Sunteți pe pagina 1din 58

SfântulSfântul MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie sese bucurăbucură dede oo evlavieevlavie specialăspecială înîn rândulrândul credinciocredincio șșilorilor

SărbătoareaSărbătoarea sasa fiindfiind unauna dintredintre celecele maimai marimari sărbătorisărbători dindin spaspa țțiuliul RăsărituluiRăsăritului crecre șștin.tin.

NumeleNumele dede DumitruDumitru esteeste purtat,purtat, înîn diferitediferite forme,forme, dede cătrecătre mulmul țții bărbabărba țți.i.

ExistăExistă chiarchiar șșii formeforme feminine:feminine: Demetra,Demetra, DumitraDumitra sausau DumitriDumitri țța a

DeDe șșii cultulcultul săusău aa cunoscutcunoscut oo dezvoltaredezvoltare impresionantă,impresionantă, dateledatele privindprivind viavia țțaa SfântuluiSfântului DimitrieDimitrie suntsunt foartefoarte pupu țțineine

privind via via ț ț a a Sfântului Sfântului Dimitrie Dimitrie sunt sunt foarte foarte pu

ÎntrucatÎntrucat micilemicile crizantemecrizanteme dede toamnătoamnă înflorescînfloresc înîn lunaluna SfântuluiSfântului Dimitrie,Dimitrie, octombrie,octombrie, eleele suntsunt denumitedenumite tufăneletufănele sausau dumitridumitri țțe.e. ParfumulParfumul gingaginga șșelorelor floriflori esteeste foartefoarte puternic,puternic, intens,intens, amintindamintind dede mirulmirul cece izvorăizvoră șștete dindin trupultrupul SfântuluiSfântului DimitrieDimitrie

de de mirul mirul ce ce izvoră izvoră ș ș te te din din trupul trupul
• Sf. Sf. Mare Mare Mucenic Mucenic Dimitrie Dimitrie a a suferit suferit martiriul martiriul

Sf.Sf. MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie aa suferitsuferit martiriulmartiriul lala 99 aprilieaprilie 304,304, înîn timpultimpul împăratuluiîmpăratului DiocleDiocle țțianian

(284-305)(284-305)

S-aS-a născutnăscut într-oîntr-o familiefamilie nobilănobilă dede macedonienimacedonieni dindin Tesalonic,Tesalonic, fiindfiind botezatbotezat crecre șștintin dede cătrecătre părinpărin țțiiii săi.săi.

DatorităDatorită calităcalită țțilorilor sale,sale, aa fostfost numitnumit guvernatorguvernator alal Tesalonicului,Tesalonicului, urmândurmând tatăluitatălui său.său.

Mărturisindu-Mărturisindu- șșii țții șș credincredin țța,a, aa fostfost întemniîntemni țțatat dindin poruncaporunca împăratuluiîmpăratului

DeDe șșii sese aflaafla înîn închisoare,închisoare, Sf.Sf. DimitrieDimitrie aa continuatcontinuat mărturiseascămărturisească pepe HristosHristos șșii condamnecondamne închinareaînchinarea lala idoli,idoli, încâtîncât mulmul țții sese adunauadunau să-lsă-l asculteasculte

PentruPentru a-ia-i pedepsipedepsi pepe crecre șștini,tini, carecare erauerau dindin cece înîn cece maimai numeronumero șși,i, împăratulîmpăratul aa organizatorganizat maimai multemulte luptelupte întreîntre gladiatorigladiatori binebine pregătipregăti țții șșii crecre șștini.tini.

NefiindNefiind antrenaantrena țți,i, aceace șștiatia erauerau victimevictime siguresigure

• Nefiind Nefiind antrena antrena ț ț i, i, ace ace ș ș tia tia erau

UnUn tânărtânăr crecre șștin,tin, scandalizatscandalizat dede crimelecrimele gladiatoruluigladiatorului Lie,Lie, favoritulfavoritul împăratului,împăratului, aa cerutcerut Sf.Sf. DimitrieDimitrie sese roageroage șșii să-lsă-l binecuvânteze,binecuvânteze, pentrupentru a-la-l biruibirui pepe Lie.Lie. Făcându-iFăcându-i semnulsemnul cruciicrucii pepe frunte,frunte, Sf.Sf. DimitrieDimitrie i-ai-a spusspus luilui Nestor:Nestor: "Du-te,"Du-te, pepe LieLie îlîl veivei biruibirui șșii pepe HristosHristos ÎlÎl veivei mărturisi".mărturisi". AcestAcest lucrulucru s-as-a șșii întâmplat,întâmplat, căcicăci Nestor,Nestor, făcându-făcându- șșii crucecruce șșii spunând:spunând: "Dumnezeul"Dumnezeul luilui Dimitrie,Dimitrie, ajută-mi!",ajută-mi!", aa reureu șșitit să-lsă-l înfrângăînfrângă șșii să-lsă-l străpungăstrăpungă cucu lancealancea pepe Lie.Lie.

să-l înfrângă înfrângă ș ș i i să-l să-l străpungă străpungă cu cu lancea lancea pe
• Înfuriat Înfuriat de de moartea moartea favoritului favoritului său, său, împăratul împăratul a a

ÎnfuriatÎnfuriat dede moarteamoartea favorituluifavoritului său,său, împăratulîmpăratul aa poruncitporuncit ii sese taietaie capulcapul luilui Nestor,Nestor, iariar Sf.Sf. DimitrieDimitrie fiefie străpunsstrăpuns cucu sulisuli țțele.ele. TradiTradi țțiaia maimai spunespune că,că, înîn locullocul sângelui,sângelui, dindin trupultrupul Sf.Sf. DimitrieDimitrie aa începutînceput izvorascăizvorască mirmir frumosfrumos mirositormirositor șșii tămăduitortămăduitor dede boliboli

CultulCultul Sf.Sf. DimitrieDimitrie aa ajunsajuns lala oo răspândirerăspândire extraordinară,extraordinară, maimai alesales dupădupă EdictulEdictul dede lala MilanMilan -- 313,313, prinprin carecare împăratulîmpăratul ConstantinConstantin aa acordatacordat libertatelibertate religioasăreligioasă crecre șștinismuluitinismului

MulMul țții dintredintre ceicei carecare îlîl cunoscuserăcunoscuseră personalpersonal erauerau încăîncă înîn viavia țță,ă, avândavând astfelastfel posibilitateaposibilitatea dede a-a- șșii exprimaexprima veneravenera țțiaia șșii recunorecuno șștintin țțaa lorlor

a- a- ș ș i i exprima exprima venera venera ț ț ia ia ș ș

SeSe parepare Sf.Sf. DimitrieDimitrie aa fostfost înmormântatînmormântat iniini țțialial lala Sirmium,Sirmium, arătându-searătându-se făcătorfăcător dede minuni.minuni.

ÎnÎn urmaurma vindecăriivindecării salesale minunate,minunate, guvernatorulguvernatorul Iliricului,Iliricului, Leontie,aLeontie,a ziditzidit aiciaici oo biserică.biserică.

ÎnÎn semnsemn dede recunorecuno șștintin țță,ă, oraora șșulul aa luatluat numelenumele sfântului,sfântului, astfelastfel încâtîncât astăziastăzi sese numenume șșsteste SremskaSremska MitrovitaMitrovita (Serbia)(Serbia)

încât încât astăzi astăzi se se nume nume ș ș ste ste Sremska Sremska Mitrovita Mitrovita

Leontie,Leontie, aa mutatmutat moamoa șșteletele Sf.Sf. DimitrieDimitrie lala Tesalonic,Tesalonic, construindconstruind oo frumoasăfrumoasă bisericăbiserică înîn cinsteacinstea luilui

ZiuaZiua mutăriimutării Sf.Sf. MoaMoa șște,te, 2626 octombrieoctombrie 413,413, aa devenitdevenit ziuaziua dede prăznuireprăznuire aa SfântuluiSfântului DimitrieDimitrie

413, 413, a a devenit devenit ziua ziua de de prăznuire prăznuire a a Sfântului Sfântului

ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη -- Tesalonic,Tesalonic, aa fostfost capitalacapitala unuiaunuia dintredintre celecele patrupatru districtedistricte romaneromane aleale MacedonieiMacedoniei șșii eraera conduscondus dede unun praetorpraetor

AlAl doileadoilea oraora șș caca mărimemărime dindin GreciaGrecia șșii principalulprincipalul oraora șș dindin regiunearegiunea vecheveche aa MacedonieiMacedoniei

ș ș i i principalul principalul ora ora ș ș din din regiunea regiunea veche veche

NumeleNumele loculuilocului vinevine dede lala soso țțiaia luilui CassanderCassander șșii sorasora luilui AlexandruAlexandru celcel MareMare -- celcel carecare aa fondatfondat oraora șșulul

CopilaCopila TesalonicaTesalonica aa primitprimit acestacest numenume cândcând tatăltatăl ei,ei, Filip,Filip, cucerisecucerise TesaliaTesalia ((νίκενίκε cucerire,cucerire, τεσσάλιατεσσάλια tesalia)tesalia)

( ( νίκε νίκε – – cucerire, cucerire, τεσσάλια τεσσάλια – – tesalia) tesalia)

TesaloniculTesalonicul

aa făcutfăcut parteparte dindin

ImperiulImperiul Roman,Roman, iariar maimai târziutârziu dindin

celcel BizantinBizantin -- pânăpână cece ConstantinopolulConstantinopolul aa fostfost capturatcapturat înîn CruciadaCruciada aa PatraPatra (1204),(1204), deveninddevenind capitalăcapitală aa RegatuluiRegatului CruciatCruciat alal SaloniculuiSalonicului

ÎnÎn 12241224 aa fostfost cuceritcucerit dede despotatuldespotatul bizantinbizantin alal EpirusuluiEpirusului

1224 1224 a a fost fost cucerit cucerit de de despotatul despotatul bizantin bizantin al al

AA fostfost recuperatrecuperat dede ImperiulImperiul BizantinBizantin înîn 1264,1264, dar,dar, neputândneputând să-lsă-l sussus țținăină împotrivaîmpotriva ImperiuluiImperiului Otoman,Otoman, despotuldespotul bizantinbizantin AndronikosAndronikos PalaeologusPalaeologus aa fostfost forfor țțatat să-lsă-l vândăvândă VeneVene țției,iei, carecare l-al-a păstratpăstrat subsub autoritateaautoritatea sasa pânăpână înîn 14301430

CuCu revolurevolu țțiaia dindin 1821,1821, TesaloniculTesalonicul șșii celelaltecelelalte teritoriiteritorii revinrevin GrecieiGreciei

1821, 1821, Tesalonicul Tesalonicul ș ș i i celelalte celelalte teritorii teritorii revin revin Greciei Greciei

ComunitateaComunitatea crecre șștinătină dindin TesalonicTesalonic aa fostfost înfiinînfiin țțatăată dede cătrecătre Sf.Sf. ApostolApostol Pavel,Pavel, înîn aa douadoua călătoriecălătorie misionară,misionară, cândcând aa predicatpredicat înîn sinagogasinagoga evreilorevreilor dindin acestacest oraora șș

ViaVia țțaa dede zizi cucu zizi aa membrilormembrilor acesteiacestei comunităcomunită țți,i, aa șșaa cumcum esteeste prezentatăprezentată dede Sf.Sf. Ap.Ap. PavelPavel înîn celecele douădouă epistoleepistole cătrecătre Tesaloniceni,Tesaloniceni, poatepoate fifi consideratăconsiderată unun adevăratadevărat modelmodel

Tesaloniceni, Tesaloniceni, poate poate fi fi considerată considerată un un adevărat adevărat model model

ViaVia țțaa șșii slujireaslujirea celorcelor dindin TesalonicTesalonic aa determinatdeterminat pepe Sf.Sf. ApostolApostol PavelPavel aducăaducă totdeaunatotdeauna mulmul țțumiriumiri luilui DumnezeuDumnezeu pentrupentru eiei

"Mul"Mul țțumimumim totdeaunatotdeauna luilui DumnezeuDumnezeu pentrupentru voivoi toto țți,i, pepe carecare pomenimpomenim înîn rugăciunilerugăciunile noastre."noastre." (I(I Tes.Tes. I,I, 2)2)

vă vă pomenim pomenim în în rugăciunile rugăciunile noastre." noastre." (I (I Tes. Tes. I, I,

PrimaPrima bisericăbiserică zidităzidită pepe acestacest locloc aa fostfost construităconstruită lala începutulînceputul secoluluisecolului alal IV-lea,IV-lea, lala scurtscurt timptimp dupădupă anulanul 313313

AceastaAceasta înlocuindînlocuind oo baiebaie romanăromană existentăexistentă înîn aceaacea zonăzonă

UnUn secolsecol maimai târziu,târziu, unun prefectprefect numitnumit LeontiosLeontios -- Leontie,Leontie, aveaavea înlocuiascăînlocuiască micamica bisericubisericu țțăă cucu unauna multmult maimai maremare

RezultatulRezultatul fiindfiind oo basilicăbasilică cucu treitrei abside.abside.

mai mai mare mare • Rezultatul Rezultatul fiind fiind o o basilică basilică cu cu trei
• Biserica Biserica lui lui Leontie Leontie avea avea să să cadă cadă pradă pradă

BisericaBiserica luilui LeontieLeontie aveaavea cadăcadă pradăpradă maimai multormultor incendiiincendii pânăpână înîn anulanul 629,629, cândcând unun nounou proiectproiect aveaavea iaia nana șșteretere

ÎntreÎntre aniianii 629629 șșii 634,634, bisericabiserica cucu treitrei absideabside aveaavea fiefie reconstruită,reconstruită, rezultatulrezultatul fiindfiind oo basilicăbasilică cucu cincicinci abside,abside, probabilprobabil chiarchiar maimai maremare decâtdecât catedralacatedrala oraora șșuluiului

AceastăAceastă biserică,biserică, aproapeaproape identicăidentică cucu ceacea pepe carecare oo vedemvedem astăzi,astăzi, aveaavea devinădevină rapidrapid celcel maimai importantimportant localoca șș dede cultcult dindin oraora șș

BisericaBiserica Sf.Sf. DimitrieDimitrie prezintăprezintă oo particularitateparticularitate interesantă,interesantă, șșii anumeanume modulmodul șșii locullocul înîn carecare suntsunt păstratepăstrate SfinteleSfintele MoaMoa șștete

Într-oÎntr-o lateralălaterală aa navei,navei, pepe parteapartea stângă,stângă, oo structurăstructură hexagonalăhexagonală numitănumită "ciborium""ciborium"

stângă, o o structură structură hexagonală hexagonală numită numită "ciborium" "ciborium"

AcoperităAcoperită cucu unun acoperiacoperi șș dede argint,argint, areare oo uu șșăă șșii unun patpat dede piatrăpiatră pepe carecare esteeste aa șșezatăezată SfântaSfânta raclăraclă

EsteEste unun felfel dede "biserică"biserică înîn miniatură".miniatură".

IniIni țțial,ial, trupultrupul SfântuluiSfântului nunu eraera găsitgăsit

Sfântului Sfântului nu nu era era găsit găsit • Deci Deci locul locul a a fost

DeciDeci locullocul aa fostfost construitconstruit maimai multmult înîn chipchip simbolicsimbolic

BasilicaBasilica SfântuluiSfântului MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie esteeste renumitărenumită șșii înîn lumealumea arteiartei bizantinebizantine

ÎnÎn aceastaaceasta păstrându-păstrându- sese șșasease panouripanouri cucu mozaic,mozaic, păstratepăstrate dede undevaundeva dindin perioadaperioada dintredintre ultimaultima reconstruirereconstruire aa bisericiibisericii șșii inaugurareainaugurarea politiciipoliticii iconoclaste,iconoclaste, înîn anulanul

730730

bisericii ș ș i i inaugurarea inaugurarea politicii politicii iconoclaste, iconoclaste, în în anul anul 730

AcesteAceste mozaicurimozaicuri murale,murale, înfăînfă țții șșându-lându-l pepe Sf.Sf. Dimitrie,Dimitrie, alăturialături dede ceicei responsabiliresponsabili cucu restaurarearestaurarea bisericiibisericii -- ctitoriictitorii

ReprezintăReprezintă unun exempluexemplu rarrar dede acestacest felfel dindin perioadaperioada dede tristătristă amintireamintire cece aa urmaturmat mormor țțiiii împăratuluiîmpăratului bizantinbizantin Iustinian.Iustinian.

ce ce a a urmat urmat mor mor ț ț ii ii împăratului împăratului bizantin bizantin
• Una Una dintre dintre inscrip inscrip ț ț iile iile găsite găsite sub sub

UnaUna dintredintre inscripinscrip țțiileiile găsitegăsite subsub acesteaceste mozaicurimozaicuri slavăslavă luilui DumnezeuDumnezeu pentrupentru izbăvireaizbăvirea oraora șșuluiului TesalonicTesalonic dindin caleacalea unuiunui atacatac

alal slavilorslavilor păgâni,păgâni, dindin anulanul 612.612.

RestulRestul dede mozaicurimozaicuri cece împodobeauîmpodobeau interiorulinteriorul bisericiibisericii auau dispărut,dispărut, fiefie înîn vremeavremea celorcelor patrupatru secolesecole înîn carecare clădireaclădirea aa funcfunc țționationat caca moscheemoschee (1493-1912)(1493-1912)

FieFie înîn urmaurma mareluimarelui incendiuincendiu dindin anulanul 1917,1917, care,care, alăturialături dede acoperiacoperi șșulul șșii parteapartea superioarăsuperioară aa perepere țților,ilor, aa distrusdistrus șșii oo maremare parteparte dindin oraora șș

a a pere pere ț ț ilor, ilor, a a distrus distrus ș ș i i

PentruPentru aa restaurarestaura șșii aa repararepara dauneledaunele cauzatecauzate dede marelemarele incendiuincendiu dindin anulanul 19171917 aa fostfost nevoienevoie dede maimai binebine dede câtevacâteva deceniidecenii

ExcavaExcava țțiile,iile, efectuateefectuate întreîntre aniianii 1930-1940,1930-1940, auau scosscos lala luminălumină maimai multemulte broderiibroderii înîn piatrăpiatră șșii obiecteobiecte vechi,vechi, expuseexpuse astăziastăzi înîn muzeulmuzeul dindin criptacripta subteranăsubterană aa bisericiibisericii

expuse astăzi astăzi în în muzeul muzeul din din cripta cripta subterană subterană a a bisericii

RestaurareaRestaurarea completăcompletă aa bisericiibisericii s-as-a încheiatîncheiat abiaabia înîn anulanul 19491949

ÎnÎn colcol țțulul sud-esticsud-estic alal bisericiibisericii sese aflăaflă CapelaCapela SfântuluiSfântului EftimieEftimie ΕυθύμιοςΕυθύμιος

BisericaBiserica cucu cincicinci absideabside șșii unun pronaospronaos păstreazăpăstrează oo criptăcriptă subterană,subterană, unde,unde, conformconform traditradi țției,iei, aa avutavut locloc martiriulmartiriul mareluimarelui mucenic.mucenic.

conform tradi tradi ț ț iei, iei, a a avut avut loc loc martiriul martiriul marelui
conform tradi tradi ț ț iei, iei, a a avut avut loc loc martiriul martiriul marelui

ExcavaExcava țțiileiile auau scosscos lala luminălumină șșii ruineleruinele băiibăii romane,romane, undeunde sese credecrede SfântulSfântul MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie aa fostfost țținutinut prizonierprizonier șși,i, maimai apoi,apoi, executatexecutat dede cătrecătre soldasolda țțiiii împăratuluiîmpăratului romanroman

apoi, apoi, executat executat de de către către solda solda ț ț ii ii împăratului împăratului

AcumAcum sese aflăaflă aiciaici unun frumosfrumos paraclisparaclis șșii unun locloc specialspecial undeunde s-aus-au păstrat,păstrat, oo perioadăperioadă dede timptimp Sf.Sf. MoaMoa șștete aleale Sf.Sf. DimitrieDimitrie

păstrat, o o perioadă perioadă de de timp timp Sf. Sf. Moa Moa ș ș te
păstrat, o o perioadă perioadă de de timp timp Sf. Sf. Moa Moa ș ș te
păstrat, o o perioadă perioadă de de timp timp Sf. Sf. Moa Moa ș ș te

TotTot aiciaici aa maimai fostfost gasităgasită șșii oo fântanăfântană anticăantică

SeSe credecrede aceastaaceasta esteeste fântânafântâna înîn carecare soldasolda țțiiii auau aruncataruncat trupultrupul SfântuluiSfântului MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie

ț ț ii ii au au aruncat aruncat trupul trupul Sfântului Sfântului Mare Mare Mucenic Mucenic

ÎnÎn catedralacatedrala dindin Tesalonic,Tesalonic, lângălângă SfinteleSfintele MoaMoa șștete aleale SfântuluiSfântului MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie suntsunt expuse,expuse, sprespre închinare,închinare, SfinteleSfintele MoaMoa șștete aleale SfântuluiSfântului GRIGORIEGRIGORIE KALLIDISKALLIDIS

închinare, Sfintele Sfintele Moa Moa ș ș te te ale ale Sfântului Sfântului GRIGORIE GRIGORIE KALLIDIS

AA fostfost MitropolitulMitropolitul Irakliei,Irakliei, IoannineiIoanninei șșii TesaloniculuiTesalonicului

AA adormitadormit întruîntru DomnulDomnul înîn anulanul 19251925

i i Tesalonicului Tesalonicului • A A adormit adormit întru întru Domnul Domnul în în anul

AA fostfost canonizat,canonizat, dede cătrecătre Sf.Sf. SinodSinod alal BisericiiBisericii OrtodoxeOrtodoxe aa GrecieiGreciei

ÎnÎn 2222 maimai 20032003

AreAre

caca zilezile dede

prăznuire:prăznuire:

2525 iulieiulie sisi 2020 octombrieoctombrie

Are Are ca ca zile zile de de prăznuire: prăznuire: • 25 25 iulie iulie si

ÎnÎn aceeaşiaceeaşi bisericăbiserică undeunde sese găsescgăsesc şişi SfinteleSfintele MoaşteMoaşte aleale SfântuluiSfântului Dimitrie,Dimitrie, suntsunt pusepuse sprespre închinareînchinare șșii

Sf.Sf. MoaMoa șștete aleale SfinteiSfintei AnisiaAnisia

spre spre închinare închinare ș ș i i • Sf. Sf. Moa Moa ș ș te
• Sf. Sf. Anisia Anisia s-a s-a născut născut în în Tesalonic Tesalonic din din

Sf.Sf. AnisiaAnisia s-as-a născutnăscut înîn TesalonicTesalonic dindin părinpărin țții înstăriînstări țții

AA rămasrămas orfanăorfană dede lala oo vârstăvârstă fragedăfragedă

S-aS-a dedicatdedicat cucu totultotul luilui HristosHristos trăindtrăind înîn postpost șșii rugăciunerugăciune șși-ai-a împărîmpăr țțitit toatătoată avuavu țțiaia celorcelor sărmanisărmani

ÎmpăratulÎmpăratul MaximianMaximian aa decretatdecretat oricineoricine poatepoate ucidăucidă pepe crecre șștinitini oriundeoriunde îiîi vava aflaafla

ÎnÎn timpultimpul uneiunei sărbătorisărbători păgâne,păgâne, închinateînchinate soarelui,soarelui, TesaloniculTesalonicul eraera plinplin dede lumelume

Sf.Sf. AnisiaAnisia sese îndreptaîndrepta sprespre bisericăbiserică pentrupentru rugăciunerugăciune

AA înfruntatînfruntat unun soldatsoldat imperial,imperial, spunându-ispunându-i s-as-a dedicatdedicat luilui

toatătoată fiinfiin țțaa

HristosHristos cucu

eiei

SoldatulSoldatul aa înjunghiat-înjunghiat- oo cucu sabiasabia șșii astfelastfel Sf.Sf. AnisiaAnisia

Soldatul a a înjunghiat- înjunghiat- o o cu cu sabia sabia ș ș i i astfel
• S-a S-a încununat încununat cu cu cununa cununa slavei slavei muceniciei muceniciei ș ș

S-aS-a încununatîncununat cucu cununacununa slaveislavei mucenicieimuceniciei șșii mărturisiriimărturisirii luilui HristosHristos lala anulanul 298298

Sf.Sf. eiei MoaMoa șștete auau fostfost găsitegăsite lala începutulînceputul aniloranilor 19001900 cândcând înîn oraora șș s-aus-au făcutfăcut lucrărilucrări dede modernizaremodernizare șșii auau fostfost aa șșezateezate alăturialături dede celecele aleale SfântuluiSfântului MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie

SeSe potpot admira:admira:

-- vechilevechile frescefresce carecare auau rezistatrezistat intemperiilorintemperiilor vremurilorvremurilor

- vechile vechile fresce fresce care care au au rezistat rezistat intemperiilor intemperiilor vremurilor vremurilor
- vechile vechile fresce fresce care care au au rezistat rezistat intemperiilor intemperiilor vremurilor vremurilor

-- noilenoile mozaicurimozaicuri șșii frumusefrumuse țțeaea arhitecturalăarhitecturală

- - noile noile mozaicuri mozaicuri ș ș i i frumuse frumuse ț ț ea ea
- - noile noile mozaicuri mozaicuri ș ș i i frumuse frumuse ț ț ea ea

DinDin perioadaperioada stăpâniriistăpânirii venevene țțieneiene (1264(1264 1430)1430) s-as-a păstratpăstrat acestacest adaosadaos arhitecturalarhitectural

iene (1264 (1264 – – 1430) 1430) s-a s-a păstrat păstrat acest acest adaos adaos arhitectural
iene (1264 (1264 – – 1430) 1430) s-a s-a păstrat păstrat acest acest adaos adaos arhitectural

ZIUAZIUA DEDE POMENIREPOMENIRE AA SF.SF. MAREMARE

MUCENICMUCENIC

DIMITRIEDIMITRIE LALA TESALONICTESALONIC

DE DE POMENIRE POMENIRE A A SF. SF. MARE MARE MUCENIC MUCENIC DIMITRIE DIMITRIE – –

Soborul,Soborul, formatformat din:din: ArhiepiscopulArhiepiscopul Tesalonicului,Tesalonicului, preopreo țți,i, diaconidiaconi șșii credinciocredincio șși,i, sese deplaseazădeplasează lala raclaracla cucu Sf.Sf. MoaMoa șștete aleale Sf.Sf. MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie

la la racla racla cu cu Sf. Sf. Moa Moa ș ș te te ale ale

ÎnÎn fafa țțaa racleiraclei cucu Sf.Sf. MoaMoa șște,te, sese aa șșeazăează oo CristelniCristelni țțăă înîn carecare sese vava punepune SfântulSfântul MirMir cece curgecurge dindin Sf.Sf. MoaMoa șștete

care care se se va va pune pune Sfântul Sfântul Mir Mir ce ce curge curge

SeSe săvârsăvâr șșee șștete slujbaslujba dede mulmul țțumireumire cătrecătre Sf.Sf. DimitrieDimitrie

ș ș e e ș ș te te slujba slujba de de mul mul ț ț

ArhiepiscopulArhiepiscopul primeprime șștete cheilecheile dede lala RaclaRacla cucu Sf.Sf. MoaMoa șștete

Arhiepiscopul prime prime ș ș te te cheile cheile de de la la Racla Racla cu

CapaculCapacul Sf.Sf. RacleRacle vava fifi deschisdeschis cece vomvom găsi?găsi?

• Capacul Capacul Sf. Sf. Racle Racle va va fi fi deschis deschis – – ce

SticlaSticla carecare acoperăacoperă SfinteleSfintele MoaMoa șștete esteeste

aburită aburită

DeDe lala

căldură? căldură?

DeDe lala HarulHarul

sfinsfin țțeniei! eniei!

aburită • De De la la căldură? căldură? • De De la la Harul Harul sfin

ConstatăConstată acestacest faptfapt însuînsu șșii ArhiepiscopulArhiepiscopul cucu toto țții ceicei prezenprezen țții

fapt fapt însu însu ș ș i i Arhiepiscopul Arhiepiscopul cu cu to to ț ț

SeSe potpot vedeavedea cucu uu șșurinurin țțăă picăturilepicăturile cucu Sf.Sf. MirMir

• Se Se pot pot vedea vedea cu cu u u ș ș urin urin ț
• Cu Cu mare mare evlavie evlavie to to ț ț i i să să

CuCu maremare evlavieevlavie toto țții nene închinămînchinăm Sf.Sf. MoaMoa șștete izvorâtoareizvorâtoare dede MirMir aleale Sf.Sf. MareMare MucenicMucenic DimitrieDimitrie

ZIUAZIUA SESE ÎNCHEIEÎNCHEIE CUCU MAREAMAREA PROCESIUNEPROCESIUNE PRINPRIN ÎNTREGÎNTREG ORAORA ȘȘULUL TESALONICTESALONIC

ÎNCHEIE CU CU MAREA MAREA PROCESIUNE PROCESIUNE PRIN PRIN ÎNTREG ÎNTREG ORA ORA Ș Ș UL

ÎnÎn BisericaBiserica Ortodoxă,Ortodoxă, pepe lângălângă multelemultele minuniminuni particulare,particulare, existăexistă 33 marimari minuniminuni vizibilevizibile șșii incontestabile:incontestabile:

1.1. sfinsfin țțireairea apeiapei AghiasmaAghiasma

2.2. neputrezireaneputrezirea trupurilortrupurilor SfinteleSfintele MoaMoa șștete

3.3. SfântaSfânta LuminăLumină înîn SâmbătaSâmbăta PaPa șștilortilor lala Sf.Sf. MormântMormânt

Lumină Lumină – – în în Sâmbăta Sâmbăta Pa Pa ș ș tilor tilor la la
Lumină Lumină – – în în Sâmbăta Sâmbăta Pa Pa ș ș tilor tilor la la
Lumină Lumină – – în în Sâmbăta Sâmbăta Pa Pa ș ș tilor tilor la la

CeCe suntsunt

SfinteleSfintele MoaşteMoaşte suntsunt rămăşiţerămăşiţe pământeştipământeşti aleale unorunor sfinţisfinţi cunoscuţicunoscuţi sausau necunoscuţinecunoscuţi

SfinteleSfintele MoaMoa șște?te?

unor sfinţi sfinţi cunoscuţi cunoscuţi sau sau necunoscuţi necunoscuţi Sfintele Sfintele Moa Moa ș ș te?

RămăşiţeleRămăşiţele pământeştipământeşti aleale acestoracestor sfinţi,sfinţi, pentrupentru aa fifi SfinteSfinte Moaşte,Moaşte, trebuietrebuie îndeplineascăîndeplinească treitrei condiţii:condiţii:

nunu fiefie putreziteputrezite,,

aibăaibă mirosmiros frumos,frumos, nunu caca oseminteleosemintele obişnuiteobişnuite şişi

facăfacă minuniminuni == vindecări,vindecări, învieriînvieri dindin morţimorţi etc.etc. prinprin atingereaatingerea dede eleele

vindecări, învieri învieri din din morţi morţi etc. etc. prin prin atingerea atingerea de de ele

PărticelePărticele dindin eleele sese află:află:

ÎnÎn piciorulpiciorul Sf.Sf. MeseMese

SeSe păstreazăpăstrează înîn SfântulSfântul Antimis,Antimis, pepe SfântaSfânta MasăMasă

• Se Se păstrează păstrează în în Sfântul Sfântul Antimis, Antimis, pe pe Sfânta Sfânta Masă

CreştiniiCreştinii noştrinoştri cunosccunosc importanţaimportanţa SfintelorSfintelor MoaşteMoaşte şişi dede aceeaaceea lele aducaduc atâtaatâta cinstire,cinstire, fiindcăfiindcă astfelastfel înţelegînţeleg şişi pepe aceastăaceastă calecale ÎiÎi aducaduc dede faptfapt cinstirecinstire luilui DumnezeuDumnezeu

pe pe această această cale cale Îi Îi aduc aduc de de fapt fapt cinstire cinstire

Sf.Sf. MoaMoa șștete arată:arată:

existenexisten țțaa luilui DumnezeuDumnezeu DumnezeuDumnezeu esteeste viuviu

BisericaBiserica esteeste laboratorullaboratorul dede formareformare alal crecre șștinuluitinului

MoarteaMoartea nu-nu- șșii areare ultimulultimul cuvântcuvânt

al cre cre ș ș tinului tinului • Moartea Moartea nu- nu- ș ș i i

MARTIRMARTIR sausau MUCENICMUCENIC οο μάρτυςμάρτυς == martormartor înîn senssens crecre șștintin == toto țții ceicei carecare auau pătimitpătimit pentrupentru apărareaapărarea credincredin țțeiei lor,lor, carecare șși-aui-au datdat viavia țțaa pentrupentru Hristos.Hristos. BisericaBiserica i-ai-a trecuttrecut înîn rândulrândul sfinsfin țțilorilor

PrimulPrimul martirmartir esteeste Sf.Sf. ArhidiaconArhidiacon ȘȘtefantefan

sfin ț ț ilor ilor • Primul Primul martir martir este este Sf. Sf. Arhidiacon Arhidiacon

O,O, răbdătorulerăbdătorule dede chinurichinuri alal luilui Hristos,Hristos, IzvorâtoruleIzvorâtorule dede mir,mir, SfinteSfinte MareMare MuceniceMucenice Dimitrie,Dimitrie, aceastăaceastă aa noastrănoastră rugăciune,rugăciune, cece aducemaducem țțieie acumacum cucu umilinumilin țță,ă, primeprime șște-o,te-o, șșii dede bolilebolile sufletesuflete șștiti șșii trupetrupe șștiti șșii dede vrăjmavrăjma șșiiii ceicei văzuvăzu țții șșii nevăzunevăzu țți,i, cucu rugăciunilerugăciunile taletale celecele bineprimitebineprimite cătrecătre Dumnezeu,Dumnezeu, nene păzepăze țțte,te, caca împreunăîmpreună cucu tinetine înîn veaculveacul cece vava fie,fie, cântămcântăm LuiLui Dumnezeu:Dumnezeu:

AliluiaAliluia !!

veacul ce ce va va să să fie, fie, să să cântăm cântăm Lui Lui Dumnezeu: