Sunteți pe pagina 1din 8

la Reg

de că
ai

Informaţie privind activitatea economico-financiară


a BC Moldindconbank S.A.
la situaţia 31.10.2014

De
Unitatea de
Denumirea indicatorilor Normativ luna gestionară
măsură
31.10.2014

CAPITAL
Capitalul social mil. lei ≥100 496.78
Capitalul de gradul I mil. lei ≥200 1,347.36
Capitalul normativ total (CNT) mil. lei 1,319.16
Active ponderate la risc mil. lei 7,920.59
Suficienţa capitalului ponderat la risc % ≥16% 16.65
Capital de gradul I / Active ponderate la risc % 17.01
Capitalul normativ total / Total active % 11.10

Mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi mil. lei 216.06
la active şi angajamente condiţionale (Referința 1)
Nivelul de afectare a capitalului (Referința 2) % -13.21
Total datorii / Total capital 6.28
Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii % 42.79
ACTIVE
Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale mil. lei 892.37
a Moldovei (suma de bază) (Referința 3)
Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) mil. lei 677.42
(Referința 4)
Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale
a Moldovei (suma de bază) /CNT 0.68

Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) /CNT 0.51


Soldul datoriei la credite (suma de bază) mil. lei 8,295.27
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) mil. lei 737.31

%
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază)/CNT 55.89
Soldul datoriei la credite neperformante net (suma de bază)/CNT % 16.98
(Referința 5)
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază)/Soldul %
datoriei la credite (suma de bază) 8.89
Soldul activelor neperformante nete/CNT (Referința 6) % 18.50

Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi mil. lei 626.34


angajamente condiţionale

Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la active mil. lei 410.28
şi provizioanelor pentru pierderi la angajamentele condiţionale,
conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite % 6.48
(suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază)
Total credite expirate mil. lei 309.73

% 84.84
Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă /
Valoarea medie lunară a activelor (Referința 7)
Soldul datoriei la credite în valută străină (suma de bază) / Soldul % 41.85
datoriei la credite (suma de bază)
Total active / Total capital 7.28
Suma totală a expunerilor „mari”/CNT ori ≤5 1.72

Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane minus % 21.75


reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la
angajamentele condiţionale / Suma portofoliului total al
creditelor băncii şi angajamentelor condiţionale la zece persoane ≤ 30
% 10.66
Total expuneri faţă de persoanele afiliate / Capitalul de gradul I ≤20
Soldul datoriei la credite, suma de bază / Soldul depozitelor 1.00
(suma de bază)
Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de debitori:

Persoane juridice rezidente, inclusiv persoane fizice care practică mil lei 7,165.69
activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate

Persoane juridice nerezidente, inclusiv persoane fizice care mil lei 9.16
practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate
Persoane fizice rezidente mil lei 1,119.94
Persoane fizice nerezidente mil lei 0.48
Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de monede:
acordate în MDL mil lei 4,823.37
acordate în USD (echivalentul în lei) mil lei 1,738.70
acordate în EUR (echivalentul în lei) mil lei 1,681.16
acordate în alte valute străine (echivalentul în lei) mil lei 52.04
Imobilizări corporale / CNT % ≤50 14.63
Imobilizări corporale şi cote de participare / CNT % ≤100 16.22
VENITURI ȘI PROFITABILITATE
Rentabilitatea activelor (ROA) (Referința 8) % 3.19
Rentabilitatea capitalului (ROE) (Referința 9) % 26.31
Venitul net aferent dobânzilor / Total venit % 37.07

% 32.27
Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit (Referința 10)
Venitul din dobânzi / Valoarea medie lunară a activelor % 9.36
generatoare de dobândă (Referința 11)
Marja netă a dobânzii (MJDnet) (Referința 12) % 4.62
Indicele eficienţei (Ief) (Referința 13) % 192.03
LICHIDITATE
Principiul I - Lichiditatea pe termen lung (Referința 14) ≤1 0.93
Principiul II - Lichiditatea curentă (Referința 14) % ≥ 20 24.73
Soldul activelor lichide / Soldul depozitelor persoanelor fizice % 48.04
(suma de bază)
Soldul depozitelor persoanelor fizice (suma de bază) / Soldul % 73.87
depozitelor (suma de bază)

Soldul depozitelor persoanelor juridice, cu excepţia băncilor % 24.53


(suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază)
Soldul depozitelor în valută străină (suma de bază) / Soldul % 43.21
depozitelor (suma de bază)
Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la Banca mil. lei 1,058.16
Naţională a Moldovei (suma de bază) (Referința 15)
Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de bază) mil. lei 1,054.62
(Referința 16)
Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la Banca
Naţională a Moldovei (suma de bază) /CNT 0.80

Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de bază) /CNT 0.80


SENSIBILITATE LA RISCUL PIEŢEI

Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor ataşate % 44.24


la cursul valutei străine în totalul active (Referința 17)

Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi


obligaţiunilor ataşate la cursul valutei străine în totalul active % 41.56
(Referința 18)
% 48.19
Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină/Total obligaţiuni
Total active bilanţiere în valută străină/Total active % 41.58
DATE GENERALE
Numărul total de angajaţi ai băncii (Referința 19) nr. 1,133
Subdiviziuni ale băncii:
filiale nr. 56
reprezentanţe nr. 0
agenţii nr. 69
puncte de schimb valutar nr. 0
Nota: Informaţia este dezvăluită, conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Mold
activităţilor lor.

1 mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale reprezintă diferența
pierderi la active și angajamente condiționale și reducerile pentru pierderi din deprecieri/provizionele formate la active și respec
2 nivelul de afectare a capitalului reprezintă diferenţa dintre valoarea mărimii calculate a reducerilor pentru pierderi la active şi
activelor şi angajamentelor neperformante împărţit la capitalul de gradul I şi înmulţit la 100.
3 mijloacele băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) reprezintă mijloacele băneşti
bănci, mijloace băneşti plasate overnight, plasările-garanţii în bănci, mijloacele plasate la termen în bănci şi creditele acordate bă
4 mijloacele băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) reprezintă mijloacele băneşti înregistrate în conturile „Nostro”
plasate overnight, plasările-garanţii în băncile străine, mijloacele plasate la termen în băncile străine şi creditele acordate băncilo
5 soldul datoriei la credite neperformante nete/CNT reprezintă diferenţa dintre soldul datoriei la credite neperformante supuse
cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi suma reducerilor calculate pentru pierderi la creditele neperf
înmulţit
6 soldul laactivelor
100; neperformante nete/CNT reprezintă diferenţa dintre soldul activelor neperformante supuse clasificării con
clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi suma reducerilor calculate pentru pierderi la activele neperformante îm
100.
7 Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / Valoarea medie lunară a activelor reprezintă: valoarea medie
dobândă, care reprezintă suma de bază a tuturor activelor băncii (neluând în calcul dobânzile, ajustările de valoare şi reduce
(pierderea de valoare) la activele respective) care generează venituri din dobânzi, reflectate în bilanţurile băncii pentru luna ge
calendaristice din luna gestionară împărţită la valoarea medie lunară a activelor care se calculează ca sumă a activelor din bila
calcul ajustările de valoare şi reducerile pentru pierderi din depreciere (pierderea de valoare)) raportată la numărul de zile c
înmulţită la 100.
8 rentabilitatea activelor (ROA) reprezintă profitul aferent exerciţiului obţinut în perioada gestionară (Vnet) împărţit la numărul
împărţit la media activelor pentru perioada gestionară (Am) şi înmulţit la 100 (ROA=((Vnet/Nx12)/Am)x100)). Media active
calculează prin sumarea activelor pentru fiecare lună gestionară şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate;

9 rentabilitatea capitalului (ROE) reprezintă profitul aferent exerciţiului obţinut pentru perioada gestionară (Vnet) împărţit la num
la 12, împărţit la media capitalului pentru perioada gestionară (Cm) şi înmulţit la 100 (ROE=((Vnet/Nx12)/Cm)x100)). Media cap
se calculează prin sumarea capitalului pentru fiecare lună gestionară şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate;

10 cheltuieli neaferente dobânzilor / total venit reprezintă cheltuielile neaferente dobânzilor obţinute pentru perioada gestio
pentru perioada gestionară şi înmulţit la 100. Cheltuielile neaferente dobânzilor reprezintă suma următoarelor cheltuieli cu ta
aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (net); pierderi privind ac
în vederea tranzacţionării (net); pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă pri
din diferenţe de curs valutar (net); pierderi din recunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării (net); al
administrative; amortizarea; provizioane reluări de provizioane; deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valo
deprecierea activelor nefinanciare; fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere; pierderea din active imo
clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte; cheltuieli cu impozitul aferent pr
continue.

11 venitul din dobânzi /media activelor generatoare de dobândă reprezintă venitul din dobânzi obţinut pentru perioada gestion
raportate (N), înmulţit la 12, împărţit la media activelor generatoare de dobândă pentru perioada gestionară (ADm) şi înmu
Media activelor generatoare de dobândă pentru perioada gestionară se calculează prin sumarea valorii medii lunară a active
fiecare lună gestionară şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate;

12 marja netă a dobânzii (MJDnet) reprezintă venitul net aferent dobânzilor (venituri din dobânzi minus cheltuieli cu dobânzile)
(Vnet af.d) împărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit la 12, împărţit la media activelor generatoare de dobândă pentru p
la 100 (MJDnet=(Vnet af.d /Nx12)/AGD)x100));

13 indicele eficienţei (Ief) reprezintă: venitul net aferent dobânzilor (Vnet af.d) plus venitul neaferent dobânzilor (Vneaf.d)
dobânzilor (Chneaf.d). (Ief=(Vnet af.d+Vneaf.d):Chneaf.d)). Venitul neaferent dobânzilor se calculează prin sumarea următoarelo
venituri din taxe şi comisioane; câştiguri realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
câştiguri privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării (net); câştiguri privind activele şi datoriile fina
la valoarea justă prin profit sau pierdere (net); câştiguri din diferenţe de curs valutar (net); câştiguri din recunoaşterea activelor, a
vânzării (net); alte venituri operaţionale; profitul din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute
considerate activităţi întrerupte; venituri cu impozitul aferent profitului din operaţiunile continue, profit din activităţi întrerupte d
14 Principiul I - lichiditatea pe termen lung şi principiul II - lichiditatea curentă se calculează conform Regulamentului cu privire l
cu modificările şi completările ulterioare;

15 Mijloacele băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la Banca Naţională a Moldovei (suma de bază) , reprezin
corespondente la conturile „Loro” şi overdraft-uri permise la conturile „Nostro” în bănci, depozitele overnight plasate de băn
depozitele la termen primite de la bănci şi împrumuturile obţinute de la bănci;

16 Mijloacele băneşti datorate băncilor străine (suma de bază), reprezintă mijloacele băneşti ale băncilor corespondente străin
permise la conturile „Nostro” în băncile străine, depozitelor overnight plasate de bănci străine, depozitele-garanţii ale băncilor s
de la bănci străine şi împrumuturile obţinute de la băncile străine;

17 Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor ataşate la cursul valutei străine în totalul activelor reprezintă: acti
suma totală a activelor ataşate la cursul valutei străine împărţit la suma totală a activelor şi înmulţit la 100;
18 Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutei străine în totalul activelor reprezi
străină plus suma totală a obligaţiunilor ataşate la cursul valutei străine împărţit la suma totală a activelor şi înmulţit la 100;

19 Numărul total de angajaţi ai băncii reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă conform s
raportare, cu excepţia contractelor individuale de muncă suspendate prin acordul părţilor, precum şi cele la iniţiativa uneia
contracte presupune suspendarea prestării muncii de către angajat şi a plăţii dreptului acestuia (salariu, sporuri, alte plăţi) de căt
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
de către băncile din Republica Moldova
a informaţiei aferente activităţilor lor

De facto
luna precedentă celei anul precedent celui
gestionare gestionar
30.09.2014 31.12.2013

496.78 496.78
1,354.57 1,043.60
1,326.07 1,024.07
8,067.80 6,011.95
16.44 17.03
16.79 17.36
11.00 7.99

166.08 222.34

-5.15 7.23
6.55 8.73
42.79 42.79

980.71 2,262.39

837.05 1,768.05

0.74 2.21

0.63 1.73
8,152.96 7,575.25
584.18 404.44

44.05 39.49
21.54 17.20

7.17 5.34
22.65 17.70

567.29 516.38

401.20 294.05
6.07 6.08

213.47 197.17

85.17 85.60

38.93 42.82

7.55 9.73
1.45 1.81

20.42 17.72

10.40 10.89

0.98 0.81

7,066.38 6,819.99

6.55 0.00

1,074.05 754.65
5.99 0.61

4,978.64 4,331.45
1,650.20 1,538.29
1,469.32 1,646.29
54.79 59.22
14.35 16.70
15.94 16.84

3.13 2.94
25.93 25.78
36.57 33.19

32.60 32.88

9.30 9.81

4.54 4.36
189.34 177.79

0.87 0.80
25.80 28.23

51.45 69.25
72.31 55.93

26.06 37.62

44.75 46.55

1,064.70 2,069.49

1,059.54 1,167.70

0.80 2.02

0.80 1.14

41.61 48.01

42.20 47.70

48.64 53.16

38.90 45.57

1,118 1,063

56 49
0 0
66 63
0 0

ncile din R. Moldova a informaţiei aferente

rezintă diferența dintre reducerile calculate pentru


active și respectiv, angajamentele condiționale;
rderi la active şi angajamente condiționale şi soldul

loacele băneşti înregistrate în conturile „Nostro” în


tele acordate băncilor;
nturile „Nostro” în băncile străine, mijloace băneşti
acordate băncilor străine;
ormante supuse clasificării conform Regulamentului
creditele neperformante împărţit la valoarea CNT şi
e clasificării conform Regulamentului cu privire la
performante împărţit la valoarea CNT şi înmulţit la

valoarea medie lunară a activelor generatoare de


aloare şi reducerile pentru pierderi din depreciere
i pentru luna gestionară împărţit la numărul de zile
ctivelor din bilanţurile zilnice ale băncii (neluând în
umărul de zile calendaristice din luna gestionară şi
ărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit la 12,
)). Media activelor pentru perioada gestionară se
portate;

t) împărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit


100)). Media capitalului pentru perioada gestionară
ni raportate;

perioada gestionară împărţit la total venit obţinut


r cheltuieli cu taxe şi comisioane: pierderi realizate
erderi privind activele şi datoriile financiare deţinute
aloarea justă prin profit sau pierdere (net); pierderi
vânzării (net); alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
a din active imobilizate şi grupuri destinate cedării,
ozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni

perioada gestionară (VD) împărţit la numărul de luni


ă (ADm) şi înmulţit la 100 ((VD/Nx12)/AGD) x100).
lunară a activelor generatoare de dobânzi pentru

eli cu dobânzile) obţinut pentru perioada gestionară


obândă pentru perioada gestionară (AGD) şi înmulţit

nzilor (Vneaf.d) împărţit la cheltuielile neaferente


area următoarelor indicatori: venituri din dividende;
ate la valoarea justă prin profit sau pierdere (net);
e şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate
terea activelor, altele decât cele deţinute în vederea
drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi
ităţi întrerupte după impozitare;
tului cu privire la lichiditatea băncii din 08.08.1997,

bază) , reprezintă mijloacele băneşti ale băncilor


t plasate de bănci, depozitele-garanţii ale băncilor,

pondente străine la conturile „Loro” şi overdraft-uri


ţii ale băncilor străine, depozitele la termen primite

reprezintă: activele bilanţiere în valută străină plus

activelor reprezintă obligaţiunile bilanţiere în valută


ulţit la 100;

uncă conform situaţiei la ultima zi a perioadei de


iniţiativa uneia dintre părţi. Suspendarea acestor
alte plăţi) de către angajator.