-o pân` la moartea ei, care s-a produs cu
trei ani \n urm`… Sally… te sim]i bine?…
Sally \l privi pierdut`… Stiloul \i c`zu din mâini [i
culoarea din obraji \i disp`ru cu des`vâr[ire.
“A avut grij` de ea pân` când a murit.”
148 KELLY DIAMOND

Cuvintele \i reverberar` \n urechi, din nou [i din nou,


uitându-se \ncremenit` la fa]a lui Pete.

***

Sally ezit` s` intre \n sala de conferin]e a hotelului unde


avea loc lansarea c`r]ii lui Lyle… Agita]ia extraordinar` \i
d`du un fior de panic` pe [ira spin`rii.
Ajunseser` foarte devreme. Pete insist` foarte mult \n
aceast` privin]`, \n momentul \n care-l sun` pentru a-l
\ntreba dac` putea s`-l \nso]easc` la cocteilul dat \n onoarea
lui Lyle.
Sim]indu-i ezitarea, la cel`lalt cap`t al firului, Sally \l
asigur` c` interviul \i va apar]ine lui \n \ntregime [i c` ea
dorea s` mearg` doar \n calitate de spectator.
Ceva din tonul ei p`ru s`-i fi vorbit lui Pete despre
importan]a acestui fapt pentru inima ei, pentru c` \n cele
din urm` c`zu de acord, f`r` nicio problem`.
Acum st`tea al`turi de ea, extrem de aferat, dându-i
prioritate la intrarea \n salonul rezervat de obicei unor
astfel de evenimente.
VIS DE ADOLESCENT~ 149

– Du-te [i rezolv`]i treburile, spuse Sally, punând amical


mâna pe bra]ul lui Pete, \mbr`cat \ntr-un costum gri foarte
elegant. Nu vreau s` te \ncurc.
– Nu, nu e nevoie s` m` la[i singur, replic` Pete, dar
Sally se \ndrepta deja spre un grup foarte vesel de lâng`
fereastr`.
Un chelner \mbr`cat \ntr-o jachet` alb` impecabil` se
apropie cu o tav` de ea [i-i oferi un cocteil. Sally \l lu`
absent`, oprindu-[i privirile pe fiecare b`rbat de \n`l]imea
lui Lyle, aflat \n salon.
Ce [ans` avea \ns` s` vorbeasc` cu Lyle, s`-[i prezinte
scuze, \n aceast` mare de oameni?
N-ar fi fost mai bine s`-l a[tepte afar`, s`-l invite \ntr-un
loc privat sau s` mearg` la el?
Da, reflect` \n continuare Sally, dar dac` a uitat deja de
ea, asta ar fi fost mult prea mult pentru mândria ei.
Pentru cine n-ar fi fost devastatoare umilirea \n public?
Avusese dreptate s` cread` c`, dac` nu s-ar fi comportat
cu el \n modul \n care o f`cuse dup` ce descoperise
dedica]ia de pe manuscris, i-ar fi vorbit, desigur, despre
Rosalie.
Poate ar fi f`cut-o, oricum, dac` nu s-ar fi \ntâmplat ca
Tim [i c`pitanul s` r`mân` pe insul`, cu ei.
150 KELLY DIAMOND

Gre[eala ei, \n mod sigur, fusese analizat` pe toate


p`r]ile de un om cu o asemenea valoare, \[i spuse Sally,
dup` ce ea, \n ignoran]a ei, \l acuzase c` scrie maculatur`.
|n fond, ce importan]` avea pentru ea, chiar dac` el ar fi
fost John Ainslie, care scria pentru deliciul marelui public?
Lyle o acuzase de snobism [i acum \[i d`dea seama c`
fusese \ntr-adev`r o snoab`, \n sensul cel mai adev`rat al
cuvântului.
Cartea scris` de Lyle era cu adev`rat valoroas`, a[a cum
putuse s`-[i dea seama noaptea trecut`, când o citise pe
ner`suflate.
Povestea b`rbatului care \ncercase s`-i ofere so]iei aflat`
\n pragul mor]ii tot ceea ce fusese omene[te posibil pentru
el \n acea perioad`, o impresion` chiar [i pe ea, pân` la
lacrimi.
Ea \ns`[i sim]ise ceva din aceast` predispozi]ie natural`
a lui de a-[i ajuta semenii afla]i \n dificultate. Nu putea uita
grija cu care \i tratase mâna [i modul \n care se interesa
mereu de rana ei.
Ochii \i c`zur` involuntar pe mâna cu pricina…
Când \[i ridic` din nou ochii, Lyle era acolo.
Intrase probabil pe o u[` l`turalnic` [i se afla acum exact
\n dreapta ei.
VIS DE ADOLESCENT~ 151

Sally se d`du câ]iva pa[i \napoi la vederea lui, sim]ind c`


\[i pierde respira]ia de emo]ie.
Ar`ta magnific. Era singurul cuvânt potrivit pentru
apari]ia b`rbatului brunet, \nalt [i bine f`cut, \mbr`cat
\ntr-un costum de culoarea c`rbunelui, la care asortase o
c`ma[` alb`, care contrasta excelent cu fa]a lui bronzat`.
Sally a[tept` din partea lui un semn, dar Lyle se \ntoarse
imediat, zâmbitor, spre femeia blond` de lâng` el.
Magda…
Oh, Doamne, cum s` fi uitatde blonda apetisant` cu
care-l v`zuse Sally la club?
Ar`ta [i mai extraordinar \n aceast` sear`, privindu-l pe
Lyle cu un zâmbet \n care se puteau citi multe.
– V-a]i r`nit, domni[oar`? \ntreb` un chelner venind \n
fug` spre ea. L`sa]i-m` s` v` ajut, spuse el [i Sally realiz`
abia atunci c` paharul din care sorbise deliciosul cocteil se
f`cuse ]`nd`ri \n mâinile ei.
– Permite]i-mi s` v` ofer altul, zâmbi chelnerul [i Sally
accept` imediat, de[i destul de \ncurcat`.
– Mul-mul]umesc, spuse ea, uitându-se ca hipnotizat`
dup` Lyle, care fu asaltat imediat de o ceat` de reporteri,
care-l bombardar` cu tot soiul de \ntreb`ri, care mai de care
mai incitante, puse cu aplombul tuturor jurnali[tilor
152 KELLY DIAMOND

obi[nui]i s` tr`iasc` \n preajma celebrit`]ilor. Pete era [i el


acolo, observ` Sally, sorbind u[or din paharul plin.
Sally auzi foarte clar r`spunsurile lui politicoase, râsul
amabil [i vocea sigur` pe ea, \ncercând s` satisfac` fiecare
foc de artilerie.
|n momentul urm`tor, Sally urm`ri cu stupoare
interven]ia lui Pete:
– Domnule doctor Hemming, sunt de la ,, Northwest
Then and Now”, spuse el [i a[ vrea s` [tiu…
– De unde e[ti? \ntreb` Lyle pe un ton foarte rece.
Pete se prezent` din nou [i Sally v`zu cu certitudine pe
fa]a lui Lyle cât ura tot ceea ce avea leg`tur` cu ea.
|ntorcându-se imediat pe c`lcâie [i ie[ind \n fug`, Sally
nu mai auzi \ntrebarea pus` de Pete.
Era foarte evident c` nu fusese cazul s` vin` aici.
Cum putuse s` spere c` lucrurile se vor aranja \ntre ei,
\ntr-un astfel de moment?
Nu ajunse \ns` prea departe, când o barier` de oameni
se post` \n fa]a ei, oprindu-i calea.
Deodat`, totul se \ntunec` \n jur [i picioarele i se \ndoir`
brusc sub ea.
Aproape incon[tient`, Sally distinse cu greutate umbrele
care se mi[cau \ncet \n jurul ei [i care o a[ezar` pe bancheta
VIS DE ADOLESCENT~ 153

unei ma[ini, dup` care r`mase singur` cu [oferul, care


porni \n tromb`.
Reu[ind cu greutate s`-[i fixeze privirile asupra
b`rbatului de la volan, Sally v`zu c` era Lyle.
– Unde m` duci? reu[i ea s` \ngaime, f`când un efort
s`-[i \ntoarc` ochii spre fereastr`.
De[i vedea ca prin cea]`, reu[i totu[i s`-[i dea seama c`
se aflau \ntr– zon` reziden]al`.
– Vei vedea imediat, r`spunse Lyle.
F`când \nc` un efort, Sally privi din nou profilul
b`rbatului din fa]a ei. Ar`ta la fel de \nghe]at ca [i vocea lui.
– Opre[te, Lyle… Vreau s` cobor… Vreau s` merg
acas`.
– Eu hot`r`sc când vei merge acas`, spuse el, intrând
vijelios \n parcarea unui grup de blocuri foarte luxoase.
Dup` ce opri ma[ina, Lyle deschise portiera dinspre ea
[i o lu` \n bra]e. Rochia sub]ire de m`tase de culoarea
[ampaniei i se lipi de coapse [i Sally \nchise ochii,
abandonându-se f`r` energie \n bra]ele lui.
|l sim]i sco]ând ceva din buzunarul pantalonilor, apoi \l
auzi descuind o u[`, dup` care urcar` ni[te sc`ri [i pa[ii lui
se auzir` nervo[i mai \ntâi pe linoleum [i pe urm` pe o
carpet` de plu[.
154 KELLY DIAMOND

Deschise o alt` u[` [i, \n sfâr[it, o a[ez` \ntr-un fotoliu


larg [i confortabil.
– Stai aici, ordon` el. Voi face ni[te cafea.
Sally \[i roti \ncet privirile prin camera semiluminat`,
privirea fiindu-i atras` imediat de biblioteca plin` de c`r]i
legate \n piele, de pe peretele din fa]a ei.
Lâng` fereastr` trona un birou mare, din lemn de cire[
negru. Casa lui… murmur` ca pentru sine Sally.
– Oh, Dumnezeule, spuse ea cu voce tare [i izbucni \n
lacrimi.
– Oh, Dumnezeule, f`cu el, ca un ecou, intrând cu
cafelele [i oferindu-i o ce[cu]` chinezeasc`, plin` ochi cu
licoarea fierbinte. Bea. O s` te sim]i mai bine.
– Nu sunt beat`, dac` asta vrei s` insinuezi. Dou` pahare
cu Martini nu \nseamn` chiar atât de mult.
– Nu? Atunci de ce naiba?…spuse el, \ntrerupându-se la
mijlocul frazei… De ce a trebuit s` vii la aceast` petrecere?
Era prea curând s` admit` c` arsese de ner`bdare s`-l
vad`, s`-i admire corpul care fusese atât de aproape de al ei,
\ntr-o vreme nu prea \ndep`rtat`.
– Ai putea s` aprinzi focul? \ntreb` ea, uitându-se spre
c`minul \n care lemnele erau deja preg`tite pentru un foc
bun.
VIS DE ADOLESCENT~ 155

Lyle lu` o cutie de chibrituri de pe birou [i aprinse, \ncet


[i gânditor, construc]ia de lemne uscate, a[ezat` \n c`min
cu tot tipicul.
C`ldura care se r`spândi imediat, o f`cu pe Sally s` se
mai relaxeze pu]in, dup` toat` tensiunea acumulat` de-a
lungul ultimelor zile.
Ce era atât de r`u \n a-]i prezenta scuzele \n fa]a cuiva pe
care l-ai judecat gre[it?
– Am venit la petrecere – \ncepu ea aproape [optit,
bucuroas` c` Lyle se postase de partea cealalt` a camerei, \n
fa]a focului – s`-]i spun… Iart`-m`…
Pentru câteva minute, \n camer` se auzir` doar lemnele
trosnind \n c`min.
Apoi Lyle \ntreb` lini[tit, privind-o \n ochi, insistent:
– S` te iert pentru ce?
– Pentru c` m-am comportat cum ai spus… Ca o
snoab`… Spunând c` ceea ce scrii tu e…
– Ceva ce Academia n-ar putea accepta ca fiind valid…
Lyle se \ntoarse cu fa]a spre foc [i-[i \ndep`rt` picioarele,
pentru a se \nfige mai bine \n p`mânt.
– Deci… Dup` ce ai descoperit c` nu sunt John Ainslie
[i c` am scris o carte care a avut un mare succes, ai \nceput
imediat s` m` prive[ti cu al]i ochi, nu-i a[a?
156 KELLY DIAMOND

– Nu, nu asta a fost cu adev`rat important pentru


mine… Am vrut doar… De ce nu mi-ai spus nimic despre
Rosalie?… A[ fi \n]eles, replic` ea, cu ochii scânteind. Am
crezut, atunci, c` m-am \ndr`gostit de un b`rbat \nsurat
care \[i iube[te so]ia [i care \mi ascunde acest fapt. Am [tiut
c` ai avut o mul]ime de iubite printre colegele mele, \n to]i
anii mei de studiu [i n-ai cerut-o de nevast` pe niciuna
dintre ele. Nu vezi? se ridic` ea \n picioare, \ncercând s`-l
fac` s` \n]eleag`… Asta m-a f`cut s` m` gândesc c`
\ntr-adev`r e[ti \nsurat, \n momentul \n care am v`zut c` ai
dedicat cartea so]iei tale, Rosalie. Când am v`zut asta,
intrând \n camera ta \ntr-una din seri, mi-am spus c` [i eu
sunt doar una dintre cele multe care au intrat \n jocurile
tale \n perioadele \n care nu erai cu so]ia ta, de care, dup`
toate aparen]ele erai cu adev`rat \ndr`gostit. Te-am iubit
atât de mult \ncât mi-a fost imposibil s` \ndur asta.
Sally se plimb` pu]in de colo-colo pe mocheta groas`,
dar tocurile o deranjau cumplit, \n acel moment, astfel c` se
desc`l]`, furioas`.
Lyle se apropie de ea [i diferen]a de \n`l]ime dintre ei i
se p`ru de ast` dat` cu totul [i cu totul nesuferit`.
Când el o cuprinse \ns` \n bra]e, Sally nu g`si for]a s` se
opun`.
VIS DE ADOLESCENT~ 157

– Ce ai spus? Repet`, te rog.


– Ce s` repet? \ntreb` ea, sim]ind c` abia mai poate
respira de emo]ie, \n bra]ele lui. Ce s` repet? repet` ea
privindu-l cu \ndr`zneal` \n ochi. N-am de gând s`-]i spun
din nou, Lyle, tot ce ]i-am spus.
– Nu tot ce mi-ai spus… r`spunse el strângând-o cu
putere \n bra]e.
– Lyle, te rog, \ncerc` ea s` se elibereze. Nu [tiu ce vrei
s` auzi din nou…
– Ai spus c` m-ai iubit, \nainte de a face descoperirea
legat` de Rosalie. Numele so]iei lui pe buzele pe care le
iubise atât de mult, ar fi trebuit \n mod normal, poate, s`
alunge [i ultima f`râm` de dragoste ce o avea pentru el. Dar
nu se \ntâmpl` a[a. O compasiune f`r` margini pentru
suferin]a pe care o \ndurase el cu atâ]ia ani \n urm`, se
instaur` \ncet dar sigur \n inima ei.
Rosalie apar]inea trecutului, se gândi Sally, o fantom`,
nu mai avea nimic dintr-o entitate vibrant`.
– De fapt? Ce mai conteaz`? Nu mai e \n via]`, r`spunse
Sally pe un ton din care se ghicea c` se resemnase cu
faptele.
– Nu, nu mai e, r`spunse \ncet Lyle [i se aplec` u[or
asupra ei, privind-o mai bine \n ochi. Am iubit-o, dar asta a
158 KELLY DIAMOND

fost cu mult, mult timp \n urm`. I-am stat al`turi când a avut
nevoie de mine.
– {i eu am nevoie de tine, r`spunse Sally,
\nconjurându-i gâtul cu bra]ele [i lipindu-[i buzele de ale
lui.
Dup` câteva momente \n care se pierduse cu totul, Sally
\i spuse ca [i cum [i-ar fi revenit din visare [i-[i adusese
aminte ceva foarte important.
– Se spune c` e[ti donjuanul catredei de limb` englez`
din facultate… Câte femei au trecut pân` acum prin
apartamentul t`u?
– Niciuna.
Lyle \i cuprinse b`rbia \ntre degete [i-i ridic` fa]a spre el:
– Am c`utat pe cineva ca tine. O fat` pentru care s` fiu
prima dragoste.
Sally \[i plimb` degetele pe p`rul pieptului lui,
p`trunzând cu dexteritate printre nasturi.
– {i Magda?
– E[ti geloas`?
– La nebunie…
Degetele lui atinser` \ncet linia senzual` a buzelor ei:
– Nu trebuie, spuse el cu toat` seriozitatea. A avut ni[te
probleme cu so]ul ei, un timp, dar acum e totul \n deplin`
VIS DE ADOLESCENT~ 159

regul`. Howard fusese prietenul meu \n facultate [i Magda


n-a avut niciodat` ochi pentru nimeni, \n afara lui. Nici
m`car pentru mine.
– Asta-i foarte bine, r`spunse Sally, continuând s`-l
mângâie cu delicate]e. Dac` ar fi avut…ar fi intrat \n
conflict cu mine…
Lyle \i s`rut` u[or palma, ca un preludiu al bucuriilor pe
care ea nu le cunoscuse niciodat`.
– Nu vei avea aceste probleme cu mine, iubito. |n via]a
mea nu va mai fi loc pentru o alt` femeie, r`spunse el
[optit, mângâind-o cu delicate]e [i s`rutând-o cu s`rut`ri
mici [i pline de c`ldur`.
– E bine a[a, r`spunse Sally, punându-i capul pe pieptul
ei.
Fur` singurele cuvinte care-i venir` pe buze.

Sfâr[it