Sunteți pe pagina 1din 4

An școlar: 2016 – 2017 Clasa: a IV-a

Unitatea de învățământ: ……………………… Semestrul I: 19 săptămâni / Semestrul al II-lea: 16 săptămâni


Profesor:………………………………………… Manualul utilizat: Geografie. Manual pentru clasa a IV-a,
Aria curriculară: Om și Societate autori: Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa /
Disciplina de învățământ: Geografie Editura Art, București, 2016
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificarea calendaristică
Semestrul I

NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ­


CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
1. UNITATEA 1 1.1. • Introducere în geografie. 1 I T0 (test
Elemente de 1.2. (recapitularea unor noțiuni inițial)
geografie 1.3. dobândite în clasele I-III)
a orizontului 2.1. Orizontul apropiat
local și apropiat 2.2. • Clasa, școala, cartierul,
2.3. localitatea
3.1. • Orientarea și distanțele în 1 II
3.2. orizontul apropiat
3.3. • Planul clasei, al școlii, 1 III
3.4. locuinței, cartierului și localității
4.1.
Orizontul local 1 IV
4.2.
• Orizontul, linia orizontului,
punctele cardinale
• Hărți ale orizontului local 1 V
Caracteristici generale obser­ 1 VI
vabile ale orizontului local
• Relief, hidrografie, vegetație
• Populație, așezări, activități ale 1 VII
oamenilor
Modificări observabile și re­ 1 VIII
pere de timp
• Modificări observabile în
realitatea înconjurătoare
• Repere de timp: ora, ziua, 1 IX
săptămâna, anul, calendarul
De la orizontul local la țară 1 X
• Localitatea natală.
T1 (test
Regiunea înconjurătoare.
secvențial)
Țara

1
2. UNITATEA 2 1.1. România - limite și vecini 1 XI
România - 1.2. • Limite și vecini
elemente 1.3. România - caracteristici natu­ 1 XII
de geografie 2.1. rale
generală 2.2. • Relieful. Caracteristici genera-
2.3. le și trepte de relief
3.1. • Clima, apele, vegetația, ani- 1 XIII
3.2. malele și solurile
3.3.
România – caracteristici in­ 1 XIV
3.4.
troduse de om
4.1.
• Locuitorii și așezările omenești
4.2.
Activitățile economice: 1 XV
4.3.
• Resursele și activitățile indus-
triale
• Principalele produse agricole 1 XVI

• Transporturile și căile de co- 1 XVII T2 (test


municație secvențial)
3. Sinteză 1.1. … 4.3. De la orizontul apropiat și ori- 1 XVIII T3 (test sf.
și evaluare zontul local la România sem.I)

Notă:
• Planificarea calendaristică are la bază planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar aprobat
prin OMEN nr. 3371/12.03.2013, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IV-a aprobată prin
OMEN nr. 5003/02.12.2014 și structura anului școlar 2016-2017 aprobată prin OMENCȘ nr.4577/20.07.2016.
• Derularea activității didactice se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a progra-
mului „Școala altfel“ stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ.
• Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate
prin conţinuturile ofertate.
• Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante din orizontul apropiat, orizon-
tul local și din România
• Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; cadrul didactic stabileşte competenţele minimale
pe care orice elev trebuie să le realizeze şi poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de
performanţele elevilor.
• Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea instrumentelor complementare sugerate de
programa școlară, susținute, propuse și promovate de Geografie. Manual pentru clasa a IV-a, autori: Car-
men Camelia Rădulescu, Ionuț Popa, Editura Art, București, 2016

2
Semestrul al II-lea

NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ­


CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
1. UNITATEA 3 1.1. Marile unități geografice ale 1 I
România. 1.2. României
Elemente 1.3. • Munții Carpați
de geografie 2.1. • Dealurile și podișurile 1 II
regională 2.2. • Câmpiile și Delta Dunării 1 III
2.3.
3.1. Caracteristici geografice ale 1 IV
3.2. regiunii în care este situat
3.3. orizontul local
3.4. • Elemente de prezentare a unei
4.1. regiuni
4.2. • Caracterizarea regiunii (sau a
4.3. regiunilor) din jurul orizontului
local
Organizarea administrativa a 1 V
României
• Organizarea administrativă
actuală
• Orașul București – caracteriza- 1 VI
re geografică
• Caracterizarea geografică a 1 VII
județului și a localității în care T1 (test
este situat orizontul local secvențial)
2. UNITATEA 4 1.1. România în Europa 1 VIII
România 1.2. • Poziția geografică a României
în Europa 1.3. în Europa: limite și vecini
și pe glob 2.1. • Țările vecine: denumire, capi- 1 IX
2.2. tală
2.3. Europa – un continent al pla­ 1 X
3.1. netei
3.2. • Europa – scurtă caracterizare
3.3. geografică
3.4.
• Europa și România – elemente 1 XI
4.1.
comune
4.2.
• Uniunea Europeană 1 XII
4.3.
Terra - planeta noastră 1 XIII
• Terra - caracteristici generale
• Continentele și oceanele Terrei 1 XIV
Terra – o planetă a Sistemului 1 XV
Solar
• Terra, o planeta din Sistemul
Solar. Planiglobul – imaginea T2 (test sf.
Terrei sem.II)

3
NR. UNITATEA DE COMPETENȚE NR. DE SĂPTĂ­
CONȚINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE MÂNA
3. Sinteză 1.1. … 4.3. De la orizontul apropiat și local 1 XVI Tf (test
și evaluare la România, la Europa, la Terra și final)
la Sistemul Solar

Notă:
• Planificarea calendaristică are la bază planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar aprobat
prin OMEN nr. 3371/12.03.2013, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IV-a aprobată prin
OMEN nr. 5003/02.12.2014 și structura anului școlar 2016-2017 aprobată prin OMENCȘ nr.4577/20.07.2016.
•D erularea activității didactice se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului
„Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ.
• Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate
prin conţinuturile ofertate.
• Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante din orizontul apropiat, orizon-
tul local și din România
• Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; cadrul didactic stabileşte competenţele minimale
pe care orice elev trebuie să le realizeze şi poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de
performanţele elevilor.
• Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea instrumentelor complementare sugerate de
programa școlară, susținute, propuse și promovate de Geografie. Manual pentru clasa a IV-a, autori: Car-
men Camelia Rădulescu, Ionuț Popa, Editura Art, București, 2016