Sunteți pe pagina 1din 5

I.Ș.J.

Bihor
Nr. ____________/____________________

Vizat,
INSPECTOR
PROIECTE EDUCAȚIONALE
Liceul Teoretic ,,Nicolae Jiga” Tinca
Nr. _______/________________

Vizat,
DIRECTOR
Prof. MARTIN FLORICA

SIMPOZION JUDEȚEAN CU
PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

”Internetul în procesul instructiv-


educativ”
Ediția 1

Coordonator proiect: prof. Orban Iuliu


1|Simpozion județean ,,Internetul în procesul instructive-educativ”
APLICANTUL:
Coordonate de contact:
Liceul Teoretic ,,Nicolae Jiga” Tinca,
strada Republicii, nr. 36,
localitatea Tinca,
județul Bihor
e-mail: liceul_n_jiga@yahoo.com
telefon: 0259/310219
Responsabil: director prof. MARTIN FLORICA

Coordonator: prof. ORBAN IULIU

Echipa de proiect:
insp. prof. Onița-Avram Adriana-Alexandrina
prof. Cioca Floare
prof. Oana Lola Aura
prof. Popa Minodora
prof. Avram Marcel

CONTEXT

2|Simpozion județean ,,Internetul în procesul instructive-educativ”


SCOP

OBIECTIVE

3|Simpozion județean ,,Internetul în procesul instructive-educativ”


GRUP ŢINTĂ
 direct: 100 elevi
 indirect: elevii școlilor partenere, cadre didactice, părinţii, comunitatea locală

DURATA

o Conţinutul proiectului:
În cazul concursurilor :
( Fişa de înscriere – participare la concurs
Regulament: Faza locală, judeteană cu cu participare regională/interjudețeană, națională,
internațională)
E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Structură:

Nr. Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observaţii


crt

Notă: activităţile trebuie să fie relevante ca număr, diversitate, tip etc

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI
H. REZULTATE: CALITATIVE
CANTITATIVE
I. DISEMINAREA PROIECTULUI
J. IMPACTUL PROIECTULUI
K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
L. BUGETUL PROIECTULUI
o Surse de finanţare: ex. sponsorizări, fonduri proprii
o Buget:
M. Parteneri
 externi: (ong-uri, instituţii locale etc)

4|Simpozion județean ,,Internetul în procesul instructive-educativ”


N. ANEXE
o Ex Acorduri parteneriale

Precizări:
 Denumirea pentru proiecte este următoarea „Proiect educativ”
 Înainte de a fi aprobat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, proiectul trebuie verificat de
responsabilul de proiecte din şcoală(prin semnătură) şi vizat de directorul unităţii de învăţământ.
 Nu se aprobă proiecte derulate la nivelul unei grupe/ clase sau două de copii/elevi din cadrul unei
grădinițe/şcoli. Grupul ţintă al unui proiect trebuie să fie relevant ca număr şi ca distribuţie.
 Proiectul va avea o durată relevantă de desfășurare(6 luni)
 Proiectele implementate în parteneriat cu alte şcoli, instituţii, organizaţii trebuie însoţite de acorduri
de parteneriat (înregistrate cu un alt număr decât cel al proiectului) semnate și ștampilate
 Acordurile de parteneriat care vizează aspecte legate de implementarea proiectului, între şcoală şi
alte instituții cu personalitate juridică, nu trebuie avizate de către Inspectoratului Școlar Județean
Bihor
 Acordurile de parteneriat nu pot fi semnate în numele instituţiei decât de către director sau un delegat
al acestuia cu drept de semnătură (În cadrul parteneriatului unitatea de învățământ poate fi
reprezentată - pe lângă reprezentatul legal - și de o altă persoană care este implicată în desfășurarea
activităților)
 În cadrul unui proiect partenerii nu pot fi persoane sau structuri ale unor școli, ci doar instituţii sau
organizaţii cu personalitate juridică. Nu se încheie acorduri de parteneriat intre școala cu
personalitate juridică și structurile acesteia
 Pentru a avea calitatea de proiect județean un proiect educativ trebuie să aibă cel puțin 10
parteneri (școli, instituții la nivel județean). Dacă este vorba despre un concurs în cadrul
proiectului, acesta se va desfășura pe baza unui regulament avizat după caz de inspectorul(ii)
școlar(i) care gestionaează disciplina(ele) vizată (e). Proiectul va primi un număr de înregistrare la
nivelul aplicantului și la nivelul Inspectoratul Școlar Județean Bihor
 Proiectele educative sunt avizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor de către
compartimentul Proiecte educaționale.
 După avizarea acestora, în termen de cinci zile, se vor transmite scanat la adresa de email
proiecte@isjbihor.ro.
 Rapoartele finale se vor păstra la nivelul unității de învățământ care inițiază și coordonează
proiectul, în cadrul comisiei de proiecte educaționale
 IMPORTANT! Proiectele educative trebuie să aibă ca grup țintă direct copii/elevi(indirect pot
fi vizate și cadrele didactice)
 Nu se aprobă în cadrul proiectelor educative simpozioane vizând cadrele didactice.
 Proiectele educative vor fi concepute și implementate pe ani școlari

5|Simpozion județean ,,Internetul în procesul instructive-educativ”