Sunteți pe pagina 1din 11

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

(6 exerciții)

Carta auditului intern urmareste:


- sa defineasca sfera de activitate a auditului intern;
- sa stabileasca pozitia structurii de audit intern în cadrul societatii comer;
- sa autorizeze accesul la documente, persoane si bunuri fizice, autorizare necesara pentruîndeplinirea
obiectivelor auditului intern.

A. Rolul si obiectivele auditului intern


1. Rolul auditului intern
Auditul intern al calitatii este o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca
activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste
dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. Auditul intern este o
activitate independenta si obiectiva care ofera societatii o asigurare referitoare la gradul de control asupra
sistemului calitatii activitatii de productie desfasurate si a guvernarii entitatii, precum si recomandari
pentru îmbunatatirea proceselor de productie si a gestionarii patrimoniului. Auditul intern contribuie la
îmbunatatirea continua a managementului si a calitatii acestuia.
Aceasta examinare se realizeaza în raport cu normele existente (standarde, standarde de referinta,
indicatori de performanta, manualul calitatii, proceduri, instructiuni etc.), pentru a stabili în ce masura ele
sunt respectate, îndeplinite. Auditul calitatii nu se rezuma, însa, numai la stabilirea acestei corespondente,
ci evalueaza eficacitatea aplicarii acestor norme si a rezultatelor obtinute îndomeniul calitatii. Pe baza
rezultatelor auditului calitatii se propun actiuni care sa duca la îmbunatatirea gradului de realizare a
obiectivelor propuse anterior. Auditorii identifica cauzele care au dus la aceste neîndepliniri si propun
masurile pe care le considera cele mai potrivite pentru eliminarea lor.
2. Obiectivele auditului intern
2.1. Obiectivele auditului intern
Obiectivele generale ale auditului intern sunt:
-sa asigure conducerea, actionarii, în general, ca societatea satisface sau nu standardele minime de
calitate;
- sa consacre metode adecvate de evaluare interna si sa demonstreze prin probe sidocumente relevante
starea procesului de productie si cercetare di societate;
- sa auditeze autoevaluarea, sa coopereze cu evaluatorii externi si sa contribuie la asigurarea si cresterea
calitatii;
- sa faca cunoscute conducerii activitatile si procesele de productie care nu îndeplinesc standardele
minime de calitate si sa faca propuneri pentru îmbunatatirea lor.
2.2. Obiectivele misiunii de audit intern
În principal, unei misiuni de audit i se pot atribui trei obiective principale:
- verificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productieside cercetare
din societate cu normele legale - auditul de regularitate;
- evaluarea rezultatelor obtinute si compararea lor cu obiectivele propuse;
- examinarea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie side cercetare
dinsociectate – auditul de performanta.- evaluarea sistemelor de management – auditul de sistem.
3. Organizarea auditului intern
Conducatorul societatii ia masurile necesare pentru instituirea cadruluiorganizatoric si functional necesar
desfasurarii activitatii de audit intern. Auditorii interni îsi desfasoara activitatea în subordinea directa a
conducatorului unitatii, exercitând o functie distincta si independenta de activitatile unitatii; prin
atributiile lor, nu trebuie sa fie implicati în elaborarea procedurilor de control intern si în desfasurarea
activitatilor supuse auditului intern. Auditorii interni sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea
activitatilor de audit. Auditul intern este o activitate functionala independenta si obiectiva prin care se
ofera consiliere si asigurare managementului ca sistemele de control intern exista sifunctioneaza eficace.
Auditorii interni din cadrul societatiii:
• raporteaza direct managementului si sunt independenti fata de orice alt departament;
• informeaza managementul despre modul de functionare a sistemului calitatii din unitate;
• nu au putere, autoritate, functii sau îndatoriri executive sau manageriale, cu exceptia
celor legate de gestionarea functiei de audit intern;
• nu sunt implicati în operatiunile/activitatile curente ale unitatii;
• nu sunt responsabili pentru elaborarea detaliata sau implementarea de noi sisteme, dar pot fi consultati
în timpul procesului de elaborare în ceea ce priveste masurile de controlce trebuie încorporate în sistemele
noi sau modificate, cu mentiunea ca este interzis în mod expres ca acelasi auditor sa dea consultanta într-
un domeniu si ulterior sa-l auditeze.
Relatia cu auditul extern:
Auditorii interni vor intra în legatura cu auditorii externi pentru:
• a întretine cu acestia o relatie de lucru profesionala si de cooperare;
• a asigura valorificarea adecvata a informatiilor referitoare la sistemul auditat sirezultatele auditului
intern si extern.Auditorii interni se vor concentra în special pentru:
• orientarea planului anual de audit intern astfel încât sa tina cont de recomandarileauditorului extern;
• primirea rapoartelor auditorului extern si informarea managementului despre recomandarile acestora;
• cunoasterea programului de audit extern si a metodologiei specifice aplicata pentrurealizarea auditului
extern;
• facilitarea comunicarii, când este necesar, între auditul extern si conducereauniversitatii.

4. Atributiile auditorilor interni


Auditorii interni au urmatoarele atributii:
a) definesc proceduri de audit intern a calitatii specifice unitatii; acestea sunt acceptate decatre
management;
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit intern;
c) efectueaza activitati de audit intern pentru a verifica daca sistemele de managementsunt transparente si
sunt conforme cu criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta specifici asigurarii interne a
calitatii;
d) raporteaza periodic constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatilede audit
;f) elaboreaza raportul periodic (anual) de audit intern si prezenta concluziile sipropunerile conducerii
societatii
5. Standardele de audit intern
Procedurile si metodologiile folosite la auditul intern au la baza Normele metodologice de exercitare a
auditului intern, armonizate cu Standardele de PracticaProfesionista a Auditului.

B. Principiile activitatii auditului intern


1. Independenta si obiectivitate
Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor (imixtiunilor)externe începând cu
stabilirea obiectivelor auditului, realizarea efectiva a lucrarilor sipâna la comunicarea rezultatelor
acesteia.Persoanele care sunt soti, rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv, cuconducatorul
unitatii, nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiasi entitati. Auditorii interni nu pot fi desemnati sa
efectueze misiuni de audit intern în unitate daca sunt soti sau afinipâna la gradul al patrulea inclusiv, cu
conducatorul acesteia sau cu membrii organului deconducere colectiva.Auditorii interni nu trebuie
implicati în vreun fel în îndeplinireaactivitatilor pe care în modpotential le pot audita si nici în elaborarea
si implementareasistemelor de control intern ale unitatiii.
2. Competenta si constiinta profesionala
Pregatirea si experienta auditorilor interni constituie un element esential în atingerea eficacitatii activitatii
de audit. Structura de audit public intern trebuie sa dispuna de toata competenta si experienta necesara în
realizarea misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi încredintate
acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii. În
scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiza/consultant în afara
unitatii, iar lucrarile vor fi supervizate de auditorii interni. Structura de audit intern trebuie sa dispuna de
metodologii si sisteme IT moderne,de metode de analiza statistice si instrumente de control a sistemelor
informatice. Estenecesara organizarea unui sistem de pregatire profesionala continua.
3. Exercitarea unei activitati normate
Structura de audit intern va elabora norme metodologice proprii în conformitatecu Normele metodologice
generale referitoare la exercitarea auditului intern.
4. Programul de asigurare si îmbunatatire a calitatii
Auditorii interni trebuie sa elaboreze un program de asigurare si îmbunatatire acalitatii subtoate aspectele
activitatii de audit intern. Programul trebuie sa asigure faptulca normele, instructiunile si codul de
conduita etica sunt respectate de auditorii interni. Auditul intern necesita adoptarea unui proces permanent
de supraveghere sievaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie
sa permitaevaluari interne si externe. Evaluarea interna presupune controale permanente privind buna
functionare aauditului intern si controale periodice realizate de catre auditorii însisi (autoevaluare).
Auditorii interni examineaza eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacaprocedurile de
asigurare a calitatii misiunilor de audit sunt aplicate în mod satisfacator, garantând calitatea rapoartelor de
audit. Evaluarea interna permite depistarea insuficientelor si imbunatatirile necesare unei derulari
corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala.

C. METODOLOGIE
1. Planul anual de audit intern
Proiectul planului de audit intern se elaboreaza de auditorii interni, pe bazaevaluarii riscului asociat
diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni,precum si prin preluarea sugestiilor
conducerii unitatii. Conducerea aproba anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern poate
realiza misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse în planul anual de auditintern.
2. Conditiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit intern
2.1. Accesul auditorilor interni la informatii si documente
Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile siprobante (inclusivcele în
format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul siobiectivele misiunii de audit intern.
2.2.. Realizarea misiunii la fata locului
Auditul trebuie sa fie realizat într-un climat de încredere. Conducerea unitatiitrebuie sa sustina activitatea
auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar îmbunatatirea functionarii unitatii si promovarea
intereselor acesteia.
2.3. Transmiterea rezultatelor
Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pemasura obtinerii acestora,
daca ele prezinta importanta. Raspunsul conducerii unitatii laaceste comunicari pot determina reorientarea
cercetarilor auditorilor. La încheierea auditului sunt comunicate conducerii unitatii principalele
concluzii,observatiile relevante si propunerile de îmbunatatire a unor indicatori. Proiectul raportului de
audit intern este prezentat conducerii unitatii. Conducerea unitatii comunicaeventualele
observatii auditorilor. În termen de 10 zile de la primirea acestora, auditorii interni analizeaza observatiile,
întreprind procedurile necesare pentru îmbunatatirea probelor si prezinta conducerii forma raportului
îmbunatatita. Dupa aprobarea modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit
conducerii unitatii
2.4. Urmarirea aplicarii recomandarilor auditorilor interni
Conducerea unitatii fixeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor. Conducerea unitatii poate sa
propuna un plan de actiune însotit de un calendar de implementare a recomandarilor.
Conducerea unitatii asigura urmarirea aplicarii planuluide actiune.
D. REGULI DE CONDUITA
Auditorul are acces la toate datele în cadrul misiunii sale si trebuie sa respectesecretul profesional în ceea
ce priveste informatiile colectate. Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se
concretizeaza înrecomandari. Auditorul trebuie sa respecte Codul privind conduita etica a auditorilor.
Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, neregulile care facobiectul auditului. Auditorul
trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) conducerii unitatii. Raportul de
audit si documentele de lucru sunt supervizate de catre responsabilul misiunii de audit sau, în lipsa
acestuia, de auditorul însusi. Aceasta asigura faptul ca, atât constatarile cât si informatiile probante sunt
validate.

2. Aprovizionarea presupune:
a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare;
b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare;
c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare
corespunzatoare;
d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date
reale;
e) Produsele comandate sa se obtina in timp util;
f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect;
g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control


intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN


a) specificațiile să fie necorespunzătoare Revizuirea specificațiilor existente de către
personalul tehnic.
Monitorizarea problemelor de producție
legate de specificațiile materialelor folosite.
Specificațiile trebuie să cuprindă date ale
perioadei curente ,comenzi rapide, stoc
corespunzător, prețul materialului.
Comunicarea specificațiilor de producție
departamentului de aprovizionare.
Revizuirea corespunzătoare și aprobarea
contractelor și comenzilor.

b) informații incomplete legate de preț Obținerea de oferte competitive pentru


fiecare aprovizionare periodică.
Volumul producției aprovizionată să fie
determinată prin analiza indicatorului de
utilizare a unor materiale similare
Revizuirea corespunzătoare a comenzilor de
aprovizionare.
Monitorizarea variantelor de preț, amănunțit.

c) informație indisponibilă sau incorectă Menținerea unor date corecte în evidența


legată de nivelul stocului sau nivelul stocurilor.
producției Corelarea programării producției cu
informațiile legate de stoc și cerințele legate
de termenele de livrare din comenzi
Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de
aprovizionare
Folosirea previziunii

d) informațiile dintro comandă sunt neclare Emiterea de copii ale comenzilor emise
Comenzile nu sunt introduse în sistem în personalului corespunzător.
timp util Prenumerotarea comenzilor
Verificarea periodică a intrarilor în sistem.
Investigarea intrărilor de date

e) Informație indisponibilă sau incorectă a Specificarea modului de transport și a datei


produselor comandate și neprimite de livrare în comanda de aprovizionare
Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare
Corelarea informației producției recepționate
și informațiile legate de comenzi date
Urmărirea comenzilor neonorate de furnizor

f) Comenzile date pot fi pierdute Prenumerotarea și înregistrarea corectă a


comenzilor

c) Proceduri inadecvate de prevenire a Proceduri de aprobare a comenzilor


utilizării neautorizate Desemnarea de personal autorizat care să
aprobe comenzile
Menținerea unei securități a comenzilor de
aprovizionare

3. Activitatea Departamentului Resurse umane presupune:


a) Respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare precum si a politicilor
companiei;
b) Mentinerea de inregistrari care demonstreaza respectarea legilor si reglementarilor ;
c) Asigurarea confidentialitatii din cadrul Departamentului Resurse umane;
d) Asigurarea productivitatii muncii la un nivel acceptabil;
e) Angajarea unui numar sufficient si adcvat calificat de personal;
f) Asigurarea ca personalul este pregatit adecvat in scopul indeplinirii
responsabilitatilor corespunzatoare;
g) Asigurarea ca personalul primeste informatii cu privire la performantele lor si la
dezvoltarea carierei.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control
intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Riscurile posibile

 Sa nu existe separarea sarcinilor intre persoanele care autorizează plata salariilor şi persoana
care efectuează plata
 Inexistenţa fişelor individuale pentru plata salariilor, fluturasii trebuie inaintati angajatilor
 Inexistenta procedurii scrise pentru evidenta, calculul şi plata orelor suplimentare
 Calculul eronat al obligatiilor salariale
 Neinregistrarea corectă a salariilor datorate şi a orelor suplimentare
 Neinregistrarea corectă a avansurilor si a restului de plata
 Trebuie sa existe o evidenţă a fişierelor salariilor chiar din momentul în care apare o schimbare
 Sa nu fie efectuata nici o reconciliere şi o comparaţie de la o lună la alta
 Sa nu existe o comparaţie între salariul bugetat şi cel realizat
 Sa nu fie efectuata nici o reconciliere între plăţile salariilor şi a conturilor bancare

Proceduri de control intern

 Personalul de supreveghere și managementul de personal trebuie să participe la cursuri legate de


legile și reglementările muncii precum și politicile unității
 Revizuirea periodică a politicilor și procedurilor de către un consiliu legal în scopul respectării
aplicarii legilor și reglementarilor în vigoare
 Incurajarea personalului de a raporta orice posibile violări a legilor, reglementărilor precum și
politicile unității în vigoare
 Luarea de măsuri disciplinare pentru acei care încalcă legile și reglementările în vigoare
 Personalul de la Departamentul de Resurse Umane trebuie sa participe periodic la cursuri de
specialitate privind legile si reglementarile in vigoare
 Recrutarea de personal calificat si cu experienta in Departamentul de Resurse Umane
 Dosarele si fisierele trebuie tinute si inregistrate conform legislatiei in vigoare
 Accesul la inregistrarile si documentele Departamentului de Resurse Umane este restrictionat si
accesat doar persoanelor autorizate
 Aplicarea unor parole de acces fisierelor confidentiale mentinute in format electronic si
schimbarea periodica a acestora
 Identificarea si luarea masurilor de disciplina persoanelor care au furnizat informatii
confidentiale persoanelor neautorizate
 Evaluarea periodica a performantelor personalului

4. Receptia presupune:
a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate;
b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de
achizitii;
c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt
correct inregistrate;
d) Protejarea materialelor primate;
e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare, stoc si dispozitiile de
achizitie sunt consecvente;
f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare;
g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre deposit si de la
deposit;
h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp;
i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control


intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Raspuns

Riscurile Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituie riscuri care
trebuie identificate.Managementul are obligaţia de a identifica riscurile şi de a intreprinde
acele acţiuni care plaseazăsi menţin riscurile în limite acceptabile. Trebuie menţinut un
echilibru între nivelul acceptabil alriscurilor şi costurile pe care le implică aceste acţiuni.•

Procedurile Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru între sarcini,


competenţă(autoritate decizională conferită prin delegare) şi responsabilităţi (obligaţia de a
realizaobiectivele) şi să se definească proceduri.

Procedurile reprezintă paşii ce trebuie urmaţi (algoritmul) în realizare


sarcinilor,exercitareacompetenţelor şi angajarea responsabilităţilor.In acest context, se
afirmă, despre controlul intern, că:
- este integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a entităţii
publice;
- intră în grija personalului de la toate nivelurile;- oferă o asigurare rezonabilă a atingerii
obiectivelor, începand cu cele individuale şi terminăndcu cele generale.Activităţile prin
care se realizează obiectivele (individuale, derivate şi generale) sunttranspuse în sarcini
(componenta elementară), atribuţiuni şi funcţiuni (componente agregate) şisunt atribuite,
spre efectuare, componentelor structurale ale entităţii publice (posturi şicompartimente).
Această conduce la definirea unei structuri organizatorice adecvate îndeplinirii
obiectivelor. Controlul managerial nu poate opera în afara unui plan şi a unei
structuriorganizatorice adecvate.Unul dintre cele mai importante standarde ce compun
Codul controlului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005,
este standardul referitor la managementul riscurilor
Conform standardului menţionat mai sus fiecare entitate publică are obligaţia de a
analizasistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale,
să elaboreze planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor
riscuri şi să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective
Orice organizaţie se constituie pentru a realiza anumite scopuri în raport cu care
seorientează activităţile desfăşurate în cadrul acesteia. În afara unor scopuri, nu există
organizaţie,deoarece acestea constituie însăşi raţiunea ei de a fi.Scopurile sunt cunoscute
sub denumirea generica de obiective
În sectorul privat,obiectivul principal al organizaţiei îl constituie fructificarea capitalului
investit, pe când, însectorul public, accentul cade pe interesul general, adică producerea
unui serviciu public sauoferirea unui beneficiu pentru publicul larg.
Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza că există consecinţeasupra
atingerii obiectivelor şi pot fi luate măsuri specifice de soluţionare a problemelor,ridicate
de respectivele riscuri.
Riscurile nu pot fi identificate şi definite decât în raport cu obiectivele a caror realizare
este afectata de materializarea lor. Din această cauză existenţa unui sistem de obiective
clar definiteîn organizaţie constituie premisa esentiala pentru identificarea şi
definireariscurilor.
Gestionarea riscurilor înseamnă identificarea şi evaluarea riscurilor, precum şi stabilirea
modului de a reacţiona în faţa riscurilor, adică de a pune în operă mijloace de control
intern care să le atenueze posibilitatea de apariţie sau consecinţele pe care le-ar produce în
cazul în care s-ar materializa.

Procedurile sunt acele instrumente/dispozitive de control intern prin care se controlează


riscurile generate de necunoaşterea proceselor şi regulilor ce trebuie respectate în
desfăşurarea activităţilor. A munci fără a formaliza modul în care fiecare trebuie să
procedeze, înseamnă anu exista un control intern eficace, menit să ţină sub control
riscurile şi să se obţină astfel o asigurare rezonabilă că obiectivele vor fi atinse.Pentru ca
procedurile să devină instrumente/dispozitive de control intern eficace acestea trebuie:să
se refere la toate procesele şi activităţile importante; să fie scrise; să fie actualizate în
permanenţă; să fie aduse la cunoştinţa executanţilor; să fie simple şi pe înţelesul tuturor.

5. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune:


a) Implementarea strategiilor de marketing;
b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;
c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu
prelucrarea lor.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control


intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Vânzarea, ca activitate cu conținut problematic complex prin intermediul tehnicilor și modalităților
specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficiență a rezultatelor producției, trecerea
acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea întregului
potențial tehnico-productiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi cumpărătorului
marfă de calitate, la termenele și în condițiile solicitate și nu în ultimul rînd asigură un cîștig real cel
puțin pe măsura eforturilor.

Vânzarea produselor se poate face:

-pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului

-pe bază de comandă anticipată fermă, urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia

-la cecere neprogramată, dar previzibilă, din magazinele și depozitele proprii sau ale rețelei comerciale
publice.

Calea prin care se vând produsele este în funcție de natura produselor, sfera de utilitate,
caracteristicile și potențialul de cumpărare ale clienților, căile de distribuție utilizate, modalitățile
practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale .
Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor, un rol definitoriu în extinderea vânzărilor
în economia de piață revine acțiunii de promovare, a celei de informare a viitorilor utilizatori despre
caracteristicile produselor, a condițiilor de execuție și de desfacere etc.
Livrările câtre diferiți clienți se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din producția curentă.
Întreprinderea producătoare trebuie să-și programeze un raport corespunzător între volumul producției
de fabricat în timp și nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi asigurat pentru realizarea unei
desfaceri continue și evitarea rupturilor de stoc.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN


De a vinde bunuri clienţilor îndoielnici Verificarea clientului prin cerere de referinţe
Client din partea băncii sau a colaboratorilor
cunoscuti, Verificarea permanentă a soldului
clienților și stabilirea unui sold maxim

De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt Verificarea notei de comanda (dacă are nr.de
autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în înregistrare și este făcută de persoana autorizată), a
concordanţă cu procedurile societăţii. prețurilor și a reducerilor (dacă sunt acordate de
persoana autorizată)
De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu Bunurile trimise trebuie să aibă comenzi semnate
comanda de persoane autorizate

De a trimite bunuri neconforme din punct de Examinarea bunurilor din punct de vedere
vedere cantitativ și calitativ al comenzii cantitativ, calitativ și al comenzii
De a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia Completarea fișei de magazie
stocurilor
De a accepta comenzi fără a avea stocuri Verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea
disponibile unui stoc minim stabilit
De a face livrări de bunuri care nu sunt Verificarea semnăturii de primire de câtre client a
“recunoscute”de către clienţi din punct de facturii sau a documentului care atestă livrarea
vedere calitativ, cantitativ şi al comenzii (avizul de însoțire a mărfii)

De a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra Verificarea scadențarului soldurilor clienți și


un provizion urmărirea recuperării debitelor restante de la
clienții îndoielnici
Plăți efectuate care nu sunt înregistrate Verificarea înregistrării plăților, respectiv a
facturilor emise

6. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune:


a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea
satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing;
b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor
care ar putea afecta entitatea;
c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau
patentelor existente;
d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control


intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN


Lipsa de planificare pentru fiecare activitate și Norme de comunicare între departamentele de
urmărirea respectării ei dezvoltare și marketing prin care se stabilesc
foarte clar oportunitatea și necesitatea utilizării de
resurse ale firmei pentru dezvoltarea de noi
tehnologii

Inexistența unor proceduri/note interne de Proceduri de analiză pentru a măsura capacitatea de


stabilire a necesităților reale ale finanțare a acestor dezvoltări, inclusiv calcule
departamentului de marketing pentru a solicita comparative
dezvoltarea de tehnologii compatibile cu
rezultatele dorite
Ineficiența/incapacitatea/lipsa de Măsuri de urmărire a respectării planificărilor
experiență/lipsa de pregătire profesională propuse și totodată planuri de rezervă în cazul în
continuă pentru asimilirea noilor tehnologii a care aceste planificări nu se respectă, inclusiv
personalului care desfășoară aceste activități de măsuri de sancționare pentru cei responsabili
dezvoltare a tehnologiei sau subdimensionarea
acestor departamente

Inexistența/ineficiența procedurilor de urmărire Proceduri de instruire a personalului implicat prin


a rezultatelor activităților de dezvoltare a perfecționare profesională continuă în funcție de
tehnologiiilor în corelație cu costurile generate proiectele în care sunt implicați
de acestea

Utilizarea unor resurse prea mari pentru Dezvoltarea de metode pentru măsurarea
capacitatea firmei de a materializa aceste rezultatelor acestor tehnologii în urma
tehnologii în activitatea sa economică implementării lor în producție.