Sunteți pe pagina 1din 4

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU II MODUL I

CONTABILITATEA ORGANIZAȚIILOR NON-PROFIT

1. ASPECTE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI ASOCIAȚII SAU


FUNDAȚII

Pentru respectarea cerințelor prezentei secţiuni se va întocmi un dosar cu documentele


necesare înființării unei asociații sau fundații în condițiile solicitate de OG 26/2000 cu
modificările și completările ulterioare și de Ministerul Justiției.
În această parte trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:
 Se vor prezenta etapele înființării unei asociații sau fundații.
 Sediul social: orașul în care locuiți
 Luna înființării: ianuarie 2018
 Asociația sau fundația va desfășura și activități economice.

Elemente privind conținutul caietului în ceea ce privește constituirea asociației sau


fundației:
1. Se vor include documentele necesare pentru plata rezervării denumirii persoanei
juridice fara scop patrimonial.
2. Pentru sediul social se optează pentru un contract de comodat.
3. Se vor include documentele necesare pentru plata unui avocat care redactează și
legalizează Actul constitutiv și Statutul Asociației sau Fundației.
4. Se prezintă un extras din Statut în ceea ce privește mentionarea scopului și a
obiectivelor asociatiei sau fundației și categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei
sau fundației.

Observatie: Acordați atenție acestui aspect întrucât asociatiile, fundatiile si federatiile pot
desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in
stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. În plus, tot în funcție de acest aspect
se va face distincția între veniturile fără scop patrimonial și veniturile economice.

5. Se prezintă documentele necesare constituirii patrimoniului în funcție de varianta


aleasă (asociație sau fundație).
6. Se vor include documentele justificative necesare pentru obținerea cazierului fiscal.
7. Se vor include documentele necesare pentru plata taxei judiciare de timbru pentru
înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

2. ASPECTE DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Prezentaţi următoarele acţiuni realizate pentru o asociație sau fundație:

 Se obține de la ANAF certificatul de înregistrare Fiscală (Asociația sau fundația nu are


salariați).
 În luna aprilie în urma desfășurării activităților economice asociația sau fundația depășește plafonul de TVA.
Se vor prezenta demersurile necesare pentru înregistrarea în scopuri de TVA.
 În luna februarie sunt angajate două persoane: o secretară și un contabil. Se va mentiona
documentația necesară pentru a angaja două persoane. Se va prezenta procedura de
modificare a vectorului fiscal în urma angajării celor 2 salariați.
 La închiderea exercițiului financiar veniturile din activități economice vor depăși
echivalentul a 15.000 euro. Se vor înregistra și cheltuieli de protocol și se va determina limita
1
în care cheltuielile de protocol sunt deductibile la calculul profitului impozabil din activitățile
economice.
 Din activitatea non-profit se va obține un excedent.

3. CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ

3.1. PRECIZARI GENERALE:

 Pentru fiecare tip de operațiune efectuată se vor atașa, în funcție de situație, documente
specifice cum ar fi: contracte, facturi, chitanțe, ordine de plată, dispoziții de plată/încasare,
decont de cheltuieli, ordin de deplasare, NIR, bonuri de consum etc. Nu se vor dubla
documentele aferente tranzactiilor similare. Se vor selecta documentele ce vor fi atasate
astfel incat acestea sa nu se repete, ci sa indeplineasca doar rolul de exemplificare. Se va
evita printarea documentelor foarte mari (de exemplu, contracte). In astfel de cazuri, se va
incerca diminuarea nr de pagini pastrandu-le pe cele mai reprezentative.

 Prin excepție de la practica specifică, jurnalul de cumpărări, jurnalul de vânzări,
registrul jurnal, registrul cartea mare, balanța de verificare, declarațiile specifice (D 300, D
394) se întocmesc o singură data pentru întreaga perioadă (data înființării – 31 decembrie
2018). La sfârsitul anului se completează Registrul inventar si se elaborează situatiile
financiare, în format specific organizațiilor non-profit care desfășoară activități economice.
Se va întocmi și (D 101). Se vor preciza termenele de depunere specifice organizațiilor non-
profit. Formulare ce nu sunt generate direct din programul de contabilitate vor fi
completate de mana. Formularele goale nu sunt acceptate.

 Trimestrial, pentru simplificare, se înregistrează în contabilitate statul de salarii si se


completează declaratia 112.

 Pentru înregistrarea amortizării se vor avea în vedere reglementările specifice


organizațiilor non-profit.

 In functie de valorile alese pentru inregistrarea operatiunilor din prezentul caiet, în


cazul în care, pentru plata furnizorilor sau pentru efectuarea altor plăţi nu există suficiente
disponibilităţi băneşti, se va opta pentru împrumuturi bancare pe termen scurt şi/sau lung. Se
vor înregistra în contabilitate operatiunile specifice (primirea împrumutului, înregistrarea şi
plata dobânzii, eventual rambursarea partială sau totală).

3.2.OPERAŢIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL I

- Se efectuează operațiunile specifice începerii activității, cu prezentarea documentelor


justificative aferente fiecărei operațiuni așa cum s-au menționat mai sus.
- Se încasează venituri din cotizațiile membrilor: prin casierie și în contul curent.
- Se încasează venituri din contribuțiile bănești ale simpatizanților: prin casierie și în contul
curent.
- Se primește prin donație o casă de la urmașii unui membru fondator care a decedat. Casa
va fi folosită exclusiv în activitatea non-profit. (se prezintă contractul de donație).
- Se primește prin sponsorizare mobilă. Mobila va fi folosită exclusiv în activitatea non-
profit. (se prezintă contractul de sponsorizare).
2
- Se plătește un avans în vederea achiziției unui laptop utilizat exclusiv pentru activități
non-profit. Se achită în numerar retras din bancă.
- Se achizitioneaza sistemul de operare (software) si o licenta antivirus valabila un an.
- Se achiziționează un videoproiector utilizat exclusiv în activitatea non-profit pentru care
se primește din partea furnizorului o reducere de 100%.
- Se achiziționează un birou pentru recepție recunoscut ca imobilizare corporală. Biroul va
fi folosit atât în activitatea non-profit, cât și în activitatea economică.
- Se achiziționează produse de curățenie care vor fi utilizate atât pentru activitatea non-
profit, cât și pentru activitatea economică. O parte din ele vor fi date în consum. În
momentul când se dau în consum nu se cunoaște exact partea aferentă activității non-
profit și partea aferentă activității economice.
- Se înregistrează desfășurarea unor activități economice în funcție de obiectul de activitate
ales pentru asociație sau fundație (2-3 operații).

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL II

- Se primește factura privind achiziția laptop-ului și se stornează avansul plătit în vederea


achiziției. Restul datoriei este plătit prin bancă.
- Se achiziționează pe bază de factură materiale consumabile folosite exclusiv în activitatea
non-profit. Pentru plata înainte de scadență se primește de la furnizor un scont de
decontare
- O parte din materialele consumabile sunt date în consum.
- Se achiziționează cărți. O parte dintre ele sunt distribuite membrilor, o altă parte sunt
vândute.
- Se organizează un eveniment ocazional (în scop social sau profesional, potrivit statutului)
de strângere de fonduri cu taxă de participare. Se va înregistra încasarea taxei de
participare.
- În vederea organizării evenimentului asociația sau fundația apelează la câțiva voluntari.
(se prezintă contractul de voluntariat). În contract este prevăzut ca asociația sau fundația
să ramburseze voluntarului cheltuielile cu transportul efectuate pentru realizarea
activităţii.
- Din casierie se acordă un avans voluntarului pentru transport. Pe baza biletelor de
transport în comun se decontează transportul.
- Suma plătită de organizatori ca avans este mai mare decât suma decontată. Se
regularizează diferențele.
- Pe lângă taxa de participare câțiva participanți donează câteva baxuri de băuturi non-
alcoolice (apă, suc) și câteva pungi de cafea.
- La eveniment sunt oferite participanților gratuit câteva sticle de apă sau suc și se consumă
câteva pungi de cafea.
- Se înregistrează desfășurarea unor activități economice în funcție de obiectul de activitate
ales pentru asociație sau fundație (2-3 operații).

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL III


- Se încasează sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. (Se
prezintă formularul 230).
- În vederea strângerii unor fonduri asociația sau fundația organizează un spectacol de
operă. Spectacolul nu este organizat în scopuri umanitare. La spectacol, asociația sau
fundația invită doi artiști profesioniști cântăreți de operă.
- În acest scop: se achiziționează imprimatele (biletele), se transferă în bilete cu valoare
nominală, se transferă spre vânzare în gestiunea persoanei care se ocupă de vânzarea lor
și se vând.
3
- Se va înregisra și plăti impozitul pe venitul din spectacole.
- Artiștii vor fi plătiți pe baza contractului de drepturi de autor.
- Se prezintă impactul fiscal al operațiunilor de mai sus.
- Se înregistrează desfășurarea unor activități economice în funcție de obiectul de activitate
ales pentru asociație sau fundație (2-3 operații).

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL IV


- Se vinde casa primită de la urmașii membrilor fondatori.
- Pentru stocuri: la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constata o
depreciere de valoare de 5% (cele din activitatea non-profit) și 2% pentru cele din
activitatea economică.
- Pentru stocuri: la inventar pentru stocurile folosite exclusiv în activitatea economică se
constată la inventar un minus în gestiune.
- Se închid conturile de TVA (decontul 300).
- Pe baza cheilor de repartizare se delimitează cheltuielile în cheltuieli aferente activității
non-profit și activității economice.
- Se calculeaza impozitul pe profit anual din activități economice.
- Se repartizează excedentul din activități non-profit și profitul din activități economice pe
destinații.

Conditii generale de promovabilitate:

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de practica. In acest sens,
trebuie sa cunoască în detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata
a modului in care a raspuns cerintelor.

 Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.

 Se va printa, pe cat posibil, fata-verso.

 Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele si


informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.

 Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar


(de exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).

S-ar putea să vă placă și