Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT TEMATIC

GRUPA MARE

„BUCURIILE TOAMNEI”

EDUCATOARE: Matei Cosmina Maria


PERIOADA: 02.10.2017 -10.11.2017
(5 saptamani)

TEMA: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”


Proiectul tematic: „ Bucuriile toamnei!”
Subteme:

 „Toamna-aspecte caracteristice” – 02.10. –


06.10.2017

 „Mere,pere in panere” – 09.10. – 13.10.2017

 „Cosul cu legume” – 16.10. -20.10. 2017

 „Flori de toamna!” – 23.10. -27.10. 2017

 „Toamna ,toamna harnica si de roade darnica”-


06.11-10.11.2017

SCOPUL:
 Stimularea si dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
D.L.C:
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât
şi în calitate de auditor;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul şi să-l utilizeze corect din punct de vedere gramatical;
 Să găsească ideea unui text urmărind indiciile oferite de imagini.

D.Ş. :
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare;
 Să comunice impresii, idei, pe baza observărilor efectuate;
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
clasificarea şi constituirea de grupuri;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii (triere,
grupare, comparare)
D.O.S. :
 Să cunoască şi să respecte reguli de securitate personală;
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului din care face parte;
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei lucrări practice;
 Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală;
D.E.C.:
 Să interpreteze cântece pentru copii;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să acompanieze cântecele cu mişcări sugerate de text;
 Să exerseze deprinderi tehnice specifice modelajului;
 Să obţină efecte plastice prin tehnici specifice picturii;
 Să redea teme plastice specifice desenului;
 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferite activităţi plastice.
D.Pm.:
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului
 Să perceapă componentele spaţio-temporale.
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


Toamna cad frunzele De ce se usucaă frunzele?
Toamna plouaă De ce bate vaî ntul?
Toamna se coc fructele sş i legumele Dacaă plouaă , ce se îîntaî mplaă cu fructele, legumele,
ÎÎn fiecare toamnaă oamenii culeg roadele din florile?
graă dini, livezi sş i vii Cum sunt paă strate fructele sş i legumele?
Tufaă nica sş i crizantema sunt flori de toamnaă Ce este Halloween-ul?
Fructele sş i legumele proaspete contşin vitamine Care este evolutşia unei flori?
Florile se cumpaă raă de la piatşaă sş i de la floraă rie De ce florile nu au aceeasş i culoare?
Florile se pun îîn vaze Cine planteazaă copacii?
Oamenilor le place saă daă ruiascaă flori

CENTRE DE INTERES DESCHISE


şi materiale puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECA ŞTIINŢĂ ARTĂ


fişe suport, jetoane, frunze, ierbar, fructe, caiete de desen,
jucării, fotografii, planşe flori, legume, caî ntar, acuarele, pensule,
tematice, texte caă rtşi, puzzle, enciclopedii creioane colorate, lipici,
reviste cu imagini, caiete frunze, coli, fructe,
de lucru, coli de scris, legume, flori, plansş ete,
creioane colorate siluete
JOC DE ROL CONSTRUCŢII JOC MANIPULATIV
Jucării, hăinuţe pentru cuburi lemn, ARCO, Puzzle cu legume,puzzle
copii, păpuşi, set piuneze, beţişoare, figuri cu fructe,jetoane cu
bucătărie, trusă doctor. geometrice flori,fructe si legume

RESURSE:
1. UMANE: copii, educatoare, părinţi.
2. DE TIMP: 5 săptămâni

DRAGI PĂRINŢI,

Venind la graă dinitşaă, copiii au observat caî teva frunze îîngaă lbenite care caă deau din pomi,
duse de vaî nt. Unul dintre copii a îîntrebat: ,,De ce cad frunzele ?”.

Acesta a fost îînceputul unei discutşii cu multe „de ce-uri”, fapt ce ne-a condus la stabilirea
temei proiectului ce urmeazaă a se derula îîn perioada urmaă toare.
Astfel, ne-am gaî ndit saă îîncercaă m îîmpreunaă saă descoperim sş i saă caă utaă m raă spunsuri la
toate lucrurile necunoscute presş colarilor.

ÎÎmpreunaă cu cei mici, îîn perioada 02.10.2017-10.11.2017 se va derula proiectul tematic


,,BUCURIILE TOAMNEI”.

Prin activitaă tşile propuse vom îîncerca saă transmitem copiilor informatşiile necesare despre
fenomenele caracteristice anotimpului toamna, despre bogaă tşiile sş i culorile toamnei.

Ne-am bucura dacaă doritşi saă vaă alaă turatşi nouaă , ajutaî ndu-ne cu orice consideratşi caă ar putea
saă ne fie necesar pentru satisfacerea dorintşei de cunoasş tere a celor mici.

Educatoarele şi

preşcolarii grupei mari


Săptămâna: 02 -0610.20127 Subtema: ,,Toamna-aspecte caracteristice”
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA I
ZIUA ADP ALA ADE

Luni, Î.D.: ,,Sunt verde, galbenaă , Bibliotecă: ,,Ascult povestea “Frunza” A.I.
portocalie ! ” de E. Gârleanu!” DEC+ DŞ:”Zana Toamna”-pictura ,observare
-Singurel mă îngrijesc! Artă: „Amprente ale frunzelor!”- pictură in curte
-Mă pregătesc pentru activităţi! Construcţii: ,,Alei în parc”

Marţi, Î.D.: ,,Cum ţi-ai petrecut ziua de Artă: „Copacul toamna”- modelaj DŞ: ,,Grupăm frunzele după culoare!”
ieri ?” Ştiinţă: ,,Presăm frunze!” - ex. cu mater. individ.
-Singurel mă îngrijesc! Construcţii: ,,Tomberoane pentru frunze”
-Mă pregătesc pentru activităţi! Joc cu text şi cânt: ,,Bate vântul frunzele!” DPM:”Variante de mers si alergare cu
schimbarea directiei la semnal”

Î.D.: ,,Sunt vesel/trist c-a venit Artă: Scenă din “Povestea castanelor” A.I.
Miercuri toamna!” Ştiinţă: ,,De ce cad frunzele?” DLC+DEC: ,,Acum e toamnă, da!”
, -Singurel mă îngrijesc! Joc de mişcare: ,,Strânsul castanelor!” Cântec, povestea educatoarei”
-Mă pregătesc pentru activităţi!

Î.D.:,,Eu sunt vântul, eu sunt Artă: „Picături de ploaie”- desen A.I.


Joi, ploaia!” Bibliotecă: „Ramuri bătute de vânt!”- grafism DŞ +DOS:,,Umbrele mici, umbrele mari”
-Singurel mă îngrijesc! Joc cu text şi cânt: ,,Ploaia!”; - ex. cu mater. Individ, rupere şi lipire
-Mă pregătesc pentru activităţi!

A.I.
Vineri, Î.D.:,,Întâlnire cu Doamna Construcţii:,,Căsuţe pentru păsărele!” DOS +DLC: ,,Balada unui greier mic!”
Toamnă! ” Artă: „Proviziile furnicii!”-modelaj de G. Topârceanu
-Singurel mă îngrijesc! Joc de mişcare: ,,Păsărelele la cuib!” - memorizare, convorbire
-Mă pregătesc pentru activităţi!
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA a II-a
ZIUA ADP ALA ADE

Luni, - Maă relaxez” Artă: ,,Scenaă din povestea “Frunza!”-desen DŞ: ,,Aspecte de toamnă” – discuţii în
-,,Singurel maă îîngrijesc!” Ştiinţă: ”Separaă frunzele dupaă culoare!” gp. restrâns
-Joc de mişcare: ,,Frunza caă laă toare!” DPM: ,,Repetarea mersului organizat
cu porniri şi opriri la semnal!”
Joc: “Mergem prin parc!”

Marţi, - Maă relaxez” Biblioteca:”Frunza” de E. Gaî rleanu-repov. DŞ: ,,Şirul frunzelor de toamnă!”
-,,Singurel maă îîngrijesc!” Artă: ,,Coloreazaă imaginea de toamnaă !” - joc exerciţiu
-Joc de mişcare: ,,Pasul ştrengarului”
DEC: ,,Copacii-n haina toamnei!”
- pictură-finaliz. lucrărilor

DLC: ,,Povestea castanelor!”


-,,Maă relaxez” Artă: „Frunze de castan!”-modelaj - repovestire
Miercuri, -,,Singurel maă îîngrijesc!” Ştiinţă: ”Cautaă jumaă tatea mea!” DEC: ,,Acum e toamnă, da!”
-Joc distractiv: ,,Scrisorica!” - cântec-repetare

-,,Maă relaxez” Joc de masă : ,,ÎÎmbraă caă m paă puşa !” DŞ: ,,Găseşte-mi surorile!”
Joi, -,,Singurel maă îîngrijesc!” Bibliotecă: ,,Ploaia dusaă de vaî nt!”-grafism - joc exerciţiu
- Joc distractiv: ,,Rece, cald, fierbinte!” DOS: ,,Umbrele pentru ploaie!”
- rupere şi lipire-finaliz. lucrărilor

Vineri, -,,Maă relaxez” Joc de rol: ,,De-a greierele şi furnica!” DLC: ,,Spune mai departe!”
-,,Singurel maă îîngrijesc!” Ştiinţă: ,,Ajutaă furnica!”- labirint - joc exerciţiu-acordul subiectului
- Joc de mişcare:,,Greierul saă ltaă reţ!” cu predicatul
DOS: ,,Balada unui greier mic!”
de G. Topârceanu
- lectura educatoarei
Săptămâna: 09- 13.10.2017 Subtema: ,,Mere, pere în panere!”
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA I
ZIUA ADP ALA ADE
DŞ: ,,Mărul şi para”
Luni, Î.D.: ,,Să-ţi spun ce fructe-mi plac ?” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu fructe de - observare
-Singurel mă îngrijesc! toamnă!”
-Mă pregătesc pentru activităţi! Artă: „Mere şi pere”-modelaj DEC: „A ruginit frunza din vii!”
- cântec-predare

A.I.
Marţi, Î.D.: ,,Noi suntem un ciorchine!” Bibliotecă: ,,Boabe de struguri”-grafism DŞ +DPM: ,,Compot cu multe, puţine,
-Singurel mă îngrijesc! Arta: ”Masca fructelor” tot atâtea mere/pere!”
-Mă pregătesc pentru activităţi! ex. cu mater. Individual, Repetarea
Joc de mişcare: ,,Vulpea la struguri!” mersului organizat cu
porniri şi opriri la semnal

Î.D.: ,,Dac-aş fi galbenă, verde, roşu… aş Bibliotecă: „Cartea fructelor!” A.I.


Miercur fi un (o)…. !” Construcţii : ”Livada!” DLC +DEC: : ,,Nuca fermecată!”
i, -Singurel mă îngrijesc! - Memorizare, pictura
-Mă pregătesc pentru activităţi! Joc de mişcare: ,,Culegătorii!”

Joi, Î.D.:,,Laudă-ţi prietenul !” Ştiinţă: „De la fructe sănătate!” A.I,


-Singurel mă îngrijesc! Bibliotecă: ,,Ghicitori despre fructe” DOS +DŞ : ,,Povestea nucii lăudăroase”
-Mă pregătesc pentru activităţi! - Povestire, « Coloreaza tot atatea
Joc cu text şi cânt: „Bate vântul fructe cat arata cifra ! »
frunzele!”
DOS: ,,Fructe hazlii”
Vineri, Î.D.:,,Săptămâna aceasta, cel mai mult Ştiinţă: ,,Puzzle cu fructe” - lipire
mi-a plăcut…” Construcţii: „Lădiţe pentru fructe” -
-Singurel mă îngrijesc! DLC: ,,Ce ne-aduce toamna-n coş?”
-Mă pregătesc pentru activităţi! Joc distractiv: ,, Unde s-a ascuns - convorbire
mărul?”;
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA a II-a
ZIUA/DATA
ADP ALA ADE
DŞ: ,,Mărul şi para”
Luni, -,,Mă relaxez” - povestirea copiilor
-,,Singurel mă îngrijesc!” Artă: Colorez ,,Bogăţiile
- Joc de mişcare: ,,Ţinteşte mărul!” toamnei” ! DEC: „A ruginit frunza din vii!”
Opţional 1: Limba engleză Construcţii: “Mărul şi para” - cântec-repetare

-,,Mă relaxez” Artă: ,,Strugurele” - modelaj A.I.


Marţi, -,,Singurel mă îngrijesc!” Ştiinţă: „Aşază boabele-n DŞ +DPM: ,,Compot cu multe, puţine, tot
borcan!”(mare, atâtea mere/pere!”
- Joc distractiv: ,,Mărul frige!” mic, mijlociu) ex. cu mater. Individual, Repetarea mersului
organizat cu
porniri şi opriri la semnal,
consolidarea cunostintelor
-,,Mă relaxez” Bibliotecă : ,,Ascult poezia A.I.
-,,Singurel mă îngrijesc!” « Lauda DLC +DEC: : ,,Nuca fermecată!”
Miercuri, Consolidarea cunostintelor, finalizarea
-Joc de mişcare: ,,Plimbă mărul!” fructelor »!” lucrarilor
Joc de masă: ,,Loto cu fructe”

-,,Mă relaxez” A.I,


Joi, -,,Singurel mă îngrijesc!” Ştiinţă: “Caută umbra mea!” DOS +DŞ : ,,Povestea nucii lăudăroase”-
- Joc de mişcare: ,,Veveriţele la nuci!” Artă: “Crenguţa cu nuci”-pictură repovestire, « Coloreaza tot atatea fructe cat
arata cifra – finalizareaA fiselor de lucru

DOS: ,,Fructe hazlii”


Vineri, -,,Mă relaxez” Ştiinţă: ,,Spune ce-ai gustat!” - finalizarea lucrarilor
-,,Singurel mă îngrijesc!” Joc de rol: „Balul fructelor de DLC: ,,Ce ne-aduce toamna-n coş?”
toamnă!” convorbire
-Joc distractiv: ,,Ce fac eu să facă
toţi!”
Săptămâna: 16-20. 10.2017 Subtema: ,,Cosul cu legume ”
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA I
ZIUA ADP ALA ADE
DŞ: ,,Roşia şi ardeiul”
DATA/
Luni, Î.D :,,Poveste de toamnă!” ACTIVITĂŢI
Biblioteca: „UneşteDEpunctele
ÎNVĂŢARE-TURA
apoi a II-a- observare
ZIUA -Singurel mă îngrijesc! ADP coloreazăALA
roşia şi vânăta!” ADE
-Mă pregătesc
-,,Mă relaxez” pentru activităţi! Artă: „Legume vesele!”-pictura DPM.: “Mers cu ocolire de obstacole”
DŞ: ,,Roşia şi ardeiul”
Luni, -,,Singurel mă îngrijesc!” Bibliotecă: „Seminţe!” - grafisme Joc:”Printre straturi
- conv. în gp. de legume”
Restrains
Ştiinţă:,,Separă seminţele!”
-Joc de mişcare:,,Recoltatul A.I. DPM: “Repetarea mersului cu
Î.D : “Îmi plac legumele!”
legumelor!” Artă: “Legumele preferate!” -desen DLC+DOS: ,,Hora legumelor” de O.
ocolire de obstacole”
Marţi, -Singurel mă îngrijesc! Ştiinţă:,,Cum cresc legumele?”-stadii de Cazimir
-Mă pregătesc pentru activităţi! dezvoltare; - memorizare, colaj
-,,Mă relaxez” DOS: ,,Hora legumelor” de O. Cazimir
-,,Singurel mă îngrijesc!” Joc sportiv: ,,Cursa
Bibliotecă: legumelor!”;
„Sarea-n bucate”- - repetarea poeziei
Marţi, vizionareDVD
- Joc de atenţie:„Cine a fugit din coş?”
Miercur Î.D: ,,Mama mea a cumpărat pentru Artă:,,Rafturi Ştiinţă:,,Caută umbra mea şi colorează- A.I. DOS: ,,Cosul cu legume”
cu legume!”;-desen
i, ciorbă…” mă!”
Ştiinţă:,,Preţuri pentru legume!” DEC +DŞ: lipire –finaliz.
- ,,Supa lucrărilor
de zarzavat”
-Singurel mă îngrijesc! Construcţii: ,,Aprozarul!” - cântec-predare joc didactic
-,,Mă relaxez” pentru activităţi! DEC: ,,Supa de zarzavat”
-Mă pregătesc
Miercuri, -,,Singurel mă îngrijesc!” Joc de mişcare: ,,Culesul cartofilor!”; - repetare cântec
Joc de rol: ,,De-a vânzătorii de legume”
DLC: ,,Eu spun o legumă, tu spui multe!”
- Joc de mişcare:,,Coşul rupt!” Artă: ,,Coşul cu legume!”-pictură DŞ: ,,Ce am în coş?”(consolid. 1-5 )
Joi, Î.D: ,,Şi mama are-n cămară!” Ştiinţă:,,Borcanul cu legume!” - joc didactic
- Joc ex. în gp. restrâns
-Singurel mă îngrijesc! Bibliotecă: ,,Sarea-n bucate”-vizionare DVD
-Mă pregătesc pentru activităţi! Construcţii: „Legume!” – cu pioneze DŞ: “Legume conservate!” (consolid. 1-5)
-,,Mă relaxez” - DLC:
joc ,,Eu spun o legumă, tu spui
didactic
Joi, -,,Singurel mă îngrijesc!” Joc sportiv: ,,Ceapa-n coş!” multe!”
Artă: ,,La plimbare!” – desen - joc ex. în gp. restrans
Artă:,,Scenă din povestea “Fata babei şi fata DLC+ DEC, Conserve pentru Iarna!”
-Joc cu text şi cânt:,,Ţăranul e pe Joc de rol: ,,De-a gospodinele”
Vineri, Î.D: ,,Toamna bună ne-a adus…!” moşneagului!” - povestire, modelaj din aluat
câmp!” DŞ: “Pune-n coş ce-ţi spun!”
-Singurel mă îngrijesc! Ştiinţă: “Ce ai pipăit?”-joc senzorial
- joc ex. în gp. de consolid. 1-5
-Mă pregătesc pentru activităţi! Biblioteca:,,Ghici, ghicitoarea mea!”;
-,,Mă relaxez” DLC:,,Fata babei şi fata moşneagului!”
Joc de mişcare: ,,Iepuraşii la morcovi!”;
Vineri, -,,Singurel mă îngrijesc!” Artă: ,,Bogăţiile toamnei”-desen - repovestire
Bibliotecă: Ascult poezia ,,Invitaţie la
- Joc sportiv:,,Al treilea n-are loc!” spectacolul Toamnei!” DEC: “Legume vesele”
- pictura– finaliz. lucrărilor
Săptămâna: 23-27.10.2017 Subtema: ,,Flori de toamna! ”
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA I
ZIUA ADP ALA ADE
DŞ: ,,Crizantema’’
Î.D :,,Sunt frumos/frumoasă ca o...” Artă: „Crizanteme!”- lipire - observare
Luni, -Singurel mă îngrijesc! Construcţii: ,,Crizanteme” cu pioneze
-Mă pregătesc pentru activităţi! DEC: “Mirosul florilor”-joc muzical-
Joc de mişcare: ,,Florile şi grădinarul!”; predare
A.I.
Î.D : „De ce îţi plac florile?” Ştiinţă: ,,Bucheţele cu 3/5 crizanteme!” DŞ+ DOS: - (consolid. 1-5 )
Marţi, -Singurel mă îngrijesc! Artă: ,,Aranjamente florale!” ,,Când şi cui oferim flori”
-Mă pregătesc pentru activităţi! - convorbire, joc didactic
- Opţional 2: Dansuri Joc de mişcare: ,,Bucheţele, bucheţele!”

A.I.
Î.D: ,,Parfum sau culoare?” Ştiinţă: ,,Completează ce lipseşte!”;
Miercur -Singurel mă îngrijesc! Artă: ,,Vaza cu flori!” - desen DLC +DEC: ,,Flori gingaşe, flori de
i, -Mă pregătesc pentru activităţi! toamnă!- memorizare, pictură
Joc de mişcare: ,, Ştafeta florilor!”;

DŞ: “Unde ai aşezat floarea?”


Î.D: ,,Floarea mea preferată este…!” Ştiinţă: ,,Continuă şirul după model!” - joc didactic
Joi, -Singurel mă îngrijesc! Joc de masă: ,,Jocul umbrelor!”
-Mă pregătesc pentru activităţi! DOS: ,,Ghirlande de flori!”
Joc de mişcare: ,,Schimbă locul!” - înşirare

Î.D: ,,Iubim toamna şi bogăţia ei!” A.I.


Vineri, -Singurel mă îngrijesc! Biblioteca:,,Citim imagini cu aspecte de DLC +DPM: „Cărările toamnei” joc
-Mă pregătesc pentru activităţi! toamnă”; didactic, “Mers şi alergare cu ocolire de
Artă: ,,Toamna!” - desen obstacole”
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA a II-a
ZIUA
ADP ALA ADE
DŞ: ,,Crizantema’’
-,,Mă relaxez” Ştiinţă:,,De ce au nevoie florile?”- - observare
Luni, -,,Singurel mă îngrijesc!” experiment
- Opţional 1: Limba engeză Bibliotecă: ,,Citim imagini în „Cartea DEC:
- Joc distractiv:„Schimbă locul florilor!” “Mirosul florilor”-joc muzical-
florilor!” consolidare
A.I.
-,,Mă relaxez” DŞ+ DOS: - (consolid. 1-5 )
Marţi, -,,Singurel mă îngrijesc!” Artă: „Flori de toamnă!”- modelaj ,,Când şi cui oferim flori”
- Joc distractiv:,,Batista Joc de rol:,,De-a florăresele!” - convorbire, joc didactic
parfumată!”
A.I.
-,,Mă relaxez” Ştiinţă: ,,Presăm frunze şi flori!”
Miercuri, -,,Singurel mă îngrijesc!” Bibliotecă:,,Tulpina florilor! ”- grafisme, DLC +DEC: ,,Flori gingaşe, flori de
-Joc de atenţie:,,Zboară, linia verticală toamnă!- consolidarea cunostintelor,
zboară!” finalizarea lucrarilor

DŞ: “Unde ai aşezat floarea?”


-,,Mă relaxez” Joc de masă:,,Domino cu flori!” - joc didactic
Joi, -,,Singurel mă îngrijesc!” Bibliotecă:,,Nicuşor şi crizantema!”-
-Joc cu text şi cânt „Bat din povestea educatoarei DOS: ,,Ghirlande”
palme!” - înşirare

-,,Mă relaxez” Artă:,,Jurnal de toamnă”-lipire A.I.


Vineri, -,,Singurel mă îngrijesc!” Bibliotecă:,,Bogăţiile toamnei!” DLC +DPM: „Cărările toamnei” joc
- Joc de atenţie: ,,Rece! Cald!” didactic, “Mers şi alergare cu ocolire de
obstacole”

Săptămâna: 06.11-10.11.2017 Subtema: „Toamna ,toamna harnica si de roade


darnica”
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA I
ZIUA ADP ALA ADE

Luni, Î.D.: ,,De vorba cu o frunza ! ” Bibliotecă: ,,Ascult povestea “Frunza” A.I.
-Singurel mă îngrijesc! de E. Gârleanu!” DEC+ DŞ:”De ce imi place toamna?”-
-Mă pregătesc pentru activităţi! Artă: „Amprente ale frunzelor!”- pictură pictura ,lectura dupa imagini
Construcţii: ,,Parcul”

Marţi, Î.D.: ,,Pe cararile toamnei ?” Artă: „Copacul toamna”- modelaj DŞ: ,,Grupăm frunzele după culoare!”
-Singurel mă îngrijesc! Ştiinţă: ,,Presăm frunze!” - ex. cu mater. individ.
-Mă pregătesc pentru activităţi! Construcţii: ,,Tomberoane pentru frunze”
Joc cu text şi cânt: ,,Bate vântul frunzele!” DPM:”drumul Zanei Toamna” – traseu
aplicativ

Î.D.: ,,Sunt vesel/trist c-a venit Artă: Scenă din “Povestea castanelor” A.I.
Miercuri toamna!” Ştiinţă: ,,De ce cad frunzele?” DLC+DEC: ,,Acum e toamnă, da!”
, -Singurel mă îngrijesc! Joc de mişcare: ,,Strânsul castanelor!” Spectacol
-Mă pregătesc pentru activităţi!

Î.D.:,,Eu sunt vântul, tu sunt Artă: „Picături de ploaie”- desen A.I.


Joi, ploaia!” Bibliotecă: „Ramuri bătute de vânt!”- grafism DŞ +DOS:,,Frunze mici, Frunze mari”
-Singurel mă îngrijesc! Joc cu text şi cânt: ,,Ploaia!”; - ex. cu mater. Individ, rupere şi lipire
-Mă pregătesc pentru activităţi!

A.I.
Vineri, Î.D.:,,Întâlnire cu Zana Toamnă! ” Construcţii:,,Căsuţe pentru păsărele!” DOS +DLC: ,,Balada unui greier mic!”
-Singurel mă îngrijesc! Artă: „Proviziile furnicii!”-modelaj de G. Topârceanu
-Mă pregătesc pentru activităţi! Joc de mişcare: ,,Păsărelele la cuib!” - memorizare, convorbire
DATA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE-TURA a II-a
ZIUA ADP ALA ADE

Luni, - Maă relaxez” Artă: ,,Scenaă din povestea “Frunza!”-desen DŞ: ,,Toamna cea darnica” – discuţii în
-,,Singurel maă îîngrijesc!” Ştiinţă: ”Separaă frunzele dupaă culoare!” gp. restrâns
-Joc de mişcare: ,,Frunza caă laă toare!” DPM: “Mergem prin parc!”

Marţi, - Maă relaxez” Biblioteca:”Frunza” de E. Gaî rleanu-repov. DŞ: ,,Culoarea l frunzelor de toamnă!”
-,,Singurel maă îîngrijesc!” Artă: ,,Coloreazaă imaginea de toamnaă !” - joc exerciţiu
-Joc de mişcare: ,,Pasul ştrengarului”
DEC: ,,Copacii-n haina toamnei!”
- pictură-finaliz. lucrărilor

DLC: ,,Povestea castanelor!”


-,,Maă relaxez” Artă: „Frunze de castan!”-modelaj - repovestire
Miercuri, -,,Singurel maă îîngrijesc!” Ştiinţă: ”Cautaă jumaă tatea mea!” DEC: ,,Acum e toamnă, da!”
-Joc distractiv: ,,Scrisorica!” - cântec-repetare

-,,Maă relaxez” Joc de masă : ,,ÎÎmbraă caă m paă puşa !” DŞ: ,,Găseşte-mi surorile!”
Joi, -,,Singurel maă îîngrijesc!” Bibliotecă: ,,Ploaia dusaă de vaî nt!”-grafism - joc exerciţiu
- Joc distractiv: ,,Rece, cald, fierbinte!” DOS: ,,Umbrele pentru ploaie!”
- rupere şi lipire-finaliz. lucrărilor

Vineri, -,,Maă relaxez” Joc de rol: ,,De-a greierele şi furnica!” DLC: ,,Spune mai departe!”
-,,Singurel maă îîngrijesc!” Ştiinţă: ,,Ajutaă furnica!”- labirint - joc exerciţiu-acordul subiectului
- Joc de mişcare:,,Greierul saă ltaă reţ!” cu predicatul
DOS: ,,Balada unui greier mic!”
de G. Topârceanu
- lectura educatoarei

S-ar putea să vă placă și