Sunteți pe pagina 1din 25

FEAA

Facultatea De Economie Si Administrarea


Afacerilor

UNIVERSITATEA ''Al. I.Cuza'' IASI


Specializare: Administratie Publica

Caiet De Practica
Primaria Comunei Erbiceni

Coordonator: Student:
Minea Stefan Vatamanu Ancuta Stefania
Grupa: I AP
CUPRINS

1. PREZENTAREA PRIMARIEI COMUNEI ERBICENI

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiecte de activitate profesionala


1.2. Baza legala de înfiintare
1.3. Legislația pe baza careia isi desfasoara activitatea
1.4. Proiecte aflate in derulare in Comuna Erbiceni
1.5. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

2. ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

3. DATE STATISTICE

4. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

5. CONTROL ADMINISTRATIV SI JURISDICTIONAL

6. REGIMUL JURIDIC

7.CONTRACT ACHIZITIE PUBLICA, DISPOZITIE

8. HOTARARI

9. CONCLUZII
1. Prezentarea Primariei Comunei Erbiceni
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiecte de activitate profesionala
Primaria Comunei Erbiceni este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei
publice locale art. 36 alin 3 lit “a” din Legea nr. 215/2001 privind aprobarea organigramei si
numarului de posturi ale aparatului.
Conform Legii nr. 2/1968 , comuna Erbiceni este stabilita ca unitate administrativ-teritoriala cu cele
cinci sate in componente , cu suprafata de 7936 ha si cu o populatie de 5650 locuitori , sa faca parte
din judetul Iasi.
Primarul , Viceprimarii, Secretarul al Comunei Erbiceni impreuna cu aparatul propriu de specialitate
constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Comunei Erbiceni, care
aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al comunei Erbiceni si dispozitiile Primarului
General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Primarul este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate pe care il
conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001,
Primarul reprezinta autoritatea Executiva in realizarea autonomiei locale. De asemenea Primarul
raspunde de buna functionare a administratiei publice a comunei, in conditiile legii.
Totodata Primarul reprezinta Comuna Erbiceni in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele
fizice sau juridice, romane sau straine, precum si in justitie.
Consiliul Comunei Erbiceni reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul primariei. In relatiile dintre
Consiliul , ca autoritate deliberativa si Primarul , ca autoritate executiva, nu exista raporturi de
subordonare.
Comuna Erbiceni ,ca unitate administrativ –teritoriala, in forma actuala, este cunoscuta din anul 1908
, cu cele cinci sate in componenta sa , respectiv Erbiceni , Birlesti,Totoesti,Spinoasa si Sprinceana .
Aceasta regiune este cunoscuta si renumita pentru conditiile bune de cultivare a plantelor , de crestere
a animalelor si pentru exportul acestora in alte tari .
A fost si este un centru agricol de prim rang dat de calitatea si fertilitatea terenurilor agricole , de
priceperea si harnicia locuitorilor sai .

1.2. Baza Legala de Infiintare

Primaria Comunei Erbiceni este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii Administratiei
Publice Locale art.38 alin 1 si 2 nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al
Primariei Erbiceni privind abordarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de
specialitate.
1.3. Legislatia In Baza Careia Isi Desfasoara Activitatea
Art.20. Autoritatile administratiei publice locale sunt alese si functioneaza in baza principalilor legi
organice de specialitate :
> Legea nr. 67/2004 privind Alegerea autoritatilor administratiei publice locale .
> Legea nr 215/2001 privind Administratia publica locala;
> Legea nr 3/2000 privind Organizarea si desfasurarea Referendumului .
Art.21 Administratia publica este organizata si functioneaza in temeiul urmatoarelor principii:
> autonomiei locale;
> descentralizarii serviciilor publice;
> egibilitatii autoritatii administratiei publice locale;
> legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes
deosebit.

1.4 Proiecte Aflate In Derulare In Comuna Erbiceni


- Extindere alimentare cu apă şi canalizare.
- Asfaltarea Drumurilor Comunale.
- Programul After School.
- Infiintarea unui nou Cabinet Medical.
- Modernizare 3,2 km drum asfaltat.
- Sală de sport.
- Grădiniţă.
- Introducere gaze naturale.
- Extindere reţea electrică în zonele construibile.
- Reabilitatre bloc locuinţe şi transformare în sediu de administraţie publică
locală.
1.5. Modalitati De Organizare A Activitatii In Cadrul Instituiei Analizate

Primarul, Viceprimarul si Secretarul Comunei impreuna cu aparatul de specialitate al primarului


Constituie Primaria Comunei Erbiceni.
Primaria este o structura functionala cu activitate permanenta care aduce la indeplinire hotararile
consiliului local si dispozitiile Primarului, solutionanad problemele curente ale colectivitatii locale.
2. ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale structurate ca:
directii, servicii, birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de catre Primar,
Viceprimar si Secretarul Comunei Erbiceni, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.
Conducerea, indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul compartimentelor
functionale structurate ca directii, servicii si birouri este asigurata de catre functionarii publici si
personal contractual.
Structura Organizatorica a Primariei Comunei Erbiceni cuprinde urmatoarele compartimente:

- Secretariat
- Reg. Agricol
- Stare Civila
- Financiar Contabil (taxe, impozite si achizitii publice)
- Cadastru
- SVSU
- Primar
- Viceprimar
- Biblioteca
- Relatii Cu Publicul
- Asistenta Sociala

I.Atributii ale Secretariatului:


* Asigură indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel
puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, comunică ordinea de zi; Efectuează apelul
nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
* Numără voturile şi consemneaza rezultatul votării, pe care il prezinta preşedintelui de şedinţă;
* Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei
hotărâri a consiliului local;
* Asigură intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziţie consilierilor inaintea
fiecărei şedinţe procesul verbal, respectiv stenogramadactilografiata a şedinţei anterioare, asupra
conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
* Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea
acestora;
* Urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii
care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Il informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile
prevăzute de lege în asemenea cazuri;
* Avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului local, prezintă în faţa consiliului local punctul sâu
de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării
consiliului; dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
* Contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care
le consideră legale;
* Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale
consiliului local;
* Acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la
redactarea proiectelor de hatărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu;

Personal Compartiment Secretariat:

Nume si Prenume Functie


Minea Stefan Secretar

II.Atributii ale Compartimentului de Contabilitate:

* 1. asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu


dispoziţiile legale; 2. urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari
aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a
Persoanelor precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare;
* 3. asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în
vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei,
urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie; 4. asigură plata
integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri,
potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea
şi plata acestora; 5. urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce
constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice; 6. raportează,
lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a
realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate; 7. face
propuneri de modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului judeţean;
*8.organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu
destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective
pe structura clasificaţiei bugetare;
* 9. răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de
finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli
aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a
altor purtători de informaţii;
* 10.analizează şi avizează documentaţia aferentă cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării
unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul instituţiei cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

Personal Compartiment Financiar-Contabil:

Nume si Prenume Functie


Hatmanu Antoneta Inspector Contabil
Lupu Elena Referet Achizitii-Publice
Lupu Elena-Raluca Inspector Contabilitate
Stefanache Viorica Referent Operator Rol
Costin Iuliana Casier

III.Atributii Registrului Agricol:

* redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol;


* transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre
reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
* deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de
animale;
* operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii,
schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;
* ţine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
* înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate
cu Legea Fondului Funciar şi legea 10/2001;
* eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol;
* întocmeşte şi eliberează certificate de producător (pentru vânzări de produse agricole), potrivit
evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren;
* întocmeşte procesele verbale şi vizează trimestrial certificatele de producător;
* verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
* conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică,
* verificări în teren a veridicităţii datelor declarate în registru agricol;
* centralizează toate datele înscrise în registrul agricol;
* întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul
compartimentului;
* relaţii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol;
* actualizează zilnic baza de date privind evidenţele de Registru Agricol;
* îndeplinirea oricăror altor sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările
conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte
compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

Personal Compartiment Registru Agricol:

Nume si Prenume Functie


Ivan Ioan Inspector Registru Agricol
Ivan Elena Inspector Stare Civila, Atributii Registru
Agricol

IV.Atributii Stare Civila:


Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare; •
Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în
păstrare şi trimite comunicări. • Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare
şi înscrise în formulare; • Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor,
precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
• Înaintează structurii de evidenţa a persoanelor din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii
urmatoare, înregistrările, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la
modificarile intervenite în statutul civil al persoanelorî vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de
identitate ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut
acte de identitate;
Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările decesului, livretul militar,
a persoanei supuse obligaţiilor militare; • Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de
deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar sub
semnatura şefului de serviciu al Direcţiei Judeţene de Statistică;
• Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi
pastrează în condiţii depline de securitate; • Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul
de stare civilă (primar); • Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare,
imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul urmator, care va fi comunicat de şeful serviciului,
Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor; • Se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor
de stare civilă pierdute sau distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea
datelor înscrise;
Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în conformitate cu
prevederile Legii 117/2006 de modificare şi completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare
civila; • Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările
prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea
administrativă; • Întocmeşte documentaţia necesară privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuţi
conform normelor de aplicare a Legii 482/2006; • Se sesizeaza din oficiu cu privire la persoanele a
caror naştere nu este înregistrată în registrele de stare civilă şi propune şefului serviciului initierea de
acţiuni în instanţă;
Art. 2 În exercitarea activităţilor menţionate, Compartimentul Stare Civilă colaborează cu autorităţile
care au atribuţii în domeniu: instituţii centrale şi direcţiile de specialitate ale altor instituţii locale şi
judeţene (Direcţia Judeteană de Evidenta Persoanelor).

Personal Stare Civila:

Nume si Prenume Functie


Lungu Ionel Primar, Ofites Stare Civila
Ivan Elena Delegat Stare Civila

V.Atributii ale Compartimentului De Cadastru:


• efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor; • întocmeşte procesele
verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003; •
întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit
prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005; • înaintează documentaţia spre verificare Oficiului
Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa pentru întocmirea titlurilor de proprietate; •
constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari; • efectuează măsurători topografice pentru
persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
• răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar; •
întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele
fizice; • prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de
situaţie; • se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar din domeniul privat al
municipiului Feteşti, precum şi al fondului funciar al localităţii; răspunde de corectitudinea şi
exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite; • asigură întreţinerea
planurilor cadastrale; • răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de secretul datelor şi al
informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor
de serviciu;

îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate prin acte administrative de către persoane ierarhic
superioare; • participă la lucrările comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor legii 15/
2003.

Personalul Compartimentului De Cadastru:

Nume si Prenume Functie


Prisacaru Vasile Referent Topo
Palela Mihaela Referent Topo

VI.Atributii ale Compartimentului SVSU:


* Intocmeste planurile operative de pregatire si planificare a activitatilor de protectie civila;
* Elaboreaza planul de interventie in caz de situatii de urgenta pe tipuri de riscuri si planul de
evacuare in caz de inundatii, dezastre sau razboi;
* Desfasoara activitati de prevenire, informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor
si masurilor de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta;
* Urmareste intretinerea si functionarea legaturilor si a mijloacelor de instiintare – alarmare in situatii
de protectie civila;
* Duce la indeplinire Hotarârile Consiliului Local Municipal pe linie de Protectie Civila si Situatii de
Urgenta;
* Verifica si mentine in stare operativa adaposturile de protectie civila special amenajate de pe raza
municipiului;
* Intretine, depoziteaza, conserva si gestioneaza tehnica si aparatura din dotare;
* Centralizeaza si transmite operativ I.J.S.U date si informatii privind aparitia si evolutia starilor
potential generatoare de situatii de urgenta;
* Desfasoara alte actiuni de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta la toate tipurile de
riscuri in colaborare cu servicii de urgenta si cu servicii profesioniste;
* Colaboreaza cu toate structurile locale, zonale sau nationale din domeniul situatiilor de urgenta
pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut si desfasurarea unor interventii operative si
eficiente;
* Intocmeste anual lucrarile MLM si situatiile ce compun Carnetul de mobilizare;
* Tine evidenta documentelor secrete, urmarind intocmirea, multiplicarea si manipularea acestora
conform prevederilor legislatiei si actelor normative in vigoare;
* Organizeaza, planifica, indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in
cadrul institutiilor;
* Indeplineste si alte atributii ce apartin Administratiei Publice Locale in aplicarea intocmai a legilor
in vigoare si a dispozitiilor conducerii institutiei;

Personalul Compartimentului SVSU:

Nume si Prenume Functie


Burlacu Dumitru Sef SVSU

VII.Atributii Ale Bibliotecii Comunale:

 organizează şi îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor generale stabilite pentru


bibliotecile publice de acces general si a regulamentului de ordine interioară emis de
conducerea Bibliotecii Naţionale.
 întocmeşte evidenţa intrărilor şi ieşirilor de publicaţii din patrimoniul bibliotecii, ţinând la zi
Registrul Inventar şi Registrul de Mişcare a Fondurilor;
 efectuează prelucrarea bibliografică a publicaţiilor în sistem informatizat şi administrează
baza de date a filialei;
 organizează fondul de publicaţii, instrumente de informare; asigură gestionarea şi conservarea
colecţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
 comunică utilizatorilor colecţiile filialei prin sălile de lectură şi împrumut la domiciliu,
practicând accesul liber la raft sub supravegherea personalului bibliotecii;
 dezvoltă fondul de documente în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publicaţii sau prin
acceptarea de donaţii (fondul de carte s-a îmbogăţit, ca urmare a acestei colaborări, cu :
instrumente de lucru, dicţionare, studii critice, cursuri, albume de artă şi civilizaţie,
beletristică);
 efectuează operaţiile privind înscrierea cititorilor;
 îndrumă utilizatorii şi le oferă informaţii;
 întocmeşte situaţiile statistice anuale privind numărul utilizatorilor, frecvenţa şi numărul de
volume consultate;
 urmăreşte restituirea la termen a publicaţiilor împrumutate
 editează şi difuzează afişe publicitare pentru promovarea imaginii şi activităţii filialei;
 organizează activităţi culturale, expoziţii de carte, lansări de carte şi ateliere de lectură, audiţii
săptaminale, momente artistice;
 participă la diverse proiecte si programe culturale aprobate de conducerea Bibliotecii
Naţionale
 administrează sediul filialei;
Personalul Bibliotecii Comunale:

Nume si Prenume Functie


Fecioru Cerasela Bibliotecar

VIII.Atributii Ale Compartamentului De Asistenta Sociala:

· Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.


· Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.
· Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.
· Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a
dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Personalul Compartimentului De Asistenta Sociala:

Nume si Prenume Functie


Roman Viorica Inspector Asistenta Sociala
Lupu Carmen Referent Asistenta Sociala

IX.Atributii Relatii Cu Publicul:


• primeşte petiţiile cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) şi le înregistrează pe tipuri de
probleme;
• clasifică documentele pe tipuri de probleme;
• verifică documentaţia depusă şi dacă aceasta este completă, o înregistrează.
• eliberează un bon care conţine: numar de înregistrare, data, numele petentului, adresa şi telefonul la
care poate fi contactat pentru eventuale completări şi nelămuriri în legatură cu cele solicitate;
• informează, referitor la stadiul unei lucrări, şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele de
specialitate din cadrul primăriei;
• transmite către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documente înregistrate şi
repartizate;
• primeşte şi eliberează raspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul
primăriei;

• aduce la cunoştinţă conducerii propunerile şi sesizarile cetăţenilor în vederea unei bune funcţionări a
primăriei;
• urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de direcţiile şi
serviciile de specialitate ale primăriei, către cetãţeni.
• întocmeşte lunar un raport privind situaţia lucrărilor scadente la nivelul primăriei pe care îl
înaintează primarului
• asigură prin activitatea de curierat şi distribuţie a corespondenţei, circuitul documentelor atât în
interiorul primăriei cât şi în exteriorul acesteia;
• pregateşte materialele pentru audienţe în funcţie de cererile depuse şi înregistrate;
• comunică răspunsurile către cetaţeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.

Personalul Compartimentului Relatii Cu Publicul:


Cadrul acestui Compartiment este realizat de catre Secretarul Primariei, Minea Stefan,
desemnat in acest scop Prin Dispozitiile Primarului.

X.Atributiile Primarului:
* Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale
actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor
Consiliului Judeţean;
* Asigură executarea hotărârilor Consiliului local. În cazul în care apreciază că, o Hotărâre a acestuia
este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă, sesizează pe Prefect.
* Poate propune Consiliului local municipal consultarea populaţiei, prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit şi pe baza hotărârii consiliului, ia măsuri pentru organizarea
acestei consultări;
* Prezintă Consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea economică şi
socială a Municipiului;
* Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune
aprobării consiliului;
* Exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin Municipiului în calitate de persoană
juridică civilă;
* Exercită funcţia de ordonator principal de credite;
* Verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de
îndată consiliului cele constatate;
* Răspunde de elaborarea strategiilor de dezvoltare a Municipiului din punct de vedere economic şi
urban;
* Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop, poate
mobiliza şi populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din municipiu, acestea fiind obligate să
execute măsurile stabilite;
* Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiştilor locali şi cu ajutorul
jandarmeriei, pompierilor şi apărării civile, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile
legii;
* Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
* Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări
publice care contravin ordinii de drept, ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
* Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare
pentru populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate;
* Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;
* Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local municipal, cu respectarea prevederilor
legii;
* Asigură întreţinerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulaţie,
desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;
* Supraveghează târgurile, pieţele, oboarele, locurile şi parcurile de distracţie şi ia măsuri operative
pentru buna funcţionare a acestora;
* Conduce serviciile publice municipale;
* Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
* Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege;

XI.Atributii Ale Viceprimarului:

* Exercita atributiile Primarului in lipsa acestuia din localitate, cu exceptia celor ce nu pot fi delegate.
* Indruma si coordoneaza activitatea Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului.
* Solutioneaza operativ, in spiritul legii constatarile corpului de control, a disciplinei in constructii, in
conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului.
* Vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrat,
conform legii si specificului local.
* Urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru
imobiliar.
* Controleaza activitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor si cererilor cetatenilor in domeniul sau
de activitate.
* Coordoneaza si controleaza activitatea, directiilor, serviciilor si birourilor de specialitate care i-au
fost incredintate prin organigrama aprobata de Consiliul Local la propunerea primarului.
* Aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor ce incadreaza directiile, serviciile si birourile date s-
pre coordonare si conducere.
* Avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna a salariatilor, din serviciile si birourile
coordonate.
4.DATE STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA COMUNEI ERBICENI

Numele Satelor Aflate In Administratie: Erbiceni, Barlesti,Totoesti,Spinoasa, Spranceana;


Suprafata: 7901 ha
Intravilan: 328 ha
Extravilan: 7573 ha
Populatie: 5784
Gospodarii: 2196
Nr. Locuinte: 2063
Nr. Gradinite: 4
Nr. Scoli: 5

Asezarea Geografica: Teritoriul comunei, din punct de vedere geografic este situat central faţă de
perimetrul judeţului Iaşi aflându-se la o distanţă de 30 km nord-vest faţă de Municipiul Iaşi, la 5 km
de drumul naţional Iaşi-Târgu Frumos Comuna Erbiceni se află la sud-est faţă de urmatoarele oraşe
din judeţ: 27 km faţă de oraşul Târgu Frumos 34 km faţă de oraşul Hârlău 52 km faţă de oraşul
Paşcani;
Comuna Erbiceni se învecinează cu teritoriul următoarelor comune şi oraşe: La nord-est - comunele
Gropniţa, Movileni şi Româneşti; La nord - comuna Focuri; La vest - comuna Belceşti; La sud-vest -
comuna Bălţaţi; La sud-est - oraşul Podu Iloaiei. Din punct de vedere geo-morfologic, teritoriul
comunei Erbiceni este situat în partea de sud-vest a depresiunii Jijia - Bahlui.

EVENIMENTE LOCALE: Ziua comunei în ultima duminică din luna mai;

ACTIVITATI SPECIFICE ZONEI:

> Creşterea ovinelor, bovinelor şi caprinelor;


> Cultura cerealelor şi plantelor tehnice;
FACILITATI OFERITE INVESTITORILOR:

> Concesionare de teren pentru investiţii, alimentare cu apă şi canalizare;


> Drumuri principale asfaltate;
> Rezervă de apă în acumulări (8 iazuri);
> Disponibilitate din partea conducerii comunei;
5.CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ERBICENI

Consiliul Local al Comunei Erbiceni, Judetul Iasi, intrunit in sedinta de constituire in data de
22.06.2016.
Avand in vedere:
* Votul majoritatii consilierilor locali in functie, exprimat in cadrul sedintei de constituire in
data de 22.06.2016 (10 voturi pentru Dl. Maxim Marinel, si 4 voturi pentru Dl. Apavaloaei Marius)
* Prevederile art. 2 alin(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu
modificarile si completaile ulterioare.
* Prevederile art.1, art.13, art.14 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata si modificata prin Legea nr. 673/2002.
* Prevederile art.57 alin(2) din Legea nr.215/2001-privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.45 alin(1) si art.115 alin(1), lit (b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale republicata,cu modificarile ulterioare.
Art.50. Pentru aplicarea si respectarea prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
, Consiliul Local a hotarit completarea Regulamentului de Organizare si Funtionare a Consiliului
Local prin introducerea unui nou capitol cu articolele numerotate de la 82 la 91.
Art.51. Pentru aplicarea si respectarea Legii nr. 544/2001 –privind liberul acces la informatiile de
interes public ,Consiliul Local a hotarit ca aceasta activitate sa se desfasoare potrivit legii pe baza unui
Regulament propriu care a fost elaborat si aprobat in sedinta din luna iulie 2003 , dar nu este
functional pina in prezent .
Art. 52. In scopul aplicarii si respectarii prevederilor Legii nr. 52/20003 privind transparenta
decizionala in administratia publica locala , Consiliul Local a hotarit completarea Regulamentului de
Organizare si Funtionare a Consiliului Local prin introducerea unui nou alineat la art. 35 si a unei
sectiuni cu 21 de articole in cadrul Cap. III(Functionarea Consiliului Local ).

Se declara legal constituit Consiliul Local al Comunei Erbiceni, Judetul Iasi, in urmatoarea
componenta:
> Apavaloaei Marius Constantin
> Ababei Stefan
> Albu Mioara
> Berariu Florin
> Ghidim Dumitru-Bogdan
> Horstea Mihaela
> Morariu Cristina-Maria
> Vasilache Costel
> Lupu Constantin
> Maxim Marinel
> Alupei Voicu
> Axinte Dumitru
> Rata Virginia
> Ochisor Florentina
5.CONTROLUL ADMINISTRATIV SI JURISDICTIONAL

1.CONTROLUL ADMINISTRATIV:
Controlul administrativ se poate defini, ca acea forma a verificarii de stat infaptuita de auroritatile
publice executive in conformitate cu prevederile legale, atat asupra activitatilor specifice propriului
sistem de organe cat si inafara acestuia, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei conformitatii
dintre actiunea infaptuita si normele care o reglementeaza, precum si, dupa caz, restabilirea, la nevoie,
a legalitatii incalcate cu toate consecintele decurgand din acesta pentru actiunea verificata si autorii
controlati.
Controlul administrativ consta in verificarea modului de folosire de catre autoritatile executive a
tuturor mijloacelor de care dispun, inclusiv a celor juridice, in indeplinirea sarcinilor ce le revin.

* Controlul este o activitate secundara;


* Controlul este un atribut al conducerii;
Organizarea controlului administrativ:
In Administratia Publica constituirea formelor de verificare, a diferitelor categorii de organe si de
activitati de control, este strans legata de problema raporturilor dintre organele de verificare si cele
controlate Astfel:
* Nici o forma de conducere nu poate fi lipsita de dreptul de control intrucat daca
conducerea unui organ poate lua masuri obligatorii si poate organiza activitatea subordonata cu atat
mai mult poate verifica respectiva activitate.
* Cu cat controlul este desfasurat mai aproape de activitatea verificata cu atat este
mai eficient.
* Un control se poate desfasura in mod corespunzator, avand un caracter obiectiv,
atunci cand, fiind infaptuit de un personal specializat acesta nu se afla in subordinea celor verificati
sau raspunzatori de starea de lucruri constatata.

2.CONTROLUL JURISDICTIONAL:

Controlul jurisdictional se infaptuieste cu ocazia si in cadrul unui Litigiu sau Contencios in care se
pune problema ilegalitatii unor aspecte din activitatea executiva si pentru a caror clarificare este
necesara o activitate de judecata infaptuita de autoritati administrative cu atributii jurisdictionale (de
pilda in materia asigurarilor sociale, a brevetelor de investitii), fie de catre instantele judecatoresti sau
de alte organe jurisdictionale (De pilda cum a fost Curtea de Conturi).
6.REGIMUL JURIDIC

Art.7. Conform Legii nr. 2/1968 , comuna Erbiceni este stabilita ca unitate administrativ-teritoriala cu
cele cinci sate in componente , cu suprafata de 7936 ha si cu o populatie de 5650 locuitori , sa faca
parte din judetul Iasi.

In urma acestei organizari administrativ-teritoriale suprafata comunei a fost diminuata cu 906 ha teren
arabil fata de cea existenta in anul 1945 . Terenurile au fost preluate in mod abuziv de regimul
comunist in perioada anilor 1948 - 1959 de la proprietarii din comuna si de la C.A.P. Totoesti dupa
anul 1962 .
In prezent aceste terenuri se afla in administrarea S.C.A. Podu Iloaiei in suprafata de 748 ha situat in
“Tarna Veche” si Spinoasa , si la fostul I.A.S. Iasi, ferma Movileni,suprafata de 158 ha situat in
tarlaua”Satraloaia”
Conform Legii nr.1/2000 si a Hotararii Comisiei judetene de Fond Funciar Iasi nr 700/06.09.2002
aceasta suprafata trebuia restituita si pusa in posesia fostilor proprietari inca din toamna anului 2002.
Pana in prezent ,din cauza birocratiei si a coruptiei s-a tergiversat predarea terenurilor
validate,punandu-se in posesie numai 76 ha de la ferma Spinoasa a S.C.A. Podu Iloaiei , cetatenilor
din satul Birlesti , pe vechiul amplasament , conform evidentelor din Registrele agricole ale Primariei
Erbiceni din anii 1948-1952 ; 1959-1963 .

Obiectul de reglementare al dreptului funciar, după cum se poate desprinde din definiţia acestei
ramuri de drept, îl constituie relaţiile sociale cu privire la terenuri care au loc între particulari –
persoane fizice şi persoane juridice de drept privat, între persoane juridice de drept public, precum şi
între persoane juridice de drept public şi particulari. Obiectul de reglementare a dreptului funciar şi,
cu precădere a regimului juridic al terenurilor, este foarte complex. Astfel, în afara legilor funciare
speciale cu caracter reparatoriu, în lipsa unui Cod funciar, regimul juridic al terenurilor este
reglementat printr-o multitudine de acte normative disparate, situaţie care generează, contrar normelor
de tehnică legislativă, multe necorelări legislative şi, totodată, dificultăţi insurmontabile în procesul de
aplicare a legilor, ceea ce impune o sistematizare a normelor sale juridice.
7.CONTRACT ACHIZITIE PUBLICA , DISPOZITIE

a)Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de
servicii este considerat:
b)Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de
servicii este considerat:
c)Contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a
produselor prevazute in contract;
d)Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect executia de lucrari
legate de una din activitatile cuprinse in proiectarea cat si executia unei constructii.
Are in vedere prevederile art.80 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.3r.35/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune lucrari publice si al
contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata ulterior.
Avand in vedere prevederile art. Si art. 68 din Legea 215/2001ba administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile ulterioare.
8.HOTARARI

Consiliul Local Erbiceni, judetul Iasi ;


a)Avind in vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile
ulterioare ;
b)Avind in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu
modificarile si completarile ulterioare ;
C)Avind in vedere prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduta a functionarilor publici ;
d)Avind in vedere necesitatea modificarii si completarea Regulamentului de ordine interioara al
personalului din aparatul propriu al Primariei comunei Erbiceni, judetul Iasi ;
e)Avind in vedere avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-
finante, administrarea domeniului public ,privatizare, administratie publica locala, juridica, organizare
si dezvoltare urbanisrica din cadrul Consiliului Local al comunei Erbiceni , judetul Iasi , prin care
avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarire privind modificarea si completarea
Regulamentului de ordine interioara al personalului din aparatul propriu al Primariei comunei
Erbiceni , judetul Iasi ;
F)Avind in vedere prevederile art. 38 lit”e’ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala ;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , modificata si
completata ulterior
Art.1. Aproba modificarea si completarea Regulamentul de ordine interioara al personalului din
aparatul propriu al Primariei comunei Erbiceni , judetul Iasi, in forma si continutul prezentat in anexa
care face parte integranta din prezenta hotarire .
Art.2. Secretarul comunei Erbiceni, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta hotarire ,
primarului comunei Erbiceni , va afisa un exemplar la sediul consiliului local si va comunica un
exemplar la Prefectura judetului Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ
.
Art. 35 Prin Hotarirea Consiliului Local se poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu
merite deosebite titlul de “ Cetatean de Onoare “ al comunei Erbiceni .
9. CONCLUZII

Consider ca acest stagiu de practica este o oportunitate pentru studenti. In cadrul acestui proiect am
invatat multe lucruri folositoare care vor fi de mare folos dupa terminarea facultatii. Mi-a placut faptul
ca atat responsabilii de practica, cat si tutorii s-au implicat cu daruire, sfaturi, si indrumari fiind mereu
atenti sa fiu informata si au fost mereu langa mine orice nelamurire aveam mi se raspundea in mod
promt.
Practica care am facut-o la Primaria Comunei Erbiceni mi-a permis sa ma acomodez in domeniul in
care voi lucra datorita specializarii pe care o voi dobandi dupa absolvirea facultatii.
Am avut la dispozitie personal calificat care mi-a explicat cum se desfasoara activitatea in Primarie.
Consider ca acest stagiu de practica a fost o experienta placuta pentru mine ca si studenta fiind o
oportunitate de a coexista in interiorul unei Primarii si de a urmari indeaproape activitatile de baza
desfasurate.
Informatiile despre acest proiect si pasii pe care a trebuit sa ii urmez m-au ajutat foarte mult, practic
aceasta instruire si materialele de care am beneficiat au reusit sa ma puna in situatia propice pentru a
putea urma stagiul de practica.
Atentia primita de care am avut parte a fost bine gandita, responsabilii si tutorii au reusit sa ma ajute
sa ma orientez spre ceea ce am urmat, in perioada de practica, dar mai ales am avut parte si de
descoperirea de sine, mai ales prin testul aptitudinal.
Prin intermediul stagiului de practica am invatat lucruri care nu se pot desprinde de pe bancile
facultatii mi-am format deprinderi atat profesionale cat si sociale: am invatat despre munca in echipa,
respect, amabilitate, responsabilitate, dar si faptul ca o meserie daca vrei sa dea roade, trebuie sa o
practici din suflet, cu multa daruire si devotament. Participarea la stagiul de practica m-a ajutat sa ma
dezvolt din punct de vedere profesional, sa imi dau seama care este nivelul meu actual de pregatire si
ce aspecte trebuiesc imbunatatite. In ceea ce priveste viitoarea mea cariera, consider participarea la
stagiul de practica drept o experienta utila.
A fost o experienta pozitiva din toate punctele de vedere. Am avut ocazia sa interactionez direct cu
nevoile, cerintele si exigentele persoanelor.
A face practica înca din anul I reprezinta un avantaj deoarece am avut ocazia si ma familiarizez cu
domeniul de activitate al administratiei publice si am avut oportunitatea de aacumula cunostinte
legislative obligatorii pentru cariera in acest domeniu, am putut observamodul in care acestea sunt
aplicate.
Stagiul de practica mi-a permis si corelez cunostintele dobândite în cadrul cursurilor, si seminariilor
cu situatii concrete care pot fi întâlnite în practica.
Pe de alta parte, stagiul de practica mi-a oferit posibilitatea analizarii pietei fortei de munca din cadrul
administratiei publice si europene, în materie de oportunitati existente si de pasii pe care trebuie sa îi
parcurgin eventualitatea în care as dori o cariera în acest domeniu.