Sunteți pe pagina 1din 26

RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ

Denumire: „Materiale didactice pentru predarea relgiei la clasa a IV a”


Autori: GUICIN Mihaela
MIHALĂ Despina
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Studina
Disciplina: Religie ortodoxă
Clasa: I-IV
Scopul materialului propus: de documentare pentru cadrele didactice
MATERIALE DIDACTICE PENTRU PREDAREA
RELIGIEI LA CLASA A IV-A

Naşterea Domnului, vestire şi împlinire

Conţinuturi:

Prorocii, vestitori ai naşterii lui Hristos;

Magii, încăutarea Pruncului Iisus;

Întâmpinarea Pruncului Iisus de către dreptul Simeon


Număr de activităţi de învăţare: 9 activităţi de învăţare

De la Florii la Înviere

Conţinuturi:

Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor;

Femeile mironosiţe pe drumul Golgotei şi în


Duminica Învierii
Număr de activităţi de învăţare: 6 activităţi de învăţare
I. NAȘTEREA DOMNULUI-VESTIRE ȘI ÎMPLINIRE

PROROCII-VESTITORI AI NAȘTERII LUI HRISTOS

Activitatea 1
Prorocii, oameni aleşi ai lui Dumnezeu
Obiective:
 explicarea noțiunii de proroc;
 cunoașterea importanței rolului prorocilor Vechiului Testament în vestirea Nașterii Mân-
tuitorului;

 dezvoltarea abilităților de comunicare, ca segment al gândirii critice (exprimarea punc-


telor de vedere proprii, argumentarea lor, formularea de întrebări pentru înțelegerea și clarificarea
lucrurilor);
 dezvoltarea abilităților de relaționare și cooperare, precum și a celor de rezolvare de pro-
bleme.

Concepte cheie:
 proroc;
 Vechiul Testament;
 Noul Testament;
 cvintet.

Resurse: • umane: elevi, profesori


 materiale: mobilierul clasei
 de timp:10 minute

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul în
care va fi realizată, respectiv prin metoda cvintetului. Activitatea se încheie cu o scurtă analiză, în
care se elaborează câteva concluzii – învățături și se acordă feedback asupra desfășurării activității
atât de către profesor, cât și de către elevi.

Pentru activitatea propusă folosim tehnica interactivă „Cvintetul” .

Descrierea metodei:
„Cvintetul”
 este o metodă creativă, prin care, în cinci versuri cu formă dată, se
sintetizează un conţinut de idei;
1
Activitatea 1. Prorocii, oameni aleși ai lui Dumnezeu

 este un instrument de evaluare a înţelegerii profunde a textului


lecturat şi de exprimare a creativităţii elevilor; mai nou a fost introdus ca
formă de creare a poeziilor pentru o temă dată în cadrul unor concursuri
şcolare la nivel naţional;

 este o poezie cu cinci versuri, scrierea ei presupunând o reflecţie


bazată pe înţelegerea nuanţată a sensului subiectului ales, elevii reflectând
subiectul la experienţa lor proprie de viaţă.

Forma cvintetului:
 primul vers este un cuvânt-cheie referitor la o temă generală, la
subiectul discuţiei, de obicei, un substantiv;
 al doilea vers este alcătuit din două însuşiri ale primului vers,
două adjective;
 al treilea vers conţine trei cuvinte ce exprima acţiuni ale substan
-

tivului, trei verbe la gerunziu (cum spun eu elevilor, se termină în „ind”);


 al patrulea vers conţine patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie ce
exprima sentimentele elevului faţă de subiect;
 al cincilea vers este un cuvânt care exprimă esenţa cuvântului, de
obicei un alt substantiv.
Această tehnică se foloseşte de obicei la momentul de reflecţie al
lecţiei la orice activitate. Operarea cu concepte şi noţiuni de limba romana
sprijină creaţia artistică a elevului în versuri.

2
Activitatea 1. Prorocii, oameni aleși ai lui Dumnezeu

Exemplificare:

Prorocii

curajoşi înţelepţi

mergând, prorocind, învăţând

Au prevestit venirea Mântuitorului

aleşi

Fraza obţinută se citeşte cu voce tare:

Prorocii, curajoşi şi înţelepţi, mergând, prorocind, învăţând


au prevestit venirea Mântuitorului, ca aleşi ai lui Dumnezeu.

Profesorul stimulează elevii pentru identificarea concluziilor, a învățăturilor pe care le des


-

prind din activitatea desfășurată. De asemenea, le solicită aprecieri/feedback referitoare la modul


în care au desfășurat-o, precum și asupra metodei utilizate pentru a ști dacă le-ar plăcea să mai
desfășoare și alte activități pe baza acestei metode.

3
Activitatea 2
Profeţii mesianice

Obiective:
 explicarea noțiunii de profeții mesianice;
 cultivarea ca modele a personalității profeților-mesianici;
 conștientizarea importanței profețiilor mesianice pentru creștini;
 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;
 stimularea dezvoltării lucrului inter-activ, frontal;
 dezvoltarea atenției, creativității, gândirii analitico-sintetice și critice.

Concepte – cheie:
 profeții mesianice;
 modelul personalității profeților-mesianici;
 metoda ciorchinelui.

Resurse: • umane ‒ elevi, profesori


 materiale ‒ mobilierul clasei, coli colorate, aţe colorate sau cretă colorată
 de timp ‒ 30 de minute

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul în
care va fi realizată, respectiv prin metoda ciorchinelui, pe care le-o explică. Activitatea se încheie
cu o scurtă analiză, în care se elaborează câteva concluzii – învățături și se acordă feedback asupra
desfășurării activității atât de către profesor, cât și de către elevi.

În desfăşurarea acestei activităţi vom folosi metoda „Ciorchinele” .

Descrierea metodei:
Este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, care con -

stă în evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii


altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. Stimulează reali -

zarea unor asociaţii noi de idei. Se procedează astfel:


1. Se scrie un cuvânt\tema (care urmează a fi cercetat\ă) în mijlocul
tablei sau a foii de hârtie;
4
Activitatea 2. Profeții mesianice

2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele legate de


tema dată, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial;
3. Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrarile copiilor, acestea se pot
face cu linii trasate de la nucleu la contribuţiile copiilor sau a grupurilor;
4. Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când
se realizează individual.

Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a


atins limita de timp acordată;

Desfăşurarea activităţii:
Pe cinci coli colorate diferit, decupate oval se scriu următoarele profeţii şi autorii lor:
 „Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare... Căci
Prunc S-a născut nouă...” (Daniel)
 „Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor pune numele
Lui Emanuel”. (Isaia)
 „Şi tu Betleeme... din tine va ieşi stăpânitor peste Israel...”
(Miheia)
 „El a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fără -

delegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile


Lui, noi toţi ne-am vindecat...” (Isaia)

 „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii...” (Ioan


Botezătorul)

5
Activitatea 2. Profeții mesianice

Exemplificare:

Pe o altă coală este scrisă sintagma: Prorociri mesianice, care reprezintă tema cheie. Aran
-

jarea „ciorchinelui” se poate realiza folosind podeaua clasei, tabla sau un perete. Coordonaţi de
profesor, copii realizează cât mai multe conexiuni posibile, folosind cretă colorată sau sfoa

Prorociri
mesianice

6
Activitatea 3
Profeţii, vestitori ai venirii Mântuitorului Hristos

Obiective:
 recunoașterea rolului și importanței profeților în vestirea venirii Mântuitorului Hristos;
 cultivarea ca modele a personalității profeților vestitori ai venirii Mântuitorului Hristos;
 formarea deprinderii de sintetizare a unui conținut (o profeție) într-un număr limitat de
cuvinte (5!);
 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;
 identificarea calităților/virtuților ce au contribuit la alegerea profeților de către Dumnezeu
pentru buna-vestire.

Concepte – cheie:
 profeți;
 sinteză;
 calitate/virtute.

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul
în care va fi realizată. Activitatea se încheie cu o scurtă analiză, în care sunt cuprinse concluziile
formulate, analiza activității și exprimarea aprecierilor (feedback-ului).

Resurse: • umane ‒ elevi, profesori


 materiale ‒ mobilierul clasei, coli colorate, postit-uri
 de timp ‒ 30 de minute

Descrierea activităţii:

Pasul 1:
Elevii sunt împărţiţi în patru echipe. Se extrag cartonaşe tăiate în
forme geometrice cunoscute. Fiecare echipă primeşte câte un plic în care se
găsesc cuvinte scrie separat, care ordonat formează o afirmaţie:
După căderea în păcat, primii oameni au primit făgăduinţa trimiterii
unui Mântuitor. (plic 1)

7
Activitatea 3. Profeții, vestitori ai venirii Mântuitorului Hristos

Promisiunea divină s-a transmis din generaţie în generaţie şi a men-


ţinut speranţa mântuirii. (plic 2)
Profeţii au prevestit aproape toate evenimentele legate de viaţa
Mântuitorului. (plic 3)
Profeţii au ajutat la păstrarea credinţei şi au pregătit venirea
Mântuitorului. (plic 4)
Cerinţă:
Fiecare echipă are la dispoziţie 5 minute pentru ordonarea cuvintelor
din plic.

Pasul 2:
Fiecare echipă îşi deleagă un reprezentant care va ridica de pe catedră
un bilet cu numele unui profet.
Cerinţă:
Fiecare grupă va sintetiza în maxim 5 minute conţinutul profeţiei pre -

vestită de profetul ales.


Exemple: Isaia a vorbit despre naşterea din Fecioară şi patimile
Mântuitorului.
Miheia a profeţit locul unde se va naşte Mântuitorul.
etc.

Pasul 3:
Copiii din fiecare grupă sunt solicitaţi să atribuie profetului cât mai
multe calităţi care l-au ajutat să fie ales al lui Dumnezeu.
Exemplu: curaj, credinţă, putere etc.

Pasul 4:
Individual, pe postit-uri, copiii sunt solicitaţă să menţioneze calităţi
care i-ar putea ajuta să vorbească altora, la rândul lor, despre Dumnezeu.
.

8
MAGII ÎN CĂUTAREA PRUNCULUI IISUS

Activitatea 1
Cu steaua au călătorit

Obiective:
 explicarea noțiunii de mag;
 cunoașterea importanței rolului magilor Vechiului Testament în vestirea Nașterii Mântu-
itorului;
 recunoașterea/identificarea și transpunerea în jocul de rol, prin empatie, a trăirilor perso-
najelor biblice implicate în evenimentul biblic dramatizat;
 dezvoltarea abilităților de comunicare, ca segment al gândirii critice (exprimarea punc-
telor de vedere proprii, argumentarea lor, formularea de întrebări pentru înțelegerea și clarificarea
lucrurilor);
 dezvoltarea lucrului în echipă;
 stimularea sincronizării analizatorilor vizual, auditiv și kinestezic pentru reușita
interpretării/dramatizării spontane;
 dezvoltarea psiho-motorie a copiilor care participă la desfășurarea dramatizării;
 stimularea spontaneității și a creativității.

Concepte – cheie:
 mag;
 dramatizare;
 „martor”.

Resurse: • umane elevi, profesori


-

 materiale mobilierul clasei și diferite obiecte


-

 de timp 50 de minute
-

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul
în care va fi realizată. Activitatea se încheie cu o scurtă analiză, în care sunt cuprinse concluziile
formulate, analiza activității și exprimarea aprecierilor (feedback-ului).

9
Activitatea 1. Cu steaua au călătorit

Dinamizarea spaţiului.
Sala de clasă cu mobilier modular se amenajează astfel încât să inducă drumul magilor.
Măsuţele reprezintă formele de relief; scaunele ‒ case, sate, oraşe; lustra ‒ steaua, care se stinge şi
se aprinde repetat; catedra ‒ peştera sfântă.

Drumul magilor este parcurs în patru etape:


1. din trei locuri diferite, până la întâlnirea sub stea;
2. de la întâlnire până la Irod;
3. de la Irod până la peşteră;
4. de la peşteră spre casă.
Se foloseşte ca fond muzical o melodie lentă orientală.

Personaje: câte trei magi pentru fiecare etapă, Irod, Maica Domnului şi Pruncul, care
este o improvizaţie din haine. Precizăm că personajele se aleg prin tragere la sorţi,
ceilalţi elevi fiind martori ai călătoriei magilor.

Prima parte a călătoriei.


Întâlnirea magilor, porniţi din trei colţuri diferite ale lumii (clasa), sub
stea (lustra).

A doua parte a călătoriei.


Salutul magilor (verbal şi gestual), dialogul dintre magi pe teme dife -

rite (cum se numesc, de unde vin, ce ştiu din vechime), drumul (întâmplări,
întâlniri), întâlnirea cu Irod şi dialogul cu acesta (verbal şi gestual).

A treia parte a călătoriei.


De la Irod până la peşteră (dialog şi impresii despre întâlnirea cu
regele şi discuţiile avute cu acesta), închinarea magilor şi oferirea darurilor
(darurile pot fi: cărţi, care să reprezinte aurul, penare, care să reprezinte
smirna, ascuţitori, care să reprezinte tămâia).

A patra parte a călătoriei.


Drumul de la peşteră spre casă pe altă cale (discuţii, impresii).

10
Activitatea 1. Cu steaua au călătorit

Pe parcursul activităţii, profesorul şi ceilalţi „martori” observă cum decurge jocul de rol.
La final mulţumim actorilor şi îi întrebăm cum s-au simţit în rolul pe care l-au jucat. Se anunţă că
jocul s-a încheiat şi că trebuie să redevină persoanele reale.
Elevii participă la reamenajarea sălii de clasă în timp ce profesorul se transformă în moder -

ator şi cere tuturor copiilor să împărtăşeaască impresii asupra activităţii în general, asupsa jocului
actorilor şi să definească activitatea printr-un adjectiv.

11
Activitatea 2
O altfel de dictare

Obiective:
 aprofundarea noțiunii de Nașterii Domnului și importanța acesteia pentru omenire;
 dezvoltarea capacității de redare a conținutului unui text (colind) altfel decât în formă de
text, respectiv redarea în formă grafică;
 formarea abilităților de autoevaluare și evaluare obiectivă a unei lucrări;
 dezvoltarea abilităților muzicale;
 dezvoltarea abilităților de planificare și organizare a activității.

Concepte – cheie:
 Nașterea Domnului;
 colind;
 evaluare obiectivă;
 autoevaluare.

Resurse: • umane ‒ elevi, profesori


 materiale ‒ CD, creioane colorate, acuarele, pensule, bloc de desen, abţibilduri
 de timp ‒ 30 de minute

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul în
care va fi realizată, respectiv prin redarea grafică a conținutului unui colind dat. Activitatea se în -

cheie cu o scurtă analiză, în care se elaborează câteva concluzii – învățături și se acordă feedback
asupra desfășurării activității atât de către profesor, cât și de către elevi.

Descrierea activităţii:
Profesorul anunţă elevii că vor da o altfel de dictare, aparte. Va citi rar, cu intonaţie, textul
colindului „Trei crai de la Răsărit”. Ca sarcină, elevii au de redat într-un desen, cât mai stilizat,
conținutul colindului.
Desenele realizate vor fi expuse într-o „galerie” – spațiu special amenajat. Elevii vor obser -

va fiecare desen, analizându-l. Evaluarea desenelor va fi făcută de către toți elevii, prin acordare de

12
Activitatea 2. O altfel de dictare

abțibilduri (în formă de fulg de nea sau alt simbol al iernii), iar lucrarea care acumulează cele mai
multe abțibilduri va fi desemnată câștigătoare.
Activitatea se încheie cu intonarea în cor a colindului anterior amintit, cu negativ (suport
muzical).

13
Activitatea 3
Bucuria întâlnirii

Obiective:
 înțelegerea contextului și a scopului călătoriei magilor;
 transpunerea imaginară în timp și spațiu pentru identificarea a cât mai multor detalii a
episodului biblic menționat;
 dezvoltarea abilităților de autoevaluare și evaluare obiectivă a unei lucrări;
 dezvoltarea abilităților de exprimare a propriilor puncte de vedere, de argumentare a aces -

tora (gândirea critică), de implicare activă prin confruntarea de idei.

Concepte – cheie:
 închinarea magilor;
 evaluare obiectivă;
 autoevaluare.

Resurse: • umane ‒ elevi, profesori


 materiale ‒ caietele elevilor
 de timp ‒ 30 de minute

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul în
care va fi realizată, respectiv prin vizualizarea călătoriei magilor și transpunerea acesteia într-un
text de 150 – 200 de cuvinte. Activitatea se încheie cu o scurtă analiză, în care se elaborează câteva
concluzii – învățături și se acordă feedback asupra desfășurării activității atât de către profesor, cât
și de către elevi.

Descrierea activităţii:
Profesorul propune elevilor să încerce să vizualizeze episodul biblic al călătoriei magilor,
de la întâlnire până la închinarea înaintea Mântuitorului. De asemenea, solicită ca descrierea să fie
cât mai detaliată, realizată în 100 – 120 de cuvinte, insistând asupra emoțiilor transmise și trăite de
personajele principale (magii, Irod, Maica Domnului).

14
Textul elevului.
ÎNTÂMPINAREA PRUNCULUI IISUS DE CĂTRE DREPTUL SIMEON

Activitatea 1
Bucuria întâmpinării Pruncului Iisus

Obiective:
 activarea psihomotorie în concordanță cu un context dat;
 dezvoltarea reprezentărilor spațio-temporale;
 dezvoltarea abilităților de planificare și organizare a unei activități/a rezolvării unei sar-
cini, precum și de valorificare ecologică a mediului, tehnice, antreprenoriale și de negociere;

 recunoașterea și exprimarea emoțiilor personajelor biblice;


 cultivarea unei atitudini empatice atât în relație cu personajele biblice, cât și cu colegii
care interpretează rolurile acestora;

 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.

Concepte – cheie:
 întâmpinarea Domnului;
 părțile Templului (Sfânta și Sfânta Sfintelor);
 personajele biblice implicate în întâmpinarea Domnului.

Resurse: • umane elevi, profesori


-

 materiale mobilierul clasei, Sfânta scriptură


-

 de timp 30 de minute
-

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul
în care va fi realizată, respectiv prin metoda jocului de rol și dinamizarea spațiului. Activitatea se
încheie cu o scurtă analiză, în care se elaborează câteva concluzii – învățături și se acordă feedback
asupra desfășurării activității atât de către profesor, cât și de către elevi.

Descrierea activităţii:
Activitatea are la bază jocul de rol și dinamizarea spațiului. Profesorul solicită idei pentru
realizarea, prin improvizare, a scenei biblice care prezintă Întâmpinarea Domnului (Luca 2; 22-33).
 mobilierul clasei: băncile și scaunele sunt așezate astfel încât să sugereze părțile Templului:
 Sfânta;
 Sânta Sfintelor.
16
Activitatea 1. Bucuria întâmpinării Pruncului Iisus

 personajele care participă la jocul de rol: Dreptul Simeon, Fecioara Maria și Dreptul Iosif,
roluri primite de către elevi în urma extragerii la sorți. Pruncul este realizat printr-o improvizație
de haine.

 actorii își ocupă locul în „scenă” și interpretează rolurile, improvizând gesturile pe care
și le imaginează că le-au făcut personajele reale, încercând să le înțeleagă prin transpunere și
empatie.
 Dreptul Simeon rostește versetele 29, 32; primește Pruncul și Îl ridică în semn de
mulțumire lui Dumnezeu.
 Profesorul propune copiilor să asculte cântarea religioasă „Acum slobozește...” și preci -

zează că această rugăciune este una dintre rugăciunile premergătoare Sfintei Împărtășanii.
 După interpretarea rolurilor și audierea cântării, copiii rostesc rugăciunea „Acum
slobozește...” în comun și reamenajează spațiul clasei.
 La finalul activității, fiecare elev primește un post-it pe care va caracteriza activitatea
printr-un adjectiv.

17
Activitatea 2
Dreptul Simeon

Obiective:
 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;
 identificarea rolului Dreptului Simeon în contextul secvenței biblice în care apare ca per -

sonaj central;

 cunoașterea importanței, precum și a justificării rugăciunii Dreptului Simeon în contextul


biblic;
 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.

Concepte – cheie:
 întâmpinarea Domnului;
 părțile Templului (Sfânta și Sfânta Sfintelor);
 personajele biblice implicate în întâmpinarea Domnului.

Resurse: • umane ‒ elevi, profesori


 materiale ‒ flip-chart, coli, markere
 de timp ‒ 25 de minute

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul în
care va fi realizată, respectiv prin metoda diamantului. Activitatea se încheie cu o scurtă analiză, în
care se elaborează câteva concluzii – învățături și se acordă feedback asupra desfășurării activității
atât de către profesor, cât și de către elevi.

Descrierea activităţii:
Desfășurarea activității va avea la bază tehnica interactivă „Diamantul” .

Explicarea tehnicii:
„Diamantul” este o strategie de instruire modernă ce îmbină activi -

tatea individuală cu cea de grup și se aseamănă întru câtva cu metoda cvin -

tetului. Prin utilizarea acestei metode se are în vedere antrenarea în activi -

tate a fiecărui elev pentru rezolvarea sarcinilor de lucru date.

18
Activitatea 2. Dreptul Simeon

Stimulează interacțiunea între elevi, dezvoltă abilități de comunicare și


gândirea critică a acestora, folosind procesul 3 și 4 de gândire (3 – inter
-

pretarea și integrarea ideilor; 4 – examinarea și evaluarea conținutului, a


limbajului și a elementelor textuale). Se poate utiliza cu succes și în
lecțiile de Limba română, de Lectură, de Istorie, Educație civică etc.

Etapele de lucru:
 expunerea datelor problemei;
 anunțarea temei;
 împărțirea elevilor în grupe;
 realizarea diamantului în grup și apoi sintetizarea să într-unul
comun pentru toată clasa sau realizarea unui tur al „galeriilor” pentru
îmbunătățirea și evaluarea echipelor.

Forma diamantului:
 un substantiv propriu reprezentativ din textul suport;
 trei substantive comune reprezentative;
 o propoziție din 4 cuvinte care sa exprime mesajul textului;
 trei verbe reprezentative pentru text;
 numele evenimentului prezentat.

19
Activitatea 2. Dreptul Simeon

Exemplificare:

SIMEON

TEMPLU PROROCIRE CREDINȚĂ

Dreptul Simeon întâmpină Pruncul.

Vede, primește, se bucură

Întâmpinarea Domnului.
Activitatea 3
Darurile mele pentru Pruncul Iisus

Obiective:
 recunoașterea rolului personajele biblice implicate în aducerea de daruri Domnului;
 importanța adresării de rugăciuni (și de mulțumire) Domnului Hristos, precum și de da -

ruri, mai ales a celor constituite din jertfa și truda personală;


 dezvoltarea psiho-motorie și afectiv-morală a elevilor;
 dezvoltarea abilităților de planificare și organizare a unei activități/a rezolvării unei sar -

cini, precum și de valorificare ecologică a mediului, tehnice.

Concepte – cheie:
 darurile aduse Mântuitorului de către fiecare personaj implicat;
 rugăciunea de mulțumire, de pocăință și de cerere.

Resurse: • umane ‒ elevi, profesori


 materiale ‒ coli cartonate de diferite culori, foarfece, lipici, instrumente de scris,
șablon;
 de timp ‒ 30 de minute

Scenariul activității:
Profesorul anunță titlul activității, prezentând pe scurt tema, scopul ei, precum și modul în
care va fi realizată, respectiv prin realizarea unui mic dar pentru Mântuitorul Hristos. Activitatea se
încheie cu o scurtă analiză, în care se elaborează câteva concluzii – învățături și se acordă feedback
asupra desfășurării activității atât de către profesor, cât și de către elevi.

Descrierea activităţii:
Activitatea propusă este transdisciplinară, în care vor fi utilizate cunoștințe din diferite arii
curriculare, creând conexiune între acestea, ora de religie fiind astfel un liant între ele.
Profesorul le prezintă șablonul, explicându-le că acesta constituie, simbolic, un mic dar
al lor pentru Dumnezeu. Apoi împarte fiecărui copil câte un astfel de șablon, în scopul
realizării „darului”. Pe parcursul realizării acestei lucrări, dascălul inițiază o discuție cu elevii
despre darurile aduse la templu de către Fecioara Maria și Dreptul Iosif în momentul Închinării
Pruncului în Templu. De asemenea, tot în timpul desfășurării activității precizează faptul că în partea
de jos a coșulețului pot să alcătuiască o mică rugăciune de mulțumire către Dumnezeu.

21
Activitatea 3. Darurile mele pentru Pruncul Iisus

22
SURSE BIBLIOGRAFICE:
 Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2008.
 Mica Biblie, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1993.
 Biblia pentru copii (www.crestinortodox.ro)
 BOCOŞ, Muşata, Instruire interactivă, ediţia a II-a, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002
 CUCOȘ, Constantin: Educația religioasă – repere teoretice și metodice, Ed. Polirom,
Iași, 1999;
 DANCIU, Ana: Metodica predării Religiei în școlile primare, gimnaziale și licee,
Ed.Anastasia, București, 1999;
 OPRIȘ, Monica, OPRIȘ, Dorin, HORGA, Irina: Religia la clasa pregătitoare și la clasa
I,Ghid pentru profesori, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013
 VASILESCU, Ileana, Vieţile sfinţilor – povestiri pentru copii, Editura Sofia, Bucureşti,
2005
 Predarea – Învățarea interactivă centrată pe elev (Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin activități de mentorat – curs POS DRU), București, 2009;
 Programa școlară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa pregătitoare, clasa
I și clasa a II-a, aprobată prin ordin al Ministrului, nr. 3416/19.03.2013, București,
2013;
 Programa școlară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a III-a și clasa a
IV-a, aprobată prin ordin al Ministrului, nr. 5001.02.12.2014, București, 2014.

S-ar putea să vă placă și