Sunteți pe pagina 1din 40
he S.C, Universul Juridic SRL, gh 2009, 5.C, Universul idle SRL shave sua pe iver SR. parte din acest wolum nu poate f copia ir acordul sexs al Jniversul Juric S. cdi aratin UN_EXEMPLAR_DIN_PREZENTUL_TIRAJ_NU_VA_FI JERCIALIZAT DECAT INSOTIT DE SEMNATURA UNUIA "RE AUTORI $I STAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE iRIORUL ULTIMEI COPERTE. Flerea CIP a Bibl XANDRU, IOAN Drept adi sale a Rom oll Nag ativiprof. univ. dr, Toan Alexandru susan, Sorin Bucur. ~ Ed. a 3a, rev. $i ige- Bucuresti: Universi Juridie, 2009 ISHN 978-973-127-114.9 sie ot irhusan, Mihaela ave etl a REDACTHE: tel/fax: 021.314.93.13, tel: 0752.320.666 email; redactieduniversuljuridic.ro DEPARTAMENTUL tel: 021.514.93.15; 0755.675.555 DISTRIBUTIE: fax: ema www.universuljuridic.ro (COMENZI ON-LINE, (CU REDUCERI DE PANA LA 15% de drept administratiy si procedura administrativa Coodonator: prof. univ. dr. loan ALEXANDRU ‘wrtlon: Aci, toon ALENANDR Mr Bll H (32, 1 (1, 2.65148) VEGHA yi 2h VI [Ed alba CARKUSAN Te Aid) EV G8 4.5.7 m9, VE GGL Wael. Sorin BUCUR SeINAGtNTT unt cit ale CUPRINS, Cavin inaine a cartronunr INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUL ADMINISTRATIV Is 191. Noumea de soceate, de stat de pure execu. Is {92 Geneza evolu ide de separa a paeilor i stat 20 2. Antichitaten preach 21 2.2, Anthitatea romani 2 2.3, Eval mediu gi Renasterea 2 28, Secola al XVI-ea 3 25. Conteiutia ul John Locke 25 2 Precicvile uminigtor 28 5 Nofunea de adminisiratie publica 3 $4 Scar loreal administaiel romaine 39 BS Gone sh eolufiadreptteladminisiath romin ‘2 $6 Principatete probleme ale administra comtemporan aS (1 Roll statu as 62, Moderairarea administrate 7 CaPrToLuLtt (CERCETAREA STIINTIFICA & ADMINISTRATIE! PUBLICE 58 ‘$1. Drepl adminis. 38 {§2 Teoria administrate ima sau inele administrative 9 {$3 Menagemental pubic: $4. Principle metode de cercetare sntfid a administrate 70 caprroLULan TEORIA GENERAL A DREPTULUL ADMINISTRATIV $1 Normelejuridice de dreptadminisratis ‘LL: Structura normel juridice de dreptadmiistrativ iL. Stuctr lopico juries a normed dept administrate. [L12. Stustr ence leila a aoeme’ de dep: adminis 2 Clasiearea normelor juice de dreptadminisratiy 13. Actiunes normet jurilce de dreptadminstraty TLS Asien in timp 3 normel de dept adminsraty 13. Acuna in spits ont de dept administrate 1033, Aeiunea agp persoanclor a note de dep adminstaty 82 Lvourete dept’ administrate 21 lvearele materiale ale drepttul ndministraty 22. neacse fora ale dreptulul admins 2.2), bere oriole repaints. 222. tacts ncsors ale rap admin MABE T AUSINES CHATTY, Gulf nren drptalad ainsi Cnn atintntate “YE de prcetars anita 1 Cat nti Cut S.Ct adinteatilorwctoriae Kaper de dept adminivrto Caractere raportall de drept administra 2 Suhiceteleraportual de drt administratiy ', Coupinstleaportali de dept administratiy 4 Obistl rapartull de drepeadministraty '.Faptul jriie de drept administra &.Inceperca yi Wingerearaportrilor de rept adminisratiy hun ‘NORGANIZARH ADMINISTRATIEI PUBLICE. Siracture seer de consi ta ssten a adeno! publics Sarcinile abut atoriiior administrate publice Campetena adminisraielpublice 1 Coimpetentatertoia 2. Competenta material 3. Competent temporal wunpetenta personal “upacatenjuridicd a auorilor administrate publi manele san antral adminisirarie’ pubice. 1Onganele publice 2 Organce Sau autortiile admllsrail publice ‘suite pubice elle publce 1. Regimul jure al servicilr pblice 2. Ctaieareaseviir pubic 3 Gestonarea servicio pi Xeximurite administrative 1-Centralinren adinistetivs E beconcentrareaadminstatv-teritrial sizarea administrati-tritoriali pe baza autonome! locale 1S Regine 2: Rapitaliag US Reyne de dove toa 0 to los 106, 7 109 0 0 Mu 2 2 13 us U6 17 Ty a 3. 14 ia is 136 136 18 19 1a. 12 15) 152 155, 155 157 158 163 tos 169 10. AUTOR! ($2, Adminbratapublich des STILE ADMINISTRA THEA PUBLIC $1. Seha Status i {LL Aol yeu sata wets 2 Akegerea i vaidares mandatull Preyediicld Romane 13 tncompadiag st inita ale Hane prezMe tale. 14 Atibaie Pree Romine 115, Aetele Preydintlai Rominih ig, Rasponderea polite si penaldw Preqedinell Romani. 117. Vacanta sl inerimatelfoatlel de Presedite al Ronni 2. Gavernal 21.1 Mistnile gorznizare. 2.12. Atnbuite Gaver 213. Priml-ninira 2.14 Organiare apart de acral Gavel 215. Funetionarea i actle Guverul 2.16 Rapomurile cu Parlamental 2.17, Rispunderea menor Gaver 2.2. Administratia de speiaitae 221, Ministre 222 Service pobice dosoncentate 223. Aon administrative autonome 23. Prefectlprefectora 231. Prefect 2532 nnn adjunct prefect 2533, Apratl de specalitateal insite prefect - prefecture $3. Adminisatia pubic ocala ‘34. Comial Local 3.1.1, Constiines cosa loca 3.12. Ataf actee consi eal 3.1.3, Funotongea consi focal 31. Dizlvares consi led 315, Repezentul colestiviti nts ~ Delegates 32, Consul Judetean 3:1" Consiuien components consul jdeean 322, arbi gactele consul judtcan 3.23. Puncionares consi jadetean 33, Peimaral i viceprimaral 33. Prinana 332. Vieerimaral 44, Presedintle i vicepreedinii Consul juefean ‘85. Amenajamental administrate loa HOLL Vt USE ADMINISTRA TIEL PURLICE 1 Persia alminisraie pubice {HA Pate de persona {us Forme personal din ainistratia pubic 111.2: Resruaen si promnvare personal cin admit pubich 1 Conduserea personal dn administra publics 1.2, Funciapublied i fanetonarel public 121 Regina janie 122. Funetia publica 124 Fonetonaral pai 1.8 Funetionaral public. Stata 1A Accsul la facia publi 3.2 Namie in funta public. 1.4. Promovarea in functia pubis evar performanclor rotesionle, 3.4 repre indtorile encionailor pubic 15 Raspunderea fuetionarilr public, 3. Moers suspendaea incl rao jie de servic, 4). Management anetilor¥ faetionanior publics, 13% Evid fuetior publics anetionsnor polis, Doan rofesonal. 1.19, Deontloga funcional pit 14. Personatal contractual din administatia public aca material financiers ogitice) LouU y 1A ACTULUL ADMINISTRATIY, Caracterel actu administrate. Aseminari i diferente intr atte edminsratve celle ace jriice Condi de valbittate a actclor adminisratve ‘AL Legaltates acta administra 12, Condit de ond |. Condi de forma 1A Legalitate oportnitate Proeeura de olaborare, mite sau adoptare a actull adminis Iifectelejrkice ale actelor administrative ult x inevsenta acta admins: Categorie act administrative Operainnieadoinbtrative i thaicormateriaie outa \ CONTHACTELOW ADMINISTRATIVE. {gneve prota ee aetraaakcanens ee, 2a 24s bas 24s 250 252 255 235 ask 261 267 369 ars 29 2a 288 295, 204 299 301 50s 30 307 308 508 3H. Sts 37 320 326, 39 332 336 339 39 4 Reglomentie U1 in materia contractor udninsoratve 4. Tpun de contracteaminsratve exrronut ty, TERIA DOMENIILA PUBLIC $7. Fsplcai erminoloice ‘Lt Notes de propriate publck 12 Notes de proprictate privat publ $2. Caractere domentula public §3 Claifcorea hunriloreparined domeniall public. $4 Regina jordic al domentuli public: "4 Trdtar specifce 42, Modaltat de dabaaadive a dome § Aamindstrarca domenialn pale st. 52. Inchirierea unurilor domeniuta public '53, Concesonaren domeniae publi £4 Allemodalitaide administrare a domealuta public earrrout x ‘THOR RASPUNDERI IN DREPTUL ADMINISTRATIV {$1 Responsabiiatea 3 rspunderea $2 Ringundereaautoritalor adminkstrailpublice 2.1 Rispanderenpoltch + autorttitor administrate publice 22 Rispanderes juried x sutortagir administra! publie §.1 Rixpunteree administrating ca forma a raspunder juridice $4 Formete de rxpunder specfcedrptauladminisraty, ‘41 Rixpunrea adminstate-diseplinaa 412. Rgpnndereasdeinistrato-patrimonil 43, Rigpunderea conteav ational iL Dating rsiture espa le comraventc 443.2, Delintares spundercomtaentonale dealt forme ale spundent rie 43.3, Subicti conti rispundericontravenjionale 434. Sancjumfecomeavenponae 4435. Regementrea jure a ontravenio in dfete domeni de 436 Slais consitarea contravene 4637, Aplicar Sancunilor eantavenionae 423.8 Chie deta inpotrivaaeolor de aplieare a sanlinilor convene 4439. Tascuaten saneinion conventional WOLULNE NUS CONTROLULUL ADMINISTRA TEL PUB 1. Comoaele polices adminbratv. 1.2, Control autrithior administrative autonome fa de Guverm U3, Control adminiseat UA. Necesitate perfect 2. Controle cetfeilr asap 21. Adminstratin publica cetfeanul 22, Recursurle jurist in materie administrativs 8. Control adminisratc prin jute. A Jurisdeilejudetare sl administrative. 32. Sisteme de contencosadeinists WoLUL xn TENCIOSUL ADMINISTRATIV 1. Prvre general {L1 Generas evoluiacontenciosinisdministatv romin 12. Noiumea de contenclos administra Gondite de admisbltae al acum i conencin adminivrat & Actele administrative excepate de la conolulJudecdtrese pe calea ‘contenclasuladadmnisratv. ( Procedur actin in contencios administrate 41 Procedura prealabil enfa instantelor de judecat ‘43. Obictul actual in contenciosadminstatv 464 rari implicate in itgile de contencos administraty 45. Sesiarea Instantl de contencos administraiy 444 Jdccareaaeiant in cantencios administratiy 447: Solutonarea atunil in contenclos adminstraty 4X, Chile de tae 449. Pxecutareahotirri judecatorest definitive revocable 5 Conta instanelor' de contencio adminiraie asupra wctlor administrative pe baa except de nelegalate Agpevte partculare priind. contol farsdiional esupra etal ‘administra 5.1 Cantata instanfeor de contencls adminstraty supra rdiantlor Guvernuel 2, Control instanfelor de contencios administra asupra ator cauze skeet ele prevarate de Lega ne 5542004 (etinderea actuator in tnttcien adainitrati) REPT ADMINISTRATIV 441 4a 43 a7 450 54 359 6 65 a4 480 380 ‘80 ‘1 ‘a 388 2 92 93 995 296 98 ‘02 0s 508 S10 si ss si 516 519 21 Cuvaint inainte Adoptarea permanent « procesulu educational ls realtaitedinamice al vielt eeonomice $i socal-politce la schimbicile ~ uncori pres freevente al ‘aula nonnatv este o condi a eficaitatisacestua,o conde a wit hind insta «contribu sae la progresul general pe eare nl dim eu ti ‘Reforma Bologna pe ling alte merite ares pe aceta cd, prin reuceren 4.403 ania duratel progatritfundamentale, a determinat reducerea nurarul Ak dseiline ya numdalu de oe alocatacestra. Datoriti acest lua, a teh si condensin unele discipline cum ar fi Isoria administrated sw stn Indminisiayek sb form anor tere tn euprinsul Dreptalul Administat,ast int stikenlii si bonefcieze cel putin deo imagine de anxambiu- aspe ‘confinul seestora, urmind ca, in masura in care va fl posibil, completa finger 8 se fae la masterat. Fatt de eta a I-, aceasté Iucrare, cae este destnat at stor lu Faculte de Administaie publica gi de la Sectile de Stine Admini tle Facllior de Drop sau Stinge Juice, ct i eelor de ha Sectie de ‘uniice ale acestorfaculai, euprinde eps a2 (31 marie 209. Prof, foan Alexandn $5) texnporaed, ster ial i mst nd Toei publi de com Vick conespanzatoare categariel inal Hiab seater oo i ve nail melons pubic soup fea Lima ann ps lice vacate rvs sop mv prin plan de ecapre pe imal pbc don vance aah aes a) ile Agena Najionils-a Funetionalor: Publier act its eeia Nala Fuca veil publice de ¥, Sil pai =i pubis conocer eas finger pe insite pbs, pena = pry promos unin ls in ini pice de snes de oe sul Sau examenul de rau fe promovare const pen reerutare i uncti puble, Siz roma pi noni pb letdeetic desea epomovae rp in anc pbk peo ‘eli pagrame organize, conil a penn obits sata fe age i limeonai pubic cae au participa concusal pouty pommsen ag 1D cosa pont promunares nies claire conan" NS este eb at! tan an vechine i gal profesional a nis publi din 1) au obj caliiativa foarte bine ‘slate din altiona an; erin. aeenel Pea Conca pst pomorars, op ae fits Taronarit Poi hata ‘rt pate wmarulut de Aett publice rasa 24 fn stmt ct 9 ie oral pve ind a ‘Sa son ube owe a sit aa Sar nr Ce fat Poate 6 promovat intr-ofunete publica sau grad profesional ‘" Evuluarca performantelor profesional individual ale fan a E: I funconanlor public a na de evar areca bavi orale estar: tye gre elt €) rove n-ne spin Seti cpa be sities cle de omar esol snr pai i pela protean ale st acon unul diane umntoarce calieative: fan ag onus pub “tant adie Dromore se oenizeyt jn linia neil dar i ei ort io cre persoae int tes wnt acpi sig in pre functor publi. Iw sata Funionartor pubic von gal pe preurslpeioade’ desta ongaizeaa. anual, de ete Agen esas beat CI vt fat Al eval statey re unseen re si ana dine Lh ene Dyin 201,50 sie tre 35 -480- bine, ‘Dine 451-50 - fear bine. 1.34, Deepender fantonaior publi ‘Ae dupa un am cit, dt cu ize epee jrtminl persona a ‘publicd devine functionar public debutant, urmand ca la incheieres i ne cnn ui STi, aro wa ee a “intrun raport juridie de serviciu, raport ce angwjeata A, reptile fancinarilr public etemrat ube dbuion ar wrstoarle dep specie care sunt reve eet a HG. ne. 611/208 privnd organza 5 envottea cork eT sin ndrumat i tdepliienstibpilor de sevice pe pare viol de sto ae aah arbi de evi al cor nv de dif comple ie Se ne mul necesor regait inde, 0 sep dnd nay ore cee a denaror pracice neces ene tent pie ion tcl de pire tena xan pens fron Pe but se xg, rn xual en isl pic, cen yore normale pretoniri sae a naipe la fomele de preg sre etn I cmencn fenchnarl_ plc defi ran fs conee Sint tuna pub a 27-42 urbe disp ep ta opie, Seer md pl nes sl ace iis ie i a ert police de apartenets sina, comings FN fietna Pa eal sve mera eign soil sal de oie a8 ef infomet cu ivi a die care Tn apie ere sou 9 eae vet od diet hep de scl 4 Ser uo unnatirpbti, Dr eile et fa inte, ees ay execne nics mat ina tym anita profvona inxs enone pools jae pent fantionaril publish sau alte organiza vin! ct Scop repezentek rotten tal te ss ie a ial Sot tia 1 lee ke wr solar cae he Ga hn lara Be bas spor pent hin: in ma, spinel pos, sensu pe de sla ih aragonite come db hg Spi slr Seiden ord ne git ac ona bli ‘ape np sit 1 hop ae imp normal de ra de 8 or pe 2 de 40 door ni pn fle ate in por onda uo sa inst ice pst drat normale» tpl de ery su Tn ike de so legal intent, nciona pblis de exeee au rep a recor sal tn maja ev un spr de 10% isl de ba cu sono mma ent ice spor 100s nu pened 360 nun i) dep dea foes sa ram ro font de denne publicd muni dap sate rp de servic ) are lr once de ibd, a condi: media si a ake conc sional pble are dept, pe liga ndermnizatia de toned I pr eal el “nl ur inne anterior psd concave se imped spt 1) che dee i cla Sou fic ror ser peal sailor de bol, «concede mene clr pent soca Ite ier dat dna sa I dol de ef etgrte condi normale de man ged mat 38 csc sinking neice lea pie, Functor publi He pst Iino exepional, peta ive dst chars omprtinet By isd tian Sinuca epee pe ante pad ‘punt des foal pli in eur teal profs inden atributii care ii revia. a i) dep dea eri de aie medal, prt medicament Dh deaf depp ye ka dep de age 9) rept a, in caz de dees feetonarlul pubis, membri familiar ay ‘i legit, depud fa pense. de urmas, 54 primeasch pe © peioadl de 3 sll salu de bazadin altima fn We ative © fncjonaal publ lat Tn coz in cae decisis pent pens de nay nua fost emis din vin Ui saa insite publie th ermen de 3 Ink dela dat deceuli,neast Yt 1 in connate echivalentl saris de biz din lima lu pin le emer ‘pom pensia de ums, xpi dea benefc br exerstarca ariuptor de protect lei, Autoiten a public est obliga st sigue proteiafeneonarlat public inion ‘Wo. violence, fapcloe de ules erora lear putea vit in exec © plc sain legit cw aceasta, Petr garanaea acest di autriaen sad Tin public va solic spinal orgaelor ate 1) cpl af despatch din cup au sau ainsi pie # in care 9 suerit un prcjdicia materia im tmp Indeplinit tuto ae eaacoercen nap = ‘dtr oan pics Fancinmaral ple dctonnt are urate dt spice ac 0 Sst le prev sai iar OS sin HUG ne. 61172008 piv enganizaren 9 eevee fanart pu SI aD i perfefionere pregaivs profesionld terete is I Tyeneh Aeyrinerit practice nese exert une nei publics 1b) ail comic pe tadrumcor pentru realizar Weel repartee auctor compartment, ©) 3h partepe la manifest stingfice gi proferionale, in vedere dx wows peoesionae 12) sh portcipe Ta formele de prgatre organiaate pentru functional public bani ¢) is onganizeze o evident propre «pega profesional pe care eexeaza ean prevedenor prezentei bo. ‘unejonarl publ ftv wu urtatle bligaivindstort ag su a fst fe previ de Stata funeinarlor publi in ar. 42-49 1) st indplineased ex proesonaiam, inprtalitate in confor ayo Indore de servic ah se afin dela sce Taps care ar putea ae pj eseunclor ie sv jurdce or presi corpel funciona poi Ponan fie de conducere sunt obliga spine propunene yi intiaiele tale ale {resonall din son, In vedres mounds acta autora a0 siti Puig In care yi desfgoarh activate, precum fi cali sevieilorpuie eile ‘stele 1b dndatorirea dea respectanormele de conduta profesional i ile ) obligato in exerctare atibuiloece levi, dsc abd def expeimure sau maniestareapublicd a comingerior i preferineor Tor politics, favo gee ‘un prt ple gs nu price la att poitce i impo prorann de xt yest i obligaia de nu ace pare din ergance de eonducer ale prtelr polite ‘obliga de ance la indplinieaatrugtor cei revin din feta public cone o defines preci $a aioe ce sunt delegate. Funcionarl public ete obit 1s eanfrmece dspocilor prime dela super ear, Funeional pubic a “pil si refue, in seis st motivah,indeplinvea dsportilor prime de a superior istic ac le consider egal. Dac cel cae a emis dispozitao formula In sti fuonaral publi ese obignt so exeul, ev excepjacazulu in care acasa exe vi ‘legal, Fonetionaral publi ar indstorrn sh ade la cunoptin soperorll rari al pomwune ear a emis spor, atl desta ©) obligate a prsreze secret) de sat, scorenul de. servicin, provam 9 unfdenattate in lead co tpl, iformafie sau documentele de cme ‘Simos in exeritarea Tunic publi n conde leg, co exes infonaio teres public {Voli dem oc saved cn ie, pro an pee afi considers fei oe publi arr sa alte avanae 2) abligaia de presenta contol aur} sa inti pblice stk dear nn ie onc public, prec ga estan apo de ‘evviiu declan de vere ati a 1 obtain sa eet, tn terete Ra sterapo ve a si oi ‘valance eo es duvet cu pwtent ti, eu excep. eelor eres He sunt sabilite ra ‘simi pia slams aor cre Dota tree tac rin jr com ‘nb. 29 dep dari biota dee hon profesional, Autotie al props same ssi med einen 3 ombunctit tn mod continu abit Ten scopes chlor de pea ‘sis inonribor pub nga io mana or ee demersal ce ‘ote Snr nine se ei a roe seat pets ted mp dem casas tn efit Sr pl fghr aaa de neal A + Sms te ery secre + Nine ol inmate ice cnpen 5 come nh th vse acl deere + Sones car ara + Sofi exec Acca frm de spundre, eat a baa tl ain propiveri f ‘tenia pia a apart Conse 9 chia pa a pari tau tion Pui adopt pein Leven a. 188/999 (atualmente republiat ~ Montoro Onl Roviniy, Partes In 254 din 22 apr 2003), eu rspundorea diel spe {ius moni at tnd estat juridical foncnarlat pubic era Went ‘Stl uric al salvia, respetv de ree a mone a docteog 4 april ef foams rispunderi adminis sep 0 pretigarat in Const pin ar 72 alin. 3 Hi (acu ar. 73 alin 3 it ete Theva Stat fantionariloe pubic ses ado ri Teg organic, aga um Fiala eu tegen 1881999" De asenenc rin spc at 95 din Costing aye vole an #4 in Lg Clady apo 9 "Aston at $5 Lag 218201 pi ee ana agi i Werth