Sunteți pe pagina 1din 32

ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

CHIȘINĂU
CAPITALA ÎN CARE SĂ VREI SĂ TRĂIEȘTI

Programul electoral pentru alegerile din municipiul Chișinău


al candidatului Platformei DA (Demnitate și Adevăr)

2 0 1 8
1
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

CUPRINS

MISIUNEA 3 TRANSPORT MODERN, EFICIENT ȘI SIGUR.


VIZIUNEA 3 MOBILITATE ȘI INTERCONECTARE.
Transport public 19
PRIORITĂȚILE PRIMARULUI DE CHIȘINĂU Parcări publice stradale și rezidențiale 20
Trotuare și căi de acces, infrastructura
I. Creșterea confortului vieții urbane 5 pentru plimbări pietonale 21
II. Transport modern, eficient și sigur. Mentenanța infrastructurii rutiere 22
Mobilitate și interconectare. 7 Oraș accesibil și incluziv pentru toți locuitorii 22
III. Bunăstare și dezvoltare economică durabilă 9 Infrastructură pentru biciliști 23
IV. Administrație eficientă și transparentă,
în slujba cetățeanului 11 BUNĂSTARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ
Chișinău - catalizator al dezvoltării economiei
Republicii Moldova 23
Direcții de acțiune 24
PROGRAMUL ELECTORAL DETALIAT CHIȘINĂU
2018-2023 ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ,
ÎN SLUJBA CETĂȚEANULUI
CREȘTEREA CONFORTULUI VIEȚII URBANE 12 Consolidarea echipei Primăriei 25
Salubrizare și protecția mediului 12 Planul Urbanistic General. Proiectare sistemică 25
Aprovizionare cu apa de calitate și canalizare 13 Managementul integrat și transformare digitală 26
Iluminat public inteligent 14 Chișinăul integru: eradicarea corupției
Amenajarea curților 14 din instituțiile Primăriei 27
Piețele comerciale 15 Organizarea întreprinderilor municipale 28
Eficiență energetică 15 Buget 29
Acces și calitate în educație 15 Asigurarea ordinii și a managementului eficient în
Capitală a culturii și patrimoniului cultural 17 domeniul administrării patrimoniului municipal 30
Sănătate și sport 18 Monitorizare și evaluare participativă 31

2
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Misiunea
Misiunea mea este de a pune administrația municipiului în serviciul
cetățeanului, transformând astfel Chișinăul într-un loc confortabil pentru
viață și favorabil dezvoltării economice durabile.

Viziunea
În viziunea mea, Chișinăul trebuie să devină o Capitală confortabilă vieții
urbane, mobilă și interconectată, să asigure locuitorilor săi educație și
sănătate accesibile și de calitate, să producă bunăstare pentru toți și
dezvoltare economică prin deschiderea față de mediul de afaceri onest, în
condiții de eficiență și transparență administrativă.

Chișinăul trebuie să devină orașul în care


să vrem cu toții să trăim simțindu-ne ACASĂ.

3
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Prioritățile primarului de Chișinău


Prioritățile decurg din VIZIUNEA mea despre cum trebuie să fie Chișinăul și
sunt structurate pe cei patru vectori care o definesc:

I. Creșterea confortului vieții urbane


II. Transport modern, eficient și sigur.
Mobilitate și interconectare.
III. Bunăstare și dezvoltare economică durabilă
IV. Administrație eficientă și transparentă,
în slujba cetățeanului

4
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Creșterea confortului
vieții urbane

Prioritățile
1. Vom demara rapid procedurile pentru construcția,
prin parteneriat public-privat, a unei linii de sortare/
prelucrare/reciclare a deșeurilor, ceea ce ne va permite
și producerea de curent electric și agent termic.
2. Vom susține și urgenta proiectele de modernizare a
rețelelor de apă și canalizare. Prioritatea noastră este
de a implementa proiecte de renovare și reutilare a
stațiilor de epurare și pompare a apei, cu suportul
partenerilor de dezvoltare.
3. Vom acorda suportul deplin Î.M. „Lumteh” pentru a-și
crește capacitățile de modernizare și administrare a
întreg sistemului de iluminat public al municipiului
Chișinău în bază de tehnologii LED.
4. Vom crea un mecanism de cofinanțare a proiectelor
inițiate de locatari de reabilitare a curților
5. Vom acorda susținerea deplină a Asociațiilor de
Curățenie / aer locatari și promovarea în cadrul Consiliului Municipal
sănătos / apă a proiectelor privind stabilirea liniilor roșii și a celor
de calitate / privind amenajarea parcărilor rezidențiale.
curți moderne 6. Vom majora fondul de salarii pentru cadrele didactice
/ siguranță / și managerii din învățământul preșcolar, primar și
secundar cu 45 de milioane de lei, ajustat anual la
educație și sănătate rata inflației începând cu anul 2019.
accesibile și de
calitate / cultură 7. Creșterea investițiilor capitale în sistemul educational
și alocarea lor în funcție de prioritatile stabilite.
urbană
8. Lansarea Programui municipal Medicină Accesibilă de
Calitate, care va viza asigurarea unui acces echitabil al
populației si servicii calitative de sănătate precum și
renovarea și modernizarea instituțiilor medicosanitare
municipale.
9. Includerea în planurile urbanistice a instituțiilor
medicale primare de proximitate.
10. Delimitarea și acordarea unui statut special zonelor
de protecție a valorilor de patrimoniu cultural și
relansarea Chișinăului ca destinație turistică.

5
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

6
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Transport modern, eficient și


sigur. Mobilitate și interconectare.

Prioritățile
1. Audit minuțios al sistemului de transport public,
elaborarea unui plan de redresare, precum și
crearea unor linii de tranzit intersectoriale,
intrasectoriale și linii pentru suburbii.

2. Funcționarea transportului public în baza unui


orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă,
inclusiv în baza unor tehnologii avansate

3. Atragerea resurselor financiare pentru construcția


centurii Chișinăului, în parteneriat cu autoritățile
publice centrale și partenerii de dezvoltare

4. Elaborarea a unor proceduri manageriale


performante pentru a asigura întreținerea
permanentă, rapidă și calitativă a drumurilor
Transport modern din municipiu.
/ rapid și sigur /
pietoni respectați 5. Vom construi noi drumuri pentru a stimula
construcția de cartiere noi, în special în suburbii.
/mai multe parcări
/ drumuri bune / 6. Suplimentarea urgentă a spațiilor de parcări
oraș incluziv / publice.
piste de bicicliști
7. Lansarea unui program amplu de reabilitare și
eliberare a trotuarelor. Vom stopa furtul spațiilor
de la pietoni, de la copii în cărucioare, de la
persoane cu mobilitate redusă, bicicliști, etc.

8. Proiectarea şi construcţia obiectelor


infrastructurii sociale adaptate necesităților
persoanelor cu mobilitate redusă

7
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

8
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Bunăstare și dezvoltare
economică durabilă

Prioritățile
Mai multe locuri de 1. Crearea unui program de dezvoltare
muncă bine plătite integrată a infrastructurii municipiului, care
/ salarii mai bune va include proiectele, obiectivele și perioada,
/ predictibilitate și forma de implementare, factori care vor
deschidere față de permite mediului de afaceri să-și planifice
afacerile oneste / mai bine structura ofertelor și să asigure
competitivitatea soluțiilor oferite.
parcuri industriale /
dialog / 2. Demararea unei campanii de atragere a
investițiilor locale și externe, orientate spre
dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței
şi calității serviciilor publice și consolidarea
capacității instituționale a municipiului.

3. Vom lansa un program de granturi pentru


antreprenorii din suburbii și antreprenorii
din domeniul businessului mic și mijlociu.

4. Vom asigura infrastructură pentru parcuri


industriale și centre de dezvoltare a
afacerilor (ex. lansarea Platformei Chișinău
Cluster 2023).

5. Suport pentru dezvoltarea mediului de afaceri


prin debirocratizarea administrației, bazată pe
corectitudine, proceduri simplificate, achiziții
transparente, predictibilitate de lungă durată
și informare în timp real.

9
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

10
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Administrație eficientă și transparentă,


în slujba cetățeanului
Prioritățile
1. Vom elimina de urgență din instituțiile primăriei
persoanele care se fac responsabile de delapidarea
fondurilor publice, trucarea licitațiilor, gestionarea
frauduloasă a bugetului precum și de utilizarea
abuzivă a bunurilor publice
2. Vom implementa un sistem de achiziții deschise,
transparente, competitive, cu termeni clari. Vom institui
un sistem de e-achiziții și pentru achizițiile de bunuri
și servicii de mare valoare
3. Toate documentele referitoare la plățile făcute din bani
publici vor fi afișate fără întârzieri pe pagina web a Transparență
Primăriei / legalitate /
onestitate /
4. Primăria va pune la dispoziția cetățenilor un portal management /
unic cu informații referitor la acte și taxe: eChișinău.
performanță /
5. Vom inventaria și proteja patrimoniul municipal, participare /
asigurând înregistrarea tuturor proprietăților monitorizare /
imobiliare municipale, vom verifica legalitatea folosirii
bunurilor municipale și vom dispune demontarea și
patrimoniu protejat
evacuarea proprietăților imobiliare construite ilegal.
6. Ca suport pentru o administrare modernă, vom
introduce instrumente de management integrat al
dezvoltării teritoriale cu utilizarea de informații și date
geospațiale. În acest sens, vom iniția un parteneriat
cu Centrul de Guvernare Electronică, dar și cu alte
structuri specializate care pot oferi suport în domeniul
digitalizării serviciilor publice.
7. Vom demara în regim de urgență procesul de
reactualizare a Planului Urbanistic General
8. Vom promova o politică activă de atragere a resurselor
adiționale prin îmbunătățirea cooperării cu orașele din
țară și de peste hotare, parteneri de dezvoltare.
9. Vom pune în aplicare o politică fiscală, echilibrată
și atractivă, susținută prin integritate fiscală și vom
asigura condițiile pentru plata online a tuturor tipurilor
de taxe și impozite municipale.

11
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

PROGRAMUL ELECTORAL DETALIAT


CHIȘINĂU 2018-2023

I. Creșterea confortului vieții urbane


Un oraș în care te simți ACASĂ e un oraș, în primul rând, confortabil. Aceasta înseamnă
curățenie și aer sănătos, înseamnă aprovizionare cu apă de calitate, căldură și canalizare
funcțională la prețuri accesibile, înseamnă lumină pe străzi și curți îngrijite, cu locuri de
joacă pentru copii și parcări rezidențiale. Dar confort mai înseamnă și garanția unei educații
accesibile si de calitate, înseamnă cultură înaltă, agrement, infrastructură pentru sănătate,
inclusiv prin mișcare și sport.

Salubrizare, ecologie și protecția mediului


Una dintre condițiile de bază pentru un nivel înalt de confort este curățenia din oraș.
Crearea unui ecosistem funcțional, sănătos și prietenos este prioritatea noastră.

Pentru a realiza acest lucru, primul pas va fi eficientizarea activității întrepinderilor


municipale responsabile și asigurarea că atât baza tehnico-materială, cât și condițiile de
muncă sunt aliniate standardelor europene.

Al doilea pas va fi lansarea de programe și soluții specifice.

Sporirea capacității de sortare/prelucrare/reciclare a gunoiului


Una dintre prioritățile noastre va fi asigurarea transferului tehnologic și de experiență
calificată precum și atragerea capitalului privat în vederea dublării ratei de sortare
a deșeurilor solide de la 40 la 80%, care ne va permite să valorificăm deșeurile
municipiului transformându-le în curent electric și agent termic, compost organic.
În acest scop, vom promova o politică activă de informare a populației cu privire la
mecanismele și beneficiile de sortare a deșeurilor menajere.

12
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Programul Municipal ”Chișinăul Verde”

Prin Programul Municipal ”Chișinăul Verde” vom promova politici active de întreținere,
salubrizare, amenajare și dezvoltare a parcurilor, spațiilor verzi și bazinelor acvatice ale
municipiului. Realizarea programului va cuprinde o serie de proiecte tematice cum ar fi:
ff Crearea registrului spațiilor verzi și a zonelor de agrement
ff Sistem geo-informațional cu date deschise “Calitatea Aerului”
ff Ecologizarea și reamenajarea albiei râului Bîc pentru redarea condițiilor
ecosistemice și de agrement
ff Refacerea spațiilor verzi
ff În parteneriat cu Institutul Academiei de Științe, vom reconstrui infrastructura
Grădinii Botanice și vom diversifica plantațiile
ff Vom reconstrui Grădina Zoologica a Chișinăului pentru a asigura un mediu de
viață adecvat viețuitoarelor și confort vizitatorilor. Vom elimina orice activitate
economică din perimetrul Grădinii Zoologice care poluează atât mediul cât și
imaginea locului
ff Ecologizarea și reamanajarea parcului din zona Muzeul Satului

De asemenea, vom stabili un parteneriat cu agenții economici, toate instituțiile


municipale, instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, toți locuitorii în vederea
creșterii standardelor de curățenie a orașului.

Vom crea politici de subvenționare directă și indirectă a agenților economici care vor
construi „clădiri verzi” pentru a reduce semnificativ poluarea din Chișinău.

Aprovizionarea cu apă de calitate și canalizarea

Asigurarea aprovizionării orașului cu apă de calitate este o altă prioritate a noastră. În acest
context, cu implicarea partenerilor de dezvoltare și a mediului de afaceri, vom continua și
eficientiza proiectele deja începute care au drept scop asigurarea calității apei și reducerii
pierderilor din rețea. Vom susține de asemenea proiectele de modernizare a rețelelor
de apă (apeduct) și canalizare. Prioritatea noastră este de a implementa proiecte de
renovare și reutilare a stațiilor de epurare și pompare a apei.

În vederea evitării pericolului de inundații care apare în urma ploilor torențiale, vom
asigura cofinanțarea și atragerea resurselor financiare suplimentare pentru curățirea,
repararea și chiar reconstrucția sistemelor de canalizare (canalizare pluvială) cu grad
înalt de risc de inundații.

13
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Iluminat public inteligent

ff Prioritatea noastră este stabilirea unui sistem inteligent de


iluminare (străzi, stradele, parcuri, pasaje subterane, curți,
„Suport deplin alei, ș.a.) bazat pe o rețea de corpuri de iluminat cu LEDuri
Î.M. “Lumteh” și, după caz, fotovoltaice. În locurile mai puțin circulate,
corpurile de iluminat vor fi dotate cu senzori de mișcare,
pentru a-și crește astfel încât iluminatul să devină mai eficient și mai prietenos
capacitățile de cu mediul ambiant.
modernizare și
ff În Chișinău avem o mulțime de străzi și stradele unde lipsesc
administrare a corpurile de iluminat public. Pentru asigurarea confortului
întreg sistemului de și siguranței locuitorilor, vom implementa un program de
(re)construcție a rețelelor de iluminat public în tot orașul,
iluminat public pe inclusiv în suburbii.
bază de tehnologii
LED..” ff Vom acorda suportul deplin Î.M. “Lumteh” pentru a-și
crește capacitățile de modernizare și administrare a întreg
sistemului de iluminat public al municipiului Chișinău în
bază de tehnologii LED.

ff Sistemul de iluminat public va fi gestionat dintr-un centru


unic de control informatizat.

Amenajarea curților
Majoritatea curțile blocurilor de locuit nu au avut parte de
amenajări și îmbunătățiri de ani de zile. De atunci, cerințele
și filosofia urbanistică a acestora au evoluat considerabil.
Ne propunem să venim cu un model eficient de amenajare a
curților, în care obligațiile Primăriei și drepturile locatarilor să
fie clare și respectate de toți factorii implicați, și care să asigure
dezvoltarea unui mediu sigur și prietenos pentru toți locatarii.

ff Ne vom axa pe prioritizarea și sprijinirea inițiativelor


comunităților de locatari și oferirea suportului necesar
pentru planificarea și amenajarea curților după un plan
elaborat participativ. Infrastructura curților se va alinia unor
standarde minime de calitate și confort(iluminare, căi de
acces, securitate rutieră, etc.).

ff Este o prioritate ca fiecărei asociații de locatari să i se


stabilească hotarele curților transmise în gestiune, iar
„Vom crea un proiectele privind amenajarea parcărilor rezidențiale să fie
mecanism de încluse în Planul Urbanistic Zonal.
cofinanțare a ff La fel, vom crea un mecanism de cofinanțare a proiectelor
proiectelor de de dezvoltare și amenajare a curților municipiului și vom
dezvoltare și stimula replicarea practicilor performante de dezvoltare
și menținere în stare funcțională a curților prin inițiative
amenajare a implementate de către asociațiile de locatari proactivi.
curților.”
ff Vom iniția fără întârziere restructurarea Intreprinderilor
Municipale de Gestiune a Fondului Locativ (ÎMGFL-urilor) în
Asociații de locatari în calitate de părți interesate de buna
funcționare a infrastructurii asociate blocurilor.

14
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Piețele comerciale

ff Vom asigura modernizarea Pieței Centrale pentru a crește


atractivitatea acestui loc în scopuri comerciale și de turism.
„Reconstrucția și
reamenajarea Pieței ff Vom reglamenta funcționarea piețelor din municipiu prin
eliminarea evaziunii fiscale, asigurarea condițiilor adecvate
Centrale” de lucru pentru cei care își comercializează producția,
asigurarea respectării cerințelor ce țin de siguranța
alimentelor și inofensivitatea produselor vândute.

ff Vom elabora un concept integrat de amplasare a spațiilor


comerciale (deschise, semi-închise, închise, mobile, ș.a.) pe
care îl vom corela la Planul Urbanistic General și Planurile
Urbanistice Zonale.

Eficiență energetică Direcții:

Vom continua implementarea de ff îmbunătățirea izolației termice


programe de creștere a eficienței
energetice a blocurilor locative și a ff reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a
blocurile administrative. agentului termic

ff modernizarea sistemului de încălzire publică

ff implementarea sistemelor de management integrat al


funcționării consumurilor energetice.

Vom sprijini mediul de afaceri pentru integrarea panourilor


fotovoltaice în acoperișurile blocurilor de locuit.

Dezvoltare spirituală și sănătate publică

Acces și calitate în Educație


Educația trebuie să fie recunoscută drept o prioritate nu doar la nivel național, ci și la nivel local,
Primăriei Chișinăului revenindu-i un rol important în susținerea financiară și metodologică a insituțiilor
de învățământ din capitală. Misiunea principală a Direcției educație, tineret și sport este asigurarea
accesului la serviciile educaționale pentru toți copiii din municipiu și garantarea calității acestora.

Acces pentru toți


Asigurarea accesului înseamnă, în primul rând, un număr suficient de locuri atât în școli, cât și în grădinițe.
Supraaglomerarea grădinițelor afectează negativ calitatea serviciilor prestate și crează premise pentru corupție
în special ținând cont de faptul că procesul de înscriere la grădiniță este netransparent și discreționar, părinții
fiind puși să plătească mită pentru a putea obține un loc. În condițiile în care numărul copiilor cu vârstă
preșcolară a crescut continuu în ultimii ani, din 2011, numărul locurilor în grădinițele din municipiu a devenit
insuficient; pentru fiecare 106 copii fiind disponibile doar 100 de locuri. Conform datelor Biroului Național de
Statistică, în 2017, cca 2181 de copii nu au avut loc la grădiniță.

15
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Prioritățile noastre din acest punct de vedere sunt:


„Fiecare copil va ff Deschiderea de noi grădinițe și grupe pentru asigurarea
avea asigurat acces fiecărui copil un loc la grădiniță. În cadrul parteneriatelor
gratuit și echitabil cu mediul de afaceri, vom determina agenții economici care
construiesc noi cartiere rezidențiale să investească alături
la grădiniță” de primărie în infrastructura educațională și vom facilita
inclusiv deschiderea de grădinițe private.

ff Vom continua și eficientiza unele realizări care au fost


pornite deja, în special elaborarea platformei de înscriere
on-line a copiilor în grădinițe, centralizarea achizițiilor și
a contabilității în domeniul educației, readucerea către
municipalitate a combinatelor școlărești.

ff Vom continua simplificarea procesului de înscriere la


grădinițe cu eliminarea normelor discreționare care oferă
spații pentru abuzuri din partea funcționarilor.

Educație de calitate
„Fond anual
de susținere a Asigurarea calității înseamnă garantarea condițiilor de
cadrelor didactice infrastructură necesare pentru desfășurarea procesului de
studii, alimentarea calitativă a copiilor, motivarea și susținerea
și managerilor cadrelor didactice și manageriale, inclusiv prin acordarea de
din învățământul suport metodologic și dotarea instituțiilor de învățământ.
preșcolar, primar și
Prioritățile noastre în ceea ce privește asigurarea calității în educație sunt:
secundar în valoare
de cel puțin 45 de ff Instituirea unui minim de finanțare a educației din veniturile
milioane de lei” totale ale primăriei, excluzând transferurile, de cel puțin 20%
începând cu bugetul pentru anul 2019.

ff Vom majora fondul de salarii pentru cadrele didactice și


managerii din învățământul preșcolar, primar și secundar cu
45 de milioane de lei, ajustat anual la rata inflației începând
cu anul 2019.

ff Alocarea investițiilor capitale în funcție de necesitățile obiective


și nu de preferințele personale sau de loialitățile politice.

ff Asigurarea autonomiei financiare a instituțiilor de învățământ


și debirocratizarea relației cu Direcția de profil.

ff Lansarea unui program realist, dar ambițios de renovare a


instituțiilor de învățământ, dotare cu echipament modern,
dotare a claselor, a terenurilor de sport, etc.

ff Asigurarea unui nivel de calitate comparabil a tuturor instituțiilor


de învățământ în așa fel încât indiferent de instituția unde își
face studiile copilul, acesta să beneficieze de servicii similare.

16
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Vom întreprinde măsuri hotărîte de creștere a reușitei școlare în școlile cu probleme prin dotări suplimentare și
creșterea motivației și retenția cadrelor didactice.

Vom consolida capacitățile Direcției Generale Educație, Tineret și Sport în vederea realizării funcțiilor de bază ale
acesteia, pentru a asigura accesul elevilor la educația de calitate și a rezolva problema abandonului școlar.

Vom continua politica de stimulare a tinerilor care au performanțe prin oferirea de burse.

Capitala culturii și patrimoniului cultural


„Evenimente
culturale de Ne propunem să transformăm Chișinăul într-o capitală a culturii
amploare și și patrimoniului cultural, în care valorificarea patrimoniului
festivaluri municipal să devină o prioritate. Vom iniția, astfel, o politică
amplă de conservare, protejare și dezvoltare a patrimoniului
internaționale de cultural municipal și vom promova conceptul de reabilitare și
anvergură” conservare integrată în rândul populației.

ff Vom iniția reabilitarea centrului istoric, cu înscrierea acestuia într-un circuit turistic internațional.
Vom asigura inventarierea clădirilor din zonele istorice cu actualizarea registrelor monumentelor de
arhitectură.
ff Vom întreprinde măsuri pentru soluționarea tuturor problemelor legate de construcții în cadrul
centrului istoric. Una din acțiuni va fi delimitarea și acordarea unui statut special zonelor de protecție
a valorilor de patrimoniu cultural de către autoritățile administrației publice locale, în baza unor
studii de specialitate, astfel fiind interzise în aceste perimetre orice intervenție nesupravegheată.
De asemenea, vom stopa degradarea clădirilor istorice, inclusiv prin neadmiterea construcțiilor care
prejudiciază patrimoniul istoric arhitectural.
ff Vom iniția, în împreună cu partenerii de dezvoltare și în colaborare cu alte orașe, concursuri pentru
reabilitarea unor monumente istorice, clădiri, spații, etc. De asemenea, vom susține proiecte de
refacere a fațadelor clădirilor din centrul istoric.
ff Având ca scop reabilitarea moștenirii culturale, vom implementa proiecte co-finantate pentru a cointeresa
agenții economici care activează sau manifestă interes față de domeniul moștenirii culturale, inclusiv cei care
detin in proprietate cladiri din domeniul patrimoniului cultural.
ff Vom restaura și pune în valoare obiectele turistice prin marcarea lor corespunzătoare și amplasarea
unor indicatoare turistice.
ff Valorificarea potenţialului turistic al centrului istoric prin relansarea oraşului ca atracţie turistică,
reamenajarea acestuia, îngrădirea traficului auto şi stabilirea de zone pietonale compacte, iluminare
nocturnă adecvată a monumentelor arhitectonice şi altor clădiri valoroase ca aspect, instalarea unor
stâlpi de iluminat a căror formă să corespundă aspectului zonei.
ff Vom transforma “Teatrul de Vară” aflat în perimetrul Lacul Valea Morilor în “Amfiteatru” de utilitate
publică.
ff Vom susține reconstrucția infrastructurii Circului Chișinău în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

În ceea ce privește dezvoltarea potențialului cultural al Capitalei, vom iniția proiecte de renovare destinate
bibliotecilor, muzeelor, teatrelor, instituțiilor concertistice.

Vom asigura, în parteneriat cu alte instituții de stat și asociații culturale, organizarea unor campanii de informare
şi vizibilitate a activităţilor culturale. Vom atrage resurse financiare pentru organizarea unor evenimente
culturale de amploare și festivaluri internaționale de anvergură.

17
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Sănătate și sport
În ceea ce privește sistemul municipal de sănătate, vom avea o politică de susținere a instituțiilor municipale
de profil în vederea asigurării unui acces echitabil și calitativ al populației la serviciile de sănătate. Includerea
în planurile urbanistice a instituțiilor medicale primare de proximitate este o prioritate.

Vom iniția un Program municipal ”Medicină Accesibilă de Calitate”,


care va include:
„Colaborare
strânsă cu mediul ff Renovarea instituțiilor medico-sanitare municipale;
universitar și
ff Îmbunătățirea managementului instituțiilor medico-sanitare și
academic în a managementului calității. Definirea criteriilor de performanță
reformarea și a indicatorilor de rezultat bazați pe sănătatea populației
arondate. Introducerea evaluării calității serviciilor prestate.
sistemului
municipal de ff O colaborare strânsă cu mediul universitar și academic în
sănătate.” reformarea sistemului de sănătate municipal;

ff Implicarea studenților mediciniști în diferite acțiuni și


activități de promovare a modului sănătos de viață în
municipiul Chișinău, în special în școli și grădinițe;

ff Evaluarea și rebalansarea fondului de paturi de spital


pentru optimizarea serviciilor medicale;

ff Descentralizarea serviciului de asistență medicală primară;

ff Medicilor de familie și asistenților medicali li se va oferi


dreptul de a călători gratuit în transportul public urban
pentru deplasarea la domiciliul pacienților;

Un element important al politicii noastre va fi crearea condițiilor pentru practicarea sportului. În acest sens,
vom susține inițiativele mediului privat pentru crearea infrastructurii sportului de masă, accesibile tuturor.
La fel, vom avea în vedere construcția complexelor sportive şi de agrement în Capitală care vor face parte
dintr-un program municipal de promovare a modului de viață sănătos.

De asemenea, vom amenaja terenuri de sport în toate cartierele din oraș și vom crea politici de subvenționare
directă și indirectă la procurarea abonamentelor la sălile de sport pentru a asigura creșterea speranței de
viață și asigurarea unui nivel de sănătate mai înalt al populației.

18
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

II. Transport modern, eficient și sigur.


Mobilitate și interconectare.

Chișinăul va fi orașul în care punctualitatea devine obișnuință, susținută de o infrastructură de mobilitate


adecvată: transport public rapid și sigur, drumuri și trotuare bune, parcări publice suficiente, spații pietonale și
piste pentru bicicliști, accesibilitate pentru persoane cu nevoi speciale, dar și legături aeriene care să faciliteze
contactul rapid și la prețuri accesibile cu exteriorul țării.

Transport public
„Transport public Transportul public se află în continuă degradare. Chișinăul are nevoie
după orar afișat de reformarea fundamentală a acestui sector și aplicarea strictă a
și respectat, cu o normelor de siguranță rutieră. Amenajarea coridoarelor dedicate
pentru transportul public, utilizarea tehnologiilor informaționale în
frecvență optimă.” reglarea transportului și fluxului de pasageri, majorarea numărului
de troleibuze noi, dotate cu rampe pentru persoane cu nevoi speciale
și aer condiționat, crearea și aplicarea unui cod de etică a angajaților
din sistem, sunt doar câteva dintre măsurile specifice pe care le voi
aplica în primul an de mandat.

ff În prima fază, activitatea operațională a structurilor existente


va fi supusă unui audit minuțios sub aspectul unificării tuturor
transportatorilor din munincipiul Chișinău (RTEC, PUA, o parte
din transportatorii privați – în special pentru rutele din suburbii)
și stabilirea planului de reformare a traseelor microbuzelor din
munincipiului Chișinău (inclusiv suburbii).

ff În cea de a doua fază, vom elabora un plan de redresare având


drept obiectiv așezarea activității operaționale pe nevoile de
mobilitate a cetățenilor și înlăturarea unităților de transport
public uzate moral și tehnic.

ff Vom coordona elaborarea documentelor de proiecte și


aplicarea pentru accesarea fondurilor nerambursabile
pentru procurarea de autobuze electrice.

ff Un deziderat important al transformării va fi introducerea unui sistem de tichetare electronică


integrat „e-ticket”.

ff Vom promova construcția de noi linii de transport, în special pentru troleibuze. Una dintre
opțiuni va fi crearea unor linii de tranzit intersectoriale, linii intrasectoriale și linii suburbane.

ff Vom asigura funcționarea transportului public și a celui privat în interes public, în baza unui
orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă, inclusiv în baza unor tehnologii avansate.
Schimbarea rutei de transport va avea loc doar cu o consultare largă a locuitorilor.

19
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

ff Vom face ordine și în domeniul transportului privat (microbuze, taxiuri) prin reglementări
clare, asigurarea respectării condițiilor adecvate pentru transportarea pasagerilor, creșterea
integrității fiscale, etc.

ff Vom elimina practica prin care sunt înstrăinate către grupuri de interese rute de transport
contrar interesului public;

ff Vom asigura renovarea spațiilor de așteptare a transportului public. Stațiile vor avea bănci,
coșuri de gunoi, panouri de afișaj care informează despre sosirea în stație a mijloacelor de
transport.

ff De asemenea, vom spijini dezvoltarea de aplicații mobile și web care să includă informații deschise
privind orarul și mersul mijloacelor de transport public.

ff Vom asigura crearea unui sistem modern adaptiv de fluidizare a traficului cu utilizarea tehnologiilor
pentru a reduce semnificativ blocajele în trafic.

ff Efectuarea unor studii de oportunitate pentru eventuala relocare a Gării Auto Centrale pentru a asigura
confortul locuitorilor orașului și pentru a fluidiza traficul.

ff Continuarea modernizării parcului de troleibuze și autobuze este absolut necesară.

ff Mobilitatea internațională va fi susținută prin aducere de concurență în transportul


aerian,  identificându-se posibilitatea construcției unui terminal aeroportuar în proprietate
municipală dedicat rutelor low cost care să interconecteze direct capitala cu orașele de
interes pentru cetățenii noștri și a turiștilor care vor să ne descopere orașul și țara.

Parcări publice stradale


„Construcția de noi
spații de parcare Unul dintre obiectivele noastre majore este ca sistemul de parcări
publice în municipiul Chișinău să devină unul accesibil și prietenos.
publică, subterane
și supra-etajate.” Vom soluționa problema parcărilor, care este gravă în acest moment, prin:

ff Identificarea, delimitarea, ordonarea și semnalizarea cuvenită a spațiilor pentru parcare cu protejarea


spațiilor verzi;

ff Marcarea regulamentară a străzilor și a perimetrelor destinate parcărilor publice;

ff Construcția suplimentară a spațiilor de parcări publice;

ff Aplicarea constrângerilor contravenționale pentru încălcarea ordinii în trafic;

ff Construirea zonelor destinate depozitării automobilelor evacuate;

ff Elaborarea regulamentelor pentru evacuarea automobilelor parcate neregulamentar și a


celor abandonate în spațiul public;

20
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

ff Crearea unei întreprinderi municipale pentru administrarea parcărilor publice;

ff Introducerea graduală a taxelor pentru parcarea stradală;

ff Construcția de noi spații de parcare publică, subterane și supra-etajate care vor fi dotate și
cu stații de încărcare a autoturismelor electrice.

Pe baza exemplelor din alte țări, vom iniția construcția de parcări care vor fi amplasate la intrările în Capitală,
unde cei care fac naveta spre Chișinău să-și poată lăsa automobilele pe timpul zilei, având la dispoziție mijloace
de transport în comun pentru a-și asigura mobilitatea pe teritoriul orașului. Vom asigura deschiderea necesară
față de start-up-uri inovative care să carteze parcările existente în Chișinău integrându-le în sistemele globale
de navigare.

Trotuare și căi de acces. Infrastructura pietonală


„Rețele pietonale
Trotuarele pe care le avem reprezintă o panoplie de stiluri adesea prost
recreative cât mai îmbinate în ansamblul arhitectural ce le înconjoară, și care cel mai des
atractive pentru eșuează funcției de bază pe care trebuie s-o deservească: deplasarea
locuitori și turiști.” în mod sigur a tuturor categoriilor de utilizatori inclusiv persoane cu
dizabilități, ce se confruntă cu denivelări, rampe prea abrupte, pasaje
subterane închise sau lipsa totală a acestora.

ff Uniformizarea trotuarelor și a căilor de acces public, pornind de la funcționalitatea de bază inerentă


acestora, este o prioritate majoră. Vom stopa furtul spațiilor de la pietoni, de la copii în cărucioare,
de la persoane cu mobilitate redusă, bicicliști, etc.

ff Pentru a asigura condiții adecvate pentru pietoni, vom securiza trecerile de pietoni prin marcaj clar și
alte măsuri necesare, în special în apropierea instituțiilor de învățământ.

ff Vom susține crearea de zone pietonale în oraș cu amenajarea acestora în baza nevoilor cetățenilor.
Crearea unei rețele pietonale recreative cât mai atractive pentru locuitori și turiști prin favorizarea
dezvoltării micilor comercianți și artiști independenți, va crea premizele revigorării identității culturale
și artistice a Chișinăului.

21
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

„Atragem resurse Mentenanța infrastructurii rutiere


financiare pentru Vom pune la punct proceduri manageriale performante și de bună
construcția centurii guvernanță pentru a asigura întreținerea permanentă, rapidă și
Chișinăului.” calitativă a drumurilor din municipiu, cu creșterea perioadei de
garanție dată de antreprenorii executanți.

ff În ceea ce privește proiectele strategice de modernizare a infrastructurii de transport în capitală, vom


crea inelele circulare specifice metropolelor europene, vom identifica noi resurse financiare pentru
asigurarea construcției nodurilor de transport.

ff În parteneriat cu autoritățile publice centrale și partenerii de dezvoltare, vom solicita prioritate la


atragerea resurselor financiare pentru construcția centurii Chișinăului. Acest proiect trebuie să
devină unul de importanță națională, care să mobilizeze resurse financiare la nivel local, național și
internațional. După experiența altor orașe, acest proiect de amploare va decongestiona semnificativ
traficul pe teritoriul municipiului.

ff De asemenea, vom asigura continuitatea și amplificarea proiectelor de construcție și reconstrucție a


drumurilor din Capitală precum și a infrastructurii rutiere de acces (poduri, pasaje, ș.a.).

ff La fel, vom construi noi drumuri pentru a stimula construcția de cartiere noi, în special în zona
extravilană.

Oraș accesibil și incluziv pentru toți locuitorii


„Asigurarea accesului
persoanelor cu Una dintre cele mai mari probleme ale Capitalei o reprezintă
mobilitate redusă infrastructura urbană neadaptată persoanelor cu mobilitate
în mijloacele de redusă, nevăzătorilor, etc. De asemenea, această infrastructură nu
este adaptată nici pentru părinții cu copii mici, femei însărcinate,
transport în comun.” persoane în etate sau bicicliști. La ora actuală banii publici sunt
cheltuiți fără rost pe rampe și trotuare care sunt impracticabile, iar
dreptul la accesibilitate este în continuare neasigurat.

Una dintre preocupările echipei mele va fi implementarea politicii în domeniul accesibilității conform prevederilor
cadrului legal în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu nevoi speciale, dar și de asigurare a echității.

Pornind de la acest obiectiv vom promova următoarele măsuri:

ff proiectarea şi construcţia obiectelor infrastructurii sociale adaptate necesităților persoanelor cu


mobilitate redusă;
ff asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă în mijloacele de transport în comun;
ff amenajarea blocurilor de locuințe  pentru a putea fi folosite de către persoanele cu mobilitate redusă;
ff asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la obiectivele culturale, turistice şi la complexele
(sălile) sportive;
ff dotarea cu rampe în instituții medicale;

ff semafoare pentru slab văzători, parcări speciale, uși de acces, ascensoare și complexe sanitare adaptate.

22
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Infrastructura pentru bicicliști


Numărul bicicliștilor crește în Chișinău reflectând năzuința oamenilor de a adopta mijloace de transport
sănătoase și ecologice, dar și de a evita ambuteiajele. Însă infrastructura destinată acestora (piste dedicate,
parcări, semafoare adaptate) lipsește cu desăvârșire. Pistele existente pot fi numărate pe degete și, nefiind
proiectate inițial și îmbinate armonios între carosabil și trotuare, sunt inserate prin marcaje stradale care
îngustează fie carosabilul, fie trotuarele, provocând accidente care altfel ar putea fi evitate. De aceea, vom
susține dezvoltarea infrastructurii dedicate bicicliștilor prin proiectarea ei integrată, incluzând piste dedicate
în toate proiectele de reabilitare a drumurilor.
Din prima lună de mandat, voi dispune dotarea tuturor instituțiilor subordonate Primăriei cu suporturi/stative
necesare parcării bicicletelor.
Vom gândi și implementa programe de susținere a utilizatorilor de transport alternativ și ecologic.

III. Bunăstare și dezvoltare


economică durabilă

Chișinău - catalizator al dezvoltării economiei Republicii Moldova


Principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din
Chișinău în relația cu Primăria sunt: birocrația sufocantă și lipsa
„Instrumente de predictibilitate a reglementărilor și politicilor administrației.
financiare de
Dar o administrație inteligentă înțelege că o relație deschisă și
stimulare a corectă cu mediul de afaceri este vitală pentru bunăstarea și
cooperării între confortul tuturor cetățenilor. Încurajarea și susținerea mediului de
afaceri înseamnă mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, mai
primărie, mediul mulți bani în bugetul public, servicii publice de mai bună calitate,
academic și sectorul înseamnă mai multă siguranță și predictibilitate în viețile tuturor.
privat.”
Iată de ce, una dintre prioritățile noastre în sprijinul investitorilor și
a mediului de afaceri va fi debirocratizarea administrației, bazată
pe corectitudine, proceduri simplificate, achiziții transparente,
posibilitatea de previzionare de lungă durată și informare în timp real.

În plus, împreună cu antreprenorii, vom crea condițiile necesare pentru valorificarea la maxim a potențialului
uman și atragerea de capital uman înalt calificat, cu accent pe dezvoltarea de competențe înalte în rândul
tinerilor antreprenori sau care vor să devină antreprenori, pentru a-i ajuta și încuraja să-și construiască
viitorul aici, acasă.

Vom crea registre publice on-line ale actelor emise de structurile administrației publice municipale asigurând
astfel cetățenii cu informațiile privind procedurile și actele necesare pentru inițierea unor activități, proiecte
sau accesarea de servicii.

23
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Direcții de acțiune

ff Crearea unui program de dezvoltare integrată a infrastructurii municipiului, care va include proiectele,
obiectivele și perioada și forma de implementare, factori care vor permite mediului de afaceri să-și
planifice mai bine structura ofertelor și să asigure competitivitatea soluțiilor ofertate;
ff Introducerea instrumentelor financiare de stimulare a cooperării între primărie, mediul academic
și sectorul privat, având drept obiectiv absorbția de tehnologii și cunoștințe în scopul soluționării
problemelor practice ale municipiului și impulsionării creșterii economice bazate pe cunoștințe;
ff Implementarea mecanismului de cofinanțare a proiectelor de infrastructură publică;
ff Utilizarea procedurii de dialog competitiv (licitații de soluții) pentru asigurarea concurenței veritabile
în alocarea resurselor publice limitate;
ff Asigurarea previzibilității reglementărilor;
ff Potrivit raportului Doing Business 2017 al Băncii Mondiale cu referire la eliberarea actelor permisive
în construcții, Republica Moldova se află pe locul 165 din 186. Propunem să optimizăm la maximum
procesele de constituire și eliberare a tuturor actelor ce intră în directa responsabilitate a instituțiilor
primăriei, astfel ca termenul de eliberare să se reducă cel puțin la jumătate. O vom face prin intermediul
transformării digitale și automatizării proceselor, printr-o mai bună planificare a activităților și prin
eliminarea proceselor care consumă timp fără rezultat.;
ff Eliminarea puterii discreționare la eliberarea actelor permisive   pentru desfășurarea activităților
economice;
ff Crearea condițiilor de infrastructură adecvată pentru dezvoltarea parcurilor industriale și centrelor
pentru dezvoltarea afacerilor;
ff Lansarea platformei Chișinău Cluster 2023. Încadrarea în Planul Urbanistic General a zonelor industriale
de o manieră în care rezidenții acestora să fie integrați de-a lungul lanțului valoric, contribuind astfel la
apariția aglomerațiilor industriale de tip cluster cu o competitivitate sporită, rezultând din sinergiile
întreprinderilor rezidente;
ff Inițierea programului de granturi pentru antreprenorii din suburbiile Chișinăului care își vor dezvolta
afacerile în localități;
ff Implementarea stimulentelor pentru antreprenori care crează locuri de muncă incluzive angajării
persoanelor cu nevoi speciale;
ff Planificarea zonelor în cadrul spațiilor verzi pentru a permite încadrarea armonioasă a activităților
comerciale destinate vizitatorilor. Planificarea zonelor în cadrul spațiilor verzi pentru a permite încadrarea
armonioasă a activităților comerciale destinate vizitatorilor cu specificarea ex-ante și de o manieră
exhaustivă a tipurilor de activitate interzise;
ff Promovarea și acordarea suportului necesar pentru aplicarea programelor de responsabilitate socială
și dezvoltarea antreprenoriatului social.

24
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

IV. Administrație eficientă și transparentă,


în slujba cetățeanului

Consolidarea echipei Primăriei


Vom crea o echipă de profesioniști dedicați selectați pe criterii de intergritate, cu aptitudini relevante realizării
prezentului program și posturilor din organigrama nou formată.

Avem nevoie de un nou sistem de selecție, evaluare, promovare și salarizare a funcționarilor publici în baza principiilor
de meritocrație, integritate și performanță. În acest sens, vom organiza concursuri publice transparente și competitive
pentru angajarea funcționarilor în Primărie.

Un obiectiv important pentru a stopa migrarea cadrelor și a crește interesul față de funcția publică va fi și asigurarea
condițiilor pentru creșterea profesională continuă a funcționarilor publici prin instruiri cu certificare de către
instituțiile europene.

Vom institui și o nouă etică a funcționarului public bazată pe un comportament prietenos și responsabil. Niciun
cetățean nu va mai fi subestimat sau ignorat, din contra, va fi ajutat să își definească problema și să o adreseze corect
și în termeni legali. Ne vom asigura că fiecare cetățean își va găsi soluțiile la cererile și petițiile adresate în termeni
rapizi, de regulă nu mai târziu de cinci zile.

La nivel instituțional, vom consolida Direcţia relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană din cadrul
Primăriei Chișinău. Este absolut necesar să atragem experți care să poată elabora și implementa proiecte de
dezvoltare a infrastructurii și atragerea investițiilor. Vom institui și o unitate responsabilă de crearea și structurarea
proiectelor investiționale și atragerea investițiilor.

La nivel de organizare a administrației municipale, o schimbare importantă va fi descentralizarea și transferarea


mai multor atribuții preturilor de sector, în special cele legate de serviciile comunale, utilități publice și dezvoltare
economică locală.

De asemenea, pentru a consolida instituția Primăriei și pentru a asigura mai multă transparență consultativă și
decizională, voi institui un Consiliu al Comunităților Cetățenești pe lângă Primărie, cu implicarea reprezentanților
comunităților, reprezentanți ai societății civile, experți, reprezentanți ai mediului academic și de afaceri.

Totodată, voi oferi suport deplin organizațiilor non-guvernamentale de utilitate publică pentru a accesa resurse
financiare în interes public și dezvoltarea programelor sociale.

Planul Urbanistic General. Proiectare sistemică


Actualul Plan Urbanistic General, adoptat ultima dată în anul 2006, este
total depășit atât de timp cât și de interesele de dezvoltare ale Capitalei.
Actualizarea lui ar fi trebuit să se producă, conform legii, o dată la patru
ani. Această întârziere favorizează în continuare apariția construcțiilor
ilegale, distrugerea patrimoniului istoric, dezvoltarea haotică a orașului și
înrăutățirea condițiilor de viață pentru locuitorii Chișinăului.

25
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Planul Urbanistic General elaborat într-o manieră participativă, este prioritate de gradul întâi. Rețelele municipale,
de azi înainte, vor fi proiectate de o manieră sistemică, evitând fragmentarea care a generat câteva probleme pe care
le resimțim cu toții, și anume, supra-aglomerarea cablurilor suspendate pe piloni, copaci, treceri dintre blocuri, făcând
adesea accesul operativ al pompierilor la blocurile locative o adevărată provocare, nemaivorbind de avarierea sau
ruperea frecventă a pilonilor, degradarea drumurilor prin decopertări frecvente, reparații fragmentare interminabile.
Toate acestea nu ar fi necesare dacă toate rețelele edilitare ar fi proiectate inteligent.

Management integrat și transformare digitală


Planul de reorganizare a administrației municipale va include utilizarea într-o manieră abilă a tehnologiilor
informaționale având drept scop oferirea de servicii municipale electronice în condiții de eficiență operațională și
financiară dar mai întâi de toate, comoditate și accesibiltate pentru oameni. Vom introduce gradual instrumente de
management integrat al dezvoltării teritoriale cu utilizarea de informații și date geospațiale. În acest sens, vom
iniția un parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică, dar și cu alte structuri specializate care pot oferi suport în
domeniul digitalizării serviciilor publice.

Utilizarea acestor instrumente moderne va permite administrației să-și fundamenteze calitativ și transparent propriile
decizii, precum și să asigure monitorizarea și controlul activităților asumate.

În cadrul acestui proces, vom asigura accesul on-line al cetățenilor care să urmărească etapele și circuitul
documentelor și de luare a deciziilor privind petițiile și cererile depuse.

Un alt pas pentru utilizarea acestor instrumente moderne va fi interconectarea sistemelor informaționale și a bazelor
de date care vor fi integrate și disponibile tuturor actorilor implicați în gestionarea resurselor orașului.
Sistematizarea informațiilor și digitalizarea proceselor de luare a deciziilor vor proteja locuitorii capitalei de abuzuri,
de întârzieri nejustificate la petiții și cereri, de comportament discreționar din partea funcționarilor primăriei.

Soluții integrate:
„Sistemul de ff În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului vom
management integrat informatiza procesele pentru a reduce la maxim implicarea
factorului uman din deciziile pur tehnice și marja discreționară.
al teritoriului va
exclude posibilitățile ff În domeniul construcțiilor și terenurilor, sistemul de management
integrat al teritoriului va exclude posibilitățile de abuz în utilizarea
de abuz în utilizarea terenurilor municipale, a utilizării neconforme a imobilelor, a
terenurilor încălcării normativelor.În ceea ce privește sistemul de monitorizare
municipale.” a desfășurării construcțiilor, vom asigura eficiența acestor
procese pe toate etapele: de la verificarea corespondenței cu
documentațiile aprobate, prescripțiile și coordonările, termenii de
valabilitate, condițiile îndeplinite, până la recepția și înregistrarea
în calitate de bun imobil. Vom asigura aprobarea obligatorie a
documentației necesare pentru parcelare, bilanț de teritorii,
soluționarea problemelor de mobilitate, a fluxurilor de transport,
a calității mediului, a impactului asupra vecinătăților, etc.

ff În domeniul protejării patrimoniului vom determina în mod clar granițele zonelor protejate și condițiile de
exploatare. Orice intervenție neautorizată va fi imediat semnalizată și raportată organului de control. Astfel, se
vor limita deciziile subiective ale diferitelor comisii, comitete, consultanți, care semnează în prezent majoritatea
intervențiilor în zonele protejate fără a purta responsabilitate pentru prejudiciul adus patrimoniului. Vom
reactiva și susține buna funcționare a Consiliului Urbanistic doar în interesul comunităților și în limitele
Planului Urbanistic General. Vom asigura derularea procesului de consultare publică a documentației de
urbanism cu respectarea tuturor procedurilor, într-o manieră transparentă și participativă.

26
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Integritate. Eradicarea și prevenirea corupției din instituțiile Primăriei

Corupția sărăcește bugetul public și populația, blochează


inițiativa privată, falimentează afacerile mici și mijlocii
și alungă investitorii internaționali care au nevoie de un
mediu economic și social previzibil.

Ne ciocnim de corupție și incompetență la primărie în fiecare zi, cerându-se mită pentru permise, autorizații
și certificate, așteptând luni de zile să ne fie prestate servicii simple, plătind sume exagerate pentru servicii
comunale de calitate proastă.

Administrația primăriei generează această corupția, pentru că are zeci de direcții, departamente, preturi,
plus o mulțime de sub-direcții și sub-diviziuni.
Administrația orașului este supradimensionată, coruptă și neeficientă, creată pentru a risipi și stoarce
bugetul public printr-o sumedenie de scheme construite în timp. Atâta timp cât structura administrației
stimulează crearea acestor scheme, atâta timp cât orice funcționar, de orice rang, are puterea, la propria
discreție, să vă deschidă sau să vă închidă poarta, să elibereze sau să nu elibereze un permis sau o
autorizare, vom avea în continuare în primăria Chișinăului un monstru care distruge orașul.
Iată de ce, reformarea actualei administrații este una dintre prioritățile noastre majore. condiție absolut
necesară ca să avem si un oraș nou, administrat pe principii moderne. Prioritatea noastră cheie este crearea
unei administrații orășenești clare, compacte si eficiente, conform celor mai bune practici Europene, pe
baza experienței orașelor din Romania (Sibiu). Optimizarea și eficientizarea structurilor și a funcțiilor.

În baza mai multor analize, domeniile în care se manifestă cele mai grave probleme de corupție țin de organizarea
și desfășurarea achizițiilor publice, eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/demolare,
administrarea fondului funciar. Acest flagel afectează de asemenea și procesul de declarare a veniturilor, de gestiune
a imobilelor publice și a resurselor financiare locale, precum și controlul asupra executării contractelor.

În calitate de Primar General, voi sprijini cooperarea cu instituțiile de


drept ale statului pentru a asigura programe de instruire anticorupție
Prima măsură va a tuturor angajaților.
fi eliminarea din
Voi asigura că documentele referitoare la plățile făcute din bani
instituțiile primăriei publici vor fi afișate fără întârzieri pe pagina web a Primăriei, astfel
a persoanelor care încât orice om să acceseze deschis informațiile necesare analizelor
asupra modului în care sunt utilizați banii contribuabililor.
se fac responsabile
de delapidarea Prevenirea corupției
fondurilor publice,
Principalele măsuri pentru prevenirea corupției din Primărie sunt:
trucarea licitațiilor,
gestionarea Transparentizarea achizițiile publice:
frauduloasă a
”Monitorizare strictă în ceea ce privește executarea
bugetului precum și contractelor, realizarea serviciilor, lucrărilor.”
de utilizarea abuzivă
a bunurilor publice.
ff Vom elimina practicile de direcționare a finanțărilor cu
conflict de interese către întreprinderi apropiate factorilor
de decizie fără organizarea de licitații publice;

27
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL
ff Vom implementa un sistem de achiziții deschise, transparente, competitive, cu termeni clari. Vom institui un
sistem de e-achiziții și pentru achizițiile de bunuri și servicii de mare valoare;
ff Vom institui un mecanism eficace de eliminare și gestiune a situațiilor cu potențial de conflict de
interes în achizițiile publice;
ff Vom asigura o monitorizare strictă în ceea ce privește executarea contractelor, realizarea serviciilor,
lucrărilor;
ff Nu vom tolera practica prin care sunt acceptate lucrări și servicii care nu corespund calității și cantității
prevăzute.

Eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire:


„Vom elimina ff Vom elimina practicile de acceptare a cererilor de eliberare
practicile de a certificatelor/autorizațiilor în lipsa setului integral de
documente și avize necesare precum și eliberarea certificatelor
refuz a eliberării fără verificarea legalității avizelor și a documentației de proiect;
autorizațiilor de
ff Nu vom accepta eliberarea certificatelor de urbanism în lipsa
construcții de acordului autentificat al coproprietarilor de imobil ale căror
către funcționari în interese pot fi afectate în procesul executării lucrărilor de
scopul primirii unor construcție, precum și în perioada exploatării obiectului construit;
recompense ilicite.” ff Nu vom elibera certificate de urbanism cu încălcarea Planului
Urbanistic General și a Planului Urbanistic Zonal precum și a
documentației de urbanism;
ff În același timp, vom elimina practicile de refuz a eliberării
autorizațiilor de construcții de către funcționari în scopul
primirii unor recompense ilicite.

Reorganizarea întreprinderilor municipale

Primăria are peste 60 de intreprinderi în subordine care gestionează aproape tot patrimoniul municipal.
Acestea aduc câștiguri fabuloase, prin corupție, celor care le controlează, dar 60% din aceste întreprinderi
raportează pierderi în valoare anuală de circa 35 de milioane de lei.
Nu există controale și audit intern, nimeni nu le verifică, aproape nimeni nu știe ce se întâmplă acolo,
pentru că nu există rapoarte de activitate, structura lor nu este definită clar, informațiile privind achizițiile
nu sunt publice, indicatorii de performanță lipsesc.
Multe din aceste întreprinderi nu au nici un sens economic si scopul lor este unul singur – corupția, mita și
îmbogățirea ilicită. Contractele și executarea lor nu sunt monitorizate. Majoritatea întreprinderilor nu au consiliu
de administrare. Falimentarea, majorarea artificială a cheltuielilor, lipsa oricărui control, lipsa de transparență,
crearea altor unități economice – sunt doar câteva dintre neregulile grave care se întâmplă acolo.
Soluția noastră este un audit intern profund și onest, desființarea întreprinderilor municipale care nu
pot fi justificate în nici un fel pentru că serviciile pe care le oferă pot fi procurate mai ușor și mai ieftin
pe piața liberă, privatizarea lor, crearea parteneriatelor public-private pentru a presta servicii de calitate,
mai ieftine, prin management modern și eficient.
Voi introduce practica încheierii contractelor de performanță și voi crea structuri de audit intern pentru
verificarea și evaluarea permanentă a activității acestor întreprinderi.
Strategiile și planurile de dezvoltare a fiecărei întreprinderi municipale vor fi elaborate și consultate public,
pentru a asigura guvernarea participativă cu respectarea interesului comunităților.

28
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Buget

În prezent, deciziile cheie legate de cheltuirea bugetului public sunt luate pentru a acoperi găuri de zi cu
zi, fără planificare credibilă sau un scop clar pe durată medie si lungă.
Prioritățile de dezvoltare nu sunt stabilite și cheltuielile primăriei nu au la bază nicio strategie.
Doar 3% din toate cheltuielile primăriei merg spre dezvoltare.
Va trebui să schimbăm în profunzime acest mod de lucru, iar pe lângă restructurarea din temelii
a administrației ne vom concentra pe generarea de venituri din surse interne și externe pe baza unui
program serios de dezvoltare, dublat de o politică fiscală inteligentă.

ff Un pilon fundamental în administrarea Capitalei va fi politica de


creștere a resurselor financiare în bugetul muncipal, prin creșterea
„Investițiile și integrității fiscale și creșterea bazei fiscale.
cheltuirea banului ff Administrarea ineficientă și îndatorarea excesivă a bugetului
public vor fi municipal, efectuarea de lucrări inutile doar de dragul imaginii au
produs un dezechilibru major.
efectuate în bază de
proiecte argumentate ff Vom implementa o politică orientată spre creșterea veniturilor
municipale dar și o repartizare eficientă a resurselor municipale.
după modelul
costurilor standard.” ff Vom promova o politică activă de atragere a resurselor adiționale
prin îmbunătățirea cooperării cu orașele din țară și de peste hotare,
și cu parteneri de dezvoltare.

ff Vom pune în aplicare o politică fiscală echilibrată și atractivă susținută prin integritate fiscală. Vom asigura
condițiile pentru plata online a tuturor taxelor și amenzilor. La fel vom încadra în instituțiile Primăriei
principiile ONU privind gestionarea banilor publici.
ff Instituțiile Primăriei își vor asuma în mod transparent atragerea de resurse nerambursabile prin intermediul
programelor de dezvoltare internațională și din fonduri europene. Creșterea capacităților de absorbție a
acestor fonduri este o prioritate pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului.
ff Investițiile și cheltuirea banului public va fi efectuată în bază de proiecte argumentate după modelul
costurilor standard.
ff Vom demara proiecte ce includ bugetarea participativă, astfel ca fiecare cetățean să aibă un cuvânt de spus
în prioritizarea activităților primăriei, pentru că orașul aparține tuturor locuitorilor săi.
ff Vom crea un portal unic cu informații referitoare la acte și taxe: eChișinău. Acest portal va conține informații
privind toate procedurile și actele necesare pentru inițierea activităților specifice și accesarea serviciilor
publice. Cetățenii vor putea face cereri on-line, își vor putea stabili on-line întâlniri cu funcționarii primăriei
și vor putea obține on-line actele permise de lege.
Anual, instituția Primăriei va fi supusă auditului financiar independent.

29
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Asigurarea ordinii și a managementului eficient în domeniul administrării


patrimoniului municipal

În baza rapoartelor Curții de Conturi, în special a Hotărârii nr.30 din 26.07.2016,


Inventarierea și protejarea s-au constatat mai multe deficiențe grave în ceea ce privește managementul
patrimoniului municipal, patrimoniului public. Aceste deficiențe fac ca bugetul municipal să rateze
sume colosale. Printre aceste deficiențe grave se numără:
asigurarea înregistrării
ff diminuarea valorii activelor în rapoartele financiare ale
tuturor proprietăților unităților administartiv teritoriale cu minimum 3,7 mlrd. lei
imobiliare municipale, din cauza neînregistrării în evidenţa contabilă a terenurilor
verificarea legalității proprietate publică locală, precum şi lipsa sau irelevanţa
folosirii terenurilor cadrului metodologic;
municipale, dispunerea
demontării și evacuării ff lipsa înregistrării bunurilor proprietate publică locală
proprietăților imobiliare gestionate de entităţile economice în sumă de 238,9 mil.lei şi
AAPL de nivelul I a sumei de 69,5 mil.lei în Registrul Bunurilor
construite ilegal, sunt Imobile;
acțiuni imediate pe
care le vom întreprinde ff ratarea veniturilor la bugetul municipal şi la bugetele AAPL
pentru a asigura utilizarea (de nivelul I) a sumei de 307 mil.lei din cauza gestionării
patrimoniului municipiului defectuoase a bunurilor publice;
în beneficiul oamenilor.
ff neacumularea veniturilor publice generate din administrarea
patrimoniului, fiind formate creanţe în sumă totală de circa
69,7 mil.lei, inclusiv restanţe cu termenul de prescripţie expirat
de minimum 29 mil.lei;

ff neînregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile a dreptului de proprietate sau de folosinţă a patrimoniului


gestionat. Astfel, la situaţia din 01.01.2014, 525 din 1581 de bunuri imobile nelocative, proprietate a
municipiului Chişinău, în valoare totală de 341,9 mil.lei, nu sînt înregistrate în Registrul Bunurilor
Imobile;

„Procedurile de
În baza estimării experților a datelor prezentate de Curtea de Conturi,
vânzare-cumpărare, s-a constatat că bugetul municipal este prejudiciat cu 688,5 milioane lei.
locațiune a bunurilor Printre alte probleme grave constatate în rapoartele Curții de Conturi
se numără edificarea construcţiilor şi efectuarea replanificărilor în lipsa
publice vor avea autorizaţiei de construire; neutilizarea sau ocuparea abuzivă a încăperilor
loc preponderent de către unii locatari; darea în locaţiune a încăperilor fără acordul
prin intermediul proprietarului etc.
licitațiilor publice
deschise.”

30
ANDREI NĂSTASE PRIMAR GENERAL

Măsuri:

ff Crearea unui program pentru construcția caselor ff Evidența riguroasă și conformă a bunurilor
sociale; publice proprietate publica locală, în special a
fondului funciar și raportarea veridică a situațiilor
ff Oprirea procesului de deposedare a municipiului financiare și patrimoniale;
de bunuri imobile;
ff Actualizarea datelor Registrului patrimoniului
ff Suport și parteneriat cu organizații non- municipal, pentru a elimina practica raportărilor
guvernamentale de utilitate publică, oferindu-le denaturate, inclusiv în ceea ce privește raportarea
suport; neveridică a numărului întreprinderilor
municipale;
ff Stoparea utilizării nejustificate și abuzive a
bunurilor proprietate publică locală; ff Inventarierea deplină a Registrului patrimoniului
municipal cu privire la fondul locativ;
ff Actualizarea listei patrimoniului (ne)pasibil
de privatizare şi celui pasibil dării în arendă, ff Respectarea prevederilor legale cu privire
locaţiune, concesiune, parteneriat-public- la cadastrarea bunurilor imobile, în special:
privat, etc; înregistrarea bunurilor proprietate publică locală
gestionată de entitățile economice în Registrul
ff Eliminarea practicilor vicioase cu privire la cadastral;
relaţiile de arendă neoficializate, ceea ce va
asigura completarea bugetului municipal cu ff Finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor
resurse financiare care momentan sunt ratate; proprietate publică și privată;
ff Eliminarea practicilor defectuoase de evitare ff Eficientizarea și asigurarea unui control asupra
a concursurilor publice deschise și a licitațiilor bunurilor publice transmise în gestiune
publice în procesul de privatizare sau de atribuire întreprinderilor municipale și instituțiilor
a bunurilor în arendă/locaţiune; medico-sanitare;
ff Efectuarea procedurilor de vânzare-cumpărare, ff Eliminarea erorilor din evidența fondului funciar
locațiune a bunurilor publice preponderent prin care contribuie la perceperea unor plăți ilegale
intermediul licitațiilor publice deschise; sau delapidări.

În baza recomandărilor experților în domeniul anticorupție, voi asigura transparența proprietăților publice prin
elaborarea unor registre publice de clasificare și de evidență a bunurilor funciare, mobile și imobile. Toate aceste
registre vor fi sistematizate într-un Registru Unic al Patrimoniului care va include toate clădirile, terenurile și obiectele
impozabile, proprietatea public-privată.
TIPĂRIT DE PIM SRL / NR. COMANDĂ 201 / TIRAJ - 500 EX. / DIN DATA DE 27. 04. 2018

Monitorizare și evaluare participativă


Transparența activității Primăriei este obligatorie pe fiecare domeniu gestionat. Voi introduce formatul de guvernare
participativă prin accesul comunității la procesul decizional și organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de
interes municipal.
De asemenea, vom organiza sondaje online și offline în rândul locuitorilor pentru decizii importante și vom asigura
comunicarea in timp real prin intermediul aplicațiilor și a rețelelor de socializare.
Vom supune unei evaluări anuale și independente activitatea administrației municipale în baza unor indicatori clari,
măsurabili cum ar fi: rata șomajului, gradul de creștere economică în raport cu anul trecut, gradul de colectare a
impozitelor și taxelor, gradul de acces și de satisfacție în raport cu serviciile publice, gradul de execuție a lucrărilor
demarate de administrație, durata medie de soluționare a unei cereri, durata medie de eliberare a autorizațiilor și
altor acte permisive,etc.
Pentru o mai bună comunicare cu cetățenii și sesizarea în timp real a situațiilor pecum și înregistrarea acestora, și
pe de altă parte pentru a crește gradul de reacție și operativitatea administrării riscurilor spre confortul cetățeanului,
vom crea o echipă specială pentru comunicarea online cu cetățenii. Folosirea intensă a social media: Facebook,
Whatsapp, Viber, online bots etc va veni în calitate de suport pentru administrarea eficientă a municipiului.

31
ANDREI NĂSTASE
PRIMAR GENERAL