Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,, OCTAVIAN GOGA’’

DATA: 19.01.2018

CLASA: pregătitoare B.

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Balint Klara Bianca

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice

UNITATEA TEMATICĂ: Pic, picătura năzdrăva-nă

SUBIECTUL LECŢIEI: „Crăiasa Zăpezii”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi


DOMENII INTEGRATE: Arte vizuale şi abilităţi practice

Comunicare în limba română

Matematică şi explorarea mediului

Muzică şi mişcare

COMPETENŢE SPECIFICE:

*Arte vizuale și abilități practice

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un
context familiar;

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate visual;

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;

2.3. Realizarea de aplicaţii/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.

* Comunicare în limba română

1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme accesibile, rostit clar şi rar;

3.4. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare;

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.


* Matematică şi explorarea mediului

3.1. Descrierea unor fenomene / procese / structuri repetitive simple din mediul apropiat.

*Muzică și mișcare

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm.

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 - să identifice etapele realizării lucrǎrii pe baza planşei model prezentată de învǎţǎtoare;

O2 - să identifice materialele de lucru primite pe bănci;

O3 - să respecte etapele de lucru în confecţionarea produsului;

O4 - să combine în mod creativ materialele pentru realizarea unui produs original;

O5 - să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate.

O6 - să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă;

O7 - să mânuiascǎ corect ustensilele de lucru;


O8 - să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.

RESURSE:
I. METODOLOGICE
STRATEGII DIDACTICE:
1) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, turul galeriei
2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: videoproiector, laptop, fulgi, planşe, lipici, foarfecă, hârtie creponată, carton colorat
3) FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe şi individuală.
4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, aprecieri
verbale.
II. TEMPORALE: 50 minute
III. UMANE: 17 elevi
IV. SPAŢIALE: sala de clasă
V. BIBLIOGRAFICE:

 „Programa pentru disciplinele Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Muzică
şi mişcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele
I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar
Demersul didactic

ETAPELE STRATEGIA DIDACTICĂ


COMPE-
NR. LECȚIEI
RESURSE RESURSE FORME
TENŢE
DEMERSUL DIDACTIC
CRT SPECIFI- PROCE- MATERI- DE
EVALUARE
. CE DURALE ALE ORGANI-
ZARE

1. Moment Se creează condiţiile optime pentru buna Conversaţia Materiale Frontal Observarea
organizatoric desfăşurare a activităţii propuse: necesare sistematică
CLR
activităţii
- aerisirea sălii de clasă;
1.1
- pregătirea materialelor necesare;
- distribuirea materialelor necesare elevilor.

2. Captarea MM Se ascultă cântecul “Crăiasa Zăpezii”.(ANEXA 1) Conversaţia CD cu Frontal Observarea


atenţiei cântece sistematică
2.1 Se iniţiază o discuţie pornind de la această
melodie.
CLR
(Ce personaj apare în text? Cine este Crăiasa
1.1, 3.4
Zăpezii? Ce schimbări apar în acest anotimp? Ce
MEM 3.1
fenomene meteorologice întâlnim?)

3. Anunţarea Se prezintă elevilor tema lucrării: “Crăiasa Explicaţia Frontală Observarea


temei şi a Zăpezii” şi de asemenea obiectivele operaţionale în sistematică
Conversaţia
obiectivelor termini accesibili lor:
urmărite
-însuşirea tehnicii de lucru;

-asamblarea materialelor în scopul finalizării lucrării.

4. Dirijarea CLR Copiii vor scrie câteva rânduri cu litera învăţată Explicaţia Caietele Frontală Observarea
învăţării pentru a-şi însuşi scrierea sa corectă. elevilor sistematică
4.1 Exerciţiul
Copiii sunt împărţiţi în două grupe. Fiecare grupă va
Demonstra-
avea de realizat lucrare diferită (diferă realizarea
ţia Aprecieri
CLR rochiţei). Prima grupă va realiză rochiţa doar din Individualǎ
verbale
fulgi, iar cea de-a doua echipă va realiză rochiţa din Hârtie
1.1, 3.4 hârtie creponată pe care vor aplica fulgi. creponatǎ
Învǎţarea
AVAP a) Intuirea materialelor şi prezentarea lucrării
prin
1.1, 1.3, model descoperire Carton
2.1, 2.3
colorat
Se va intui materialul de pe bănci: şablon cu Fulgi

Crăiasa Zăpezii, creioane colorate, lipici, fulgi, Munca Lipici


cosuleţul de lucru, hârtie creponată. independen-
Foarfecă

b) Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
Creioane
Explic şi demonstrez etapele de realizare a colorate

lucrării:

1.Decorarea cât mai creativă a Crăiesei Zăpezii

2.Lipirea corpului pe cartonul albastru

3.Lipirea fulgilor pentru a reda rochiţa (prima


grupă)

3. Lipirea hârtiei creponate în formă de rochiţă şi


ornarea acesteia cu fulgişori. (a doua grupă)

4. Finisarea lucrării

Insist asupra procedeelor de lucru, precum şi a

criteriilor pe baza cărora se va realiza evaluarea


lucrărilor elevilor:

1.Respectarea etapelor de lucru corespunzătoare

lucrării propuse ( decorare, asamblare, lipire)

2.Realizarea integrală a lucrării

3.Corectitudinea execuţiei

4.Originalitatea lucrării

c) Executarea lucrării de către elevi

Înainte de începerea lucrului se fac exerciţii pentru


încălzirea musculaturii mâinii. (Anexa 2)

Se urmăreşte capacitatea elevilor de a folosi corect


materialele necesare şi de a respecta etapele de lucru.

Se lucrează pe fundal muzical.

Voi urmǎri executarea lucrǎrii ajutând elevii care au


nevoie, dând indicaţii individuale suplimentare,
făcând observaţii.
5. Evaluarea CLR Pe măsură ce lucrările sunt gata se vor aşeza în faţa Turul Lucrǎrile Activ. Observarea
clasei şi se vor evalua printr-un tur al galeriei, galeriei elevilor frontală sistematică
3.4.
apreciind obiectiv produsele confecţionate.
Conversaţia
AVAP
Elevii vor aprecia lucrările după următoarele
Aprecieri
1.1, 1.3, criterii:
verbale
2.1, 2.3
- decorarea elementelor;
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării; Autoevaluarea
- aspectul estetic al lucrării în ansamblul ei.

6. Activitate CLR 1.1 Joc didactic:,,Ghici despre cine este vorba? Conversaţia Video- Frontal Observarea
recreativă (prezentarea unor ghicitori despre fenomene ale proiector sistematică
Jocul
naturii) –Anexa 3
didactic Aprecieri
MM.2.1
Interpretarea unor cântece învǎţate despre iarnă. verbale

7. Încheierea Realizez aprecieri colective şi individuale asupra Conversaţia Recom- Activitate Aprecieri
lecţiei modului de lucru şi asupra implicǎrii elevilor. frontalǎ verbale
pense
ANEXA 1

Crǎiasa zǎpezii

Era chiar mămica, vă jur!

Departe într-o ţară de gheaţă,


Mi-a spus noapte bună,
Bunica mi-a spus că ar fi,
M-a învelit mai bine,
O zână ce iarna-i răsfaţă
Era chiar mămica, vă jur!
Şi bucură mult pe copii.
Eu stiu că povestea-i poveste
Aleargă cu ei prin ninsoare, Şi somnul aduce un vis,
Alunecă pe derdeluş, Dar vizita de-aseară este
La geamuri le lasă o floare Reală, exact cum v-am zis.
De nea şi un înger de pluş.
Crăiasa Zăpezii e-o doamnă
RF: Crăiasa Zăpezii a fost şi la mine Frumoasă, de veghe mereu
Si fulgii pluteau împrejur Şi, şi primăvara, şi toamna,
Mi-a spus noapte bună, Şi vara-i lânga patul meu.
M-a învelit mai bine,
ANEXA 2

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii

Bate

palmele uşor Unu, doi, unu, doi

Bate palmele de zor Toţi acum suntem vioi.

Un, doi, trei,

Un, doi, trei. La pian acum cântăm

Linişte să ascultăm

Închid pumnii şi-i desfac Plic, plac, plic plac,

Degetelor fac pe plac Degetelor fac pe plac.


ANEXA 3

Ghicitori

Oscânteie mare Pe deasupra se arată


Printer nori răsare Munţi de vată scărmănată!
Zarea luminează,
Ne înfricoşează. (norii)

(fulgerul)
Lacrimi binefăcătoare
Cad din cer când nu e soare
Parc-ar fi nişte petale, Cad ca binecuvântare.
Ori steluţe ce dansează
Norii le presară iarna (ploaia)
Şi pe gene ţi le-aşază.

(fulgii de nea) Moale, albă şi pufoasă,


Pentru câmp e haină groasă.

(zăpada)

S-ar putea să vă placă și