Sunteți pe pagina 1din 4

Buna ziua,

Ca urmare a faptului ca doriti modificarea structurii de administrare a


societatii ........................... si stabilirea atriubutiilor acestora, va comunicam si va recomandam
urmatoarele:

Potrivit actului constitutiv actual, asociatul unic al societatii a dat mandat de administrare
unui numar de 4 persoane, din care o persoana are calitatea de presedinte (Art. 17 act
constitutiv). Aceasta numire a unei persoane in calitate de presedinte, nu stabileste si constituirea
unui consiliu de administratie in societate, deoarece potrivit aceluias act constitutiv, acestia pot
lucra separat iar reprezentarea societatii este generala pentru toti cei patru administratori.
Totodata, administratorii au latitudinea de a face toate operatiile care au ca scop realizarea
obiectului de activitate al societatii fapt care stabileste in mod clar ca cei patru administratori au
puteri egale (Art. 18 act contitutiv).

Spre deosebire de societatea pe actiuni, legea nu reglementeaza pentru societatea cu


raspundere limitata consiliul de administratie ca organ colectiv al administratorilor societatii,
leguiutorul facand referire la faptul ca in cadrul societatiilor cu raspundere limitata nu sunt
aplicabile dispozitiile privitoare la administrarea societatiilor pe actiuni unde este reglementat
consilul de administratie. Datorita acestei cauze se pune problema modului de lucru in cazul in
care prin actul constitutiv sunt numiti mai multi administratori.

Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in
unanimitate. In caz de divergenta intre administratori, decizia lor va fi nula. In aceasta situatie
asociatul va stabili printr-o hotarare prin care va decide cu privire la aspectele asupra carora
administratorii care lucreaza impreuna nu au reusit sa se pune de acord in conditiile art. 76 si art.
197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

(ART. 197

(1) Societatea este administrată de unul sau mai mulţi  administratori, asociaţi sau neasociaţi,
numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală.

(2) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării  asociaţilor, mandatul de


administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă
acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau
juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

(3) Dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi 79 se aplică şi  societăţilor cu răspundere limitată.

(4) Dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor


cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare.
ART. 75

Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui  administrator, afară de stipulaţie


contrară în actul constitutiv.

ART. 76

(1) Dacă actul constitutiv dispune ca administratorii să   lucreze împreună, decizia trebuie
luată în unanimitate; în caz de divergenţă între administratori, vor decide asociaţii care
reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

(2) Pentru actele urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o   pagubă mare societăţii, poate
decide un singur administrator în lipsa celorlalţi, care se găsesc în imposibilitate, chiar
momentană, de a lua parte la administraţie.

ART. 77

(1) Asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social   pot alege unul sau mai
mulţi administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării şi eventuala lor
remuneraţie, afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.)

Daca prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se vor aplica
prevederile Art. 1.916 noul Cod Civil privitoare la pluralitatea de administratori in societatea
civila.
(ART. 1.916

Pluralitatea de administratori

Când sunt mai mulţi administratori, fără ca prin împuternicire   să se determine puterile
fiecăruia sau să fie obligaţi să lucreze împreună, fiecare poate administra singur în interesul
societăţii, cu bună-credinţă. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze împreună, niciunul dintre
ei nu poate face actele de administrare fără ceilalţi, chiar dacă aceştia ar fi în imposibilitate de
a acţiona.)

In cazul societatii cu raspundere limitata cu mai multi administratori, daca unul din
administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite obiectului
pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o
incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.

Legatura dintre calitatea de administrator si contractul de mandat prevazut de Codul Civil este
reglementata de Art. 72 din Legea 31/1990 privind societatiile.

(Art. 72
Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la
mandat şi de cele special prevăzute în această lege.)

Art. 73 din legea societăţilor prevede că administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate
pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor


putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

De asemenea, trebuie avute in vedere si dispozitiile Codului civil privitoare la raspunderea


mandatarilor cand sunt mai multi imputerniciti sa lucreze in numele si in contul societatii.
Regimul juridic al pluralitatii de mandatari este reglementat de Art. 2.022, alin. (3) Cod Civil,
potrivit caruia, in lipsa de stipulatie contrara, mandatarii raspund solidar fata de mandant daca s-
au obligat sa lucreze impreuna.

(ART. 2.022

Pluralitatea de mandatari

(1) În absenţa unei stipulaţii contrare, mandatul conferit mai  multor persoane pentru a lucra
împreună nu are efect dacă nu a fost acceptat de către toate aceste persoane.
(2) Când mai multe persoane au acceptat acelaşi mandat, actele   lor îl obligă pe mandant
chiar dacă au fost încheiate numai de una dintre ele, afară de cazul când s-a stipulat că vor
lucra împreună.

(3) În lipsă de stipulaţie contrară, mandatarii răspund solidar   faţă de mandant dacă s-au
obligat să lucreze împreună.)

Administratorii societatii cu raspundere limitata vor exercita toate operatiunile necesare


ducerii la indeplinire a obiectului societatii. Exercitarea atributiilor administratorilor este legata
de limitarile prevazute de lege si actul constitutiv.

Potrivit Art. 197, alin. (3) din Legea 31/1990 privind societatile, se impune solutia potrivit
careia reprezentarea societatii cu raspundere limitata apartine administratorului care a fost
desemnat in acest scop prin actul constitutiv. Daca prin actul constitutiv nu s-a stabilit care
administrator are puterea de reprezentare a societatii, legea prezuma ca dreptul de a reprezenta
societatea apartine fiecarui administrator (Art. 197 alin. (3) coroborat cu prevederile Art. 75 din
Legea nr. 31/1990 privind societatiile).
Avand in vedere cele prezentate mai sus privind administrarea unei societati cu raspundere
limitata, consideram ca, in situatia prezentata este necesar a fi stabilit de catre asociatul unic daca
unul dintre admnistratori va fi mandatat sa reprezinte societatea iar pentru ceilalti administratori
vor fi stabilite limite privind mandatul. Trebuie avut in vedere si modul de lucru al
admninstratorilor.

Pentru cazul de delegare a atributiilor admnistratorului care va reprezenta societatea catre unul
din ceilalti administratori, consideram ca acest lucru nu este tocmai in spiritul legii. Mandatul dat
de catre asociat se bazeaza in primul rand pe increderea acordata persoanei, precum si pe aspecte
ce tin de cunostiintele persoanei in admnistrarea bunurilor altuia, caz in care ar fi de neinteles de
ce nu a acrodat puterea de reprezentare si celorlalti administratori in mod direct fara a le impune
limite.

In ceea ce priveste administrarea societatii cu raspundere limitata sunt aplicabile prevederile


privind administrarea din Legea 31/1990 privind societatiiile coroborate cu prevederile Art.
2.009 si urm. Cod Civil privind contractul de mandat.

In vederea luarii unei decizii cu respectarea intocmai a legislatiei romane, v-a trebui sa stabiliti
in mod clar modalitatea in care vor lucra admnistratorii, precum si drepturile de reprezentare pe
care acestia le vor avea in raport cu societatea.

Urmare a celor prezentate, va recomandam sa nu stabiliti structura administrativa a societatii


sub forma consilului de administrare, iar pentru situatia in care doriti mentinerea a doi sau mai
multi administratori va fi necesar sa le stabiliti limitele mandatului si domeniile in care acestia
vor decide cu privire la activitatea societatii.