Sunteți pe pagina 1din 27

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Proiect (studiu de caz) pentru disciplina


Sisteme Informaţionale Financiar-Contabile I
<denumirea sistemului ce va fi supus analizei>

1. ____________________________ (____ %)

2. ____________________________ (____ %)
Membrii echipei (în ordinea
contribuţiei la proiect, cu
3. ____________________________ (____ %)
specificarea ponderii deţinute
în total proiect)
4. ____________________________ (____ %)

(Regula generală este de 3-4 membri în echipă)

Organizaţia: <denumirea organizaţiei>


Nume şi prenume: <numele persoanei de contact>
<telefonul persoanei de contact>
Telefon:
Persoana de contact:
<funcţia persoanei de contact>
Funcţia în firmă:
<adresa de e-mail a persoanei de contact>
E-mail:

IAŞI 2014

Copyright@Gabriela Meşniţă 2014

1
NOTĂ

Vă rugăm să citiţi şi să completaţi cu atenţie acest formular, fără a elimina nici o componentă a acestuia.
Omisiunile nu vor putea fi rectificate după predarea lui. În cazul în care lipsesc părţi din informaţiile solicitate,
nota va fi diminuată corespunzător.

Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziţie prin intermediul portalului FEAA.

Proiectele se vor realiza conform cerinţelor specificate în cadrul orelor alocate disciplinei şi vor avea
obligatoriu pagină de cuprins cu trimiteri la paginile din formularul completat.

ATENŢIE!!!! Proiectele vor aborda probleme ale sistemelor informaţionale din cadrul unor organizaţii
reale, bazându-se pe documentare practică la organizaţia aleasă, dar şi pe documentare teoretică, din cursurile
şi materialele bibliografice folosite la alte discipline.

Orice proiect copiat sau inspirat din alte proiecte ale colegilor din promoţia curentă sau cele anterioare
va fi sancţionat conform regulamentelor didactice în vigoare, considerându-se fraudă!!!

Termene de predare la orele de laborator, în funcţie de orarul fiecărei grupe:


Săptămâna 27 octombrie -31 octombrie 2014 - capitolele 1 şi 2
Săptămâna 24-28 noiembrie 2014 - capitolul 3
Săptămâna 15-19 decembrie 2014 - capitolul 4
Studiul de caz în formă finală se va preda în ultimele 2 săptămâni din semestrul I (înainte de sesiune)
Prezenţa la laborator este obligatorie. La cel puțin 4 absențe nemotivate se va reface activitatea. De
asemenea, la cel puţin 2 neprezentări ale studiului de caz, la termenele stabilite, se pierde dreptul de intrare în
examen, fiind subiect de refacere a activității în anul universitar viitor
Laboratoarele se vor desfăşura sub îndrumarea:
Conf. univ. dr. Daniela POPESCUL (rdaniela[at]uaic.ro)
Cercet. dr. Diana RADU (glaura[at]uaic.ro)

CUPRINS

1. Descrierea organizaţiei analizate şi a principalelor sisteme informaţionale economice .......... 3


1.1 Analiza organizaţiei ..................................................................................................................................... 3
1.2 Descrierea sistemelor informaţionale şi a aplicaţiilor informatice .............................................................. 3
1.3 Construirea matricei sisteme informaţionale - componente organizatorice/parteneri ................................. 5
1.4 Descrierea proiectelor informatice în curs de implementare sau propuneri de proiecte ............................. 5
2. Delimitarea ariei de întindere a sistemului analizat .................................................................... 6
2.1 Identificarea tranzacţiilor economice din sistemul analizat ......................................................................... 6
2.2 Descrierea relaţiilor sistemului cu componente organizatorice şi parteneri ai organizaţiei ........................ 6
2.3 Stabilirea intrărilor şi ieşirilor din/spre entităţile externe sistemului .......................................................... 6
2.4 Diagrama de context a sistemului analiza, prima versiune .......................................................................... 6
3. Analiza detaliată a sistemului informaţional existent ............................................................... 16
3.1 Identificarea proceselor şi subproceselor de prelucrare (descompunerea sistemului)............................... 16
3.2 Analiza ieşirilor (se vor ordona în funcţie de procesul din care rezultă) ................................................... 17
3.3 Analiza intrărilor (se vor ordona în funcţie de procesul în care intră spre prelucrare) ............................. 21
3.4 Analiza proceselor de prelucrare ............................................................................................................... 22
4. Realizarea diagramelor fluxurilor de date pentru sistemul analizat (modelarea) ................. 26
4.1 Realizarea diagramelor fluxurilor de date.................................................................................................. 26
4.2 Descrierea DFD în depozitul (dicţionarul) datelor .................................................................................... 26
4.3 Matricea CRUD ......................................................................................................................................... 26
5. Prezentarea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale noului sistem .................................. 27

2
1. Descrierea organizaţiei1 analizate şi a principalelor
sisteme informaţionale economice

Se are în vedere prezentarea pe scurt a organizaţiei din punctul de vedere al obiectului de


activitate şi al sistemelor informaţionale existente.
1.1 Analiza organizaţiei
Vor fi descrise pe scurt elementele de bază ce caracterizează activitatea organizaţiei, pentru a se
crea contextul general necesar identificării sistemelor informaţionale.

Nr. Caracteristici Detalii privind caracteristicile


crt.
1. Obiect de activitate,
forma de organizare
juridică, tipul
proprietăţii
2. Mediul în care activează

3. Modul de organizare şi
principalele activităţi
economice

1.2 Descrierea sistemelor informaţionale şi a aplicaţiilor informatice


Pe baza principalelor activităţi şi procese economice din organizaţie, se vor identifica sistemele
informaţionale economice, din perspectiva scopului acestora, precum şi aplicaţiile informatice care
sprijină prelucrarea datelor, principalele prelucrări ce se pot stabili, de regulă, prin analiza interfeţei
aplicaţiilor (meniuri, formulare/ecrane etc.), a tipului prelucrărilor (manuale, automate, mixte),
respectiv locurile din organizaţie unde se utilizează aceste aplicaţii. În cazul aplicaţiilor integrate, se
vor identifica modulele care sprijină prelucrarea datelor dintr-un sistem. Se vor preciza birourile sau
persoanele din firmă care folosesc aplicaţiile/modulele care deservesc fiecare sistem.
Se vor identifica, pentru fiecare sistem:
 principalele prelucrări aferente tranzacţiilor economice – ele se pot stabili, de regulă, prin
analiza interfeţei aplicaţiilor (meniuri, formulare/ecrane etc.);
 tipul prelucrărilor (manuale sau automate).

1
Organizaţia poate fi firmă, instituţie publică, bancă, organizaţie non-guvernamentală, unitate de învăţământ, orice formă de
organizare cu personalitate juridică

3
Nr. Sistem informaţional Descrierea aplicaţiei/aplicaţiilor/ Prelucrările şi tipul prelucrărilor identificate Locurile (birourile) din
crt. identificat modulelor informatice care sprijină prin analiza interfeţei aplicaţiei/aplicaţiilor/ firmă unde se
şi scopul prelucrările din sistemul modulelor (meniuri, opţiuni, ecrane) foloseşte/folosesc
informaţional aplicaţia/aplicaţiile
1. ..... ... .... ....
2. ..... ... .... ....
3. Se vor adăuga linii în funcţie
de nevoi

4
1.3 Construirea matricei sisteme informaţionale - componente organizatorice şi
parteneri
Se va realiza matricea sisteme informaţionale – componente organizatorice.

Sisteme informaţionale Sistem Sistem Sistem Sistem ..... Se vor


producţie gestiune vânzări resurse adăuga
Componente stocuri umane câte
organizatorice şi parteneri coloane
2 sunt
necesare
Secţii producţie
1

Birou proiectare
Birou aprovizionare

....
Clienţi 3

Se vor adăuga câte linii sunt


necesare
Legendă:
1 – Bon de consum (provine de la Secţii producţie şi este preluat în Sistemul Gestiune Stocuri)
2 – Date comenzi clienţi (Sistemul Vânzări, pe baza comenzilor primite de la Clienţi, prelucrează
datele şi le transmite pentru a fi utilizate de Sistemul Producţie)
2 – Date comenzi clienţi (Sistemul Vânzări, pe baza comenzilor primite de la Clienţi, prelucrează
datele şi le transmite pentru a fi utilizate de Sistemul Producţie)
Exemple de astfel de matrice se vor realiza împreună la laborator, pe baza suportului teoretic
de curs. Pentru o mai uşoară construire, se poate apela mai întâi la o formă descriptivă de stabilire
a fluxurilor informaţionale (documente, rapoarte, date etc.), după care se poate trece la includerea
lor în matrice.
1.4 Descrierea proiectelor informatice în curs de implementare sau propuneri de
proiecte
În acest punct se vor identifica posibilele proiecte informatice ce pot fi propuse, pentru
îmbunătăţirea sau înlocuirea aplicaţiilor existente, pentru implementarea unora noi. De asemenea,
se vor descrie eventualele proiecte aflate în curs de implementare. Se va completa următorul tabel:
Nr. Denumire proiect Tip proiect (propus, în Scop proiect (problema Restricţii de
crt. curs de implementare) ce se doreşte a fi implementare
rezolvată)
1
2
...
n

5
2. Delimitarea ariei de întindere a sistemului analizat
Pentru definirea ariei de întindere se vor avea în vedere, în special, fluxurile informaţionale
(intrări şi ieşiri) identificate la punctul 1.3, relevante pentru sistemul ce va fi supus analizei.
2.1 Identificarea tranzacţiilor economice din sistemul analizat
Identificarea tranzacţiilor economice (operaţii, procese economice) este foarte importantă
pentru că reprezintă punctul de plecare în stabilirea principalelor procese de prelucrare ale
sistemului analizat, dar şi a datelor ce urmează a fi supuse prelucrării şi a informaţiilor transmise
către alte sisteme, birouri sau persoane. În acest scop, se va completa următorul tabel.

Nr. crt. Denumire tranzacţie Tip tranzacţie (internă, Descriere tranzacţie


externă)
1.
2.
3. ........
4. Se vor adăuga linii în
funcţie de nevoi

2.2 Descrierea relaţiilor sistemului cu componente organizatorice2 şi parteneri ai


organizaţiei
Componentele se identifică din matricea de la punctul 1.3.

Nr. Departament/birou/persoană/ Descrierea relaţiilor cu sistemul analizat


crt. partener
1.
2. ..... ....
3. Se vor adăuga linii

2.3 Stabilirea intrărilor şi ieşirilor din/spre entităţile externe sistemului


Plecând de la descrierea responsabilităţilor componentelor organizatorice şi de la prezentarea
sistemelor (punctele 1.2 şi 1.3) se vor stabili entităţile externe (principalele birouri, alte sisteme,
persoane sau alte organizaţii cu care intră în legătură sistemul), precum şi fluxurile informaţionale
specifice sistemului supus analizei. Se va construi lista intrărilor/ieşirilor în/din entităţile externe,
conform modelului de mai jos:

Nr. Entitatea externă Intrări de la entitate în Ieşiri din sistem către entitate
crt. sistem
1.
2. ... .... ....
3. Se vor adăuga linii în funcţie de
nevoi

2.4 Diagrama de context a sistemului analiza, prima versiune


Pe baza entităţilor externe descoperite anterior şi a fluxurilor extrase din matricea sisteme
informaţionale – componente organizatorice, se va construi o diagramă a principalelor fluxuri de
informaţii care intră şi/sau ies din sistemul analizat (diagrama de context).

2
componentă organizatorică = birou, departament, compartiment, oficiu, director etc.

6
Elemente de autocontrol:
1) Există o legătură logică între componentele organizatorice prezentate la punctul 1.3 şi
diagrama de context?
2) Există o legătură logică între tranzacţiile economice prezentate la punctul 2.1 şi diagrama de
context?
3) Există o legătură logică între intrările şi ieşirile prezentate în matricea sisteme
informaţionale – componente organizatorice şi diagrama de context?
4) Există o legătură logică între tranzacţiile economice prezentate la punctul 2.1 şi intrările,
respectiv ieşirile prezentate în matricea sisteme informaţionale – componente
organizatorice?

7
Oficiul
AGA
juridic

Consiliu
Serviciul
Administraţie
administrativ

Director general Resurse


umane

Director Departament
Director producţie Director economic Director comercial
Informatic

Secţii Birou Birou Analiză, Întreţinere


producţie tehnic proiectare proiectare sisteme
sisteme

Birou
Birou Birou Economişti
analize Casierie
contabilitate financiar Filiale
economice

Secţia I Secţia II Secţia III Directori


Mobilă Mic Tapiţerie Uscătorie Birou Birou Birou
vânzări Depozite
masivă mobilier aproviz. desfacere marketing
Filiale
Fig. 1.1. Structura organizatorică a firmei ALFA
Notă: Se va înlocui cu organigrama organizaţiei la care se face studiul de caz

8
9
10
11
12
13
14
15
3. Analiza detaliată a sistemului informaţional existent

Se va analiza în detaliu sistemul informaţional ales, astfel încât să fie evidenţiate toate componentele şi
să fie identificate problemele ce necesită rezolvare, astfel încât sistemul să dispună de funcţionalităţile
solicitate de activităţile economice pe care le sprijină. Informaţiile colectate prin observarea sistemului,
din analiza documentelor organizaţiei, discuţiile cu angajaţii, se vor sintetiza sub forma unor tabele, ce vor fi
completate cu atenţie, astfel încât să poată fi realizată modelarea sistemului, ce urmează în capitolul 4.

3.1 Identificarea proceselor şi subproceselor de prelucrare (descompunerea sistemului)


Faţă de procesele de prelucrare identificate, de o manieră generală, în capitolul 1, pe baza tranzacţiilor
economice identificate în capitolul 2, se vor detalia procesele şi se va urmări descompunerea lor în
subprocese. Se va face enumerarea proceselor şi subproceselor de prelucrare, prin codificarea şi indentarea
lor.

Element de autocontrol: Verificaţi dacă toate tranzacţiile economice identificate la punctul 2.1 sunt
incluse, într-o formă sau alta (proces, subproces), în enumerarea proceselor de prelucrare.

3.1.1. Procese din cadrul ciclului de exploatare


3.1.1.1. Evidenţa clienţilor

În cadrul evidenţei se are in vedere gestionarea situaţiei clienţilor care pot fi:clienţi incerţi sau în litigiu şi
clienţi neîncasaţi.Toata această evidenţă este ţinută de către sistemul de gestiune al clienţilor cu ajutorul
programului WinMentor, secţiunea CLIENŢI.Această evidenţă ne oferă o imagine asupra creanţelor de
încasat si a situaţiilor în care se află acestea(cele ce au depăşit data scadenţei şi cele ce sunt înca în asteptare
conform contractelor).În cazul creanţelor din partea clienţilor în litigiu se asteaptă hotărârea legala privind
executarea acestora, iar în cazul achitării se vor lichida provizioanele constituite.
3.1.1.2. Evidenţa încasărilor
În cadrul evidenței încasărilor se au în vizor totalitatea încasărilor, date care vin de la Sistemul
informațional de trezorerie, se prelucrează și se stochează în baza de date încasări. Gestionarea și evidența
acestor încasări se realizează pentru a oferi o imagine fidela și la zi a creanțelor încasate. Acesta ne ajută să
oferim rapoarte și fișe ale clienților.
3.1.1.3. Întocmirea comenzilor şi a facturilor aferente

După analiza ofertei de către client, acesta poate lua decizia de a comanda serviciul dorit. În cadrul
sistemului de gestiune al clienţilor se întocmesc şi facturile aferente comenzilor primite cu ajutorul
programului WinMentor în urma semnării contractelor de comun acord între ambele părţi.

16
3.2 Analiza ieşirilor (se vor ordona în funcţie de procesul din care rezultă)
Proces/subproces Denumire Destinaţie Tip ieşire2, mod de Structură ieşire4 Documentul/ Locurile de stocare pentru Observaţii7
de prelucrare care ieşire obţinere3, momentul documentele pe baza obţinerea datelor (tabele
generează ieşirea1 generării căruia se obţine ale bd, fişiere, dosare)6
ieşirea5
Se întocmeşte la 1.Denumire unitate Cerere de ofertă 1.Baza de date CLIENŢI Se întocmeşte într-un
primirea unei cereri 2.Data 2.Baza de date PLAN singur exemplar tipărit
de ofertă.O ofertă 3.Maşină TARIFAR AL UNITĂŢII ce se înaintează
nu poate fi valabilă 4.Tipul mărfii 3.Baza de date SITUAŢII clientului.Se păstrează
Întocmirea și
pentru mai multe 5.Cantitate MAŞINI până la facturare,
evidența
Ofertă Client cereri de 6.Număr kilometri termen de 5 zile în baza
comenzilor și a
ofertă.Fiecare 7.Preţ/km de date WAWI-
facturilor aferente
ofertă este 8.Preţ total OFERTE
personalizată în 9.TVA CONFIGURATE.
funcţie de cererile 10.Preţ total+TVA
clientului.

17
Client După confirmarea 1.Denumirea Ofertă 1.Baza de date WAWI- Se întocmesc două
ofertei de către unităţii OFERTE exemplare, câte unul
client se va redacta 2.Sediul unităţii CONFIGURATE pentru fiecare parte ce
un contract de 3.Banca şi contul face obiectul
colaborare între bancar contractului.
unitate şi 4.Reprezentantul Unitatea stochează
client.Acest legal exemplarul ei în baza de
contract are ca 5.Denumirea date CONTRACTE CU
obiect oferta. clientului CLIENŢII din cadrul
Întocmirea și 6.Sediul clientului BIROULUI
evidența Contract de 7.Banca şi contul COMERCIAL.
comenzilor și a colaborare bancar al clientului
facturilor aferente 8.Reprezentantul
legal(dacă este
cazul) al clientului
9.Obiectul
contractului(oferta
nr X din data
ZZ.LL.AAAA).
10.Termenul de
plată al
contractului.

18
Sistemul După semnarea 1.Nume furnizor Contract de 1.Baza de date Se întocmeşte într-un
informaţional contractului şi 2.Nr CUI furnizor colaborare CONTRACTE CU singur exemplar tipărit
financiar- înregistrarea 3.Nr inreg. la reg. CLIENŢII din cadrul ce se va înainta
contabil(un comenzii se emite com.furnizor BIROULUI clientului.
exemplar) şi factura fiscală 4.Sediul COMERCIAL Unitatea stochează în
Sistemul conform furnizorului baza de date FACTURI
informaţional contractului nr 5.Banca EMISE din WinMentor
de trezorerie. XX/ZZ.LL.AAA furnizorului un exemplar
6.Cont bancar al electronic.Baza de date
furnizorului WinMentor va alarma la
7.Nume client data scadenţei cazul în
8.Nr CUI client care nu a fost încasată
9.Nr inreg. la reg. creanţa la termen.
com. Client Sistemul informaţional
10.Sediul de trezorerie are acces
Întocmirea și
clientului la baza de date
evidența
Factura 11.Banca clientului FACTURI EMISE din
comenzilor și a
12.Cont bancar al WinMentor.
facturilor aferente
clientului.
13.Denumirea
serviciului
facturat(in cazul
nostru obiect
contract nr
XX/ZZ.LL.AAAA)
14.Unitate de
măsura
15.Val unitară
16.Val totală
17.Val TVA
18.Val totală+Val
TVA
19.Data scadentă

19
Întocmirea și Foaie de Şoferi După încheierea 1.Data plecării Contract de 1.Baza de date Se întocmeşte într-un
evidența parcurs formalităţilor 2.Tipul de marfă colaborare CONTRACTE CU singur exemplar tipărit
comenzilor și a pentru executarea 3.Tipul maşinii CLIENŢII din cadrul care se predă
facturilor aferente comenzii se 4.Data încărcării BIROULUI şoferilor.Exemplarul
întocmeşte foaia de 5.Traseul până la COMERCIAL electronic este pastrat
parcurs care este punctul de de către disponenţi în
predată şoferului încărcare baza de date FOI DE
ce va executa 6.Traseul până la PARCURS EMISE-
comanda. destinaţie WAWI.
7.Nr. de km aferent
comenzii
8.Destinaţia
comenzii
Evidenţa clienţilor Situaţie Administrator Administratorul 1.Nume client Cerere 1.Baza de date CLIENŢI a Se întocmeşte lunar sau
clienţi solicită situaţia 2.Data prestării aplicaţiei WinMentor la solicitarea
clienţilor pentru a serviciului administratorului.
avea o imagine 3.Suma de încasat
asupra situaţiei 4.Data scadenţei
creanţelor. 5.Situaţii
extraordinare, după
caz(clienţi
incerţi/în litigiu)
Evidenţa clienţilor Raport Disponenţi Disponentul 1.Nume client Cerere 1.Baza de date CLIENŢI a Se întocmeşte la
client solicită situaţia 2.Dacă figurează aplicaţiei WinMentor solicitarea disponenţilor
clienţilor pentru a sau nu figurează ca la fiecare cerere de
vedea daca aceştia datornic la data ofertă nouă.
figurează cu datorii solicitării situaţiei.
faţă de firmă.

Note:
1. Se preiau denumirile proceselor/subproceselor de prelucrare identificate la punctul 3.1, pe baza operaţiilor economice surprinse în sistemul analizat. Trebuie să fie aceleaşi cu cele din
tabelul 3.2. Pentru procesele/subprocesele care nu generează ieşiri pentru entităţile externe, se va specifica faptul că sunt procese care asigură doar adăugarea de înregistrări sau
actualizarea locurilor de stocare.
2. Din suportul de curs, se va folosi clasificarea rapoartelor şi se vor încadra ieşirile sistemului analizat în acea clasificare.
3. Se va specifica dacă ieşirile sunt obţinute numai cu ajutorul aplicaţiilor, dacă se obţin prin prelucrare manuală sau mixtă.
4. Se descriu toate atributele incluse în structura raportului, definind tipul (numeric, alfabetic, alfanumeric, dată calendaristică etc.), lungimea atributului, iar unde este cazul se vor
specifica formulele de calcul (de exemplu, totalurile), precum şi atributele utilizate în cadrul formulelor de calcul.
5. Se prezintă denumirea documentului sau documentelor, informaţiilor existente în sistem ce stau la baza obţinerii raportului, specificându-se atributele din acel(e) document(e) folosite
în cadrul raportului.
20
6. Sunt specificate numele locurilor de stocare (tabele ale bd, fişiere, dosare) în care au fost stocate (înregistrate) anterior date necesare obţinerii rapoartelor, precum şi atributele din acele
locuri de stocare folosite pentru generarea raportului. În situaţia în care nu aveţi acces la baza de date, propuneţi aici o serie de locuri de stocare.
7. Se comentează eventualele particularităţi ale raportului, din punct de vedere al obţinerii lui sau al aspectelor ce ar trebui eliminate sau adăugate, ca şi cerinţe pentru noul sistem. Tot
aici scrieţi: timpul necesar obţinerii raportului cu sistemul informaţional actual şi orice alte elemente pe care le consideraţi importante despre raport, nespecificate anterior.

3.3 Analiza intrărilor (se vor ordona în funcţie de procesul în care intră spre prelucrare)
Proces/ Denumire intrare Tip intrare Emitent şi/sau Sursa Structura intrării3 Date păstrate în Locurile de stocare Observaţii6
subproces/ în de intrare în sistem2 sistem4 unde vor fi înregistrate
care intră datele (tabele ale bd,
datele1 fişiere, dosare) 5
Clienţi 1.Tip marfă 1.Tip marfă Baza de date WAWI- Poate fi preluată numai
2.Cantitate marfă 2.Cantitate marfă OFERTE în cazul disponibilităţii
Întocmirea
3.Număr de km 3.Număr de km CONFIGURATE. unei maşini ce poate
comenzilor şi a
Cerere de ofertă Suport electronic 4.Perioada de 4.Perioada de onora comanda, în cazul
facturilor
execuţie execuţie în care clientul nu
aferente
figurează în baza de date
cu datorii către unitate.
Clienţi 1.Nume client 1.Nume client Baza de date Poate fi preluată numai
2.Tip marfă 2.Tip marfă CONTRACTE CU după semnarea
3.Cantitate marfă 3.Cantitate marfă CLIENŢII din cadrul contractului de către
Întocmirea 4.Tip maşină 4.Tip maşină BIROULUI ambele părţi.
comenzilor şi a 5.Perioada de 5.Perioada de COMERCIAL
Comandă Suport electronic
facturilor execuţie execuţie
aferente 6.Tarif 6.Tarif
7.Preţ total 7.Preţ total
8.TVA 8.TVA
9.Pret total+TVA 9.Pret total+TVA
Disponenţi 1.Nume client - - Poate fi solicitată
Evidenţa
Istoric clienţi Suport hârtie 2.Situaţie client oricând de către
clienţilor
disponenţi
Evidenţa Facturi încasate Suport electronic Sistemul 1.Nume client 1.Nume client Baza de date Se actualizează la
încasărilor informaţional de 2.Nr factura 2.Nr. factură ÎNCASĂRI- fiecare încasare
trezorerie 3.Suma încasată 3.Suma încasată WinMentor

Note:
1. Se preiau denumirile proceselor/subproceselor de prelucrare identificate la punctul 3.1, pe baza operaţiilor economice surprinse în sistemul analizat. Pentru procesele/subprocesele care
nu au intrări de la entităţi externe, se va specifica faptul că sunt procese care se bazează exclusiv pe prelucrarea datelor din locurile de stocare.

21
2. Emitentul reprezintă entitatea/actorul care întocmeşte acel document şi declanşează procesul de prelucrare. Sursa de intrare poate fi identică cu emitentul documentului, poate fi alt loc
din unitate din care trebuie să fie preluat documentul sau un proces al sistemului. Emitentul diferă de sursă atunci când un document trece pe la mai multe birouri/persoane până ajunge
să fie preluat în sistem. În acest mod se pot identifica situaţii în care este necesar să se modifice circuitul documentului respectiv.
3. Se descriu toate atributele incluse în structura documentului, definind tipul (numeric, alfabetic, alfanumeric, dată calendaristică etc.), lungimea atributului, iar unde este cazul se vor
specifica formulele de calcul (de exemplu, totalurile) şi atributele care intră în formule.
4. Din structura prezentată se vor specifica atributele preluate din document pentru a fi înregistrate în diferite locuri de stocare sau care urmează a fi supuse unor prelucrări.
5. Se va specifica locul de stocare în care sunt înregistrate datele preluate de pe documente, indiferent dacă este vorba de tabele ale bazei de date sau dosare, centralizatoare. Obligatoriu
vor fi aceleaşi locuri de stocare identificate şi pentru obţinerea ieşirilor, pentru că prin introducerea datelor de pe documente se asigură informaţiile necesare pentru generarea
rapoartelor. Datele care intră în locurile de stocare vor reprezenta pentru proces fluxuri interne de ieşire.
6. Se vor comenta diferitele aspecte ce particularizează documentul respectiv, probleme legate de circuitul lui, condiţionarea prelucrării documentului de alt document etc.

3.4 Analiza proceselor de prelucrare

22
Locul de stocare a
Proces/ 2 Ieşiri din Intrări în Formulele sau datelor (tabele ale
Descrierea operaţiunilor de prelucrare Observaţii7
Subproces1 proces/subproces3 proces/subproces4 relaţiile de calcul5 bd, fişiere sau
dosare)6
Evidenţa
clienţilor

a.Întocmire Administratorul primeste la fiecare Situaţie clienţi Cerere situaţie Baza de date - Această situaţie este
fișa client sfârşit de lună acesta situaţie sau când clienţi CLIENŢI din folosită doar pentru a
o solicită pentru a avea o imagine de WinMentor influeţa deciziile
ansamblu asupra creanţelor ce ulterioare ale
urmează a fi încasate în ceea ce administratorului.Aceste
priveşte deciziile pentru următoarea rapoarte tipărite se
perioadă. distrug după folosire,
solicitându-se la nevoie
unul nou.

b.Întocmire Raport client Cerere raport Baza de date - Acest raport este folosit
raport clienţi Disponentul solicită raportul client CLIENŢI din doar pentru a lua decizii
clientului în momentul unei noi cereri WinMentor de moment, nu sunt
de ofertă de la un client deja existent stocate şi se distrug
în baza de date. după utilizare.La nevoie
se cere un nou
raport.Disponentul
foloseşte acest raport
pentru a vedea daca un
client existent in baza
de date are obligaţii de
plată ieşite din termen
faţă de unitate.

23
2.Întocmirea
comenzilor şi
a facturilor
aferente
Se adresează unităţii de către client Ofertă Cerere de ofertă Baza dedate Baza de date O ofertă nu poate fi
a.Întocmire în scopul obţinerii unei oferte pentru CLIENŢI WAWI-OFERTE valabilă pentru mai
comenzi o eventuală colaborare. Baza dedate CONFIGURATE multe cereri de
Clientul primeşte oferta în urma PLAN ofertă.Fiecare ofertă
adresării cererii de ofertă. TARIFAR AL este personalizată în
UNITĂŢII funcţie de cererile
Baza dedate clientului. În urma
SITUAŢII cererii i se va elibera o
MAŞINI ofertă, numai în cazul
în care firma poate
satisface nevoia sa.
Se întocmeşte între unitate şi client. Baza de date
Acesta are ca obiect comanda în Factură Formular de WAWI-OFERTE Baza de date
b.Întocmire urma ofertei. comandă CONFIGURATE CONTRACTE Se întocmeşte câte un
facturi CU CLIENŢII exemplar pentru
din cadru fiecare parte din
BIROULUI contract.Fiecare
COMERCIAL comandă generează un
nou contract de
colaborare.Un contract
nu poate satisface mai
c..Evidența După încheierea formalităţilor Baza de date multe comenzi
comenzilor contractuale, se întocmeşte foaia de Foaie de parcurs Contract de CONTRACTE Baza de date simultan.
parcurs si factura care este înmânată colaborare CU CLIENŢII WAWI-FOI DE
şoferului. din CADRUL PARCURS
BIROULUI EMISE Aceasta oferă şoferului
COMERCIAL Baza de date informaţii despre
FACTURI comanda de efectuat.
EMISE din Datele din factură sunt
WinMentor preluate din contractele
de colaborare.

24
3.Evidența După ce în cadrul sistemului Date despre Date despre Sistemul Baza de date Aceste date sunt folosite
încasărilor informațional de trezerorei se încasări creanțe încasate informațional de ÎNCASĂRI de către procesul
încasează o creanță datele despre trezorerie Evidență clienților.
încasare sunt transferate către
procesul de evidență a încasărilor din
cadrul sistemului informațional de
gestiune al clienților. Informațiile
obținte în urma procesării datelor
ulterior sunt salvate în baza de date
ÎNCASĂRI

Note:
1. Se preiau denumirile proceselor/subproceselor de prelucrare identificate la punctul 3.1, pe baza operaţiilor economice surprinse în sistemul analizat. Trebuie să fie aceleaşi cu cele din
tabelul 3.2 şi tabelul 3.3.
2. Se vor specifica operaţiunile de prelucrare specifice fiecărui proces, respectiv subprocesele, procedurile etc. care se execută (în cazul existenţei aplicaţiilor, opţiunile din meniul
principal, cu subopţiunile specifice etc.)
3. Se enumeră ieşirile generate din proces, respectiv rapoartele/situaţiile transmise către diferite entităţi externe. Trebuie să fie aceleaşi cu cele identificate în 3.2.
4. Se prezintă documentele care intră în sistem de la diferite entităţi externe (aşa cum au fost prezentate la descrierea intrărilor). Trebuie să fie aceleaşi cu cele identificate în 3.3.
5. Dacă operaţiunile de prelucrare conţin formule de calcul se vor specifica atributele care intră în formulele de calcul, precum şi provenienţa lor (locurile de stocare de unde vor fi citite
si folosite valorile).
6. Se prezintă locurile de stocare care intră în legătură cu procesul de prelucrare prin diferitele operaţiuni de adăugare, modificare, ştergere sau citire/interogare înregistrări. Vor fi
aceleaşi cu cele identificate în 3.2 şi 3.3.
7. Eventualele probleme care apar la prelucrarea datelor sau în relaţia cu alte procese sau sisteme.

Observaţii finale:
 Din aceste descrieri ar trebui să poată fi uşor identificate elementele ce vor sta la baza modelării sistemului, precum şi determinarea cerinţelor pentru noul sistem.
 Este necesar să se aibă în vedere şi elementele prezentate în suportul de curs, pentru a surprinde în coloana de observaţii şi alte aspecte care nu au fost incluse în
structura formularelor.

25
4. Realizarea diagramelor fluxurilor de date
pentru sistemul analizat (modelarea)
În acest capitol nu aveţi de scris un text, ci de construit diagramele fluxurilor de date, de realizat un tabel
(matricea CRUD = sinteza unor elemente deja specificate în DFD nivelul 0), de completat dicţionarul de
date.

4.1 Realizarea diagramelor fluxurilor de date


Se vor construi diagrama de context, diagrama de nivel 0, DFD-urile de nivel 1 şi cele de nivel 2.
Pentru studiul de caz al fiecărei echipe trebuie să existe cel puţin 2 diagrame de nivel 1 şi cel puţin o
diagramă de nivel 2.

4.2 Descrierea DFD în depozitul (dicţionarul) datelor


Se vor descrie cel puţin 4 fluxuri de date (cel puţin un flux extern de intrare, cel puţin un flux intern
de scriere, cel puţin un flux intern de citire, cel puţin un flux extern de ieşire), un loc de stocare, o entitate
externă şi un proces de prelucrare.

4.3 Matricea CRUD


Pe baza informaţiilor obţinute din analiza sistemului existent şi a construirii diagramei de nivel "0",
rezultă următoarea matrice CRUD (Create-Read-Update-Delete):
Ex.:
Locuri stocare Clienți Plan WAWI-Foi Situație Facturi Încasări
Procese tarifar de parcurs mașini

Evidența R R R
clienților
Evidența CU
încasărilor
Întocmirea și CRU R CRU R C
evidența
comenzilor și a
facturilor
aferente

26
5. Prezentarea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale noului sistem
Pe baza informaţiilor colectate în capitolul 3 şi a problemelor constate la modelarea sistemului în capitolul 4, se vor identifica cerinţele/soluţiile funcţionale şi
nonfuncţionale, completându-se tabelul următor:
Nr. Problema de Prezentarea problemei Natura cerinţei Descrierea cerinţei (soluţiei)
crt. rezolvat (soluţiei)
1. Eforturi suplimentare Unele date sunt necesare în două sau mai multe aplicații , Nonfuncțională Aplicația trebuie sa ofere posibilitatea transferului automat al
de culegere a datelor culegerea lor făcându-se de mai multe ori tranzacțiilor în contabilitatea generală, după verificarea si
validarea acestora.

27

S-ar putea să vă placă și